ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 331

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
18. listopadu 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1225/2014 ze dne 17. listopadu 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1226/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2014 ze dne 17. listopadu 2014, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1228/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1230/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1231/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/800/SZBP ze dne 17. listopadu 2014, kterým se zahajuje poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mění rozhodnutí 2014/486/SZBP

24

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/801/SZBP ze dne 17. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2014/803/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2014 ze dne 10. října 2014, kterým se stanoví případy zproštění povinnosti předat údaje uvedené v čl. 3 odst. 3 prvním pododstavci přílohy I Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 25. června 2009 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních

38

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ( Úř. věst. L 304, 22.11.2011 )

40

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/252/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ( Úř. věst. L 134, 7.5.2014 )

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1225/2014

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v nařízení (EU) č. 269/2014 by měly být změněny.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Narozen 25.4.1946 v Almaty (dříve známá jako Alma-Ata), Kazachstán.

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. Doněckou lidovou republikou.

12.9.2014


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1226/2014

ze dne 17. listopadu 2014

o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Lactalis B&C, předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006, byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se „roztíratelného tuku s nízkým obsahem tuku a s nízkým obsahem transmastných kyselin bohatého na nenasycené a omega-3 mastné kyseliny“ a snižování koncentrací LDL cholesterolu (otázka č. EFSA-Q-2009-00458) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Nahrazení tuku bohatého na nasycené mastné kyseliny/transmastné kyseliny tukem bohatým na nenasycené mastné kyseliny pomáhá snižovat LDL cholesterol. LDL cholesterol je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění“.

(6)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 25. května 2011, k závěru, že byl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací směsí nasycených mastných kyselin a zvýšením koncentrací LDL cholesterolu v krvi a že nahrazení směsi nasycených mastných kyselin cis-mononenasycenými mastnými kyselinami a/nebo cis-polynenasycenými mastnými kyselinami v potravinách nebo ve výživách, a to na principu gram za gram, snižuje koncentrace LDL cholesterolu. Zdravotní tvrzení formulované ve smyslu tohoto závěru by proto mělo být považováno za vyhovující požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006 a mělo by být zařazeno na seznam schválených tvrzení platných pro Unii. Klinická intervenční studie, o níž žadatel tvrdil, že je předmětem průmyslového vlastnictví, nebyla úřadem považována k dosažení tohoto závěru za nezbytnou. Má se tedy za to, že požadavek stanovený v čl. 21 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006 není splněn, a proto by ochrana údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, neměla být přiznána.

(7)

Ve svém stanovisku dospěl k úřad k závěru, že k tomu, aby mohlo být dané tvrzení uvedeno, by měla být významná množství nasycených mastných kyselin v potravinách či ve výživách nahrazena na principu gram za gram mononenasycenými a/nebo polynenasycenými mastnými kyselinami. Proto, aby bylo zajištěno, že potravina poskytuje významná množství mononenasycených a/nebo polynenasycených mastných kyselin, je vhodné omezit použití daného tvrzení na tuky a oleje a stanovit takové podmínky používání, které jsou uvedené pro výživové tvrzení „S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ“, jak je stanoveno v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

(8)

V čl. 16 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoveno, že stanovisko doporučující schválení zdravotního tvrzení má obsahovat určité údaje. Tyto údaje týkající se schváleného tvrzení by proto měly být uvedeny v příloze tohoto nařízení a případně by v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006 a příslušnými stanovisky úřadu měly zahrnovat revidovanou formulaci tvrzení, zvláštní podmínky používání tvrzení a případně podmínky používání nebo omezení používání dané potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

(9)

Jedním z cílů nařízení (ES) č. 1924/2006 je zajistit, aby zdravotní tvrzení byla pravdivá, srozumitelná, spolehlivá a užitečná pro spotřebitele, a v tomto kontextu je také třeba uvážit formulaci a prezentaci tvrzení. Je-li tedy tvrzení formulováno tak, že má pro spotřebitele stejný význam jako schválené zdravotní tvrzení, neboť obě vykazují stejný vztah mezi kategorií potravin, potravinou nebo jednou její složkou a zdravím, měly by se na ně vztahovat tytéž podmínky používání uvedené v příloze tohoto nařízení.

(10)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů a veřejnosti v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení může při dodržení podmínek stanovených v uvedené příloze označovat potraviny uváděné na trh Unie.

2.   Zdravotní tvrzení zmíněné v odstavci 1 se zařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2168.


PŘÍLOHA

Schválené zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Žadatel – adresa

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Podmínky používání tvrzení

Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, Francie

Mononenasycené a/nebo polynenasycené mastné kyseliny

Bylo prokázáno, že nahrazení nasycených tuků ve stravě nenasycenými tuky snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Toto tvrzení smí být použito pouze u tuků a olejů.

Q-2009-00458


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1227/2014

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. března 2014 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 (2). Evropský parlament a Rada danou míru úpravy do 30. června 2014 nestanovily. Komise z toho důvodu a v souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 tuto míru úpravy stanovila v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 879/2014 (3).

