ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 92

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
8. dubna 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/548 ze dne 7. dubna 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/549 ze dne 7. dubna 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/550 ze dne 24. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fränkischer Grünkern (CHOP))

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/551 ze dne 24. března 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel des Cévennes (CHZO))

19

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/553 ze dne 7. dubna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cerevisan a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/554 ze dne 7. dubna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

89

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/555 ze dne 7. dubna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

91

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/556 ze dne 7. dubna 2015, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

101

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/557 ze dne 31. března 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/558 ze dne 1. dubna 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/548

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. dubna 2011 přijala nařízení (EU) č. 359/2011.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP (2) dospěla Rada k závěru, že by platnost omezujících opatření v něm stanovených měla být prodloužena do 13. dubna 2016.

(3)

Rada rovněž dospěla k závěru, že údaje týkající se některých osob a jednoho subjektu uvedených v příloze I nařízení Rady (EU) č. 359/2011 by měly být aktualizovány.

(4)

Dále již neexistují důvody k tomu, aby byly dvě osoby ponechány na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011.

(5)

Kromě toho by jedna osoba již uvedená v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 z ní měla být vypuštěna.

(6)

Příloha I nařízení (EU) č. 359/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení Rady (EU) č. 359/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


PŘÍLOHA

1)

Ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 se vypouštějí tyto osoby:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Položky přílohy I nařízení (EU) č. 359/2011 týkající se následujících osob a následujícího subjektu se nahrazují tímto:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

10.

RADAN Ahmad-Reza

Místo narození: Isfahán (Írán) – datum narození: 1963

Ředitel policejního střediska strategických studií, bývalý zástupce velitele íránské národní policie (ve funkci do června 2014). Jako zástupce velitele národní policie (od roku 2008) byl Radan odpovědný za bití, vraždu a svévolné zatýkání a zadržování protestujících ze strany policejních jednotek.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Místo narození: Teherán – datum narození: 1963

Zástupce velitele islámských revolučních gard pro zpravodajskou činnost. Bývalý velitel jednotek Basídž (do října 2009). Jednotky pod jeho velením se účastnily hromadného bití, vražd, zatýkání a mučení pokojných protestujících.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Bývalý předseda soudu v Mašhadu (do září 2014). V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Procesy byly pod jeho dohledem vedeny sumárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných, s použitím přiznání získaných pod nátlakem a mučením. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Místo narození: Nadžafabád (Írán) – datum narození: 1945

Člen Rady expertů a zástupce Nejvyššího vůdce v provincii Markazí („centrální“ provincie). Bývalý íránský generální prokurátor (ve funkci do září 2009) a rovněž ministr zpravodajských služeb za prezidenta Chatámího.

Jako íránský generální prokurátor nařídil exemplární procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech a při nichž byly obviněným odpírány jejich práva a obhájce; na tyto procesy zároveň dohlížel. Nese odpovědnost i za násilnosti v Kahrízaku.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (také znám jako Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Byl pověřen případy zadržených v souvislosti s povolebními krizemi a pravidelně vyhrožoval rodinám zadržených, aby je umlčel. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení vedoucích k umístění v nápravném zařízení v Kahrízaku. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu. Účastnil se procesů s protestujícími. Byl justicí vyslýchán ohledně násilností v Kahrízaku. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení za účelem umísťování zadržených do nápravného zařízení v Kahrízaku. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Místo narození: Jazd (Írán) – datum narození: 1953

Teheránský generální prokurátor od srpna roku 2009. Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu moharebeh (nepřátelství vůči Bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníků médií, které zatýkal.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (také znám jako NASSERIAN)

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Zabýval se povolebními případy. V nespravedlivých procesech vynesl tresty dlouhodobého odnětí svobody společenským a politickým aktivistům a novinářům a několik trestů smrti pro protestující a společenské a politické aktivisty.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Místo narození: Edžijeh – datum narození přibližně: 1956

Íránský generální prokurátor od září roku 2009 a mluvčí justice, během voleb v roce 2009 působil jako ministr zpravodajských služeb. Během jeho působení na postu ministra zpravodajských služeb v období voleb v roce 2009 byli příslušníci rozvědky pod jeho velením odpovědní za zadržování, mučení a vymáhání falešných přiznání pod nátlakem od stovek aktivistů, novinářů, disidentů a reformních politiků. Kromě toho byli političtí činitelé nuceni k falešným přiznáním při nesnesitelných výsleších, které zahrnovaly mučení, násilí, vydírání a výhrůžky členům rodiny.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán) – datum narození: 1967

Bývalý teheránský generální prokurátor, do srpna roku 2009.

Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala jeho úlohu při úmrtích tří mužů zadržených po uvedených volbách na jeho příkaz. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Má na starosti povolební případy, vydal několik trestů dlouhodobého odnětí svobody v rámci nespravedlivých procesů s aktivisty v oblasti lidských práv a rovněž několik trestů smrti pro protestující.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Soudce nejvyššího soudu. Bývalý vrchní soudce revolučního soudu v Mašhadu. Procesy v jeho pravomoci byly vedeny sumárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Vedoucí teheránského soudu. Bývalý velitel Íránské vězeňské služby. Z titulu své funkce se podílel na hromadných zadržováních politických protestujících a zastírání násilností páchaných v nápravných zařízeních.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generální ředitel íránského protidrogového ústředí. Bývalý velitel teheránské policie. Za jeho vedení byly policejní síly odpovědné za to, že během zatýkání a zadržovací vazby používaly vůči podezřelým osobám protiprávní násilí. Teheránská policie se v červnu roku 2009 rovněž podílela na raziích na kolejích Teheránské univerzity, při nichž podle komise íránského parlamentu (Madžlisu) policie a příslušníci jednotek Basídž zranili více než 100 studentů.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (také znám jako: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Od dubna roku 2014 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jakožto předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a nárůst počtu poprav.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Soudní poradce v Íránu. Bývalý prokurátor v Šírázu (do roku 2012). Vzhledem k tomu, že vydal desítky rozsudků trestu smrti, je odpovědný za nadměrné a stále častější používání tohoto trestu. Prokurátor v případu bombového útoku spáchaného v roce 2008 v Šírázu, jejž režim využil k tomu, aby několik svých oponentů odsoudil k trestu smrti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Zástupce prokurátora v Isfahánu. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy v oblasti duševního zdraví. Je tudíž spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku roku 2011 vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Místo narození: Isfahán – datum narození: 1956

Zástupce velitele ozbrojených sil, hrál klíčovou úlohu při zastrašování „nepřátel Íránu“ a vyhrožování jim, jakož i při bombardování kurdských vesnic v Iráku. Bývalý velitel sborů islámských revolučních gard na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (také znám jako: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Prokurátor v Tabrízu. Byl zapojen do případu Sakíne Muhammadí Aštíániové a je spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (také znám jako: MAHSULI, Sadeq)

Místo narození: Orumíje (Írán) – datum narození: 1959/60

Poradce bývalého prezidenta a současného člena Rady pro určování zájmů režimu Mahmúda Ahmadínežáda a člen Fronty vytrvalosti. Ministr sociálních věcí a sociálního zabezpečení v období let 2009 až 2011. Ministr vnitra do roku 2009. Jakožto ministr vnitra byl Sadek Mahsúlí nadřízen všem policejním silám, bezpečnostním agentům ministerstva vnitra a tajným agentům. Síly pod jeho vedením byly odpovědné za útoky na koleje Teheránské univerzity, k nimž došlo dne 14. června 2009, a za mučení studentů ve sklepě ministerstva (neblaze proslulé sklepní patro č. 4). Další demonstranti byli vystaveni hrubému zacházení ve vazebním zařízení Kahrízak, jehož provoz zajišťovala policie podléhající kontrole Sadeka Mahsúlího.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Prokurátor v Kermánšáhu. Hrál úlohu při dramatickém nárůstu počtu rozsudků trestu smrti v Íránu, včetně řízení se sedmi vězni odsouzenými za obchodování s drogami, kteří byli popraveni ve stejný den, 3. ledna 2010 v ústřední věznici města Kermánšáhu.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Místo narození: Selseleh (Írán) – datum narození: 1964

Člen Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Poslanec parlamentu za provincii Lorestán. Člen parlamentní komise pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Bývalý ředitel věznice Evín (do roku 2012). Za Surího vedení bylo mučení v evínské věznici běžnou praxí. V oddělení č. 209 byla zadržována řada aktivistů za své pokojné aktivity namířené proti stávající vládě.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (také znám jako: TALA Hosseyn)

 

Íránský poslanec. Do září roku 2010 působil jako generální guvernér („farmandar“) provincie Teherán, odpovědný za zásah policejních sil, a tedy za potlačení demonstrací.

V prosinci roku 2010 mu byla udělena cena za jeho úlohu v povolebních represích.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (také znám jako: TAMADON Morteza)

Místo narození: Shar Kord Isfahán – datum narození: 1959

Předseda Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost. Bývalý generální guvernér islámských revolučních gard pro teheránskou provincii.

