ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 241

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
17. září2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1537 ze dne 16. září 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

49

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( Úř. věst. L 23, 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

17.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1535

ze dne 9. září 2015

o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 114, 337 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Vnitřní trh představuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zákaz množstevních omezení pohybu zboží a zákaz opatření s rovnocenným účinkem je proto jednou ze základních zásad Unie.

(3)

V zájmu plynulého fungování vnitřního trhu by měla být zajištěna co možná největší transparentnost iniciativ členských států při zavádění technických předpisů.

(4)

Překážky obchodu, které vyplývají z technických předpisů týkajících se výrobků, jsou přípustné jen tehdy, jsou-li nezbytné ke splnění základních požadavků a je-li jejich cílem veřejný zájem, jehož jsou hlavní zárukou.

(5)

Je nezbytně nutné, aby Komise měla před přijetím technických předpisů k dispozici potřebné informace. V důsledku toho musí členské státy, které jí mají usnadňovat plnění jejích úkolů podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, oznamovat Komisi své návrhy v oblasti technických předpisů.

(6)

Všechny členské státy musí být informovány o technických předpisech připravovaných kterýmkoli členským státem.

(7)

Cílem vnitřního trhu je vytvořit prostředí vedoucí ke konkurenceschopnosti podniků. Zvyšování informovanosti je jedním ze způsobů, jak pomoci podnikům lépe využívat výhod vlastních tomuto trhu. Je tedy nezbytné umožnit hospodářským subjektům posoudit dopad vnitrostátních technických předpisů navrhovaných jinými členskými státy pravidelným zveřejňováním názvů oznámených návrhů a opatřeními týkajícími se důvěrnosti těchto návrhů.

(8)

V zájmu právní jistoty je vhodné, aby členské státy veřejně oznamovaly přijetí vnitrostátního technického předpisu v souladu s pravidly stanovenými touto směrnicí.

(9)

Jedná-li se o technické předpisy pro výrobky, zahrnují opatření navržená pro zajištění řádného fungování trhu nebo jeho trvalého rozvoje větší transparentnost vnitrostátních záměrů a rozšíření kritérií a podmínek pro posuzování možného vlivu navrhovaných předpisů na trh.

(10)

Je nezbytné posuzovat všechny požadavky kladené na výrobek a zvažovat vývoj vnitrostátní praxe v oblasti právní úpravy týkající se výrobků.

(11)

Požadavky na spotřební cyklus výrobku po jeho uvedení na trh jiné než technické specifikace mají vliv na volný pohyb tohoto výrobku nebo brání řádnému fungování vnitřního trhu.

(12)

Je nezbytné vysvětlit pojem technického předpisu de facto. Zejména předpisy, v nichž orgán veřejné moci odkazuje na technické specifikace nebo jiné požadavky nebo vyzývá k jejich dodržování, a předpisy vztahující se na výrobky, s nimiž je orgán veřejné moci ve veřejném zájmu spjat, vedou ve svém důsledku k větší závaznosti těchto požadavků nebo specifikací, než by tomu jinak bylo na základě jejich vlastního původu.

(13)

Komise a členské státy musí mít navíc dostatek času pro navržení změn předpokládaného opatření, aby byly odstraněny nebo zmenšeny jakékoli překážky, které by toto opatření mohlo klást volnému pohybu zboží.

(14)

Dotčený členský stát musí při formulování konečného znění předpokládaného opatření brát tyto navrhované změny v úvahu.

(15)

Vnitřní trh předpokládá, že zejména tam, kde členské státy nemohou zavést zásadu vzájemného uznávání, Komise přijímá závazné akty nebo navrhuje jejich přijetí. Bylo stanoveno zvláštní období pro dočasné pozastavení prací, které brání tomu, aby zavedení vnitrostátních opatření ohrozilo přijetí závazných aktů Evropským parlamentem a Radou nebo Komisí v téže oblasti.

(16)

Dotčený členský stát má v souladu s obecnými povinnostmi stanovenými v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii odložit zavedení předpokládaného opatření o dobu postačující ke společnému přezkoumání navrhovaných změn nebo k vypracování návrhu legislativního aktu nebo přijetí závazného aktu Komise.

(17)

V zájmu snazšího přijímání opatření Evropským parlamentem a Radou by se členské státy měly zdržet přijímání technických předpisů poté, co Rada přijme postoj v prvním čtení k návrhu Komise pro příslušné odvětví.

(18)

Je nezbytné ustavit stálý výbor, jehož členy jmenují členské státy a jehož úkolem je napomáhat Komisi v jejím úsilí snižovat všechny nepříznivé dopady na volný pohyb zboží.

(19)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„výrobkem“ každý průmyslově vyrobený výrobek a každý zemědělský produkt včetně produktů rybolovu;

b)

„službou“ jakákoli služba informační společnosti, tj. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb.

Pro účely této definice se rozumí:

i)

„službou poskytovanou na dálku“ služba poskytovaná bez současné přítomnosti stran,

ii)

„službou poskytovanou elektronicky“ služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky,

iii)

„službou poskytovanou na individuální žádost příjemce služeb“ služba poskytovaná přenosem dat na individuální žádost.

Příklady služeb, které nejsou zahrnuty do této definice, jsou uvedeny v příloze I;

c)

„technickou specifikací“ specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví požadované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobek, jako jsou obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení a označování výrobků a postupy posuzování shody.

Výraz „technická specifikace“ zahrnuje rovněž výrobní metody a postupy používané v souvislosti se zemědělskými produkty podle čl. 38 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), s výrobky určenými pro lidskou spotřebu a pro spotřebu zvířat a s léčivými přípravky ve smyslu článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (5), jakož i výrobní metody a postupy týkající se jiných výrobků, mají-li vliv na jejich charakteristiky;

d)

„jinými požadavky“ požadavek jiný než technická specifikace kladený na výrobek zejména z důvodu ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí, který má vliv na jeho spotřební cyklus po jeho uvedení na trh, jako jsou podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvádění na trh;

e)

„předpisem pro služby“ obecný požadavek týkající se přístupu ke službám a jejich poskytování ve smyslu písmene b), zejména ustanovení týkající se poskytovatele služeb, služeb samotných a příjemce služeb, s výjimkou předpisů, které se nezaměřují specificky na služby definované v uvedeném písmenu.

Pro účely této definice:

i)

se předpis považuje za zaměřený specificky na služby informační společnosti, je-li s ohledem na jeho odůvodnění a jeho znění zvláštním záměrem a cílem všech nebo některých jeho ustanovení regulovat tyto služby přímo a cíleně,

ii)

předpis se nepovažuje za zaměřený specificky na služby informační společnosti, působí-li na tyto služby pouze nepřímo nebo vedlejším způsobem;

f)

„technickým předpisem“ technické specifikace a jiné požadavky nebo předpisy pro služby včetně příslušných správních předpisů, jejichž dodržování je při uvedení na trh, při poskytování služby, při usazování poskytovatele služeb nebo při používání v členském státě nebo na jeho větší části závazné de iure nebo de facto, jakož i právní a správní předpisy členských států zakazující výrobu, dovoz, prodej nebo používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo usazování poskytovatele služeb, s výjimkou předpisů stanovených v článku 7.

Technické předpisy de facto zahrnují:

i)

právní nebo správní předpisy členského státu, které odkazují buď na technické specifikace, jiné požadavky nebo předpisy pro služby, nebo na profesní pravidla nebo pravidla správné praxe, které samy obsahují odkaz na technické specifikace, jiné požadavky nebo předpisy pro služby, přičemž soulad s nimi zakládá předpoklad shody s požadavky uloženými uvedenými právními nebo správními předpisy,

ii)

dobrovolné dohody, v nichž je smluvní stranou orgán veřejné moci a které ve veřejném zájmu stanoví shodu s technickými specifikacemi, jinými požadavky nebo předpisy pro služby, s výjimkou specifikací pro nabídková řízení při zadávání veřejných zakázek,

iii)

technické specifikace, jiné požadavky nebo předpisy pro služby, které souvisejí s daňovými nebo finančními opatřeními ovlivňujícími spotřebu výrobků nebo služeb tím, že vyzývají ke shodě s těmito technickými specifikacemi, jinými požadavky nebo předpisy pro služby; to však neplatí pro technické specifikace, jiné požadavky nebo předpisy pro služby, které se týkají národních systémů sociálního zabezpečení.

Patří sem technické předpisy přijaté orgány určenými členskými státy a uvedenými na seznamu vypracovaném a případně aktualizovaném Komisí ve výboru uvedeném v článku 2.

Stejný postup se použije pro změnu tohoto seznamu;

g)

„návrhem technického předpisu“ znění technické specifikace, jiného požadavku nebo předpisu pro služby včetně správních předpisů, které je vypracováno se záměrem vydat tuto specifikaci, jiný požadavek nebo předpis pro služby, nebo je v konečném stadiu nechat vydat jako technický předpis a které je ve stadiu přípravy, kdy ještě mohou být provedeny zásadní změny.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

služby rozhlasového vysílání;

b)

služby televizního vysílání uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (6).

3.   Tato směrnice se nevztahuje na předpisy týkající se záležitostí upravených právními předpisy Unie v oblasti telekomunikačních služeb, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (7).

4.   Tato směrnice se nevztahuje na předpisy týkající se záležitostí upravených právními předpisy Unie v oblasti finančních služeb, jejichž příklady jsou uvedeny v příloze II.

5.   S výjimkou čl. 5 odst. 3 se tato směrnice nevztahuje na předpisy vydané regulovanými trhy ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (8) nebo pro tyto trhy anebo vydané jinými trhy nebo subjekty provádějícími na těchto trzích clearingové nebo zúčtovací operace nebo pro tyto trhy a subjekty.

6.   Tato směrnice se nevztahuje na opatření, která členské státy považují podle Smluv za nezbytná pro ochranu osob, zejména pracovníků, při používání výrobků, pokud tato opatření nemají na výrobky vliv.

Článek 2

Zřizuje se stálý výbor složený ze zástupců jmenovaných členskými státy, kteří si mohou přizvat ke spolupráci odborníky nebo poradce; výboru předsedá zástupce Komise.

Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 3

1.   Výbor se schází nejméně dvakrát ročně.

Výbor se schází ve zvláštním složení za účelem přezkoumání otázek týkajících se služeb informační společnosti.

2.   Komise předkládá výboru zprávu o zavádění a používání postupů uvedených v této směrnici a návrhy na odstranění existujících nebo předvídatelných překážek obchodu.

