ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 264

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
9. října 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1815 ze dne 8. října 2015, kterým se po dvousté třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

6

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1816 ze dne 8. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1817 ze dne 6. října 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šedesátém šestém zasedání Výkonného výboru programu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky

13

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Podvýboru EU-Moldavsko pro obchod a udržitelný rozvoj č. 1/2015 ze dne 7. července 2015, kterým se přijímá jednací řád Podvýboru EU-Moldavsko pro obchod a udržitelný rozvoj [2015/1818]

15

 

*

Rozhodnutí Podvýboru EU-Moldavsko pro obchod a udržitelný rozvoj č. 2/2015 ze dne 7. července 2015, kterým se v souladu s čl. 379 odst. 3 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé přijímá seznam odborníků na obchod a udržitelný rozvoj [2015/1819]

17

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZHODNUTÍ

9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1814

ze dne 6. října 2015

o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) vytváří systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii („systém EU ETS“) s cílem podpořit snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem.

(2)

Podle závěrů Evropské rady ze dne 23. a 24. října 2014 týkajících se rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude hlavním evropským nástrojem pro splnění cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů řádně fungující a reformovaný systém EU ETS zahrnující nástroj pro stabilizaci trhu.

(3)

V čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES se stanoví, že Komise má Evropskému parlamentu a Radě každoročně předložit zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem.

(4)

Zpráva Komise o stavu evropského trhu s uhlíkem v roce 2012, určená Evropskému parlamentu a Radě, identifikovala potřebu přijmout opatření za účelem řešení strukturální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Z posouzení dopadu rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 vyplývá, že tato nerovnováha bude přetrvávat a že by nebyla dostatečně řešena přizpůsobením lineární trajektorie přísnějšímu cíli v uvedeném rámci. Změna lineárního faktoru pouze postupně mění celkový počet povolenek v Unii (emisní strop systému EU ETS). Přebytek by tak klesal pouze postupně, tudíž by trh musel i nadále fungovat po více než jedno desetiletí s přebytkem přibližně 2 miliard povolenek či větším, což by bránilo tomu, aby systém EU ETS poskytoval nezbytný signál pro investice vedoucí k nákladově efektivnímu snižování emisí CO2 a byl podnětem k nízkouhlíkovým inovacím, přispívajícím k hospodářskému růstu a k tvorbě pracovních míst.

(5)

S cílem vyřešit uvedený problém a učinit systém EU ETS odolnějším vůči nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou a umožnit fungování tohoto systému řádným tržním způsobem, by měla být v roce 2018 vytvořena rezerva tržní stability (dále jen „rezerva“), která by se měla uplatňovat od roku 2019. Tato rezerva rovněž posílí součinnost s jinými politikami v oblasti klimatu a energetiky. Pro dosažení co největší předvídatelnosti by měla být stanovena jasná pravidla pro umisťování povolenek do rezervy a jejich uvolňování z této rezervy. Rezerva by měla fungovat prostřednictvím úpravy ročních objemů dražených povolenek. Za splnění podmínek, počínaje rokem 2019, by měly být povolenky odpovídající 12 % počtu povolenek v oběhu, uvedeného Komisí v nejaktuálnějším zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu, každoročně odečteny od objemu dražených povolenek a umístěny do rezervy. Každý daný rok, pokud příslušný celkový počet povolenek v oběhu bude nižší než 400 milionů, by měl být odpovídající počet povolenek uvolněn z rezervy ve prospěch členských států, a to ve stejném poměru a pořadí, v jakých byly umístěny do rezervy, a měl by být přičten k objemu dražených povolenek.

(6)

Komise a členské státy by za tímto účelem měly bezodkladně poté, co Komise do 15. května daného roku zveřejní celkový počet povolenek v oběhu, zajistit úpravu kalendářů dražeb společné dražební platformy a případně alternativních dražebních platforem tak, aby zohledňovaly povolenky umisťované do rezervy nebo z ní uvolňované. Úprava objemu povolenek, které mají být vydraženy, by měla být rozložena do dvanáctiměsíčního období od změny příslušného kalendáře dražeb. S ohledem na potřebu hladkého průběhu dražebního procesu by další podrobnosti ohledně úpravy měly být případně uvedeny v nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 (4).

