ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
24. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 689/2014 ze dne 23. června 2014, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 690/2014 ze dne 23. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

3

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 691/2014 ze dne 23. června 2014, kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

6

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

9

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 693/2014 ze dne 23. června 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

15

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů ( 1 )

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 695/2014 ze dne 23. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

21

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

23

 

*

Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. června 2014, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/380/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

52

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/381/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/382/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

57

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/383/SZBP ze dne 23. června 2014 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

60

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/384/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/426/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině

65

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/385/SZBP ze dne 23. června 2014 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva

66

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi

70

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/387/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2014 o dodatečných historických emisích z letectví a dodatečných povolenkách pro letectví s cílem zohlednit přistoupení Chorvatska k Evropské unii ( 1 )

135

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 689/2014

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011.

(2)

V souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (EU) č. 204/2011 provedla Rada přezkum seznamu obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Je třeba aktualizovat identifikační údaje týkající se jednoho subjektu na seznamu obsaženém v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.

(4)

Již neexistují důvody pro ponechání dvou subjektů na seznamu obsaženém v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.

(5)

Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

Údaje týkající se subjektu „Capitana Seas Limited“ se nahrazují tímto:

 

„Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí

12.4.2011“

2)

Tyto subjekty se vyjímají ze seznamu:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 690/2014

ze dne 23. června 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 204/2011 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(2)

Dne 19. března 2014 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 2146 (2014), která zakazuje plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu a určeným Výborem pro sankce (dále jen „určená plavidla“) nakládat, přepravovat a vykládat ropu nedovoleně vyváženou z Libye, pokud k tomu nedalo příkaz kontaktní místo vlády Libye.

3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) rovněž požaduje, aby byla přijata opatření, která zabrání určeným plavidlům ve vplutí do přístavů a poskytování služeb spojených s doplňováním paliva, zásobováním plavidel či poskytování dalších služeb určeným plavidlům, pokud tak určení Výborem pro sankce stanoví.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) dále zakazuje transakce týkající se ropy nedovoleně vyvážené z Libye na palubě určených plavidel, pokud tak určení Výborem pro sankce stanoví. Jelikož rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) umožňuje v některých případech vstup určených plavidel do přístavů, mohou být v těchto případech přijímány přístavní poplatky, a to i pokud jde o ropu na palubě těchto plavidel.

(5)

Z praktických důvodů by Komise měla být zmocněna pozměnit seznam určených plavidel, na která se vztahují uvedená opatření, podle změn přílohy V rozhodnutí 2011/137/SZBP a na základě určení Výboru pro sankce podle odstavců 11 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014).

(6)

Dne 23. června 2014 bylo rozhodnutí 2011/137/SZBP změněno rozhodnutím Rady 2014/380/SZBP (3) za účelem uvedení těchto opatření v účinnost.

(7)

Nařízení (EU) č. 204/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

v článku 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„h)

‚určenými plavidly‘ plavidla určená Výborem pro sankce podle odstavce 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) a uvedená v příloze V tohoto nařízení;

i)

‚kontaktním místem vlády Libye‘ kontaktní místo jmenované vládou Libye, jak bylo oznámeno Výboru pro sankce v souladu s odstavcem 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014).“;

2)

doplňuje se nový článek, který zní:

„Článek 10b

1.   Na určená plavidla plující pod vlajkou členského státu je zakázáno nakládat ropu z Libye, přepravovat ji na těchto plavidlech nebo ji z nich vykládat, pokud to po konzultaci s kontaktním místem vlády Libye není povoleno příslušným orgánem členského státu.

2.   Je zakázáno přijímat určená plavidla v přístavech na území Unie nebo jim poskytovat přístup do přístavů na území Unie, pokud tak určení Výborem pro sankce stanoví.

3.   Opatření stanovená v odstavci 2 se nepoužijí, pokud je vstup do přístavu na území Unie nezbytný pro inspekci, v případě nouze nebo pokud se plavidlo vrací do Libye.

4.   Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali určeným plavidlům služby spojené s doplňováním paliva, zásobováním nebo jiné služby, včetně poskytování paliva nebo zásob, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, pokud tak určení Výborem pro sankce stanoví.

5.   Příslušné orgány členských států určené v příloze IV mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 4, pokud je to nezbytné pro humanitární nebo bezpečnostní účely nebo pokud se plavidla vrací do Libye. Takové povolení musí být oznámeno Výboru pro sankce a Komisi písemně.

6.   Finanční transakce týkající se ropy na palubě určených plavidel, včetně prodeje ropy nebo použití ropy pro účely úvěru, jakož i pojištění souvisejícího s přepravou ropy, jsou zakázány, pokud tak určení Výborem pro sankce stanoví. Tento zákaz se nevztahuje na přijetí přístavních poplatků v případech uvedených v odstavci 3.“;

3)

článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Komise je zmocněna:

a)

měnit přílohu IV na základě informací poskytnutých členskými státy;

b)

měnit přílohu V podle změn přílohy V rozhodnutí 2011/137/SZBP a na základě určení Výboru pro sankce podle odstavců 11 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014).“;

4)

doplňuje se příloha V ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/380/SZBP ze dne 23. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (viz strana 52 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

SEZNAM PLAVIDEL UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. h) A ČLÁNKU 10b A POUŽITELNÁ OPATŘENÍ STANOVENÁ VÝBOREM PRO SANKCE“

 


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 691/2014

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení Rady (EU) č. 224/2014.

(2)

Dne 9. května 2014 zařadil Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 2127 (2013) tři osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená podle bodů 30 a 32 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2134 (2014).

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 224/2014 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PŘÍJMENÍ: BOZIZÉ

JMÉNO: François Yangouvonda

DALŠÍ JMÉNA: Bozize Yangouvonda

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 14. října 1946, Mouila, Gabon

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: syn Martina Kofia

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Od státního převratu dne 24. března 2013 poskytoval Bozizé finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují o destabilizaci probíhající transformace a o jeho návrat k moci. François Bozizé ve spojení se svými stoupenci podněcoval k útoku, k němuž došlo dne 5. prosince 2013 v Bangui. Po tomto útoku, který dne 5. prosince 2013 provedly síly anti-balaka v Bangui a při němž přišlo o život více než 700 osob, se situace ve Středoafrické republice rychle zhoršila. Od té doby se Bozizé nadále pokoušel vést destabilizační operace a sjednotit milice anti-balaka s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Snažil se o reorganizaci řady složek středoafrických ozbrojených sil, které se po státním převratu rozptýlily po venkovských oblastech. Síly věrné Bozizému se zapojily do odvetných útoků proti muslimskému obyvatelstvu Středoafrické republiky. Bozizé nabádal své milice, aby pokračovaly v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům.

2.   NOURREDINE ADAM

PŘÍJMENÍ: ADAM

JMÉNO: Nourredine

DALŠÍ JMÉNA: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1970, Ndele, Středoafrická republika

Alternativní data narození: 1969, 1971

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Noureddine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší představitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je oficiálně známa pod názvem „Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír“ a jejíž akronym je CPJP. Jakožto bývalý vedoucí představitel „fundamentalistické“ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP/F) byl během útoků, k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku prosince 2012 do března 2013, vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Noureddinova zapojení by Séléka pravděpodobně nebyla schopna uchvátit moc bývalému prezidentovi Středoafrické republiky, jímž byl François Bozizé. Ode dne 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo zrealizovat Noureddineův plán vytvořit ze severu země baštu muslimů. Své síly jasně nabádal k tomu, aby nedodržovaly rozkazy prozatímní vlády a vojenských velitelů mezinárodní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Noureddine aktivně vede skupinu ex-Séléka – bývalé síly Séléka, které prezident Michel Djotodia v září 2013 rozpustil, a řídí operace namířené proti křesťanským čtvrtím, a nadále poskytuje značnou podporu a vedení skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické republice.

Osoba zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo: Poté, co skupina Séléka převzala dne 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem pro bezpečnost, poté generálním ředitelem „Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD jako osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných zatýkání, mučení a mimosoudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou operací v Boy Rabe. V srpnu 2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky považovanou za baštu stoupenců Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou hledání ukrytých zbraní síly Séléka údajně zabily velký počet civilních obyvatel a následně bezohledně drancovaly. Když se tyto nájezdy rozšířily i do dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti francouzských vojsk považováno za bezpečné místo, a obsadily jeho ranvej.

Osoba poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů: Začátkem roku 2013 zastával Nourredine Adam důležitou roli v rámci finančních sítí skupiny ex-Séléka. Cestoval do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby získal finanční prostředky na proběhlé povstání. Rovněž byl zprostředkovatelem čadské sítě věnující se obchodování s diamanty a působící mezi Středoafrickou republikou a Čadem.

3.   LEVY YAKETE

PŘÍJMENÍ: YAKETE

JMÉNO: Levy

DALŠÍ JMÉNA: Levi Yakite; Levy Yakite

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 14. srpna 1964, Bangui, Středoafrická republika

Alternativní datum narození: 1965

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: syn Pierra Yakétého a Joséphine Yamazonové

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Dne 17. prosince 2013 se Yakete stal politickým koordinátorem nově vytvořené povstalecké skupiny anti-balaka – Hnutí lidového odporu pro reformu Středoafrické republiky. Přímo se podílel na přijímání rozhodnutí povstalecké skupiny, která byla zapojena do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost ve Středoafrické republice, zejména událostí, k nimž došlo 5. prosince 2013 a poté. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127, 2134 a 2149 tuto skupinu rovněž výslovně označily jako zodpovědnou za tyto činy. Yakete byl obviněn, že nařídil zatýkání osob spojených se skupinou Séléka, vyzýval k útokům na osoby, které nejsou stoupenci prezidenta Françoise Bozizého, a nabíral mladé příslušníky milicí, aby na nepřátele režimu útočili mačetami. V období po březnu 2013 zůstal v úzkém kruhu Françoise Bozizého a připojil se k Frontě pro obnovu ústavního pořádku ve Středoafrické republice (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jejímž cílem bylo navrátit moc svrženému prezidentovi za pomoci jakýchkoli prostředků. Na konci léta 2013 cestoval do Kamerunu a Beninu, kde se pokusil získat nové osoby pro boj proti skupině Séléka. V září 2013 se snažil znovu získat kontrolu nad operacemi, které vedli bojovníci z řad stoupenců Françoise Bozizého ve městech a na vesnicích v blízkosti města Bossangoa. Yakete je rovněž podezřelý z toho, že podporoval rozdělování mačet mladým nezaměstnaným křesťanům, aby jim umožnil útočit na muslimy.