Ve funkci guvernéra a předsedy Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost nese celkovou odpovědnost za veškeré represivní aktivity islámských revolučních gard v teheránské provincii, včetně zásahů proti politickým demonstrantům, k nimž došlo od června roku 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Soudce trestního soudu teheránské provincie. Bývalý soudce prvního oddělení soudu v Evínu. Vedl řadu soudních líčení s demonstranty, zejména s učitelem Abdol-Rezou Ghanbarím, jenž byl kvůli svým politickým aktivitám zadržen v lednu roku 2010 a odsouzen k trestu smrti. V areálu evínské věznice byl zřízen soud první instance v Evínu a Džafarí Dolatabadi v březnu roku 2010 jeho vytvoření uvítal. V této věznici jsou někteří z obviněných izolováni, je s nimi špatně zacházeno a jsou nuceni k nepravdivým prohlášením.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Místo narození: Mašad (Írán) – datum narození: 1952

Zástupce generálního prokurátora, odpovědný za politické a bezpečnostní otázky. Bývalý ministr spravedlnosti, v letech 2009 až 2013.

Během jeho působení ve funkci ministra spravedlnosti se podmínky v íránských věznicích propadly výrazně pod uznávané mezinárodní standardy a běžně docházelo ke špatnému zacházení s vězni. Kromě toho hrál klíčovou úlohu při vyhrožování příslušníkům íránské diaspory a jejich pronásledování tím, že oznámil vytvoření zvláštního soudu, který se má zabývat specificky těmi íránskými občany, kteří žijí mimo Írán. Dohlížel rovněž na prudký nárůst počtu poprav v Íránu, včetně tajných poprav nehlášených vládou a poprav za trestné činy související s drogami.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (také znám jako: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Místo narození: Rafsandžán, Kermán – datum narození: 1961

Poradce bývalého prezidenta a současného člena Rady pro určování zájmů režimu Mahmúda Ahmadínežáda. Bývalý ministr kultury a otázek islámu (2009–2013). Bývalý člen islámských revolučních gard, podílel se na represích vůči novinářům.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (také znám jako: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Místo narození: Isfahán (Írán) – datum narození: 1956

Vedoucí organizace pro publikace o úloze duchovních ve válce. Bývalý ministr pro zpravodajskou činnost (2009–2013).

Pod jeho vedením pokračovalo ministerstvo pro zpravodajskou činnost ve všeobecně rozšířeném svévolném zatýkání a pronásledování demonstrantů a disidentů. Ministerstvo pro zpravodajskou činnost provozuje oddělení č. 209 evínské věznice, kde je zadržována řada aktivistů za své pokojné aktivity namířené proti stávající vládě. Vyšetřovatelé z ministerstva pro zpravodajskou činnost podrobili vězně v oddělení č. 209 bití a duševnímu a sexuálnímu zneužívání.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Místo narození: Dezful (Írán) – datum narození: 22.7.1959

Do listopadu roku 2014 působil jako vedoucí státního vysílání Íránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB). V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Během svého působení v této funkci byl odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. IRIB vysílal v období od srpna roku 2009 do prosince roku 2011 vynucená doznání zadržovaných osob a řadu zinscenovaných procesů. Tyto pořady představují jasné porušení mezinárodních ustanovení o spravedlivém procesu a práva na řádné soudní řízení.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Místo narození: Maragheh (Írán) Datum narození: 1957

Člen rady města Teheránu. Bývalý ministr informatiky a komunikací (2009–2012).

Jakožto ministr informatiky byl jedním z vysoce postavených úředníků pověřený cenzurou a kontrolou internetových činností a rovněž veškerých způsobů komunikace (zejména mobilními telefony). Během vyšetřování osob zadržovaných z politických důvodů vyšetřovatelé využívali jejich osobní údaje, emaily a komunikace. Při několika příležitostech od prezidentských voleb v roce 2009 a během pouličních demonstrací byly přerušeny sítě mobilních operátorů a zasílání textových zpráv, bylo narušeno satelitní vysílání televizních kanálů, docházelo k místnímu přerušení nebo alespoň zpomalení internetu.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Policejní plukovník pověřený technologiemi a komunikacemi, oznámil kampaň vládních hackerů s cílem lépe kontrolovat informace na internetu a poškodit „závadné“ internetové stránky.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Najaf (Irák) – datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Nejvyšší představitel soudnictví. Nejvyšší představitel soudnictví musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky kisás (odplata), hodúd (trestné činy rouhání) a ta'zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování, poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako například poprav, kdy davy tisíců osob přihlíží tomu, jak vězně oběsí na mostě.