(2)

Prognózy pro přímé platby a výdaje související s trhem uvedené v návrhu Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2015 č. 1 ukazují, že míru finanční kázně, která byla zohledněna v návrhu rozpočtu na rok 2015, je třeba upravit. Při přípravě návrhu na změnu se zohlednila částka finanční kázně ve výši 433 milionů EUR na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013. Komise by měla přizpůsobit míru úpravy vyplývající z prováděcího nařízení (EU) č. 879/2014, aby tuto novou informaci zohlednila.

(3)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (n), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (n + 1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby za určitých podmínek mimo tuto lhůtu bez časového omezení. Tyto opožděné platby mohou spadat do pozdějšího rozpočtového roku. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v tom, pro který se použije finanční kázeň. Proto je třeba v zájmu zajištění rovného zacházení se zemědělci stanovit, že míra úpravy se použije na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(4)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v článku 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se vztahuje pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy v případě Bulharska a Rumunska použije až ode dne 1. ledna 2016 a v případě Chorvatska až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v těchto členských státech.

(5)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. prosince 2014, aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům.

(6)

Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou na kalendářní rok 2014. Z důvodu přehlednosti by proto prováděcí nařízení (EU) č. 879/2014 mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely použití úpravy stanovené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky plateb ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (5) převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2014, snižují o 1,302214 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 879/2014 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014 ze dne 12. srpna 2014, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 20).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1228/2014

ze dne 17. listopadu 2014

o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Abtei Pharma Vertriebs GmbH předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se řídnutí kostí a žvýkacích tablet obsahujících vápník a vitamin D3 (otázka č. EFSA-Q-2008-721) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Žvýkací tablety s vápníkem a vitaminem D zlepšují hustotu kostí u žen ve věku 50 let a starších. Žvýkací tablety tak mohou snížit riziko osteoporotických zlomenin.“

(6)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 7. srpna 2009, k závěru, že byla zjištěna příčinná souvislost mezi příjmem vápníku – buď samostatně, nebo v kombinaci s vitaminem D – a snížením poklesu hustoty kostního minerálu (BMD) u žen po menopauze. Snížení poklesu BMD může přispět ke snížení rizika zlomenin kostí. Dvě zdravotní tvrzení formulovaná ve smyslu tohoto závěru by proto měla být považována za vyhovující požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006 a měla by být zařazena na seznam schválených tvrzení platných pro Unii. Úřad však dospěl k závěru, že poskytnuté informace nejsou dostatečné pro stanovení podmínek používání pro uvedená tvrzení. Komise následně požádala úřad o další doporučení, které by umožnilo manažerům pro řízení rizik stanovit vhodné podmínky používání pro příslušná zdravotní tvrzení. Úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 17. května 2010 (otázka č. EFSA-Q-2009-00940) (3), dospěl k závěru, že pro dosažení uváděného účinku by se mělo denně konzumovat nejméně 1 200 mg vápníku ze všech zdrojů nebo přinejmenším 1 200 mg vápníku a 800 IU (20 μg) vitaminu D ze všech zdrojů.

(7)

Pokud se zdravotní tvrzení týká pouze vápníku, je vhodné stanovit podmínky použití, které umožňují tvrzení pouze u potravin poskytujících nejméně 400 mg vápníku v kvantifikované porci, aby se zajistilo, že potravina poskytuje významné množství vápníku.

(8)

Pokud se zdravotní tvrzení týká kombinace vápníku a vitaminu D, je s ohledem na vysokou úroveň příjmu vitaminu D potřebnou k dosažení uváděného účinku (20 μg) vhodné omezit používání tvrzení na doplňky stravy. S cílem zajistit, aby doplněk stravy v souvislosti s tímto tvrzením poskytoval významné množství vápníku a vitaminu D, je vhodné stanovit podmínky použití, které umožňují tvrzení pouze u doplňků stravy poskytujících nejméně 400 mg vápníku a 15 μg vitaminu D v denní porci.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti DSM Nutritional Products Europe AG předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků vitaminu D a rizika pádu u mužů a žen ve věku 60 let a starších (otázka č. EFSA-Q-2010-01233) (4). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Vitamin D snižuje riziko pádu. Pád je rizikovým faktorem zlomenin.“

(10)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 30. září 2011, k závěru, že byla zjištěna příčinná souvislost mezi příjmem vitaminu D a snížením rizika pádu, jež jasně souvisí s nestabilním držením těla a svalovou ochablostí. Snížení rizika pádu mezi muži a ženami ve věku 60 let a starších je přínosné pro lidské zdraví, protože snižuje riziko zlomeniny kostí. Zdravotní tvrzení formulované ve smyslu těchto závěrů by proto mělo být považováno za vyhovující požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006 a mělo by být zařazeno na seznam schválených tvrzení platných pro Unii.

(11)

Ve svém stanovisku úřad dospěl také k závěru, že pro dosažení uváděného účinku by se 800 IU (20 μg) vitaminu D, ze všech zdrojů, mělo konzumovat každodenně. S ohledem na vysokou úroveň příjmu vitaminu D potřebnou k dosažení uváděného účinku (20 μg) je vhodné omezit používání tvrzení na doplňky stravy. S cílem zajistit, aby doplněk stravy v souvislosti s tímto tvrzením poskytoval významné množství vitaminu D, je vhodné stanovit podmínky použití, které umožňují uvedené tvrzení pouze u doplňků stravy poskytujících nejméně 15 μg vitaminu D v denní porci.

