ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 267

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
14. října 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1840 ze dne 7. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Istarski pršut/Istrski pršut (CHOP))

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1841 ze dne 13. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření (oznámeno pod číslem C(2015) 6729)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

14.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1840

ze dne 7. října 2015

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Istarski pršut/Istrski pršut (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Istarski pršut“ předložená Chorvatskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Podáním námitky ze dne 30. srpna 2013 a odůvodněným prohlášením o námitce ze dne 25. října 2013 vzneslo Slovinsko podle čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 proti zápisu námitku. Námitka byla shledána přípustnou.

(3)

Dopisy ze dne 7. února 2014 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy. Lhůta pro konzultace byla dodatečně prodloužena o tři měsíce v souladu s čl. 51 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.

(4)

Slovinsko argumentovalo mimo jiné tím, že zápis názvu „Istarski pršut“ není v souladu s definicí chráněného označení původu, jelikož zeměpisná oblast produkce surovin je větší než vymezená zeměpisná oblast. Slovinsko navíc namítalo, že zápis do rejstříku by ohrozil existenci názvu „Istrski pršut“, který se ve Slovinsku používá pro produkt se stejnými vlastnostmi jako „Istarski pršut“ a který byl v souladu s právem na trhu po dobu již více než pěti let před datem zveřejnění jednotného dokumentu „Istarski pršut“ v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Po šesti měsících konzultací dosáhly Chorvatsko a Slovinsko dohody. Komise o ní byla zpravena dopisy ze dne 3. a 10. září 2014.

(6)

Na základě dohody bylo provedeno několik změn specifikace produktu. Žádost Chorvatska se stala žádostí více zemí (Chorvatska a Slovinska). Název produktu „Istarski pršut“ byl změněn na „Istarski pršut/Istrski pršut“, aby zahrnoval též jméno ve slovinském jazyce. Oblast produkce byla rozšířena tak, aby zahrnovala slovinskou část Istrijského poloostrova. Dále byly provedeny drobné změny v dalších oddílech specifikace produktu.

(7)

Jelikož byl jednotný dokument podstatně změněn, zopakovala Komise v souladu s čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkum žádosti a dospěla k závěru, že podmínky pro zápis jsou splněny.

(8)

Pokud jde o chorvatskou část zeměpisné oblasti, rozdíl mezi oblastí produkce surovin a vymezenou zeměpisnou oblastí byl zachován jako v původní žádosti. Protože všechny požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 jsou splněny, lze pro název využít odchylku stanovenou v uvedeném článku a zapsat ho jako chráněné označení původu.

(9)

Žádost o zápis názvu „Istarski pršut/Istrski pršut“ předložená Chorvatskem a Slovinskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(10)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Istarski pršut/Istrski pršut“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Istarski pršut/Istrski pršut“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 1.6.2013, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 186, 5.6.2015, s. 9.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


14.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1841

ze dne 13. října 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

49,1

MA

145,5

MK

41,5

TR

118,1

ZZ

88,6

0707 00 05

AL

38,5

TR

112,1

ZZ

75,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

149,0

TR

106,2

UY

86,1

ZA

114,7

ZZ

118,0

0806 10 10

BR

250,8

EG

188,2

MA

56,6

MK

97,5

TR

179,3

ZZ

154,5

0808 10 80

AR

258,5

CL

209,5

MK

23,1

NZ

168,2

ZA

138,6

ZZ

159,6

0808 30 90

CN

65,9

TR

134,0

XS

96,3

ZA

218,5

ZZ

128,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

14.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/5


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1842

ze dne 9. října 2015

o technických specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření

(oznámeno pod číslem C(2015) 6729)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/40/EU stanovila nová pravidla týkající se zdravotních varování, včetně kombinovaných zdravotních varování, která mají být umístěna na tabákových výrobcích ke kouření. Kombinovaná zdravotní varování by měla obsahovat jedno z textových varování uvedených v příloze I uvedené směrnice, odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v knihovně obrazových varování v příloze II uvedené směrnice a informace týkající se odvykání kouření. Měla by pokrývat 65 % vnějšího povrchu přední i zadní strany jednotkového balení a jakýchkoliv vnějších balení.

(2)

Měly by být stanoveny technické specifikace pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování při zohlednění různých tvarů balení. Konkrétně by mělo být upřesněno umístění fotografie, textového varování a informací o odvykání v rámci kombinovaného zdravotního varování, použitá velikost těchto prvků, formát, barevné provedení a písmo, aby se zajistila úplná viditelnost každého prvku.

