ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 287

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
31. října 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/1961 ze dne 26. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1962 ze dne 28. října 2015 o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1963 ze dne 30. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1964 ze dne 30. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

65

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/1965 ze dne 27. října 2015 o přijetí příspěvku Švýcarska na poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

67

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1966 ze dne 9. července 2014 o státní podpoře SA. 34118 (2012/C ex 2011/N), kterou Německo plánuje poskytnout společnosti Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (oznámeno pod číslem C(2014) 4075)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1961

ze dne 26. října 2015,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nejnovějšího vědeckého doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) se sleď obecný v divizi ICES IIIa nachází v bezpečných biologických limitech ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1). Tato populace by tudíž měla být uvedena v příloze I nařízení Rady (EU) 2015/104 (2) pro účely uplatnění výjimky stanovené v čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(2)

Z nejnovějšího vědeckého doporučení ICES také vyplývá, že omezené zvýšení celkového přípustného odlovu (TAC) pro sledě obecného na rok 2015 v divizích ICES VIIg, VIIh, VIIj a VIIk je možné a v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3)

Pro populaci platýse evropského v divizi ICES VIId byla v roce 2015 stanovena referenční hodnota. Nyní se í týká doporučení o maximálním udržitelném výnosu a nejnovější vědecká doporučení ICES poukazují na výrazný nárůst této populace. Jedním z důsledků zvýšené hojnosti jsou rozsáhlé výměty v případech, kdy je platýs uloven jako vedlejší úlovek. Je tudíž vhodné zvýšit celkový přípustný odlov pro platýse evropského v divizích ICES VIId a VIIe na úroveň, jež povede k omezení výmětů, aniž by byla nepříznivně zasažena populace platýse nebo populace jiných druhů v téže oblasti.

(4)

Dne 30. června 2015 vydala ICES doporučení týkající se šprota obecného ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES IV na období od července 2015 do června 2016. Toto doporučení umožňuje záměrný odlovu v celkovém objemu 506 000 tun a zakládá se především na rekordně vysoké míře přibývání mladých jedinců, nových odhadů úmrtnosti a aktualizovaných vstupů pro příslušný model.

(5)

Celkový přípustný odlov pro šprota obecného ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES IV na rok 2015 je nařízením (EU) 2015/104 v současnosti stanoven na 227 000 tun. Na základě doporučení ICES ze dne 30. června 2015 by měl být zvýšen k optimalizaci výlovu této populace.

(6)

Jelikož se doporučení ICES z 30. června 2015 týká období od července 2015 do června 2016, při zvýšení rybolovných práv na rok 2015 by měla být zohledněna pouze část maximálního objemu odlovu doporučeného radou ICES.

(7)

Celkový přípustný odlov pro tresku Esmarkovu v divizi ICES IIIa a vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES IV v současnosti platí od 1. ledna do 31. října 2015. Jelikož doporučení ICES bude vydáno až v posledním čtvrtletí roku 2015, měla by být použitelnost stávajícího celkového přípustného odlovu pro tresku Esmarkovu v této oblasti prodloužena do konce roku 2015.

(8)

V návaznosti na převod ze strany Norska budou moci plavidla Unie odlovit 1 500 tun okouníků rodu Sebastes ve vodách Norska podoblastí ICES I a II.

(9)

Nařízení (EU) 2015/104 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/104 se mění takto:

1.

Příloha IA se mění takto:

a)

tabulka rybolovných práv pro sledě obecného (Clupea harengus) v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh:

Sleď obecný (3)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

18 034 (4)

 

 

Německo

289 (4)

 

 

Švédsko

18 865 (4)

 

 

Unie

37 188 (4)

 

 

Norsko

5 816

 

 

Faerské ostrovy

600 (5)

 

 

TAC

43 604

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

b)

tabulka rybolovných práv pro sledě obecného (Clupea harengus) v oblastech VIIg, VIIh, VIIj a VIIk se nahrazuje tímto:

„Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) a VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Německo

213

 

 

Francie

1 185

 

 

Irsko

16 591

 

 

Nizozemsko

1 185

 

 

Spojené království

24

 

 

Unie

19 198

 

 

TAC

19 198

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

c)

tabulka rybolovných práv pro platýse evropského (Pleuronectes platessa) v divizích VIId a VIIe se nahrazuje tímto:

„Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIId a VIIe

(PLE/7DE.)

Belgie

1 018 (7)

 

 

Francie

3 395 (7)

 

 

Spojené království

1 810 (7)

 

 

Unie

6 223

 

 

TAC

6 223

 

Analytický TAC

d)

tabulka rybolovných práv pro šprota obecného (Sprattus sprattus) a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(SPR/2AC4-C)

Belgie

3 929 (8)

 

 

Dánsko

310 987 (8)

 

 

Německo

3 929 (8)

 

 

Francie

3 929 (8)

 

 

Nizozemsko

3 929 (8)

 

 

Švédsko

1 330 (8)  (9)

 

 

Spojené království

12 967 (8)

 

 

Unie

341 000

 

 

Norsko

9 000

 

 

TAC

350 000

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

e)

poznámka pod čarou č. 3 u tabulky rybolovných práv pro tresku Esmarkovu (Trisopterus esmarki) a související vedlejší úlovky v oblasti IIIa a vodách Unie oblastí IIa a IV se zrušuje.

2.

Tabulka rybolovných práv pro okouníky rodu Sebastes (Sebastes spp.) ve vodách Norska podoblastí ICES I a II uvedená v příloze IB se nahrazuje tímto:

„Druh:

Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp.

Oblast:

vody Norska oblastí I a II

(RED/1N2AB.)

Německo

766

 

 

Španělsko

95

 

 

Francie

84

 

 

Portugalsko

405

 

 

Spojené království

150

 

 

Unie

1 500

 

 

TAC

nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. října 2015.

Za Radu

předsedkyně

C. DIESCHBOURG


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1).

(3)  Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(4)  Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství může být odloveno ve vodách Unie oblasti IV (HER/*04-C.).

(5)  Lze odlovit pouze ve Skagerraku (HER/*03AN.).“ 

(6)  Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou:

na severu rovnoběžkou 52° 30′ s. š.,

na jihu rovnoběžkou 52° 00′ s. š.,

na západě pobřežím Irska,

na východě pobřežím Spojeného království.“

(7)  Kromě této kvóty může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše 1 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek podle hlavy II kapitoly II tohoto nařízení.“

(8)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou se úlovky limandy obecné a tresky bezvousé započítávat až do 2 % kvóty (OTH/*2AC4C) za předpokladu, že tyto úlovky a vedlejší úlovky druhů podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 celkem představují nejvýše 9 % této kvóty na šprota obecného.

(9)  Včetně smačků rodu Ammodytes.“


31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1962

ze dne 28. října 2015

o změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 10, čl. 15 odst. 9, čl. 21 odst. 7, čl. 22 odst. 7, čl. 24 odst. 8, čl. 33 odst. 10, čl. 37 odst. 4, čl. 58 odst. 9, čl. 60 odst. 7, čl. 64 odst. 2, čl. 73 odst. 9, čl. 74 odst. 6, čl. 76 odst. 4, čl. 78 odst. 2, čl. 92 odst. 5, čl. 105 odst. 6, čl. 106 odst. 4, čl. 111 odst. 3, čl. 116 odst. 6, a čl. 117 odst. 4,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (3) (EU) č. 1380/2013 bylo zrušeno nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (4). Příslušné odkazy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (5) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(2)

Komise vytvořila nový nástroj pro výměnu údajů, jenž by měl být používán pro všechny elektronické výměny údajů, jak je uvedeno v článcích 33, 111 a 116 nařízení (ES) č. 1224/2009 (dále jen „nařízení o kontrolním režimu“) a v článku 13 nařízení (ES) č. 1006/2008.

(3)

Identifikační číslo lodi podle Mezinárodní námořní organizace (IMO), jak je uvedeno v rezoluci A.1078 (28), kterou IMO přijala dne 4. prosince 2013, a v ustanoveních kapitoly XI-1, pravidla 3 úmluvy SOLAS z roku 1974 by se mělo používat u rybářských plavidel Unie bez ohledu na to, kde působí, a u rybářských plavidel třetí země působící ve vodách Unie. Identifikační číslo umožní přesně určit plavidlo a sledovat a ověřovat jeho činnost v průběhu času bez ohledu na změnu názvu, vlastnictví či vlajky a zajistí sledovatelnost produktů rybolovu v celém prodejním řetězci především v případech, kdy se plavidla mohou podílet na činnostech nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

(4)

Komise vypracovala nový formát pro přenos údajů systému sledování plavidel (VMS), jenž by měl být používán pro všechny elektronické výměny údajů, jak je uvedeno v článcích 111 a 116 nařízení o kontrolním režimu. Z toho důvodu je třeba pozměnit články 24 a 28 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 a zrušit přílohu V uvedeného prováděcího nařízení.

(5)

Podle čl. 14 odst. 2 písm. d) nařízení o kontrolním režimu musí lodní deník rybolovu obsahovat datum vyplutí plavidla z přístavu. Aby se zajistilo, že lze určit a propojit všechny zprávy týkající se daného rybářského výjezdu, měli by velitelé plavidel, která mají povinnost elektronicky zaznamenávat údaje do lodního deníku a pak je elektronicky odesílat, předat i zprávu o vyplutí z přístavu příslušným orgánům členského státu vlajky jako první zprávu, a to dříve než zahájí jakoukoli rybolovnou operaci a následné předávání údajů. Proto je třeba pozměnit článek 47 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(6)

Musí být pozměněna pravidla pro výměnu údajů mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným, jak je uvedeno v článcích 111 a 116 nařízení o kontrolním režimu a v článku 13 nařízení (ES) č. 1006/2008, aby zohledňovala nové zákonné požadavky, vývoj nových technologií a formátů, jakož i mezinárodních norem. Je nutné stanovit obecné zásady elektronického předávání údajů, postupů provádění oprav a norem pro výměnu informací týkajících se systému sledování plavidel, rybolovných a prodejních činností a hlášení o úlovcích, jakož i postupů pro změnu formátů. Z toho důvodu je třeba přizpůsobit články 43, 45 a 91 a přílohu XII prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 a stanovit nová pravidla.

(7)

Je nezbytné více harmonizovat reálný čas a přímou elektronickou výměnu údajů systému sledování plavidel a údajů elektronického záznamového systému a systému hlášení podle čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu. Členský stát vlajky by měl zajistit, aby pobřežnímu členskému státu byly automaticky předávány údaje elektronického záznamového systému a systému hlášení v reálném čase, které obdrží od rybářských plavidel, jestliže provádějí svou činnost ve vodách daného pobřežního členského státu. Proto je třeba pozměnit článek 44 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(8)

Nařízení o kontrolním režimu bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (6), které stanovilo pravidla týkající se informací, jež mají být spotřebitelům produktů rybolovu a akvakultury poskytovány, jakož i pravidla pro kontrolu těchto produktů, na něž se vztahuje mechanismus skladování. S těmito novými pravidly je třeba sladit články 66, 67 a 112 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 a vypustit článek 68.

(9)

Odpočet vody nebo ledu by se neměl vztahovat na pelagické druhy určené pro vykládku pro průmyslové účely, přičemž je třeba zohlednit zvláštní povahu těchto činností, pokud jde o skladování ryb a nakládání s nimi. V rámci dohody o rybolovu mezi Evropskou unií, Faerskými ostrovy a Norskem o řízení rybolovných zdrojů ve vodách severovýchodního Atlantiku pro období 2014–2018 bylo přijato podobné ustanovení týkající se pelagických druhů určených pro vykládku pro průmyslové účely, jakož i nová opatření týkající se vážení a inspekcí vykládek sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé. S těmito novými pravidly je tedy třeba sladit články 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 a 107 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (7) stanoví opatření, jež mají podpořit provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování a upravovat přerušení, pozastavení a opravy finančních opatření Unie, a vypustilo článek 103 nařízení o kontrolním režimu. Z toho důvodu je třeba zrušit článek 96, kapitolu I hlavy VIII a přílohu XXXI prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(11)

V souladu s čl. 33 odst. 10 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 je Komise zmocněna přijmout formáty pro předávání údajů týkajících se úlovků a intenzity rybolovu. Pravidla, jež v této oblasti stanoví nařízení Komise (ES) č. 500/2001 (8) s cílem zajistit efektivní předávání souhrnných údajů o úlovcích, jak vyžaduje čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008, jsou v současnosti z právního a technického hlediska zastaralá. Z toho důvodu je třeba použít mezinárodní normy pro elektronické hlášení souhrnných údajů o úlovcích a zrušit nařízení (ES) č. 500/2001.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 (9) zavedlo nová pravidla pro oddělenou registraci úlovků podměrečných živočichů v souladu s povinnostmi podávat zprávy a pro přidělování sankčních bodů za nové závažné porušení povinnosti provádět vykládku podměrečných úlovků. S těmito novými pravidly je tedy třeba sladit přílohy VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII a XXX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(13)

V rámci doporučení GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 a GFCM/36/2012/2 přijala Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) zvláštní ustanovení o zřízení lodního deníku rybolovu této komise a o zaznamenávání úlovků korálů červených, náhodných vedlejších úlovků a vypouštění mořských ptáků, tuleňů středomořských, mořských želv a kytovců v tomto lodním deníku. S těmito novými pravidly je třeba sladit přílohy VI, VII a X prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Čl. 90 odst. 1 písm. c) a čl. 92 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve znění čl. 7 odst. 14 a 15 nařízení (EU) 2015/812 se použijí od 1. ledna 2017. Současně vstoupí v platnost i přidělování sankčních bodů za závažná porušení těchto ustanovení.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011

Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 se mění takto:

1)

V celém textu se pojmy „rybářské plavidlo EU“, „rybářská plavidla EU“ a „vody EU“ nahrazují pojmy „rybářské plavidlo Unie“, „rybářská plavidla Unie“ a „vody Unie“ a provedou se nezbytné gramatické úpravy.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

‚rybářským plavidlem Unie‘ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;“

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)

‚vodami Unie‘ vody ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (10).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3)

V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   V žádném okamžiku nesmí být celková kapacita odpovídající licencím k rybolovu vydaným členským státem, vyjádřená v hrubé prostornosti nebo v kilowattech (kW), vyšší než maximální úrovně kapacity pro daný členský stát stanovené v souladu s čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.“

4)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Od 1. ledna 2016 se systém identifikačních čísel lodí podle Mezinárodní námořní organizace přijatý v rámci rezoluce A.1078 (28) dne 4. prosince 2013 a uvedený v kapitole XI-1, pravidla 3 úmluvy SOLAS z roku 1974 použije na:

a)

rybářská plavidla Unie nebo rybářská plavidla kontrolovaná provozovateli Unie v rámci nájemní dohody o hrubé prostornosti nejméně 100 tun nebo hrubé registrované prostornosti nejméně 100 tun nebo o celkové délce nejméně 24 metrů, která působí výhradně ve vodách Unie;

b)

všechna rybářská plavidla Unie nebo rybářská plavidla kontrolovaná provozovateli Unie v rámci nájemní dohody o celkové délce nejméně 15 metrů, která působí mimo vody Unie;

c)

všechna rybářská plavidla třetích zemí, která mají povolení provádět rybolovné činnosti ve vodách Unie.“

5)

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Středisko pro sledování rybolovu každého členského státu vlajky zajistí, aby byly střediskům pobřežních členských států pro sledování rybolovu automaticky předávány údaje, které jsou poskytovány v souladu s článkem 19 tohoto nařízení a které se týkají jeho rybářských plavidel po dobu, kdy se nacházejí ve vodách pobřežního členského státu. Jakmile středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky obdrží tyto údaje, ihned je předá středisku pobřežního členského státu pro sledování rybolovu.“

6)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Přístup Komise k údajům

Komise může členské státy v souladu s čl. 111 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu požádat, aby zajistily automatické předávání údajů, které jsou poskytovány podle článku 19 tohoto nařízení, ohledně určité skupiny rybářských plavidel a za určitou dobu Komisi nebo subjektu jí určenému. Jakmile středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky tyto údaje obdrží, ihned je předá Komisi nebo subjektu jí určenému.“

7)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Vzory lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

1.   Ve vodách Unie vyplňují a předkládají velitelé rybářských plavidel Unie lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou v případě rybářských plavidel Unie, která denně provádí rybářské výjezdy ve Středozemním moři, velitelé rybářských plavidel Unie vyplňovat a předkládat lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze VII.

3.   Pokud rybářská plavidla Unie provádějí rybolovné činnosti ve vodách třetí země, ve vodách regulovaných regionální organizací pro řízení rybolovu nebo ve vodách mimo vody Unie, které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, velitelé rybářských plavidel Unie vyplňují a předkládají lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě v souladu s článkem 31 tohoto nařízení a vzory uvedenými v příloze VI a VII, pokud daná třetí země nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu výslovně nevyžadují, aby se používal odlišný druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce. Pokud třetí země nestanoví zvláštní lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce, ale přitom vyžaduje údaje odlišné od údajů požadovaných Unií, musí se takové údaje zaznamenávat.

4.   Velitelé rybářských plavidel Unie, na něž se nevztahuje článek 15 nařízení o kontrolním režimu, mohou až do 31. prosince 2017 dále používat lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě vytištěné před 1. lednem 2016.“

8)

V článku 37 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě se vyplňují v souladu s pokyny uvedenými v příloze X.“

9)

Článek 43 se nahrazuje tímto:

„Článek 43

Povinné údaje pro výměnu informací mezi členskými státy

Údaje, jež velitelé rybářských plavidel Unie musí zaznamenávat do lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce v souladu s pravidly Unie, jsou povinnou součástí výměny informací mezi členskými státy.“

10)

Článek 44 se nahrazuje tímto:

„Článek 44

Přístup k údajům

1.   Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu provádí rybolovné operace ve vodách Unie pobřežního členského státu, předá stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení povinné údaje z elektronického lodního deníku rybolovu zaznamenané u daného rybářského výjezdu, a to od posledního vyplutí z přístavu.

2.   Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu provádí rybolov ve vodách Unie jiného pobřežního členského státu, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení všechny povinné údaje z elektronického lodního deníku rybolovu. Členský stát vlajky rovněž předá opravy údajů týkající se daného rybářského výjezdu, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení.

3.   Pokud k vykládce či překládce dochází v přístavu jiného pobřežního členského státu než členského státu vlajky, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení všechny povinné údaje z elektronického prohlášení o vykládce nebo prohlášení o překládce.

4.   Pokud členský stát vlajky obdrží oznámení, že rybářské plavidlo plující pod jeho vlajkou má v úmyslu vstoupit do přístavu jiného pobřežního členského státu, předá členský stát vlajky dotčenému pobřežnímu členskému státu ihned po obdržení elektronické předchozí oznámení.

5.   Pokud rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu vstoupí během rybářského výjezdu do vod Unie jiného pobřežního členského státu nebo pokud byly pobřežnímu členskému státu předány jakékoli údaje uvedené v odstavci 3 nebo 4 týkající se konkrétního rybářského výjezdu, umožní členský stát vlajky přístup k veškerým elektronickým údajům o rybolovné činnosti uvedeným v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, které se týkají daného rybářského výjezdu od okamžiku vyplutí až po dokončení vykládky, a na žádost dotčeného pobřežního členského státu mu předá údaje. Takový přístup k údajům bude možný po dobu nejméně 36 měsíců od zahájení rybářského výjezdu.

6.   Členský stát vlajky rybářského plavidla, u něhož jiný členský stát provedl inspekci v souladu s článkem 80 nařízení o kontrolním režimu, předá členskému státu provádějícímu inspekci na vyžádání elektronické údaje o rybolovné činnosti uvedené v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu týkající se daného rybářského výjezdu plavidla od okamžiku vyplutí až do doby předložení žádosti.

7.   Žádosti uvedené v odstavci 5 a 6 jsou v elektronické podobě a uvádějí, zda by odpověď měla zahrnovat původní údaje s opravami, nebo pouze údaje konsolidované. Odpověď na žádost je generována automaticky a dožádaný členský stát ji neprodleně předá.

8.   Členské státy umožní přístup k údajům systému sledování plavidel, lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce na žádost jiných členských států, které provádějí inspekční činnosti na moři v souvislosti s plány společného nasazení nebo s jinými sjednanými společnými inspekčními činnostmi.

9.   Velitelé rybářských plavidel Unie musejí mít kdykoli zabezpečený přístup ke svým vlastním údajům z elektronického lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce, předchozího oznámení a prohlášení o vykládce uloženým v databázi členského státu vlajky.“

11)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

Výměna údajů mezi členskými státy

Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b)

přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro účely stanovené tímto nařízením; a

c)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.“

12)

V článku 47 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Velitel rybářského plavidla Unie zašle elektronickou zprávu o vyplutí příslušným orgánům členského státu vlajky dříve, než opustí přístav a zahájí jakékoli elektronické předávání údajů týkajících se rybářského výjezdu.“

13)

Článek 60 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud utrpěná újma nebyla postupem podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 odstraněna zcela nebo byla odstraněna jen částečně, Komise co nejdříve po obdržení informací podle článku 59 tohoto nařízení přijme nezbytná opatření s cílem náležitě napravit způsobenou újmu.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

které členské státy případně přečerpaly svá rybolovná práva (‚přečerpávající členské státy‘) a množství přečerpání rybolovných práv (snížené o výměny v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013)“;

14)

Článek 66 se nahrazuje tímto:

„Článek 66

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

 

‚produkty rybolovu a akvakultury‘ veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 3, podpoložku 1212 21 00 kapitoly 12 a položky 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (11).

(11)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1).“"

15)

Článek 67 se mění takto:

a)

odstavec 12 se nahrazuje tímto:

„12.   Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na produkty rybolovu a akvakultury, které spadají pod položky 1604 a 1605 kapitoly 16 kombinované nomenklatury.“;

b)

odstavec 13 se nahrazuje tímto:

„13.   Pro účely čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu jsou informace o oblasti, kde byl produkt odloven nebo chován, následující:

a)

pro úlovky populací nebo skupiny populací, na které se podle právních předpisů Unie vztahuje kvóta a/nebo minimální velikost, jde o příslušnou zeměpisnou oblast vymezenou v čl. 4 bodu 30 nařízení o kontrolním režimu, nebo

b)

pro úlovky jiných populací nebo skupiny populací, produkty rybolovu odlovené ve sladké vodě a produkty akvakultury jde o název úlovku nebo oblasti produkce v souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 1379/2013 (12).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).“"

16)

Článek 68 se zrušuje.

17)

V článku 74 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro pelagické druhy uvedené v článcích 78 až 89 tohoto nařízení, které se vykládají hromadně za účelem přepravy do místa prvního uvedení na trh, uskladnění nebo zpracování, nesmí odpočet vody a ledu od celkové hmotnosti přesáhnout 2 %. Ve všech případech se procentní podíl pro odpočet vody a ledu zaznamenává na stvrzence o vážení s údajem o hmotnosti. U vykládky pro průmyslové účely nebo u nepelagických druhů se odpočet vody nebo ledu neprovádí.“

18)

Článek 78 se nahrazuje tímto:

„Článek 78

Rozsah postupů vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé

Pravidla stanovená v tomto oddílu se vztahují na vážení úlovků vyložených v Unii nebo rybářskými plavidly Unie ve třetích zemích, a to sleďů obecných (Clupea harengus), makrel obecných (Scomber scombrus), kranasů (Trachurus spp.) a tresky modravé (Micromesistius poutassou) nebo jejich kombinace, ulovených

a)

v případě sleďů obecných v oblastech ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v případě makrel obecných v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF;

c)

v případě kranasů v oblastech ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF;

d)

v případě tresky modravé v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách Unie patřících do podoblastí CECAF,

jestliže množství na jednu vykládku přesahuje 10 tun.“

19)

Nadpis článku 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Přístavy vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé“

20)

V čl. 80 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

množství sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé uchovávaná na palubě, vyjádřená v kilogramech živé hmotnosti;“

21)

V článku 82 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Množství sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé uchovávaných na palubě, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, se musí rovnat množstvím zaznamenaným v lodním deníku rybolovu po jeho vyplnění.“

22)

Nadpis článku 83 se nahrazuje tímto:

„Článek 83

Zařízení pro vážení čerstvých sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé provozovaná veřejným subjektem“

23)

Článek 85 se nahrazuje tímto:

„Článek 85

Vážení zmrazených ryb

Pokud se váží vyložená množství zmrazených sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresky modravé, určí se hmotnost zmrazených ryb vyložených v bednách pro každý druh v souladu s článkem 73 tohoto nařízení.“

24)

Článek 86 se nahrazuje tímto:

„Článek 86

Uchovávání záznamů o vážení

Všechny záznamy o vážení podle čl. 84 odst. 3 a článku 85 tohoto nařízení a kopie veškerých přepravních dokladů v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu podle čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení se uchovávají po dobu nejméně tří let.“

25)

Článek 88 se nahrazuje tímto:

„Článek 88

Křížové kontroly

Do doby zřízení počítačové databáze v souladu s článkem 109 nařízení o kontrolním režimu provádějí příslušné orgány správní křížové kontroly všech vykládek, přičemž navzájem porovnávají tyto údaje:

a)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, s množstvími zaznamenanými v lodním deníku rybolovu;

b)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v lodním deníku rybolovu s množstvími zaznamenanými v prohlášení o vykládce;

c)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v prohlášení o vykládce s množstvími zaznamenanými v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

d)

oblast odlovu zaznamenanou v lodním deníku rybolovu plavidla s údaji systému VMS pro dotyčné plavidlo.“

26)

Článek 89 se nahrazuje tímto:

„Článek 89

Sledování vážení

1.   Vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých vyložených z plavidla se sleduje podle druhů. V případě plavidel, která úlovek čerpají na břeh, se sleduje vážení celého vyloženého úlovku. V případě vykládek zmrazených sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých se spočítají všechny bedny a sleduje se metodika výpočtu průměrné čisté hmotnosti beden stanovená v příloze XVIII.

