ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 370

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
30. prosince 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/953/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy

1

 

 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – Rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje program Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for energy

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2014, kterým se schvaluje uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

19

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři

21

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách

25

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

31

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

35

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři

40

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

42

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/955/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 4. prosince 2014

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy

(2014/953/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 15. listopadu 2013 zmocnila Komisi, aby jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii zahájila jednání se Švýcarskou konfederací za účelem uzavření komplexní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020) a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2020), který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarska na činnostech projektu ITER v letech 2014–2020.

(2)

Tato jednání byla úspěšně dokončena a Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, (dále jen „dohoda“) by měla být podepsána a prozatímně prováděna až do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření.

(3)

Pokud jde o záležitosti spadající do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření dohody zvláštním postupem.

(4)

Aby bylo možné pro účely akcí Horizontu 2020, u nichž je lhůta k předkládání návrhů stanovena na poslední čtvrtletí roku 2014, zejména u výzev k předkládání návrhů v rámci specifického cíle „šíření excelence a rozšiřování účasti“, považovat švýcarské právní subjekty za právní subjekty přidružené země, měla by být dohoda prozatímně prováděna s účinností ode dne 15. září 2014,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Dohoda se v souladu s jejím článkem 15 provádí prozatímně ode dne 15. září 2014 až do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. prosince 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/3


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – Rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje program Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for energy

EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen „Unie“ a „Euratom“)

na jedné straně

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

(dále jen „Švýcarsko“)

na straně druhé,

(dále jen „strany“),

VZHLEDEM K TOMU, že blízký vztah mezi Švýcarskem na jedné straně a Unií a Euratomem na straně druhé je pro obě strany prospěšný,

VZHLEDEM K významu vědeckotechnického výzkumu pro Unii a Euratom a Švýcarsko a k jejich vzájemnému zájmu o spolupráci v této oblasti za účelem lepšího využívání zdrojů a vyloučení zbytečného dvojího úsilí,

VZHLEDEM K TOMU, že Švýcarsko a Unie a Euratom v současné době provádějí výzkumné programy v oblastech společného zájmu,

VZHLEDEM K TOMU, že Unie a Euratom a Švýcarsko mají zájem na spolupráci v těchto programech ke vzájemnému prospěchu stran,

VZHLEDEM K zájmu obou stran na podpoře vzájemného přístupu jejich výzkumných subjektů jak k výzkumu a technologickému rozvoji ve Švýcarsku, tak i k rámcovému programu Unie pro výzkum a inovace a k programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu a k činnostem prováděným společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (1),

VZHLEDEM K TOMU, že Euratom a Švýcarsko uzavřely dne 14. září 1978 dohodu o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu (dále jen „dohoda o jaderné syntéze“),

VZHLEDEM K TOMU, že obě strany chtějí vyzdvihnout vzájemné výhody plynoucí z provádění dohody o jaderné syntéze, v případě Euratomu roli Švýcarska při podpoře všech článků programu Společenství v oblasti jaderné syntézy, zejména projektů JET a ITER při stavbě demonstračního reaktoru DEMO, a v případě Švýcarska rozvoj a posílení švýcarského programu a jeho začlenění do evropských a mezinárodních rámců,

VZHLEDEM K TOMU, že obě strany znovu potvrzují svou vůli pokračovat v jejich dlouhodobé spolupráci v oblasti řízené termonukleární syntézy a fyziky plazmatu na základě nového rámce a nástrojů, jež zajistí podporu výzkumných činností,

VZHLEDEM K TOMU, že tato dohoda ruší a nahrazuje dohodu o jaderné syntéze,

VZHLEDEM K TOMU, že strany uzavřely dne 8. ledna 1986 rámcovou dohodu o vědeckotechnické spolupráci, která vstoupila v platnost dne 17. července 1987 (dále jen „rámcová dohoda“),

VZHLEDEM K TOMU, že článek 6 rámcové dohody stanoví, že spolupráce podle rámcové dohody se provádí prostřednictvím příslušných dohod,

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství a Švýcarsko podepsaly dne 25. června 2007 Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé,

VZHLEDEM K TOMU, že Euratom a Švýcarsko uzavřely dne 7. prosince 2012 Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, jíž se Švýcarská konfederace přidružuje k rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013),

VZHLEDEM K TOMU, že čl. 9 odst. 2 výše uvedené dohody z roku 2007 a čl. 9 odst. 2 výše uvedené dohody z roku 2012 umožňují obnovení dohody s ohledem na účast v nových víceletých rámcových programech pro výzkum a technologický rozvoj nebo v jiných současných a budoucích činnostech za podmínek stanovených vzájemnou dohodou,

VZHLEDEM K TOMU, že Euratom uzavřel dne 21. listopadu 2006 Dohodu o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (2). Podle článku 21 uvedené dohody a dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací i) o uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy na území Švýcarské konfederace a ii) o členství Švýcarska ve společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy ze dne 28. listopadu 2007 se výše uvedená dohoda z roku 2006 vztahuje na Švýcarsko, které se účastní programu Euratomu pro jadernou syntézu jako plně přidružený třetí stát,

VZHLEDEM K TOMU, že Euratom je členem společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. Podle článku 2 rozhodnutí 2007/198/Euratom a dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací i) o uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy na území Švýcarské konfederace a ii) o členství Švýcarska ve společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy ze dne 28. listopadu 2007 se Švýcarsko stalo členem evropského společného podniku pro ITER a rozvoj jaderné syntézy jako třetí stát, který se svým výzkumným programem přidružil k programu Euratomu pro jadernou syntézu,

VZHLEDEM K TOMU, že Euratom uzavřel Dohodu mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy (3). Podle článku 26 uvedené dohody se daná dohoda vztahuje na Švýcarsko, které se účastní programu Euratomu pro jadernou syntézu jako plně přidružený třetí stát,

VZHLEDEM K TOMU, že program Unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020 – rámcový program (2014–2020)“ (dále jen „program Horizont 2020“) byl přijat nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (4), zvláštní program, kterým se provádí program Horizont 2020, byl přijat rozhodnutím Rady 2013/743/EU (5), program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 (dále jen „program Euratomu“), byl přijat nařízením Rady (Euratom) č. 1314/2013 (6), pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 a programu Euratomu byla přijata nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (8) (dále jen „nařízení o EIT“) bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 (9) a rozhodnutí poskytnout základ pro financování činností souvisejících s projektem ITER na období 2014–2020 bylo přijato rozhodnutím Rady 2013/791/Euratom (10),

VZHLEDEM K TOMU, že aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“), tato dohoda a všechny činnosti uskutečňované v jejím rámci se nijak nedotýkají pravomocí členských států Unie provádět se Švýcarskem dvoustranné činnosti v oblasti vědy, technologie, výzkumu a rozvoje a případně za tímto účelem uzavírat dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

1.   V této dohodě se stanoví podmínky účasti Švýcarska na provádění prvního pilíře programu Horizont 2020 a akcí v rámci specifického cíle „Šíření excelence a rozšiřování účasti“, programu Euratomu 2014–2018 a činností prováděných společným evropským podnikem pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „podnik Fusion for Energy“) v období 2014–2020.

2.   S výhradou čl. 13 odst. 6 tato dohoda od 1. ledna 2017 stanoví podmínky účasti Švýcarska na provádění celého programu Horizont 2020, programu Euratomu 2014–2018 a činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy v období 2014–2020.

3.   Právní subjekty usazené ve Švýcarsku se mohou účastnit programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a na činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy za podmínek stanovených v článku 7.

4.   Ode dne 1. ledna 2017 se právní subjekty usazené ve Švýcarsku mohou účastnit činností Společného výzkumného střediska Unie, pokud se na tuto účast nevztahuje odstavec 1.

5.   Právní subjekty usazené v Unii včetně Společného výzkumného střediska Unie se mohou účastnit švýcarských výzkumných programů nebo projektů odpovídajících svým obsahem programům uvedeným v odstavci 1 a ode dne 1. ledna 2017 uvedeným v odstavci 2.

6.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„právním subjektem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba založená a uznaná jako taková podle vnitrostátního, unijního nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a je oprávněna vlastním jménem vykonávat práva a mít povinnosti;

b)

„programy, na něž se vztahuje tato dohoda“ první pilíř programu Horizont 2020, akce v rámci specifického cíle „Šíření excelence a rozšiřování účasti“ a program Euratomu 2014–2018 nebo, s výhradou čl. 13 odst. 6, ode dne 1. ledna 2017 celý program Horizont 2020 a program Euratomu 2014–2018;

c)

„prvním pilířem programu Horizont 2020“ akce v rámci specifických cílů uvedených v příloze I části I nařízení (EU) č. 1291/2013, tedy Evropská rada pro výzkum, budoucí a vznikající technologie, akce „Marie Curie“ a výzkumné infrastruktury.

Článek 2

Formy a prostředky spolupráce

1.   Spolupráce má tuto podobu:

a)

Účast právních subjektů usazených ve Švýcarsku v programech, na které se vztahuje tato dohoda, v souladu s podmínkami stanovenými v jejich pravidlech pro účast a šíření výsledků a ve všech činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy v souladu s podmínkami stanovenými společným podnikem.

Pokud Unie přijme ustanovení týkající se provádění článků 185 a 187 Smlouvy o fungování EU, je Švýcarsku povoleno účastnit se právních struktur vytvořených podle těchto ustanovení, a to v souladu s rozhodnutími a nařízeními, která byla nebo budou přijata za účelem ustavení těchto právních struktur. S výhradou čl. 13 odst. 6 se toto ustanovení použije až od 1. ledna 2017.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku jsou jako subjekty z přidružené země způsobilé k účasti na nepřímých akcích na základě článků 185 a 187 Smlouvy o fungování EU. S výhradou čl. 13 odst. 6 se toto ustanovení použije až od 1. ledna 2017.

Účast právních subjektů usazených ve Švýcarsku ve znalostních a inovačních společenstvích se řídí nařízením (ES) č. 294/2008 ve znění nařízení (EU) č. 1292/2013.

Švýcarští účastníci jsou zváni k účasti na fóru zúčastněných stran Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

b)

Finanční příspěvek Švýcarska do rozpočtů pracovních programů, které byly přijaty pro provádění programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a na činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy, jak je vymezen v čl. 4 odst. 2.

c)

Účast právních subjektů usazených v Unii na švýcarských výzkumných programech nebo projektech, o kterých rozhodla Federální rada a které svým obsahem odpovídají programům, na které se vztahuje tato dohoda, a činnostem prováděným podnikem Fusion for Energy, v souladu s podmínkami a náležitostmi vymezenými v příslušných švýcarských předpisech a se souhlasem partnerů v konkrétním projektu a vedoucích odpovídajícího švýcarského programu. Právní subjekty usazené v Unii, které se účastní švýcarských výzkumných programů nebo projektů, nesou vlastní výdaje včetně poměrného podílu na administrativních a obecných správních výdajích zmíněných projektů.

2.   Kromě pravidelného předávání informací a dokumentace o provádění programů, na které se vztahuje tato dohoda, a činností prováděných podnikem Fusion for Energy, jakož i švýcarských programů nebo projektů, může spolupráce mezi stranami zahrnovat tyto formy a prostředky:

a)

pravidelné diskuse o směrech a prioritách a plánování v oblasti výzkumu ve Švýcarsku a Unii a Euratomu;

b)

diskuse o perspektivách a rozvoji spolupráce;

c)

včasné poskytování informací o provádění výzkumných programů a projektů ve Švýcarsku a v Unii a Euratomu a o výsledcích činností prováděných v rámci této dohody;

d)

společná zasedání a výsledná společná prohlášení;

e)

návštěvy a výměnu výzkumných pracovníků, inženýrů a techniků;

f)

pravidelné a trvalé kontakty mezi vedoucími programů nebo projektů ze Švýcarska a Unie a Euratomu;

g)

účast odborníků na seminářích, sympoziích a pracovních seminářích.

h)

včasné poskytování informací o činnostech ITER podobným způsobem jako pro členské státy Unie.

Článek 3

Práva a povinnosti v oblasti duševního vlastnictví

1.   S výhradou přílohy I této dohody a použitelného práva mají právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní programů, na které se vztahuje tato dohoda, a činností prováděných podnikem Fusion for Energy v oblasti vlastnictví, používání a šíření informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti, stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené v Unii, které se účastní dotčených výzkumných programů nebo projektů. Toto ustanovení se nevztahuje na výsledky získané z projektů zahájených před prozatímním prováděním této dohody.