(12)

V čl. 16 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoveno, že stanovisko doporučující schválení zdravotního tvrzení by mělo obsahovat určité údaje. Tyto údaje týkající se schválených tvrzení by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení a případně by v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006 a příslušnými stanovisky úřadu měly zahrnovat revidovanou formulaci tvrzení, zvláštní podmínky používání tvrzení a případně podmínky používání nebo omezení používání dané potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

(13)

Jedním z cílů nařízení (ES) č. 1924/2006 je zajistit, aby zdravotní tvrzení byla pravdivá, srozumitelná, spolehlivá a užitečná pro spotřebitele, a v tomto kontextu je také třeba uvážit formulaci a prezentaci tvrzení. Je-li tedy tvrzení formulováno tak, že má pro spotřebitele stejný význam jako schválené zdravotní tvrzení, neboť obě vykazují stejný vztah mezi kategorií potravin, potravinou nebo jednou její složkou a zdravím, měly by se na ně vztahovat tytéž podmínky použití uvedené v příloze I tohoto nařízení.

(14)

V návaznosti na žádost společnosti GP International Holding B.V. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se glukosamin-hydrochloridu a snížení rychlosti degenerace chrupavky (otázka č. EFSA-Q-2009-00412) (5). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Zpomaluje/omezuje destrukci chrupavek svalové a kosterní soustavy, a tudíž snižuje riziko osteoartritidy.“

(15)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 29. října 2009, k závěru, že nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací glukosamin-hydrochloridu a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(16)

V návaznosti na žádost sdružení European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA), European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO) a Soya Protein Association (SPA) předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků izolovaného sójového proteinu na snížení koncentrací LDL cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2011-00784) (6). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Bylo prokázáno, že složka ze sójových bobů bohatá na proteiny snižuje hladinu cholesterolu v krvi; snížení hladiny cholesterolu v krvi může snížit riziko vzniku (ischemické) choroby srdeční.“

(17)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 2. února 2012, k závěru, že nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací izolovaného sójového proteinu, jak byl vymezen žadatelem, a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(18)

V návaznosti na žádost společnosti Health Concern B.V. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se kombinace rostlinných sterolů a Cholesternorm®mix a snížení koncentrací LDL cholesterolu (otázka č. EFSA-Q-2009-00237, EFSA-Q-2011-01114) (7). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Aktivně snižuje cholesterol.“

(19)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, které Komise a členské státy obdržely dne 17. července 2012, k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací kombinace rostlinných sterolů a Cholesternorm®mix a uváděným účinkem za navržených podmínek použití. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(20)

V návaznosti na žádost společnosti Minami Nutrition Health BVBA předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kyseliny eikosapentaenové (EPA) na snížení poměru kyseliny arachidonové (AA)/EPA v krvi u dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) (otázka č. EFSA-Q-2012-00573) (8). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Bylo prokázáno, že EPA snižuje poměr AA/EPA v krvi. Vysoká hladina AA/EPA je rizikovým faktorem při vzniku potíží s pozorností u dětí s příznaky podobnými příznakům ADHD. Tyto děti se rovněž vyznačují menší hyperaktivitou a/nebo méně výrazným současně se vyskytujícím opozičním chováním.“

(21)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, které Komise a členské státy obdržely dne 8. dubna 2013, k závěru, že cílovou populací pro tvrzení je nemocná populace (tj. děti s ADHD) a že uváděný účinek se vztahuje k léčbě onemocnění.

(22)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 doplňuje obecné zásady uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (9). Podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/13/ES nesmí označení připisovat potravině vlastnosti umožňující předcházet určité lidské nemoci, léčit ji nebo ji vyléčit, nebo tyto vlastnosti uvádět. Vzhledem k tomu, že připisování léčebných vlastností potravinám je zakázáno, tvrzení týkající se účinků kyseliny eikosapentaenové (EPA) na snížení poměru AA/EPA v krvi u dětí s ADHD by nemělo být povoleno.

(23)

V návaznosti na žádost společností McNeil Nutritionals a Raisio Nutrition Ltd. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se konzumace 2 g rostlinných stanolů (jako esterů rostlinných stanolů) denně jako součásti stravy s nízkým obsahem nasycených tuků a dvojnásobně větším snížením koncentrací LDL cholesterolu v krvi ve srovnání s konzumací stravy s nízkým obsahem nasycených tuků samotné (otázka č. EFSA-Q-2012-00915) (10). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Konzumace 2 g rostlinných stanolů (jako esterů rostlinných stanolů) denně jako součásti stravy s nízkým obsahem nasycených tuků má za následek dvojnásobně větší snížení hladiny LDL cholesterolu než konzumace stravy s nízkým obsahem nasycených tuků samotné. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.“

(24)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, které Komise a členské státy obdržely dne 8. dubna 2013, k závěru, že důkazy poskytnuté žadatelem nedokazují, že konzumace 2 g rostlinných stanolů (jako esterů rostlinných stanolů) denně jako součást stravy s nízkým obsahem nasycených tuků má za následek dvojnásobně větší snížení koncentrací LDL cholesterolu ve srovnání s konzumací stravy s nízkým obsahem nasycených tuků samotné. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(25)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů a veřejnosti v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(26)

