ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 209

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
16. července 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 765/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 766/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2014 ze dne 11. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 768/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 769/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 770/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách Unie oblastí III a IV plavidly plujícími pod vlajkou Irska

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 772/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu

47

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2014 ze dne 15. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 774/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2014

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/462/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2014 o jmenování maďarských členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2014, kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a zrušují rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2014, kterým se určují priority Unie pro politiku vynucování a kontroly v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

59

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 763/2014

ze dne 11. července 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 119 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví v článku 119 obecná pravidla ohledně poskytování informací a propagace, která se použijí na všechny operační programy a operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“). Podrobná pravidla, jež se týkají informačních a propagačních opatření pro veřejnost a informačních opatření pro žadatele a příjemce, jsou stanovena v příloze V nařízení (EU) č. 508/2014.

(2)

S cílem zajistit harmonizovanou vizuální identitu informačních a komunikačních opatření v případě operací, jež spadají do oblasti politiky soudržnosti Unie, včetně operací financovaných z ENRF, by měly být stanoveny pokyny pro vytvoření znaku Unie, vymezeny standardní barvy a stanoveny technické vlastnosti pro účely prezentace znaku Unie a uvádění fondu či fondů, z nichž je operace podporována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace o podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu

Členský stát nebo řídící orgán odpovídá za to, že bude zajištěno, aby veškerá informační a propagační opatření zaměřená na příjemce, potenciální příjemce a veřejnost informovala o skutečnosti, že je daná operace podporována z Evropského námořního a rybářského fondu, a to tím, že v rámci těchto opatření bude prezentován:

a)

znak Unie v souladu s článkem 2 spolu s údajem o Evropské unii v souladu s článkem 3;

b)

údaj o Evropském námořním a rybářském fondu, nebo, v případě operací financovaných z více fondů, údaj o evropských strukturálních a investičních fondech v souladu s článkem 4.

Článek 2

Znak Unie

1.   Znak Evropské unie musí být vytvořen v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze.

2.   Na internetových stránkách musí být znak Unie zobrazován barevně. Ve všech ostatních médiích musí být barva použita vždy, je-li to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech.

3.   Znak Unie musí být vždy jasně viditelný a nacházet se na významném místě. Jeho umístění a velikost musí být přiměřené z hlediska rozsahu používaného materiálu či dokumentu. Výška znaku Unie musí činit minimálně 1 cm. V případě drobných propagačních předmětů musí tato výška činit minimálně 5 mm.

4.   Je-li znak Unie prezentován na internetové stránce, musí být umístěn viditelně uvnitř zobrazovací plochy digitálního zařízení, aniž by se uživatelé museli posouvat na stránce dolů.

5.   Jsou-li vedle znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie co do výšky či šířky alespoň stejný rozměr, jaký má největší z těchto dalších log. Je doporučeno, aby byl znak EU umístěn se znatelným odstupem od loga organizace třetí strany.

Článek 3

Údaj o Evropské unii

1.   Název Evropské unie musí být uváděn vždy v plném znění. Spolu se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma a Verdana. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

2.   Vzájemná poloha textu a znaku Unie není konkrétně stanovena, avšak text by neměl do znaku zasahovat.

3.   Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. V závislosti na pozadí musí být písmo provedeno v barvě modré Reflex Blue, černé nebo bílé.

Článek 4

Údaj o Evropském námořním a rybářském fondu

Pokud se na internetové stránce hovoří o Evropském námořním a rybářském fondu nebo o evropských strukturálních a investičních fondech, musí být tento údaj uveden viditelně uvnitř zobrazovací plochy digitálního zařízení, aniž by se uživatelé museli posouvat na stránce dolů.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014 s. 1.


PŘÍLOHA

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev

Podrobnosti a pokyny v úplném znění viz:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SYMBOLICKÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich cípy se nedotýkají.

GEOMETRICKÝ POPIS

Image

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru pomyslného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky obdélníku. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp směřuje vertikálně a další dva jsou na přímce kolmé ke stožáru. Hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení:

PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku,

PANTONE YELLOW pro hvězdy.

ČTYŘBARVOTISK

Je-li používán čtyřbarvotisk, je nutno obě standardní barvy reprodukovat s použitím systému čtyř základních barev.

PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

POSTUP MONOCHROMATICKÉ PRODUKCE

Při použití černé barvy je obdélník nutno opatřit černým obrysem a hvězdy zobrazit černě na bílé podkladové ploše.

Image

Při použití modré barvy (Reflex Blue) je nutno obdélník zobrazit touto barvou ze 100 % a hvězdy zobrazit negativní bílou.

Image

REPRODUKCE NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je nutno obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

Image

16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 764/2014

ze dne 11. července 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve formě bezbarvých kapslí naplněných nažloutlým práškem, v balení pro drobný prodej v malé plastové lahvičce s etiketou a se šroubovacím uzávěrem, která obsahuje 60 kapslí. Každá kapsle obsahuje tyto složky:

glukosamin-hydrochlorid (300 mg),

chondroitin-sulfát,

methylsulfonylmethan,

malá množství esterů kyseliny askorbové (vitamín C).

Podle etikety je výrobek předkládaný jako potravinový doplněk k lidskému požívání. Doporučená denní dávka uvedená na etiketě je tři kapsle denně.

2106 90 92

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na doplňkové poznámce 5 ke kapitole 21 a na znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 92.

S ohledem na doporučenou denní dávku uvedenou na etiketě výrobek nemá jasně definované profylaktické nebo terapeutické vlastnosti. V důsledku toho nemůže být zařazen jako lék do čísla 3004.

Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinový přípravek předkládaný v odměřených dávkách, který je určen pro použití jako potravinový doplněk, jsou splněny požadavky doplňkové poznámky 5 ke kapitole 21.

Výrobek je proto třeba zařadit do čísla 2106 jako potravinový přípravek, jinde neuvedený ani nezahrnutý.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 765/2014

ze dne 11. července 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Směs zmrazeného ovoce obsahující (v % hmotnostních):

jahody

55

banány

20

ananas

15

borůvky kanadské

10

Výrobek je balený do sáčků obsahujících kousky zmrazeného ovoce, které je možné rozmixovat v mixéru.

0811 10 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 0811, 0811 10 a 0811 10 90.

Výrobek je směsí různého zmrazeného ovoce. Jeho podstatný charakter je dán jahodami, které představují největší podíl dotyčného výrobku.

Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 0811 10 90 jako jahody.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 766/2014

ze dne 11. července 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek předkládaný v kapalné formě a upravený pro drobný prodej v lahvích o objemu 200 ml, 500 ml nebo 1 000 ml.

Výrobek sestává z:

chloridu sodného (0,9 %),

sterilní vody.

Každá láhev je vybavena ergonomicky tvarovanou oční miskou a krytem proti prachu a je určena pro jednorázové použití.

Podle etikety se výrobek používá na výplach očí v případě nouze s cílem odstranit cizí tělíska a chemické látky.

3307 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 ke třídě VI, na poznámce 3 ke kapitole 33 a na znění kódů KN 3307 a 3307 90 00.

Vzhledem k tomu, že výrobek je upraven v balení pro drobný prodej a je vhodný pro použití jako kosmetický nebo toaletní přípravek, považuje se za kosmetický nebo toaletní přípravek. Jeho zařazení do kapitoly 25 nebo kapitoly 30 je proto vyloučeno (viz poznámka 2 d) ke kapitole 25 a poznámka 1 e) ke kapitole 30).

