ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 195

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
23. července 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/1200 ze dne 22. července 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1201 ze dne 22. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky fenhexamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

37

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1202 ze dne 22. července 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

41

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1203 ze dne 20. červenec 2015 o jmenování tří švédských členů a šesti švédských náhradníků Výboru regionů

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1204 ze dne 22. července 2015 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka

46

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

23.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1200

ze dne 22. července 2015,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro amidosulfuron byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení.

(2)

Pokud jde o amidosulfuron, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). V případě lněných semen doporučil úřad MLR snížit. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR pro ječmen, oves, žito a pšenici, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o fenhexamid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (3). V případě mandlí a moruší doporučil úřad MLR snížit. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u kiwi, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro tento produkt stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tento MLR bude přezkoumán; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Pokud jde o MLR pro fenykl sladký, dospěl úřad k závěru, že žádné informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tento produkt by měl být stanoven na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o borůvky kanadské, klikvy, angrešt a azarole, po předložení stanoviska zmíněného v první větě předložil úřad další stanovisko týkající se MLR v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Toto stanovisko je vhodné zohlednit.

(4)

Pokud jde o kresoxim-methyl, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (5). Úřad navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR pro pekanové ořechy, rybíz (červený, bílý a černý), angrešt, papriku zeleninovou, slunečnicová semena, žitná zrna a pšeničná zrna. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR pro svalovinu, tuk, játra a ledviny prasat, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny skotu, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny ovcí, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny koz, pro kravské mléko, ovčí mléko a kozí mléko, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro meruňky, broskve a mangold (řapíky), nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.

(5)

Pokud jde o thiakloprid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (6). Pokud jde o MLR pro ostružiny, kadeřávek, salát a endivii, úřad určil riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Úřad doporučil snížit MLR pro celer bulvový, tuřín, vodnici, česnek, cibuli kuchyňskou, šalotku, kedlubny, chřest, ječná zrna, ovesná zrna, zrna rýže, tuk prasat, tuk skotu, tuk ovcí, tuk koz, svalovinu drůbeže, tuk drůbeže a játra drůbeže. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro cukety, košťálovou zeleninu vytvářející růžice, endivii, barborku jarní, roketu setou, listy a výhonky Brassica spp., špenát, mangold (řapíky), čerstvé fazolové lusky, suché fazole, suchý hrách, semena řepky, hořčičná semena, kukuřičná zrna, čaj, bylinné čaje (sušené, listy), bylinné čaje (sušené, kořeny) a koření (semena), nejsou některé informace k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro hrozny stolní, hrozny moštové, kukuřici cukrovou, čekanku salátovou, čerstvá vyluštěná fazolová semena a slunečnicová semena, nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.

(6)

Pokud jde o trifloxystrobin, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (7). Doporučil snížit MLR pro hrozny stolní a moštové, papáju, česnek, cibuli kuchyňskou, jádra podzemnice olejné a cukrovou řepu. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro rybíz (červený, bílý a černý), angrešt, mučenku (passifloru), papriku zeleninovou, okurky salátové, okurky nakládačky, košťálovou zeleninu listovou, endivii, čerstvé bylinky, čerstvé fazolové lusky, ovesná zrna, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny prasat, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny skotu, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny ovcí, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny koz, pro svalovinu, tuk a játra drůbeže, pro kravské mléko, ovčí mléko, kozí mléko a vejce ptáků, nejsou některé informace dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro ostružiny, maliny, čekanku salátovou, čerstvé hrachové lusky, olivy na olej a kořen čekanky, nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o ovoce z keřů, po předložení stanoviska zmíněného v první větě předložil úřad další stanovisko týkající se MLR v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 396/2005 (8). Toto stanovisko je vhodné zohlednit. Vzhledem k dalším informacím o správné zemědělské praxi poskytnutým Belgií a ke skutečnosti, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro cibuli jarní stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni. Vzhledem k dalším informacím o správné zemědělské praxi poskytnutým Rakouskem a ke skutečnosti, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro bezinky stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni.

(7)

V případě produktů, u nichž použití dotčeného přípravku na ochranu rostlin není povoleno a pro něž neexistují přípustné odchylky pro dovoz nebo hodnoty CXL, by měly být MLR stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by měl být uplatněn standardní MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(9)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.

(11)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajících MLR nelze vyloučit, hodnoty 1 mg/kg pro thiakloprid u ostružin, 0,4 mg/kg u kadeřávku, 1 mg/kg u salátu a 0,15 mg/kg u endivie by se měly vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

(13)

Před tím než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinné látky amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl a trifloxystrobin ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované do 11. února 2016 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Pokud jde o účinnou látku thiakloprid ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou ostružin, kadeřávku, salátu a endivie, na produkty vyprodukované do 11. února 2016 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 12. února 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(3):3614. [40 s.].

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenhexamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(1):3536. [42 s.].

(4)  Reasoned opinion on modification of the MRLs for fenhexamid in various berries. EFSA Journal 2014; 12(7):3785. [18 s.].

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(1):3549. [70 s.].

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(3):3617. [111 s.].

(7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifloxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(2):3592. [81 s.].

(8)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit. EFSA Journal 2014; 12(7):3751. [17 s.].


ANNEX

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

Sloupce pro fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Fenhexamid (F)

Kresoxim-methyl (R)

Thiakloprid

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,5

0110010

Grapefruity

 

0,5

 

 

0110020

Pomeranče

 

0,5

 

 

0110030

Citrony

 

0,01  (1)

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0,01  (1)

 

 

0110050

Mandarinky

 

0,01  (1)

 

 

0110990

Ostatní

 

0,01  (1)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,02  (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Mandle

 

0,01  (1)

 

 

0120020

Para ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0,01  (1)

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0,05  (1)

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

0,01  (1)

 

 

0120100

Pistácie

 

0,01  (1)

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0,01  (1)

 

 

0120990

Ostatní

 

0,01  (1)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (1)

0,2

 

0,7

0130010

Jablka

 

 

0,3

 

0130020

Hrušky

 

 

0,3

 

0130030

Kdoule

 

 

0,7

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0,7

 

0130050

Mišpule japonská/lokvát

 

 

0,7

 

0130990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01  (1)

0,5

3

0140010

Meruňky

10

 

 

 

0140020

Třešně

7

 

 

 

0140030

Broskve

10

 

 

 

0140040

Švestky

1,5

 

 

 

0140990

Ostatní

0,01  (1)

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

15

1

0,01  (1)

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

10

1,5

1

1

0153000

c)

ovoce z keřů

15

0,01  (1)

 

3

0153010

Ostružiny

 

 

1

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

1

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

6

 

0153990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

1

 

0154010

Brusnice/borůvky

15

0,9

 

2

0154020

Klikvy

15

0,9

 

0,01  (1)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

15

0,9

 

1,5 (+)

0154050

Šípky

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154060

Moruše (bílé a černé)

5

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0154070

Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule

15

0,9

 

0,01  (1)

0154080

Bez černý/bezinky

5

0,01  (1)

 

2

0154990

Ostatní

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

0,01  (1)

 

 

 

0161010

Datle

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161020

Fíky

 

0,01  (1)

0,5

0,01  (1)

0161030

Stolní olivy

 

0,2

4

0,3

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161050

Karamboly

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161060

Tomel japonský/kaki churma/persimon

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový/jambolan

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0161990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01  (1)

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

15 (+)

 

0,2

0,01  (1)

0162020

Liči

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162030

Mučenka/passiflora

0,01  (1)

 

0,01  (1)

4 (+)

0162040

Opuncie

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162050

Zlatolist

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162060

Tomel viržinský/kaki

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0162990

Ostatní

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163020

Banány

 

 

0,01  (1)

0,05

0163030

Mango

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163040

Papája

 

 

0,5

0,6

0163050

Granátová jablka

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163060

Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163080

Ananas

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163090

Chlebovník

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163100

Durian cibetkový

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163110

Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0163990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (1)

 

 

 

0211000

a)

brambory

 

0,01  (1)

0,02

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Kořeny manioku jedlého/kasavy

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

0212990

Ostatní

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0,05 (1)

0,05

0,02

0213020

Mrkev/karotka

 

0,01  (1)

0,05

0,1

0213030

Celer bulvový

 

0,01  (1)

0,05

0,02

0213040

Křen

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213050

Topinambury

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Pastinák

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213070

Petržel kořenová

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213080

Ředkve

 

0,01  (1)

0,05

0,08

0213090

Kozí brada

 

0,01  (1)

0,05

0,04

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,04

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,04

0213990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Cibulová zelenina

 

 

 

 

0220010

Česnek

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220020

Cibule kuchyňská

0,8

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220030

Šalotka

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0,01  (1)

0220040

Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka

0,01  (1)

0,01  (1)

0,15

0,1

0220990

Ostatní

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité

 

 

 

 

0231010

Rajčata

2

0,6

0,5

0,7

0231020

Paprika setá

3

0,8

1

0,4 (+)

0231030

Lilek/baklažán

2

0,6

0,7

0,7

0231040

Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0231990

Ostatní

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

1

0,05 (1)

0,5

0,3

0232010

Okurky salátové

 

 

 

(+)

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

(+)

0232030

Cukety

 

 

(+)

 

0232990

Ostatní

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (1)

0,3

 

0,3

0233010

Melouny cukrové

 

 

0,2

 

0233020

Dýně

 

 

0,01  (1)

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0,2

 

0233990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Brokolice

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0,3

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0,6

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0,5

0242990

Ostatní

 

 

 

0,01  (1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

3 (+)

0243010

Zelí pekingské/pe-tsai

 

 

1

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0,4

 

0243990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

0,04

0,01  (1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

50

0,01  (1)

 

 

0251010

Kozlíček polníček

 

 

8

0,01  (1)

0251020

Salát

 

 

1

15

0251030

Čekanka štěrbák/endivie

 

 

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251050

Barborky

 

 

0,7 (+)

0,01  (1)

0251060

Roketa setá/rukola

 

 

2 (+)

0,01  (1)

0251070

Červená hořčice

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

2 (+)

15

0251990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0252010

Špenát

 

 

0,15 (+)

 

0252020

Šrucha

 

 

0,01  (1)

 

0252030

Mangold

 

 

0,15 (+)

 

0252990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (1)

15

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

potočnice lékařská/řeřicha potoční

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

50

0,02  (1)

5

15 (+)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

0256090

Vavřín/bobkový list

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Ostatní

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

0,01  (1)

 

 

0260010

Fazolové lusky

5

 

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260030

Hrachové lusky

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,01  (1)

 

0,2

0,01  (1)

0260050

Čočka

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260990

Ostatní

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (1)

 

 

 

0270010

Chřest

 

0,05 (1)

0,01  (1)

0,05

0270020

Kardy

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270030

Celer řapíkatý

 

0,01  (1)

0,7

1

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0,01  (1)

0,7

0,01  (1)

0270050

Artyčoky

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,3

0270060

Pór

 

6

0,1

0,7

0270070

Reveň kadeřavá/rebarbora

 

0,01  (1)

0,02

0,01  (1)

0270080

Bambusové výhonky

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0300010

Fazole

 

 

0,08 (+)

 

0300020

Čočka

 

 

0,01  (1)

 

0300030

Hrách

 

 

0,08 (+)

 

0300040

Semena lupiny bílé/vlčího bobu

 

 

0,01  (1)

 

0300990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,02  (1)

 

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401020

Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02

0401030

Maková semena

 

0,01  (1)

0,3

0,01  (1)

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401050

Slunečnicová semena

 

0,05  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401060

Semena řepky olejky

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401070

Sójové boby

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401080

Hořčičná semena

 

0,01  (1)

0,6 (+)

0,01  (1)

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (1)

0,15

0,01  (1)

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401130

Semena lničky seté

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401140

Konopná semena

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0401990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0,01  (1)

0402010

Olivy na olej

 

0,2

4

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402030

Plody palem

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402040

Vlnovec pětimužný/kapok

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0402990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,02  (1)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (1)

 

 

 

0500010

Ječmen

 

0,1

0,9

0,5

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500030

Kukuřice

 

0,01  (1)

0,01  (1) (+)

0,02

0500040

Proso

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500050

Oves

 

0,1

0,9

0,4 (+)

0500060

Rýže

 

0,01  (1)

0,02

5

0500070

Žito

 

0,08

0,06

0,3

0500080

Čirok

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500090

Pšenice

 

