ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 133

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
29. května 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/812

ze dne 20. května 2015,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanovilo jako jeden ze svých cílů postupné odstranění výmětů zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezení odlovu a druhů, na které se vztahuje minimální velikost, ve Středozemním moři. Některá ustanovení stávajících předpisů o technických a kontrolních opatřeních jsou s povinností vykládky v rozporu a nutí rybáře provádět výměty. Za účelem odstranění rozporu mezi uvedenými předpisy a povinností vykládky a za účelem fungování plnění povinnosti vykládky by uvedená ustanovení měla být změněna nebo zrušena.

(2)

Zejména by za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 850/98 (4), a to zavedením požadavku, aby veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, odlovené nad rámec omezení týkajících se složení úlovku, byly vyloženy a započteny do kvót; nahrazením minimální velikosti při vykládce pro mořské živočichy, na něž se vztahuje povinnost vykládky, minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů; zavedením požadavku, aby všechny neúmyslné úlovky mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, odlovené nad rámec omezení o vedlejších úlovcích v určitých oblastech, v určitém období a určitými typy lovných zařízení, byly vyloženy a započteny do kvót; jakož i objasněním toho, že zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb se nemá použít v případech, kdy jsou v rámci povinnosti vykládky stanoveny výjimky.

(3)

Kromě toho by za účelem zajištění právní jistoty měla být změněna ustanovení týkající se uzavření oblasti na ochranu nedospělých jedinců tresky jednoskvrnné v divizi ICES VIb.

(4)

Za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (5), a to zavedením požadavku, aby veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky v Baltském moři, odlovené nad rámec omezení týkajících se složení úlovku, byly vyloženy a započteny do kvót; nahrazením minimální velikosti při vykládce pro mořské živočichy druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, jakož i zákazem odlovu lososa obecného a pstruha obecného v určitém časovém období a určitých oblastech, kromě odlovu za pomoci vězencových sítí.

(5)

Za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (6), a to nahrazením minimálních velikostí pro mořské živočichy druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, aniž by se narušila koncepce a provádění stávajících minimálních velikostí úlovku.

(6)

Za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (7), a to zavedením požadavku, aby při lovu za použití unášených lovných šňůr, tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí v určitých oblastech a v určitém časovém období byly veškeré neúmyslné úlovky tresky obecné vyloženy a započteny do kvót.

(7)

V souladu s vědeckým poradenstvím Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF), podle něhož není pravidlo omezení intenzity rybolovu ve stávajícím plánu řízení tresky obecné v Baltském moři zapotřebí ke splnění cílů reformované společné rybářské politiky, které se týkají těch populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, by měla být zrušena omezení intenzity rybolovu pro populace tresky obecné v Baltském moři.

(8)

Za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 254/2002 (8), a to zavedením požadavku, aby při lovu hřebenatky víčkovité za použití vlečných sítí byly veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, odlovené nad rámec omezení, týkajících se vedlejších úlovků, vyloženy a započteny do kvót.

(9)

Za účelem zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (9), a to zavedením požadavku, aby neúmyslné úlovky hlubinných druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, byly vyloženy a započteny do kvót.

(10)

Za účelem zajištění sledování a provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (10), a to zavedením požadavku, aby údaje o úlovcích nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů byly zaznamenávány odděleně, zavedením požadavku, aby úlovky byly ukládány odděleně, a zavedením ustanovení o uvádění úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na trh a o rozmístění kontrolních pozorovatelů.

(11)

Vzhledem k tomu, že výměty představují značné plýtvání a nepříznivě ovlivňují udržitelné využívání mořských živočichů a mořských ekosystémů a pro úspěšné využívání zdrojů je nezbytné, aby hospodářské subjekty dodržovaly povinnost vykládky, mělo by být jakékoli nedodržení povinnosti vykládky považováno za závažné porušení předpisů ve smyslu nařízení (ES) č. 1224/2009. Povinnost vykládky představuje pro hospodářské subjekty zásadní změnu. Je proto opodstatněné odložit použitelnost pravidel týkajících se závažného porušení na tento druh porušení předpisů o dva roky.

(12)

Zavedení povinnosti vykládky v kombinaci s určitými novými pravidly pro meziroční flexibilitu kvót vyžaduje úpravu stávajících pravidel pro odpočet kvót a intenzity rybolovu.

(13)

Mělo by se zabránit rozvoji paralelních činností věnovaných konkrétně odlovu mořských živočichů, kteří nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, k jiným účelům, než je lidská spotřeba, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (11) by mělo být s ohledem na tuto zásadu změněno.

(14)

Nařízením (EU) č. 1380/2013 byl zaveden pojem minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů. Pokud jde o druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky, nelze použít ryby nedosahující této minimální referenční velikosti pro přímou lidskou spotřebu. Nařízením (EU) č. 1379/2013 se stanoví společné obchodní normy, včetně minimálních velikostí pro uvedení na trh. Aby nebyl ohrožen účel těchto minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů, měly by tyto minimální velikosti pro uvedení na trh odpovídat minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro dotčený druh. Je proto třeba sladit minimální velikosti pro uvedení na trh s minimálními referenčními velikostmi pro zachování zdrojů.