3.   Výbor se vyjádří ke sdělením a návrhům uvedeným v odstavci 2 a v této souvislosti může Komisi navrhovat zejména, aby:

a)

zajistila, aby dotčené členské státy tam, kde to bude nezbytné k zamezení vzniku překážek obchodu, rozhodly nejprve mezi sebou o vhodných opatřeních;

b)

přijala všechna vhodná opatření;

c)

určila oblasti, v nichž je nezbytné provést harmonizaci, a popřípadě přijala vhodná opatření k provedení harmonizace v daném odvětví.

4.   Komise konzultuje s výborem:

a)

při výběru konkrétního systému, jímž má výměna informací podle této směrnice probíhat, a při jakékoli jeho změně;

b)

při ověřování fungování systému podle této směrnice.

5.   Komise může konzultovat s výborem každý jí předložený předběžný návrh technického předpisu.

6.   Výboru může být na žádost jeho předsedy nebo členského státu předložena jakákoli otázka týkající se provádění této směrnice.

7.   Jednání výboru a jemu předkládané informace jsou důvěrné.

Výbor a vnitrostátní orgány však mohou za účelem získání odborného stanoviska a při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření konzultovat fyzické nebo právnické osoby včetně osob ze soukromého sektoru.

8.   V souvislosti s předpisy pro služby může Komise a výbor konzultovat fyzické nebo právnické osoby z průmyslu nebo z akademického prostředí a tam, kde je to vhodné, zastupitelské orgány schopné vypracovat odborné stanovisko o sociálních a společenských cílech a důsledcích jakéhokoli návrhu předpisu pro služby a vzít v úvahu jejich stanovisko, je-li od nich vyžádáno.

Článek 4

Členské státy oznámí Komisi v souladu s čl. 5 odst. 1 veškeré žádosti podané normalizačním institucím týkající se vypracování technických specifikací nebo normy pro určité výrobky za účelem přijetí technického předpisu pro tyto výrobky, jako návrhy technických předpisů, a uvedou důvody pro jejich přijetí.

Článek 5

1.   S výhradou článku 7 sdělí členské státy neprodleně Komisi každý návrh technického předpisu s výjimkou případu, kdy se jedná pouze o úplné převzetí mezinárodní nebo evropské normy, a kdy postačí informace o dotyčné normě; členské státy současně Komisi sdělí důvody, pro které je nezbytné takový technický předpis přijmout, pokud již nebyly uvedeny v samotném návrhu.

Je-li to vhodné a nebylo-li tak již učiněno předchozím sdělením, oznámí členské státy současně Komisi znění základních právních předpisů, které jsou zásadně a přímo dotčeny, pokud je znalost těchto znění nezbytná pro posouzení účinků navrhovaného technického předpisu.

Členské státy sdělí Komisi v souladu s podmínkami uvedenými v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce znovu návrh technického předpisu, provedou-li v něm změny, které zásadně změní oblast jeho působnosti, zkrátí původně předpokládanou dobu jeho zavedení nebo doplní či zpřísní specifikace nebo požadavky.

Pokud návrh technického předpisu směřuje k omezení uvádění chemické látky, přípravku nebo výrobku na trh nebo jejich používání z důvodu ochrany veřejného zdraví, spotřebitelů nebo životního prostředí, předají členské státy rovněž buď přehled všech příslušných údajů o příslušné látce, přípravku nebo výrobku a o známých a dostupných náhražkách, nebo odkazy na ně, jsou-li takové údaje dostupné, a sdělí předpokládané účinky opatření na veřejné zdraví a ochranu spotřebitele a životního prostředí společně s analýzou rizik provedenou odpovídajícím způsobem v souladu se zásadami stanovenými v příslušné části oddílu II.3 přílohy XV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9).

Komise neprodleně oznámí ostatním členským státům návrh technického předpisu a všechny dokumenty, které jí byly předány; může tento návrh předložit rovněž výboru uvedenému v článku 2 této směrnice a popřípadě výboru příslušnému pro danou oblast, aby se k němu vyjádřily.

U technických specifikací nebo jiných požadavků nebo předpisů pro služby uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f) druhém pododstavci bodě iii) této směrnice se podrobné připomínky nebo stanoviska Komise nebo členských států mohou týkat pouze toho hlediska opatření, které může bránit obchodu nebo v případě předpisů pro služby volnému pohybu služeb nebo svobodě usazování poskytovatelů služeb, nikoli jeho hlediska daňového nebo finančního.

2.   Komise a členské státy mohou členskému státu, který předložil návrh technického předpisu, předat připomínky, které tento členský stát vezme v co největší míře v úvahu při následné přípravě technického předpisu.

3.   Členské státy neprodleně sdělí konečné znění technického předpisu Komisi.

4.   Informace poskytnuté podle tohoto článku nejsou považovány za důvěrné, pokud o to oznamující členský stát výslovně nepožádá. Každá taková žádost musí být odůvodněna.

Byla-li v podobných případech přijata nezbytná ochranná opatření, mohou si výbor uvedený v článku 2 a vnitrostátní orgány vyžádat znalecký posudek od fyzických nebo právnických osob činných v soukromém sektoru.

5.   Jsou-li navrhované technické předpisy součástí opatření, jejichž sdělení Komisi ve stadiu návrhu vyžaduje jiný akt Unie, mohou členské státy provést sdělení ve smyslu odstavce 1 podle tohoto jiného aktu, pokud výslovně uvedou, že uvedené sdělení je rovněž sdělením pro účely této směrnice.

Nečinnost Komise ve věci návrhu technického předpisu podle této směrnice nemá vliv na žádné rozhodnutí, které by mohlo být přijato podle jiných aktů Unie.

Článek 6

1.   Členské státy odloží přijetí návrhu technického předpisu o tři měsíce ode dne, kdy Komise obdrží sdělení podle čl. 5 odst. 1.

2.   Členské státy odloží:

přijetí návrhu technického předpisu, který má formu dobrovolné dohody ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) druhého pododstavce bodu ii), o čtyři měsíce, a

aniž jsou dotčeny odstavce 3, 4 a 5 tohoto článku, přijetí jakéhokoli jiného návrhu technického předpisu (s výjimkou návrhu předpisu pro služby) o šest měsíců,

ode dne, kdy Komise obdrží sdělení podle čl. 5 odst. 1, zaujme-li Komise nebo jiný členský stát do tří měsíců od tohoto dne podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že předpokládané opatření může vytvořit překážky volného pohybu zboží na vnitřním trhu,

aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, přijetí jakéhokoli návrhu předpisu pro služby o čtyři měsíce ode dne, kdy Komise obdrží sdělení podle čl. 5 odst. 1, zaujme-li Komise nebo jiný členský stát do tří měsíců od tohoto dne podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že předpokládané opatření může vytvořit překážky volného pohybu služeb nebo svobody usazování poskytovatelů služeb na vnitřním trhu.

Podrobná stanoviska Komise nebo členských států k návrhům předpisů pro služby nesmějí mít vliv na opatření v oblasti kulturní politiky, zejména v audiovizuální oblasti, která by členské státy mohly v souladu s právem Unie přijmout s přihlédnutím ke své jazykové rozmanitosti, národním a regionálním zvláštnostem a kulturnímu dědictví.

Dotčený členský stát podá Komisi zprávu o opatřeních, která na základě těchto podrobných stanovisek hodlá přijmout. Komise se k těmto opatřením vyjádří.

V souvislosti s předpisy pro služby uvede dotčený členský stát v případě potřeby důvody, pro které nemůže podrobná stanoviska vzít v úvahu.

3.   S výjimkou návrhu předpisů týkajících se služeb odloží členské státy přijetí návrhu technického předpisu o dvanáct měsíců ode dne, kdy Komise obdržela sdělení podle čl. 5 odst. 1 této směrnice, ohlásí-li Komise do tří měsíců od tohoto dne svůj záměr navrhnout nebo přijmout směrnici, nařízení nebo rozhodnutí v této věci v souladu s článkem 288 Smlouvy o fungování EU.

4.   Členské státy odloží přijetí návrhu technického předpisu o dvanáct měsíců ode dne, kdy Komise obdržela sdělení podle čl. 5 odst. 1 této směrnice, ohlásí-li Komise do tří měsíců od tohoto dne své zjištění, že se návrh technického předpisu týká věci, která je v působnosti návrhu směrnice, nařízení nebo rozhodnutí předloženého Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 288 Smlouvy o fungování EU.

5.   Přijme-li Rada v období pozastavení prací podle odstavců 3 a 4 postoj v prvním čtení, prodlouží se tato doba, s výhradou odstavce 6, na osmnáct měsíců.

6.   Povinnosti uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 zanikají:

a)

informuje-li Komise členské státy, že již nemá v úmyslu navrhnout nebo přijmout závazný akt;

b)

informuje-li Komise členské státy, že svůj návrh nebo záměr vzala zpět;

c)

jakmile Evropský parlament a Rada nebo Komise přijaly závazný akt.

7.   Odstavce 1 až 5 se nepoužijí, je-li:

a)

členský stát z naléhavých důvodů způsobených vážnými a nepředvídatelnými okolnostmi, které souvisejí s ochranou veřejného zdraví nebo bezpečnosti, s ochranou zvířat nebo rostlin a v případě předpisů pro služby také s veřejným pořádkem, zejména s ochranou mládeže, nucen ve velmi krátké lhůtě připravit technické předpisy tak, aby byly neprodleně vydány a provedeny, aniž by byly možné jakékoli konzultace; nebo

b)

členský stát z naléhavých důvodů způsobených vážnými okolnostmi, které souvisejí s ochranou bezpečnosti a integrity finančního systému, zejména s ochranou vkladatelů, investorů a pojištěnců, nucen neprodleně vydat a zavést předpisy pro finanční služby.

Ve sdělení podle článku 5 odůvodní členský stát naléhavost příslušných opatření. Komise se k tomuto sdělení vyjádří co nejdříve. V případech nesprávného použití tohoto postupu přijme Komise vhodná opatření. Komise pravidelně informuje Evropský parlament.

Článek 7

1.   Články 5 a 6 se nepoužijí pro právní a správní předpisy členských států nebo dobrovolné dohody, jimiž členské státy:

a)

plní závazné akty Unie, které vedou k přijetí technických specifikací nebo předpisů pro služby;

b)

plní závazky vyplývající z mezinárodních dohod, které vedou k přijetí společných technických specifikací nebo předpisů pro služby v Unii;

c)

využívají ochranných doložek obsažených v závazných aktech Unie;

d)

používají čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (10);

e)

se omezují na výkon rozsudku Soudního dvora Evropské unie;

f)

se omezují v souladu se žádostí Komise na změnu technického předpisu ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) se záměrem odstranit překážky obchodu nebo v případě předpisů pro služby překážky volného pohybu služeb nebo svobody usazování poskytovatelů služeb.

