ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 295

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
11. října 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1067/2014 ze dne 3. října 2014, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1068/2014 ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí I, II a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

45

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1069/2014 ze dne 10. října 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o retenční období pro prémie na krávy bez tržní produkce mléka za rok 2014 ve Španělsku

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2014 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 271/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1071/2014 ze dne 10. října 2014 o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

51

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1072/2014 ze dne 10. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

55

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/705/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2014 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru ze Spojeného království

57

 

 

2014/706/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. října 2014 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru ze Spojeného království

58

 

 

2014/707/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX KOSOVO/2/2014 ze dne 9. října 2014 o jmenování vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)

59

 

 

2014/708/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2014/710/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací ( 1 )

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1067/2014

ze dne 3. října 2014,

kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 104 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (2) stanoví, že je třeba stanovit formu a obsah účetních údajů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a způsob jejich předávání Komisi.

(2)

Formu a obsah účetních údajů předávaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a pro účely sledování a odhadů v současné době stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2013 (3).

(3)

Přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 991/2013 nelze v rozpočtovém roce 2015 použít k jejich zamýšlenému účelu. Prováděcí nařízení (EU) č. 991/2013 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým, které stanoví formu a obsah účetních údajů pro uvedený rozpočtový rok.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formu a obsah účetních údajů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 885/2006 a způsob jejich předávání Komisi stanoví přílohy I (Tabulka X), II (Technické specifikace pro přenos počítačových souborů týkajících se výdajů EZZF a EZFRV), III („Aide-mémoire“) a IV (Struktura rozpočtových kódů EZFRV [F109]) tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 991/2013 se zrušuje s účinkem ode dne 16. října 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů (Úř. věst. L 275, 16.10.2013, s. 7).


PŘÍLOHA I

TABULKA X

Rozpočtový rok 2015

2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05020101

1000

05020101

1000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020101

1003

05020101

1003

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020102

1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1021

05020199

1021

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

05020199

1022

05020199

1022

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

05020199

1090

05020199

1090

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05020201

1850

05020201

1850

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020300

3010

05020300

3010

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020300

3011

05020300

3011

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020300

3012

05020300

3012

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020300

3013

05020300

3013

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020300

3014

05020300

3014

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020499

3100

05020499

3100

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

05020499

3119

05020499

3119

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020501

1100

05020501

1100

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020101

1000

05020101

1000

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1003

05020101

1003

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020102

1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1021

05020199

1021

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1022

05020199

1022

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020201

1850

05020201

1850

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020300

3010

05020300

3010

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020300

3011

05020300

3011

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020300

3012

05020300

3012

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020300

3013

05020300

3013

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020300

3014

05020300

3014

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020499

3100

05020499

3100

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020499

3119

05020499

3119

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020501

1100

05020501

1100

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05020503

1112

05020503

1112

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

05020508

0000

05020508

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020599

0000

05020599

0000

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

05020603

0000

05020603

0000

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05020603

1239

05020603

1239

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05020605

1211

05020605

1211

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05020699

0000

05020699

0000

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05020699

1210

05020699

1210

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020699

1240

05020699

1240

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05020703

0000

05020703

0000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

05020799

1401

05020799

1401

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05020799

1403

05020799

1403

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05020799

1409

05020799

1409

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

05020803

0000

05020803

0000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

05020803

1502

05020803

1502

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

05020811

0000

05020811

0000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

05020811

1509

05020811

1509

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

05020812

0000

05020812

0000

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020503

1112

05020503

1112

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020508

0000

05020508

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020599

0000

05020599

0000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020603

0000

05020603

0000

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020603

1239

05020603

1239

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020605

1211

05020605

1211

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020699

0000

05020699

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020699

1210

05020699

1210

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020699

1240

05020699

1240

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020703

0000

05020703

0000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020799

1401

05020799

1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020799

1403

05020799

1403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020799

1409

05020799

1409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020803

0000

05020803

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020803

1502

05020803

1502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020811

0000

05020811

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020811

1509

05020811

1509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020812

0000

05020812

0000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05020899

0000

05020899

0000

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05020899

1500

05020899

1500

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020899

1510

05020899

1510

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020899

1512

05020899

1512

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

05020899

1515

05020899

1515

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

05020908

0000

05020908

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

X

05020999

0000

05020999

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

X

05020999

1600

05020999

1600

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05020999

1610

05020999

1610

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05020999

1630

05020999

1630

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05020999

1640

05020999

1640

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

05020999

1650

05020999

1650

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

05020999

1690

05020999

1690

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05021001

3800

05021001

3800

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021001

3801

05021001

3801

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021099

0000

05021099

0000

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05021103

0000

05021103

0000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05021104

0000

05021104

0000

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020899

0000

05020899

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020899

1500

05020899

1500

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020899

1510

05020899

1510

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020899

1512

05020899

1512

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020899

1515

05020899

1515

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020908

0000

05020908

0000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

0000

05020999

0000

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

1600

05020999

1600

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020999

1610

05020999

1610

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

1630

05020999

1630

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

1640

05020999

1640

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

1650

05020999

1650

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020999

1690

05020999

1690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021001

3800

05021001

3800

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021001

3801

05021001

3801

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021099

0000

05021099

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021103

0000

05021103

0000

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021104

0000

05021104

0000

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05021199

0000

05021199

0000

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05021199

1300

05021199

1300

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05021199

1710

05021199

1710

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05021199

1751

05021199

1751

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

05021201

2000

05021201

2000

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021201

2001

05021201

2001

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021201

2002

05021201

2002

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021201

2003

05021201

2003

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021202

2011

05021202

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021202

2012

05021202

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021202

2013

05021202

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2030

05021204

2030

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

05021204

2031

05021204

2031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2032

05021204

2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2033

05021204

2033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021208

3120

05021208

3120

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05021299

0000

05021299

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021299

2050

05021299

2050

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05021199

0000

05021199

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021199

1300

05021199

1300

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021199

1710

05021199

1710

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021199

1751

05021199

1751

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021201

2000

05021201

2000

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021201

2001

05021201

2001

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021201

2002

05021201

2002

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021201

2003

05021201

2003

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021202

2011

05021202

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021202

2012

05021202

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021202

2013

05021202

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2030

05021204

2030

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2031

05021204

2031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2032

05021204

2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021204

2033

05021204

2033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021208

3120

05021208

3120

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021299

0000

05021299

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021299

2050

05021299

2050

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05021299

2099

05021299

2099

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05021301

2100

05021301

2100

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021302

2110

05021302

2110

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05021304

2101

05021304

2101

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021399

2126

05021399

2126

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

05021399

2129

05021399

2129

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

05021399

2190

05021399

2190

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05021501

2300

05021501

2300

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021502

2301

05021502

2301

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

05021504

2310

05021504

2310

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021505

2311

05021505

2311

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

05021506

2320

05021506

2320

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

05021599

0000

05021599

0000

D

D

 

 

 

 

D

 

D

D

D

 

D

D

D

D

D

 

D

 

 

 

 

D

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

05021599

2390

05021599

2390

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

05030101

0000

05030101

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

05030102

0000

05030102

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

05030103

0000

05030103

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

05030104

0000

05030104

0000

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

X


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05021299

2099

05021299

2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021301

2100

05021301

2100

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021302

2110

05021302

2110

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021304

2101

05021304

2101

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05021399

2126

05021399

2126

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021399

2129

05021399

2129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05021399