ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 316

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
4. listopadu 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1173/2014 ze dne 24. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salama da sugo (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1174/2014 ze dne 24. října 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO))

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010 ( 1 )

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1176/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

44

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1177/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska

46

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

48

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1179/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

50

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1180/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska

52

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1181/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

54

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1182/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

56

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1183/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

58

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1184/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV, vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizích 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

60

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1185/2014 ze dne 3. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

62

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1186/2014 ze dne 3. listopadu 2014, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 4. listopadu 2014

64

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/773/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2014, kterým se udělují výjimky z uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o Belgii, Irsko, Francii, Maltu a Finsko (oznámeno pod číslem C(2014) 7865)

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1173/2014

ze dne 24. října 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salama da sugo (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Salama da sugo“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Salama da sugo“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Salama da sugo“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 178, 12.6.2014, s. 38.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1174/2014

ze dne 24. října 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 153, 21.5.2014, s. 9.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1175/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 452/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

(2)

Nařízením Komise (EU) č. 823/2010 (2) byla zavedena opatření pro provádění jednotlivých statistických opatření pro vypracovávání statistik o účasti dospělých na celoživotním učení zahrnutých do oblasti 2 nařízení (ES) č. 452/2008.

(3)

Při vytváření a šíření evropských statistik o účasti dospělých na celoživotním učení by měly statistické úřady členských států a Unie zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo v září 2011 schváleno Výborem pro Evropský statistický systém.

(4)

Sběr údajů o účasti dospělých na celoživotním učení se musí pravidelně přizpůsobovat, aby byly zohledněny změny a nový vývoj v oblasti celoživotního učení a aby se reagovalo na nové informační potřeby.

(5)

Za účelem dosažení vysoké úrovně harmonizace výsledků šetření mezi jednotlivými zeměmi by Komise měla navrhnout metodické pokyny pro provedení zjišťování.

(6)

Nařízení (EU) č. 823/2010 by proto mělo být zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sběr údajů pro druhé zjišťování o účasti a neúčasti dospělých na celoživotním učení (dále jen „druhé zjišťování o vzdělávání dospělých“) proběhne od 1. července 2016 do 31. března 2017. Referenčním obdobím, za které dochází ke sběru údajů o účasti na činnostech celoživotního učení, je dvanáct měsíců před dotazováním.

Článek 2

Věkové rozpětí populace zahrnuté do zjišťování je 25–64 let. Věkové skupiny 18–24 a 65–69 let se zahrnují volitelně.

Článek 3

Proměnné týkající se témat zahrnutých do druhého zjišťování o vzdělávání dospělých, jak jsou uvedena v oblasti 2 přílohy nařízení (ES) č. 452/2008, a jejich členění jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 4

Standardy pro provedení výběru a pro přesnost, které jsou potřebné pro vyhovění požadavkům v souvislosti se zdroji údajů a rozsah výběru podle oblasti 2 přílohy nařízení (ES) č. 452/2008, se stanoví v příloze II tohoto nařízení.

Článek 5

Členské státy předají Komisi (Eurostatu) standardní zprávu o kvalitě druhého zjišťování o vzdělávání dospělých. Struktura zprávy je v souladu se strukturou Evropského statistického systému pro standardní zprávy o kvalitě, přičemž se zohlední zejména kritéria kvality uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 452/2008 a další požadavky stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) čisté soubory mikrodat z druhého zjišťování o vzdělávání dospělých, a to do šesti měsíců po skončení období sběru vnitrostátních údajů.

2.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) standardní zprávu o kvalitě druhého zjišťování o vzdělávání dospělých do tří měsíců po předání souborů mikrodat.

Článek 7

Požadavky uvedené v tomto nařízení jsou minimální požadavky. Členské státy mohou ohledně druhého zjišťování o vzdělávání dospělých zavést další požadavky na vnitrostátní úrovni, pokud jsou splněny požadavky na kvalitu stanovené v tomto nařízení.

Článek 8

Nařízení (EU) č. 823/2010 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 823/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení (Úř. věst. L 246, 18.9.2010, s. 33).


PŘÍLOHA I

Proměnné

Poznámka k tabulce:

Předávají se všechny proměnné. Údaje a metadata uvedené v článku 6 se zpřístupní Eurostatu prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Kódy a seznamy kódů uvedené níže v tabulce jsou pouze orientační. Definice struktury údajů a formáty pro předávání jsou stanoveny Komisí (Eurostatem).

1.   Obecné informace o osobě

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

COUNTRY

 

ZEMĚ POBYTU

Každý

 

dvoumístný

Na základě klasifikace zemí ISO

 

REGION

 

REGION POBYTU

Každý

 

dvoumístný

Kódování podle NUTS na úrovni 2 číslic

 

DEG_URB

 

STUPEŇ URBANIZACE OBLASTI, VE KTERÉ DOMÁCNOST ŽIJE

Každý

 

1

Hustě osídlená oblast

 

 

2

Středně osídlená oblast

 

 

3

Řídce osídlená oblast

 

REFYEAR

 

ROK DOTAZOVÁNÍ

Každý

 

čtyřmístný

 

 

REFMONTH

 

MĚSÍC DOTAZOVÁNÍ

Každý

 

1–12

 

 

RESPID

 

IDENTIFIKACE RESPONDENTA

Každý

 

numerický

Identifikační kód každého záznamu

 

RESPWEIGHT

 

VÁHOVÝ FAKTOR PRO JEDNOTLIVCE

Každý

 

numerický

Váhový faktor pro jednotlivce (se 3 desetinnými místy oddělenými tečkou)

 

NFEACTWEIGHT

 

VÁHOVÝ FAKTOR PRO NEFORMÁLNÍ ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

numerický

Váhový faktor pro neformální činnosti vybrané v NFERAND1 a NFERAND2 (se 3 desetinnými místy oddělenými tečkou)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

POUŽITÁ METODA SBĚRU ÚDAJŮ

Každý

 

10

Poštou, klasickým způsobem

 

 

11

Poštou, elektronickým způsobem

 

 

20

Osobně, klasickým způsobem

 

 

21

Osobně, elektronickým způsobem

 

 

30

Telefonicky, klasickým způsobem

 

 

31

Telefonicky, elektronickým způsobem

 

 

40

Prostřednictvím internetu

 

 

50

Smíšený způsob sběru (např. poštou a osobním dotazováním)

 

(HHNBPERS)

 

POČET OSOB ŽIJÍCÍCH VE STEJNÉ DOMÁCNOSTI (VČETNĚ RESPONDENTA)

Každý

HHNBPERS_tot

0–98

Celkový počet osob žijících v domácnosti

 

HHNBPERS_0_13

0–98

Ve věku 0–13 let

 

HHNBPERS_14_24

0–98

Ve věku 14–24 let

 

HHNBPERS_25plus

0–98

25 let a starší

 

 

–1

Žádná odpověď

 

HHTYPE

 

TYP DOMÁCNOSTI

Každý

 

10

Domácnost jednotlivce

 

 

21

Osamělý rodič s dítětem (dětmi) mladším než 25 let

 

 

22

Pár bez dítěte (dětí) mladšího než 25 let

 

 

23

Pár s dítětem (dětmi) mladším než 25 let

 

 

24

Pár nebo osamělý rodič s dítětem (dětmi) mladším než 25 let a s dalšími osobami žijícími v domácnosti

 

 

30

Ostatní

 

 

–1

Žádná odpověď

 

HHINCOME

 

ČISTÝ MĚSÍČNÍ EKVIVALIZOVANÝ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI

Každý

 

1

Méně než 1. kvintil

 

 

2

Mezi 1. a 2. kvintilem

 

 

3

Mezi 2. a 3. kvintilem

 

 

4

Mezi 3. a 4. kvintilem

 

 

5

Více než 4. kvintil

 

 

–1

Žádná odpověď

 

SEX

 

POHLAVÍ

Každý

 

1

Muž

 

 

2

Žena

 

 

 

MĚSÍC A ROK NAROZENÍ

 

BIRTHYEAR

čtyřmístný

4 číslice roku narození

Každý

BIRTHMONTH

1–12

2 číslice měsíce narození

Každý

CITIZEN

 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Každý

 

0

Stejné jako země pobytu

 

 

dvoumístný

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

–1

Žádná odpověď

 

BIRTHPLACE

 

ZEMĚ NAROZENÍ

Každý

 

0

Narozena v dané zemi

 

 

dvoumístný

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

–1

Žádná odpověď

 

RESTIME

 

DÉLKA POBYTU V DANÉ ZEMI

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Osoba v zemi žije 1 rok a méně

 

 

2–10

Počet let u osob, které v zemi žijí od 2 do 10 let

 

 

11

Osoba v zemi žije déle než 10 let

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

DE FACTO ŽENATÝ/VDANÁ (partnerský svazek)

Každý

 

1

Osoba žijící v partnerském svazku

 

 

2

Osoba nežijící v partnerském svazku

 

 

–1

Žádná odpověď

 

HATLEVEL

 

ÚROVEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ (nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy podle definice ISCED 2011, kódování vychází z mapování ISCED, jak bylo předloženo Eurostatu)

Každý

 

000

Bez formálního vzdělání nebo nižší než ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (včetně programů ISCED 3 kratších než 2 roky)

 

 

302

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, sekvenční (tj. pouze pro přístup k následujícímu programu ISCED 3)

 

 

303

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, konečný nebo pouze pro přístup k programu ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s přístupem k ISCED 5, 6 nebo 7

 

 

300

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, bez možného rozlišení přístupu k dalším úrovním ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–1

Žádná odpověď

 

HATFIELD

 

OBOR NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

HATLEVEL = 300 až 800

 

0000–9998

Úroveň 1 klasifikace oborů vzdělání a odborné přípravy

 

 

nebo

volitelné

nebo podrobnější členění klasifikace oborů vzdělání a odborné přípravy

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (HATLEVEL ≠ 300 až 800)

 

HATYEAR

 

ROK, KDY BYLA ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

HATLEVEL ≠ 000, –1

 

čtyřmístný

Čtyři číslice roku, v němž bylo dosaženo nejvyšší úrovně vzdělání nebo odborné přípravy

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (HATLEVEL = 000, –1)

 

HATVOC

 

ORIENTACE NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

HATLEVEL = 300 až 400 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

Všeobecné vzdělání

 

 

2

Odborné vzdělání

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (HATLEVEL ≠ 300 až 400 nebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20

 

DROPEDUC

 

FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZANECHÁNA (program s nejvyšší úrovní v případě několika zanechaných programů)

HATLEVEL ≠ 000, –1 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (HATLEVEL = 000, –1 nebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

ZANECHANÁ ÚROVEŇ FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (včetně programů ISCED 3 kratších než 2 roky)

 

 

302

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, sekvenční (tj. pouze pro přístup k následujícímu programu ISCED 3)

 

 

303

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, konečný nebo pouze pro přístup k programu ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s přístupem k ISCED 5, 6 nebo 7

 

 

300

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, bez možného rozlišení přístupu k dalším úrovním ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

ORIENTACE ZANECHANÉHO FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

DROPEDUCLEVEL = 300 až 400 a (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

 

1

Všeobecné vzdělávání

 

 

2

Odborné vzdělávání

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 až 400 nebo (REFYEAR – HATYEAR) > 20

 

MAINSTAT

 

SOUČASNÉ HLAVNÍ PRACOVNÍ POSTAVENÍ

Každý

 

 

Vykonává práci nebo povolání v době dotazování, včetně neplacené práce pro rodinný podnik nebo majetek, včetně učebního poměru, placené stáže, atd.:

 

 

11

Plný úvazek

 

 

12

Částečný úvazek

 

 

20

Nezaměstnaný(á)

 

 

31

Žák, student, další odborná příprava, neplacená pracovní praxe

 

 

32

V důchodu nebo předčasném důchodu nebo zanechal podnikání

 

 

33

Trvalé zdravotní postižení

 

 

34

V povinné základní vojenské nebo civilní službě

 

 

35

V domácnosti

 

 

36

Jiná neaktivní osoba

 

 

–1

Žádná odpověď

 

EMP12M

 

ZAMĚSTNÁNÍ BĚHEM UPLYNULÝCH 12 MĚSÍCŮ

MAINSTAT = 20 až 36

 

 

Vykonával práci nebo povolání kdykoli v uplynulých 12 měsících, včetně neplacené práce pro rodinný podnik nebo majetek, včetně učebního poměru, placené stáže, atd.:

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

 

 

12

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

21

Zaměstnanec s trvalou smlouvou na pracovní zařazení nebo pracovní smlouvou na dobu neurčitou

 

 

22

Zaměstnanec se smlouvou na pracovní zařazení nebo pracovní smlouvou na dobu určitou

 

 

30

Spolupracující rodinný příslušník

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

POVOLÁNÍ

MAINSTAT = 11, 12

 

dvoumístný

ISCO-08 kódováno na úrovni 2 cifer

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

EKONOMICKÁ ČINNOST MÍSTNÍ JEDNOTKY

MAINSTAT = 11, 12

 

dvoumístný

NACE Rev.2 kódováno na úrovni 2 číslic

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

POČET OSOB, KTERÉ PRACUJÍ V MÍSTNÍ JEDNOTCE

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1 až 9 osob

 

 

2

10 až 19 osob

 

 

3

20 až 49 osob

 

 

4

50 až 249 osob

 

 

5

250 a více osob

 

 

7

Není přesně známo, ale 10 nebo více osob

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ROK, VE KTERÉM OSOBA ZAČALA PRACOVAT VE SVÉM SOUČASNÉM HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 11, 12

 

čtyřmístný

4 číslice daného roku

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY VAŠICH RODIČŮ (OPATROVNÍKA)

 

HATFATHER

 

OTEC (MUŽSKÝ OPATROVNÍK)

Každý

 

1

Nanejvýš nižší sekundární

 

 

2

Vyšší sekundární

 

 

3

Terciární

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (otec neznámý)

 

HATMOTHER

 

MATKA (ŽENSKÁ OPATROVNICE)

Každý

 

1

Nanejvýš nižší sekundární

 

 

2

Vyšší sekundární

 

 

3

Terciární

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (matka neznámá)

 

 

 

ZEMĚ NAROZENÍ RODIČŮ

 

BIRTHFATHER

 

ZEMĚ NAROZENÍ OTCE

Každý

 

0

Narozen v této zemi

 

 

dvoumístný

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (otec neznámý)

 

BIRTHMOTHER

 

ZEMĚ NAROZENÍ MATKY

Každý

 

0

Narozena v této zemi

 

 

dvoumístný

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (matka neznámá)

 

2.   Přístup k informacím o možnostech učení a poradenství

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

SEEKINFO

 

HLEDAL JSTE V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH NĚJAKÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ (formální nebo neformální vzdělávání a odborná příprava)

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

GUIDEINST

 

INFORMACE NEBO PORADENSTVÍ/POMOC OBDRŽENÉ V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH OD INSTITUCÍ/ORGANIZACÍ

Každý

 

–1

Žádná odpověď

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

GUIDEINST_1

 

Ano, obdržel jsem bezplatné informace nebo poradenství/pomoc o možnostech vzdělávání od institucí/organizací

 

GUIDEINST_2

 

Ano, zaplatil jsem za informace nebo poradenství/pomoc o možnostech vzdělávání od institucí/organizací

 

GUIDEINST_3

 

Ne, neobdržel jsem žádné informace nebo poradenství/pomoc o možnostech vzdělávání od institucí/organizací

 

 

 

Každá proměnná GUIDEINST_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –1 pro žádnou odpověď

 

GUIDESOURCE

 

ZDROJ BEZPLATNÝCH INFORMACÍ NEBO PORADENSTVÍ/POMOCI O MOŽNOSTECH VZDĚLÁVÁNÍ OBDRŽENÝCH V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH

GUIDEINST_1 = 1

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

GUIDESOURCE_1

 

Od institucí pro vzdělávání nebo odbornou přípravu (škola, vysoká škola, univerzita, středisko odborného vzdělávání a přípravy, instituce pro vzdělávání dospělých, středisko ověřování)

 

GUIDESOURCE_2

 

Od služeb zaměstnanosti

 

GUIDESOURCE_3

 

Od zaměstnavatele nebo organizace zaměstnavatelů

 

GUIDESOURCE_4

 

Od odborů nebo rady zaměstnanců

 

GUIDESOURCE_5

 

Od jiných institucí/organizací poskytujících bezplatné informace nebo poradenství/pomoc o možnostech vzdělávání (jiných než uvedené výše)

 

 

 

Každá proměnná GUIDESOURCE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 pro žádnou odpověď

 

GUIDETYPE

 

TYP BEZPLATNÝCH INFORMACÍ NEBO PORADENSTVÍ/POMOCI O MOŽNOSTECH VZDĚLÁVÁNÍ OBDRŽENÝCH V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH

GUIDEINST_1 = 1

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

GUIDETYPE_1

 

Informace nebo poradenství/pomoc o možnostech vzdělávání

 

GUIDETYPE_2

 

Posouzení dovedností a schopností pomocí testů, prověrek dovedností nebo pohovorů

 

GUIDETYPE_3

 

Informace nebo poradenství/pomoc o postupu ověřování/uznávání dovedností, schopností nebo předchozího vzdělávání

 

GUIDETYPE_4

 

Jiný druh informací nebo poradenství/pomoci

 

 

 

Každá proměnná GUIDETYPE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 pro žádnou odpověď

 

GUIDEMODE

 

ZPŮSOB POSKYTNUTÍ BEZPLATNÝCH INFORMACÍ NEBO PORADENSTVÍ/POMOCI O MOŽNOSTECH VZDĚLÁVÁNÍ OBDRŽENÝCH V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

GUIDEMODE_1

 

Osobní interakce

 

GUIDEMODE_2

 

Interakce s osobou prostřednictvím internetu, telefonu, e-mailu nebo jakýchkoli jiných komunikačních prostředků

 

GUIDEMODE_3

 

Interakce s počítačovou aplikací pro získávání informací nebo poradenství/pomoci (včetně on-line nástrojů sebehodnocení)

 

GUIDEMODE_4

 

Žádná interakce, pouze informace prostřednictvím k tomu určeného materiálu (knihy, plakáty, internetové stránky, letáky, televizní programy atd.)

 

 

 

Každá proměnná GUIDEMODE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (GUIDEINST_1 ≠ 1), –1 pro žádnou odpověď

 

3.   Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

FED

 

ÚČAST VE FORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

FEDNUM

 

POČET FORMÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ, KTERÝCH SE OSOBA ÚČASTNILA V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Každý

 

0

Žádná (FED = 2)

 

 

1–99

Počet činností

 

FEDLEVEL

 

ÚROVEŇ POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (včetně programů ISCED 3 kratších než 2 roky)

 

 

302

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, sekvenční (tj. pouze pro přístup k následujícímu programu ISCED 3)

 

 

303

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, konečný nebo pouze pro přístup k programu ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 s přístupem k ISCED 5, 6 nebo 7

 

 

300

Program ISCED 3 s délkou trvání 2 roky a více, bez možného rozlišení přístupu k dalším úrovním ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

OBOR POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1 a FEDLEVEL = 300 až 800

 

0000–9998

Úroveň 1 klasifikace oborů vzdělávání a odborné přípravy

 

 

nebo

volitelné

nebo podrobnější členění klasifikace oborů vzdělání a odborné přípravy

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0 nebo FEDLEVEL ≠ 300 až 800)

 

FEDVOC

 

ZAMĚŘENÍ POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDLEVEL = 300 až 400

 

1

Všeobecné vzdělávání

 

 

2

Odborné vzdělávání

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDLEVEL ≠ 300 až 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

ROK ZAHÁJENÍ POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

čtyřmístný

Rok zahájení poslední formální vzdělávací činnosti

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MĚSÍC ZAHÁJENÍ POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1–12

Měsíc zahájení poslední formální vzdělávací činnosti

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

DOKONČENÍ POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ne, přerušil jsem ji před očekávaným koncem

 

 

2

Ne, činnost ještě pokračuje

 

 

3

Ano, dokončil jsem ji

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ORGANIZOVANÁ JAKO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZOVANÉ JAKO ON-LINE KURZ

FEDDIST = 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

VYUŽITÍ ON-LINE VZDĚLÁVACÍCH PROSTŘEDKŮ U POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Velmi často

 

 

2

Často

 

 

3

Někdy

 

 

4

Nikdy

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

INTERAKCE S OSTATNÍMI LIDMI (NAPŘ. UČITELÉ, UČÍCÍ SE) PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVACÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK/PORTÁLŮ U POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

DŮVODY PRO ÚČAST V POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

FEDREASON_01a

 

Abych lépe dělal/a svoji práci

 

FEDREASON_01b

 

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

 

FEDREASON_02

 

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že ztratím práci

 

FEDREASON_03

 

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnil/a práci/profesi

 

FEDREASON_04

 

Abych začal/a podnikat

 

FEDREASON_05

 

Musel/a jsem se účastnit

 

FEDREASON_06

 

Abych získal/a znalosti/dovednosti užitečné v každodenním životě

 

FEDREASON_07

 

Abych zvýšil/a své znalosti/dovednosti v oblasti, která mne zajímá

 

FEDREASON_08

 

Abych získal/a osvědčení

 

FEDREASON_09

 

Abych potkal/a nové lidi/pro zábavu

 

 

 

Každá proměnná FEDREASON_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (FEDNUM = 0), –1 pro žádnou odpověď

 

FEDWORKTIME

 

POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V PRŮBĚHU PLACENÉ PRACOVNÍ DOBY (VČETNĚ PLACENÉHO VOLNA NEBO DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Pouze v průběhu placené pracovní doby

 

 

2

Většinou v průběhu placené pracovní doby

 

 

3

Většinou mimo placenou pracovní dobu

 

 

4

Pouze mimo placenou pracovní dobu

 

 

5

V té době nepracoval/a

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

CELKOVÝ POČET HODIN VÝUKY POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1–9999

Počet hodin výuky

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

UHRAZENÍ POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ, REGISTRACI, ZKOUŠKY, VÝDAJŮ ZA KNIHY NEBO TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROSTŘEDKY U POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Plně hrazena Vámi

 

 

2

Částečně hrazena Vámi a částečně někým jiným

 

 

3

Plně hrazena někým jiným

 

 

4

Bezplatná činnost

 

 

5

Nevíte

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ UHRAZENÍ POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ, REGISTRACI, ZKOUŠKY, VÝDAJŮ ZA KNIHY NEBO TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROSTŘEDKY U POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PROVEDL:

FEDNUM ≥ 1 a FEDPAID = 2 nebo 3

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0 nebo (FEDPAID ≠ 2 a FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

FEDPAIDBY_1

 

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

FEDPAIDBY_2

 

Veřejné služby zaměstnanosti

 

FEDPAIDBY_3

 

Další veřejné instituce

 

FEDPAIDBY_4

 

Člen domácnosti nebo příbuzný

 

 

 

Každá proměnná FEDPAIDBY_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (FEDNUM = 0 nebo (FEDPAID ≠ 2 a FEDPAID ≠ 3)), –1 pro žádnou odpověď

 

FEDUSEA

 

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH Z POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Velmi vysoké

 

 

2

Docela velké

 

 

3

Velmi malé

 

 

4

Žádné

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

OČEKÁVANÉ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH Z POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Velmi vysoké

 

 

2

Docela velké

 

 

3

Velmi malé

 

 

4

Žádné

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

VÝSLEDKY NOVÝCH DOVEDNOSTÍ/ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM POSLEDNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

FEDNUM ≥ 1

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (FEDNUM = 0)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

FEDOUTCOME_1

 

Získání (nové) práce

 

FEDOUTCOME_3

 

Vyšší plat/mzda

 

FEDOUTCOME_2

 

Povýšení v práci

 

FEDOUTCOME_4

 

Nové úkoly

 

FEDOUTCOME_5

 

Lepší výkon v práci

 

FEDOUTCOME_6

 

Osobní (poznání nových lidí, oživení dovedností v obecných předmětech atd.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Zatím žádné výsledky

 

 

 

Každá proměnná FEDOUTCOME_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (FEDNUM = 0), –1 pro žádnou odpověď

 

4.   Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

(NFE)

 

ÚČAST V JAKÉKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM ZLEPŠIT ZNALOSTI NEBO DOVEDNOSTI V JAKÉKOLI OBLASTI (VČETNĚ KONÍČKŮ) V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH

Každý

NFECOURSE

 

a.

KURZY

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

NFEWORKSHOP

 

b.

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

ZAŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

NFELESSON

 

d.

SOUKROMÉ LEKCE

Každý

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

NFENUM

 

POČET NEFORMÁLNÍCH ČINNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Každý

 

0

Žádné (NFECOURSE = 2 a NFEWORKSHOP = 2 a NFEGUIDEDJT = 2 a NFELESSON = 2)

 

 

1–99

Počet činností

 

 

 

IDENTIFIKACE ČINNOSTÍ (AŽ 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — Identifikace 1. činnosti

 

NFEACT01_TYPE

 

DRUH ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

1

Kurzy

 

 

2

Workshopy a semináře

 

 

3

Zaškolení na pracovišti

 

 

4

Soukromé lekce

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

DŮVOD ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

1

Převážně pracovní

 

 

2

Převážně soukromé/mimopracovní

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PROBÍHALA ZCELA NEBO PŘEVÁŽNĚ BĚHEM PLACENÉ PRACOVNÍ DOBY (VČETNĚ PLACENÉHO VOLNA A DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU)

NFENUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne (včetně „v té době nepracoval/a“)

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PLATIL ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ ZAMĚSTNAVATEL

NFENUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne (včetně „v té době nepracoval/a“)

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Identifikace 2. činnosti

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — Identifikace 3. činnosti

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — Identifikace 4. činnosti

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — Identifikace 5. činnosti

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — Identifikace 6. činnosti

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — Identifikace 7. činnosti

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

KÓD 1. NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

01–07

Identifikační kód 1. náhodně zvolené činnosti (kód činnosti jako u proměnných NFEACTxx)

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Jako oznámeno v NFEACT01_TYPE až NFEACT07_TYPE pro 1. náhodně zvolenou činnost

 

NFEFIELD1

 

OBOR 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

0000–9998

Úroveň 1 klasifikace oborů vzdělávání a odborné přípravy

 

 

nebo

volitelné

nebo podrobnější členění klasifikace oborů vzdělání a odborné přípravy

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEDIST1

 

1. ČINNOST ORGANIZOVANÁ JAKO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO 1. ČINNOST ORGANIZOVANÉ JAKO ON-LINE KURZ

NFEDIST1 = 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

VYUŽITÍ ON-LINE VZDĚLÁVACÍCH PROSTŘEDKŮ U 1. ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

INTERAKCE S OSTATNÍMI LIDMI (NAPŘ. UČITELÉ, UČÍCÍ SE) PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVACÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK/PORTÁLŮ U 1. ČINNOSTI

NFENUM ≥ 1

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

DŮVODY ÚČASTI V 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

NFEREASON1_01a

 

Abych lépe dělal/a svoji práci

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_01b

 

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_02

 

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že ztratím práci

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_03

 

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnil/a práci/profesi

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_04

 

Abych začal/a podnikat

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_13

 

Z důvodu organizačních a/nebo technologických změn v zaměstnání

Činnost související se zaměstnáním

NFEREASON1_11

 

Požadovaná zaměstnavatelem nebo ze zákona

 

NFEREASON1_06

 

Abych získal/a znalosti/dovednosti užitečné v každodenním životě

 

NFEREASON1_07

 

Abych zvýšil/a své znalosti/dovednosti v oblasti, která mne zajímá

 

NFEREASON1_08

 

Abych získal/a osvědčení

 

NFEREASON1_09

 

Abych potkal/a nové lidi/pro zábavu

 

NFEREASON1_10

 

Ze zdravotních důvodů

 

NFEREASON1_12

 

Abych lépe dělal/a dobrovolnou práci

 

 

 

Každá proměnná NFEREASON1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (NFERAND1 = -2), –1 pro žádnou odpověď

 

NFENBHOURS1

 

CELKOVÝ POČET HODIN VÝUKY 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

1–9999

Počet hodin výuky

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEPROVIDER1

 

POSKYTOVATEL 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

1

Instituce formálního vzdělávání

 

 

2

Instituce neformálního vzdělávání a odborné přípravy

 

 

3

Komerční instituce, ve které vzdělávání a odborná příprava není hlavní činností (např. dodavatelé vybavení)

 

 

4

Zaměstnavatel

 

 

5

Organizace zaměstnavatelů, obchodní komory

 

 

6

Odborové svazy

 

 

7

Nezisková sdružení, např. kulturní společnost, politická strana

 

 

8

Jednotlivci (např. studenti poskytující soukromé hodiny)

 

 

9

Nekomerční instituce, ve které vzdělávání a odborná příprava není hlavní činností (např. knihovny, muzea, ministerstva)

 

 

10

Ostatní

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFECERT1

 

OSVĚDČENÍ ZÍSKANÉ PO 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

1

Ano, vyžadované zaměstnavatelem nebo profesním orgánem nebo podle zákona

 

 

2

Ano, nevyžadované zaměstnavatelem nebo profesním orgánem nebo podle zákona

 

 

3

Ne (potvrzení účasti)

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEPAID1

 

UHRAZENÍ POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ, REGISTRACI, ZKOUŠKY, VÝDAJŮ ZA KNIHY NEBO TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROSTŘEDKY

NFERAND1 ≠ –2

 

1

Plně hrazeno Vámi

 

 

2

Částečně hrazeno Vámi a částečně někým jiným

 

 

3

Plně hrazeno někým jiným

 

 

4

Bezplatná činnost

 

 

5

Nevíte

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEPAIDBY1

 

ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ UHRAZENÍ POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ, REGISTRACI, ZKOUŠKY, VÝDAJŮ ZA KNIHY NEBO TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROSTŘEDKY U 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2 a NFEPAID1 = 2 nebo 3

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1= –2 nebo (NFEPAID1 ≠ 2 až 3))

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

NFEPAIDBY1_2

 

Veřejné služby zaměstnanosti

 

NFEPAIDBY1_3

 

Další veřejné instituce

 

NFEPAIDBY1_4

 

Člen domácnosti nebo příbuzný

 

 

 

Každá proměnná NFEPAIDBY1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (NFERAND1 = –2 nebo (NFEPAID1 ≠ 2 nebo 3)), –1 pro žádnou odpověď

 

NFEPAIDVAL1

 

NÁKLADY HRAZENÉ OSOBNĚ NEBO JAKÝMKOLI ČLENEM DOMÁCNOSTI NEBO PŘÍBUZNÝM ZA ŠKOLNÉ, REGISTRACI, POPLATKY ZA ZKOUŠKY, VÝDAJE ZA KNIH A/NEBO TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROSTŘEDKY U 1. ČINNOSTI

NFEPAID1 = 1 nebo NFEPAID1 = 2 nebo (NFEPAID1 = 3 a NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

V eurech

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné [NFEPAID1 ≠ 1 a NFEPAID1 ≠ 2 a (NFEPAID1 = 3 a NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH Z 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

1

Velmi vysoké

 

 

2

Docela velké

 

 

3

Velmi malé

 

 

4

Žádné

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEUSEB1

 

OČEKÁVANÉ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH Z 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

1

Velmi vysoké

 

 

2

Docela velké

 

 

3

Velmi malé

 

 

4

Žádné

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

NFEOUTCOME1

 

VÝSLEDKY NOVÝCH DOVEDNOSTÍ/ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM 1. ČINNOSTI

NFERAND1 ≠ –2

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (NFERAND1 = –2)

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Získání (nové) práce

 

NFEOUTCOME1_3

 

Vyšší plat/mzda

 

NFEOUTCOME1_2

 

Povýšení v práci

 

NFEOUTCOME1_4

 

Nové úkoly

 

NFEOUTCOME1_5

 

Lepší výkon v práci

 

NFEOUTCOME1_6

 

Osobní důvody (poznání nových lidí, oživení vašich dovedností v obecných předmětech atd.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Zatím žádné výsledky

 

 

 

Každá proměnná NFEOUTCOME1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (NFERAND1 = –2), –1 pro žádnou odpověď

 

NFERAND2

 

KÓD 2. NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI

Proměnné a kódování analogicky k NFERAND1

 

5.   Obtíže při účasti ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

DIFFICULTY

 

OBTÍŽE SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ (NEBO DALŠÍ ÚČASTÍ) VE FORMÁLNÍM NEBO NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Každý

 

1

Osoba se účastnila formálního nebo neformálního vzdělávání, ale nechtěla se účastnit více

 

 

2

Osoba se účastnila formálního nebo neformálního vzdělávání a chtěla se účastnit více

 

 

3

Osoba se neúčastnila formálního nebo neformálního vzdělávání a nechtěla se účastnit

 

 

4

Osoba se neúčastnila formálního nebo neformálního vzdělávání, ale chtěla se účastnit

 

 

–1

Žádná odpověď

 

NEED

 

NEPOTŘEBUJE (DALŠÍ) VZDĚLÁVANÍ A ODBORNOU PŘÍPRAVU

DIFFICULTY = 1 nebo 3

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (DIFFICULTY ≠ 1 nebo 3)

 

DIFFTYPE

 

TYP OBTÍŽÍ

(DIFFICULTY = 2 nebo 4) nebo NEED = 2

 

0

Žádná z níže uvedených položek

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné [(DIFFICULTY ≠ 2 nebo 4) a NEED ≠ 2]

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

DIFFTYPE_01

 

Obtíž 01 — Nutné předpoklady

 

DIFFTYPE_02

 

Obtíž 02 — Náklady

 

DIFFTYPE_03

 

Obtíž 03 — Nedostatek podpory zaměstnavatele nebo nedostatek podpory veřejných služeb

 

DIFFTYPE_04

 

Obtíž 04 — Časový rozvrh

 

DIFFTYPE_05

 

Obtíž 05 — Vzdálenost

 

DIFFTYPE_06

 

Obtíž 06 — Není přístup k počítači nebo k internetu

 

DIFFTYPE_07

 

Obtíž 07 — Rodinné povinnosti

 

DIFFTYPE_08a

 

Obtíž 08a — Zdraví

 

DIFFTYPE_08b

 

Obtíž 08b — Věk

 

DIFFTYPE_09

 

Obtíž 09 — Jiné osobní důvody

 

DIFFTYPE_10

 

Obtíž 10 — Žádná vhodná činnost vzdělávání nebo odborné přípravy

 

DIFFTYPE_12

 

Obtíž 12 — Negativní dřívější zkušenost se vzděláváním

 

 

 

Každá proměnná DIFFTYPE_xx je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, –2 pro není použitelné (DIFFICULTY ≠ 2 nebo 4), –1 pro žádnou odpověď

 

DIFFMAIN

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBTÍŽ

(DIFFICULTY = 2 nebo 4) nebo NEED = 2

 

třímístný

Kód důvodu od 01 do 12 (kód obtíže jako u proměnné DIFFTYPE)

 

 

–2

Není použitelné [(DIFFICULTY ≠ 2 nebo 4) a NEED ≠ 2]

 

 

–1

Žádná odpověď

 

6.   Účast v informálním učení

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

(INF)

 

ÚČAST V NÁSLEDUJÍCÍCH DALŠÍCH ČINNOSTECH V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH (ZÁMĚRNÉ UČENÍ S CÍLEM ZLEPŠIT ZNALOSTI NEBO DOVEDNOSTI V ZAMĚSTNÁNÍ NEBO VE VOLNÉM ČASE)

Každý

INFFAMILY

 

UČENÍ OD RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA, PŘÍTELE NEBO KOLEGY

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

INFMATERIAL

 

UČENÍ POMOCÍ TIŠTĚNÉHO MATERIÁLU (KNIHY, ODBORNÉ ČASOPISY ...)

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

INFCOMPUTER

 

UČENÍ VYUŽITÍM POČÍTAČŮ (ON-LINE NEBO OFF-LINE)

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

INFMEDIA

 

UČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM TELEVIZE/ROZHLASU/VIDEA

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

INFMUSEUM

 

UČENÍ PROHLÍDKAMI MUZEÍ, HISTORICKÝCH, PŘÍRODNÍCH NEBO PRŮMYSLOVÝCH LOKALIT S PRŮVODCEM

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

INFLIBRARIES

 

UČENÍ NÁVŠTĚVOU VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISEK (VČETNĚ KNIHOVEN)

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

7.   Jazyky

Název proměnné

Kód

Popis

Filtr

LANGMOTHER

 

MATEŘSKÝ(É) JAZYK(Y)

Každý

 

 

Kód na základě klasifikace zemí ISO

 

 

dvoumístný

1. jazyk

 

 

dvoumístný

2. jazyk (00, pokud žádný)

 

LANGUSED

 

DALŠÍ JAZYKY KROMĚ MATEŘSKÉHO JAZYKA (MATEŘSKÝCH JAZYKŮ)

Každý

 

0–99

Počet dalších jazyků

 

 

–1

Žádná odpověď

 

LANGUSED_1

dvoumístný

1 — Kód prvního jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_2

dvoumístný

2 — Kód druhého jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_3

dvoumístný

3 — Kód třetího jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_4

dvoumístný

4 — Kód čtvrtého jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_5

dvoumístný

5 — Kód pátého jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_6

dvoumístný

6 — Kód šestého jazyka nebo 00 (žádný)

 

LANGUSED_7

dvoumístný

7 — Kód sedmého jazyka nebo 00 (žádný)

 

 

 

Každá proměnná LANGUSED_x je kódována na základě klasifikace zemí ISO

 

LANGBEST1

 

PRVNÍ NEJLÉPE OVLÁDANÝ JAZYK (KROMĚ MATEŘSKÉHO JAZYKA)

LANGUSED ≠ 0, –1

 

 

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

dvoumístný

1. jazyk (dvoumístný kód)

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (LANGUSED = 0, –1)

 

LANGLEVEL1

 

ZNALOST PRVNÍHO NEJLÉPE OVLÁDÁNÉHO JAZYKA (KROMĚ MATEŘSKÉHO JAZYKA)

LANGBEST1 ≠ –1, –2

 

0

Rozumím a umím používat pouze několik slov a obratů

 

 

1

Rozumím nejběžnějším každodenním výrazům a umím je použít. Jazyk používám u známých věcí a situací.

 

 

2

Rozumím základům srozumitelného jazyka a umím vytvořit jednoduchý text. Umím popsat zkušenosti a události a docela plynně komunikovat.

 

 

3

Rozumím širokému rozsahu náročných textů a jazyk pružně používám. Téměř úplně jsem si jazyk osvojil/a.

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (LANGBEST1 = –1, –2)

 

LANGBEST2

 

DRUHÝ NEJLÉPE OVLÁDANÝ JAZYK (KROMĚ MATEŘSKÉHO JAZYKA)

LANGUSED ≠ 0, 1, –1

 

 

Na základě klasifikace zemí ISO

 

 

dvoumístný

2. jazyk (dvoumístný kód)

 

 

–1

Žádná odpověď

 

 

–2

Není použitelné (LANGUSED = 0, 1, –1)

 

LANGLEVEL2

 

ZNALOST DRUHÉHO NEJLÉPE OVLÁDANÉHO JAZYKA (KROMĚ MATEŘSKÉHO JAZYKA)

LANGBEST2 ≠ –1, –2

 

 

Kódováno jako LANGLEVEL1

 


PŘÍLOHA II

Výběr a požadavky na přesnost

1.

Druhé zjišťování o vzdělávání dospělých vychází z národně reprezentativních náhodných výběrů.

Při výpočtu váhových faktorů se přihlédne zejména k pravděpodobnosti vybrání a k dostupnosti externích údajů o rozdělení obyvatelstva, u kterého se provádí šetření, podle pohlaví, věkové skupiny [25–34; 35–54; 55–64], vzdělání [nanejvýš nižší sekundární vzdělání (úroveň ISCED 1 nebo nižší, programy ISCED 2 a ISCED 3 kratší než 2 roky); vyšší sekundární (úrovně ISCED 3 a 4); terciární vzdělání (úrovně 5 až 8)]; zaměstnání [zaměstnaní nebo nezaměstnaní]; regionu [na úrovni NUTS II], pokud se tyto externí údaje pokládají na národní úrovni za dostatečně spolehlivé.

2.

Podle přílohy nařízení (ES) č. 452/2008 se rozsah výběrového souboru druhého zjišťování o vzdělávání dospělých stanoví na základě požadavků na přesnost, které nevyžadují, aby efektivní rozsah výběru na národní úrovni zahrnoval více než 5 000 osob, přičemž výpočet vychází z předpokladu, že se provádí náhodný výběr.

Absolutní mezní odchylka u ukazatele zmíněného v bodě 3 nesmí překročit práh stanovený v bodě 3, pokud to na národní úrovni nepožaduje efektivní rozsah výběru větší než 5 000 osob. V takovém případě je požadovaný efektivní rozsah výběru na národní úrovni stanoven na 5 000 osob.

3.

Druhé zjišťování o vzdělávání dospělých by mělo být navrženo tak, aby odhad absolutní mezní odchylky pro odhadovanou míru účasti celkové referenční populace ve věku 25 až 64 let v neformálním vzdělávání a odborné přípravě nepřekročil 1,4 procentního bodu.

U zemí, které mají 1–3,5 milionu obyvatel ve věku 25 až 64 let, je tentýž požadavek zmírněn na prahovou hodnotu 1,7 procentního bodu.

U zemí, které mají méně než jeden milion obyvatel ve věku 25 až 64 let, je tentýž požadavek zmírněn na prahovou hodnotu 2,0 procentního bodu.

4.

Absolutní mezní odchylka zmíněná v bodě 3 je polovina délky 95 % intervalu spolehlivosti.

Efektivní rozsah výběru na národní úrovni by měl být upraven s ohledem na efektivnost výběrového souboru šetření (design effect) a předpokládané jednotkové neposkytnutí odpovědí (jednotkové non-response), aby mohl být ve fázi plánování stanoven reálný rozsah výběru.

Tyto požadavky se vztahují na výběr rezidentů ve věku 25 až 64 let. V případě národního výběrů většího věkového rozsahu by odhady ohledně rezidentů ve věku 25 až 64 let měly odpovídat výše uvedeným požadavkům na přesnost.


PŘÍLOHA III

Požadavky na kvalitu a podávání standardních zpráv o kvalitě

Standardní zprávy o kvalitě se předkládají v souladu se strukturou Evropského statistického systému pro standardní zprávy o kvalitě. Zvláštní pozornost se věnuje relevanci, přesnosti, aktuálnosti a včasnosti, dostupnosti a srozumitelnosti, srovnatelnosti a soudržnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) 452/2008.

Členské státy předloží standardní zprávy o kvalitě, jak je definováno v článku 6 tohoto nařízení. Použijí k tomu formáty pro předávání poskytnuté Komisí (Eurostat). Ke zprávě bude připojena kopie vnitrostátního dotazníku.

Standardní kritéria kvality se použijí takto.

1.   RELEVANTNOST

implementace zjišťování a informace o tom, do jaké míry statistika splňuje aktuální a potenciální potřeby uživatelů,

popis a klasifikace uživatelů,

individuální potřeby každé skupiny uživatelů,

zda a do jaké míry byly tyto potřeby uspokojeny.

2.   PŘESNOST

2.1   Výběrové chyby

popis plánu výběru a skutečného výběru,

popis výpočtu použitých konečných váhových faktorů, včetně modelu ošetření neposkytnutých odpovědí a pomocných proměnných,

koeficienty rozptylu odhadů v závislosti na vrstvách vzorku, pokud jde o ukazatele, které jsou předmětem zájmu, uvedené v příloze II bodu 3,

software pro odhad rozptylu,

popis použitých pomocných proměnných nebo informací,

v případě analýzy neposkytnutých odpovědí, popis vychýlení výběru a výsledků.

2.2   Nevýběrové chyby

2.2.1   Chyby pokrytí

popis registru použitého pro výběr a jeho celková kvalita,

informace zahrnuté v registru a frekvence jejich aktualizace,

chyby způsobené nesrovnalostmi mezi oporou výběru a cílovým základním souborem a dílčími základními soubory (přesah pokrytí, neúplné pokrytí, chybná klasifikace),

metody použité pro získání těchto informací,

poznámky týkající se ošetření případů chybné klasifikace.

2.2.2   Chyby měření

Hodnocení chyb, ke kterým došlo při sběru údajů a které byly způsobeny například těmito faktory:

návrh dotazníku (výsledky předběžných testů nebo laboratorních metod; strategie dotazování),

zpravodajská jednotka/respondent (reakce respondentů),

nástroje pro sběr údajů a využití administrativních záznamů (soulad mezi administrativní koncepcí a koncepcí šetření, např. sledované období, dostupnost jednotlivých údajů),

způsoby sběru údajů.

2.2.3   Chyby zpracování

Popis procesu úpravy údajů:

systém zpracování a používané nástroje,

chyby způsobené kódováním, úpravou, vážením a tabulací atd.,

kontroly kvality na makroúrovni/mikroúrovni,

rozčlenění oprav a neúspěšných úprav na chybějící hodnoty, chyby a anomálie.

2.2.4   Chyby neposkytnutých odpovědí

Popis opatření přijatých za účelem opakovaného kontaktu s respondenty:

míry odpovědí na úrovni jednotky a položky,

hodnocení neposkytnutých odpovědí na úrovni jednotky a na úrovni položky,

úplná zpráva o postupech imputace, včetně použitých metod imputace a/nebo opětovného vážení,

metodické poznámky a výsledky analýzy neposkytnutých odpovědí nebo jiné metody hodnocení účinků neposkytnutých odpovědí.

3.   AKTUÁLNOST A VČASNOST

Tabulka dat, kdy byla zahájena a ukončena každá z následujících etap projektu, jako je sběr údajů, upomínky a sledování, kontrola a úprava údajů, další validace a imputace, šetření případů neposkytnutých odpovědí (případně), odhady, předání údajů Eurostatu a šíření vnitrostátních výsledků.

4.   DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST

podmínky přístupu k údajům,

plán šíření výsledků,

kopie všech metodických dokumentů souvisejících s poskytovanou statistikou.

5.   SROVNATELNOST

Pokud to považují za vhodné a důležité, poskytnou země připomínky týkající se:

odchylek od evropského dotazníku a definic,

skutečnosti, zda bylo zjišťování spojeno s jiným národním zjišťováním,

míry, do jaké bylo zjišťování provedeno s využitím údajů existujících v registrech,

popisu, jak byly splněny požadavky tohoto nařízení, aby bylo možné zhodnotit srovnatelnost údajů.

6.   SOUDRŽNOST

porovnání se statistikami pro stejný jev nebo položku z jiných zjišťování nebo zdrojů,

popis, jak byly splněny požadavky tohoto nařízení, aby bylo možné zhodnotit geografickou srovnatelnost údajů.

7.   NÁKLADY A ZATÍŽENÍ

Analýza zatížení a přínosu na národní úrovni, například zohledněním:

průměrné doby na zodpovězení dotazníku,

problematických otázek nebo modulů ze zjišťování,

problémů s klasifikací a definicemi činností učení, problémů s klasifikací,

jaké proměnné byly nejužitečnější/nejméně užitečné při sběru údajů o účasti dospělých na celoživotním učení,

odhadované nebo skutečné úrovně uspokojení uživatelů údajů na národní úrovni,

zatížení respondentů.

Úsilí vyvinuté ve snaze snížit zatížení.


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1176/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

63/TQ43

Členský stát

Spojené království

Populace

SRX/07D.

Druh

Rejnokovití (Rajiformes)

Oblast

Vody Unie oblasti VIId

Datum ukončení

3.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1177/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

62/TQ43

Členský stát

Irsko

Populace

SOL/07 A.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

Oblast VIIa

Datum ukončení

2.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1178/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

59/TQ43

Členský stát

Švédsko

Populace

POK/04-N.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

Vody Norska jižně od 62° s. š.

Datum ukončení

6.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1179/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

60/TQ43

Členský stát

Švédsko

Populace

COD/04-N.

Druh

Treska obecná (Gadus Morhua)

Oblast

Vody Norska jižně od 62° s. š.

Datum ukončení

6.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1180/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Irska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

61/TQ43

Členský stát

Irsko

Populace

COD/07 A.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Oblast VIIa

Datum ukončení

2.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/54


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1181/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblasti VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

64/TQ43

Členský stát

Belgie

Populace

SRX/67AKXD

Druh

Rejnokovití (Rajiformes)

Oblast

Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k

Datum ukončení

11.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1182/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

67/TQ43

Členský stát

Nizozemsko

Populace

SRX/67AKXD

Druh

Rejnokovití (Rajiformes)

Oblast

Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k

Datum ukončení

16.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1183/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti VIIa plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHY

Č.

68/TQ43

Členský stát

Belgie

Populace

SOL/07 A.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

VIIa

Datum ukončení

21.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1184/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV, vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizích 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

65/TQ43

Členský stát

Švédsko

Populace

POK/2A34

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivize 22–32

Datum ukončení

20.10.2014


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/62


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1185/2014

ze dne 3. listopadu 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1186/2014

ze dne 3. listopadu 2014,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 4. listopadu 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla produktů vymezených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 4. listopadu 2014 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(5)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 4. listopadu 2014 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 4. listopadu 2014

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICE obecná, osivo

0,00

1001 19 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

střední jakosti, jiná než osivo

0,00

nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

ŽITO, osivo

4,49

1002 90 00

ŽITO, jiné než osivo

4,49

1005 10 90

KUKUŘICE, osivo, kromě hybridů

4,49

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

4,49

1007 10 90

ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí

4,49

1007 90 00

ZRNA ČIROKU, jiná než osivo

4,49


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

179,86

112,48

Prémie – Mexický záliv

25,89

Prémie – Velká jezera

68,56

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam

14,17 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam

47,21 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta [čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010].


ROZHODNUTÍ

4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/67


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. října 2014,

kterým se udělují výjimky z uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o Belgii, Irsko, Francii, Maltu a Finsko

(oznámeno pod číslem C(2014) 7865)

(Pouze anglické, finské, francouzské, maltské, nizozemské a švédské znění je závazné)

(2014/773/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na žádosti podané Belgickým královstvím, Irskem, Francouzskou republikou, Republikou Malta a Finskou republikou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 452/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. Vztahuje se na tvorbu statistik o účasti dospělých na celoživotním učení.

(2)

V čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 452/2008 se stanoví, že v případě nutnosti lze pro členské státy přijmout omezené výjimky, které musí být založeny na objektivních důvodech.

(3)

Belgické království, Irsko, Francouzská republika, Republika Malta a Finská republika podaly žádost o výjimky s ohledem na to, že pro dosažení plného souladu s nařízením (ES) č. 452/2008 vyžadují jejich vnitrostátní statistické systémy rozsáhlé úpravy.

(4)

Proto by uvedeným členským státům měly být takovéto výjimky povoleny.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Irsku proběhne sběr údajů pro druhé zjišťování o účasti a neúčasti dospělých na celoživotním učení (dále jen „druhé zjišťování o vzdělávání dospělých“) od 1. ledna do 31. prosince 2017. Referenčním obdobím, za které dochází ke sběru údajů o účasti na činnostech celoživotního učení, je dvanáct měsíců před dotazováním.

Ve Francii a Finsku proběhne sběr údajů pro druhé zjišťování o vzdělávání dospělých od 1. ledna do 30. června 2017. Referenčním obdobím, za které dochází ke sběru údajů o účasti na činnostech celoživotního učení, je dvanáct měsíců před dotazováním.

Belgie a Malta předají Komisi (Eurostatu) čisté soubory mikrodat z druhého zjišťování o vzdělávání dospělých do devíti měsíců po skončení období sběru vnitrostátních údajů.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Irsku, Francouzské republice, Republice Malta a Finské republice.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227.