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 692/2014

ze dne 23. června 2014

o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP (1) o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 20.–21. března 2014 důrazně odsoudila anexi Autonomní republiky Krym (dále jen „Krym“) a města Sevastopol dále jen „Sevastopol“) k Ruské federaci a zdůraznila, že tuto anexi neuzná. Evropská rada vyzvala Komisi, aby posoudila právní dopady uvedené anexea navrhla k rychlému provedení hospodářská, obchodní a finanční omezující opatření související s Krymem.

(2)

Valné shromáždění OSN ve své rezoluci ze dne 27. března 2014 potvrdilo svůj závazek týkající se svrchovanosti Ukrajiny, politické nezávislosti, jednoty a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, čímž poukázalo na neplatnost referenda konaného dne 16. března na Krymu, a vyzvalo státy, aby změny ve statusu Krymu a Sevastopolu neuznaly.

(3)

Rada dne 23. června 2014 přijala rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu a o přímém či nepřímém financování nebo poskytování finanční pomoci, jakož i pojištění a zajištění souvisejících s dovozem tohoto zboží v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. Aby se minimalizoval účinek těchto omezujících opatření na hospodářské subjekty, je třeba stanovit výjimky a přechodná období, pokud jde o obchod se zbožím a související služby, v jejichž případě jsou operace vyžadovány obchodními nebo doplňkovými smlouvami, a to za podmínky oznámení předem.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl před 25. červnem 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného,

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě,

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací,

iv)

protinárok,

v)

nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti;

b)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu, rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;

c)

„zbožím pocházejícím z Krymu nebo Sevastopolu“ zboží, které je zcela získáno na Krymu nebo v Sevastopolu nebo které zde podstoupilo poslední významné úpravy ve smyslu článků 23 a 24 nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2);

d)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

e)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze.

Článek 2

Zakazuje se:

a)

dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem zboží uvedeného v písmenu a).

Článek 3

Zákazy v článku 2 se nepoužijí:

a)

do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem;

b)

na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Článek 4

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů stanovených v článku 2.

Článek 5

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 6

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a);

c)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, bylo-li arbitrážním, soudním nebo správním rozhodnutí shledáno, že porušují zákazy stanovené v tomto rozhodnutí;

d)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, pokud se nárok vztahuje na zboží, jehož dovoz je zakázán podle článku 2.

2.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 7

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o jeho porušování, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 8

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 9

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze.

Článek 10

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi (viz strana 70 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 693/2014

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Informace týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 je třeba aktualizovat.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeno dalších dvanáct osob.

(4)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Údaje týkající se níže uvedené osoby, uvedené v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012, se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (také znám jako Kadri) Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel)

 

Bývalý místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012“

2.

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

180.

Ahmad al-Qadri

Datum narození: 1956

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum narození: 1959

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(také známa jako Shmat)

Datum narození: 1973

Ministryně sociálních věcí. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Datum narození: 1964

Ministr práce. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)

Datum narození: 1955

Ministr financí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(také znám jako Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum narození: 1956

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum narození: 1966

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum narození: 1972

Ministr cestovního ruchu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(také znám jako Malik)

Datum narození: 1956

Ministr pro vysokoškolské vzdělávání. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(také znám jako Arnus)

Datum narození: 1953

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(také znám jako Hasib)

Datum narození: 1957

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 694/2014

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je důležité, aby regulační technické normy určující typy správců doplnily pravidla obsažená ve směrnici 2011/61/EU tak, aby se některé požadavky směrnice uplatňovaly na správce jednotným způsobem.

(2)

Je žádoucí rozlišovat, zda správce spravuje alternativní investiční fond otevřeného nebo uzavřeného typu nebo obojí, aby se na správce řádně uplatňovala pravidla o řízení likvidity a postupy oceňování podle směrnice 2011/61/EU.

(3)

Rozlišujícím faktorem při určení, zda se jedná o správce spravující alternativní investiční fondy otevřeného nebo uzavřeného typu, by měla být skutečnost, že otevřený alternativní investiční fond odkupuje nebo vyplácí akcie či podílové jednotky svým investorům, pokud o to kterýkoli z jeho akcionářů či podílníků požádá před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, a to podle postupů a s četností stanovených v jeho statutu nebo zakládacích dokumentech, prospektu nebo nabídkových dokumentech. Snížení kapitálu alternativního investičního fondu v souvislosti s rozdělením v souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu, jeho prospektem nebo nabídkovými dokumenty, včetně toho, které bylo povoleno usnesením akcionářů či podílníků a proběhlo v souladu s uvedenými pravidly nebo zakládacími dokumenty, prospektem nebo nabídkovými dokumenty alternativního investičního fondu, by nemělo být pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, bráno v úvahu.

(4)

Za odkupy nebo vyplacení, které by měly být relevantní pro určení, zda správce spravuje alternativní investiční fondy otevřeného nebo uzavřeného typu, by měly být považovány pouze ty, které jsou uskutečněny z aktiv alternativního investičního fondu. Proto skutečnost, že s akciemi nebo podílovými jednotkami alternativního investičního fondu lze obchodovat na sekundárním trhu a alternativní investiční fond je neodkupuje ani nevyplácí, by neměla být pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, brána v úvahu.

(5)

Správce, který současně spravuje jeden nebo více otevřených alternativních investičních fondů a jeden nebo více uzavřených alternativních investičních fondů, by měl na každý alternativní investiční fond uplatňovat konkrétní pravidla týkající se příslušného typu alternativního investičního fondu.

(6)

Jakákoli změna v politice odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, která znamená, že alternativní investiční fond již nelze dále považovat za alternativní investiční fond otevřeného typu nebo alternativní investiční fond uzavřeného typu, by měla správce vést k tomu, aby přestal uplatňovat pravidla týkající se dřívější politiky odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, který spravuje, a uplatňoval pravidla týkající se nové politiky pro zpětný odkup podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu.

(7)

Pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU je nutno přihlédnout k právní formě uzavřeného alternativního investičního fondu založeného před 22. červencem 2013. V době přijetí směrnice neexistovala v Unii žádná jednotná definice, pokud jde o právní formy uzavřených alternativních investičních fondů, které se mezi členskými státy liší. Tato skutečnost se odráží ve znění směrnice, která za uzavřený alternativní investiční fond považuje některé stávající právní formy, u nichž nelze právo na odkup realizovat během pěti let od data počáteční investice. Ustanovení čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU stanoví přechodná období, během nichž stávající správci, pokud spravují uzavřené alternativní investiční fondy, které jsou v pokročilé nebo závěrečné fázi svého investičního cyklu, jak dokládá datum ukončení jejich platnosti nebo nemožnost provést další investice po22. červenci 2013, mohou nadále řídit takový alternativní investiční fond bez povolení nebo aniž by museli dodržovat značnou část této směrnice. Z tohoto důvodu v zájmu zachování oblasti působnosti uvedených ustanovení tak, jak byly zamýšleny ve světle tohoto cíle a výše uvedených skutečností, by za správce uzavřeného alternativního investičního fondu pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU měl být rovněž považován každý správce, který spravuje alternativní investiční fondy, jejichž akcie nebo podílové jednotky jsou odkoupeny nebo vyplaceny po počátečním období nejméně pěti let, během nichž právo na odkup nelze uplatnit.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(9)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Typy správců alternativních investičních fondů

1.   Správce alternativního investičního fondu může být jedním nebo obojím z následujícího:

správcem otevřeného alternativního investičního fondu,

správcem uzavřeného alternativního investičního fondu.

2.   Za správce otevřeného alternativního investičního fondu se považuje správce, který spravuje akcie nebo podílové jednotky alternativního investičního fondu, které jsou na žádost kteréhokoli z akcionářů či podílníků odkoupeny nebo vyplaceny před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, přímo či nepřímo, z aktiv alternativního investičního fondu podle postupů a s četností stanovených v jeho statutu nebo zakládacích dokumentech, prospektu nebo nabídkových dokumentech.

Snížení kapitálu alternativního investičního fondu v souvislosti s rozdělením v souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu, jeho prospektem nebo nabídkovými dokumenty, včetně toho, které bylo povoleno usnesením akcionářů či podílníků a proběhlo v souladu s uvedenými pravidly nebo zakládacími dokumenty, prospektem nebo nabídkovými dokumenty alternativního investičního fondu, se pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, nebere v úvahu.

Skutečnost, zda lze s akciemi nebo podílovými jednotkami alternativního investičního fondu obchodovat na sekundárním trhu a zda je alternativní investiční fond neodkupuje nebo nevyplácí, se pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, nebere v úvahu.

3.   Za správce uzavřeného alternativního investičního fondu se považuje správce, který spravuje alternativní investiční fond jiného typu, než je popsán v odstavci 2.

4.   Pokud změna politiky odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu má za následek změnu typu alternativního investičního fondu (fondů), který (které) správce spravuje, správce na uvedený fond uplatní pravidla relevantní pro nový typ alternativního investičního fondu.

5.   Pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU platí, že pokud správce spravuje alternativní investiční fondy, jejichž akcie nebo podílové listy jsou na žádost kteréhokoli z akcionářů či podílníků odkoupeny nebo vyplaceny před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, přímo nebo nepřímo, z aktiv alternativních investičních fondů po uplynutí počáteční doby nejméně pěti let, během nichž práva na odkup nelze uplatnit, považuje se rovněž za správce uzavřeného alternativního investičního fondu.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 695/2014

ze dne 23. června 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/23


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/78/EU

ze dne 17. června 2014,

kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,

po konzultaci s dotčenými členskými státy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku rostoucího mezinárodního obchodu a v zájmu ochrany rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je s ohledem na riziko související s dotyčnými škodlivými organismy odborně opodstatněné doplnit škodlivé organismy Agrilus anxius Gory a Anthonomus eugenii Cano do kapitoly I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES.

(2)

V zájmu ochrany produkce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchodu s nimi je s ohledem na riziko související s dotyčnými škodlivými organismy odborně opodstatněné vyjmout škodlivé organismy Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium a Diaphorina citri Kuway z kapitoly I části A přílohy II směrnice 2000/29/ES a doplnit je do kapitoly I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES.

(3)

Výskyt škodlivých organismů Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. a Trioza erytreae Del Guercio představuje nepřijatelné riziko pro produkci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchod s nimi. Proto je s ohledem na riziko související s dotyčnými škodlivými organismy odborně opodstatněné přesunout uvedené škodlivé organismy z přílohy II směrnice 2000/29/ES do přílohy I. Z informací poskytnutých Portugalskem vyplývá, že uvedené škodlivé organismy se nyní vyskytují v Unii. Měly by být tudíž zařazeny do kapitoly II části A přílohy I směrnice 2000/29/ES.

(4)

S ohledem na riziko související s dotyčnými škodlivými organismy je odborně opodstatněné vyjmout škodlivý organismus Monilinia fructicola (Winter) Honey z kapitoly I části A přílohy I a Ciborinia camelliae Kohn z kapitoly I části A přílohy II směrnice 2000/29/ES, jelikož uvedené škodlivé organismy se rozšířily a usídlily na velké části území Unie a nejsou k dispozici žádná proveditelná opatření k jejich eradikaci či zabránění jejich dalšímu rozšiřování.

(5)

S ohledem na riziko související s dotyčným škodlivým organismem je odborně opodstatněné vyjmout organismus Citrus vein enation woody gall z kapitoly II části A přílohy II směrnice 2000/29/ES, jelikož jeho pozorovaný dopad je nízký.

(6)

Některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou možnými hostiteli škodlivých organismů Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) a Trioza erytreae Del Guercio, které jsou nebo mají být uvedeny v části A přílohy I nebo II směrnice 2000/29/ES. Z nových vědeckých a odborných poznatků vyplývá, že zvláštní požadavky stanovené v části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES nemohou odpovídajícím způsobem zajistit snížení fytosanitárního rizika působeného dovozem uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťováním v Unii na přijatelnou úroveň. Proto je nezbytné tyto zvláštní požadavky změnit a doplnit další zvláštní požadavky. V případě Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. by měly být zvláštní požadavky stanovené v kapitole I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES rovněž změněny tak, aby byly v souladu s pravidly Unie pro vnitřní přemísťování zaměřenými proti tomuto škodlivému organismu.

(7)

Pokud jde o některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty neuvedené v části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES, z nejnovějších vědeckých a odborných poznatků vyplývá, že jejich dovoz do Unie a přemísťování v Unii mohou působit nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož mohou být pravděpodobně hostiteli škodlivých organismů uvedených v 6. bodě odůvodnění. Je proto zapotřebí, aby tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty byly uvedeny v části A přílohy IV.

(8)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v 6. bodě odůvodnění by dále měly být před dovozem do Unie nebo uvedením do oběhu v Unii podrobovány rostlinolékařským kontrolám. Proto by tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly být uvedeny v částech A a B přílohy V směrnice 2000/29/ES.

(9)

Častá zadržení Manihot esculenta Crantz, Limnophila L., Eryngium L. a Capsicum L. při dovozu prokázala, že listy Manihot esculenta Crantz, listová zelenina Limnophila L. a Eryngium L. a plody Capsicum L. mohou být hostiteli škodlivých organismů uvedených v přílohách I a II směrnice 2000/29/ES. Uvedené rostliny by proto měly být před dovozem do Unie podrobeny rostlinolékařské kontrole a jejich dovoz by měl být povolen pouze tehdy, je-li k nim přiloženo rostlinolékařské osvědčení. Měly by být proto uvedeny v kapitole I části B přílohy V.

(10)

S ohledem na revidovaný mezinárodní standard FAO pro fytosanitární opatření č. 15 s názvem „Regulation of wood packaging material in international trade“ (Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu) se dospělo k závěru, že by se mělo upustit od současného přístupu ve směrnici 2000/29/ES spočívajícího v ukládání odlišných požadavků v závislosti na tom, zda je či není dřevěný obalový materiál právě používán, jelikož tento přístup již není odborně opodstatněný. Kapitola I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Obdobně by mělo být dřevo používané pro prokládání nebo podpírání všech typů nákladu považováno v souladu s definicemi mezinárodního standardu pro fytosanitární opatření č. 15 za druh dřevěného obalového materiálu, neboť již nelze z odborného hlediska odůvodnit jeho odlišnou regulaci oproti jiným druhům dřevěného obalového materiálu. Kapitola I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Znění fytosanitárních požadavků týkajících se tepelného ošetření dřeva a samostatné kůry by mělo být změněno s cílem vyjasnit, že požadovaná doba tepelného ošetření je vyjádřena v nepřetržitých minutách a že požadované teploty je nutno dosáhnout v celém profilu dřeva nebo samostatné kůry, aby došlo k úspěšné eliminaci škodlivých organismů napadajících dřevo. Kapitola I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

V části B přílohy V směrnice 2000/29/ES je zapotřebí aktualizovat kódy KN pro dřevo jehličnanů, aby se vztahovaly i na dřevo jehličnanů o tloušťce nepřesahující 6 mm, které podle nedávné analýzy rizika škodlivého organismu rovněž představuje riziko zavlečení Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(14)

Názvy Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a citrus greening bacterium by měly být změněny v souladu s revidovanými vědeckými názvy uvedených organismů. Místo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith by se mělo uvádět Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Místo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. by se mělo uvádět Solanum lycopersicum L. Místo citrus greening bacterium by se mělo uvádět Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/citrus greening.

(15)

Směrnice Rady 2007/33/ES (2) stanoví opatření, která mají být přijata na ochranu proti evropským populacím cystotvorných háďátek škodících na bramboru (Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) s cílem zjistit jejich rozšíření, zamezit jejich šíření a provádět ochranná opatření proti nim. Stávající ustanovení směrnice 2000/29/ES týkající se cystotvorných háďátek škodících na bramboru (Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) by měla být aktualizována, aby byla v souladu s požadavky směrnice 2007/33/ES. Přílohy IV a V směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(16)

Nařízením Komise (ES) č. 690/2008 (3) byly některé oblasti uznány za chráněné zóny ohledně různých škodlivých organismů. Uvedené nařízení bylo změněno s ohledem na nejnovější vývoj týkající se chráněných zón v Unii a následujících škodlivých organismů: Citrus tristeza virus (evropské izoláty), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a Grapevine flavescence dorée MLO. Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny, aby se zajistila konzistentnost požadavků týkajících se chráněných zón, pokud jde o jednotlivé škodlivé organismy.

(17)

Kromě toho několik oblastí v Unii, jež byly uznány za chráněné zóny ohledně určitých škodlivých organismů, nadále tyto požadavky nesplňuje, protože jsou v nich tyto škodlivé organismy nyní usídleny. Jedná se o následující oblasti: autonomní společenství Kastilie-La Mancha, Murcie, Navarra a La Rioja, správní celek (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko) (Španělsko), Furlansko–Julské Benátsko a provincie Sondrio (Lombardie) (Itálie), obce Ohrady, Topoľníky a Trhová Hradská (Slovensko), pokud jde o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; správní jednotka Argolida a Chania (Řecko), Korsika (Francie) a Algarve (Portugalsko), pokud jde o Citrus tristeza virus (evropské izoláty). Část B přílohy II, část B přílohy III a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(18)

V zájmu ochrany produkce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchodu s nimi je s ohledem na riziko související s dotyčnými škodlivými organismy odborně opodstatněné doplnit škodlivé organismy Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu a Thaumatopoea processionea L. do části B přílohy I směrnice 2000/29/ES.

(19)

Z informací poskytnutých Irskem, Portugalskem a Spojeným královstvím vyplývá, že území těchto zemí jsou prostá organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy I a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny. Obdobně by měly být změněny část B přílohy IV a část A přílohy V směrnice 2000/29/ES s cílem zavést požadavky na přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(20)

Z informací poskytnutých Irskem a Spojeným královstvím vyplývá, že území Irska a část území Spojeného království jsou prosté organismu Thaumatopoea processionea L. a že tyto oblasti splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy I a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny. Obdobně by měly být změněny část B přílohy IV a část A přílohy V směrnice 2000/29/ES s cílem zavést požadavky na přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(21)

Z nedávné analýzy rizika škodlivého organismu, kterou provedla Francie, vyplývá, že Ips amitinus Eichhof nepředstavuje na Korsice (ve Francii) nepřijatelné fytosanitární riziko. Korsika by proto měla být odstraněna ze seznamu chráněných zón ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(22)

Z informací poskytnutých Spojeným královstvím vyplývá, že na ostrově Man se nevyskytuje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a že ostrov Man splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(23)

Nedávná analýza rizika škodlivého organismu ukázala, že současné požadavky týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do některých chráněných zón ohledně Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a jejich přemísťování uvnitř těchto chráněných zón nepostačují ke snížení daného fytosanitárního rizika na přijatelnou úroveň. Tyto požadavky by měly být aktualizovány. Část B přílohy II, část B přílohy IV, kapitola II části A přílohy V a kapitola II části B přílohy V směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(24)

Z informací poskytnutých Francií a Itálií vyplývá, že regiony Pikardie (departement Aisne) a Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Apulie jsou prosté organismu Grapevine flavescence dorée MLO a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(25)

Z informací poskytnutých Švýcarskem vyplývá, že Švýcarsko (kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina) je prosté organismu Grapevine flavescence dorée MLO. Proto je vhodné uvést Švýcarsko (kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina) jako oblast, z níž mohou být rostliny Vitis L. dováženy do chráněných zón ohledně dotčeného organismu. Část B přílohy IV směrnice 2000/29/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(27)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. října 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/464/EHS, Úř. věst. L 156, 16.6.2007, s. 12.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, Úř. věst. L 193, 22.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

Kapitola I se mění takto:

v nadpisu a) se za bod 1 vkládá nový bod 1.1, který zní:

„1.1

Agrilus anxius Gory“,

v nadpisu a) se za bod 1.1 vkládá nový bod 1.2, který zní:

„1.2

Agrilus planipennis Fairmaire“,

v nadpisu a) se za bod 1.2 vkládá nový bod 1.3, který zní:

„1.3

Anthonomus eugenii Cano“,

v nadpisu a) se za bod 10.4 vkládá nový bod 10.5, který zní:

„10.5

Diaphorina citri Kuway“,

v nadpisu b) se před bod 1 vkládá nový bod 0.1, který zní:

„0.1

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/citrus greening“,

v nadpisu c) se zrušuje bod 9.

ii)

Kapitola II se mění takto:

v nadpisu a) se před bod 0.1 vkládá nový bod 0.01, který zní:

„0.01

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.“,

v nadpisu a) se za bod 9 doplňuje nový bod 10, který zní:

„10.