(15)

Nařízení (EU) č. 1380/2013 by mělo výslovně povolit, aby plán výmětů zahrnoval technická opatření, která jsou spojena výhradně s prováděním povinnosti vykládky a jejichž cílem je zvýšit selektivitu a pokud možno omezit neúmyslné úlovky.

(16)

Ryby, které byly poškozeny predátory, jako jsou mořští savci, dravé ryby nebo ptáci živící se rybami, mohou představovat pro lidi, domácí zvířata a jiné ryby riziko vzhledem k patogenům a bakteriím, které mohou tito predátoři přenášet. Povinnost vykládky by se tedy na takové úlovky neměla vztahovat a tyto ryby by měly být okamžitě vyhozeny do moře.

(17)

Nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 by proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Vzhledem k tomu, že pravidla týkající se složení úlovků a související omezení využívání sledě obecného uvedená v nařízení Rady (ES) č. 1434/98 (12) již nejsou v rámci povinnosti vykládky relevantní, neboť veškeré úlovky sledě obecného, na něhož se vztahuje povinnost vykládky, by měly být vyloženy a započteny do kvót a ty úlovky sledě obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů by měly být použity k jiným účelům než k přímé lidské spotřebě, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.

(19)

Slovo „Společenství“ použité v normativní části nařízení (ES) č. 850/98, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 by mělo být změněno s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 850/98

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 písm. c), čl. 46 odst. 1 písm. b) a poznámce pod čarou 5 přílohy I se slovo „Společenství“ ve všech mluvnických tvarech nahrazuje slovem „Unie“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a provedou se nezbytné mluvnické úpravy.

2)

Článek 1a se zrušuje.

3)

V článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„i)

‚neúmyslnými úlovky‘ náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (13) vyloženy a započteny do kvót buď vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, nebo proto, že přesahují množství stanovená pravidly týkajícími se složení úlovků nebo vedlejších úlovků.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

4)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Zakazuje se rybolov jakýchkoli druhů uvedených v přílohách I až V za použití menší velikosti ok, než je pro cílové druhy uvedené v těchto přílohách stanoveno.“

;

b)

v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Písmena a) a b) prvního pododstavce se nepoužijí na neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

5)

V čl. 7 odst. 5 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„První pododstavec se nepoužije na neúmyslné úlovky korýšů rodu Pandalus, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky odlovené uvedenými sítěmi musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se však lov korýšů rodu Pandalus za použití sítí o velikosti ok mezi 32 a 54 milimetry bez vybavení vymezeného v prvním pododstavci.“

6)

V článku 10 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Písmeno b) prvního pododstavce se nepoužije na neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

7)

V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Písmeno a) prvního pododstavce se nepoužije na neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

8)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Jsou-li mořští živočichové druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, odloveni nad rámec povolených procentních podílů nebo množství uvedených v čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 2 písm. b), čl. 27 odst. 2, čl. 29 odst. 4 písm. b), čl. 29b odst. 2 a 4, čl. 29d odst. 5 písm. d), čl. 29d odst. 6 písm. d), čl. 29d odst. 7 písm. c), čl. 29f odst. 1, čl. 34b odst. 2 písm. c) a čl. 34b odst. 10 a v přílohách I až VII, X a XI tohoto nařízení, použije se článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.

2.   Mořští živočichové druhu, na nějž se nevztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, kteří jsou odloveni nad rámec povolených procentních podílů uvedených v čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 2 písm. b), čl. 27 odst. 2, čl. 29 odst. 4 písm. b), čl. 29b odst. 2 a 4, čl. 29d odst. 5 písm. d), čl. 29d odst. 6 písm. d), čl. 29d odst. 7 písm. c), čl. 29f odst. 1, čl. 34b odst. 2 písm. c) a čl. 34b odst. 10 a v přílohách I až VII, X a XI tohoto nařízení, nesmějí být vyloženi, ale musí být ihned vráceni do moře.“

9)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Mořský živočich je podměrečný, jestliže jeho rozměry nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené pro daný druh a danou zeměpisnou oblast v přílohách XII a XIIa nebo minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené jinak v souladu s právem Unie. Pokud nebyla minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovena aktem přijatým podle čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, použije se minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovená v přílohách XII a XIIa tohoto nařízení.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

Postupy pro stanovení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů podle čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a na dobu jejich platnosti stanovila minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 uvedeného nařízení. Tyto velikosti se stanoví prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, přijatého v souladu s článkem 48a tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů a mohou se případně odchylovat od minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů stanovených v přílohách XII a XIIa tohoto nařízení.“

11)

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

1.   Na úlovky podměrečných mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, se použije článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.   Pro případ, že jsou úlovky uvedené v odstavci 1 vyloženy, musí mít členské státy zavedena opatření k usnadnění jejich skladování nebo nalezení jejich odbytišť, jako je podpora investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků nebo podpora investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.

