ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 132

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
29. května 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/827 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/828 ze dne 28. května 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/829 ze dne 27. května 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/831 ze dne 28. května 2015, kterým se aktualizuje seznam stran osvobozených od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 88/97 v návaznosti na ověřování zahájené sdělením Komise 2014/C 299/08

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/832 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

53

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/833 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

60

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/834 ze dne 28. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/835 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim k přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu

69

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/836 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku, pokud jde o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu a k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

78

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/837 ze dne 28. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

82

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/838 ze dne 28. května 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/827

ze dne 28. května 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 (2) provádí opatření stanovená rozhodnutím 2013/255/SZBP, včetně zákazu obchodu s kulturními statky a jinými předměty odvezenými ze Sýrie od 9. května 2011.

(2)

Dne 12. února 2015 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 2199 (2015), jejíž bod 17 zakazuje obchodování se syrskými kulturními statky a jinými předměty neoprávněně odvezenými ze Sýrie po 15. březnu 2011. Dne 28. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/837 (3), kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP s cílem sladit rozhodnutí 2013/255/SZBP s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2199 (2015), aby se uvedené rozhodnutí uplatňovalo na předměty neoprávněně odvezené ze Sýrie po 15. březnu 2011.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, a to zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 11c odst. 2 nařízení (EU) č. 36/2012 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zboží bylo vyvezeno ze Sýrie před 15. březnem 2011; nebo“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/837 ze dne 28. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (viz strana 82 v tomto čísle Úředního věstníku).


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/828

ze dne 28. května 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012, měla být zařazena jedna další osoba.

(3)

Na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012, by již neměla být vedena jedna osoba.

(4)

Na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by v návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2014 ve spojených věcech T-329/12 a T-74/13 Mazen Al-Tabbaa v. Rada (2) a na rozsudek Tribunálu ze dne 26. února 2015 ve věci T-652/11 Bassam Sabbagh v. Rada (2) neměli být vedeni Mazen Al–Tabbaa a Bassam Sabbagh.

(5)

Informace týkající se některých osob uvedených na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 je třeba aktualizovat.

(6)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Dosud nezveřejněno.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam osob uvedený v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňuje tato osoba:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

206.

Generál Muhamad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (také znám jako Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Narozen v provincii Jableh/Lattakia.

Od dubna 2015 velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti). Odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku a v přilehlých venkovských oblastech.

Bývalý zástupce vedoucího oddělení pro politickou bezpečnost (2012), důstojník syrské republikánské gardy a zástupce ředitele ředitelství politické bezpečnosti. Vedoucí oddělení pro vojenskou politiku, člen národního bezpečnostního úřadu.

29.5.2015

II.

Ze seznamu osob uvedeného v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012 se vypouští položka týkající se této osoby:

č. 11 Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Položky týkající se níže uvedených osob, uvedené v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012, se nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) také znám jako Mamlouk)

Datum narození: 19. února 1946;

Místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel národního bezpečnostního úřadu. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun; také znám jako Mohamed Dib Zeitun)

Datum narození: 20. května 1951;

Místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti; podílí se na násilí vůči demonstrantům.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

Datum narození: 10. prosince 1938

Bývalý viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

37.

Brigádní generál Rafiq (

Image

) (také znám jako Rafeeq) Shahadah (

Image

) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Bývalý velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Přímo se podílí na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.

23.8.2011

42.

Brigádní generál Nawful (

Image

) (také znám jako Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (také znám jako Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Idlibu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v provincii Idlib.

23.8.2011

44.

Brigádní generál Muhammed (

Image

) (také znám jako Muhamad) Zamrini (

Image

) (také znám jako Zamreni)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Homsu. Přímo se podílí na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (také znám jako André Mayard)

Narozen: 15. května 1955

Místo narození: Bassir

Adib Mayaleh je odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky.

15.5.2012

55.

Plukovník Lu'ai (

Image

) (také znám jako Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

80.

Brigádní velitel Nazih (

Image

) (také znám jako Nazeeh) Hassun (

Image

) (také znám jako Hassoun)

 

Velitel odboru syrské vojenské zpravodajské služby pro venkovské oblasti v okolí Damašku/Rif Dimashq, bývalý člen zpravodajské služby syrského letectva. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

137

Brigádní generál Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (také znám jako Maala, Maale, Ma'la)

 

Ředitel odboru č. 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (koncem roku 2011 nahradil brigádního generálála Hussama Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/829

ze dne 27. května 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis zboží

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota uvedená v článku 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

141,4

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

468,7

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

259,1

8

BR


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 471/2009 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚jiného původu‘.“


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830

ze dne 28. května 2015,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Evropské unii.

(2)

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl vypracován v rámci Organizace spojených národů, stanoví mezinárodně harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a pravidla pro bezpečnostní listy.

(3)

Požadavky na bezpečnostní listy v příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006 by měly být upraveny podle páté revize pravidel GHS pro bezpečnostní listy.

(4)

Dne 1. června 2015 vstoupí současně v platnost dvě protichůdné změny přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006, z nichž jednu zavedl čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a druhou zavedlo nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (3). Aby se předešlo nejasnostem ohledně toho, které znění přílohy II se použije, je třeba tuto přílohu v jejím pozměněném znění nahradit novou přílohou II.

(5)

Požadavek, aby hospodářské subjekty, které již sestavily bezpečnostní listy, tyto bezpečnostní listy okamžitě aktualizovaly v souladu s pozměněnou přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006, by pro ně znamenal nepřiměřenou zátěž. Proto by hospodářským subjektům mělo být po jistou dobu povoleno i nadále používat bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 59 bodu 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 a ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Aniž je dotčen čl. 31 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006, bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou i nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou tohoto nařízení do dne 31. května 2017.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 133, 31.5.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

ČÁST A

0.1   Úvod

0.1.1   Tato příloha stanoví požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu poskytovaného pro látku nebo směs v souladu s článkem 31.

0.1.2   Informace uvedené v bezpečnostním listu musí odpovídat informacím ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje. Byla-li sestavena zpráva o chemické bezpečnosti, příslušný scénář (příslušné scénáře) expozice se zahrne (zahrnou) do přílohy bezpečnostního listu.

0.2   Všeobecné požadavky na sestavení bezpečnostního listu

0.2.1   Bezpečnostní list umožní uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel bezpečnostního listu přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování.

0.2.2   Informace uváděné v bezpečnostních listech musí také splňovat požadavky stanovené ve směrnici 98/24/ES. Bezpečnostní list umožní zaměstnavatelům zejména zjistit, zda se na pracovišti vyskytují nebezpečné chemické činitele, a posoudit případná rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků v důsledku jejich používání.

0.2.3   Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

0.2.4   Jazyk použitý v bezpečnostním listu musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým slovům a zkratkám. Nesmí se používat tvrzení jako ‚může být nebezpečná‘, ‚nemá žádné účinky na zdraví‘, ‚bezpečná za většiny podmínek používání‘ nebo ‚neškodná‘ či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

0.2.5   Datum sestavení bezpečnostního listu se uvede na první straně. Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná verze, příjemci se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud tyto změny nejsou uvedeny jinde. V případě revidovaných bezpečnostních listů se na první straně uvede datum sestavení označené jako ‚Revize: (datum)‘ a také číslo verze, číslo revize, datum nahrazení nebo jiný údaj o tom, jaká verze se nahrazuje.

0.3   Forma bezpečnostního listu

0.3.1   Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu musí být přiměřená nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.

0.3.2   Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být očíslovány a opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (např. ‚strana 1 ze 3‘) nebo informací, zda následuje další strana (např. ‚Pokračování na další straně‘ nebo ‚Konec bezpečnostního listu‘).

0.4   Obsah bezpečnostního listu

Informace vyžadované touto přílohou se případně zahrnou do bezpečnostního listu, jsou-li k dispozici, a to do příslušných pododdílů stanovených v části B. Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly.

0.5   Další požadavky týkající se informací

S ohledem na široký rozsah vlastností látek a směsí může být v některých případech nutné začlenit do příslušných pododdílů další související a dostupné informace.

Další bezpečnostní a environmentální informace jsou potřebné k řešení potřeb námořníků a jiných pracovníků v dopravě při hromadné přepravě nebezpečných věcí loděmi přepravujícími hromadný náklad nebo tankovými loděmi námořní nebo vnitrozemské plavby, na které se vztahují pravidla Mezinárodní námořní organizace (IMO) nebo vnitrostátní právní předpisy. Pododdíl 14.7 doporučuje zahrnout základní klasifikační informace, pokud tyto náklady jsou přepravovány jako hromadné náklady podle přílohy II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973, ve znění jejího protokolu z roku 1978 (MARPOL) (1) a Mezinárodního předpisu pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (mezinárodní předpis o hromadné přepravě chemikálií) (předpis IBC) (2). Kromě toho lodě přepravující ropu nebo ropné palivo, jak je definováno v příloze I úmluvy MARPOL, hromadně nebo ropné palivo v zásobnících, musí být před nakládkou vybaveny ‚bezpečnostním listem materiálu‘ v souladu s rezolucí Výboru pro námořní bezpečnost (MSC) IMO ‚Doporučení pro bezpečnostní listy materiálu pro ropný náklad a ropné palivo podle přílohy I úmluvy MARPOL‘ (MSC.286(86)). Proto za účelem zavedení jednotného harmonizovaného bezpečnostního listu pro námořní i nenámořní použití mohou být ve vhodných případech do bezpečnostních listů zahrnuta další ustanovení rezoluce MSC.286(86) pro námořní přepravu nákladů a lodních topných olejů podle přílohy I úmluvy MARPOL.

0.6   Jednotky

Používají se jednotky měření stanovené ve směrnici Rady 80/181/EHS (3).

0.7   Zvláštní případy

Bezpečnostní listy se vyžadují také pro zvláštní případy uvedené v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, pro které platí odchylky v označování.

1.    ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Tento oddíl bezpečnostního listu stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.

1.1   Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku se v případě látky uvede v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 a v případě směsi v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1272/2008 a tak, jak je to uvedeno na štítku v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde se látka nebo směs uvádí na trh, nestanoví-li dotčený členský stát (dotčené členské státy) jinak.

U látek podléhajících registraci musí být identifikátor výrobku v souladu s identifikátorem výrobku uvedeným v žádosti o registraci a musí být uvedeno rovněž registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel, který je distributorem nebo následným uživatelem, v případě společného podání žádosti vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci za předpokladu, že:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen ‚dozorový orgán‘) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Jeden bezpečnostní list může být poskytován pro více než jednu látku nebo směs, pokud informace v takovém bezpečnostním listu uvedené u každé z látek nebo směsí splňují požadavky této přílohy.

Jiné prostředky identifikace

Mohou být poskytnuty další názvy nebo synonyma, kterými je látka nebo směs označena, nebo pod nimiž je obecně známá, jako jsou alternativní názvy, čísla, kódy výrobku společnosti nebo jiné specifické identifikátory.

1.2   Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedou se alespoň určená použití, která mají význam pro příjemce látky nebo směsi. Jedná se o stručný popis, k čemu je látka nebo směs určena, jako např. ‚zhášecí přísada‘, ‚antioxidant‘.

Uvedou se použití, která dodavatel nedoporučuje, včetně případného odůvodnění. Tento seznam nemusí být taxativní.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto pododdíle bezpečnostního listu v souladu s určenými použitími ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

1.3   Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikuje se dodavatel, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list.

Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

U žadatelů o registraci musí informace odpovídat informacím o totožnosti výrobce nebo dovozce uvedeným v žádosti o registraci.

Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci ze třetí země.

1.4   Telefonní číslo pro naléhavé situace

Poskytnou se odkazy na informační servis v případě nouze. Existuje-li v členském státě, v němž je látka nebo směs uváděna na trh, oficiální poradenská instituce (může to být instituce pověřená přijímáním informací týkajících se vlivu látek a směsí na zdraví podle článku 45 nařízení (ES) č. 1272/2008), uvede se její telefonní číslo, které může postačovat. Je-li z nějakých důvodů dostupnost těchto služeb omezena, např. z důvodu úředních hodin, nebo existují-li omezení v konkrétním druhu poskytovaných informací, musí to být jasně uvedeno.

2.    ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.

2.1   Klasifikace látky nebo směsi

Uvede se klasifikace látky nebo směsi, která vyplývá z použití klasifikačních kritérií v nařízení (ES) č. 1272/2008. Oznámil-li dodavatel informace týkající se látky za účelem jejich zahrnutí do seznamu klasifikací a označení v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být klasifikace uvedená v bezpečnostním listu stejná jako klasifikace uvedená v daném oznámení.

Nesplňuje-li směs kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí to být jasně uvedeno.

Informace o látkách ve směsích jsou uvedeny v pododdíle 3.2.

Není-li klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti plně vypsána, zahrne se odkaz na oddíl 16, kde se uvede úplný text každé klasifikace, včetně každé standardní věty o nebezpečnosti.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí se vyjmenují v souladu s oddíly 9 až 12 bezpečnostního listu tak, aby byli neodborníci schopni identifikovat nebezpečnost látky nebo směsi.

2.2   Prvky označení

Na základě klasifikace se uvedou alespoň následující prvky označení na štítku v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: výstražný symbol/výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo/slova, standardní věta/věty o nebezpečnosti a pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení. Barevný výstražný symbol stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 může být nahrazen černobílou grafickou reprodukcí celého výstražného symbolu nebezpečnosti nebo pouze grafickou reprodukcí symbolu.

Uvedou se použitelné prvky označení v souladu s článkem 25 a čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.3   Další nebezpečnost

Poskytnou se informace, zda látka nebo směs splňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII.

Uvedou se informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, ale může přispívat k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi, jako je vytváření látek znečisťujících ovzduší během tuhnutí nebo zpracování, prašnost, výbušné vlastnosti, které nesplňují klasifikační kritéria části 2 oddílu 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, nebezpečí výbuchu prachu, zkřížená senzibilace, dusivost, nebezpečí omrzlin, velká možnost výrazného zápachu, vůně nebo chuti nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy nebo potenciál fotochemické tvorby ozonu. Při nebezpečí výbuchu prachu je vhodná věta ‚V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs‘.

3.    ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu.

3.1   Látky

Chemická identita hlavní složky látky se uvede alespoň v podobě identifikátoru výrobku nebo jednoho z dalších prostředků identifikace uvedených v pododdíle 1.1.

Chemická identita každé nečistoty, stabilizující přídatné látky nebo jednotlivé složky (jiné než hlavní složka), která je sama klasifikována a přispívá ke klasifikaci látky, se uvede takto:

a)

identifikátor výrobku v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008;

b)

není-li identifikátor výrobku k dispozici, jeden z dalších názvů (běžný název, obchodní název, zkratka) nebo identifikační čísla.

Dodavatelé látek se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny složky včetně neklasifikovaných.

Tento pododdíl lze také použít pro poskytování informací týkajících se vícesložkových látek.

3.2   Směsi

Identifikátor výrobku, koncentrace nebo rozmezí koncentrace a klasifikace se uvedou alespoň pro všechny látky podle bodu 3.2.1 nebo 3.2.2. Dodavatelé směsí se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny látky ve směsi, včetně látek nesplňujících kritéria pro klasifikaci. Tyto informace umožní příjemci snadnou identifikaci nebezpečné vlastnosti látek ve směsi. Nebezpečné vlastnosti samotné směsi se uvedou v oddíle 2.

Koncentrace látek ve směsi se popíší jedním z následujících způsobů:

a)

přesné hmotnostní nebo objemové procentní obsahy v sestupném pořadí, je-li to technicky možné;

b)

rozmezí procentních hmotnostních nebo objemových obsahů v sestupném pořadí, je-li to technicky možné.

Použije-li se rozmezí procentních obsahů, musí nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí popisovat účinky při nejvyšší koncentraci každé složky.

Jsou-li k dispozici účinky směsi jako celku, tyto informace se začlení do oddílu 2.

Je-li povoleno použití alternativního chemického názvu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008, lze použít tento název.

3.2.1   U směsi, která splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se uvedou následující látky spolu s jejich koncentrací nebo rozmezím koncentrace ve směsi:

a)

látky představující nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jsou tyto látky obsaženy v koncentracích rovných nebo vyšších než nejnižší z těchto hodnot:

ia)

obecné mezní hodnoty stanovené v tabulce 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008,

ib)

obecné koncentrační limity uvedené v částech 3 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 s přihlédnutím ke koncentracím uvedeným v poznámkách k některým tabulkám v části 3, pokud jde o povinnost zpřístupnit bezpečnostní list pro směsi na vyžádání, a pro nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008) ≥ 10 %,

Seznam tříd nebezpečnosti, kategorií nebezpečnosti a koncentračních limitů, u nichž se látka uvede jako látka ve směsi v pododdíle 3.2.

1.1.

Třída a kategorie nebezpečnosti

Koncentrační limit

v %

Akutní toxicita, kategorie 1,2 a 3

≥ 0,1

Akutní toxicita, kategorie 4

≥ 1

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1 A, 1B, 1C a kategorie 2

≥ 1

Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 1 a 2

≥ 1

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

≥ 0,1

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1 A a 1B

≥ 0,1

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 2

≥ 1

Karcinogenita kategorie 1 A, 1B a 2

≥ 0,1

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A, 1B, 2 a účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

≥ 0,1

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1 a 2

≥ 1

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 a 2

≥ 1

Nebezpečnost při vdechnutí

≥ 10

Nebezpečnost pro vodní prostředí – akutní, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 2, 3 a 4

≥ 1

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

≥ 0,1

ii)

specifické koncentrační limity uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008,

iii)

byl-li v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení,

iv)

specifické koncentrační limity uvedené v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008,

v)

koncentrační limity stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1272/2008,

vi)

byl-li v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení;

b)

látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí a které už nejsou zahrnuty do písmene a);

c)

látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a), pokud koncentrace jednotlivé látky je rovna nebo vyšší než 0,1 %.

3.2.2   U směsi nesplňující kritéria pro klasifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 se uvedou látky, které jsou obsaženy v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než následující koncentrace, a to spolu s údajem o jejich koncentraci nebo rozmezí koncentrace:

a)

1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a 0,2 % objemových pro plynné směsi u

i)

látek představujících nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo

ii)

látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí;

b)

0,1 % hmotnostních pro látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII, vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a).

3.2.3   U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 včetně kódu/kódů třídy/tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v tabulce 1.1 v příloze VI uvedeného nařízení a také standardní věty o nebezpečnosti, které jsou přiřazeny podle fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí. Standardní věty o nebezpečnosti se v tomto oddíle nemusí uvést v plném znění, postačují jejich kódy. V případech, kdy se neuvedou v plném znění, připojí se odkaz na oddíl 16, v němž se uvede plné znění každé příslušné standardní věty o nebezpečnosti. Nesplňuje-li látka kritéria pro klasifikaci, popíše se důvod uvedení látky v pododdíle 3.2, např. ‚neklasifikovaná látka vPvB‘ nebo ‚látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí‘.

3.2.4   U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení, je-li k dispozici.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel směsi vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci v případě společného podání žádosti, pokud:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen ‚dozorový orgán‘) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Je-li k dispozici číslo ES, uvede se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Může se také uvést číslo CAS a název IUPAC, jsou-li k dispozici.

U látek uvedených v tomto pododdíle jejich alternativním chemickým názvem podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 není třeba uvádět registrační číslo, číslo ES a další přesné chemické identifikátory.

4.    ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.

4.1   Popis první pomoci

4.1.1   Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice, tj. vdechnutí, styk s kůží, styk s okem a požití.

4.1.2   V pokynech se uvede:

a)

zda je nutná okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky;

b)

zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch;

c)

zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty, a

d)

zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují osobní ochranné prostředky.

4.2   Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Poskytnou se stručné souhrnné informace o nejdůležitějších akutních i opožděných symptomech a účincích expozice.

4.3   Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Popřípadě se poskytnou informace o klinických zkouškách a lékařském sledování opožděných účinků, konkrétní podrobné informace o protilátkách (jsou-li známé) a kontraindikacích.

U některých látek nebo směsí může být důležité zdůraznit, že na pracovišti musí být k dispozici zvláštní prostředky pro poskytnutí specifického a okamžitého ošetření.

5.    ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.

5.1   Hasiva

 

Vhodná hasiva:

Poskytnou se informace o vhodných hasivech.

 

Nevhodná hasiva:

Uvede se, zda jsou některá hasiva nevhodná pro konkrétní situaci, ve které se vyskytuje látka nebo směs (např. vyhněte se vysokotlakým hasivům, která by mohla způsobit vytvoření potenciálně výbušné prachovzdušné směsi).

5.2   Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poskytnou se informace o nebezpečnosti, která může vyplývat z látky nebo směsi, jako nebezpečné zplodiny hoření, které vznikají, když látka nebo směs hoří, např. ‚může při hoření vytvářet toxické plyny s obsahem oxidu uhelnatého‘ nebo ‚při hoření vytváří oxidy síry a dusíku‘.

5.3   Pokyny pro hasiče

Poskytnou se pokyny o ochranných opatřeních, která je nutné učinit během hašení požáru, jako ‚nádrže chlaďte vodním postřikem‘, a pokyny týkající se zvláštních ochranných prostředků pro hasiče, jako jsou obuv, pracovní oděvy, rukavice, ochrana očí a obličeje a dýchací přístroje.

6.    ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

V tomto oddíle bezpečnostního listu se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nežádoucí účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno.

6.1   Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1   Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, jako např.:

a)

používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu;

b)

odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu a

c)

nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem.

6.1.2   Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se vhodných materiálů pro osobní ochranné oděvy (např. ‚vhodný: butylen‘; ‚nevhodný: PVC‘).

6.2   Opatření na ochranu životního prostředí

Poskytnou se pokyny týkající se bezpečnostních opatření souvisejících s ochranou životního prostředí, která je nutné učinit v případě náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, např. zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

6.3   Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1   Poskytnou se příslušné pokyny, jak omezit únik rozlité látky nebo směsi. Vhodné metody omezení úniku mohou zahrnovat následující:

a)

tvorba ohrazení, zakrytí kanalizačních vpustí;

b)

způsoby utěsnění.

6.3.2   Poskytnou se příslušné pokyny, jak odstranit rozlitou látku nebo směs. Vhodné postupy čištění mohou zahrnovat následující:

a)

neutralizační metody;

b)

dekontaminační metody;

c)

adsorpční materiály;

d)

metody čištění;

e)

metody vysávání;

f)

vybavení nutné pro omezení úniku/čištění (popřípadě se zahrne používání nářadí a vybavení z nejiskřícího kovu).

6.3.3   Poskytnou se jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění, např. upozornění ‚nikdy nepoužívejte …‘.

6.4   Odkaz na jiné oddíly

Popřípadě se uvede odkaz na oddíly 8 a 13.

7.    ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1   Uvedou se konkrétní doporučení:

a)

pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b)

pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi;

c)

pro upozornění na operace a podmínky, které vytvářejí nová rizika tím, že mění vlastnosti látky nebo směsi, a na vhodná protiopatření a

d)

pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2   Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a)

nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b)

umýt si ruce po použití a

c)

před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a)

jak řídit rizika související s:

i)

výbušným ovzduším,

ii)

žíravými podmínkami,

iii)

nebezpečím vznícení,

iv)

neslučitelnými látkami nebo směsmi,

v)

vypařováním a

vi)

potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b)

jak kontrolovat účinky:

i)

povětrnostních podmínek,

ii)

vnějšího atmosférického tlaku,

iii)

teploty,

iv)

slunečního světla,

v)

vlhkosti a

vi)

vibrace;

c)

jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i)

stabilizátorů a

ii)

antioxidantů;

d)

jiné pokyny včetně:

i)

požadavků na větrání,

ii)

zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),

iii)

množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv)

slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné/specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs, místo se zprávami o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

8.    ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

8.1   Kontrolní parametry

8.1.1   Jsou-li k dispozici, uvedou se u látky nebo u všech látek ve směsi následující vnitrostátní limitní hodnoty, včetně právního základu každé z nich, platné v dané době v členském státě, v němž se bezpečnostní list poskytuje. Uvádí-li se limitní hodnoty expozice na pracovišti, použije se chemická identita specifikovaná v oddíle 3.

8.1.1.1.

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám expozice na pracovišti Unie v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113/EU (4);

8.1.1.2.

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 2004/37/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

8.1.1.3.

jakékoli jiné vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti;

8.1.1.4.

vnitrostátní biologické limitní hodnoty, které odpovídají biologickým limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

8.1.1.5.

jakékoli jiné vnitrostátní biologické limitní hodnoty.

8.1.2   Alespoň u nejvýznamnějších látek se uvedou informace o sledovacích postupech doporučených v dané době.

8.1.3   Pokud se při určeném používání látky nebo směsi tvoří látky znečišťující ovzduší, uvedou se pro ně rovněž platné limitní hodnoty expozice na pracovišti a/nebo biologické limitní hodnoty.

8.1.4   Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti nebo je-li k dispozici hodnota DNEL podle oddílu 1.4 přílohy I nebo hodnota PNEC podle oddílu 3.3 přílohy I, uvedou se příslušné hodnoty DNEL a hodnoty PNEC pro danou látku pro scénáře expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedené v příloze bezpečnostního listu.

8.1.5   Pokud se při rozhodování o opatřeních v rámci řízení rizika s ohledem na specifická použití využívá metoda použití konkrétní technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky, uvedou se dostatečné podrobnosti, aby se umožnilo účinné řízení rizika. Souvislosti a omezení konkrétního doporučení technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky musí být jasně vysvětleny.

8.2   Omezování expozice

Uvedou se informace požadované v tomto pododdíle, není-li scénář expozice obsahující tyto informace připojen k bezpečnostnímu listu.

Pokud dodavatel upustil od zkoušky podle oddílu 3 přílohy XI, uvede zvláštní podmínky použití, z nichž vychází odůvodnění, proč od zkoušky upustil.

Byla-li látka registrována jako izolovaný meziprodukt (na místě nebo přepravovaný), uvede dodavatel, že tento bezpečnostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází odůvodnění registrace v souladu s články 17 nebo 18.

8.2.1   Vhodné technické kontroly

Popis vhodných opatření pro omezování expozice se vztahuje na určené/určená použití látky nebo směsi podle pododdílu 1.2. Informace musí být dostatečné, aby zaměstnavateli umožnily provést posouzení rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků plynoucího z přítomnosti látky nebo směsi v souladu s články 4 až 6 směrnice 98/24/ES a popřípadě s články 3 až 5 směrnice 2004/37/ES.

Tyto informace doplňují skutečnosti již uvedené v oddíle 7.

8.2.2   Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1   Informace o používání osobních ochranných prostředků musí odpovídat správným postupům ochrany zdraví při práci a musí být spojeny s dalšími opatřeními pro omezování expozice včetně technických kontrol, větrání a izolace. V případě potřeby konkrétních pokynů týkajících se protipožárních/chemických osobních ochranných prostředků se odkazuje na oddíl 5.

8.2.2.2   S ohledem na směrnici Rady 89/686/EHS (5) a s odkazem na příslušné normy CEN se přesně uvede, které ochranné prostředky poskytnou náležitou a vhodnou ochranu, včetně těchto případů:

a)

Ochrana očí a obličeje

Uvede se požadovaný typ vybavení pro ochranu očí a obličeje na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu, jako jsou ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, ochranný štít.

b)

Ochrana kůže

i)

Ochrana rukou

Na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu a s ohledem na intenzitu a dobu trvání dermální expozice se musí jasně specifikovat typ rukavic, které je třeba použít při manipulaci s látkou nebo směsí, včetně:

druhu a tloušťky materiálu,

typické nebo minimální doby průniku materiálem rukavic.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu rukou.

ii)

Jiná ochrana

Je-li nutné kromě rukou chránit i jinou část těla, musí se na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu specifikovat typ a kvalita požadovaného ochranného prostředku, jako jsou vysoké rukavice, obuv, oděv.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu kůže a specifická hygienická opatření.

c)

Ochrana dýchacích cest

V případě plynů, par, aerosolu nebo prachu se specifikuje typ ochranného prostředku, který se má použít, a to na základě nebezpečnosti a možnosti expozice, včetně dýchacích přístrojů se vzduchovým filtrem s určením vhodného filtračního prvku (náplň nebo nádoba), odpovídajících filtrů částic a odpovídajících masek nebo samostatného dýchacího přístroje.

d)

Tepelné nebezpečí

Při specifikaci ochranných prostředků používaných na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí, se musí věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu provedení osobních ochranných prostředků.

8.2.3   Omezování expozice životního prostředí

Uvedou se informace, které zaměstnavatel potřebuje ke splnění povinností podle právních předpisů Unie o ochraně životního prostředí.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvede se přehled opatření k řízení rizik pro náležité omezení expozice životního prostředí dané látce pro scénáře expozice uvedené v příloze bezpečnostního listu.

9.    ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Použije se čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

9.1   Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Musí se jasně identifikovat níže uvedené vlastnosti, popřípadě včetně odkazu na používané zkušební metody a specifikace příslušných jednotek měření a/nebo referenčních podmínek. Je-li to vhodné pro výklad numerické hodnoty, uvede se také metoda stanovení (např. metoda stanovení bodu vzplanutí, metoda otevřeného/zavřeného kelímku):

a)

vzhled:

uvede se skupenství (pevná látka (včetně vhodných a dostupných bezpečnostních informací o granulometrii a o specifickém povrchu, nejsou-li již uvedeny jinde v tomto bezpečnostním listu), kapalina, plyn) a barva látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává;

b)

zápach:

je-li zápach rozeznatelný, stručně se popíše;

c)

prahová hodnota zápachu;

d)

pH:

uvede se pH látky, směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo jako vodného roztoku; u vodného roztoku se uvede také koncentrace;

e)

bod tání/bod tuhnutí;

f)

počáteční bod varu a rozmezí bodu varu;

g)

bod vzplanutí;

h)

rychlost odpařování;

i)

hořlavost (pevné látky, plyny);

j)

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti;

k)

tlak páry;

l)

hustota páry;

m)

relativní hustota;

n)

rozpustnost;

o)

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda;

p)

teplota samovznícení;

q)

teplota rozkladu;

r)

viskozita;

s)

výbušné vlastnosti;

t)

oxidační vlastnosti.

Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

Aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření, uvedou se všechny důležité informace o látce nebo směsi. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci, pokud se vyžaduje.

V případě směsi musí z údajů jasně vyplývat, na kterou látku ve směsi se údaje vztahují, pokud neplatí pro celou směs.

9.2   Další informace

V případě potřeby se uvedou další fyzikální a chemické parametry jako mísitelnost, rozpustnost v tucích (uvede se rozpouštědlo – olej), vodivost nebo třída plynů. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o oxidačně-redukčním potenciálu, potenciálu tvorby radikálů a fotokatalytických vlastnostech.

10.    ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

10.1   Reaktivita

10.1.1   Popíše se nebezpečí reaktivity látky nebo směsi. Uvedou se konkrétní údaje ze zkoušek pro látku nebo směs jako celek, jsou-li k dispozici. Informace však mohou vycházet také z obecných údajů pro třídu nebo druh látky či směsi, pokud tyto údaje adekvátně představují předpokládanou nebezpečnost látky nebo směsi.

10.1.2   Nejsou-li údaje pro směsi k dispozici, uvedou se údaje o látkách ve směsi. Při určování neslučitelnosti se musí vzít v úvahu látky, obaly a znečišťující látky, s nimiž by látka nebo směs mohla přijít do styku během přepravy, skladování a používání.

10.2   Chemická stabilita

Uvede se, zda je látka nebo směs stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. Popíší se stabilizátory, které se používají nebo které může být třeba použít pro zachování chemické stability látky nebo směsi. Uvede se důsledek změny fyzikálního stavu látky nebo směsi pro bezpečnost.

10.3   Možnost nebezpečných reakcí

Je-li to vhodné, uvede se, zda látka nebo směs reaguje nebo polymerizuje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky. Popíší se podmínky, za kterých může dojít k nebezpečným reakcím.

10.4   Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uvede se přehled podmínek, jako je teplota, tlak, světlo, náraz, statický výboj, vibrace nebo jiná fyzikální zatížení, které by mohly vyvolat nebezpečnou reakci, a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení souvisejících rizik.

10.5   Neslučitelné materiály

Uvedou se druhy látek nebo směsí nebo specifické látky, jako je voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla, s nimiž by mohla látka nebo směs reagovat za vzniku nebezpečných situací (výbuch, uvolnění toxických či hořlavých látek nebo nadměrného tepla), a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení rizik souvisejících s těmito nebezpečnými situacemi.

10.6   Nebezpečné produkty rozkladu

Uvedou se známé a důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí. Nebezpečné produkty rozkladu se zahrnou do oddílu 5 bezpečnostního listu.

11.    ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu je určený především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a srozumitelný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

11.1   Informace o toxikologických účincích

Uvedou se informace týkající se těchto příslušných tříd nebezpečnosti:

a)

akutní toxicita;

b)

žíravost/dráždivost pro kůži;

c)

vážné poškození očí/podráždění očí;

d)

senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;

e)

mutagenita v zárodečných buňkách;

f)

karcinogenita;

g)

toxicita pro reprodukci;

h)

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

i)

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

j)

nebezpečnost při vdechnutí.

Tyto nebezpečnosti musí být v bezpečnostním listu uvedeny vždy.

V případě látek podléhajících registraci se uvede stručné shrnutí informací odvozených z uplatňování příloh VII až XI, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. U látek podléhajících registraci musí informace obsahovat také výsledek srovnání dostupných údajů s kritérii uvedenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1 A a 1B, podle bodu 1.3.1 přílohy I tohoto nařízení.

11.1.1   Uvedou se informace pro každou třídu nebezpečnosti nebo členění. Je-li uvedeno, že látka nebo směs není klasifikována pro konkrétní třídu nebezpečnosti nebo členění, musí bezpečnostní list jasně uvádět, zda je to kvůli nedostatku údajů, technické nemožnosti získat údaje, neprůkazným údajům nebo údajům, které jsou sice průkazné, ale nejsou dostačující pro klasifikaci; v posledním případě se musí v bezpečnostním listu uvést ‚na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna‘.

11.1.2   Údaje zahrnuté do tohoto pododdílu se vztahují na látku nebo směs uváděnou na trh. V případě směsi by měly údaje popisovat toxikologické vlastnosti směsi jako celku, s výjimkou případů, kdy platí čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Jsou-li k dispozici, uvedou se také příslušné toxikologické vlastnosti nebezpečných látek ve směsi, jako např. LD50, odhady akutní toxicity nebo LC50.

11.1.3   Existuje-li značné množství údajů ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků použitých kritických studií, např. podle cesty expozice.

11.1.4   Nejsou-li u konkrétní třídy nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento závěr zdůvodní.

11.1.5   Informace o pravděpodobných cestách expozice

Uvedou se informace o pravděpodobných cestách expozice a účincích látky nebo směsi, a to pro každou případnou cestou expozice, tj. požitím (polknutím), vdechnutím nebo expozicí kůže/očí. Nejsou-li účinky na zdraví známy, musí být tato skutečnost uvedena.

11.1.6   Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Popíší se potenciální nepříznivé účinky na zdraví a příznaky odpovídající expozici látce nebo směsi a jejím složkám nebo známým vedlejším produktům. Uvedou se dostupné informace o příznacích odpovídajících fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem látky nebo směsi po expozici. Popíší se první příznaky při nízkých expozicích až po následky vysoké expozice, jako např. ‚mohou se vyskytnout bolesti hlavy a závratě přecházející do mdlob nebo bezvědomí; velké dávky mohou způsobit kóma a smrt‘.

11.1.7   Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Uvedou se informace o tom, zda lze po krátkodobé nebo dlouhodobé expozici očekávat opožděné nebo okamžité účinky. Uvedou se rovněž informace o akutních a chronických účincích na zdraví souvisejících s expozicí člověka látce nebo směsi. Nejsou-li údaje o účincích na člověka k dispozici, shrnou se údaje ze zkoušek na zvířatech a jasně se označí druhy zvířat. Uvede se, zda se toxikologické údaje zakládají na údajích o účincích na člověka nebo na údajích ze zkoušek na zvířatech.

11.1.8   Interaktivní účinky

Zahrnou se informace o interakcích, jsou-li důležité a k dispozici.

11.1.9   Neexistence konkrétních údajů

Získat informace o nebezpečnosti látky nebo směsi nemusí být vždy možné. V případech, kdy údaje o konkrétní látce nebo směsi nejsou k dispozici, lze případně použít údaje o podobných látkách nebo směsích, je-li příslušná podobná látka nebo směs identifikována. Nepoužívají-li se konkrétní údaje nebo nejsou-li údaje k dispozici, musí být tato skutečnost jasně uvedena.

11.1.10   Směsi

Pokud směs nebyla zkoušena z hlediska jejích účinků na zdraví jako celek, uvedou se pro daný účinek na zdraví odpovídající informace o příslušných látkách uvedených v oddíle 3.

11.1.11   Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách

11.1.11.1   Látky ve směsi mohou v těle na sebe vzájemně působit a mít za následek různé míry absorpce, metabolismu a vylučování. V důsledku toho se toxické působení může měnit a celková toxicita směsi se může odlišovat od toxicity látek obsažených ve směsi. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při uvádění toxikologických informací v tomto oddíle bezpečnostního listu.

11.1.11.2   Je nutné zvážit, zda koncentrace každé látky je dostačující, aby přispěla k účinkům směsi jako celku na zdraví. Pro každou látku se předloží informace o toxických účincích kromě následujících případů:

a)

jsou-li informace duplicitní, uvedou se pouze jednou za směs jako celek, např. když dvě různé látky způsobují zvracení a průjem;

b)

není-li pravděpodobné, že by se tyto účinky vyskytly při současných koncentracích, např. když se slabá dráždivá látka zředí v nedráždivém roztoku na úroveň pod určitou koncentrací;

c)

nejsou-li informace o vzájemném působení látek ve směsi k dispozici, nebudou se uvádět žádné předpoklady a namísto nich se zvlášť vyjmenují účinky každé látky na zdraví.

11.1.12   Další informace

Zahrnou se další související informace o nepříznivých účincích na zdraví, i když se podle klasifikačních kritérií nevyžadují.

12.    ODDÍL 12: Ekologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje informace, které umožňují posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. Pododdíly 12.1 až 12.6 bezpečnostního listu poskytují stručné shrnutí údajů včetně příslušných údajů ze zkoušek, jsou-li k dispozici, které jasně určuje druhy zvířat, složky životního prostředí, jednotky, trvání zkoušek a zkušební podmínky. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje (neboť dostupné údaje prokazují, že látka nebo směsnesplňuje kritéria pro klasifikaci), nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. Není-li látka nebo směs klasifikována z jiných důvodů (například kvůli technické nemožnosti získat údaje nebo neprůkaznosti údajů), v bezpečnostním listu by to mělo být jasně uvedeno.

Některé vlastnosti jsou specifické pro látku, tj. bioakumulace, perzistence a rozložitelnost, a tyto informace se uvedou, jsou-li k dispozici a vhodné, pro každou příslušnou látku ve směsi (tj. ty, které musí být uvedeny v oddíle 3 bezpečnostního listu a jsou nebezpečné pro životní prostředí nebo PBT/vPvB). Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vznikajících rozkladem látek a směsí.

Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

12.1   Toxicita

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o toxicitě s využitím údajů ze zkoušek provedených na vodních a/nebo suchozemských organismech. Musí obsahovat důležité dostupné údaje o toxicitě pro vodní organismy, jak akutní, tak chronické toxicitě pro ryby, korýše, řasy a jiné vodní rostliny. Jsou-li k dispozici, uvedou se dále údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy a další organismy důležité z hlediska životního prostředí, jako jsou ptáci, včely a rostliny. Má-li látka nebo směs inhibiční účinky na aktivitu mikroorganismů, zmíní se možný dopad na čistírny odpadních vod.

U látek podléhajících registraci se uvedou souhrny informací získaných použitím příloh VII až XI tohoto nařízení.

12.2   Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost je schopnost látky nebo příslušných látek ve směsi rozkládat se v životním prostředí buď biologickým rozkladem, nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení perzistence a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici. Uvádí-li se poločasy rozkladu, musí se určit, zda se tyto poločasy vztahují na mineralizaci nebo na primární rozklad. Zmíní se rovněž schopnost látky nebo některých látek ve směsi rozkládat se v čistírnách odpadních vod.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.3   Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál je schopnost látky nebo některých látek ve směsi akumulovat se v biotě a případně procházet potravním řetězcem. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení bioakumulačního potenciálu. Musí obsahovat odkaz na rozdělovací koeficient oktanol/voda (Ko/w) a biokoncentrační faktor (BCF), jsou-li k dispozici.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.4   Mobilita v půdě

Mobilita v půdě je schopnost látky nebo složek směsi proniknout působením přírodních sil do podzemních vod nebo rozptýlit se na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí. Schopnost mobility v půdě se uvede, je-li údaj k dispozici. Informace o mobilitě v půdě lze zjistit z příslušných údajů o mobilitě, jako jsou adsorpční studie nebo studie o vyluhování, známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí nebo povrchové napětí. Například hodnoty Koc lze předpovídat z rozdělovacích koeficientů oktanol/voda (Ko/w). Vyluhování a mobilitu lze předpovídat z modelů.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

Jsou-li k dispozici experimentální údaje, mají obecně přednost před modely a předpověďmi.

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se výsledky posouzení PBT a vPvB stanovené ve zprávě o chemické bezpečnosti.

12.6   Jiné nepříznivé účinky

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí, např. osud v životním prostředí (expozice), potenciál fotochemické tvorby ozonu, potenciál poškozovat ozonovou vrstvu, možné narušování endokrinní činnosti a/nebo schopnost přispívat ke globálnímu oteplování.

13.    ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady, jež jsou preferovaná z hlediska životního prostředí a odpovídají požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (6) platným v členském státě, v němž je bezpečnostní list vydáván. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určeným použitím ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

13.1   Metody nakládání s odpady

V tomto pododdílu bezpečnostního listu se:

a)

musí specifikovat obaly a metody pro nakládání s odpady včetně vhodných metod nakládání s odpady látek nebo směsi i všech kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování);

b)

musí specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady;

c)

musí zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace;

d)

určí zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady, pokud je to vhodné.

Uvedou se všechna důležitá ustanovení Unie týkající se odpadů. Pokud taková ustanovení neexistují, uvedou se související platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.

14.    ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li takové informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, v tomto oddíle se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých Vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (7), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) (8) a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) (9) – přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (10) –, jakož i Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (11) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) (12) (letecká doprava).

14.1   UN číslo

Uvede se UN číslo (tj. čtyřmístné identifikační číslo látky, směsi nebo předmětu následující po písmenech ‚UN‘) ze Vzorových předpisů OSN.

14.2   Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Uvede se oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu ze Vzorových předpisů OSN, pokud není použit jako identifikátor výrobku v pododdíle 1.1.

14.3   Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Uvede se třída nebezpečnosti pro přepravu (a vedlejší rizika) přidělená látkám nebo směsím na základě převládajícího nebezpečí, které představují v souladu se Vzorovými předpisy OSN.

14.4   Obalová skupina

Popřípadě se uvede číslo obalové skupiny ze Vzorových předpisů OSN. Číslo obalové skupiny se přiděluje některým látkám podle jejich stupně nebezpečnosti.

14.5   Nebezpečnost pro životní prostředí

Uvede se, zda je látka nebo směs nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií Vzorových předpisů OSN (jak jsou uvedena v předpise IMDG, v ADR, RID a ADN) a/nebo zda se jedná o látku znečišťující moře podle předpisu IMDG. Je-li látka nebo směs schválená nebo určená pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách v tankových lodích, uvede se, zda je podle ADN nebezpečná pro životní prostředí pouze v tankových lodích.

14.6   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Uvedou se informace o zvláštních bezpečnostních opatřeních, která by uživatel měl nebo musí učinit nebo jichž by si uživatel měl nebo musí být vědom v souvislosti s přepravou nebo převozem, a to v rámci svých prostor i mimo ně.

14.7   Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Tento pododdíl se použije pouze tehdy, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle následujících dokumentů IMO: příloha II úmluvy MARPOL a předpisu IBC.

Uvede se název výrobku (pokud se odlišuje od názvu v pododdíle 1.1), jak je požadován podle nákladního listu, a v souladu s názvem používaným v seznamech názvů výrobků uvedených v kapitole 17 nebo 18 předpisu IBC nebo v posledním vydání oběžníku Výboru IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).2/Oběžník (13). Uvede se požadovaný typ lodě a kategorie znečištění.

15.    ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny (např. zda se na látku nebo směs vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (14), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (15) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 (16)).

15.1   Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Uvedou se informace ohledně souvisejících ustanovení Unie týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (např. kategorie Seveso/látky jmenovitě uvedené v příloze I směrnice Rady 96/82/ES (17)) nebo ohledně právního statusu látky nebo směsi (včetně látek ve směsi) v konkrétní zemi, včetně pokynu k opatření, které by měl příjemce na základě těchto ustanovení učinit. Je-li to vhodné, vyjmenují se vnitrostátní zákony příslušných členských států, které tato ustanovení provádějí, a jiná vnitrostátní opatření, která mohou být důležitá.

Pokud se na látku nebo směs uvedené v tomto bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí na úrovni Unie (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), musí být tato ustanovení zmíněna.

15.2   Posouzení chemické bezpečnosti

V tomto pododdíle bezpečnostního listu se uvede, zda dodavatel provedl posouzení chemické bezpečnosti pro látku nebo směs.

16.    ODDÍL 16: Další informace

V tomto oddíle bezpečnostního listu se uvedou další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:

a)

u revidovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi musí být na požádání schopen poskytnout vysvětlení změn;

b)

klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;

c)

důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;

d)

v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;

e)

seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;

f)

pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

ČÁST B

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1:

Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1

Identifikátor výrobku

1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2:

Identifikace nebezpečnosti

2.1

Klasifikace látky nebo směsi

2.2

Prvky označení

2.3

Další nebezpečnost

ODDÍL 3:

Složení/informace o složkách

3.1

Látky

3.2

Směsi

ODDÍL 4:

Pokyny pro první pomoc

4.1

Popis první pomoci

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5:

Opatření pro hašení požáru

5.1

Hasiva

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3

Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6:

Opatření v případě náhodného úniku

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4

Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7:

Zacházení a skladování

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3

Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8:

Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1

Kontrolní parametry

8.2

Omezování expozice

ODDÍL 9:

Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2

Další informace

ODDÍL 10:

Stálost a reaktivita

10.1

Reaktivita

10.2

Chemická stabilita

10.3

Možnost nebezpečných reakcí

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5

Neslučitelné materiály

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11:

Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12:

Ekologické informace

12.1

Toxicita

12.2

Perzistence a rozložitelnost

12.3

Bioakumulační potenciál

12.4

Mobilita v půdě

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6

Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13:

Pokyny pro odstraňování

13.1

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14:

Informace pro přepravu

14.1

UN číslo

14.2

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4

Obalová skupina

14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15:

Informace o předpisech

15.1

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2

Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16:

Další informace

(1)  MARPOL – souhrnné vydání 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Předpis IBC, vydání 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS (Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40).

(4)  Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).

(5)  Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(7)  Organizace spojených národů, Evropská hospodářská komise, verze platná od 1. ledna 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Příloha l k dodatku B (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, verze s účinkem od 1. ledna 2009.

(9)  Verze revidovaná k 1. lednu 2007.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

(11)  Mezinárodní námořní organizace, vydání 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, vydání 2007–2008.

(13)  MEPC.2/Oběžník, Prozatímní třídění tekutých látek, verze 19, platnost od 17. prosince 2013.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)  Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13).


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/831

ze dne 28. května 2015,

kterým se aktualizuje seznam stran osvobozených od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 88/97 v návaznosti na ověřování zahájené sdělením Komise 2014/C 299/08

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96 (2), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením Rady (ES) č. 71/97 (3), a zejména na články 7, 10 a 16 uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V současnosti je v platnosti antidumpingové clo z dovozu podstatných součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky do Evropské unie (dále jen „rozšířené clo“) v důsledku toho, že nařízením (ES) č. 71/97 (dále jen „rozšiřující nařízení“) se rozšířilo antidumpingové clo z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky.

(2)

Podle článku 3 rozšiřujícího nařízení je Evropská komise (dále jen „Komise“) zmocněna přijmout opatření nezbytná k povolení osvobození dovozu podstatných součástí jízdních kol, který neobchází antidumpingová cla. Uvedená prováděcí opatření jsou obsažena v nařízení (ES) č. 88/97 (dále jen „nařízení o osvobození“), kterým se zavádí zvláštní systém osvobození (dále jen „systém osvobození“).

(3)

Na tomto základě osvobodila Komise od rozšířeného cla řadu subjektů montujících jízdní kola (dále jen „osvobozené strany“). Nejnovější prováděcí rozhodnutí Komise týkající se osvobození podle nařízení o osvobození bylo přijato dne 16. dubna 2014 (4). Podle čl. 16 odst. 2 nařízení o osvobození Komise postupně zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie seznamy osvobozených stran (5).

(4)

Jak je stanoveno v 44. bodu odůvodnění rozšiřujícího nařízení, Komise je povinna neustále přezkoumávat systém osvobození, aby mohl být v případě potřeby upraven tak, aby zohledňoval zkušenosti s provozem systému.

(5)

Komise zaznamenala, že řada osvobozených stran již neexistuje nebo změnila svou činnost nebo údaje o své společnosti (jako je název, právní forma nebo adresa sídla společnosti).

(6)

Pro zajištění řádné správy tohoto systému osvobození zveřejnila Komise dne 5. září 2014 v Úředním věstníku Evropské unie sdělení Komise 2014/C 299/08 (6), v němž je uveden seznam všech osvobozených stran a jímž se zahajuje jejich ověřování (dále jen „sdělení o ověřování“).

(7)

Cílem tohoto ověřování bylo:

a)

uvést odkazy na osvobozené strany v databázi TARIC v soulad s údaji o jejich společnosti zaznamenanými v obchodních rejstřících;

b)

určit osvobození, která již nejsou oprávněná (např. v případech, kdy osvobozená strana přestala existovat, žádá o zrušení osvobození nebo nespolupracuje); a

c)

shromáždit základní informace o osvobozených stranách, jako jsou jejich kontaktní údaje a příslušné informace o jejich montážních operacích.

(8)

Sdělení o ověřování bylo rovněž oznámeno všem osvobozeným stranám na jejich poslední známou adresu a členským státům. Všechny osvobozené strany byly požádány, aby odpověděly na ověřovací dotazník nejpozději do 20. října 2014.

(9)

Informace shromážděné prostřednictvím tohoto ověřování mají zásadní význam pro řádnou správu systému osvobození. Z tohoto důvodu byly osvobozené strany upozorněny na skutečnost, že pokud na uvedený dotazník včas neodpovědí úplně a správně, bude to považováno za nespolupráci pro účely článku 10 nařízení o osvobození.

(10)

Pro osvobozené strany, které na ověřovací dotazník neodpověděly v původně stanovené lhůtě, prodloužila Komise lhůtu pro odpověď na tento ověřovací dotazník až do 21. listopadu 2014. Tyto strany o tom byly individuálně informovány a byly jim rovněž sděleny důsledky nedostatečné spolupráce. Komise také konzultovala členské státy s cílem určit jejich status.

(11)

Na základě odpovědí od osvobozených stran, členských států a průmyslových sdružení určila Komise ty osvobozené strany, jejichž osvobození by mělo být zachováno, a ty strany, jejichž osvobození by mělo být zrušeno. Osvobozené strany dostaly příležitost být vyslechnuty a přednést připomínky k závěrům ověřování. V případě zrušení na základě neexistence strany byla tato skutečnost potvrzena daným členským státem.

Osvobozené strany, jejichž osvobození zůstává zachováno

(12)

Osvobozené strany, jejichž osvobození splňují podmínky nařízení o osvobození, a proto by měla zůstat zachována, jsou uvedeny v příloze I.

(13)

V případě některých těchto osvobozených stran by měly být aktualizovány odkazy (název, adresa, země a doplňkový kód TARIC) z důvodu změn zjištěných během ověřování. Po prošetření obdržených informací Komise dospěla k závěru, že tyto změny nemají vzhledem k podmínkám osvobození stanoveným v nařízení o osvobození žádný vliv na montážní operace.

(14)

Pro účely řádné správy systému osvobození by měly být ty doplňkové kódy TARIC, které se vztahují na několik osvobozených stran, nahrazeny novými individuálními kódy.

(15)

Jelikož se osvobození použijí pouze na strany výslovně uvedené v příloze I pod jejich názvy a s jejich adresami, je nezbytné, aby tyto osvobozené strany Komisi neprodleně oznámily (7) jakékoli změny těchto údajů (například v důsledku změny názvu, právní formy nebo adresy sídla nebo v důsledku založení nových montážních subjektů). V takovém případě je nezbytné, aby strana předložila veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách svých činností souvisejících s montážními operacemi. V případě potřeby Komise odkazy na tuto stranu aktualizuje.

Osvobozené strany, jejichž osvobození se zrušuje

(16)

Osvobození osvobozených stran, které požádaly o zrušení svého osvobození, neodpověděly na dotazník do 21. listopadu 2014 nebo přestaly existovat, by mělo být zrušeno. Za účelem zajištění řádné správy systému osvobození by zrušení mělo nabýt účinku od uvedeného data.

(17)

Osvobozené strany, jejichž osvobození se zrušuje, jsou uvedeny v příloze II,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha II nařízení (ES) č. 88/97 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení. Osvobození povolená podle uvedené přílohy se použijí pouze na strany výslovně uvedené ve zmíněné příloze pod jejich názvy a s jejich adresami. Každá osvobozená strana neprodleně oznámí Komisi jakoukoli změnu těchto údajů a předloží veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách svých činností souvisejících s montážními operacemi vzhledem k podmínkám osvobození.

2.   Článek 12 nařízení (ES) č. 88/97 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Osvobozené strany

Strany uvedené v příloze II se osvobozují od rozšířeného cla s účinkem od 20. dubna 1996 nebo ode dne, kdy bylo osvobození uděleno rozhodnutím Komise, podle toho, co nastane později.“

Článek 2

Osvobození podle nařízení (ES) č. 88/97 pro strany uvedené v příloze II tohoto nařízení se zrušují s účinkem ode dne 21. listopadu 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(4)  Úř. věst. L 119, 23.4.2014, s. 67.

(5)  Úř. věst. C 45, 13.2.1997, s. 3. Úř. věst. C 112, 10.4.1997, s. 9. Úř. věst. C 220, 19.7.1997, s. 6. Úř. věst. C 378, 13.12.1997, s. 2. Úř. věst. C 217, 11.7.1998, s. 9. Úř. věst. C 37, 11.2.1999, s. 3. Úř. věst. C 186, 2.7.1999, s. 6. Úř. věst. C 216, 28.7.2000, s. 8. Úř. věst. C 170, 14.6.2001, s. 5. Úř. věst. C 103, 30.4.2002, s. 2. Úř. věst. C 35, 14.2.2003, s. 3. Úř. věst. C 43, 22.2.2003, s. 5. Úř. věst. C 54, 2.3.2004, s. 2. Úř. věst. C 299, 4.12.2004, s. 4. Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16. Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5. Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 73. Úř. věst. C 310, 5.12.2008, s. 19. Úř. věst. L 19, 23.1.2009, s. 62. Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 106. Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 99. Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 86. Úř. věst. L 119, 23.4.2014, s. 67.

(6)  Úř. věst. C 299, 5.9.2014, s. 7.

(7)  Stranám se doporučuje používat tuto e-mailovou adresu: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


PŘÍLOHA I

Aktualizovaný seznam osvobozených stran

Původní odkazy

Aktualizované odkazy

Název

Adresa

Doplňkový kód TARIC

Aktualizovaný název

Aktualizovaná adresa

Aktualizovaný doplňkový kód TARIC (*)

4Ever spol. s r. o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever spol. s r. o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE spol. s r. o.

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE spol. s r. o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International spol. s r. o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International spol. s r. o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate spol. s r. o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate spol. s r. o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial spol. s r. o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial spol. s r. o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-S. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller“ — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES spol. s r. o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES spol. s r. o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka S., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, spol. s r. o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike spol. s r. o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike spol. s r. o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike spol. s r. o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike spol. s r. o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. spol. s r. o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. spol. s r. o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD), Italy

A724

TIESSE s.a.s.. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle, Selvazzano Dentro (PD), Italy

A724

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8963, se přidělují nové jedinečné kódy: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Následující osvobozené straně, na niž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8065, se přiděluje tento kód: Esmaltina (C011). Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8067, se přidělují tyto kódy: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8068, se přidělují tyto kódy: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


PŘÍLOHA II

Seznam stran, jejichž osvobození se zrušuje

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Spojené království

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Německo

8963

ADD SA

28820 Madrid

Španělsko

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugalsko

A466

AMP Welding, spol. s r. o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovensko

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Itálie

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Polsko

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Itálie

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Německo

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Itálie

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugalsko

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Maďarsko

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Řecko

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Maďarsko

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Itálie

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Itálie

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Německo

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Itálie

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

Itálie

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Itálie

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Itálie

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Spojené království

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugalsko

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Maďarsko

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Spojené království

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Francie

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polsko

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Francie

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Nizozemsko

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Německo

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Německo

A376

EUROBIK, spol. s r. o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovensko

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Maďarsko

A624

EXPLORER group spol. s r. o.

74267 Ženklava 167

Česká republika

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Německo

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Německo

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Itálie

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Řecko

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Dánsko

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Řecko

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Itálie

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Německo

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Francie

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemsko

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Německo

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Německo

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Nizozemsko

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Francie

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Spojené království

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Itálie

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francie

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Francie

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A m. 62, 03-185 Warszawa

Polsko

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Spojené království

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Rakousko

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Itálie

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Itálie

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Itálie

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Spojené království

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Německo

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Francie

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Spojené království

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Švédsko

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Itálie

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Itálie

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Spojené království

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

Itálie

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Nizozemsko

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Itálie

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugalsko

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Nizozemsko

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Německo

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Spojené království

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch s. 6, 56727 Mayen

Německo

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Polsko

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgie

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgie

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Německo

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Itálie

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Itálie

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polsko

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugalsko

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Itálie

A428


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/832

ze dne 28. května 2015

o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 4 a čl. 24. odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost podle čl. 23 odst. 4 a čl. 24 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a zavedla celní evidenci u dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu.

(2)

Žádost podala dne 15. dubna 2015 společnost SolarWorld AG, výrobce krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) v Unii, a tudíž zúčastněná strana ve smyslu čl. 23 odst. 4 základního nařízení.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením, jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typů používaných v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů), v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90, pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, ledaže by byly v tranzitu ve smyslu článku V dohody GATT (dále jen „dotčený výrobek“).

(4)

Z definice dotčeného výrobku jsou vyloučeny tyto typy výrobků:

přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,

produkty z tenkého fotovoltaického filmu,

krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),

moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.

(5)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený výše v 3. a 4. bodě odůvodnění, avšak odesílaný z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(6)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení prima facie dochází, jsou vyrovnávací opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 (2) (dále jen „stávající opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(7)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že vyrovnávací opatření týkající se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky jsou obcházena dovozem výrobku, který je předmětem šetření, odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu.

(8)

Předloženy byly následující důkazy.

(9)

Žádost prokazuje, že po uložení opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu do Unie a že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje jiný dostatečný důvod nebo ekonomické opodstatnění.

(10)

Tato změna obchodních toků je zřejmě způsobena zasíláním dotčeného výrobku přes Malajsii a Tchaj-wan do Unie. Šetření se však týká jakékoli praxe, postupu či činnosti, pro něž neexistuje jiný dostatečný patřičný důvod nebo ekonomické opodstatnění kromě uložení vyrovnávacího cla.

(11)

Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících vyrovnávacích opatření na dovoz dotčeného výrobku, pokud jde o množství i ceny. Dovoz dotčeného výrobku byl zřejmě ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(12)

Žádost rovněž obsahuje dostatečné důkazy, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou i nadále subvencovány, jak bylo stanoveno dříve.

E.   POSTUP

(13)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 23 odst. 4 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, v souladu s čl. 24 odst. 5 základního nařízení.

(14)

Vlády Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu byly vyzvány ke konzultacím.

a)   Dotazníky

(15)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v Malajsii a na Tchaj-wanu, známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, známým dovozcům a známýmsdružením dovozců v Unii a orgánům Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(16)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtách stanovených v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(17)

Orgány Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu budou o zahájení šetření informovány příslušným způsobem.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(18)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření

(19)

V souladu s čl. 23 odst. 5 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(20)

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvobození se v souladu s čl. 23 odst. 5 základního nařízení může udělit výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, v Malajsii a na Tchaj-wanu, již jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení (3) s výrobci, kteří podléhají stávajícím opatřením (4), a u nichž bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení vymezených v čl. 23 odst. 3 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(21)

Podle čl. 24 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu výrobku, který je předmětem šetření, zavedena taková celní evidence, aby v případě, že se šetřením prokáže obcházení, mohla být na dovoz odesílaný z Malajsie ode dne celní evidence uvalena vyrovnávací cla v patřičné výši.

G.   CELNÍ PROHLÁŠENÍ

(22)

Statistiky týkající se krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) jsou často vyjádřeny ve wattech. Avšak pro krystalické křemíkové fotovoltaické panely a jejich klíčové komponenty (tj. články) není v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5) žádná taková doplňková jednotka uvedena. Je proto nezbytné stanovit, že v prohlášení o propuštění do volného oběhu se má kromě hmotnosti v kilogramech nebo tunách uvádět pro dovoz výrobku, který je předmětem šetření, i počet wattů. Počet wattů se uvede pro kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033.

H.   LHŮTY

(23)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou výrobci v Malajsii a na Tchaj-wanu požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(24)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

I.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(25)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(26)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů.

(27)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

(28)

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.

J.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(29)

Podle čl. 23 odst. 4 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

K.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(30)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

L.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(31)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(32)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

(33)

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení, při němž budou zúčastněné strany moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné existence změny obchodních toků, (ne)dostatečného patřičného důvodu nebo ekonomického opodstatnění pro takovou změnu, maření vyrovnávacích účinků stávajících opatření a toho, zda subvence nadále zvýhodňují dovážené obdobné výrobky a/nebo jejich části.

(34)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 597/2009 s cílem stanovit, zda dovoz do Unie krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typů používaných v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů), v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013.

Šetření se netýká dovozu těchto výrobků do Unie:

přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,

produkty z tenkého fotovoltaického filmu,

krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),

moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 23 odst. 4 a čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 597/2009 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu v souvislosti s dovozem uvedených krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků), které v současné době spadají pod kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033, se tyto kódy TARIC a počet wattů dovezeného zboží uvedou v příslušném poli uvedeného prohlášení.

Členské státy každý měsíc informují Komisi o počtu wattů pro kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Výrobci v Malajsii a na Tchaj-wanu, kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření, musí ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně podloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů písemně požádat Komisi o slyšení.

5.   Použití informací předkládaných Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu, na které se vztahují autorská práva, držitelé autorských práv povolují. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely řízení na ochranu obchodu, včetně zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a údajů stranám účastnícím se tohoto šetření.

6.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited (7). Jsou-li požadovány důvěrné informace, zúčastněné strany musí udat oprávněné důvody podle čl. 29 odst. 1 základního nařízení.

7.   Zúčastněné strany, které sdělí informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 29 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a je označen poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah musí být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout vyjma případu, kdy zúčastněné strany mohou prokázat, že zpracování výtahu takových informací není možné. Za těchto výjimečných okolností musí být odůvodněno, proč nelze výtah poskytnout.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

9.   Korespondenční adresa Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66).

(3)  V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(4)  Nicméně přestože jsou výrobci ve výše uvedeném smyslu ve spojení se společnostmi, na které se vztahují stávající opatření, může být osvobození uděleno i tak, a to v případě, že neexistují důkazy o tom, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují stávající opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení těchto opatření.

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/833

ze dne 28. května 2015

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a zavedla celní evidenci u dovozu křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu.

(2)

Žádost podala dne 15. dubna 2015 společnost SolarWorld AG, výrobce krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) v Unii, a tudíž zúčastněná strana ve smyslu čl. 13 odst. 3 základního nařízení.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením, jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typů používaných v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů), v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90, pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, ledaže by byly v tranzitu ve smyslu článku V dohody GATT (dále jen „dotčený výrobek“).

(4)

Z definice dotčeného výrobku jsou vyloučeny tyto typy výrobků:

přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,

produkty z tenkého fotovoltaického filmu,

krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),

moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.

(5)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený výše v 3. a 4. bodě odůvodnění, avšak odesílaný z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(6)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení prima facie dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 (2) (dále jen „stávající opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(7)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že antidumpingová opatření týkající se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky jsou obcházena dovozem výrobku, který je předmětem šetření, odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu.

(8)

Předloženy byly následující důkazy:

(9)

Žádost prokazuje, že po uložení opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu do Unie a že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje jiný dostatečný důvod nebo ekonomické opodstatnění.

(10)

Tato změna obchodních toků je zřejmě způsobena zasíláním dotčeného výrobku přes Malajsii a Tchaj-wan do Unie. Šetření se však týká jakékoli praxe, postupu či činnosti, pro něž neexistuje jiný dostatečný patřičný důvod nebo ekonomické opodstatnění kromě uložení antidumpingového cla.

(11)

Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření na dovoz dotčeného výrobku, pokud jde o množství i ceny. Dovoz dotčeného výrobku byl zřejmě ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(12)

Žádost rovněž obsahuje dostatečné důkazy, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla stanovena dříve.

E.   POSTUP

(13)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(14)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v Malajsii a na Tchaj-wanu, známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, známým dovozcům a známým sdružením dovozců v Unii a orgánům Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(15)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtách stanovených v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(16)

Orgány Čínské lidové republiky, Malajsie a Tchaj-wanu budou o zahájení šetření informovány příslušným způsobem.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(17)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření

(18)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(19)

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvobození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může udělit výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, v Malajsii a na Tchaj-wanu, již jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení (3) s výrobci, kteří podléhají stávajícím opatřením (4), a u nichž bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(20)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu výrobku, který je předmětem šetření, zavedena taková celní evidence, aby v případě, že se šetřením prokáže obcházení, mohla být na dovoz odesílaný z Malajsie ode dne celní evidence uvalena antidumpingová cla v patřičné výši.

G.   CELNÍ PROHLÁŠENÍ

(21)

Statistiky týkající se krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) jsou často vyjádřeny ve wattech. Avšak pro krystalické křemíkové fotovoltaické panely a jejich klíčové komponenty (tj. články) není v kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5) žádná taková doplňková jednotka uvedena. Je proto nezbytné stanovit, že v prohlášení o propuštění do volného oběhu se má kromě hmotnosti v kilogramech nebo tunách uvádět pro dovoz výrobku, který je předmětem šetření, i počet wattů. Počet wattů se uvede pro kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033.

H.   LHŮTY

(22)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou výrobci v Malajsii a na Tchaj-wanu požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(23)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

I.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(24)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(25)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů.

(26)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

(27)

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.

J.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(28)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

K.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(29)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

L.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(30)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(31)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

(32)

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení, při němž budou zúčastněné strany moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné existence změny obchodních toků, (ne)dostatečného patřičného důvodu nebo ekonomického opodstatnění pro takovou změnu, maření vyrovnávacích účinků stávajících opatření a dumpingu s ohledem na běžnou hodnotou, která byla stanovena dříve.

(33)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda dovoz do Unie krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typů používaných v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů), v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013.

Šetření se netýká dovozu těchto výrobků do Unie:

přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,

produkty z tenkého fotovoltaického filmu,

krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, jež mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),

moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu v souvislosti s dovozem uvedených krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků), které v současné době spadají pod kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033, se tyto kódy TARIC a počet wattů dovezeného zboží uvedou v příslušném poli uvedeného prohlášení.

Členské státy každý měsíc informují Komisi o počtu wattů pro kódy TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 a 8541409033.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Výrobci v Malajsii a na Tchaj-wanu, kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření, musí ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně podloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů písemně požádat Komisi o slyšení.

5.   Použití informací předkládaných Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu, na které se vztahují autorská práva, držitelé autorských práv povolují. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely řízení na ochranu obchodu, včetně zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a údajů stranám účastnícím se tohoto šetření.

6.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited (7). Jsou-li požadovány důvěrné informace, zúčastněné strany musí udat oprávněné důvody podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009.

7.   Zúčastněné strany, které sdělí informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a je označen poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah musí být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout vyjma případu, kdy zúčastněné strany mohou prokázat, že zpracování výtahu takových informací není možné. Za těchto výjimečných okolností musí být odůvodněno, proč nelze výtah poskytnout.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

9.   Korespondenční adresa Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky. Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.

(3)  V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(4)  Nicméně přestože jsou výrobci ve výše uvedeném smyslu ve spojení se společnostmi, na které se vztahují stávající opatření, může být osvobození uděleno i tak, a to v případě, že neexistují důkazy o tom, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují stávající opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení těchto opatření.

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI dohody GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/67


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/834

ze dne 28. května 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/69


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/835

ze dne 11. května 2015

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim k přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 15a Úmluvy mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (1) (dále jen „úmluva“) umožňuje třetím zemím, aby se staly smluvními stranami zmíněné úmluvy poté, co k tomu byly vyzvány na základě rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného úmluvou.

(2)

Článek 15 úmluvy zmocňuje smíšený výbor EU-ESVO, aby svými rozhodnutími doporučoval a přijímal změny úmluvy a jejích dodatků.

(3)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie formálně vyjádřila přání připojit se ke společnému tranzitnímu režimu.

(4)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie splnila základní právní a strukturální požadavky a požadavky na informační technologie, které jsou předpokladem pro přistoupení, a po ukončení formálního postupu pro přistoupení může k úmluvě přistoupit.

(5)

Rozšíření společného tranzitního režimu si vyžádá změny úmluvy, které se týkají nových jazykových odkazů v úředním jazyce Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a vhodných úprav záručních listin.

(6)

Navrhované změny byly předloženy pracovní skupině EU-ESVO pro společný tranzitní režim a zjednodušení formalit v obchodě se zbožím, která je projednala a znění předběžně schválila.

(7)

Postoj Unie týkající se navrhovaných změn by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim, vychází z návrhu rozhodnutí připojeného k tomuto rozhodnutí.

Zástupci Unie ve smíšeném výboru EU-ESVO mohou odsouhlasit drobné změny návrhu rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. června 2015.

V Bruselu dne 11. května 2015.

Za Radu

předseda

J. DŪKLAVS


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. …/2015

ze dne …,

kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu

SMÍŠENÝ VÝBOR EU-ESVO,

s ohledem na Úmluvu o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. a) této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie vyjádřila přání přistoupit k Úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (dále jen „úmluva“), k čemuž byla vyzvána rozhodnutím Rady (EU) 2015/… ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku, pokud jde o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu a k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku (*) smíšeného výboru zřízeného úmluvou.

(2)

Do úmluvy by proto měla být v odpovídajícím pořadí doplněna znění odkazů v úmluvě používaných v úředním jazyce Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

(3)

Použitelnost tohoto rozhodnutí by měla být vázána na den přistoupení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvě.

(4)

S cílem umožnit používání tiskopisů týkajících se záruky, které byly vytištěny podle kritérií platných přede dnem přistoupení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvě, by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož budou moci být tyto tiskopisy po určitých úpravách i nadále používány.

(5)

Úmluva by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek III Úmluvy o společném tranzitním režimu se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2015.

2.   Tiskopisy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III ve znění platném k 1. prosinci 2012, se mohou s výhradou provedení nezbytných zeměpisných úprav a úprav služební adresy nebo adresy zástupce používat i nadále až do 1. května 2016.

V Bruselu dne … 2015.

Za smíšený výbor EU-ESVO

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

(*)  Úř. věst. L …, 27.5.2015, s. ….


PŘÍLOHA

1)

V příloze B1 v kolonce 51 se před položku Malta vkládá nová položka, která zní:

„MK (*) Bývalá jugoslávská republika Makedonie“

.

2)

V příloze B6 se hlava III mění takto:

2.1.

v první části tabulky „Omezená platnost – 99200“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Ограничено важење“

;

2.2.

v druhé části tabulky „Zproštění povinnosti – 99201“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Изземање“

;

2.3.

v třetí části tabulky „Alternativní důkaz – 99202“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Алтернативен доказ“

;

2.4.

ve čtvrté části tabulky „Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) – 99203“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“

;

2.5.

v páté části tabulky „Výstup ze … podléhá omezením nebo poplatkům podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….“

;

2.6.

v šesté části tabulky „Zproštění povinnosti závazné trasy – 99205“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење“

;

2.7.

v sedmé části tabulky „Schválený odesílatel – 99206“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Овластен испраќач“

;

2.8.

v osmé části tabulky „Podpis se nevyžaduje – 99207“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Изземање од потпис“

;

2.9.

v deváté části tabulky „ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY – 99208“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА“

;

2.10.

v desáté části tabulky „NEOMEZENÉ POUŽITÍ – 99209“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ“

;

2.11.

v jedenácté části tabulky „Vyhotoveno dodatečně – 99210“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Дополнително издадено“

;

2.12.

v dvanácté části tabulky „Různí – 99211“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Различни“

;

2.13.

v třinácté části tabulky „Volně loženo – 99212“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Рефус“

;

2.14.

ve čtrnácté části tabulky „Odesílatel – 99213“ se před položku MT vkládá nová odrážka, která zní:

„MK (*) Испраќач

.

3)

Příloha C1 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA C1

Společný tranzitní režim/Tranzitní režim společenství

Záruční listina

Jednotlivá jistota

I.   Závazek ručitele

1.

Podepsaný/podepsaná (1) … s bydlištěm či sídlem v (2) … poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v … ručení až do výše maximální částky … ve prospěch Evropské unie (zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Švýcarské konfederace, Turecké republiky, Andorského knížectví a Republiky San Marino (3) za jakoukoliv částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný (4) dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících s níže popsaným zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství od úřadu odeslání v … do úřadu určení v ….

Popis zboží: ….

2.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v odstavci 1 bez odkladu uhradí požadované částky, pokud sám/sama nebo jiná zúčastněná osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že pro příslušnou tranzitní operaci byl režim ukončen.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky. Náklady, které vznikly prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním trhu nebo kapitálovém trhu dané země.

3.

Tento závazek je platný ode dne jeho přijetí celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu operací ve společném tranzitním režimu nebo v tranzitním režimu Společenství, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.

4.

Pro účely tohoto závazku zřizuje podepsaný/podepsaná svou služební adresu (5) v každé z dalších zemí uvedených v odstavci 1:

Země

Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa

 

 

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres budou považovány za jemu/jí řádné doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své služební adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V … dne …

(podpis) (6)

II.   Přijetí celním úřadem záruky

Celní úřad záruky …

Závazek ručitele přijat dne … za účelem zajištění operace ve společném tranzitním režimu nebo tranzitním režimu Společenství podle tranzitního prohlášení č. … ze dne … (7).

(razítko a podpis)“

.

4)

Příloha C2 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA C2

Společný tranzitní režim/Tranzitní režim společenství

Záruční listina

Jednotlivá jistota se záručními doklady

I.   Závazek ručitele

1.

Podepsaný/podepsaná (8) … s bydlištěm či sídlem v (9) … poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v … ve prospěch Evropské unie (zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Švýcarské konfederace, Turecké republiky, Andorského knížectví a Republiky San Marino (10) za jakoukoliv částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkoupeněžitých trestů, kterou hlavní povinný dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících s níže popsaným zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství, k čemuž se podepsaný/podepsaná zavázal/zavázala vystavením záručních dokladů jednotlivé jistoty do maximální výše 7 000 EUR na záruční doklad.

2.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v odstavci 1 bez odkladu uhradí požadované částky až do výše 7 000 EUR za každý záruční doklad jednotlivé jistoty, pokud sám/sama nebo jiná zúčastněná osoba uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že pro příslušnou tranzitní operaci byl režim ukončen.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky. Náklady, které vznikly prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním trhu nebo kapitálovém trhu dané země.

3.

Tento závazek je platný ode dne jeho přijetí celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu operací ve společném tranzitním režimu nebo v tranzitním režimu Společenství, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i v tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.

4.

Pro účely tohoto závazku zřizuje podepsaný/podepsaná svou služební adresu (11) v každé z dalších zemí uvedených v odstavci 1:

Země

Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa

 

 

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres budou považovány za jemu/jí řádné doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své služební adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V … dne …

(podpis) (12)

II.   Přijetí celním úřadem záruky

Celní úřad záruky

Závazek ručitele přijat dne

(razítko a podpis)“

.

5)

Příloha C4 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA C4

Společný tranzitní režim/Tranzitní režim společenství

Záruční listina

Souborná jistota

I.   Závazek ručitele

1.

Podepsaný/podepsaná (13) … s bydlištěm či sídlem v (14) … poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v … ručení až do výše maximální částky …, což představuje 100/50/30 (15) % referenční částky, ve prospěch Evropské unie (zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Švýcarské konfederace, Turecké republiky, Andorského knížectví a Republiky San Marino (16) za jakoukoliv částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný (17) … dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících s níže popsaným zbožím propuštěným do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Společenství.

2.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v odstavci 1 bez odkladu uhradí požadované částky až do výše maximální částky, pokud sám/sama nebo jiná zúčastněná osoba uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že pro příslušnou tranzitní operaci byl režim ukončen.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky. Náklady, které vznikly prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním trhu nebo kapitálovém trhu dané země.

Tato částka může být snížena o částky již zaplacené na základě tohoto závazku pouze v případě, že byl/byla podepsaný/podepsaná vyzván/vyzvána k uhrazení dluhu vzniklého během operace v tranzitním režimu Společenství nebo během operace ve společném tranzitním režimu, která byla zahájena před doručením výzvy k zaplacení nebo ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení.

3.

Tento závazek je platný ode dne jeho přijetí celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu operací ve společném tranzitním režimu nebo v tranzitním režimu Společenství, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.

4.

Pro účely tohoto závazku zřizuje podepsaný/podepsaná svou služební adresu (18) v každé z dalších zemí uvedených v odstavci 1:

Země

Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa

 

 

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres budou považovány za jemu/jí řádné doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své služební adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V … dne …

(podpis) (19)

II.   Přijetí celním úřadem záruky

Celní úřad záruky

Závazek ručitele přijat dne

(razítko a podpis)“

.

6)

V kolonce 7 přílohy C5 se mezi slova „Island“ a „Norsko“ vkládají slova „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“.

7)

V kolonce 6 přílohy C6 se mezi slova „Island“ a „Norsko“ vkládají slova „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“.


(1)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

(2)  Úplná adresa.

(3)  Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra nebo San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude. Odkaz na Andorské knížectví nebo Republiku San Marino se vztahují pouze k operaci tranzitního režimu Společenství.

(4)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

(5)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a závazky uvedené v odst. 4 druhém a čtvrtém pododstavci musí být přiměřeně upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se tohoto ručení jsou příslušné soudy podle služebních adres ručitele nebo jeho zástupců.

(6)  Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: ‚Ručení na částku …‘ s částkou vypsanou slovy.

(7)  Vyplní celní úřad záruky.

(8)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

(9)  Úplná adresa

(10)  Pouze pro operace v tranzitním režimu Společenství.

(11)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a závazky uvedené v odst. 4 druhém a čtvrtém pododstavci musí být přiměřeně upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se tohoto ručení jsou příslušné soudy podle služebních adres ručitele nebo jeho zástupců.

(12)  Před podpisem musí být vlastní rukou podepsaného uvedeno: ‚Záruka‘.

(13)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

(14)  Úplná adresa

(15)  Nehodící se škrtněte.

(16)  Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra nebo San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude. Odkaz na Andorské knížectví nebo Republiku San Marino se vztahují pouze k operacím tranzitního režimu Společenství.

(17)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.

(18)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a závazky uvedené v odst. 4 druhém a čtvrtém pododstavci musí být přiměřeně upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se tohoto ručení jsou příslušné soudy podle služebních adres ručitele nebo jeho zástupců.

(19)  Před podpisem musí být vlastní rukou podepsaného uvedeno: ‚Ručení na částku …‘ s částkou vypsanou v plném znění.


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/78


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/836

ze dne 11. května 2015

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku, pokud jde o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu a k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 15 odst. 3 Úmluvy mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (1) (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“) zmocňuje smíšený výbor zřízený zmíněnou úmluvou přijmout rozhodnutí o vyzvání třetích zemí ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) k přistoupení k uvedené úmluvě v souladu s článkem 15a.

(2)

Ustanovení čl. 11 odst. 3 Úmluvy mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení formalit ve zbožovém styku (2) (dále jen „Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku“) zmocňuje smíšený výbor zřízený zmíněnou úmluvou přijmout rozhodnutí o vyzvání třetích zemí ve smyslu čl. 1 odst. 2 k přistoupení k uvedené úmluvě v souladu s článkem 11a.

(3)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v uvedených smíšených výborech, pokud jde o rozhodnutí vyzvat Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie k přistoupení k těmto úmluvám.

(4)

Postoj Unie v těchto smíšených výborech by proto měl vycházet z připojených návrhů rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim k výzvě, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie přistoupila k Úmluvě o společném tranzitním režimu, vychází z návrhu rozhodnutí zmíněného smíšeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku k výzvě, aby Bývalá jugoslávská republika Makedonie přistoupila k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, vychází z návrhu rozhodnutí zmíněného smíšeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 3

Poté, co Bývalá jugoslávská republika Makedonie splní technické podmínky pro přistoupení, navrhne zástupce Unie ve smíšených výborech uvedených v článcích 1 a 2 rozhodnutí, kterými bude Bývalá jugoslávská republika Makedonie vyzvána k přistoupení k úmluvám, a bude o těchto rozhodnutích hlasovat v souladu s články 1 a 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. června 2015.

V Bruselu dne 11. května 2015.

Za Radu

předseda

J. DŪKLAVS


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 134, 22.5.1987, s. 2.


PŘÍLOHA I

NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. …/2015

ze dne …,

o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu

SMÍŠENÝ VÝBOR EU-ESVO,

s ohledem na Úmluvu o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1) (dále jen „úmluva“), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. e) této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora obchodu s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie by byla usnadněna zavedením společného tranzitního režimu pro zboží přepravované mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a Evropskou unií, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Tureckou republikou.

(2)

Aby se dosáhlo zavedení tohoto režimu, je vhodné vyzvat Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie k přistoupení k úmluvě,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s článkem 15a Úmluvy o společném tranzitním režimu se Bývalá jugoslávská republika Makedonie vyzývá k přistoupení k úmluvě s účinkem ode dne 1. července 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne … 2015

Za Smíšený výbor EU-ESVO

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


PŘÍLOHA II

NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT VE ZBOŽOVÉM STYKU č. …/2015

ze dne …,

o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Úmluvu o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987 (1) (dále jen „úmluva“), a zejména na čl. 11 odst. 3 této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výměna zboží s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie by byla usnadněna zjednodušením formalit, které se týkají zbožového styku mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a Evropskou unií, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Tureckou republikou.

(2)

Aby se dosáhlo tohoto usnadnění, je vhodné vyzvat Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie k přistoupení k úmluvě,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s článkem 11a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku se Bývalá jugoslávská republika Makedonie vyzývá k přistoupení k úmluvě s účinkem ode dne 1. července 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne … 2015

Za Smíšený výbor EU-ESVO

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 134, 22.5.1987, s. 2.


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/82


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/837

ze dne 28. května 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP (1).

(2)

Dne 28. května 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/309/SZBP (2), kterým byla prodloužena použitelnost omezujících opatření uvedených v rozhodnutí 2013/255/SZBP do 1. června 2015.

(3)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2013/255/SZBP by měla být použitelnost omezujících opatření dále prodloužena do 1. června 2016.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace by měla být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP zařazena jedna další osoba.

(5)

Na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP, by již neměla být vedena jedna osoba.

(6)

Informace týkající se některých osob uvedených v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP je třeba aktualizovat.

(7)

Na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeném v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by v návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2014 ve spojených věcech T-329/12 a T-74/13 Mazen Al-Tabbaa v. Rada (3) a na rozsudek Tribunálu ze dne 26. února 2015 ve věci T-652/11 Bassam Sabbagh v. Rada (3) neměli být vedeni Mazen Al–Tabbaa a Bassam Sabbagh.

(8)

Kromě toho přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů dne 12. února 2015 rezoluci 2199 (2015), která v bodu 17 zakazuje obchodovat se syrskými kulturními statky a dalšími předměty archeologické, historické, kulturní, mimořádné vědecké a náboženské hodnoty, které byly ze Sýrie neoprávněně odvezeny po 15. březnu 2011.

(9)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

článek 13a se nahrazuje tímto:

„Článek 13a

Zakazuje se dovoz, vývoz a převod kulturních statků a dalších předmětů majících archeologickou, historickou, kulturní, mimořádnou vědeckou či náboženskou hodnotu, které byly ze Sýrie neoprávněně odvezeny dne 15. března 2011 či později nebo u nichž existuje podezření, že byly ze Sýrie po tomto datu neoprávněně vyvezeny, a poskytování souvisejících zprostředkovatelských služeb. Tento zákaz se nepoužije, pokud se prokáže, že dotyčné kulturní statky jsou bezpečně navraceny jejich zákonným vlastníkům v Sýrii.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných předmětů, na něž se tento článek vztahuje.“

;

2)

článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Toto rozhodnutí se použije do 1. června 2016. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může podle potřeby prodloužit jeho platnost nebo je změnit.“

Článek 2

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/309/SZBP ze dne 28. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 160, 29.5.2014, s. 37).

(3)  Dosud nezveřejněno.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam osob uvedený v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňuje tato osoba:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

206.

Generál Muhamad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (také znám jako Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Narozen v oblasti Jableh v provincii Lattakia.

Od dubna 2015 velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti). Odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku a přilehlých venkovských oblastech.

Bývalý zástupce vedoucího oddělení pro politickou bezpečnost (2012), důstojník syrské republikánské gardy a zástupce ředitele ředitelství politické bezpečnosti. Vedoucí oddělení pro vojenskou politiku, člen národního bezpečnostního úřadu.

29.5.2015

II.

Ze seznamu osob uvedeného v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP se vypouští položka týkající se této osoby:

č. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Položky týkající se níže uvedených osob, uvedené v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP, se nahrazují těmito položkami.

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (také znám jako Mamlouk)

datum narození: 19. února 1946;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel národního bezpečnostního úřadu. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun; také znám jako Mohamed Dib Zeitun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti; podílí se na násilí vůči demonstrantům.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

datum narození: 10. prosince 1938

Bývalý viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

37.

Brigádní generál Rafiq (

Image

) (také znám jako Rafeeq) Shahadah (

Image

) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Bývalý velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Přímo se podílí na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.

23.8.2011

42.

Brigádní generál Nawful (

Image

) (také znám jako Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (také znám jako Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Idlibu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Idlibu.

23.8.2011

44.

Brigádní generál Muhammed (

Image

) (také znám jako Muhamad) Zamrini (

Image

) (také znám jako Zamreni)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Homsu. Přímo se podílí na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (také znám jako André Mayard)

datum narození: 15. května 1955

místo narození: Bassir

Adib Mayaleh je odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky.

15.5.2012

55.

Plukovník Lu'ai (

Image

) (také znám jako Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Velitel odboru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

80.

Brigádní velitel Nazih (

Image

) (také znám jako Nazeeh) Hassun (

Image

) (také znám jako Hassoun)

 

Velitel odboru syrské vojenské zpravodajské služby pro venkovské oblasti v okolí Damašku/Rif Dimashq, bývalý člen zpravodajské služby syrského letectva. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

137.

Brigádní generál Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (také znám jako Maala, Maale, Ma'la)

 

Ředitel odboru č. 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (koncem roku 2011 nahradil brigádního generála Hussama Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/86


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/838

ze dne 28. května 2015,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii

(oznámeno pod číslem C(2015) 3558)

(Pouze italské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/909/EU (3) byla po oznámení Itálie ze dne 11. září 2014 o výskytu lesknáčka úlového (Aethina tumida) v regionech Kalábrie a Sicílie stanovena některá ochranná opatření.

(2)

Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU je použitelné do dne 31. května 2015. Jelikož však kontroly a epizootologická šetření uvedená v prováděcím rozhodnutí 2014/909/EU ani aktivní dozor, pokud jde o výskyt lesknáčka úlového v dotčených italských regionech, nejsou dokončeny, epizootologická situace i přes absenci výskytu od prosince loňského roku dosud nebyla zjištěna.

(3)

Proto je s ohledem na tuto přechodnou situaci a do obdržení dalších informací týkajících se pokračujícího dozoru nezbytné prodloužit dobu použitelnosti opatření stanovených v prováděcím rozhodnutí 2014/909/EU až do očekávaného konce stávající včelařské sezony v uvedených regionech koncem listopadu 2015.

(4)

Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 4 prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Toto rozhodnutí se použije do 30. listopadu 2015.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/909/EU ze dne 12. prosince 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 161).


29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/88


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/839

ze dne 27. dubna 2015,

kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2015/21)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 1. písm. f), čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 5 písm. d) a články 9 až 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Rady dohledu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 33 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 provedla Evropská centrální banka (ECB) v roce 2014 komplexní hodnocení úvěrových institucí uvedených v rozhodnutí ECB/2014/3 (2), včetně hodnocení jejích rozvah.

(2)

ECB by měla provést komplexní hodnocení rozsahem a hloubkou srovnatelné s tím, které provedla v roce 2014, ve vztahu k úvěrovým institucím, na které se předchozí hodnocení nevztahovalo a které se staly významnými po přijetí rozhodnutí ECB/2014/3.

(3)

Toto hodnocení by mělo zahrnovat tři úvěrové instituce, které ECB klasifikuje jako významné na základě významu přeshraniční činnosti dohlížené skupiny ve smyslu čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článků 59 a 60 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3). Mělo by rovněž zahrnovat úvěrovou instituci, která je klasifikována jako významná podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013, neboť je jednou ze tří nejvýznamnějších institucí v zúčastněném členském státě, a dále významnou úvěrovou instituci, jež vznikla v roce 2014 v důsledku opatření k řešení krize, která přijal vnitrostátní příslušný orgán ve vztahu k úvěrové instituci, která byla předtím klasifikována jako významná.

(4)

V případě posledně jmenované instituce by měl být v roce 2015 proveden pouze zátěžový test, protože její aktiva byla předmětem přezkumu kvality aktiv a zvláštního auditu, avšak instituce jako taková zátěžový test nepodstoupila.

(5)

V zájmu zajištění rovných podmínek by do tohoto hodnocení měly být dále zahrnuty další čtyři úvěrové instituce, které mohou splňovat kritéria významnosti uvedená v čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 na základě údajů ke konci účetního období 2014.

(6)

ECB může od osob uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 požadovat poskytnutí veškerých relevantních informací, které ECB potřebuje k provedení komplexního hodnocení. ECB může rovněž využít pravomoci podle článků 11 až 13 uvedeného nařízení.

(7)

ECB by měla při provádění tohoto komplexního hodnocení úzce spolupracovat s vnitrostátními příslušnými orgány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Subjekty podléhající komplexnímu posouzení

1.   Subjekty uvedené v příloze podléhají komplexnímu hodnocení prováděnému ECB.

2.   V případě úvěrové instituce Novo Banco, SA, bude v rámci komplexního hodnocení proveden pouze zátěžový test.

3.   Úvěrové instituce, které jsou v příloze určeny jako instituce podléhající komplexnímu hodnocení, poskytnou v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1024/2013 veškeré informace, které jsou pro toto komplexní hodnocení významné a které si ECB vyžádá.

Článek 2

Vyšetřovací pravomoci

1.   V souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 1024/2013 může ECB vykonávat své vyšetřovací pravomoci ve vztahu k úvěrovým institucím určeným v příloze.

2.   Informace poskytnuté úvěrovými institucemi ECB ověří, v případě potřeby i kontrolou na místě, přičemž jsou jí v souladu s články 9 až 13 nařízení (EU) č. 1024/2013 nápomocny vnitrostátní příslušné orgány, případně za účasti třetích osob. V případě potřeby může ECB vyzvat vnitrostátní příslušné orgány, aby jmenovaly auditory za účelem provedení přezkumu kvality aktiv v rámci komplexního hodnocení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. května 2015.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. dubna 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí ECB/2014/3 ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 107).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

INSTITUCE ZAHRNUTÉ DO KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ

Belgie

Banque Degroof S.A.

Francie

Agence Française de Développement (*)

Lucembursko

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Rakousko

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugalsko

Novo Banco, SA (pouze pro zátěžový test)

Slovinsko

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finsko

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Méně významné úvěrové instituce, které mohou být překlasifikovány jako významné úvěrové instituce na základě údajů ke konci účetního období 2014.