Přidávání určitých látek do potravin nebo jejich použití v potravinách se řídí zvláštními právními předpisy Unie a jednotlivých členských států, stejně jako klasifikace výrobků jako potravin nebo léčivých přípravků. Jakékoli rozhodnutí o zdravotním tvrzení v souladu s nařízením (ES) č. 1924/2006, jako je zařazení na seznam schválených tvrzení podle čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení, nepředstavuje povolení k uvedení dotyčné látky, k níž se tvrzení vztahuje, rozhodnutí o tom, zda lze danou látku používat v potravinách, ani klasifikaci určitého výrobku jako potraviny.

(27)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze I tohoto nařízení mohou při dodržení podmínek stanovených v uvedené příloze označovat potraviny na trhu Unie.

2.   Zdravotní tvrzení zmíněná v odstavci 1 se zařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze II tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 1180, s. 1–13.

(3)  EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (2011);9(9):2382.

(5)  EFSA Journal 2009;7(10):1358.

(6)  EFSA Journal 2012;10(2):2555.

(7)  EFSA Journal 2012;10(7):2810.

(8)  EFSA Journal 2013;11(4):3161.

(9)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(10)  EFSA Journal 2013;11(4):3160.


PŘÍLOHA I

Schválená zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Žadatel – adresa

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Podmínky používání tvrzení

Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Německo.

Vápník

Vápník pomáhá snižovat pokles kostního minerálu u žen po menopauze. Nízká hustota kostního minerálu je rizikovým faktorem u osteoporotických zlomenin kostí.

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují nejméně 400 mg vápníku v kvantifikované porci.

Spotřebitel musí být informován, že toto tvrzení je určeno specificky pro ženy ve věku 50 let a starší a že příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu nejméně 1 200 mg vápníku ze všech zdrojů.

U potravin s přidaným vápníkem smí být tvrzení použito pouze pro ty, které jsou určeny pro ženy ve věku 50 let a starší

Q-2008-721

Q-2009-00940

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Německo.

Vápník a vitamin D

Vápník a vitamin D pomáhají snižovat pokles kostního minerálu u žen po menopauze. Nízká hustota kostního minerálu je rizikovým faktorem u osteoporotických zlomenin kostí.

Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy, které poskytují nejméně 400 mg vápníku a 15 μg vitaminu D v denní porci.

Spotřebitel musí být informován, že toto tvrzení je určeno specificky pro ženy ve věku 50 let a starší a že příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu nejméně 1 200 mg vápníku a 20 μg vitaminu D ze všech zdrojů.

U doplňků stravy s přidaným vápníkem a/nebo vitaminem D smí být tvrzení použito pouze pro ty, které jsou určeny pro ženy ve věku 50 let a starší

Q-2008-721

Q-2009-00940

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Švýcarsko.

Vitamin D

Vitamin D pomáhá snižovat riziko pádu, jež jasně souvisí s nestabilním držením těla a svalovou ochablostí. Pád je rizikovým faktorem zlomenin kostí u mužů a žen ve věku 60 let a starších.

Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy, které poskytují nejméně 15 μg vitaminu D v denní porci.

Je třeba informovat spotřebitele, že příznivého účinku je dosaženo na základě denního příjmu 20 μg vitaminu D ze všech zdrojů.

U doplňků stravy s přidaným vitaminem D smí být tvrzení použito pouze pro ty, které jsou určeny pro muže a ženy ve věku 60 let a starší

Q-2010-01233


PŘÍLOHA II

Zamítnutá zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Glukosamin-hydrochlorid

Zpomaluje/omezuje destrukci chrupavek svalové a kosterní soustavy, a tudíž snižuje riziko osteoartritidy.

Q-2009-00412

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Izolovaný sójový protein

Bylo prokázáno, že složka ze sójových bobů bohatá na proteiny snižuje hladinu cholesterolu v krvi; snížení hladiny cholesterolu v krvi může snížit riziko vzniku (ischemické) choroby srdeční.

Q-2011-00784

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Rostlinné steroly v kombinaci s Cholesternorm®mix

Aktivně snižuje cholesterol.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Kyselina eikosapentaenová (EPA)

Bylo prokázáno, že EPA snižuje poměr AA/EPA v krvi. Vysoká hladina AA/EPA je rizikovým faktorem při vzniku potíží s pozorností u dětí s příznaky podobnými příznakům ADHD. Tyto děti se rovněž vyznačují menší hyperaktivitou a/nebo méně výrazným současně se vyskytujícím opozičním chováním.

Q-2012-00573

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Rostlinné stanoly (jako estery rostlinných stanolů)

Konzumace 2 g rostlinných stanolů (jako esterů rostlinných stanolů) denně jako součásti stravy s nízkým obsahem nasycených tuků má za následek dvojnásobně větší snížení hladiny LDL cholesterolu než konzumace stravy s nízkým obsahem nasycených tuků samotné. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.

Q-2012-00915


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1229/2014

ze dne 17. listopadu 2014

o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému posouzení a rovněž Komisi a členským státům pro informaci.

(3)

Úřad k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Italsur s.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty a ochrany krevních lipidů před oxidativním poškozením (otázka č. EFSA-Q-2013-00574) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením“.

(6)

Dne 30. října 2013 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti Italsur s.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového, červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého a ochrany krevních lipidů před oxidativním poškozením (otázka č. EFSA-Q-2013-00575) (3). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením“.

(8)

Dne 30. října 2013 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového, červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti Italsur s.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty a udržení normální koncentrace LDL cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2013-00576) (4). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „udržuje normální koncentraci cholesterolu v krvi“.

(10)

Dne 30. října 2013 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(11)

V návaznosti na žádost společnosti Italsur s.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového, červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého a udržení normální koncentrace LDL cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2013-00579) (5). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „udržuje normální koncentraci cholesterolu v krvi“.

(12)

Dne 30. října 2013 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového, červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(13)

V návaznosti na žádost společnosti Omikron Italia S.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu a udržení normální propustnosti žilní a kapilární stěny (otázka č. EFSA-Q-2013-00353) (6). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „směs flavonoidů obsahující 300 mg diosminu, 300 mg troxerutinu a 100 mg hesperidinu je užitečnou pomocnou látkou pro udržení fyziologické propustnosti žilní a kapilární stěny“.

(14)

Dne 13. ledna 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(15)

V návaznosti na žádost společnosti Omikron Italia S.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu a udržení normálního žilního tonusu (otázka č. EFSA-Q-2013-00354) (7). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „směs flavonoidů obsahující 300 mg diosminu, 300 mg troxerutinu a 100 mg hesperidinu je užitečnou pomocnou látkou pro udržení fyziologického žilního tonusu“.

(16)

Dne 13. ledna 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(17)

V návaznosti na žádost společnosti Italsur s.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků ječné polévky „Orzotto“ a ochrany krevních lipidů před oxidativním poškozením (otázka č. EFSA-Q-2013-00578) (8). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením“.

(18)

Dne 10. ledna 2014 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací ječné polévky „Orzotto“ a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3413.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3414.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3415.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(10):3416.

(6)  EFSA Journal 2014; 12(1):3511.

(7)  EFSA Journal 2014; 12(1):3512.

(8)  EFSA Journal 2014; 12(1):3519.


PŘÍLOHA

Zamítnutá zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty

Přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením

Q-2013-00574

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového a červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého

Přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením

Q-2013-00575

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace černé toskánské kapusty, tří barevných variet mangoldu, dvou barevných variet špenátu a hlávkové kapusty

Udržuje normální koncentraci cholesterolu v krvi

Q-2013-00576

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace červeného špenátu, zeleného špenátu, červené čekanky, zelené čekanky, zeleného a červeného mangoldu listového a červeného, žlutého a bílého mangoldu řapíkatého

Udržuje normální koncentraci cholesterolu v krvi

Q-2013-00579

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu

Směs flavonoidů obsahující 300 mg diosminu, 300 mg troxerutinu a 100 mg hesperidinu je užitečnou pomocnou látkou pro udržení fyziologické propustnosti žilní a kapilární stěny

Q-2013-00353

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace diosminu, troxerutinu a hesperidinu

Směs flavonoidů obsahující 300 mg diosminu, 300 mg troxerutinu a 100 mg hesperidinu je užitečnou pomocnou látkou pro udržení fyziologického žilního tonusu

Q-2013-00354

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Ječná polévka „Orzotto“

Přispívá k ochraně krevních lipidů před oxidativním poškozením

Q-2013-00578


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1230/2014

ze dne 17. listopadu 2014

o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení dilysinátu měďnatého. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 3. července 2014 (2) k závěru, že dilysinát měďnatý nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí a že jeho používání může být považováno za účinný zdroj mědi pro všechny druhy zvířat. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení dilysinátu měďnatého prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Cu) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b411

Dilysinát měďnatý

Charakteristika doplňkové látky

Prášek nebo granulát s obsahem mědi ≥ 14,5 % a lysinu ≥ 84,0 %.

Charakteristika účinné látky

Měďnatý chelát L-lyzin hydrochloridu

Chemický vzorec: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Číslo CAS: 53383-24-7

Analytické metody  (1)

Pro kvantifikaci obsahu lysinu v doplňkové látce:

iontově výměnná chromatografie kombinovaná s postkolonovou derivatizací a kalorimetrickou nebo fluorescenční detekcí – EN ISO 17180.

Pro kvantifikaci celkového obsahu mědi v doplňkové látce a premixech:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) – EN 15510

nebo

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem po tlakovém rozkladu (ICP-AES) – EN 15621.

Pro kvantifikaci celkového obsahu mědi v krmných surovinách a krmných směsích:

atomová absorpční spektrometrie (AAS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 nebo

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) – EN 15510 nebo

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem po tlakovém rozkladu (ICP-AES) – EN 15621.

Všechny druhy zvířat

Skot:

skot před začátkem přežvykování: 15 (celkem);

ostatní skot: 35 (celkem).

Ovce: 15 (celkem).

Selata do stáří 12 týdnů: 170 (celkem).

Korýši: 50 (celkem).

Jiná zvířata: 25 (celkem).

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Na označení se uvedou tato slova:

u krmiva pro ovce, pokud obsah mědi v krmivu přesahuje 10 mg/kg:

„Obsah mědi v tomto krmivu může způsobit u určitých plemen ovcí otravu.“

u krmiva pro skot po začátku přežvykování, pokud je obsah mědi v krmivu nižší než 20 mg/kg:

„Obsah mědi v tomto krmivu může u skotu spásajícího pastviny s vysokým obsahem molybdenu nebo síry způsobit nedostatek mědi.“

„Obsah lysinu v doplňkové látce by měl být zohledněn při přípravě krmiva.“

8. prosince 2024


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1231/2014

ze dne 17. listopadu 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/24


ROZHODNUTÍ RADY 2014/800/SZBP

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se zahajuje poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mění rozhodnutí 2014/486/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst.4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/486/SZBP.

(2)

Dne 20. října 2014 Rada schválila operační plán pro misi EUAM Ukraine.

(3)

V návaznosti na doporučení civilního velitele operace a poté, co mise EUAM Ukraine dosáhla počáteční operační schopnosti, by tato mise měla být zahájena dne 1. prosince 2014.

(4)

Rozhodnutí 2014/486/SZBP stanovilo pro období do 30. listopadu 2014 finanční referenční částku ve výši 2 680 000 EUR. Je třeba stanovit novou finanční referenční částku na období v délce dvanácti měsíců, které začíná 1. prosince 2014. Rozhodnutí 2014/486/SZBP by proto mělo být změněno.

(5)

Mise EUAM Ukraine bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) se zahajuje dne 1. prosince 2014.

Článek 2

Civilní velitel operace pro misi EUAM Ukraine se zmocňuje zahájit provádění operace s okamžitým účinkem.

Článek 3

V článku 14 rozhodnutí 2014/486/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 činí 13 100 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.“

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42.


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/26


ROZHODNUTÍ RADY 2014/801/SZBP

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v rozhodnutí 2014/145/SZBP by měly být změněny.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Narozen 25.4.1946 v Almaty (dříve známá jako Alma-Ata), Kazachstán.

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. Doněckou lidovou republikou.

12.9.2014


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. listopadu 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie

(oznámeno pod číslem C(2014) 8339)

(Text s významem pro EHP)

(2014/802/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 třetí odrážku, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 18 odst. 1 první odrážku, na úvodní větu článku 19 a na čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy IV rozhodnutí Komise 2010/470/EU (2) je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných po 31. srpnu 2010.

(2)

V části 2 přílohy IV rozhodnutí Komise 2010/472/EU (3) je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4) stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení jsou stanoveny podmínky pro obchodování se živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Unie. Příloha IX uvedeného nařízení navíc stanoví podmínky pro dovoz živých zvířat, embryí, vajíček a produktů živočišného původu ze třetích zemí do Unie.

(4)

Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo na základě nových vědeckých poznatků pozměněno nařízením Komise (EU) č. 630/2013 (5). Uvedené změny týkající se klusavky byly ve vzorovém veterinárním osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU a ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU na přechodné období do 31. prosince 2014 zohledněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/470/EU (6).

(5)

V souladu s vědeckým stanoviskem týkajícím se rizika přenosu klasické klusavky u ovcí prostřednictvím přenosu embryí získaných in vivo, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal dne 24. ledna 2013 a v němž dospěl k závěru, že riziko přenosu klasické klusavky implantací ARR homozygotních nebo heterozygotních ovčích embryí lze považovat za zanedbatelné za předpokladu, že jsou dodržována doporučení a postupy OIE pro přenos embryí, byla příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 999/2001 pozměněna nařízením (EU) č. 1148/2014 (7).

(6)

Vzorové veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz stanovené v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie stanovené v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1148/2014.

(7)

Aby se odstranily nejasnosti, je kromě toho třeba ve vzorovém veterinárním osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz stanoveném v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU změnit některé odkazy na nařízení (ES) č. 999/2001.

(8)

Rovněž je třeba ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie stanoveném v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU použít přesnější formulaci, aby bylo zřejmé, že se vyšetření týkající se epizootického hemoragického onemocnění (EHD) vztahují na dárcovské ovce a kozy.

(9)

Rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IV rozhodnutí 2010/470/EU se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha IV rozhodnutí 2010/472/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2015.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2014.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(3)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 31.5.2001, s. 60).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/470/EU ze dne 20. září 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (Úř. věst. L 252, 24.9.2013, s. 32).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 1148/2014 ze dne 28. října 2014, kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 308, 29.10.2014, s. 66).


PŘÍLOHA I

Část A v příloze IV rozhodnutí 2010/470/EU se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Vzorové veterinární osvědčení IVA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, ze kterého vajíčka nebo embrya pocházejí

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Část 2 v příloze IV rozhodnutí 2010/472/EU se nahrazuje tímto:

„ČÁST 2

Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz

Image

Image

Image

Image

Image


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ŠVÝCARSKO č. 1/2014

ze dne 10. října 2014,

kterým se stanoví případy zproštění povinnosti předat údaje uvedené v čl. 3 odst. 3 prvním pododstavci přílohy I Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 25. června 2009 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních

(2014/803/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 25. června 2009 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 21 odst. 3 této dohody ve spojení s čl. 3 odst. 3 druhým pododstavcem přílohy I této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem dohody je zachovat zjednodušení kontrol a formalit při přechodu zboží na hranicích i plynulost obchodu mezi smluvními stranami a zároveň zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v dodavatelském řetězci.

(2)

Smluvní strany se zavázaly zajistit na svých příslušných územích rovnocennou úroveň bezpečnosti prostřednictvím opatření založených na platných právních předpisech Evropské unie.

(3)

Pokud zboží opouští celní území jedné smluvní strany do místa určení ve třetí zemi přes celní území druhé smluvní strany, jsou bezpečnostní údaje uvedené ve výstupním souhrnném celním prohlášení podaném u příslušného orgánu první smluvní strany předány tímto orgánem příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

(4)

Smíšený výbor může stanovit případy, kdy předání těchto údajů není nutné, pokud není ohrožena úroveň bezpečnosti zaručená dohodou.

(5)

Členské státy Evropské unie a Švýcarská konfederace jsou smluvními stranami Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Podle přílohy 17 této úmluvy jsou letečtí dopravci v zájmu ochrany mezinárodního letectví před protiprávními činy povinni podrobit veškerý náklad před jeho umístěním na palubě letadla bezpečnostní kontrole.

(6)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace jsou vázány dohodou o letecké dopravě uzavřenou dne 21. června 1991, která upravuje zejména leteckou bezpečnost a ochranu letectví před protiprávními činy,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V případě vývozu zboží uvedeného v čl. 3 odst. 3 prvním pododstavci přílohy I dohody není nutné předání údajů, pokud:

a)

se zboží ujme letecká společnost, která zajistí jeho přepravu mimo celní území smluvních stran;

b)

se výstup zboží přes celní úřad druhé smluvní strany uskuteční letecky;

c)

výstupní souhrnné celní prohlášení nebo vývozní celní prohlášení odpovídající podmínkám stanoveným pro toto souhrnné prohlášení bylo předloženo celnímu úřadu příslušnému v místě, kde bylo zboží vyvezeno;

d)

dopravce při příchodu zboží na celní úřad v místě výstupu z celního území druhé smluvní strany předá uvedenému celnímu úřadu, pokud ho o to požádá, kopii vývozního doprovodného dokladu Unie nebo jiný obdobný dokument vydaný švýcarskými celními orgány a obsahující bezpečnostní údaje pro vyvážené zboží.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

Ve Vacallo dne 10. října 2014.

Za Smíšený výbor EU-Švýcarsko

předsedkyně

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Opravy

18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/40


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

( Úřední věstník Evropské unie L 304 ze dne 22. listopadu 2011 )

1.

Strana 26, čl. 4, odst. 1, písm. a):

místo:

„a)

informace o označení a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;“

má být:

„a)

informace o totožnosti a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;“

2.

Strana 27, článek 6:

místo:

„Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s tímto nařízením.“

má být:

„Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí být doprovázeny informacemi o potravinách v souladu s tímto nařízením.“

3.

Strana 27, čl. 7, odst. 4, písm. b):

místo:

„b)

obchodní úpravu potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení.“

má být:

„b)

obchodní úpravu potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich uspořádání a místo vystavení.“

4.

Strana 31, čl. 19, odst. 1, písm. d):

místo:

„d)

sýrů, másla, kysaného mléka a smetany, do nichž nebyly…“

má být:

„d)

sýrů, tvarohu, másla, kysaného mléka a smetany, do nichž nebyly…“

5.

Strana 32, čl. 22, odst. 1, písm. b):

místo:

„b)

na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, nebo“

má být:

„b)

v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, nebo“

6.

Strana 35, čl. 33, odst. 1, písm. b):

místo:

„b)

navíc k vyjádření na 100 g nebo 100 ml, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3, pokud jde o obsah vitaminů a minerálů,“

má být:

„b)

navíc k vyjádření na 100 g nebo 100 ml, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3, pokud jde o obsah vitaminů a minerálních látek,“

7.

Strana 38, čl. 44, odst. 1, návětí:

místo:

„1.   Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej,“

má být:

„1.   Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje,“

8.

Strana 40, čl. 54, odst. 1:

místo:

„1.   Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13. prosince 2014, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.

Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13. prosince 2016, které nejsou v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 9 odst. 1 písm. l) tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.

Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 1. lednem 2014, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými v části B přílohy VI, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.“

má být:

„1.   Potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2014, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.

Potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2016, které nejsou v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 9 odst. 1 písm. l) tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.

Potraviny uvedené na trh nebo označené před 1. lednem 2014, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými v části B přílohy VI, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob.“

9.

Strana 41, čl. 54, odst. 3:

místo:

„3.   Aniž jsou dotčeny směrnice 90/496/EHS, článek 7 nařízení (ES) č. 1924/2006 a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006, mohou být potraviny opatřené etiketou podle článků 30 až 35 tohoto nařízení uváděny na trh do 13. prosince 2014.

Aniž je dotčeno nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (1), mohou být potraviny opatřené etiketou v souladu s částí B přílohy VI tohoto nařízení uváděny na trh před 1. lednem 2014.“

má být:

„3.   Odchylně od směrnice 90/496/EHS, článku 7 nařízení (ES) č. 1924/2006 a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006 mohou být potraviny označené podle článků 30 až 35 tohoto nařízení uváděny na trh před 13. prosincem 2014.

Odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (1), mohou být potraviny označené v souladu s částí B přílohy VI tohoto nařízení uváděny na trh před 1. lednem 2014.“

10.

Strana 48, příloha VI, bod 6:

místo:

„6.

V případě masného výrobku a masného polotovaru, který má podobu krájeného masa,…“

má být:

„6.

V případě masných výrobků a masných polotovarů, které mají podobu krájeného masa,…“

11.

Strana 48, příloha VI, bod 7, třetí řádek výčtu:

místo:

„v češtině

:

‚ze spojovaných kousků masa‘ a ‚ze spojovaných kousků rybího masa‘;“

má být:

„v češtině

:

‚ze spojovaných kusů masa‘ a ‚ze spojovaných kusů rybího masa‘;“

12.

Strana 51, příloha VII, část A, bod 8, druhý sloupec tabulky, první věta:

místo:

„Tyto složky mohou být uvedeny v seznamu složek společně pod označením ‚rostlinné oleje‘ a bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu s dovětkem ‚v různém poměru‘.“,

má být:

„Tyto složky mohou být uvedeny v seznamu složek společně pod označením ‚rostlinné oleje‘ a bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu, přičemž může následovat dovětek ‚v různém poměru‘.“.

13.

Strana 52, příloha VII, část A, bod 9, druhý sloupec tabulky, první věta:

místo:

„Tyto složky mohou být uvedeny v seznamu složek společně pod označením ‚rostlinné tuky‘ a bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu s dovětkem ‚v různém poměru‘.“,

má být:

„Tyto složky mohou být uvedeny v seznamu složek společně pod označením ‚rostlinné tuky‘ a bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu, přičemž může následovat dovětek‚v různém poměru‘.“.

14.

Strana 54, příloha VII, část C, tabulka, druhý sloupec, sedmý řádek:

místo:

„Balicí plyn“

má být:

„Propelent (Hnací plyn)“

15.

Strana 54, příloha VII, část D, bod 3:

místo:

„3.

Chinin nebo kofein, pokud jsou používány jako aromata při výrobě nebo přípravě potraviny, se uvedou pod svým zvláštním označením na seznamu složek bezprostředně za slovem ‚aromatizováno‘.“

má být:

„3.

Chinin nebo kofein, pokud jsou používány jako aromata při výrobě nebo přípravě potraviny, se uvedou pod svým zvláštním označením na seznamu složek bezprostředně za slovem ‚aroma‘.“

16.

Strana 56, příloha IX, bod 4:

místo:

„4.

Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou považována za prodejní jednotky, pak se uvedení čistého množství se skládá z údaje o celkovém čistém množství a z údaje o celkovém počtu jednotlivých balení.“

má být:

„4.

Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou považována za prodejní jednotky, pak se uvedení čistého množství skládá z údaje o celkovém čistém množství a z údaje o celkovém počtu jednotlivých balení.“

17.

Strana 56, příloha IX, bod 5, první odstavec, druhá věta:

místo:

„V případě potravin s polevou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez polevy.“,

má být:

„V případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury.“.

18.

Strana 61, příloha XIII, část B, nadpis:

místo:

„ČÁST B – REFERENČNÍ HODNOTY PŘÍJMU PRO ENERGETICKOU HODNOTU A VYBRANÉ ŽIVINY JINÉ NEŽ VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY (U DOSPĚLÝCH OSOB)“

má být:

„ČÁST B – REFERENČNÍ HODNOTY PŘÍJMU ENERGIE A VYBRANÝCH ŽIVIN JINÝCH NEŽ VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY (U DOSPĚLÝCH OSOB)“

19.

Strana 61, příloha XIII, tabulka, první sloupec, první řádek:

místo:

„Energetická hodnota“

má být:

„Energie“

20.

Strana 63, příloha XV, úvodní text nad tabulkou:

místo:

„Měrné jednotky, které se použijí pro nutriční údaje vyjadřující energetickou hodnotu (kilojouly) a kilokalorie (kcal) a množství (gramy (g), miligramy (mg) a mikrogramy (μg)) a pořadí uvádění příslušných informací je toto:“

má být:

„Měrné jednotky, které se použijí pro výživové údaje vyjadřující energetickou hodnotu (kilojouly) a kilokalorie (kcal) a množství (gramy (g), miligramy (mg) a mikrogramy (μg)), a pořadí uvádění příslušných informací jsou tyto:“


18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/43


Oprava rozhodnutí Rady 2014/252/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

( Úřední věstník Evropské unie L 134 ze dne 7. května 2014 )

Strana 1, 3. bod odůvodnění

místo:

„(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Spojené království neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.“

má být:

„(3)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království dopisem ze dne 21. září 2012 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.“