(7)

Za účelem zajištění konzistentnosti a hladkého fungování systému EU ETS by kromě vytvoření rezervy mělo být ve směrnici 2003/87/ES dále provedeno několik následných změn. Provádění směrnice 2003/87/ES může vést zejména k velkým objemům povolenek draženým na konci každého obchodovacího období, což by mohlo narušit stabilitu trhu. Aby se zabránilo nerovnovážné situaci na trhu, pokud jde o nabídku povolenek na konci obchodovacího období a na začátku dalšího období s možnými rušivými účinky na trh, by mělo být přijato opatření, podle kterého bude část každého výrazného nárůstu nabídky na konci jednoho období vydražena v prvních dvou letech následujícího období. S cílem posílit stabilitu evropského trhu s uhlíkem a zabránit umělému zvyšování nabídky na konci obchodovacího období, které započalo rokem 2013, by měly být povolenky, jež nebyly přiděleny zařízením na základě čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES ani na základě čl. 10a odst. 19 a 20 uvedené směrnice (dále jen „nepřidělené povolenky“), umístěny do rezervy v roce 2020. Komise by měla s ohledem na nepřidělené povolenky provést přezkum směrnice 2003/87/ES, a případně předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh dalších opatření.

(8)

Plánované navrácení 300 milionů povolenek v roce 2019 a 600 milionů povolenek v roce 2020, jak je stanoveno v nařízení Komise (EU) č. 176/2014 (5) by oslabilo účel rezervy, kterým je řešení strukturální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Těchto 900 milionů povolenek by tedy mělo být namísto vydražení v roce 2019 a 2020 umístěno do rezervy.

(9)

Je důležité, aby systém EU ETS podněcoval nízkouhlíkový růst a aby byla chráněna konkurenceschopnost průmyslových odvětví Unie, kterým hrozí reálné riziko úniku uhlíku. Výše zmíněné závěry Evropské rady, týkající se rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, obsahují jasný pokyn k pokračování opatření ohledně přidělování bezplatných povolenek, a úniku uhlíku po roce 2020. Na základě tohoto strategického pokynu by měla Komise provést přezkum směrnice 2003/87/ES, zejména jejího článku 10a, a do šesti měsíců po přijetí tohoto rozhodnutí předložit návrh na její změnu. V úsilí o dosažení rovných podmínek by tento přezkum měl zvážit i harmonizovaná opatření za účelem kompenzace nepřímých nákladů na úrovni Unie. Tento přezkum by měl rovněž posoudit, zda by do roku 2021 mělo být až 50 milionů nepřidělených povolenek využito k doplnění stávajících zdrojů na podporu projektů uvedených v čl. 10a odst. 8 uvedené směrnice a nízkouhlíkových průmyslových inovačních projektů, přičemž by byly podpořeny projekty ve všech členských státech, včetně projektů malého rozsahu.

(10)

Komise by měla monitorovat fungování rezervy v rámci své výroční zprávy o trhu s uhlíkem. V uvedené zprávě by měly být posouzeny relevantní dopady na konkurenceschopnost, zejména v průmyslových odvětvích, a to i ve vztahu k ukazatelům, jako jsou HDP, zaměstnanost a investice. Dále by Komise měla do tří let od počátečního dne uplatňování rezervy a poté pravidelně přezkoumávat fungování rezervy na základě zkušeností získaných při jejím uplatňování. Přezkum fungování rezervy by měl zejména zvážit, zda pravidla pro umisťování povolenek do rezervy a pro jejich uvolňování z rezervy odpovídají cíli řešit strukturální nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Součástí přezkumu by měla být analýza rovnováhy na trhu, zahrnující všechny příslušné faktory ovlivňující nabídku a poptávku, a analýza vhodnosti nastaveného rozpětí pro spuštění úprav ročních objemů dražených povolenek, jakož i procentního podílu uplatňovaného na celkový počet povolenek v oběhu. Pokud analýza ukáže, že v době přezkumu již není rozpětí s ohledem na změny ve vývoji trhu a nové dostupné informace vhodné, předloží Komise neprodleně návrh na řešení takové situace. Přezkum by se měl také zabývat dopadem rezervy na růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost průmyslových odvětví Unie a na riziko úniku uhlíku. Přezkum fungování rezervy by měl být objektivní a zohledňovat potřebu zachování regulační stability a zajištění dlouhodobé předvídatelnosti při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