2.   S výhradou přílohy I a použitelného práva mají právní subjekty usazené v Unii, které se účastní švýcarských výzkumných programů nebo projektů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) v oblasti vlastnictví, používání a šíření informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti, stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní dotčených programů nebo projektů. Toto ustanovení se nevztahuje na výsledky získané z projektů zahájených před prozatímním prováděním této dohody.

3.   Pro účely této dohody se „duševním vlastnictvím“ rozumí význam stanovený v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Článek 4

Finanční ustanovení

1.   Finanční příspěvek Švýcarska na účast při provádění programů, na které se vztahuje tato dohoda, a na činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy, se stanoví v poměru a jako doplněk k částce určené každý rok ze souhrnného rozpočtu Unie na prostředky na závazky, aby byly uhrazeny finanční závazky Evropské komise (dále jen „Komise“) za opatření různých forem nezbytná pro provádění, řízení, fungování a využití programů obsažených v této dohodě.

Unie si vyhrazuje právo využívat provozní a správní finanční prostředky ze švýcarského příspěvku na programy, na něž se vztahuje tato dohoda, a všechny činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy podle potřeby těchto programů a činností.

2.   Činitel úměrnosti určující finanční příspěvek Švýcarska v rámci této dohody je dán poměrem mezi hrubým domácím produktem Švýcarska v tržních cenách a součtem hrubých domácích produktů členských států Unie v tržních cenách.

Činitel úměrnosti určující příspěvek Švýcarska na činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy a část programu Euratomu pro jadernou syntézu je však dán poměrem mezi hrubým domácím produktem Švýcarska v tržních cenách a součtem hrubých domácích produktů členských států Unie a Švýcarska v tržních cenách.

Tyto poměry se vypočítají na základě nejnovějších statistických údajů Eurostatu dostupných v době zveřejnění návrhu souhrnného rozpočtu Unie pro tentýž rok.

3.   Pravidla upravující finanční příspěvek Švýcarska stanoví příloha II.

Článek 5

Výbor Švýcarsko-Společenství pro výzkum

1.   Výbor Švýcarsko-Společenství pro výzkum zřízený rámcovou dohodou (dále jen „výbor“) posuzuje, hodnotí a zajišťuje řádné provádění této dohody. Výboru jsou předkládány veškeré otázky týkající se provádění nebo výkladu této dohody.

2.   Výbor může rozhodnout o změně odkazů na akty Unie uvedené v příloze III.

3.   Výbor se schází na žádost kterékoli ze stran. Výbor bude nadto průběžně pracovat prostřednictvím výměny dokumentů, e-mailů a jiných komunikačních prostředků.

Článek 6

Účast ve výborech

1.   Zástupci Švýcarska se účastní jako pozorovatelé zasedání výborů odpovědných za provádění programů, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato účast se řídí ustanoveními jednacího řádu těchto výborů. Švýcarsko je informováno o výsledcích hlasování těchto výborů. Uvedená účast má stejnou formu jako u zástupců členských států Unie, včetně poskytování informačního a dokumentačního materiálu.

2.   Zástupci Švýcarska se účastní správní rady Společného výzkumného střediska jako pozorovatelé. Tato účast se řídí jednacím řádem správní rady Společného výzkumného střediska.

3.   Cestovné a náklady na pobyt vzniklé zástupcům Švýcarska, kteří se účastní zasedání výborů uvedených v odstavcích 1 a 2, jsou hrazeny Komisí na stejném základě a v souladu s platnými postupy pro zástupce členských států Unie.

4.   Zástupci Švýcarska se účastní v orgánech podniku Fusion for Energy. Účast se řídí stanovami podniku, včetně jejich ustanovení o hlasovacích právech.

5.   Účast zástupců ze Švýcarska ve Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) a ve skupinách EVP se řídí jednacím řádem tohoto výboru a těchto skupin.

Článek 7

Účast

1.   Aniž je dotčen článek 3, mají právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a činností prováděných podnikem Fusion for Energy, stejná smluvní práva a povinnosti jako subjekty usazené v Unii.

2.   Pro právní subjekty usazené ve Švýcarsku platí stejné podmínky a náležitosti platné pro předkládání a hodnocení návrhů a pro udělování a uzavírání grantových dohod a/nebo smluv v programech, na něž se vztahuje tato dohoda, a činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy jako pro grantové dohody nebo smlouvy uzavřené v rámci stejných programů a činností podniku Fusion for Energy s právními subjekty usazenými v Unii.

3.   Právní subjekty usazené ve Švýcarsku jsou způsobilé k využití finančních nástrojů vytvořených v rámci programů, na něž se vztahuje tato dohoda.

4.   Při výběru hodnotitelů nebo odborníků pro programy, na něž se vztahuje tato dohoda, jakož i pro činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy se zohlední náležitý počet švýcarských odborníků, a to s ohledem na dovednosti a znalosti, které vyžadují úkoly jim svěřené.

5.   Aniž jsou dotčeny čl. 1 odst. 5, čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 a stávající úpravy a jednací řády, mohou se právní subjekty usazené v Unii účastnit programů nebo projektů švýcarských výzkumných programů a činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) za stejných podmínek a náležitostí jako švýcarští partneři. Švýcarské orgány mohou podmínit účast jednoho nebo několika právních subjektů usazených v Unii na projektu společnou účastí alespoň jednoho subjektu usazeného ve Švýcarsku.

Článek 8

Mobilita

Každá strana se v souladu s platnými předpisy a dohodami zavazuje, že zaručí vstup na své území a pobyt na něm určitému počtu výzkumných pracovníků, kteří se účastní ve Švýcarsku a v Unii činností, na něž se vztahuje tato dohoda, v rozsahu nezbytném pro řádný průběh dané činnosti.

Článek 9

Revize a další spolupráce

1.   Rozhodnou-li se Unie nebo Euratom přehodnotit nebo rozšířit své výzkumné programy nebo činnosti podniku Fusion for Energy, může být tato dohoda revidována nebo rozšířena za společně dohodnutých podmínek. Strany si vyměňují informace a názory týkající se plánované revize nebo rozšíření a veškerých otázek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují spolupráci Švýcarska v oblastech zahrnutých v programech, na něž se vztahuje tato dohoda, a činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy. Švýcarsko obdrží oznámení o přesném obsahu revidovaných nebo rozšířených programů nebo činností do dvou týdnů od jejich přijetí Unií a Euratomem. V případě revize nebo rozšíření výzkumných programů nebo činností může Švýcarsko vypovědět tuto dohodu se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Strany si oznámí ve lhůtě tří měsíců po přijetí rozhodnutí Unie nebo Euratomu jakýkoli záměr vypovědět nebo rozšířit tuto dohodu.

2.   Rozhodnou-li se Unie nebo Euratomu přijmout nové víceleté rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj nebo nové rozhodnutí o financování činností podniku Fusion for Energy, může být tato dohoda obnovena nebo znovu sjednána za podmínek schválených společnou dohodou obou stran. Strany si vyměňují informace a názory týkající se přípravy těchto programů nebo jiných stávajících nebo budoucích výzkumných činností, včetně činností prováděných podnikem Fusion for Energy, v rámci výboru.

Článek 10

Vztah k ostatním mezinárodním dohodám

1.   Prováděním této dohody nejsou dotčeny výhody stanovené v jiných mezinárodních dohodách, které zavazují jednu ze stran a jsou vyhrazeny pouze pro právní subjekty usazené na území této strany.

2.   Právní subjekt usazený v jiné zemi přidružené k programu Horizont 2020 (přidružená země) nebo k programu Euratomu má podle této dohody stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené v jednom ze členských států Unie za předpokladu, že přidružená země, v níž je daný subjekt usazen, souhlasí s udělením stejných práv a povinností právním subjektům ze Švýcarska.

Článek 11

Územní působnost

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahují Smlouva o fungování EU a Smlouva o Euratomu, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 12

Přílohy

Přílohy I, II a III tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 13

Změna a výpověď

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu trvání programu Horizont 2020, a to do 31. prosince 2018 v případě programu Euratomu a do 31. prosince 2020 v případě činností prováděných podnikem Fusion for Energy.

Aniž je dotčen odstavec 3, pokud jde o činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy, může během období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 každá strana tuto dohodu vypovědět písemným oznámením. V tom případě ve vztahu k uvedeným činnostem dohoda pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2018.

Platnost této dohody se automaticky prodlužuje a dohoda se provádí za stejných podmínek pro program Euratomu na období 2019–2020, pokud jedna strana do tří měsíců po přijetí programu Euratomu na období 2019–2020 neoznámí své rozhodnutí platnost této dohody na tento program neprodloužit. V případě takového oznámení pozbývá tato dohoda platnosti pro program Euratomu dne 31. prosince 2018, aniž je dotčena účast Švýcarska na programu Horizont 2020 a činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy.

2.   Tuto dohodu lze změnit pouze písemně dohodou obou stran. Pro vstup v platnost těchto změn se použije stejný postup, jaký platí pro samotnou dohodu.

3.   Každá ze stran může tuto dohodu kdykoli vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

4.   V případě ukončení dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob je ve stejný den jako u výše uvedené dohody ukončena platnost i této dohody. Za tímto účelem se nepožaduje žádné předchozí písemné oznámení.

5.   Tato dohoda přestává platit v případě neexistence oznámení švýcarské strany nezbytného pro vstup v platnost protokolu o rozšíření platnosti dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob na Chorvatsko (dále jen „protokol o rozšíření na Chorvatsko“) do šesti měsíců po ukončení švýcarských vnitrostátních schvalovacích postupů. Za tímto účelem se nepožaduje žádné předchozí písemné oznámení.

6.   Pokud Švýcarská konfederace neratifikuje protokol o rozšíření na Chorvatsko do dne 9. února 2017, pozbývá tato dohoda platnosti se zpětným účinkem ke dni 31. prosince 2016. Jestliže Švýcarská konfederace uvedený protokol ratifikuje, vztahuje se tato dohoda na celý program Horizont 2020, program Euratomu na období 2014–2018 a činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy od 1. ledna 2017.

7.   Projekty a činnosti probíhající v době výpovědi nebo ukončení platnosti této dohody pokračují až do jejich dokončení v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě. Jakékoli jiné důsledky vypovězení upraví strany společnou dohodou.

Článek 14

Ustanovení o přezkumu

Ve čtvrtém roce po vstupu této dohody v platnost strany společně přezkoumají provádění této dohody, včetně činitele úměrnosti, kterým se řídí finanční příspěvek Švýcarska, na základě údajů týkajících se účasti právních subjektů usazených ve Švýcarsku na nepřímých a přímých akcích v rámci programů v období 2014–2016, na něž se vztahuje tato dohoda, jakož i na činnostech podniku Fusion for Energy.

Článek 15

Vstup v platnost a prozatímní provádění

1.   Tuto dohodu strany ratifikují nebo uzavřou v souladu se svými pravidly. Dohoda vstupuje v platnost dnem posledního oznámení o splnění postupů nezbytných pro tento účel.

Pokud jde o přidružení Švýcarska k programu Horizont 2020, prozatímní provádění této dohody začíná po jejím podpisu zástupci Švýcarska a Unie.

Pokud jde o přidružení Švýcarska k programu Euratomu a činnostem podniku Fusion for Energy, prozatímní provádění této dohody začíná okamžikem, kdy Švýcarsko podepíše dohodu a Euratom oznámí Švýcarsku dokončení postupů nezbytných pro uzavření této dohody.

Prozatímní provádění nabývá účinku ode dne 15. září 2014. Právní subjekty usazené ve Švýcarsku se považují za subjekty přidružené země ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) č. 1290/2013, pro účely výzev k předkládání nabídek nebo výzev k podávání návrhů, zadávacích řízení nebo soutěží v rámci programů, na něž se vztahuje tato dohoda, jejichž lhůta končí počínaje dnem 15. září 2014.

Pokud právní subjekty usazené ve Švýcarsku nejsou způsobilé pro financování v rámci výzev k předkládání návrhů nebo výzev k podávání návrhů nebo soutěží v rámci programů, na něž se vztahuje tato dohoda, financovaných z rozpočtu těchto programů na rok 2015 na základě čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1290/2013, pak se při výpočtu finančního příspěvku Švýcarska vydaného v souladu s přílohou II této dohody pro rok 2015 rozpočet příslušného programu sníží o rozpočet na tyto výzvy, výzvy k podávání návrhů nebo soutěže.

2.   Pokud jedna ze stran oznámí druhé straně, že dohodu neuzavře či neratifikuje, sjednává se tímto, že:

a)

Unie a Euratom vrátí Švýcarsku jeho příspěvek do souhrnného rozpočtu Unie uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b),

b)

prostředky již vydané Unií a Euratomem během prozatímního provádění této dohody v souvislosti s účastí právních subjektů usazených ve Švýcarsku na nepřímých akcích nebo účastí na činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy Unie a Euratom se však od úhrady uvedené v písmenu a) odečtou,

c)

projekty a činnosti, které byly zahájeny během prozatímního provádění a které v okamžiku výše uvedeného oznámení stále probíhají, pokračují do svého dokončení za podmínek stanovených touto dohodou.