(3)

Vzhledem k tomu, že na trhu se vyskytují různé tvary a velikosti balení, je vhodné požadovat, aby kombinovaná zdravotní varování existovala ve svislém formátu (nad sebou) nebo horizontálním formátu (vedle sebe). Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 70 % jeho šířky, měl by být použit svislý formát. Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 20 %, avšak menší než 65 % jeho šířky, měl by být použit horizontální formát. Je-li výška kombinovaného zdravotního varování rovna 65 % jeho šířky nebo větší, nejvýše však 70 % jeho šířky, mělo by být výrobcům tabákových výrobků dovoleno zvolit si formát podle vlastního uvážení pod podmínkou, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné a nezkreslené.

(4)

Aby se zajistilo, že fotografie bude nejvýraznějším prvkem kombinovaného zdravotního varování, měla by být umístěna v horní části kombinovaných zdravotních varování ve svislém formátu a v levé polovině kombinovaných zdravotních varování v horizontálním formátu. Fotografie by rovněž měla být největším prvkem kombinovaného zdravotního varování.

(5)

Nicméně v případě, že je šířka kombinovaného zdravotního varování v důsledku tvaru jednotkového balení nebo vnějšího balení výrazně větší než jeho výška, pak je vhodné stanovit zvláštní pravidla týkající se velikosti prvků kombinovaného zdravotního varování, aby se zajistilo, že fotografie nebude po přizpůsobení rozměrům zkreslená a že textové varování a informace o odvykání zůstanou plně viditelné a čitelné.

(6)

Aby se zajistila viditelnost a srozumitelnost kombinovaného zdravotního varování, měla by být stanovena pravidla týkající se barev, minimálního rozlišení, typu písma a vzdálenosti mezi řádky. Nevyhnutelné tiskové odchylky jsou považovány za přijatelné.

(7)

Je vhodné stanovit zvláštní pravidla týkající se kombinovaných zdravotních varování, která mají být umístěna na přední straně jednotkových balení s odklápěcím víčkem, u nichž víčko pokrývá plochu větší nebo menší než 50 % plochy určené na fotografii a otevřením odklápěcího víčka by došlo k rozdělení fotografie, textového varování nebo informací o odvykání na více částí. V těchto případech je vhodné stanovit pružnější pravidla týkající se velikosti každého z těchto tří prvků kombinovaného zdravotního varování. Výrobci nebo dovozci by rovněž měli mít možnost zmenšit velikost písma a vzdálenost mezi řádky u textového varování a informací o odvykání, jestliže kombinované zdravotní varování na přední stěně balení je ve více než jednom jazyce nebo pokud je to nevyhnutelné u tabákových výrobků ke kouření jiných než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodních dýmek, za předpokladu, že všechny prvky zůstanou plně viditelné.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření.

Článek 2

Úprava a tvar kombinovaného zdravotního varování

1.   Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 70 % jeho šířky, musí výrobci použít kombinovaná zdravotní varování ve svislém formátu, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy.

Je-li výška kombinovaného zdravotního varování větší než 20 %, avšak menší než 65 % jeho šířky, musí výrobci použít kombinovaná zdravotní varování v horizontálním formátu, jak je uvedeno v oddíle 2 přílohy.

Je-li výška kombinovaného zdravotního varování rovna 65 % jeho šířky nebo větší, nejvýše však 70 % jeho šířky, mohou si výrobci zvolit, zda použijí svislý nebo horizontální formát, pod podmínkou, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné a nezkreslené.

2.   Jestliže je použit svislý formát, musí být fotografie umístěna v horní části kombinovaného zdravotního varování a textové varování a informace o odvykání vytištěny ve spodní části, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy. Fotografie musí zaujímat 50 %, textové varování 38 % a informace o odvykání 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

Jestliže je použit horizontální formát, musí být fotografie umístěna v levé polovině kombinovaného zdravotního varování a textové varování v horní pravé části a informace o odvykání ve spodní pravé části varování, jak je uvedeno v oddíle 2 přílohy. Fotografie musí zaujímat 50 %, textové varování 40 % a informace o odvykání 10 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

3.   V případě, že z důvodu tvaru jednotkového balení nebo vnějšího balení je výška kombinovaného zdravotního varování menší než 20 % jeho šířky nebo rovna 20 % jeho šířky, musí být kombinované zdravotní varování v horizontálním obzvlášť širokém formátu, jak je uvedeno v oddíle 3 přílohy. Fotografie musí zaujímat 35 %, textové varování 50 % a informace o odvykání 15 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

Článek 3

Vzhled kombinovaného zdravotního varování

1.   Kombinované zdravotní varování musí být vytištěno v provedení čtyřbarvotisku CMYK. Všechny prvky v černé barvě musí být C0, M0, Y0 a K100 a prvky v teplé žluté barvě musí být C0, M10, Y100 a K0.