Trioza erytreae Del Guercio“

v nadpisu b) bodě 2 se slova „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrazují slovy „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“.

b)

V části B se nadpis a) mění takto:

i)

za bod 1.1 se vkládá nový bod 1.2, který zní:

„1.2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK“,

ii)

za bod 4 se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (s výjimkou těchto území pod místní správou: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth a West Berkshire)“.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

Kapitola I se mění takto:

Nadpis a) se mění takto:

bod 1.1 se zrušuje,

bod 8 se zrušuje,

bod 10 se zrušuje,

bod 31 se zrušuje,

v písmenu b) se zrušuje bod 1,

v písmenu c) se zrušuje bod 7,

v písm. d) bodě 5.1 se ve sloupci vpravo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.

ii)

Kapitola II se mění takto:

Nadpis b) se mění takto:

v bodě 2 se ve sloupci vpravo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 9 se ve sloupci vpravo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.

Nadpis d) se mění takto:

bod 5 se zrušuje,

v bodě 15 se ve sloupci vpravo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 16 se ve sloupci vpravo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.

b)

Část B se mění takto:

i)

v nadpisu a) bodě 6 písm. a) se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„EL, IRL, UK“,

ii)

v nadpisu b) bodě 2 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních oblastí Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, Murcie, Navarra a La Rioja, správního celku (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT, P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“,

iii)

v nadpisu c) se bod 0.1 nahrazuje tímto:

„0.1

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, samostatná kůra a rostliny určené k pěstování Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK“,

iv)

nadpis d) se mění takto:

v bodě 1 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„EL (kromě správních jednotek Argolida a Chania), M, P (kromě Algarve a Madeiry)“,

v bodě 2 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„CZ, FR (Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko), I (Apulie, Basilicata a Sardinie)“.

3)

V příloze III se část B mění takto:

a)

v bodě 1 se znění druhého sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních oblastí Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, Murcie, Navarra a La Rioja, správního celku (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT, P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“;

b)

v bodě 2 se znění druhého sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních oblastí Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, Murcie, Navarra a La Rioja, správního celku (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT, P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“.

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

Kapitola I se mění takto:

bod 1.1 se nahrazuje tímto:

„1.1

Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty nejméně 82 °C po dobu 7–8 dní,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno

a)

vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii)

nebo

b)

vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

c)

vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%)

a

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů z rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.“,

bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno

a)

vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii)

nebo

b)

vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

a

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů z rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.“,

bod 1.3 se nahrazuje tímto:

„1.3

Dřevo Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)

je prosté kůry

nebo

b)

bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou ‚kiln-dried‘, ‚K.D.‘ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu

nebo

c)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii)

nebo

d)

bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

e)

bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).“,

bod 1.4 se zrušuje,

bod 1.5 se nahrazuje tímto:

„1.5

Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Ruska, Kazachstánu a Turecka

Úřední potvrzení, že dřevo

a)

pochází z oblastí prostých

Monochamus spp. (neevropských druhů)

Pissodes spp. (neevropských druhů)

Scolytidae spp. (neevropských druhů)

Název oblasti se zapíše do kolonky ‚Původ‘ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).

nebo

b)

je prosté kůry a prosté požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus spp. (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm

nebo

c)

bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou ‚kiln-dried‘, ‚K.D.‘ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu

nebo

d)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii)

nebo

e)

bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

f)

bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).“,

bod 1.6 se nahrazuje tímto:

„1.6

Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze třetích zemí kromě

Ruska, Kazachstánu a Turecka,

evropských zemí,

Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a Spojených států amerických, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo

a)

je prosté kůry a prosté požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus spp. (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm

nebo

b)

bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou ‚kiln-dried‘, ‚K.D.‘ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu

nebo

c)

bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h)

nebo

d)

bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%)

nebo

e)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

v bodě 1.7 se ve sloupci vpravo písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, původem ze třetích zemí kromě Švýcarska

Dřevěný obalový materiál musí:

být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu‘ a

být opatřen označením podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.“,

v bodě 2.1 se znění sloupce vlevo nahrazuje tímto:

„Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, s výjimkou dřeva ve formě

dřeva určeného k výrobě dýh,

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

původem ze Spojených států amerických a Kanady“,

bod 2.3 se nahrazuje tímto:

„2.3

Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva,

původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že

a)

dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2. Název oblasti se zapíše do kolonky ‚Původ‘ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).

nebo

b)

kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled

nebo

c)

dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.“,

bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„2.4

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B,

původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2. Název oblasti se zapíše do kolonky ‚Původ‘ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

bod 2.5 se nahrazuje tímto:

„2.5

Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2. Název oblasti se zapíše do kolonky ‚Původ‘ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

v bodě 3 se znění sloupce vlevo nahrazuje tímto:

„Dřevo Quercus L. s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných bednářských výrobků a jejich částí a součástí, ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Spojených států amerických.“,

za bod 3 se vkládají nové body 4.1, 4.2 a 4.3, které znějí:

„4.1

Dřevo Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, s výjimkou dřeva ve formě:

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem z Kanady a Spojených států amerických, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory.

Úřední potvrzení, že

a)

kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,

nebo

b)

dřevo prošlo ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

4.2

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B.

Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země prosté Agrilus anxius Gory.

4.3

Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L., bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady a Spojených států amerických, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory.

Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.“,

v bodě 5 se znění sloupce vlevo nahrazuje tímto:

„Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie.“,

v bodě 6 se znění sloupce vlevo nahrazuje tímto:

„Dřevo Populus L. s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze zemí amerického kontinentu.“,

v bodě 7.1 se ve sloupci vpravo písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

v bodě 7.2 se ve sloupci vpravo písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

v bodě 7.3 se znění sloupce vpravo nahrazuje tímto:

„Úřední potvrzení, že samostatná kůra

a)

byla podrobena vhodné fumigaci za použití fumigantu schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2. Provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h).

nebo

b)

byla podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu kůry (včetně jejího jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii)

a

úřední potvrzení, že kůra byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravována mimo letové období přenašečů z rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.“,

bod 8 se zrušuje,

bod 11.4 se nahrazuje tímto:

„11.4

Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., jiné než plody a osivo, ale včetně řezaných větví s listy nebo bez listů, původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2. Název oblasti se zapíše do kolonky ‚Původ‘ v osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii).“,

za bod 11.4 se vkládá nový bod 11.5, který zní:

„11.5

Rostliny Betula L., jiné než plody a osivo, ale včetně řezaných větví Betula L. s listy nebo bez listů,

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země prosté Agrilus anxius Gory.“,

body 15 a 16 se zrušují,

za bod 18 se vkládají nové body 18.1, 18.2 a 18.3, které znějí:

„18.1

Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., jiné než plody (ale včetně osiva), a osivo Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich kříženci, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze IV části A kapitole I bodech 18.2 a 18.3, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země uznané za prostou Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/citrus greening, v souladu s postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2.

18.2

Rostliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1 a 18.3, úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae Del Guercio

nebo

b)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreaeDel Guercioa a která je uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘.

18.3

Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená 25.7 v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1 a 18.2, úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Diaphorina citri Kuway

nebo

b)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Diaphorina citri Kuway a která je uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘.“

v bodě 25.4 oddílech aa) a bb) se slova „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrazují slovy „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

v bodě 25.4.1 se ve sloupci vpravo slova „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrazují slovy „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

v bodě 25.6 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

bod 25.7 se nahrazuje tímto:

„25.7

Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, jiné než osivo, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5 a 25.6, úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

nebo

b)

na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

bod 27.1 se nahrazuje tímto:

„27.1

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že

aa)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisd.)

nebo

a)

v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)

nebo

b)

rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.“,

bod 27.2 se nahrazuje tímto:

„27.2

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., jiné než osivo

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 27.1, úřední potvrzení, že:

aa)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),

nebo

a)

v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius)

nebo

b)

rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.“,

v bodě 28.1 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 32.1 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

v bodě 32.3 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

bod 33 se nahrazuje tímto:

„33.

Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě

Úřední potvrzení, že

a)

místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)

rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“

V bodě 36.1 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Thrips palmi Karny, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

za bod 36.2 se vkládá nový bod 36.3, který zní:

„36.3

Plody Capsicum L., původem z Belize, Kostariky, Dominikánské republiky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Jamajky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Portorika, Spojených států amerických a Francouzské Polynésie, kde se vyskytuje Anthonomus eugenii Cano

Úřední potvrzení, že plody

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Anthonomus eugenii Cano a která je uvedena v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘,

nebo

b)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Anthonomus eugenii Cano a které je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) této směrnice v kolonce ‚dodatkové prohlášení‘, a které bylo prohlášeno za prosté Anthonomus eugenii Cano na základě úředních prohlídek prováděných v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.“,

bod 38.1 se zrušuje,

v bodě 45.1 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci Genn. (neevropskými populacemi), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

v bodě 45.3 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 46 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací), a nevykazují žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci Genn. (neevropskými populacemi), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

v bodě 48 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 49.1 se ve sloupci vpravo za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

„nebo

c)

osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.“

ii)

Kapitola II se mění takto:

bod 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili a Citrus tristeza virus (evropských izolátů)

nebo

b)

rostliny byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v souladu s mezinárodními standardy, a aby byly trvale pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo v izolovaných boxech, a na těchto rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli a Gikashvili ani Citrus tristeza virus (evropskými izoláty)

nebo

c)

rostliny

byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v souladu s mezinárodními standardy, a tento materiál byl v těchto testech shledán prostým Citrus tristeza virus (evropských izolátů) a byl certifikován jako prostý nejméně Citrus tristeza virus (evropských izolátů) v úředních testech každého jedince podle metod uvedených v této odrážce,

a

byly kontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili a Citrus tristeza virus.“,

za bod 10 se vkládá nový bod 10.1, který zní:

„10.1

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercio“,

bod 18.1 se nahrazuje tímto:

„18.1

Hlízy Solanum tuberosum L., určené k pěstování

Úřední potvrzení, že

a)

byla dodržena ustanovení Unie pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)

hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., nebo byla dodržena ustanovení Unie pro boj proti tomuto organismu

a

d)

aa)

hlízy pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nebo

bb)

v oblastech, v nichž se Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vyskytuje, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo shledáno prostým Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., nebo je za prosté uvedeného organismu považováno v důsledku zavedení vhodného postupu zaměřeného na eradikaci Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

a

e)

hlízy buď pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblastí, v nichž se Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytuje:

hlízy buď pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního průzkumu hostitelských plodin, prováděného vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo

hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle ustanovení směrnice Rady 66/403/EHS týkajících se uzávěru a nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všemi populacemi) a Meloidogyne fallax Karssen.“,

za bod 18.1 se vkládá nový bod 18.1.1, který zní:

„18.1.1

Hlízy Solanum tuberosum L., určené k pěstování, jiné než hlízy, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady 2007/33/ES

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 18.1, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

v bodě 18.3 se ve sloupci vpravo slova „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ nahrazují slovy „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

bod 18.5 se nahrazuje tímto:

„18.5

Hlízy Solanum tuberosum L., s výjimkou hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.1.1, 18.2 18.3 nebo 18.4

Na obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených brambor) musí být uvedeno registrační číslo potvrzující, že brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným pěstitelem nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně zaregistrovaných a umístěných v oblasti produkce, a dokládající, že hlízy jsou prosté Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a že byla dodržena

a)

ustanovení Unie pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b)

v případě potřeby ustanovení Unie pro boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.

a

c)

ustanovení Unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

za bod 18.6 se vkládá nový bod 18.6.1, který zní:

„18.6.1

Rostliny Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L. s kořeny, určené k pěstování, jiné než rostliny, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady 2007/33/ES

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 18.6, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

bod 18.7 se nahrazuje tímto:

„18.7

Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., a Solanum melongena L., určené k pěstování, jiné než osivo

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na rostliny uvedené v příloze IV části A oddílu II bodě 18.6, v případě potřeby úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nebo

b)

na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.“,

bod 20 se nahrazuje tímto:

„20.

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k pěstování, jiné než osivo

Úřední potvrzení, že

aa)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisd.),

nebo

a)

v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)

nebo

b)

rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.“,

v bodě 23 se ve sloupci vpravo za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

„nebo

d)

rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.“,

bod 24 se nahrazuje tímto:

„24.

Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě

Musí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.“,

za bod 24 se vkládá nový bod 24.1, který zní:

„24.1

Rostliny Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria L., s kořeny, určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě

a

cibule, hlízy a oddenky Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. a Tulipa L., s kořeny, vypěstované ve volné půdě, jiné než tyto rostliny, cibule, hlízy a oddenky, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c) směrnice Rady 2007/33/ES.

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodu 24, musí být prokázáno, že jsou dodržena ustanovení Unie týkající se boje proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“,

v bodě 26.1 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 27 se ve sloupci vlevo slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

v bodě 28.1 se ve sloupci vpravo za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

„nebo

c)

osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.“

b)

Část B se mění takto:

v bodech 4, 10 a 14.2 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„EL, IRL, UK“,

v bodech 6.3 a 14.9 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„CZ, IRL, S, UK“,

za bod 19 se vkládá nový bod 19.1, který zní:

„19.1

Rostliny Castanea Mill. určené k pěstování

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze III části A bodě 2 a příloze IV části A kapitole I bodech 11.1 a 11.2, úřední potvrzení, že:

a)

rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

nebo

b)

rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

nebo

c)

rostliny byly trvale pěstovány v chráněných zónách uvedených ve sloupci vpravo

CZ, IRL, S, UK“,

bod 20.3 se nahrazuje tímto:

„20.3

Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované nebo určené k pěstování

Musí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK“,

v bodě 21 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních oblastí Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, Murcie, Navarra a La Rioja, správního celku (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT, P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“,

v bodě 21.3 se znění třetího sloupce s názvem Chráněné zóny nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních oblastí Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, Murcie, Navarra a La Rioja, území (comarca) Comunidad de Calatayud (Aragonie) a provincie Guipúzcoa (Baskicko)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT, P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), SK (kromě obcí Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“,

bod 31 se nahrazuje tímto:

„31.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z BG, HR, SI, EL (správní jednotky Argolida a Chania), P (Algarve a Madeira), E, F, CY a I

Aniž je dotčen požadavek uvedený v příloze IV části A kapitole II bodě 30.1, že na obalech musí být vyznačen původ zboží:

a)

plody musí být prosté listů a stopek nebo

b)

v případě plodů s listy nebo stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během jejich přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též v rostlinolékařském pase.

EL (kromě správních jednotek Argolida a Chania), M, P (kromě Algarve a Madeiry)“,

bod 32 se nahrazuje tímto:

„32.

Rostliny Vitis L., jiné než plody a osivo

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze III části A bodu 15, příloze IV části A kapitole II bodě 17 a příloze IV části B bodě 21.1, úřední potvrzení, že

a)

rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v zemi, v níž se nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO, nebo

b)

rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních norem za prostou Grapevine flavescence dorée MLO, nebo

c)

rostliny mají původ a byly pěstovány v České republice, Francii (Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko) nebo v Itálii (Apulie, Basilicata a Sardinie) nebo

cc)

rostliny mají původ a byly pěstovány ve Švýcarsku (kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina) nebo

d)

rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce, kde:

aa)

na matečných rostlinách nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO a

bb)

buď

i)

na rostlinách v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO nebo

ii)

rostliny byly ošetřeny horkou vodou o teplotě nejméně 50 °C po dobu 45 minut, aby se eliminovala přítomnost Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko), I (Apulie, Basilicata a Sardinie)“,

za bod 32 se doplňuje nový bod 33, který zní:

„33.

Rostliny Castanea Mill., jiné než rostliny v tkáňové kultuře, plody a osivo

Aniž jsou dotčena ustanovení platná pro rostliny, uvedená v příloze III části A bodě 2 a v příloze IV části A kapitole I bodech 11.1 a 11.2, úřední potvrzení, že

a)

rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

nebo

b)

byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

nebo

c)

rostliny byly trvale pěstovány v chráněných zónách uvedených ve sloupci vpravo.

IRL, P, UK“

5)

Příloha V se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

Kapitola I se mění takto:

bod 1.4 se nahrazuje tímto:

„1.4

Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., jiné než plody a osivo.“,

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2.1

Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L., určené k pěstování, jiné než osivo, a rostliny bylinných druhů, jiné než rostliny čeledi Gramineae určené k pěstování, a jiné než cibule, oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy“,

v bodě 2.4 třetí odrážce se slova „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“,

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ‚Golden Yellow‘, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., například Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování, vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, jiné než rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty připravené a určené k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů.“

ii)

Kapitola II se mění takto:

bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Rostliny Populus L., Beta vulgaris L. a Quercus spp., jiné než Quercus suber, určené k pěstování, jiné než osivo“,

v bodě 1.3 se za slova „Amelanchier Med.“ vkládají slova „Castanea Mill.“,

v bodě 1.8 se za slova „Beta vulgaris L.“ vkládají slova „Castanea Mill.“

b)

Část B se mění takto:

i)

Kapitola I se mění takto:

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

Rostliny, určené k pěstování, jiné než osivo, ale včetně osiva Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, osiva rodů Triticum, Secale a X Triticosecale původem z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a Spojených států amerických, osiva Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich kříženců, osiva Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2.

Části rostlin, jiné než plody a osivo:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezaných květin Orchidaceae,

jehličnanů (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., původem ze Spojených států amerických a Kanady,

Prunus L., původem z neevropských zemí,

řezaných květin Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

listové zeleniny Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. a Eryngium L.,

listů Manihot esculenta Crantz,

řezaných větví Betula L. s listy nebo bez listů,

řezaných větví Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s listy nebo bez listů, původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.“,

za bod 2 se vkládá nový bod 2.1, který zní:

„2.1

Části rostlin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm., jiné než plody, ale včetně osiva.“,

v bodě 3 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Capsicum L.“,

body 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.

Samostatná kůra:

jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí,

Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., jiných než Quercus suber L.

Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických

Betula L., původem z Kanady a Spojených států amerických.

6.

Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

a)

pokud pochází zcela nebo částečně z některého z následujících řádů, rodů nebo druhů, kromě dřevěného obalového materiálu definovaného v příloze IV části A kapitole I bodu 2:

Quercus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, pocházející ze Spojených států amerických, kromě dřeva, které odpovídá popisu zboží uvedenému v písmeni b) kódu KN 4416 00 00, a v případě, že existují doložené důkazy o tom, že dřevo bylo zpracováno či vyrobeno pomocí tepelné úpravy, při které je třeba dosahovat minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,

Platanus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie,

Populus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, pocházející ze zemí amerického kontinentu,

Acer saccharum Marsh., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Spojených států amerických a Kanady,

jehličnany (Coniferales), včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické republiky, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a Spojených států amerických,

Betula L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady a Spojených států amerických a

b)

pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87:

Kód KN

Popis zboží

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

ex 4401 30 40

Dřevěné piliny, neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

ex 4401 30 80

Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

4403 10 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 20

Surové jehličnaté dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

4403 91

Surové dubové dřevo (Quercus spp.), jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4403 99

Jiné než jehličnaté dřevo (jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 v kapitole 44 nebo jiné než dřevo tropické, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.) nebo březové (Betula L.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

4403 99 51

Pilařská kulatina z březového dřeva (Betula L.), surová, též odkorněná, zbavená dřevní běli nebo nahrubo opracovaná

4403 99 59

Březové dřevo (Betula L.), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

ex 4404

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407 10

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované,broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 93

Javorové dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 95

Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 ke kapitole 44 nebo jiné než dřevo tropické, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.) nebo jasanové (Fraxinus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4408 10

Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

9406 00 20

Montované stavby ze dřeva“

ii)

V kapitole II bodě 5 se před slova „Dolichos Jacq.“ vkládají slova „Castanea Mill.“.


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/49


SMĚRNICE KOMISE 2014/81/EU

ze dne 23. června 2014,

kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/48/ES stanoví obecné požadavky pro látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (2). Tyto látky se nesmí používat v hračkách, v součástech hraček ani v částech hraček rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, s výjimkou případu, kdy k nim děti nemají přístup, pokud byly schváleny rozhodnutím Komise, nebo jsou obsaženy v individuálních koncentracích stejných nebo nižších, než jsou příslušné koncentrace stanovené pro klasifikaci směsí s obsahem těchto látek jako CMR. Aby bylo zdraví dětí ještě více chráněno, lze případně stanovit zvláštní limitní hodnoty pro tyto látky u hraček určených pro použití dětmi mladšími tří let nebo jiných hraček určených ke vkládání do úst.

(2)

Látka bisfenol A je chemická látka vyráběná ve vysokém objemu, která má široké použití při výrobě celé řady spotřebitelských výrobků. Bisfenol A se používá jako monomer při výrobě polykarbonátových plastů. Polykarbonátové plasty se mimo jiné používají při výrobě hraček. Kromě toho byl bisfenol A zjištěn v některých hračkách.

(3)

Směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (3) upravovala základní požadavky na bezpečnost pro chemické vlastnosti hraček do dne 19. července 2013. Evropská norma EN 71-9:2005+A1:2007 stanoví migrační limit pro bisfenol A ve výši 0,1 mg/l. Evropské normy EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 stanoví příslušné metody zkoušení. Limity a metody pro bisfenol A stanovené v normách EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005 používá odvětví hraček jako referenci, aby se zajistilo, že nedojde k žádné nebezpečné expozici bisfenolu A v hračkách. Uvedené normy však nejsou harmonizovanými normami.

(4)

Bisfenol A je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka toxická pro reprodukci kategorie 2. Jelikož neexistují žádné zvláštní požadavky, smí být obsažen v hračkách v koncentracích stejných nebo nižších, než je příslušná koncentrace stanovená pro klasifikaci směsí s jeho obsahem jako CMR, a sice 5 % s platností ode dne 20. července 2013 a 3 % s platností ode dne 1. června 2015. Nelze vyloučit, že uvedená koncentrace může způsobit zvýšenou expozici malých dětí bisfenolu A, ve srovnání s migračním limitem 0,1 mg/l pro bisfenol A stanoveným evropskými normami EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenol A byl komplexně hodnocen v letech 2003 a 2008 podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (4). Závěrečná zpráva o posouzení rizik s názvem „Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)“ mimo jiné zjistila, že bisfenol A vykazuje aktivitu endokrinní modulace v řadě screeningových zkoušek in vitroin vivo, a dospěl k závěru, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se vyřešila nejistota ohledně potenciálu bisfenolu A mít v nízkých dávkách nepříznivé účinky na vývoj. Avšak cíl vysoké úrovně ochrany dětí proti rizikům, která představují chemické látky v hračkách, vzhledem ke zvláštním potřebám dětí, které tvoří zranitelnou skupinu spotřebitelů, opravňuje k začlenění migračního limitu 0,1 mg/l pro bisfenol A do směrnice 2009/48/ES.

(6)

Účinky bisfenolu A jsou nyní předmětem hodnocení ve vědeckých fórech včetně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Migrační limit stanovený touto směrnicí by měl být přezkoumán, pokud budou v budoucnu k dispozici relevantní nové vědecké informace.

(7)

Směrnice 2009/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost hraček,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Dodatek C přílohy II směrnice 2009/48/ES se nahrazuje tímto:

„Dodatek C

Zvláštní limitní hodnoty pro chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst přijaté podle čl. 46 odst. 2

Látka

Číslo CAS

Limitní hodnota

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (limit obsahu)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (limit obsahu)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (limit obsahu)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migrační limit) v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005“

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 21. prosince 2015.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.


ROZHODNUTÍ

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/52


Rozhodnutí Rady 2014/380/SZBP

ze dne 23. června 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 28. února 2011 přijala rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1).

(2)

Dne 19. března 2014 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2146 (2014), kterou se členské státy OSN opravňují k provádění kontrol plavidel určených výborem zřízeným podle odstavce 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) (dále jen „výbor“) na volném moři.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014) stanoví, že pokud kontaktní místo libyjské vlády nevydá příslušný pokyn, přijmou státy vlajky určených plavidel opatření zaručující, že tato plavidla nebudou nakládat, přepravovat či vykládat ropu nezákonně vyvezenou z Libye na palubě plavidla, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014) dále stanoví, že členské státy OSN přijmou, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem, nezbytná opatření za účelem zákazu vstupu určených plavidel do jejich přístavů, ledaže by tento vstup byl nezbytný za účelem provedení kontroly v případě, že by se jednalo o mimořádnou situaci nebo o návrat do Libye.

(5)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014) dále stanoví, že by mělo být zakázáno poskytovat určeným plavidlům služby spojené se zásobováním palivem, jako je zásobování palivem nebo dodávky nebo jiné služby, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

(6)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014) rovněž stanoví, že by neměly být prováděny finanční transakce týkající se ropy nedovoleně vyvezené z Libye na palubě určených plavidel, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

(7)

V souladu s rozhodnutím 2011/137/SZBP provedla Rada celkový přezkum seznamů osob a subjektů uvedených v přílohách II a IV uvedeného rozhodnutí.

(8)

Je třeba aktualizovat identifikační údaje týkající se jednoho subjektu ze seznamu osob a subjektů uvedeného v příloze IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(9)

U dvou subjektů odpadly důvody pro jejich vedení na seznamu osob a subjektů v příloze IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(10)

Rozhodnutí 2011/137/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/137/SZBP se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4b

1.   Členské státy mohou v souladu s odstavci 5 až 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014) kontrolovat určená plavidla na volném moři a využívat přitom veškerých opatření přiměřených daným podmínkám, při plném dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv použitelných na danou situaci za účelem provádění těchto kontrol a s cílem nařídit dotyčným plavidlům, aby přijala patřičná opatření pro navrácení ropy do Libye, a to se souhlasem libyjské vlády a v koordinaci s ní.

2.   Před provedením kontroly podle odstavce 1 by členské státy měly získat souhlas příslušného státu vlajky plavidla.

3.   Členské státy provádějící kontrolu podle odstavce 1 předloží neprodleně výboru zprávu o kontrole uvádějící příslušné podrobné informace, včetně úsilí vynaloženého za účelem získání souhlasu příslušného státu vlajky plavidla.

4.   Členské státy provádějící kontrolu podle odstavce 1 zajistí, aby byly tyto kontroly prováděny vojenskými loděmi a loděmi vlastněnými či provozovanými státem a používanými pouze pro státní neobchodní účely.

5.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny práva, povinnosti ani odpovědnost členských států podle mezinárodního práva, včetně práv či povinností vyplývajících z Úmluvy OSN o mořském právu, mimo jiné obecná zásada výlučné pravomoci státu vlajky nad svými plavidly na volném moři, pokud jde o neurčená plavidla a o veškeré jiné situace, než které jsou uvedeny v odstavci 1.

6.   V příloze V jsou uvedena plavidla podle odstavce 1 určená výborem v souladu s odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014).

Článek 4c

1.   Pokud zákaz, aby dotyčné plavidlo nakládalo, přepravovalo či vykládalo ropu nezákonně vyvezenou z Libye na palubě plavidla, nevydalo kontaktní místo libyjské vlády, jak je uvedeno v odstavci 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014), učiní tak členský stát, který je státem vlajky určeného plavidla, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

2.   Členské státy zamítnou, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem, určeným plavidlům vstup do svých přístavů, ledaže je vstup vyžadován za účelem provedení kontroly nebo v případě mimořádné situace či návratu do Libye.

3.   Zakazuje se, aby státní příslušníci členských států poskytovali určeným plavidlům služby spojené se zásobováním palivem, jako je zásobování palivem nebo dodávky nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v případě, že příslušný orgán dotyčného členského státu určí, že poskytnutí těchto služeb je nezbytné pro humanitární účely nebo že se dané plavidlo vrací do Libye. Členský stát o veškerých takových povoleních informuje výbor.

5.   Zakazují se finanční transakce týkající se ropy nezákonně vyvezené z Libye na palubě určených plavidel a prováděné státními příslušníky členských států, nebo subjekty podléhající pravomoci členských států, nebo z území členských států, pokud tak bylo stanoveno v určení provedeném výborem.

6.   V příloze V jsou uvedena plavidla podle odstavců 1, 2, 3 a 5 určená výborem v souladu s odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014).“

2)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rada provede změny příloh I, III a V na základě rozhodnutí přijatých výborem.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9b

Pokud výbor určí plavidlo ve smyslu čl. 4b odst. 1 nebo čl. 4c odst. 1, 2, 3 a 5, Rada toto plavidlo zahrne do přílohy V.“

Článek 2

V rozhodnutí 2011/137/SZBP se doplňuje příloha V ve znění uvedeném v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha IV rozhodnutí 2011/137/SZBP se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA V

SEZNAM PLAVIDEL PODLE ČL. 4b ODST. 1 A ČL. 4c ODST. 1, 2, 3 A 5

…“


PŘÍLOHA II

Příloha IV rozhodnutí 2011/137/SZBP se mění takto:

1)

Údaje týkající se subjektu „Capitana Seas Limited“ se nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

„36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí

12.4.2011“

2)

Tyto subjekty se vyjímají ze seznamu:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/56


ROZHODNUTÍ RADY 2014/381/SZBP

ze dne 23. června 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (1).

(2)

Dne 27. září 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/477/SZBP (2), kterým byla na základě přezkumu rozhodnutí 2010/573/SZBP platnost omezujících opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky prodloužena do 30. září 2014.

(3)

Platnost omezujících opatření by měla být prodloužena do 31. října 2014.

(4)

Rozhodnutí 2010/573/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 2010/573/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do 31. října 2014. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/573/SZBP ze dne 27. září 2010 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 54).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/477/SZBP ze dne 27. září 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (Úř. věst. L 257, 28.9.2013, s. 18).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/57


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/382/SZBP

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Dne 9. května 2014 zařadil Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 2127 (2013) tři osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená podle bodů 30 a 32 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2134 (2014).

(3)

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2013/798/SZBP se zařazují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PŘÍJMENÍ: BOZIZÉ

JMÉNO: François Yangouvonda

DALŠÍ JMÉNA: Bozize Yangouvonda

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 14. října 1946, Mouila, Gabon

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: syn Martina Kofia

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Od státního převratu dne 24. března 2013 poskytoval Bozizé finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují o destabilizaci probíhající transformace a o jeho návrat k moci. François Bozizé ve spojení se svými stoupenci podněcoval k útoku, k němuž došlo dne 5. prosince 2013 v Bangui. Po tomto útoku, který dne 5. prosince 2013 provedly síly anti-balaka v Bangui a při němž přišlo o život více než 700 osob, se situace ve Středoafrické republice rychle zhoršila. Od té doby se Bozizé nadále pokoušel vést destabilizační operace a sjednotit milice anti-balaka s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Snažil se o reorganizaci řady složek středoafrických ozbrojených sil, které se po státním převratu rozptýlily po venkovských oblastech. Síly věrné Bozizému se zapojily do odvetných útoků proti muslimskému obyvatelstvu Středoafrické republiky. Bozizé nabádal své milice, aby pokračovaly v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům.

