ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 73

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
17. března 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/366 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014

1

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/367 opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2014

366

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/368 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2014

460

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/369 opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2014

468

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/370 opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2014

493

 

*

Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/371 opravného rozpočtu Evropské unie č. 7 na rozpočtový rok 2014

501

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZPOČTY

17.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/1


KONEČNÉ PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2015/366

opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (3),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013 (4),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2014, který Komise přijala dne 28. května 2014,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne jej předala Parlamentu,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 17. prosince 2014,

s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

Postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2014 byl s konečnou platností přijat.

Ve Štrasburku dne 17. prosince 2014.

Předseda

M. SCHULZ


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 51, 20.2.2014.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 2 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 4
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek 12

— Hlava 1:

Vlastní zdroje 13

— Hlava 7:

Úroky z prodlení a pokuty 17

— Hlava 8:

Výpůjční a úvěrové operace 20

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl III: Komise

— Příjmy 24

— Hlava 7:

Úroky z prodlení a pokuty 25

— Hlava 8:

Výpůjční a úvěrové operace 28
— Výdaje 31

— Hlava XX:

Správní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik 33

— Hlava 01:

Hospodářské a finanční záležitosti 37

— Hlava 02:

Podniky a průmysl 43

— Hlava 03:

Hospodářská soutěž 51

— Hlava 04:

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 53

— Hlava 05:

Zemědělství a rozvoj venkova 68

— Hlava 06:

Mobilita a doprava 89

— Hlava 07:

Životní prostředí 91

— Hlava 08:

Výzkum a inovace 97

— Hlava 09:

Komunikační sítě, obsah a technologie 110

— Hlava 11:

Námořní záležitosti a rybolov 126

— Hlava 12:

Vnitřní trh a služby 166

— Hlava 13:

Regionální a městská politika 174

— Hlava 14:

Daně a celní unie 188

— Hlava 15:

Vzdělávání a kultura 194

— Hlava 16:

Komunikace 204

— Hlava 17:

Ochrana zdraví a spotřebitele 212

— Hlava 18:

Vnitřní věci 222

— Hlava 19:

Nástroje zahraniční politiky 234

— Hlava 20:

Obchod 239

— Hlava 21:

Rozvojová spolupráce 246

— Hlava 22:

Rozšíření 272

— Hlava 23:

Humanitární pomoc a civilní ochrana 278

— Hlava 24:

Boj proti podvodům 285

— Hlava 25:

Koordinace politiky Komise a právní poradenství 289

— Hlava 26:

Administrativa Komise 292

— Hlava 27:

Rozpočet 302

— Hlava 28:

Audit 304

— Hlava 29:

Statistika 306

— Hlava 31:

Jazykové služby 311

— Hlava 32:

Energetika 314

— Hlava 33:

Spravedlnost 318

— Hlava 34:

Oblast klimatu 325

— Hlava 40:

Rezervy 332
— Zaměstnanci 334
Přílohy 340

Oddíl VII: Výbor regionů

— Výdaje 353

— Hlava 1:

Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 354
— Zaměstnanci 358

Oddíl IX: Evropský inspektor ochrany údajů

— Výdaje 361

— Hlava 1:

Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 362
— Zaměstnanci 365

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež je třeba pokrýt v rozpočtovém roce 2014 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2014 (1)

Rozpočet 2013 (2)

Změna (v %)

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Bezpečnost a občanství

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globální Evropa

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Správa

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Vyrovnávací platby

28 600 000

75 000 000

–61,87

Zvláštní nástroje

350 000 000

390 465 192

–10,36

Výdaje celkem  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2014 (4)

Rozpočet 2013 (5)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

p.m.

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Prostředky, které mají být hrazeny z vlastních zdrojů uvedených v článku 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Příjmy celkem  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (8)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulharsko

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Česká republika

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Dánsko

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Německo

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estonsko

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Irsko

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Řecko

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Španělsko

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Francie

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Chorvatsko

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Chorvatsko

Itálie

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Kypr

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Kypr

Lotyšsko

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Litva

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Lucembursko

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Lucembursko

Maďarsko

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Nizozemsko

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Rakousko

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Polsko

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugalsko

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumunsko

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovinsko

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovinsko

Slovensko

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Finsko

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Švédsko

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Spojené království

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Celkem

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulharsko

206 005 000

0,300

61 801 500

Česká republika

645 752 000

0,300

193 725 600

Dánsko

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Německo

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estonsko

87 252 000

0,300

26 175 600

Irsko

653 931 000

0,300

196 179 300

Řecko

650 120 000

0,300

195 036 000

Španělsko

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Francie

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Chorvatsko

219 412 000

0,300

65 823 600

Itálie

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Kypr

77 360 000

0,300

23 208 000

Lotyšsko

82 650 000

0,300

24 795 000

Litva

141 652 000

0,300

42 495 600

Lucembursko

170 478 000

0,300

51 143 400

Maďarsko

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Nizozemsko

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Rakousko

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Polsko

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugalsko

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumunsko

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovinsko

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovensko

259 706 000

0,300

77 911 800

Finsko

972 177 000

0,300

291 653 100

Švédsko

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Spojené království

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Celkem

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulharsko

414 657 000

 

312 477 642

Česká republika

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Dánsko

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Německo

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estonsko

184 233 000

 

138 834 491

Irsko

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Řecko

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Španělsko

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Francie

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Chorvatsko

438 824 000

 

330 689 434

Itálie

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Kypr

154 720 000

 

116 594 054

Lotyšsko

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Litva

353 042 000

 

266 045 748

Lucembursko

340 956 000

 

256 937 968

Maďarsko

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Nizozemsko

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Rakousko

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Polsko

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugalsko

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumunsko

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovinsko

349 637 000

 

263 479 805

Slovensko

759 723 000

 

572 512 828

Finsko

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Švédsko

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Spojené království

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Celkem

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABULKA 4

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království na rok 2013 v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (10) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

16,2077

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

133 640 172 409

5

Výdaje související s rozšířením (11)

 

31 848 333 003

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

6 456 694 911

8.

Výhoda pro Spojené království (12)

 

1 176 577 247

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (13)

 

–17 223 040

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABULKA 5

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na – 5 297 340 704 EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulharsko

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Česká republika

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Dánsko

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Německo

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estonsko

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Irsko

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Řecko

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Španělsko

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Francie

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Chorvatsko

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Itálie

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Kypr

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Lotyšsko

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Litva

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Lucembursko

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Maďarsko

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Nizozemsko

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Rakousko

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Polsko

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugalsko

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumunsko

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovinsko

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovensko

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Finsko

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Švédsko

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Spojené království

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 6

Shrnutí financování (14) souhrnného rozpočtu podle typu vlastních zdrojů a podle členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Vlastní zdroje celkem (15)

Čisté poplatky z cukru (75 %)

Čistá cla (75 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %)

Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m.

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgie

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulharsko

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Česká republika

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Dánsko

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Německo

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estonsko

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Irsko

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Řecko

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Španělsko

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Francie

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Chorvatsko

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Itálie

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Kypr

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Lotyšsko

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Litva

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Lucembursko

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Maďarsko

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Nizozemsko

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Rakousko

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Polsko

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugalsko

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumunsko

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovinsko

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovensko

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Finsko

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Švédsko

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Spojené království

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Celkem

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK

Hlava

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

1

VLASTNÍ ZDROJE

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

p.m.

 

p.m.