Článek 16

Vztah k dohodě o jaderné syntéze

1.   Prozatímním prováděním této dohody se pozastavuje platnost dohody o jaderné syntéze.

2.   Vstupem této dohody v platnost se dohoda o jaderné syntéze ruší a nahrazuje.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Zřízen rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58).

(2)  Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.

(3)  Úř. věst. L 246, 21.9.2007, s. 34.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nařízení Rady (Euratom) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 948).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013, o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174).

(10)  Rozhodnutí Rady 2013/791/Euratom ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 349, 21.12.2013, s. 100).


PŘÍLOHA I

ZÁSADY PŘIZNÁVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I.   PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ STRAN

1.

Každá ze stran zajistí, aby se s právy duševního vlastnictví právních subjektů druhé strany účastnících se činností vykonávaných podle této dohody a souvisejícími právy a povinnostmi vyplývajícími z této účasti zacházelo v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami, které jsou platné pro obě strany, zejména Dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ve správě Světové obchodní organizace), jakož i Bernské úmluvy (Pařížský akt z roku 1971) a Pařížské úmluvy (Stockholmský akt z roku 1967).

2.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní nepřímých akcí v rámci programů, na něž se vztahuje tato dohoda, mají v oblasti duševního vlastnictví práva a povinnosti podle nařízení (EU) č. 1290/2013 a podle ustanovení programu Horizont 2020 a grantových dohod Euratomu.

3.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní činností prováděných podnikem Fusion for Energy, mají v oblasti duševního vlastnictví práva a povinnosti podle pravidel týkajících se práv duševního vlastnictví a šíření informací a finančních pravidel přijatých podnikem Fusion for Energy.

4.

Pokud se právní subjekty usazené ve Švýcarsku účastní nepřímých akcí v rámci programu Horizont 2020, prováděných v souladu s články 185 a 187 Smlouvy o fungování EU, mají právní subjekty usazené ve Švýcarsku v oblasti duševního vlastnictví práva a povinnosti podle nařízení (EU) č. 1290/2013 a podle ustanovení příslušných grantových dohod a podle všech dalších příslušných pravidel.

5.

Právní subjekty usazené v členském státě Unie účastnící se švýcarských výzkumných programů nebo projektů mají v oblasti duševního vlastnictví stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené ve Švýcarsku účastnící se těchto výzkumných programů nebo projektů.

II.   PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A VÝMĚNA INFORMACÍ MEZI STRANAMI

1.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro práva duševního vlastnictví vytvořená stranami v průběhu činností vykonávaných v souladu čl. 2 odst. 2 této dohody tato pravidla:

a)

strana, jež vytvořila duševní vlastnictví, je jeho vlastníkem. Pokud nelze určit jednotlivé podíly stran na činnosti, je duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví stran;

b)

strana, která je vlastníkem, uděluje druhé straně práva na přístup k duševnímu vlastnictví a k jeho využívání s ohledem na výkon činností uvedených v čl. 2 odst. 2 této dohody. Tato přístupová práva k duševnímu vlastnictví a k jeho užívání se udělují bezúplatně.

2.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro psaná díla vědecké povahy obou stran tato pravidla:

a)

uveřejní-li strana v odborných časopisech, článcích, zprávách a knihách, včetně audiovizuálních děl a softwaru dílo obsahující vědecké a technické údaje, informace a výsledky pocházející z činností vykonávaných podle této dohody, uděluje se druhé straně celosvětová, nevýlučná, neodvolatelná licence, která nepodléhá licenčnímu poplatku, k překládání, úpravě, přenášení a veřejné distribuci dotyčných vědeckých a technických údajů, informací a výsledků, pokud to nevylučují stávající práva duševního vlastnictví třetích stran;

b)

všechny kopie údajů a informací chráněných autorskými právy, které mají být veřejně šířeny a vytvářeny podle tohoto oddílu, musí být opatřeny jménem (jmény) autora (autorů), ledaže autor výslovně odmítne být uveden. Rovněž na nich musí být uvedena jasně viditelná zmínka o společné podpoře stran.

3.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro informace stran, jež nemají být zveřejňovány, tato pravidla:

a)

při sdělování informací týkajících se činnosti vykonávaných podle této dohody druhé straně označí každá strana informace, které si nepřeje zveřejnit;

b)

přijímající strana může pro zvláštní účely uplatňování této dohody na vlastní odpovědnost sdělit informace, jež nemají být zveřejňovány, jí podřízeným subjektům nebo osobám za podmínky, že uchovají tyto informace jako důvěrné;

c)

získá-li přijímající strana předchozí písemný souhlas strany poskytující informace, jež nemají být zveřejňovány, může tyto informace rozšiřovat ve větším rozsahu, než povoluje písmeno b). Strany spolupracují na vytvoření postupů pro vyžádání a získání předchozího písemného souhlasu nezbytného pro další rozšiřování a každá strana poskytuje tento souhlas v souladu s vnitřními politikami a vnitrostátními právními předpisy;

d)

informace, jež nemají být zveřejňovány, nepísemné povahy nebo jiné důvěrné nebo výlučné informace poskytnuté na seminářích nebo jiných setkáních zástupců stran uspořádaných v rámci této dohody nebo informace vyplývající z působení zaměstnanců, využívání zařízení nebo nepřímých akcí zůstávají důvěrné, pokud byl příjemce těchto nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných nebo výlučných informací informován v souladu s písmenem a) před tím, než byly sděleny, o důvěrné povaze těchto informací;

e)

každá strana dbá, aby informace, jež nemají být zveřejňovány a které získá v souladu s písmeny a) nebo d), byly kontrolovány způsobem stanoveným v této dohodě. Zjistí-li jedna ze stran, že nebude schopna dodržet ustanovení uvedená v písmenech a) a d) o nešíření informací, nebo lze-li to z nějakých důvodů očekávat, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu. Poté strany provedou konzultace za účelem určení vhodných opatření.


PŘÍLOHA II

FINANČNÍ PRAVIDLA, KTERÝMI SE ŘÍDÍ PŘÍSPĚVEK ŠVÝCARSKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 4 TÉTO DOHODY

I.   STANOVENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1.

Komise sdělí Švýcarsku co nejdříve, nejpozději však dne 1. září každého roku, společně s příslušnými podklady včetně příslušných údajů Eurostatu a s každou aktualizací víceletého finančního rámce na období 2014–2020, jakmile bude k dispozici:

a)

částky prostředků na závazky ve výkazu výdajů návrhu souhrnného rozpočtu Unie pro následující rok odpovídající programům, na něž se vztahuje tato dohoda, a konečný příspěvek Unie do podniku Fusion for Energy;

b)

odhadovanou výši příspěvků odvozenou z návrhu souhrnného rozpočtu Unie odpovídající účasti Švýcarska pro následující rok v každém z programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a na činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy.

2.

Po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie a ve stejnou dobu s první výzvou roku k zaplacení sdělí Komise Švýcarsku částky uvedené v odst. 1 písm. a) a b) s příslušnými podklady včetně příslušných údajů Eurostatu v samostatných výkazech výdajů, jež odpovídají účasti Švýcarska v každém z programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a na činnostech prováděných podnikem Fusion for Energy.

II.   PLATEBNÍ POSTUPY

1.

V červnu a listopadu každého rozpočtového roku vydá Komise samostatnou výzvu Švýcarsku k zaplacení odpovídající jeho příspěvku na každý z programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a na činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy v rámci této dohody. Každá z výzev stanoví platbu šesti dvanáctin švýcarského příspěvku, a to do 30 dnů od obdržení příslušné výzvy k zaplacení. V posledním roce obou programů a v posledním roce platnosti rozhodnutí 2013/791/Euratom, však Komise vydá v červnu jedinou výzvu k zaplacení pokrývající celý rok, která má být zaplacena nejpozději do 30 dnů od obdržení příslušné výzvy k zaplacení.

2.

Bez ohledu na odstavec 1 vydá Komise do 15. prosince 2014 výzvu Švýcarsku k zaplacení odpovídající 7/24 jeho ročního příspěvku v roce 2014 na programy, na něž se vztahuje tato dohoda, s výjimkou činností v oblasti jaderné syntézy v rámci programu Euratomu. Komise rovněž do 15. prosince 2014 vydá výzvu odpovídající 12/12 ročního příspěvku Švýcarska na činnosti programu Euratomu v oblasti jaderné syntézy a činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy v roce 2014. Tyto výzvy stanoví zaplacení švýcarského příspěvku nejpozději do 30 dnů od obdržení příslušné výzvy k zaplacení.

3.

Příspěvek Švýcarska se vyjadřuje a platí v eurech.

4.

Švýcarsko platí svůj příspěvek podle této dohody ve lhůtách stanovených v odstavcích 1 a 2. Jakékoli prodlení s platbou má za následek platbu úroků v sazbě odpovídající mezibankovní sazbě poskytované pro jeden měsíc (EURIBOR). Tato sazba se zvyšuje o 1,5 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Zvýšená sazba platí po celou dobu trvání prodlení.

III.   PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ

1.

Finanční příspěvek Švýcarska do obou programů a na činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy podle článku 4 této dohody zůstává pro příslušný rozpočtový rok nezměněn. Jakékoli významné změny v souhrnném rozpočtu Unie přijaté v dotčeném rozpočtovém roce se zohlední při první výzvě k zaplacení vydané v následujícím roce, s výjimkou posledního roku příslušných programů a činností.

2.

Při účetní závěrce pro každý rozpočtový rok (n) Komise v rámci sestavení účtu příjmů a výdajů provede úpravu účtů s ohledem na účast Švýcarska a s přihlédnutím ke změnám vyplývajícím z převodů, zrušení, přenosů nebo z dodatkových a opravných rozpočtů během rozpočtového roku.

3.

Tato úprava se provádí ke dni první platby za rok n+1. Poslední taková úprava však proběhne nejpozději v červenci čtvrtého roku po skončení každého z obou programů a po skončení platnosti rozhodnutí 2013/791/Euratom. Platba Švýcarska se zaúčtuje pod programy Unie a Euratomu jako příjem rozpočtu odpovídající příslušné rozpočtové položce ve výkazu příjmů souhrnného rozpočtu Unie.

IV.   INFORMACE

1.

Nejpozději 1. září každého rozpočtového roku (n+1) je připraven a Švýcarsku předložen pro informaci výkaz prostředků tohoto rozpočtového roku pro programy, na něž se vztahuje tato dohoda, a činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy týkající se předchozího rozpočtového roku (n) v podobě závěrečného účtu Komise.

2.

Komise zpřístupní Švýcarsku statistické a všechny ostatní obecné finanční údaje týkající se provádění každého z obou programů a činností prováděných podnikem Fusion for Energy, které zpřístupnila členským státům Unie.


PŘÍLOHA III

FINANČNÍ KONTROLY ŠVÝCARSKÝCH ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU HORIZONT 2020, PROGRAMU EURATOMU A ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH PODNIKEM FUSION FOR ENERGY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TATO DOHODA

I.   PŘÍMÁ KOMUNIKACE

Komise může komunikovat přímo s účastníky programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a činností prováděných podnikem Fusion for Energy usazenými ve Švýcarsku a s jejich smluvními partnery. Tyto osoby mohou předkládat přímo Komisi všechny související informace a podklady, které jsou povinny předávat způsobem uvedeným v této dohodě a v grantových dohodách nebo smlouvách uzavřených k jejich provádění.

II.   AUDITY

1.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (1) a s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (2) a s ostatními předpisy, na které odkazuje tato dohoda, mohou grantové dohody nebo smlouvy uzavřené s účastníky programů a činností usazenými ve Švýcarsku stanovit, že u účastníků a jejich smluvních partnerů mohou zástupci Komise nebo jiné osoby Komisí k tomu zmocněné kdykoli provádět vědecké, finanční, technické nebo jiné audity.

2.

Zástupci Komise, Evropského účetního dvora a ostatní osoby Komisí zmocněné mají přístup k příslušným lokalitám a pracím a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě, potřebným pro výkon takových auditů. Toto právo na přístup se výslovně uvede v grantových dohodách nebo smlouvách uzavřených k provedení nástrojů uvedených v této dohodě.

3.

Po skončení programu Horizont 2020 a programu Euratomu, nebo po dni 31. prosince 2020, pokud jde o činnosti prováděné podnikem Fusion for Energy, lze provádět audity za podmínek stanovených v příslušných grantových dohodách nebo smlouvách.

4.

Švýcarský federální finanční kontrolní úřad je o auditech prováděných osobami uvedenými v odstavci 2 na švýcarském území předem informován. Toto oznámení není právní podmínkou provádění těchto auditů. Švýcarský federální kontrolní úřad nebo jiné příslušné švýcarské orgány jmenované Švýcarským federálním kontrolním úřadem mohou být nápomocny při těchto auditech.

III.   VYŠETŘOVÁNÍ EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BOJ PROTI PODVODŮM (OLAF)

1.

V rámci této dohody je Komise (OLAF) oprávněna provádět vyšetřování, včetně kontrol na místě a inspekcí na švýcarském území v souladu s podmínkami a náležitostmi stanovenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (4) s cílem stanovit, zda nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie nebo Euratomu.

2.

Kontroly a inspekce na místě připravuje a provádí úřad OLAF v úzké spolupráci se Švýcarským federálním finančním kontrolním úřadem nebo s jinými příslušnými švýcarskými orgány určenými Švýcarským federálním finančním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, účelu a právním základě kontrol a inspekcí, aby mohly poskytnout veškerou požadovanou pomoc. Za tímto účelem se úředníci příslušných švýcarských orgánů mohou účastnit kontrol a inspekcí na místě.

3.

Pokud si to dotčené švýcarské orgány přejí, provádí kontroly a inspekce na místě OLAF společně s těmito orgány.

4.

Pokud se účastníci programů, na něž se vztahuje tato dohoda, a činností prováděných podnikem Fusion for Energy brání kontrole nebo inspekci na místě, poskytnou švýcarské orgány v souladu s vnitrostátními předpisy vyšetřovatelům OLAFu nezbytnou pomoc, aby jim umožnily provést kontrolu nebo inspekci na místě.

5.

OLAF neprodleně podá Švýcarskému federálnímu finančnímu kontrolnímu úřadu nebo jiným příslušným švýcarským orgánům jmenovaným Švýcarským federálním kontrolním úřadem zprávu o všech skutečnostech nebo podezřeních týkajících se nesrovnalostí, které objevily v průběhu kontroly nebo inspekce na místě. Úřad OLAF je povinen v každém případě informovat výše uvedené orgány o výsledku těchto kontrol a inspekcí.

IV.   INFORMACE A KONZULTACE

1.

Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné švýcarské orgány a orgány Unie pravidelně vyměňují informace a na žádost jedné ze stran vedou konzultace.

2.

Příslušné švýcarské orgány informují neprodleně Komisi o jakékoli zjištěné nebo domnělé nesrovnalosti, o které se dozvěděly a která se týká uzavírání a provádění grantových dohod nebo smluv uzavřených k provádění nástrojů uvedených v této dohodě.

V.   DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Informace sdělené nebo získané v jakékoli podobě podle této přílohy podléhají profesnímu tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jakým jsou chráněny obdobné informace švýcarským právem a příslušnými ustanoveními použitelnými pro orgány Unie. Tyto informace nesmějí být sdělovány jiným osobám než těm, které jsou v orgánech Unie, v členských státech Unie nebo ve Švýcarsku oprávněny ze své funkce se s nimi seznamovat, ani nesmějí být užívány pro jiné účely, než je zajištění účinné ochrany finančních zájmů stran.

VI.   SPRÁVNÍ OPATŘENÍ A SANKCE

Aniž je dotčeno použití švýcarského trestního práva, může Komise uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (5).

VII.   NÁHRADA A VYKONATELNOST

Rozhodnutí Komise přijatá podle programu Horizont 2020 nebo programu Euratomu v oblasti působnosti této dohody, která ukládají peněžité závazky jiným osobám než státům, jsou vykonatelná ve Švýcarsku. Příkaz k výkonu vydávají bez jakékoli další kontroly, kromě ověření pravosti aktu, orgány určené švýcarskou vládou, které o tom uvědomí Komisi. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu se švýcarskými procesními předpisy. Legalita rozhodnutí o výkonu podléhá kontrole Soudního dvora Evropské unie. Rozsudky vynesené tímto soudem na základě rozhodčí doložky ve smlouvě nebo grantové dohodě podle programu Horizont 2020 nebo programu Euratomu jsou vykonatelné za stejných podmínek, jaké platí pro výkon rozhodnutí Komise.


(1)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 4. prosince 2014,

kterým se schvaluje uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

(2014/954/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 15. listopadu 2013 zmocnila Komisi, aby jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii zahájila jednání se Švýcarskou konfederací za účelem uzavření komplexní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014-2020) a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarska na činnostech projektu ITER v letech 2014-2020.

(2)

Tato jednání byla úspěšně dokončena.

(3)

Pokud jde o záležitosti spadající do oblasti působnosti Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, řídí se podpis a uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, (dále jen „dohoda“) zvláštním postupem.

(4)

Pokud jde o záležitosti spadající do oblasti působnosti Smlouvy o Euratomu, měla by být dohoda uzavřena také jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

(5)

Uzavření dohody Komisí, jednající jménem Evropského společenství pro atomovou energii, by mělo být schváleno.

(6)

Aby bylo možné v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, pro účely výzev týkajících se jaderného štěpení, u nichž je lhůta k předkládání návrhů stanovena na poslední čtvrtletí roku 2014, považovat švýcarské právní subjekty za právní subjekty přidružené země, měla by být dohoda prozatímně prováděna s účinností ode dne 15. září 2014,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy, Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. prosince 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


NAŘÍZENÍ

30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/21


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1392/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty v celém evropském rybolovu zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Na základě čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 je Komise zmocněna přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů pro období nepřevyšující tři roky, což vychází ze společných doporučení, jež členské státy vypracovaly na základě konzultace s příslušnými poradními sbory.

(3)

Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Malta a Slovinsko jsou státy s přímým zájmem na řízení rybolovu ve Středozemním moři. Tyto členské státy předložily Komisi po konzultaci s poradním sborem pro oblast Středozemního moře společná doporučení (2). Vědecké podklady poskytly příslušné vědecké subjekty. V souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by do tohoto nařízení měla být zahrnuta pouze opatření uvedená ve společných doporučeních, jež vyhovují čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení.

(4)

Pokud jde o Středozemní moře, článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví povinnost vykládky pro všechny úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, jakož i úlovky druhů, na něž se vztahují minimální velikosti, jak jsou stanoveny v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (3). Podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 by se povinnost vykládky měla vztahovat na drobný pelagický rybolov, pelagický rybolov velkých druhů a komerční rybolov nejpozději od 1. ledna 2015.

(5)

V souladu se společným doporučením by plán výmětů měl zahrnovat všechny úlovky druhů, na něž se vztahují minimální velikosti stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006, ulovené v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí anebo košelkových nevodů ve Středozemním moři od 1. ledna 2015 (tj. rybolovu sardele obecné, sardinky obecné, makrely obecné a kranase obecného).

(6)

Aby se zamezilo nepřiměřeným nákladům na zacházení s nežádoucími úlovky a byl zajištěn soulad s čl. 15 odst. 5 písm. c) bodem ii) nařízení (EU) č. 1380/2013, je vhodné stanovit výjimku de minimis z povinnosti vykládky jako procentní podíl z celkových ročních úlovků druhů podléhajících povinnosti vykládky ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu. Dotčené členské státy v předložených společných doporučeních výjimku de minimis podporují, a to z důvodu vyšších nákladů spojených s nakládáním s nežádoucími úlovky jak na palubě (třídění a ukládání do krabic, skladování a zachování), tak na pevnině (přeprava a skladování, zachování, uvádění na trh a zpracování nebo zneškodnění jako zvláštního odpadu) ve srovnání s omezeným a někdy nulovým hospodářským výnosem, jenž by z těchto nežádoucích úlovků plynul. Důkazy, které členské státy poskytly, přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR), jenž dospěl k závěru, že společná doporučení obsahují odůvodněné argumenty zdůvodňující nárůst nákladů na zacházení s nežádoucími úlovky, jež v některých případech podpořilo i kvalitativní posouzení nákladů (4). S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné odlišné vědecké informace, je vhodné stanovit výjimku de minimis v souladu s procentními úrovněmi uvedenými ve společných prohlášeních, a to na takových úrovních, jež nepřekračují úrovně povolené podle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.

(7)

V souladu se společnými doporučeními a s přihlédnutím k časovému rámci stanovenému v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by toto nařízení mělo být použitelné od 1. ledna 2015. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by mělo být použitelné nejvýše tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, vymezené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, od 1. ledna 2015 ve Středozemním moři, a to u všech úlovků druhů, na něž se vztahují minimální velikosti, ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu uvedeného v příloze.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„minimální velikostí“ minimální velikost mořských živočichů stanovená v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006.

„Středozemním mořem“ se rozumí mořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky;

b)

„zeměpisnou podoblastí GFCM“ zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři definovaná v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (5);

c)

„západním Středozemním mořem“ zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12;

d)

„severním Jaderským mořem“ zeměpisná podoblast GFCM 17;

e)

„jižním Jaderským a Jónským mořem“ zeměpisné podoblasti GFCM 18, 19 a 20;

f)

„ostrovem Malta a jižní Sicílií“ zeměpisné podoblasti GFCM 15 a 16;

g)

„Egejským mořem a ostrovem Kréta“ zeměpisné podoblasti GFCM 22 a 23.

Článek 3

Výjimka de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou být předmětem výmětů tato množství:

a)

v západním Středozemním moři až 5 % celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí a košelkových nevodů, jak je stanoveno v bodě 1 přílohy;

b)

v severním Jaderském moři až 5 % celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí a košelkových nevodů, jak je stanoveno v bodě 2 přílohy;

c)

v jižním Jaderském a Jónském moři:

i)

až 3 % celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí košelkových nevodů a

ii)

až 7 % v roce 2015 a 2016 a až 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí, jak je stanoveno v bodě 3 přílohy;

d)

na ostrově Malta a v jižní Sicílii:

i)

až 3 % celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí košelkových nevodů a

ii)

až 7 % v roce 2015 a 2016 a až 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí pelagických vlečných sítí, jak je stanoveno v bodě 4 přílohy;

e)

v Egejském moři a na ostrově Kréta až 3 % celkových ročních úlovků druhů podléhajících minimální velikosti a ulovených v rámci drobného pelagického rybolovu pomocí košelkových nevodů, jak je stanoveno v bodě 5 přílohy.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se smlouvami.

V Bruselu dne 20. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  „Plán řízení výmětů pro západní Středozemní moře (zeměpisné podoblasti 1–12 s výjimkou podoblastí 3 a 4): společné doporučení ministrů rybolovu Francie, Španělska a Itálie“ předaný dne 2. července 2014; „Plán řízení výmětů v severním Jaderském moři (zeměpisná podoblast 17): společné doporučení Chorvatska, Itálie a Slovinska“ předaný dne 25. června 2014; „Řecký plán výmětů pro pelagický rybolov v Egejském moři a na ostrově Kréta (zeměpisné podoblasti 22 a 23)“ předaný dne 30. června 2014; „Společné doporučení pro Evropskou komisi týkající se zvláštního plánu výmětů pro pelagický rybolov v jižním Jaderském moři a západním a východním Jónském moři (zeměpisné podoblasti 18, 19, 20)“, které Řecko a Itálie předaly dne 25. června 2014; „Plán řízení výmětů pro Maltu a jižní Sicílii (zeměpisné podoblasti 15, 16): společné doporučení Itálie a Malty“ předaný dne 19. června 2014.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11)

(4)  Zpráva ze 46. plenárního zasedání Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (PLEN-14-02), 7.–11. července 2014, Kodaň, zpracoval Norman Graham, John Casey a Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


PŘÍLOHA

1.   Drobný pelagický rybolov v západním Středozemním moři

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy

[vložte případně kód]

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

[vložte případně kód]

Košelkový nevod

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

2.   Drobný pelagický rybolov v severním Jaderském moři

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy

[vložte případně kód]

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

[vložte případně kód]

Košelkový nevod

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

3.   Drobný pelagický rybolov v jižním Jaderském a Jónském moři

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy

[vložte případně kód]

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

[vložte případně kód]

Košelkový nevod

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

4.   Drobný pelagický rybolov u ostrova Malta a jižní Sicílie

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy

[vložte případně kód]

Pelagická vlečná síť

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

[vložte případně kód]

Košelkový nevod

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný

5.   Drobný pelagický rybolov v Egejském moři a u ostrova Kréta

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy

[vložte případně kód]

Košelkový nevod

Sardel obecná, sardinka obecná, makrela obecná a kranas obecný


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/25


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1393/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je zavést povinnost vykládky úlovků druhů podléhajících omezením odlovu, a postupně tím odstranit výměty při veškerém rybolovu Unie.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Na řízení rybolovu v severozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Irsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Spojené království. Uvedené členské státy předložily Komisi společné doporučení, poté co konzultovaly poradní sbor pro pelagický rybolov, poradní sbor pro dálkový rybolov a poradní sbor pro severozápadní vody. Vědecké mínění rovněž poskytly příslušné vědecké subjekty. Opatření obsažená ve společném doporučení splňují ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a proto by v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 měla být zařazena do tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o severozápadní vody, podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 se má povinnost vykládky nejpozději od 1. ledna 2015 vztahovat na veškerá plavidla, která se zabývají drobným pelagickým rybolovem a pelagickým rybolovem velkých druhů, a týkat se druhů, pro které platí omezení odlovu.

(5)

V souladu se společným doporučením by se plán výmětů měl vztahovat na některé druhy drobného pelagického rybolovu a pelagického rybolovu velkých druhů, konkrétně rybolovu zaměřeného na makrelu obecnou, sledě obecného, kranase obecného, tresku modravou, drsnatce obecného, stříbrnici, tuňáka křídlatého a šprota obecného v oblastech ICES Vb, VI a VII ode dne 1. ledna 2015.

(6)

Společné doporučení obsahuje v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 výjimku z povinnosti vykládky u makrely obecné a sledě obecného odlovených za určitých podmínek košelkovými nevody, pokud vědecké podklady doloží vysokou míru přežití. Vědecké podklady podporující vysokou míru přežití poskytla skupina Scheveningen ve společném doporučení pro plán výmětů pro Severní moře, který odkazuje na konkrétní vědeckou studii o přežití ryb po jejich vypuštění v rámci rybolovu pomocí košelkových nevodů. Studie zjistila, že míra přežití závisí na délce tlačení ryb a jejich hustotě v síti, přičemž u tohoto druhu rybolovu je obojí obvykle omezeno. VTHVR tyto informace přezkoumal. Výbor došel k závěru, že za předpokladu, že jsou výsledky studie o přežití, pokud jde o míru přežití u komerčních rybolovných operací, reprezentativní, podíl přeživších vypuštěných ryb je pravděpodobně asi 70 %. Hustota je také nižší než hustota, při které byl zaznamenán nárůst úmrtnosti u sledě obecného. Zákaz vypouštět makrelu obecnou a sledě obecného dříve, než je síť zcela vytažena na palubu rybářského plavidla, což by mohlo vést ke ztrátám v podobě mrtvých nebo umírajících ryb, je stanoven v čl. 19b odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 850/98 (2). Touto výjimkou ohledně míry přežití není dotčen platný zákaz, jelikož ryby budou vypouštěny ve fázi rybolovné činnosti, ve které bude míra přežití ryb po vypuštění vysoká. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(7)

Společné doporučení zahrnuje čtyři výjimky de minimis z povinnosti vykládky, které platí u některých druhů rybolovu a do určitého objemu. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal VTHVR a došel k závěru, že společná doporučení obsahují odůvodněné argumenty týkající se nárůstu nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky, které v několika případech podpořilo kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému a protože neexistují odlišné vědecké informace, je vhodné stanovit výjimky de minimis podle procentního podílu navrženého ve společném doporučení, a to na úrovních, jež nepřekračují povolené úrovně podle čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(8)

Výjimka de minimis pro lov tresky modravé (Micromesistius poutassou) ve výši maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci průmyslového pelagického rybolovu tohoto druhu pomocí vlečných sítí v oblasti ICES VIII, při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity není možné a náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky jsou nepřiměřené. VTHVR se domnívá, že tato výjimka je dostatečně odůvodněná. Proto by výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(9)

Výjimka de minimis pro lov tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) ve výši maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků tuňáka křídlatého v rámci cíleného rybolovu pomocí pelagických vlečných párových sítí v oblasti ICES VII vychází z nepřiměřených nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Jedná se o náklady na skladování a manipulaci na moři i pevnině. VTHVR ve svém hodnocení poukázal na riziko odlovu nejkvalitnější části populace ryb. Touto výjimkou však není dotčen článek 19a nařízení (ES) č. 850/98. Proto by dotyčná výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(10)

Aby se zabránilo nepřiměřeným nákladům na manipulaci s nežádoucími úlovky, jako je skladování, práce, chlazení, a při zohlednění obtížnosti zvýšit selektivitu v rámci pelagického rybolovu zaměřeného na lov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v divizi ICES VIId, obsahuje společné doporučení výjimku de minimis z povinnosti vykládky, pokud jde o smíšený rybolov. Tuto výjimku odůvodňují vědecké důkazy, které poskytly členské státy, jež se podílely na přípravě společného doporučení, a které přezkoumal VTHVR. Výbor VTHVR zjistil, že společné doporučení nabízí odůvodněné kvalitativní argumenty, které tuto výjimku podporují z důvodu nepřiměřených nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(11)

Výjimku de minimis maximálně do 1 % v roce 2015 a 0,75 % v roce 2016 celkového přípustného rybolovu drsnatce obecného (Caproidae) v rámci rybolovu zaměřeného na kranase obecného (Trachurus spp.) používajícího vlečné sítě a mrazírenská plavidla v oblastech ICES VI a VII odůvodňuje skutečnost, že je obtížné zvýšit selektivitu, jakož i nepřiměřené náklady na manipulaci (oddělení žádoucích úlovků od nežádoucích). VTHVR došel k závěru, že tuto výjimku podporují odůvodněné kvalitativní argumenty týkající se obtížnosti ohledně zlepšení selektivity u tohoto druhu rybolovu a odůvodněné argumenty týkající se dodatečných nákladů na manipulaci. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(12)

Aby se zajistila řádná kontrola, měly by se stanovit zvláštní požadavky na dokumentaci úlovků, na které se vztahuje výjimka na základě míry přežití a kterou upravuje toto nařízení.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se začít používat od 1. ledna 2015, aby byl dodržen časový rámec stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by se toto nařízení nemělo používat déle než tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jež platí ode dne 1. ledna 2015 pro severozápadní vody, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení, a vztahuje se na druhy rybolovu, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Výjimka na základě míry přežití

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky makrely obecné a sledě obecného odlovené pomocí košelkových nevodů v oblasti ICES VI, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

úlovky jsou vypuštěny dříve, než se uzavře určitý procentní podíl (stanovený v odstavcích 2 a 3 níže) košelkového nevodu („okamžik vytažení sítě“);

košelkový nevod je vybaven viditelnými bójemi, které zřetelně označují dosažení okamžiku vytažení sítě,

rybářské plavidlo a košelkový nevod jsou vybaveny elektronickým záznamovým a dokumentačním systémem, který u veškeré rybolovné činnosti zaznamenává čas, místo a rozsah použití košelkového nevodu.

2.   Okamžik vytažení sítě nastává u rybolovu makrely obecné při 80 % uzavření košelkového nevodu a u rybolovu sledě obecného při 90 % uzavření košelkového nevodu.

3.   Pokud se obkroužené lovené hejno skládá z obou druhů ryb, nastává okamžik vytažení sítě při 80 % uzavření košelkového nevodu.

4.   Po dosažení okamžiku vytažení sítě je zakázáno vypouštět úlovky makrely obecné a sledě obecného.

5.   Z obkrouženého loveného hejna se před vypuštěním odebere vzorek za účelem odhadu složení úlovku podle druhu ryb, jejich velikosti a množství.

Článek 3

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství:

a)

v případě tresky modravé (Micromesistius poutassou) maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tento druh v oblastech ICES Vb, VI a VII a při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi;

b)

v případě tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého pomocí pelagických vlečných párových sítí v oblasti ICES VII;

c)

v případě makrely obecné (Scomber scombrus), kranase obecného (Trachurus spp.), sledě obecného (Clupea harengus) a tresky bezvousé (Merlangius merlangus) maximálně 3 % v roce 2015 a 2 % v roce 2016 celkových ročních úlovků těchto druhů odlovených pomocí pelagických vlečných sítí rybářskými plavidly v délce do 25 metrů, které používají pelagickou vlečnou síť (OTM) a zaměřují se na lov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v oblasti ICES VIId;

d)

maximálně do 1 % v roce 2015 a 0,75 % v roce 2016 celkových ročních úlovků drsnatce obecného (Caproidae) v rámci rybolovu zaměřeného na kranase obecného (Trachurus spp.) používajícího pelagické vlečné sítě a mrazírenská plavidla v oblastech ICES VI a VII.

Článek 4

Dokumentace úlovků

Do lodního deníku se zaznamenává množství vypuštěných ryb podle výjimky stanovené v článku 2, jakož i výsledky odebraných vzorků požadovaných podle čl. 2 odst. 5.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 a jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Druhy rybolovu, na něž se vztahují ustanovení tohoto nařízení, kterým se provádí povinnost vykládky

1.   Rybolov v oblastech ICES Vb, VIa, VIb

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

OTB

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně

Makrela obecná, sleď obecný, kranas obecný, treska modravá, drsnatec obecný, stříbrnice

OTM

Ostatní pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Makrela obecná, sleď obecný, kranas obecný, treska modravá, drsnatec obecný, stříbrnice

PTB

Párové vlečné sítě pro lov při dně (jiné)

Makrela obecná

PTM

Pelagické párové vlečné sítě

Sleď obecný, makrela obecná

PS

Košelkové nevody

Makrela obecná, treska modravá

LMH

Ruční vlasec

Makrela obecná

LTL

Vlečné šňůry

Makrela obecná

2.   Rybolov v oblastech ICES VII (kromě ICES VIIa, VIId a VIIe)

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

LMH

Ruční vlasec

Makrela obecná

LTL

Vlečné šňůry, pruty a šňůry

Tuňák křídlatý

PTM

Pelagické párové vlečné sítě

Treska modravá, makrela obecná, kranas obecný, tuňák křídlatý, drsnatec obecný, sleď obecný

OTM

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Treska modravá, makrela obecná, kranas obecný, drsnatec obecný, sleď obecný, tuňák křídlatý

OTB

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně

Sleď obecný

PS

Košelkové nevody

Makrela obecná, kranas obecný

3.   Rybolov v oblastech ICES VIId a VIIe

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

OTB

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami (blíže neurčeno)

Šprot obecný

GND

Tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

LMH

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanicky ovládané)

Makrela obecná

OTM

Ostatní pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Šprot obecný, kranas obecný, makrela obecná, sleď obecný, drsnatec obecný

PTM

Ostatní pelagické párové vlečné sítě

Kranas obecný

PS

Košelkové nevody

Makrela obecná, kranas obecný

4.   Rybolov v oblasti ICES VIIa

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

OTM

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Sleď obecný

PTM

Pelagické párové vlečné sítě

Sleď obecný

LMH

Ruční šňůry

Makrela obecná

LMH

Tenatové sítě

Sleď obecný


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/31


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1394/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je zavést povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezením odlovu, a postupně tím odstranit výměty při veškerém rybolovu Unie.

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Uvedené členské státy předložily Komisi společné doporučení, které obsahuje zvláštní opatření poté, co konzultovaly poradní sbor pro pelagický rybolov, poradní sbor pro dálkový rybolov a poradní sbor pro jihozápadní vody. Vědecké mínění rovněž poskytly příslušné vědecké subjekty. Opatření obsažená ve společném doporučení splňují ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a proto by v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 měla být zařazena do tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o jihozápadní vody, podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 se má povinnost vykládky vztahovat na veškerá plavidla, která se zabývají drobným pelagickým rybolovem a pelagickým rybolovem velkých druhů, pokud jde o výlov ryb u druhů rybolovu, pro které platí omezení odlovu nejpozději od 1. ledna 2015.

(5)

V souladu se společným doporučením má plán výmětů zahrnovat některé druhy drobného pelagického rybolovu a pelagického rybolovu velkých druhů, konkrétně rybolov kranase obecného, makrely obecné, šprota obecného, sardele obecné, tuňáka křídlatého, tresky modravé a kranase souměrného v oblastech ICES VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 s platností ode dne 1. ledna 2015.

(6)

Společné doporučení obsahuje výjimku z povinnosti vykládky v případě sardele obecné, kranase obecného, kranase souměrného a makrely obecné odlovených košelkovými nevody v oblastech ICES VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2, která je založena na vědeckých důkazech vysoké míry přežití v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013. Vědecké důkazy potvrzující vysokou míru přežití byly poskytnuty v rámci společného doporučení, které odkázalo na konkrétní vědeckou studii o přežití vypuštěných ryb při lovu košelkovými nevody v evropských jižních vodách. V rámci studie bylo zjištěno, že míra přežití závisí na délce tlačení ryb a jejich hustotě v síti, přičemž u tohoto druhu rybolovu je obojí obvykle omezeno. Tyto informace přezkoumal VTHVR (na svém druhém plenárním zasedání v roce 2014). VTHVR došel k závěru, že za předpokladu, že jsou výsledky studie o přežití, pokud jde o míru přežití u komerčních rybolovných operací, reprezentativní, podíl přeživších vypuštěných ryb je pravděpodobně vyšší než 50 %. Zákaz vypouštět makrelu obecnou a sledě obecného dříve, než je síť zcela vytažena na palubu rybářského plavidla, což by mohlo vést ke ztrátám v podobě mrtvých nebo umírajících ryb, je stanoven v čl. 19b odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 850/98 (2). Touto výjimkou ohledně míry přežití není dotčen platný zákaz, jelikož ryby budou vypouštěny ve fázi rybolovné činnosti, ve které bude míra přežití ryb po vypuštění vysoká. Proto by taková výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(7)

Společné doporučení rovněž zahrnuje čtyři výjimky de minimis z povinnosti vykládky, které platí u některých druhů rybolovu a do určité velikosti. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal VTHVR, který došel k závěru, že společná doporučení obsahují odůvodněné argumenty týkající se nárůstu nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky, které v několika případech podpořilo kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému a protože neexistují odlišné vědecké informace, je vhodné stanovit výjimky de minimis podle procentního podílu navrženého ve společném doporučení, a to na úrovních, jež nepřekračují úrovně podle čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(8)

Výjimka de minimis pro lov tresky modravé (Micromesistius poutassou) ve výši maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci průmyslového pelagického rybolovu tohoto druhu pomocí vlečných sítí v oblasti ICES VIII, při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity není možné a náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky jsou nepřiměřené. VTHVR se domnívá, že tato výjimka je dostatečně odůvodněná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(9)

Výjimka de minimis pro lov tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) ve výši maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků tuňáka křídlatého v rámci cíleného rybolovu pomocí pelagických vlečných párových sítí v oblasti ICES VIII vychází z nepřiměřených nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Jedná se o náklady na skladování a manipulaci na moři i pevnině. VTHVR ve svém hodnocení poukázal na riziko odlovu nejkvalitnější části populace ryb. Touto výjimkou však není dotčen článek 19a nařízení (ES) č. 850/98. Proto by dotyčná výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(10)

Výjimka de minimis pro lov sardele obecné (Engraulis encrasicolus), makrely obecné (Scomber scombrus) a kranase obecného (Trachurus spp.) ve výši maximálně 5 % v letech 2015 a 2016 a 4 % v roce 2017 celkových ročních úlovků těchto druhů v rámci pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí v oblasti ICES VIII vychází ze skutečnosti, že je u tohoto druhu rybolovu obtížné zlepšit selektivitu. Výbor VTHVR vyslovil názor, že uvedená výjimka je dostatečně odůvodněná v případě makrely obecné a kranase obecného, přičemž u sardele obecné výbor konstatuje částečné riziko odlovu nejkvalitnější části populace ryb. Touto výjimkou však není dotčen článek 19a nařízení (ES) č. 850/98. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(11)

Výjimka de minimis pro rybolov pomocí košelkových nevodů v oblastech ICES VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0, který se zaměřuje na odlov následujících druhů: maximálně 5 % v letech 2015 a 2016 a 4 % v roce 2017 celkových ročních úlovků kranase obecného (Trachurus spp.) a makrely obecné (Scomber scombrus); a maximálně 2 % v letech 2015 a 2016 a 1 % v roce 2017 celkových ročních úlovků sardele obecné (Engraulis encrasicolus). VTHVR se domnívá, že tuto výjimku podporují odůvodněné argumenty, které prokazují obtíže při zlepšování selektivity u tohoto druhu rybolovu. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(12)

Společné doporučení dále obsahuje minimální referenční velikost pro zachování zdrojů činící 9 cm pro dva druhy rybolovu sardele obecné, která má zajistit ochranu nedospělých jedinců tohoto druhu. VTHVR posoudil toto opatření a dospěl k závěru, že nebude mít negativní dopad na nedospělé jedince sardele obecné, že se díky němu zvýší objem úlovků, které bude možné prodávat pro lidskou spotřebu, aniž by došlo ke zvýšení úmrtnosti ryb způsobené rybolovem, a že toto opatření může mít pozitivní vliv na kontrolu a vymáhání práva. Proto by u dotčených druhů rybolovu sardele obecné měla být minimální referenční velikost pro zachování zdrojů stanovena na 9 cm.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se začít používat od 1. ledna 2015, aby byl dodržen časový rámec stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by se toto nařízení nemělo používat déle než tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jež platí ode dne 1. ledna 2015 pro jihozápadní vody, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, a vztahuje se na druhy rybolovu, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Výjimka na základě míry přežití

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky sardele obecné, kranase obecného, kranase souměrného a makrely obecné v rámci tradičního rybolovu košelkovými nevody. Veškeré takové úlovky lze vypustit za předpokladu, že síť ještě nebyla zcela vytažena na palubu.

Článek 3

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství:

a)

v případě tresky modravé (Micromesistius poutassou) maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci průmyslového pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí, který se zaměřuje na tento druh v oblasti ICES VIII a při kterém se tento druh zpracovává na palubě za účelem získání základu surimi;

b)

v případě tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) maximálně 7 % v letech 2015 a 2016 a 6 % v roce 2017 celkových ročních úlovků v rámci cíleného rybolovu tuňáka křídlatého pomocí pelagických vlečných párových sítí v oblasti ICES VIII;

c)

v případě sardele obecné (Engraulis encrasicolus), makrely obecné (Scomber scombrus) a kranase obecného (Trachurus spp.) maximálně 5 % v letech 2015 a 2016 a 4 % v roce 2017 celkových ročních úlovků těchto druhů v rámci pelagického rybolovu pomocí vlečných sítí v oblasti ICES VIII;

d)

v rámci rybolovu pomocí košelkových nevodů v oblastech ICES VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0, který se zaměřuje na odlov následujících druhů: maximálně 5 % v letech 2015 a 2016 a 4 % v roce 2017 celkových ročních úlovků kranase obecného (Trachurus spp.) a makrely obecné (Scomber scombrus) a maximálně 2 % v letech 2015 a 2016 a 1 % v roce 2017 celkových ročních úlovků sardele obecné (Engraulis encrasicolus).

Článek 4

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů se pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) ulovenou v podoblasti ICES IX a oblasti CECAF 34.1.2 je 9 cm.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 a jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Druhy rybolovu, na něž se vztahují ustanovení tohoto nařízení, kterým se provádí povinnost vykládky

1.

Druhy rybolovu v oblasti ICES VIII:

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

PS

Košelkové nevody

Kranas obecný, makrela obecná, šprot obecný, sardel obecná

PTM

Pelagické párové vlečné sítě

Kranas obecný, makrela obecná, sardel obecná, tuňák křídlatý

OTM

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Kranas obecný, makrela obecná, sardel obecná, tuňák křídlatý, treska modravá

LHM/LTL/BB

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanicky ovládané), návnadové čluny, vlečné šňůry

Tuňák křídlatý, makrela obecná

2.

Druhy rybolovu v oblasti ICES IX:

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

PS

Košelkové nevody

Kranas obecný, makrela obecná, sardel obecná

LHM/LTL/BB

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanicky ovládané), návnadové čluny, vlečné šňůry

Tuňák křídlatý, makrela obecná

LL

Dlouhé lovné šňůry

Tuňák křídlatý

GND/SB

Tradiční rybolov

Kranas obecný

3.

Druhy rybolovu v oblasti ICES X:

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

LHP/BB

Návnadové čluny

Tuňák křídlatý

LLD

Dlouhé lovné šňůry

Tuňák křídlatý

PS

Tradiční rybolov pomocí košelkových nevodů

Kranas souměrný

4.

Druhy rybolovu v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy podléhající kvótě

PS

Košelkové nevody

Kranas souměrný

LHP/BB

Ruční šňůry, návnadové čluny a udice s prutem (ručně ovládané)

Tuňák křídlatý

LLD

Dlouhé lovné šňůry

Tuňák křídlatý


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/35


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1395/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty ve veškerém evropském rybolovu zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Na základě čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 je Komise zmocněna přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů pro období nepřesahující tři roky na základě společných doporučení, jež členské státy vypracovaly s příslušnými poradními sbory.

(3)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři má Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Tyto členské státy předložily Komisi společná doporučení, jež vypracovaly na základě konzultací s poradním sborem pro pelagický rybolov a poradním sborem pro Severní moře a vědeckých podkladů od příslušných vědeckých subjektů. Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by být tedy zahrnuta do tohoto nařízení v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)

Pokud jde o Severní moře, měla by se v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 povinnost vykládky vztahovat nejpozději od 1. ledna 2015 na všechna plavidla provádějící drobný pelagický rybolov a komerční rybolov u druhů ulovených v rámci tohoto rybolovu, které podléhají omezením odlovu.

(5)

V souladu se společným doporučením by se plán výmětů měl od 1. ledna 2015 vztahovat na určitý rybolov makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, stříbrnice atlantské a šprota obecného, jakož i komerční rybolov tresky Esmarkovy, šprota obecného a smačkovitých v Severním moři.

(6)

Součástí společného doporučení je i výjimka z povinnosti vykládky pro úlovky makrely obecné a sledě obecného ulovené pomocí košelkových nevodů za určitých podmínek, a to na základě vědeckých důkazů o vysoké míře přežití v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013. Vědecké důkazy o vysoké míře přežití poskytla Scheveningenská skupina ve společném doporučení, které odkazovalo na řadu vědeckých studií o přežití ryb při proklouznutí ze sítí v rybolovu košelkovými nevody. Podle těchto studií závisí míra přežití na době, po kterou jsou ryby stísněny v síti a jejich hustotě v síti, přičemž oba aspekty jsou v tomto rybolovu obvykle omezené. Výbor VTHVR tyto informace přezkoumal na svém plenárním zasedání 14–02. Výbor dospěl k závěru, že za předpokladu, že výsledky studií o přežití jsou pro míru přežití v rámci komerčního rybolovu reprezentativní, dosahovala by míra přežití u proklouznutých makrel zhruba 70 % a ve srovnání s hustotou, při níž bylo zaznamenáno zvýšení úmrtnosti sledě, by vedla k mnohem nižší hustotě. Zákaz vypouštět makrelu obecnou a sledě obecného do moře dříve, než je síť zcela vytažena na palubu rybářského plavidla, což vede ke ztrátě uhynulých či umírajících ryb, je stanoven v čl. 19b odst. 2 nařízení (EU) č. 950/1998 (2). Platný zákaz není výjimkou uloženou z důvodu přežití nijak dotčen, neboť k vypuštění ryb do moře dojde v takovém okamžiku rybolovné činnosti, kdy by u ryb po jejich vypuštění existovala vysoká míra přežití. Tato výjimka by proto měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(7)

Součástí společného doporučení je i výjimka de minimis z povinnosti vykládky, jejímž účelem je zamezit nepřiměřeným nákladům na zacházení s nežádoucími úlovky, jako jsou například náklady na skladování, pracovní sílu a mražení, a zohlednit obtížné zvyšování selektivity pro pelagický rybolov zaměřený na makrelu obecnou, kranase obecného a sledě obecného v oblastech ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky. Tato výjimka byla stanovena na základě vědeckých důkazů, které předložily členské státy, jež se podílely na vypracování společného doporučení, a přezkoumal je Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). VRHVR dospěl k závěru, že společné doporučení uvádí odůvodněné kvalitativní argumenty, které podporují zavedení výjimky de minimis z důvodu nepřiměřených nákladů na zacházení s nežádoucími úlovky. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že jiné vědecké poznatky neexistují, je vhodné zavést výjimku de minimis v souladu s procentními údaji navrhovanými ve společných prohlášeních a v rozsahu nepřesahujícím ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(8)

S cílem zajistit řádnou kontrolu by měly být stanoveny specifické požadavky pro dokumentaci úlovků vyložených v rámci výjimek, na něž se vztahuje toto nařízení.

(9)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by nařízení vstoupit v platnost ihned po svém zveřejnění.

(10)

Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. ledna 2015, aby byl zajištěn soulad s časovým rámcem stanoveným v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by mělo být použitelné nejvýše tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 v Severním moři od 1. ledna 2015, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení, v rybolovu stanoveném v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Výjimka uložená z důvodu přežití

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky makrely obecné a sledě obecného ulovené pomocí košelkových nevodů, jestliže jsou splněny všechny následující podmínky:

úlovek je vrácen do moře dříve, než se určitý procentní podíl (stanovený níže v odstavcích 2 a 3) košelkového nevodu uzavře (dále jen „okamžik výlovu“),

zařízení košelkového nevodu je vybaveno viditelnou bójí, jež zřetelně označuje horní mez pro okamžik výlovu,

plavidlo a zařízení košelkového nevodu jsou vybavena elektronickým systémem, jenž u všech rybolovných činností zaznamenává a dokumentuje okamžik, místo a rozsah vytažení košelkového nevodu z moře.

2.   U rybolovu makrely obecné činí okamžik výlovu 80 % uzávěru košelkového nevodu, u sledě obecného pak 90 %.

3.   Tvoří-li obklíčené hejno oba druhy, činí okamžik výlovu nejvýše 80 % uzávěru košelkového nevodu.

4.   Je zakázáno vracet úlovky makrely obecné a sledě obecného zpět do moře po okamžiku výlovu.

5.   Z obklíčeného hejna ryb se před jejich vypuštěním odebere vzorek s cílem odhadnout druhové složení, velikost ryb a množství.

Článek 3

Výjimka de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze v roce 2015 provést výměty až u 3 % a v roce 2016 až u 2 % celkového ročního odlovu makrely obecné, kranase obecného, sledě obecného a tresky bezvousé v pelagickém rybolovu prováděném plavidly o celkové délce až 25 metrů lovícími za použití pelagických vlečných sítí a zaměřujícími se na rybolov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v oblastech ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky.

Článek 4

Dokumentace úlovků vyložených v rámci výjimek

1.   V lodním deníku jsou zaznamenávána množství ryb vrácených zpět do moře v rámci výjimky stanovené v článku 2 a výsledky odběru vzorků podle čl. 2 odst. 5.

2.   V lodním deníku jsou zaznamenávána množství ryb vrácených zpět do moře v rámci výjimky stanovené v článku 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2014

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. v pozměněném znění.


PŘÍLOHA

1.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IIIa (Skagerrak a Kattegat):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť a pelagická párová vlečná síť

Sleď obecný, makrela obecná, treska modravá, kranas obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkový nevod

Sleď obecný, makrela obecná, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

OTB a PTB (1)

Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně

Sleď obecný, makrela obecná, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

GNS a GND (2)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

LLS, LHP a LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Makrela obecná, sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

2.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IV (Severní moře):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami a pelagická párová vlečná síť

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, stříbrnice atlantská, treska modravá, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkové nevody

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, treska modravá

GNS a GND (3)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

GTR

Třístěnné tenatové sítě

Makrela obecná

LLS, LHP a LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

3.

Jiný rybolov, při němž se používají plavidla lovící malé pelagické druhy uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, na které se nevztahují body 1 a 2 této přílohy.

4.

Komerční rybolov ve vodách Unie oblasti ICES IIIa a IV:

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

Jakékoliv vlečné sítě

Vlečné sítě o velikosti ok menší než 32 mm

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova

PS

Košelkové nevody

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova


(1)  Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně o velikosti ok < 70 mm

(2)  Velikost ok 50–99 mm

(3)  Velikost ok 50–90 mm


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/40


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1396/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Podle čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 je Komise zmocněna přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů pro období nepřevyšující tři roky na základě společných doporučení, jež členské státy vypracovaly v konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Baltském moři má Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko. Tyto členské státy předložily Komisi společné doporučení (2), jež vypracovaly na základě konzultací s poradním sborem pro Baltské moře. Příslušné vědecké subjekty předložily vědecké podklady. Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by tedy měla být zařazena do tohoto nařízení.

(4)

V souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 by se povinnost vykládky měla vztahovat na úlovky druhů podléhajících omezení odlovu ulovené v rámci drobného pelagického rybolovu, tedy rybolovu sledě obecného a šprota obecného, a komerčního rybolovu v Baltském moři od 1. ledna 2015. Nejpozději od uvedeného data by se měla vztahovat i na úlovky v rámci rybolovu lososa obecného. Treska obecná je považována za druh, jenž určuje některé druhy rybolovu v Baltském moři. V některém rybolovu tresky obecné jsou úlovky platýse velkého většinou považovány za vedlejší úlovky a podléhají omezení odlovu. V souladu s čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 by se tak povinnost vykládky měla vztahovat na tresku obecnou nejpozději od 1. ledna 2015 a platýse velkého nejpozději od 1. ledna 2017. V souladu se společným doporučením by tak tento plán výmětů měl zahrnovat všechny úlovky sledě obecného, šprota obecného, lososa obecného, tresky obecné a platýse velkého ulovené v rámci rybolovu v Baltském moři, a to od 1. ledna 2015, případně od 1. ledna 2017.

(5)

Společné doporučení zahrnuje výjimku z povinnosti vykládky pro lososa obecného a tresku obecnou lovené pomocí vězencových sítí, košů/krytých vrší, keserů a lapadlových sítí. Výjimka se zakládá na vědeckých důkazech o vysoké míře přežití, které poskytlo fórum pro rybolov v Baltském moři (BALTFISH) a přezkoumal Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) na svém plenárním zasedání. Výbor konstatoval, že většina informací nutná pro odůvodnění takových výjimek je součástí společného doporučení fóra BALTFISH (3). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že tato lovná zařízení chytají ryby do pevné struktury ze síťoviny, a nedochází tak například k jejich zapletení do sítě ani chycení na háček, je zřejmě přiměřené předpokládat, že úmrtnost ryb bude u těchto lovných zařízení také nízká, obvykle pod 10 %. Výbor však doporučil pokračovat v práci s cílem ověřit, zda je předpoklad nižší úmrtnosti správný, a dále se zabývat postupy zacházení a převládajícími environmentálními podmínkami.

(6)

Podle čl. 15 odst. 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze stanovit minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských organismů. V souladu s nařízením Rady (ES) č. 2187/2005 platí v současnosti pro tresku obecnou minimální velikost 38 cm (4). Vědecké důkazy, které výbor VTHVR přezkoumal, se vyslovují ve prospěch stanovení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů tresky obecné na 35 cm. Výbor VTHVR dospěl zejména k závěru, že v zájmu snížení současné míry výmětů mohou existovat dostatečné biologické důvody pro snížení současné minimální velikosti 38 cm. Rovněž dospěl k závěru, že v souladu s povinností vykládky by stanovení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů na 35 cm u tresky obecné snížilo objem úlovků, jež nesmí být prodávány k lidské spotřebě, a že v souvislosti s otázkou první reprodukce ryb neexistuje žádný důvod, proč by minimální referenční velikost pro zachování zdrojů v Baltském moři musela činit 38 cm. Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů pro tresku obecnou v Baltském moři by proto měla být stanovena na 35 cm.

(7)

Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. ledna 2015, aby byl zajištěn soulad s časovým rámcem stanoveným v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by mělo být použitelné nejvýše tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, vymezené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, v Baltském moři, jak je definováno v čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení:

a)

od 1. ledna 2015 u rybolovu sledě obecného, šprota obecného, lososa obecného a tresky obecné,

b)

od 1. ledna 2017 u platýse velkého uloveného v rámci veškerého rybolovu.

Článek 2

Výjimka z důvodu přežití

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky tresky obecné a lososa obecného ulovené pomocí vězencových sítí, košů/krytých vrší, keserů a lapadlových sítí. Veškeré takové úlovky tresky obecné a lososa obecného lze vrátit zpět do moře.

Článek 3

Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tresky obecné v Baltském moři činí 35 cm.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2014

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Společné doporučení skupiny na vysoké úrovni fóra BALTFISH ke stanovení plánu výmětů pro Baltské moře, předloženo dne 27. května 2014.

(3)  http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_en.pdf

(4)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.


30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/42


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1397/2014

ze dne 22. října 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 (2) přijalo program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil na období 2016 až 2018. Pro každý modul ad hoc vymezuje téma, referenční období, rozsah výběrového souboru a lhůtu pro zaslání výsledků.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 545/2014 (3) tento program rovněž pro každý modul ad hoc („dílčí moduly ad hoc“) vymezí seznam a popis oblasti specializovaných informací.

(3)

Aby se zajistilo, že nařízení (EU) č. 318/2013 bude v souladu s nařízením (ES) č. 577/98 ve znění pozdějších předpisů, měly by být do dřívějšího nařízení doplněny názvy a popisy každého dílčího modulu.

(4)

Nařízení (EU) č. 318/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 318/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 545/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 10).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Víceletý program modulů ad hoc

1.   MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE

Referenční období: 2016

Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout podrobnější informace):

 

Dílčí modul 1: Vzdělání

Cíl: poskytnout více podrobností ohledně vzdělání mladých lidí s cílem určit aspekty, které mohou ovlivňovat jejich kariérní vyhlídky.

 

Dílčí modul 2: Hledání práce

Cíl: získat informace o individuálních přístupech mladých lidí při hledání práce a o pomoci, které se jim při tomto hledání dostává; zhodnotit způsob, jak sami mladí lidé vnímají otázku, zda úroveň jejich vzdělání odpovídá požadavkům jejich současného zaměstnání.

2.   SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST

Referenční období: 2017

Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout podrobnější informace):

 

Dílčí modul 1: Ekonomicky závislá samostatná výdělečná činnost

Cíl: určit populaci ekonomicky závislých samostatně výdělečných osob. Tato skupina vykazuje znaky společné jak zaměstnancům, tak samostatně výdělečně činným osobám, a proto má ambivalentní profesní status.

 

Dílčí modul 2: Pracovní podmínky samostatně výdělečně činných osob

Cíl: analyzovat pracovní podmínky samostatně výdělečně činných osob a jejich hlavní důvody, proč se staly samostatně výdělečně činnými.

 

Dílčí modul 3: Samostatně výdělečně činné osoby a zaměstnanci

Cíl: porovnat postoje a vyhlídky samostatně výdělečně činných osob se zaměstnanci, např. mírou uspokojení z práce.

3.   SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

Referenční období: 2018

Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout více podrobností):

 

Dílčí modul 1: Pečovatelské povinnosti

Cíl: určit, do jaké míry dostupnost vhodných služeb péče o děti a další závislé osoby ovlivňuje zapojení lidí do pracovního procesu.

 

Dílčí modul 2: Pružnost při organizaci pracovní doby

Cíl: analyzovat míru flexibility nabízenou v práci z hlediska sladění pracovního a rodinného života.

 

Dílčí modul 3: Přerušení kariéry a rodičovská dovolená

Cíl: identifikovat přerušení kariéry spojená s péčí o děti nebo o jiné závislé osoby, zejména ve formě rodičovské dovolené, a analyzovat délku jejich trvání.“


ROZHODNUTÍ

30.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

(Text s významem pro EHP)

(2014/955/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam nebezpečných odpadů Unie (dále jen „seznam odpadů“) byl stanoven rozhodnutím Rady 94/904/ES (2) a uvedené rozhodnutí bylo nahrazeno rozhodnutím Komise 2000/532/ES (3).

(2)

Směrnice 2008/98/ES stanoví, že přiřazení nebezpečných vlastností H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 a H 14 se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (4).

(3)

Směrnice 67/548/EHS byla s účinkem ode dne 1. června 2015 nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5), které odráží vědeckotechnický pokrok. Odchylně od uvedené skutečnosti se směrnice 67/548/EHS může do 1. června 2017 vztahovat na některé směsi, pokud byly klasifikovány, označeny a zabaleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) a uvedeny na trh před dnem 1. června 2015.

(4)

Požadavky rozhodnutí 2000/532/ES na klasifikaci odpadů jako nebezpečné je ve vztahu k nebezpečným vlastnostem H 3 až H 8, H 10 a H 11 třeba přizpůsobit vědeckotechnickému pokroku a v případě potřeby uvést v soulad s novými právními předpisy týkajícími se chemických látek. Tyto požadavky byly zahrnuty do přílohy III směrnice 2008/98/ES.

(5)

Přílohu rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, je třeba změnit tak, aby byla uvedena v soulad s terminologií používanou v nařízení (ES) č. 1272/2008. Při přiřazování nebezpečných vlastností na základě zkoušky je vhodné učinit odkaz na nařízení Komise (ES) č. 440/2008 (7) nebo na jiné mezinárodně uznávané zkušební metody a pokyny.

(6)

Vlastnosti, které činí odpady nebezpečnými, jsou přesně vymezeny v příloze III směrnice 2008/98/ES. Z tohoto důvodu se vlastnosti, které musely odpady vykazovat, aby byly pokládány za nebezpečné, pokud jde o vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11 zahrnuté do článku 2 rozhodnutí 2000/532/ES, staly nadbytečnými.

(7)

Požadavky článku 3 rozhodnutí 2000/532/ES jsou zahrnuty v čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2008/98/ES. Z tohoto důvodu se staly nadbytečnými.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 39 směrnice 2008/98/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2000/532/ES se mění takto:

1)

Články 2 a 3 se zrušují.

2)

Příloha se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2015.

V Bruselu dne 18. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady 94/904/ES ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 14).

(3)  Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

(4)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

SEZNAM ODPADŮ UVEDENÝ V ČLÁNKU 7 SMĚRNICE 2008/98/ES

DEFINICE

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

1.

„nebezpečnou látkou“ se rozumí látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

2.

„těžkým kovem“ se rozumí jakákoli sloučenina antimonu, arzenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, teluru, thalia a cínu, včetně těchto materiálů v kovové formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky;

3.

„polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými terfenyly“ (dále jen „PCB“) se rozumí PCB podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES (1);

4.

„přechodným kovem“ se rozumí jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto materiálů v kovové formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky;

5.

„stabilizací“ se rozumí procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který nebezpečný není;

6.

„solidifikací“ se rozumí procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu;

7.

částečně stabilizovanými odpady se rozumí odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky nikoliv nebezpečné a jež by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí.

POSOUZENÍ A KLASIFIKACE

1.   Posouzení nebezpečných vlastností odpadů

Při posuzování nebezpečných vlastností odpadů se použijí kritéria stanovená v příloze III směrnice 2008/98/ES. U nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze III směrnice 2008/98/ES. Je-li látka přítomna v odpadu v úrovni, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu prahové hodnoty. Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky, jakož i za využití koncentrací nebezpečných látek uvedených v příloze III směrnice 2008/98/ES, mají přednost výsledky zkoušky.

2.   Klasifikace odpadů jako nebezpečné

Jakýkoli odpad označený v seznamu odpadů hvězdičkou (*) se považuje za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES, ledaže se použije článek 20 uvedené směrnice.

Pro uvedené odpady, k nimž bylo možné přidělit kódy nebezpečných a nikoliv nebezpečných odpadů, platí:

Záznam do harmonizovaného seznamu odpadů s označením nebezpečný, ať již s konkrétním, nebo obecným odkazem na „nebezpečné látky“, je vhodný pouze v případě, že uvedený odpad obsahuje příslušné nebezpečné látky, jejichž působením odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a/nebo HP 10 až HP 15, jak jsou uvedeny v příloze III směrnice 2008/98/ES. Posouzení nebezpečné vlastnosti HP 9 „infekční“ se provede podle příslušných právních předpisů nebo referenčních dokumentů v členských státech.

Nebezpečnou vlastnost lze posuzovat pomocí koncentrace látek v odpadech, jak je stanoveno v příloze III směrnice 2008/98/ES, nebo, není-li stanoveno v nařízení (ES) č. 1272/2008 jinak, provedením zkoušky v souladu s nařízením (ES) č. 440/2008 nebo podle jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodik a pokynů, přičemž v případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Odpady obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor- 2,2-bis (4-chlorfenyl) ethan), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2), se klasifikují jako nebezpečné.

Koncentrační limity stanovené v příloze III směrnice 2008/98/ES se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě (neznečištěné nebezpečnými látkami). Uvedené odpadní slitiny, jež se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny v tomto seznamu a jsou označeny hvězdičkou (*).

Při stanovování nebezpečných vlastností odpadů lze případně zohlednit tyto poznámky zahrnuté do přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008:

1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U

1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

Po posouzení na nebezpečné vlastnosti podle této metody se odpadu přiřadí vhodný záznam pro nebezpečné či nikoliv nebezpečné odpady ze seznamu odpadů.

Všechny ostatní záznamy v harmonizovaném seznamu odpadů se považují za nikoliv nebezpečné odpady.

SEZNAM ODPADŮ

Různé druhy odpadů uvedené na seznamu jsou plně definovány šestimístným kódem pro položky odpadů, resp. dvoumístným a čtyřmístným kódem pro kapitoly a čísla v rámci kapitol. To znamená, že pro identifikaci odpadů v seznamu by měly být provedeny tyto kroky:

Určit zdroj, z něhož odpady pochází, v kapitolách 01 až 12 nebo v kapitolách 17 až 20 a určit příslušný šestimístný kód odpadů (s výjimkou kódů končících na dvojčíslí 99 v těchto kapitolách). Poznámka: specifická výrobní jednotka může pro klasifikaci své činnosti potřebovat několik kapitol. Např. výrobce automobilů může zjistit odpady ze své činnosti uvedené v seznamu v kapitole 12 (odpady z tváření a povrchové úpravy kovů), v kapitole 11 (anorganické odpady obsahující kovy ze zpracování kovů a z povrchové úpravy kovů) a v kapitole 08 (odpady z používání nátěrových hmot), a to v závislosti na různých krocích procesu.

Jestliže nelze v kapitolách 01 až 12 nebo v kapitolách 17 až 20 nalézt vhodný kód, musí být pro identifikaci odpadů prozkoumány kapitoly 13, 14 a 15.

Jestliže nelze použít žádný z těchto kódů, musí být odpad identifikován podle kapitoly 16.

Jestliže odpad nebyl nalezen ani v kapitole 16, musí být pro tento odpad použit kód 99 (odpady jinak blíže neurčené) z toho oddílu seznamu, který odpovídá činnosti identifikované v kroku 1.

OBSAH

Kapitoly seznamu

01

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene

02

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti, rybolovu a z výroby a zpracování potravin

03

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

06

Odpady z anorganických chemických procesů

07

Odpady z organických chemických procesů

08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09

Odpady z fotografického průmyslu

10

Odpady z tepelných procesů

11

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů; z hydrometalurgie neželezných kovů

12

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

13

Odpady z olejů a odpady z kapalných paliv (kromě pokrmových olejů a položek v kapitolách 05 a 12)

14

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě kapitol 07 a 08)

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16

Odpady jinde v tomto seznamu neuvedené

17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo ze souvisejícího výzkumu (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisejí)

19

Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody pro průmyslové účely

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru


01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04*

Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy

01 03 05*

Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Hlušina neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 10

01 03 10*

Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený jako odpady pod položkou 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod položkami 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti a rybolovu

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpady z živočišných tkání

02 01 03

Odpady z rostlinných tkání

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod položkou 02 01 08

02 01 10

Odpadní kovy

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpady z živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady z konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z cukrovarnictví

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady z konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpad z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činicí břečka obsahující chrom

04 01 05

Činicí břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Odpady z apretace neuvedené pod položkou 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Ostatní dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Ostatní dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Ostatní kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Ostatní alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arzen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující ostatní těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující sulfidy neuvedené pod položkou 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chloru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné chlorosilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Fosforečná struska

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné

06 09 04

Reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod položkou 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin, z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Reakční odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické přípravky na ochranu rostlin, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

06 13 03

Saze z ropných surovin

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken

07 02 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

07 02 13

Plastové odpady

07 02 14*

Odpady z přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady z přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

07 02 16*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11)

07 03 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických přípravků na ochranu rostlin (kromě položek 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02) a dalších biocidů

07 04 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

07 04 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v míst jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

07 05 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

08 01 19*

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

08 01 21*

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12*

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 16*

Odpadní leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 03 19*

Disperzní olej

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků)

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

08 04 15*

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový olej

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 05

Odpady v kapitole 08 jinak blíže neurčené

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01*

Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie neuvedené pod položkou 09 01 11

09 01 13*

Vodné kapalné odpady ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropy

10 01 05

Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze společného spalování odpadů neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 18*

Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění plynu neuvedené pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva uhelných elektráren

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 02 15

Ostatní kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 17*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

10 03 19*

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

10 03 21*

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

10 03 23*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 03 27*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 03 27

10 03 29*

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod položkou 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01*

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02*

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Ostatní částice a prach

10 04 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 05 03*

Prach z čištění spalin

10 05 04

Ostatní částice a prach

10 05 05*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 06 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Ostatní částice a prach

10 06 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 07 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 07 03

Tuhé odpady z čištění plynu

10 07 04

Ostatní částice a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 04

Částice a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Ostatní strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10

10 08 12*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 08 19*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09

10 09 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Částice a prach

10 11 09*

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z katodových trubic)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 11 15*

Tuhé odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Tuhé odpady z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 11 19*

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 12 03

Částice a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 12 09

10 12 11*

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich

10 13 01

Odpad surové směsi před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod položkou 10 13 09

10 13 11

Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady z krematorií

10 14 01*

Odpady z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ; Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, pokovování zinkem, mořicí procesy, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

11 01 11*

Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05

11 02 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a tuhé odpady z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02*

Ostatní odpady

11 05

Odpady z žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Tuhé odpady z čištění plynu

11 05 04*

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Částice a prach železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Částice a prach neželezných kovů

12 01 05

Ševingování a soustružení plastů

12 01 06*

Minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej

12 01 19*

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20*

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11)

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

13

ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (kromě pokrmových olejů a položek v kapitolách 05, 12 a 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Ostatní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Izolační nebo teplonosné oleje obsahující PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje a vody

13 05 01*

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03*

Kaly z lapačů nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje a vody

13 05 07*

Olejová voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07

Odpady z kapalných paliv

13 07 01*

Topný a dieselový olej

13 07 02*

Motorový benzin

13 07 03*

Ostatní paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Kaly nebo emulze z odsolovacích zařízení

13 08 02*

Ostatní emulze

13 08 99*

Odpady jinak blíže neurčené

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (kromě kapitol 07 a 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01*

Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC

14 06 02*

Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kombinované obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 01

Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13, 14 a čísel 16 06 a 16 08)

16 01 03

Pneumatiky s ukončenou životností

16 01 04*

Vozidla s ukončenou životností

16 01 06

Vozidla s ukončenou životností bez kapalin a jiných nebezpečných složek

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plastické hmoty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

Vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (3) neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

16 03 07*

Kovová rtuť

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01*

Odpadní munice

16 04 02*

Odpady ze zábavní pyrotechniky

16 04 03*

Ostatní odpadní výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné baterie

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

16 06 05

Ostatní baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod položkou 16 08 07)

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační látky

16 09 01*

Manganistany, například manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

Oxidační látky jinak nespecifikované

16 10

Vodné kapalné odpady určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Vodné kapalné odpady obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01

16 11 03*

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramika

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod položkou 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující uhelný dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

17 05 07*

Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Traťový štěrkopísek neuvedený pod položkou 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiály s obsahem azbestu

17 06 03*

Ostatní izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod položkami 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály s obsahem azbestu

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkami 17 08 01

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03*

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO ZE SOUVISEJÍCÍHO VÝZKUMU (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisejí)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03)

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

18 01 06*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 01 09

Léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

18 02 07*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 08

Léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z popele

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06*

Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07*

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpady z pyrolýzy neuvedené pod položkou 19 01 17

19 01 19

Písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Předběžně upravené směsi odpadů složené pouze z odpadů klasifikovaných jako nikoli nebezpečné

19 02 04*

Předběžně upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Tuhé hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

Odpady označené jako nebezpečné, částečně stabilizované, neuvedené pod položkou 19 03 08

19 03 05

Stabilizované odpady neuvedené pod položkou 19 03 04

19 03 06*

Solidifikované odpady označené jako nebezpečné

19 03 07

Solidifikované odpady neuvedené pod položkou 19 03 06

19 03 08*

Částečně stabilizovaná rtuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikované odpady

19 04 02*

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 04 04

Vodné kapalné odpady z ochlazování vitrifikovaných odpadů

19 05

Odpady z aerobního zpracování tuhých odpadů

19 05 01

Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění městských odpadních vod

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda obsahující pouze jedlý olej a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09

19 08 11*

Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11

19 08 13*

Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod

19 08 14

Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Tuhé odpady z primárních česlí a filtrů

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadů obsahujících kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Odletky – lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Odletky – lehká frakce a prach neuvedené pod položkou 19 10 03

19 10 05*

Ostatní frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace oleje

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Vodné kapalné odpady

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

19 11 07*

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z mechanického zpracování odpadů (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčené

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelné odpady (palivo vyrobené z odpadů)

19 12 11*

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů neuvedené pod položkou 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemních vod

19 13 01*

Tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemních vod neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 07*

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod neuvedený pod položkou 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Alkálie

20 01 17*

Fotochemická činidla

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorderiváty uhlovodíků

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

20 01 31*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 32

Léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory zařazené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo pod položkou 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 (3)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelné odpady

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsné komunální odpady

20 03 02

Odpady z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpady z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené


(1)  Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.