Výrobek je proto třeba zařadit do čísla 3307 jako jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2.

Výrobek předkládaný v kapalné formě a upravený pro drobný prodej v lahvích o objemu 200 ml nebo 1 000 ml.

Výrobek sestává z:

fosforečnanu sodného (1–5 %),

fosforečnanu draselného (1 %),

sterilní vody.

Každá láhev je vybavena ergonomicky tvarovanou oční miskou a krytem proti prachu a je určena pro jednorázové použití.

Podle etikety se výrobek používá na výplach očí v případě nouze s cílem neutralizovat kyseliny nebo zásady.

3307 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 ke třídě VI, na poznámce 3 ke kapitole 33 a na znění kódů KN 3307 a 3307 90 00.

Jelikož výrobek není samostatnou chemicky definovanou sloučeninou, jeho zařazení do čísla 2835 jako fosforečnany chemicky definované i nedefinované je vyloučeno (viz poznámka 1 ke kapitole 28).

Vzhledem k tomu, že výrobek je upraven v balení pro drobný prodej a je vhodný pro použití jako kosmetický nebo toaletní přípravek, považuje se za kosmetický nebo toaletní přípravek. Jeho zařazení do kapitoly 30 je proto vyloučeno (viz poznámka 1 e) ke kapitole 30).

Výrobek je proto třeba zařadit do čísla 3307 jako jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 767/2014

ze dne 11. července 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek tvoří kostka sušených předvařených nudlí (přibližně 65 g), sáček s dochucovacími přísadami (přibližně 3,4 g), sáček jedlého oleje (přibližně 2 g) a sáček sušené zeleniny (přibližně 0,8 g).

Výrobek je předkládán jako sada zabalená společně v jednom balení pro drobný prodej pro přípravu jídla z nudlí.

Podle návodu natištěného na obale je před požitím nutno přidat vroucí vodu.

1902 30 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 1902, 1902 30 a 1902 30 10.

Výrobek je sada v balení pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 3 b). Podstatný charakter výrobku dávají nudle, které tvoří jeho největší podíl. Zařazení výrobku do čísla 2104 jako polévky a bujóny nebo přípravky pro polévky a bujóny je proto vyloučeno.

Výrobek je třeba zařadit do čísla 1902 jako těstoviny, též vařené nebo nadívané nebo jinak připravené.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 768/2014

ze dne 11. července 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů rodu Beryx ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 22).


PŘÍLOHA

č.

08/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

ALF/3X14-

Druh

Pilonoši rodu Beryx (Beryx spp.)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Datum ukončení

17. 5. 2014


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 769/2014

ze dne 11. července 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

č.

09/TQ43

Členský stát

Španělsko

Populace

POK/56-14

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

Datum ukončení

23.6.2014


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 770/2014

ze dne 11. července 2014,

kterým se stanoví zákaz rybolovu stříbrnice atlantské ve vodách Unie oblastí III a IV plavidly plujícími pod vlajkou Irska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

č.

10/TQ43

Členský stát

Irsko

Populace

ARU/34-C

Druh

Stříbrnice atlantská (Argentina silus)

Oblast

Vody Unie oblastí III a IV

Datum ukončení

25.6.2014


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 771/2014

ze dne 14. července 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 18 odst. 3, čl. 72 odst. 3, čl. 98 odst. 2 a čl. 115 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění nařízení (EU) č. 508/2014 je nezbytné přijmout ustanovení, která vymezí:

vzor pro prezentaci operačních programů týkajících se opatření, jež mají být spolufinancována Evropským námořním a rybářským fondem (dále jen „ENRF“),

strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU (dále jen „plány vyrovnání“),

vzor pro předávání finančních údajů ze strany členských států týkajících se prognózy částky, v jejíž výši členské státy předpokládají, že předloží žádosti o platby,

prvky, které mají být obsaženy ve zprávách o předběžném hodnocení operačních programů, a

minimální požadavky na plány týkající se hodnocení operačních programů během programového období.

(2)

Tato ustanovení spolu úzce souvisejí, neboť se zabývají různými stránkami obsahu a prezentace operačních programů a plánů vyrovnání, které předkládají členské státy v rámci ENRF. Za účelem zajištění potřebného souladu mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění jejich použití ze strany řídicího orgánu je žádoucí zahrnout tato ustanovení do tohoto nařízení.

(3)

Vzor pro operační programy by měl harmonizovat prezentaci údajů v každém oddíle operačního programu. To je nezbytné, aby se zajistila jednotnost a srovnatelnost údajů a případně možnost jejich shrnutí.

(4)

Vzor pro operační programy bude tvořit základ pro vývoj systému pro elektronickou výměnu dat podle čl. 74 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) týkajícího se operačních programů. Měl by tudíž vymezit způsob, jakým budou údaje o operačních programech zadávány do systému elektronické výměny dat. To by však nemělo mít vliv na konečnou podobu prezentace operačních programů, včetně úpravy textu a tabulek, jelikož systém elektronické výměny dat má umožňovat různé strukturování a různou prezentaci údajů zadaných do tohoto systému.

(5)

Vzor pro prezentaci operačních programů by měl odrážet obsah operačního programu podle článku 18 nařízení (EU) č. 508/2014 a článku 27 nařízení (EU) č. 1303/2013. Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro zadávání údajů, měl by vzor definovat technické specifikace každého pole v systému pro elektronickou výměnu dat. Kromě strukturovaných údajů by vzor měl poskytovat možnost předkládat nestrukturované informace ve formě povinných či nepovinných příloh. Pro takové přílohy není nutné stanovovat technické specifikace.

(6)

Článek 72 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví, že dotčené členské státy předloží Komisi plán vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU.

(7)

Podle článku 73 nařízení (EU) č. 508/2014 by tyto plány vyrovnání měly obsahovat i informace o státní podpoře poskytnuté členskými státy v podobě dodatečných finančních prostředků na provádění plánů vyrovnání.

(8)

Struktura plánu vyrovnání by měla zajišťovat jednotnost a kvalitu informací, minimální úroveň podrobností a normalizovaný formát. Měla by také umožňovat srovnatelnost mezi dotčenými regiony, jakož i mezi roky provádění.

(9)

Struktura plánu vyrovnání by měla obsahovat členění seznamu způsobilých produktů rybolovu a akvakultury a typu provozovatelů uvedených v článku 70 nařízení (EU) č. 508/2014 podle nejvzdálenějších regionů.

(10)

Struktura plánu vyrovnání by měla zahrnovat i úroveň vyrovnání vypočtenou v souladu s článkem 71 nařízení (EU) č. 508/2014.

(11)

Článek 98 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví, že členské státy předloží Komisi prognózu týkající se částky, v jejíž výši předpokládají, že předloží žádosti o platby na stávající a následující rozpočtový rok.

(12)

Vzor, který mají členské státy při předkládání této prognózy použít, by měl zajišťovat, aby byly Komisi včas k dispozici jednotné informace, s cílem umožnit ochranu finančních zájmů Unie, zajistit prostředky účinného provádění programu a usnadnit finanční řízení.

(13)

Podle článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou členské státy povinny provádět předběžná hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce jednotlivých programů. Ustanovení čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 vyžaduje, aby byla tato předběžná hodnocení Komisi předkládána současně s programem a se shrnutím. Prvky, které by měly být obsaženy ve zprávách o předběžném hodnocení podle čl. 115 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014, by měly umožňovat potřebnou harmonizaci údajů, aby mohla Komise provést shrnutí zpráv o předběžném hodnocení na úrovni Unie, jak požaduje článek 118 nařízení (EU) č. 508/2014.

(14)

Podle článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013 má řídicí orgán vypracovat plán hodnocení operačního programu během programového období. Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) č. 508/2014 požaduje, aby byl plán hodnocení zahrnut do operačních programů. Minimální požadavky na program by Komisi měly umožnit ověření toho, že činnosti hodnocení a zdroje předpokládané v plánu jsou realistické a umožní členským státům dodržet požadavky na hodnocení uvedené v čl. 54 odst. 1 a 2 a v čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(15)

S cílem zajistit rychlé uplatňování opatření tohoto nařízení by toto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prezentace obsahu operačních programů

Obsah operačních programů popsaný v článku 18 nařízení (EU) č. 508/2014 se prezentuje v souladu se vzorem vymezeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Struktura plánu vyrovnání pro nejvzdálenější regiony

Strukturu plánu vyrovnání pro nejvzdálenější regiony podle článku 72 nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví příloha II tohoto nařízení.

Článek 3

Vzor pro předávání finančních údajů

Při předkládání finančních údajů Komisi podle článku 98 nařízení (EU) č. 508/2014 použijí členské státy vzor vymezený v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Obsah předběžného hodnocení

Předběžné hodnocení podle článku 55 nařízení (EU) č. 1303/2013 se přikládá k operačnímu programu v podobě zprávy, jež obsahuje tyto prvky:

a)

shrnutí v anglickém jazyce;

b)

shrnutí v jazyce nebo jazycích příslušného členského státu;

c)

specifické prvky vymezené v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Minimální požadavky na plán hodnocení

Minimální požadavky na plán hodnocení podle článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013 vymezuje bod 10 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


PŘÍLOHA I

Vzor pro operační programy v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

Kód CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Název

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verze

<0.3 type="N" input="G">

První rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Poslední rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Způsobilý od

<0.6 type="D" input="G">

Způsobilý do

<0.7 type="D" input="G">

Číslo rozhodnutí EK

<0.8 type="S" input="G">

Datum rozhodnutí EK

<0.9 type="D" input="G">

1.   PŘÍPRAVA OPERAČNÍHO PROGRAMU A ZAPOJENÍ PARTNERŮ

1.1   Příprava operačního programu a zapojení partnerů (v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2   Výstup předběžného hodnocení (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 508/2014)

1.2.1.   Popis procesu předběžného hodnocení

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Přehled doporučení hodnotitelů zapojených do předběžného hodnocení a stručný popis způsobu jejich využití

Téma [předem definuje Komise]

Doporučení

Jak bylo doporučení využito, nebo proč nebylo zohledněno

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY (SWOT) A URČENÍ POTŘEB (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

2.1.   Analýza SWOT a určení potřeb

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie pro ENRF

Název priority Unie pro ENRF <2.1 type="S" input="S">]

Silné stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabé stránky

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Příležitosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Hrozby

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Určení potřeb na základě analýzy SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Soulad analýzy SWOT s víceletým národním strategickým plánem pro akvakulturu (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Soulad analýzy SWOT s pokrokem za účelem dosažení dobrého stavu prostředí prostřednictvím rozvoje a provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konkrétní potřeby týkající se pracovních míst, životního prostředí, zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí a podpory inovací

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Kontextové ukazatele výchozí situace

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie pro ENRF

Název priority Unie pro ENRF <2.2 type="S" input="S">

Kontextový ukazatel výchozí situace

Výchozí rok

Hodnota

Měrná jednotka

Zdroj informací

Připomínky/odůvodnění

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   POPIS STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT K INTELIGENTNÍMU A UDRŽITELNÉMU RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAČLENĚNÍ (V SOULADU S ČLÁNKEM 27 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

3.1.   Popis strategie

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Specifické cíle a ukazatele výsledků

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

Název priority Unie <3.2 type="S" input="S">

Specifický cíl

Název specifického cíle <3.2 type="S" input="S">

Ukazatel výsledku, tzn. cíl, kterého se členský stát snaží s podporou ENRF dosáhnout

Název ukazatele výsledku a jeho měrná jednotka

Cílová hodnota pro rok 2023

Měrná jednotka

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Příslušná opatření a ukazatele výstupů

Níže uvedená tabulka se bude opakovat pro každý dříve vybraný specifický cíl příslušné priority Unie.

Priorita Unie

Název priority Unie <3.3 type="S" input="G">

Specifický cíl

Název specifického cíle <3.3 type="S" input="G">

Název vybraného příslušného opatření

 

Ukazatele výstupů podle opatření

Odůvodnění kombinace opatření ENRF (s podporou předběžného hodnocení a analýzy SWOT)

Tematický cíl, k němuž vybrané opatření přispívá

Pokud je ukazatel zařazen do výkonnostního rámce

Název ukazatele výstupu s jeho měrnou jednotkou

Cílová hodnota pro rok 2023

Měrná jednotka

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Popis doplňkovosti programu s ostatními evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI)

3.4.1.   Ujednání o doplňkovosti a koordinaci s ostatními fondy ESI a jinými příslušnými finančními nástroji Unie a členských států

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Hlavní plánovaná opatření ke snížení administrativní zátěže

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informace o makroregionálních strategiích a strategiích pro přímořské oblasti (jsou-li relevantní)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ ENRF

4.1.   Popis konkrétních potřeb oblastí sítě Natura 2000 a příspěvek programu ke zřízení ucelené sítě oblastí obnovy rybích populací podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Popis akčního plánu pro rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost drobného pobřežního rybolovu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Popis metody pro výpočet zjednodušených nákladů podle čl. 67 odst. 1 písm. b) až d) nařízení (EU) č. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Popis metody pro výpočet dodatečných nákladů nebo ztráty příjmů podle článku 96 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Popis metody pro výpočet vyrovnání podle příslušných kritérií stanovených pro každou z využitých činností podle čl. 40 odst. 1 a článků 53, 54, 55 a 67 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   V případě opatření za účelem trvalého zastavení rybolovných činností podle článku 34 nařízení (EU) č. 508/2014 takový popis zahrnuje cíle a opatření, jež mají být přijata v zájmu snížení rybolovné kapacity v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 1380/2013. Rovněž se uvede popis metody pro výpočet prémie udělované podle článků 33 a 34 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Vzájemné fondy pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof (v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Popis využití technické pomoci (v souladu s článkem 78 nařízení (EU) č. 508/2014)

4.8.1.   Technická pomoc z podnětu členských států

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Vytváření národních sítí

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SPECIFICKÉ INFORMACE O INTEGROVANÉM ÚZEMNÍM ROZVOJI

5.1.   Informace o provádění komunitně vedeného místního rozvoje

Informace by se měly zaměřit na úlohu komunitně vedeného místního rozvoje v operačních programech (OP) ENRF v souladu s údaji uvedenými v dohodě o partnerství a s cílem předejít zdvojování údajů již uvedených v dohodě.

5.1.1.   Popis strategie komunitně vedeného místního rozvoje (v souladu s článkem 60 nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Seznam kritérií používaných k výběru rybolovných oblastí (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Seznam kritérií výběru pro strategie místního rozvoje (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Jasný popis příslušných úloh místních akčních skupin v oblasti rybolovu (FLAG), řídícího orgánu nebo určeného subjektu pro veškeré úkoly v oblasti provádění strategie (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. m) bodem ii) nařízení (EU) č. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informace o předběžných platbách pro skupiny FLAG (v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

Oddíl týkající se vnitrostátních sítí pro skupiny FLAG viz bod 4.8.2 (technická pomoc).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informace o integrovaných územních investicích (v souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V případě, že je integrovaná územní investice zřízená v rámci strukturálních fondů doplněna finanční podporou z ENRF, vyplňte prosím následující tabulku:

Zahrnutá opatření ENRF [zvolte z rozbalovacího seznamu]

Orientační finanční příděl z ENRF, v EUR

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   PLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (V SOULADU S ČLÁNKEM 55 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

6.1.   Určení příslušných předběžných podmínek a posouzení jejich plnění

6.1.1.   Tabulka: Příslušné specifické předběžné podmínky a posouzení jejich plnění

Předběžná podmínka

Priorita nebo priority Unie, které/kterých se příslušná podmínka týká

Předběžná podmínka splněna

ANO

/

NE

/

ČÁSTEČNĚ

Kritéria

Kritéria splněna

(ano/ne)

Vlastní hodnocení s vysvětlením k plnění každého kritéria příslušných předběžných podmínek

Odkazy

(na strategie, právní akty nebo jiné relevantní dokumenty, včetně odkazů na příslušné oddíly, články či odstavce, doplněné o internetové odkazy nebo přístup k celému znění)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kritérium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabulka: Příslušné obecné předběžné podmínky a posouzení jejich plnění

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Popis opatření, která je třeba přijmout, odpovědné subjekty a harmonogram provedení opatření

6.2.1.   Tabulka: Opatření plánovaná za účelem splnění specifických předběžných podmínek ENRF

Předběžná podmínka

Nesplněná kritéria

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta (datum)

Subjekty odpovědné za splnění

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Opatření 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Subjekt x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabulka: Opatření plánovaná za účelem splnění obecných předběžných podmínek

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   POPIS VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE (V SOULADU S ČLÁNKEM 22 A PŘÍLOHOU II NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

7.1.   Tabulka: Výkonnostní rámec

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

 

Ukazatel a případně měrná jednotka [Ukazatele výstupů z ukazatelů dříve vybraných v oddíle 3.3 v rámci priorit Unie pro zařazení do výkonnostního rámce]

Milník pro rok 2018

Cíle pro rok 2023

[generované automaticky z kapitoly OP věnované strategii OP]

Finanční ukazatel

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Ukazatel výstupu 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Ukazatel výstupu 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabulka: odůvodnění volby ukazatelů výstupů pro zařazení do výkonnostního rámce

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé z příslušných priorit Unie pro ENRF.

Priorita Unie

 

Zdůvodnění výběru ukazatelů výstupů zařazených do výkonnostního rámce (4), včetně vysvětlení podílu finančního přídělu připadajícího na operace, které povedou k výstupům, jakož i metody použité pro výpočet podílu, jenž musí překročit 50 % finančního přídělu na danou prioritu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Údaje nebo podklady použité pro odhad hodnoty milníků a cílů a metoda výpočtu (např. údaje o jednotkových nákladech, referenční hodnoty, standardní nebo minulá míra realizace, odborné poradenství, závěry předběžných hodnocení)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informace o způsobu, jakým byly metodika a mechanismy určené k zajištění jednotnosti fungování výkonnostního rámce uplatněny v souladu s ustanoveními dohody o partnerství

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANČNÍ PLÁN (V SOULADU S ČLÁNKEM 20 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 A PROVÁDĚCÍM AKTEM KOMISE PODLE ČL. 16 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

8.1.   Celkový příspěvek ENRF plánovaný na každý rok, v EUR

Rok

Hlavní příděl z ENRF  (5)

Výkonnostní rezerva ENRF

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Celkem

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Příspěvek ENRF a míra spolufinancování pro priority Unie, technickou pomoc a jinou podporu (v EUR)

 

 

Celková podpora

Hlavní příděl (finanční prostředky celkem minus výkonnostní rezerva)

Výkonnostní rezerva

Podíl výkonnostní rezervy (podpora Unie) na celkové unijní podpoře

Priority Unie

Opatření v rámci priority Unie

Příspěvek ENRF

(včetně výkonnostní rezervy)

Příspěvek členského státu

(včetně výkonnostní rezervy)

Míra spolufinancování ENRF

Podpora ENRF

Příspěvek členského státu

Výkonnostní rezerva ENRF

Příspěvek členského státu (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje

Článek 33, článek 34 a čl. 41 odst. 2 (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie č. 1 (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Podpora provádění společné rybářské politiky

zlepšování a poskytování vědeckých znalostí a shromažďování a správa údajů (čl. 13 odst. 4 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) až l)) (čl. 13 odst. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. e)) (čl. 13 odst. 3 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Podpora uvádění na trh a zpracování

Podpora skladování (článek 67) (čl. 13 odst. 6 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Vyrovnání pro nejvzdálenější regiony (článek 70) (čl. 13 odst. 5 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie č. 5 ( čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Podpora provádění integrované námořní politiky (čl. 13 odst. 7 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technická pomoc (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Celkem [vypočteno automaticky]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nepoužije se

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nepoužije se

8.3.   Příspěvek ENRF k tematickým cílům fondů ESI

Tematický cíl

Příspěvek ENRF, v EUR

(3)

zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybolovu a akvakultury (v případě ENRF)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

<8.3 type="N" input="M">

(6)

zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

<8.3 type="N" input="M">

(8)

podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY

9.1.   Popis opatření zohledňujících zásady stanovené v článcích 5  (7) , 7 a 8 nařízení (EU) č. 1303/2013

9.1.1.   Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace (článek 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Udržitelný rozvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Uvedení orientační částky podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014)

Opatření ENRF přispívající k cílům v oblasti změny klimatu [příslušná opatření ENRF, která členský stát zařadil do kapitoly OP „Popis strategie“]

Koeficient  (8)

Orientační příspěvek ENRF, v EUR [souhrnná částka podle opatření]

Podíl celkového přídělu ENRF pro operační program (v %)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLÁN HODNOCENÍ (V SOULADU S ČLÁNKEM 56 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 A ČLÁNKEM 18 ODST. 1 PÍSM. j) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

Cíle a účel plánu hodnocení

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analýza SWOT a předběžné hodnocení by měly zajistit posouzení potřeb hodnocení pro dané období. Cíle a účel plánu by se měly na tyto potřeby zaměřit a zajistit provádění dostatečných a přiměřených hodnotících činností, zejména poskytnout informace potřebné pro řízení programu, pro výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 a pro následné hodnocení, a zabezpečit, aby byly k dispozici údaje potřebné pro hodnocení ENRF.

Správa a koordinace

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Stručný popis opatření pro monitorování a hodnocení, poskytující informace o koordinaci s prováděním OP ENRF. Určení hlavních zapojených subjektů a jejich odpovědností. Informace o řízení hodnocení, včetně organizačních struktur, jako je hodnotící jednotka a/nebo řídící skupina, kontrola kvality, zjednodušení atd.

Témata a činnosti hodnocení

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Uveďte informace o předpokládaných tématech a činnostech hodnocení, mimo jiné včetně plnění požadavků EU. Informace by měly zahrnovat činnosti potřebné k hodnocení přínosu každé priority k cílům, posouzení hodnoty a dopadů ukazatelů výsledků, analýzu čistého účinku, tematické otázky, průřezové otázky, jako je udržitelný rozvoj, změna klimatu, a veškeré ostatní specifické potřeby hodnocení.

Strategie pro údaje a informace

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Stručný popis opatření pro záznam, uchovávání, správu a vykazování statistických informací o provádění OP a poskytování údajů z monitorování pro účely hodnocení. Určení zdrojů údajů, které budou využívány, mezer v údajích, případných institucionálních problémů souvisejících s poskytováním údajů a navrhovaných řešení. Tento oddíl by měl prokázat, že odpovídající systémy správy údajů budou v řádné lhůtě schopné provozu.

Harmonogram

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Vymezte orientační plán činností s cílem zajistit dostupnost výsledků hodnocení v požadovanou dobu, zejména pokud jde o povinná hodnocení stanovená v nařízení o společných ustanoveních, údaje potřebné pro posílené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 a zprávu o následném hodnocení.

Specifické požadavky na hodnocení komunitně vedeného místního rozvoje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis podpory předpokládané pro hodnocení na úrovni skupin FLAG, zejména pokud jde o použití metod vlastního hodnocení a pokyny pro skupiny FLAG s cílem umožnit prokázání souhrnných výsledků na úrovni OP ENRF.

Komunikace

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis informací o šíření výsledků hodnocení ve vztahu k zúčastněným subjektům a tvůrcům politik, popis mechanismů pro další sledování využití výsledků hodnocení.

Zdroje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Popis zdrojů potřebných a předpokládaných k provádění plánu, včetně uvedení potřeb v oblasti správní kapacity, údajů, finančních zdrojů a informačních technologií. Popis předpokládaných činností vytváření kapacit s cílem zajistit možnost plného provádění plánu hodnocení.

11.   Prováděcí opatření k programu (v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. m) nařízení (EU) č. 508/2014)

11.1.   Určení orgánů a zprostředkujících subjektů

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu

Řídicí orgán

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Zprostředkující subjekt řídícího orgánu (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Certifikační orgán (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Zprostředkující subjekt certifikačního orgánu (ve vhodných případech)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditní orgán

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Popis postupů monitorování a hodnocení

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Obecné složení monitorovacího výboru

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Souhrnný popis informačních a propagačních opatření, která mají být provedena

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACE O SUBJEKTECH ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU KONTROLY, INSPEKCE A VYNUCOVÁNÍ (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 PÍSM. o) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

12.1.   Subjekty, které provádějí systém kontroly, inspekce a vynucování

Název orgánu/subjektu

Subjekt č. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Subjekt č. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Stručný popis dostupných lidských a finančních zdrojů pro kontrolu, inspekci a vynucování v oblasti rybolovu

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Hlavní dostupné vybavení, zejména počet lodí, letadel a vrtulníků

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Seznam vybraných druhů operací

Druh operace

Popis

Vybraný druh operace

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Vazba na priority vymezené Komisí, jak stanoví čl. 20 odst. 3 ENRF

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ (V SOULADU S ČL. 18 ODST. 1 PÍSM. p) NAŘÍZENÍ (EU) č. 508/2014)

13.1.   Obecný popis činností v oblasti shromažďování údajů předpokládaných pro období 2014–2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Popis postupů pro ukládání údajů, správy a využívání údajů

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Popis metody dosahování řádného finančního a administrativního řízení při shromažďování údajů

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANČNÍ NÁSTROJE (V SOULADU S ČÁSTÍ DRUHOU HLAVOU IV NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013)

14.1.   Popis plánovaného využití finančních nástrojů

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Výběr opatření ENRF, jež mají být provedena prostřednictvím finančních nástrojů

Opatření ENRF [vyberte opatření z rozbalovacího seznamu předem definovaného Komisí]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Orientační částky, jež mají být využity prostřednictvím finančních nástrojů

Celková částka ENRF v období 2014–2020, v EUR

<14.3 type="N" input="M">

Přílohy programu

Seznam konzultovaných partnerů

Zpráva o předběžném hodnocení se shrnutím

Zpráva o strategickém posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)

Souhrnný popis systému řízení a kontroly (souhrnný popis by měl zahrnovat i vysvětlení toho, jak je zajištěna zásada oddělení funkcí a funkční nezávislosti)

Plán vyrovnání pro nejvzdálenější regiony

Mapy uvádějící velikost a umístění sektorů rybolovu a akvakultury, polohu hlavních rybářských přístavů a zařízení pro akvakulturu a polohu chráněných oblastí (integrovaná správa pobřežních zón, chráněné mořské oblasti, Natura 2000)


(1)  Vysvětlivky k vlastnostem polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta, B = booleovské pole;

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem;

 

maxlength = maximální počet znaků včetně mezer.

(2)  Použitelné pro prioritu Unie číslo 2.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Ukazatele výstupů jsou definovány výběrem opatření, bude však třeba zdůvodnit dílčí soubor ukazatelů výstupů použitých ve výkonnostním rámci.

(5)  Hlavní příděl z ENRF = příděly Unie celkem minus příděl pro výkonnostní rezervu.

(6)  Příspěvek členského státu je rozdělen poměrným způsobem mezi hlavní příděl a výkonnostní rezervu.

(7)  Článek 5 je popsán v oddíle 1 OP „Příprava operačního programu a zapojení partnerů“.

(8)  U některých opatření může členský stát změnit navrhované procento z „0“ na „40 %“, jak stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65).


PŘÍLOHA II

STRUKTURA PLÁNU VYROVNÁNÍ

1.   Údaje o způsobilých produktech nebo kategoriích produktů rybolovu a akvakultury  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorie  (2)

Obchodní označení

Vědecký název

Kód FAO

Úprava  (3)

Kód KN

Množství  (4)

1.

Korýši

Garnela anténová

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

zmrazené

 

X tun/rok

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Údaje o provozovatelích  (5)

#

(1)

(2)

Provozovatelé nebo jejich sdružení

Kategorie produktů nebo produkty

(v souladu se sloupci (1) nebo (2) tabulky 1)

1.

Rybáři

Korýši (členění podle kategorií)/garnela anténová (členění podle produktu)

2.

Chovatelé ryb

 

 

3.   Úroveň vyrovnání dodatečných nákladů vypočtená podle produktů nebo kategorií produktů

Produkt nebo kategorie produktů  (6)

Kategorie a položky nákladů

Průměrné náklady (7) rok

Odůvodnění dodatečných nákladů

Náklady vzniklé provozovateli v nejvzdálenějším regionu

Náklady vzniklé provozovateli v kontinentální části území členského státu

Dodatečné náklady (8) (maximální úroveň vyrovnání)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorie 1-A: Náklady na produkci produktů rybolovu

Palivo

 

 

 

 

Mazivo

 

 

 

 

Části podléhající opotřebení

 

 

 

 

Údržba

(včetně oprav plavidel)

 

 

 

 

Zařízení pro rybolov, navigaci a bezpečnostní zařízení

 

 

 

 

Návnady

 

 

 

 

Led na přepravu ryb

 

 

 

 

Poplatky za přístavní infrastrukturu

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s činnostmi v oblasti uvádění na trh uvedenými v článku 68 ENRF

 

 

 

 

Zásobování potravinami (posádka)

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 1A

 

 

 

 

Kategorie 1-B: Náklady na produkci produktů akvakultury

Nedospělí vodní živočichové

 

 

 

 

Krmivo (nákup a skladování)

 

 

 

 

Energie a kyslík

 

 

 

 

Údržba (včetně fytosanitárních opatření)

 

 

 

 

Drobný materiál a náhradní díly

 

 

 

 

Poplatky za přístavní infrastrukturu

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s činnostmi v oblasti uvádění na trh uvedenými v článku 68 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka  (8) dodatečných nákladů pro kategorii 1B

 

 

 

 

Kategorie 2: Náklady na zpracování

Suroviny

 

 

 

 

Zpracování odpadů

 

 

 

 

Třídění a neutralizace toxických nebo jedovatých živočišných druhů

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Náklady související s investicemi uvedenými v článku 69 ENRF

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Balení a obalový materiál

 

 

 

 

Chlazení a hluboké zmrazení

 

 

 

 

Náklady související s příslušnými opatřeními podle článku 69 ENRF

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 2

 

 

 

 

Kategorie 3: Náklady na uvádění na trh

Obaly (včetně ledu pro čerstvé produkty)

 

 

 

 

Fyzická přeprava (pozemní, námořní a letecká), včetně všech nákladů na pojištění a cel

 

 

 

 

Bankovní poplatky

 

 

 

 

Pojištění

 

 

 

 

Telekomunikace (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Poradenství

 

 

 

 

Finanční náklady vyplývající z dodacích lhůt

 

 

 

 

Náklady na zaměstnance

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) pro kategorii 3

 

 

 

 

Celková částka dodatečných nákladů  (8) : součet dodatečných nákladů ze sloupce (c)

 

 

 

 

Celková částka jiných typů veřejné intervence ovlivňujících úroveň dodatečných nákladů  (9)

 

 

 

 

Celková úroveň vyrovnání (celkové dodatečné náklady + celkové veřejné intervence)

 

 

 

 

Další informace:

Pokud je úroveň vyrovnání nižší než dodatečné náklady, uvádí se vysvětlení důvodů vedoucích k určení zvolené úrovně vyrovnání.

 

4.   Údaje o příslušných orgánech

 

Název instituce

Řídicí orgán

Název instituce uvedený v bodě 11.1 „Určení orgánů a zprostředkujících subjektů“ operačního programu

5.   Dodatečné finanční prostředky na provádění plánu vyrovnání (státní podpora)

Informace poskytované pro každý předpokládaný režim podpory/podporu ad hoc

Region

Název regionu či regionů (NUTS  (10))

Orgán poskytující podporu

Název

Poštovní adresa

Adresa internetových stránek

Název opatření podpory

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

Druh opatření

Režim podpory

 

Podpora ad hoc

Jméno/název příjemce a skupiny (11), do níž náleží

Změna stávajícího režimu podpory nebo podpory ad hoc

 

Číslo podpory přidělené Komisí

Prodloužení

Změna

Doba trvánír (12)

Režim podpory

dd/mm/rrrr až dd/mm/rrrr

Datum poskytnutí (13)

Podpora ad hoc

dd/mm/rrrr

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

 

Podpora omezená na určitá odvětví: Upřesněte na úrovni skupiny NACE (14)

Kategorie příjemce

MSP

 

Velké podniky

 

Rozpočet

Celkový roční rozpočet plánovaný v rámci režimu (15)

Národní měna… (celková výše)

Celková výše podpory ad hoc poskytnuté podniku (16)

Národní měna… (celková výše)

V případě záruk (17)

Národní měna… (celková výše)

Nástroj podpory

Dotace/subvence úrokových sazeb

Půjčka/vratné zálohy

Záruka (případně s odkazem na rozhodnutí Komise (18))

Daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně

Poskytnutí rizikového financování

Jiný (upřesněte)

Odůvodnění

Uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory nebo byla poskytnuta podpora ad hoc místo pomoci poskytované Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF):

na opatření se nevztahuje národní operační program;

stanovení priorit při přidělování finančních prostředků v rámci národního operačního programu;

v ENRF již nejsou dostupné finanční prostředky;

jiné (prosím upřesněte).


(1)  Kategorie produktů je skupina produktů, na které lze při výpočtu dodatečných nákladů uplatnit jednotný přístup.

(2)  Není nutné uvádět, pokud se vyrovnání vypočítává na úrovni produktů.

(3)  Čerstvé, zmrazené, upravené, konzervované.

(4)  Vyjádřeno v tunách živé hmotnosti podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Podle čl. 70 odst. 6 nařízení (EU) č. 508/2014.

(6)  Tabulka by měla být vypracována pro každý produkt nebo kategorii produktů.

(7)  Výpočet podle kritérií stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/2014.

(8)  Dodatečné náklady by měly být vyjádřeny v EUR na tunu živé hmotnosti podle nařízení (ES) č. 1224/2009.

(9)  Podle čl. 71 písm. b) nařízení (EU) č. 508/2014.

(10)  NUTS – klasifikace územních statistických jednotek. Region je obvykle vymezen na úrovni 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(11)  Pro účely pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě a pro účely tohoto nařízení se podnikem rozumí subjekt vykonávající hospodářskou činnost, a to nezávisle na jeho právním postavení a způsobu financování. Podle rozhodnutí Soudního dvora by se subjekty, které jsou (právně či fakticky) kontrolovány týmž subjektem, měly považovat za jeden podnik.

(12)  Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.

(13)  „Datem poskytnutí podpory“ se rozumí datum, kdy příjemce získá podle platného vnitrostátního právního režimu na tuto podporu právní nárok.

(14)  NACE Rev. 2 – statistická klasifikace ekonomických činností v Evropské unii. Odvětví je obvykle nutno vymezit na úrovni skupiny.

(15)  V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku rozpočtových prostředků plánovaných v rámci režimu nebo odhadovanou daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

(16)  V případě poskytnutí podpory ad hoc: uveďte celkovou částku podpory/daňové ztráty.

(17)  V případě záruk uveďte (maximální) částku zajištěných půjček.

(18)  Případný odkaz na rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu.


PŘÍLOHA III

Prognóza částky, v jejíž výši členský stát předpokládá, že předloží žádosti o platby na stávající a následující rozpočtový rok

 

Příspěvek Unie (v EUR)

[stávající rozpočtový rok]

[následující rozpočtový rok]

leden – říjen

listopad – prosinec

leden – prosinec

Operační program (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


PŘÍLOHA IV

Prvky, které musí obsahovat zpráva o předběžném hodnocení

ODDÍL I: ÚVOD

1.

Účel a cíle předběžného hodnocení

2.

Popis kroků uskutečněných při provádění předběžného hodnocení

3.

Vzájemné vztahy mezi hodnotitelem provádějícím předběžné hodnocení, řídicím orgánem a hodnotitelem provádějícím strategické posouzení vlivů na životní prostředí

ODDÍL II: ZPRÁVA O PŘEDBĚŽNÉM HODNOCENÍ

1.   Analýza SWOT a posouzení potřeb

2.   Strategie a struktura operačního programu (OP)

2.1

Přínos ke strategii Evropa 2020

2.2

Přínos k provádění společné rybářské politiky

2.3

Soulad se společným strategickým rámcem, dohodou o partnerství, doporučeními pro jednotlivé země a ostatními relevantními nástroji

2.4

Logika intervencí programu

2.5

Navrhované formy podpory

2.6

Očekávaný přínos zvolených opatření pro dosahování cílů

2.7

Soulad rozpočtového přídělu s cíli

2.8

Ustanovení o komunitně vedeném místním rozvoji

2.9

Využití technické pomoci

2.10

Relevantnost a soudržnost programu

3.   Posouzení opatření přijatých za účelem monitorování pokroku a výsledků OP

3.1

Kvantifikované cílové hodnoty ukazatelů

3.2

Vhodnost milníků pro výkonnostní rámec

3.3

Navrhovaný systém monitorování a hodnocení

3.4

Plán hodnocení

4.   Posouzení plánovaných opatření na provádění OP

4.1

Přiměřenost kapacity lidských a administrativních zdrojů pro řízení

4.2

Snížení administrativní zátěže

5.   Posouzení horizontálních témat

5.1

Podpora rovných příležitostí, prevence diskriminace

5.2

Podpora udržitelného rozvoje


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 772/2014

ze dne 14. července 2014,

kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 95 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví v čl. 95 odst. 1 obecná pravidla týkající se míry veřejné podpory, která se uplatní na celkové způsobilé výdaje na operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“).

(2)

Ustanovení čl. 95 odst. 4 stanoví odchylku platnou pro dodatečnou procentní míru veřejné podpory, která se uplatní na specifické druhy operací stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 508/2014. Aby nebyla ohrožena udržitelnost reformy společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), ustanovení čl. 94 odst. 3 písm. c) a čl. 69 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 současně omezují podporu některých druhů operací z ENRF tím, že zavádějí snížené sazby spolufinancování. Tento záměr se odráží též v tom, že je dodatečná procentní míra podpory stanovena v příloze I nařízení (EU) č. 508/2014 v diferencované výši. Jsou-li tedy splněny určité podmínky přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014, lze procentní míru veřejné podpory navýšit, nebo je nutno ji snížit.

(3)

Je proto nezbytné zajistit, aby v případě, že jedna operace splňuje několik podmínek přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014, nevedla kumulace dodatečné procentní míry podpory k ohrožení cílů SRP ani k nadměrné kompenzaci či k nadměrnému narušení pravidel, jimiž se řídí trhy v odvětví rybolovu a akvakultury.

(4)

Členské státy jsou tedy oprávněny uplatnit zvýšenou míru veřejné podpory v případě, že určitá operace splňuje podmínky přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014, které umožňují dodatečně navýšit procentní míru podpory. Avšak splňuje-li jedna operace více než jednu podmínku přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014, takže je použitelné několikeré navýšení procentní míry podpory, mělo by být případné navýšení omezeno na nejvyšší použitelnou míru navýšení. Splňuje-li jedna operace více než jednu podmínku přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014, která ukládá snížení procentní míry podpory, mělo by být snížení omezeno na nejvyšší použitelnou míru snížení.

(5)

V neposlední řadě by měla být splněna povinnost snížit procentní míru podpory u některých druhů operací uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 508/2014 v případech, kdy daná operace splňuje několik kritérií v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 508/2014, a tedy vyhovuje podmínkám pro jedno či více navýšení i snížení procentní míry podpory současně; v takových případech by se nemělo k možnosti navýšení přihlížet a měla by se uplatnit pouze nejvyšší použitelná míra snížení podpory.

(6)

S cílem zajistit rychlé uplatnění opatření, jež toto nařízení stanoví, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po svém vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifická míra veřejné podpory

Splňuje-li jedna operace několik podmínek stanovených v příloze I nařízení (EU) č. 508/2014, uplatní se diferencované objemy dodatečného procentního navýšení a snížení míry veřejné podpory, které tato příloha stanoví, takto:

a)

je-li podle přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014 použitelné několikeré navýšení procentní míry podpory, lze uplatnit pouze nejvyšší použitelnou míru navýšení;

b)

je-li podle přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014 použitelné několikeré snížení procentní míry podpory, uplatní se pouze nejvyšší použitelná míra snížení;

c)

splňuje-li určitá operace podle přílohy I nařízení (EU) č. 508/2014 podmínky pro jedno či více dodatečných navýšení procentní míry podpory a současně podmínky pro jedno či více snížení procentní míry podpory, uplatní se pouze nejvyšší použitelná míra snížení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 773/2014

ze dne 15. července 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/51


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 774/2014

ze dne 15. července 2014,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla produktů vymezených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. července 2014 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(5)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. července 2014 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 16. července 2014

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICE obecná, osivo

0,00

1001 19 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

střední jakosti, jiná než osivo

0,00

nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

ŽITO, osivo

5,32

1002 90 00

ŽITO, jiné než osivo

5,32

1005 10 90

KUKUŘICE, osivo, kromě hybridů

5,32

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

5,32

1007 10 90

ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí

5,32

1007 90 00

ZRNA ČIROKU, jiná než osivo

5,32


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

 

 

Prémie – Mexický záliv

 

Prémie – Velká jezera

 

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam

11,87 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta [čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010].


ROZHODNUTÍ

16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/54


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. července 2014

o jmenování maďarských členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

(2014/462/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznamy kandidátů předložené Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada svým rozhodnutím ze dne 2. prosince 2013 (2) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na období od 1. prosince 2013 do 30. listopadu 2016, a to s výjimkou některých členů.

(2)

Maďarská vláda předložila kandidaturu na dvě volná místa,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období do 30. listopadu 2016 je jmenována tato členka a tato náhradnice řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členka

Náhradnice

Maďarsko

Katalin KISSNÉ BENCZEOVÁ

Mariann GÉHEROVÁ

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky bude Rada jmenovat později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. července 2014.

Za Radu

předseda

P. C. PADOAN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 358, 7.12.2013, s. 5.


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2014,

kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a zrušují rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES

(oznámeno pod číslem C(2014) 4670)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2014/463/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2003/427/ES (2) byla stanovena specifikace oleje z mikrořas Schizochytrium sp. a bylo povoleno jeho uvedení na trh v některých potravinách při dodržení určitých maximálních množství používání. První rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. bylo uděleno rozhodnutím Komise 2009/778/ES (3).

(2)

Dne 16. ledna 2013 podala společnost DSM Nutritional Products u příslušných orgánů Spojeného království žádost o rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové složky potravin. Na základě smlouvy ze dne 30. června 2012 získala společnost DSM Nutritional Products společnost Martek Biosciences, jíž byla určena předchozí rozhodnutí.

(3)

Dne 29. dubna 2013 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití tohoto řasového oleje splňuje kritéria pro novou potravinu stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(4)

Dne 9. července 2013 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům.

(5)

Během 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 byly vzneseny odůvodněné námitky. Konkrétně byly vzneseny námitky týkající se zvýšení úrovní příjmu kyseliny dokosahexaenové (DHA). V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97 by mělo být přijato prováděcí rozhodnutí Komise, které zohlední vznesené námitky. Žadatel následně požadavek týkající se maximálního množství DHA v doplňcích stravy změnil. Tato změna a dodatečná vysvětlení, jež žadatel poskytl, uvedené obavy ke spokojenosti členských států a Komise rozptýlila.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (4) stanoví požadavky na doplňky stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (5) stanoví požadavky na přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (6) stanoví požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu. Směrnice Komise 96/8/ES (7) stanoví požadavky na potraviny pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. by mělo být povoleno, aniž jsou dotčeny požadavky uvedených právních předpisů.

(7)

Z důvodů právní jednoznačnosti by měla být rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES zrušena a nahrazena tímto rozhodnutím.

(8)

Oznámení o uvedení složky v zásadě rovnocenné řasovému oleji, povolenému rozhodnutími 2003/427/ES a 2009/778/ES, na trh, která byla podána Komisi v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 258/97, zůstávají platná.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Olej z mikrořas Schizochytrium sp., jak je specifikován v příloze I, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití a při dodržení maximálních množství podle přílohy II, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES, nařízení (ES) č. 1925/2006, směrnice 2009/39/ES a směrnice 96/8/ES.

