ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 229

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
31. července 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/511/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. července 2014 o jmenování jednoho belgického člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

12

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2) provádí určitá opatření stanovená v rozhodnutí 2014/145/SZBP (3). Uvedená opatření zahrnují zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů určitých fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů a omezení určitých investic v reakci na nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu.

(2)

Dne 22. července 2014 dospěla Rada k závěru, že pokud by Rusko nereagovalo na požadavky uvedené v závěrech Evropské rady ze dne 27. června 2014 a v závěrech Rady ze dne 22. července, je připravena neprodleně zavést soubor dalších důrazných omezujících opatření. Považuje se proto za vhodné uplatnit dodatečná omezující opatření s cílem zvýšit náklady na akce Ruska, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a podpořit mírové urovnání krize. Tato opatření budou předmětem přezkumu a mohou být s ohledem na vývoj situace na místě pozastavena či odvolána nebo doplněna jinými omezujícími opatřeními.

(3)

Je vhodné uplatnit omezení na vývoz určitého zboží a technologií dvojího užití, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (4), a na poskytování souvisejících služeb a uplatnit omezení na určité služby související s dodávkami zbraní a vojenského zařízení, pokud je embargo na takové zboží uplatněno členskými státy. Tímto zákazem by neměl být dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

(4)

Je rovněž vhodné uplatnit omezení na prodej, dodávky, převod nebo vývoz, přímý či nepřímý, určitých technologií pro ropný průmysl v Rusku v podobě požadavku na udělení povolení.

(5)

Je rovněž vhodné omezit přístup na kapitálové trhy určitým finančním institucím, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů. Na jiné finanční služby, jako jsou například přijímání vkladů, platební služby a poskytování půjček ve vztahu k institucím neuvedeným v článku 5 tohoto nařízení, se toto nařízení nevztahuje.

(6)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(7)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zbožím a technologiemi dvojího užití“ položky uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009;

b)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I;

c)

„technickou pomocí“ jakákoliv technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

d)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

e)

„zprostředkováním“ tyto služby a činnosti:

i)

přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům,

ii)

provádění klientských příkazů,

iii)

obchodování na vlastní účet,

iv)

správa portfolií,

v)

investiční poradenství,

vi)

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí,

vii)

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí,

viii)

jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;

f)

„převoditelnými cennými papíry“ druhy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (s výjimkou platebních nástrojů), jako jsou:

i)

akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, podílům v osobních společnostech či jiných subjektech, včetně cenných papírů nahrazujících akcie,

ii)

dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně cenných papírů nahrazujících tyto cenné papíry,

iii)

všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích;

g)

„nástroji peněžního trhu“ takové druhy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkladové certifikáty a směnky, s výjimkou platebních nástrojů;

h)

„úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

i)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet, ať už přímo či nepřímo, zboží a technologie dvojího užití bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele.

Jsou-li koncovým uživatelem ruské vojenské síly, považuje se veškeré jim dodávané zboží a technologie za zboží a technologie dvojího užití určené pro vojenské použití.

2.   Při rozhodování o žádosti o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 428/2009 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické ani právnické osobě, žádnému subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že koncovým uživatelem by mohl být vojenský koncový uživatel nebo že by zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

Příslušné orgány však mohou udělit povolení, pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1 srpna 2014.

Vývozci poskytnou příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

Článek 3

1.   K prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu, ať už přímému či nepřímému, technologií uvedených v příloze II bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoliv, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo v jakékoli jiné zemi, pokud jsou taková zařízení nebo technologie určeny pro použití v Rusku, je nutné získat povolení.

2.   V případě veškerého prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu, pro něž je podle tohoto článku vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.

3.   V příloze II jsou uvedeny určité technologie, které jsou vhodné pro ropný průmysl pro použití při průzkumu a těžbě ropy v hlubinných vodách, arktickém průzkumu a těžbě ropy nebo v projektech zaměřených na ropu z břidlic v Rusku.