(11)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž vytvoření rezervy tržní stability a její uplatňování v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12)

Směrnice 2003/87/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rezerva tržní stability

1.   V roce 2018 bude vytvořena rezerva tržní stability a od 1. ledna 2019 se bude uplatňovat umisťování povolenek do této rezervy.

2.   900 milionů povolenek odebraných z draženého objemu v období 2014-2016, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 176/2014 podle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, nebude přidáno k objemu, který má být dražen v roce 2019 a 2020, ale namísto toho bude umístěno do rezervy.

3.   Povolenky nepřidělené zařízením na základě čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES a povolenky nepřidělené zařízením na základě čl. 10a odst. 19 a 20 uvedené směrnice, budou umístěny do rezervy v roce 2020. Komise v souvislosti s těmito nepřidělenými povolenkami provede přezkum směrnice 2003/87/ES a případně předloží návrh Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Komise zveřejní celkový počet povolenek v oběhu pro každý rok, a to vždy do 15. května následujícího roku. Celkový počet povolenek v oběhu pro daný rok odpovídá souhrnnému počtu povolenek vydaných v období od 1. ledna 2008, včetně povolenek vydaných podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/87/ES v tomto období a práv na použití mezinárodních kreditů, která byla zařízeními v rámci systému EU ETS uplatněna ve vztahu k emisím do 31. prosince daného roku, od kterého se odečtou souhrnné tuny ověřených emisí ze zařízení v rámci systému EU ETS od 1. ledna 2008 do 31. prosince téhož daného roku, povolenky zrušené v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES a počet povolenek v rezervě. Nebudou zohledněny emise z tříletého období, které začalo v roce 2005 a skončilo v roce 2007, ani povolenky vydané v souvislosti s těmito emisemi. První zveřejnění se uskuteční do 15. května 2017.

5.   Každý rok se počet povolenek rovnající se 12 % celkového počtu povolenek v oběhu, stanoveného v nejaktuálnějším zveřejnění podle odstavce 4 tohoto článku, odečte od objemu povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES a bude po dobu dvanácti měsíců počínaje 1. zářím daného roku umisťován do rezervy, a to pokud počet povolenek, které mají být umístěny do rezervy, nebude nižší než 100 milionů. V prvním roce fungování rezervy bude mezi 1. lednem a 1. zářím daného roku umístěno do rezervy 8 % (tedy 1 % za každý kalendářní měsíc) celkového počtu povolenek v oběhu, stanoveného v nejaktuálnějším zveřejnění.

Aniž je dotčen celkový počet povolenek, jež mají být odečteny v souladu s tímto odstavcem, nezohlední se do 31. prosince 2025 při určování podílů členských států na tomto celkovém počtu povolenky uvedené v čl. 10 odst. 2 prvním pododstavci písm. b) směrnice 2003/87/ES.

6.   V kterémkoli roce, pokud je celkový počet povolenek v oběhu nižší než 400 milionů, se z rezervy uvolní 100 milionů povolenek a připojí se k objemu povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES. V případě, že je v rezervě méně než 100 milionů povolenek, uvolní se podle tohoto odstavce všechny povolenky v rezervě.

7.   V kterémkoli roce, pokud se nepoužije odstavec 6 tohoto článku a jsou přijata opatření podle článku 29a směrnice 2003/87/ES, se z rezervy uvolní 100 milionů povolenek a připojí se k objemu povolenek určených k dražbě členskými státy podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/87/ES. V případě, že je v rezervě méně než 100 milionů povolenek, uvolní se podle tohoto odstavce všechny povolenky v rezervě.

