ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 243

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
15. srpna 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2014 ze dne 14. srpna 2014 o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 888/2014 ze dne 14. srpna 2014 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 889/2014 ze dne 14. srpna 2014, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o uznávání společných bezpečnostních požadavků v rámci programu schválených agentů a známých odesílatelů a programu oprávněných hospodářských subjektů ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 890/2014 ze dne 14. srpna 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metobromuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 891/2014 ze dne 14. srpna 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka aminopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

47

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 892/2014 ze dne 14. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

52

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/531/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2014 o souladu evropských norem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a některých kapitol evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 887/2014

ze dne 14. srpna 2014

o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1337/2011 stanoví rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik trvalých kultur.

(2)

Struktura údajů pro předávání statistických údajů o vinicích a standardy pro jejich výměnu by měla být blíže vymezena.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy předají statistické údaje o vinicích uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1377/2011 při použití struktury stanovené v definicích datové struktury SDMX. Údaje buď předají Evropské komisi (Eurostatu) prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa nebo údaje zpřístupní tak, aby je mohla Evropská komise (Eurostat) získat prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa.

Článek 2

Struktura údajů pro předávání statistických údajů o vinicích Komisi (Eurostatu) je stanovena v příloze.

Článek 3

Údaje se uvádějí pro všechny jednotlivé povinné proměnné a souhrnné ukazatele.

Článek 4

Údaje se uvádějí v hektarech a počtech podniků.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7.


PŘÍLOHA

Struktura údajů pro předávání statistických údajů o vinicích

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Tabulka 1

Vinařské podniky podle druhu produkce

Číslo

Kolonka

Poznámky

1.

Region/země

Kódy NUTS 0/NUTS 2 definované podle Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).

2.

Rok

Referenční rok pro údaje (např. 2015, 2020 atd.)

3.

Druh produkce

Označení jsou uvedena v tabulce 5

4.

Hodnota sledování

Numerické vyjádření (plocha s přesností na 2 desetinná místa)

5.

Jednotka

Označení jsou uvedena v tabulce 11

6.

Status sledování

Standardní seznam kódů

7.

Status důvěrnosti

Standardní seznam kódů


Tabulka 2

Vinařské podniky podle třídy velikosti (a souhrnného druhu produkce) na vnitrostátní úrovni

Číslo

Kolonka

Poznámky

1.

Země

Kódy NUTS 0 definované podle Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).

2.

Rok

Referenční rok pro údaje (např. 2015, 2020 atd.)

3.

Souhrnný druh produkce

Označení jsou uvedena v tabulce 6

4.

Třída velikosti celkové plochy vinic

Označení jsou uvedena v tabulce 7

5.

Hodnota sledování

Numerické vyjádření (plocha s přesností na 2 desetinná místa)

6.

Jednotka

Označení jsou uvedena v tabulce 11

7.

Status sledování

Standardní seznam kódů

8.

Status důvěrnosti

Standardní seznam kódů


Tabulka 3

Vinařské podniky podle stupně specializace a třídy velikosti na vnitrostátní úrovni

Číslo

Kolonka

Poznámky

1.

Země

Kódy NUTS 0 definované podle Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).

2.

Rok

Referenční rok pro údaje (např. 2015, 2020 atd.)

3.

Specializace

Označení jsou uvedena v tabulce 8

4.

Třída velikosti celkové plochy vinic

Označení jsou uvedena v tabulce 7

5.

Hodnota sledování

Numerické vyjádření (plocha s přesností na 2 desetinná místa)

6.

Jednotka

Označení jsou uvedena v tabulce 11

7.

Status sledování

Standardní seznam kódů

8.

Status důvěrnosti

Standardní seznam kódů


Tabulka 4

Hlavní odrůdy révy vinné podle třídy stáří

Číslo

Kolonka

Poznámky

1.

Region/země

Kódy NUTS 0/NUTS 2 definované podle Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).

2.

Rok

Referenční rok pro údaje (např. 2015, 2020 atd.)

3.

Hlavní odrůda hroznů

Označení jsou uvedena v tabulce 10

4.

Třída stáří

Označení jsou uvedena v tabulce 9

5.

Hodnota sledování

Numerické vyjádření (plocha s přesností na 2 desetinná místa)

6.

Jednotka

Označení jsou uvedena v tabulce 11

7.

Status sledování

Standardní seznam kódů

8.

Status důvěrnosti

Standardní seznam kódů


Tabulka 5

Označení druhu produkce

Číslo

Název

Poznámky

1.

Celková plocha vinic (plodících/ještě neplodících)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Plodící vinice – celkem

Σ 3, 7, 8

3.

Plodící vinice – moštové hrozny – celkem

Σ 4, 5, 6

4.

Plodící vinice – moštové hrozny k produkci vína s CHOP

 

5.

Plodící vinice – moštové hrozny pro vína s CHZO

 

6.

Plodící vinice – moštové hrozny pro vína bez CHOP nebo CHZO

 

7.

Plodící vinice – hrozny pro dvojí využití

 

8.

Plodící vinice – hrozny k sušení

 

9.

Ještě neplodící vinice – celkem

Σ 10, 14, 15

10.

Ještě neplodící vinice – moštové hrozny – celkem

Σ 11, 12, 13

11.

Ještě neplodící vinice – moštové hrozny pro vína s CHOP

 

12.

Ještě neplodící vinice – moštové hrozny pro vína s CHZO

 

13.

Ještě neplodící vinice – moštové hrozny pro vína bez CHOP nebo CHZO

 

14.

Ještě neplodící vinice – hrozny pro dvojí využití

 

15.

Ještě neplodící vinice – hrozny k sušení

 

16.

Vinice určené k produkci vegetativního množitelského materiálu révy

 

17.

Jiné révy jinde nezařazené (jnz)

 


Tabulka 6

Označení souhrnného druhu produkce

Číslo

Název

Poznámky

1.