Kombinované zdravotní varování musí být reprodukováno v minimálním rozlišení 300 dpi při tisku ve skutečné velikosti.

2.   Textové varování musí být vytištěno bílým písmem na černém pozadí.

Jsou-li tabákové výrobky ke kouření určeny k uvedení na trh v členských státech, ve kterých se používá více než jeden úřední jazyk, musí být textové varování v prvním jazyce vytištěno bílou barvou, textové varování ve druhém jazyce teple žlutou barvou a případné textové varování ve třetím jazyce bílou barvou.

Informace o odvykání musí být vytištěny černým písmem na teple žlutém pozadí, jak je uvedeno v příloze.

3.   Je-li použit horizontální, svislý obrácený nebo horizontální obzvlášť široký formát, musí být v rámci plochy pro informace o odvykání mezi informacemi o odvykání a fotografií vytištěn černý okraj široký 1 mm.

4.   Výrobci nebo dovozci zajistí, aby fotografie:

a)

byla reprodukována bez použití zvláštních efektů, úpravy barev, retušování nebo rozšíření pozadí;

b)

nebyla oříznuta příliš blízko nebo příliš daleko od ohniska fotografie; a

c)

měla proporcionální poměr stran, tj. aby nebyla neúměrně široká nebo úzká.

5.   Výrobci zajistí, aby:

a)

textové varování a informace o odvykání byly zarovnané doleva a vertikálně vystředěné;

b)

textové varování a informace o odvykání byly vytištěny fontem Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

textové varování bylo vytištěno písmem jednotné velikosti;

d)

velikost písma textového varování a informací o odvykání byla co největší pro zajištění maximální viditelnosti textu;

e)

minimální velikost písma textového varování byla 6 b a minimální velikost písma informací o odvykání byla 5 b;

f)

vzdálenost mezi řádky byla o 2 b větší, než je velikost písma textového varování, a o 1 až 2 b větší, než je velikost písma informací o odvykání;

g)

textové varování bylo reprodukováno podle přílohy I směrnice 2014/40/EU, a to i pokud jde o použití velkých písmen, avšak kromě číslování.

Odchylně od písmen e) a f) mohou výrobci nebo dovozci tabákových výrobků ke kouření jiných než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodních dýmek zmenšit velikost písma nebo vzdálenost mezi řádky textového varování a informací o odvykání, pokud je to nevyhnutelné, za předpokladu, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné.

Článek 4

Zvláštní pravidla pro některá jednotková balení s odklápěcím víčkem

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce se použijí pro kombinovaná zdravotní varování, která mají být umístěna na přední straně jednotkových balení s odklápěcím víčkem, tato pravidla:

a)

pokud je víčko menší než plocha určená na fotografii podle čl. 2 odst. 2 a dodržení uvedeného ustanovení by po otevření víčka vedlo k rozdělení fotografie na více částí:

i)

musí být textové varování umístěno v horní části kombinovaného zdravotního varování a informace o odvykání a fotografie ve spodní části, jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy; a

ii)

fotografie musí zaujímat alespoň 50 % plochy kombinovaného zdravotního varování, textové varování alespoň 30 % a informace o odvykání alespoň 10 %, nejvýše však 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku;

b)

pokud je víčko větší než plocha určená na fotografii podle čl. 2 odst. 2 a dodržení uvedeného ustanovení by po otevření víčka vedlo k rozdělení textového varování nebo informací o odvykání:

i)

musí být fotografie umístěna v horní části kombinovaného zdravotního varování a textové varování a informace o odvykání ve spodní části, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy; a

ii)

fotografie musí zaujímat alespoň 50 % plochy kombinovaného zdravotního varování, textové varování alespoň 30 % a informace o odvykání alespoň 10 %, nejvýše však 12 % plochy kombinovaného zdravotního varování uvnitř vnějšího černého rámečku.

Výrobci zajistí, aby žádný ze tří prvků kombinovaného zdravotního varování nebyl po otevření jednotkového balení rozdělen na více částí.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 5 písm. e) a f) mohou výrobci nebo dovozci cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodních dýmek v jednotkových baleních s odklápěcím víčkem zmenšit velikost písma nebo vzdálenost mezi řádky textového varování a informací o odvykání na přední straně balení, jestliže kombinované zdravotní varování je ve více než jednom jazyce, za předpokladu, že všechny prvky kombinovaného zdravotního varování zůstanou plně viditelné.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. října 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   Svislý formát (čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1 písm. b))

Image

2.   Horizontální formát (čl. 2 odst. 1 a 2)

Image

3.   Obzvlášť široký horizontální formát (čl. 2 odst. 3)

Image

4.   Svislý obrácený formát (čl. 4 odst. 1 písm. a))

Image