8.   Pokud je v návaznosti na zveřejnění celkového počtu povolenek v oběhu přijato opatření podle odstavců 5, 6 nebo 7, zohlední se v kalendáři dražeb povolenky umisťované do rezervy nebo které mají být z rezervy uvolňovány. Povolenky budou umisťovány do rezervy nebo z ní uvolňovány během období dvanácti měsíců. V případě uvolňování povolenek podle odstavce 6 nebo 7 se toto uvolnění provede, bez ohledu na období, v němž k němu dojde, v souladu s podíly členských států platnými v době umístění povolenek do rezervy a v pořadí, v jakém byly povolenky umístěny do rezervy.

Článek 2

Změny směrnice 2003/87/ES

Směrnice 2003/87/ES se mění takto:

1)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Od roku 2019 draží členské státy všechny povolenky, které nejsou přiděleny bezplatně podle článků 10a a 10c a které nejsou umístěny do rezervy tržní stability vytvořené na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (6).

(6)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).“;"

b)

za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Pokud objem povolenek, které mají být členskými státy draženy v posledním roce každého období uvedeného v čl. 13 odst. 1 této směrnice, překročí před uplatněním čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814 očekávaný průměrný objem dražených povolenek pro první dva roky následujícího období o více než 30 %, budou dvě třetiny rozdílu mezi těmito objemy odečteny od objemu dražených povolenek v posledním roce období a přičteny stejným dílem k objemům, které mají být členskými státy draženy v prvních dvou letech následujícího období.“

2)

V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy vydávají povolenky osobám pro probíhající období, aby nahradily povolenky, které měly tyto osoby v držení a které byly zrušeny v souladu s prvním pododstavcem. Podobně povolenky, které jsou v rezervě tržní stability a které již nejsou platné, musí být nahrazeny povolenkami, které jsou pro probíhající období platné.“

Článek 3

Přezkum

Komise bude monitorovat fungování rezervy v rámci zprávy podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES. V této zprávě by měly být posouzeny relevantní dopady na konkurenceschopnost, zejména v průmyslových odvětvích, a to i ve vztahu k ukazatelům, jako jsou HDP, zaměstnanost a investice. Do tří let od počátku uplatňování rezervy a poté v pětiletých intervalech provede Komise na základě analýzy řádného fungování evropského trhu s uhlíkem přezkum rezervy a případně předloží návrh Evropskému parlamentu a Radě. V rámci každého přezkumu bude věnována zvláštní pozornost procentnímu údaji pro stanovení počtu povolenek, které mají být umístěny do rezervy podle čl. 1 odst. 5 tohoto rozhodnutí, jakož i číselnému vyjádření prahové hodnoty pro celkový počet povolenek v oběhu a počtu povolenek, které mají být uvolněny podle čl. 1 odst. 6 nebo 7 tohoto rozhodnutí. V přezkumu se Komise také zaměří na dopad rezervy na růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost průmyslových odvětví Unie a na riziko úniku uhlíku.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Ustanovení čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/87/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (7), bude nadále uplatňováno do 31. prosince 2018.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 6. října 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 424, 26.11.2014, s. 46.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. července 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2015.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013-20 (Úř. věst. L 56, 26.2.2014, s. 11).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1815

ze dne 8. října 2015,

kterým se po dvousté třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Ve dnech 28. září, 29. září, 30. září a 2. října 2015 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN pěti rozhodnutími o doplnění osmnácti osob na seznam fyzických osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a dvou subjektů na uvedený seznam. Dne 28. září 2015 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o vyškrtnutí dvou osob na uvedeném seznamu.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(4)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

V položce „Fyzické osoby“ se doplňují nové záznamy, které znějí:

(a)

„Aksá Mahmoodová (také známa jako Umm Layth). Datum narození: 11.5.1994. Místo narození: Glasgow, Skotsko, Spojené království. Adresa: a) Syrská arabská republika (v listopadu 2013), b) Spojené království (dřívější adresa). Státní příslušnost: britská. Cestovní pas č.: 720134834 (britský pas vydán dne 27.6.2012, platný do 27.6.2022). Další informace: a) pohlaví: ženské, b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28.9.2015.“

(b)

„Nasser Ahmed Muthana (také znám jako a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna). Datum narození: 29.4.1994. Místo narození: Heath, Cardiff, Spojené království. Adresa: a) Syrská arabská republika (v listopadu 2013), b) Spojené království (dřívější adresa do listopadu 2013). Státní příslušnost: britská. Číslo pasu: 210804241 (britský cestovní pas vydán dne 27.7.2010, platný do 27.7. 2020). Další informace: a) fyzický popis: barva vlasů: hnědočerná, b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28.9.2015.“

(c)

„Omar Ali Hussain (také znám jako Abu- Sa'id Al Britani). Datum narození: 21.3.1987. Místo narození: High Wycombe, Buckinghamshire, Spojené království. Adresa: a) Syrská arabská republika (v lednu 2014), b) Spojené království (dřívější adresa do ledna 2014). Státní příslušnost: britská. Cestovní pas č.: 205939411 (britský pas vydán dne 21.7.2004, platný do 21.4.2015). Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: hnědočerná, b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28.9.2015.“

(d)

„Sally-Anne Frances Jonesová (také známa jako a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain). Datum narození: 17.11.1968. Místo narození: Greenwich, Londýn, Spojené království. Adresa: a) Syrská arabská republika (v roce 2013), b) Spojené království (dřívější adresa do roku 2013). Státní příslušnost: britská. Cestovní pas č.: 519408086 (britský pas vydán dne 23.9.2013, platný do 23.9.2023). Další informace: a) pohlaví: ženské, b) jméno manžela: Junaid Hussain, c) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28.9.2015.“

(e)

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (také znám jako a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi). Datum narození: 1.8.1983. Místo narození: Paříž, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: a) francouzská b) tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(f)

„Peter Cherif. Datum narození: 26.8.1982. Místo narození: Paříž, Francie. Adresa: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Jemen. Státní příslušnost: francouzská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(g)

„Maxime Hauchard (také znám jako Abou Abdallah al Faransi). Datum narození: 13.3.1992. Místo narození: Normandie, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: francouzská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(h)

„Amru Al-Absi (také znám jako a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi). Datum narození: přibližně v roce 1979. Místo narození: Saúdská Arábie. Adresa: Homs, Syrská arabská republika (v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(i)

„Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (také znám jako a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi). Datum narození: 4.1.1973. Místo narození: Džidda, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: jemenská. Cestovní pas č.: 01055336 (jemenský cestovní pas). Národní identifikační číslo: saúdskoarabské cizinecké registrační číslo 2054275397, vydané dne 22.7.1998. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(j)

„Tarad Mohammad Aljarba (také znám jako Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali). Datum narození: 20.11.1979. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Cestovní pas č.: E704088 (saúdskoarabský pas vydán dne 26.8.2003, platný do 2.7.2008). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(k)

„Lavdrim Muhaxheri (také znám jako a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo). Datum narození: a) 3.12.1989, b) přibližně v roce 1987. Místo narození: Kačanik. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(l)

„Aseel Muthana. Datum narození: 22.11.1996. Místo narození: Cardiff, Spojené království. Adresa: Syrská arabská republika (v únoru 2014). Státní příslušnost: britská. Číslo pasu: 516088643 (britský pas vydán dne 7.1.2014, platný do 7.1.2024). Další informace: fyzický popis: barva vlasů: hnědočerná. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 30.9.2015.“

(m)