2.   NOURREDINE ADAM

PŘÍJMENÍ: ADAM

JMÉNO: Nourredine

DALŠÍ JMÉNA: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1970, Ndele, Středoafrická republika

Alternativní data narození: 1969, 1971

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Noureddine je jedním z původních čelných představitelů hnutí Séléka. Byl identifikován jako generál i nejvyšší představitel jedné z ozbrojených povstaleckých skupin v rámci hnutí Séléka, ústřední PJCC – skupiny, která je oficiálně známa pod názvem „Úmluva vlastenců pro spravedlnost a mír“ a jejíž akronym je CPJP. Jakožto bývalý vedoucí představitel „fundamentalistické“ odštěpené skupiny Úmluvy vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP/F) byl během útoků, k nimž došlo při předchozím povstání ve Středoafrické republice v období od začátku prosince 2012 do března 2013, vojenským koordinátorem skupiny ex-Séléka. Bez Noureddinova zapojení by Séléka pravděpodobně nebyla schopna uchvátit moc bývalému prezidentovi Středoafrické republiky, jímž byl François Bozizé. Ode dne 20. ledna 2014, kdy byla Catherine Samba-Panzaová jmenována prozatímní prezidentkou, byl jedním z hlavních strůjců taktického stažení skupiny ex-Séléka v Sibutu, jehož cílem bylo zrealizovat Noureddineův plán vytvořit ze severu země baštu muslimů. Své síly jasně nabádal k tomu, aby nedodržovaly rozkazy prozatímní vlády a vojenských velitelů mezinárodní podpůrné mise pod africkým vedením (MISCA). Noureddine aktivně vede skupinu ex-Séléka – bývalé síly Séléka, které prezident Michel Djotodia v září 2013 rozpustil, a řídí operace namířené proti křesťanským čtvrtím, a nadále poskytuje značnou podporu a vedení skupině ex-Séléka působící ve Středoafrické republice.

Osoba zapojená do plánování nebo řízení či páchání činů porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo: Poté, co skupina Séléka převzala dne 24. března 2013 kontrolu nad Bangui, byl Nourredine Adam jmenován ministrem pro bezpečnost, poté generálním ředitelem „Zvláštního výboru pro ochranu demokratických výsledků“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, již neexistující zpravodajské služby Středoafrické republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD jako osobní politickou policii, která provedla řadu svévolných zatýkání, mučení a mimosoudních poprav. Nourredine byl rovněž jedním z klíčových aktérů, kteří stáli za krvavou operací v Boy Rabe. V srpnu 2013 zaútočily síly Séléka na Boy Rabe, čtvrť v hlavním městě Středoafrické republiky považovanou za baštu stoupenců Françoise Bozizého a jeho etnické skupiny. Pod záminkou hledání ukrytých zbraní síly Séléka údajně zabily velký počet civilních obyvatel a následně bezohledně drancovaly. Když se tyto nájezdy rozšířily i do dalších čtvrtí, tisíce tamních obyvatel zaplavily mezinárodní letiště, jež bylo vzhledem k přítomnosti francouzských vojsk považováno za bezpečné místo, a obsadily jeho ranvej.

Osoba poskytující podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů: Začátkem roku 2013 zastával Nourredine Adam důležitou roli v rámci finančních sítí skupiny ex-Séléka. Cestoval do Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, aby získal finanční prostředky na proběhlé povstání. Rovněž byl zprostředkovatelem čadské sítě věnující se obchodování s diamanty a působící mezi Středoafrickou republikou a Čadem.

3.   LEVY YAKETE

PŘÍJMENÍ: YAKETE

JMÉNO: Levy

DALŠÍ JMÉNA: Levi Yakite; Levy Yakite

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 14. srpna 1964, Bangui, Středoafrická republika

Alternativní datum narození: 1965

PAS/IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: syn Pierra Yakétého a Joséphine Yamazonové

URČENÍ/ODŮVODNĚNÍ: Osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti: Dne 17. prosince 2013 se Yakete stal politickým koordinátorem nově vytvořené povstalecké skupiny anti-balaka – Hnutí lidového odporu pro reformu Středoafrické republiky. Přímo se podílel na přijímání rozhodnutí povstalecké skupiny, která byla zapojena do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost ve Středoafrické republice, zejména událostí, k nimž došlo 5. prosince 2013 a poté. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2127, 2134 a 2149 tuto skupinu rovněž výslovně označily jako zodpovědnou za tyto činy. Yakete byl obviněn, že nařídil zatýkání osob spojených se skupinou Séléka, vyzýval k útokům na osoby, které nejsou stoupenci prezidenta Françoise Bozizého, a nabíral mladé příslušníky milicí, aby na nepřátele režimu útočili mačetami. V období po březnu 2013 zůstal v úzkém kruhu Françoise Bozizého a připojil se k Frontě pro obnovu ústavního pořádku ve Středoafrické republice (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jejímž cílem bylo navrátit moc svrženému prezidentovi za pomoci jakýchkoli prostředků. Na konci léta 2013 cestoval do Kamerunu a Beninu, kde se pokusil získat nové osoby pro boj proti skupině Séléka. V září 2013 se snažil znovu získat kontrolu nad operacemi, které vedli bojovníci z řad stoupenců Françoise Bozizého ve městech a na vesnicích v blízkosti města Bossangoa. Yakete je rovněž podezřelý z toho, že podporoval rozdělování mačet mladým nezaměstnaným křesťanům, aby jim umožnil útočit na muslimy.


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/60


ROZHODNUTÍ RADY 2014/383/SZBP

ze dne 23. června 2014

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. července 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/393/SZBP (1) o jmenování pana Franze-Michaela SKJOLDA MELLBINA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro Afghánistán. Jeho mandát má skončit dne 30. června 2014.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období osmi měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Franze-Michaela SKJOLDA MELLBINA jako zvláštního zástupce EU pro Afghánistán se prodlužuje do 28. února 2015. Rada může na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) a po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2

Cíle politiky

Zvláštní zástupce EU zastupuje Unii a podporuje cíle politiky Unie v Afghánistánu v úzké koordinaci se zástupci členských států v Afghánistánu. Zvláštní zástupce EU zejména:

a)

přispívá k provádění společného prohlášení EU-Afghánistán a strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 a případně i dohody o partnerství a rozvoji mezi EU a Afghánistánem;

b)

podporuje politický dialog mezi Unií a Afghánistánem;

c)

podporuje klíčovou úlohu OSN v Afghánistánu se zvláštním důrazem na přispění k lépe koordinované mezinárodní pomoci, čímž prosazuje provádění komuniké bonnské, chicagské a tokijské konference, jakož i příslušných rezolucí OSN.

Článek 3

Mandát

K naplňování mandátu zvláštní zástupce EU v úzké spolupráci se zástupci členských států v Afghánistánu:

a)

propaguje názory Unie na politický proces a události v Afghánistánu;

b)

udržuje úzké kontakty s příslušnými afghánskými institucemi, zejména s vládou a parlamentem, jakož i s místními orgány, a podporuje jejich rozvoj. Měl by být také udržován kontakt s dalšími afghánskými politickými skupinami a jinými důležitými aktéry v Afghánistánu, zejména s významnými aktéry z občanské společnosti;

c)

udržuje úzké kontakty s příslušnými mezinárodními a regionálními zúčastněnými subjekty v Afghánistánu, zejména se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN, vyšším civilním představitelem NATO a jinými klíčovými partnery a organizacemi;

d)

poskytuje poradenství ohledně pokroku dosaženého při plnění cílů společného prohlášení EU-Afghánistán, strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016, dohody o partnerství a rozvoji mezi EU a Afghánistánem a komuniké bonnské, chicagské a tokijské konference, a to zejména v těchto oblastech:

budování civilních kapacit, zejména na nižší než celostátní úrovni,

řádná správa věcí veřejných a zřízení institucí právního státu, zejména nezávislého soudnictví,

reformy volebního systému,

reformy bezpečnostního sektoru, včetně posílení justičních institucí, národního vojska a policejního sboru, a zejména rozvoj civilní policie,

podpora růstu, zejména prostřednictvím rozvoje zemědělství a venkova,

dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu v oblasti lidských práv, zejména dodržování práv osob náležejících k menšinám a práv žen a dětí,

dodržování demokratických zásad a právního státu,

podpora zapojení žen do veřejné správy, občanské společnosti a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1325 do mírového procesu,

dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu, včetně spolupráce při mezinárodním úsilí v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami, obchodu s lidmi a šíření zbraní hromadného ničení a souvisejících materiálů,

usnadňování humanitární pomoci a klidného návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a

zlepšení účinnosti přítomnosti a činnosti Unie v Afghánistánu a přispění k vypracování pravidelných zpráv o provádění strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 požadovaných Radou;

e)

aktivně se účastní místních koordinačních fór, jako je Společná rada pro koordinaci a monitorování, a zároveň plně informuje nezúčastněné členské státy o rozhodnutích přijatých na těchto úrovních;

f)

poskytuje poradenství ohledně účasti a postojích Unie na mezinárodních konferencích týkajících se Afghánistánu;

g)

plní aktivní úlohu při podpoře regionální spolupráce prostřednictvím příslušných iniciativ, včetně istanbulského procesu a regionální ekonomické konference o Afghánistánu (RECCA);

h)

přispívá k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména ve vztahu k ženám a dětem v oblastech zasažených konflikty, zvláště sledováním vývoje v tomto ohledu a reakcí na něj;

i)

případně poskytuje podporu inkluzivnímu mírovému procesu pod afghánským vedením, usilujícímu o politické urovnání v souladu se zásadami přijatými na bonnské konferenci.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něho hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2014 do 28. února 2015 činí 3 760 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU za veškeré výdaje odpovídá Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně a pravidelně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou zemí. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (2).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané zeměpisné oblasti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané zeměpisné oblasti;

c)

zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do dané zeměpisné oblasti náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Podle potřeby podává zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Dále může zvláštní zástupce EU podávat zprávy i Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentním způsobem za účelem dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a s delegací Unie v Pákistánu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž poskytuje poradenství vedoucímu policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby vzájemně konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Pomoc ve vztahu k nárokům

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Afghánistánu a poskytují k tomuto účelu administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.

Článek 14

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce listopadu roku 2014 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od 1. července 2014.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 47.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/65


ROZHODNUTÍ RADY 2014/384/SZBP

ze dne 23. června 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2011/426/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/426/SZBP (1) o jmenování pana Petera SØRENSENA zvláštním zástupcem Evropské unie v Bosně a Hercegovině (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Jeho mandát má skončit dne 30. června 2015.

(2)

Rozhodnutím 2011/426/SZBP naposledy pozměněným rozhodnutím 2013/351/SZBP (2) byly zvláštnímu zástupci EU poskytnuty finanční referenční částky na období od 1. září 2011 do 30. června 2014. Na období od 1. července 2014 do 30. června 2015 je třeba stanovit novou finanční referenční částku.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy.

(4)

Rozhodnutí 2011/426/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/426/SZBP se mění takto:

1)

v čl. 5 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2014 do 30. června 2015 činí 5 250 000 EUR.“;

2)

v článku 13 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Konečná souhrnná zpráva o provádění mandátu musí být předložena do března 2015.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od 1. července 2014.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 185, 4.7.2013, s. 7.


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/66


ROZHODNUTÍ RADY 2014/385/SZBP

ze dne 23. června 2014

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. června 2012 přijala Rada strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii a akční plán EU týkající se lidských práv a demokracie.

(2)

Dne 25. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/440/SZBP (1) o jmenování pana Stavrose LAMBRINIDISE zvláštním zástupcem Evropské unie pro lidská práva (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 30. června 2014.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období osmi měsíců,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Stavrose LAMBRINIDISE jako zvláštního zástupce EU pro lidská práva se prodlužuje do 28. února 2015. Rada může na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) a po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v oblasti lidských práv stanovených ve Smlouvě, Listině základních práv Evropské unie, ve strategickém rámci EU pro lidská práva a demokracii a v akčním plánu EU týkajícím se lidských práv a demokracie:

a)

posilovat účinnost, přítomnost a viditelnost Unie při ochraně a prosazování lidských práv ve světě, zejména prohloubením spolupráce a politického dialogu Unie se třetími zeměmi, příslušnými partnery, podniky, občanskou společností a mezinárodními a regionálními organizacemi a prostřednictvím činnosti v příslušných mezinárodních fórech;

b)

zvyšovat přínos Unie k posilování demokracie a budování institucí, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod po celém světě;

c)

posilovat soudržnost činnosti Unie v oblasti lidských práv a začlenění lidských práv do všech oblastí vnější činnosti Unie.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv, zejména strategického rámce EU pro lidská práva a demokracii a akčního plánu EU týkajícího se lidských práv a demokracie, mimo jiné vypracováváním příslušných doporučení;

b)

přispívat k provádění obecných zásad Unie, nástrojů a akčních plánů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

c)

posilovat dialog o lidských právech s vládami v třetích zemích a mezinárodními a regionálními organizacemi, jakož i s organizacemi občanské společnosti a dalšími příslušnými aktéry v zájmu zajištění účinnosti a viditelnosti politiky Unie v oblasti lidských práv;

d)

přispívat k lepší soudržnosti a souladu politik a činností Unie v oblasti ochrany a prosazování lidských práv, zejména prostřednictvím příspěvků k formulování příslušných politik Unie.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary v zájmu zajištění konzistentnosti a souladu jejich práce v oblasti lidských práv.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2014 do 28. února 2015 činí 550 000 EUR.

2.   Finanční referenční částku pro další období působení zvláštního zástupce EU pro lidská práva stanoví Rada.

3.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

4.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je i nadále administrativně podřízený vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (2).

Článek 8

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu poskytují zvláštnímu zástupci EU podle okolností delegace Unie a diplomatická zastoupení členských států.

Článek 9

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu s mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v příslušné zemi veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán, zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané zeměpisné oblasti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané zeměpisné oblasti;

c)

zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do dané zeměpisné oblasti náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv o pokroku a zpráv o provádění mandátu.

Článek 10

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady, zejména Pracovní skupině pro lidská práva. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Dále může zvláštní zástupce EU podávat zprávy i Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 11

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě činností Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Zvláštní zástupce EU koordinuje svou činnost s členskými státy a Komisí a případně i dalšími zvláštními zástupci Evropské unie. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie, vedoucími misí členských států, s vedoucími/veliteli misí a operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a případně dalšími zvláštními zástupci EU, kteří se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu.

3.   Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními aktéry působícími na úrovni ústředí a na místě a usiluje s nimi o doplňkovost a součinnost. Zvláštní zástupce EU usiluje o pravidelné kontakty s organizacemi občanské společnosti jak ve svém ústředí, tak i na místě.

Článek 12

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce listopadu roku 2014 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od 1. července 2014.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 21.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/70


ROZHODNUTÍ RADY 2014/386/SZBP

ze dne 23. června 2014

o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavy států a předsedové vlád členských států Unie dne 6. března 2014 důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace.

(2)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(3)

Na zasedání ve dnech 20. a 21. března 2014 Evropská rada důrazně odsoudila protiprávní anexi Autonomní republiky Krym (dále jen „Krym“) a města Sevastopolu (dále jen „Sevastopol“) k Ruské federaci a zdůraznila, že tuto anexi neuzná. Podle názoru Evropské rady by měla být navržena k rychlému provedení určitá hospodářská, obchodní a finanční omezující opatření související s Krymem.

(4)

Dne 27. března 2014 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci 68/262 o územní celistvosti Ukrajiny, v níž potvrdilo své odhodlání zasazovat se o svrchovanost, politickou nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic, zdůraznilo neplatnost referenda, které se dne 16. března konalo na Krymu, a vyzvalo členské státy, aby neuznaly žádné změny statusu Krymu a Sevastopolu.

(5)

Za těchto okolností se Rada domnívá, že je třeba zakázat, aby bylo do Evropské unie dováženo zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, s výjimkou zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu, jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

(6)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.

(7)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazuje se dovoz zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie.

2.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění související s dovozem zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu.

Článek 2

Zákazy uvedené v článku 1 se nevtahují na zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, které bylo poskytnuto k posouzení ukrajinským orgánům a bylo jimi zkontrolováno a jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

Článek 3

Zákazy uvedenými v článku 1 není do dne 26. září 2014 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 25. června 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné a které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 26. září 2014.

Článek 4

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem je obcházení zákazů stanovených v článku 1.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije se do 23. června 2015.

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/72


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/387/SZBP

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. července 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Informace týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP je třeba aktualizovat.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP zařazeno dalších dvanáct osob.

(4)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.


PŘÍLOHA

1.

Údaje týkající se níže uvedené osoby, uvedené v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP, se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

152.

Dr. Qadri (

Image

) (také znám jako Kadri) Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel)

 

Bývalý místopředseda vlády pro hospodářské věci, bývalý ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

2.

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I oddílu A rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

180.

Ahmad al-Qadri

Datum narození: 1956

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum narození: 1959

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(také známa jako Shmat)

Datum narození: 1973

Ministryně sociálních věcí. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Datum narození: 1964

Ministr práce. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)

Datum narození: 1955

Ministr financí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(také znám jako Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum narození: 1956

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum narození: 1966

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum narození: 1972

Ministr cestovního ruchu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(také znám jako Malik)

Datum narození: 1956

Ministr pro vysokoškolské vzdělávání. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(také znám jako Arnus)

Datum narození: 1953

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(také znám jako Hasib)

Datum narození: 1957

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014


24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/75


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. června 2014,

kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014–2020

(oznámeno pod číslem C(2014) 3898)

(2014/388/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 3 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci Evropských strukturálních a investičních fondů zřízeným podle čl. 150 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje v rámci cíle Evropská územní spolupráce přeshraniční spolupráci v některých regionech odpovídajících úrovni 3 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „úroveň NUTS 3“) a nadnárodní spolupráci ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „úroveň NUTS 2“), jak bylo stanoveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3) ve znění nařízení Komise (EU) č. 31/2011 (4). Je proto nezbytné stanovit seznamy způsobilých regionů.

(2)

Podle čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1299/2013 se v tomto seznamu regionů způsobilých k přeshraniční spolupráci vymezí rovněž regiony Unie úrovně NUTS 3, na něž se vztahují příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují vnější finanční nástroje Unie, jako jsou evropský nástroj sousedství (ENS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 (5) a nástroj předvstupní pomoci (NPP II) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 231/2014 (6).

(3)

Podle čl. 3 odst. 1 pátého pododstavce nařízení (EU) č. 1299/2013 mohou být na žádost dotčeného členského státu či dotčených členských států na tento seznam zařazeny i regiony úrovně NUTS 3 v nejvzdálenějších regionech podél námořních hranic, které jsou od sebe vzdáleny více než 150 km.

(4)

Podle čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) č. 1299/2013 se v rozhodnutí Komise stanovícím seznamy přeshraničních a nadnárodních oblastí uvedou pro informaci i regiony třetích zemí nebo území podle čl. 3 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení.

(5)

Je proto nezbytné stanovit seznamy přeshraničních a nadnárodních oblastí, jež jsou způsobilé pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, rozdělené podle programů spolupráce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Regiony a oblasti způsobilé pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci přeshraniční spolupráce cíle Evropská územní spolupráce jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Regiony Unie úrovně NUTS 3, na něž se vztahují příspěvky z EFRR na přeshraniční spolupráci, jež však nejsou součástí žádné přeshraniční oblasti uvedené v příloze I a na něž se uplatňují vnější finanční nástroje Unie, jako jsou evropský nástroj sousedství (ENS) podle nařízení (EU) č. 232/2014 a nástroj předvstupní pomoci (NPP II) podle nařízení (EU) č. 231/2014, jsou uvedeny v příloze II.

Článek 3

Regiony a oblasti způsobilé pro financování z EFRR v rámci nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce jsou uvedeny v příloze III.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. června 2014.

Za Komisi

Johannes HAHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 31/2011 ze dne 17. ledna 2011, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 13, 18.1.2011, s. 3).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11).


PŘÍLOHA I

Seznam oblastí, které mohou získat podporu, rozdělený podle programů přeshraniční spolupráce

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgie-Německo-Nizozemsko (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Rakousko-Česká republika

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovensko-Rakousko

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Rakousko-Německo/Bavorsko (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22 A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27 A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Španělsko-Portugalsko (PZZÚEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)