ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 218

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
24. července 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 796/2014 ze dne 23. července 2014 o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2014 ze dne 23. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/491/SZBP ze dne 22. července 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)

6

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

24.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 796/2014

ze dne 23. července 2014

o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 (2) stanoví pravidla pro vypracování, výběr, provádění, financování a kontrolu programů podle článku 6 nařízení (ES) č. 3/2008.

(2)

S ohledem na reformu politiky Unie týkající se propagace zemědělských produktů, jež se má uplatňovat ode dne 1. prosince 2015, je vhodné revidovat harmonogram pro předkládání programů stanovených v článcích 8 a 11 nařízení (ES) č. 501/2008. Revidovaný harmonogram rovněž umožní, aby se příslušné oborové a mezioborové organizace seznámily s novou četností předkládání, který by se v důsledku reformy politiky používal od roku 2016.

(3)

Nařízení (ES) č. 501/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 501/2008 se mění takto:

a)

V čl. 8 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oborové a mezioborové organizace v Unii, které zastupují daná odvětví (dále jen ‚navrhující organizace‘), předloží své programy členskému státu nejpozději do 28. února.“

b)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Výběr programů Komisí

1.   Členské státy předají Komisi seznam podle čl. 9 odst. 1, v němž je případně uveden seznam vybraných provádějících subjektů, pokud již byly určeny podle s čl. 8 odst. 3, a kopii každého programu. Tyto doklady musí být podány jak elektronicky, tak poštou, aby je Komise obdržela nejpozději do 30. dubna.

Pokud se jedná o program, který zahrnuje více členských států, předají příslušné členské státy seznam po společné dohodě.

2.   Komise nejpozději do 15. července informuje dotyčné členské státy, pokud shledá, že předložený program nebo jeho část nejsou v souladu:

a)

s předpisy Unie nebo

b)

s hlavními směry v případě vnitřního trhu nebo

c)

s kritérii uvedenými v čl. 9 odst. 2 v případě třetích zemí.

3.   Členské státy v souladu s čl. 7 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 3/2008 předají Komisi opravené programy ve lhůtě padesáti pěti kalendářních dnů po obdržení informací podle odstavce 2 tohoto článku.

Po ověření opravených programů rozhodne Komise nejpozději do 30. listopadu o tom, které programy může spolufinancovat podle postupu uvedeného v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 3/2008.

4.   Navrhující organizace je (jsou) odpovědná (odpovědné) za řádné provádění a řízení vybraného programu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na návrhy programů uvedených v nařízení (ES) č. 3/2008, které mají být předloženy od roku 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 147, 6.6.2008, s. 3).


24.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 797/2014

ze dne 23. července 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

24.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/6


ROZHODNUTÍ RADY 2014/491/SZBP

ze dne 22. července 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/189/SZBP (1), kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (dále jen „EBOŠ“).

(2)

Rozhodnutím 2013/189/SZBP byla stanovena finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů EBOŠ v období prvních 12 měsíců po uzavření finanční dohody, tedy v období od 1. srpna 2013 do 31. července 2014.

(3)

Dne 25. března 2014 se řídící výbor zřízený rozhodnutím 2013/189/SZBP usnesl, že období pokryté finanční dohodou by mělo být uvedeno do souladu s rozpočtovým rokem, který probíhá od 1. ledna do 31. prosince, tak aby bylo možné od roku 2016 stanovit jediné účetní období.

(4)

Je tedy třeba stanovit novou finanční referenční částku na období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015.

(5)

Rozhodnutí 2013/189/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 16 rozhodnutí 2013/189/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů EBOŠ během prvních 12 měsíců po uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 činí 535 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů EBOŠ v období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015 činí 756 000 EUR.

O finančních referenčních částkách určených k pokrytí výdajů EBOŠ v dalších obdobích rozhodne Rada.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. července 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/189/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2008/550/SZBP (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 22).