3.   Podměreční mořští živočichové druhu, na nějž se nevztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, nesmějí být uchováváni na plavidle, překládáni na jiné plavidlo, vykládáni, převáženi, skladováni, prodáváni, vystaveni nebo nabízeni k prodeji, ale musí být ihned vráceni do moře.

4.   Odstavce 1 a 3 se nepoužijí na sardinky, sardele, sledě, kranase a makrely v rámci omezení 10 % živé hmotnosti celkových odlovů uchovávaných na plavidle pro každý z těchto druhů.

Procentní podíl podměrečných sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel se vypočte jako podíl z živé hmotnosti všech mořských živočichů na plavidle po třídění nebo během vykládky.

Procentní podíl může být vypočten na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

5.   Odstavec 3 se nepoužije na podměrečné sardinky, sardele, kranase a makrely odlovené pro použití jako živá návnada, kteří mohou být uchováváni na plavidle za podmínky, že jsou uchováváni živí.“

12)

V článku 19a se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na úlovky nebo druhy, na něž se podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 povinnost vykládky nevztahuje.“

13)

V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Vztahuje-li se na sledě povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije.

Zakazuje se lov sleďů v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených v odstavci 1 za použití:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 55 mm;

b)

košelkových nevodů;

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí o menší velikosti ok než 55 mm nebo

d)

unášených sítí o menší velikosti ok než 55 mm, s výjimkou případů podle odstavce 3.“

14)

V článku 20a se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na sledě povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto článku se nepoužije. Neúmyslné úlovky sledě musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se lov sleďů v zeměpisné oblasti a v obdobích uvedených v prvním pododstavci za použití:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 55 mm;

b)

košelkových nevodů nebo

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a unášených sítí o menší velikosti ok než 55 mm.“

15)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Vztahuje-li se na šproty povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije.

Zakazuje se lov šprotů v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených v odstavci 1 za použití:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 32 mm;

b)

košelkových nevodů nebo

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a unášených sítí o menší velikosti ok než 30 mm.“

16)

V čl. 22 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na makrely povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije.

Zakazuje se lov makrel v zeměpisné oblasti uvedené v prvním pododstavci v případech, kdy je více než 15 % úlovku daného druhu odloveno za použití:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 70 mm nebo

b)

košelkových nevodů.“

17)

V čl. 23 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na sardele povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky sardele musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se lov sardelí za použití pelagických vlečných sítí v zeměpisné oblasti uvedené v prvním pododstavci.“

18)

V článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Vztahuje-li se na tresku Esmarkovu povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije.

Zakazuje se lov tresky Esmarkovy v zeměpisné oblasti uvedené v odstavci 1 za použití tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 32 mm.“

19)

V čl. 29 odst. 4 písm. b) se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na smačkovité nebo šproty a platýse evropského nebo jazyka mořského povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, body i), ii) a iii) tohoto písmene se nepoužijí.

Zakazuje se lov smačkovitých nebo šprotů a platýse evropského nebo jazyka mořského prováděný plavidly, která používají lovná zařízení, jež nejsou uvedena v tomto písmeni.“

20)

V čl. 29a odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na smačkovité povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky smačkovitých musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se lov smačkovitých za použití tažného lovného zařízení o menší velikosti než 32 mm v zeměpisné oblasti uvedené v prvním pododstavci.“

21)

Článek 29b se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na humra severského povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije.

Zakazuje se lov humra severského za použití lovného zařízení a v zeměpisných oblastech uvedených v odstavci 1.“

;

b)

v odstavci 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na humra severského povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije.

Zakazuje se lov humra severského v zeměpisných oblastech a mimo období podle odstavce 1.“

22)

Článek 29c se nahrazuje tímto:

„Článek 29c

Oblast Rockall pro tresku jednoskvrnnou v podoblasti ICES VI

V oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje veškerý rybolov s výjimkou rybolovu prováděného za použití dlouhých lovných šňůr:

57°00′ severní šířky, 15°00′ západní délky

57°00′ severní šířky, 14°00′ západní délky

56°30′ severní šířky, 14°00′ západní délky

56°30′ severní šířky, 15°00′ západní délky

57°00′ severní šířky, 15°00′ západní délky.“

23)

Článek 29d se mění takto:

a)

v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud jsou druhy uvedené v písmeni b) prvního pododstavce i další druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odloveny za použití lovného zařízení uvedeného v písmeni a) prvního pododstavce a vztahuje se na ně povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, písmeno b) prvního pododstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky těchto druhů musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se rybolov druhů, které nejsou uvedeny v písmeni b) prvního pododstavce.“

;

b)

v odstavci 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud jsou druhy uvedené v písmeni b) prvního pododstavce i další druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odloveny za použití lovného zařízení uvedeného v písmeni a) prvního pododstavce a vztahuje se na ně povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, písmeno b) prvního pododstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky těchto druhů musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se rybolov druhů, které nejsou uvedeny v písmeni b) prvního pododstavce.“

24)

V čl. 29e odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud jsou druhy uvedené v písmeni b) prvního pododstavce i další druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odloveny za použití lovného zařízení uvedeného v písmeni a) prvního pododstavce a vztahuje se na ně povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, písmeno b) prvního pododstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky těchto druhů musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se rybolov druhů, které nejsou uvedeny v písmeni b) prvního pododstavce.“

25)

V článku 29f se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Vztahuje-li se na mníka modrého povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije.

Zakazuje lov mníka modrého za použití jakéhokoli lovného zařízení v období a v oblastech, které jsou uvedeny v odstavci 1.“

26)

Článek 35 se zrušuje.

27)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 47

Postupy pro přijetí technických opatření v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a na dobu jejich platnosti přijímala zvláštní ustanovení, která se týkají druhů rybolovu nebo druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, a zahrnují technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení. Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého v souladu s článkem 48a tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 s cílem zvýšit selektivitu lovných zařízení nebo omezit nežádoucí úlovky nebo jim pokud možno zabránit a mohou se případně odchylovat od opatření stanovených tímto nařízením.“

28)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 48a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 18a a 47 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. června 2015.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 18a a 47 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 18a a 47 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

29)

V přílohách XII a XIIa se slova „minimální velikost“ nahrazují slovy „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“ v příslušném mluvnickém tvaru.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 2187/2005

Nařízení (ES) č. 2187/2005 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„p)

‚neúmyslnými úlovky‘ náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (14) vyloženy a započteny do kvót buď vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, nebo proto, že přesahují množství stanovená pravidly pro složení úlovků nebo vedlejší úlovky.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Zakazuje se rybolov jakýchkoli druhů uvedených v přílohách II a III za použití tažných sítí, dánských nevodů a podobného lovného zařízení, tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí o menší velikosti ok, než je pro cílové druhy uvedené v těchto přílohách stanoveno.“

;

b)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nepoužije na neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

;

c)

v odstavci 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nepoužije na neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

3)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Dosažení požadovaných procentních podílů úlovků

1.   Jsou-li mořští živočichové druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, odloveni nad rámec povolených procentních podílů uvedených v přílohách II a III, použije se článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.

2.   Mořští živočichové druhu, na nějž se nevztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, kteří byli odloveni nad rámec povolených procentních podílů uvedených v přílohách II a III tohoto nařízení, nesmějí být vyloženi a musí být ihned vráceni do moře.“

4)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Mořský živočich je podměrečný, jestliže jeho rozměry nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené pro daný druh a danou zeměpisnou oblast v příloze IV nebo minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené jinak v souladu s právem Unie. Pokud nebyla minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovena aktem přijatým v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, použije se minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovená v příloze IV tohoto nařízení.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Postupy pro přijetí technických opatření v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a na dobu jejich platnosti stanovila minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 uvedeného nařízení. Tyto velikosti se stanoví prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, přijatého v souladu s článkem 28b tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů a mohou se případně odchylovat od minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů stanovených v příloze IV tohoto nařízení.“

6)

V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na úlovky podměrečných mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, se použije článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1a.   Pro případ, že jsou úlovky podměrečných mořských živočichů uvedených v odstavci 1 vyloženy, musí mít členské státy zavedena opatření k usnadnění jejich skladování nebo nalezení jejich odbytišť, jako je podpora investic do výstavby a úprav míst vykládky a přístřešků nebo podpora investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.

1b.   Podměreční mořští živočichové druhu, na nějž se nevztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, nesmějí být uchováváni na plavidle, překládáni na jiné plavidlo, vykládáni, převáženi, skladováni, prodáváni, vystaveni nebo nabízeni k prodeji, ale musí být ihned vráceni do moře.“

7)

Článek 17 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na lososa obecného (Salmo salar) povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se na úlovky lososa obecného nepoužije. Vztahuje-li se na pstruha obecného (Salmo trutta) povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se na úlovky pstruha obecného nepoužije. Neúmyslné úlovky lososa obecného (Salmo salar) nebo pstruha obecného (Salmo trutta) musí být vyloženy a v případě lososa obecného započteny do kvót.

Zakazuje se lov lososa obecného (Salmo salar) a pstruha obecného (Salmo trutta) za použití jakéhokoli lovného zařízení v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a za podmínek uvedených v odstavci 2.“

;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 je dovolen lov lososa obecného (Salmo salar) a pstruha obecného (Salmo trutta) za použití vězencových sítí.“

8)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 28a

Postupy pro přijetí technických opatření v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a na dobu jejich platnosti přijímala zvláštní ustanovení, která se týkají druhů rybolovu nebo druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, a zahrnují technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení. Tato opatřeníse přijímají prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého v souladu s článkem 28b tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 s cílem zvýšit selektivitu lovných zařízení nebo omezit nežádoucí úlovky nebo jim pokud možno zabránit a mohou se případně odchylovat od opatření stanovených tímto nařízením.

Článek 28b

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 14a a 28a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. června 2015.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 14a a 28a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 14a a 28a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

9)

V příloze IV se slova „minimální vykládkové velikosti“ nahrazují slovy „minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů“ a slova „minimální velikost“ se nahrazují slovy „minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“ v příslušném mluvnickém tvaru.

Článek 3

Změny nařízení (ES) č. 1967/2006

Nařízení (ES) č. 1967/2006 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 písm. a) bodu ii), názvu článku 6, čl. 7 odst. 1 čl. 8 odst. 2, čl. 16 odst. 2, názvu článku 18, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 3 a v části B bodu 7 přílohy I se slovo „Společenství“ nahrazuje slovem „Unie“ v příslušném mluvnickém tvaru a provedou se veškeré související mluvnické úpravy.

2)

V článku 2 se doplňuje bod, který zní:

„18)

‚neúmyslnými úlovky‘ náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (15) vyloženy vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Postupy pro přijetí technických opatření v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a na dobu jejich platnosti přijímala zvláštní ustanovení, která se týkají druhů rybolovu nebo druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, a zahrnují technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 uvedené nařízení. Tato opatření sepřijímají prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého v souladu s článkem 29a tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 s cílem zvýšit selektivitu lovných zařízení nebo omezit nežádoucí úlovky nebo jim pokud možno zabránit a mohou se případně odchylovat od opatření stanovených tímto nařízením.“

4)

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Mořský živočich je podměrečný, jestliže jeho rozměry nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené pro daný druh a danou zeměpisnou oblast v příloze III nebo minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené jinak v souladu s právem Unie. Pokud nebyla minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovena aktem přijatým v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, použije se minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovená v příloze III tohoto nařízení.

1a.   Na úlovky podměrečných mořských živočichů druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, se použije článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1b.   Pro případ, že jsou úlovky podměrečných mořských živočichů uvedených v odstavci 1a vyloženy, musí mít členské státy zavedena opatření k usnadnění jejich skladování nebo nalezení jejich odbytišť, jako je podpora investic do stavby a úprav míst vykládky a přístřešků nebo podpora investic za účelem zvýšení hodnoty produktů rybolovu.

1c.   Podměreční mořští živočichové druhu, na nějž se nevztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, nesmějí být uchováváni na plavidle, překládáni na jiné plavidlo, vykládáni, převáženi, skladováni, prodáváni, vystaveni nebo nabízeni k prodeji, ale musí být ihned vráceni do moře.“

;

b)

v odstavci 3 se odkaz na „odstavec 1“ nahrazuje odkazem na „odstavec 1a“.

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Postupy pro stanovení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v souvislosti s plány výmětů

Komisi je svěřena pravomoc, aby pro účely přijímání aktů uvedených v čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) 1380/2013 a na dobu jejich platnosti stanovila minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 uvedeného nařízení. Tyto velikosti se stanoví prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, přijatého v souladu s článkem 29a tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů a mohou se případně odchylovat od minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů stanovených v příloze III tohoto nařízení.“

6)

V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 je možné podměrečné mořské živočichy lovit, uchovávat na plavidle, překládat na jiné plavidlo, vykládat, převážet, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji v živém stavu pro účely přímého doplňování populací nebo jejich přesazování s povolením a pod záštitou členského státu, kde se tyto činnosti odehrávají.“

7)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 29a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 14a a 15a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. června 2015.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 14a a 15a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 14a a 15a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

8)

V příloze III se slova „Minimální velikosti mořských živočichů“ nahrazují slovy „Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů“ a slova „Minimální velikost“ nahrazují slovy „Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.

Článek 4

Změny nařízení (ES) č. 1098/2007

Nařízení (ES) č. 1098/2007 se mění takto:

1)

V článcích 2 a 10, čl. 11 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a čl. 17 odst. 1, 2 a 5 se slovo „Společenství“ v příslušném mluvnickém tvaru nahrazuje slovem „Unie“ v příslušném mluvnickém tvaru a provedou se veškeré související mluvnické úpravy.

2)

V článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

‚neúmyslnými úlovky‘ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (16) vyloženy a započteny do kvót buď vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, nebo proto, že přesahují množství stanovená pravidly pro složení úlovků nebo vedlejší úlovky.

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3)

Název kapitoly IV se nahrazuje tímto:

„OBDOBÍ RYBOLOVU“

.

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Období, kdy není povolen rybolov za použití některých druhů lovných zařízení“

;

b)

v odstavci 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na tresku obecnou povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky tresky obecné musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se lov tresky obecné za použití unášených lovných šňůr v oblastech a v obdobích uvedených v odstavci 1.“

;

c)

odstavce 3, 4 a 5 se zrušují;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům o celkové délce menší než 12 metrů povoluje provádět rybolov až pět dnů měsíčně rozdělených do období nejméně dvou po sobě jdoucích dnů během období zákazu rybolovu uvedených v odstavci 1. Během těchto dnů mohou rybářská plavidla ponořovat sítě a vykládat ryby pouze od pondělí 6:00 hod. do pátku 18:00 hod. téhož týdne.

Na rybolovná plavidla uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce, která nemají povolení k lovu tresky obecné, se použije článek 16.“

;

e)

odstavec 7 se zrušuje.

5)

V čl. 9 odst. 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Vztahuje-li se na tresku obecnou povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, první pododstavec tohoto odstavce se nepoužije. Neúmyslné úlovky tresky obecné musí být vyloženy a započteny do kvót.

Zakazuje se lov tresky obecné za použití rybolovných zařízení uvedených v odstavci 2 a v oblastech a v rámci období uvedených v odstavci 1.“

Článek 5

Změny nařízení (ES) č. 254/2002

Nařízení (ES) č. 254/2002 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1a

‚Neúmyslnými úlovky‘ se rozumějí náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (17) vyloženy a započteny do kvót buď vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, nebo proto, že přesahují množství stanovená pravidly týkajícími se složení úlovků nebo vedlejších úlovků.

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

2)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při použití lovného zařízení uvedeného v prvním pododstavci však musí být všechny neúmyslné úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, vyloženy a započteny do kvót.“

3)

V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nepoužije na neúmyslné úlovky mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

Článek 6

Změny nařízení (ES) č. 2347/2002

Nařízení (ES) č. 2347/2002 se mění takto:

1)

V článcích 1 a 5 se slovo „Společenství“ v příslušném mluvnickém tvaru nahrazuje slovem „Unie“ v příslušném mluvnickém tvaru a provedou se veškeré související mluvnické úpravy.

2)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

‚neúmyslnými úlovky‘ rozumějí náhodné úlovky mořských živočichů, jež musí být v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (18) vyloženy a započteny do kvót buď vzhledem k tomu, že nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, nebo proto, že přesahují množství stanovená pravidly pro složení úlovků nebo vedlejší úlovky.

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3)

V čl. 3 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rybářským plavidlům, která nemají povolení k hlubinnému rybolovu, se zakazuje odlovit během jednoho vyplutí hlubinné druhy v množství přesahujícím 100 kg. Hlubinné druhy, které tato plavidla odloví nad rámec 100 kg, nesmějí být uchovávány na plavidle, přeloženy na jiné plavidlo nebo vyloženy.

Druhý pododstavec se nepoužije na neúmyslné úlovky hlubinných druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

Článek 7

Změny nařízení (ES) č. 1224/2009

Nařízení (ES) č. 1224/2009 se mění takto:

1)

V článku 1, čl. 2 odst. 1, článku 3, čl. 4 bodech 2, 7, 9, 10, 18 a 24, čl. 5 odst. 2, 6 a 7, čl.6 odst. 1, čl.7 odst. 1, čl.9 odst. 4 až 7, čl. 10 odst. 2, článku 12, čl. 14 odst. 1 a 4 až 8, čl. 15 odst. 1 až 5, čl. 17 odst. 1 a 2, čl. 18 odst. 1, čl. 20 odst. 1 a 3, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1 až 3 a 5, čl. 23 odst. 1 a 3, čl. 24 odst. 1 až 5, čl. 28 odst. 1, čl. 33 odst. 2, 5 a 8, čl. 36 odst. 2, čl. 37 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 43 odst. 2, čl. 44 odst. 1 až 3, čl. 48 odst. 1,2 a 5, čl. 49 odst. 1, čl. 50 odst. 1 a 5, čl. 55 odst. 1, čl. 56 odst. 2, čl. 58 odst. 2 a 7, čl. 62 odst. 5, čl. 65 odst. 1, čl. 68 odst. 1, čl. 71 odst. 1, čl. 73 odst. 1 a 7, čl. 74 odst. 2, článcích 77 a 79, čl. 80 odst. 1 až 4, čl. 81 odst. 1, čl. 83 odst. 1 a 2, článku 87, čl. 108 odst. 2 písm. c), čl. 112 odst. 1 a 2 a čl. 113 odst. 2, 4 a 5 se slovo „Společenství“ v příslušném mluvnickém tvaru nahrazuje slovem „Unie“ v příslušném mluvnickém tvaru a provedou se veškeré související mluvnické úpravy.

2)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vedou velitelé všech rybářských plavidel Unie o celkové délce 10 metrů nebo větší lodní deník rybolovu o svých činnostech, do něhož konkrétně zaznamenávají pro každý rybářský výjezd veškerá množství každého uloveného druhu uchovávaná na plavidle převyšující 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti. Tento limit 50 kg se uplatní, jakmile úlovky určitého druhu převýší 50 kg.“

;

b)

v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

odhadovaná množství každého druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počet jedinců, včetně, v samostatné položce, množství nebo počtu jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Velitelé rybářských plavidel Unie zaznamenávají do lodního deníku rybolovu všechny odhadované výměty převyšující 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti pro všechny druhy, na něž se nevztahuje povinnost vykládky.

Velitelé rybářských plavidel Unie do lodního deníku rybolovu rovněž zaznamenávají všechny odhadované výměty podle objemu pro všechny druhy, na něž se podle čl. 15 odst. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (19) povinnost vykládky nevztahuje.

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

3)

V čl. 17 odst. 1 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

množství každého druhu zaznamenaná v lodním deníku rybolovu, včetně, v samostatné položce, množství jedinců druhu nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;

f)

množství každého druhu, která mají být vyložena nebo přeložena na jiné plavidlo, včetně, v samostatné položce, množství jedinců druhu nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.“

4)

V čl. 21 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

odhadovaná množství každého druhu v kilogramech hmotnosti produktu, rozčleněná podle druhu obchodní úpravy, nebo případně počet jedinců, včetně, v samostatné položce, množství nebo počtu jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

.

5)

V čl. 23 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

množství každého druhu v kilogramech hmotnosti produktu, rozčleněná podle druhu obchodní úpravy, nebo počet jedinců, včetně, v samostatné položce, množství nebo počtu jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

.

6)

Článek 33 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

o množství každé populace nebo skupiny populací podléhajících TAC nebo kvótám, které bylo vyloženo během předchozího měsíce, včetně, v samostatné položce, údajů množství jedinců populace nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, a“

;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Úlovky získané v rámci vědeckého výzkumu, které jsou uvedeny na trh a prodány, včetně případně úlovků nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, se započtou do kvóty členského státu vlajky, pokud překročí 2 % dotyčných kvót. Na plavby za účelem vědeckého výzkumu, během nichž byly tyto úlovky získány, se čl. 12 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (20) nepoužije.

(20)  Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1).“"

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 49a

Oddělené uložení úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

1.   Všechny úlovky nedosahující příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které jsou uchovávány na rybářském plavidle Unie, musí být umístěny v bednách, samostatných prostorách nebo kontejnerech tak, aby byly rozeznatelné od jiných beden, samostatných prostor nebo kontejnerů. Tyto úlovky se nesmějí směšovat s žádnými dalšími produkty rybolovu.

2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

pokud úlovky obsahují více než 80 % jednoho nebo více drobných pelagických nebo komerčních druhů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

na rybářská plavidla o délce menší než 12 metrů v případě, že úlovky nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů byly roztříděny, odhadnuty a zaznamenány v souladu s článkem 14 tohoto nařízení.

3.   V případech uvedených v odstavci 2 musí členské státy sledovat složení úlovků prostřednictvím odebírání vzorků.

Článek 49b

Pravidlo de minimis

Členské státy zajistí, aby úlovky, na něž se vztahuje výjimka de minimis podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013, nepřevyšovaly procentní podíl výjimky stanovený v příslušném opatření Unie.

Článek 49c

Vykládka úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Při vykládce úlovků nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů musí být tyto úlovky skladovány odděleně a musí s nimi být nakládáno tak, že je bude možné rozeznat od produktů rybolovu určených k přímé lidské spotřebě. Členské státy kontrolují dodržování této povinnosti v souladu s článkem 5.“

8)

Článek 56 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Každý členský stát odpovídá za kontrolu uplatňování pravidel společné rybářské politiky na svém území ve všech fázích uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, od prvního prodeje po maloobchodní prodej, včetně přepravy. Členské státy zejména zajistí, aby využití produktů rybolovu nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, bylo omezeno pouze pro účely jiné než k přímé lidské spotřebě.“

;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Množství produktů rybolovu několika druhů obsahující jedince nedosahující příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, pocházející z téže relevantní zeměpisné oblasti a téhož rybářského plavidla nebo skupiny rybářských plavidel, mohou být před prvním prodejem rozdělena do partií.“

9)

V čl. 58 odst. 5 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ea)

pokud jsou v úlovku ryby nedosahující příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v množstvích uvedených v písmeni e), samostatné údaje o množstvích jednotlivých druhů vyjádřená v kilogramech čisté hmotnosti nebo o počtech jedinců;“

.

10)

V čl. 64 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

případně určení produktů stažených z trhu pro skladování produktů rybolovu v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1379/2013;

ha)

případně určení a množství vyjádřená v kilogramech čisté hmotnosti nebo počet jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

.

11)

V čl. 66 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

případně množství vyjádřená v kilogramech čisté hmotnosti nebo počet jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

.

12)

V čl. 68 odst. 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

případně množství vyjádřená v kilogramech čisté hmotnosti nebo počet jedinců nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů;“

.

13)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 73a

Využití kontrolních pozorovatelů pro sledování povinnosti vykládky

Aniž je dotčen čl. 73 odst. 1 tohoto nařízení, smějí členské státy rozmístit kontrolní pozorovatele, aby na rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou sledovali rybolov druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Na tyto kontrolní pozorovatele se použijí ustanovení čl. 73 odst. 2 až 9 tohoto nařízení.“

14)

V čl. 90 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v případě veškerých úlovků druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, jejich nevytažení a neuschování na plavidle a jejich nevyložení, ledaže by vytažení a uschování na plavidle a vyložení takovýchto úlovků bylo v rozporu s povinnostmi stanovenými pravidly společné rybářské politiky pro druh nebo oblasti rybolovu, kde se tato pravidla uplatňují, nebo se na takové vytažení a uschování vztahovaly výjimky stanovené v těchto pravidlech.“

15)

V článku 92 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy uplatňují bodový systém za závažná porušení předpisů ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a porušení povinnosti vykládky podle čl. 90 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, na jehož základě je držiteli licence k rybolovu přidělen za porušení pravidel společné rybářské politiky odpovídající počet sankčních bodů.“

16)

Článek 105 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se tabulka nahrazuje tímto:

„Rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám

Násobící koeficient

Nejvýše 10 %

Přečerpání ×1,0

Od 10 % do 20 %

Přečerpání ×1,2

Od 20 % do 40 %

Přečerpání ×1,4

Od 40 % do 50 %

Přečerpání ×1,8

Jakékoli další přečerpání nad 50 %

Přečerpání ×2,0“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Vedle násobících koeficientů uvedených v odstavci 2 a za předpokladu, že je rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám vyšší než 10 %, se použije násobící koeficient 1,5, pokud:

a)

členský stát opakovaně přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací během předchozích dvou let a tato přečerpání byla předmětem odpočtu podle odstavce 2;

b)

dostupné vědecké, technické a hospodářské poradenství, a zejména zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství, prokazují, že přečerpání představuje vážnou hrozbu pro zachování dotyčné populace, nebo

c)

na populaci se vztahuje víceletý plán.“

;

c)

odstavec 3a se zrušuje.

17)

V čl. 106 odst. 2 se tabulka nahrazuje tímto:

„Rozsah překročení intenzity rybolovu, která je k dispozici

Násobící koeficient

Nejvýše 10 %

Překročení × 1,0

Od 10 % do 20 %

Překročení × 1,2

Od 20 % do 40 %

Překročení × 1,4

Od 40 % do 50 %

Překročení × 1,8

Jakékoli další překročení nad 50 %

Překročení × 2,0“

Článek 8

Změny nařízení (EU) č. 1379/2013

Nařízení (EU) č. 1379/2013 se mění takto:

1)

V článku 28 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„8.   V souladu s cíli stanovenými v čl. 7 odst. 1 písm. b) zajistí organizace producentů v plánech produkce a uvádění na trh, které předkládají podle odstavce 1 tohoto článku, aby vykládka mořských živočichů nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nevedla k rozvoji činností konkrétně zaměřených na lov těchto mořských živočichů.

Při provádění kontrol požadovaných podle odstavce 7 tohoto článku členské státy zajistí, aby organizace producentů plnily povinnosti stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce.“

2)

Článek 47 se nahrazuje tímto:

„Článek 47

Pravidla pro společné obchodní normy

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 2, použijí se nadále pravidla zavádějící společné obchodní normy, zejména pravidla stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 (21), nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 (22) a nařízení Rady (ES) č. 2406/96 (23), jakož i další pravidla přijatá pro provádění společných obchodních norem, jako pravidla stanovená v nařízení Komise (EHS) č. 3703/85 (24).

2.   Pokud jsou stanoveny minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, budou představovat minimální velikosti pro uvádění na trh.

(21)  Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek (Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 79)."

(22)  Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky (Úř. věst. L 163, 17.6.1992, s. 1)."

(23)  Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu (Úř. věst. L 334, 23.12.1996, s. 1)."

(24)  Nařízení Komise (EHS) č. 3703/85 ze dne 23. prosince 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby (Úř. věst. L 351, 28.12.1985, s. 63).“"

Článek 9

Změny nařízení (EU) č. 1380/2013

Článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

ryby, které vykazují poškození způsobené predátory.“

;

b)

v odstavci 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zvláštní ustanovení, která se týkají způsobů a oblastí rybolovu nebo druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, uvedených v odstavci 1, jako například technická opatření uvedená v čl. 7 odst. 2, jejichž cílem je zvýšit selektivitu lovných zařízení nebo omezit nežádoucí úlovky nebo jim pokud možno zabránit;“

;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„14.   Do 31. května 2016 a do 31. května každého následujícího roku až do roku 2020 včetně předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o provádění povinnosti vykládky vycházející z informací zaslaných Komisi členskými státy a poradními sbory, jakož i z informací obdržených z jiných relevantních zdrojů.

Výroční zprávy obsahují:

opatření přijatá členskými státy a organizacemi producentů k zajištění dodržování povinnosti vykládky,

opatření přijatá členskými státy ke kontrole dodržování povinnosti vykládky,

informace o socioekonomickém dopadu povinnosti vykládky,

informace o dopadu povinnosti vykládky na bezpečnost na palubě rybářských plavidel,

informace o použití a odbytištích úlovků druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky a které nedosahují minimální referenční velikost pro zachování zdrojů,

informace o přístavních infrastrukturách a o vybavení plavidel, pokud jde o povinnost vykládky,

pro každou rybolovnou oblast informace o problémech zjištěných při provádění povinnosti vykládky a doporučení k jejich řešení.“

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1434/98 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 7 bodů 14 a 15 se použijí ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. května 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 68.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2015.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002, kterým se pro rok 2002 stanoví opatření pro obnovu populací tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa) (Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1434/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě (Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 10).