Rovněž souhlasil s uložením tělesných trestů, jako například amputace a nakapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy Sadek Larídžání převzal funkci, se značně výšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Od roku 2009 rovněž prudce vzrostl počet poprav. Sadek Larídžání je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při soudních řízeních v Íránu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Je členem uzavřeného okruhu Nejvyššího vůdce a je jednou z osob odpovědných za plánování potlačování protestů, ke kterým dochází od roku 2009, je rovněž spojován s osobami odpovědnými za potlačování těchto protestů.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Místo narození: Dezful (Írán) – datum narození: 1954

Generální tajemník Světové nadace holokaustu (World Holocaust Foundation) zřízené na Mezinárodní konferenci o přezkumu globálního vnímání holokaustu (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust) konané v roce 2006, za jejíž uspořádání jménem íránské vlády byl Mohammad-Alí Ramin odpovědný. Do prosince roku 2013 nesl jako náměstek ministra pro tisk hlavní odpovědnost za cenzuru; přímo odpovídal za ukončení činnosti řady orgánů reformního tisku (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh apod.), zrušení nezávislého sdružení tisku a za zastrašování či zatýkání novinářů.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Meibod (Írán) – datum narození: 1967

Starosta druhého největšího íránského města Mašad, kde se pravidelně konají veřejné popravy. Bývalý náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti. Byl odpovědný za vydávání pokynů k represím vůči osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Později jmenován vedoucím íránské volební komise pro parlamentní volby v roce 2012 a prezidentské volby v roce 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Prokurátor ve městě Karadž. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně vedení případů, kde je odsouhlasen trest smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora došlo v Karadži k vysokému počtu poprav.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokurátor. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně účasti na popravě mladistvého.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Vedoucí pro bezpečnost na ministerstvu obrany. Bývalý vedoucí pro ochranu a bezpečnost v rámci islámských revolučních gard (do března roku 2012). Bývalý velitel zpravodajské služby islámské revoluční gardy (do října roku 2009). Zapojen do potlačování svobody projevu, včetně toho, že je spojován s osobami odpovědnými za zatýkání a mučení bloggerů a novinářů v roce 2004 a údajně se podílel na potlačování povolebních protestů v roce 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Datum narození: 1967

Od roku 2012 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Člen Výboru pro určování trestného internetového obsahu, což je subjekt odpovědný za cenzuru internetových stránek a sociálních médií. Bývalý šéf zvláštního stíhání kyberkriminality (v období let 2007 až 2012). Byl odpovědný za potlačování svobody projevu, a to i zatýkáním, zadržováním a stíháním bloggerů a novinářů. S osobami zatčenými pro podezření z kyberkriminality bylo špatně zacházeno a byl s nimi veden nespravedlivý soudní proces.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Soudce obecného soudu v severním Teheránu. Bývalý inspektor státního zastupitelství v Teheránu. Zástupce vedoucího úřadu pro záležitosti vězeňství v provincii Teherán. Bývalý zástupce prokurátora v Teheránu (do roku 2013). Vedl středisko pro trestní stíhání ve věznici Evín. Byl odpovědný za odpírání práv obráncům lidských práv a politickým vězňům, včetně návštěv a jiných práv zadržených osob.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Velitel věznice Evín jmenovaný v polovině roku 2012. Od jeho jmenování se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se špatné zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 4. oddělení, který vynesl tresty smrti nad čtyřmi arabskými politickými vězni (bratři Taha Hejdariján, Abás Hejdariján a Abd al-Rahman Hejdariján a Alí Šarífí). Uvedení muži byli zatčeni, mučeni a popraveni oběšením bez řádného soudního řízení. Tyto případy, jakož i absence řádného řízení jsou zmíněny ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu ze dne 13. září 2012 a ve zprávě generálního tajemníka OSN o Íránu ze dne 22. srpna 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 2. oddělení, který dne 17. března 2012 vynesl tresty smrti nad pěti arabskými občany Ahwázu (Mohammad Alí Amúrí, Hašam Ša'bání Amúrí, Hadí Rášedí, Sajíd Džáber Albošoka, Sajíd Mochtár Albošoka) za „činnost proti národní bezpečnosti“ a „nepřátelství vůči Bohu“. Tyto rozsudky potvrdil dne 9. ledna 2013 íránský nejvyšší soud. Těchto pět osob bylo více než rok vězněno bez vznesení obvinění a byli mučeni a odsouzeni bez řádného řízení.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (také znám jako: Haj-agha Sarafraz)

Datum narození: přibližně 1963 Místo narození: Teherán Místo pobytu: Teherán Místo zaměstnání: sídlo IRIB a Presss TV, Teherán

Prezident státního vysílání Íránské islámské republiky. Bývalý ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. Úzce spjatý s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor v provincii Mázandarán, odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů Bahá'í společenství od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb. Bylo doloženo šest konkrétních případů, kdy došlo k porušení práva na řádné řízení. Asadolláh Džafarí stíhal osoby v případech, jejichž výsledkem byla řada poprav, včetně poprav veřejných.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu. Odpovědný za přísné tresty uložené novinářům a aktivistům bojujícím za práva příslušníků a pracovníků etnické menšiny Ázerů, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. Jeho rozsudky v mnoha případech nevyhovovaly zásadám řádného řízení a zadržení byli donuceni k falešným přiznáním. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti“.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, baháistů a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Sejjid Rezá Músáví-Tabar podepsal soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla baháistka Raha Sabetová po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Centre to Investigate Organized Crime – středisko pro vyšetřování organizované trestné činnosti (také známé jako: Cyber Crime Office – úřad pro počítačovou trestnou činnost – nebo Cyber Police – policie pro počítačovou trestnou činnost)

Umístění: Teherán, Írán Internetové stránky: http://www.cyberpolice.ir

Íránská policie pro počítačovou trestnou činnost, zřízená v lednu roku 2011, je jednotkou policejních sil Íránské islámské republiky, jejímž šéfem je Esmáíl Ahmadí-Mokaddam (viz seznam osob). Ahmadí-Mokaddam zdůraznil, že policie pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti protirevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. V lednu roku 2012 vydala policie pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají provozovatelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí provozovatelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců.

Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou úřady využít k vysledování aktivistů nebo jakékoli jiné osoby považované za hrozbu pro národní bezpečnost. V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policie pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím. Dne 30. října 2012 policie pro počítačovou trestnou činnost zatkla bloggera Sattára Beheštího (bez zatykače) za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheští ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Beheští byl nalezen mrtev ve vězeňské cele dne 3. listopadu 2012 a má se za to, že byl umučen k smrti orgány policie pro počítačovou trestnou činnost.

 


8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/549

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Tribunál Evropské unie zrušil rozsudkem ze dne 22. ledna 2015 ve spojených věcech T-420/11 a T-56/12 rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP (2) a 2011/783/SZBP (3) v rozsahu, v němž zařazují následující subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. a Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Na základě nového odůvodnění by mělo být 32 z uvedených subjektů znovu zařazeno na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(4)

Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 22. ledna 2015 ve věci T-176/12 zrušil rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP (4), kterým byla na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazena banka Bank Tejarat.

(5)

Bank Tejarat by měla být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, znovu zařazena, a to na základě nového odůvodnění.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 22).


PŘÍLOHA

1)

Do seznamu uvedeného v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje níže uvedený subjekt:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

105.

Bank Tejarat

Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Teherán; tel. 88826690; telex: 226641 TJTA IR; fax: 88893641; internetová stránka: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat poskytuje íránské vládě významnou podporu v podobě finančních prostředků a financování služeb pro rozvoj projektů v oblasti ropy a plynu. Odvětví ropy a plynu představuje významný zdroj financování íránské vlády a pobočky subjektů vlastněných a ovládaných íránskou vládou pracují na projektech, které financuje Bank Tejarat. Bank Tejarat je kromě toho i nadále úzce spojena s íránskou vládou, která ji částečně vlastní, a má proto možnost ovlivňovat její rozhodnutí, včetně zapojení do financování projektů, jež íránská vláda považuje za vysoce prioritní.

Vzhledem k tomu, že Bank Tejarat poskytuje financování několika společnostem produkujícím surovou ropu a projektům rafinace, což nutně vyžaduje nákup klíčového vybavení a technologií pro tato odvětví, jejichž dodávky jsou zakázány pro využívání v Íránu, lze Bank Tejarat dále označit za subjekt zapojený do získávání zakázaného zboží a technologií.

8.4.2015

2)

Do seznamu uvedeného v části III přílohy II rozhodnutí (EU) č. 267/2012 se doplňují níže uvedené subjekty:

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB92501 (Německo) vydané 4. ledna 2005

Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu vlastněná a ovládaná společností IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94311 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102601 (Německo) vydané 19. září 2005; číslo IMO: 9349576

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94312 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102502 (Německo) vydané 24. srpna 2005; číslo IMO: 9349588

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94313 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102520 (Německo) vydané 29. srpna 2005; číslo IMO: 9349590

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94314 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102600 (Německo) vydané 19. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94315 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102599 (Německo) vydané 19. září 2005; číslo IMO: 9349667

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94316 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102501 (Německo) vydané 24. srpna 2005; číslo IMO: 9349679

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94829 (Německo) vydané 19. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102655 (Německo) vydané 26. září 2005; číslo IMO: 9165786

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

12..

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94633 (Německo) vydané 24. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102533 (Německo) vydané 1. září 2005; číslo IMO: 9165803

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94698 (Německo) vydané 9. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102565 (Německo) vydané 15. září 2005; číslo IMO: 9165798

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102679 (Německo) vydané 27. září 2005; číslo IMO: 9165815

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94632 (Německo) vydané 24. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102544 (Německo) vydané 9. září 2005; číslo IMO: 9209324

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94573 (Německo) vydané 18. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102506 (Německo) vydané 25. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Írán

Společnost IRISL Maritime Training Institute je vlastněna a ovládána společností IRISL, které patří 90 % akcií této společnosti a jejímž představitelem je místopředseda představenstva. Je zapojena do odborné přípravy zaměstnanců společnosti IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311, Teherán, Írán

Společnost Kheibar Co. je vlastněna a ovládána společností IRISL, které patří 81 % akcií této společnosti a jejímž představitelem je člen jejího představenstva. Dodává náhradní díly pro dopravní plavidla.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Írán.

Společnost Kish Shipping Line Manning Co. je vlastněna a ovládána společností IRISL. Je zapojena do náboru a řízení zaměstnanců společnosti IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/550

ze dne 24. března 2015

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fränkischer Grünkern (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Fränkischer Grünkern“ předložená Německem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Fränkischer Grünkern“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Fränkischer Grünkern“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 410, 18.11.2014, s. 12.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/551

ze dne 24. března 2015

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel des Cévennes (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Miel des Cévennes“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Miel des Cévennes“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Miel des Cévennes“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 412, 19.11.2014, s. 4.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/552

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro dimethenamid-P a prohexadion byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro 1,3-dichlorpropen a bifenox byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. MLR pro tolylfluanid a trifluralin byly stanoveny v příloze V uvedeného nařízení.

(2)

Nezařazení 1,3-dichlorpropenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) je stanoveno v rozhodnutí Komise 2011/36/EU (3). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku 1,3-dichlorpropen byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení by proto MLR stanovené pro uvedenou účinnou látku v příloze III měly být zrušeny. To se nemá týkat MLR odpovídajících hodnotám CXL založeným na použití ve třetích zemích, jsou-li přijatelné s ohledem na bezpečnost spotřebitelů. Stejně tak se to nemá týkat případů, kdy jsou hodnoty MLR výslovně stanoveny jako přípustné odchylky pro dovoz.

(3)

Pokud jde o bifenox, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Doporučil snížit MLR pro zrna ječmene, ovsa, žita a pšenice. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro slunečnicová semena a semena řepky, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro tyto produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Uvedené MLR budou přezkoumány; při přezkumu budou zohledněny informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro prasata (maso, tuk, játra, ledviny), skot (maso, tuk, játra, ledviny), ovce (maso, tuk, játra, ledviny), kozy (maso, tuk, játra, ledviny) a mléko (kravské, ovčí, kozí), nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR pro tyto komodity by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(4)

Pokud jde o dimethenamid-P, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (5). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro jádra podzemnice olejné, slunečnicová semena, semena řepky, sójové boby, dýňová semena a cukrovou řepu (kořen). U dalších produktů doporučil stávající MLR zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro cibuli jarní, salát a čerstvé bylinky, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné,aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Uvedené MLR budou přezkoumány; při přezkumu budou zohledněny informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o prohexadion, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (6). Doporučil snížit MLR pro hrozny stolní a moštové, jahody, ovoce z keřů, ostatní bobulové a drobné ovoce, ječmen, pšenici, chmel, prasata (maso, tuk, játra, ledviny), skot (maso, tuk, játra, ledviny), ovce (maso, tuk, játra, ledviny) a kozy (maso, tuk, játra, ledviny). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat.

(6)

Vyřazení tolylfluanidu z přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno ve směrnici Komise 2010/20/ES (7). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku tolylfluanid byla zrušena.

(7)

Pokud jde o tolylfluanid, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (8). Navrhl změnit definici rezidua. Dospěl k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2010/355/EU (9). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku trifluralin byla zrušena.

(9)

Pokud jde o trifluralin, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (10). S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR pro uvedené produkty měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Pokud jde o produkty rostlinného a živočišného původu, pro které nebyla na úrovni Unie nahlášena žádná příslušná povolení nebo přípustné odchylky pro dovoz a nebyly pro ně k dispozici hodnoty CXL, dospěl úřad k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR pro uvedené produkty měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(11)

Komise konzultovala s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů potřebu upravit některé meze stanovitelnosti. V případě několika látek dospěly tyto laboratoře k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj stanovení specifických mezí stanovitelnosti.

(12)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům relevantním pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Aby bylo možné běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(15)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(16)

Nové MLR byly prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultovány s obchodními partnery Unie, jejichž připomínky byly zohledněny.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v souladu s právními předpisy před dnem 28. dubna 2015 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. října 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Směrnice Rady ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/36/EU ze dne 20. ledna 2011 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 42).

(4)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 s.].

(5)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 s.].

(6)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 s.].

(7)  Směrnice Komise 2010/20/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem vyřazení tolylfluanidu jakožto účinné látky a odnímá povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 s.].

(9)  Rozhodnutí Komise 2010/355/EU ze dne 25. června 2010 o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

Sloupce pro dimethenamid-P a prohexadion se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Dimethenamid včetně jiných směsí izomerů včetně dimethenamidu-P (suma izomerů)

Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

0,01  (1)

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

 

0110030

Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka‘ (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Ostatní

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

0,01  (1)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

 

0120070

Makadamie

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

0,1

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule

 

 

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

 

0130990

Ostatní

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

0,01  (1)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně)

 

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Ostatní

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (1)

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

Jahody

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus)

 

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Ostatní

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

 

 

0154020

Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea))

 

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (Plody planiky)

 

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 

 

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)

 

 

0154990

Ostatní

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

0,01  (1)

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))

 

 

0161050

Karamboly (Bilimbi)

 

 

0161060

Tomel (persimon)

 

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Ostatní

 

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca))

 

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota)

 

 

0162990

Ostatní

 

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae)

 

 

0163070

Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

 

0163990

Ostatní

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

0,01 (1)

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (1)

0211000

a)

Brambory

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa salátová

 

 

0213020

Mrkev

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

 

 

0213050

Topinambury (Čistec hlíznatý)

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa))

 

 

0213100

Tuřín

 

 

0213110

Vodnice

 

 

0213990

Ostatní

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

0,01  (1)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin‘)

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy)

(+)

 

0220990

Ostatní

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

0,01  (1)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky)

 

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

 

0231030

Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon))

 

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

 

0231990

Ostatní

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano)

 

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová (Kukuřičky)

 

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

0,01  (1)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

 

0242990

Ostatní

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)

 

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

 

0243990

Ostatní

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)

(+)

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky)

 

 

0251040

Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))

 

 

0251050

Barborka jarní

 

 

0251060

Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,))

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)

 

 

0251990

Ostatní

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,01  (1)

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))

 

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

 

0252990

Ostatní

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Čekanka salátová

 

0,01  (1)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

(+)

0,02  (1)

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Petrželová nať (Nať petržele kořenové)

 

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)

 

 

0256060

Rozmarýn

 

 

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 

 

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)

 

 

0256090

Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))

 

 

0256100

Estragon (Yzop)

 

 

0256990

Ostatní

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

0,01  (1)

0260010

Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

0,01  (1)

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy (Stonky Borago officinalis)

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl sladký

 

 

0270050

Artyčoky (Květ banánovníku)

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní

 

 

0280000

viii)

Houby

 

0,01  (1)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))

 

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

 

0280990

Ostatní

 

 

0290000

ix)

Chaluhy

 

0,01  (1)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,01  (1)

 

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (1)

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

0,9

0401030

Mák

 

0,01  (1)

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (1)

0401050

Slunečnicová semena

 

0,01  (1)

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

 

0,01  (1)

0401070

Sójové boby

 

0,01  (1)

0401080

Hořčičná semena

 

0,01  (1)

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (1)

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae))

 

0,01  (1)

0401110

Světlice barvířská

 

0,01  (1)

0401120

Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Lnička setá

 

0,01  (1)

0401140

Semena konopí

 

0,01  (1)

0401150

Skočec obecný

 

0,01  (1)

0401990

Ostatní

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

0,01  (1)

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

 

0402030

Plody palmy olejové

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Ostatní

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

0,01 (1)

 

0500010

Ječmen

 

0,1

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

 

0,02  (1)

0500030

Kukuřice

 

0,02  (1)

0500040

Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)

 

0,02  (1)

0500050

Oves

 

0,1

0500060

Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Žito

 

0,1

0500080

Čirok

 

0,02  (1)

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

 

0,1

0500990

Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Čaj

 

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 

 

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

0631010

Květ heřmánku

 

 

0631020

Květ ibišku

 

 

0631030

Květní lístky růže

 

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

0632010

List jahodníku

 

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

 

0632990

Ostatní

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

 

0633990

Ostatní

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

0640000

iv)

Kakaové boby (fermentované nebo sušené)

 

 

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

 

0700000

7.

CHMEL (sušený)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

KOŘENÍ

 

 

0810000

i)

Semena

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anýz

 

 

0810020

Kmín černý

 

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

 

0810040

Semena koriandru

 

 

0810050

Semena kmínu

 

 

0810060

Semena kopru

 

 

0810070

Semena fenyklu

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátové oříšky

 

 

0810990

Ostatní

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

 

 

0820030

Kmín

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

 

0820070

Vanilkové lusky

 

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

 

0820990

Ostatní

 

 

0830000

iii)

Kůra

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Skořice (Skořice čínská)

 

 

0830990

Ostatní

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Zázvor

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Křen

(+)

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Pupeny

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní

 

 

0860000

vi)

Blizny

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

i)

Tkáň

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Prasata

 

 

1011010

Svalovina

 

 

1011020

Tuk

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby

 

 

1011990

Ostatní

 

 

1012000

b)

Skot

 

 

1012010

Svalovina

 

 

1012020

Tuk

 

 

1012030

Játra

 

 

1012040

Ledviny

 

 

1012050

Poživatelné droby

 

 

1012990

Ostatní

 

 

1013000

c)

Ovce

 

 

1013010

Svalovina

 

 

1013020

Tuk

 

 

1013030

Játra

 

 

1013040

Ledviny

 

 

1013050

Poživatelné droby

 

 

1013990

Ostatní

 

 

1014000

d)

Kozy

 

 

1014010

Svalovina

 

 

1014020

Tuk

 

 

1014030

Játra

 

 

1014040

Ledviny

 

 

1014050

Poživatelné droby

 

 

1014990

Ostatní

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

 

1015010

Svalovina

 

 

1015020

Tuk

 

 

1015030

Játra

 

 

1015040

Ledviny

 

 

1015050

Poživatelné droby

 

 

1015990

Ostatní

 

 

1016000

f)

Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

 

1016010

Svalovina

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby

 

 

1016990

Ostatní

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)

 

 

1017010

Svalovina

 

 

1017020

Tuk

 

 

1017030

Játra

 

 

1017040

Ledviny

 

 

1017050

Poživatelné droby

 

 

1017990

Ostatní

 

 

1020000

ii)

Mléko

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní

 

 

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Hlemýždi

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Vkládá se nový sloupec pro bifenox, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

0110030

Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka‘ (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Ostatní

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

0120070

Makadamie

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule

 

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

0130990

Ostatní

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně)

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Ostatní

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

Jahody

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus)

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

 

0154020

Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea))

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (Plody planiky)

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)

 

0154990

Ostatní

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))

 

0161050

Karamboly (Bilimbi)

 

0161060

Tomel (persimon)

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca))

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota)

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae)

 

0163070

Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

0163990

Ostatní

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (3)

0211000

a)

Brambory

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa salátová

 

0213020

Mrkev

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

 

0213050

Topinambury (Čistec hlíznatý)

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa))

 

0213100

Tuřín

 

0213110

Vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

0,01  (3)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin‘)

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy)

 

0220990

Ostatní

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

0,01  (3)

0231000

a)

Lilkovité

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky)

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

0231030

Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon))

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano)

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová (Kukuřičky)

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

0,01  (3)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

Kedlubny

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

0,01  (3)

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky)

 

0251040

Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))

 

0251050

Barborka jarní

 

0251060

Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,))

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (3)

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)

0,01  (3)

0255000

e)

Čekanka salátová

0,01  (3)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

0,02  (3)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))

 

0256040

Petrželová nať (Nať petržele kořenové)

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)

 

0256060

Rozmarýn

 

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)

 

0256090

Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))

 

0256100

Estragon (Yzop)

 

0256990

Ostatní

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

0,01  (3)

0260010

Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,01  (3)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy (Stonky Borago officinalis)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl sladký

 

0270050

Artyčoky (Květ banánovníku)

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

viii)

Houby

0,01  (3)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

0280990

Ostatní

 

0290000

ix)

Chaluhy

0,01  (3)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,01  (3)

0300010

Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

0300040

Vlčí bob

 

0300990

Ostatní

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,01  (3)

0401000

i)

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

0401030

Mák

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

(+)

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

(+)

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae))

 

0401110

Světlice barvířská

 

0401120

Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Lnička setá

 

0401140

Semena konopí

 

0401150

Skočec obecný

 

0401990

Ostatní

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

0402030

Plody palmy olejové

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,02

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

0,01  (3)

0500030

Kukuřice

0,01  (3)

0500040

Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)

0,01  (3)

0500050

Oves

0,02

0500060

Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Žito

0,02

0500080

Čirok

0,01  (3)

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

0,02

0500990

Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Čaj

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

0631000

a)

Květy

 

0631010

Květ heřmánku

 

0631020

Květ ibišku

 

0631030

Květní lístky růže

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

Listy

 

0632010

List jahodníku

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

Kořeny

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

0640000

iv)

Kakaové boby (fermentované nebo sušené)

 

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

0700000

7.

CHMEL (sušený)

0,05 (3)

0800000

8.

KOŘENÍ

 

0810000

i)

Semena

0,05 (3)

0810010

Anýz

 

0810020

Kmín černý

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

0810040

Semena koriandru

 

0810050

Semena kmínu

 

0810060

Semena kopru

 

0810070

Semena fenyklu

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátové oříšky

 

0810990

Ostatní

 

0820000

ii)

Plody a bobule

0,05 (3)

0820010

Nové koření

 

0820020

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

 

0820030

Kmín

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

0820070

Vanilkové lusky

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

0820990

Ostatní

 

0830000

iii)

Kůra

0,05 (3)

0830010

Skořice (Skořice čínská)

 

0830990

Ostatní

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05 (3)

0840020

Zázvor

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05 (3)

0850000

v)

Pupeny

0,05 (3)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

vi)

Blizny

0,05 (3)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

vii)

Semenné míšky

0,05 (3)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (3)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO