ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 170

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
11. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

*

Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

*

Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi a Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

1

 

*

Informace o prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

2

 

 

2014/343/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod

3

 

 

Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tři související dohody

5

 

 

2014/344/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2014 o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

49

 

 

Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

50

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (CHOP))

58

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 619/2014 ze dne 10. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

60

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty ( 1 )

62

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/345/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (oznámeno pod číslem C(2014) 3590)  ( 1 )

64

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES ( Úř. věst. L 158, 27.5.2014 )

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Vzhledem k tomu, že dne 23. května 2014 byly dokončeny postupy nezbytné k prozatímnímu provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (1), jež byla podepsána v Bruselu dne 11. dubna 2014, se uvedený protokol bude prozatímně provádět od 1. srpna 2014.


(1)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Vzhledem k tomu, že dne 15. května 2014 byly dokončeny postupy nezbytné k prozatímnímu provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (1), jež byla podepsána v Bruselu dne 11. dubna 2014, se uvedený protokol bude prozatímně provádět od 1. srpna 2014.


(1)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


Informace o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi a Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

Vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2014 byly dokončeny postupy nezbytné k prozatímnímu provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi a Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (1), jež byla podepsána v Bruselu dne 11. dubna 2014, se uvedený protokol prozatímně provádí od 12. dubna 2014.


(1)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/2


Informace o prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

Vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2014 byly dokončeny postupy nezbytné k prozatímnímu provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (1), jež byla podepsána v Bruselu dne 11. dubna 2014, se uvedená dohoda prozatímně provádí od 12. dubna 2014.


(1)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. března 2014

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod

(2014/343/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 a 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (1) (dále jen „Dohoda o EHP“) byla podepsána v Portu dne 2. května 1992.

(2)

Chorvatská republika se stala členským státem Evropské unie dne 1. července 2013.

(3)

Po svém přistoupení k Evropské unii požádala Chorvatská republika o přistoupení k Dohodě o EHP podle jejího článku 128.

(4)

Za tímto účelem Komise jménem Unie a jejích členských států sjednala s Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda“) a tři související dodatkové protokoly, totiž a) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru, b) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a c) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „související protokoly“).

(5)

Dohoda a související protokoly by měly být podepsány a prozatímně prováděny s výhradou dokončení postupů pro jejich uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a souvisejících protokolů jménem Unie se schvaluje s výhradou jejich uzavření.

Znění dohody a souvisejících protokolů, jakož i dohod ve formě výměny dopisů o jejich prozatímním provádění se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a související protokoly, jakož i dohody ve formě výměny dopisů o jejich prozatímním provádění jménem Unie.

Článek 3

Dohoda a Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru jsou prováděny prozatímně ode dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů, až do dokončení postupů týkajících se uvedeného dohody a protokolu.

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii se provádějí prozatímně od prvního dne třetího měsíce následujícího po uložení posledního oznámení o prozatímním provádění podle článku 4 obou dodatkových protokolů.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. března 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/5


DOHODA

o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tři související dohody

 


DOHODY

ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a o prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru („Dohoda o rozšíření EHP“) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Island učiní totéž.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Islandu s tímto prozatímním prováděním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Gjört í Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis, a potvrdit souhlas Islandu s jeho obsahem, který zní:

„mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (‚Dohoda o rozšíření EHP‘) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Island učiní totéž.“

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Gjört í Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Fyrir hönd Íslands

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Image

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru („Dohoda o rozšíření EHP“) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Lichtenštejnské knížectví učiní totéž.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Lichtenštejnského knížectví s tímto prozatímním prováděním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis, a potvrdit souhlas Lichtenštejnského knížectví s jeho obsahem, který zní:

„mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (‚Dohoda o rozšíření EHP‘) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Lichtenštejnské knížectví učiní totéž.“

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Geschehen zu Brüssel am

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru („Dohoda o rozšíření EHP“) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP a související protokol:

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014

od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Norské království učiní totéž.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Norského království s tímto prozatímním prováděním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis, a potvrdit souhlas Norského království s jeho obsahem, který zní:

„Vážený pane,

mám tu čest Vám sdělit, že s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru (‚Dohoda o rozšíření EHP‘) a na tři související dohody je Evropská unie připravena prozatímně provádět Dohodu o rozšíření EHP a související protokol:

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014

od prvního dne následujícího po dni, kdy byla dokončena poslední výměna dopisů o prozatímním provádění mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, pokud Norské království učiní totéž.“

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Utferdiget i Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


DOHODA

o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

EVROPSKÁ UNIE,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy Evropské unie“,

ISLAND,

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

dále jen „státy ESVO“,

společně dále jen „stávající smluvní strany“

a

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

VZHLEDEM K TOMU, že dne 9. prosince 2011 byla v Bruselu podepsána Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“);

VZHLEDEM K TOMU, že podle článku 128 Dohody o Evropském hospodářském prostoru podepsané v Portu dne 2. května 1992 požádá každý evropský stát, který se stane členem Společenství, aby se stal smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“);

VZHLEDEM K TOMU, že Chorvatská republika požádala, aby se stala smluvní stranou Dohody o EHP;

VZHLEDEM K TOMU, že podmínky této účasti podléhají dohodě mezi stávajícími smluvními stranami a žadatelskými státy,

SE ROZHODLY uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

1.   Chorvatská republika se stává smluvní stranou Dohody o EHP a dále se označuje jako „nová smluvní strana“.

2.   Od okamžiku vstupu této dohody v platnost se ustanovení Dohody o EHP, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP přijatých před 30. červnem 2011, stávají pro novou smluvní stranu závaznými za stejných podmínek jako pro stávající smluvní strany a za podmínek stanovených v této dohodě.

3.   Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 2

1.   ÚPRAVY HLAVNÍHO TEXTU DOHODY O EHP

a)

Preambule:

i)

do seznamu smluvních stran se za Francouzskou republiku doplňuje:

„CHORVATSKÁ REPUBLIKA,“

ii)

slova „MAĎARSKÁ REPUBLIKA“ se nahrazují slovem „MAĎARSKO“;

iii)

slovo „MALTA“ se nahrazuje slovy „REPUBLIKA MALTA“.

b)

Článek 2:

i)

písmeno f) se zrušuje;

ii)

za písmeno e) se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

‚aktem o přistoupení ze dne 9. prosince 2011‘ se rozumí Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný v Bruselu dne 9. prosince 2011.“

c)

Článek 117:

Znění článku 117 se nahrazuje tímto:

„Ustanovení, kterými se řídí finanční mechanismy, jsou uvedena v protokolu 38, protokolu 38a, dodatku k protokolu 38a, protokolu 38b a v dodatku k protokolu 38b.“

d)

Článek 129:

i)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na základě rozšíření Evropského hospodářského prostoru mají znění této dohody v bulharském, českém, estonském, chorvatském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, polském, rumunském, slovenském a slovinském jazyce stejnou platnost.“

ii)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Znění aktů uvedených v přílohách mají stejnou platnost v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, jak jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, a vyhotoví se za účelem jejich ověření i v islandském a norském jazyce a zveřejní se v Dodatku EHP k Úřednímu věstníku Evropské unie.“

2.   ÚPRAVY PROTOKOLŮ K DOHODĚ O EHP

a)

Protokol 4 o pravidlech původu se mění takto:

i)

příloha IVa (text prohlášení na faktuře) se mění takto:

aa)

před italské znění textu prohlášení na faktuře se vkládá nový odstavec, který zní:

„Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.“

ii)

příloha IVb (text prohlášení na faktuře EUR–MED) se mění takto:

aa)

před italské znění textu prohlášení na faktuře EUR–MED se vkládá nový odstavec, který zní:

„Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

cumulation applied with … (název země/zemí)

no cumulation applied (3)“.

b)

V protokolu 38b se doplňuje nový text, který zní:

„DODATEK K PROTOKOLU 38b O FINANČNÍM MECHANISMU EHP PRO CHORVATSKOU REPUBLIKU

Článek 1

1.