Článek 2

Označení oleje z mikrořas Schizochytrium sp., povoleného tímto rozhodnutím, na etiketě potravin, které jej obsahují, zní „olej z mikrořas Schizochytrium sp.

Článek 3

Rozhodnutí 2003/427/ES a 2009/778/ES se zrušují.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno společnosti DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA.

V Bruselu dne 14. července 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2003/427/ES ze dne 5. června 2003, kterým se povoluje uvádění oleje bohatého na DHA (kyselinu dokosahexaenovou) z mikrořas Schizochytrium sp. na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 144, 12.6.2003, s. 13).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/778/ES ze dne 22. října 2009 o rozšíření použití řasového oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 278, 23.10.2009, s. 56).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21).

(7)  Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (Úř. věst. L 55, 6.3.1996, s. 22).


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE OLEJE Z MIKROŘAS SCHIZOCHYTRIUM SP.

Zkouška

Specifikace

Číslo kyselosti

Nejvýše 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV)

Nejvýše 5,0 meq/kg oleje

Vlhkost a těkavost

Nejvýše 0,05 %

Nezmýdelnitelný podíl

Nejvýše 4,5 %

Transmastné kyseliny

Nejvýše 1,0 %

Obsah DHA

Nejméně 32,0 %


PŘÍLOHA II

POVOLENÁ POUŽITÍ OLEJE Z MIKROŘAS SCHIZOCHYTRIUM SP.

Kategorie potravin

Maximální množství použití DHA

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg/100 g

Snídaňové cereálie

500 mg/100 g

Doplňky stravy

250 mg DHA v doporučené denní dávce dle výrobce pro běžnou populaci

450 mg DHA v doporučené denní dávce dle výrobce pro těhotné a kojící ženy

Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti definované směrnicí 96/8/ES

250 mg v náhradě jednoho jídla

Ostatní potraviny určené pro zvláštní výživu definované směrnicí 2009/39/ES s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy

200 mg/100 g

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Pekárenské výrobky (chléb a rohlíky), sladké sušenky

200 mg/100 g

Obilné/výživové tyčinky

500 mg/100 g

Potravinářské tuky

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/59


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. července 2014,

kterým se určují priority Unie pro politiku vynucování a kontroly v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

(2014/464/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro Evropský námořní a rybářský fond,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nutné stanovit priority Unie pro politiku vynucování a kontroly, aby členské státy mohly připravit operační programy týkající se opatření financovaných v souladu s nařízením (EU) č. 508/2014.

(2)

Podpora Unie by měla být přednostně poskytována na nejúčinnější opatření s cílem zlepšit efektivitu kontrolních činností, přičemž se musí zohlednit, jakého pokroku dosáhly členské státy při provádění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (2) a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (3).

(3)

Priority Unie pro politiku vynucování a kontroly by měly zahrnovat:

provádění akčních plánů vypracovaných v souladu s čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 za účelem odstranění nedostatků v kontrolním režimu určitého členského státu,

provádění zvláštních opatření vedoucích ke splnění určitých předběžných podmínek stanovených v příloze IV nařízení (EU) č. 508/2014, jak je stanoveno v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady (4). Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví, že pokud nejsou splněny použitelné předběžné podmínky, jsou v programu popsána opatření, jež je nutné přijmout, včetně opatření, jež mají být financována,

zavádění systémů potvrzování údajů podle článku 109 nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména projektů, jejichž cílem je zajistit interoperabilitu mezi systémy jednotlivých členských států, neboť úplné a spolehlivé hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu je základním prvkem řízení rybolovných zdrojů Unie,

vynucování a kontrolu povinnosti vykládat všechny úlovky podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5). Tato nová povinnost je velmi důležitým doplněním nové společné rybářské politiky a jejím cílem je přispět k udržitelnému využívání rybolovných zdrojů. Provádění této nové povinnosti povede k úpravám v kontrolním systému členských států, které budou vyžadovat nové výdaje,

vynucování a kontrolu systému osvědčení o úlovku pro dovoz a vývoz produktů rybolovu podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1005/2008. Provádění systému osvědčení o úlovku je základem boje proti NNN rybolovu;

účinná opatření, jejichž cílem je prosazování omezení kapacity loďstev. Za účelem zajištění rovnováhy mezi rybolovnými právy a rybolovnou kapacitou musí členské státy zajistit dodržování omezení kapacity a měly by provádět projekty, jejichž cílem je vydávání osvědčení, ověřování a měření výkonu motoru, které vyžadují financování;

provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů (SCIP) nebo koordinace kontrol ve vztahu k lovišti nebo oblasti nespadajícím do programu SCIP podle čl. 95 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 15 nařízení Rady (ES) č. 768/2005 (6). Tyto druhy opatření přispívají k rozvoji kultury dodržování pravidel, posílení spolupráce mezi členskými státy a vytváření synergie mezi různými kontrolními nástroji.

vynucování a kontrolu požadavků na sledovatelnost stanovených v článku 58 nařízení (ES) č. 1224/2009 a čl. 67 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (7). Podle článku 58 nařízení (ES) č. 1224/2009 musí být všechny partie produktů rybolovu a akvakultury sledovatelné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, od odlovu nebo sběru až po maloobchodní prodej. Podle čl. 67 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 provozovatelé připojí informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém; tento požadavek je uplatňován od 1. ledna 2013 na produkty rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán, a od 1. ledna 2015 na ostatní produkty rybolovu a akvakultury. Vynucování a kontrola požadavků na sledovatelnost by měly být prioritou Unie. Provádění systému sledovatelnosti je základním prvkem politiky kontroly rybolovu s cílem zajistit transparentnost původu produktů rybolovu.

(4)

Priority Unie by měly být uplatňovány flexibilně v závislosti na silných a slabých stránkách politiky vynucování a kontroly v každém členském státě. Jestliže se členský stát již některým prioritám věnoval, pak by se měl v zásadě soustředit na jiné priority.

(5)

Podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 lze priority Unie pro politiku vynucování a kontroly měnit každé dva roky prostřednictvím prováděcích aktů v zájmu jejich přizpůsobení vyvíjejícím se potřebám v oblasti kontroly.

(6)

S cílem zajistit rychlé uplatňování opatření tohoto rozhodnutí by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Priority Unie pro politiku vynucování a kontroly podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 jsou následující:

a)

provádění akčních plánů přijatých v souladu s čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 za účelem odstranění nedostatků v kontrolním režimu určitého členského státu;

b)

provádění opatření stanovených podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 s cílem zajistit dostupnost správní kapacity umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování, jak je stanoveno v příloze IV nařízení (EU) č. 508/2014;

c)

zavádění systémů potvrzování údajů podle článku 109 nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména provádění projektů používajících společné standardní formuláře nebo zvyšujících interoperabilitu mezi systémy členských států;

d)

kontrola a vynucování povinnosti vykládky všech úlovků, jak stanoví článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, včetně úpravy kontrolních systémů členských států týkajících se provádění této povinnosti;

e)

kontrola a vynucování systému osvědčení o úlovku stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1005/2008;

f)

provádění projektů, jejichž cílem je vydávání osvědčení, ověřování a měření výkonu motoru;

g)

provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů podle čl. 95 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009;

h)

koordinace kontrol v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 768/2005;

i)

kontrola a vynucování požadavků na sledovatelnost, včetně systémů označování, aby měli spotřebitelé k dispozici spolehlivé informace, jak je stanoveno v článku 58 nařízení (ES) č. 1224/2009 a čl. 67 odst. 6 nařízení (EU) č. 404/2011.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).