Celková plocha vinic

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Réva vinná k produkci moštových hroznů – celkem

Σ 3, 4, 5

3.

Réva vinná k produkci vín s CHOP

 

4.

Réva vinná k produkci vín s CHZO

 

5.

Réva vinná k produkci vín bez CHOP a/nebo CHZO

 

6.

Réva vinná k produkci hroznů pro dvojí využití

 

7.

Réva vinná k produkci hroznů k sušení

 

8.

Révy jinde nezařazené (jnz)

 


Tabulka 7

Označení třídy velikosti celkové plochy vinic

Číslo

Název

Poznámky

1.

Celkem

Σ 2 – 8

2.

Méně než 0,1 ha

 

3.

Od 0,10 do 0,49 ha

 

4.

Od 0,50 do 0,99 ha

 

5.

Od 1 do 2,9 ha

 

6.

Od 3 do 4,9 ha

 

7.

Od 5 do 9,9 ha

 

8.

10 ha nebo více

 


Tabulka 8

Označení stupně specializace

Číslo

Název

Poznámky

1.

Podniky s vinicemi – celkem

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína

Σ 3, 7, 8

3.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína s CHOP a/nebo CHZO

Σ 4, 5, 6

4.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína pouze s CHOP

 

5.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína pouze s CHZO

 

6.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína pouze s CHOP a CHZO

 

7.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína bez CHOP a/nebo CHZO

 

8.

Podniky s vinicemi určenými pro výrobu několika druhů vín

 

9.

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu rozinek

 

10.

Podniky s jinými vinicemi

 

11.

Podniky s vinicemi určenými k několika druhům produkce

 


Tabulka 9

Označení třídy stáří

Číslo

Označení

Poznámky

1.

Celkem

Σ 2 – 5

2.

Méně než 3 roky

 

3.

3 až 9 let

 

4.

10 až 29 let

 

5.

30 let nebo více

 


Tabulka 10

Označení hlavních odrůd hroznů

Číslo

Označení

Poznámky

1.

Hlavní odrůdy hroznů celkem

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Hlavní červené odrůdy hroznů celkem

Σ 3 – 169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvèdre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Ostatní hlavní červené odrůdy hroznů (R)

 

169.

Ostatní hlavní červené smíšené odrůdy hroznů (R)

 

170.

Hlavní červené odrůdy hroznů celkem (W)

Σ 171 – 374

171.

Airen (W)

 

172.

Alarije (W)

 

173.

Albana (W)

 

174.

Albariño (W)

 

175.

Albillo (W)

 

176.

Albillo Mayor (W)

 

177.

Alicante Branco (W)

 

178.

Aligoté (W)

 

179.

Alvarinho (W)

 

180.

Ansonica (W)

 

181.

Antão Vaz (W)

 

182.

Arany sárfehér (W)

 

183.

Arinto/Pedernã (W)

 

184.

Arneis (W)

 

185.

Asirtiko (W)

 

186.

Athiri (W)

 

187.

Auxerrois (W)

 

188.

Avesso (W)

 

189.

Azal (W)

 

190.

Bacchus (W)

 

191.

Baco blanc (W)

 

192.

Beba (W)

 

193.

Bellone (W)

 

194.

Bianca (W)

 

195.

Biancame (W)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (W)

 

197.

Blanca Cayetana (W)

 

198.

Bombino bianco (W)

 

199.

Borba (W)

 

200.

Bourboulenc (W)

 

201.

Calagraño (W)

 

202.

Cariñena blanco (W)

 

203.

Cataratto lucido (W)

 

204.

Catarratto commune (W)

 

205.

Cayetana blanca (W)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)

 

207.

Chasan (W)

 

208.

Chasselas (W)

 

209.

Chenin (W)

 

210.

Clairette (W)

 

211.

Cococciola (W)

 

212.

Coda di volpe bianca (W)

 

213.

Côdega do Larinho (W)

 

214.

Colombard (W)

 

215.

Cortese (W)

 

216.

Cramposie selectionata (W)

 

217.

Cserszegi fűszeres (W)

 

218.

Diagalves (W)

 

219.

Dimyat (W)

 

220.

Doña Blanca (W)

 

221.

Elbling, Weißer (W)

 

222.

Ezerfürtű (W)

 

223.

Ezerjó (W)

 

224.

Falanghina (W)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (W)

 

226.

Feteasca alba (W)

 

227.

Feteasca regala (W)

 

228.

Fiano (W)

 

229.

Folle blanche (W)

 

230.

Frâncușă (W)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (W)

 

232.

Furmint (W)

 

233.

Galbena de Odobesti (W)

 

234.

Garganega (W)

 

235.

Garnacha blanca (W)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (W)

 

237.

Godello (W)

 

238.

Gouveio (W)

 

239.

Gouveio Real (W)

 

240.

Grasă de Cotnari (W)

 

241.

Grecanino dorato (W)

 

242.

Grechetto (W)

 

243.

Greco (W)

 

244.

Greco bianco (W)

 

245.

Grenache blanc (W)

 

246.

Grillo (W)

 

247.

Gros Manseng blanc (W)

 

248.

Gutedel, Weißer (W)

 

249.

Hárslevelű (W)

 

250.

Huxelrebe (W)

 

251.

Iordana (W)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)

 

253.

Jacquere (W)

 

254.

Kerner (W)

 

255.

Királyleányka (W)

 

256.

Kövidinka (W)

 

257.

Kunleány (W)

 

258.

Lakhegyi mézes (W)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (W)

 

260.

Len de l'El (W)

 

261.

Listan blanca (W)

 

262.

Loureiro (W)

 

263.

Macabeu/Macabeo (W)

 

264.

Malvasia (W)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (W)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (W)

 

267.