4.   Vývozci poskytnou příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

5.   Příslušné orgány neudělí žádné povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu technologií uvedených v příloze II, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že daný prodej, dodávka, převod nebo vývoz těchto technologií je určen pro projekty, které se týkají průzkumu a těžby ropy v hlubinných vodách, arktického průzkumu a těžby ropy nebo projektů zaměřených na ropu z břidlic v Rusku.

Příslušné orgány však mohou udělit povolení, pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1 srpna 2014.

6.   Za podmínek uvedených v odstavci 5 mohou příslušné orgány zrušit, pozastavit platnost, změnit nebo zrušit vývozní povolení, která udělily.

7.   Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví platnost, podstatně omezí nebo zruší povolení podle odstavce 5 nebo 6, uvědomí o tom dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi a poskytne jim nezbytné informace, přičemž dodrží ustanovení o důvěrnosti těchto informací podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 (5).

8.   Předtím, než členský stát udělí povolení podle odstavce 5 pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení podle odstavce 6 a 7 odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace pro vysvětlení svého rozhodnutí.

Článek 4

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu (6) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

c)

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi dvojího užití nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takového zboží nebo technologií jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele;

d)

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi dvojího užití, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele.

2.   Zákazy uvedenými v odstavci 1 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1 srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

3.   Povolení dotčeného příslušného orgánu podléhá poskytování:

a)

technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takových položek, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, nebo pokud se taková pomoc týká technologií pro použití v Rusku, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakékoli jiné zemi;

b)

financování nebo finanční pomoci souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek, nebo pro poskytování související technické pomoci, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, nebo pokud se taková pomoc týká technologií pro použití v Rusku, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakékoli jiné zemi.

4.   Je-li vyžadováno povolení podle odstavce 2 tohoto článku, článek 3, a zejména odst. 2 a 5 uvedeného článku, se použije obdobně.

Článek 5

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu se splatností delší než 90 dnů, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli jiné obchodování s nimi, jestliže jsou vydány po 1 srpna 2014:

a)

velkou úvěrovou institucí nebo jinou velkou institucí mající výslovný mandát podporovat konkurenceschopnost ruské ekonomiky, její diverzifikaci a podněcování investic, usazenou v Rusku, které jsou ke dni 1 srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou a které jsou uvedeny příloze III; nebo

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazenými mimo Unii, které jsou z 50 % nebo více vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze III; nebo

c)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni b) tohoto odstavce nebo v příloze III.

Článek 6

1.   Členské státy a Komise se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

povoleních udělených podle článku 3;

b)

porušování tohoto nařízení a problémech s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Komise je oprávněna měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 8

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi sankce podle odstavce 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 9

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze I.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli jejich pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze I.

Článek 10

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li uplatněn:

a)

subjekty uvedenými v čl. 5 písm. b) nebo c) nebo v příloze III;

b)

jinými ruskými osobami, subjekty či orgány;

c)

osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) či b) tohoto odstavce.

2.   Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto nařízení.

Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v článcích 2, 4 a 5, včetně jednání jako zástupců subjektů uvedených v článku 5.

Článek 13

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

(6)  Nejnovější znění je zveřejněno v Úř. věst. C 107, 9.4.2014, s. 1.


PŘÍLOHA I

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresou pro účely oznamování Evropské komisi

1.

Informace o příslušných orgánech členských států

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


PŘÍLOHA II

Seznam technologií podle článku 3

Kód KN

Popis:

7304 11 00

Bezešvé trouby a trubky, používané pro ropovody a plynovody, z nerezavějící oceli

7304 19 10

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 30

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 22 00

Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu

7304 23 00

Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo litiny)

7304 29 10

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 30

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 90

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7305 11 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované pod tavidlem

7305 12 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných pod tavidlem)

7305 19 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných)

7305 20 00

Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli.

7306 11

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 19

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7306 21 00

Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 29 00

Trouby a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

8207 13 00

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí ze slinutých karbidů kovů nebo cermetů

8207 19 10

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

8413 50

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny, poháněná motorem (kromě čerpadel položek 8413 11 a 8413 19, čerpadel pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním a čerpadel na beton)

8413 60

Rotační objemová čerpadla na kapaliny, poháněná motorem (kromě čerpadel položek 8413 11 a 8413 19, čerpadel pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním)

8413 82 00

Zdviže na kapaliny (kromě čerpadel)

8413 92 00

Části a součásti zdviží na kapaliny, j.n.

8430 49 00

Hloubicí nebo vrtací stroje pro zemní práce nebo těžbu nerostů nebo rud, nesamohybné a nehydraulické (kromě strojů pro ražení tunelů a ručních nástrojů)

ex 8431 39 00

Části a součásti strojů a zařízení čísla 8428, j.n.

ex 8431 43 00

Části a součásti hloubicích nebo vrtacích strojů položek 8430 41 nebo 8430 49, j.n.

ex 8431 49

Části a součásti strojů a zařízení čísel 8426, 8429 a 8430, j.n.

8705 20 00

Pojízdné vrtné soupravy

8905 20 00

Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

8905 90 10

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností, pro námořní plavbu (kromě plovoucích bagrů, plovoucích nebo ponorných vrtných nebo těžebních plošin; rybářských plavidel a válečných lodí)


PŘÍLOHA III

Seznam institucí uvedených v čl. 5 písm. a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


ROZHODNUTÍ

31.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/12


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. července 2014

o jmenování jednoho belgického člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2014/511/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na návrh belgické vlády,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/570/EU, Euratom o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2010 do 20. září 2015 (1).

(2)

Po skončení mandátu pana Clauda ROLINA se uvolnilo jedno místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Raymond COUMONT je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 8.


31.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/13


ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. března 2014 hlavy států a předsedové vlád Evropské unie důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace a Ruskou federaci vyzvali, aby okamžitě stáhla své ozbrojené síly na své základny v souladu s příslušnými dohodami. Uvedli, že jakékoliv další kroky Ruské federace vedoucí k destabilizaci situace na Ukrajině by měly další dalekosáhlé důsledky pro vztahy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, a to v celé řadě ekonomických oblastí.

(2)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), jímž Rada uložila opatření týkající se cestovních omezení a zmrazení majetku.

(3)

Dne 21. března 2014 připomněla Evropská rada prohlášení hlav států a předsedů vlád ze dne 6. března 2014 a požádala Komisi a členské státy, aby připravily případná cílená opatření.

(4)

Ve dnech 27. května, 27. června a 16. července 2014 hlavy států a předsedové vlád Evropské unie konstatovali, že probíhají přípravné práce Komise, Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a členských států týkající se případných cílených opatření, aby tak mohly být bezodkladně učiněny další kroky.

(5)

Dne 22. července Rada naléhavě vyzvala Ruskou federaci, aby aktivně využila svůj vliv na nelegálně ozbrojené skupiny v zájmu dosažení úplného, okamžitého, bezpečného a zabezpečeného přístupu na místo zřícení letadla Malajsijských aerolinií linky MH17 u Doněcka, plné spolupráce při vyzvedávání ostatků a osobního majetku a plné spolupráce při nezávislém vyšetřování, včetně volného přístupu na místo události, po dobu nezbytnou pro vyšetřování a případná následná šetření.

(6)

Rada rovněž naléhavě vyzvala Rusko, aby v zájmu dosažení rychlých a hmatatelných výsledků, pokud jde o zmírnění napětí, zastavilo stále intenzivnější pohyb zbraní, vybavení a bojovníků přes hranice. Rada dále vyzvala Rusko, aby stáhlo další jednotky z pohraniční oblasti.

(7)

Rada kromě toho připomněla předchozí závazky Evropské rady a uvedla, že je připravena neprodleně zavést soubor dalších důrazných omezujících opatření, pokud se nepodaří zrealizovat úplnou a okamžitou spolupráci ze strany Ruska v souvislosti s výše uvedenými požadavky. Rada požádala Komisi a ESVČ, aby dokončily přípravné práce týkající se případných cílených opatření a aby do 24. července navrhly možnosti postupu, mimo jiné pokud jde o přístup na kapitálové trhy, obranu, zboží dvojího užití a citlivé technologie, včetně v odvětví energetiky.

(8)

Vzhledem k závažnosti situace považuje Rada za vhodné, aby byla v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině přijata omezující opatření.

(9)

V této souvislosti je vhodné zakázat transakce s novými dluhopisy nebo akciemi či obdobnými finančními nástroji se splatností delší než 90 dnů nebo poskytování financování či investičních služeb pro ně nebo obchodování s nimi, vydanými ruskými finančními institucemi ve vlastnictví státu, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů. Tímto zákazem nejsou dotčeny půjčky uvedeným ruským finančním institucím ve vlastnictví státu bez ohledu na jejich splatnost.

(10)

Kromě toho by členské státy měly zakázat prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu do Ruska. Zakázáno by mělo být rovněž pořizování zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu z Ruska.

(11)

Dále by měl být zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží dvojího užití určeného pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku. Tímto zákazem by neměl být dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

(12)

Měl by být zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých citlivých druhů zboží a technologií, pokud jsou určeny pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic.

(13)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přímý či nepřímý nákup nebo prodej dluhopisů, akcií či obdobných finančních nástrojů se splatností delší než 90 dnů, zprostředkování či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli jiné obchodování s nimi, jestliže jsou vydány po 1. srpnu 2014:

a)

velkými úvěrovými institucemi nebo institucemi pro financování rozvoje usazenými v Rusku, které jsou ke dni 1. srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou a které jsou uvedeny v příloze;

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem mimo Unii, které jsou z 50 % nebo více vlastněny subjektem uvedeným v příloze; nebo

c)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni b) nebo v příloze,

se zakazují.

Článek 2

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, do Ruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících s vojenskými aktivitami a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytování financování nebo pomoci při financování v souvislosti s vojenskými aktivitami, což zahrnuje zejména dotace, půjčky, pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zakazuje se dovoz, nákup či přeprava zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, z Ruska státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

4.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 ani poskytování náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

Článek 3

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz veškerého zboží a technologií dvojího užití, jak je stanoveno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (2), státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států pro vojenské použití v Rusku nebo pro jakékoli vojenské koncové uživatele v Rusku.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytování financování nebo pomoci při financování v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky, pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014.

Článek 4

1.   Přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých technologií, které jsou vhodné pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic v Rusku, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států podléhají předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Poskytování:

a)

technické pomoci nebo jiných služeb v souvislosti s technologiemi uvedenými v odstavci 1;

b)

finančních prostředků nebo finanční pomoci za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu technologií uvedených v odstavci 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy

rovněž podléhá předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu.

3.   Příslušné orgány členských států nepovolí prodej, dodávky, převod nebo vývoz technologií nebo poskytnutí služeb uvedených v odstavcích 1 a 2, jestliže zjistí, že dotyčný prodej, dodávka, převod nebo vývoz nebo poskytnutí dotyčné služby jsou určeny pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené na ropu z břidlic v Rusku.

4.   Odstavcem 3 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014.

Článek 5

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 6

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto rozhodnutí.

Článek 7

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li tento nárok uplatněn:

a)

subjekty uvedenými v čl. 1 písm. b) nebo c) nebo v příloze; nebo

b)

jakýmikoli jinými ruskými osobami, subjekty či orgány; nebo

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.

2.   Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v článcích 1 až 4, včetně jednání jako zástupce subjektů uvedených v článku 1.

Článek 9

1.   Toto rozhodnutí se použije do 31. července 2015.

2.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Domnívá-li se Rada, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.

3.   Omezující opatření stanovená v tomto rozhodnutí budou přezkoumána nejpozději do 31. října 2014, a to zejména s ohledem na jejich účinek a na opatření přijatá třetími státy.

Článek 10

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

SEZNAM INSTITUCÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK