ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 19

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
24. ledna 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/105 ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

2

 

 

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/106 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/107 ze dne 23. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

Opravy

 

*

Oprava Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) ze dne 14. ledna 2015 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) ( Úř. věst. L 11, 17.1.2015 )

14

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/1


Informace o dni podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Dne 20. listopadu 2014 Evropská unie a Senegalská republika podepsaly Dohodu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcí protokol k této dohodě v oblasti udržitelného rybolovu.

Ode dne 20. listopadu 2014 je dohoda prozatímně prováděna v souladu s článkem 17 dohody a protokol v souladu s článkem 12 protokolu.


24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/105

ze dne 14. dubna 2014

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. června 2007 zmocnila Rada Komisi k jednání o Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé (1) o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie (dále jen „protokol“).

(2)

Jednání byla uzavřena.

(3)

Cílem protokolu je stanovit finanční a technická pravidla, která Ázerbájdžánské republice umožní účastnit se některých programů Unie. Horizontální rámec stanovený protokolem je opatřením hospodářské, finanční a technické spolupráce, které umožňuje přístup k pomoci, zejména finanční pomoci, poskytované Unií v souladu s těmito programy. Tento rámec se vztahuje pouze na ty programy, u nichž příslušné zakládající právní akty účast Ázerbájdžánské republiky umožňují. Podpis a prozatímní provádění protokolu tudíž neznamená výkon pravomocí v rámci různých odvětvových politik uskutečňovaných prostřednictvím programů; k výkonu těchto pravomocí dochází při zavádění programů.

(4)

Protokol by měl být podepsán jménem Unie a měl by být prozatímně prováděn do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

Protokol bude prozatímně prováděn ode dne podpisu (2) do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 246, 17.9.1999, s. 3.

(2)  Den podpisu protokolu zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/4


PROTOKOL

k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

na jedné straně a

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Ázerbájdžán“,

na straně druhé,

dále společně jen „strany“,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ázerbájdžán uzavřel s Evropskými společenstvími a jejich členskými státy dohodu o partnerství a spolupráci (dále jen „dohoda“) (1), která vstoupila v platnost dne 1. července 1999.

(2)

Evropská rada na zasedání ve dnech 17. a 18. června 2004 uvítala návrhy Evropské komise týkající se evropské politiky sousedství (EPS) a potvrdila závěry Rady ze dne 14. června 2004.

(3)

Rada při mnoha jiných příležitostech potvrdila tuto politiku ve svých závěrech.

(4)

Rada dne 5. března 2007 vyjádřila podporu obecnému přístupu vyjádřenému ve sdělení Evropské komise ze dne 4. prosince 2006, jenž umožňuje účast partnerských zemí v rámci evropské politiky sousedství v agenturách a programech Společenství, a to na základě dosažených výsledků a pokud to právní základ umožňuje.

(5)

Ázerbájdžán vyjádřil přání účastnit se některých programů Unie.

(6)

Konkrétní podmínky týkající se účasti Ázerbájdžánu v každém konkrétním programu Unie, zejména finanční příspěvek Ázerbájdžánu a postupy pro podávání zpráv a pro hodnocení, by měly být stanoveny v dohodě mezi Evropskou komisí a příslušnými orgány Ázerbájdžánu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Ázerbájdžán se může účastnit všech stávajících a budoucích programů Unie otevřených účasti Ázerbájdžánu v souladu s příslušnými ustanoveními, jimiž se tyto programy přijímají.

Článek 2

Ázerbájdžán finančně přispěje do souhrnného rozpočtu Evropské unie, a to podle konkrétních programů, kterých se účastní.

Článek 3

Zástupci Ázerbájdžánu se mohou jako pozorovatelé v záležitostech týkajících se Ázerbájdžánu účastnit činnosti řídících výborů odpovědných za sledování programů Unie, na něž Ázerbájdžán finančně přispívá.

Článek 4

Na projekty a iniciativy předložené účastníky z Ázerbájdžánu se, je-li to možné, vztahují stejné podmínky, pravidla a postupy související s příslušnými programy, jaké se vztahují na členské státy.

Článek 5

1.   Konkrétní podmínky týkající se účasti Ázerbájdžánu v každém konkrétním programu Unie, zejména finanční příspěvek Ázerbájdžánu a postupy pro podávání zpráv a pro hodnocení, se stanoví v dohodě mezi Evropskou komisí a příslušnými orgány Ázerbájdžánu na základě kritérií stanovených příslušnými programy.

2.   Zažádá-li Ázerbájdžán o vnější pomoc Unie, aby se mohl účastnit určitého programu Unie, na základě článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (2) nebo na základě jakéhokoli obdobného nařízení týkajícího se vnější pomoci Unie pro Ázerbájdžán, které může být v budoucnosti přijato, podmínky pro využívání vnější pomoci Unie Ázerbájdžánem se stanoví v dohodě o financování, zejména v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1638/2006.

Článek 6

1.   Každá dohoda uzavřená na základě článku 5 musí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (3) obsahovat ustanovení o tom, že finanční kontrolu nebo audity či další prověřování, včetně správního šetření, budou prováděny Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům a Účetním dvorem nebo pod jejich dohledem.

2.   Vypracují se podrobná ustanovení o finanční kontrole a auditu, správních opatřeních, sankcích a zpětném vymáhání, kterými se Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a Účetnímu dvoru svěřují pravomoci rovnocenné jejich pravomocem, které mají ve vztahu k příjemcům nebo smluvním partnerům usazeným v Unii.

Článek 7

1.   Tento protokol se použije po dobu platnosti dohody.

2.   Tento protokol strany podepíší a schválí v souladu se svými postupy.

3.   Každá strana může tento protokol kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně. Tento protokol pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení. Ukončení tohoto protokolu v důsledku vypovězení kteroukoli smluvní stranou nemá vliv na případné provádění kontrol a inspekcí podle článků 5 a 6.

Článek 8

Do tří let od vstupu tohoto protokolu v platnost a poté každé tři roky mohou obě strany přezkoumat provádění tohoto protokolu na základě skutečné účasti Ázerbájdžánu na programech Unie.

Článek 9

Tento protokol se vztahuje na jedné straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, a to za podmínek v ní stanovených, a na druhé straně na území Ázerbájdžánu.

Článek 10

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany diplomatickou cestou navzájem oznámí, dokončily postupy nezbytné pro vstup protokolu v platnost.

2.   Strany souhlasí s tím, že protokol bude až do jeho vstupu v platnost prováděn prozatímně ode dne jeho podpisu až do jeho pozdějšího uzavření.

Článek 11

Tento protokol je nedílnou součástí dohody.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, chorvatském, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ázerbájdžánském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánem na straně druhé (Úř. věst. L 246, 17.9.1999, s. 3).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


NAŘÍZENÍ

24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/8


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/106

ze dne 19. ledna 2015,

kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 43 odst. 3 Smlouvy stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, včetně případně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními radami přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv podle lovišť nebo skupin lovišť v Černém moři, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.

(4)

Celkové přípustné odlovy (TAC) by tedy měly být v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty, přičemž by měly všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; zároveň by se měla vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultace se zúčastněnými stranami.

(5)

V případě lovu šprota obecného se povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije ode dne 1. ledna 2015. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků.

(6)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání úlovků a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto nezbytné upřesnit kódy, které členské státy používají při zasílání údajů týkajících se vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, Komisi.

(7)

Podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (3) Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací.

(8)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2015. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rybolovná práva na rok 2015 pro některé populace ryb v Černém moři.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na plavidla Unie působící v Černém moři.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„Černým mořem“ zeměpisná podoblast 29 vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (4);

b)

„plavidlem Unie“ rybářské plavidlo Unie podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 5 nařízení (EU) č. 1380/2013;

c)

„populací“ populace podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 14 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC):

i)

v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství, které lze každoročně z každé populace odlovit,

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství, které lze každoročně z každé populace vyložit;

e)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

Celkové přípustné odlovy a jejich rozdělení

Celkové přípustné odlovy pro plavidla Unie, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky, jež jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

vykládky dodatečných množství povolené podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

množství převedená podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

odpočty provedené podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků, které nepodléhají povinnosti vykládky

Úlovky a vedlejší úlovky získané při rybolovu pakambaly velké, který nepodléhá povinnosti vykládky, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud byl odlov proveden plavidly Unie plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKVIS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


PŘÍLOHA

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY PLATNÉ PRO PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Populace ryb jsou vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný abecední kód

Obecný název

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh:

pakambala velká

Psetta maxima

Oblast:

vody Unie v Černém moři

TUR/F37.4.2.C

Bulharsko

43,2

 

 

Rumunsko

43,2

 

 

Unie

86,4 (1)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

vody Unie v Černém moři

SPR/F37.4.2.C

Bulharsko

8 032,5

 

 

Rumunsko

3 442,5

 

 

Unie

11 475

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


(1)  Od 15. dubna do 15. června 2015 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, přijímání na palubu, vykládky a prvního prodeje.


24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/107

ze dne 23. ledna 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


Opravy

24.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/14


Oprava Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) ze dne 14. ledna 2015 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Úřední věstník Evropské unie L 11 ze dne 17. ledna 2015 )

Titulní strana a strana 72:

místo:

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) ze dne 14. ledna 2015 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

má být:

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/67 ze dne 14. ledna 2015 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)