Protokol 38b se použije obdobně pro Chorvatskou republiku.

2.

Bez ohledu na odstavec 1 se první věta čl. 3 odst. 3 protokolu 38b nepoužije.

3.

Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení článku 6 protokolu 38b se nepoužije. V případě, že zůstanou nevyužité finanční prostředky určené Chorvatsku, nebudou tyto prostředky opětovně přiděleny žádnému jinému státu.

Článek 2

Dodatečné částky z finančního příspěvku pro Chorvatskou republiku činí na období od 1. července 2013 do 30. dubna 2014 včetně 5 milionů EUR; tyto finanční částky budou k dispozici ode dne, kdy vstoupí v platnost Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru nebo dohoda o prozatímním provádění uvedené dohody.“

c)

Znění protokolu 44 se nahrazuje tímto:

„O OCHRANNÝCH MECHANISMECH NA ZÁKLADĚ ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

1.   Použití článku 112 dohody na všeobecnou hospodářskou ochrannou doložku a na ochranné mechanismy obsažené v některých přechodných ujednáních v oblasti volného pohybu osob a silniční dopravy

Článek 112 dohody se použije také v situacích popsaných nebo uvedených

a)

v článku 37 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, článku 36 aktu o přistoupení ze dne 25. dubna 2005 a článku 37 aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011, a

b)

u ochranných mechanismů obsažených v přechodných úpravách pod nadpisem ‚Přechodné období‘ v příloze V (Volný pohyb pracovníků) a v příloze VIII (Právo usazování), v bodu 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES) přílohy XVIII (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a rovné zacházení pro muže a ženy), v bodu 26c (nařízení Rady (EHS) č. 3118/93) a bodu 53a (nařízení Rady (EHS) č. 3577/92) přílohy XIII (Doprava) se stejnými lhůtami, působností a účinky, jak jsou stanoveny v těchto ustanoveních.

2.   Ochranná doložka pro vnitřní trh

Všeobecný rozhodovací proces stanovený dohodou se vztahuje také na rozhodnutí přijímaná Komisí Evropských společenství při uplatňování článku 38 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, článku 37 aktu o přistoupení ze dne 25. dubna 2005 a článku 38 aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011.“

Článek 3

1.   Veškeré změny aktů přijaté orgány Evropské unie, které byly začleněny do Dohody o EHP a které vyplývají z Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „akt o přistoupení ze dne 9. prosince 2011“), se včleňují do Dohody o EHP a stávají se její součástí.

2.   Za tímto účelem se do bodů příloh a protokolů k Dohodě o EHP, které obsahují odkazy na akty přijaté dotyčnými orgány Evropské unie, vkládá tato odrážka:

„—

1 2012 J003: Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii přijatý dne 9. prosince 2011 (Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21).“

3.   Je-li odrážka uvedená v odstavci 2 první odrážkou daného bodu, předchází jí slova „ve znění:“.

4.   Příloha A této dohody obsahuje seznam bodů příloh a protokolů k Dohodě o EHP, do kterých má být vložen text uvedený v odstavcích 2 a 3.

5.   Vyžadují-li akty, které budou začleněny do Dohody o EHP přede dnem vstupu této dohody v platnost, úpravy z důvodu účasti nové smluvní strany a tyto nezbytné úpravy nejsou uvedeny v této dohodě, budou tyto úpravy provedeny postupy stanovenými v Dohodě o EHP.

Článek 4

1.   Úpravy obsažené v aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 uvedené v příloze B této dohody se včleňují do Dohody o EHP a stávají se její součástí.

2.   Kterákoli ujednání mající význam pro Dohodu o EHP, jež vyplývají z aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 nebo jež byla na jeho základě přijata a která nejsou zmíněna v příloze B této dohody, budou řešena v souladu s postupy stanovenými v Dohodě o EHP.

Článek 5

Kterákoli smluvní strana této dohody může předložit jakoukoli otázku týkající se výkladu nebo použití této dohody Smíšenému výboru EHP. Smíšený výbor EHP tuto otázku prošetří a pokusí se nalézt přijatelné řešení zajišťující kvalitní fungování Dohody o EHP.

Článek 6

1.   Tato dohoda bude ratifikována nebo schválena stávajícími smluvními stranami a novou smluvní stranou v souladu s jejich vlastními postupy. Listiny o ratifikaci či schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

2.   Dohoda vstoupí v platnost prvním dnem po uložení poslední listiny o ratifikaci nebo schválení stávající smluvní strany či nové smluvní strany, pokud stejného dne vstoupí v platnost tyto s nimi související protokoly:

a)

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

b)

Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii; a

c)

Dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Článek 7

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, islandském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřený opis vládě každé ze smluvních stran této dohody.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

PŘÍLOHA A

Seznam uvedený v článku 3 dohody

ČÁST I

AKTY UVEDENÉ V DOHODĚ O EHP POZMĚNĚNÉ AKTEM O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 9. PROSINCE 2011

Odrážka uvedená v čl. 3 odst. 2 se vloží na následující místa příloh a protokolů k Dohodě o EHP:

do kapitoly XXVII (Lihoviny) přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace):

bod 3 (nařízení Rady (EHS) č. 1601/91),

do přílohy VII (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací):

bod 1 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES),

do přílohy XVII (Duševní vlastnictví):

bod 6a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96);

do přílohy IX (Finanční služby):

bod 14 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES),

do přílohy XX (Životní prostředí):

bod 21al (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES),

ČÁST II

DALŠÍ ZMĚNY PŘÍLOH DOHODY O EHP

Přílohy Dohody o EHP se mění takto:

v příloze II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace–část II):

v kapitole XV bodu 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v kapitole XVII bodu 7 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v kapitole XVII bodu 8 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v kapitole XXV bodu 3 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze V (Volný pohyb pracovníků):

pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze VIII (Právo usazování):

pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze IX (Finanční služby):

v bodu 31b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost):

v bodu 5 cm (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze XII (Volný pohyb kapitálu):

Pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze XIII (Doprava):

v bodu 15a (směrnice Rady 96/53/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 18a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 19 (směrnice Rady 96/26/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 26c (nařízení Rady (EHS) č. 3118/93) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“.

v příloze XV (Státní podpora):

pod nadpisem „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze XVII (Duševní vlastnictví):

pod nadpisem „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v příloze XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy):

v bodu 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“.

v příloze XX (Životní prostředí):

v bodu 1f (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 7a (směrnice Rady 98/83/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 13 (směrnice Rady 91/271/EHS) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 19a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 21ad (směrnice Rady 1999/32/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 32d (směrnice Rady 1999/31/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 32f (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

v bodu 32fa (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES) se zrušují slova „nebo případně protokolu o přistoupení přijatého dne 25. dubna 2005“;

PŘÍLOHA B

Seznam uvedený v článku 4 dohody

Přílohy Dohody o EHP se mění takto:

 

V příloze I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy):

1.

V kapitole I, části 1.1, bodu 4 (směrnice Rady 97/78/ES) se před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl IV).“

2.

V kapitole I, části 6.1, bodu 16 (nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004) se za odstavec týkající se přechodných opatření vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl II).“

3.

V kapitole I, části 6.1, bodu 17 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004) se za odstavec týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl II).“

4.

V kapitole I, části 9.1, bodu 8 (směrnice Rady 1999/74/ES) se za odstavec týkající se přechodných opatření vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl I).“

5.

V kapitole III, části 1, bodu 10 (směrnice Rady 2002/53/ES) se za odstavce týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl III).“

6.

V kapitole III, části 1, bodu 12 (směrnice Rady 2002/55/ES) se za odstavec týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 5, oddíl III).“

 

Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace):

1.

V kapitole XII, bodu 54zr (směrnice Rady 2001/113/ES) se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 4, oddíl I, bod 1).“

2.

V kapitole XIII, bodu 15q (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES) se za odstavec týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 1).“

3.

V kapitole XV, bodu 12zc (nařízení Evropského parlamentu a Rady 2001/1907/ES) se před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl VI).“

 

Příloha V (Volný pohyb pracovníků):

pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se mezi odstavce týkající se přechodných opatření a odstavec týkající se ochranných mechanismů vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 2).“

 

Příloha VIII (Právo usazování):

pod nadpisem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se mezi odstavce týkající se přechodných opatření a odstavec týkající se ochranných mechanismů, vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 2).“

 

Příloha XII (Volný pohyb kapitálu):

za odstavec s názvem „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“ se vkládá nový odstavec:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 3).“

 

Příloha XIII (Doprava):

v bodu 53a (nařízení Rady (EHS) č. 3577/92) se před znění úpravy vkládají nové odstavce, které znějí:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 7, bod 1).

Pokud jde o ochranné mechanismy obsažené v přechodných opatřeních uvedených v předchozích odstavcích, použije se PROTOKOL 44 O OCHRANNÝCH MECHANISMECH NA ZÁKLADĚ ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU.“

 

Příloha XV (Státní podpora):

pod nadpisem „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Mezi smluvními stranami se uplatňují opatření týkající se existujících režimů podpor stanovená v kapitole 2 (Hospodářská soutěž) přílohy IV aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011.“

 

Příloha XVII (Duševní vlastnictví):

pod nadpisem „ODVĚTVOVÉ ÚPRAVY“ se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Mezi smluvními stranami se uplatňují zvláštní mechanismy stanovené v kapitole 1 (Duševní vlastnictví) přílohy IV aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011.“

 

V příloze XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy):

v bodu 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES) se mezi odstavce týkající se přechodných opatření a odstavec týkající se ochranných mechanismů vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 2).“

 

Příloha XX (Životní prostředí):

1.

V bodu 7a (směrnice Rady 98/83/ES) se za odstavce týkající se přechodných opatření vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl IV, bod 2).“

2.

V bodu 13 (směrnice Rady 91/271/EHS) se za odstavce týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl IV, bod 1).“

3.

V bodu 19a (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES) za odstavce týkající se přechodných opatření a před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl V, bod 2).“

4.

V bodu 21ab (směrnice Rady 1999/13/ES) se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl V, bod 1).“

5.

V bodu 21al (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES) se před znění úpravy vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl I, bod 1).“

6.

V bodu 32d (směrnice Rady 1999/31/ES) se za odstavce týkající se přechodných opatření vkládá nový odstavec, který zní:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v přílohách aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011 pro Chorvatsko (příloha V, kapitola 10, oddíl III).“


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

EVROPSKÉ UNIE, dále jen „Unie“,

a

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÉ REPUBLIKY,

ČESKÉ REPUBLIKY,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ESTONSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

KYPERSKÉ REPUBLIKY,

LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

LITEVSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKA,

REPUBLIKY MALTA,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

POLSKÉ REPUBLIKY,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

RUMUNSKA,

SLOVINSKÉ REPUBLIKY,

SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o EVROPSKÉ UNII, dále jen „členské státy EU“,

zplnomocnění zástupci:

ISLANDU,

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ,

NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

dále jen „státy ESVO“,

všichni společně smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru uzavřené dne 2. května 1992 v Portu (dále jen „Dohoda o EHP“), společně dále jen „stávající smluvní strany“, a

zplnomocnění zástupci:

CHORVATSKÉ REPUBLIKY,

dále jen „nová smluvní strana“,

kteří se sešli v Bruselu dne […] roku […] k podpisu Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru, přijali tyto texty:

I.

Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru, (dále jen „dohoda“);

II.

Níže uvedené texty, jež jsou připojeny k dohodě:

Příloha A: seznam podle článku 3 dohody,

Příloha B: seznam podle článku 4 dohody.

Zplnomocnění zástupci stávajících smluvních stran a zplnomocnění zástupci nové smluvní strany přijali níže uvedená společná prohlášení a stanoviska připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

společné prohlášení o brzkém vstupu v platnost nebo prozatímním provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

2.

společné prohlášení o datu ukončení přechodných opatření;

3.

společná prohlášení týkající se provádění pravidel původu po vstupu v platnost Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru,

4.

společné prohlášení o odvětvových úpravách pro Lichtenštejnsko v oblasti volného pohybu osob;

5.

společné stanovisko k prioritním odvětvím uvedeným v protokolu 38b;

6.

společné stanovisko k finančním příspěvkům.

Zplnomocnění zástupci stávajících smluvních stran a zplnomocnění zástupci nové smluvní strany vzali na vědomí níže uvedené prohlášení připojené k tomuto závěrečnému aktu:

obecné společné prohlášení států ESVO.

Dále se dohodli, že nejpozději do vstupu v platnost dohody zástupci současných smluvních stran a nové smluvní strany vyhotoví a prohlásí za závazné Dohodu o EHP pozměněnou protokolem, kterým se upravuje Dohoda o Evropském hospodářském prostoru, a úplná znění všech rozhodnutí Smíšeného výboru EHP v chorvatském jazyce.

Berou na vědomí Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru, který je rovněž připojen k tomuto závěrečnému aktu.

Rovněž berou na vědomí Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, který je přiložen k tomuto závěrečnému aktu.

Dále berou na vědomí Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, který je rovněž přiložen k tomuto závěrečnému aktu.

Zdůrazňují, že výše uvedené protokoly byly schváleny za předpokladu, že účast v Evropském hospodářském prostoru zůstane nezměněná.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÉ SMLUVNÍ STRANY DOHODY

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O BRZKÉM VSTUPU V PLATNOST NEBO PROZATÍMNÍMPROVÁDĚNÍ DOHODY O ÚČASTI CHORVATSKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

Smluvní strany zdůrazňují význam brzkého vstupu v platnost nebo prozatímního provádění Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru, aby bylo zajištěno správné fungování Evropského hospodářského prostoru a aby Chorvatsko mohlo těžit z účasti v Evropském hospodářském prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O DATU SKONČENÍ PLATNOSTI PŘECHODNÝCH OPATŘENÍ

Strany potvrzují, že přechodná opatření Smlouvy o přistoupení budou převzata do Dohody o EHP a jejich platnost skončí ke stejnému dni, jako kdyby se rozšíření Evropské unie a EHP konalo shodně dne 1. července 2013.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ PRAVIDEL PŮVODU PO VSTUPU V PLATNOST DOHODY O ÚČASTI CHORVATSKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

1.

Doklad o původu řádně vydaný státem ESVO nebo novou smluvní stranou v rámci preferenční dohody uzavřené mezi státy ESVO a novou smluvní stranou nebo v rámci jednostranného vnitrostátního právního předpisu státu ESVO nebo nové smluvní strany se považuje za doklad o preferenčním původu z EHP za předpokladu že:

a)

doklad o původu a přepravní dokumenty byly vydány nejpozději den před přistoupením nové smluvní strany k Evropské unii;

b)

doklad o původu je celním úřadům zaslán ve lhůtě čtyř měsíců od vstupu dohody v platnost.

Pokud bylo zboží deklarováno pro dovoz ze státu ESVO nebo z nové smluvní strany do nové smluvní strany nebo do státu ESVO před datem přistoupení nové smluvní strany k Evropské unii podle tehdy platných preferenčních dohod mezi státem ESVO a novou smluvní stranou, může být ve státech ESVO nebo v nové smluvní straně rovněž uznán doklad o původu vydaný zpětně podle uvedených opatření za předpokladu, že je předložen celním úřadům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne vstupu dohody v platnost.

2.

Za předpokladu, že schválení vývozci používají pravidla původu EHP, jsou státy ESVO na straně jedné a Chorvatská republika na straně druhé oprávněny podržet si oprávnění, jímž byl udělen statut „schváleného vývozce“ v rámci dohod uzavřených mezi státy ESVO na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé.

Tato oprávnění státy ESVO a Chorvatská republika nahradí nejpozději do jednoho roku ode dne vstupu dohody v platnost novými oprávněními vydanými za podmínek stanovených v protokolu 4 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

3.

Žádosti o následné ověření dokladu o původu vydaného podle preferenčních dohod a opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 výše se přijímají příslušnými orgány států ESVO a nové smluvní strany po dobu tří let od vydání dotčeného dokladu o původu a mohou být těmito orgány podávány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O ODVĚTVOVÝCH ÚPRAVÁCH PRO LICHTENŠTEJNSKO V OBLASTI VOLNÉHO POHYBU OSOB

Stávající smluvní strany a nová smluvní strana,

s ohledem na odvětvové úpravy pro Lichtenštejnsko v oblasti volného pohybu osob podle příloh V a VIII Dohody o EHP, jak bylo zavedeno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 191/1999 a pozměněno Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru ze dne 14. října 2003,

vzhledem k přetrvávající vysoké poptávce občanů států EU a ESVO po usídlení v Lichtenštejnsku, jež překračuje čistou míru přistěhovalectví stanovenou ve výše uvedených odvětvových úpravách,

vzhledem k tomu, že účast Chorvatska v EHP vede k vyššímu počtu státních příslušníků, kteří mají právo uplatňovat volný pohyb osob, jak je uveden v Dohodě o EHP,

souhlasí, že při revidování odvětvových úprav v přílohách V a VIII Dohody o EHP řádně zohlední tuto skutečnost i nezměněnou absorpční kapacitu Lichtenštejnska.

SPOLEČNÉ STANOVISKO K PRIORITNÍM ODVĚTVÍM UVEDENÝM V PROTOKOLU 38b

Současné smluvní strany a nová smluvní strana připomínají, že v případě Chorvatska nemusí být pokryta všechna prioritní odvětví definovaná v článku 3 protokolu 38b.

SPOLEČNÉ STANOVISKO K FINANČNÍM PŘÍSPĚVKŮM

Současné smluvní strany a nová smluvní strana souhlasí, že opatření týkající se finančních příspěvků odsouhlasených v souvislosti s rozšířením EHP netvoří precedent pro období po skončení jejich platnosti dne 30. dubna 2014.


OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ JEDNÉ NEBO VÍCE SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

 

OBECNÉ SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ STÁTŮ ESVO

Státy ESVO berou na vědomí prohlášení, která souvisejí s Dohodou o EHP a jsou připojena k závěrečnému aktu smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Státy ESVO zdůrazňují, že prohlášení, která souvisejí s Dohodou o EHP a jsou připojena k závěrečnému aktu smlouvy uvedené v předchozím odstavci, nemohou být vykládána nebo používána způsobem, který odporuje závazkům současných smluvních stran a nové smluvní strany, jež plynou z této dohody nebo z Dohody o EHP.


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi Norským královstvím, a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

EVROPSKÁ UNIE

a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

S OHLEDEM na Dohodu mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014,

S OHLEDEM na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru,

ROZHODLY o zahrnutí Chorvatské republiky do stávajícího norského finančního mechanismu na období 2009–2014,

A O UZAVŘENÍ TOHOTO PROTOKOLU:

Článek 1

1.   Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, dále jen „dohoda“ se použije obdobně pro Chorvatsko.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 dohody nepoužijí.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení článku 6 dohody nepoužije. V případě, že zůstanou nevyužité finanční prostředky určené Chorvatské republice, nebudou tyto prostředky opětovně přiděleny žádnému jinému státu.

Článek 2

Dodatečné částky z finančního příspěvku pro Chorvatskou republiku na období od 1. července 2013 do 30. dubna 2014 včetně činí 4,6 milionů EUR, a tyto částky budou k dispozici ode dne, kdy vstoupí v platnost Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru nebo dohoda o prozatímním provádění uvedené dohody a tohoto protokolu.

Článek 3

Tento protokol smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Listiny o ratifikaci či schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Protokol vstoupí v platnost v den následující po uložení posledního nástroje ratifikace nebo schválení za předpokladu, že byl rovněž uložen nástroj ratifikace nebo schválení Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru.

Článek 4

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřený opis každé ze smluvních stran.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

EVROPSKÁ UNIE

a

ISLAND

S OHLEDEM na dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem podepsanou v Bruselu dne 22. července 1972, dále jen „dohoda“, a na stávající opatření pro obchod s rybami a produkty rybolovu mezi Islandem a Společenstvím,

S OHLEDEM na Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014,

S OHLEDEM na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

S OHLEDEM na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru,

S OHLEDEM na stávající režim obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi Islandem a Chorvatskou republikou,

SE ROZHODLY vzájemnou dohodou určit úpravy dohody v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

A UZAVŘÍT TENTO PROTOKOL,

Článek 1

Znění dohody, příloh a protokolů, které jsou její nedílnou součástí, závěrečný akt a k němu připojená prohlášení se vypracují v chorvatském jazyce a tato znění mají stejnou platnost jako znění původní. Chorvatské znění schválí smíšený výbor.

Článek 2

1.   V tomto protokolu jsou stanovena zvláštní ustanovení, která se použijí pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Islandu do Evropské unie.

2.   Objemy celních kvót uvedené v článku 3 tohoto protokolu se vztahují na období deseti měsíců, které zbývají od přistoupení Chorvatska k Evropské unii do konce období finančního mechanismu EHP 2009–2014 (od 1. července 2013 do 30. dubna 2014). Před koncem tohoto období se objemy kvót přezkoumají s ohledem na všechny příslušné zájmy.

3.   Celní kvóty se použijí ode dne, kdy nabude účinnost prozatímní provádění tohoto protokolu v souladu s postupy stanovenými v čl. 4 odst. 3 a jsou k dispozici po dobu 12 měsíců od uvedeného data.

Článek 3

Unie otevře tyto dodatečné celní kvóty s nulovým clem pro produkty pocházející z Islandu:

zmrazený humr severský (Nephrops norvegicus) (kód KN 0306 15 90), 60 tun čisté hmotnosti.

filety z okouníka (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené (kód KN 0304 49 50), 100 tun čisté hmotnosti.

Článek 4

1.   Tento protokol smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Listiny o ratifikaci či schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

2.   Protokol vstoupí v platnost v den následující po uložení posledního nástroje ratifikace nebo schválení za předpokladu, že byly rovněž uloženy nástroje ratifikace nebo schválení těchto souvisejících dohod:

i)

Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

ii)

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

iii)

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

3.   Tento protokol se prozatímně provádí do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 5

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a islandském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřený opis každé ze smluvních stran.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Fyrir hönd Íslands

Image


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

EVROPSKÁ UNIE

a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ

S OHLEDEM na dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím podepsanou dne 14. května 1973, dále jen „dohoda“, a na stávající opatření pro obchod s rybami a produkty rybolovu mezi Norskem a Společenstvím,

S OHLEDEM na Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014, a zejména na článek 1 uvedeného protokolu,

S OHLEDEM na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

S OHLEDEM na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru,

S OHLEDEM na stávající režim obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi Norskem a Chorvatskou republikou,

SE ROZHODLY vzájemnou dohodou určit úpravy dohody v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

A UZAVŘÍT TENTO PROTOKOL,

Článek 1

Znění dohody, příloh a protokolů, které jsou její nedílnou součástí, závěrečný akt a k němu připojená prohlášení se vypracují v chorvatském jazyce a tato znění mají stejnou platnost jako znění původní. Chorvatské znění schválí smíšený výbor.

Článek 2

1.   V tomto protokolu jsou stanovena zvláštní ustanovení, která se použijí na dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Norska do Evropské unie.

2.   Objem celní kvóty uvedené v článku 3 tohoto protokolu se vztahuje na období deseti měsíců, které zbývají od přistoupení Chorvatska k Evropské unii do konce období finančního mechanismu EHP 2009–2014 (od 1. července 2013 do 30. dubna 2014). Před koncem tohoto období se objem kvóty přezkoumá s ohledem na všechny příslušné zájmy.

3.   Celní kvóta se použije ode dne, kdy nabude účinnost prozatímní provádění tohoto protokolu v souladu s postupy stanovenými v čl. 4 odst. 3 a je k dispozici po dobu 12 měsíců od uvedeného data.

4.   Pravidla původu použitelná na celní kvótu uvedenou v článku 3 jsou pravidla stanovená v protokolu č. 3 k dohodě.

Článek 3

Unie otevře tuto novou dodatečnou celní kvótu s nulovým clem:

Sleď, kořeněný a/nebo naložený v octu, ve slaném nálevu (kódy KN ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) 1 400 tun čisté odkapané hmotnosti.

Článek 4

1.   Tento protokol smluvní strany ratifikují nebo schválí v souladu se svými vlastními postupy. Listiny o ratifikaci či schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

2.   Protokol vstoupí v platnost v den následující po uložení posledního nástroje ratifikace nebo schválení za předpokladu, že byly rovněž uloženy nástroje ratifikace nebo schválení těchto souvisejících dohod:

i)

Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

ii)

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

iii)

Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

3.   Tento protokol se prozatímně provádí do okamžiku, než budou dokončeny postupy uvedené v odstavcích 1 a 2, od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni uložení posledního oznámení učiněného za tímto účelem.

Článek 5

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřený opis každé ze smluvních stran.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/49


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. května 2014

o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

(2014/344/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 74 a čl. 78 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady 2014/186/EU (1) podepsala Komise dne 3. března 2014 Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „ujednání“), s výhradou jeho uzavření.

(2)

Ujednání by mělo být schváleno.

(3)

Jak je uvedeno ve 21. bodě odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 (2), Spojené království a Irsko se uvedeného nařízení účastní a jsou jím vázány. Proto by měly čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 439/2010 naplnit účastí na tomto rozhodnutí. Spojené království a Irsko se proto účastní tohoto rozhodnutí.

(4)

Jak je uvedeno ve 22. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 439/2010, Dánsko se uvedeného nařízení neúčastní a není jím vázáno. Dánsko se proto tohoto rozhodnutí neúčastní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu se schvaluje jménem Unie.

Znění ujednání se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 13 odst. 1 ujednání (3).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. května 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/186/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 102, 5.4.2014, s. 3).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).

(3)  Den vstupu ujednání v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/50


UJEDNÁNÍ

mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

na jedné straně a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ, dále jen „Lichtenštejnsko“,

na straně druhé,

s ohledem na čl. 49 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (1) (dále jen „nařízení“),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení se uvádí, že aby mohl Evropský podpůrný úřadu pro otázky azylu (dále jen „podpůrný úřad“) plnit svou úlohu, měl by být otevřen účasti zemí, jež s EU uzavřely dohody, na jejichž základě přijaly a používají právní předpisy EU v oblasti upravené nařízením, zejména Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko (dále jen „přidružené země“).

(2)

Lichtenštejnsko uzavřelo s EU dohody, na jejichž základě přijalo a používá právní předpisy EU v oblasti upravené nařízením; Lichtenštejnsko zejména přistoupilo k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (2),

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Rozsah účasti

Lichtenštejnsko se plně účastní činnosti podpůrného úřadu a má nárok na opatření na podporu od podpůrného úřadu podle nařízení a v souladu s podmínkami stanovenými tímto ujednáním.

Článek 2

Správní rada

Lichtenštejnsko je zastoupeno ve správní radě podpůrného úřadu jako pozorovatel bez hlasovacího práva.

Článek 3

Finanční příspěvek

1.   Lichtenštejnsko přispívá na příjmy podpůrného úřadu roční částkou vypočtenou podle jeho hrubého domácího produktu (HDP) jako procentní podíl HDP všech zúčastněných států podle vzorce stanoveného v příloze I.

2.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 se hradí od prvního dne po vstupu tohoto ujednání v platnost. Výše prvního finančního příspěvku se sníží v poměru k době zbývající po vstupu tohoto ujednání v platnost do konce roku.

Článek 4

Ochrana údajů

1.   Při uplatňování tohoto ujednání Lichtenštejnsko zpracovává údaje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

2.   Pro účely tohoto ujednání se na zpracovávání osobních údajů podpůrnéým úřadem použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

3.   Lichtenštejnsko dodržuje pravidla důvěrného zacházení s dokumenty v držení podpůrného úřadu, jak jsou stanovena v jednacím řádu správní rady.

Článek 5

Právní postavení

Podpůrný úřad má právní subjektivitu podle lichtenštejnského práva a má v Lichtenštejnsku nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, kterou lichtenštejnské právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Článek 6

Odpovědnost

Odpovědnost podpůrného úřadu se řídí čl. 45 odst. 1, 3 a 5 nařízení.

Článek 7

Soudní dvůr Evropské unie

Lichtenštejnsko uznává pravomoc Soudního dvora Evropské unie rozhodovat ve věcech týkajících se podpůrného úřadu podle čl. 45 odst. 2 a 4 nařízení.

Článek 8

Zaměstnanci podpůrného úřadu

1.   V souladu s čl. 38 odst. 1 a čl. 49 odst. 1 nařízení se na lichtenštejnské státní příslušníky zaměstnané podpůrným úřadem vztahují služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, pravidla přijatá společně orgány EU za účelem uplatňování uvedeného služebního a pracovního řádu a prováděcí opatření přijatá podpůrným úřadem podle čl. 38 odst. 2 nařízení.

2.   Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 82 odst. 3 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie může výkonný ředitel podpůrného úřadu zaměstnávat na základě smlouvy lichtenštejnské státní příslušníky, kteří požívají veškerých občanských práv, podle stávajících pravidel pro výběr a přijímání zaměstnanců přijatých podpůrným úřadem.

3.   Ustanovení čl. 38 odst. 4 nařízení se použije obdobně na lichtenštejnské státní příslušníky.

4.   Lichtenštejnští státní příslušníci však nemohou být jmenováni do funkce výkonného ředitele podpůrného úřadu.

Článek 9

Výsady a imunity

Lichtenštejnsko uplatňuje na podpůrný úřad a jeho zaměstnance Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie (5) a veškerá pravidla přijatá podle uvedeného protokolu, která se týkají personálních záležitostí podpůrného úřadu.

Článek 10

Boj proti podvodům

Ustanovení týkající se článku 44 nařízení ohledně finanční kontroly prováděné EU v Lichtenštejnsku, pokud jde o účastníky činností podpůrného úřadu, jsou stanovena v příloze II.

Článek 11

Výbor

1.   Výbor složený ze zástupců Evropské komise a Lichtenštejnska sleduje řádné provádění tohoto ujednání a zajišťuje v tomto ohledu soustavné poskytování informací a výměnu názorů. Z praktických důvodů se výbor schází společně s příslušnými výbory zřízenými s ostatními přidruženými zeměmi, jež se účastní na základě čl. 49 odst. 1 nařízení. Výbor se schází na žádost Lichtenštejnska nebo Evropské komise. O činnosti tohoto výboru je informována správní rada podpůrného úřadu.

2.   Ve výboru jsou sdíleny informace o plánovaných právních předpisech EU, které mají na nařízení přímý dopad či je mění nebo u kterých se předpokládá, že budou mít důsledek pro finanční příspěvek stanovený v článku 3 tohoto ujednání, a probíhá v něm o těchto otázkách výměna názorů.

Článek 12

Přílohy

Přílohy tohoto ujednání tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 13

Vstup v platnost

1.   Smluvní strany schválí toto ujednání v souladu s vlastními vnitřními postupy. Dokončení těchto postupů si navzájem oznámí.

2.   Toto ujednání vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni posledního oznámení uvedeného v odstavci 1.

Článek 14

Platnost a pozbytí platnosti

1.   Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každá smluvní strana může toto ujednání, po konzultaci ve výboru, vypovědět prostřednictvím oznámení druhé smluvní straně. Platnost tohoto ujednání končí šest měsíců po datu tohoto oznámení.

3.   Toto ujednání pozbývá platnosti v případě vypovězení protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (6).

4.   Toto ujednání je sepsáno ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.

V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 266.

(6)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 39.


PŘÍLOHA I

Vzorec pro výpočet příspěvku

1.

Finanční příspěvek Lichtenštejnska na příjmy podpůrného úřadu stanovený v čl. 33 odst. 3 písm. d) nařízení se vypočte takto:

Nejaktuálnější konečné údaje o výši hrubého domácího produktu (HDP) Lichtenštejnska k 31. březnu každého roku se vydělí součtem údajů o výši HDP všech států účastnících se činnosti podpůrného úřadu za tentýž rok. Výsledný procentní podíl se uplatní na část schválených příjmů podpůrného úřadu podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení v daném roce, čímž se získá výše finančního příspěvku Lichtenštejnska.

2.

Finanční příspěvek se platí v eurech.

3.

Lichtenštejnsko svůj finanční příspěvek zaplatí nejpozději 45 dnů po doručení výzvy k úhradě. Jakékoli prodlení při platbě má pro Lichtenštejnsko za následek platbu úroků z prodlení z dlužné částky ode dne splatnosti. Jako úroková sazba se použije sazba, kterou uplatňuje Evropská centrální banka na své hlavní refinanční operace, zveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná v první den měsíce splatnosti, zvýšená o 3,5 procentního bodu.

4.

Finanční příspěvek Lichtenštejnska se upraví v souladu s touto přílohou v případě, že se finanční příspěvek EU zapsaný v souhrnném rozpočtu Evropské unie podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení zvýší podle článků 26, 27 nebo 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1). V takovém případě je rozdíl splatný 45 dnů po doručení výzvy k úhradě.

5.

V případě, že prostředky na platby, které podpůrný úřad získal od EU podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení na rok N, nejsou vyčerpány před 31. prosincem roku N nebo v případě, že byl rozpočet podpůrného úřadu na rok N snížen podle článků 26, 27 nebo 41 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, převede se část těchto nevyčerpaných nebo snížených prostředků na platby odpovídající procentnímu podílu příspěvku uhrazeného Lichtenštejnskem do rozpočtu podpůrného úřadu na rok N + 1. Příspěvek Lichtenštejnska do rozpočtu podpůrného úřadu na rok N + 1 se úměrně sníží.


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


PŘÍLOHA II

Finanční kontrola lichtenštejnských účastníků činností podpůrného úřadu

Článek 1

Přímá komunikace

Podpůrný úřad a Evropská komise komunikují přímo se všemi osobami nebo subjekty usazenými v Lichtenštejnsku, které se účastní činností podpůrného úřadu jako smluvní partneři, účastníci programů podpůrného úřadů, příjemci plateb z rozpočtu podpůrného úřadu nebo EU, nebo subdodavatelé. Tyto osoby mohou Evropské komisi a podpůrnému úřadů přímo poskytovat veškeré příslušné informace a dokumentaci, jež jsou povinny předkládat na základě nástrojů, na které odkazuje toto ujednání, a smluv nebo dohod uzavřených a veškerých rozhodnutí přijatých v rámci těchto nástrojů.

Článek 2

Audity

1.   V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), jakož i ostatními nástroji, na které odkazuje toto ujednání, mohou smlouvy nebo dohody uzavřené a rozhodnutí přijatá s příjemci usazenými v Lichtenštejnsku stanovit, že úředníci podpůrného úřadu a Evropské komise nebo jiné osoby pověřené podpůrným úřadem a Evropskou komisí mohou v prostorách příjemců a jejich subdodavatelů kdykoli provádět vědecké, finanční, technologické nebo jiné audity.

2.   Úředníci podpůrného úřadu a Evropské komise, jakož i ostatní osoby pověřené podpůrným úřadem a Evropskou komisí mají vhodný přístup do míst, k pracím a k dokumentům, jakož i k ostatním informacím – včetně jejich elektronické podoby – potřebným pro provádění těchto auditů. Toto přístupové právo musí být jasně stanoveno ve smlouvách nebo dohodách uzavřených s cílem provádět nástroje, na které odkazuje toto ujednání.

3.   Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Evropská komise.

4.   Audity lze provádět až do pěti let po skončení platnosti tohoto ujednání nebo podle podmínek uzavřených smluv nebo dohod a přijatých rozhodnutí.

5.   O auditech prováděných na území Lichtenštejnska musí být předem informován národní kontrolní úřad Lichtenštejnska. Předání této informace není právní podmínkou pro provádění těchto auditů.

Článek 3

Kontroly na místě

1.   V rámci tohoto ujednání je Evropská komise (OLAF) oprávněna provádět na lichtenštejnském území kontroly a inspekce na místě, a to v souladu s podmínkami nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (3).

2.   Kontroly a inspekce na místě připravuje a vede Evropská komise v úzké spolupráci s národním kontrolním úřadem Lichtenštejnska nebo jinými příslušnými orgány Lichtenštejnska určenými národním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, účelu a právním základu kontrol a inspekcí, aby mohly poskytnout veškerou nezbytnou podporu. Za tímto účelem se úředníci příslušných orgánů v Lichtenštejnsku mohou kontrol a inspekcí na místě účastnit.

3.   Pokud si to dotčené orgány Lichtenštejnska přejí, mohou provádět kontroly a inspekce na místě společně s Evropskou komisí.

4.   Pokud se účastníci programu brání kontrole nebo inspekci na místě, poskytnou orgány Lichtenštejnska kontrolorům Evropské komise v souladu s vnitrostátními předpisy nezbytnou podporu, která provedení kontroly nebo inspekce na místě umožní.

5.   Evropská komise neprodleně podá národnímu kontrolnímu úřadu Lichtenštejnska zprávu o všech skutečnostech nebo podezřeních týkajících se případných nesrovnalostí, které zjistila v průběhu kontroly nebo inspekce na místě. Komise je v každém případě povinna informovat výše uvedený orgán o výsledku těchto kontrol a inspekcí.

Článek 4

Informace a konzultace

1.   Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné orgány Lichtenštejnska a EU pravidelně vyměňují informace a na žádost jedné ze smluvních stran provádějí konzultace.

2.   Příslušné orgány Lichtenštejnska neprodleně informují podpůrný úřad a Evropskou komisi o všech skutečnostech či podezřeních, které zjistily a které se týkají případných nesrovnalostí v oblasti uzavírání a provádění smluv nebo dohod uzavřených v rámci použití nástrojů, na které odkazuje toto ujednání.

Článek 5

Důvěrnost

Informace sdělené nebo získané v jakékoli formě na základě této přílohy podléhají služebnímu tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jakým jsou chráněny obdobné informace lichtenštejnským právem a příslušnými ustanoveními použitelnými pro orgány EU. Tyto informace nelze sdělovat jiným osobám kromě osob v orgánech EU, členských státech nebo v Lichtenštejnsku, pro něž je jejich znalost vzhledem k jejich funkci nezbytná, a nelze je využívat k jiným účelům než k zajištění účinné ochrany finančních zájmů smluvních stran.

Článek 6

Správní opatření a sankce

Aniž je dotčeno použití lichtenštejnského trestního práva, mohou podpůrný úřad nebo Evropská komise uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (5), a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (6).

Článek 7

Vymáhání a výkon rozhodnutí

Rozhodnutí podpůrného úřadu či Evropské komise přijatá v oblasti působnosti tohoto ujednání, která ukládají peněžitý závazek jiným osobám než státům, jsou vykonatelná v Lichtenštejnsku. Příkaz k výkonu vydá bez jakékoliv další kontroly s výjimkou ověření pravosti aktu orgán určený vládou Lichtenštejnska, který o tom uvědomí podpůrný úřad či Evropskou komisi. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu s procesním řádem Lichtenštejnska. Legalita rozhodnutí o výkonu podléhá kontrole Soudního dvora Evropské unie.

Pro vykonatelnost rozsudků Soudního dvora Evropské unie vynesených na základě rozhodčí doložky platí stejné podmínky.


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES, Euratom) č. 652/2008 (Úř. věst. L 181, 10.7.2008, s. 23).

(3)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.


NAŘÍZENÍ

11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/58


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2014

ze dne 2. června 2014,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 posoudila Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Bleu de Gex Haut-Jura“/„Bleu de Septmoncel“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení (ES) č. 937/2008 (3).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12 2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 257, 25.9.2008, s. 8.

(4)  Úř. věst. C 5, 9.1.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3 Sýry

FRANCIE

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (CHOP)


11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 619/2014

ze dne 10. června 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

46,1

MK

80,0

TR

60,1

ZZ

62,1

0707 00 05

MK

34,3

TR

106,0

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,0

ZZ

91,1

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

128,5

ZZ

122,3

0808 10 80

AR

96,9

BR

84,9

CL

99,1

CN

120,6

NZ

137,1

US

175,3

UY

164,7

ZA

91,9

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

231,1

ZZ

231,1

0809 29 00

TR

371,5

ZZ

371,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/62


SMĚRNICE KOMISE 2014/77/EU

ze dne 10. června 2014,

kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 98/70/ES stanoví environmentální specifikace a analytické metody pro benzin a motorovou naftu uváděné na trh.

(2)

Tyto analytické metody odkazují na některé normy stanovené Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Protože CEN v důsledku technického pokroku uvedené normy nahradil novými, měly by být aktualizovány odkazy na tyto normy v přílohách I a II směrnice 98/70/ES.

(3)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jakost paliv, zřízeného podle čl. 11 odst. 1 směrnice 98/70/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 98/70/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

znění poznámky pod čarou 1 se nahrazuje tímto:

„Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 228:2012. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:2012, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody.“;

b)

znění poznámky pod čarou 6 se nahrazuje tímto:

„Ostatní monoalkoholy a ethery s koncem destilace, který nepřevyšuje údaj stanovený v normě EN 228:2012.“

2)

V příloze II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje tímto:

„Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 590:2013. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590:2013, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody.“

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců od jejího vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tyto předpisy začnou používat do 12 měsíců od vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.


ROZHODNUTÍ

11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. června 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír

(oznámeno pod číslem C(2014) 3590)

(Text s významem pro EHP)

(2014/345/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2012/481/EU (2) vylučuje ze své oblasti působnosti základní lepenku o hmotnosti vyšší než 400 g/m2, neboť uvedené rozhodnutí vyžaduje, aby výrobky z tištěného papíru byly vyrobeny pouze z papíru s ekoznačkou EU, jak je stanoveno v rozhodnutí Komise 2011/333/EU (3) nebo v rozhodnutí Komise 2012/448/EU (4). Nicméně některé kategorie výrobků, jako jsou bloky, zápisníky, sešity, zápisníky s kroužkovou vazbou a kalendáře s vazbou, které jsou zařazeny do oblasti působnosti rozhodnutí 2012/481/EU, zahrnují používání základní lepenky o hmotnosti vyšší než 400 g/m2. Z tohoto důvodu bylo uplatňování kritérií pro některé výrobky nemožné.

(2)

Oblast působnosti rozhodnutí Komise 2014/256/EU (5) zahrnuje papírové kancelářské potřeby, jejichž hmotnost je nejméně ze 70 % tvořena papírem, lepenkou nebo papírovými substráty, a stanoví požadavky pro základní lepenku o základní hmotnosti vyšší než 400 g/m2.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 16 nařízení (ES) č. 66/2010.

(4)

Rozhodnutí 2012/481/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/481/EU se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Skupina produktů ‚tištěný papír‘ zahrnuje veškeré výrobky z tištěného papíru, jejichž hmotnost tvoří nejméně z 90 % papír, karton, lepenka nebo papírové substráty; u knih, katalogů, brožur nebo formulářů musí papír, karton, lepenka nebo papírové substráty tvořit nejméně 80 % hmotnosti. Vložené listy, desky a jakékoli části z tištěného papíru tvořící konečný výrobek z tištěného papíru se považují za součást tohoto výrobku.“

2)

V čl. 1 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

odkládací desky, obálky, kroužkové pořadače a papírové kancelářské potřeby.“

3)

V článku 2 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

‚Knihami‘ se rozumí výrobky z tištěného papíru s šitou a/nebo lepenou vazbou s tuhými či měkkými deskami, například učebnice, knihy krásné literatury nebo ostatní knihy, zprávy, příručky a brožované knihy. ‚Knihy‘ nezahrnují periodika, brožury, časopisy, pravidelně vydávané katalogy a ročenky.“

4)

V článku 2 se bod 9 nahrazuje tímto:

„9)

‚Výrobkem z tištěného papíru‘ se rozumí produkt získaný zpracováním tiskařského materiálu. Zpracováním se rozumí tisk na papír. Kromě potisku může zpracování zahrnovat konečnou úpravu, například překládání, ražení a řezání nebo spojování za použití lepidla, vazby či šité vazby. Příklady výrobků z tištěného papíru jsou noviny, reklamní materiály a zpravodajské letáky, periodika, katalogy, knihy, letáky, brožury, plakáty, vizitky a štítky.“

5)

Kritérium 3 v příloze rozhodnutí 2012/481/EU se mění takto:

„Kritérium 3 – Recyklovatelnost

Příslušný výrobek z tištěného papíru musí být recyklovatelný. Z použitého tištěného papíru musí být možné odstranit tiskařskou barvu a nepapírové části daného výrobku z tištěného papíru musí jít snadno odstranit, aby bylo zajištěno, že nebudou bránit recyklaci.

a)

Látky zvyšující odolnost vůči vlhkosti smí být použity pouze tehdy, je-li možné prokázat, že je konečný výrobek recyklovatelný.

b)

Adheziva lze použít pouze tehdy, je-li možné prokázat, že se dají odstranit.

c)

Laky pro povrchovou úpravu a laminaci, včetně polyethylenu a/nebo polyethenu/polypropylenu, smí být použity pouze pro desky knih, časopisy a katalogy.

d)

Je nutné prokázat, že lze odstranit tiskařské barvy.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží výsledek zkoušky recyklovatelnosti pro látky zvyšující odolnost vůči vlhkosti a zkoušky odstranitelnosti pro adheziva. Referenčními zkušebními metodami jsou metoda PTS-RH 021/97 (pro látky zvyšující odolnost vůči vlhkosti), metoda INGEDE č. 12 (pro odstranitelnost nerozpustných adheziv) nebo rovnocenné zkušební metody. Možnost odstranit tiskařské barvy musí být prokázána za pomoci tzv. ‚tabulky výsledků odstraňování tiskařské barvy‘ (6) Evropské rady pro sběrový papír nebo rovnocenných zkušebních metod. Zkoušky musí být provedeny na třech druzích papíru: papíru bez povrchové úpravy, papíru s povrchovou úpravou a papíru klíženém na povrchu. Pokud se určitý druh tiskařské barvy prodává pouze pro jeden či dva zvláštní druhy papíru, je dostačující provést zkoušky na tomto druhu (těchto druzích) papíru. Žadatel předloží prohlášení o tom, že výrobky z potaženého nebo laminovaného tištěného papíru splňují kritérium 3 písm. c). Pokud se dá určitá část výrobku z tištěného papíru snadno odstranit (např. plastové desky), může být zkouška recyklovatelnosti provedena bez této části. Snadná odstranitelnost nepapírových částí musí být prokázána prohlášením společnosti, která příslušný papír sbírá, společnosti, která příslušný papír recykluje nebo obdobné organizace. Lze použít též zkušební metody, u nichž kompetentní a nezávislý třetí subjekt prokáže, že vedou ke shodným výsledkům.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual (Posouzení recyklovatelnosti tištěných výrobků – tabulka odstranitelnosti tiskařských barev – uživatelská příručka), www.paperrecovery.org, sekce ‚Publications‘.“"

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. června 2014.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (Úř. věst. L 223, 21.8.2012, s. 55).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/333/EU ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru (Úř. věst. L 149, 8.6.2011, s. 12).

(4)  Rozhodnutí Komise 2012/448/EU ze dne 12. července 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (Úř. věst. L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Rozhodnutí Komise 2014/256/EU ze dne 2. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru (Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 24).


Opravy

11.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/66


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 158 ze dne 27. května 2014 )

Strana 86, čl. 5 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

v účetním období, které bezprostředně předchází době uvedené v písmeni a), pokud jde o služby uvedené v písmeni g) druhého pododstavce.“,

má být:

„b)

v účetním období, které bezprostředně předchází době uvedené v písmeni a), pokud jde o služby uvedené v písmeni e) druhého pododstavce.“