2.   Článek 6 se nepoužije na právní a správní předpisy členských států zakazující výrobu, pokud nebrání volnému pohybu výrobků.

3.   Ustanovení čl. 6 odst. 3 až 6 se nepoužijí na dobrovolné dohody uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. f) druhém pododstavci bodě ii).

4.   Článek 6 se nepoužije na technické specifikace nebo jiné požadavky nebo předpisy pro služby uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. f) druhém pododstavci bodě iii).

Článek 8

Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o výsledcích dosažených při používání této směrnice.

Komise zveřejní roční statistické údaje o přijatých oznámeních v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Technický předpis přijatý členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jeho úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 10

Směrnice 98/34/ES ve znění aktů uvedených v části A přílohy III této směrnice, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III zrušené směrnice a v části B přílohy III této směrnice ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 11

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. září 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Stanovisko ze dne 14. července 2010 (Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 142) a stanovisko ze dne 26. února 2014 (Úř. věst. C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2015.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37). Původní název zněl „směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů“. Byl pozměněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Viz část A přílohy III.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).


PŘÍLOHA I

Příklady služeb, na něž se nevztahuje čl. 1 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec

1.   Služby, které nejsou poskytovány na dálku

Služby poskytované za osobní přítomnosti poskytovatele a příjemce, a to i tehdy, použije-li se přitom elektronické zařízení:

a)

lékařská vyšetření nebo ošetření v lékařské ordinaci za použití elektronického zařízení a za osobní přítomnosti pacienta;

b)

prohlídka elektronického katalogu v prodejně za přítomnosti zákazníka;

c)

rezervace letenek pomocí počítačové sítě v cestovní kanceláři a za osobní přítomnosti zákazníka;

d)

zpřístupnění elektronických her v herně za osobní přítomnosti uživatele.

2.   Služby, které nejsou poskytovány „elektronicky“

Služby materiální povahy, ačkoli jsou poskytovány elektronickými přístroji:

a)

stroje pro automatický výdej peněz nebo lístků (bankovky, jízdenky);

b)

vstup do silničních sítí, na parkoviště apod. podléhající poplatkům, a to i tehdy, jsou-li v místě vjezdu a výjezdu instalována elektronická zařízení kontrolující vstup nebo zajišťující řádné zaplacení,

služby poskytované off-line: prodej kompaktních disků nebo programového vybavení na disketách,

služby, které nejsou poskytovány elektronickými systémy pro zpracování či ukládání dat:

a)

hlasové telefonní služby;

b)

telefaxové nebo telexové služby;

c)

služby poskytované hlasově po telefonu nebo telefaxem;

d)

lékařské porady po telefonu nebo telefaxem;

e)

právnické porady po telefonu nebo telefaxem;

f)

přímý prodej po telefonu nebo telefaxem.

3.   Služby, které nejsou poskytovány „na individuální žádost příjemce služeb“

Služby, které jsou poskytovány současně přenosem dat bez individuální žádosti neomezenému počtu jednotlivých příjemců (přenos z jednoho místa do mnoha míst):

a)

služby televizního vysílání (včetně časového videa) podle čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice 2010/13/EU;

b)

služby rozhlasového vysílání;

c)

teletext (televizní).


PŘÍLOHA II

Příklady finančních služeb, na něž se vztahuje čl. 1 odst. 4

Služby v oblasti cenných papírů,

Pojišťovací a zajišťovací operace,

Bankovní služby,

Operace související s penzijními fondy,

Služby související s termínovými nebo opčními obchody.

Tyto služby zahrnují zejména:

a)

služby v oblasti cenných papírů podle přílohy směrnice 2004/39/ES; služby podniků kolektivního investování;

b)

služby, které podléhají vzájemnému uznávání a jsou uvedeny v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (1);

c)

operace, na něž se vztahují pojišťovací a zajišťovací operace uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (2).


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES

(Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES

(Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18)

 

Příloha II část I hlava H Aktu o přistoupení z roku 2004

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 68)

Pouze co se týče odkazu v bodě 2 na směrnici 98/34/ES

Směrnice Rady 2006/96/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81)

Pouze co se týče odkazu v článku 1 na směrnici 98/34/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012

(Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12)

Pouze čl. 26 odst. 2

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 10)

Směrnice

Lhůta pro provedení

98/34/ES

98/48/ES

5. srpna 1999

2006/96/ES

1. ledna 2007


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Směrnice 98/34/ES

Tato směrnice

Čl. 1 první pododstavec návětí

Čl. 1 odst. 1 návětí

Čl. 1 první pododstavec bod 1

Čl. 1 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 první pododstavec bod 2 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. b) první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec bod i)

Čl. 1 první pododstavec bod 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec bod ii)

Čl. 1 první pododstavec bod 2 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec bod iii)

Čl. 1 první pododstavec bod 2 třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. b) třetí pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 2 čtvrtý pododstavec návětí

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 první pododstavec bod 2 čtvrtý pododstavec první odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 první pododstavec bod 2 čtvrtý pododstavec druhá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 první pododstavec bod 3

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 první pododstavec bod 4

Čl. 1 odst. 1 písm. d)

Čl. 1 první pododstavec bod 5 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. e) první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 5 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 první pododstavec bod 5 třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 první pododstavec bod 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 první pododstavec bod 5 pátý pododstavec návětí

Čl. 1 odst. 1 písm. e) druhý pododstavec návětí

Čl. 1 první pododstavec bod 5 pátý pododstavec první odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. e) druhý pododstavec bod i)

Čl. 1 první pododstavec bod 5 pátý pododstavec druhá odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. e) druhý pododstavec bod ii)

Čl. 1 první pododstavec bod 11 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. f) první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 11 druhý pododstavec návětí

Čl. 1 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec návětí

Čl. 1 první pododstavec bod 11 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec bod i)

Čl. 1 první pododstavec bod 11 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec bod ii)

Čl. 1 první pododstavec bod 11 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec bod iii)

Čl. 1 první pododstavec bod 11 třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. f) třetí pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 11 čtvrtý pododstavec

Čl. 1 odst. 1 písm. f) čtvrtý pododstavec

Čl. 1 první pododstavec bod 12

Čl. 1 odst. 1 písm. g)

Čl. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 6

Článek 5

Článek 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 3 návětí

Čl. 3 odst. 3 návětí

Čl. 6 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 3 odst. 3 písm. a)

Čl. 6 odst. 3 třetí odrážka

Čl. 3 odst. 3 písm. b)

Čl. 6 odst. 3 čtvrtá odrážka

Čl. 3 odst. 3 písm. c)

Čl. 6 odst. 4 návětí

Čl. 3 odst. 4 návětí

Čl. 6 odst. 4 písm. c)

Čl. 3 odst. 4 písm. a)

Čl. 6 odst. 4 písm. d)

Čl. 3 odst. 4 písm. b)

Čl. 6 odst. 5 až 8

Čl. 3 odst. 5 až 8

Článek 7

Článek 4

Článek 8

Článek 5

Čl. 9 odst. 1 až 5

Čl. 6 odst. 1 až 5

Čl. 9 odst. 6 návětí

Čl. 6 odst. 6 návětí

Čl. 9 odst. 6 první odrážka

Čl. 6 odst. 6 písm. a)

Čl. 9 odst. 6 druhá odrážka

Čl. 6 odst. 6 písm. b)

Čl. 9 odst. 6 třetí odrážka

Čl. 6 odst. 6 písm. c)

Čl. 9 odst. 7 první pododstavec návětí

Čl. 6 odst. 7 první pododstavec návětí

Čl. 9 odst. 7 první pododstavec první odrážka

Čl. 6 odst. 7 první pododstavec písm. a)

Čl. 9 odst. 7 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 6 odst. 7 první pododstavec písm. b)

Čl. 9 odst. 7 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 7 druhý pododstavec

Čl. 10 odst. 1 návětí

Čl. 7 odst. 1 návětí

Čl. 10 odst. 1 první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 10 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 10 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. c)

Čl. 10 odst. 1 čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. d)

Čl. 10 odst. 1 pátá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. e)

Čl. 10 odst. 1 šestá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. f)

Čl. 10 odst. 2, 3 a 4

Čl. 7 odst. 2, 3 a 4

Čl. 11 první věta

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 11 druhá věta

Čl. 8 druhý pododstavec

Článek 12

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha I

Příloha VI

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1536

ze dne 16. září 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2) stanoví podrobná pravidla pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení.

(2)

Příloha IV nařízení (ES) č. 216/2008 stanoví požadavky na zachování letové způsobilosti pro provoz letadel, včetně požadavků na organizace, jež řídí zachování letové způsobilosti složitých motorových letadel a letadel provozovaných pro obchodní účely. Nařízení (EU) č. 1321/2014 by mělo být aktualizováno v zájmu zajištění toho, aby byly uvedené požadavky provedeny.

(3)

Je nezbytné stanovit podmínky, za nichž letečtí dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3), smějí provozovat letadla zapsaná v leteckém rejstříku třetí země, aby se zajistilo dodržování relevantních hlavních požadavků podle přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

Je třeba zajistit jednotné používání požadavků na program sledování zachování letové způsobilosti letadel v rámci Unie. Za tímto účelem by měla být změněna ustanovení v příloze I nařízení (EU) č. 1321/2014 týkající se provádění programu sledování zachování letové způsobilosti letadel příslušnými orgány.

(5)

Je třeba zmírnit rizika v souvislosti s prováděním údržby, a zejména zajistit, aby dotyčné osoby a organizace přijaly nezbytná opatření ke zjištění chyb učiněných během provádění údržby, jež mohou ovlivnit bezpečnost letu. Požadavky na provádění údržby stanovené v přílohách I a II nařízení (EU) č. 1321/2014 by tudíž měly být změněny.

(6)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správním orgánům členských států dostatek času, aby se mohly přizpůsobit pozměněnému regulačnímu rámci. Proto by měla být použitelnost celého tohoto nařízení odložena.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropské agentury pro bezpečnost letectví předloženým podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění:

a)

zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv letadlového celku určeného k zastavění do těchto letadel, která jsou:

i)

zapsaná v leteckém rejstříku členského státu, pokud regulativní bezpečnostní dozor nad nimi není delegován na třetí zemi a nejsou používána provozovatelem z EU, nebo

ii)

zapsaná v leteckém rejstříku třetí země a používaná provozovatelem z EU, pokud regulativní bezpečnostní dozor nad nimi je delegován na členský stát;

b)

souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 216/2008 pro zachování letové způsobilosti letadel zapsaných v leteckém rejstříku třetí země a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, u nichž regulativní bezpečnostní dozor není delegován na členský stát a která jsou najata/pronajata bez posádky leteckým dopravcem, jemuž byla vydána licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (4).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).“"

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

Písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

‚provozem v obchodní letecké dopravě (CAT)‘ provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;“.

b)

Doplňují se nová písmena, která znějí:

„n)

‚kritickým úkolem údržby‘ úkol údržby, který zahrnuje montáž systému nebo jakékoli součásti letadla, motoru nebo vrtule, nebo jakýkoli zásah do nich, a který by mohl v případě, že je chybně proveden, přímo ohrozit bezpečnost letu;

o)

‚zvláštním obchodním provozem‘ takový provoz, na který se vztahují požadavky části ORO hlavy SPO stanovené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (5);

p)

‚omezeným provozem‘ provoz jiných než složitých motorových letadel pro:

i)

lety, náklady na něž nesou společně soukromé osoby, za podmínky, že přímé náklady nesou společně všechny osoby na palubě včetně pilota a počet osob nesoucích přímé náklady není vyšší než šest;

ii)

soutěžní lety nebo letecká veřejná vystoupení za podmínky, že odměna nebo jiná protihodnota za takové lety odpovídá pouze výši náhrady přímých nákladů a přiměřeného příspěvku na úhradu ročních nákladů a ceně, jejíž hodnota nepřevyšuje částku stanovenou příslušným úřadem;

iii)

seznamovací lety, výsadkové lety, vlečení kluzáků nebo akrobatické lety prováděné buď organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byla schválena podle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (6), nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání, za podmínky, že organizace letadlo provozuje na základě vlastnictví nebo nájmu/pronájmu bez posádky, že let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že lety, kterých se účastní osoby, jež nejsou členy organizace, představují pouze okrajovou činnost organizace;

Pro účely tohoto nařízení se ‚omezený provoz‘ nepovažuje za provoz v obchodní letecké dopravě ani za zvláštní obchodní provoz;

q)

‚seznamovacím letem‘‚seznamovací let‘ podle definice v čl. 2 bodě 9 nařízení (EU) č. 965/2012;

r)

‚soutěžním letem‘‚soutěžní let‘ podle definice v čl. 2 bodě 10 nařízení (EU) č. 965/2012;

s)

‚leteckým veřejným vystoupením‘‚letecké veřejné vystoupení‘ podle definice v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) č. 965/2012.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1)."

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).“"

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

Odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.   Zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. a) a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel musí být zajištěno v souladu s ustanoveními přílohy I.

2.   Organizace a personál zapojení do zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. a) a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, včetně údržby, musí splňovat přílohu I a případně ustanovení článků 4 a 5.

3.   Odchylně od odstavce 1 se zachování letové způsobilosti letadla uvedeného v čl. 1 písm. a), kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě zvláštních dohod o zachování letové způsobilosti, jak je vymezuje povolení k letu vydané v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.“

b)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel musí být zajištěno v souladu s ustanoveními přílohy Va.“

4)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Oprávnění organizací k údržbě se vydávají v souladu s ustanoveními přílohy I hlavy F nebo přílohy II.“

5)

Článek 8 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

pro letadla zapsaná v leteckém rejstříku třetí země a najatá/pronajatá bez posádky leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, do 25. srpna 2017 požadavky přílohy Va.“

b)

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odchylně od odstavce 1 se požadavky pro letadla používaná pro zvláštní obchodní provoz a pro obchodní leteckou dopravu jinými leteckými dopravci, než jakým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, stanovené v nařízení (EU) č. 965/2012 ve znění nařízení (EU) č. 379/2014 (7) použijí ode dne 21. dubna 2017.

Do uvedeného data:

ustanovení přílohy I bodu M.A.201 písm. f) se použijí na složitá motorová letadla používaná provozovateli, od nichž členský stát požaduje, aby byli držiteli osvědčení pro obchodní provoz, a kteří nejsou leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a na komerční schválené organizace pro výcvik;

ustanovení přílohy I bodu M.A.201 písm. h) se použijí na jiná než složitá motorová letadla používaná provozovateli, od nichž členský stát požaduje, aby byli držiteli osvědčení pro obchodní provoz, a kteří nejsou leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a na komerční schválené organizace pro výcvik;

ustanovení přílohy I bodu M.A.306 písm. a) se použijí na letadla, která používají letečtí dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a na letadla používaná provozovateli, od nichž členský stát požaduje, aby byli držiteli osvědčení pro obchodní provoz;

ustanovení přílohy I bodu M.A.801 písm. c) se použijí na letadla ELA1 nepoužívaná leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008 a nepoužívaná komerčními schválenými organizacemi pro výcvik;

ustanovení přílohy I bodu M.A.803 písm. b) se použijí na jiná než složitá motorová letadla s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, kluzáky, motorové kluzáky nebo balony nepoužívané leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, ani provozovateli, od nichž členský stát požaduje, aby byli držiteli osvědčení pro obchodní provoz, ani komerčními schválenými organizacemi pro výcvik;

ustanovení přílohy I bodu M.A.901 písm. g) se použijí na letadla ELA1 nepoužívaná leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, ani provozovateli, od nichž členský stát požaduje, aby byli držiteli osvědčení pro obchodní provoz, ani komerčními schválenými organizacemi pro výcvik.

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 123, 24.4.2014, s. 1.“"

6)

Příloha I (část M) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

7)

Příloha II (část 145) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

8)

Příloha III (část 66) se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

9)

Text ve znění uvedeném v příloze IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha Va (část T).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. srpna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

Příloha I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Obsah se mění takto:

a)

Název bodu M.A.306 se nahrazuje textem „M.A.306 Systém technického deníku letadla“.

b)

Dodatek I se nahrazuje tímto: „Dodatek I Smlouva o řízení zachování letové způsobilosti“.

2)

V bodě M.1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

pro schvalování programů údržby,

i)

úřad určený členským státem zápisu do rejstříku, nebo

ii)

po dohodě s členským státem zápisu do rejstříku před schválením programu údržby:

a)

úřad určený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti nebo kde je usazen nebo ve kterém má bydliště, nebo

b)

úřad odpovědný za dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, nebo úřad, s nímž vlastník uzavřel omezenou smlouvu v souladu s bodem M.A.201 písm. i) odst. 3.“.

3)

V bodě M.A.201 se písmena d), e), f), g), h), i) a j) nahrazují tímto:

„d)

Velitel letadla nebo provozovatel, jde-li o leteckého dopravce, jemuž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, odpovídá za uspokojivé provedení předletové prohlídky. Tato prohlídka musí být provedena pilotem nebo jinou kvalifikovanou osobou, ale nemusí být provedena organizací oprávněnou k údržbě nebo osvědčujícím personálem podle části 66.

e)

V případě letadla používaného leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, odpovídá provozovatel za zachování letové způsobilosti letadla, které provozuje, a musí:

1)

zajistit, že se žádný let neuskuteční, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmeni a);

2)

být v rámci osvědčení leteckého provozovatele oprávněn jako organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G (CAMO) pro letadlo, které provozuje; a

3)

být oprávněn v souladu s částí 145 nebo mít s takovou organizací uzavřenou smlouvu v souladu s bodem M.A.708 písm. c).

f)

V případě složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo obchodní leteckou dopravu provozovanou jinými leteckými dopravci, než jakým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, nebo obchodní provoz prováděný schválenými organizacemi pro výcvik (ATO) provozovatel zajistí, že:

1)

se žádný let neuskuteční, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmeni a);

2)

úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti jsou prováděny oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti. Pokud provozovatel sám není oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, uzavře s takovou organizací písemnou smlouvu podle dodatku I; a

3)

organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v odstavci 2 je oprávněna v souladu s částí 145 k údržbě letadel a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, nebo že má s těmito organizacemi uzavřenou smlouvu v souladu s bodem M.A.708 písm. c).

g)

V případě složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmeni e) nebo f), vlastník zajistí, že:

1)

se žádný let neuskuteční, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmeni a);

2)

úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti jsou prováděny oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti. Pokud vlastník sám není oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, uzavře s takovou organizací písemnou smlouvu podle dodatku I; a

3)

organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v odstavci 2 je oprávněna v souladu s částí 145 k údržbě letadel a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, nebo že má s těmito organizacemi uzavřenou smlouvu v souladu s bodem M.A.708 písm. c).

h)

V případě jiných než složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo obchodní leteckou dopravu provozovanou jinými leteckými dopravci, než jakým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, nebo obchodní provoz prováděný schválenými organizacemi pro výcvik (ATO) provozovatel zajistí, že:

1)

se žádný let neuskuteční, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmeni a);

2)

úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti jsou prováděny oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti. Pokud provozovatel sám není oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, uzavře s takovou organizací písemnou smlouvu podle dodatku I; a

3)

organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v bodě 2 je oprávněna v souladu s částí M hlavou F nebo částí 145 k údržbě letadel a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, nebo že má s těmito organizacemi uzavřenou smlouvu v souladu s bodem M.A.708 písm. c).

i)

V případě jiných než složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmeni e) nebo h) nebo se používají pro ‚omezený provoz‘, musí vlastník zajistit, že se žádný let neuskuteční, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmeni a). Za tímto účelem vlastník:

1)

zadá úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti oprávněné organizaci k řízení zachování letové způsobilosti prostřednictvím písemné smlouvy v souladu s dodatkem I, kterou přenese odpovědnost za plnění těchto úkolů na pověřenou organizaci k řízení zachování letové způsobilosti, nebo

2)

řídí zachování letové způsobilosti letadla na vlastní odpovědnost, aniž uzavře smlouvu s oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti; nebo

3)

řídí zachování letové způsobilosti letadla na vlastní odpovědnost a uzavře smlouvu na dobu určitou na vypracování programu údržby a na vyřízení jeho schválení v souladu s bodem M.A.302:

s oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, nebo

v případě letadla ELA 2 s organizací údržby podle části 145 nebo podle části M oddílu A hlavy F.

Touto smlouvou na dobu určitou se na pověřenou organizaci přenáší odpovědnost za vypracování a, s výjimkou případu, kdy vlastník vydá prohlášení v souladu s bodem M.A.302 písm. h), vyřízení schválení programu údržby.

j)

Vlastník/provozovatel zajistí, aby byl každé osobě oprávněné příslušným úřadem udělen přístup do jeho prostor, k letadlům nebo dokumentům týkajícím se jeho činností včetně všech subdodavatelských činností, s cílem určit, zda byly splněny požadavky této části.“.

4)

Bod M.A.301 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

odstraněním všech závad a poškození ovlivňujících bezpečnost provozu v souladu s údaji uvedenými v bodě M.A.304 a/nebo v bodě M.A.401 podle použitelnosti se zohledněním seznamu minimálního vybavení a seznamu povolených odchylek na draku, jsou-li použitelné;“.

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.

rozborem účinnosti schváleného programu údržby podle bodu M.A.302 – pro všechna složitá motorová letadla nebo letadla používaná leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008;“.

c)

Odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.

stanovením zásad pro provádění nepovinných modifikací nebo prohlídek pro veškerá složitá motorová letadla nebo letadla používaná leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008;“.

5)

Bod M.A.302 se mění takto:

a)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Pokud je zachování letové způsobilosti letadla řízeno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M), nebo pokud existuje smlouva na dobu určitou mezi vlastníkem a touto organizací v souladu s bodem M.A.201 písm. i) odst. 3, program údržby letadla a jeho změny mohou být schváleny postupem nepřímého schválení.

i)

V takovém případě musí být postup nepřímého schválení stanoven organizací k řízení zachování letové způsobilosti v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti a schválen příslušným úřadem, který je za tuto organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

ii)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti postup nepřímého schválení nepoužije, pokud tato organizace není pod dohledem členského státu zápisu do rejstříku, s výjimkou případů, kdy je uzavřena smlouva podle bodu M.1 odst. 4 bodu ii), jež přesouvá odpovědnost za schválení programu údržby letadla na příslušný úřad, který je za organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.“.

b)

Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

U složitých motorových letadel, je-li program údržby založený na metodě MSG (Maintenance Steering Group) nebo na sledování stavu, musí program údržby letadla zahrnovat program spolehlivosti.“.

6)

V bodě M.A.305 se odstavec 2 písmene b) nahrazuje tímto:

„2.

vyžaduje-li to bod M.A.306, z technického deníku provozovatele.“.

7)

Bod M.A.306 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„M.A.306   

Systém technického deníku letadla“;

b)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

V případě obchodní letecké dopravy, zvláštního obchodního provozu a obchodního provozu prováděného schválenou organizací pro výcvik je kromě požadavků bodu M.A.305 provozovatel povinen používat systém technického deníku, který obsahuje o každém letadle následující informace:

1.

informace o každém letu nezbytné k zajištění zachování bezpečnosti letů;

2.

platné osvědčení o uvolnění letadla do provozu;

3.

platné prohlášení o údržbě udávající stav údržby letadla a jaká je nejbližší povinná plánovaná nebo mimořádná údržba s tím, že příslušný úřad může schválit, aby prohlášení o údržbě bylo vedeno jinde;

4.

všechny neodstraněné odložené závady ovlivňující provoz letadla;

5.

všechny nezbytné pomocné instrukce o opatřeních na podporu údržby.“.

8)

Bod M.A.402 se nahrazuje tímto:

„M.A.402   Provádění údržby

S výjimkou údržby prováděné organizací údržby oprávněnou v souladu s přílohou II (část 145), každá osoba nebo organizace provádějící údržbu musí:

a)

být kvalifikovaná pro prováděné úkoly, jak vyžaduje tato část;

b)

zajistit, aby prostory, ve kterých je údržba prováděna, byly vhodně uspořádané a čisté, pokud jde o prach a jiné znečištění;

c)

používat metody, technologie, normy a pokyny stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401;

d)

používat nářadí, vybavení a materiál stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401. Je-li to nezbytné, nářadí a vybavení musí být kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů;

e)

zajistit, aby byla údržba prováděna v rámci jakýchkoliv omezení pro prostředí stanovených v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401;

f)

zajistit, aby v případě špatného počasí nebo dlouhodobé údržby byly použity odpovídající provozní prostory;

g)

zajistit, aby riziko vícenásobných chyb při údržbě a riziko opakování chyb při stejných úkolech údržby bylo co nejmenší;

h)

zajistit, aby byla po splnění všech kritických úkolů údržby provedena metoda zachycující chyby; a

i)

po dokončení údržby provést obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení ani žádné nepotřebné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět.“.

9)

V bodě M.A.403 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Pouze oprávněný osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 1, bodu M.A.801 písm. b) odst. 2, bodu M.A.801 písm. c), bodu M.A.801 písm. d) nebo přílohy II (část 145) může za použití údajů pro údržbu rozhodnout podle bodu M.A.401, jestli by závada na letadle mohla vážně ohrozit bezpečnost letu, a proto rozhodne, kdy a jaká nápravná opatření musí být přijata před dalším letem a které odstranění závady může být odloženo. Nicméně to se nevztahuje na případy, když pilot nebo oprávněný osvědčující personál používají seznam minimálního vybavení.

c)

Každá závada letadla, která by vážně neohrozila bezpečnost letu, musí být odstraněna podle možností co nejdříve poté, co byla u letadla poprvé zjištěna, a v rámci všech omezení stanovených v údajích pro údržbu nebo seznamu minimálního vybavení.“.

10)

V bodě M.A.502 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Odchylně od písmene a) a bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být údržba zastavěného letadlového celku, je-li součástí letadla ELA 1 používaného jinými leteckými dopravci, než jakým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, nebo je-li z něj dočasně sejmut, prováděná v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, provedena osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 s výjimkou:

1.

generální opravy letadlových celků kromě motorů a vrtulí a

2.

generální opravy motorů a vrtulí u jiných letadel než certifikovaných podle CS-VLA, CS-22 a LSA.

Údržba letadlových celků prováděná v souladu s písmenem d) nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA, ale podléhá požadavkům na uvolnění letadla stanoveným v bodě M.A.801.“.

11)

V bodě M.A.504 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Letadlové celky neschopné provozu musí být označeny a uchovány na zabezpečeném místě pod řízením organizace oprávněné k údržbě, dokud není učiněno rozhodnutí o budoucím stavu takového letadlového celku. Osoba nebo organizace, která prohlásila letadlový celek za neschopný provozu, však může v případě letadla nepoužívaného leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008 a jiného než složitého motorového letadla převést jeho správu poté, co jej určila za neschopný provozu, na vlastníka letadla, je-li o tomto převodu učiněn záznam v letadlové knize, motorové knize nebo v knize letadlového celku.“.

12)

Bod M.A.601 se nahrazuje tímto:

„M.A.601   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí splňovat organizace, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování platnosti oprávnění k údržbě jiných letadel než složitých motorových letadel a letadlových celků určených k zastavění do těchto letadel, které nejsou používány leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008.“.

13)

Bod M.A.606 se mění takto:

Písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

Organizace údržby musí mít dostatečný osvědčující personál pro vydávání osvědčení o uvolnění do provozu pro letadla a letadlové celky podle bodů M.A. 612 a M.A. 613. Tento personál musí splňovat požadavky článku 5 nařízení (EU) č. 1321/2014.“

14)

V bodě M.A.703 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Odchylně od písmene a) musí být pro letecké dopravce, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, oprávnění součástí osvědčení leteckého provozovatele vydaného příslušným úřadem pro provozovaná letadla.“

15)

V bodě M.A.704 písm. a) se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9.

seznam schválených programů údržby letadla nebo v případě letadel nepoužívaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, seznam ‚typových‘ a ‚základních‘ programů údržby;“.

16)

Bod M.A.706 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Pro letecké dopravce, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí být odpovědným vedoucím podle písmene a) osoba, která má také statutární pravomoc k zajišťování, že veškerý provozovatelův provoz bude financován a prováděn na úrovni požadované pro vydání osvědčení leteckého provozovatele.“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Pro letecké dopravce, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí odpovědný vedoucí určit jmenovaného vedoucího pracovníka. Tato osoba je odpovědná za řízení činností spojených se zachováním letové způsobilosti v souladu s písmenem c) a dozor nad nimi.“;

c)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

Pro složitá motorová letadla a letadla používaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, organizace stanoví a kontroluje způsobilost personálu zapojeného do řízení zachování letové způsobilosti, kontroly letové způsobilosti letadel a/nebo auditů jakosti v souladu s postupem a normou odsouhlasenými příslušným úřadem.“.

17)

Bod M.A.707 se mění takto:

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Aby organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti byla oprávněna provádět kontroly letové způsobilosti a případně vydávat povolení k letu, musí mít vhodný personál kontroly letové způsobilosti pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení podle oddílu A hlavy I a případně pro vydávání povolení k letu podle bodu M.A.711 písm. c):

1.

Pro letadla používaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti; a

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vysokoškolské či rovnocenné vnitrostátní vzdělání v oblasti letectví; a

c)

úředně schválený výcvik v letecké údržbě; a

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na ustanovení písmen a) až d) může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla nepoužívaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti; a

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vysokoškolské či rovnocenné vnitrostátní vzdělání v oblasti letectví; a

c)

odpovídající výcvik v oblasti letecké údržby; a

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na ustanovení písmen a) až d) může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a).“.

18)

Bod M.A.708 se mění takto:

a)

v písmeni b) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

předložit program údržby letadla a jeho změny příslušnému úřadu ke schválení, nevztahuje-li se na něj postup nepřímého schválení podle bodu M.A.302 písm. c), a pro letadla nepoužívaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, poskytnout kopii programu vlastníkovi či provozovateli odpovědnému podle bodu M.A.201;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

V případě složitých motorových letadel nebo letadel používaných pro obchodní leteckou dopravu nebo letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo obchodní provoz prováděný schválenou organizací pro výcvik, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti není odpovídajícím způsobem oprávněna podle části 145 nebo části M oddílu A hlavy F, musí organizace po konzultaci s provozovatelem uzavřít písemnou smlouvu o provádění údržby s organizací oprávněnou podle části 145 nebo části M oddílu A hlavy F nebo jiným provozovatelem, která podrobně popisuje činnosti stanovené v bodech M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 a M.A.301-6, zajišťuje, že veškerá údržba je bezpodmínečně prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle části 145 nebo části M oddílu A hlavy F, a charakterizuje podporu úloh jakosti podle bodu M.A.712 písm. b).“;

c)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

Bez ohledu na písmeno c) může mít smlouva formu samostatných zakázek určených organizaci údržby podle části 145 nebo části M oddílu A hlavy F v případě:

1.

letadla vyžadujícího neplánovanou traťovou údržbu;

2.

údržby letadlového celku, včetně údržby motoru.“.

19)

V bodě M.A.709 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro letadla nepoužívaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, může organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti vypracovat ‚základní‘ a/nebo ‚typové‘ programy údržby, aby bylo možno vydat první oprávnění a/nebo rozšířit rozsah oprávnění i bez smluv podle dodatku I této přílohy (část M). Tyto ‚základní‘ a/nebo ‚typové‘ programy údržby však nevylučují nutnost vypracovat ve stanovené lhůtě náležitý program údržby letadla v souladu s bodem M.A.302 před uplatněním práv uvedených v bodě M.A.711.“.

20)

V bodě M.A.711 písm. a) se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

řídit zachování letové způsobilosti letadel s výjimkou letadel používaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, uvedených v osvědčení o oprávnění;

2.

řídit zachování letové způsobilosti letadel používaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, jsou-li uvedena jak v jejím osvědčení o oprávnění, tak v osvědčení leteckého provozovatele (AOC);“.

21)

V bodě M.A.712 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

V případě leteckých dopravců, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí být systém jakosti podle části M oddílu A hlavy G integrovanou částí systému jakosti provozovatele.

f)

V případě malých organizací, které neřídí zachování letové způsobilosti letadel používaných leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, může být systém jakosti nahrazen prováděním pravidelných kontrol organizace na základě schválení příslušného úřadu, vyjma případů, kdy organizace vystavuje osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg a nejedná se o balon. V případě, že žádný systém jakosti zaveden není, nesmí organizace zadávat úkoly spojené s řízením zachování letové způsobilosti jiným stranám.“.

22)

V bodě M.A.801 se písmena c) a d) nahrazují těmito:

„c)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být letadlo ELA1 nepoužívané pro obchodní leteckou dopravu nebo pro zvláštní obchodní provoz nebo obchodní provoz prováděný schválenou organizací pro výcvik, pro provedení složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII uvolněno do provozu osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2.

d)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) může vlastník v následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě, kde není k dispozici žádná organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k údržbě podle této přílohy nebo přílohy II (část 145) ani odpovídající osvědčující personál, pověřit jakoukoli osobu, která má nejméně tříletou odpovídající praxi v oblasti údržby a dosáhla odpovídající kvalifikace, aby provedla údržbu podle norem stanovených v hlavě D této přílohy a uvolnila letadlo do provozu. Vlastník je v takovém případě povinen:

1.

získat a v záznamech letadla uchovávat podrobné údaje o všech provedených pracích a o kvalifikaci osoby, která osvědčení vydává; a

2.

zajistit, aby takto provedená údržba byla překontrolována a letadlo uvolněno do provozu osobou odpovídajícím způsobem oprávněnou podle bodu M.A.801 písm. b) nebo organizací oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145), a to při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však do sedmi dnů; a

3.

vyrozumět organizaci odpovědnou za řízení zachování letové způsobilosti letadla, je-li s ní uzavřena smlouva podle bodu M.A.201 písm. i), nebo příslušný úřad, není-li taková smlouva uzavřena, a to do sedmi dnů od vystavení takového oprávnění k osvědčování.“.

23)

V bodě M.A.803 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro každé nesložité motorové letadlo s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, kluzák, motorový kluzák nebo balon nepoužívané pro obchodní leteckou dopravu nebo zvláštní obchodní provoz nebo obchodní provoz prováděný schválenou organizací pro výcvik, smí pilot-vlastník vydat osvědčení o uvolnění do provozu po omezené údržbě provedené pilotem-vlastníkem uvedené v dodatku VIII.“

24)

Bod M.A.901 se mění takto:

a)

písmena c), d) a e) se nahrazují tímto:

„c)

U všech letadel používaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která jsou v řízeném prostředí, smí organizace uvedená v písmenu b), jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

dvakrát prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí, a to vždy na období jednoho roku.

d)

U všech letadel používaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která

i)

nejsou v řízeném prostředí, nebo

ii)

jejichž letová způsobilost je řízena organizací k řízení zachování letové způsobilosti, která není držitelem práv k provádění kontrol letové způsobilosti,

musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vydáno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném organizací odpovídajícím způsobem oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710;

e)

U letadel nepoužívaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a u balonů smí jakákoliv organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) a jmenovaná vlastníkem nebo provozovatelem, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

dvakrát prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí pod jejím řízením, a to vždy na období jednoho roku.“;

b)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) odst. 2 může být osvědčení kontroly letové způsobilosti u letadel ELA1 nepoužívaných pro obchodní leteckou dopravu nebo zvláštní obchodní provoz nebo obchodní provoz prováděný schválenou organizací pro výcvik rovněž vystaveno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném osvědčujícím personálem úředně oprávněným příslušným úřadem a splňujícím ustanovení přílohy III (část 66), jakož i požadavky stanovené v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a), a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710 a nesmí být vydáno na více než dva po sobě následující roky.“.

25)

V bodě M.B.105 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Za účelem přispění ke zlepšení letové bezpečnosti se příslušné úřady musí podílet na vzájemné výměně všech nezbytných informací v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 216/2008.“.

26)

Body M.B.303 a M.B.304 se nahrazují tímto:

„M.B.303   Sledování zachování letové způsobilosti letadla

a)

Příslušný úřad musí pomocí přístupu založeného na riziku vyvinout program dozoru ke sledování stavu letové způsobilosti letadlového parku v jeho leteckém rejstříku.

b)

Program dozoru musí zahrnovat namátkové kontroly výrobků a musí se vztahovat na všechny aspekty klíčových prvků rizika letové způsobilosti.

c)

Při kontrole výrobků se na základě použitelných požadavků odeberou vzorky dosažené normy letové způsobilosti a určí se všechny nálezy.

d)

Všechny zjištěné nálezy se rozčlení do kategorií podle požadavků této části a musí být písemně potvrzeny osobě nebo organizaci odpovědné podle bodu M.A.201. Příslušný úřad má zaveden postup pro rozbor nálezů za účelem určení jejich významu z hlediska bezpečnosti.

e)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy a závěrečná opatření.

f)

Jestliže je během kontroly letadla zjištěno nevyhovění požadavkům této části nebo jiné části, toto zjištění musí být řešeno způsobem předepsaným v odpovídající části.

g)

Pokud je to nutné k zaručení odpovídajících vynucovacích opatření, příslušné úřady si s jinými příslušnými úřady vyměňují informace o nevyhovění zjištěném podle písmene f).

M.B.304   Zrušení a pozastavení platnosti

Příslušný úřad je povinen:

a)

pozastavit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b)

pozastavit nebo zrušit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě bodu M.B.903 odst. 1.“.

27)

V bodě M.B.701 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Pro letecké dopravce, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí pro schválení s první žádostí o osvědčení leteckého provozovatele a případně s každou změnou, o kterou se žádá, a pro každý provozovaný typ letadla příslušný úřad obdržet:

1.

výklad řízení zachování letové způsobilosti,

2.

programy údržby letadla provozovatele,

3.

technický deník letadla,

4.

je-li to vhodné, technické specifikace smluv o provádění údržby mezi organizací k řízení zachování letové způsobilosti a organizací oprávněnou k údržbě podle části 145.“

28)

V bodě M.B.703 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V případě leteckých dopravců, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, budou informace obsažené na formuláři 14 EASA obsaženy v osvědčení leteckého provozovatele.“

29)

V bodě M.B.902 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad musí mít k provádění kontrol letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti.

1.

Pro veškerá letadla, která jsou používána leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti; a

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li čl. 5 odst. 6 na vnitrostátní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví; a

c)

úředně schválený výcvik v letecké údržbě; a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na písmena a) až d) může být požadavek stanovený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla nepoužívaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti; a

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li čl. 5 odst. 6 na vnitrostátní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví; a

c)

odpovídající výcvik v oblasti letecké údržby; a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na písmena a) až d) může být požadavek uvedený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již požadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. a).“

30)

Dodatek I se nahrazuje tímto:

„Dodatek I

Smlouva o řízení zachování letové způsobilosti

1.

Jestliže vlastník/provozovatel uzavře smlouvu s organizací k zachování letové způsobilosti oprávněnou podle části M hlavy G na provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti, musí být na požádání příslušného úřadu kopie smlouvy zaslána vlastníkem/provozovatelem příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku, jakmile byla podepsána oběma stranami.

2.

Uvedená smlouva musí brát v úvahu požadavky části M a musí definovat povinnosti podepsaných stran ve vztahu k zachování letové způsobilosti letadla.

3.

Musí obsahovat alespoň:

poznávací značku letadla,

typ letadla,

výrobní číslo letadla,

jméno vlastníka letadla nebo registrovaného nájemce nebo údaje o společnosti, včetně adresy,

údaje o organizaci k řízení zachování letové způsobilosti, včetně adresy.

druh provozu.

4.

Musí uvádět následující:

‚Vlastník/provozovatel pověřuje oprávněnou organizaci řízením zachování letové způsobilosti letadla, vytvořením programu údržby, který musí být schválen příslušným úřadem, jak je uvedeno v bodě M.1, a organizací údržby letadla v souladu se zmíněným programem údržby.

V souladu s uvedenou smlouvou se obě podepsané strany zavazují dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou.

Vlastník/provozovatel prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí, že veškeré informace předávané organizaci k řízení zachování letové způsobilosti letadla jsou a budou správné, a že letadlo nebude upraveno bez předchozího schválení této organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti.

V případě jakékoliv neshody s touto smlouvou kteroukoliv z podepsaných stran bude smlouva považována za neplatnou. V takovém případě vlastník/provozovatel přebírá plnou odpovědnost za každý úkol spojený se zachováním letové způsobilosti letadla a vlastník se zavazuje, že bude informovat příslušné úřady členského státu zápisu do rejstříku během dvou celých týdnů.‘

5.

Jestliže vlastník/provozovatel uzavírá smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.201, musí být povinnosti každé strany rozděleny následovně:

5.1.

Povinnosti organizace k řízení zachování letové způsobilosti:

1.

mít daný typ letadla zahrnut v rozsahu svého oprávnění;

2.

dodržovat podmínky pro trvalé zachování letové způsobilosti letadla uvedené níže:

a)

vytvořit program údržby pro letadlo, případně včetně jakéhokoliv vytvořeného programu spolehlivosti;

b)

stanovit (v programu údržby) úkoly údržby, které smí provádět pilot-vlastník v souladu s bodem M.A.803 písm. c);

c)

zajistit schválení programu údržby letadla;

d)

ihned po jeho schválení předat kopii programu údržby letadla vlastníkovi/provozovateli;

e)

zajistit překlenovací kontrolu s předchozím programem údržby;

f)

zajistit, že veškerá údržba bude prováděna organizací oprávněnou k údržbě;

g)

zajistit, že budou použity všechny platné příkazy k zachování letové způsobilosti;

h)

zajistit, aby veškeré závady objevené během plánované údržby, kontrol letové způsobilosti nebo hlášené vlastníkem byly odstraněny organizací oprávněnou k údržbě, koordinovat plánovanou údržbu, použití příkazů k zachování letové způsobilosti a výměnu součástí s omezenými provozními lhůtami s požadavky na prohlídku letadlového celku;

i)

informovat vlastníka vždy, když letadlo musí být předáno organizaci oprávněné k údržbě;

j)

vést veškeré technické záznamy;

k)

archivovat veškeré technické záznamy;

3.

zajistit schválení všech modifikací letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, dříve než jsou provedeny;

4.

zajistit schválení všech oprav letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, dříve než jsou provedeny;

5.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv vlastník nepředá letadlo organizaci oprávněné k údržbě, jak oprávněná organizace požaduje;

6.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv nebyla dodržena tato smlouva;

7.

zajistit, aby byla provedena kontrola letové způsobilosti letadla, pokud je to nezbytné, a zajistit, aby bylo vydáno osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo aby bylo příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku zasláno doporučení;

8.

zaslat příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku do deseti dnů kopii vydaného nebo prodlouženého osvědčení o kontrole letové způsobilosti;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto smlouvu.

5.2.

Povinnosti vlastníka/provozovatele:

1.

mít obecné znalosti schváleného programu údržby;

2.

mít obecné znalosti této přílohy (část M);

3.

předat letadlo organizaci oprávněné k údržbě se souhlasem organizace k řízení zachování letové způsobilosti v řádném čase určeném podle požadavku organizace k řízení zachování letové způsobilosti;

4.

neprovádět modifikace letadla bez předchozí konzultace s organizací k řízení zachování letové způsobilosti;

5.

informovat organizaci k řízení zachování letové způsobilosti o veškeré údržbě provedené mimořádně bez vědomí a kontroly této organizace;

6.

hlásit organizaci k řízení zachování letové způsobilosti prostřednictvím palubního deníku veškeré závady zjištěné během provozu;

7.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto smlouvu;

8.

informovat organizaci k řízení zachování letové způsobilosti a příslušné úřady členských států zápisu do rejstříku, kdykoliv je letadlo prodáno;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

pravidelně informovat organizaci k řízení zachování letové způsobilosti o počtu letových hodin letadla a jiných údajích o využití dle dohody s touto oprávněnou organizací;

11.

zapsat osvědčení o uvolnění do provozu do odpovídajících deníků, jak je uvedeno v bodě M.A.803 písm. d), provádí-li údržbu pilot-vlastník, aniž by byl překročen rozsah úkolů údržby uvedených na seznamu stanoveném ve schváleném programu údržby podle bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti nejpozději do 30 dnů po dokončení jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).“

31)

Dodatek VI se nahrazuje tímto:

Dodatek VI

Oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle přílohy I (část M) hlavy G

Image

Image

32)

V dodatku VIII: Omezená údržba, kterou provádí pilot-vlastník, se bod 1 písmene b) nahrazuje tímto:

„1.

je kritickým úkolem údržby“.


PŘÍLOHA II

Příloha II (část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Obsah se mění takto:

a)

Vkládá se nový bod, který zní:

„145.A.48

Provádění údržby“.

2)

V bodě 145.A.30 se písmena h) a i) nahrazují tímto:

„h)

Každá organizace provádějící údržbu letadel, vyjma uvedeného v písmeni j), musí:

1.

v případě údržby složitých motorových letadel na technické základně mít předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35. Organizace navíc musí mít dostatečný personál s typovou kvalifikací kategorie B1, popř. B2 v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35 jako podporu osvědčujícímu personálu kategorie C.

i)

Než osvědčující personál kategorie C vydá osvědčení o uvolnění do provozu, musí podpůrný personál kvalifikovaný podle kategorie B1 a B2 zajistit, že všechny důležité úkony nebo prohlídky byly provedeny podle požadovaných norem.

ii)

Organizace musí udržovat seznam takového podpůrného personálu kvalifikovaného podle kategorie B1 a B2.

iii)

Osvědčující personál kategorie C musí zajistit, že byly splněny požadavky bodu i) a že veškeré práce požadované zákazníkem byly dokončeny během určité údržbové prohlídky na technické základně nebo souboru prací a musí též zhodnotit vliv jakékoliv práce, která nebyla provedena, a to buď z hlediska jejího dokončení, nebo odsouhlasení provozovatelem odložit takovou práci na jinou přesně stanovenou prohlídku nebo jiný termín;

2.

v případě údržby jiných než složitých motorových letadel na technické základně mít buď:

i)

předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie B1, B2, popř. B3 podle přílohy III (část 66) a bodu 145.A.35, nebo

ii)

předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C, kterému je nápomocen podpůrný personál podle ustanovení bodu 145.A.35 písm. a) bodu i).

i)

Osvědčující personál letadlových celků musí splňovat požadavky čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 1321/2014.“.

3)

Vkládá se nový bod, který zní:

„145.A.48   Provádění údržby

Organizace stanoví postupy, jimiž zaručí, že:

a)

po dokončení údržby je provedeno obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení a jakékoliv nepotřebné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět;

b)

po splnění všech kritických úkolů údržby je provedena metoda zachycující chybu a

c)

riziko vícenásobných chyb při údržbě a riziko opakování chyb při stejných úkolech údržby je co nejmenší a

d)

poškození je posouzeno a změny a opravy jsou prováděny za použití údajů uvedených v bodě M.A.304.“.

4)

V bodě 145.A.65 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Organizace musí k zajištění správného provádění údržby a splnění všech odpovídajících požadavků bodů 145.A.25 až 145.A.95 zavést postupy schválené příslušným úřadem, přičemž musí vzít v úvahu lidské činitele a lidskou výkonnost. Postupy podle tohoto písmene:

1.

zaručují, že se organizace a organizace, která žádá o provedení údržby, dohodly na jasné objednávce nebo smlouvě s cílem jasně stanovit, jaká údržba má být provedena, aby letadlo a letadlové celky mohly být uvolněny do provozu podle bodu 145.A.50; a

2.

se vztahují na všechna hlediska provádění údržby, včetně zajišťování a řízení specializovaných služeb a stanovení úrovně, na které organizace zamýšlí pracovat.“.


PŘÍLOHA III

Příloha III (část 66) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

V bodě 66.A.30 písm. a) se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

pro kategorii C s ohledem na složitá motorová letadla:

i)

tři roky praxe při výkonu práv kategorie B1.1, B1.3 nebo B2 na složitých motorových letadlech nebo jako podpůrný personál podle bodu 145.A.35 nebo kombinace těchto dvou; nebo

ii)

pět let praxe při výkonu práv kategorie B1.2 nebo B1.4 na složitých motorových letadlech nebo jako podpůrný personál podle bodu 145.A.35 nebo kombinace těchto dvou;

4.

pro kategorii C s ohledem na jiná letadla než složitá motorová letadla: tři roky praxe při výkonu práv kategorie B1 nebo B2 na jiných než složitých motorových letadlech nebo jako podpůrný personál podle bodu 145.A.35 nebo kombinace těchto dvou;“.

2)

V bodě 66.A.70 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Odchylně od písmene c) platí, že v případě letadel nepoužívaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, s výjimkou složitých motorových letadel musí průkaz způsobilosti k údržbě letadel obsahovat omezení podle bodu 66.A.50, aby bylo zajištěno, že práva osvědčujícího personálu platná v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost a práva převedeného průkazu způsobilosti k údržbě letadel podle části 66 zůstanou stejná.“.

3)

Dodatek V se nahrazuje tímto:

Dodatek V

Formulář žádosti – Formulář 19 EASA

Image

Image

4)

Dodatek VI se nahrazuje tímto:

Dodatek VI

Průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle přílohy III (část 66)

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Do nařízení (EU) č. 1321/2014 se doplňuje nová příloha Va (část T), která zní:

„PŘÍLOHA Va

ČÁST T

Obsah

T.1

Příslušný úřad

Oddíl A –

Technické požadavky

Hlava A –

OBECNĚ

T.A.101

Rozsah

Hlava B –

POŽADAVKY

T.A.201

Povinnosti

Hlava E –

ORGANIZACE ÚDRŽBY

Hlava G –

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY G

T.A.701

Rozsah

T.A.704

Výklad řízení zachování letové způsobilosti

T.A.706

Požadavky na personál

T.A.708

Řízení zachování letové způsobilosti

T.A.709

Dokumentace

T.A.711

Práva

T.A.712

Systém jakosti

T.A.714

Uchovávání záznamů

T.A.715

Zachování platnosti oprávnění

T.A.716

Nálezy

Oddíl B –

Postupy pro příslušné úřady

Hlava A –

OBECNĚ

T.B.101

Rozsah

T.B.102

Příslušný úřad

T.B.104

Uchovávání záznamů

Hlava B –

ODPOVĚDNOST

T.B.201

Odpovědnost

T.B.202

Nálezy

Hlava G –

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY G

T.B.704

Průběžný dozor

T.B.705

Nálezy

T.1   Příslušný úřad

Pro účely této části je příslušným úřadem pro dozor nad letadlem a organizacemi úřad určený členským státem, který provozovateli vydal osvědčení leteckého provozovatele.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A

OBECNĚ

T.A.101   Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, které mají zaručit, že je zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) udržováno v souladu se základními požadavky přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

Také stanoví podmínky, které musejí splnit osoby a organizace odpovědné za řízení zachování letové způsobilosti a údržbu těchto letadel.

HLAVA B

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

T.A.201   Povinnosti

1.

a)

Provozovatel je odpovědný za letovou způsobilost a musí zajistit, že letadlo nebude používáno, pokud: nemá typové osvědčení vydané nebo schválené agenturou;

b)

není způsobilé k letu;

c)

nemá platné osvědčení letové způsobilosti vydané v souladu s přílohou 8 ICAO;

d)

údržba letadla není prováděna v souladu programem údržby, který splňuje požadavky státu zápisu do rejstříku a použitelné požadavky přílohy 6 ICAO;

e)

jakákoli závada nebo poškození, které mají vliv na bezpečný provoz letadla, nejsou opraveny tak, aby byla splněna norma přijatelná pro stát zápisu do rejstříku;

f)

letadlo nevyhovuje:

i)

kterémukoli z použitelných příkazů k zachování letové způsobilosti nebo požadavků na letovou způsobilost vydaných nebo přijatých členským státem zápisu do rejstříku; a

ii)

kterékoli použitelné závazné bezpečnostní informaci, včetně příkazů k zachování letové způsobilosti, vydávaných agenturou;

g)

není po údržbě letadlu vydáno kvalifikovanou organizací v souladu s požadavky státu zápisu do rejstříku uvolnění do provozu. Podepsané uvolnění do provozu obsahuje zejména základní údaje o provedené údržbě;

h)

letadlo není před každým letem podrobeno kontrole prostřednictvím předletové prohlídky;

i)

všechny modifikace a opravy nesplňují požadavky na letovou způsobilost stanovené státem zápisu do rejstříku;

j)

nejsou k dispozici následující záznamy o letadle do doby, než jsou v nich uvedené informace nahrazeny novými informacemi, které jsou rovnocenné z hlediska rozsahu a podrobnosti, avšak nejméně po dobu 24 měsíců:

1)

celková doba provozu (hodiny, cykly a kalendářní doby, podle toho, co je vhodné) letadla a všech letadlových celků s omezenými provozními lhůtami;

2)

platný stav dodržování požadavků bodu T.A.201 odst. 1 písm. f);

3)

platný stav plnění programu údržby;

4)

platný stav modifikací a oprav spolu s příslušnými údaji nebo průkaznými údaji, které dokládají, že modifikace a opravy splňují požadavky stanovené státem zápisu do rejstříku.

2.

Úkoly stanovené v bodě T.A.201 odst. 1 musejí být řízeny organizací k řízení zachování letové způsobilosti provozovatele. Za tímto účelem musí organizace splňovat dodatečné požadavky části T oddílu A hlavy G.

3.

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v odstavci 2 zajistí, že údržbu a uvolnění letadla do provozu provádí organizace údržby, která splňuje požadavky hlavy E. Pokud organizace k řízení zachování letové způsobilosti požadavky hlavy E sama nesplňuje, musí za tímto účelem s takovými organizacemi uzavřít smlouvu.

HLAVA E

ORGANIZACE ÚDRŽBY

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti zajistí, aby letadlo a jeho celky byly udržovány organizacemi, které splňují tyto požadavky:

1)

Organizace je držitelem oprávnění organizace k údržbě vydaného nebo uznaného státem zápisu do rejstříku.

2)

Rozsah oprávnění organizace zahrnuje způsobilost k údržbě příslušného letadla a/nebo letadlového celku.

3)

Organizace zřídila systém hlášení událostí, který zaručuje, že veškeré zjištěné okolnosti spojené s letadlem nebo letadlovým celkem, které ohrožují bezpečnost letu, jsou hlášeny provozovateli, příslušnému úřadu provozovatele, organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh a organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

4)

Organizace vytvořila příručku organizace, která obsahuje popis všech postupů dané organizace.

HLAVA G

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY G

T.A.701   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí organizace oprávněná podle části M hlavy G splňovat kromě požadavků části M hlavy G, aby mohla řídit úkoly stanovené v bodě T.A.201.

T.A.704   Výklad řízení zachování letové způsobilosti

Kromě požadavků bodu M.A.704 musí výklad obsahovat postupy, které upřesňují, jak organizace k řízení zachování letové způsobilosti zajišťuje soulad s částí T.

T.A.706   Požadavky na personál

Kromě požadavků bodu M.A.706 musí mít personál podle bodu M.A.706 písm. c) a d) odpovídající znalosti platných předpisů třetích zemí.

T.A.708   Řízení zachování letové způsobilosti

Bez ohledu na bod M.A.708 musí organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti u letadel řízených podle požadavků části T:

a)

zaručit, že je letadlo předáno organizaci údržby, kdykoli je to nutné;

b)

zaručit, že je veškerá údržba prováděna v souladu s programem údržby;

c)

zaručit, že jsou použity závazné informace podle bodu T.A.201 odst. 1 písm. f);

d)

zaručit, že jsou veškeré závady zjištěné během plánované údržby nebo hlášené závady odstraněny organizací údržby v souladu s údaji pro údržbu přijatelnými pro stát zápisu do rejstříku;

e)

koordinovat plánovanou údržbu, provedení závazných informací podle bodu T.A.201 odst. 1 písm. f), výměnu součástí s omezenými provozními lhůtami a prohlídku letadlových celků s cílem zajistit řádné provádění prací;

f)

řídit a archivovat záznamy zachování letové způsobilosti požadované podle bodu T.A.201 odst. 1 písm. j);

g)

zaručit, že jsou modifikace a opravy schváleny podle požadavků státu zápisu do rejstříku.

T.A.709   Dokumentace

Bez ohledu na bod M.A.709 písm. a) a b) musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti mít pro každé letadlo řízené podle požadavků části T použitelné údaje pro údržbu přijatelné pro stát zápisu do rejstříku a tyto údaje používat.

T.A.711   Práva

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná v souladu s částí M hlavou G může plnit úkoly stanovené v bodě T.A.708 u letadel, která jsou uvedena v jejím osvědčení leteckého provozovatele, pokud tato organizace zavedla postupy schválené příslušným úřadem, aby zaručila, že jsou dodržovány požadavky části T.

T.A.712   Systém jakosti

Kromě požadavků bodu M.A.712 organizace k řízení zachování letové způsobilosti zajistí, aby systém jakosti sledoval, zda jsou všechny činnosti podle této hlavy prováděny v souladu se schválenými postupy.

T.A.714   Uchovávání záznamů

Kromě požadavků bodu M.A.714 písm. a) musí organizace uchovávat záznamy požadované bodem T.A.201 odst. 1 písm. j).

T.A.715   Zachování platnosti oprávnění

Kromě podmínek bodu M.A.715 písm. a) zůstává oprávnění organizace, která řídí zachování letové způsobilosti podle této hlavy, platné, pokud:

a)

organizace splňuje použitelné požadavky části T; a

b)

organizace zaručuje, že je každé osobě oprávněné příslušným orgánem udělen přístup do všech jejích prostor, k letadlům nebo dokumentům týkajícím se jejích činností včetně všech subdodavatelských činností, s cílem určit, zda byly splněny požadavky této části.

T.A.716   Nálezy

Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu T.B.705 musí oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti stanovit plán nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, a to ke spokojenosti příslušného úřadu a ve lhůtě dohodnuté s tímto úřadem.

ODDÍL B

DALŠÍ POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNĚ

T.B.101   Rozsah

Tento oddíl stanoví správní požadavky, kterými se musí příslušné úřady řídit při uplatňování a prosazování oddílu A této části T.

T.B.102   Příslušný úřad

1.   Obecná ustanovení

Členský stát musí určit příslušný úřad s přidělenými pravomocemi podle bodu T.1. Tento příslušný úřad zavede dokumentované postupy a organizační strukturu.

2.   Zdroje

Počet pracovníků musí být přiměřený provádění požadavků, jak je podrobně vymezeno v tomto oddílu.

3.   Kvalifikace a výcvik

Veškerý personál zapojený do činností podle části T musí být odpovídajícím způsobem kvalifikován a mít patřičné znalosti, praxi, počáteční výcvik a pokračovací výcvik k provádění přidělených úkolů.

4.   Postupy

Příslušný úřad stanoví postupy, které podrobně popisují, jakým způsobem se vyhoví této části.

T.B.104   Uchovávání záznamů

1.

Použijí se ustanovení M.B.104 písm. a), b) a c) přílohy I.

2.

Minimální záznamy pro dozor nad každým letadlem musí obsahovat přinejmenším kopie:

a)

osvědčení letové způsobilosti letadla;

b)

veškeré související korespondence vztahující se k letadlu,

c)

zpráv ze všech prohlídek a kontrol letadla,

d)

podrobností o jakýchkoliv výjimkách a vynucovacích opatřeních;

3.

Všechny záznamy stanovené v bodě T.B.104 se na žádost zpřístupní jinému členskému státu, agentuře nebo státu zápisu do rejstříku.

4.

Záznamy uvedené v odstavci 2 musí být uchovávány po dobu 4 let od ukončení období nájmu/pronájmu bez posádky.

T.B.105   Vzájemná výměna informací

Použijí se požadavky bodu M.B.105 přílohy I.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

T.B.201   Odpovědnost

1.

Příslušný úřad podle bodu T.1 odpovídá za provádění prohlídek a vyšetřování včetně kontrol letadel s cílem ověřit, že jsou plněny požadavky této části.

2.

Příslušný úřad provádí prohlídky a vyšetřování před schválením dohody o nájmu/pronájmu letadla bez posádky v souladu s bodem ARO.OPS.110 písm. a) odst. 1 s cílem ověřit, že jsou následně plněny požadavky bodu T.A.201.

3.

Příslušný úřad zajistí koordinaci se státem zápisu do rejstříku, je-li to nezbytné pro plnění povinností týkajících se dozoru nad letadlem uvedených v této příloze Va (část T).

T.B.202   Nálezy

1.

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části T, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

2.

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části T, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

3.

Dojde-li ke zjištění nálezu při prohlídkách, vyšetřováních, kontrolách letadel nebo jiným způsobem, příslušný úřad:

a)

přijme nezbytná opatření, např. vydá zákaz vzletu letadla, aby zabránil dalšímu neplnění požadavků,

b)

bude požadovat přijetí nápravných opatření, která odpovídají povaze nálezu.

4.

Při nálezu úrovně 1 musí příslušný úřad před dalším letem požadovat přijetí odpovídajícího nápravného opatření a oznámit tento nález státu zápisu do rejstříku.

HLAVA G

DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY G

T.B.702   První oprávnění

Pokud výklad organizace k řízení zachování letové způsobilosti obsahuje postupy řízení zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b), příslušný úřad kromě požadavků bodu M.B.702 určí, zda jsou tyto postupy v souladu s částí T, a potvrdí, že tato organizace splňuje požadavky části T.

T.B.704   Průběžný dozor

Kromě požadavků bodu M.B.704 se odpovídající vzorek letadel uvedených v čl. 1 písm. b), která jsou řízena danou organizací, každých 24 měsíců podrobí prohlídce.

T.B.705   Nálezy

Kromě požadavků bodu M.B.705 musí příslušný úřad v souvislosti s organizacemi, které řídí zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b), také přijmout opatření, jestliže z auditů, prohlídek na odbavovací ploše nebo jiných důkazů vyjde najevo, že nejsou plněny požadavky části T.“


17.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1537

ze dne 16. září 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


Opravy

17.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/51


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

( Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 29. ledna 2015 )

Obálka a strana 1, název nařízení:

místo:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí“,

má být:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 26. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí“;

strana 2, podpis:

místo:

„V Bruselu dne 23. ledna 2015.“,

má být:

„V Bruselu dne 26. ledna 2015.“