„Magomed Magomedzakirovič Abdurachmanov (také znám jako a) Abu Banat, b) Abu al Banat). Datum narození: 24.11.1974. Místo narození: obec Chadžalmahi, okres Levašinskij, Dagestánská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 515458008 (číslo ruského cestovního pasu platného do 30.5.2017). Národní identifikační číslo: 8200203535 (číslo ruského průkazu totožnosti). Adresa: a) Turecko (možné místo pobytu), b) Syrská arabská republika (předchozí potvrzené místo pobytu od září 2012). Další informace: a) fyzický popis: Barva očí: hnědá. Barva vlasů: tmavá. Postava: silná. Nos: rovný. Výška: 180–185 cm, mluví rusky, anglicky, arabsky, b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(n)

„Islam Seit-Umarovič Atabijev (také znám jako Abu Jihad). Datum narození: 29.9.1983. Místo narození: Usť-Džeguta, Karačajsko-čerkeská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 620169661 (číslo ruského cestovního pasu). Národní identifikační číslo: 9103314932 (ruský průkaz totožnosti vydán dne 15.8.2003 oddělením federální migrační služby Ruské federace pro Karačajsko-čerkeskou republiku). Adresa: a) Moskovskij Mikrorajon 6, byt 96, Usť-Džeguta, Karačajsko-čerkeská republika, Ruská federace, b) Syrská arabská republika (v srpnu 2015). Další informace: k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(o)

„Achmed Rajapovič Chatajev (také znám jako a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukij). Datum narození: 14.7.1980. Místo narození: obec Vedeno, okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Národní identifikační číslo: 9600133195 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného útvarem Ministerstva vnitra Ruské federace v okrese Vedenskij, Čečenská republika). Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá, barva vlasů: černá, postava: silná. Rozlišovací znaky: oválný obličej, brada, postrádá pravou ruku a levou nohu, mluví rusky, čečensky a možná také německy a arabsky. b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(p)

„Tarkhan Ismajlovič Gazijev (také znám jako a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Datum narození: 11.11.1965. Místo narození: obec Bugaroj, okres Itum-Kalinskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Státní příslušnost: (Není veden jako občan Ruské federace). Číslo pasu: 620169661 (číslo ruského cestovního pasu). Další informace: k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(q)

„Zaurbek Salimovič Guchajev (také znám jako a) Bach, b) Fackih, c) Vostochnij, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz). Datum narození: 7.9.1975. Místo narození: obec Chegem-1, okres Chegemskij, Kabardino-Balkarská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 622641887 (číslo ruského cestovního pasu). Národní identifikační číslo: 8304661431 (číslo ruského průkazu totožnosti). Další informace: k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(r)

„Šamil Magomedovič Ismajlov (také znám jako a) Šamil Magomedovič Alijev, b) Abu Hanifa). Datum narození: 29.10.1980. Místo narození: Astrachán, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 514448632 (číslo ruského cestovního pasu vydaného dne 8.9.2010 generálním konzulátem Ruské federace v Alexandrii, Egypt). Národní identifikační číslo: 1200075689 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného dne 15. prosince 2000 Ruskou federací). Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá, barva vlasů: černá, postava: štíhlá, výška 175–180 cm. Rozlišovací znamení: podlouhlý obličej, vada řeči, b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

(2)

V položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se doplňují nové záznamy, které znějí:

(a)

„Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (také známa jako a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia). Adresa: Indonésie. Další informace: působí na Jávě a Sulawesi, Indonésie, a aktivní je i ve východních provinciích Indonésie. V jejím čele stojí Abu Wardah (také znám jako Santoso (není na seznamu). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(b)

„Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (také známa jako a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria). Adresa: region Kabylie, Alžírsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“

(3)

V oddíle „Fyzické osoby“ se zrušují tyto záznamy:

(a)

„Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (také znám jako a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adresa: Německo. Datum narození: 30.4.1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Cestovní pas č.: a) E778675 (cestovní pas Jordánského hášimovského království, vydaný v Rusaifah dne 23.6.1996, platný do 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (cestovní pas Jordánského hášimovského království, vydaný dne 11.4.2001, platný do 10.4.2006). Poznámka: Další informace: a) otec se jmenuje Abdullah Shalabi; b) matka se jmenuje Ammnih Shalabi; c) spojován s Djamelem Moustfou, Mohamedem Abu Dhessem a Aschrafem al-Dagmou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.“

