ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 40

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
16. února 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/238 ze dne 10. února 2015 o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/239 ze dne 10. února 2015 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Evropské unie

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/240 ze dne 9. února 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

7

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/241 ze dne 9. února 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

14

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

16.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/238

ze dne 10. února 2015

o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. července 2012 přijala Evropská rada rozhodnutí 2012/419/EU (1), kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii s účinkem od 1. ledna 2014. Od uvedeného dne přestal ostrov Mayotte být zámořskou zemí nebo územím a stal se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(2)

Rada zmocnila Komisi, aby jménem Unie vedla jednání o dohodě se Seychelskou republikou týkající se přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychelské republiky do vod a k mořským biologickým zdrojům Unie, a to ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží ostrova Mayotte.

(3)

Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie (dále jen „dohoda“) byla podepsána v souladu s rozhodnutím Rady 2014/331/EU (2) a je prozatímně prováděna ode dne 20. května 2014.

(4)

Dohoda zřizuje smíšený výbor odpovědný za sledování provádění dohody. Podle dohody může navíc smíšený výbor schválit určité změny dohody. S cílem usnadnit přijetí takových změn je vhodné zmocnit Komisi, s výhradou určitých podmínek, aby změny schválila zjednodušeným postupem.

(5)

Aby orgány ostrova Mayotte mohly provést pravidla společné rybářské politiky (SRP) ke dni, k němuž se Mayotte stane nejvzdálenějším regionem, je nutné zavést vhodný administrativní rámec, kontrolní činnosti, fyzickou infrastrukturu a odpovídajícím způsobem navýšit kapacity. To rovněž Unii umožní dodržet její mezinárodní povinnosti v oblasti podávání zpráv. Proto by měly být mayottským orgánům pro rybolov poskytnuty nezbytné finanční prostředky z finančních zdrojů, které tvoří poplatky placené vlastníky plavidel přímo ostrovu Mayotte.

(6)

Mayottským orgánům pro rybolov by měly být poskytnuty nezbytné finanční prostředky z finančních zdrojů, které tvoří poplatky placené vlastníky plavidel přímo ostrovu Mayotte. Takové řešení je vhodné vzhledem k silné vazbě, která se vytvořila mezi seychelským loďstvem a místní komunitou francouzského nejvzdálenějšího regionu Mayotte. Rybářské loďstvo pod vlajkou Seychel operuje ve vodách ostrova Mayotte již několik let na základě ujednání mezi Mayotte a vlastníky plavidel, přičemž vlastníci plavidel platí Mayotte licenční poplatky za možnost lovit v jeho vodách. Aby se zachovala kontinuita rybolovných operací a z toho vyplývající výhody pro Mayotte, je vhodné, aby ze všech plateb, které se týkají oprávnění k rybolovu a úlovků podle této dohody, měla přímý prospěch místní mayottská komunita.

(7)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořských biologických zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie se schvaluje jménem Unie (3).

Článek 2

1.   Francie je zmocněna shromažďovat na účet svého nejvzdálenějšího regionu Mayotte platby související s oprávněními k rybolovu a úlovky a další poplatky, které platí provozovatelé rybářských plavidel pod vlajkou Seychel za přístup vod a k mořským biologickým zdrojům ve vodách Unie okolo ostrova Mayotte v souladu s ustanoveními kapitoly III, oddílu 1, bodu 8 a 9 a oddílu 2 přílohy dohody. Tyto příjmy Francie použije na ostrově na vytvoření vhodného administrativního rámce, kontrolních činností, fyzické infrastruktury a posílení kapacit, aby správní orgány ostrova Mayotte mohly splňovat požadavky SRP.

2.   Francie poskytne Komisi spojení na uvedený bankovní účet.

3.   Na konci každého roku provádění dohody Francie zašle Komisi podrobnou zprávu o platbách, které uhradila plavidla s oprávněním k rybolovu, a o způsobu použití těchto plateb.

Článek 3

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení uvedené v článku 19 dohody (4).

Článek 4

S výhradou ustanovení a podmínek uvedených v příloze je Evropská komise zmocněna ke schvalování jménem Unie změn dohody v rámci smíšeného výboru jménem Unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. února 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/331/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie a o prozatímním provádění této dohody (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 1).

(3)  Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 4, společně s rozhodnutím o podpisu.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA

Rozsah zmocnění a postup pro stanovení postoje Unie ve smíšeném výboru

1.

Komise je zmocněna jednat se Seychelskou republikou a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy dohodnout úpravy dohody, pokud jde o tyto otázky:

a)

posouzení a úprava rybolovných práv v souladu s článkem 9 dohody;

b)

posouzení a úprava ustanovení přílohy dohody, včetně přezkumu technických pravidel týkajících se systému VMS v souladu s bodem 10 dodatku 6.

2.

Ve smíšeném výboru, zřízeném na základě článku 8 dohody, Komise:

a)

jedná v souladu s cíli, které sleduje v rámci SRP;

b)

dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ohledně sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky.

c)

prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

3.

Očekává-li se, že v průběhu zasedání smíšeného výboru bude přijato rozhodnutí o úpravách dohody podle bodu 1, přijmou se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být jménem Unie zaujat, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Komisi.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující podrobnosti předpokládaného postoje Unie, a to v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě přijala veškeré nezbytné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.


16.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/4


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/239

ze dne 10. února 2015

o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. července 2007 Rada přijetím nařízení (ES) č. 894/2007 (1) schválila Dohodu mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Použitelnost posledního protokolu (2), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství, skončila dne 12. května 2014.

(3)

Unie sjednala s republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov nový protokol na období čtyř let, jenž plavidlům Unie uděluje rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(4)

Tento nový protokol byl podepsán v souladu s rozhodnutím 2014/334/EU (3) a je prováděn prozatímně ode dne svého podpisu.

(5)

Nový protokol by měl být schválen.

(6)

Dohoda o partnerství zřizuje smíšený výbor pověřený kontrolou uplatňování uvedené dohody. V souladu s protokolem může smíšený výbor mimo jiné schvalovat některé jeho změny. S cílem usnadnit přijímání těchto změn je vhodné s výhradou určitých podmínek zmocnit Komisi, aby uvedené změny schvalovala zjednodušeným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie (4).

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení podle článku 15 protokolu (5).

Článek 3

Komise je s výhradou ustanovení a podmínek uvedených v příloze zmocněna, aby jménem Unie schvalovala změny protokolu přijaté smíšeným výborem.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. února 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/334/EU ze dne 19. května 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 1).

(4)  Protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 3 spolu s rozhodnutím o podpisu.

(5)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


PŘÍLOHA

Rozsah zmocnění a postup pro stanovení postoje Unie ve smíšeném výboru

1)

Komise je zmocněna jednat s Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy schválit změny protokolu, pokud jde o tyto otázky:

a)

rozhodnutí o podmínkách odvětvové podpory v souladu s článkem 3 protokolu;

b)

úprava ustanovení týkající se podmínek rybolovu a pravidla provádění protokolu a jeho příloh v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu.

2)

Ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o partnerství v odvětví rybolovu Unie:

a)

jedná v souladu se svými cíli v rámci společné rybářské politiky;

b)

dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 o sdělení Komise o vnější dimenzi společné rybářské politiky;

c)

prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

3)

Očekává-li se, že na zasedání smíšeného výboru bude přijato rozhodnutí o úpravách protokolu podle bodu 1, přijmou se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Komisi.

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům v dostatečném časovém předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující podrobnosti návrhu postoje Unie.

Postoj Unie navržený v přípravném dokumentu se považuje za schválený, ledaže proti němu na zasedání přípravného orgánu Rady nebo ve lhůtě 20 dnů od předložení přípravného dokumentu, podle toho, co nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky se věc postoupí Radě.

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě přijala veškeré nezbytné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.


NAŘÍZENÍ

16.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/240

ze dne 9. února 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Vzhledem k pokračující závažnosti situace na místě na Ukrajině se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 měly být zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. února 2015.

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektů podle článku 1

I.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

133.

Pavel DREMOV také znám jako Batya

Павел ДРЁМОВ

Narozen v roce 1976, Stakhanov

Velitel „prvního kozáckého pluku“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV také znám jako Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Narozen v roce 1991, St. Petersburg (Petrohrad)

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV také znám jako Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (také znám jako Моторóла)

Narozen dne 2.2.1983, Ukhta, Komi

Velitel „praporu Sparta“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH také znám jako Givi

Михаил Толстых

Narozen v roce 1980, Ilovaisk

Velitel „Somálského praporu“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

„Zástupce velitele“ ministerstva obrany tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

„Ministr spravedlnosti“ nezákonné tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

„Místopředseda“ Rady ministrů tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

„Vrchní velitel“ lidové milice tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Narozena dne 20.11.1988, Krasnoarmëisk

Tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Narozen dne 27.1.1974

„Ministr pro rozpočet“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

„Ministr pro rozpočet“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Narozen dne 22.4.1985, Kherson

„Ministr komunikací“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

„Ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Narozen v roce 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

„Jednající generální státní zástupce“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Narozen dne 15.5.1955, Omsk

Náměstek ministra obrany, v této funkci se podílí na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Narozen dne 8.5. 1956, Kaunas, Litva

První náměstek ministra obrany, v této funkci se podílí na podpoře rozmisťování ruských vojsk na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Narozen dne 9.11.1963, NDR

Ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. V obou funkcích se aktivně podílí na přípravě a provádění vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině.

V souladu s uvedenými činnostmi generálního štábu se operačním velením ozbrojených sil aktivně podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Narozen dne 11.9.1937, Tchassov Yar, Ukrajina

Poslanec Státní dumy.

Navštívil tzv. Doněckou lidovou republiku a během návštěvy učinil prohlášení na podporu separatistů. Byl rovněž jmenován honorárním konzulem tzv. Doněcké lidové republiky v Ruské federaci.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Narozen dne 14.3.1955, Kaliningrad Oblast, SSSR.

První místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Je zakladatelem občanského hnutí „Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, která organizovala veřejné demonstrace na podporu separatistů, čímž podpořila politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

II.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

29.

Kozácká národní garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Nikolay KOZITSYN, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

30.

Prapor Sparta

Батальон „Спарта“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Arseny PAVLOV, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

31.

Somálský prapor

Батальон „Сомали“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Mikhail TOLSTYKH, také znám jako Givi, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

32.

Prapor Zarya

Батальон „Заря“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

33.

Brigáda Prizrak

Бригада „Призрак“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Oleksiy MOZGOVY, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

34.

Prapor Oplot

Батальон „Оплот“

Social media:

http://vk.com/oplot_info

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

35.

Prapor Kalmius

Батальон „Кальмиус“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

36.

Prapor Smrt

Батальон „Смерть“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

37.

Veřejné hnutí NOVOROSSIYA (Novorusko)

Движение Новороссия

 

Veřejné hnutí Novorossiya/Novorusko bylo založeno v listopadu 2014 v Rusku a vede jej ruský důstojník Igor Strelkov (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).

V souladu s jeho deklarovanými cíli, se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci hnutí Novorossiya, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.

Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.

16.2.2015


ROZHODNUTÍ

16.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/14


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/241

ze dne 9. února 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP.

(2)

Vzhledem k pokračující závažnosti situace na místě na Ukrajině se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP měly být zařazeny další osoby a subjekty.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 16. února 2015.

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. února 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.


PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektů podle článku 1

I.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

133.

Pavel DREMOV také znám jako Batya

Павел ДРЁМОВ

Narozen v roce 1976, Stakhanov

Velitel „prvního kozáckého pluku“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV také znám jako Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Narozen v roce 1991, St. Petersburg (Petrohrad)

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV také znám jako Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (také znám jako Моторóла)

Narozen dne 2.2.1983, Ukhta, Komi

Velitel „praporu Sparta“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH

také znám jako Givi Михаил Толстых

Narozen v roce 1980, Ilovaisk

Velitel „Somálského praporu“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

„Zástupce velitele“ ministerstva obrany tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

„Ministr spravedlnosti“ nezákonné tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

„Místopředseda“ Rady ministrů tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

„Vrchní velitel“ lidové milice tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Narozena dne 20.11.1988, Krasnoarmëisk

Tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Narozen dne 27.1.1974

„Ministr pro rozpočet“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

„Ministr pro rozpočet“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Narozen dne 22.4.1985, Kherson

„Ministr komunikací“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

„Ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Narozen v roce 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

„Jednající generální státní zástupce“ tzv. Luhanské lidové republiky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Narozen dne 15.5.1955, Omsk

Náměstek ministra obrany, v této funkci se podílí na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Narozen dne 8.5. 1956, Kaunas, Litva

První náměstek ministra obrany, v této funkci se podílí na podpoře rozmisťování ruských vojsk na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Narozen dne 9.11.1963, NDR

Ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. V obou funkcích se aktivně podílí na přípravě a provádění vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině.

V souladu s uvedenými činnostmi generálního štábu se operačním velením ozbrojených sil aktivně podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Narozen dne 11.9.1937, Tchassov Yar, Ukrajina

Poslanec Státní dumy.

Navštívil tzv. Doněckou lidovou republiku a během návštěvy učinil prohlášení na podporu separatistů. Byl rovněž jmenován honorárním konzulem tzv. Doněcké lidové republiky v Ruské federaci.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Narozen dne 14.3.1955, Kaliningrad Oblast, SSSR.

První místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Je zakladatelem občanského hnutí „Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, která organizovala veřejné demonstrace na podporu separatistů, čímž podpořila politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

II.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

29.

Kozácká národní garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Nikolay KOZITSYN, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

30.

Prapor Sparta

Батальон „Спарта“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Arseny PAVLOV, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

31.

Somálský prapor

Батальон „Сомали“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Mikhail TOLSTYKH, také znám jako Givi, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

32.

Prapor Zarya

Батальон „Заря“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

33.

Brigáda Prizrak

Бригада „Призрак“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Velí jí Oleksiy MOZGOVY, který je uveden na seznamu, a proto je s ním spojována.

16.2.2015

34.

Prapor Oplot

Батальон „Оплот“

Social media:

http://vk.com/oplot_info

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

35.

Prapor Kalmius

Батальон „Кальмиус“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

36.

Prapor Smrt

Батальон „Смерть“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

37.

Veřejné hnutí NOVOROSSIYA (Novorusko)

Движение Новороссия

 

Veřejné hnutí Novorossiya/Novorusko bylo založeno v listopadu 2014 v Rusku a vede jej ruský důstojník Igor Strelkov (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).

V souladu s jeho deklarovanými cíli, se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci hnutí Novorossiya, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.

Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.

16.2.2015