2.   Kromě údajů uvedených v článku 88 tohoto nařízení se křížově kontrolují ještě tyto údaje:

a)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých uvedená v záznamech o vážení ze zařízení pro vážení provozovaných veřejnými nebo soukromými subjekty a množství jednotlivých druhů zaznamenaná v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

b)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných, množství kranasů a množství tresek modravých zaznamenaná v jakýchkoli přepravních dokladech v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu uvedeného v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení;

c)

jedinečná identifikační čísla cisternových vozů uvedená v záznamu podle čl. 84 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

3.   Po dokončení vykládky se ověří, že na plavidle nezůstaly žádné ryby, na něž se vztahují zvláštní pravidla v tomto oddílu.

4.   Veškeré sledování podle tohoto článku a článku 107 tohoto nařízení se zdokumentuje. Tato dokumentace se uchovává alespoň po dobu tří let.“

27)

V hlavě IV se název kapitoly III nahrazuje tímto:

„KAPITOLA III

Prodejní doklady a prohlášení o převzetí“

28)

V článku 90 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V prodejním dokladu a prohlášení o převzetí se uvede počet jedinců podle čl. 64 odst. 1 písm. f) a čl. 66 odst. 3 písm. e) nařízení o kontrolním režimu, pokud se příslušná kvóta spravuje na základě počtu jedinců.“

29)

Článek 91 se nahrazuje tímto:

„Článek 91

Formáty prodejních dokladů a prohlášení o převzetí

1.   Členské státy určí formát používaný pro vyplňování a předávání prodejních dokladů a prohlášení o převzetí uvedených v článku 63 a 67 nařízení o kontrolním režimu, a to mezi registrovanými odběrateli, registrovanými dražebními středisky nebo jinými subjekty či osobami schválenými členskými státy a příslušnými orgány.

2.   Údaje, jež musí registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy zaznamenávat do svých prodejních dokladů nebo prohlášení o převzetí v souladu s pravidly Unie, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

3.   Členský stát, na jehož území došlo k prvnímu prodeji či převzetí, zpřístupní na žádost členského státu vlajky nebo členského státu, na jehož území byly produkty rybolovu vyloženy, údaje podle čl. 111 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, které předal ohledně operací v předchozích 36 měsících. Odpověď na žádost je generována automaticky a neprodleně předána.

4.   Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b)

přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro účely stanovené tímto nařízením; a

c)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

5.   V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

6.   Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 5 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

7.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 5 a 6 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.“

30)

Článek 96 se zrušuje.

31)

Článek 107 se nahrazuje tímto:

„Článek 107

Inspekce vykládek určitých pelagických druhů

U vykládky sleďů obecných, makrel obecných, kranasů a tresek modravých podle článku 78 tohoto nařízení příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo v plném rozsahu zkontrolováno nejméně 7,5 % množství vyložených u každého druhu a nejméně 5 % vykládek těchto ryb.“

32)

Článek 112 se nahrazuje tímto:

„Článek 112

Kontrola produktů rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování

Úředníci ověřují, že produkty rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování podle článku 30 nařízení Rady (EU) č. 1379/2013, splňují podmínky stanovené v uvedeném článku 30 a v článku 67 nařízení (EU) č. 508/2014 (13).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

33)

V článku 126 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Jsou-li během jedné inspekce zjištěna dvě či více závažných porušení předpisů u téže fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem licence, přidělí se držiteli licence k rybolovu v souladu s odstavcem 1 za každé dotyčné závažné porušení předpisů body až do maximální výše 12 bodů za všechna porušení.“

34)

V článku 131 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s čl. 129 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, označí se rybářské plavidlo, na něž se pozastavená nebo trvale odňatá licence k rybolovu vztahuje, ve vnitrostátním rejstříku uvedeném v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 jako plavidlo bez licence k rybolovu. Toto rybářské plavidlo se rovněž tímto způsobem označí v rejstříku rybářského loďstva Unie uvedeného v čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Trvalým odnětím licence k rybolovu v souladu s čl. 129 odst. 2 tohoto nařízení nejsou dotčeny stropy rybolovné kapacity členského státu, který licenci vydal, podle čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.“

35)

V hlavě VIII se zrušuje kapitola I.

36)

V článku 139 se odstavce 2 a 3 nahrazují těmito:

„2.   Míra přečerpání rybolovných práv se určí s ohledem na rybolovná práva, která má dotyčný členský stát ke konci každého daného období k dispozici, s přihlédnutím k výměnám rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, převodům kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (14), přerozdělení dostupných rybolovných práv v souladu s článkem 37 nařízení o kontrolním režimu a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 105, 106 a 107 nařízení o kontrolním režimu.

3.   Výměna rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 pro dané období se nepovoluje po posledním dni prvního měsíce po vypršení uvedeného období.

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).“"

37)

V hlavě IX se vkládá nová kapitola Ia, která zní:

„KAPITOLA Ia

Pravidla pro výměnu údajů

Článek 146a

Tato kapitola stanoví podrobná pravidla pro výměnu údajů podle článků 111 a 116 nařízení o kontrolním režimu, jakož i pro nahlášení údajů o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (15).

Článek 146b

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

‚rovinou přenosu‘ elektronická síť pro výměnu údajů o rybolovu, kterou Komise zpřístupní všem členským státům a subjektu jí určenému za účelem standardní výměny údajů;

b)

‚hlášením‘ informace zaznamenané elektronickými prostředky;

c)

‚zprávou‘ hlášení ve formátu určeném k předání;

d)

‚žádostí‘ elektronická zpráva obsahující žádost o soubor hlášení.

Článek 146c

Obecné zásady

1.   Výměna veškerých zpráv vychází z normy P1000 Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování (UN/CEFACT). Použijí se pouze datová pole, hlavní prvky, předměty a dobře formátované zprávy v rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML) v souladu s definicí schémat dokumentu XML (XSD) vycházející z knihoven pro normalizaci centra UN/CEFACT.

2.   Formáty hlášení vycházejí z norem centra UN/CEFACT, jak jsou uvedeny v příloze XII, a jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

3.   Pro všechny zprávy se použije formát XSD a kódy uvedené v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

4.   Datum a čas jsou předávány ve tvaru koordinovaného světového času (UTC).

5.   Všechna hlášení jsou opatřena jedinečným identifikátorem hlášení.

6.   K propojení údajů z lodního deníku rybolovu s údaji z prohlášení o vykládce, údaji z prohlášení o překládce, údaji z prodejního dokladu, údaji z prohlášení o převzetí a údaji z přepravního dokladu se použije jedinečný identifikátor rybářského výjezdu čitelný okem.

7.   Hlášení týkající se rybářských plavidel Unie zahrnují identifikační číslo plavidla podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (16).

8.   K zajištění výměny zpráv použijí členské státy prováděcí dokumenty dostupné na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Článek 146d

Předávání zpráv

1.   Každé předání probíhá naprosto automaticky a okamžitě za použití roviny přenosu.

2.   Dříve než odesílatel předá zprávu, provede její automatickou kontrolu, aby ověřil, že vyhovuje minimálnímu souboru pravidel validace a ověřování dostupných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

3.   Příjemce informuje odesílatele o přijetí zprávy zasláním odpovědní zprávy na základě normy P1000–1 centra UN/CEFACT: Obecné zásady. Na zprávy systému sledování plavidel a odpovědi na žádost se odpovědní zprávy nezasílají.

4.   Dojde-li na straně odesílatele k technickému selhání a odesílatel se již nemůže účastnit výměny zpráv, uvědomí o tomto problému všechny příjemce. Odesílatel přijme okamžitě vhodná opatření k odstranění tohoto problému. Všechny zprávy, jež musí být příjemci předány, jsou uchovávány až do vyřešení problému.

5.   Dojde-li na straně příjemce k technickému selhání a příjemce již nemůže přijímat zprávy, uvědomí o tomto problému všechny odesílatele. Příjemce přijme okamžitě vhodná opatření k odstranění tohoto problému.

6.   Po odstranění selhání systému na straně odesílatele předá odesílatel neodeslané zprávy co nejdříve. Lze uplatnit manuální návazný postup.

7.   Po odstranění selhání systému na straně příjemce musí být chybějící zprávy dostupné na vyžádání. Lze uplatnit manuální návazný postup.

8.   Všichni odesílatelé a příjemci zpráv a Komise zavedou postupy pro situaci při výpadku v zájmu zajištění kontinuity provozu.

Článek 146e

Opravy

Opravy hlášení jsou zaznamenávány v témže formátu jako původní hlášení a uvádějí, že hlášení je opravným hlášením na základě normy P1000–1 centra UN/CEFACT: Obecné zásady.

Článek 146f

Výměna údajů ze systému sledování plavidel

1.   Formátem pro hlášení údajů ze systému sledování plavidel mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu ‚doména poloha plavidla‘ (Vessel Position Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–7 centra UN/CEFACT.

2.   Systémy členského státu vlajky jsou způsobilé k zasílání zpráv ze systému sledování plavidel.

3.   Systémy členského státu vlajky jsou rovněž způsobilé poskytovat odpovědi na žádosti o údaje ze systému sledování plavidel týkající se rybářských výjezdů, které byly zahájeny v předchozích 36 měsících.

Článek 146g

Výměna údajů o rybolovné činnosti

1.   Formátem pro výměnu údajů lodního deníku rybolovu, údajů předchozího oznámení, údajů prohlášení o překládce a údajů prohlášení o vykládce podle článků 15, 17, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu ‚doména rybolovná činnost‘ (Fishing Activity Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–3 centra UN/CEFACT.

2.   Systémy členského státu vlajky jsou způsobilé zasílat zprávy o rybolovné činnosti a poskytovat odpovědi na žádosti o údaje o rybolovné činnosti týkající se rybářských výjezdů, které byly zahájeny v předchozích 36 měsících.

Článek 146h

Výměna údajů týkajících se prodeje

1.   Formátem pro výměnu údajů o prodejních dokladech a údajů o prohlášeních o převzetí podle článků 63 a 67 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, je definice XML schématu ‚doména prodej‘ (Sales Domain XML Schema Definition) vycházející z normy P1000–5 centra UN/CEFACT.

2.   Pro výměnu údajů přepravního dokladu podle článku 68 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí či subjektem jí určeným, vychází používaný formát rovněž z normy P1000–5 centra UN/CEFACT.

3.   Systémy členského státu jsou způsobilé zasílat zprávy týkající se prodejních dokladů a prohlášení o převzetí a poskytovat odpovědi na žádosti o údaje prodejních dokladů a prohlášení o převzetí týkající se operací, které se uskutečnily v předchozích 36 měsících.

Článek 146i

Předávání souhrnných údajů o úlovcích

1.   Souhrnné údaje o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu a čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1006/2008 předávají členské státy vlajky Komisi za použití formátu XML vycházejícího z normy P1000–12 centra UN/CEFACT.

2.   Údaje z hlášení o úlovcích jsou shromažďovány k měsíci, v němž byly druhy uloveny.

3.   Množství v hlášení o úlovcích vycházejí z vyložených množství. Má-li být poskytnuto hlášení o úlovcích podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1006/2008, musí být před vykládkou předloženo hlášení o odhadu úlovků s označením ‚uchovávaný na palubě‘. Oprava uvádějící přesnou hmotnost a místo vykládky je předána do 15. dne měsíce po vykládce.

4.   Pokud právní předpisy Unie vyžadují, aby byly hlášeny populace či druhy v hlášeních o vícenásobných úlovcích na různých úrovních agregace, jsou tyto populace či druhy hlášeny pouze v nejpodrobnějším z požadovaných hlášení.

Článek 146j

Změny formátů XML a prováděcích dokumentů

1.   O změnách formátů XML a prováděcích dokumentů pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy, Komisí nebo subjektem jí určeným, včetně změn vyplývajících z článků 146f, 146g a 146h, rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.

2.   Změny podle odstavce 1 jsou v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu jasně označeny, jakož i den, k němuž změna nabývá účinku. Tyto změny nabydou účinku nejdříve šest měsíců a nejpozději 18 měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto. O přesném dni rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.

(15)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33)."

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).“"

38)

V článku 164 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo dohod o partnerství v oblasti rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných ujednání, jichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit příslušné informace týkající se porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ostatním stranám těchto dohod, organizací nebo ujednání s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl, a v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 45/2001 (17).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

39)

Příloha V se zrušuje.

40)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

41)

Příloha VII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

42)

Přílohy VIII a IX se zrušují.

43)

Příloha X se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

44)

Příloha XII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

45)

Příloha XXIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

46)

Příloha XXVI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

47)

Příloha XXVII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

48)

Příloha XXX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení.

49)

Příloha XXXI se zrušuje.

Článek 2

Zrušení

Nařízení (ES) č. 500/2001 se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 146d odst. 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2016. V souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/812 se bod 5 přílohy XXX týkající se závažného porušené předpisů z důvodu nesplnění povinnosti vykládky podměrečných ryb použije ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98 (Úř. věst. L 133, 29.5.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

Image


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA VII

VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

(STŘEDOZEMNÍ MOŘE – KAŽDODENNÍ RYBÁŘSKÉ VÝJEZDY)

Image


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA X

POKYNY PRO VELITELE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE POVINNÝCH VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT LODNÍ DENÍK RYBOLOVU, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE NEBO PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

V souladu s články 14, 15, 21, 22, 23 a 24 nařízení o kontrolním režimu a hlavy III kapitol I, II a III tohoto nařízení jsou do lodního deníku rybolovu zaznamenávány následující obecné a nejnutnější informace o rybolovné činnosti plavidla či pravidel, aniž jsou dotčeny zvláštní prvky či pravidla povinná podle právních předpisů Unie, vnitrostátních orgánů členského státu nebo třetí země nebo podle regionální organizace pro řízení rybolovu.

1.   POKYNY PRO LODNÍ DENÍK RYBOLOVU

Velitel(é) každého rybářského plavidla (plavidel) zapojeného do rybolovu v páru musí vést lodní deník rybolovu, v němž bude uvedeno odlovené množství a množství uchovávané na palubě tak, aby nedocházelo k dvojímu započítání úlovků.

Povinné údaje jsou během téhož rybářského výjezdu zaznamenávány v lodním deníku v papírové podobě na každé stránce.

Údaje týkající se rybářského plavidla (rybářských plavidel) a dnů rybářského výjezdu

Referenční číslo

lodního deníku rybolovu

v papírové podobě

Název datového prvku

(M = Povinný)

(O = Nepovinný)

(CIF = Povinný, pokud se použije)

Popis a/nebo časový plán, který se má zaznamenat

(1)

Název rybářského plavidla (rybářských plavidel) (M)

Mezinárodní rádiová volací značka (mezinárodní rádiové volací značky) (M)

Číslo (čísla) CFR (M)

Číslo (čísla) GFCM, ICCAT (CIF)

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

Tyto údaje se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě uvedou pod údaje o plavidle, pro které je lodník deník rybolovu veden.

Identifikační číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství je jedinečným číslem, které členský stát přidělí plavidlu Unie, jakmile se rybářské plavidlo stane poprvé součástí loďstva Unie (1).

Číslo v rejstříku GFCM nebo ICCAT se přiděluje rybářským plavidlům, která provádějí regulovanou rybářskou činnost mimo vody Unie (CIF).

(2)

Vnější identifikace (M)

Vnější registrační písmena a číslice jsou vyznačeny na boku trupu.

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

(3)

Jméno a adresa velitele (M)

Uvede se příjmení, jméno a podrobná adresa velitele (název ulice, číslo, obec, poštovní směrovací číslo, členský stát nebo třetí země).

V případě rybolovu v páru jsou tytéž údaje rovněž zaznamenávány i u druhého rybářského plavidla.

(4)

Datum, čas a přístav vyplutí (M)

Zaznamenají se do lodního deníku v papírové podobě před vyplutím rybářského plavidla z přístavu. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času.

Elektronická zpráva o vyplutí je odeslána před vyplutím rybářského plavidla z přístavu. Datum a čas se zaznamenávají v koordinovaném světovém čase (UTC).

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(5)

Datum, čas a přístav návratu (M)

Zaznamenají se do lodního deníku v papírové podobě před vstupem rybářského plavidla do přístavu. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a předpokládaný čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času.

Elektronická zpráva o návratu do přístavu je odeslána před vstupem rybářského plavidla do přístavu. Datum a předpokládaný čas se zaznamenávají v koordinovaném světovém čase (UTC).

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(6)

Datum, čas a přístav vykládky, pokud se liší od (5) (M)

Zaznamenají se do lodního deníku před vstupem rybářského plavidla do přístavu vykládky. Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a předpokládaný čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

(7)

Datum, čas a místo překládky

Název, vnější identifikace, mezinárodní rádiová volací značka, vlajka, číslo CFR nebo IMO a přístav a země určení přijímajícího rybářského plavidla (M)

Jsou vyplněny v lodním deníku v papírové podobě v případě, že překládka je provedena před zahájením operace.

Datum se uvádí ve formátu DD–MM–RRRR a čas se zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

V elektronickém lodním deníku je přístav zaznamenán pomocí kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Třetí země je zaznamenána pomocí kódu země ISO alfa 3-3166.

U plavidel Unie se zaznamenává číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR). U plavidel třetí země se zaznamenává číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Je-li uvedení zeměpisné polohy povinné, zaznamená se zeměpisná šířka a délka ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách při použití GPS (formát WGS 84).

Údaje o lovných zařízeních

(8)

Druh lovného zařízení (M)

Druh zařízení se uvede s použitím kódů podle sloupce 1 přílohy XI.

(9)

Velikost ok (M)

Je uvedena v milimetrech (napnuté oko).

(10)

Rozměr lovného zařízení (M)

Rozměry lovného zařízení, jako jsou velikost a počet, se udávají podle specifikací v sloupci 2 přílohy XI.

(11)

Datum (M)

Datum za každý den na moři se zaznamenává do nového řádku (v lodním deníku v papírové podobě) nebo hlášení (v elektronickém deníku) a musí odpovídat každému dni na moři.

Do nového řádku se případně zaznamenává i datum za každou rybolovnou operaci.

(12)

Počet rybolovných operací (M)

Počet rybolovných operací se udává podle specifikací v sloupci 3 přílohy XI.

(13)

Trvání rybolovu (O)

Čas umístění a vytažení lovného zařízení (CIF)

Hloubka výlovu (CIF)

Celkový čas (O)

Celkový čas strávený všemi činnostmi souvisejícími s rybolovnými operacemi (vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí) se uvádí v minutách a rovná se počtu hodin strávených na moři, od něhož se odečte čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu.

V případě času umístění a času vytažení lovného zařízení se čas zaznamenává ve formátu HH–MM místního času (v lodním deníku v papírové podobě) nebo v koordinovaném světovém čase (UTC) v elektronickém lodním deníku.

Hloubka výlovu se zaznamenává jako průměrná hloubka v metrech.

(14)

Poloha a rybolovná zeměpisná oblast (M)

Příslušná zeměpisná oblast úlovku se uvede pomocí oblasti, v níž byla odlovena většina úlovků, a to pokud možno na co nejpodrobnější úrovni.

Příklady:

 

Ve vodách severovýchodního Atlantiku (oblast FAO 27) až do divize ICES a statistického obdélníku (např. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Statistické obdélníky ICES vytvářejí mřížku zahrnující oblast mezi 36° s. š. a 85° 30′ s. š. a 44° z. d. a 68° 30′ v. d. Řádky zeměpisné šířky s intervalem 30′ jsou číslovány (dvojčíslím) od 01 do 99. Sloupce zeměpisné délky s intervalem 1° jsou kódovány podle alfanumerického systému začínajícího A0, přičemž pro každý pás široký 10° se používá jiné písmeno až do M8 s výjimkou I.

 

Ve vodách Středozemního a Černého moře (oblast FAO 37), až do zeměpisné podoblasti GFCM a statistického obdélníku (např. 7 M27B9). Číslo obdélníku ve statistické mřížce GFCM je pětimístný kód: i) zeměpisnou šířku udává třímístný kód složený z jednoho písmene a dvou číslic. Maximální rozpětí činí od M00 (30° s. š.) až do M34 (47° 30′ s. š.), ii) zeměpisnou délku udává kód složený z písmene a číslice. Používají se písmena A až J a číslice od 0 do 9. Maximální rozpětí činí od A0 (6° z. d.) do J5 (42° v. d.).

 

Ve vodách severovýchodního Atlantiku včetně podoblasti NAFO (oblast FAO 21) a ve vodách středovýchodního Atlantiku včetně podoblasti CECAF (oblast FAO 34), až do divize či poddivize FAO (např. 21.3.M nebo 34.3.5).

 

U ostatních oblastí FAO případně až do podoblasti FAO (např. FAO 31 pro středozápadní Atlantik a FAO 51.6 pro západní část Indického oceánu).

Nepovinné položky však mohou být uvedeny pro všechny statistické obdélníky, ve kterých rybářské plavidlo během dne lovilo. (O)

V oblastech GFCM a ICCAT se zeměpisná poloha (zeměpisná šířka a délka) zaznamenávají i u každé rybolovné operace nebo v poledne, pokud v průběhu dne nebyl rybolov prováděn.

Je-li uvedení zeměpisné polohy povinné, zaznamená se zeměpisná šířka a délka ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách při použití GPS (formát WGS 84).

Oblast rybolovu třetí země, oblast regionální organizace pro řízení rybolovu a volné moře: uveďte rybolovnou oblast (rybolovné oblasti) nečlenských států nebo oblast (oblasti) regionální organizace pro řízení rybolovu nebo vody, které nespadají pod svrchovanost nebo pravomoc žádného státu nebo které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, a to pomocí kódu země ISO alfa 3-3166 a dalších kódů zveřejněných v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, např. NOR = Norsko, NAFO = XNW, NEAFC = XNE a XIN pro volné moře.

(15)(16)

Odlovené úlovky uchovávané na palubě (M)

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

Úlovek každého druhu se zaznamená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti.

Zaznamenávají se veškerá odlovená množství každého druhu uchovávaná na palubě přesahující 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti. Limit 50 kg se uplatní, jakmile množství úlovku určitého druhu převýší 50 kg. Tato množství zahrnují množství, která jsou vyhrazena pro spotřebu posádky plavidla.

Úlovky povolené velikosti jsou zaznamenávány pomocí obecného kódu LSC.

Úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů jsou zaznamenávány odděleně od úlovků povolené velikosti, a to pomocí obecného kódu BMS.

Pokud jsou úlovky skladovány v koších, bednách, kbelících, lepenkových krabicích, vacích, pytlích, blocích nebo jiných obalech, zaznamená se čistá hmotnost použité jednotky v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti i přesný počet těchto jednotek.

Jinak lze zaznamenat v kilogramech živé hmotnosti úlovek uchovávaný na palubě v těchto jednotkách. (O)

V Baltském moři (pouze u lososů) a v oblasti GFCM (pouze u tuňáků, mečounů obecných a velmi stěhovavých druhů žraloků) a případně v jiných oblastech se zaznamenává i počet ryb ulovených za den.

Pokud nestačí počet sloupců, použije se nová stránka.

(15)(16)

Odhady výmětů (M)

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

Výměty každého druhu se zaznamenávají v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti.

Druhy, na něž se nevztahuje povinnost vykládky:

 

Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů nad 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti, a to na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků pomocí obecného kódu DIS.

 

Výměty druhů, které byly uloveny za účelem použití jako živá návnada a které jsou zaznamenány v lodním deníku rybolovu, se zaznamenávají stejným způsobem.

Druhy, na něž se vztahuje výjimka z povinnosti vykládky  (2):

 

Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů v plném rozsahu, a to na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků pomocí obecného kódu DIS.

 

Množství jednotlivých druhů výmětů, na něž se konkrétně vztahují výjimky de minimis, se zaznamenává v plném rozsahu na základě pravidel pro zaznamenávání úlovků, a to odděleně od jiných výmětů pomocí obecného kódu DIM.

(15)(16)

Úlovky, náhodné vedlejší úlovky a vypouštění jiných mořských organismů či živočichů (M)

V oblasti GFCM se pro každý úlovek nebo náhodný vedlejší úlovek odděleně zaznamenávají také následující informace:

denní úlovek korálů červených, včetně rybolovné činnosti podle oblasti a hloubky;

náhodný vedlejší úlovek mořských ptáků a jejich vypuštění;

náhodný vedlejší úlovek tuleňů středomořských a jejich vypuštění;

náhodný vedlejší úlovek mořských želv a jejich vypuštění;

náhodný vedlejší úlovek kytovců a jejich vypuštění.