(b)

„Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (také znám jako a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adresa: Německo. Datum narození: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Místo narození: a) Irbid, Jordánsko; b) Hasmija; c) Hashmija, Irák. Státní příslušnost: jordánská. Cestovní pas č.: a) německý cestovní doklad č. 0695982, platnost skončila; b) německý cestovní doklad č. 0785146, platný do 8.4.2004. Další informace: a) otec se jmenuje Mouhemad Saleh Hassan; b) matka se jmenuje Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) spojován s Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Djamelem Moustfou a Aschrafem Al-Dagmou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.“


9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1816

ze dne 8. října 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/13


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1817

ze dne 6. října 2015

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šedesátém šestém zasedání Výkonného výboru programu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je klíčovým hráčem v oblastech spadajících do mandátu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“), a to jak prostřednictvím svých aktivit týkajících se mezinárodní ochrany, včetně unijní politiky přesídlování a zřízení společného evropského azylového systému, tak i jako význačný dárce humanitární a rozvojové pomoci. Stávající ujednání o účasti Unie ve Výkonném výboru programu Vysokého komisaře (dále jen „Výkonný výbor UNHCR“) však významné roli Unie v těchto oblastech neodpovídají.

(2)

Členy Výkonného výboru UNHCR jsou všechny členské státy s výjimkou Litvy a Malty.

(3)

Ve dnech 25. a 26. září 2014 se Rada dohodla na postoji (1) k ujednáním o dodatečných právech účasti Unie ve formálních a neformálních orgánech UNHCR a vyzvala Komisi, aby v úzké koordinaci s vysokým představitelem kontaktovala UNHCR a členské státy, které jsou členy nebo pozorovateli Výkonného výboru UNHCR, na podporu této iniciativy.

(4)

Vedoucí delegace Evropské unie u Organizace spojených národů v Ženevě tedy v dopise ze dne 7. září 2015 adresovaném předsedovi Výkonného výboru UNHCR požádal o posouzení, jakými způsoby a prostředky by bylo možné aktualizovat příslušná ujednání týkající se účasti Unie v řídících orgánech UNHCR za účelem případné účasti Unie na neformálních přípravných konzultacích UNHCR.

(5)

V dopise ze dne 11. září 2015 adresovaném členům Výkonného výboru UNHCR navrhl předseda Výkonného výboru UNHCR na žádost kanceláře Výkonného výboru UNHCR změnu jednacího řádu Výkonného výboru programu Vysokého komisaře (dále jen „jednací řád Výkonného výboru UNHCR“), aby tento požadavek Unie uspokojil.

(6)

V článku 46 jednacího řádu Výkonného výboru UNHCR se stanoví, že Výkonný výbor UNHCR může kterékoli z uvedených pravidel změnit.

(7)

Očekává se, že Výkonný výbor UNHCR bude vyzván, aby navrhované změny přijal na svém šedesátém šestém zasedání ve dnech 5. až 9. října 2015.

(8)

Proto je vhodné stanovit postoj Unie k uvedeným změnám jednacího řádu Výkonného výboru UNHCR.

(9)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie ke změnám jednacího řádu Výkonného výboru programu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a který mají vyjádřit členské státy, jednajíce společně v zájmu Evropské unie, je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Drobné úpravy změn obsažených v příloze tohoto rozhodnutí mohou být sjednány i bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 6. října 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Dokument ST 13046/1/14 REV 1, dostupný na: http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/int/?typ=ADV


PŘÍLOHA

Členské státy podpoří přijetí následujících změn jednacího řádu Výkonného výboru programu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky:

„Znění článku 33 jednacího řádu Výkonného výboru programu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (A/AC.96/187/Rev.7) se nahrazuje tímto:

‚Zasedání výboru jsou veřejná, pokud výbor nerozhodne jinak. Předseda může po konzultaci s výborem pozvat specializované agentury, zástupce fondů a programů OSN a mezivládních organizací, aby se účastnili neveřejných zasedání na základě své odbornosti a přínosu pro práci výboru.‘“


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/15


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-MOLDAVSKO PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ č. 1/2015

ze dne 7. července 2015,

kterým se přijímá jednací řád Podvýboru EU-Moldavsko pro obchod a udržitelný rozvoj [2015/1818]

PODVÝBOR EU-MOLDAVSKO PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 376 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Části dohody se v souladu s jejím článkem 464 provádějí prozatímně od 1. září 2014.

(2)

Podle čl. 376 odst. 3 dohody se Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj schází, aby dohlížel na provádění kapitoly 13 (Obchod a udržitelný rozvoj) hlavy V (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.

(3)

Podle čl. 376 odst. 3 dohody má Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj uvedený v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Kišiněvě dne 7. července 2015.

Za Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj

předseda

Octavian CALMÎC

zástupce ministra hospodářství Moldavské republiky

tajemníci

Mihaela GORBAN

vedoucí oddělení koordinace hospodářských politik EU a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, Ministerstvo hospodářství Moldavské republiky

Dániel KRÁMER

referent, oddělení D1. Obchod a udržitelný rozvoj, GŘ pro obchod, Evropská komise


(1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.


PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-MOLDAVSKO PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj, zřízený podle článku 376 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“), je nápomocen Výboru pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 438 odst. 4 dohody při plnění jeho povinností.

2.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj plní povinnosti stanovené v kapitole 13 (Obchod a udržitelný rozvoj) hlavy V (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.

3.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj se skládá ze zástupců Evropské komise a Moldavské republiky příslušných pro obchod a udržitelný rozvoj.

4.   Funkci předsedy Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj zastává v souladu s článkem 2 zástupce Evropské komise nebo Moldavské republiky příslušný pro obchod a udržitelný rozvoj.

5.   „Stranami“ se v tomto jednacím řádu rozumí strany definované v článku 461 dohody.

Článek 2

Zvláštní ustanovení

1.   Není-li v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, použijí se články 2 až 14 jednacího řádu Výboru EU-Moldavsko pro přidružení.

2.   Odkazy na Radu přidružení se považují za odkazy na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod. Odkazy na Výbor pro přidružení nebo Výbor pro přidružení ve složení pro obchod se považují za odkazy na Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj.

Článek 3

Zasedání

Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj zasedá dle potřeby. Strany se snaží, aby se sešly jednou do roka.

Článek 4

Změna jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru EU-Moldavsko pro obchod a udržitelný rozvoj v souladu s článkem 376 dohody.


9.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/17


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-MOLDAVSKO PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ č. 2/2015

ze dne 7. července 2015,

kterým se v souladu s čl. 379 odst. 3 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé přijímá seznam odborníků na obchod a udržitelný rozvoj [2015/1819]

PODVÝBOR EU-MOLDAVSKO PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 379 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Části dohody se v souladu s jejím článkem 464 provádějí prozatímně od 1. září 2014.

(2)

Podle čl. 379 odst. 3 dohody má Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj sestavit seznam nejméně 15 osob ochotných a schopných účastnit se jednání panelu v roli odborníků na obchod a udržitelný rozvoj,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam osob ochotných a schopných účastnit se jednání panelu v roli odborníků pro účely článku 379 dohody je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Kišiněvě dne 7. července 2015.

Za Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj

předseda

Octavian CALMÎC

zástupce ministra hospodářství Moldavské republiky

tajemníci

Mihaela GORBAN

vedoucí oddělení koordinace hospodářských politik EU a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, Ministerstvo hospodářství Moldavské republiky

Dániel KRÁMER

referent, oddělení D1. Obchod a udržitelný rozvoj, GŘ pro obchod, Evropská komise


(1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.


PŘÍLOHA

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Odborníci navržení Moldavskou republikou

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Odborníci navržení EU

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Předsedové

1.

Jill MURRAY (Austrálie)

2.

Janice BELLACE (USA)

3.

Ross WILSON (Nový Zéland)

4.

Arthur APPLETON (USA)

5.

Nathalie BERNASCONI (Švýcarsko)