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

53 752 047

 

53 752 047

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE

60 000 000

 

60 000 000

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

30 200 000

 

30 200 000

 

CELKOVÝ SOUČET

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/06 a předchozími roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Výrobní dávka

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

125 100 000

 

125 100 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

16 185 600 000

 

16 185 600 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

KAPITOLA 1 3 – CELKEM

17 882 179 650

 

17 882 179 650

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

KAPITOLA 1 4 – CELKEM

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

0,—

 

0,—

 

KAPITOLA 1 5 – CELKEM

0,—

 

0,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 6 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Celkem

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba, která se použije na HND členských států pro tento rozpočtový rok, činí 0,7536 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2014

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014

Nová částka

Belgie

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulharsko

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Česká republika

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Dánsko

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Německo

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estonsko

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Irsko

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Řecko

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Španělsko

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Francie

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Chorvatsko

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Itálie

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Kypr

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Lotyšsko

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Litva

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Lucembursko

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Maďarsko

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Nizozemsko

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Rakousko

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Polsko

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugalsko

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumunsko

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovinsko

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovensko

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Finsko

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Švédsko

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Spojené království

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Článek 1 4 0 – celkem

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

HLAVA 7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Úroky z prodlení

7 0 0 0

Úroky z prodlení při platbách na účty vedené v pokladní správě členských států

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Ostatní úroky z prodlení

3 000 000

 

3 000 000

 

Článek 7 0 0 – Celkem

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Úroky z prodlení a ostatní úroky z pokut

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITOLA 7 0 – CELKEM

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITOLA 7 1

7 1 0

Pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Poplatky za překročení emisí pro nové osobní automobily

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Platby sankcí a jednorázové částky uložené členským státům za nedodržení rozsudků Soudního dvora Evropské unie nebo za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 1 – CELKEM

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITOLA 7 2

7 2 0

Úroky z vkladů a pokut

7 2 0 0

Úroky z vkladů a pokut plynoucích ze zavedení řízení při nadměrném schodku – Účelově vázané příjmy

p.m.

 

p.m.

 

Článek 7 2 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 2 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Celkem

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITOLA 7 0 —

ÚROKY Z PRODLENÍ

KAPITOLA 7 1 —

POKUTY

KAPITOLA 7 2 —

ÚROKY Z VKLADŮ A POKUT

KAPITOLA 7 0 —   ÚROKY Z PRODLENÍ

7 0 1
Úroky z prodlení a ostatní úroky z pokut

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání úroků naběhlých na zvláštních účtech pro pokuty a úroky z prodlení v souvislosti s pokutami.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1), a zejména články 14 a 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1), a zejména čl. 78 odst. 4 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1), a zejména článek 83 uvedeného nařízení.

KAPITOLA 7 1 —   POKUTY

7 1 0
Pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Poznámky

Komise může podnikům nebo seskupením podniků ukládat pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce, pokud tyto nedodrží zákazy nebo nesplní povinnosti podle uvedených nařízení nebo podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obvykle se musí pokuty zaplatit do tří měsíců následujících po oznámení rozhodnutí Komise. Komise však tuto částku nezinkasuje, pokud podnik podal opravný prostředek k Soudnímu dvoru Evropské unie; podnik musí akceptovat, že po konečném datu splatnosti se dluh úročí, a poskytnout Komisi bankovní záruku na jistinu i úrok nebo přirážky pro případ, že nebude dodržena platební lhůta.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1), a zejména články 14 a 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

HLAVA 8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

KAPITOLA 8 0

8 0 0

Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané na podporu platební bilance

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Záruka Evropské unie za půjčky získané pro Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané za účelem finanční pomoci v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 0 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 1

8 1 0

Splátky jistiny a úroky ze speciálních půjček a rizikového kapitálu poskytnutého v rámci finanční spolupráce se třetími zeměmi Středomoří

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Splátky jistiny a úroky z půjček a rizikového kapitálu poskytnutých Komisí rozvojovým zemím Středomoří a jižní Afriky v rámci akce „European Union Investment Partners“

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 1 – CELKEM

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITOLA 8 2

8 2 7

Záruka Evropské unie za smluvně zajištěné programy půjček Unie určené k poskytnutí makrofinanční pomoci třetím zemím

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Záruka za půjčky Euratomu určené ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti jaderných elektráren ve státech střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 2 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 3

8 3 5

Záruky Evropské unie za půjčky Evropské investiční banky třetím zemím

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 3 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 5

8 5 0

Dividendy vyplácené Evropským investičním fondem

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITOLA 8 5 – CELKEM

2 477 000

 

2 477 000

 

Hlava 8 – Celkem

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITOLA 8 0 —

PŘÍJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY EVROPSKÉ UNIE ZA VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE V ČLENSKÝCH STÁTECH

KAPITOLA 8 1 —

PŮJČKY POSKYTNUTÉ KOMISÍ

KAPITOLA 8 2 —

PŘÍJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY EVROPSKÉ UNIE ZA VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE VE TŘETÍCH ZEMÍCH

KAPITOLA 8 3 —

PŘÍJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY EVROPSKÉ UNIE ZA PŮJČKY POSKYTNUTÉ FINANČNÍMI INSTITUCEMI VE TŘETÍCH ZEMÍCH

KAPITOLA 8 5 —

PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKŮ ZÁRUČNÍCH INSTITUCÍ

KAPITOLA 8 1 —   PŮJČKY POSKYTNUTÉ KOMISÍ

8 1 0
Splátky jistiny a úroky ze speciálních půjček a rizikového kapitálu poskytnutého v rámci finanční spolupráce se třetími zeměmi Středomoří

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

p.m.

151 000 000

151 000 000

Poznámky

Do tohoto článku jsou zaznamenávány splátky jistiny a úroky ze speciálních půjček a rizikového kapitálu, které jsou poskytnuty z prostředků kapitol 21 03 a 22 02 uvedených ve výkazu výdajů v oddílu III „Komise“ nečlenským státům ze Středomoří.

Do tohoto článku lze v souladu s článkem 21 finančního nařízení zaznamenávat účelově vázané příjmy, jež jsou používány jako dodatečné prostředky k financování výdajů, na něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

Zahrnuje také splátky jistiny a úroků ze speciálních půjček a rizikového kapitálu poskytnutých některým členským státům EU ze Středomoří, což však představuje velmi malý podíl z celkové částky. Tyto půjčky/rizikový kapitál byly poskytnuty v době, kdy tyto země ještě nebyly členy Unie.

Získaný příjem je obvykle vyšší než částka předpokládaná v rozpočtu z důvodu úrokových plateb za zvláštní půjčky, které mohou být uhrazeny během předchozího finančního roku stejně jako během běžného finančního roku. Úroky za zvláštní půjčky a rizikový kapitál se počítají od doby, kdy jsou půjčky vyplaceny; úroky za zvláštní půjčky se platí v šestiměsíčních splátkách a úroky za rizikový kapitál se obvykle platí v ročních splátkách.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26. 10. 2012, s. 1), a zejména článek 21 tohoto nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 15. 3. 2014, s. 11).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15. 3. 2014, s. 27).

ODDÍL III

KOMISE

PŘÍJMY

HLAVA 7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Úroky z prodlení

7 0 0 0

Úroky z prodlení při platbách na účty vedené v pokladní správě členských států

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Ostatní úroky z prodlení

3 000 000

 

3 000 000

 

Článek 7 0 0 – Celkem

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Úroky z prodlení a ostatní pokuty

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITOLA 7 0 – CELKEM

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITOLA 7 1

7 1 0

Pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Poplatky za překročení emisí z nových osobních automobilů

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Platby sankcí a jednorázové částky uložené členským státům za nedodržení rozsudků Soudního dvora Evropské unie nebo za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 1 – CELKEM

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITOLA 7 2

7 2 0

Úroky z vkladů a pokut

7 2 0 0

Úroky z vkladů a pokut vzniklých v rámci postupu při nadměrném schodku – Účelově vázané příjmy

p.m.

 

p.m.

 

Článek 7 2 0 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 2 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Celkem

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITOLA 7 0 —

ÚROKY Z PRODLENÍ

KAPITOLA 7 1 —

POKUTY

KAPITOLA 7 2 —

ÚROKY Z VKLADŮ A POKUT

KAPITOLA 7 0 —   ÚROKY Z PRODLENÍ

7 0 1
Úroky z prodlení a ostatní pokuty

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Poznámky

V tomto bodě jsou zaznamenávány úroky naběhlé na zvláštních účtech pro úhradu pokut a souvisejících úroků z prodlení.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1), a zejména články 14 a 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1), a zejména čl. 78 odst. 4 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1), a zejména článek 83 uvedeného nařízení.

KAPITOLA 7 1 —   POKUTY

7 1 0
Pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Poznámky

Komise může uložit pokuty, periodické sankční platby a jiné sankce podnikům nebo sdružením podniků, jež nerespektují zákazy nebo neplní své povinnosti podle nařízení uvedených níže či podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pokuty musí být obvykle zaplaceny do tří měsíců od oznámení rozhodnutí Komise. Komise však nebude vymáhat dlužnou částku, pokud podnik podal odvolání k Soudnímu dvoru Evropské unie; podnik musí uznat, že úrok z dluhu bude zaplacen po datu splatnosti, a poskytne Komisi bankovní záruku jak na dlužnou částku, tak na úroky či příplatky do data splatnosti.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1), a zejména články 14 a 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

HLAVA 8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

KAPITOLA 8 0

8 0 0

Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané na podporu platební bilance

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Záruka Evropské unie za půjčky získané pro Euratom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané za účelem finanční pomoci v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 0 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 1

8 1 0

Splátky jistiny a úrokové výnosy ze zvláštních půjček a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finanční spolupráce s třetími zeměmi Středomoří

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Splátky jistiny a úrokové výnosy z půjček a rizikového kapitálu poskytnutých Komisí rozvojovým zemím ve Středomořském regionu a jižní Africe v rámci programu Investiční partneři Evropského společenství

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 1 – CELKEM

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITOLA 8 2

8 2 7

Záruka Evropské unie za smluvně zajištěné programy půjček Unie určené k poskytnutí makrofinanční pomoci třetím zemím

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Záruka za půjčky Euratomu určené ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti jaderných elektráren ve státech střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 2 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 3

8 3 5

Záruky Evropské unie za půjčky Evropské investiční banky třetím zemím

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 3 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 5

8 5 0

Dividendy vyplácené Evropským investičním fondem

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITOLA 8 5 – CELKEM

2 477 000

 

2 477 000

 

Hlava 8 – Celkem

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITOLA 8 0 —

PŘÍJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY EVROPSKÉ UNIE ZA VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE V ČLENSKÝCH STÁTECH

KAPITOLA 8 1 —

PŮJČKY POSKYTNUTÉ KOMISÍ

KAPITOLA 8 2 —

PŘÍJMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY EVROPSKÉ UNIE ZA VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE VE TŘETÍCH ZEMÍCH

KAPITOLA 8 3 —

VÝNOSY SPOJENÉ SE ZÁRUKOU EVROPSKÉ UNIE NA PŮJČKY, KTERÉ FINANČNÍ ORGÁNY PŘIDĚLILY VE TŘETÍCH ZEMÍCH

KAPITOLA 8 5 —

PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKŮ ZÁRUČNÍCH INSTITUCÍ

KAPITOLA 8 1 —   PŮJČKY POSKYTNUTÉ KOMISÍ

8 1 0
Splátky jistiny a úrokové výnosy ze zvláštních půjček a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finanční spolupráce s třetími zeměmi Středomoří

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

p.m.

151 000 000

151 000 000

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání splátek jistiny a úroků ze zvláštních půjček a rizikového kapitálu poskytnutých třetím zemím ve Středomoří z prostředků z kapitol 21 03 a 22 02 výkazu výdajů v tomto oddílu.

Do tohoto článku lze v souladu s článkem 21 finančního nařízení zaznamenávat účelově vázané příjmy, jež jsou používány jako dodatečné prostředky k financování výdajů, na něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

Zahrnuje také splátky jistin a úrokové výnosy ze zvláštních půjček a rizikového kapitálu poskytnuté určitým členským státům ve Středomoří, avšak tyto představují minimální procento k celkové částce. Tyto úvěry / rizikový kapitál byly poskytnuty v době, kdy země ještě nebyly členy Unie.

Získaný příjem je obvykle vyšší než částka předpokládaná v rozpočtu z důvodu úrokových plateb za zvláštní půjčky, které mohou být uhrazeny během předchozího finančního roku stejně jako během běžného finančního roku. Úroky za zvláštní půjčky a rizikový kapitál se počítají od doby, kdy jsou půjčky vyplaceny; úroky za zvláštní půjčky se platí v šestiměsíčních splátkách a úroky za rizikový kapitál se obvykle platí v ročních splátkách.

Právní základ

Pro právní základ viz poznámky v kapitolách 21 03 a 22 02 výkazu výdajů v tomto oddílu.

Odkazy na související právní akty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15. 3. 2014, s. 27).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 15. 3. 2014, s. 11).

VÝDAJE

Hlava

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

PODNIKY A PRŮMYSL

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITA A DOPRAVA

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

VÝZKUM A INOVACE

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

PŘÍMÝ VÝZKUM

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezervy (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

DANĚ A CELNÍ UNIE

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKACE

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

OCHRANA ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

VNITŘNÍ VĚCI

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

OBCHOD

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ROZŠÍŘENÍ

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

BOJ PROTI PODVODŮM

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOORDINACE POLITIKY KOMISE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRATIVA KOMISE

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

ROZPOČET

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

DŮCHODY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGETIKA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

SPRAVEDLNOST

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

OBLAST KLIMATU

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERVY

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Celkem

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Z toho rezervy (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

HLAVA XX

SPRÁVNÍ VÝDAJE ROZDĚLENÉ PODLE JEDNOTLIVÝCH POLITIK

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

XX 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE ROZDĚLENÉ PODLE JEDNOTLIVÝCH POLITIK

XX 01 01

Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům podle jednotlivých politik

XX 01 01 01

Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům pracujícím v orgánu

XX 01 01 01 01

Odměňování a náhrady

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Úpravy odměňování

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Dílčí součet

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům Komise pracujícím v delegacích Unie

XX 01 01 02 01

Odměňování a náhrady

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Prostředky určené ke krytí veškerých úprav odměňování

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Dílčí součet

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Článek XX 01 01 – Dílčí součet

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení

XX 01 02 01

Externí pracovníci pracující v orgánu

XX 01 02 01 01

Smluvní zaměstnanci

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Personál agentur a technická a správní pomoc na podporu jednotlivých činností

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Národní státní zaměstnanci dočasně převedení k orgánu

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Dílčí součet

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Externí pracovníci Komise v delegacích Unie

XX 01 02 02 01

Odměňování ostatních zaměstnanců

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Odborné vzdělávání pomocných odborníků a přidělených národních odborníků

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Výdaje na ostatní zaměstnance a platby za ostatní služby

5,2

337 000

 

337 000

 

Dílčí součet

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Ostatní výdaje orgánu na řízení

XX 01 02 11 01

Náklady na služební cesty a reprezentaci

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Náklady na konference, zasedání a skupiny odborníků

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Zasedání výborů

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Studie a konzultace

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informační a řídicí systémy

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Další vzdělávání a školení vedoucích zaměstnanců

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Dílčí součet

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Ostatní výdaje na řízení týkající se zaměstnanců Komise na delegacích Unie

XX 01 02 12 01

Náklady na služební cesty, konference a reprezentaci

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Další vzdělávání zaměstnanců na delegacích

5,2

350 000

 

350 000

 

Dílčí součet

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Článek XX 01 02 – Dílčí součet

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a k službám nebo budovám

XX 01 03 01

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a k službám Komise

XX 01 03 01 03

Vybavení informačními a komunikačními technologiemi

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Služby informačních a komunikačních technologií

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Dílčí součet

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Budovy a výdaje související se zaměstnanci Komise na delegacích Unie

XX 01 03 02 01

Pořízení a pronájem budov a související výdaje

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Zařízení, nábytek, dodávky a služby

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Dílčí součet

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Článek XX 01 03 – Dílčí součet

 

172 277 000

 

172 277 000

 

KAPITOLA XX 01 – CELKEM

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

KAPITOLA XX 01 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE ROZDĚLENÉ PODLE JEDNOTLIVÝCH POLITIK

XX 01 01
Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům podle jednotlivých politik

XX 01 01 01
Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům pracujícím v orgánu

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

XX 01 01 01

Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům pracujícím v orgánu

XX 01 01 01 01

Odměňování a náhrady

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Úpravy odměňování

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Bod XX 01 01 01 – Celkem

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Poznámky

S výjimkou zaměstnanců sloužících ve třetích zemích jsou tyto prostředky určeny ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům na pracovních místech podle plánu pracovních míst na pokrytí:

mezd, dávek a jiných plateb souvisejících se mzdou,

nemocenského pojištění a ostatních plateb sociálního zabezpečení,

pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance a plateb, které vyplácí Komise dočasným zaměstnancům na vytvoření či udržení jejich nároku na důchod v jejich domovské zemi,

různých dávek a příspěvků,

příplatků za práci na směny či příplatků za pohotovost na pracovišti či doma pro úředníky a dočasné zaměstnance,

dávek v případě propuštění úředníků ve zkušební době pro zřejmě neuspokojivý pracovní výkon,

dávek v případě zrušení smlouvy s dočasným zaměstnancem ze strany orgánu,

náhrad nákladů na bezpečnostní opatření v domovech úředníků pracujících v úřadech Unie či na delegacích Unie na území Unie,

paušálních hodinových příplatků a plateb za práci přesčas úředníků kategorie AST, kterým nelze podle stanovených předpisů poskytnout náhradní volno,

nákladů na opravný koeficient použitý na odměny úředníků a dočasných zaměstnanců a nákladů na výdaje spojené s částí příjmů převedených do jiné země než země, ve které jsou zaměstnáni,

cestovních nákladů souvisejících s nástupem do služebního poměru, opuštěním orgánu nebo s převedením na jiné místo zaměstnání úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků),

příspěvků na zařízení a znovuusídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří musí změnit své bydliště při nástupu do služebního poměru či při převedení na nové místo zaměstnání, a na opuštění orgánu a znovuusídlení se na jiném místě,

výdajů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří musí změnit své bydliště při převzetí povinností či při převedení na nové místo zaměstnání, a na opuštění orgánu a usazení se na jiném místě,

denních cestovních náhrad pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří prokáží, že musí změnit místo bydliště při nástupu do služebního poměru nebo při přemístění na nové místo zaměstnání,

přechodných nákladů na úředníky přidělené do funkcí v nových členských státech před jejich přistoupením, po kterých se požaduje, aby nadále zůstali ve službách v těchto členských státech i po dni přistoupení, a kteří budou mít výjimečně nárok na stejné finanční a materiální podmínky poskytnuté Komisí před přistoupením v souladu s přílohou X služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie,

nákladů na vyplacení veškerých úprav odměn schválených Radou během rozpočtového roku.

Nařízení Rady, kterým se aktualizují platové třídy úředníků a jiných zaměstnanců všech orgánů Unie, včetně příplatků a přídavků, je každým rokem vyhlášeno v Úředním věstníku (nejnovější úprava Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 1).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 48 900 000 EUR.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

XX 01 01 01 01
Odměňování a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

HLAVA 01

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI“

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANČNÍ OPERACE A NÁSTROJE

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Hlava 01 – Celkem

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

KAPITOLA 01 01 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI“

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

01 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI“

01 01 01

Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Hospodářské a finanční záležitosti“

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Výdaje na podporu oblasti politiky „Hospodářské a finanční záležitosti“: Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení

01 01 02 01

Externí pracovníci

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Článek 01 01 02 – Dílčí součet

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám a ostatní provozní výdaje v oblasti politiky „Hospodářské a finanční záležitosti“

01 01 03 01

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám a ostatní provozní výdaje v oblasti politiky „Hospodářské a finanční záležitosti“

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Výdaje vztahující se ke zvláštním elektronickým, telekomunikačním a informačním potřebám

5,2

300 000

 

300 000

 

Článek 01 01 03 – Dílčí součet

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Kapitola 01 01 – Celkem

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Hospodářské a finanční záležitosti“

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

64 450 317

–11 162

64 439 155

KAPITOLA 01 03 —   MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01 03

MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

01 03 01

Účast na kapitálu mezinárodních finančních institucí

01 03 01 01

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – Poskytnutí splacených akcií upsaného kapitálu

4

 

 

01 03 01 02

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – Disponibilní část upsaného kapitálu

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 01 03 01 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makrofinanční pomoc

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané na makrofinanční pomoc třetím zemím

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Záruka za půjčky Euratomu určené ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti atomových elektráren ve třetích zemích

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Záruka Evropské unie za půjčky Evropské investiční banky určené na operace ve třetích zemích

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Poskytování prostředků pro záruční fond

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Kapitola 01 03 – Celkem

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makrofinanční pomoc

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Poznámky

Tato mimořádná pomoc je zaměřena na uvolnění finančních omezení v některých třetích zemích s makrofinančními problémy charakterizovanými vážnými rozpočtovými deficity nebo nevyváženými platebními bilancemi.

Přímo souvisí se zavedením makrofinančních stabilizačních a strukturálních nápravných opatření v přijímacích zemích. Činnosti Unie zásadně doplňují aktivity Mezinárodního měnového fondu, koordinované s ostatními bilaterálními dárci.

Existence nezávislého vnitrostátního auditního orgánu v zemi příjemce je podmínkou pro poskytnutí makrofinanční pomoci.

Komise pravidelně informuje rozpočtový orgán o makrofinanční a politické situaci v přijímajících zemích a každoročně podává obsáhlé zprávy o provádění této pomoci.

Prostředky z tohoto článku se také použijí na pokrytí finanční pomoci Gruzii na rekonstrukci oblastí, které zasáhl konflikt s Ruskem. Prvořadým cílem těchto kroků by měla být makrofinanční stabilizace země. O celkové výši pomoci bylo rozhodnuto na mezinárodní dárcovské konferenci v roce 2008.

Prostředky z tohoto článku se použijí také k pokrytí nebo dočasné předběžné financovaní nákladů Unie vzniklých při dokončení a provádění finančních operací v souvislosti s výpůjčními a úvěrovými operacemi v rámci makrofinanční pomoci.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2006/880/ES ze dne 30. listopadu 2006 o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 36).

Rozhodnutí Rady 2007/860/ES ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 111).

Rozhodnutí Rady 2009/889/ES ze dne 30. listopadu 2009 o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii (Úř. věst. L 320, 5.12.2009, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2009/890/ES ze dne 30. listopadu 2009 o poskytnutí makrofinanční pomoci Arménii (Úř. věst. L 320, 5.12.2009, s. 3).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 388/2010/EU ze dne 7. července 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (Úř. věst. L 179, 14.7.2010, s. 22).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 938/2010/EU ze dne 20. října 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (Úř. věst. 277, 21.10.2010, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1025/2013/EU ze dne 22. října 2013 o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice (Úř. věst. L 283, 25.10.2013, s. 1.).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1351/2013/EU ze dne 11. prosince 2013 o poskytnutí makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 4).

KAPITOLA 01 04 —   FINANČNÍ OPERACE A NÁSTROJE

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01 04

FINANČNÍ OPERACE A NÁSTROJE

01 04 01

Evropský investiční fond

01 04 01 01

Evropský investiční fond – Poskytnutí splacených akcií upsaného kapitálu

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Evropský investiční fond – Disponibilní část upsaného kapitálu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 01 04 01 – Dílčí součet

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Jaderná bezpečnost – Spolupráce s Evropskou investiční bankou

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Záruka za půjčky získané Euratomem

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Dokončení programů v oblasti malých a středních podniků (MSP) (před rokem 2014)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Kapitola 01 04 – Celkem

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Dokončení programů v oblasti malých a středních podniků (MSP) (před rokem 2014)

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Poznámky

Bývalé články 01 04 04, 01 04 05 a 01 04 06

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí závazků, které zbývá vypořádat z předešlých let.

Přestože již období přidělování závazků skončilo, nástroje budou muset fungovat ještě několik let, během nichž budou potřeba platby na investice a na plnění povinností záruk. Požadavky na vykazování a kontrolu tak budou platit až do ukončení jednotlivých nástrojů.

Za účelem splnění svých závazků může Komise vyčerpat část finančních zdrojů pro provizorní splacení dluhu. V tomto případě se použije článek 12 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, jímž se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Tyto částky se pro informaci odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku 6 3 0 výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 21 odst. 2 písm. e) až g) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je plněn rozpočet podle přílohy „Evropský hospodářský prostor“ této části výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí a popřípadě potenciálních kandidátských zemí západního Balkánu na účast v programech Unie, uvedené v bodě 6 0 3 1 výkazu příjmů, mohou v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. e) až g) finančního nařízení vést k dodatečným prostředkům.

Veškeré příjmy pocházející ze svěřeneckých účtů zapsané v článku 5 2 3 výkazu příjmů vedou k dodatečným prostředkům, které se zapíší do tohoto článku v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 98/347/ES ze dne 19. května 1998 o opatřeních finanční pomoci inovačním malým a středním podnikům (MSP) vytvářejícím pracovní příležitosti – iniciativa růstu a zaměstnanosti (Úř. věst. L 155, 29.5.1998, s. 43).

Rozhodnutí Rady 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001– 2005) (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 84).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1776/2005/ES ze dne 28. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/819/ES o víceletém programu pro podnik a podnikavost, a zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001– 2005) (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 14).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007– 2013) (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15).

HLAVA 02

PODNIKY A PRŮMYSL

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

02 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY A PRŮMYSL“

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ S DŮRAZEM NA MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

VNITŘNÍ TRH ZBOŽÍ A ODVĚTVOVÝCH POLITIK

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

HORIZONT 2020 – PODNIKOVÝ VÝZKUM

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EVROPSKÉ PROGRAMY DRUŽICOVÉ NAVIGACE (EGNOS A GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EVROPSKÝ PROGRAM POZOROVÁNÍ ZEMĚ

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Hlava 02 – Celkem

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

KAPITOLA 02 01 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY A PRŮMYSL“

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

02 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „PODNIKY A PRŮMYSL“

02 01 01

Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky „Podniky a průmysl“

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky „Podniky a průmysl“

02 01 02 01

Externí pracovníci

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Článek 02 01 02 – Dílčí součet

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Výdaje na zařízení pro informační a komunikační technologie a služby v oblasti politiky „Podniky a průmysl“

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Výdaje na podporu činností a programů v oblasti politiky „Podniky a průmysl“

02 01 04 01

Výdaje na podporu konkurenceschopnosti podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Výdaje na podporu standardizace a sbližování právních předpisů

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Výdaje na podporu evropských programů družicové navigace

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Výdaje na podporu Evropského programu monitorování Země (Kopernikus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Článek 02 01 04 – Dílčí součet

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Výdaje na podporu výzkumných a inovačních programů v oblasti politiky „Podniky a průmysl“

02 01 05 01

Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící výzkumné a inovační programy – Horizont 2020

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Externí pracovníci provádějící výzkumné a inovační programy – Horizont 2020

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Ostatní výdaje na řízení určené na výzkumné a inovační programy – Horizont 2020

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Článek 02 01 05 – Dílčí součet

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Výkonné agentury

02 01 06 01

Výkonná agentura pro malé a střední podniky — Příspěvek z položky Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (Cosme)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Článek 02 01 06 – Dílčí součet

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Kapitola 02 01 – Celkem

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky „Podniky a průmysl“

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

65 749 316

–11 387

65 737 929

KAPITOLA 02 02 —   PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ S DŮRAZEM NA MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (COSME)

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

02 02

PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ S DŮRAZEM NA MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (COSME)

02 02 01

Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Dokončení dřívějších aktivit v oblasti konkurenceschopnosti a podnikání

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Pilotní projekty a přípravné akce

02 02 77 01

Přípravná akce – Podpora malých a středních podniků v novém finančním prostředí

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Pilotní projekt – Program Erasmus pro mladé podnikatele

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Přípravná akce – Program Erasmus pro mladé podnikatele

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Pilotní projekt – Opatření v odvětví textilního a obuvnického průmyslu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Přípravná akce – Evropské turistické destinace nejvyšší kvality

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Přípravná akce – Udržitelný cestovní ruch

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Přípravná akce – Sociální cestovní ruch v Evropě

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Přípravná akce – Podpora evropských a nadnárodních produktů cestovního ruchu s důrazem na kulturní a průmyslové produkty

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Přípravná akce – Cestovní ruch a přístupnost pro všechny

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Přípravná akce – Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Pilotní projekt – Usnadnění přístupu k pojištění stavebním dělníkům zaměstnaným jako osoby samostatně výdělečně činné a malým stavebním firmám za účelem podpory inovací a ekotechnologií v Evropské unii

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Pilotní projekt – Evropská kompetenční síť pro vzácné zeminy

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Pilotní projekt – Rozvoj evropských „kreativních oblastí“

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Pilotní projekt – Rychlé a účinné vymáhání pohledávek nesplacených přeshraničně působícími malými a středními podniky

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Přípravná akce – Harmonizované procesy a standardy elektronického podnikání mezi evropskými malými a středními podniky ve vzájemně provázaných odvětvích průmyslu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Pilotní projekt — Budoucnost výroby

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Článek 02 02 77 – Dílčí součet

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Kapitola 02 02 – Celkem

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Poznámky

Nový článek

Tyto prostředky se použijí na zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování jejich začátků, růstu a fáze převodu.

Nástroj pro úvěrové záruky bude poskytovat protizáruky, přímé záruky a další dohody o sdílení rizika pro dluhové financování snižující zvláštní obtíže životaschopných malých a středních podniků při financování, vyplývající z vyššího vnímaného rizika či z nedostupnosti dostatečného zajištění, a pro sekuritizaci portfolií závazků malých a středních podniků.

Nástroj pro kapitálové investice do růstu umožní investovat do fondů rizikového kapitálu investujících do malých a středních podniků nacházejících se ve fázi expanze a růstu, zejména pak do těch, které působí přeshraničně. Bude existovat možnost investovat do fondů pro financování počátečního rozvoje souběžně s kapitálovým nástrojem pro výzkum, vývoj a inovace spadajícím pod program Horizont 2020. V případech společných investic do víceetapových fondů budou poskytnuty prostředky v poměrné výši nástrojem pro kapitálové investice do růstu (COSME) a kapitálovým nástrojem pro výzkum, vývoj a inovace (Horizont 2020). Podpora nástroje pro kapitálové investice do růstu bude a) přímá, prostřednictvím Evropského investičního fondu nebo jiných subjektů, jimž je svěřeno provádění jménem Komise, nebo b) prostřednictvím fondu fondů nebo investičních nástrojů investujícími přeshraničně.

K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku 6 3 0 výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 21 odst. 2 písm. e) až g) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je plněn rozpočet podle přílohy „Evropský hospodářský prostor“ této části výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

Veškeré prostředky vrácené z finančních nástrojů podle čl. 140 odst. 6 finančního nařízení, včetně splátek kapitálu, uvolněných jistot a splátek jistin půjček zaplacené Komisi a uvedené v bodě 6 3 4 1 výkazu příjmů, mohou v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. i) finančního nařízení poskytnout dodatečné prostředky.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014– 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33), a zejména na čl. 3 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení.

KAPITOLA 02 05 —   EVROPSKÉ PROGRAMY DRUŽICOVÉ NAVIGACE (EGNOS A GALILEO)

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

02 05

EVROPSKÉ PROGRAMY DRUŽICOVÉ NAVIGACE (EGNOS A GALILEO)

02 05 01

Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2019

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Poskytování satelitních služeb umožňujících zlepšit výkonnost systému GPS tak, aby postupně pokryl celý prostor Evropské konference civilního letectví (ECAC), do roku 2020 (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Agentura pro evropský GNSS

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Dokončení evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Kapitola 02 05 – Celkem

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2019

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Poznámky

Nový článek

Příspěvek Unie přidělený evropským programům v oblasti GNSS se poskytuje na financování činností souvisejících s:

dokončení zaváděcí fáze programu Galileo, spočívající ve vybudování, zavedení a ochraně vesmírné a pozemní infrastruktury, jakož i v přípravě na provozní fázi zahrnující činnosti související s přípravou na poskytování služeb,

provozní fáze programu Galileo, spočívající ve správě, údržbě, trvalém zlepšování, rozvoji a ochraně vesmírné a pozemní infrastruktury, vývoji budoucích generací systému a rozvoji jím poskytovaných služeb, certifikaci a normalizaci, poskytování a propagaci služeb poskytovaných systémem a všech dalších činnostech nezbytných pro řádný běh programu.

K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku 6 3 0 výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 21 odst. 2 písm. b) a d) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je plněn rozpočet podle přílohy „Evropský hospodářský prostor“ této části výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

K prostředkům uvedeným v tomto článku je možné přičíst příspěvky členských států na specifické prvky programu.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) (Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1), a zejména čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení.

HLAVA 03

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

03 01

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ“

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Hlava 03 – Celkem

94 462 975

–13 238

94 449 737

KAPITOLA 03 01 —   ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ“

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

03 01

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ“

03 01 01

Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Hospodářská soutěž“

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky „Hospodářská soutěž“

03 01 02 01

Externí pracovníci

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Článek 03 01 02 – Dílčí součet

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikační technologiemi a k službám v oblasti politiky „Hospodářská soutěž“

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Žádosti o náhradu škody vyplývající ze soudních řízení proti rozhodnutím Komise v oblasti hospodářské soutěže

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 03 01 – Celkem

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Hospodářská soutěž“

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

76 441 073

–13 238

76 427 835

HLAVA 04

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

04 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

EVROPSKÝ FOND PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE GLOBALIZACI

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

NÁSTROJ PŘEDVSTUPNÍ POMOCI – ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Hlava 04 – Celkem

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

KAPITOLA 04 01 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

04 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“

04 01 01

Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Výdaje na podporu oblasti politiky „Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“ – Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení

04 01 02 01

Externí pracovníci

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Článek 04 01 02 – Dílčí součet

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky „Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Výdaje na podporu činností a programů v oblasti politiky „Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“

04 01 04 01

Výdaje na podporu Evropského sociálního fondu a neprovozní technickou pomoc

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Podpůrné výdaje na program pro zaměstnání a sociální inovace

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Podpůrné výdaje na nástroj předvstupní pomoci – Zaměstnanost, sociální politika a rozvoj lidských zdrojů

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Podpůrné výdaje pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

9

p.m.

 

p.m.

 

Článek 04 01 04 – Dílčí součet

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Kapitola 04 01 – Celkem

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

59 654 015

–10 332

59 643 683

KAPITOLA 04 02 —   EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

04 02

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

04 02 01

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 1 (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Dokončení Zvláštního programu pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 1 (před rokem 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 2 (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 2 (před rokem 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 3 (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Dokončení Evropského sociálního fondu – Cíl 3 (před rokem 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Dokončení programu EQUAL (2000– 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Dokončení předchozích programů iniciativy Společenství (před rokem 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Dokončení Evropského sociálního fondu – Inovativní opatření a technická pomoc (2000– 2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Dokončení Evropského sociálního fondu – Inovativní opatření a technická pomoc (před rokem 2000)

1,2

 

 

04 02 17

Dokončení Evropského sociálního fondu – Konvergence (2007– 2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Dokončení Evropského sociálního fondu – PEACE (2007– 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Dokončení Evropského sociálního fondu – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (2007– 2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Dokončení Evropského sociálního fondu – Provozně-technická pomoc (2007– 2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Evropský sociální fond – Méně rozvinuté regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Evropský sociální fond – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Evropský sociální fond – Rozvinutější regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc

04 02 63 01

Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Evropský sociální fond — Operativní technická pomoc spravovaná Komisí na žádost některého z členských států

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 04 02 63 – Dílčí součet

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Kapitola 04 02 – Celkem

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Poznámky

Článek 175 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že dosahování cílů hospodářské, sociální a územní soudržnosti uvedených v článku 174 je podporováno prostřednictvím strukturálních fondů, včetně Evropského sociálního fondu (ESF). Úkoly, prioritní cíle a uspořádání strukturálních fondů jsou vymezeny v souladu s článkem 177 Smlouvy o fungování Evropské unie .

Článek 80 finančního nařízení stanoví finanční opravy v případě výdajů vzniklých z důvodu porušení platného práva.

Článek 39 nařízení (ES) č. 1260/1999, články 100 a 102 nařízení (ES) č. 1083/2006 a články 85, 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013 o kritériích pro finanční opravy stanovených Komisí uvádí konkrétní pravidla pro finanční opravy, která se vztahují na ESF.

Veškeré příjmy z finančních oprav provedených na tomto základě jsou uvedeny v bodě 6 5 0 0 výkazu příjmů a tvoří účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. c) finančního nařízení.

Článek 177 finančního nařízení stanoví podmínky pro plné nebo částečné vracení částek plateb předběžného financování na určité opatření.

Článek 82 nařízení (ES) č. 1083/2006 stanoví konkrétní pravidla pro vrácení předběžné platby, která se vztahují na ESF.

Vrácené předběžné platby tvoří vnitřní účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 finančního nařízení a jsou uvedeny v bodě 6 1 5 0 nebo 6 1 5 7.

Opatření pro boj proti podvodům jsou financována dle článku 24 02 01.

Právní základ

Smlouva o fungování Evropské unie, zejména články 174, 175 a 177 této smlouvy.

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1), a zejména článek 39 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu (Úř. věst. L 213, 13.8.1999, s. 5).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25), a zejména články 82, 83, 100 a 102 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1), a zejména čl. 21 odst. 3 a 4 a články 80 a 177 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Odkazy na související právní akty

Závěry ze zasedání Evropské rady v Berlíně ve dnech 24. a 25. března 1999.

Závěry ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2005.

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 7. a 8. února 2013.

04 02 64
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Poznámky

Nový článek

Tyto prostředky jsou určeny na další podporu opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí financovaných z ESF. Představují specifickou přidělenou částku na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v regionech, kde byla nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 větší než 25 %, nebo v členských státech, ve kterých nezaměstnanost mladých lidí vzrostla v roce 2012 více než 30 %, regionech, ve kterých byla nezaměstnanost mladých lidí vyšší než 20 % v roce 2012 (dále jen „způsobilé regiony“) Nově přidělená částka do této položky 3 000 000 000 EUR na období 2014– 2020 je určena na zajištění spolufinancování intervencí z ESF v těchto regionech.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).

KAPITOLA 04 03 —   ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

04 03

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

04 03 01

Výsady a zvláštní pravomoci

04 03 01 01

Náklady na předběžné konzultace se zástupci odborů

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Analýza a studie týkající se sociální situace, demografie a rodiny

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Informování, konzultace a účast zástupců podniků

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Článek 04 03 01 – Dílčí součet

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Program pro zaměstnání a sociální inovace

04 03 02 01

Progress – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES – Podpora geografické mobility pracovníků a stimulace pracovních příležitostí

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání – snazší přístup podnikatelů k financování, zejména těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce, a sociálních podniků

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Článek 04 03 02 – Dílčí součet

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Dokončení programu Progress

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Dokončení sítě EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Dokončení ostatních činností

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Pilotní projekty a přípravné akce

04 03 77 02

Pilotní projekt – Prosazování ochrany práva na bydlení

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Pilotní projekt – Pracovní a životní podmínky vyslaných pracovníků

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Pilotní projekt – Opatření na podporu zaměstnanosti

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Pilotní projekt – Posílení mobility a integrace pracovníků v rámci Unie

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Pilotní projekt – Všestranná spolupráce mezi veřejnými orgány, obchodními firmami a neziskovými organizacemi při začleňování osob do společnosti a pracovního procesu

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Přípravná akce — Vaše první místo v síti EURES

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Pilotní projekt – Sociální solidarita pro sociální integraci

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Přípravná akce — Informační centra pro vyslané pracovníky a migrující pracovníky

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Pilotní projekt – Podpora přeměny nezajištěných pracovních míst v pracovní místa, která zaručují práva pracovníků

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Pilotní projekt – Prevence špatného zacházení se staršími občany

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Pilotní projekt – Zdraví a bezpečnost při práci pro starší pracovníky

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Přípravná akce – Aktivační opatření zaměřená na mládež – provádění iniciativy Mládež v pohybu

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Přípravná akce – Sociální inovace podnícené sociální podnikatelskou činností a podnikáním mladých

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Pilotní projekt – Proveditelnost a přínos evropského systému podpory v nezaměstnanosti

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Přípravná akce – Mikroúvěry určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Článek 04 03 77 – Dílčí součet

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Kapitola 04 03 – Celkem

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Program pro zaměstnání a sociální inovace

04 03 02 01
Progress – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Poznámky

Nová položka

Celkovým cílem programu Unie pro zaměstnání a sociální inovace (EaSI) je přispívat ke strategii Evropa 2020 a souvisejícím hlavním cílům v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a chudoby pomocí finanční podpory cílů Unie.

V zájmu dosažení celkových cílů programu EaSI, pokud jde o podporu vysoké míry zaměstnanosti, záruku adekvátní sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšení pracovních podmínek, stanoví osa Progress tyto specifické cíle:

Rozvíjet a šířit komparativní analytické znalosti vysoké kvality s cílem zajistit, aby politika Unie v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti, jakož i právní předpisy upravující pracovní podmínky byly podloženy fakty, která jsou relevantní pro potřeby, úkoly a podmínky v jednotlivých členských státech a dalších zúčastněných zemích.

Podporovat účinné a inkluzivní sdílení informací, vzájemné učení a dialog na téma politika Unie v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, jakož i právní předpisy týkající se pracovních podmínek na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomáhat členským státům a dalším zúčastněným zemím při rozvoji jejich politiky a provádění právních předpisů Unie.

Poskytnout tvůrcům politik finanční podporu na prosazování sociálních reforem a reforem trhu práce, budování kapacit hlavních aktérů na přípravu a provádění sociálních experimentů a zpřístupnění relevantních znalostí a odborných vědomostí.

Sledovat a zhodnotit provádění evropských hlavních zásad a doporučení pro zaměstnanost a jejich dopad, zejména ve společné zprávě o zaměstnanosti, a posoudit interakci mezi evropskou strategií zaměstnanosti a obecnými hospodářskými a sociálními politikami.

Poskytovat unijním a vnitrostátním organizacím finanční pomoc na vypracování, posilování a podporu provádění unijní politiky zaměstnanosti a sociální politiky a unijních právních předpisů upravujících pracovní podmínky.

Zvyšovat informovanost, vyměňovat si osvědčené postupy, šířit informace a podporovat debatu o klíčových výzvách a koncepčních otázkách v oblasti pracovních podmínek a souladu pracovního a rodinného života (např. politiky na pracovišti vstřícné vůči rodinným a neformálním pečovatelkám, dostatečně kvalitní a finančně dostupná péče o děti, infrastruktury poskytující pomoc budoucím a pracujícím matkám a matkám, které se snaží vrátit na trh práce atd.) a o stárnoucí společnosti, mj. mezi sociálními partnery.

Podněcovat tvorbu pracovních míst, podporovat zaměstnanost mládeže a bojovat s chudobou tím, že bude prosazováno větší sociální sbližování pomocí sociální značky.

Sociální značka má prosazovat:

uplatňování minimálních sociálních standardů v celé Evropě díky pravidelnému monitorování a hodnocení zúčastněných podniků,

zlepšení sociálního sbližování na evropské úrovni,

snížení počtu nejistých pracovních míst,

investice do sociálně odpovědných podniků

Tento projekt zohlední práci skupiny odborníků pro sociální podnikání, doplní průběžnou zprávu o iniciativě pro sociální podnikání, která má být vypracována v roce 2014, a bude provázán s činnostmi budoucího programu EaSI a evropské strategie pro sociální odpovědnost podniků na období 2014– 2020.

O sociální značce se hovoří v osmi textech přijatých Evropským parlamentem (v pěti případech se jedná o legislativní texty).

Studie proveditelnosti a konference na vysoké úrovni se zúčastněnými stranami by měly posoudit různé možnosti zavedení sociální značky, jak s ohledem na politický dopad v různých oblastech politiky, tak s ohledem na podniky. Studie by měla především prozkoumat:

pravděpodobné dopady a přínosy sociální značky v různých oblastech politiky,

jaké typy podniků hodlají dobrovolně dodržovat minimální sociální kritéria nad rámec stávajících mezinárodních, evropských a vnitrostátních právních předpisů v sociální oblasti,

možnost vytvoření charty podnikání pro podniky s dobrými sociálními hodnotami a zavedení progresivních sociálních kritérií, která musí být dodržována, aby mohl podnik tuto značku používat,

jak hodnotit a monitorovat podniky, které usilují o udělení této značky,

jak zavést plán komunikace (oslovující podniky a občany), jehož součástí budou webové stránky sociální značky, s kritérii pro její udělení, s příslušnými postupy, se seznamem podniků, kterým byla značka udělena, atd.

Tento projekt by měl umožnit celkové zjednodušení značek tím, že vytvoří jednotnou evropskou značku pro spotřebitele a investory s cílem zlepšit jejich informovanost a zvýšit transparentnost.

Příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32, musí být přičteny k prostředkům zapsaným do tohoto bodu. Tyto částky se pro informaci odvozují od příspěvků států ESVO zapsaných do článku 6 3 0 výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. e) až g) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je plněn rozpočet podle přílohy „Evropský hospodářský prostor“ této části výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 238), a zejména čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

04 03 02 03
Mikrofinancování a sociální podnikání – snazší přístup podnikatelů k financování, zejména těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce, a sociálních podniků

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Poznámky

Nová položka

Celkovým cílem EaSI je přispívat ke strategii Evropa 2020 a souvisejícím hlavním cílům v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a chudoby pomocí finanční podpory cílů Unie.

Program EaSI se skládá ze tří komplementárních os: Progress, EURES a mikrofinancování a sociální podnikání.

V zájmu dosažení celkových cílů programu EaSI, pokud jde o podporu zaměstnanosti a sociální začleňování zvýšením dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování zranitelným skupinám a mikropodnikům a zlepšením přístupu k finančním prostředkům pro sociální podniky, stanoví osa mikrofinancování a sociální podnikání tyto specifické cíle:

zlepšit přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost osobám, které jsou nezaměstnané nebo jsou vystaveny riziku nezaměstnanosti nebo pro něž je opětovné zařazení na trh práce obtížné, osobám, které jsou vystaveny riziku sociálního vyloučení, a zranitelným osobám, které se nacházejí ve znevýhodněném postavení, pokud jde o přístup na tradiční úvěrový trh, a které by si chtěly založit nebo rozvíjet vlastní mikropodnik, zejména těm, které zaměstnávají takové osoby,

budování institucionálních kapacit poskytovatelů mikroúvěrů,

podpora rozvoje sociálních podniků, zejména jejich přístupu k financování.

K prostředkům uvedeným v této rozpočtové položce je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku 6 3 0 výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 21 odst. 2 písm. e) až g) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je plněn rozpočet podle přílohy „Evropský hospodářský prostor“ této části výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu.

Podpora by mohla být rovněž poskytnuta opatřením souvisejícím s prováděním společných ustanovení EaSI , jako je monitorování, hodnocení, šíření výsledků a komunikace. Článek 16 nařízení (EU) č. 1296/2013 obsahuje druhy opatření, které lze financovat.

Veškeré prostředky vrácené z finančních nástrojů podle čl. 140 odst. 6 finančního nařízení, včetně splátek kapitálu, uvolněných jistot a splátek jistin půjček zaplacené Komisi a uvedené v bodě 6 3 4 1 výkazu příjmů, mohou v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. i) finančního nařízení poskytnout dodatečné prostředky.

Odkazy na související právní akty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 238), a zejména čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení..

KAPITOLA 04 06 —   FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

04 06

FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

04 06 01

Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Technická pomoc

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Kapitola 04 06 – Celkem

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Poznámky

Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví cíl Unie hospodářské, sociální a územní soudržnosti a článek 175 stanoví úlohu strukturálních fondů při plnění tohoto cíle a přijetí specifických činností mimo strukturální fondy.

Článek 80 finančního nařízení stanoví finanční opravy v případě výdajů vzniklých z důvodu porušení platného práva.

Články 53 a 54 návrhu nařízení o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (COM(2012) 617 final) (FEAD) stanoví kritéria pro finanční opravy prováděné Komisí a uvádí konkrétní pravidla pro finanční opravy platná pro FEAD .

Veškeré příjmy z finančních oprav provedených na tomto základě jsou uvedeny v bodě 6 5 0 0 výkazu příjmů a tvoří účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. c) finančního nařízení.

Článek 177 finančního nařízení stanoví podmínky pro plné nebo částečné vracení částek plateb předběžného financování na určité opatření.

Článek 41 navrhovaného nařízení stanoví konkrétní pravidla pro vrácení předběžné platby platná pro FEAD .

Vrácené předběžné platby tvoří vnitřní účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 finančního nařízení a jsou uvedeny v bodě 6 1 5 0 nebo 6 1 5 7.

Právní základ

Smlouva o fungování Evropské unie, zejména články 174 a 175 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1), a zejména čl. 21 odst. 3 a 4 a články 80 a 177 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

Odkazy na související právní akty

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 7. a 8. února 2013.

04 06 01
Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Poznámky

Nový článek

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) nahrazuje Program Evropské unie pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby, který bude ukončen na sklonku roku 2013.

FEAD má za úkol podporovat sociální soudržnost, posilovat sociální začlenění a bojovat proti chudobě v Unii tím, že se bude – v souladu s cílem strategie Evropa 2020 – podílet na plánovaném snížení počtu osob, jimž hrozí chudoba a sociální vyloučení, o minimálně 20 milionů a že bude doplňovat ESF. FEAD konkrétně přispěje ke zmírnění a vymýcení nejhorších forem chudoby, zejména nedostatku potravin, poskytováním nefinanční pomoci nejchudším osobám.

FEAD se bude podílet na udržitelném vyřešení nedostatku potravin, a tak nejchudším osobám poskytne naději na vedení důstojného života. Tento cíl a strukturální dopad FEAD bude posouzen z kvantitativního i kvalitativního hlediska.

FEAD má doplnit, nikoli nahradit či omezit vnitrostátní programy udržitelného odstranění chudoby a sociálního začlenění, neboť tato oblast nadále zůstává v pravomoci členských států.

V návaznosti na politickou dohodu na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014– 2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884), bylo dohodnuto, že bude u tohoto programu stanoveno další zvýšení prostředků až o 1 miliardu EUR (navíc k již schválené částce 2,5 mld. EUR) na celé období 2014– 2020 pro ty členské státy, které budou mít zájem tyto prostředky navíc využít.

Tato politická dohoda se promítla do rozpočtových prostředků, které jsou zapsány do rozpočtu na rok 2014. Dohodnuté částky jsou v cenách roku 2011.

Komise a členské státy prostřednictvím přechodných ustanovení zajistí, aby činnosti, které mají nárok na podporu, mohly být zahájeny 1. ledna 2014, přestože dosud nebyly předloženy operační programy.

Část těchto prostředků je určena na činnosti vykonávané Konfederací služeb evropských vedoucích odborníků (CESES) a jejími členskými sdruženími, včetně technické pomoci, poradenství a školení ve vybraných podnicích a institucích veřejného i soukromého sektoru. Aby toho bylo možné dosáhnout, jsou schvalující osoby Unie žádány, aby plně využily možností, které nabízí nové finanční nařízení, a zejména považovaly věcné příspěvky poskytované CESES za příspěvky k projektům EU.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

04 06 02
Technická pomoc

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

1 280 000

 

1 280 000

Poznámky

Nový článek

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí technické pomoci stanovené v článku 25 navrhovaného nařízení.

Technická pomoc může zahrnovat opatření na přípravu, monitorování, audit, kontrolu a hodnocení a dále administrativní a informační opatření.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Odkazy na související právní akty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, předložený Komisí dne 24. října 2012, o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám COM(2012) 617 final).

HLAVA 05

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

05 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

PŘÍMÉ PODPORY, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘISPÍVAT K PŘÍJMŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, OMEZIT KOLÍSAVOST JEJICH PŘÍJMŮ A PLNIT CÍLE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

ROZVOJ VENKOVA

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

NÁSTROJ PŘEDVSTUPNÍ POMOCI – ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

AUDIT ZEMĚDĚLSKÝCH VÝDAJŮ FINANCOVANÝCH Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁRUČNÍHO FONDU (EZZF)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

POLITICKÁ STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

HORIZONT 2020 – VÝZKUM A INOVACE V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Hlava 05 – Celkem

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

KAPITOLA 05 01 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

05 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

05 01 01

Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky„Zemědělství a rozvoj venkova“

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky „Zemědělství a rozvoj venkova“

05 01 02 01

Externí pracovníci

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Ostatní výdaje na řízení

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Článek 05 01 02 – Dílčí součet

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky „Zemědělství a rozvoj venkova“

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Podpůrné výdaje na činnosti a programy v oblasti politiky „Zemědělství a rozvoj venkova“

05 01 04 01

Podpůrné výdaje na Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – Neoperativní technická pomoc

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Podpůrné výdaje pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Podpůrné výdaje pro Předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (IPA)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Podpůrné výdaje pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – Neoperativní technická pomoc

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Článek 05 01 04 – Dílčí součet

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Podpůrné výdaje pro programy pro výzkum a inovace v oblasti politiky „Zemědělství a rozvoj venkova“

05 01 05 01

Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící programy pro výzkum a inovace – Horizont 2020

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Externí pracovníci provádějící programy pro výzkum a inovace – Horizont 2020

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Ostatní výdaje na řízení určené na programy pro výzkum a inovace – Horizont 2020

1,1

713 154

 

713 154

 

Článek 05 01 05 – Dílčí součet

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Kapitola 05 01 – Celkem

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Poznámky

Následující právní základ se vztahuje na všechny články této kapitoly, není-li uvedeno jinak.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

05 01 01
Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky„Zemědělství a rozvoj venkova“

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

97 424 898

–16 873

97 408 025

KAPITOLA 05 02 —   ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

05 02

ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH

05 02 01

Obiloviny

05 02 01 01

Vývozní náhrady u obilovin

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Intervenční skladování obilovin

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Ostatní opatření (obiloviny)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 05 02 01 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Rýže

05 02 02 01

Vývozní náhrady u rýže

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Intervenční skladování rýže

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Ostatní opatření (rýže)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 05 02 02 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Potravinové programy

05 02 04 99

Ostatní opatření (potravinové programy)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 05 02 04 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukr

05 02 05 01

Vývozní náhrady u cukru a isoglukosy

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém průmyslu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Opatření ve formě skladování cukru

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Ostatní opatření (cukr)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 05 02 05 – Dílčí součet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Olivový olej

05 02 06 03

Opatření při skladování olivového oleje

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Opatření na zlepšení jakosti

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Ostatní opatření (olivový olej)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Článek 05 02 06 – Dílčí součet

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Textilní plodiny

05 02 07 02

Opatření pro skladování lněných vláken

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Bavlna – Vnitrostátní restrukturalizační programy

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Ostatní opatření (textilní plodiny)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Článek 05 02 07 – Dílčí součet

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Ovoce a zelenina

05 02 08 03

Operační fondy pro organizace producentů

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Podpora pro seskupení producentů na předběžnou certifikaci

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Projekt „Ovoce do škol“

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Ostatní opatření (ovoce a zelenina)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Článek 05 02 08 – Dílčí součet

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Vinařské produkty

05 02 09 08

Vnitrostátní programy podpory pro odvětví vína

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Ostatní opatření (vinařské produkty)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Článek 05 02 09 – Dílčí součet

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Propagace

05 02 10 01

Opatření v oblasti propagace – Platby ze strany členských států

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Opatření v oblasti propagace – Přímé platby ze strany Unie

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Ostatní opatření (propagace)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článek 05 02 10 – Dílčí součet

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Ostatní rostlinné produkty/opatření

05 02 11 03

Chmel – Podpora pro organizace producentů

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI (kromě přímých podpor)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Ostatní opatření (rostlinné produkty/opatření)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Článek 05 02 11 – Dílčí součet

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Mléko a mléčné výrobky

05 02 12 01

Náhrady u mléka a mléčných výrobků

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Intervenční skladování sušeného odstředěného mléka

2

p.m.

p.m.