Malvasia bianca lunga (W)

 

268.

Malvasia Branca (W)

 

269.

Malvasia del Lazio (W)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (W)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (W)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (W)

 

273.

Malvasia Rei (W)

 

274.

Mantua/Chelva (W)

 

275.

Marisancho (W)

 

276.

Marsanne (W)

 

277.

Mauzac (W)

 

278.

Melon (W)

 

279.

Messeguera (W)

 

280.

Misket cherven (W)

 

281.

Monemvasia (W)

 

282.

Montepulciano bianco (W)

 

283.

Montua (W)

 

284.

Moscatel de Alejandría (W)

 

285.

Moscatel de grano menudo (W)

 

286.

Moscatel de Malaga (W)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/Tămâioasă românească (W)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (W)

 

290.

Moscato giallo (W)

 

291.

Moschato (W)

 

292.

Müller – Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)

 

293.

Muscadelle (W)

 

294.

Muscat Alexandrie (W)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (W)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)

 

297.

Muskateller (W)

 

298.

Mustoasă de Măderat (W)

 

299.

Neuburger (W)

 

300.

Nuragus (W)

 

301.

Ondarrabi Zuri (W)

 

302.

Ortega (W)

 

303.

Ortrugo (W)

 

304.

Palomino fino (W)

 

305.

Palomino superior (W)

 

306.

Pardina (W)

 

307.

Parellada (W)

 

308.

Passerina (W)

 

309.

Pecorino (W)

 

310.

Pedro Ximenez (W)

 

311.

Perruno (W)

 

312.

Petit Manseng (W)

 

313.

Pignoletto (W)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (W)

 

315.

Piquepoul blanc (W)

 

316.

Planta nova (W)

 

317.

Prosecco lungo (W)

 

318.

Rabigato (W)

 

319.

Rabo de Ovelha (W)

 

320.

Rebula (W)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (W)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (W)

 

323.

Rkatsiteli (W)

 

324.

Rompola (W)

 

325.

Roussanne (W)

 

326.

Sarba (W)

 

327.

Sardone (W)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)

 

329.

Savagnin Blanc (W)

 

330.

Savvatiano (W)

 

331.

Scheurebe (W)

 

332.

Seara Nova (W)

 

333.

Semillon (W)

 

334.

Šipon (W)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (W)

 

336.

Soultanina (W)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)

 

338.

Szürkebarát (W)

 

339.

Terret blanc (W)

 

340.

Tocai friulano (W)

 

341.

Torrontes (W)

 

342.

Tortosina (W)

 

343.

Trajadura/Treixadura (W)

 

344.

Tramini (W)

 

345.

Trebbiano abruzzese (W)

 

346.

Trebbiano di Soave (W)

 

347.

Trebbiano giallo (W)

 

348.

Trebbiano romagnolo (W)

 

349.

Trebbiano toscano (W)

 

350.

Treixadura (W)

 

351.

Ugni blanc (W)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (W)

 

353.

Verdeca (W)

 

354.

Verdejo blanco (W)

 

355.

Verdicchio bianco (W)

 

356.

Verdoncho (W)

 

357.

Verduzzo friulano (W)

 

358.

Verduzzo trevigiano (W)

 

359.

Vermentino (W)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (W)

 

361.

Vilana (W)

 

362.

Viogner (W)

 

363.

Viognier (W)

 

364.

Viosinho (W)

 

365.

Vital (W)

 

366.

Welschriesling (W)

 

367.

Xarello blanco (W)

 

368.

Xinisteri (W)

 

369.

Zalagyöngye (W)

 

370.

Zalema (W)

 

371.

Zenit (W)

 

372.

Zibibbo (W)

 

373.

Ostatní hlavní bílé odrůdy hroznů (W)

 

374.

Ostatní hlavní bílé smíšené odrůdy hroznů (W)

 

375.

Ostatní hlavní odrůdy hroznů jiných barev celkem (O)

Σ 376 – 386

376.

Babeasca gri (O)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (O)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)

 

379.

Grenache gris (O)

 

380.

Grenas Rose (O)

 

381.

Moschofilero (O)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)

 

383.

Roditis (O)

 

384.

Sauvignon gris (O)

 

385.

Ostatní hlavní odrůdy hroznů ostatních barev (O)

 

386.

Ostatní hlavní smíšené odrůdy hroznů ostatních smíšených barev (O)

 

387.

Hlavní odrůdy hroznů bez specifikované barvy celkem

 


Tabulka 11

Označení jednotky

Číslo

Označení

1.

Počet podniků

2.

Hektar


15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 888/2014

ze dne 14. srpna 2014

o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 může Komise vyhlásit omezení pro dovoz exemplářů některých druhů do Unie v souladu s podmínkami stanovenými v písmenech a) až d) uvedeného odstavce. Prováděcí opatření pro taková omezení byla stanovena v článku 71 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (2).

(2)

Seznam druhů, u nichž je zakázán dovoz do Unie, byl naposledy stanoven v červnu 2013 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 578/2013 (3).

(3)

Chorvatsko přistoupilo k Unii dne 1. července 2013. Ze seznamu druhů, jejichž dovoz do Unie je zakázán, by proto měly být vymazány veškeré odkazy na uvedený členský stát.

(4)

Vědecká prověřovací skupina dospěla na základě nejnovějších informací k závěru, že stav zachování některých dodatečných druhů uvedených v příloze A a B nařízení (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, pokud nebude zakázán jejich dovoz z určitých zemí původu do Unie. Dovoz exemplářů těchto nových druhů do Unie by proto měl být zakázán:

Loxodonta africana (lovecké trofeje) z Kamerunu,

Manis tricuspis z Guineje,

Balearica pavonina z Jižního Súdánu,

Balearica regulorum z Rwandy a Tanzanie,

Calumma tarzan z Madagaskaru,

Trioceros perreti a Trioceros serratus z Kamerunu,

Cordylus rhodesianus z Mosambiku,

Uroplatus sameiti z Madagaskaru,

Candoia carinata z Indonésie,

Python bivittatus z Číny,

Kinixys erosa z Demokratické republiky Kongo,

Pandinus imperator z Beninu (exempláře z volné přírody) a Toga (volně žijící exempláře a exempláře z farem).

