ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 143

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
9. června 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/878 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/879 ze dne 8. června 2015, kterým se provádí čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 ( 1 )

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/881 ze dne 8. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/882 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

11

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/883 ze dne 8. června 2015 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2010/565/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo)

14

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech ( Úř. věst. L 130, 1.5.2014 )

16

 

*

Oprava rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Srbsko č. 1 ze dne 21. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád [2015/857] ( Úř. věst. L 135, 2.6.2015 )

16

 

*

Oprava Konečného přijetí (EU, Euratom) 2015/367 opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2014 ( Úř. věst. L 73, 17.3.2015 )

17

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/878

ze dne 8. června 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2014/932/SZBP provádí rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) ze dne 26. února 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu a stanoví omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob určených výborem zřízeným v souladu s bodem 19 uvedené rezoluce.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 (2) provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP.

(3)

Dne 14. dubna 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2216 (2015), kterou se rozšiřuje oblast působnosti určovacích kritérií a stanoví embargo na dodávku zbraní označeným osobám a subjektům nebo v jejich prospěch a osobám, kteří jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz v Jemenu. Rozhodnutím (SZBP) 2015/882 (3) Rada odpovídajícím způsobem rozšířila oblast působnosti určovacích kritérií.

(4)

Některá z uvedených opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, zejména z důvodu zajištění jeho jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Nařízení (EU) č. 1352/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem aktualizováno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1352/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„j)

‚technickou pomocí‘ se rozumí jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1a

Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, jak jsou uvedeny v příloze I;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, jak jsou uvedeny v příloze I.“

3)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

činností, které porušují zbrojní embargo uvalené podle článku 1 rozhodnutí 2014/932/SZBP anebo brání dodávkám humanitární pomoci do Jemenu nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Jemenu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/882 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku).


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/879

ze dne 8. června 2015,

kterým se provádí čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. prosince 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 1352/2014.

(2)

Dne 14. dubna 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2216 (2015), v níž mimo jiné určuje dvě další osoby, na něž se mají vztahovat omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2

A.   OSOBY

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (další jména: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al- Hakim c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Původní zápis: Image

Funkce: zástupce velitele skupiny Hútíů. Adresa: Dajan, provincie Sa'ada, Jemen. Datum narození: a) přibližně 1985 b) mezi 1984 a 1986. Místo narození: a) Dajan, Jemen b) provincie Sa'ada, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdullah Yahya al Hakim (Abdulláh Jahjá al-Hakím) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Abdulláh Jahjá al-Hakím je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

V červnu roku 2014 Abdulláh Jahjá al-Hakím údajně uspořádal setkání za účelem přípravy převratu proti jemenskému prezidentovi Abd-Rábbúu Mansúrovi Hádímu. Al-Hakím se setkal s veliteli vojenských a bezpečnostních sil a s kmenovými vůdci; tohoto setkání, jehož účelem byla koordinace vojenských akcí s cílem obsadit jemenské hlavní město San'á, se zúčastnily i vůdčí postavy partyzánů, které jsou loajální vůči bývalému jemenskému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihovi.

Ve veřejném prohlášení ze dne 29. srpna 2014 uvedl předseda Rady bezpečnosti OSN, že Rada bezpečnosti odsuzuje akce sil, jimž velí Abdulláh Jahjá al-Hakím, který dne 8. července 2014 obsadil Amran (Jemen) včetně brigádního velitelství jemenské armády. Al-Hakím vedl v červenci roku 2014 násilné převzetí moci v provincii Amran a byl vojenským velitelem odpovědným za přijímání rozhodnutí v souvislosti s probíhajícími konflikty v provincii Amran a v Hamdanu (Jemen).

Od počátku září 2014 se Abdulláh Jahjá al-Hakím zdržoval v San'á, aby dohlížel na bojové operace v případě, že by začaly boje. Jeho úkolem bylo organizovat vojenské operace, aby bylo možné svrhnout jemenskou vládu, a byl také odpovědný za zabezpečení a kontrolu všech cest v San'á a ze San'á.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (další jména: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abu-Yunus).

Původní zápis: Image

Funkce: vojenský velitel Hútíů. Datum narození: 1984. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: Pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abd al-Khaliq al-Huthi (Abd al-Chálik al-Hútí) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Abd al-Chálik al-Hútí je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

Koncem října roku 2013 vedl Abd al-Chálik al-Hútí skupinu bojovníků oblečených do uniforem jemenské armády, kteří provedli útok na různá místa v Dimádži (Jemen). Následné boje měly za následek četné oběti.

Koncem září roku 2014 byl neznámý počet neidentifikovaných bojovníků údajně připraven zaútočit na rozkaz Abd al-Chálika al-Hútího na diplomatické budovy v San'á (Jemen). Dne 30. srpna 2014 koordinoval al-Hútí přesun zbraní z Amranu do protestního tábora v San'á.

3.

Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ali Abdallah Salih).

Původní zápis: Image

Funkce: a) předseda jemenské strany Všeobecný lidový kongres b) bývalý prezident Jemenské republiky. Datum narození: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Místo narození: a) Bajt al-Ahmar, provincie San'á, Jemen b) San'á, Jemen c) Sana'á, Sanhan, Al-Rib' al-Šarkí. Státní příslušnost: Jemen. Cestovní pas č.: 00016161 (Jemen). Národní identifikační číslo: 01010744444. Další informace: Pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Abdullah Saleh (Alí Abdulláh Sálih) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Alí Abdulláh Sálih je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

Na základě dohody ze dne 23. listopadu 2011, kterou podpořila Rada pro spolupráci v Zálivu, odstoupil Alí Abdulláh Sálih po více než 30 letech z funkce prezidenta Jemenu.

Od podzimu roku 2012 se Alí Abdulláh Sálih údajně stal jedním z hlavních stoupenců násilných akcí Hútíů v severním Jemenu.

Střety na jihu Jemenu v únoru 2013 byly výsledkem spojeného úsilí Sáliha, AQAP a separatisty působícího na jihu Alího Salima al-Bajdá, jehož cílem bylo vyvolat problémy před konferencí o národním dialogu konanou v Jemenu dne 18. března 2013. V poslední době, od září roku 2014, Sálih destabilizuje Jemen tím, že využívá jiné osoby k oslabování ústřední vlády a k vytváření nestability do takové míry, aby hrozil převrat. Podle zprávy skupiny odborníků OSN pro Jemen ze září roku 2014 tvrdily oslovené osoby, že Sálih podporuje násilné akce některých Jemenců tím, že jim poskytuje finanční prostředky a politickou podporu, a tím, že zajišťuje, aby členové Všeobecného lidového kongresu nadále přispívali různými prostředky k destabilizaci Jemenu.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Další informace: Vůdce hnutí Hútiů v Jemenu. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Malik al-Houthi (Abdul-Málik al-Hútí) je vůdcem skupiny, která je zapojena do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu.

V září 2014 dobyly síly Hútíů město San'á a v lednu 2015 se pokusily jednostranně nahradit legitimní jemenskou vládu nelegitimní vládou, v níž měli Hútíové dominantní postavení. Al- Hútí převzal vedení jemenského hnutí Hútíů v roce 2004 po smrti svého bratra, Husajna Badreddina al- Hútího. Jako vůdce skupiny al- Hútí opakovaně hrozil jemenským orgánům dalšími nepokoji, pokud nesplní jeho požadavky, a zadržoval prezidenta Hádího, předsedu vlády a klíčové členy kabinetu. Hádí následně uprchl do Adenu. Hútíové poté s pomocí vojenských jednotek, které zachovaly věrnost bývalému prezidentovi Sálihovi a jeho synovi Ahmadu Alímu Sálihovi, zahájili další útok na Aden.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Další informace: Hraje klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Ahmed Ali Saleh (Ahmed Alí Sálih) je synem bývalého prezidenta Jemenské republiky Alího Abdalláha Sáliha. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ahmed Alí Sálih usiluje o oslabení pozice prezidenta Hádího, maří Hádího snahy o reformu armády a brání pokojnému přechodu Jemenu k demokracii. Saleh hrál klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Od poloviny února 2013 vydal Ahmed Alí Sálih tisíce nový pušek brigádám republikánské gardy a kmenovým šejkům, jejichž totožnost nebyla zjištěna. Tyto zbraně byly původně nakoupeny v roce 2010 a určeny k získání věrnosti jejich příjemců za účelem pozdějšího politického prospěchu.

Poté, co jeho otec, bývalý prezident Jemenské republiky Alí Abdalláh Sálih, v roce 2011 odstoupil z funkce prezidenta této země, si Ahmed Alí Sálih udržel pozici velitele jemenské republikánské gardy. Přibližně o rok později byl Sálih prezidentem Hádím odvolán, ponechal si však významný vliv v rámci jemenské armády i poté, co byl zbaven velení. Alí Abdalláh Sálih byl na seznam OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) zařazen v listopadu 2014.“


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/880

ze dne 4. června 2015

o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu povolování a uznávání stávajících ústředních protistran vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož se všechny ústřední protistrany, s nimiž instituce usazené v Unii provádějí clearing transakcí, považují za způsobilé ústřední protistrany.

(2)

Nařízením (EU) č. 575/2013 se rovněž mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů jejich clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v článku 497 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Přechodné období pro kapitálové požadavky stanovené v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 i přechodné období pro podávání informací o počáteční marži stanovené v čl. 89 odst. 5a prvním a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012 mělo skončit dnem 15. června 2014.

(4)

Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt s cílem prodloužit přechodné období o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Uvedená přechodná období již byla prodloužena, a to nejdříve prováděcím nařízením Komise (EU) č. 591/2014 (3) a následně prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1317/2014 (4) do 15. června 2015.

(5)

Proces povolování stávajících ústředních protistran usazených v Unii sice probíhá, ale do 15. června 2015 dokončen nebude. S ohledem na stávající ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které již požádaly o uznání, nebylo dosud žádosti žádné z těchto ústředních protistran o uznání vyhověno. Nutnost zabránit narušení mezinárodních finančních trhů, která již dříve vedla k prodloužení přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 ve vztahu k ústředním protistranám usazeným ve třetích zemích, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 1317/204. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli absenci uznaných ústředních protistran usazených v každé příslušné třetí zemi, jež průchodným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který tyto unijní instituce požadují. Přestože by toto navýšení bylo pouze dočasné, mohlo by vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, a tudíž k narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí. Z tohoto důvodu je vhodné prodloužit přechodná období o dalších šest měsíců.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a prvním a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která již byla jednou prodloužena v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 591/2014 a prováděcího nařízení (EU) č. 1317/2014, se prodlužují o dalších šest měsíců do 15. prosince 2015.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 591/2014 ze dne 3. června 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 31).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2014 ze dne 11. prosince 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 355, 12.12.2014, s. 6).


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/881

ze dne 8. června 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/11


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/882

ze dne 8. června 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. prosince 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/932/SZBP (1).

(2)

Dne 14. dubna 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2216 (2015), která mimo jiné uvaluje zbrojní embargo vůči Alímu Abdulláhhovi Sálihovi, Abdulláhovi Jahjá al-Hakímovi, Abdovi al-Chálikovi al-Hútímu a osobám a subjektům určeným výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014).

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) rovněž zdůrazňuje, že činnosti, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jemenu, mohou také zahrnovat porušování zbrojního embarga, bránění dodávkám humanitární pomoci do Jemenu nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) dále určuje dvě osoby, na něž se vztahují omezující opatření uložená podle bodů 11 a 15 rezoluce č. 2140 (2014).

(5)

Rozhodnutí 2014/932/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/932/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1 se označuje jako článek 2a a v jeho odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

činností, které porušují zbrojní embargo anebo brání dodávkám humanitární pomoci do Jemenu nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi.“

2)

Článek 2 se označuje jako článek 2b a v jeho odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

činností, které porušují zbrojní embargo anebo brání dodávkám humanitární pomoci do Jemenu nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi.“

3)

V čl. 2b odst. 5 se slova „v čl. 2 odst. 1“ nahrazují slovy „v odstavci 1“.

4)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 1

1.   Zakazuje se přímý i nepřímý prodej, dodávka, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a zařízení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů osobám a subjektům určeným Radou bezpečnosti OSN nebo výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) či ve prospěch těchto osob a subjektů, jakož i osobám jednajícím v Jemenu jejich jménem nebo na jejich příkaz, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel nebo letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z jejich území nebo nikoli.

Seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje tento odstavec, je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, výcvik nebo jinou pomoc, včetně poskytování vyzbrojených žoldnéřů, související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského zařízení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedenému v odstavci 1;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedenému v odstavci 1.

Článek 2

1.   Členské státy kontrolují ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména mořským právem a příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, na svém území, včetně svých námořních přístavů a letišť, veškerý náklad směřující do Jemenu, jestliže na základě informací, jež mají k dispozici, existují oprávněné důvody se domnívat, že tento náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

2.   Pokud členské státy objeví věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány, zajistí je a odstraní, a to i tím, že je zničí či učiní nepoužitelnými, uskladní nebo převedou k odstranění do státu, který není státem původu ani určení.

3.   Prvotní písemnou zprávu týkající se kontroly uvedené v odstavci 1, obsahující zejména vysvětlení důvodů kontrol, výsledky těchto kontrol a informace o tom, zda byla poskytnuta spolupráce a zda byly zjištěny zakázané věci, členské státy neprodleně předloží Výboru pro sankce. Do 30 dnů dále členské státy Výboru pro sankce předloží následnou písemnou zprávu obsahující relevantní podrobnosti týkající se kontroly, zajištění a odstranění a příslušné informace o převodu, včetně popisu věcí, jejich původu a zamýšleného určení, pokud tyto informace nejsou uvedeny v prvotní písemné zprávě.“

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2014/932/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 8. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147).


PŘÍLOHA

I)

Nadpis přílohy rozhodnutí 2014/932/SZBP se nahrazuje tímto.

„Seznam osob a subjektů podle čl. 1 odst. 1, čl. 2a odst. 1 a čl. 2b odst. 1 a 2“

.

II)

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2014/932/SZBP se doplňují tyto položky.

„4.   Abdulmalik al-Houthi

Další informace: Vůdce hnutí Hútiů v Jemenu. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Malik al-Houthi (Abdul-Málik al-Hútí) je vůdcem skupiny, která je zapojena do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu.

V září 2014 dobyly síly Hútíů město San'á a v lednu 2015 se pokusily jednostranně nahradit legitimní jemenskou vládu nelegitimní vládou, v níž měli Hútíové dominantní postavení. Al- Hútí převzal vedení jemenského hnutí Hútíů v roce 2004 po smrti svého bratra, Husajna Badreddina al- Hútího. Jako vůdce skupiny al- Hútí opakovaně hrozil jemenským orgánům dalšími nepokoji, pokud nesplní jeho požadavky, a zadržoval prezidenta Hádího, předsedu vlády a klíčové členy kabinetu. Hádí následně uprchl do Adenu. Hútíové poté s pomocí vojenských jednotek, které zachovaly věrnost bývalému prezidentovi Sálihovi a jeho synovi Ahmadu Alímu Sálihovi, zahájili další útok na Aden.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Další informace: Hraje klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Ahmed Ali Saleh (Ahmed Alí Sálih)je synem bývalého prezidenta Jemenské republiky Alího Abdalláha Sáliha. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ahmed Alí Sálih usiluje o oslabení pozice prezidenta Hádího, maří Hádího snahy o reformu armády a brání pokojnému přechodu Jemenu k demokracii. Saleh hrál klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Od poloviny února 2013 vydal Ahmed Alí Sálih tisíce nový pušek brigádám republikánské gardy a kmenovým šejkům, jejichž totožnost nebyla zjištěna. Tyto zbraně byly původně nakoupeny v roce 2010 a určeny k získání věrnosti jejich příjemců za účelem pozdějšího politického prospěchu.

Poté, co jeho otec, bývalý prezident Jemenské republiky Alí Abdalláh Sálih, v roce 2011 odstoupil z funkce prezidenta této země, si Ahmed Alí Sálih udržel pozici velitele jemenské republikánské gardy. Přibližně o rok později byl Sálih prezidentem Hádím odvolán, ponechal si však významný vliv v rámci jemenské armády i poté, co byl zbaven velení. Alí Abdalláh Sálih byl na seznam OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) zařazen v listopadu 2014.“


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/14


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/883

ze dne 8. června 2015

o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2010/565/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/565/SZBP (1), které bylo naposledy pozměněno rozhodnutím 2014/674/SZBP (2). Platnost rozhodnutí 2010/565/SZBP končí dnem 30. června 2015.

(2)

Dne 20. dubna 2015 schválila Rada koncepci řešení krize, kterou se mění a prodlužuje mise EUSEC RD Congo v Demokratické republice Kongo.

(3)

Mise EUSEC RD Congo bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/565/SZBP se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Mandát

S cílem upevnit výsledky, jichž mise EUSEC RD Congo dosáhla, a připravit přechod směrem k FARDC, jakmile bude ukončeno zapojení v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, bude mise EUSEC RD Congo:

nadále provádět a monitorovat reformu FARDC zachováním strategického poradenství, mimo jiné na úrovni generálního inspektorátu, přičemž budou zohledněna lidská práva a rovnost žen a mužů a současně zajištěna úzká koordinace s příslušnými subjekty v rámci procesu přechodu a předání úkolů,

spolupracovat s vojenskými orgány na vytváření udržitelného vzdělávacího systému pro příslušníky ozbrojených sil, se zvláštním důrazem na školy pro důstojníky s poddůstojníky, a současně na přípravě procesu přechodu a předání úkolů.

V zájmu dosažení těchto cílů provádí mise EUSEC RD Congo svou činnost v souladu s parametry stanovenými v koncepci řešení krize a v plánu mise.“

2)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. října 2010 do 30. září 2011 činí 12 600 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. října 2011 do 30. září 2012 činí 13 600 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. října 2012 do 30. září 2013 činí 11 000 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. října 2013 do 30. září 2014 činí 8 455 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. října 2014 do 30. června 2015 činí 4 600 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 1. července 2015 do 30. června 2016 činí 2 700 000 EUR.“

3)

Článek 9a se zrušuje.

4)

V článku 17 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 30. června 2016.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2015.

V Lucemburku dne 8. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/565/SZBP ze dne 21. září 2010 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo) (Úř. věst. L 248, 22.9.2010, s. 59).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/674/SZBP ze dne 25. září 2014, kterým se mění a prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2010/565/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo) (Úř. věst. L 282, 26.9.2014, s. 24).


Opravy

9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/16


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech

( Úřední věstník Evropské unie L 130 ze dne 1. května 2014 )

Strana 24, příloha A, oddíl C, druhý řádek:

Zrušuje se číslování bodu „1.“.


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/16


Oprava rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Srbsko č. 1 ze dne 21. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád [2015/857]

( Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 2. června 2015 )

Obálka a strana 35, název rozhodnutí:

místo:

„Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Srbsko č. 1 ze dne 21. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád [2015/857]“

má být:

„Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU–Srbsko č. 1/2013 ze dne 21. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád [2015/857]“


9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/17


Oprava Konečného přijetí (EU, Euratom) 2015/367 opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2014

( Úřední věstník Evropské unie L 73 ze dne 17. března 2015 )

Strany 401 a 402, tabulka se nahrazuje tímto:

„VÝDAJE

Hlava

Název

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 3/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

40 02 41

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

PODNIKY A PRŮMYSL

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITA A DOPRAVA

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

VÝZKUM A INOVACE

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

PŘÍMÝ VÝZKUM

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

40 02 41

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

DANĚ A CELNÍ UNIE

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACE

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

OCHRANA ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

VNITŘNÍ VĚCI

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

OBCHOD

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ROZŠÍŘENÍ

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

BOJ PROTI PODVODŮM

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOORDINACE POLITIKY KOMISE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRATIVA KOMISE

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

ROZPOČET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

DŮCHODY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGETIKA

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

SPRAVEDLNOST

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

OBLAST KLIMATU

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

REZERVY

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Celkem

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Z toho rezervy: 40 01 40, 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 “

Strana 436, tabulka se nahrazuje tímto:

„HLAVA 13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

Hlava

Kapitola

Název

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 3/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY ‚REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA‘

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A OSTATNÍ REGIONÁLNÍ OPERACE

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

FOND SOUDRŽNOSTI

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

NÁSTROJ PŘEDVSTUPNÍ POMOCI – REGIONÁLNÍ ROZVOJ A REGIONÁLNÍ A ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

FOND SOLIDARITY

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Hlava 13 — Celkem

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 “

Strany 437 až 441, tabulka se nahrazuje tímto:

„HLAVA 13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

KAPITOLA 13 03 — EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A OSTATNÍ REGIONÁLNÍ OPERACE

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Název

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 3/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 03

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A OSTATNÍ REGIONÁLNÍ OPERACE

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – Cíl 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Dokončení zvláštního programu pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – Cíl 1 (před rokem 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – Cíl 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – Cíl 2 (před rokem 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Dokončení programu Urban (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Dokončení předchozích programů – Iniciativy Společenství (před rokem 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – Technická pomoc a inovativní opatření (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Technická pomoc a inovativní opatření (před rokem 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Příspěvky Unie do Mezinárodního fondu pro Irsko

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Dokončení iniciativy Společenství Interreg III (2000 až 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Podpora regionů sousedících s kandidátskými zeměmi – Dokončení předchozích programů (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Konvergence

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – PEACE

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Provozní technická pomoc

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Dokončení technické pomoci a šíření informací o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů (2007–2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Dokončení nástrojů pro sdílení rizika financovaných z finančního krytí Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na cíl Konvergence (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Dokončení nástrojů pro sdílení rizika financovaných z finančního krytí Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Méně rozvinuté regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Více rozvinuté regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Dodatečný příděl pro nejvzdálenější a řídce osídlené regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Účast kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí v programu Evropská územní spolupráce EFRR – Příspěvek z okruhu 4 (NPP II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Účast zemí evropského sousedství v programu Evropská územní spolupráce EFRR – Příspěvek z okruhu 4 (evropský nástroj sousedství)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 13 03 64 — Dílčí součet

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Provozní technická pomoc

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Provozní technická pomoc

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Operativní technická pomoc spravovaná Komisí na žádost některého z členských států

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 13 03 65 — Dílčí součet

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Technická pomoc a šíření informací o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Technická pomoc a šíření informací o strategii Evropské unie pro Podunají a pro lepší znalosti strategie makroregionů

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Pilotní projekt – Koordinace metod integrace Romů na celoevropské úrovni

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Pilotní projekt – Rozšíření regionální a místní spolupráce na základě propagace regionální politiky Unie v celosvětovém měřítku

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Přípravná akce – Podpora prostředí příznivějšího pro mikroúvěry v Evropě

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Pilotní projekt – Udržitelná obnova předměstí

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Přípravná akce – RURBAN – Partnerství pro udržitelný rozvoj měst a venkova

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Přípravná akce – Rozšíření regionální a místní spolupráce na základě propagace regionální politiky Unie v celosvětovém měřítku

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Přípravná akce – Definice modelu řízení pro dunajský region Evropské unie – lepší a účinnější koordinace

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Pilotní projekt – Rozvíjení společné regionální identity, smíření národů a hospodářská a sociální spolupráce v dunajském makroregionu, včetně celoevropské platformy odborných znalostí na špičkové úrovni

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Přípravná akce týkající se Atlantického fóra pro strategii Evropské unie pro Atlantik

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Přípravná akce – Podpora departementu Mayotte a všech dalších území, kterých se to potenciálně týká, v procesu přechodu na statut nejvzdálenějšího regionu

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Přípravná akce – Erasmus pro zvolené místní a regionální představitele

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Přípravná akce – Rozvíjení společné regionální identity, smíření národů a hospodářská a sociální spolupráce v dunajském makroregionu, včetně celoevropské platformy odborných znalostí na špičkové úrovni

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Pilotní projekt – Politika soudržnosti a součinnost s fondy v oblasti výzkumu a vývoje: ‚cesta ke špičkovému výzkumu‘

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Přípravná akce – regionální strategie pro oblast Severního moře

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Přípravná akce — Světová velkoměsta: spolupráce EU a třetích zemí v oblasti rozvoje měst

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Přípravná akce – stávající a žádoucí stav hospodářského potenciálu v regionech mimo hlavní město Řecka Atény

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Článek 13 03 77 — Dílčí součet

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Kapitola 13 03 — Celkem

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 “