0,08

0,1

0,3

0500990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (1)

0,05  (1)

 

0,05 (1)

0610000

Čaje

 

 

10 (+)

 

0620000

Kávová zrna

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0631000

a)

květů

 

 

0,05  (1)

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

0631990

Ostatní

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

50 (+)

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská/yerba maté

 

 

 

 

0632990

Ostatní

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Kozlík lékařský/baldrián

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický

 

 

 

 

0633990

Ostatní

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0,05  (1)

 

0640000

Kakaové boby

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Rohovník obecný/svatojánský chléb

 

 

0,05 (1)

 

0700000

CHMEL

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

40

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (1)

0,05  (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

0810990

Ostatní

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indické datle

 

 

 

 

0820990

Ostatní

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

0830990

Ostatní

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Zázvor

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Křen

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Pupeny

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Ostatní

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

0860990

Ostatní

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

0870990

Ostatní

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (1)

 

 

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0,05 (1)

0,02

0,02

0900020

Cukrová třtina

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Kořen čekanky

 

0,01  (1)

0,05

0,01  (1)

0900990

Ostatní

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

Tkáně z

0,05 (1)

0,05  (1)

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

 

0,04

1011010

Svalovina

 

(+)

0,1

(+)

1011020

Tuková tkáň

 

(+)

0,01  (1)

(+)

1011030

Játra

 

(+)

0,5

(+)

1011040

Ledviny

 

(+)

0,5

(+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

 

1011990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

1012010

Svalovina

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Tuková tkáň

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Játra

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Ledviny

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

0,07

1012990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

1013010

Svalovina

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Tuková tkáň

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Játra

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Ledviny

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

0,07

1013990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1014000

d)

koz

 

 

 

 

1014010

Svalovina

 

(+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Tuková tkáň

 

(+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Játra

 

(+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Ledviny

 

(+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

0,07

1014990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

1015010

Svalovina

 

 

0,1

0,04

1015020

Tuková tkáň

 

 

0,04

0,06

1015030

Játra

 

 

0,5

0,07

1015040

Ledviny

 

 

0,5

0,04

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

0,07

1015990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1016000

f)

drůbeže

 

 

 

0,04

1016010

Svalovina

 

 

0,02

(+)

1016020

Tuková tkáň

 

 

0,01  (1)

(+)

1016030

Játra

 

 

0,02

(+)

1016040

Ledviny

 

 

0,01  (1)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,02

 

1016990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

1017010

Svalovina

 

 

0,1

0,04

1017020

Tuková tkáň

 

 

0,04

0,06

1017030

Játra

 

 

0,5

0,07

1017040

Ledviny

 

 

0,5

0,04

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,5

0,07

1017990

Ostatní

 

 

0,01  (1)

0,02  (1)

1020000

Mléko

0,01  (1)

0,01  (1)

0,05

0,02 (1)

1020010

Kravské

 

(+)

 

(+)

1020020

Ovčí

 

(+)

 

(+)

1020030

Kozí

 

(+)

 

(+)

1020040

Kobylí

 

 

 

 

1020990

Ostatní

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,05 (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0,04 (+)

1030010

Slepičí

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

1030990

Ostatní

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,05 (1)

0,05  (1)

0,01 (1)

0,02  (1)

b)

Vkládá se nový sloupec pro amidosulfuron, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Amidosulfuron (A) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01 (3)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská/lokvát

 

0130990

Ostatní

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý/bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský/kaki churma/persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový/jambolan

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský/kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (3)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého/kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (3)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka

 

0220990

Ostatní

 

0230000

Plodová zelenina

0,01 (3)

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (3)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské/pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01 (3)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

 

0251030

Čekanka štěrbák/endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá/rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (3)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (3)

0254000

d)

potočnice lékařská/řeřicha potoční

0,01 (3)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (3)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (3)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín/bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (3)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01 (3)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá/rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (3)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (3)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (3)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé/vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (3)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný/kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (3)

0500010

Ječmen

(+)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

(+)

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

(+)

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

(+)

0500990

Ostatní

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (3)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská/yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský/baldrián

 

0633020

Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný/svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05 (3)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05 (3)

0810010

Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,05 (3)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka