ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 31

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
7. února 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/181 ze dne 30. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/182 ze dne 2. února 2015, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/183 ze dne 2. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/184 ze dne 2. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/185 ze dne 2. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

9

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/186 ze dne 6. února 2015, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia  ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/187 ze dne 6. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu kabinových zavazadel ( 1 )

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/188 ze dne 6. února 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/189 ze dne 6. února 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. února 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2015

23

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020

25

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/191 ze dne 5. února 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o prodloužení některých lhůt stanovených v článku 9 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2015) 466)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/181

ze dne 30. ledna 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní Unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve formě jemného bílého až nažloutlého prášku, balený do 25 kg pytlů, vyrobený z hydrogenovaných rostlinných olejů, s přidáním mono- a diglyceridů jiného rostlinného oleje. Přidané mono- a diglyceridy jiného rostlinného oleje představují 10 % hmotnosti.

Výrobek je předkládán jako emulgátor v potravinářském průmyslu.

Bod skápnutí je 58 °C a viskozita při 68 °C je menší než 1 Pa.s.

3404 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 5 ke kapitole 34 a na znění kódů KN 3404 a 3404 90 00.

Zařazení do čísla 1516 je vyloučeno v důsledku přidání dalších složek (10 % mono- a diglyceridů mastných kyselin).

Zařazení do čísla 1517 je rovněž vyloučeno, protože výrobek má voskovitý charakter, který nespadá do rozsahu čísla 1517.

Výrobek je chemicky vyrobeným organickým výrobkem voskovitého charakteru, který není rozpustný ve vodě (viz poznámka 5 ke kapitole 34) a který rovněž vyhovuje kritériím umělého vosku (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3404, zejména písmeno A)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3404 90 00 jako ostatní umělé vosky a připravené vosky.


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/182

ze dne 2. února 2015,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Modrá polymethinová barva (fluorescenční barva) zředěná ve směsi rozpouštědel ethylenglykolu a methanolu, používaná v automatických analyzátorech krve k obarvení leukocytů pomocí fluorescenčního označení poté, co prošly zvláštním přípravným zpracováním, byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 827/2011 (2) zařazena do čísla 3212 kombinované nomenklatury mezi barvy a jiná barviva. Zařazení výrobku do čísla 3822 kombinované nomenklatury bylo vyloučeno na základě toho, že barvicí látka čísla 3204 v balení pro drobný prodej je zařazena do čísla 3212.

(2)

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-480/13, Sysmex Europe GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3), že výrobek, jenž sestává z rozpouštědel a látky na bázi polymethinu, by měl být zařazen do čísla 3822 kombinované nomenklatury mezi laboratorní reagencie. Soudní dvůr dospěl na základě předložených informací k závěru, že používání uvedeného výrobku jakožto barviva je čistě teoretickou možností.

(3)

Výrobek, jenž byl předmětem přezkumu Soudního dvora ve věci C-480/13, je stejný jako výrobek, jehož zařazení do kombinované nomenklatury je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) č. 827/2011.

(4)

Je proto vhodné zrušit prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011, aby se zamezilo možným rozdílům v sazebním zařazení modré polymethinové barvy (fluorescenční barvy) zředěné ve směsi rozpouštědel ethylenglykolu a methanolu a aby se zajistilo jednotné uplatňování kombinované nomenklatury v rámci Unie.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 by proto mělo být zrušeno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 827/2011 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2011 ze dne 12. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 211, 18.8.2011, s. 9).

(3)  Rozsudek ze dne 17. července 2014, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí, body 42, 44 a 45.


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/183

ze dne 2. února 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 635/2005 (2) byl výrobek obsahující předvařené sušené nudle z pšeničné mouky a koření, který je upraven pro maloobchodní prodej v misce a připraven ke konzumaci po přidání vroucí vody, zařazen do čísla 1902 kombinované nomenklatury. Zařazení výrobku do čísla 2104 kombinované nomenklatury bylo vyloučeno z toho důvodu, že přidání vody do misky není dostačující k přípravě polévky nebo bujónu, ale dává výrobku podstatné rysy jídla z nudlí.

(2)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 767/2014 (3) byl dostatečně podobný výrobek sestávající z kostky sušených předvařených nudlí, sáčku s dochucovacími přísadami, sáčku jedlého oleje a sáčku sušené zeleniny, který je upraven pro drobný prodej jako sada a připraven k požití po přidání vroucí vody, zařazen do čísla 1902 kombinované nomenklatury. Zařazení výrobku do čísla 2104 kombinované nomenklatury bylo vyloučeno z toho důvodu, že výrobek je sadou v balení pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b) pro výklad kombinované nomenklatury a podstatný charakter výrobku dávají nudle, které tvoří jeho největší podíl.

(3)

Ačkoli je zařazení obou výrobků totožné, důvody pro vyloučení zařazení každého z těchto výrobků do čísla 2104 kombinované nomenklatury se liší. U prvního výrobku závisejí důvody pro zařazení na množství vody, které je k výrobku přidáno, zatímco u druhého výrobku závisejí důvody pro zařazení na množství nudlí, které obsahuje. Nicméně je-li kritériem pro zařazení těchto výrobků množství přidané vody, může to vést k jejich různému zařazení, jež by vzhledem k týmž objektivním charakteristikám a vlastnostem obou výrobků nebylo odůvodněné. Jediným použitelným kritériem by proto mělo být množství nudlí obsažených ve výrobku.

(4)

Jelikož se bod 1 v tabulce uvedené v příloze nařízení (ES) č. 635/2005 stal nadbytečným v důsledku změn popisu výrobku z této tabulky i důvodů pro jeho zařazení, měl by být zrušen.

(5)

Proto je vhodné nařízení (ES) č. 635/2005 změnit, aby se zabránilo případným různým sazebním zařazením a aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury v Unii.

(6)

Nařízení (ES) č. 635/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Řádky týkající se bodu 1 v tabulce uvedené v příloze nařízení (ES) č. 635/2005 se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 635/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 209, 16.7.2014, s. 12).


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/184

ze dne 2. února 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Oxid křemičitý (nazývaný také „silikagel“) ve formě malých průhledných granulí o průměru 0,5 až 1,5 mm zabalených do papírových sáčků nebo plastových kapslí, které propouštějí páru i vodu.

Oxid křemičitý pohlcuje vlhkost a je určen například k ochraně a uchovávání léků nebo pro uchovávání převáženého zboží v suchu.

3824 90 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824, 3824 90 a 3824 90 96.

Zařazení do čísla 2811 je vyloučeno, protože silikagel zabalený do papírových sáčků nebo plastových kapslí je určen spíše pro specifické použití než pro všeobecné použití, a proto jej nelze považovat za samostatnou chemicky definovanou sloučeninu kapitoly 28.

Výrobek je tedy nutno zařadit do kódu KN 3824 90 96 jako ostatní chemické výrobky jinde neuvedené ani nezahrnuté.


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/185

ze dne 2. února 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Viskózní výrobek červené barvy, obsahující jahody (celé plody nebo kousky), sestávající z (v % hmotnostních):

2103 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2103, 2103 90 a 2103 90 90.

Zařazení výrobku do kapitoly 20 je vyloučeno, protože jde o přípravek na bázi ovoce, který se používá jako omáčka (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2103, písm. A), třetí odstavec).

Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 2103 90 90 jako omáčku.

jahod

cukru

vody

38,

48,

13

a malého množství pektinu a kyseliny citronové.

Během výrobního procesu se přísady smíchají a vaří za sníženého tlaku za účelem snížení obsahu vody.

Výrobek je předkládán v 2kg plastovém sáčku a používá se jako omáčka např. na dezerty.


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/186

ze dne 6. února 2015,

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Byly předloženy nové údaje prokazující, že ve zvápenatělých mořských lasturách nelze stávající maximální obsahy arsenu, fluoru a olova dodržet. Je proto vhodné zvýšit maximální obsahy arsenu, fluoru a olova ve zvápenatělých mořských lasturách, aby se zajistila dostupnost zvápenatělých mořských lastur k výživě zvířat a současně se zachovala vysoká úroveň ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví.

(3)

Odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu používá jako suroviny řadu druhotných produktů a vedlejších produktů potravinářského průmyslu a vyrábí tak krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, která poskytují psům a kočkám vyváženou výživu, jež uspokojuje jejich potřeby, pokud jde o aminokyseliny, uhlovodíky, bílkoviny, minerály, stopové prvky a vitamíny. Stávající maximální obsah rtuti pro tyto druhotné a vedlejší produkty určené ke krmení zvířat je přísnější než maximální obsah rtuti platný pro svalovinu ryb k lidské spotřebě. Nabídka těchto druhotných produktů a vedlejších produktů, jež splňují maximální obsah rtuti pro použití v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu, je proto nedostatečná, což vede k nutnosti používat k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu menší ryby s nižším obsahem rtuti, což je v rozporu se zásadami udržitelného rybolovu. Je proto vhodné upravit maximální obsah rtuti v rybách, ostatních vodních živočiších a v produktech z nich vyrobených a určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat.

(4)

Posouzení nejnovějších údajů přítomnosti endosulfanu v krmných surovinách ukázalo, že lze maximální obsah endosulfanu v olejnatých semenech a kukuřici a produktech z nich získaných snížit.

(5)

Z přílohy I směrnice 2002/32/ES byla nařízením Komise (EU) č. 1275/2013 (2) omylem vymazána poznámka pod čarou týkající se přítomnosti semen druhu Ambrosia v krmných surovinách. Ze zkušeností vyplynulo, že určitá ustanovení poznámky pod čarou musí být zpřísněna, aby se zabránilo rozšíření semen druhu Ambrosia v životním prostředí. Je proto vhodné poznámku pod čarou do příslušné přílohy opět zařadit.

(6)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 86)


PŘÍLOHA

Změny přílohy I směrnice 2002/32/ES

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

V kapitole I se položka 1 pro arsen nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Arsen (1)

Krmné suroviny

s výjimkou:

2

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových a sušených cukrovarských řízků,

4

palmojádrových expelerů,

4 (2)

fosfátů a vápenatých mořských řas,

10

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého (10), zvápenatělých mořských lastur,

15

oxidu hořečnatého a uhličitanu hořečnatého,

20

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

25 (2)

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

s výjimkou:

30

síranu měďnatého pentahydrátu; uhličitanu měďnatého; chloridu-trihydroxidu diměďnatého; uhličitanu železnatého,

50

oxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.

100

Doplňková krmiva

s výjimkou:

4

minerálních krmiv,

12

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas,

10 (2)

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

30

Kompletní krmiva

s výjimkou:

2

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata,

10 (2)

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)“

2)

V kapitole I se položka 3 pro fluor, položka 4 pro olovo a položka 5 pro rtuť nahrazují tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„3.

Fluor (7)

Krmné suroviny

s výjimkou:

150

krmných surovin živočišného původu kromě mořských korýšů, jako je mořský kril; zvápenatělých mořských lastur,

500

mořských korýšů, jako je mořský kril,

3 000

fosfátů,

2 000

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

350

oxidu hořečnatého,

600

vápenatých mořských řas.

1 000

Vermiculit (E 561).

3 000

Doplňková krmiva:

 

s obsahem ≤ 4 % fosforu (8),

500

s obsahem > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Kompletní krmiva

s výjimkou:

150

kompletních krmiv pro prasata,

100

kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby,

350

kompletních krmiv pro kuřata/mláďata drůbeže,

250

kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

– –

v laktaci,

30

– –

ostatní.

50

4.

Olovo (11)

Krmné suroviny

s výjimkou:

10

pícnin (3),

30

fosfátů, vápenatých mořských řas a zvápenatělých mořských lastur,

15

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

s výjimkou:

100

oxidu zinečnatého,

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.

200

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

s výjimkou:

30

klinoptilolitu sopečného původu; natrolit-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplňková krmiva

s výjimkou:

10

minerálních krmiv,

15

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

60

Kompletní krmiva.

5

5.

Rtuť (4)

Krmné suroviny

s výjimkou:

0,1

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

0,5 (13)

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).

0,3

Krmné směsi

s výjimkou:

0,1

minerálních krmiv,

0,2

krmných směsí pro ryby,

0,2

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3“

3)

Na konec kapitoly I se doplňuje poznámka pod čarou 13:

„(13)

Maximální obsah se vztahuje na čerstvou hmotnost u ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata.“

4)

V kapitole IV se položka 6 pro endosulfan nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„6.

Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan)

Krmné suroviny a krmné směsi

s výjimkou:

0,1

bavlníkových semen a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového bavlníkového oleje,

0,3

sójových bobů a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového sójového oleje,

0,5

surového rostlinného oleje,

1,0

kompletních krmiv pro ryby s výjimkou lososovitých,

0,005

kompletních krmiv pro lososovité.

0,05“

5)

Kapitola VI: Škodlivé botanické nečistoty se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA VI: ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Semena plevelů a nemleté a nedrcené plody obsahující alkaloidy, glykosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně:

Krmné suroviny a krmné směsi

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Krmné suroviny a krmné směsi

100

3.

Semena a slupky/lusky druhů Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. a výrobky vzniklé jejich zpracováním (1), samostatně nebo v kombinaci

Krmné suroviny a krmné směsi

10 (2)

4.

Bukvice neloupané – Fagus sylvatica L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

5.

Dávivec černý – Jatropha curcas L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

6.

Semena druhu Ambrosia spp.

Krmné suroviny (3)

s výjimkou

50

prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům (3)

200

Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena

50

7.

Semena

Indická hnědá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Sareptská hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

Čínská žlutá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Černá hořčice – Brassica nigra (L.) Koch

Etiopská hořčice – Brassica carinata A. Braun

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena smějí být přítomná v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.


(1)  V rozsahu stanovitelnosti pomocí analytické mikroskopie.

(2)  Včetně úlomků.

(3)  Je-li předložen nezvratný důkaz, že zrna a semena jsou určena k mletí či drcení, není třeba před mletím či drcením zrna a semena obsahující nevyhovující obsah semen Ambrosia spp. čistit, pokud:

je zásilka přepravována do mlýnice nebo drtírny jako celek a mlýnice nebo drtírna jsou dopředu informovány o přítomnosti vysokého obsahu semen druhu Ambrosia spp., a mohou tak přijmout další preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření do životního prostředí, a

jsou předloženy spolehlivé důkazy, že byla přijata preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření semen druhu Ambrosia spp. do životního prostředí během přepravy do mlýnice nebo drtírny, a

příslušné orgány souhlasí s přepravou poté, co se ujistily, že jsou výše uvedené podmínky splněny.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, musí být zásilka před přepravou do EU vyčištěna a zbytky musí být řádně zničeny.“


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/187

ze dne 6. února 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu kabinových zavazadel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Důkazy z nedávné doby svědčí o tom, že se teroristé snaží vyvíjet nové úkryty pro improvizovaná výbušná zařízení, jež mají překonat stávající opatření na ochranu letectví před protiprávními činy týkající se detekční kontroly kabinových zavazadel.

(2)

Některá specifická opatření na ochranu letectví před protiprávními činy stanovená v nařízení Komise (EU) č. 185/2010 (2) by proto měla být pozměněna tak, aby se zlepšil způsob zmírňování hrozeb, jež z improvizovaných výbušných zařízení ukrytých v kabinových zavazadlech plynou.

(3)

Změny by měly upřesnit technické specifikace pro detekční kontrolu kabinových zavazadel pomocí systémů detekce výbušnin.

(4)

Změny by rovněž měly umožnit provádět za určitých podmínek detekční kontrolu kabinových zavazadel obsahujících přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení.

(5)

Nařízení (EU) č. 185/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby byla minimalizována rizika v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení. Použije se ode dne 1. března 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění takto:

1.

Kapitola 4 se mění takto:

a)

Bod 4.1.2.1 se nahrazuje tímto:

„4.1.2.1

Před detekční kontrolou je nutno z kabinového zavazadla vyjmout přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení a podrobit je detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nemá být podrobeno detekční kontrole pomocí systémů detekce výbušnin (EDS), které odpovídají standardu C2 nebo vyššímu.“

b)

Bod 4.1.2.8 se nahrazuje tímto:

„4.1.2.8

Každé zavazadlo, u něhož bylo zjištěno, že obsahuje velké elektrické zařízení, je podrobeno detekční kontrole znovu, přičemž dotyčný předmět není uložen v zavazadle a je podroben detekční kontrole odděleně, pokud kabinové zavazadlo nebylo podrobeno detekční kontrole zařízením EDS, které odpovídá standardu C2 nebo vyššímu.“

2.

V kapitole 12 se doplňují nové body, které znějí:

„12.4.2.7

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel musí odpovídat alespoň standardu C1.

12.4.2.8

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel obsahujících přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení musí odpovídat alespoň standardu C2.

12.4.2.9

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel obsahujících přenosné počítače, jiná velká elektrická zařízení a tekutiny, aerosoly a gely musí odpovídat alespoň standardu C3.“


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/188

ze dne 6. února 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/189

ze dne 6. února 2015,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. února 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2015

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 (3) Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (4) otevírá celní kvóty s nulovou celní sazbu na dovozy nezpracovaného olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a přepravovaného přímo z této země do Evropské unie, v rámci limitu stanoveného pro každý rok.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (5) stanoví měsíční množstevní limity pro vydání dovozních licencí.

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 byly příslušným orgánům podány žádosti na vydání dovozních licencí na celkové množství překračující měsíční limit stanovený na měsíc únor v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient přidělení umožňující vydání dovozních licencí v poměru k dostupnému množství.

(5)

Po dosažení limitu na měsíc únor nelze vydat žádnou dovozní licenci na uvedený měsíc,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané od 2. do 3. února 2015 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 se určuje koeficient přidělení 8,627503 %.

Vydání dovozních licencí na množství, o něž bylo žádáno ode dne 4. února 2015, se na únor 2015 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. února 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.


ROZHODNUTÍ

7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/25


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/190

ze dne 5. února 2015

o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 300 odst. 3 a článek 305 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/930/EU ze dne 16. prosince 2014, kterým se stanoví složení Výboru regionů (1),

s ohledem na návrhy podané každým členským státem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 300 odst. 3 Smlouvy mají členové nebo náhradníci Výboru regionů splňovat – vedle podmínky být zástupcem regionálního či místního samosprávného celku – i podmínku buď mít volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo být politicky odpovědný volenému shromáždění.

(2)

Podle článku 305 Smlouvy má členy Výboru regionů a náhradníky ve stejném počtu jmenovat Rada na dobu pěti let podle návrhů podaných každým členským státem.

(3)

Protože funkční období členů a náhradníků Výboru regionů skončilo dnem 25. ledna 2015, bylo třeba přistoupit ke jmenování nových členů a náhradníků.

(4)

Dne 26. ledna 2015 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2015/116 (2) o jmenování členů a náhradníků na návrh belgické, bulharské, české, dánské, estonské, irské, řecké, španělské, francouzské, chorvatské, italské, kyperské, lotyšské, litevské, lucemburské, maďarské, maltské, nizozemské, rakouské, portugalské, rumunské, slovinské, slovenské, finské a švédské vlády, dvaceti tří členů a dvaceti tří náhradníků navržených německou vládou a osmnácti členů a šestnácti náhradníků navržených polskou vládou na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Členové a náhradníci, jejichž jména Rada neobdržela do 22. ledna 2015, nemohli být do rozhodnutí (EU) 2015/116 zahrnuti.

(5)

Dne 2. února 2015 a dne 3. února 2015 byl Radě předložen seznam členů a náhradníků navržených vládou Spojeného království a seznam obsahující jména jednoho člena a jednoho náhradníka navržených německou vládou. Tito členové a náhradníci by měli být jmenováni na stejné období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 jako členové a náhradníci jmenovaní rozhodnutím Rady (EU) 2015/116. Toto rozhodnutí by tudíž mělo mít zpětnou působnost od 26. ledna 2015. Později bude přijato třetí rozhodnutí Rady o jmenování zbývajících členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 jmenovány:

jako členové osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze I;

jako náhradníci osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze II.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Nabývá účinku dne 26. ledna 2015.

V Bruselu dne 5. února 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 143.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).


PŘÍLOHA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


PŘÍLOHA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/31


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/191

ze dne 5. února 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o prodloužení některých lhůt stanovených v článku 9 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí

(oznámeno pod číslem C(2015) 466)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2010/670/EU (2) stanoví pravidla a kritéria pro výběr a realizaci komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí (dále jen „demonstrační projekty CCS“), a demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie (dále jen „demonstrační projekty obnovitelných zdrojů energie“), týkajících se 300 milionů povolenek z rezervy pro nové účastníky na trhu systému Unie pro obchodování s emisemi, jakož i základní pravidla pro zpeněžení povolenek a pro správu výnosů.

(2)

U značného počtu projektů, kterým bylo přiděleno financování na základě rozhodnutí 2010/670/EU, nebude v důsledku hospodářské krize možné dosáhnout konečného investičního rozhodnutí do 24 měsíců od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro demonstrační projekty obnovitelných zdrojů energie nebo do 36 měsíců od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro demonstrační projekty CCS. Proto také tyto projekty nebudou moci být uvedeny do provozu do čtyř let od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Lhůty pro konečné investiční rozhodnutí a datum uvedení do provozu by proto měly být prodlouženy o dva roky. Pro datum uvedení do provozu by měla rovněž být uplatněna odkladná lhůta v délce jednoho roku.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/670/EU se mění takto:

1)

Článek 9 se mění takto:

a)

v prvním odstavci se slova „24 měsíců“ nahrazují slovy „48 měsíců“;

b)

v druhém odstavci se slova „36 měsíců“ nahrazují slovy „60 měsíců“;

2)

ustanovení čl. 11 odst. 1 se mění takto:

a)

ve druhém pododstavci se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“ a slova „čtyři roky“ se nahrazují slovy „šest let“;

b)

doplňují se nový třetí a čtvrtý pododstavec, které znějí:

„Pokud projekt nebyl uveden do provozu do data uvedení do provozu stanoveného pro tento projekt, prodlužuje se toto datum automaticky o jeden rok.

Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pozbývá právního účinku, pokud projekt nebyl uveden do provozu do příslušného data uvedení do provozu podle třetího pododstavce. V tomto případě se veškeré finanční prostředky vyplacené nebo obdržené za účelem vyplácení vrátí.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se rovněž vztahuje na demonstrační projekty CCS a obnovitelných zdrojů energie, pro které bylo přijato rozhodnutí o přidělení finančních prostředků před nabytím účinku tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. února 2015.

Za Komisi

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).