V případě potřeby jsou mořští živočichové vypuštění zpět do moře zaznamenáváni pomocí obecného kódu RET.

Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy, nebo pokud nejsou k dispozici, použijí se kódy zveřejněné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

2.   POKYNY PRO PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE/PŘEKLÁDCE

U produktů rybolovu, které byly vyloženy nebo přeloženy, a byly zváženy s použitím systémů schválených příslušnými orgány členských států, buď na rybářském plavidle, které úlovky chytilo, nebo na předávajícím, či na přijímajícím rybářském plavidle, se v prohlášení o vykládce/překládce uvede u jednotlivých druhů skutečná hmotnost vyložených či přeložených množství v kilogramech hmotnosti produktu spolu s těmito údaji:

a)

úprava ryb (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 17) s použitím kódů v tabulce 1 přílohy I (M);

b)

měrná jednotka pro vyložená nebo přeložená množství (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 18); uveďte hmotnost jednotky v kilogramech hmotnosti produktu; tato jednotka se může lišit od jednotky použité v lodním deníku rybolovu (M);

c)

celková hmotnost podle vyložených nebo přeložených druhů (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 19); uveďte hmotnost skutečně vyložených nebo přeložených množství u všech druhů (M);

Úlovky povolené velikosti jsou zaznamenávány pomocí obecného kódu LSC. Úlovky pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů jsou zaznamenávány odděleně od úlovků povolené velikosti, a to pomocí obecného kódu BMS. Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

d)

tato hmotnost odpovídá hmotnosti ryb ve stavu, v jakém byly vyloženy, tj. po případném zpracování produktu na palubě; příslušné orgány členských států použijí příslušné přepočítací koeficienty pro výpočet ekvivalentu živé hmotnosti v souladu s článkem 49 tohoto nařízení;

e)

podpis velitele (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 20) (M);

f)

případně podpis, jméno a adresa zástupce a pozorovatele (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 21);

g)

příslušná zeměpisná oblast úlovku: oblast FAO, podoblast a subdivize, divize ICES, NAFO, podoblast NEAFC, oblast CECAF, podoblast GFCM nebo oblast rybolovu třetí země (lodní deník rybolovu v papírové podobě – odkaz č. 22); totéž se stejným způsobem použije pro údaje o poloze a zeměpisné oblasti uvedené výše (M).

3.   DODATEČNÉ POKYNY PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ INTENZITY RYBOLOVU DO LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU

Velitelé rybářských plavidel Unie zaznamenávají do lodního deníku rybolovu po dobu strávenou rybolovem, na nějž se vztahují režimy intenzity rybolovu, následující doplňující informace:

a)

všechny informace požadované podle tohoto oddílu se zaznamenávají do lodního deníku rybolovu v papírové podobě pod čísla 15 a 16;

b)

čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);

c)

zeměpisná šířka a délka se zaznamená ve stupních a minutách, nepoužívá-li se GPS, a v desetinách stupňů a minutách (formát WGS 84) při použití GPS;

d)

druhy se zaznamenávají pomocí třímístných písmenných kódů FAO pro druhy ryb.

3.1.   Údaje o intenzitě rybolovu

a)   Křižování oblasti intenzity

Křižuje-li oprávněné rybářské plavidlo oblast intenzity, aniž by vykonávalo rybolovné činnosti v této oblasti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

datum,

oblast intenzity,

datum a čas každého vplutí/vyplutí,

poloha každého vplutí a vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí,

slovo ‚křižování‘.

b)   Vplutí do oblasti intenzity

Vpluje-li rybářské plavidlo do oblasti intenzity, ve které by mohlo vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

datum,

slovo ‚vplutí‘,

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

čas vplutí,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí, a

cílové druhy.

c)   Vyplutí z oblasti intenzity

Vyplouvá-li plavidlo z oblasti intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a vplouvá-li do jiné oblasti intenzity, ve které zamýšlí vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

datum,

slovo ‚vplutí‘,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

nová oblast intenzity,

čas vyplutí/vplutí,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí, a

cílové druhy.

Opouští-li rybářské plavidlo oblast intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a v této oblasti intenzity již nebude vykonávat další rybolovné činnosti, vyplní se dodatečná řádka nebo elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

datum,

slovo ‚vyplutí‘;

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

oblast intenzity,

čas vyplutí;

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí, a

cílové druhy.

d)   Rybolovné činnosti napříč oblastmi  (3)

Vykonává-li rybářské plavidlo rybolovné činnosti napříč oblastmi, vyplní se do lodního deníku rybolovu v papírové podobě dodatečná řádka nebo se vyplní elektronické prohlášení. Vyplňují se tyto údaje:

datum,

slova ‚napříč oblastmi‘,

čas prvního vyplutí a oblast intenzity,

poloha prvního vplutí v zeměpisné šířce a délce,

čas posledního vplutí a oblast intenzity,

poloha posledního vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí, a

cílové druhy.

e)   Dodatečné informace o rybářských plavidlech používající pevná lovná zařízení:

Pokud rybářské plavidlo umisťuje nebo opětovně umisťuje pevné lovné zařízení, vyplní se tyto údaje:

datum,

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

slova ‚umístění‘ nebo ‚opětovné umístění‘,

čas.

Jakmile rybářské plavidlo ukončí operace, při nichž použilo pevné lovné zařízení, vyplní se tyto údaje:

datum,

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

slovo ‚ukončení‘,

čas.

3.2.   Údaje týkající se sdělení o plavbě plavidla

Je-li rybářské plavidlo provozující rybolovné činnosti povinno podávat příslušným orgánům hlášení o intenzitě rybolovu v souladu s článkem 28 nařízení o kontrolním režimu, zaznamenají se kromě údajů uvedených v bodě 3.1 tyto údaje:

a)

datum a čas hlášení;

b)

zeměpisná poloha rybářského plavidla v zeměpisné šířce a délce;

c)

použitý komunikační prostředek a případně použitou rádiovou stanici a

d)

místo nebo místa určení hlášení.“


(1)  Jak je uvedeno v článku 10 nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Stanovené v čl. 15 odst. 4 a čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, a to zejména:

druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky;

druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému;

úlovky, na něž se vztahují výjimky de minimis;

ryby, které vykazují poškození způsobené predátory.

(3)  Plavidla, která zůstávají ve vzdálenosti do 5 námořních mil od hranic mezi dvěma oblastmi intenzity, musejí do 24 hodin zaznamenat první vplutí a poslední vyplutí.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA XII

NORMY PRO ELEKTRONICKOU VÝMĚNU ÚDAJŮ

Formát pro elektronickou výměnu informací vychází z normy P1000 centra UN/CEFACT. Výměny údajů týkající se podobných pracovních činností jsou seskupeny podle oblastí a určeny v dokumentech uvádějících specifikace obchodních požadavků (dokumenty BRS).

Normy jsou dostupné pro:

 

P1000 – 1; Obecné zásady

 

P1000 – 3; Oblast rybolovné činnosti

 

P1000 – 5; Oblast prodeje

 

P1000 – 7; Oblast polohy plavidla

 

P1000 – 12; Oblast hlášení souhrnných údajů o úlovcích

Dokumenty BRS a překlad v podobě snímatelné počítačem (formát XML) jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu údajů.“


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA XXIII

SEZNAM INFORMACÍ POŽADOVANÝCH K VYPLNĚNÍ ZPRÁV O DOHLEDU OHLEDNĚ POZOROVÁNÍ A DETEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

Obecné informace

1.

Odkaz na zprávu o dohledu

2.

Datum a čas pozorování nebo detekce (UTC)

3.

Členský stát původu a název jediného orgánu

4.

Druh a identifikace pozorovacího člunu

5.

Poloha a místo pozorovacího člunu v době pozorování nebo detekce

Údaje o rybářském plavidle

6.

Stát vlajky

7.

Název

8.

Přístav registrace a vnější registrační číslo

9.

Mezinárodní rádiová volací značka

10.

Číslo Mezinárodní námořní organizace

11.

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství

12.

Popis

13.

Druh

14.

Výchozí poloha a místo v době pozorování nebo detekce

15.

Výchozí kurz a rychlost v době pozorování nebo detekce

16.

Činnost

Jiné informace

17.

Prostředek pozorování nebo detekce

18.

Kontakt s plavidlem

19.

Údaje o komunikaci s plavidlem

20.

Záznam o pozorování nebo detekci

21.

Poznámky

22.

Přílohy

23.

Úředník podávající hlášení a podpis

Pokyny pro vyplňování zpráv o dohledu:

1.

Předložte co nejúplnější informace.

2.

Poloha s udáním zeměpisné šířky a délky a podrobnosti o místě (divize ICES, zeměpisná podoblast GFCM, NAFO, podoblast NEAFC nebo CECAF, oblast FAO, podoblast a divize a na pevnině, přístav).

3.

Stát vlajky, název plavidla, přístav registrace, vnější registrační číslo, mezinárodní rádiová volací značka a číslo IMO: je nutno získat při pozorování nebo detekci plavidla nebo při rádiovém kontaktu s plavidlem (je nutno uvést zdroj těchto informací).

4.

Popis plavidla (pokud je pozorováno vizuálně): případné rozlišovací znaky: uveďte, zda byl viditelný název a přístav registrace plavidla, či nikoli. Zaznamenejte barvy trupu a nástavby, počet stěžňů, umístění velitelského můstku a výšku komínu, atd.

5.

Druh pozorovaného plavidla a lovného zařízení: např. plavidlo pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidlo lovící vlečnými sítěmi, vlečný člun, zpracovatelská rybářská loď, přepravní loď (mezinárodní normalizovaná statistická klasifikace rybářských plavidel FAO).

6.

Činnost pozorovaného nebo zaznamenaného plavidla (případně): nahlaste každou činnost, pokud plavidlo provádělo rybolov, nastavovalo lovná zařízení, vytahovalo lovná zařízení, provádělo překládku, přemístění, vlečení, bylo na cestě k lovištím, kotvilo nebo provádělo jiné činnosti (upřesněte), včetně data, času, polohy, kurzu a rychlosti plavidla u každé z činností.

7.

Prostředek pozorování nebo detekce (případně): upřesněte, jak byly pozorování nebo detekce provedeny, např. vizuálně, systémem sledování plavidel (VMS), radarem, rádiovou výměnou nebo jinak (upřesněte).

8.

Kontakt s plavidlem: uveďte, zda byl navázán kontakt (ANO/NE) a uveďte prostředky komunikace (rádio nebo jiné, upřesněte).

9.

Údaje o komunikaci: shrňte veškerou komunikaci s plavidlem, včetně uvedení jména, státní příslušnosti a pozice, které nahlásila osoba (osoby) kontaktovaná (kontaktované) na palubě pozorovaného/zaznamenaného plavidla.

10.

Záznam o pozorování/detekci: uveďte, zda bylo pozorování nebo detekce plavidla provedeno za pomoci pořízení fotografie, videozáznamu, audiozáznamu nebo písemné zprávy.

11.

Poznámky: uveďte veškeré další poznámky.

12.

Přílohy: připojte případně fotografii nebo nákres plavidla (načrtněte profil plavidla s uvedením případných rozlišujících struktur, profilu, stěžňů a znaků, které lze použít k identifikaci).

Podrobné pokyny pro vyplnění zpráv jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Pravidla elektronické výměny zpráv o dohledu:

Pro elektronickou výměnu zpráv o dohledu použijte formát XML dostupný v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu.“


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA XXVI

FORMÁT ZPRÁVY KONTROLNÍHO POZOROVATELE

ÚDAJE O POZOROVATELI

Jméno

 

Pověřil (příslušný orgán)

 

Nasadil (zaměstnávající orgán)

 

Datum zahájení

 

Datum ukončení

 


ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE

Druh

 

Stát vlajky

 

Název

 

Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství

 

Vnější identifikační znak

 

IRCS

 

Číslo IMO

 

Výkon hnacího motoru

 

Celková délka

 


DRUHY TRANSPORTOVANÝCH LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ

1.

 

2.

 

3.

 


POZOROVANÉ ZAŘÍZENÍ POUŽITÉ BĚHEM VÝJEZDU

1.

 

2.

 

3.

 


ÚDAJE O RYBOLOVNÝCH OPERACÍCH

Referenční číslo rybolovné operace (případně)

 

Datum

 

Druh použitého zařízení

 

Rozměry

 

Velikost ok

 

Vybaveno přídavným zařízením

 

Čas zahájení operace

Čas ukončení operace

 

Poloha při zahájení operace

 

Hloubka při zahájení operace

 

Hloubka při ukončení operace

 

Poloha při ukončení operace

 


ÚLOVKY

Druh

Uchované

Výměty

Odhadované množství každého druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

Odhadované celkové množství úlovku v kg ekvivalentu živé hmotnosti

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

 

 

 

Pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

 

 

 

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE NEDODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
SHRNUTÍ NA KONCI RYBÁŘSKÉHO VÝJEZDU

PODPIS POZOROVATELE

DATUM“


PŘÍLOHA VII

„PŘÍLOHA XXVII

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE POŽADOVANÉ K VYPLNĚNÍ INSPEKČNÍCH ZPRÁV

Pokyny pro vyplňování inspekčních zpráv:

Předložte co nejúplnější informace. Uvedou se relevantní a dostupné informace. Podrobné pokyny pro vyplnění zpráv jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.

Pravidla elektronické výměny inspekčních zpráv:

Pro elektronickou výměnu inspekčních zpráv použijte inspekční formát XML dostupný v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu. Na těchto stránkách jsou k dispozici i prováděcí dokumenty pro výměnu.

MODUL 1: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA NA MOŘI

1.

Odkaz na inspekční zprávu  (1)

2.

Členský stát a inspekční orgán  (1)

3.

Inspekční plavidlo (vlajka, název a vnější registrační číslo) (1)

4.

Mezinárodní rádiová volací značka (1)

5.

Datum inspekce (zahájení) (1)

6.

Čas inspekce (zahájení) (1)

7.

Datum inspekce (ukončení) (1)

8.

Čas inspekce (ukončení) (1)

9.

Poloha inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka) (1)

10.

Místo inspekčního plavidla (konkrétní rybolovná oblast) (1)

11.

Odpovědný inspektor (1)

12.

Státní příslušnost

13.

Inspektor 2 (1)

14.

Státní příslušnost

15.

Údaje o cílovém rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka)  (1)

16.

Poloha a místo plavidla, pokud se liší od inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (1)

17.

Druh plavidla (1)

18.

Identifikační číslo plavební licence (1)

19.

Mezinárodní rádiová volací značka (1)

20.

Číslo Mezinárodní námořní organizace (1)

21.

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (1)

22.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (1)

23.

Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (1)

24.

Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (1)

25.

Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (1)

26.

Rádiové volání před naloděním

27.

Lodní deník rybolovu vyplněn před inspekcí

28.

Naloďovací žebřík (1)

29.

Identifikace inspektorů

30.

Porušování předpisů nebo připomínky  (1)

31.

Inspekce dokladů a oprávnění  (1)

32.

Identifikační číslo plavební licence (1)

33.

Kontrola výkonu hnacího motoru

34.

Údaje o licenci k rybolovu (1)

35.

Údaje o oprávnění k rybolovu (1)

36.

VMS je provozuschopný (1)

37.

Dálkové elektronické sledování je provozuschopné (1)

38.

Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (1)

39.

Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (1)

40.

Odkaz na předchozí oznámení (1)

41.

Účel oznámení (1)

42.

Osvědčení skladovacího prostoru pro ryby

43.

Rozpis uskladnění

44.

Kalibrační tabulky pro chlazené nádrže s mořskou vodou

45.

Osvědčení pro systémy vážení na palubě

46.

Členství v organizaci producentů

47.

Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (1)

48.

Porušování předpisů nebo připomínky  (1)

49.

Inspekce úlovku  (1)

50.

Údaje o úlovcích na palubě (druhy, množství v ekvivalentu živé hmotnosti včetně množství podměrečných ryb, oblast úlovku) (1)

51.

Míra odchylky podle druhu (1)

52.

Oddělená registrace podměrečných ryb (1)

53.

Oddělené uskladnění populací žijících při dně podle víceletých plánů (1)

54.

Oddělené uskladnění podměrečných ryb (1)

55.

Kontrola vážení, počet krabic/obalů, kalibrační tabulky nebo namátkové kontroly

56.

Údaje o registraci výmětů (druhy, množství) (1)

57.

Porušování předpisů nebo připomínky  (1)

58.

Inspekce lovného zařízení  (1)

59.

Údaje o lovném zařízení (druh) (1)

60.

Údaje o přídavném (přídavných) zařízení(ch) nebo zařízení(ch) (druh) (1)

61.

Údaje o velikosti ok nebo rozměrech (1)

62.

Údaje o vlákně (druh, síla) (1)

63.

Označení lovného zařízení

64.

Porušování předpisů nebo připomínky  (1)

65.

Poznámky inspektorů  (1)

66.

Poznámky velitele  (1)

67.

Přijaté (přijatá) opatření  (1)

68.

Podpis inspektorů  (1)

69.

Podpis velitele  (1)

MODUL 2: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL) PŘI PŘEKLÁDCE

1.

Odkaz na inspekční zprávu  (2)

2.

Členský stát a inspekční orgán  (2)

3.

Inspekční plavidlo (vlajka, název a vnější registrační číslo) (2)

4.

Mezinárodní rádiová volací značka (2)

5.

Datum inspekce (zahájení) (2)

6.

Čas inspekce (zahájení) (2)

7.

Datum inspekce (ukončení) (2)

8.

Čas inspekce (ukončení) (2)

9.

Poloha inspekčního plavidla (zeměpisná šířka a délka) (2)

10.

Místo inspekčního plavidla (konkrétní rybolovná oblast) (2)

11.

Místo přístavu (3)

12.

Určený přístav (2)

13.

Odpovědný inspektor (2)

14.

Státní příslušnost

15.

Inspektor 2 (2)

16.

Státní příslušnost

17.

Údaje o předávajícím rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka)  (2)

18.

Poloha a místo plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (2)

19.

Druh plavidla (2)

20.

Identifikační číslo plavební licence (2)

21.

Mezinárodní rádiová volací značka (2)

22.

Číslo Mezinárodní námořní organizace (2)

23.

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (2)

24.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

25.

Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

26.

Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

27.

Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

28.

Kontrola VMS před naloděním

29.

Lodní deník rybolovu vyplněn před překládkou (2)

30.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

31.

Inspekce dokladů a oprávnění  (2)

32.

Identifikační číslo plavební licence (2)

33.

Údaje o licenci k rybolovu (2)

34.

Údaje o oprávnění k rybolovu (2)

35.

Údaje o oprávnění k překládce (2)

36.

VMS je provozuschopný

37.

Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (2)

38.

Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (2)

39.

Odkaz na předchozí oznámení (2)

40.

Účel předchozího oznámení (včetně režimu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu) (2)

41.

Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (3)

42.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

43.

Inspekce úlovku  (2)

44.

Údaje o úlovcích na palubě (před překládkou) (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (2)

45.

Míra odchylky podle druhu (2)

46.

Údaje o přeložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (2)

47.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

48.

Údaje o přijímajícím rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka)  (2)

49.

Poloha a místo plavidla (zeměpisná šířka a délka, konkrétní rybolovná oblast) (2)

50.

Druh plavidla (2)

51.

Identifikační číslo plavební licence (2)

52.

Mezinárodní rádiová volací značka (2)

53.

Číslo Mezinárodní námořní organizace (2)

54.

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (2)

55.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

56.

Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

57.

Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

58.

Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (2)

59.

Kontrola VMS před naloděním

60.

Lodní deník rybolovu vyplněn před překládkou (2)

61.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

62.

Inspekce dokladů a oprávnění  (2)

63.

Identifikační číslo plavební licence (2)

64.

Údaje o licenci k rybolovu (2)

65.

VMS je provozuschopný

66.

Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (2)

67.

Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (2)

68.

Odkaz na předchozí oznámení (2)

69.

Účel předchozího oznámení (2)

70.

Údaje o posledním vplutí do přístavu (přístav, stát a datum) (3)

71.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

72.

Inspekce úlovku  (2)

73.

Údaje o úlovcích na palubě (před překládkou) (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (2)

74.

Údaje o obdržených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (2)

75.

Porušování předpisů nebo připomínky  (2)

76.

Poznámky inspektorů  (2)

77.

Poznámky velitele (velitelů)  (2)

78.

Přijaté (přijatá) opatření  (2)

79.

Podpis inspektorů  (2)

80.

Podpis velitele (velitelů)  (2)

MODUL 3: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA V PŘÍSTAVU NEBO PŘI VYKLÁDCE A PŘED PRVNÍM PRODEJEM

1.

Odkaz na inspekční zprávu  (4)

2.

Členský stát a inspekční orgán  (4)  (5)

3.

Datum inspekce (zahájení inspekce) (4)  (5)

4.

Čas inspekce (zahájení inspekce) (4)  (5)

5.

Datum inspekce (ukončení inspekce) (4)  (5)

6.

Čas inspekce (ukončení inspekce) (4)  (5)

7.

Místo přístavu (4)  (5)

8.

Určený přístav (4)  (5)

9.

Odpovědný inspektor (4)

10.

Státní příslušnost

11.

Inspektor 2 (4)

12.

Státní příslušnost

13.

Údaje o cílovém rybářském plavidle (název, vnější registrační značka, vlajka)  (4)  (5)

14.

Druh plavidla (4)  (5)

15.

Identifikační číslo plavební licence (4)  (5)

16.

Mezinárodní rádiová volací značka (4)  (5)

17.

Číslo Mezinárodní námořní organizace (4)  (5)

18.

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (4)

19.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (4)  (5)

20.

Údaje o skutečném vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (4)  (5)

21.

Údaje o nájemci (jméno, státní příslušnost a adresa) (4)

22.

Údaje o zástupci (jméno, státní příslušnost a adresa) (4)

23.

Údaje o veliteli (jméno, státní příslušnost a adresa) (4)

24.

Kontrola VMS před připlutím k pevnině (4)  (5)

25.

Lodní deník rybolovu vyplněn před připlutím

26.

Identifikace inspektorů

27.

Porušování předpisů nebo připomínky  (4)  (5)

28.

Inspekce dokladů a oprávnění  (4)  (5)

29.

Identifikační číslo plavební licence (4)

30.

Údaje o licenci k rybolovu (4)  (5)

31.

Údaje o oprávnění k rybolovu (4)  (5)

32.

Údaje o oprávnění ke vstupu do přístavu a k vykládce (4)  (5)

33.

Číslo (čísla) lodního deníku (lodních deníků) rybolovu v papírové podobě (4)

34.

Odkaz na elektronický lodní deník rybolovu (4)

35.

Odkaz na předchozí oznámení (4)  (5)

36.

Účel předchozího oznámení (včetně režimu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu) (4)  (5)

37.

Osvědčení skladovacího prostoru pro ryby

38.

Rozpis uskladnění

39.

Kalibrační tabulky pro chlazené nádrže s mořskou vodou

40.

Osvědčení pro systémy vážení na palubě

41.

Členství v organizaci producentů

42.

Údaje o posledním vplutí do přístavu (datum, stát a přístav) (4)  (5)

43.

Porušování předpisů nebo připomínky  (4)  (5)

44.

Inspekce úlovku  (4)  (5)

45.

Údaje o úlovcích na palubě (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (4)  (5)

46.

Míra odchylky podle druhu (4)

47.

Oddělená registrace podměrečných ryb (4)

48.

Údaje o vyložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (4)  (5)

49.

Kontrola minimální referenční velikost pro zachování zdrojů (4)

50.

Označování

51.

Kontrola vážení, počet krabic/obalů nebo namátkové kontroly po vyložení

52.

Nákladový prostor pro ryby zkontrolován po vyložení

53.

Vážení úlovku při vykládce

54.

Porušování předpisů nebo připomínky  (4)  (5)

55.

Údaje o překládce úlovků obdržených od jiného rybářského plavidla (jiných rybářských plavidel)  (4)  (5)

56.

Údaje o předávajícím rybářském plavidle (předávajících rybářských plavidlech) (název, vnější registrační značka, mezinárodní rádiová volací značka, číslo Mezinárodní námořní organizace, číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství, vlajka) (4)  (5)

57.

Údaje týkající se prohlášení o překládce (4)  (5)

58.

Údaje o přeložených úlovcích (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku) (4)  (5)

59.

Jiná dokumentace o úlovcích (osvědčení o úlovku) (4)  (5)

60.

Porušování předpisů nebo připomínky  (4)  (5)

61.

Inspekce lovného zařízení  (4)  (5)

62.

Údaje o lovném zařízení (druh) (4)  (5)

63.

Údaje o přídavném (přídavných) zařízení(ch) nebo zařízení(ch) (druh) (4)  (5)

64.

Údaje o velikosti ok nebo rozměrech (4)  (5)

65.

Údaje o vlákně (druh, síla) (4)  (5)

66.

Označení lovného zařízení

67.

Porušování předpisů nebo připomínky  (4)  (5)

68.

Stav rybářského plavidla v oblasti (oblastech) regionálních organizací pro řízení rybolovu, kde byl prováděn rybolov nebo s ním související činnosti (včetně veškerých záznamů o rybářských plavidlech NNN)  (4)  (5)

69.

Poznámky inspektorů  (4)

70.

Připomínky velitele  (4)  (5)

71.

Přijaté (přijatá) opatření  (4)

72.

Podpis inspektorů  (4)  (5)

73.

Podpis velitele  (4)  (5)

MODUL 4: INSPEKCE NA TRHU/INSPEKCE PROSTOR

1.

Odkaz na inspekční zprávu  (6)

2.

Členský stát a inspekční orgán  (6)

3.

Datum inspekce (zahájení inspekce) (6)

4.

Čas inspekce (zahájení inspekce) (6)

5.

Datum inspekce (ukončení inspekce) (6)

6.

Čas inspekce (ukončení inspekce) (6)

7.

Místo přístavu (6)

8.

Odpovědný inspektor (6)

9.

Státní příslušnost

10.

Inspektor 2 (6)

11.

Státní příslušnost

12.

Identifikace inspektorů

13.

Údaje o inspekci na trhu nebo inspekci prostor (název a adresa)  (6)

14.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (6)

15.

Údaje o zástupci vlastníka (jméno, státní příslušnost a adresa) (6)

16.

Údaje o inspekci produktů rybolovu (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož produkty pocházejí)  (6)

17.

Údaje o registrovaném odběrateli, dražebním středisku nebo jiných subjektech či osobách odpovídajících za první uvedení produktů rybolovu na trh (jméno, státní příslušnost a adresa) (6)

18.

Kontrola minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů (6)

19.

Štítkování pro účely sledovanosti (6)

20.

Společné obchodní normy (6)

21.

Velikostní kategorie

22.

Kategorie čerstvosti

23.

Kontrola produktů rybolovu, na něž se vztahuje mechanismus skladování

24.

Produkty rybolovu váženy před prodejem

25.

Systémy vážení kalibrovány a zapečetěny

26.

Porušování předpisů nebo připomínky  (6)

27.

Inspekce dokladů týkajících se kontrolovaných produktů rybolovu  (6)

28.

Údaje týkající se prohlášení o vykládce

29.

Údaje týkající se prohlášení o převzetí

30.

Údaje týkající se přepravních dokladů

31.

Údaje týkající se faktur a prodejních dokladů dodavatele

32.

Údaje týkající se osvědčení o úlovku NNN

33.

Údaje o dovozci (jméno, státní příslušnost a adresa)

34.

Porušování předpisů nebo připomínky  (6)

35.

Poznámky inspektorů  (6)

36.

Poznámky provozovatele  (6)

37.

Přijaté (přijatá) opatření  (6)

38.

Podpis inspektorů  (6)

39.

Podpis provozovatele  (6)

MODUL 5: INSPEKCE PŘEPRAVNÍHO VOZIDLA

1.

Odkaz na inspekční zprávu  (7)

2.

Členský stát a inspekční orgán (*)

3.

Datum inspekce (zahájení) (*)

4.

Čas inspekce (zahájení) (*)

5.

Datum inspekce (ukončení) (*)

6.

Čas inspekce (ukončení) (*)

7.

Místo inspekce (adresa) (*)

8.

Odpovědný inspektor (*)

9.

Státní příslušnost

10.

Inspektor 2 (*)

11.

Státní příslušnost

12.

Identifikace inspektorů

13.

Údaje o cílovém vozidle (druh a státní příslušnost) (*)

14.

Označení traktoru (číslo poznávací značky) (*)

15.

Označení přípojného vozidla (číslo poznávací značky) (*)

16.

Údaje o vlastníkovi (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

17.

Údaje o řidiči (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

18.

Inspekce dokladů týkajících se produktů rybolovu (*)

19.

Produkty rybolovu váženy před přepravou (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož (nichž) produkty pocházejí) (*)

20.

Místo určení vozidla (*)

21.

Údaje týkající se přepravních dokladů

22.

Elektronické předání přepravního dokladu členskému státu vlajky

23.

Lodní deník rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, přiložený k přepravnímu dokladu

24.

Elektronické předání lodního deníku rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, členskému státu vlajky

25.

Jiná dokumentace o úlovcích přiložené k přepravnímu dokladu (osvědčení o úlovku)

26.

Členský stát, kde došlo k vykládce nebo uvedení produktů na trh, přepravní doklad obdržel před příjezdem plavidla

27.

Údaje týkající se prohlášení o vykládce

28.

Údaje týkající se prohlášení o převzetí

29.

Křížová kontrola prohlášení o převzetí a prohlášení o vykládce

30.

Údaje týkající se prodejních dokladů nebo faktur

31.

Označení pro účely sledovanosti

32.

Vážení vzorku beden/obalů

33.

Systémy vážení kalibrovány a zapečetěny

34.

Záznam o vážení

35.

Vozidlo zapečetěno/obal zapečetěn

36.

Údaje o pečeti zaznamenány do přepravního dokladu

37.

Inspekční orgán, který připevnil pečeti (*)

38.

Stav pečetí (*)

39.

Porušování předpisů nebo připomínky (*)

40.

Produkty rybolovu přepraveny před vážením (druhy, množství v hmotnosti produktu včetně množství podměrečných ryb, úprava, oblast úlovku, identifikace rybářského plavidla (rybářských plavidel), z něhož (nichž) produkty pocházejí) (*)

41.

Místo určení vozidla (*)

42.

Údaje týkající se přepravních dokladů

43.

Elektronické předání přepravního dokladu členskému státu vlajky

44.

Lodní deník rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, přiložený k přepravnímu dokladu

45.

Elektronické předání lodního deníku rybolovu plavidla, z něhož produkty pocházejí, členskému státu vlajky

46.

Členský stát, kde došlo k vykládce nebo uvedení produktů na trh, přepravní doklad obdržel před příjezdem plavidla

47.

Údaje týkající se prohlášení o vykládce

48.

Vážení produktů rybolovu pozorováno příslušnými orgány členského státu při příjezdu do místa určení

49.

Údaje o registrovaném odběrateli, dražebním středisku nebo jiných subjektech či osobách odpovídajících za první uvedení produktů rybolovu na trh (jméno, státní příslušnost a adresa) (*)

50.

Vozidlo zapečetěno/obal zapečetěn

51.

Údaje o pečeti zaznamenány do přepravního dokladu

52.

Inspekční orgán, který připevnil pečeti (*)

53.

Stav pečetí (*)

54.

Porušování předpisů nebo připomínky (*)

55.

Poznámky inspektorů (*)

56.

Poznámky přepravce (*)

57.

Přijaté (přijatá) opatření (*)

58.

Podpis inspektorů (*)

59.

Podpis přepravce (*)


(1)  povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

(2)  povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

(3)  dodatečné informace pro kontrolní inspekci státu přístavu

(4)  povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

(5)  dodatečné informace pro kontrolní inspekci státu přístavu

(6)  povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení

(7)  povinné informace, jež mají být shromažďovány a zaznamenávány v databázi v souladu s článkem 118 tohoto nařízení“


PŘÍLOHA VIII

„PŘÍLOHA XXX

SANKČNÍ BODY PŘIDĚLOVANÉ ZA ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Č.

Závažné porušení předpisů

Body

1

Nesplnění povinností zaznamenávat a nahlašovat úlovek nebo údaje s ním související, včetně údajů, které mají být předávány prostřednictvím satelitního systému sledování plavidel

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008)

3

2

Používání zakázaného rybolovného zařízení nebo rybolovného zařízení, které není v souladu s právními předpisy Unie

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1005/2008)

4

3

Falšování nebo skrývání označení, totožnosti nebo registrace

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

4

Zatajování důkazů týkajících se vyšetřování, manipulace s nimi nebo jejich odstranění

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

5

Přijetí na palubu, překládka nebo vykládka podměrečných ryb v rozporu s platnými právními předpisy nebo nesplnění povinnosti vykládky podměrečných ryb

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

6

Provozování rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který není v souladu nebo je v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. k) nařízení (ES) č. 1005/2008)

5

7

Rybolov bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo příslušným pobřežním státem

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

8

Rybolov v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1005/2008)

6

9

Cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov je zakázán

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

10

Bránění rybářským inspektorům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování předpisů pro zachování a řízení zdrojů nebo pozorovatelům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování platných předpisů Unie

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

11

Překládání úlovků rybářských plavidel určených podle nařízení (ES) č. 1005/2008 jako rybářská plavidla provádějící rybolov NNN, a to zejména těch, která jsou zařazena na seznam Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN, nebo účast na společných rybolovných operacích s těmito plavidly nebo podpora těchto plavidel či doplňování jejich zásob

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 1005/2008)

7

12

Používání rybářského plavidla, které nemá státní příslušnost, a je proto podle mezinárodního práva plavidlem bez státní příslušnosti

(ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) č. 1005/2008)“

7


31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1963

ze dne 30. října 2015

o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Prozatímní opatření

(1)

Dne 22. května 2015 uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/787 (dále jen „prozatímní nařízení“) (2) prozatímní antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“ nebo „ČLR“), jakož i acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky obsaženého v některých přípravcích a/nebo směsích.

(2)

Šetření bylo zahájeno dne 4. září 2014 na základě podnětu, který podala dne 22. července 2014 společnost Celanese Sales Germany GmbH (dále jen „žadatel“). Žadatel se dříve nazýval Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH; ode dne 1. srpna 2015 změnil svůj název. Žadatel je jediným výrobcem acesulfamu draselného (nebo „Ace-K“) v Unii, a představuje tudíž 100 % celkové výroby Ace-K v Unii.

(3)

Jak je uvedeno v 16. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. července 2013 do 30. června 2014 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týkalo období od 1. ledna 2011 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

1.2   Následný postup

(4)

Po zveřejnění nejdůležitějších skutečností a úvah, na jejichž základě bylo uloženo prozatímní antidumpingové clo (dále jen „poskytnutí prozatímních informací“), předložilo několik zúčastněných stran k těmto prozatímním zjištěním písemné připomínky. Stranám, které o to požádaly, byla poskytnuta možnost slyšení.

(5)

Žadatel požádal o slyšení u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních (dále jen „úředník pro slyšení“). Slyšení se uskutečnilo dne 8. července 2015. Žadatel zpochybnil některé aspekty prozatímních zjištění, zejména pokud jde o úpravy provedené ve výpočtech dumpingového rozpětí a rozpětí újmy.

(6)

Komise zvážila písemné a ústní připomínky předložené zúčastněnými stranami a v případě potřeby prozatímní zjištění náležitě upravila.

(7)

Všem stranám Komise sdělila nejdůležitější skutečnosti a úvahy, na jejichž základě se rozhodla uložit konečné antidumpingové clo na dovoz Ace-K pocházejícího z ČLR a provést konečný výběr částek zajištěných prostřednictvím prozatímního cla (dále jen „poskytnutí konečných informací“). Všem stranám byla poskytnuta lhůta, v níž se mohly k poskytnutí konečných informací vyjádřit. Na žádost žadatele se dne 22. září 2015 uskutečnilo další slyšení s úředníkem pro slyšení.

(8)

Připomínky předložené zúčastněnými stranami byly zváženy a případně vzaty v úvahu.

1.3   Výběr vzorku

(9)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky týkající se upuštění od výběru vzorku kvůli tomu, že se přihlásilo příliš málo dovozců a vyvážejících výrobců v ČLR, kteří nejsou ve spojení, potvrzují se prozatímní zjištění uvedená v 7. až 11. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(10)

Dotčeným výrobkem, jak je definován v 17. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, je acesulfam draselný (draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu; č. CAS 55589-62-3) pocházející z Čínské lidové republiky, jakož i acesulfam draselný pocházející z Čínské lidové republiky obsažený v některých přípravcích a/nebo směsích, v současnosti kódů KN ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (kód TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 a ex 3824 90 96.

(11)

Jak je vysvětleno v 18. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Ace-K se používá jako syntetické sladidlo v řadě produktů, například v potravinách, nápojích a farmaceutických výrobcích.

(12)

Po uložení prozatímních opatření vyjádřily celní orgány několika členských států a Švýcarska obavy ohledně obtíží při provádění kvůli dočasnému zahrnutí Ace-K obsaženého v přípravcích a/nebo směsích v definici dotčeného výrobku. Šetření ukázalo, že tyto přípravky a/nebo směsi obsahující Ace-K ve skutečnosti během období šetření nebyly dovezeny. Komise dospěla k závěru, že vzhledem k nulovému dovozu by tyto přípravky a/nebo směsi neměly být v definici výrobku zahrnuty. Toto upřesnění nemá žádný vliv na zjištění týkající se dumpingu, újmy, příčinných souvislostí a zájmu Unie. V průběhu šetření Komise zjistila určité činnosti související s vývojem jedné směsi výrobcem v Unii, avšak dopad těchto činností byl vzhledem k jejich výjimečné povaze z analýzy již v prozatímní fázi vyloučen. Upřesnění se proto týká pouze Ace-K obsaženého v přípravcích a/nebo směsích a působnost řízení ani prozatímní zjištění týkající se dumpingu a újmy podstatně neovlivňuje.

(13)

S ohledem na značné obavy, které vyjádřily celní orgány v souvislosti s obtížemi při provádění, nebyla možná rizika v oblasti vymáhání spojená s přeměnou čistých forem Ace-K v přípravcích a/nebo směsích důvodem pro jejich zahrnutí do definice. Zahrnutí přípravků a směsí tedy není vhodné.

(14)

Definice dotčeného výrobku by proto měla být upřesněna tak, aby zahrnovala pouze acesulfam draselný (draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu; č. CAS 55589-62-3) pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“), v současnosti kódu KN ex 2934 99 90 (kód TARIC 2934999021) (dále jen „dotčený výrobek“). Acesulfam draselný se běžně označuje také jako acesulfam K nebo Ace-K. Pokud na tyto přípravky a/nebo směsi byla uložena prozatímní antidumpingová cla, měla by být uvolněna.

(15)

V tomto ohledu neobdržela Komise žádné další připomínky. Závěry uvedené v 19. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se tímto potvrzují.

3.   DUMPING

3.1   Běžná hodnota

(16)

Ani jeden z čínských výrobců Ace-K nepožadoval zacházení jako v tržním hospodářství, a tudíž jejich domácí prodejní ceny nebo výrobní náklady nemohly být použity pro stanovení běžné hodnoty. Během období šetření se Ace-K vyráběl pouze v ČLR a v Unii. Běžná hodnota proto nemohla být určena na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za niž se prodává výrobek z takové třetí země do jiných zemí včetně Unie.

(17)

Běžná hodnota proto musela být podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení určena „na jakémkoli jiném přiměřeném základě“.

(18)

Za tímto účelem Komise použila jako výchozí bod pro stanovení běžné hodnoty cenu skutečně zaplacenou nebo cenu, kterou je třeba zaplatit, za obdobný výrobek v Unii, tj. prodejní cenu Unie výrobního odvětví Unie, a následně tuto cenu upravila tak, aby se vyrušil účinek tří prvků, které existovaly pouze pro výrobní odvětví Unie a odrážely zvláštní modely tvorby cen a rovněž činnosti související s velmi specifickým a odlišným výrobkem vyvinutým žadatelem.

(19)

Pokud jde o tvorbu ceny dotčeného výrobku, byly šetřením v tomto případě skutečně zjištěny zvláštní modely tvorby ceny týkající se množství a typů zákazníků, rozdílů v kvalitě a rovněž mimořádných nákladů souvisejících s novým, velmi specifickým a odlišným výrobkem, který vyvinul pouze žadatel. Komise proto zavedla příslušné úpravy, aby zohlednila tyto zvláštní modely a určila běžnou hodnotu na přiměřeném základě.

(20)

Žadatel tyto úpravy svých cen za účelem stanovení běžné hodnoty zpochybnil, přičemž tvrdil, že jsou nevhodné ve smyslu čl. 2 odst. 10 základního nařízení.

(21)

Výše uvedené připomínky od Komise vyžadují, aby svůj přístup vyjasnila při porovnání s přístupem popsaným v prozatímním nařízení. V souvislosti s 26. a 27. bodem odůvodnění prozatímního nařízení by vskutku mělo být vyjasněno, že tři úpravy popsané níže ve 23. až 38. bodě odůvodnění byly provedeny v rámci určení běžné hodnoty „na jakémkoli jiném přiměřeném základě“ podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení. Nešlo tedy o provedení úpravy běžné hodnoty pro srovnání s vývozní cenou, nýbrž spíše o zjištění běžné hodnoty na přiměřeném základě při neexistenci vhodné třetí země s tržním hospodářstvím, která mohla být použita jako srovnatelná země. Ceny výrobního odvětví Unie byly ve skutečnosti použity pouze jako výchozí bod pro postup určení přiměřené běžné hodnoty a úpravy byly nezbytné k tomu, aby byla tato přiměřená běžná hodnota získána.

(22)

Tvrzení, že pro tyto úpravy neexistuje právní základ, se proto zamítá.

3.1.1   Úprava o rozdíly v obchodních úrovních

(23)

Po poskytnutí prozatímních informací zpochybnil žadatel rozsah úpravy provedené k získání běžné hodnoty na úrovni obchodníků, i když souhlasil s tím, že úprava byla oprávněná, jelikož prodej na vývoz z Číny byl určen hlavně obchodníkům v Unii, zatímco prodej výrobce v Unii byl určen hlavně konečným uživatelům. Vzhledem k tomu, že prodej určený distributorům byl v záznamech o prodeji ve výrobním odvětví Unie zastoupen jen v malém rozsahu, nemohly být tyto údaje pro určení přiměřené sazby úpravy o tyto rozdíly v obchodních úrovních použity a sazba úpravy byla prozatímně vypočtena na základě cenového rozdílu mezi čínským prodejem obchodníkům a konečným uživatelům. Žadatel zpochybnil, že se jednalo o přiměřený základ, a připomínkoval, že úprava o rozdíly v obchodních úrovních by měla být stanovena na základě hrubého ziskového rozpětí dosaženého třemi velkými distributory Unie v odvětví složek potravin, z nichž každý distribuoval Ace-K.

(24)

Komise uznala, že v tomto případě je vhodnější vypočítat sazbu úpravy na základě hrubých ziskových rozpětí získaných příslušnými distributory. Metodika navržená žadatelem však vykazovala jisté nedostatky, jelikož spolupracoval pouze jeden z distributorů zmíněných žadatelem a údaje se týkaly všech výrobků, s nimiž tito dovozci obchodovali, přičemž většina z nich nebyly dotčeným výrobkem. Komise proto navrženou metodiku upravila tak, aby obsahovala údaje, které byly ověřeny během šetření a které se týkaly pouze Ace-K. Za tímto účelem Komise určila hrubé ziskové rozpětí dosažené všemi spolupracujícími dovozci. Toto rozpětí se týká pouze distribuce Ace-K. Tato revidovaná metodika vedla k nově stanovené sazbě úpravy o rozdíly v obchodních úrovních oproti sazbě, která byla použita v prozatímní fázi. Tato nově stanovená sazba byla použita a odráží se v dumpingovém rozpětí v tabulce v 53. bodě odůvodnění níže.

(25)

Jeden čínský vyvážející výrobce měl připomínku ke skutečnosti, že informace o prozatímní sazbě úpravy o rozdíly v obchodních úrovních jim nebyla poskytnuta. Zmíněná sazba již není relevantní, neboť byla nahrazena sazbou vysvětlenou ve 24. bodě odůvodnění. Vzhledem k tomu, že prozatímní úprava byla založena na údajích od dvou čínských spolupracujících vyvážejících výrobců s prodejem obchodníkům i uživatelům, se tak či onak přesná částka týká důvěrných obchodních údajů a jako taková nemůže být poskytnuta.

3.1.2   Úprava o rozdíl v kvalitě a vnímání trhu ohledně tohoto rozdílu

(26)

Pokud jde o úpravu o rozdíl v kvalitě, žadatel nejprve tvrdil, že žádný rozdíl v kvalitě mezi čínským výrobkem a obdobným výrobkem vyrobeným výrobcem v Unii neexistuje, a že tedy úprava nebyla oprávněná. Žadatel dále zpochybnil reprezentativnost důkazů, na jejichž základě Komise rozdíly v kvalitě a vnímání trhu ohledně těchto rozdílů promítla do určení běžné hodnoty.

(27)

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v několika podáních bylo na rozdíly v kvalitě mezi čínským výrobkem a obdobným výrobkem v Unii a/nebo na vnímání trhu ohledně těchto rozdílů poukázáno. Z informací předložených žadatelem ve fázi podání podnětu a z informací uvedených na jeho vlastních internetových stránkách jasně vyplývá, že rozdíl v kvalitě existuje. Některá podání obsahují – většinou v omezeném rozsahu – zkušební zprávy a písemná podání od zúčastněných stran. Proto je reprezentativnost důkazů, na jejichž základě byl učiněn závěr, že skutečný a/nebo vnímaný rozdíl v kvalitě mezi dováženým výrobkem a Ace-K vyrobeným výrobcem v Unii skutečně existuje, považována za dostatečnou.

(28)

Tento rozdíl v kvalitě kromě toho potvrdily rovněž specifikace výrobku předložené během inspekcí na místě ve výrobním odvětví Unie a u čínských výrobců a dovozců, jelikož odhalily významné rozdíly, pokud jde o normy čistoty mezi výrobkem prodávaným žadatelem a výrobkem prodávaným vyvážejícími výrobci. Úprava je tedy oprávněná.

(29)

Navíc je částka úpravy založena výhradně na kvantifikaci rozdílu v kvalitě v omezeném souboru, který předložilo samotné výrobní odvětví Unie. Komise rovněž při inspekci na místě v prostorách spolupracujícího dovozce zjistila, že náklady na zkoušení a zlepšování norem kvality Ace-K prodávaného jedním čínským výrobcem jsou přibližně stejné jako částka úpravy stanovená Komisí, což potvrdilo, že částka úpravy je přiměřená.

(30)

Jeden čínský vyvážející výrobce tvrdil, že jeho Ace-K má nižší kvalitu nejen ve srovnání s výrobkem výrobce v Unii, ale také ve srovnání s výrobky jeho dvou čínských konkurentů. Tvrdil, že úprava o rozdíly v kvalitě provedená pro jeho výrobek by proto měla být vyšší. Důkazy na podporu tohoto tvrzení vyplývaly ze zkušebních zpráv, které srovnávaly jeho výrobek s výrobkem jednoho jiného čínského spolupracujícího vyvážejícího výrobce, a z prohlášení vydaného dovozcem v Unii. Tento dovozce uvedl, že dotčený výrobek nakupoval od tohoto konkrétního čínského výrobce za nižší cenu, protože oproti výrobku jeho čínského konkurenta se údajně jednalo o výrobek nižší kvality.

(31)

Toto tvrzení nebylo přijato, jelikož předložené zkušební zprávy pocházely z doby před obdobím šetření. Kvalita dotčeného výrobku od čínského vyvážejícího výrobce se mohla od té doby výrazně zlepšit. Navíc ačkoliv se tvrzení o nižší kvalitě týkalo i ostatních dvou čínských spolupracujících výrobců, zkušební zprávy srovnávaly výrobky čínského výrobce, který vznesl výše uvedené tvrzení, pouze s jedním jiným čínským spolupracujícím výrobcem. Také prohlášení vydané dovozcem se týkalo pouze výrobku čínského výrobce, který výše uvedené tvrzení vznesl, a jednoho jiného čínského spolupracujícího výrobce. Mimo to nebyly předloženy žádné ověřitelné důkazy na podporu tohoto prohlášení (například faktury poukazující na nižší kvalitu a/nebo nákupní ceny).

(32)

Na základě výše uvedených skutečností se Komise domnívá, že provedená úprava o rozdíly v kvalitě je odůvodněná a přiměřená. Úprava cen v Unii o rozdíly v kvalitě se tedy potvrzuje.

3.1.3   Úprava o rozdíly ve výzkumu a vývoji a v uvádění na trh souvisela s činnostmi týkajícími se velmi specifického a odlišného výrobku vyvinutého žadatelem

(33)

Po poskytnutí prozatímních informací žadatel vznesl připomínku, že Komise neposkytla žádné vysvětlení, proč byly náklady související s jeho nově vyvinutým výrobkem odečteny od běžné hodnoty, a tvrdil, že úprava nebyla oprávněná.

(34)

V tomto ohledu je nejprve zapotřebí uvést, že náklady vynaložené v souvislosti s nově vyvinutým výrobkem byly důsledně odečítány v rámci celé analýzy dumpingu a újmy, neboť tyto náklady se týkají velmi specifického a odlišného výrobku vyvinutého žadatelem (viz 12. až 14. bod odůvodnění). Jedná se o náklady výjimečné povahy, specifické pro výrobní odvětví Unie. Za druhé bylo v období šetření prodáno jen velmi omezené množství nového výrobku, jehož prodejní ceny nebyly v žádném případě reprezentativní, jelikož výrobek v té době ještě nebyl v plném rozsahu uveden na trh. Žádné takové náklady nevznikly ani jednomu z čínských vyvážejících výrobců, jež jsou považováni za generické výrobce dotčeného výrobku. Pro určení běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení na přiměřeném základě proto Komise považovala za rozumné provést úpravu tak, že se náklady související s novým výrobkem z výpočtu běžné hodnoty vyloučí.

(35)

Žadatel také zpochybnil samotnou úpravu zakládající se na odpočtu nákladů od cen jako takovou, přičemž uvedl, že tento postup nemá žádný právní základ podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení a že tímto postupem Komise „míchá jablka s hruškami“. Jak je však vysvětleno v 21. bodě odůvodnění výše, byla běžná hodnota určena na základě čl. 2 odst. 7 základního nařízení a tato úprava byla podle ustanovení tohoto článku shledána pro určení běžné hodnoty na přiměřeném základě oprávněnou. Kromě toho bylo zřejmé, že tyto náklady na výzkum a vývoj a zejména tyto náklady spojené s uváděním na trh, které se týkají nového, velmi specifického a odlišného výrobku, měly na tvorbu cen výrobního odvětví Unie vliv. Z šetření skutečně vyplynulo, že tyto náklady byly připsány činnostem souvisejícím s Ace-K, a je proto logické, že je dotčená společnost při stanovování svých cen zohledňuje, aby tyto náklady pokryla. Ve skutečnosti výrobní odvětví Unie v odpovědi na dotazník potvrdilo, že výrobní náklady jsou faktorem, jenž při tvorbě ceny hraje roli.

(36)

Žadatel také zpochybnil rozsah úpravy, který považuje za příliš vysoký. Uvedl, že nižší částka na kilogram je pro trh Unie na rozdíl od jiných trhů odůvodněna údajnými rozdíly v nákladech na vývoj a uvádění na trh. V tomto ohledu je nutno v prvé řadě zdůraznit, že žadatel neposkytl v průběhu šetření rozlišení nákladů podle trhů, ačkoliv byl vyzván, aby tyto náklady na vývoj a uvádění na trh rozčlenil. Za druhé nemohly být tyto údaje ověřeny při inspekci na místě. Částka úpravy vypočtená Komisí na rozdíl od toho vychází z ověřených údajů poskytnutých žadatelem. Komise se proto domnívá, že žadatel nepředložil důkazy, z nichž by vyplývalo, že míra úpravy by byla nepřiměřená. Každopádně nebylo považováno za vhodné přehodnotit tímto způsobem jenom jeden prvek prodejních, správních a režijních nákladů a ostatní nikoliv. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze toto tvrzení přijmout.

(37)

Jeden čínský vyvážející výrobce požádal Komisi o poskytnutí přesné částky úpravy učiněné s ohledem na činnosti související s velmi specifickým a odlišným výrobkem vyvinutým žadatelem. Tato informace však nemohla být z důvodu důvěrnosti poskytnuta.

(38)

Částka tří úprav provedených Komisí ke stanovení běžné hodnoty na přiměřeném základě se pohybuje mezi 25 % a 45 % prodejní ceny v Unii výrobního odvětví Unie.

3.1.4   Tvrzení týkající se ostatních úprav

(39)

Jak bylo vysvětleno výše, při stanovení běžné hodnoty na přiměřeném základě použila Komise jako výchozí bod skutečné průměrné prodejní ceny v Unii, které byly řádně ověřeny.

(40)

Po poskytnutí prozatímních informací výrobní odvětví Unie zpochybnilo použití skutečných prodejních cen jako výchozího bodu. Zejména tvrdilo, že k těmto skutečným cenám mělo být připočteno „přiměřené ziskové rozpětí“. Podle názoru žadatele by „přiměřeným ziskovým rozpětím“ bylo ziskové rozpětí dosažené v roce 2009 (v rozmezí od 15 % do 25 %), protože žadatel neměl žádné dominantní postavení a jeho podíl na trhu klesl v daném roce pod 50 %. V roce 2009 údajně ještě k žádnému dumpingu a újmě nedošlo.

(41)

V 66. bodě odůvodnění prozatímního nařízení již bylo vysvětleno, že prodej výrobce v Unii nezávislým odběratelům byl ziskový. Přesná ziskovost tohoto prodeje dle tohoto výpočtu je pro jiné strany, než je výrobce v Unii, důvěrná, a ziskovost byla proto předložena ve formě indexu v tabulce 10 prozatímního nařízení, avšak byla vyšší než 5 %, což je v odvětví syntetických sladidel přiměřené. Přesný údaj byl poskytnut žadateli. Kromě toho byla běžná hodnota určena na základě čl. 2 odst. 7 základního nařízení. Jako výchozí bod byly použity ceny výrobního odvětví Unie, které byly upraveny o prvky týkající se faktorů specifických pro výrobní odvětví Unie pro stanovování cen a rovněž činností souvisejících s velmi specifickým a odlišným výrobkem vyvinutým žadatelem. Tento postup byl s ohledem na specifické skutečnosti tohoto případu a informace k tomuto spisu dostupné považován za vhodný. Pro stanovení běžné hodnoty na přiměřeném základě proto nebylo nutné nahradit skutečný zisk cílovým ziskem a provést nový výpočet běžné hodnoty, jak požadoval žadatel. Tvrzení se proto zamítá.

(42)

Žadatel dále zjistil výpočetní chybu v záznamech o prodeji v Unii, které byly základem pro určení běžné hodnoty. Tato chyba byla opravena a oprava je promítnuta v tabulce v 53. bodě odůvodnění níže.

3.1.5   Připomínky po poskytnutí konečných informací

(43)

Ve své reakci na poskytnutí konečných informací žadatel napadl to, že částku odpočtu o rozdíly v obchodních úrovních Komise vypočetla na základě plné ceny ze závodu výrobního odvětví Unie, jelikož taková cena zahrnovala výjimečné náklady na výzkum a vývoj a náklady spojené s uváděním na trh pro velmi specifický a odlišný výrobek vyvinutý žadatelem. Vyjádřil názor, že částka měla být vypočtena na základě upravené ceny ze závodu výrobního odvětví Unie po odečtení těchto mimořádných nákladů.

(44)

Nicméně sazba úpravy o rozdíly v obchodních úrovních, jak je vysvětleno ve 24. bodě odůvodnění výše, je váženým průměrným hrubým ziskovým rozpětím dosaženým spolupracujícími dovozci při distribuci Ace-K. Měla by být proto použita na skutečnou prodejní cenu, jelikož se jedná o úpravu za účelem zohlednění objektivních rozdílů v prodejních cenách, jež byly zjištěny na trhu. Úprava o rozdíly v obchodních úrovních úzce souvisí s cenami pozorovanými na trhu. Toto tvrzení se proto zamítá.

(45)

Po poskytnutí informací žadatel také zopakoval své tvrzení, že úprava o rozdíly v obchodních úrovních měla být určena hrubým ziskovým rozpětím dosaženým třemi velkými distributory Unie v odvětví složek potravin, z nichž každý distribuoval Ace-K. Zpochybnil revidovanou metodiku, kterou Komise použila, kvůli tomu, že v rozpětí distributorů, na kterém byla metodika založena, byly údajně zahrnuty i služby, které by distributoři nemusely pro výrobní odvětví Unie poskytovat, následkem čehož je rozpětí příliš vysoké.

(46)

V průběhu šetření sice byly určité dodatečné služby zjištěny, hrubé ziskové rozpětí stanovené pro distributory však tyto dodatečné činnosti nezahrnovalo, a týkalo se tedy pouze obchodní činnosti. Proto se sazba stanovená pro zohlednění rozdílů v obchodních úrovních týká pouze rozdílu v obchodních úrovních a potvrzuje se, že takto získaná sazba je vhodnější než sazba stanovená podle metodiky navrhované žadatelem, jak již bylo vysvětleno ve 24. bodě odůvodnění výše. Tvrzení žadatele k této otázce se proto zamítá.

(47)

Ve svých připomínkách k poskytnutým konečným informacím žadatel také požadoval další zveřejnění několika položek týkajících se výjimečných nákladů na výzkum a vývoj a nákladů spojených s uváděním na trh pro velmi specifický a odlišný výrobek vyvinutý žadatelem a jeho vlastních ziskových rozpětí. Avšak vzhledem k tomu, že informace o těchto položkách již byly poskytnuty, nebo přímo předloženy samotným žadatelem v jeho odpovědi na dotazník, během inspekce na místě nebo v různých podáních, byl žadatel řádně informován o tom, že všechny požadované informace již k dispozici má a že žádné další poskytnutí informací není považováno za nezbytné.

(48)

Během slyšení u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních po poskytnutí konečných informací žadatel vznesl nové tvrzení o tom, že úprava o rozdíly v obchodních úrovních by měla být vyjádřena jako pevná částka na kilogram. Komise poznamenala, že tato připomínka je formálně promlčena, jelikož byla předložena po uplynutí lhůty pro předložení připomínek k poskytnutým konečným informacím. V každém případě se Komise domnívá, že použití procentní sazby není pro tuto úpravu nevhodné.

3.1.6   Závěr ohledně běžné hodnoty

(49)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se stanovení běžné hodnoty, potvrzují se 22. až 23. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

3.2   Vývozní cena

(50)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se vývozní ceny, potvrzuje se 24. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

3.3   Srovnání

(51)

Obdržené připomínky týkající se úprav běžné hodnoty, které se ve skutečnosti týkají určení běžné hodnoty jako takové, byly řešeny ve 20. až 48. bodě odůvodnění. Komise neobdržela žádné další připomínky. Závěry uvedené ve 25. až 26. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se tímto potvrzují.

3.4   Dumpingová rozpětí

(52)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, metodika použitá pro výpočet dumpingových rozpětí, jak je uvedena ve 28. až 32. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, se potvrzuje.

(53)

S přihlédnutím k opravě výpočetní chyby, jak je popsáno ve 42. bodě odůvodnění, a revidované metodice pro určení sazby úpravy o rozdíly v obchodních úrovních, jak je popsáno ve 24. bodě odůvodnění, konečná dumpingová rozpětí vyjádřená jako procentní podíl z ceny CIF (zahrnující náklady, pojištění a přepravu) s dodáním na hranice Unie před proclením činí:

Společnost

Dumpingové rozpětí

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

135,6 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

119,9 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

64,0 %

Všechny ostatní společnosti

135,6 %

4.   ÚJMA

4.1   Výrobní odvětví Unie a výroba v Unii

(54)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky týkající se výrobního odvětví Unie a výroby v Unii, potvrzuje se 34. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.2   Spotřeba v Unii

(55)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky týkající se spotřeby v Unii, potvrzují se 35. až 37. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.3   Dovoz z dotčené země

(56)

Jak již bylo uvedeno ve 42. bodě odůvodnění, byla výpočetní chyba v záznamech o prodeji v Unii opravena. Tato oprava měla vliv rovněž na rozpětí cenového podbízení, která se odpovídajícím způsobem změnila. Rozpětí cenového podbízení byla rovněž ovlivněna nově stanovenou sazbou úpravy o rozdíly v obchodních úrovních, jak je řádně vysvětleno ve 24. bodě odůvodnění. Nově stanovená vážená průměrná rozpětí cenového podbízení se nacházela v rozmezí od 32 % do 54 %.

(57)

Po poskytnutí informací vzneslo výrobní odvětví Unie námitku, že kvůli úpravám ceny výrobního odvětví Unie, jak je uvedeno ve 44. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, rozpětí podbízení zjištěná Komisí podhodnocují skutečné cenové podbízení. Tyto úpravy jsou však přiměřené, neboť byly provedeny za účelem přiblížení cen výrobního odvětví Unie na úroveň, která umožňuje spravedlivé srovnání s cenami čínského dovozu.

(58)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se dovozu z dotčené země, a s výjimkou nově stanovených rozpětí cenového podbízení uvedených v 56. bodě odůvodnění, potvrzují se závěry uvedené ve 38. až 44. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

4.4   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

(59)

Výrobní odvětví Unie zpochybnilo vyloučení některých nákladů na výzkum a vývoj a nákladů spojených s uváděním na trh pro účely určení hospodářské situace výrobního odvětví Unie. Avšak vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy svědčící o opaku, Komise trvá na tom, že tyto náklady vznikly v souvislosti s velmi specifickým a odlišným výrobkem vyvinutým žadatelem a byly výjimečné povahy, a že by proto neměly být pro účely posouzení hospodářské situace výrobního odvětví Unie brány v úvahu.

(60)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se vývoje ukazatelů újmy, potvrzují se závěry uvedené ve 45. až 73. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

4.5   Připomínky po poskytnutí konečných informací

(61)

Po poskytnutí konečných informací žadatel předložil připomínky týkající se některých úprav ceny ze závodu výrobního odvětví Unie použité k výpočtu újmy. Tyto připomínky, které se vztahují též na výpočet běžné hodnoty, jsou rozebrány ve 43. až 48. bodě odůvodnění výše. Při stanovování referenční hodnoty pro výpočet odstranění újmy Komise použila symetrii.

4.6   Závěr ohledně újmy

(62)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se potvrzují závěry uvedené v 74. až 82. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, že výrobnímu odvětví Unie byla způsobena podstatná újma ve smyslu č. 3 odst. 5 základního nařízení.

5.   PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI

(63)

Komise neobdržela žádné připomínky k prozatímním zjištěním týkajícím se příčinné souvislosti mezi dumpingem a újmou. V důsledku toho se potvrzuje, že dumpingový dovoz z ČLR způsobil výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení a že nejsou známy žádné jiné faktory, které by byly takové, že by narušily příčinnou souvislost zjištěnou mezi dumpingovým dovozem z ČLR a újmou, kterou výrobní odvětví Unie utrpělo. Závěry uvedené v 97. až 99. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se proto potvrzují.

6.   ZÁJEM UNIE

6.1   Zájem výrobního odvětví Unie

(64)

Žadatel zpochybnil 102. bod odůvodnění prozatímního nařízení, jelikož podle jeho názoru tento bod odůvodnění znamená to, že díky clům je výrobní odvětví Unie osvobozeno jenom částečně, což je v rozporu se základním nařízením.

(65)

Je třeba zdůraznit, že uložené clo vyplývá z uplatňování ustanovení základního nařízení. Výraz „částečně osvobozeno“ se vztahuje pouze na cenový tlak, který vytváří dumpingový dovoz, neboť se očekává, že poté, co budou přijata opatření, dojde ke zvýšení cen dovozu. Nevztahuje se na částečné překonání účinků újmy.

(66)

Nebyly obdrženy žádné další připomínky ani informace týkající se zájmu výrobního odvětví Unie. Prozatímní zjištění uvedená ve 101. až 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, jak jsou popsána výše, se potvrzují.

6.2   Zájem dovozců, kteří nejsou ve spojení

(67)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se zájmu dovozců a obchodníků, kteří nejsou ve spojení, potvrzují se 104. až 110. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

6.3   Zájem uživatelů

(68)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se zájmu uživatelů, potvrzují se 111. až 117. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

6.4   Závěr ohledně zájmu Unie

(69)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se zájmu Unie, potvrzují se závěry uvedené ve 118. a 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

7.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

7.1   Úroveň pro odstranění újmy (rozpětí újmy)

(70)

Žadatel tvrdil, že vzhledem k tomu, že úroveň pro odstranění újmy nebyla stanovena na základě připočtení cílového zisku, nejsou prozatímní cla dostatečně vysoká na to, aby v plném rozsahu odstranila újmu, která byla způsobena výrobnímu odvětví Unie, jak požaduje čl. 7 odst. 2 základního nařízení. Žadatel zejména zpochybnil očekávání Komise, že by prozatímní úroveň opatření umožnila výrobnímu odvětví Unie pokrýt své náklady a dosáhnout přiměřeného zisku.

(71)

V tomto ohledu, jak je uvedeno ve 41. bodě odůvodnění, dosáhlo výrobní odvětví Unie po odpočtu nákladů výjimečné povahy souvisejících s vývojem velmi specifického a odlišného výrobku přiměřeného zisku během období šetření navzdory negativním trendům zaznamenaným v posuzovaném období. Komise proto opakuje své tvrzení, že neexistuje žádný základ pro přidání cílového zisku k již dosaženému zisku. Na základě těchto skutečností se očekává, že cla zakládající se na cenovém podbízení by odstranila újmu, jež byla výrobnímu odvětví Unie způsobena, a zabránila by dalšímu zhoršení situace výrobního odvětví Unie.

(72)

Za účelem posílení svého tvrzení žadatel srovnal probíhající šetření s antidumpingovým šetřením týkajícím se dovozu dikyandiamidu pocházejícího z ČLR (3). Výrobní odvětví Unie prohlásilo, že přístup zvolený v uvedeném šetření není pro současný případ vhodný, a neměl by proto být použit.

(73)

V šetření týkajícím se dikyandiamidu byly k odůvodnění zvoleného přístupu vzaty v úvahu tyto tři významné aspekty: i) opatření by neměla odstraňovat činitele, které nelze přičítat dumpingovému dovozu; ii) dumpingové rozpětí bylo vypočteno s použitím upravené běžné hodnoty na základě údajů výrobního odvětví Unie; a iii) na světě existují pouze dva zdroje dikyandiamidu. V souvislosti se třetím faktorem Komise zjistila, že existuje riziko, že pokud by cla byla příliš vysoká, mohlo by výrobní odvětví Unie trh Unie monopolizovat.

(74)

Proto je zřejmé, že situace, která existovala v šetření týkajícím se dikyandiamidu, je současnému šetření velmi podobná. Rovněž v probíhajícím šetření je dumpingové rozpětí vypočteno s použitím běžné hodnoty na základě údajů výrobního odvětví Unie s určitými objektivně nezbytnými úpravami. Kromě toho i v tomto případě na světě existuje velmi málo zdrojů dodávek a rovněž existuje riziko monopolu, pokud by opatření nebyla vypočtena spravedlivě a vyváženě.

(75)

Komise se proto domnívá, že v tomto šetření je podobný přístup odůvodněný.

(76)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se úrovně pro odstranění újmy, potvrzují se 121. až 124. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

(77)

Jak je popsáno ve 42. bodě odůvodnění, výpočetní chyba v záznamech o prodeji v Unii, které měly vliv rovněž na výpočet újmy, musela být opravena. Kromě toho, jak je vysvětleno ve 24. bodě odůvodnění, byl za odůvodněný považován nový základ pro výpočet úpravy o rozdíly v obchodních úrovních. Tyto opravy vedly k nově stanoveným konečným rozpětím újmy, která jsou takováto:

Společnost

Rozpětí újmy

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

126,0 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

108,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

49,7 %

Všechny ostatní společnosti

126,0 %

7.2   Konečná opatření

(78)

Vzhledem k závěrům ohledně dumpingu, újmy, příčinných souvislostí a zájmu Unie a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by měla být uložena konečná antidumpingová cla na dovoz dotčeného výrobku, a to na úrovni rozpětí újmy podle pravidla nižšího cla. V tomto případě byly celní sazby revidovány po poskytnutí prozatímních informací, kdy byla opravena výpočetní chyba mající vliv na dumpingové rozpětí a rozpětí újmy a kdy byla revidována úprava o rozdíly v obchodních úrovních.

(79)

Na základě výše uvedeného je sazba cel, která budou uložena, stanovena takto:

Společnost

Dumpingové rozpětí

(v %)

Rozpětí újmy

(v %)

Konečné antidumpingové clo

(v %)

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

135,6

126,0

126,0

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

119,9

108,6

108,6

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

64,0

49,7

49,7

Všechny ostatní společnosti

135,6

126,0

126,0

(80)

Clo zůstává pevnou částkou vyjádřenou v EUR/kg čisté váhy, jak je vysvětleno ve 127. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, s cílem zajistit důsledné provádění opatření celními orgány, přestože se již nezmiňuje Ace-K obsažený v přípravcích a/nebo směsích.

(81)

Individuální sazby antidumpingového cla uvedené v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Odrážejí proto situaci zjištěnou během tohoto šetření s ohledem na tyto společnosti. Tyto celní sazby jsou výlučně použitelné na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z dotčené země a vyráběného uvedenými právnickými osobami. Na dovážený dotčený výrobek vyrobený jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení pod svým názvem, včetně subjektů ve spojení s těmito konkrétně uvedenými společnostmi, by se měla vztahovat celní sazba platná pro „všechny ostatní společnosti“. Neměla by se na ně vztahovat žádná z uvedených individuálních sazeb antidumpingového cla.

(82)

Pokud společnost následně změní název svého subjektu, může požádat o uplatnění těchto individuálních sazeb antidumpingového cla. Taková žádost musí být zaslána Komisi (4). Žádost musí obsahovat veškeré důležité informace umožňující prokázat, že daná změna nemá vliv na právo dotyčné společnosti využívat celní sazbu, která se na ni vztahuje. Pokud změna názvu společnosti nemá vliv na její právo využívat celní sazbu, která se na ni použije, bude oznámení o změně názvu zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

(83)

Za účelem minimalizace rizika obcházení těchto opatření, které vzhledem k velkému rozdílu mezi celními sazbami hrozí, je nutné přijmout zvláštní opatření, která umožní zajistit uplatňování individuálních sazeb antidumpingového cla. Společnosti, na něž se vztahují individuální sazby antidumpingového cla, musí celním orgánům členských států předložit platnou obchodní fakturu, která musí vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 1 odst. 3. Na dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, se vztahuje antidumpingové clo použitelné pro „všechny ostatní společnosti“.

(84)

V případě, že by to vývoj dovozu přípravků a/nebo směsí obsahujících Ace-K do Unie vyžadoval, bude posouzena nutnost urychleného přijetí příslušného opatření, včetně zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení.

(85)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání antidumpingového cla, nebude se antidumpingové clo pro všechny ostatní společnosti vztahovat pouze na vyvážející výrobce, kteří při tomto šetření nespolupracovali, ale i na výrobce, kteří v období šetření neuskutečnili žádný vývoz do Unie.

7.3   Závazky

(86)

Dva vyvážející výrobci z Číny nabídli v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení cenové závazky. Jeden z nich předložil revidovanou nabídku závazku po slyšení u Komise.

(87)

Komise posoudila nabídky a identifikovala řadu rizik specifických pro výrobek. Jedno z rizik se týká možného chybného sazebního zařazení dotčeného výrobku. V průběhu šetření bylo zjištěno, že potravinářské jakosti (podléhající clu ve výši 6,5 %) byly chybně zařazeny jako farmaceutické jakosti (podléhající clu ve výši 0 %). Jeden z čínských vyvážejících výrobců tvrdil, že se těchto praktik zdržel. Ačkoli to tak skutečně může být, zjištěné riziko přetrvává. Tentýž čínský vyvážející výrobce učinil nabídku předkládání veškerých celních odbavovacích dokladů Komisi, pokud by byl jeho závazek přijat. Sledování plateb cel pro každou jednotlivou transakci by však představovalo nepřiměřeně velkou zátěž.

(88)

Další riziko specifické pro výrobek vyplývá z možnosti upravit dotčený výrobek a změnit ho v přípravcích a/nebo směsích v kombinaci s jinými prvky, jako jsou voda a/nebo jiná sladidla. Na tento typ výrobku se opatření nevztahují. Jeden z čínských vyvážejících výrobců se zavázal k tomu, že Ace-K bude vyvážet jenom v čisté formě a v žádné jiné. Také tento scénář by vyžadoval sledování v takovém rozsahu, který by byl velmi zatěžující, ne-li prakticky neuskutečnitelný.

(89)

Komise určila další rizika. Kromě dotčeného výrobku oba vyvážející výrobci vyrábějí a prodávají jiné výrobky (tj. různé potravinářské přídatné látky) do Unie, především obchodníkům. Během období šetření jeden z vyvážejících výrobců prodával dotčený výrobek a jiné výrobky stejným obchodníkům. Taková praxe zvyšuje riziko křížové kompenzace a vyžadovala by sledování celého prodeje na vývoz vyvážejících výrobců. Jeden čínský vyvážející výrobce uvedl, že je ochoten ukončit prodej uživatelům v Unii a ukončit prodej svých jiných výrobků (tj. jiných výrobků než dotčeného výrobku) obchodníkům v Unii, kteří od čínského vyvážejícího výrobce rovněž nakupují Ace-K. Kromě toho tentýž čínský vyvážející výrobce uvedl, že je ochoten omezit vývoz Ace-K úplnému výčtu obchodníků usazených v Unii a ukončit prodej Ace-K do Unie prostřednictvím obchodníků se sídlem ve třetích zemích. Také to by však vyžadovalo značné sledování v rozsahu, který Komise považuje za prakticky neuskutečnitelný.

(90)

Konečně, jelikož žádná ze společností nepožádala o zacházení jako v tržním hospodářství, nemohla Komise plně posoudit spolehlivost účtů, což je mimo jiné rozhodující pro vytvoření vztahu důvěry, na kterém se závazky zakládají.

(91)

Na základě výše uvedeného dospěla Komise k závěru, že ani jeden z nabídnutých závazků nelze přijmout.

7.4   Konečný výběr prozatímních cel

(92)

Vzhledem ke zjištěným dumpingovým rozpětím a k úrovni újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie by částky zajištěné v podobě prozatímního antidumpingového cla uloženého prozatímním nařízením měly být s konečnou platností vybrány, kromě případných částek uložených v souvislosti s Ace-K pocházejícím z Čínské lidové republiky obsaženým v některých přípravcích a/nebo směsích.

(93)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného (draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu; č. CAS 55589-62-3) pocházejícího z Čínské lidové republiky, v současnosti kódu KN ex 2934 99 90 (kód TARIC 2934999021).

2.   Sazby konečného antidumpingového cla použitelné na výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený v tabulce níže uvedenými společnostmi činí:

Společnost

Konečné clo – v EUR/kg čisté váhy

Doplňkový kód TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

2,64

C048

Všechny ostatní společnosti

4,58

C999

3.   Uplatnění individuálních sazeb antidumpingového cla stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno povinností předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, na níž musí být uvedeno prohlášení datované a podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který takovou fakturu vystavil a který se identifikuje svým jménem a funkcí, v tomto znění: „Já, níže podepsaný, stvrzuji, že (objem) acesulfamu draselného (Ace-K) prodávaného na vývoz do Evropské unie, na nějž se vztahuje tato faktura, byl vyroben společností (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v Čínské lidové republice. Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a pravdivé.“ Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro „všechny ostatní společnosti“.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla podle prováděcího nařízení (EU) 2015/787 se vyberou s konečnou platností, kromě částek uložených v souvislosti s Ace-K pocházejícím z Čínské lidové republiky obsaženým v některých přípravcích a/nebo směsích.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/787 ze dne 19. května 2015, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky, jakož i acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky obsaženého v některých přípravcích a/nebo směsích (Úř. věst. L 125, 21.5.2015, s. 15).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1331/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dikyandiamidu pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 296, 15.11.2007, s. 1).

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie.


31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1964

ze dne 30. října 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

45,6

MA

74,9

MK

44,1

TR

97,5

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

57,9

TR

112,1

ZZ

85,0

0709 93 10

MA

137,2

TR

150,7

ZZ

144,0

0805 50 10

AR

130,2

TR

112,1

UY

68,0

ZZ

103,4

0806 10 10

BR

263,0

EG

219,7

LB

234,5

MK

68,5

TR

178,7

ZZ

192,9

0808 10 80

AR

137,9

CL

85,3

MK

23,1

NZ

155,1

ZA

147,0

ZZ

109,7

0808 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/67


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2015/1965

ze dne 27. října 2015

o přijetí příspěvku Švýcarska na poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 3 rozhodnutí 2014/486/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků třetích států na misi EUAM Ukraine.

(2)

Civilní velitel operace doporučil Politickému a bezpečnostnímu výboru, aby přijal navržený příspěvek Švýcarska na misi EUAM Ukraine a považoval ho za významný.

(3)

Švýcarsko by mělo být osvobozeno od poskytování finančních příspěvků do operativního rozpočtu mise EUAM Ukraine,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příspěvky třetích států

1.   Příspěvek Švýcarska na misi EUAM Ukraine se přijímá a považuje za významný.

2.   Švýcarsko se osvobozuje od poskytování finančních příspěvků do operativního rozpočtu mise EUAM Ukraine.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. října 2015.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

W. STEVENS


(1)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42.


31.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/68


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1966

ze dne 9. července 2014

o státní podpoře SA. 34118 (2012/C ex 2011/N), kterou Německo plánuje poskytnout společnosti Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

(oznámeno pod číslem C(2014) 4075)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) uvedené dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1), a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Elektronickým oznámením, které Komise zaevidovala dne 20. prosince 2011 (SANI 6554), oznámily německé orgány podle pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013 (2) (dále jen „pokyny“) regionální podporu pro společnosti Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft určenou na investiční projekt v Lipsku ve spolkové zemi Sasko (Německo).

(2)

Dopisem ze dne 11. července 2012 Komise Německu sdělila, že se s ohledem na regionální podporu, která má být poskytnuta na investiční projekt společností Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, téhož dne rozhodla zahájit řízení (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení“) podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) za účelem podrobného posouzení podle sdělení Komise o kritériích pro podrobné posouzení regionální podpory pro velké investiční projekty (3) (dále jen „sdělení“).

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení bylo dne 30. října 2012 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (4). Třetí strany byly vyzvány k podání připomínek.

(4)

Německo předložilo své připomínky a informace potřebné pro podrobné posouzení dopisem ze dne 31. října 2012 (2012/116806).

(5)

Dopisem ze dne 17. prosince 2012 (2012/135107) a e-mailem ze dne 4. února 2012 si Komise vyžádala další informace, které Německo poskytlo dopisy ze dne 25. ledna 2013 (2013/008324) a 7. února 2013 (2013/013186).

(6)

Od ostatních zúčastněných stran nebyly obdrženy žádné připomínky.

2.   POPIS STÁTNÍ PODPORY

2.1.   CÍL OPATŘENÍ

(7)

Německé orgány mají v úmyslu podpořit regionální rozvoj poskytnutím regionální podpory společnostem Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, a to ve formě přímého grantu a investičního příspěvku na výrobu nového modelu automobilu. Investice se uskuteční v Lipsku ve spolkové zemi Sasko, což je podporovaná oblast podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy se standardním stropem regionální podpory pro velké podniky v období od 1. ledna 2011 do 30. června 2014 ve výši 20 % hrubého grantového ekvivalentu (5).

2.2.   PŘÍJEMCI

(8)

Příjemci podpory budou společnosti Porsche Leipzig GmbH (dále jen „Porsche Leipzig“) a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (dále jen „Porsche AG“). Porsche Leipzig je dceřiným podnikem společnosti Porsche AG, která sama byla od 1. srpna 2012 v plném rozsahu převzata společností Volkswagen Aktiengesellschaft, patří tudíž do skupiny Volkswagen (dále jen „skupina VW“).

(9)

Skupina VW vyrábí celou škálu vozidel od malých automobilů po luxusní a užitková vozidla. V roce 2013 provozovala skupina VW celkem 106 továren v devatenácti evropských zemích a v dalších osmi zemích v Americe, Asii a Africe a zaměstnávala 572 800 osob. V témže roce dodala skupina VW zákazníkům ve 153 zemích celkem 9,7 milionu automobilů. Tím dosáhla 12,8 % podílu na světovém trhu osobních automobilů (6) a její obrat činil 197 miliard EUR.

(10)

V roce 2013 zaměstnávala společnost Porsche AG na celosvětové úrovni 19 456 osob a zákazníkům z celého světa dodala 162 145 nových vozidel. Její příjmy v roce 2013 dosáhly 14,3 miliardy EUR.

2.3.   INVESTIČNÍ PROJEKT

(11)

Investiční projekt byl zahájen v dubnu 2011. Dokončení se plánovalo v květnu 2014.

(12)

Investiční projekt se zaměřuje na rozšíření stávajícího výrobního závodu, v němž se má vyrábět nový model osobního automobilu „Porsche Macan“. Tento model je sportovním užitkovým vozidlem (SUV)/osobním vozidlem terénního typu, které patří podle klasifikace POLK do segmentu B (středně velká/osobní vozidla střední třídy) a podle klasifikace ISH Global Insight do segmentu SUV D (Standard Sport Utility Vehicle) (7).

(13)

Projekt zahrnuje investice do budov, strojního zařízení, vybavení a nehmotných aktiv a s ohledem na výrobu nového modelu předpokládá zhotovení a vybavení karosérie a lakovnu. Jelikož činnost stávajícího výrobního závodu v Lipsku byla doposud omezena na montáž vozidel, investice zajistí jeho rozšíření na komplexní výrobní zařízení.

(14)

Výrobní kapacita vytvořená projektem představuje [40 000 – 100 000] (8) vozidel ročně. Z technického hlediska je možná maximální kapacita ve výši [40 000 – 100 000] vozidel. Při 235 pracovních dnech to odpovídá […] vozidlům denně. Úplné kapacity má být podle plánu dosaženo v prvním pololetí roku 2014.

(15)

Celkové způsobilé investiční náklady projektu činí 550,08 milionu EUR v nominální hodnotě. V současné hodnotě (9) tato částka činí 521,56 milionu EUR. V tabulce níže je uvedeno rozčlenění celkových způsobilých nákladů projektu podle jednotlivých let a kategorií:

Způsobilé investiční náklady (nominální hodnota v mil. EUR)

V mil. EUR (zaokrouhleno)

2011

2012

2013

2014

Celkem

Budovy

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Vnější zařízení

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Strojní zařízení/vybavení

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nehmotná aktiva

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Celkem

(…)

(…)

(…)

(…)

550,08

(16)

Německé orgány potvrdily, že způsobilá budou pouze nová aktiva a že nehmotná aktiva jsou získána od třetích stran za tržní cenu.

2.4.   FINANCOVÁNÍ INVESTICE

(17)

Německé orgány potvrdily, že vlastní příspěvek příjemce prostý jakékoli veřejné podpory přesahuje 25 % způsobilých nákladů.

2.5.   PRÁVNÍ ZÁKLAD

(18)

Vnitrostátní právní základ pro finanční podporu:

a.

investiční příspěvek podle „Investitionszulagengesetz 2010“ (10);

b.

přímý grant podle „Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA) 2009“ (11).

2.6.   OPATŘENÍ PODPORY

(19)

Příjemce požádal o přímý grant dne 24. března 2011. Dne 29. března 2011 rozvojová banka „Sächsische Aufbaubank“ (dále jen „SAB“) potvrdila, že příjemce bude v zásadě oprávněn získat přímý grant jako pobídku k realizaci investice. Investiční příspěvek je poskytnut (s výhradou souhlasu Komise) na základě fiskálního opatření, které stanoví právní nárok na podporu v souladu s objektivními kritérii a bez dalšího uplatnění rozhodovací pravomoci ze strany členského státu. Příjemce proto nemusel o investiční příspěvek požádat před zahájením stavebních prací.

(20)

Německo zamýšlí poskytnout podporu ve výši 43,67 milionu EUR v současné hodnotě. Jelikož plánované celkové způsobilé náklady projektu v současné hodnotě činí 521,56 milionu EUR (550 milionů EUR v nominální hodnotě), navrhovaná intenzita podpory představuje 8,37 % hrubého grantového ekvivalentu.

(21)

Německo potvrdilo, že podpora projektu nebude spojena s podporou, která byla s ohledem na stejné způsobilé náklady obdržena z jiných místních, regionálních nebo celostátních zdrojů či ze zdrojů Unie a že schválená maximální výše podpory v současné hodnotě ani schválená intenzita podpory nebude překročena, pokud se výše způsobilých výdajů oproti odhadu uvedenému v oznámení změní.

(22)

Přímý grant i investiční příspěvek jsou poskytnuty pod podmínkou, že příjemce zachová investici v podporované oblasti po dobu nejméně pěti let od dokončení investičního projektu.

2.7.   OBECNÁ USTANOVENÍ

(23)

Německé orgány se zavázaly, že Komisi předloží:

do dvou měsíců od poskytnutí podpory kopii příslušných aktů týkajících se tohoto opatření podpory;

co pět let počínaje ode dne schválení podpory Komisi průběžnou zprávu (včetně informací o vyplacených částkách podpory, plnění smlouvy o podpoře a o jiných investičních projektech zahájených v téže provozovně/závodě);

do šesti měsíců od vyplacení poslední tranše podpory podle oznámeného harmonogramu plateb podrobnou závěrečnou zprávu.

3.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ

(24)

V rozhodnutí o zahájení řízení Komise uvedla, že podpora projektu splňuje běžná kritéria slučitelnosti stanovená v pokynech a že navrhovaná výše podpory a její intenzita nepřesahují nejvyšší přípustné hodnoty. V souladu s bodem 68 pokynů však Komise nebyla v rámci předběžného posouzení schopna potvrdit slučitelnost podpory s vnitřním trhem.

(25)

Bod 68 pokynů vyžaduje, aby Komise zahájila formální šetření a provedla podrobné posouzení pobídkového účinku, přiměřenosti a pozitivních a negativních účinků podpory, pokud je podíl příjemce na relevantním výrobkovém a zeměpisném trhu před provedením investice nebo posléze vyšší než 25 % (dále rovněž „kritérium podle bodu 68 písm. a)“) nebo pokud investicí vytvořená výrobní kapacita představuje více než 5 % trhu, který je v relativním nebo absolutním poklesu (dále rovněž „kritérium podle bodu 68 písm. b)“).

(26)

Komise nemohla v rámci předběžného posouzení vyloučit, že na relevantních trzích není překročena prahová hodnota pro podíl na trhu a prahová hodnota týkající se zvýšení kapacity na podprůměrně výkonném trhu v důsledku investice.

(27)

Komise vyslovila zejména pochybnosti ohledně definice relevantního výrobkového trhu, kterou Německo navrhovalo, tj. zohlednění buď celého trhu osobních automobilů bez segmentace, nebo pokud by se segmentace považovala za nezbytnou, pak pouze segmentu kategorie B podle klasifikace POLK. Komise se v souladu se svým dřívějším rozhodnutím (12) domnívala, že u sportovních užitkových vozidel je vhodnější klasifikace IHS Global Insight. Komise nebyla s to s určitostí potvrdit, zda lze za relevantní výrobkový trh pro investici považovat celý trh pro osobní automobily, pouze segment B podle klasifikace POLK, nebo pouze kategorii SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight. Komise proto ponechala přesnou definici relevantního výrobkového trhu otevřenou a posoudila možné alternativní definice trhu, a to celkový trh osobních automobilů, segment B podle klasifikace POLK a segment SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight.

(28)

Komise nemohla dospět ani ke konečnému názoru ohledně definice zeměpisného trhu. Nebyla s to vyvodit závěr, zda je zeměpisným trhem Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), nebo (jak navrhovalo Německo) globální trh, či přinejmenším trh EHP a Severní Ameriky.

(29)

Analýza podle bodu 68 písm. a) pokynů (kritérium týkající se podílu na trhu) vedla k závěru, že na zeměpisném trhu zahrnujícím EHP je v případě segmentu B podle klasifikace POLK překročena použitelná 25 % prahová hodnota pro podíl na trhu (13).

(30)

Analýza podle bodu 68 písm. b) vztahující se na trh EHP ukázala, že v případě segmentu SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight přesahuje zvýšení kapacity vytvořené projektem, jež činí […] %, významně 5 % prahovou hodnotu, přičemž samotný trh byl v příslušném referenčním období nedostatečně výkonný. V období 2005–2010 činilo průměrné meziroční tempo růstu zdánlivé spotřeby dotyčného výrobku v EHP – 0,9 % v porovnání s průměrným meziročním tempem růstu HDP v EHP ve výši 1,62 % (14).

(31)

Jelikož Komise nemohla zjistit, zda prahové hodnoty stanovené v bodě 68 písm. a) a b) pokynů nejsou překročeny, rozhodla se zahájit formální vyšetřovací řízení. Komise zejména uvedla, že pokud jí připomínky, které obdrží v reakci na zahájení formálního šetření, neumožní dospět jednoznačně k závěru, že příslušné prahové hodnoty nejsou překročeny, provede podrobné posouzení investičního projektu podle sdělení. Německo a zúčastněné třetí strany byly vyzvány, aby podaly své připomínky.

4.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(32)

Zúčastněné třetí strany nepodaly žádné připomínky.

5.   PŘIPOMÍNKY NĚMECKA

5.1.   RELEVANTNÍ VÝROBKOVÝ TRH

(33)

Německo zastávalo i nadále názor, že vhodnou definici relevantního výrobkového trhu představuje segment B podle klasifikace POLK, nepředložilo však žádné další argumenty.

5.2.   RELEVANTNÍ ZEMĚPISNÝ TRH

(34)

Německo trvalo na tom, že by se za relevantní zeměpisný trh měl považovat globální trh, nebo přinejmenším spojený trh EHP a Severní Ameriky. Německo tvrdí, že tento názor podporuje i skutečnost, že světový trh je zásobován z jednoho výrobního závodu.

5.3.   PODROBNÉ POSOUZENÍ OPATŘENÍ PODPORY

(35)

Aby mohla Komise provést podrobné posouzení, poskytlo Německo níže uvedené informace.

5.3.1.   Pozitivní účinky podpory

(36)

Německo se domnívá, že investice přispěje k regionálnímu rozvoji Lipska a Saska, a to z těchto důvodů:

Investiční projekt zajistí 833 pracovních míst a 29 míst pro stážisty a vytvoří 1 040 nových pracovních míst a 30 nových míst pro stážisty.

Dodavatelé a poskytovatelé služeb v regionu mimoto vytvoří vysoký počet nepřímých pracovních míst. Multiplikátor zaměstnanosti činí 2,5 (15), což znamená, že lze očekávat vytvoření přibližně 2 700 dodatečných nepřímých pracovních míst. Předpokládá se, že vysoký počet těchto pracovních míst bude vytvořen v provozovně příjemce podpory nebo v jejím bezprostředním okolí. Jen v oblasti zásobování, techniky, dopravy a balení má v období od roku 2012 do roku 2015 vzniknout přibližně 750 pracovních míst.

Příjemce podpory se aktivně zapojuje do různých iniciativ sítí a klastrů, které prosazují rozvoj automobilového odvětví v regionu (např. iniciativa Automotive Cluster Ostdeutschland).

Příjemce je vysoce aktivní v oblasti základního a dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Kromě přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků podporuje příjemce pravidelné další vzdělávání svých zaměstnanců prostřednictvím podnikových a externích školení.

5.3.2.   Vhodnost podpory

(37)

Německo podotýká, že Komise již v rozhodnutí týkajícím se Dell Poland (16) uznala, že státní podpora je vedle jiných opatření vhodným prostředkem při podpoře rozvoje regionů, v nichž je HDP na obyvatele a úroveň mezd nižší než celostátní průměr a míra nezaměstnanosti vyšší než celostátní průměr. V roce 2011 činil v Sasku HDP na obyvatele 73 % německého průměru. Míra nezaměstnanosti byla v roce 2011 téměř o 50 % vyšší než průměr v Německu a průměrný disponibilní příjem obyvatel regionu v období 2007–2009 činil 82 % německého průměru (17).

(38)

Německo se proto domnívá, že oznámená podpora představuje vhodný nástroj k dosažení cílů soudržnosti.

5.3.3.   Pobídkový účinek/hypotetický srovnávací scénář

(39)

Německo poskytlo informace s cílem prokázat, že podpora spadá do druhého scénáře uvedeného ve sdělení, jelikož příjemci poskytuje pobídku k tomu, aby celou investici uskutečnil v závodě v Lipsku, místo aby ji realizoval částečně v [provozovně 1 v Německu] a částečně v Lipsku (zhotovení karosérie a lakování ve stávajícím závodě [provozovně 1 v Německu] a montáž v závodě v Lipsku). Německo zejména poskytlo relevantní, autentické a aktuální podnikové dokumenty, které objasňují vícefázový rozhodovací proces ve společnosti Porsche AG týkající se umístění investice. Tento rozhodovací proces je popsán níže.

Rozhodovací proces příjemce

(40)

Rozhodnutí o investici do projektu Macan a o jejím umístění bylo přijato v březnu 2011. V období příprav a rozhodování přijímaly příslušné orgány společnosti Porsche AG veškerá rozhodnutí týkající se podniku naprosto nezávisle, bez účasti orgánů a výborů skupiny VW, a to navzdory skutečnosti, že se společnosti Porsche Automobile Holding SE a Volkswagen AG dohodly na založení integrované automobilové skupiny již v roce 2009.

(41)

V souladu s platným jednacím řádem představenstva společnosti Porsche AG musela být rozhodnutí (včetně rozhodnutí o umístnění) týkající se zahájení výroby nových výrobků (modelů) předložena nejprve výboru představenstva společnosti Porsche AG pro produkty (Vorstandsausschuss Produkte, dále jen „produktový výbor“) a schválena dozorčí radou společnosti Porsche AG (Aufsichtsrat).

(42)

Rozhodnutí o investici do projektu Macan a o jejím umístění bylo přijato v rámci vícefázového rozhodovacího procesu. V každé fázi byly pro jednotlivé scénáře výroby na různých místech v Německu vypracovány a posouzeny srovnávací výpočty.

(43)

Rozhodovací proces (popsaný níže) byl zahájen v [roce 2010] a skončil dne 15. března 2011 rozhodnutím dozorčí rady ve prospěch umístění projektu v Lipsku pod podmínkou, že pro investici v této lokalitě bude dostupná státní podpora.

(44)

V počátečních fázích rozhodovacího procesu byly zvažovány pouze níže popsané možnosti č. 1 až 4; možnost č. 5 (18) byla zavedena o něco později a produktovému výboru byla předložena (v roce 2010).

Možnost

Popis možnosti

1.

[Provozovna 2 v Německu]

Výroba a dodání celých vozidel z [provozovny 2 v Německu]

2.

[Provozovna 2 v Německu]/Porsche Leipzig

Zhotovení karosérie/lakování v [provozovně 2 v Německu], poté přeprava nalakované karoserie do Lipska za účelem montáže a dodání

3.

[Provozovna 1 v Německu]/Porsche Leipzig

Zhotovení karosérie/lakování v [provozovně 1 v Německu], poté přeprava nalakované karoserie do Lipska za účelem montáže a dodání

4.

[Provozovna 3 v Německu]

Výroba a dodání celého vozidla z [provozovny 3 v Německu]

5.

Porsche Leipzig

Výroba a dodání celého vozidla z Lipska

(45)

Na základě podnikových dokumentů Německo objasnilo, že během fáze plánování a rozhodování byla provedena řada výpočtů výrobních nákladů na jednotlivých místech s cílem dosáhnout u každé možnosti stejné míry přesnosti. Proto se základní – tj. upřednostňovaná – možnost v daném okamžiku v průběhu rozhodovacího procesu měnila (19).

(46)

Jelikož společnost Porsche Leipzig měla na provedení výpočtů ve stejném rozsahu méně času než ostatní lokality a jelikož její činnosti byly omezeny na montáž, postrádala zkušenosti s podrobným plánováním nákladů strukturálních investic, jako jsou budovy a infrastruktura v oblasti lakovny a výroby karosérie. Produktový výbor si na zasedání v [roce 2010], na němž byla jako základní možnost schválena možnost č. 5, vyžádal předložení podrobnějšího plánu ze strany společnosti Porsche Leipzig.

(47)

Během této další fáze podrobného plánování se stalo zjevným, že se původně předpokládaná nákladová výhoda možnosti č. 5 v porovnání s možností č. 3 neustále zmenšuje a po stanovení investičních vícenákladů nakonec zcela zanikla, což mělo za následek jednoznačné nákladové znevýhodnění v porovnání s možností č. 3. Odhady nákladů u možností č. 3 a 5 však byly podstatně nižší než u ostatních možností.

(48)

Vedení společnosti Porsche Leipzig začalo zkoumat možnost využití státní podpory za účelem odstranění nákladového znevýhodnění a obrátilo se na saské Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (dále jen „ministerstvo“).

(49)

Dopisem ze dne 25. února 2011 společnost Porsche Leipzig ministerstvo požádala, aby posoudilo možnost poskytnutí podpory pro plánovanou investici. V dopise se zdůrazňovalo, že o umístění investice nebylo dosud rozhodnuto a že žádost o státní podporu je podána z důvodu odstranění nevýhod souvisejících s umístěním v Lipsku. Obecný nástin a rozsah investičního projektu byl ministerstvu představen na schůzce dne 28. února 2011.

(50)

Produktový výbor na svém zasedání [v roce 2011] společnost Porsche Leipzig vyzval, aby v zájmu zajištění konkurenceschopnosti možnosti č. 5 v porovnání s možností č. 3 určila možnosti dalších úspor.

(51)

Dopisem ze dne 9. března 2011 ministerstvo společnost Porsche Leipzig ujistilo, že investiční projekt týkající se celé výroby modelu Macan v Lipsku podpoří, pokud budou splněny platné podmínky pro poskytnutí regionální podpory.

(52)

Na základě podrobných výpočtů bylo dne 15. března 2011 dozorčí radě předloženo níže uvedené srovnání výrobních nákladů na jednotlivých místech před poskytnutím případné státní podpory:

Možnosti

Výrobní náklady na jednotlivých místech v milionech EUR bez podpory, situace k 15. březnu 2011

3.

[Provozovna 1 v Německu]/Porsche Leipzig

(…)

5.

Porsche Leipzig

(…)

(53)

Pokud by podpora nebyla poskytnuta, vykazovala možnost č. 5 v porovnání s možností č. 3 znevýhodnění ve výši 65 milionů EUR.

(54)

Jelikož v rámci možnosti č. 5 jsou veškeré investiční náklady vynaloženy v Lipsku, za způsobilé pro regionální podporu mohly být považovány celé investiční náklady na infrastrukturu a výrobu ve výši 550 milionů EUR. Pokud by investice splňovala platné podmínky pro poskytnutí regionální podpory, mohla by podpora činit 47,5 milionu EUR. Čisté výrobní náklady (po poskytnutí podpory) v případě možnosti č. 5 by se proto snížily z […] milionů EUR na […] milionu EUR.

(55)

V případě možnosti č. 3 by byla v Lipsku vynaložena pouze malá část celkových investičních nákladů (na montáž) a regionální podpora, kterou by bylo možno poskytnout, by činila přibližně 10,02 milionu EUR. [Provozovna 1 v Německu] se nenachází v podporované oblasti; pro regionální podporu by proto nebyla způsobilá. Čisté výrobní náklady (po poskytnutí podpory) v případě možnosti č. 3 by se proto snížily z […] milionů EUR na […] EUR.

(56)

Jak je shrnuto v následující tabulce, vezme-li se v úvahu podpora, sníží se znevýhodnění možnosti č. 5 v porovnání s možností č. 3 z 65 milionů EUR na 27,52 milionu EUR (situace v březnu 2011).

 

Možnost č. 3

Možnost č. 5

Výrobní náklady bez státní podpory

[…] milionů EUR

[…] milionů EUR

Nákladové znevýhodnění možnosti č. 5 v porovnání s možností č. 3 bez podpory

65 milionů EUR

Státní podpora

10,02 milionu EUR

47,5 milionu EUR

Výrobní náklady s přihlédnutím k podpoře

[…] milionu EUR

[…] milionu EUR

Znevýhodnění možnosti č. 5 v porovnání s možností č. 3 s přihlédnutím k podpoře

27,52 milionu EUR

(57)

Německo objasnilo, že kromě vyčísleného nákladového znevýhodnění ve výši 27,52 milionu EUR byla ve prospěch možnosti č. 5 uvážena i některá kvalitativní kritéria:

Za prvé, empirické údaje z automobilového průmyslu prokazují, že celá výroba na jednom místě minimalizuje v porovnání se situací, kdy se výroba a lakování karosérie uskutečňuje na jednom místě a montáž na jiném místě, určitá rizika, například rizika související s přepravou.

Za druhé, celá výroba na jednom místě umožňuje dynamické uspořádání procesu, což může zajistit optimalizovaný výrobní proces.

Za třetí, pokud se celá výroba uskutečňuje na jednom místě, lze možné nedostatky nebo chyby zjistit a odstranit rychleji. Zkušenosti ukazují, že se obecně chybovost může snížit, mohou-li zaměstnanci podílející se na jednotlivých fázích výrobního procesu spolupracovat na témže místě.

Za čtvrté, rozhodujícím faktorem je rovněž image značky. Závod [provozovna 1 v Německu] vyrábí především […] vozidla, zatímco model Macan má být prémiovým vozidlem.

(58)

Na základě těchto výpočtů a úvah oznámil finanční ředitel společnosti Porsche AG na zasedání dozorčí rady dne 15. března 2011 záměr společnosti požádat o regionální státní podporu na rozšíření výrobního závodu v Lipsku. Jak dokládá zápis ze zasedání dozorčí rady dne 15. března 2011, finanční ředitel prohlásil, že by konečné rozhodnutí o umístění investice v souvislosti s projektem Macan mohlo záviset na dostupnosti podpory.

(59)

V reakci na toto prohlášení schválila dozorčí rada možnost č. 5 (celá výroba v Lipsku) pod podmínkou, že bude k dispozici státní podpora.

(60)

Po přijetí podmíněného rozhodnutí dozorčí rady dne 15. března 2011 požádala společnost Porsche Leipzig oficiálně o regionální podporu z prostředků „společného programu pro zlepšení regionální hospodářské struktury“ (GRW). Žádost o podporu byla bance SAB předložena dne 24. března 2011. Na investiční příspěvek existuje právní nárok, který musí být v daném případě schválen Komisí. Není nutná předběžná žádost, v žádosti o podporu však musí být uvedena předpokládaná výše investičního příspěvku, aby bylo zajištěno dodržení maximální výše podpory.

(61)

Dne 29. března 2011 banka SAB potvrdila, že investiční projekt splňuje podmínky způsobilosti pro dotace.

(62)

Investiční projekt byl zahájen v dubnu 2011.

(63)

V následující tabulce jsou shrnuty údaje o vícefázovém rozhodovacím procesu:

Datum

 

[2010]

Zasedání produktového výboru:

Předloženy jsou pouze možnosti č. 1 a 4

Produktový výbor schvaluje rozhodnutí o rozpracování možností č. 1 až 4

Jako základní možnost je vybrána možnost č. 1

[2010]

Zasedání produktového výboru:

Předloženy jsou možnosti č. 1 až 5

Jako základní možnost je vybrána možnost č. 3

[2010]

Zasedání dozorčí rady:

Dozorčí rada rozhodla o provedení projektu Macan

O umístění projektu není dosud rozhodnuto, dozorčí rada žádá produktový výbor, aby navrhl lokalitu

Dozorčí rada vítá možnost č. 5

[2010]

Zasedání produktového výboru:

Dosud je otevřeno všech pět možností umístění výroby

Produktový výbor požaduje rozpracování plánu týkajícího se možnosti č. 5

Jako základní možnost je vymezena možnost č. 5

[2011]

Zasedání produktového výboru:

Produktový výbor potvrdil návrh rozhodnutí, které bude předloženo dozorčí radě na jejím příštím zasedání, na němž bude rozhodnuto o umístění výroby

Dosud je nutný souhlas dozorčí rady

25. února 2011

Dopis společnosti Porsche Leipzig určený ministerstvu:

žádost, aby ministerstvo přezkoumalo možnost poskytnutí podpory na plánovanou investici

[před 15. březnem 2011]

Zasedání produktového výboru:

Produktový výbor potvrzuje odhady nákladů možnosti č. 5

Produktový výbor požaduje další úspory

9. března 2011

Dopis ministerstva potvrzující ochotu projekt podpořit:

ministerstvo potvrzuje, že investiční projekt týkající se celé výroby modelu Macan v Lipsku podpoří, pokud budou splněny platné podmínky pro poskytnutí regionální podpory

15. března 2011

Zasedání dozorčí rady:

Dozorčí rada schvaluje celou výrobu modelu Macan v Lipsku pod podmínkou, že bude dostupná státní podpora

24. března 2011

Oficiální žádost společnosti Porsche Leipzig o část podpory podléhající volnému uvážení

29. března 2011

Dopis banky SAB:

banka potvrzuje, že investiční projekt splňuje podmínky způsobilosti pro dotace

Duben 2011

Zahájení prací na investičním projektu

5.3.4.   Přiměřenost podpory

(64)

Podle druhého scénáře uvedeného v bodě 22 sdělení se podpora „obvykle považuje za přiměřenou, odpovídá-li rozdílu mezi čistými náklady podniku, který je příjemcem podpory, na investici v podporované oblasti a čistými náklady investice v jiném regionu/regionech“. Německo uvedlo, že jako základ pro posouzení přiměřenosti podpory lze použít výpočty použité pro účely pobídkového účinku.

(65)

Možnost č. 5 znamená v porovnání s možností č. 3 nákladové znevýhodnění ve výši 65 milionů EUR.

(66)

Navzdory maximální přípustné podpoře ve výši 47,5 milionu EUR (v nominální hodnotě) přetrvává v případě možnosti č. 5 nákladové znevýhodnění ve výši 27,52 milionu EUR.

(67)

Německo tvrdí, že jelikož podpora nevyrovnává plně znevýhodnění Lipska, nejedná se o nadměrnou náhradu. Podpora je proto přiměřená.

(68)

Německo uvedlo, že při rozhodování o umístění vzala společnost Porsche AG v úvahu nejen finanční aspekty, nýbrž rovněž nevyčíslitelná kvalitativní kritéria.

5.3.5.   Negativní účinky podpory na hospodářskou soutěž a obchod

(69)

Německo zdůraznilo, že regionální podpora slouží pouze k odstranění znevýhodnění umístění výroby v Lipsku, tj. k vyrovnání vícenákladů na celou výrobu v Lipsku v porovnání se scénářem spočívajícím ve výrobě karosérií a lakování v [provozovně 1 v Německu] a dodání nalakovaných karosérií do Lipska za účelem montáže. Jelikož je podpora přiměřená, nemá žádný dopad na hospodářskou soutěž. K investici do projektu Macan a její výsledným dopadům na hospodářskou soutěž a obchod by došlo v každém případě.

(70)

Německo se proto domnívá, že podpora je v souladu s bodem 40 sdělení a nemá negativní účinek na hospodářskou soutěž a obchod.

6.   POSOUZENÍ OPATŘENÍ PODPORY A SLUČITELNOST

6.1.   EXISTENCE PODPORY

(71)

Německé orgány poskytnou finanční podporu ve formě přímého grantu a investičního příspěvku. Podpora je tudíž poskytnuta členským státem a ze státních prostředků ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.

(72)

Jelikož je podpora poskytnuta dceřiným společnostem jediné skupiny společností, skupiny VW, je opatření selektivní.

(73)

Předpokládaná finanční podpora osvobodí příjemce od nákladů, které by obvykle museli nést sami. Tito příjemci jsou proto v porovnání se svými konkurenty zvýhodněni.

(74)

Předpokládaná finanční podpora bude poskytnuta na investici v automobilovém odvětví; jelikož se s automobily obchoduje mezi členskými státy, podpora pravděpodobně ovlivní obchod mezi členskými státy.

(75)

Jelikož opatření zvýhodňuje výrobu skupiny VW, je nebo může být narušena hospodářská soutěž.

(76)

Komise se proto domnívá, že opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.

6.2.   ZÁKONNOST OPATŘENÍ PODPORY

(77)

Jelikož německé orgány oznámily plánované opatření podpory před jeho provedením, splnily svou povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy a požadavek na individuální oznámení stanovený v čl. 7 písm. e) nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 (20) a v čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (21).

6.3.   PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO POSOUZENÍ

(78)

Podpora má podpořit regionální rozvoj. Jelikož se německé orgány k poskytnutí podpory zavázaly před 1. červencem 2014 (s výhradou schválení Komisí, není-li dosud k dispozici), jsou základem pro posouzení slučitelnosti podpory s vnitřním trhem pokyny, jejichž platnost byla v bodě 186 pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (22) prodloužena do 30. června 2014. Pro účely tohoto posouzení mají obzvláštní význam ustanovení oddílu 4.3 pokynů týkající se velkých investičních projektů. Pokud by Komise nebyla během formálního šetření schopna s určitostí zjistit, že prahové hodnoty stanovené v bodě 68 písm. a) („kritérium týkající se podílu na trhu“) a písm. b) („kritéria týkající se zvýšení kapacity/výkonnosti trhu“) pokynů nejsou překročeny, je nutné provést podrobné posouzení na základě kritérií stanovených ve sdělení.

(79)

Komise musí posouzení provést ve třech krocích:

za prvé musí potvrdit, zda je opatření slučitelné s obecnými ustanoveními pokynů,

za druhé musí ověřit, zda může s určitostí vyloučit, že „kritérium týkající se podílu na trhu“ a „kritéria týkající se zvýšení kapacity/výkonnosti trhu“ podle bodu 68 písm. a) a b) pokynů (dále jen „kritéria podle bodu 68 písm. a) a b)“) nevyžadují podrobné posouzení,

za třetí může být v závislosti na výsledku posouzení ve druhém kroku nutné provést podrobné posouzení.

6.4.   SLUČITELNOST OPATŘENÍ S BĚŽNÝMI KRITÉRII SLUČITELNOSTI STANOVENÝMI V POKYNECH

(80)

Komise již v 36. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení uvedla, že podpora splňuje obecná kritéria slučitelnosti podle pokynů. Formální šetření neodhalilo žádné prvky, jež by toto hodnocení zpochybňovaly. Komise zejména konstatuje toto:

Neexistují žádné náznaky, že by společnosti Porsche Leipzig, Porsche AG nebo zejména skupina VW měly finanční potíže, jelikož nejsou splněny podmínky stanovené v pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (23). Skupina, do níž patří příjemce podpory, je proto způsobilá pro regionální podporu.

Podpora je poskytnuta na základě režimů, na něž se vztahuje bloková výjimka a které splňují běžná kritéria slučitelnosti stanovená v pokynech.

Projekt konkrétně vede k rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, jelikož jí umožňuje vyrábět nový model osobního automobilu, Porsche Macan; jedná se proto o počáteční investici ve smyslu bodu 34 pokynů.

Náklady způsobilé pro investiční podporu jsou stanoveny v souladu s pokyny.

Příjemce je povinen zachovat investici v regionu po dobu nejméně pěti let po dokončení projektu.

Příjemce poskytne vlastní příspěvek prostý jakékoli veřejné podpory ve výši nejméně 25 % způsobilých nákladů.

Plánované celkové způsobilé výdaje na projekt činí 521 559 981,66 EUR v současné hodnotě (diskontováno ke dni oznámení). Nejsou k dispozici žádné údaje o tom, že by příjemce obdržel v minulosti regionální investiční podporu na dřívější investiční projekty, které byly zahájeny v tříletém období před zahájením prací na dané investici. Dotyčná investice proto nepředstavuje jeden investiční projekt s dřívějšími investičními projekty ve smyslu bodu 60 pokynů.

Podle mechanismu odstupňování stanoveného v bodě 67 pokynů vedou způsobilé vynaložené výdaje k maximální povolené intenzitě podpory pro projekt ve výši 8,37 % hrubého grantového ekvivalentu.

Jelikož intenzita navrhované podpory (43 666 078,75 EUR v současné hodnotě) nepřesahuje maximální povolenou intenzitu podpory a oznámená podpora nebude spojena s další regionální investiční podporou, je navrhovaná intenzita podpory pro projekt v souladu s pokyny.

(81)

Vzhledem k těmto aspektům se Komise domnívá, že běžná kritéria slučitelnosti stanovená v pokynech jsou splněna.

6.5.   POUŽITÍ KRITÉRIÍ STANOVENÝCH V BODĚ 68 POKYNŮ

(82)

V 78. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení Komise uvedla, že pokud „připomínky obdržené v reakci na zahájení formálního šetření Komisi neumožní dospět jednoznačně k závěru, že prahové hodnoty stanovené v bodě 68 písm. a) a b) nejsou překročeny, provede podrobné posouzení investičního projektu podle sdělení Komise o kritériích pro podrobné posouzení regionální podpory pro velké investiční projekty“. Komise musí posoudit, zda obdržené připomínky umožňují vyvodit tento závěr.

(83)

Ve svých připomínkách trvalo Německo na svém postoji, který již byl uveden v rozhodnutí o zahájení řízení, aniž by připojilo další poznámky nebo informace, které nebyly předloženy již ve fázi předběžného posouzení. Německo zejména trvalo na svém názoru, že by relevantní výrobkový trh měl být vymezen jako segment B podle klasifikace POLK (a nikoli jako segment SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight) a že by zeměpisný trh měl být vymezen jako trh, který zahrnuje přinejmenším spojený trh EHP a Severní Ameriky (a nikoli pouze trh EHP). Stanovisko ohledně zeměpisného trhu je konkrétně doloženo tvrzením, že světový trh je zásobován z jednoho výrobního závodu.

(84)

Co se týká relevantního výrobkového trhu, Komise konstatuje toto: rozhodnutí o provedení podrobného posouzení nepředjímá výsledek následného podrobného posouzení slučitelnosti. Před schválením podpory se však musí Komise přesvědčit o tom, že pozitivní přínos vyplývající z opatření podpory vyrovná její případné negativní účinky na obchod a hospodářskou soutěž. Za účelem rozhodnutí o tom, zda je nutné provést podrobné posouzení slučitelnosti opatření podpory, či nikoli, by měla být definice výrobkového trhu co nejužší s přihlédnutím k zvláštním vlastnostem automobilu, který se má vyrábět.

(85)

V rozhodnutí o zahájení řízení se Komise domnívala, že pokud jde o sportovní užitková vozidla, byla by vzhledem k jejich rozdílné povaze ve srovnání s „normálními“ osobními automobily – ať již jde o cenu, velikost, výkon motoru atd. – vhodnější klasifikace ISH Global Insight, která by proto měla být na projekt uplatněna. Z týchž důvodů Komise v jiném nedávném případě týkajícím se sportovních užitkových vozidel odkázala na příslušnou klasifikaci IHS Global Insight, a nikoli na širší segment B podle klasifikace POLK (24).

(86)

Komise se i nadále domnívá, že pro definici výrobkového trhu se sportovními užitkovými vozidly je klasifikace IHS Global Insight vhodnější než segmentace podle klasifikace POLK. Německo nepředložilo žádné dodatečné argumenty, které by tento názor vyvracely. Tvrzení, že skupina VW provádí veškeré své dlouhodobé strategické plánování a analýzy na koncepčním základě klasifikace POLK, není v této souvislosti podstatné. Komise mimoto neobdržela během formálního šetření od třetích stran žádné informace, které by umožnily lépe pochopit segmentaci trhu, pokud jde o dotyčný typ osobního automobilu. Komise proto ponechá přesnou definici relevantního výrobkového trhu otevřenou a použije přístup založený na možných alternativních definicích trhu vymezujících jednotlivé segmenty automobilů (včetně nejužší segmentace, pro niž jsou k dispozici údaje), a to navíc ke kombinovaným segmentům jako možným relevantním výrobkovým trhům (25), a jako možný alternativní segment trhu nezamítne segment SUV-D podle klasifikace ISH Global Insight.

(87)

Co se týká relevantního zeměpisného trhu, Komise trvá na svém původním hodnocení, že relevantním trhem je trh EHP nebo větší trh; Komise proto nemůže vyloučit, že zeměpisný trh je omezen na trh EHP.

(88)

V rozhodnutí o zahájení řízení (58. bod odůvodnění) odkázala Komise na dvě formální šetření, která v té době probíhala (26) a která pro určité segmenty trhu s automobily zkoumala, zda je relevantní zeměpisný trh širší než trh EHP. Podle závěrů podrobného posouzení, které provedly útvary Komise, nebylo možno vyloučit, že relevantní zeměpisný trh pro dotyčné výrobky a referenční období není větší než trh EHP. Jelikož se oba členské státy, jichž se tato rozhodnutí o zahájení řízení týkala, rozhodly svá oznámení týkající se regionální podpory před přijetím konečných rozhodnutí Komisí vzít zpět, nebylo možno závěry podrobných posouzení v těchto případech posoudit v oficiálních rozhodnutích.

(89)

Komise se domnívá, že tvrzení, která Německo uvedlo při předběžném posouzení a která v rámci formálního šetření zachovalo, aniž by předložilo další prvky nebo informace, nepostačují k rozptýlení pochybností, že by zeměpisný trh mohl být omezen na trh EHP. Komise proto konstatuje toto:

(90)

Skutečnost, že velcí výrobci automobilů působí na mezinárodní úrovni a účastní se celosvětové hospodářské soutěže, nepostačuje jako důkaz, že jednotlivé trhy jsou integrované a představují jeden celosvětový trh (nebo spojený trh EHP a Severní Ameriky). Totéž platí pro tvrzení, že deset největších výrobců původního zařízení má výrobní závody a distribuční systémy po celém světě. Komise se domnívá, že jako jeden z faktorů, který výrobce původního zařízení vedl k vybudování výrobních závodů blíže regionální poptávce, lze uvést nestabilitu směnných kurzů, a totéž může platit pro politiky účinné ochrany (vysoká dovozní cla pro konečné výrobce, nízká cla u polotovarů, což poskytuje pobídku k místní výrobě/montáži). Třetím argumentem ve prospěch existence globalizovaných výrobních struktur navzdory neintegrovaným trhům je skutečnost, že některé státy povolují dovoz pouze tehdy, jsou-li současně založeny společné podniky za účelem místní výroby. Celosvětová působnost velkých hráčů jako výrobců není proto sama o sobě dokladem existence globálního trhu (nebo trhu širšího než EHP). Stejně tak existence celosvětových distribučních systémů nepředstavuje důkaz o tom, že z hlediska hospodářské soutěže je trh globální (nebo širší než EHP). Na podporu hodnocení, že zeměpisný trh je širší než EHP, nepostačuje ani skutečnost, že společnost Porsche AG hodlá zásobovat světový trh pouze z jednoho výrobního závodu. Trh se segmentem SUV-D je ve srovnání s ostatními segmenty trhu ve skutečnosti poměrně malý a úspory z rozsahu mohou hovořit ve prospěch „jednoho výrobního závodu“. Jelikož model má být prodáván pod názvem Porsche a jelikož je vysoká kvalita luxusních vozů vyráběných společností Porsche AG podle názoru jejích zákazníků dosud spojována s výrobou v Německu, mohl by druhý výrobní závod mimo Německo poškodit úspěšnou marketingovou strategii. Německo samotné odůvodnilo (viz 57. bod odůvodnění) volbu Lipska místo [provozovny 1 v Německu] mimo jiné aspekty souvisejícími se značkou.

(91)

K prokázání existence globálního trhu (nebo trhu širšího než EHP) nepostačuje ani tvrzení ohledně vysoké úrovně obchodních toků, například skutečnost, že více než 20 % produkce EHP je vyváženo na severoamerický trh. Komise se domnívá, že ačkoli obchodní toky mohou ukazovat míru integrace jednotlivých zeměpisných oblastí na základě posouzení významu dovozu a vývozu v poměru k úrovni místní výroby a spotřeby, samotná existence obchodních toků nepředstavuje dostatečný důvod k domněnce, že existuje integrovaný zeměpisný trh. Ve skutečnosti mohou existovat rovněž zásilky mezi EHP a ostatními regiony, to však neznamená, že trhy jsou integrované v tom smyslu, že tržní podmínky (např. ceny) na jednom trhu ovlivňují podmínky na jiném trhu. To platí zejména v případě, kdy zásilky souvisejí především se zásilkami samotných výrobců na rozdíl od zásilek nezávislých dovozců a vývozců podílejících se na cenové arbitráži. Cenotvorba může být pro určité trhy specifická (např. vysoké ceny na jednom trhu, nízké na jiném) a nemusí být v souladu s podmínkami na údajném integrovaném trhu. Analýza obchodních toků se nezabývá hlavní otázkou při definici trhu, a to tím, zda může dovoz nebo vývoz bránit růstu cen na místním trhu. Komise podotýká, že Německo nepředložilo žádné další empirické údaje, které by prokazovaly existenci vzájemně závislých cenových pohybů nebo schopnost čistého dovozu reagovat na změny relativních cen. Předložené empirické údaje v citovaných dřívějších případech nejsou v daném případě relevantní, jelikož se týkají jiných segmentů trhu (segmentu A podle klasifikace POLK) a jiných referenčních období.

(92)

Komise uvádí, že společnost Porsche AG zamýšlí vyvážet značnou část výroby modelu Macan do Číny. Tento záměr neprokazuje existenci integrovaného trhu.

(93)

Komise uznává, že se význam obchodních překážek postupem času snižuje. Komise je však přesvědčena, že jedním z hlavních faktorů výroby v zámoří a rozhodnutí výrobců automobilů v EU o přemístění výroby jsou překážky vstupu na cílové trhy. Vývozcům z EU dosud významně brání v přístupu na trh, zejména v Asii, vysoké celní překážky. Značný dopad na vývoz automobilů z EU na trhy v jihovýchodní Asii, Číně a Jižní Americe mají necelní překážky, včetně obtížných a diskriminačních požadavků na certifikaci, požadavků na dodatečné zkoušky, spotřebních daní atd.. Komise připouští, že USA jsou zdaleka nejdůležitějším místem určení celkového vývozu automobilů z EU. EU a USA však mají velmi odlišné přístupy k regulaci a dozoru nad trhem. Tyto rozdíly v regulaci představují pro vývoz automobilů z EU do USA pravděpodobně i v současnosti nejvýznamnější překážku vstupu.

(94)

Komise vzala náležitě v úvahu tvrzení, která byla předložena s ohledem na klesající dopravní náklady. Komise není v tomto ohledu zcela přesvědčena. Za současné ekonomické situace, kdy se náklady na pohonné hmoty zvyšují, nelze jednoznačně zjistit, jak se budou klesající dopravní náklady vyvíjet v budoucnu. Zmíněný budoucí pokles nákladů nelze proto vzít v úvahu.

(95)

Na základě výše uvedených skutečností se Komise vzhledem k tomu, že během formálního šetření neobdržela žádné dodatečné informace, které by jí umožnily dospět k závěru, že relevantní zeměpisný trh je širší než EHP, i nadále domnívá, že relevantním zeměpisným trhem (bez ohledu na zvolenou definici výrobkového trhu) je trh EHP nebo větší trh. Komise opět zdůrazňuje, že je nutné ověřit, zda pozitivní přínos vyplývající z opatření podpory vyrovná její případné negativní účinky na obchod a hospodářskou soutěž. Za účelem rozhodnutí, zda je nutno provést podrobné posouzení slučitelnosti opatření podpory, či nikoli, by definice zeměpisného trhu měla být co nejužší s přihlédnutím k zvláštním vlastnostem automobilu, který má být vyráběn.

6.5.1.   Závěr ohledně kritéria týkajícího se podílu na trhu (bod 68 písm. a) pokynů pro regionální podporu)

(96)

Komise ověřila kritérium stanovené v bodě 68 písm. a) pokynů na všech možných výrobkových a zeměpisných trzích s cílem zjistit, zda podíl příjemce na trhu před investicí a posléze přesahuje 25 %.

(97)

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možno stanovit jeden relevantní výrobkový a zeměpisný trh, bylo nutno vzít v úvahu výsledky všech možných trhů. Podíl skupiny VW na trhu v segmentu B podle klasifikace POLK v EHP činí v každém roce období 2010–2015 více než [> 25] %. Komise proto vyvodila závěr, že prahová hodnota stanovená v bodě 68 písm. a) je překročena. V případě segmentu SUV-D však není prahová hodnota překročena na žádném z možných zeměpisných trhů (EHP, EHP + Severní Amerika a celosvětový trh).

6.5.2.   Závěr ohledně kritéria týkajícího se výrobní kapacity na podprůměrně výkonném trhu (bod 68 písm. b) pokynů pro regionální podporu)

(98)

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možno zjistit, zda lze za relevantní výrobkový trh považovat celkový trh osobních automobilů bez segmentace, pouze segment B podle klasifikace POLK, nebo pouze segment SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight, musela Komise ověřit, zda kapacita vytvořená projektem přesahuje 5 % všech možných trhů, a to na základě údajů o zdánlivé spotřebě daného výrobku v EHP.

(99)

Tento test provedený pro segment SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight ukázal, že zvýšení kapacity zdaleka přesahuje 5 % prahovou hodnotu, pokud se použije na trh EHP. V rozhodnutí o zahájení řízení bylo v 72. bodě odůvodnění uvedeno, že relevantní trh je podprůměrně výkonný a v posledních pěti letech před investicí byl dokonce v poklesu.

(100)

Komise proto vyvozuje závěr, že 5 % prahová hodnota podle bodu 68 písm. b) pokynů stanovená pro zvýšení kapacity na podprůměrně výkonném trhu je v případě segmentu SUV-D podle klasifikace IHS Global Insight na tomto trhu překročena.

6.5.3.   Závěr

(101)

Na základě výše uvedených skutečností Komise rozhodla, že nemůže vyloučit překročení příslušných prahových hodnot stanovených v bodě 68 písm. a) a b) pokynů. Komise se proto rozhodla provést po zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy podrobné ověření, zda je podpora nutná k vytvoření pobídkového účinku pro investici a zda přínosy opatření podpory převažují nad výsledným narušením hospodářské soutěže a ovlivněním obchodu mezi členskými státy.

6.6.   PODROBNÉ POSOUZENÍ OPATŘENÍ PODPORY

(102)

Podrobné posouzení je provedeno na základě sdělení.

6.6.1.   Pozitivní účinky podpory

6.6.1.1.   Cíl podpory

(103)

Německé orgány objasnily pozitivní regionální účinky investice. Určeny byly tyto pozitivní účinky investice:

Dopad na zaměstnanost v regionu: investice vytvoří 1 040 nových pracovních míst a 30 pracovních míst pro stážisty, a to navíc ke stávajícím 833 pracovním místům a 29 pracovním místům pro stážisty. Předpokládá se rovněž vytvoření nejméně 2 700 nepřímých pracovních míst. Podle očekávání bude v okolí dotyčné provozovny vytvořeno nejméně 744 nepřímých pracovních míst.

Přilákání dodavatelů a poskytovatelů služeb pro automobilový průmysl a jiná odvětví do regionu: Komise se domnívá, že investice společnosti Porsche AG hraje důležitou úlohu, pokud jde o vznik a rozvoj automobilového průmyslu v Sasku, přiláká tudíž do tohoto regionu dodavatele a poskytovatele služeb.

Aktivní zapojení příjemce do různých iniciativ sítí a klastrů: na podporu rozvoje automobilového průmyslu v oblasti Lipska a v celém východním Německu se příjemce aktivně účastní iniciativ klastrů a sítí, jako je iniciativa Automotive Cluster Ostdeutschland.

Vzdělávání: plánuje se další rozvoj dovedností zaměstnanců ve formě podnikových a externích školení.

(104)

Komise se domnívá, že německé orgány poskytly přiměřené informace, aby prokázaly, že projekt přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti Lipska.

6.6.1.2.   Vhodnost nástroje podpory

(105)

V bodech 17 a 18 sdělení je zdůrazněno, že státní podpora v podobě podpory původních investic je pouze jedním z nástrojů při odstraňování selhání trhu a na podporu hospodářského rozvoje znevýhodněných oblastí. Podpora představuje vhodný nástroj, pokud poskytuje zvláštní výhody v porovnání s ostatními politickými opatřeními. Podle bodu 18 sdělení se za vhodný nástroj považují pouze „opatření, u nichž členský stát zvážil i ostatní politické možnosti a u nichž byly zjištěny výhody plynoucí z použití selektivního nástroje, jakým je státní podpora“.

(106)

Německo své objasnění vhodnosti nástroje podpory založilo na ekonomické situaci ve spolkové zemi Sasko a předložilo důkazy, které prokazují, že tato oblast je v porovnání s průměrem ostatních regionů v Německu znevýhodněna. Německé orgány uvedly, že v roce před zahájením prací, tj. v roce 2011, činil HDP na obyvatele v Sasku 75 % průměru v Německu a míra nezaměstnanosti byla o 50 % vyšší než německý průměr. V období od roku 2007 do roku 2009 představoval průměrný disponibilní příjem v Sasku přibližně 82 % německého průměru. Německo tvrdí, že Komise již dříve uznala, že za této ekonomické situace představují přímé dotace vhodný prostředek k řešení nedostatečného rozvoje určitého regionu.

(107)

Vzhledem k socioekonomické situaci oblasti Lipska, kterou potvrzuje postavení této oblasti jakožto regionu způsobilého pro regionální podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy s maximální intenzitou podpory ve výši 20 %, a v souladu s předchozí rozhodovací praxí (např. rozhodnutí ve věci Dell Poland (27)) Komise uznává, že poskytnutí státní podpory představuje vhodný nástroj k dosažení cíle týkajícího se rozvoje dotyčného regionu.

6.6.1.3.   Pobídkový účinek/hypotetický srovnávací scénář

(108)

Jelikož existuje mnoho pádných důvodů, které podnik vedou k uskutečnění investice v určitém regionu i bez poskytnutí podpory, sdělení vyžaduje, aby Komise podrobně posoudila, zda je podpora nutná k vytvoření pobídkového účinku pro investici. Cílem tohoto podrobného posouzení je určit, zda podpora skutečně přispěje ke změně chování příjemce tak, aby ten v dotčeném regionu uskutečnil (další) investice. V bodě 22 sdělení je uvedeno, že pobídkový účinek lze prokázat ve dvou možných scénářích: v případě neposkytnutí podpory by se investice vůbec neuskutečnila, jelikož bez podpory by investice nebyla pro podnik zisková v žádném místě (první scénář); v případě neposkytnutí podpory by se investice uskutečnila na jiném místě v EU (druhý scénář).

(109)

Sdělení vyžaduje, aby členský stát Komisi prokázal existenci pobídkového účinku podpory a aby předložil jednoznačné důkazy, že podpora účinným způsobem ovlivňuje výběr investice nebo volbu lokality. V této souvislosti musí členský stát poskytnout rovněž úplný popis opačného (kontrafaktuálního) scénáře, při kterém není příjemci poskytnuta žádná podpora. Komise musí považovat takovéto srovnávací scénáře za realistické.

(110)

Německé orgány uvedly, že se na podporu pro společnost Porsche Leipzig a Porsche AG vztahuje druhý scénář, a předložily hypotetický srovnávací scénář, který zohledňuje konkrétní plánování týkající se investice v souvislosti s projektem Macan a jejího umístění, v jehož rámci je kromě Lipska uváženo několik jiných míst v Německu.

(111)

Ve sdělení je důkazní břemeno týkající se existence pobídkového účinku uloženo členskému státu. V bodě 25 sdělení je uvedeno, že členský stát může poskytnout důkaz o pobídkovém účinku podpory tím, že předloží dokumenty podniku, které prokazují, že bylo provedeno srovnání nákladů a přínosů umístění investice v dotyčném podporovaném regionu a v alternativním regionu. Členským státům se zejména doporučuje, aby vycházely z finančních zpráv, interních obchodních plánů a dokumentů, které rozvíjejí různé investiční scénáře.

(112)

Německo poskytlo úplné, aktuální a autentické doklady o vícefázovém rozhodovacím procesu společnosti Porsche AG v souvislosti s umístěním investice.

(113)

Tato dokumentace prokazuje, že bylo uváženo pět možností umístění výroby. Všechny zvažované lokality s výjimkou Lipska se nacházejí v nepodporovaných oblastech v Německu.

(114)

Během plánování byla s rostoucí podrobností a přesností provedena řada výpočtů a odhadů nákladů, na jejichž základě byla nejschůdnější možnost – základní možnost – třikrát nově vymezena (28). Předložené dokumenty umožnily Komisi vyvodit závěr, že jakmile odhady výrobních nákladů spojených s jednotlivými lokalitami dospěly ke stejné úrovni přesnosti (výše příjmů se u všech možností předpokládá stejná), jako nejkonkurenceschopnější scénář se jevila možnost č. 3 (výroba karosérii a lakování v [provozovně 1 v Německu], dodání nalakovaných karosérií do Lipska za účelem montáže) a možnost č. 5 (výroba karosérií, lakování a montáž v Lipsku).

(115)

Dokumenty tudíž prokazují, že v poslední fázi rozhodovacího procesu se srovnávaly pouze možnosti č. 3 a č. 5.

(116)

Jak je popsáno v 53. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, konečné odhady výrobních nákladů spojených s jednotlivými lokalitami vedly k nákladovému znevýhodnění možnosti č. 5 (Lipsko) v porovnání s možností č. 3 ([provozovna 1 v Německu]/Lipsko) ve výši 65 milionů EUR. K snížení tohoto nákladového znevýhodnění možnosti č. 5 a s ohledem na chystané oficiální rozhodnutí dozorčí rady o umístění investičního projektu začala společnost Porsche Leipzig zkoumat u saských úřadů možnost poskytnutí státní podpory s cílem přilákat investiční projekt do Lipska.

(117)

V dopise ze dne 25. února 2011 společnost Porsche Leipzig ministerstvo požádala, aby ověřilo možnost poskytnutí podpory na plánovanou investici. Po schůzce společnosti Porsche Leipzig a saských orgánů, na níž společnost Porsche Leipzig objasnila investiční projekt a aktuální stav rozhodování, se saské orgány v dopise ze dne 9. března 2011 zavázaly, že investiční projekt týkající se celé výroby modelu Macan v Lipsku podpoří, bude-li investice splňovat platné podmínky pro poskytnutí regionální podpory.

(118)

Jak je popsáno v 56. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, po zohlednění maximální povolené podpory se nákladové znevýhodnění možností č. 5 v porovnání s možností č. 3 snížilo na 27,52 milionu EUR. Ve prospěch možnosti č. 5 však byla vzata v úvahu i některá kvalitativní kritéria.

(119)

Dne 15. března 2011 rozhodla dozorčí rada o umístění celé investice v Lipsku (možnost č. 5). Jak dokládá zápis ze zasedání dozorčí rady, toto rozhodnutí bylo výslovně podmíněno poskytnutím státní podpory.

(120)

Na základě podmíněného rozhodnutí dozorčí rady požádala společnost Porsche Leipzig dne 24. března 2011 oficiálně o regionální podporu. Orgán odpovědný za správu režimu dne 29. března 2011 písemně potvrdil, že s výhradou podrobného ověření projekt v zásadě splňuje podmínky způsobilosti. Po tomto oficiálním potvrzení byly v dubnu 2011 zahájeny práce na projektu.

(121)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise v souladu s bodem 20 sdělení konstatuje, že byly splněny formální požadavky na pobídkový účinek stanovené v bodě 38 pokynů; před zahájením prací na projektu podal příjemce žádost o podporu a orgán odpovědný za správu režimu následně písemně potvrdil, že s výhradou podrobného ověření projekt v zásadě splňuje podmínky způsobilosti stanovené režimem. Německé orgány mimoto předložily jednoznačné důkazy, že podpora účinným způsobem ovlivnila volbu lokality pro investici, jelikož rozhodnutí společnosti Porsche AG o umístění celé výroby modelu Macan v Lipsku bylo přijato až po potvrzení, že investiční projekt bude způsobilý pro státní podporu a že jej orgány veřejné moci podpoří, poněvadž dozorčí rada toto umístění investice schválila pod podmínkou, že bude poskytnuta státní podpora. Komise se proto v souladu s body 23 a 25 sdělení domnívá, že hypotetický srovnávací scénář, který Německo předložilo, je realistický a je podložen autentickými a aktuálními důkazy. Podpora má proto skutečný (značný) pobídkový účinek. Snížením nákladového znevýhodnění v případě Lipska přispěla podpora ke změně rozhodnutí podniku, který je příjemcem podpory, o umístění investice. Bez podpory by se investice v Lipsku neuskutečnila.

6.6.1.4.   Přiměřenost podpory

(122)

Aby byla podpora přiměřená, musí být její výše a intenzita omezena na minimum, které je nezbytné pro uskutečnění investice v podporované oblasti.

(123)

Regionální podpora se obecně považuje za přiměřenou závažnosti problémů, jež mají vliv na podporované oblasti, pokud dodržuje použitelné stropy regionální podpory, včetně automatického, postupného snižování těchto stropů u velkých investičních projektů (což je již součástí platné mapy regionální podpory). Použitá intenzita podpory není v tomto případě vyšší než stropy regionální podpory upravené podle mechanismu snižování podpory, jak již bylo uvedeno v 80. bodě odůvodnění.

(124)

Kromě obecné zásady přiměřenosti obsažené v pokynech sdělení vyžaduje provedení podrobnějšího posouzení. V případě druhého scénáře uvedeného ve sdělení se podpora považuje za přiměřenou, je-li rovna rozdílu mezi čistými náklady podniku, který je příjemcem podpory, na investici v podporované oblasti a čistými náklady investice v jiném regionu.

(125)

Dokumentace, kterou Německo předložilo, prokazuje, že výše podpory byla omezena na nezbytnou částku, jelikož nepřekračuje rozdíl v nákladech mezi možností č. 3 a možností č. 5. Konečný výpočet ukazuje, že i s podporou je možnost č. 5 v nominální hodnotě o 27,5 milionu EUR dražší (bez podpory o 65 milionů EUR) než možnost č. 3. Německé orgány objasnily, že se zbývající nákladové znevýhodnění považuje Německo za přijatelné kvůli určitým nevyčíslitelným kritériím, jako jsou strategické faktory (druhý komplexní závod na výrobu automobilů se značkou Porsche), faktory týkající se kvality (zamezení rizikům souvisejícím s přepravou mezi [provozovnou 1 v Německu] a Lipskem) a výhody související s image ([…]), které spoluovlivnily rozhodnutí ve prospěch umístění investice do Lipska.

(126)

Jelikož je podpora omezena na výši nezbytnou k vyrovnání čistých vícenákladů na umístění investičního projektu v Lipsku v porovnání s jinou lokalitou, má Komise za to, že přiměřenost podpory byla prokázána.

6.6.2.   Negativní účinky podpory na hospodářskou soutěž a obchod

(127)

V bodě 40 sdělení je uvedeno, že „pokud kontrafaktuální analýza naznačuje, že by se investice uskutečnila v každém případě, a to i bez podpory, ačkoli pravděpodobně na jiném místě (druhý scénář), a je-li podpora přiměřená, byly by možné signály narušení hospodářské soutěže, jako je vysoký podíl na trhu a zvýšení kapacity na podprůměrně rostoucím trhu, v zásadě stejné bez ohledu na podporu“.

(128)

Jelikož investiční rozhodnutí vychází z druhého scénáře a podpora je omezena na minimum, nebylo možno zjistit žádné negativní účinky na obchod a hospodářskou soutěž. Investice by se uskutečnila na jiném místě, což by vedlo ke stejné úrovni narušení hospodářské soutěže. Komise se proto domnívá, že podpora nemá negativní účinky na hospodářskou soutěž.

(129)

V bodě 53 sdělení je uvedeno, že pokud by bez podpory byla investice umístěna do chudšího regionu (více regionálních znevýhodnění – vyšší maximální intenzita regionální podpory) nebo do regionu, který se považuje za region se stejnými regionálními znevýhodněními jako cílový region (stejná maximální intenzita regionální podpory), představuje to v celkovém posouzení vyváženosti negativní prvek, který pravděpodobně nebude kompenzován žádnými pozitivními prvky, jelikož je v rozporu se samotným opodstatněním regionální podpory.

(130)

Jelikož neexistují žádné náznaky, že by investice byla umístěna do jiného podporovaného regionu s vyšším nebo podobným stropem intenzity podpory (nic nenasvědčuje tomu, že byla zvažována lokalita mimo Německo), má Komise za to, že podpora nemá negativní dopad na soudržnost, který by byl v rozporu se samotným opodstatněním regionální podpory.

6.7.   POSOUZENÍ VYVÁŽENOSTI

(131)

Po zjištění, že podpora poskytuje pobídkový účinek pro uskutečnění investice v daném regionu a že je přiměřená, je nutné posoudit pozitivní a negativní účinky podpory.

(132)

Posouzení potvrdilo, že opatření podpory má pobídkový účinek a přilákalo investici, která významně přispěje k rozvoji znevýhodněného regionu, jenž je způsobilý pro regionální podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, aniž by o tuto investici připravilo jiný region se stejnou nebo vyšší maximální intenzitou podpory (žádný negativní dopad na soudržnost). Komise se domnívá, že přilákání investice do chudšího regionu je pro soudržnost v Unii prospěšnější, než kdyby se stejná investice uskutečnila v rozvinutějším regionu. Jak je uvedeno v bodě 53 sdělení, Komise má za to, že „u kladných účinků regionální podpory, která pouze kompenzuje rozdíl v čistých nákladech v porovnání s jiným investičním umístěním v rozvinutější oblasti, se bude podle posouzení vyváženosti mít zpravidla za to, že převažují negativní účinky alternativního umístění nové investice“.

(133)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise konstatuje, že jelikož je podpora úměrná rozdílu mezi čistými náklady na investici ve vybrané lokalitě v porovnání s jinou rozvinutější oblastí, převažují pozitivní účinky podpory, pokud jde o její cíl a vhodnost (jak bylo prokázáno výše), negativní účinky alternativního umístění.

(134)

Podle bodu 68 pokynů a na základě podrobného posouzení provedeného podle sdělení vyvozuje Komise závěr, že podpora je nutná k vytvoření pobídkového účinku pro investici a že výhody, které podpora přinese, převažují nad výsledným narušením hospodářské soutěže a ovlivněním obchodu mezi členskými státy.

7.   ZÁVĚR

(135)

Komise vyvozuje závěr, že navrhovaná regionální investiční podpora ve prospěch společností Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, která byla poskytnuta před 1. červencem 2014 pod podmínkou schválení Komisí, splňuje veškeré podmínky stanovené v pokynech k regionální podpoře a ve sdělení o kritériích pro podrobné posouzení regionální podpory pro velké investiční projekty, a lze ji proto považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Státní podpora, kterou Německo zamýšlí poskytnout společnostem Porsche Leipzig GmbH a Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, a to ve výši 43 666 078,75 EUR v současné hodnotě (diskontováno ke dni oznámení) s maximální intenzitou podpory ve výši 8,37 % hrubého grantového ekvivalentu, je slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy.

2.   Poskytnutí podpory uvedené v čl. 1 odst. 1 se proto povoluje, je-li poskytnuta do 1. července 2014.

Článek 2

Německé orgány předloží Komisi:

do dvou měsíců od poskytnutí podpory kopii příslušných aktů týkajících se tohoto opatření podpory,

co pět let počínaje ode dne schválení podpory Komisí průběžnou zprávu (včetně informací o vyplacených částkách podpory, plnění smlouvy o podpoře a o jiných investičních projektech, které byly zahájeny ve stejné provozovně/závodě),

do šesti měsíců od vyplacení poslední tranše podpory podle oznámeného harmonogramu plateb podrobnou závěrečnou zprávu.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 9. července 2014

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

místopředseda


(1)  Úř. věst. C 333, 30.10.2012, s. 17.

(2)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. C 223, 16.9.2009, s. 3.

(4)  Viz poznámka pod čarou 1.

(5)  Lipsko je tzv. „regionem se statistickým účinkem“; viz mapa regionální podpory pro Německo podle rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2006 o státní podpoře N 459/06 –mapa národní podpory pro Německo na období 2007–2013 (Úř. věst. C 295, 5.12.2006, s. 6). Lipsko je způsobilé pro regionální podporu podle výjimky stanovené v čl. 107 odst. 3 písm. c) s maximální intenzitou podpory v období od 1. ledna 2011 do 30. června 2014 ve výši 20 %.

(6)  Německé orgány potvrdily, že předložené údaje o trhu zahrnují veškerá vozidla, která skupina VW vyrábí nebo prodává, zatímco údaje o podílu na trhu se týkají pouze osobních automobilů.

(7)  POLK a IHS Global Insight jsou významné společnosti pro průzkum trhu, které analyzují automobilový trh.

(8)  Obchodní tajemství.

(9)  Současné hodnoty uvedené v tomto rozhodnutí jsou vypočítány pomocí základní sazby ve výši 2,05 %, která byla platná ke dni oznámení (prosinec 2011), navýšené o 100 bazických bodů v souladu se sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6).

(10)  Souhrnný informační list pro režim, na nějž se vztahuje bloková výjimka, „Investitionszulagengesetz 2010“, byl zveřejněn pod č. X 167/08 (Úř. věst. C 280, 20.11.2009, s. 5).

(11)  Souhrnný informační list pro režim, na nějž se vztahuje bloková výjimka, „Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe – Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, byl zveřejněn pod č. XR 31/07 (Úř. věst. C 102, 5.5.2007, s. 11).

(12)  Viz rozhodnutí Komise K(2011) 6479 konečném znění ze dne 20. září 2011 (N 559/10 – Spojené království – velký investiční projekt – Jaguar Cars) (Úř. věst. C 22, 27.1.2012, s. 2).

(13)  Mezi roky 2010 až 2015, tj. v roce před dokončením investice a v roce po jejím dokončení, byl podíl skupiny VW v případě segmentu B podle klasifikace POLK na trhu zahrnujícím spojený trh EHP a Severní Ameriky a v případě segmentu SUV-D podle kategorie IHS Global Insight na trhu EHP i na spojeném trhu EHP a Severní Ameriky nižší než 25 %.

(14)  V případě segmentu B podle klasifikace POLK je zvýšení kapacity pod 5 % prahovou hodnotou.

(15)  Německo založilo svůj předpoklad týkající se multiplikátoru ve výši 2,5 na empirických údajích, které byly zveřejněny ve srovnatelných studiích, např. Meißner (2009): „Automobilproduktion in der Prozess- oder Wertschöpfungskette“, prezentace v Braniborsku dne 28. října 2009; Kleinhenz, Heblich, Gold (2006): Das BMW Werk Regensburg – Wirtschaftliche und soziale Vernetzung in der Region; University of South Carolina (2002): The Economic Impact of BMW on South Carolina; Woodward, Guimaraes (2008): BMW in South Carolina: The Economic Impact of a Leading Sustainable Enterprise; Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH (2011): Gute Wachstumsperspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen; Gehrke, Krawczyk et al. (2009): Die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Kontext.

(16)  K46/2008, rozhodnutí ze dne 23. září 2009, Úř. věst. L 29, 2.2.2010, s. 8. bod 171.

(17)  Zdroj: statistický úřad Svobodného státu Sasko (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen), červenec 2012, Německý spolkový statistický úřad (statistická ročenka 2012) – HDP na obyvatele; Spolková agentura práce (Bundesagentur für Arbeit) – nezaměstnanost na obyvatele v procentech; statistická ročenka pro Sasko 2011 – disponibilní příjem na obyvatele.

(18)  Možnost č. 5 nebyla zpočátku zvažována, jelikož se usuzovalo, že není hospodárná. Z podnětu představenstva společnosti Porsche Leipzig se společnosti podařilo tento předpoklad vyvrátit, a to na základě předběžného výpočtu výrobních nákladů spojených s danou lokalitou.

(19)  Produktový výbor zvolil jako základní možnost [v roce 2010] možnost č. 1, [v roce 2010] možnost č. 3 a [v roce 2010] možnost č. 5.

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302, 1.11.2006, s. 29).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3).

(22)  Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1.

(23)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(24)  Viz poznámka pod čarou 11.

(25)  Rozhodnutí o státních podporách SA.30340 Fiat Powertrain Technologies: rozhodnutí ze dne 9. února 2011 (K(2011) 612) (Úř. věst. C 151, 21.5.2011, s. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen: rozhodnutí ze dne 13. července 2011 (K(2011) 4935 (Úř. věst. C 361, 10.12.2011, s. 17).

(26)  Věc SA.27913 – C 31/2009 – HUN – velký investiční projekt – podpora pro Audi Hungaria Motor Kft: rozhodnutí ze dne 28. října 2009 (K(2009)8131) (Úř. věst. C 64, 16.3.2010, s. 15); rozhodnutí o prodloužení ze dne 6. července 2010 (K(2010) 4474) (Úř. věst. C 243, 10.9.2010, s. 4); rozhodnutí ze dne 13. července 2011 (K(2011)