(5)

Vědecká prověřovací skupina rovněž dospěla k závěru, že na základě nejnovějších dostupných informací by se u exemplářů těchto druhů již neměl požadovat zákaz dovozu do Unie:

Gopherus agassizii z Mexika,

Stigmochelys pardalis z Mosambiku (exempláře z farem) a Zambie (exempláře z farem a exempláře s kódem F),

Ornithoptera urvillianus (exempláře z volné přírody a exempláře z farem) z Šalamounových ostrovů,

Nardostachys grandiflora z Nepálu.

(6)

Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Unie.

(7)

Na 16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byly přijaty nové názvoslovné příručky živočichů (rozdělení druhů a přejmenování rodu) a měly by být odpovídajícím způsobem zohledněny v právních předpisech Unie. Kromě toho by měl být vymazán druh Euphyllia picteti, neboť tento druh není uznán ve standardních názvoslovných příručkách schválených na 16. zasedání konference smluvních stran.

(8)

Seznam druhů, jejichž dovoz do Unie je zakázán, by proto měl být aktualizován a prováděcí nařízení (EU) č. 578/2013 by v zájmu větší srozumitelnosti mělo být nahrazeno.

(9)

Proběhly konzultace s vědeckou prověřovací skupinou ustanovenou podle článku 17 nařízení (ES) č. 338/97.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami ustanoveným podle článku 18 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovoz exemplářů druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvedených v příloze tohoto nařízení ze zemí uvedených v téže příloze do Unie se zakazuje.

Článek 2

Provádění nařízení (EU) č. 578/2013 se zrušuje.

Odkazy na zrušené prováděcí nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2013 ze dne 17. června 2013 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie (Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Unie je zakázán

Druh

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

z volné přírody

lovecké trofeje

Uzbekistán

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

z volné přírody

lovecké trofeje

Bělorusko, Mongolsko, Tádžikistán, Turecko

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

z volné přírody

lovecké trofeje

Kanada (Britská Kolumbie), Kazachstán

a)

Ursus thibetanus

z volné přírody

lovecké trofeje

Rusko

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

z volné přírody

lovecké trofeje

Kamerun

a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

z volné přírody

všechny

Bahrajn

a)

Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Unie je zakázán

Druh

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b)

Saiga borealis

z volné přírody

všechny

Rusko

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Hippopotamus amphibius

z volné přírody

všechny

Gambie, Kamerun, Mosambik, Niger, Nigérie, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

z volné přírody

všechny

Rusko

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

z volné přírody

všechny

Etiopie

b)

Profelis aurata

z volné přírody

všechny

Tanzanie, Togo

b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

z volné přírody

všechny

Grónsko

b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

z volné přírody

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b)

Zaglossus bruijni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b)

Manis tricuspis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Ateles belzebuth

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Ateles fusciceps

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Ateles geoffroyi

z volné přírody

všechny

Belize, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Panama, Salvádor

b)

Ateles hybridus

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Lagothrix lagotricha

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Lagothrix lugens

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Lagothrix poeppigii

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b)

Cercopithecus erythrogaster

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Cercopithecus erythrotis

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Cercopithecus hamlyni

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Cercopithecus mona

z volné přírody

všechny

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

z volné přírody

všechny

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Cercopithecus preussi (synonymum C. lhoesti preussi)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Colobus vellerosus

z volné přírody

všechny

Nigérie, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonymum Cercocebus albigena)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Macaca cyclopis

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Macaca sylvanus

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Maroko

b)

Piliocolobus badius (synonymum Colobus badius)

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Galago matschiei (synonymum G. inustus)

z volné přírody

všechny

Rwanda

b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Perodicticus potto

z volné přírody

všechny

Togo

b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

z volné přírody

všechny

Guyana

b)

Pithecia pithecia

z volné přírody

všechny

Guyana

b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

všechny

živé

všechny

d)

Sciurus carolinensis

všechny

živé

všechny

d)

Sciurus niger

všechny

živé

všechny

d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

všechny

živé

všechny

d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Aquila rapax

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Gyps africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Gyps bengalensis

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Gyps indicus

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Gyps rueppellii

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Hieraaetus ayresii

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b)

Lophaetus occipitalis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Súdán, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

z volné přírody

všechny

Guinea, Mali, Jižní Súdán, Súdán

b)

Balearica regulorum

z volné přírody

všechny

Botswana, Burundi, Demokratická republika Kongo, Jihoafrická republika, Keňa, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

z volné přírody

všechny

Jihoafrická republika, Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Agapornis nigrigenis

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Agapornis pullarius

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Guinea, Mali, Togo

b)

Aratinga auricapillus

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Coracopsis vasa

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

z volné přírody

všechny

Surinam

b)

Hapalopsittaca amazonina

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Leptosittaca branickii

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Poicephalus gulielmi

z volné přírody

všechny

Kamerun, Pobřeží slonoviny, Kongo, Guinea

b)

Poicephalus robustus

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Guinea, Mali, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

z volné přírody

všechny

Benin, Libérie, Nigérie, Rovníková Guinea

b)

Psittacus erithacus timneh

z volné přírody

všechny

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Pyrrhura caeruleiceps

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b)

Pyrrhura pfrimeri

z volné přírody

všechny

Brazílie

b)

Pyrrhura subandina

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Bubo lacteus

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Bubo poensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Glaucidium capense

z volné přírody

všechny

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Scotopelia peli

z volné přírody

všechny

Guinea

b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

z volné přírody

všechny

Guyana

b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Mali, Súdán

b)

Uromastyx geyri

z volné přírody

všechny

Mali, Nigérie

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma ambreense

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma capuroni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma cucullatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma furcifer

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma guibei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma hilleniusi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma linota

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma peyrierasi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma tarzan

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma tsaratananense

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Calumma vatosoa

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

z volné přírody

všechny

Nigérie

b)

Chamaeleo gracilis

z volné přírody

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin

b)

 

z farem

o délce těla větší než 8 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Togo

b)

Chamaeleo senegalensis

z volné přírody

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

o délce těla větší než 6 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Benin, Togo

b)

Furcifer angeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer balteatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer belalandaensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer labordi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer monoceras

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer nicosiai

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Furcifer tuzetae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Trioceros camerunensis

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Trioceros deremensis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros eisentrauti

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Trioceros feae

z volné přírody

všechny

Rovníková Guinea

b)

Trioceros fuelleborni

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros montium

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Trioceros perreti

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Trioceros serratus

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Trioceros werneri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Trioceros wiedersheimi

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Cordylus rhodesianus

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Cordylus tropidosternum

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Cordylus vittifer

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma antanosy

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma barbouri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma berghofi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma comorensis

z volné přírody

všechny

Komory

b)

Phelsuma dubia

z volné přírody

všechny

Komory, Madagaskar

b)

Phelsuma flavigularis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma guttata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma hielscheri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma klemmeri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma laticauda

z volné přírody

všechny

Komory

b)

Phelsuma malamakibo

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma masohoala

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma modesta

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma mutabilis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma pronki

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma pusilla

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma seippi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma serraticauda

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Phelsuma v-nigra

z volné přírody

všechny

Komory

b)

Uroplatus ebenaui

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus fimbriatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus guentheri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus henkeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus lineatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus malama

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus phantasticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus pietschmanni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus sameiti

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Uroplatus sikorae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b)

 

z farem

o celkové délce větší než 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Varanus niloticus

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b)

 

z farem

o celkové délce větší než 35 cm

Benin

b)

 

z farem

všechny

Togo

b)

Varanus ornatus

z volné přírody

všechny

Togo

b)

 

z farem

všechny

Togo

b)

Varanus salvadorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

z volné přírody

všechny

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

z volné přírody

všechny

Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Naja kaouthia

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Naja siamensis

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Morelia boeleni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Python bivittatus

z volné přírody

všechny

Čína

b)

Python molurus

z volné přírody

všechny

Čína

b)

Python natalensis

z farem

všechny

Mosambik

b)

Python regius

z volné přírody

všechny

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

z volné přírody

všechny

Malajsie (poloostrovní)

b)

Python sebae

z volné přírody

všechny

Mauritánie

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

všechny

živé

všechny

d)

Trachemys scripta elegans

všechny

živé

všechny

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Cuora amboinensis

z volné přírody

všechny

Indonésie, Malajsie

b)

Cuora galbinifrons

z volné přírody

všechny

Čína, Laos

b)

Heosemys annandalii

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Heosemys grandis

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Heosemys spinosa

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Malayemys subtrijuga

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Notochelys platynota

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

z volné přírody

všechny

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Podocnemis unifilis

z volné přírody

všechny

Surinam

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

z farem

všechny

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

z volné přírody

všechny

Spojené státy americké

b)

Gopherus berlandieri

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Indotestudo forstenii

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Indotestudo travancorica

z volné přírody

všechny

všechny

b)

Kinixys belliana

z volné přírody

všechny

Benin, Ghana, Mosambik

b)

 

z farem

o délce karapaxu (měřena přímá délka bez vyklenutí) větší než 5 cm

Benin

b)

Kinixys erosa

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Togo

b)

Kinixys homeana

z volné přírody

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin

b)

 

z farem

o délce karapaxu (měřena přímá délka bez vyklenutí) větší než 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Manouria emys

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Manouria impressa

z volné přírody

všechny

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Mosambik, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

z volné přírody

všechny

Kazachstán

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Chitra chitra

z volné přírody

všechny

Malajsie

b)

Pelochelys cantorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

z volné přírody

všechny

Kamerun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

z volné přírody

všechny

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

z volné přírody

všechny

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

z volné přírody

všechny

Peru

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella bernhardi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella cowani

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella crocea

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella expectata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Mantella viridis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

všechny

živé

všechny

d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus comes

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b)

Hippocampus histrix

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

z volné přírody

všechny

Čína, Indonésie, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

z volné přírody

všechny

Benin, Ghana, Togo

b)

 

z farem

všechny

Benin, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Ornithoptera victoriae

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

 

z farem

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

z volné přírody

všechny

Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

z volné přírody

všechny

Fidži, Kambodža, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

z volné přírody

všechny

Fidži, Filipíny, Nová Kaledonie, Palau, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

z volné přírody

všechny

Marshallovy ostrovy, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

z volné přírody

všechny

Fidži, Kambodža, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mosambik, Nová Kaledonie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Tridacna squamosa

z volné přírody

všechny

Fidži, Kambodža, Mosambik, Nová Kaledonie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

z volné přírody

všechny

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

z volné přírody

všechny

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

z volné přírody

všechny

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

z volné přírody

všechny

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny

Šalamounovy ostrovy

b)

Euphyllia cristata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia divisa

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Plerogyra spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

z volné přírody

všechny

Tonga

b)

Platygyra sinensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

z volné přírody

všechny

Tonga

b)

Blastomussa spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny

Fidži

b)

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b)

ROSTLINY

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Ukrajina

b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Pachypodium rosulatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Pachypodium sofiense

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia guillauminiana

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Barlia robertiana

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Cypripedium japonicum

z volné přírody

všechny

Čína, Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově demokratická republika

b)

Cypripedium macranthos

z volné přírody

všechny

Jižní Korea, Rusko

b)

Cypripedium margaritaceum

z volné přírody

všechny

Čína

b)

Cypripedium micranthum

z volné přírody

všechny

Čína

b)

Dactylorhiza romana

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Dendrobium bellatulum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

z volné přírody

všechny

Laos

b)

Dendrobium wardianum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

z volné přírody

všechny

Belize

b)

Ophrys holoserica

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Ophrys pallida

z volné přírody

všechny

Alžírsko

b)

Ophrys tenthredinifera

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Ophrys umbilicata

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis coriophora

z volné přírody

všechny

Rusko

b)

Orchis italica

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis mascula

z volné přírody/z farem

všechny

Albánie

b)

Orchis morio

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis pallens

z volné přírody

všechny

Rusko

b)

Orchis punctulata

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis purpurea

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis simia

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko

b)

Orchis tridentata

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Orchis ustulata

z volné přírody

všechny

Rusko

b)

Phalaenopsis parishii

z volné přírody

všechny

Vietnam

b)

Serapias cordigera

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Serapias parviflora

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Serapias vomeracea

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Cyclamen mirabile

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Cyclamen pseudibericum

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Cyclamen trochopteranthum

z volné přírody

všechny

Turecko

b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

z volné přírody

všechny

Mosambik

b)


15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 889/2014

ze dne 14. srpna 2014,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o uznávání společných bezpečnostních požadavků v rámci programu schválených agentů a známých odesílatelů a programu oprávněných hospodářských subjektů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V oblastech celní i letecké bezpečnosti existují příslušné právní předpisy, zejména nařízení (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (2) o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které umožňují, že subjekty splňující určité podmínky a požadavky mohou být osvědčeny k zajištění zabezpečeného dodavatelského řetězce a k přispívání k němu.

(2)

Stávající právní úprava v oblasti celnictví a letectví stanoví určité uznávání osvědčení podle příslušných programů, zejména pokud jde o bezpečnostní zkoušky provedené pro každý z nich. V čl. 14k odst. 2 písm. b) a čl. 14k odst. 3 nařízení Komise č. 2454/93 (3) se stanoví, že pokud žadatel o postavení oprávněného hospodářského subjektu (AEO) je již schváleným agentem, považuje se kritérium „odpovídajících norem v oblasti bezpečnosti a zabezpečení“ za splněné ve vztahu k prostorám, pro které hospodářský subjekt obdržel postavení schváleného agenta. V bodech 6.3.1.2 a 6.4.1.2 přílohy nařízení Komise (EU) č. 185/2010 (4) se stanoví, že příslušný orgán nebo nezávislá osoba provádějící ověření, která jedná jeho jménem, by měly vzít v úvahu skutečnost, zda je žadatel o postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele držitelem osvědčení AEO.

(3)

Při praktickém provádění celních předpisů upravujících postavení oprávněných hospodářských subjektů, jakož i právních předpisů v oblasti letectví upravujících postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele, se ukázalo, že stávající uznávání mezi programy nestačí k zajištění nejvyšší možné součinnosti mezi příslušnými bezpečnostními programy. Bezpečnostní požadavky na program schválených agentů v oblasti letecké bezpečnosti a známých odesílatelů a na celní program oprávněných hospodářských subjektů jsou rovnocenné do takové míry, že je možné je více sblížit.

(4)

Další sbližování obou programů, pokud jde o stejnou úroveň uznávání, včetně požadované výměny informací, je nezbytná k tomu, aby se snížila administrativní zátěž pro dotčené hospodářské odvětví a státní orgány (jak celní úřady, tak úřady pro civilní letectví), zatímco by se dále posílila současná úroveň bezpečnosti.

(5)

Je nezbytné změnit nařízení (EHS) č. 2454/93 za účelem aktualizace odkazů na platné právní předpisy, zahrnutí uznání postavení známého odesílatele a jeho významu pro AEO, zformulování rámce působnosti pro uznávání společných požadavků mezi příslušnými programy a umožnění nezbytné výměny informací mezi celními a leteckými úřady.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1)

Článek 14k se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

být schváleným agentem podle definice v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (5) (‚schváleným agentem‘) a splňovat požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 185/2010 (6);

(5)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72."

(6)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 4“;"

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Jestliže je letecká společnost schváleným agentem, považují se podmínky stanovené v odstavci 1 za splněné ve vztahu k místům a operacím, pro něž žadatel postavení schváleného agenta obdržel, a to do té míry, že podmínky pro udělení postavení schváleného agenta jsou totožné nebo srovnatelné s podmínkami stanovenými v odstavci 1.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže je žadatel usazen na celním území Společenství, je schváleným agentem nebo známým odesílatelem podle definice v článku 3 nařízení (ES) č. 300/2008 a splňuje požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 185/2010, považují se podmínky stanovené v odstavci 1 za splněné ve vztahu k místům a operacím, pro něž žadatel obdržel postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele, a to do té míry, že podmínky pro udělení postavení schváleného agenta jsou totožné nebo srovnatelné s podmínkami stanovenými v odstavci 1.“

2)

V článku 14w se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Celní orgán vydávající osvědčení neprodleně zpřístupní příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za bezpečnost civilního letectví alespoň tyto údaje týkající se postavení oprávněného hospodářského subjektu, které má k dispozici:

a)

osvědčení AEO – bezpečnost a zabezpečení (AEOS) a osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení (AEOF), včetně jména držitele osvědčení, a případně jejich změny nebo zrušení nebo pozastavení postavení schváleného hospodářského subjektu, a příslušných důvodů;

b)

informace o tom, zda celní orgány navštívily konkrétní dotčené místo, datum poslední návštěvy a její účel (povolovací postup, opětovné posouzení, monitorování);

c)

jakákoli opětovné posouzení osvědčení AEOS nebo AEOF a jejich výsledky.

Po dohodě s příslušným vnitrostátním orgánem pro bezpečnost civilního letectví mohou vnitrostátní celní orgány nejpozději do 1. března 2015 stanovit podrobné způsoby výměny informací podle prvního pododstavce, na něž se nevztahuje elektronický informační a komunikační systém uvedený v článku 14x, a to nejpozději do 1. března 2015.

Vnitrostátní orgány odpovědné za bezpečnost civilního letectví, které s dotčenými informacemi nakládají, tyto informace použijí pouze pro účely příslušných programů pro schválené agenty nebo známé odesílatele a přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily bezpečnost těchto informací.“

3)

V článku 14x se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Tam, kde to připadá v úvahu, zejména pokud se postavení schváleného hospodářského subjektu považuje za základ pro udělení souhlasu nebo schválení nebo povolení podle jiných právních předpisů Unie, může být udělen přístup k informacím uvedeným v čl. 14w odst. 4 písm. a) a c) také příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za bezpečnost civilního letectví.“

4)

Příloha 1C se mění takto:

a)

název kolonky 15 se nahrazuje tímto:

Image

b)

název vysvětlivky ke kolonce 15 se nahrazuje tímto:

„15.

Již udělená povolení pro zjednodušené celní postupy nebo zjednodušení, osvědčení podle čl. 14k odst. 4 a/nebo postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele získaná podle čl. 14k odst. 2 a 3“;

c)

vysvětlivka ke kolonce 15 se nahrazuje tímto:

„V případě již udělených povolení pro zjednodušené celní postupy uveďte druh zjednodušení, příslušný celní režim a číslo povolení.Příslušný celní režim se uvádí formou písmen používaných jako názvy sloupců (A až K) k určení celních režimů v tabulce uvedené v příloze 37 hlavě I bodu B.

V případě čl. 14k odst. 2 a 3 uveďte získané postavení:schválený agent nebo známý odesílatel a číslo osvědčení.

V případě, že žadatel je držitelem jednoho nebo více osvědčení uvedených v čl. 14k odst. 4, uveďte druh a číslo osvědčení.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1).


15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 890/2014

ze dne 14. srpna 2014,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metobromuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U metobromuronu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny prováděcím rozhodnutím Komise 2011/253/EU (3).

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdržela Francie dne 15. prosince 2010 od společnosti Belchim Crop Protection NV/SA žádost o zařazení účinné látky metobromuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2011/253/EU bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navrhovaná žadatelem. Členský stát Francie určený jako zpravodaj předložil dne 10. ledna 2013 návrh zprávy o hodnocení. V souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 188/2011 (4) byly dne 13. května 2013 od žadatele vyžádány dodatečné informace. Hodnocení dodatečných informací ze strany Francie bylo předloženo ve formátu aktualizovaného návrhu zprávy o hodnocení v říjnu 2013.

(4)

Uvedený návrh zprávy o hodnocení byl přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj závěr o přezkumu hodnocení rizik účinné látky metobromuronu z hlediska pesticidů (5) dne 15. ledna 2014. Návrh zprávy o hodnocení a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 11. července 2014 v podobě zprávy Komise o přezkoumání metobromuronu.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující metobromuron mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné metobromuron schválit.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je však nezbytné stanovit některé podmínky a omezení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(7)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze schválení vyplynou.

(8)

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem ke konkrétní situaci vzniklé přechodem od směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následující. Členským státům by po schválení mělo být poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících metobromuron. Členské státy by případně měly povolení změnit, nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jednotnými zásadami poskytnuto delší období.

(9)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (6), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice, a s nařízeními schvalujícími účinné látky však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (7) měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka metobromuron, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin

1.   V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 30. června 2015 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku metobromuron.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující metobromuron jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny do 31. prosince 2014 uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje metobromuron jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 30. června 2016; nebo

b)

pokud přípravek obsahuje metobromuron jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. června 2016 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schvalují, podle toho, co nastane později.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/253/EU ze dne 26. dubna 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látek metobromuron, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 106, 27.4.2011, p. 13).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  EFSA Journal 2014; 12(2):3541. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(6)  Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Metobromuron

CAS 3060-89-7

CIPAC 168

3-(4-bromofenyl)-1-methoxy-1-methylurea

≥ 978 g/kg

1. ledna 2015

31. prosince 2024

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metobromuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 11. července 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

ochraně obsluhy a pracovníků;

b)

riziku pro ptáky, savce, vodní organismy a suchozemské necílové rostliny.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

a)

toxikologické posouzení metabolitů CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 a 4-bromoanilin;

b)

přijatelnost dlouhodobého rizika pro ptáky a savce.

Žadatel předloží uvedené informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2016.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„76

Metobromuron

CAS 3060-89-7

CIPAC 168

3-(4-bromofenyl)-1-methoxy-1-methylurea

≥ 978 g/kg

1. ledna 2015

31. prosince 2024

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metobromuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 11. července 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

ochraně obsluhy a pracovníků;

b)

riziku pro ptáky, savce, vodní organismy a suchozemské necílové rostliny.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

a)

toxikologické posouzení metabolitů CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 a 4-bromoanilin;

b)

přijatelnost dlouhodobého rizika pro ptáky a savce.

Žadatel předloží uvedené informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2016.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 891/2014

ze dne 14. srpna 2014,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka aminopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U aminopyralidu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny rozhodnutím Komise 2005/778/ES (3).

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 22. dubna 2004 od společnosti Dow AgroSciences Ltd. žádost o zařazení účinné látky aminopyralid do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2005/778/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 22. srpna 2006 návrh zprávy o posouzení. V souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení Komise (EU) č. 188/2011 (4) byly dne 27. května 2011 od žadatele vyžádány doplňující informace. Posouzení doplňujících informací ze strany Spojeného království bylo předloženo ve formátu aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení dne 8. června 2012.

(4)

Uvedený návrh zprávy o posouzení byl přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj závěr o hodnocení rizik účinné látky aminopyralid z hlediska pesticidů (5) dne 30. srpna 2013. Návrh zprávy o posouzení a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 11. července 2014 v podobě zprávy Komise o přezkoumání aminopyralidu.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující aminopyralid mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné aminopyralid schválit.

(6)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze schválení vyplynou.

(7)

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by však vzhledem ke specifické situaci vzniklé přechodem od směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následující. Členským státům by po schválení mělo být poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aminopyralid. Členské státy by případně měly povolení změnit, nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by pro předložení a posouzení úplné dokumentace podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jednotnými zásadami poskytnuto delší období.

(8)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (6), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice, nebo s nařízeními schvalujícími účinné látky však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(9)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (7) měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka aminopyralid, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin

1.   V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 30. června 2015 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku aminopyralid.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedeného nařízení, s výjimkou podmínek stanovených ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující aminopyralid jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. prosince 2014 uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I uvedeného nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje aminopyralid jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 30. června 2016, nebo

b)

pokud přípravek obsahuje aminopyralid jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. června 2016 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schvalují, podle toho, co nastane později.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2005/778/ES ze dne 28. října 2005, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení aminopyralidu a fluopikolidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 26).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(9):3352. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu

(6)  Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Aminopyralid

CAS 150114-71-9

CIPAC 771

4-amino-3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

≥ 920 g/kg

Následující relevantní nečistota nesmí překročit určité prahové hodnoty:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1. ledna 2015

31. prosince 2024

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání aminopyralidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 11. července 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

riziku pro podzemní vody, je-li tato látka používána v citlivých půdních nebo klimatických podmínkách;

b)

riziku pro vodní makrofyty a suchozemské necílové rostliny;

c)

chronickému riziku pro ryby.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„77

Aminopyralid

CAS 150114-71-9

CIPAC 771

4-amino-3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

≥ 920 g/kg

Následující relevantní nečistota nesmí překročit určité prahové hodnoty:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1. ledna 2015

31. prosince 2024

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č.1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání aminopyralidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 11. července 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

riziku pro podzemní vody, je-li tato látka používána v citlivých půdních nebo klimatických podmínkách;

b)

riziku pro vodní makrofyty a suchozemské necílové rostliny;

c)

chronickému riziku pro ryby.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 892/2014

ze dne 14. srpna 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/54


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. srpna 2014

o souladu evropských norem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a některých kapitol evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

(2014/531/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/95/ES jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

(2)

Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2001/95/ES se, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které se vztahují příslušné vnitrostátní normy, předpokládá, že výrobek je bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy, na něž v souladu s čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice Komise zveřejnila odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/95/ES evropské normy vypracovávají evropské normalizační organizace pověřené Komisí.

(4)

Podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2001/95/ES musí Komise zveřejnit odkazy na tyto normy.

(5)

Dne 27. července 2011 přijala Komise rozhodnutí 2011/477/EU (2). V tomto rozhodnutí je uvedeno, že aby se minimalizovalo nebezpečí uškrcení a vnitřního zadušení, měly by být vnitřní clony (a stínící prvky ovládané šňůrou) navrženy bezpečně a šňůra/šňůry, řetěz/řetězy, kuličkový řetěz/kuličkové řetězy a podobně nesmí vytvářet nebezpečnou smyčku. Jestliže navíc provedení výrobku nezamezuje vytvoření nebezpečné smyčky, výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením, aby se minimalizovalo riziko uškrcení. V případě přítomnosti bezpečnostních zařízení musí tato zařízení odolat manipulaci ze strany malých dětí. Navíc se z nich nesmí uvolňovat malé části, které by mohly způsobit vnitřní zadušení dítěte, nesmí představovat riziko fyzického poranění dětí, například o ostré hrany, zachycením prstů nebo o vystupující části, musí být podrobena zkoušce životnosti a únavy materiálu (opotřebení) a musí být také odolná vůči stárnutí vlivem povětrnostních podmínek.

(6)

Dne 4. září 2012 Komise vydala mandát M/505 evropským normalizačním organizacím, aby vypracovaly evropské normy pro řešení některých rizik, která pro děti představují vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení.

(7)

V reakci na mandát Komise zveřejnil dne 19. února 2014 Evropský výbor pro normalizaci (CEN) poprvé evropské normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a přepracovanou evropskou normu EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony.

(8)

Evropské normy EN 16433 a EN 16434 a určité kapitoly evropské normy EN 13120+A1 odpovídají mandátu M/505 a jsou v souladu s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES. Odkazy na tyto normy by proto měly být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření upravená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle směrnice 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tyto evropské normy splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES u rizik, na která se vztahují:

a)

EN 16433:2014 „Vnitřní clony – Ochrana před riziky uškrcení – Metody zkoušení“;

b)

EN 16434:2014 „Vnitřní clony – Ochrana před riziky uškrcení – Požadavky na bezpečnostní zařízení a metody jejich zkoušení“; a

c)

kapitoly 8.2 a 15 evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 „Vnitřní clony – Požadavky na jejich funkčnost včetně bezpečnosti“.

Článek 2

Odkazy na normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a na kapitoly 8.2 a 15 evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 budou zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/477/EU ze dne 27. července 2011 o požadavcích na bezpečnost, které mají podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Úř. věst. L 196, 28.7.2011, s. 21) splňovat evropské normy, aby se zabránilo určitým nebezpečím, která pro děti představují vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení.