ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 168

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
7. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/334/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

1

 

 

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 607/2014 ze dne 19. května 2014 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

27

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

29

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)

39

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 610/2014 ze dne 14. února 2014 o stanovení odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), pokud jde o společný podnik ECSEL ( 1 )

53

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

55

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

62

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 613/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pagnotta del Dittaino (CHOP))

68

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2014 ze dne 6. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína

73

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 ze dne 6. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

95

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 616/2014 ze dne 6. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

103

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU, 2011/331/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 3674)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/24)

117

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2014/339/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/9 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2014/25)

120

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 12/2014 ze dne 8. ledna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Salinātā rudzu rupjmaize (ZTS)) ( Úř. věst. L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. května 2014

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

(2014/334/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. července 2007 Rada přijetím nařízení (ES) č. 894/2007 (1)schválila Dohodu mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Použitelnost posledního protokolu (2), kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství, skončila dne 12. května 2014.

(3)

Unie sjednala s republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov nový protokol na období čtyř let, jenž plavidlům Unie uděluje rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov. Jednání byla ukončena parafováním nového protokolu dne 19. prosince 2013.

(4)

Aby byla zajištěna kontinuita rybolovných činností plavidel Unie, má se nový protokol prozatímně provádět do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření. Prozatímní provádění začíná dnem podpisu, avšak nikoli před skončením použitelnosti posledního protokolu.

(5)

Nový protokol by měl být podepsán,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „protokol“), jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

Protokol je v souladu s článkem 14 protokolu prozatímně prováděn ode dne svého podpisu (3)a nejdříve ode dne 13. května 2014 do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. května 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 5).

(3)  Den podpisu protokolu zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/3


PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov


Článek 1

Doba použitelnosti a rybolovná práva

1.   Ode dne počátku prozatímního provádění protokolu na období čtyř let jsou rybolovná práva udělená plavidlům Evropské unie podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu stanovena tak, aby umožnila lov vysoce stěhovavých druhů (druhů uvedených v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982), kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

2.   Rybolovná práva se udílejí:

a)

28 plavidlům lovícím tuňáky vlečnou sítí;

b)

6 plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 5, 6, 7 a 8 tohoto protokolu.

4.   Podle článku 6 dohody mohou rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie provozovat rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že mají povolení k rybolovu (licenci k rybolovu) vydanou v rámci tohoto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody o partnerství v odvětví rybolovu je na období uvedené v článku 1 stanoven na 2 805 000 EUR.

2.   Finanční příspěvek zahrnuje:

a)

roční částku za přístup do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova 385 000 EUR během prvních třech let a poté 350 000 EUR čtvrtý rok, což odpovídá referenční tonáži 7 000 tun ročně a

b)

zvláštní částku 325 000 EUR ročně během čtyř let na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 3, 4, 5, 7 a 8 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

4.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 zaplatí Evropská unie ve výši 710 000 EUR ročně během prvních třech let a ve výši 675 000 EUR za čtvrtý rok, což celkově odpovídá ročním částkám uvedeným v odst. 2 písm. a) a b).

5.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova přesáhne roční referenční tonáž uvedenou v odstavci 2, zvýší se celková částka ročního finančního příspěvku za každou tunu ulovenou navíc první tři roky o 55 EUR a čtvrtý rok o 50 EUR. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

6.   Platba proběhne v prvním roce nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne počátku prozatímního provádění protokolu a v následujících letech nejpozději k výročnímu datu tohoto protokolu.

7.   Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 2 tohoto článku je vyplacen na účet státní pokladny vedený u Centrální banky Svatého Tomáše a Princova ostrova a finanční příspěvek uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku, který je určen na odvětvovou podporu, je předán ředitelství pro rybolov. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sdělují každoročně Evropské komisi bankovní údaje týkající se uvedeného konta.

Článek 3

Podpora udržitelného a odpovědného rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Strany se ve smíšeném výboru zřízeném článkem 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu dohodnou nejpozději tři (3) měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho používání, přičemž jde zejména o:

a)

roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)

roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a odpovědného rybolovu s ohledem na priority Svatého Tomáše a Princova ostrova vyjádřené v jeho vnitrostátní rybolovné politice nebo v jiných politikách, které souvisejí se zavedením odpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad, zejména v oblasti podpory drobného rybolovu, dohledu, kontroly a boje proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu (NNN).

c)

kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení dosažených výsledků.

2.   Každá změna navržená ve víceletém odvětvovém programu musí být schválena stranami ve smíšeném výboru.

3.   Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou každoročně rozhodnout o přidělení doplňkové částky k části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) za účelem provádění víceletého programu. Toto přidělení musí být oznámeno Evropské unii nejpozději dva (2) měsíce před výročním datem tohoto protokolu.

4.   Obě strany každoročně hodnotí výsledky provádění víceletého odvětvového programu. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění cílů financovaných přímo částí finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu není uspokojivé, vyhrazuje si Evropská komise právo přezkoumat tuto částku finančního příspěvku s cílem přizpůsobit částku přidělenou pro provádění programu tak, aby odpovídala výsledkům.

Článek 4

Vědecká spolupráce v oblasti odpovědného rybolovu

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat odpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova založený na zásadě zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách působí.

2.   Během období, na které se vztahuje tento protokol, se Evropská unie a Svatý Tomáš a Princův ostrov zavazují spolupracovat při sledování stavu rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Obě strany se zavazují, že budou na úrovni regionu střední Afriky podporovat spolupráci v oblasti odpovědného rybolovu. Obě strany se zavazují dodržovat všechna doporučení a usnesení ICCAT.

4.   V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu se strany na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek poradí ve smíšeném výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu s cílem přijmout opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterých se týká tento protokol a které mají vliv na činnost plavidel Evropské unie.

Článek 5

Přezkum rybolovných práv a technických opatření společnou dohodou

1.   Rybolovná práva uvedená v článku 1 lze přezkoumat na základě společné dohody, pokud doporučení a usnesení přijatá ICCAT potvrdí, že tento přezkum zaručuje udržitelné řízení rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis revidován. Celková výše roční finančního příspěvku vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

2.   Smíšený výbor může v případě nutnosti přezkoumat a společnou dohodou přijmout ustanovení týkající se podmínek rybolovu a pravidla provádění tohoto protokolu a jeho příloh.

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   V případě rybolovu, na nějž se nevztahuje tento protokol, orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou vyzvat Evropskou unii, aby zvážila možnost tohoto rybolovu na základě výsledků vědeckého rybolovu s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která validovali vědečtí odborníci obou stran.

2.   Podle těchto výsledků, a pokud Evropská unie vyjádří o tento rybolov zájem, se strany před případným udělením povolení orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova poradí ve smíšeném výboru. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva, a je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 7

Pozastavení a revize platby finančního příspěvku

1.   Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) lze revidovat nebo pozastavit, pokud nastane jedna nebo více těchto okolností:

a)

provozování rybolovných činností ve výlučné ekonomické zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova brání neobvyklé okolnosti ve smyslu čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)

v důsledku podstatných změn vymezení a provádění politiky v oblasti rybolovu, jež vedla k uzavření tohoto protokolu, kterákoli z obou stran požaduje přezkum jeho ustanovení s cílem jejich případné změny;

c)

bylo zjištěno, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou, a proběhl postup podle článků 8 a 96 uvedené dohody.

2.   Evropská unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit platbu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu:

a)

pokud podle hodnocení smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem;

b)

v případě neprovedení tohoto finančního příspěvku.

3.   Vyplácení tohoto finančního příspěvku se obnoví po poradě a dohodě obou stran, jakmile dojde k obnoveni situace předcházející událostem uvedeným v odstavci 1 nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního provádění uvedené v odstavci 2. Zvláštní finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. b) nicméně nemůže být vyplacen po uplynutí období šesti (6) měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

Článek 8

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění tohoto protokolu lze pozastavit z podnětu kterékoli z obou stran, pokud nastane jedna nebo více z těchto okolností:

a)

provozování rybolovných činností ve výlučné ekonomické zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova brání neobvyklé okolnosti ve smyslu čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)

v důsledku podstatných změn vymezení a provádění politiky v oblasti rybolovu, jež vedla k uzavření tohoto protokolu, kterákoli z obou stran požaduje přezkum jeho ustanovení s cílem jejich případné změny;

c)

jedna ze stran zjistí, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou, a proběhl postup podle článků 8 a 96 uvedené dohody;

d)

Evropská unie nezaplatila finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. a) z jiných důvodů, než které jsou stanoveny v tomto článku;

e)

mezi oběma stranami dojde k neshodě o používání nebo výkladu tohoto protokolu.

2.   Provádění tohoto protokolu může být z podnětu některé ze stran pozastaveno, pokud neshodu mezi stranami nebylo možné vyřešit v rámci konzultací ve smíšeném výboru.

3.   Pozastavení provádění protokolu je podmíněno písemným oznámením strany, která o ně usiluje, o jejím úmyslu nejméně tři (3) měsíce přede dnem, ke kterému má toto pozastavení nabýt účinnosti.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné řešení svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v provádění protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1.   Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie, která provádějí rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právními předpisy používanými na Svatém Tomáši a Princově ostrově, pokud dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

2.   Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují Evropskou komisi o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu.

3.   Evropská komise informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají rybolovných činností zámořského loďstva Evropské unie.

Článek 10

Elektronická výměna údajů

1.   Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie se zavazují, že v co nejkratší době zavedou počítačové systémy nezbytné pro elektronickou výměnu veškerých informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody.

2.   Elektronická forma dokumentu bude v každém ohledu považována za rovnocennou papírové verzi.

3.   Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie si neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody jsou v tom případě automaticky nahrazeny svou papírovou verzí.

Článek 11

Důvěrnost údajů

1.   Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se evropských plavidel a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody, budou vždy zpracovány důsledně v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

2.   Obě strany dbají na to, aby se veřejnosti zpřístupnily jen souhrnné údaje týkající se rybolovných činností ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s ustanoveními ICCAT v této oblasti. Údaje, které je možné považovat za důvěrné, musí příslušné orgány používat výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, kontroly a dozoru.

Článek 12

Období platnosti

Tento protokol a jeho příloha platí po dobu čtyř let ode dne počátku prozatímního provádění v souladu s články 14 a 15, ledaže dojde k vypovězení podle článku 13.

Článek 13

Vypovězení

1.   V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest (6) měsíců přede dnem, kdy má vypovězení nabýt účinku.

2.   Odesláním oznámení podle předchozího odstavce se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 14

Prozatímní provádění

Tento protokol se provádí prozatímně ode dne svého podpisu a nejdříve ode dne 13. května 2014.

Článek 15

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

Za Evropskou unii

Za Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

Image


PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovu plavidly Evropské unie v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

KAPITOLA I

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K RYBOLOVU A VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ K RYBOLOVU

ODDÍL 1

Povolení k rybolovu

Předběžné podmínky k získání povolení k rybolovu

1.

Pouze způsobilá plavidla mohou získat povolení k rybolovu (licenci k rybolovu) v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených s Evropskou unií. Kromě toho musí dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1006/2008 (1) o povoleních k rybolovu.

3.

Každé plavidlo Evropské unie, které žádá o povolení k rybolovu, musí být zastupováno zástupcem s bydlištěm na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V žádosti o povolení k rybolovu může být uvedeno jméno a adresa tohoto zástupce.

Žádost o povolení k rybolovu

4.

Příslušné orgány Evropské unie předloží elektronickou cestou Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova s kopií pro Delegaci Evropské unie v Gabonu žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu, nejméně patnáct (15) pracovních dní přede dnem začátku požadované doby platnosti. Originály zašlou příslušné orgány Evropské unie přímo orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova s kopií pro Delegaci Evropské unie v Gabonu.

5.

Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formuláři, jehož vzor je uveden v dodatku 1.

6.

Ke každé žádosti o povolení k rybolovu se přikládají tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti povolení,

současná barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu.

7.

Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s čl. 2 odst. 8 protokolu.

8.

Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

Vydávání povolení k rybolovu

9.

Povolení k rybolovu pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům Ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle bodu 6. Aby se nezpozdila možnost lovit v dané oblasti, jedna kopie povolení k rybolovu je současně zaslána majitelům plavidel elektronicky. Tuto kopii lze využít po dobu nejvýše 60 dnů po dni vydání licence. Během této doby se kopie považuje za rovnocennou originálu.

10.

Každé povolení k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné.

11.

Na žádost Evropské unie a v případě prokázané vyšší moci je však povolení k rybolovu plavidla nahrazeno novým povolením k rybolovu vydaným pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, které má být nahrazeno, aniž by byl splatný nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou plavidel.

12.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušené povolení k rybolovu Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

13.

Dnem nabytí účinku nového povolení k rybolovu je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušené povolení k rybolovu Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. O převodu povolení k rybolovu je uvědomena Delegace Evropské unie v Gabonu.

14.

Aniž je dotčen bod 9 tohoto oddílu, povolení k rybolovu musí být stále na palubě plavidla.

ODDÍL 2

Podmínky povolení k rybolovu – poplatky a zálohy

1.

Povolení k rybolovu jsou platná jeden rok.

2.

Poplatek pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru v eurech za tunu úlovků z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova se stanoví takto:

 

55 EUR první a druhý rok používání protokolu,

 

60 EUR třetí rok používání protokolu,

 

70 EUR čtvrtý rok používání protokolu.

3.

Povolení k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální poplatky:

v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí:

6 930 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 126 tun ročně za první a druhý rok používání protokolu,

6 960 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 116 tun ročně za třetí rok používání protokolu,

7 000 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 100 tun ročně za čtvrtý rok používání protokolu;

v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 42 tun ročně za první a druhý rok používání protokolu,

2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 38,5 tuny ročně za třetí rok používání protokolu,

2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 33 tun ročně za čtvrtý rok používání protokolu.

4.

Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok „n“ stanoví Evropská komise nejpozději šedesát (60) dnů po výročním datu protokolu v roce n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Portugalský institut pro moře a meteorologii), a to prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

5.

Vyúčtování je zároveň sděleno Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova a majitelům plavidel.

6.

Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad tonáže uvedené v bodě 4 tohoto oddílu) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova nejpozději tři (3) měsíce po výročním datu protokolu v roce n + 1 na účet uvedený v bodě 7 oddílu 1 této kapitoly na základě částky za tunu uvedené v bodě 2 tohoto oddílu (55, 60 nebo 70 EUR podle roku).

7.

Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.

Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, budou plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

2.

Souřadnice výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova jsou souřadnice, které byly oznámeny orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova Organizaci spojených národů dne 7. května 1998 (2).

3.

Veškeré rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigérií, která je vymezena souřadnicemi uvedenými v dodatku 3, jsou bez výjimky zakázány.

KAPITOLA III

SLEDOVÁNÍ A DOHLED

ODDÍL 1

Režim pro záznamy o úlovcích

1.

Velitelé všech plavidel provozujících rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí sdělit své úlovky Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby se umožnila kontrola ulovených množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 2 bodu 4 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

1.1.

Plavidlo Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí vyplnit prohlášení o úlovcích, jehož vzor je uveden v dodatku 2 a který ve všech ohledech odpovídá informacím uvedeným v lodním deníku. Kopie tohoto prohlášení se zasílá nejlépe elektronicky každý týden a při vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova Středisku pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2.

Velitelé plavidel zasílají kopie lodního deníku Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, jakož i vědeckým institucím uvedeným v kapitole I oddíle 2 bodu 4, nejpozději do 14 dnů od konce vykládky z daného výjezdu.

2.

Velitel do prohlášení o úlovcích každý den zapisuje množství jednotlivých druhů, označených třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede nulové úlovky. Velitel do prohlášení o úlovcích každý den zapíše rovněž množství každého druhu, jež bylo vhozeno zpátky do moře, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů.

3.

Prohlášení o úlovcích se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla.

4.

Pokud by tato kapitola nebyla dodržena, může vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova dotyčnému plavidlu pozastavit povolení k rybolovu do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uloží majiteli plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Evropská komise a členský stát vlajky jsou o tom okamžitě informovány.

5.

Obě strany se společně zavazují k přechodu na elektronický systém prohlášení o úlovcích na základě technických specifikací definovaných v dodatku 5. Strany se dohodly, že společně definují podmínky tohoto přechodu s cílem zprovoznění systému k 1. červenci 2015.

ODDÍL 2

Hlášení úlovků: vplutí do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutí z nich

1.

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova oznamují příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova svůj záměr vplout do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z nich vyplout nejméně šest (6) hodin předem.

2.

Při oznámení o vplutí do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo vyplutí z ní musí plavidla současně rovněž sdělit svou polohu a úlovky, které se již nacházejí na palubě, označené třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů, aniž je dotčen oddíl 2. Tato sdělení musí být provedena elektronickou poštou nebo faxem na adresy, které sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova, se považuje za plavidlo bez povolení k rybolovu a ponese následky v souladu s vnitrostátním právem.

4.

Elektronická adresa, čísla faxu a telefonu, jakož i údaje o rozhlasové frekvenci se připojí k povolení k rybolovu.

ODDÍL 3

Překládka a vykládka

1.

Všechna plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, která provádějí překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí tuto operaci provést v rejdě přístavů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Majitelé plavidel nebo jejich zástupci, kteří chtějí provést vykládku nebo překládku, musí oznámit příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova nejméně 24 hodin předem tyto údaje:

 

názvy rybářských plavidel, která mají překládku nebo vykládku provést,

 

název nákladního přepravce,

 

tonáž podle druhů, které budou překládány nebo vykládány,

 

den překládky nebo vykládky,

 

místo určení překládaných nebo vykládaných úlovků.

2.

Překládka je povolena pouze v těchto oblastech: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Překládka nebo vykládka se považuje za vyplutí z vod Svatého Tomáše a Princova ostrova. Plavidla musí předat příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova prohlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit vody Svatého Tomáše a Princova ostrova.

4.

Všechny operace překládky nebo vykládky úlovků, které nejsou ve výše uvedených bodech uvedeny, jsou ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení se vztahují sankce stanovené právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

ODDÍL 4

Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

1.   Hlášení polohy plavidel –VMS

Pokud se plavidla Evropské unie, jež jsou držiteli licence, nacházejí v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System – VMS), který zajišťuje každou hodinu automatické a stálé hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska pro sledování lovišť) jejich státu vlajky.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a)

označení plavidla;

b)

naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 100 metrů při stupni přesnosti 99 %;

c)

datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)

rychlost a kurz plavidla.

Každé hlášení musí být podáno ve formátu, který se nachází v dodatku 4 k této příloze.

První poloha zaznamenaná po vplutí do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, jež se označí kódem „EXI“.

Středisko pro sledování lovišť státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.   Přenos údajů plavidlem v případě poruchy VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení polohy jsou správně předávána středisku pro sledování lovišť státu vlajky.

V případě poruchy musí být VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě deseti dnů. Po této lhůtě nebude plavidlu rybolov v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova povolen.

Plavidla, která loví v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova s vadným VMS, musí předávat svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku pro sledování lovišť státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytovat všechny povinné informace.

3.   Zabezpečené předávání hlášení polohy orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova

Středisko pro sledování lovišť státu vlajky předává automaticky hlášení polohy dotyčných plavidel středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova. Středisko pro sledování lovišť státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se neprodleně informují.

Předávání hlášení polohy mezi středisky pro sledování lovišť státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

Středisko pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova informuje ihned středisko pro sledování lovišť státu vlajky a Evropské unie o každém přerušení přijímání pravidelného hlášení polohy plavidla, které má licenci, třebaže dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z oblasti.

4.   Nefunkčnost komunikačního systému

Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením střediska pro sledování lovišť státu vlajky a neprodleně informuje Evropskou unii o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě.

Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci s VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které stanoví platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova.

5.   Změna četnosti hlášení polohy

Na základě písemně doložených důkazů prokazujících protiprávní jednání může Svatý Tomáš a Princův ostrov požádat středisko pro sledování lovišť státu vlajky, přičemž zároveň zašle také kopii Evropské unii, aby zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování. Tyto důkazy musí být neprodleně předány orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova středisku pro sledování lovišť státu vlajky a Evropské unii. Středisko pro sledování lovišť státu vlajky zašle neprodleně orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova hlášení polohy podle nové četnosti.

Jakmile je stanovené období šetření ukončeno, Svatý Tomáš a Princův ostrov o tom ihned informuje středisko pro sledování lovišť státu vlajky a Evropskou unii; následně je informuje o případném dalším postupu po tomto šetření.

KAPITOLA IV

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.

Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zaměstnávají státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně z některé země AKT,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně z některé země AKT.

2.

Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.

Majitelé si námořníky, které najmou pro svá plavidla, vybírají svobodně ze seznamu způsobilých a kvalifikovaných námořníků, jenž je k dispozici u zprostředkovatelů na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

4.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí příslušnému orgánu Svatého Tomáše a Princova ostrova jména námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, s poznámkou o přidělení jejich funkce v rámci posádky.

5.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Evropské unie. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.

Pracovní smlouvy námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova a ze zemí AKT, jejichž kopie se předá ministerstvu práce, ministerstvu pro rybolov a signatářům těchto smluv, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky nebo jejich odbory či jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

7.

Plat námořníků hradí majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky nebo jejich odbory či jejich zástupci. Platové podmínky námořníků však nesmějí být horší než podmínky pro posádky z jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

8.

Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

KAPITOLA V

POZOROVATELÉ

1.

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova naloďují pozorovatele určené Ministerstvem pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova za těchto podmínek:

1.1.

Na žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova nalodí plavidla Evropské unie pozorovatele jmenovaného uvedenými orgány, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2.

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé (3) tři měsíce.

1.3.

Při vydání povolení k rybolovu nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova nejlépe elektronickou poštou Delegaci Evropské unie v Gabonu a dotčeným majitelům plavidel jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.

Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.

Nalodění a vylodění pozorovatele probíhá v přístavu zvoleném majitelem plavidla. Nalodění se provede na začátku první plavby v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

5.

Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění a vylodění pozorovatelů.

6.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo Svatý Tomáš a Princův ostrov, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele, opustí rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele.

7.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu, a to do dvanácti následujících hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Když plavidlo působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, pozorovatel vykonává tyto funkce:

8.1.

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2.

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3.

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.4.

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v lodním deníku;

8.5.

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu prodávaných druhů ryb vráceného do moře;

8.6.

veškerými vhodnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.

Velitel plavidla přijme veškerá opatření vyplývající z jeho odpovědnosti, aby pozorovateli byla během plnění úkolů zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

10.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, které zejména zahrnují lodní deník a navigační knihy, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.

Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1.

podnikne všechny kroky vhodné k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2.

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova, a kopii zašle Evropské komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli.

13.

Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají lodní důstojníci, a to v závislosti na praktických možnostech plavidla.

14.

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí Svatý Tomáš a Princův ostrov.

KAPITOLA VI

KONTROLA A INSPEKCE

1.

Evropská rybářská plavidla musí dodržovat opatření a doporučení přijatá ICCAT, pokud se jedná o rybolovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech a na úlovky.

2.

Inspekční postupy:

 

Inspekci na moři, v přístavu nebo rejdě v rámci rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova u plavidel Evropské unie, která jsou držiteli licence, provedou plavidla a inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova, přičemž musí být jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

 

Než vstoupí inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na palubu, informují plavidlo Evropské unie o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou.

 

Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov může povolit Evropské unii, aby se zúčastnila inspekce na moři jako pozorovatel.

 

Velitel plavidla Evropské unie usnadní inspektorům ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vstup na palubu a práci.

 

Na konci každé inspekce sepíší inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

 

Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během řízení spojeného s protiprávním jednáním. Jestliže odmítne dokument podepsat, musí písemně uvést své důvody, k nimž inspektor dopíše slova „odmítnutí podpisu“. Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vydají před opuštěním plavidla Evropské unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli. Svatý Tomáš a Princův ostrov zašle jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii do sedmi dnů po inspekci.

KAPITOLA VII

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

1.

Postup v případě protiprávního jednání:

Každé protiprávní jednání, jehož se dopustilo plavidlo Evropské unie, které je držitelem licence podle této přílohy, musí být uvedeno v inspekční zprávě. Tato zpráva je předána Evropské unii a státu vlajky do 24 hodin. Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během řízení spojeného s protiprávním jednáním. Velitel plavidla během průběhu a procesu inspekce spolupracuje.

2.

Zadržení plavidla – Informační schůzka:

 

Pokud to platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova u daného protiprávního jednání stanoví, může být každé protiprávně jednající plavidlo Evropské unie přinuceno zastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je na moři, vrátit se do přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov oznámí Evropské unii ve lhůtě nejvýše 24 hodin každé zadržení plavidla Evropské unie, které je držitelem licence. K tomuto oznámení připojí důkazy o daném protiprávním jednání.

 

Předtím, než je přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Svatý Tomáš a Princův ostrov na žádost Evropské unie informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby byly objasněny skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsány případné následné kroky. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3.

Sankce za protiprávní jednání – Smírné narovnání:

 

Sankce za zjištěné protiprávní jednání stanoví Svatý Tomáš a Princův ostrov podle platných vnitrostátních právních předpisů.

 

Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, zahájí se před jeho zahájením, a pokud protiprávní jednání není trestným činem, mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Evropskou unií smírné narovnání, aby byl určen druh a výše sankce. Tohoto smírného narovnání se mohou zúčastnit zástupci státu vlajky plavidla a Evropské unie. Smírné narovnání se ukončí nejpozději 3 dny po oznámení o zadržení plavidla.

4.

Soudní řízení – Bankovní záruka:

 

Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, složí majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, bankovní záruku u banky určené Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, jejíž částka stanovená Svatým Tomášem a Princovým ostrovem pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a případné odškodnění. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

 

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)

celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

b)

až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje Evropskou unii o výsledcích soudního řízení ve lhůtě 7 dnů po vynesení rozsudku.

5.

Propuštění plavidla a posádky:

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.


(1)  Úř. věst. EU L 286, 29.10.2008, s. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatky

1 –

Žádost o povolení k rybolovu

2 –

Vzor prohlášení o úlovcích

3 –

Zeměpisné souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

4 –

Formát hlášení polohy VMS

5 –

Pokyny pro zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV – EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O POVOLENÍ K RYBOLOVU

Image

Dodatek 2

VZOR PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

Image

Image

Dodatek 3

ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE OBLASTI, KDE JE RYBOLOV ZAKÁZÁN

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Stupně

Minuty

Sekundy

Stupně

Minuty

Sekundy

03

02

22

s. š.

07

07

31

v. d.

02

50

00

s. š.

07

25

52

v. d.

02

42

38

s. š.

07

36

25

v. d.

02

20

59

s. š.

06

52

45

v. d.

01

40

12

s. š.

05

57

54

v. d.

01

09

17

s. š.

04

51

38

v. d.

01

13

15

s. š.

04

41

27

v. d.

01

21

29

s. š.

04

24

14

v. d.

01

31

39

s. š.

04

06

55

v. d.

01

42

50

s. š.

03

50

23

v. d.

01

55

18

s. š.

03

34

33

v. d.

01

58

53

s. š.

03

53

40

v. d.

02

02

59

s. š.

04

15

11

v. d.

02

05

10

s. š.

04

24

56

v. d.

02

10

44

s. š.

04

47

58

v. d.

02

15

53

s. š.

05

06

03

v. d.

02

19

30

s. š.

05

17

11

v. d.

02

22

49

s. š.

05

26

57

v. d.

02

26

21

s. š.

05

36

20

v. d.

02

30

08

s. š.

05

45

22

v. d.

02

33

37

s. š.

05

52

58

v. d.

02

36

38

s. š.

05

59

00

v. d.

02

45

18

s. š.

06

15

57

v. d.

02

50

18

s. š.

06

26

41

v. d.

02

51

29

s. š.

06

29

27

v. d.

02

52

23

s. š.

06

31

46

v. d.

02

54

46

s. š.

06

38

07

v. d.

03

00

24

s. š.

06

56

58

v. d.

03

01

19

s. š.

07

01

07

v. d.

03

01

27

s. š.

07

01

46

v. d.

03

01

44

s. š.

07

03

07

v. d.

03

02

22

s. š.

07

07

31

v. d.

Dodatek 4

FORMÁT HLÁŠENÍ POLOHY VMS

Údaj

Kód

Povinný/nepovinný

Obsah

Začátek záznamu

SR

O

Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce

AD

O

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO-3166)

Odesílatel

FR

O

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO-3166)

Stát vlajky

FS

O

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO-3166)

Druh hlášení

TM

O

Detail hlášení – druh hlášení (ENT, POS, EXI)

Rádiová volací značka (IRCS)

RC

O

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody

IR

F

Údaj o plavidle – jedinečné číslo strany dohody ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo

XR

O

Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka

LT

O

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů S/J SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka

LG

O

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů V/Z SS.sss (WGS84)

Kurz

CO

O

Kurz plavidla na 360°stupnici

Rychlost

SP

O

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

O

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

O

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

O

Systémový údaj označující konec záznamu

Přenos údajů má tuto strukturu:

 

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1.

 

Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

 

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních datových prvků oddělen dvojitým lomítkem (//).

 

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje.

 

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec zprávy.

 

Nepovinné údaje musí být umístěny mezi začátkem a koncem zprávy.

Dodatek 5

POKYNY PRO ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ (SYSTÉM ERS)

Všeobecná ustanovení

1)

Každé rybářské plavidlo EU, které provádí rybolovnou činnost ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovné činnosti plavidla (dále jen „údaje ERS“).

2)

Plavidlo EU, které není vybaveno systémem ERS nebo jehož systém ERS není funkční, není oprávněno k vstupu do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova za účelem rybolovu.

3)

Údaje ERS se přenášejí v souladu s postupy státu vlajky plavidla, to znamená, že jsou v první řadě zasílány středisku sledování lovišť státu vlajky, které zabezpečí jejich automatickou dostupnost středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova.

4)

Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí, aby jejich středisko pro sledování lovišť bylo vybaveno počítačovým zařízením a mělo k dispozici nezbytný software pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML, který je k dispozici na adrese [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], a pro elektronické uchovávání údajů ERS ve formě čitelné pro počítače po dobu nejméně tří let.

5)

Každá změna či aktualizace formátu musí být označena a datována a být funkční (6) šest měsíců po začátku jejího používání.

6)

Při přenosu údajů ERS je nutno využívat prostředků elektronické komunikace, které jménem EU spravuje Evropská komise a které jsou označovány jako DEH (Data Exchange Highway).

7)

Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov určí každý osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba.

a)

Osoby odpovědné za ERS jsou jmenovány na minimální období (6) šesti měsíců.

b)

Střediska pro sledování lovišť státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova si vzájemně sdělí před tím, než dodavatel zavede ERS, údaje (jméno, adresu, telefonní a faxová čísla, email) osoby zodpovědné za ERS.

c)

Veškeré změny údajů osob odpovědných za ERS se sdělují bezodkladně.

Vypracování a přenos údajů ERS

8)

Každé rybářské plavidlo EU musí:

a)

denně oznamovat údaje ERS za každý den strávený ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova;

b)

pro každou rybolovnou činnost zaznamenat množství každého uloveného druhu na palubě jakožto cílového druhu nebo jako vedlejšího úlovku nebo puštěného úlovku;

c)

u druhů uvedených v povolení k rybolovu vydaném orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova uvádět i nulové úlovky;

d)

každý druh označit třímístným písmenným kódem podle FAO;

e)

množství vyjádřit v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě v počtech kusů;

f)

zaznamenat do údajů ERS pro každý druh údaje o překládaných nebo vykládaných množstvích;

g)

zaznamenat do údajů ERS při každém vplutí do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova (hlášení COE) a vyplutí z nich (hlášení COX) specifické hlášení obsahující v případě každého druhu identifikovaného v povolení k rybolovu vydaném orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova množství uchovávaná na palubě při každém přechodu;

h)

předávat denně údaje ERS elektronickou cestou středisku pro sledování lovišť státu vlajky do 23:59 UTC, ve formátu uvedeném výše v bodu 3.

9)

Za správnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel plavidla.

10)

Středisko pro sledování lovišť státu vlajky předává automaticky a ihned údaje ERS středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova.

11)

Středisko pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova potvrdí přijetí údajů ERS zpětnou zprávou a zpracovává veškeré údaje ERS důvěrným způsobem.

Porucha systému ERS na palubě plavidla nebo přenosu údajů ERS mezi plavidlem a střediskem pro sledování lovišť státu vlajky

12)

Stát vlajky bezodkladně informuje velitele nebo majitele či zástupce majitele plavidla plavícího se pod jeho vlajkou o veškerých technických poruchách systému ERS na palubě plavidla nebo o nefunkčnosti předávání údajů ERS mezi plavidlem a střediskem pro sledování lovišť státu vlajky.

13)

Stát vlajky informuje Svatý Tomáš a Princův ostrov o zjištěné poruše a o opravných opatřeních, která byla přijata.

14)

V případě technického selhání systému ERS na palubě plavidla velitel nebo majitel zajistí, aby byl systém ERS buď opraven, nebo vyměněn, a to nejpozději do deseti dnů. Pokud plavidlo uskuteční zastávku v přístavu během této desetidenní lhůty, bude plavidlo moci opět vykonávat rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, až když bude jeho systém ERS bezchybně fungovat, kromě případů, když k tomu Svatý Tomáš a Princův ostrov vydá povolení.

15)

Rybářské plavidlo může opustit přístav po zjištěné technické poruše svého systému ERS teprve tehdy, až:

a)

je jeho systém ERS znovu funkční ke spokojenosti státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova, nebo

b)

k tomu obdrží povolení od státu vlajky. V takovém případě stát vlajky informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o svém rozhodnutí před odplutím plavidla.

16)

Každé plavidlo EU, které provádí rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova s nefungujícím systémem ERS, předává každý den do 23:59 UTC veškeré údaje ERS středisku pro sledování lovišť státu vlajky jakoukoli jinou dostupnou elektronickou cestou přístupnou středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova.

17)

Údaje ERS, které nebyly orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova zpřístupněny prostřednictvím systému ERS z důvodu poruchy systému, odevzdá středisko pro sledování lovišť státu vlajky středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova jinou elektronickou formou, na které se vzájemně dohodnou. Toto alternativní předání bude pokládáno za prioritní, přičemž se zohlední, že lhůty pro předání, které se uplatňují za normálních okolností, nelze dodržet.

18)

Pokud středisko pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova nedostane údaje ERS od plavidla během tří po sobě následujících dnů, může Svatý Tomáš a Princův ostrov plavidlu přikázat, aby se okamžitě dostavilo do jím určeného přístavu za účelem šetření.

Porucha střediska pro sledování lovišť – Nepřijetí údajů ERS střediskem pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova

19)

Pokud některé ze středisek pro sledování lovišť nedostane údaje ERS, jeho osoba odpovědná za ERS o tom bezodkladně informuje osobu odpovědnou za ERS druhého střediska pro sledování lovišť, a pokud je to nutné, spolupracuje na vyřešení problému.

20)

Střediska pro sledování lovišť státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova se před zprovozněním systému ERS dohodnou na alternativních způsobech elektronické komunikace, které budou muset použít na přenos údajů ERS v případě poruchy středisek pro sledování lovišť, a bezodkladně se informují o jakékoli změně.

21)

Pokud středisko pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí, že nedostalo údaje ERS, středisko pro sledování lovišť státu vlajky zjistí příčiny problému a přijme vhodná opatření na jeho vyřešení. Středisko pro sledování lovišť státu vlajky informuje středisko pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova a EU o výsledcích a přijatých nápravných opatřeních do 24 hodin od okamžiku, kdy byla zjištěna nefunkčnost.

22)

Pokud je na vyřešení problému potřebných víc než 24 hodin, středisko pro sledování lovišť státu vlajky bezodkladně odevzdá středisku pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova chybějící údaje ERS s použitím alternativních elektronických médií uvedených v bodě 17.

23)

Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS střediskem pro sledování lovišť Svatého Tomáše a Princova ostrova vyplývajícího z poruchy jednoho ze středisek pro sledování lovišť.

Údržba střediska pro sledování lovišť

24)

Plánované údržby střediska pro sledování lovišť (program údržby), které by mohly ovlivnit přenos údajů ERS, se musí oznámit druhému středisku pro sledování lovišť nejméně 72 hodin dopředu, a pokud je to možné, uvede se datum a doba trvání údržby. V případě neplánované údržby se tyto údaje oznámí druhému středisku pro sledování lovišť ihned, jakmile je to možné.

25)

Během údržby je možné předání údajů ERS odložit do doby, než bude systém ERS znovu funkční. Dotčené údaje ERS budou předány ihned po ukončení údržby.

26)

Pokud trvá údržba déle než 24 hodin, odevzdají se údaje druhému středisku pro sledování lovišť s použitím alternativních elektronických forem uvedených v bodě 17.

27)

Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS vyplývajícího z provádění údržby střediska pro sledování lovišť.


NAŘÍZENÍ

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/27


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 607/2014

ze dne 19. května 2014

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. července 2007 Rada přijetím nařízení (ES) č. 894/2007 (1) schválila Dohodu mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Unie a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov sjednaly a dne 19. prosince 2013 parafovaly nový protokol k dohodě o partnerství, jenž plavidlům Unie uděluje rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(3)

Dne 19. května 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/334/EU (2) o podpisu a prozatímním provádění nového protokolu.

(4)

Je třeba vymezit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na dobu uplatňování nového protokolu.

(5)

Jestliže se zdá, že oprávnění k rybolovu a rybolovná práva přidělená Unii v rámci nového protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1006/2008 (3). Neobdržení odpovědi ve lhůtě, kterou stanoví Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Tuto lhůtu je třeba stanovit.

(6)

Aby byla zajištěna kontinuita rybolovných činností plavidel Unie, stanoví nový protokol možnost svého prozatímního provádění oběma stranami ode dne svého podpisu. Toto nařízení by se proto mělo použít ode dne podpisu nového protokolu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená v Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „protokol“), se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

16 plavidel

Francie

12 plavidel

b)

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

v prvních dvou letech platnosti protokolu:

Španělsko

4 plavidla

Portugalsko

2 plavidla

v posledních dvou letech platnosti protokolu:

Španělsko

5 plavidel

Portugalsko

1 plavidlo

2.   Aniž je dotčena dohoda o partnerství, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 zohlední žádosti o oprávnění k rybolovu z jakéhokoli jiného členského státu.

4.   Lhůta, během níž musejí členské státy potvrdit, že plně nevyužívají rybolovných práv, která jim byla udělena, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008, je stanovena na deset pracovních dnů ode dne, kdy jim Komise sdělí, že rybolovná práva nejsou plně využita.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne podpisu protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/334/EU ze dne 19. května 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství, o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/29


NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) č. 608/2014

ze dne 26. května 2014,

kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 311 čtvrtý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (1), a zejména na článek 9 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Transparentnost systému vlastních zdrojů Unie by měla být zajištěna poskytnutím odpovídajících informací rozpočtovému orgánu. Členské státy by proto měly pro potřeby Komise uchovávat a v případě potřeby jí předávat dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohla vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny v souvislosti s vlastními zdroji Unie.

(2)

Postupy, jejichž prostřednictvím členské státy odpovědné za výběr vlastních zdrojů poskytují informace Komisi, by jí měly umožnit sledovat jejich činnost při výběru vlastních zdrojů, a zejména těch, které jsou ohroženy podvody a nesrovnalostmi.

(3)

Za účelem zajištění vyrovnaného rozpočtu by měl být jakýkoli přebytek příjmů Unie nad celkovými skutečnými výdaji během rozpočtového roku přenesen do následujícího rozpočtového roku. Proto je třeba vymezit zůstatek, který má být přenesen.

(4)

Členské státy by měly provádět kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování vlastních zdrojů Unie. Za účelem snadnějšího uplatňování finančních pravidel souvisejících s vlastními zdroji je nezbytné zajistit spolupráci mezi členskými státy a Komisí.

(5)

V zájmu jednotnosti a jasnosti je třeba stanovit pravomoci a povinnosti zástupců pověřených Komisí prováděním kontrol v souvislosti s vlastními zdroji Unie, a to s ohledem na zvláštní povahu každého vlastního zdroje. Je třeba vymezit podmínky, za kterých pověření zástupci plní své úkoly, a zejména by měla být stanovena pravidla, která mají dodržovat všichni úředníci a další zaměstnanci Unie, jakož i vyslaní národní odborníci, pokud se jedná o služební tajemství a ochranu osobních údajů. Je nezbytné stanovit status vyslaných národních odborníků a možnost dotčených členských států odmítnout přítomnost úředníků jiných členských států při kontrole.

(6)

Z důvodů soudržnosti by měla být do tohoto nařízení začleněna určitá ustanovení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (2). Tato ustanovení se týkají výpočtu zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu, kontroly vlastních zdrojů a dohledu nad nimi a příslušných požadavků na podávání zpráv, jakož i Poradního výboru pro vlastní zdroje.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(8)

Vzhledem k odborné povaze těchto aktů požadovaných pro účely podávání zpráv by při přijímání prováděcích aktů s cílem zavést podrobná pravidla pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a pro výroční zprávy členských států o jejich kontrolách měl být používán poradní postup.

(9)

Pro ustanovení obecné povahy, jež jsou použitelná na všechny druhy vlastních zdrojů a vztahují se na kontrolu příjmů a dohled nad nimi, včetně příslušných požadavků na podávání zpráv, se vyžaduje odpovídající parlamentní dohled, jak je stanovený ve Smlouvách.

(10)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (4) by mělo být zrušeno.

(11)

Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor byly konzultovány a vydaly svá stanoviska (5).

(12)

Z důvodu jednotnosti a se zohledněním článku 11 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako uvedené rozhodnutí a mělo by se použít od 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

URČENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ

Článek 1

Výpočet zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu

1.   Pro účely článku 7 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom se zůstatek daného rozpočtového roku vypočte jako rozdíl mezi veškerými příjmy vybranými v souvislosti s daným rozpočtovým rokem a souhrnem plateb provedených z prostředků pro daný rozpočtový rok zvýšeným o prostředky pro týž rozpočtový rok přenesené podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) (dále jen „finanční nařízení“).

Tento rozdíl se zvýší nebo sníží o čistou výši prostředků přenesených z předchozích rozpočtových roků, jež byly zrušeny. Odchylně od čl. 8 odst. 1 finančního nařízení se rozdíl rovněž zvýší nebo sníží o:

a)

platby provedené nad rámec nerozlišených prostředků přenesených z předchozích rozpočtových roků podle čl. 13 odst. 1 a 4 finančního nařízení v důsledku změn směnných kurzů eura;

b)

zůstatek vyplývající z kurzových zisků a ztrát v průběhu daného rozpočtového roku.

2.   Do konce října každého rozpočtového roku odhadne Komise výši vlastních zdrojů, jež by měly být za celý rozpočtový rok vybrány, na základě údajů, které má v danou dobu k dispozici. Případné závažnější rozdíly oproti původním odhadům mohou vyžadovat změnu návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok nebo přijetí opravného rozpočtu na běžný rozpočtový rok.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY A DOHLEDU, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POŽADAVKŮ NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 2

Opatření kontroly a dohledu

1.   Vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom se kontrolují podle tohoto nařízení, aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (7) a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (8).

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom budou poskytnuty Komisi.

3.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom:

a)

členské státy provádějí kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování těchto vlastních zdrojů;

b)

členské státy provádějí na žádost Komise doplňkové kontroly. Komise ve své žádosti o doplňkovou kontrolu uvede její důvody. Komise může rovněž žádat, aby jí byly předány určité dokumenty;

c)

členské státy zapojují Komisi na její žádost do kontrol, které provádějí. Pokud je Komise zapojena do kontroly, má v rozsahu potřebném k uplatňování tohoto nařízení přístup k podkladům týkajícím se stanovování a poskytování vlastních zdrojů a ke všem jiným příslušným dokumentům souvisejícím s těmito podklady;

d)

Komise může sama provádět kontroly na místě. Zástupci pověření Komisí k provádění těchto kontrol mají přístup k dokumentům, jak je stanoveno pro kontroly uvedené v písmenu c). Členské státy jsou při těchto kontrolách nápomocny;

e)

kontrolami uvedenými v písmenech a) až d) nejsou dotčeny:

i)

kontroly prováděné členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními právními a správními předpisy,

ii)

opatření stanovená v článcích 287 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“),

iii)

kontroly prováděné podle čl. 322 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování EU.

4.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, provádějí se v souladu s článkem 11 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89.

5.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají vlastního zdroje založeného na hrubém národním důchodu (HND) podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom:

a)

Komise spolu s dotčeným členským státem každý rok přezkoumá, zda se nevyskytují chyby při výpočtu v jí sdělených souhrnných veličinách, zejména v případech, na které upozorní výbor pro HND zřízený nařízením (ES, Euratom) č. 1287/2003. V jednotlivých případech přitom může také přezkoumat výpočty a statistické podklady (mimo informace o jednotlivých právnických nebo fyzických osobách), pokud by jinak nebylo možno provést řádné posouzení;

b)

Komise má přístup k dokumentům souvisejícím se statistickými postupy a statistickými podklady uvedenými v článku 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003.

6.   Pro účely opatření kontroly a dohledu podle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku může Komise požádat členské státy o předložení příslušných dokumentů nebo zpráv týkajících se systémů, které používají k výběru vlastních zdrojů nebo k jejich poskytování Komisi.

Článek 3

Pravomoci a povinnosti pověřených zástupců Komise

1.   Za účelem provádění kontrol podle článku 2 Komise speciálně jmenuje některé své úředníky nebo jiné zaměstnance (dále jen „pověření zástupci“).

Pro každou kontrolu Komise vybaví pověřené zástupce písemným pověřením s uvedením jejich totožnosti a úředního postavení.

Těchto kontrol se mohou zúčastnit osoby, jež daly členské státy Komisi k dispozici jakožto vyslané národní odborníky.

S výslovným a předem uděleným souhlasem dotčeného členského státu může Komise požádat o spolupráci úředníky z jiných členských států jako pozorovatele. Komise zajistí, aby tito úředníci dodržovali ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

2.   Během kontrol tradičních vlastních zdrojů a vlastního zdroje založeného na DPH podle čl. 2 odst. 3 a 4 jednají pověření zástupci způsobem slučitelným s pravidly platnými pro úředníky dotčeného členského státu. Jsou vázáni povinností zachovávat služební tajemství za podmínek stanovených v odstavci 3 tohoto článku.

Pro účely kontrol vlastního zdroje založeného na HND podle čl. 2 odst. 5 Komise dodržuje pravidla členských států týkající se důvěrnosti statistických údajů.

Pověřený zástupce může v případě potřeby kontaktovat dlužníky, avšak pouze v souvislosti s kontrolami tradičních vlastních zdrojů a pouze prostřednictvím příslušných orgánů, jejichž postupy výběru vlastních zdrojů jsou předmětem kontroly.

3.   Na informace sdělované nebo získávané podle tohoto nařízení v jakékoli podobě se vztahuje služební tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle právních předpisů členského státu, ve kterém byly shromážděny, a podle odpovídajících předpisů platných pro orgány Unie.

Tyto informace smějí být sdělovány výhradně osobám v orgánech Unie nebo členských států, jejichž povinností je tyto informace znát, a nesmějí být použity k jiným účelům než k těm, jež stanoví toto nařízení, bez předchozího souhlasu členského státu, v němž byly shromážděny.

První a druhý pododstavec se vztahuje na úředníky a jiné zaměstnance Unie a vyslané národní odborníky.

4.   Komise zajistí, aby pověření zástupci a jiné osoby jednající jejím jménem dodržovali směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) a další pravidla Unie a členských států, která se týkají ochrany osobních údajů.

Článek 4

Příprava a řízení kontrol

1.   Komise kontrolu včas oznámí řádně odůvodněným sdělením členskému státu, ve kterém se kontrola má konat. Kontroly se mohou účastnit také zástupci dotčeného členského státu.

2.   Pokud je Komise zapojena do kontrol tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 a do kontrol vlastního zdroje založeného na DPH podle čl. 2 odst. 4, zajišťuje organizaci práce a vztahy s orgány, jichž se kontrola týká, orgán určený dotčeným členským státem.

3.   Kontroly na místě v případě tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 písm. d) provádějí pověření zástupci. Pokud se jedná o organizaci práce a vztahy s orgány a případně také dlužníky, jichž se kontrola týká, navážou tito zástupci před každou kontrolou na místě nezbytné kontakty s úředníky určenými dotčeným členským státem. Pro kontroly tohoto typu musí být k pověření přiložen také dokument, v němž je uveden cíl a účel kontroly.

4.   Kontroly týkající se vlastního zdroje založeného na HND podle čl. 2 odst. 5 zajišťují pověření zástupci. Pokud se jedná o organizaci práce, navážou tito zástupci nezbytné kontakty s příslušnými správními orgány v členských státech.

5.   Členské státy zajistí, aby úřady nebo subjekty příslušné k stanovování, výběru a poskytování vlastních zdrojů a orgány, které pověřily prováděním kontrol v této oblasti, poskytovaly pověřeným zástupcům pomoc potřebnou k plnění jejich úkolů.

Za účelem kontrol na místě v případě tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 písm. d) dotčené členské státy sdělí Komisi s dostatečným předstihem totožnost a postavení osob, které pověří, aby se účastnily těchto kontrol a poskytovaly pověřeným zástupcům veškerou pomoc při plnění jejich úkolů.

6.   Výsledky kontrol podle článku 2, s výjimkou kontrol prováděných členskými státy podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a b), jsou dotčenému členskému státu sděleny vhodnou cestou do tří měsíců. Členský stát podá své připomínky do tří měsíců od obdržení zprávy. V řádně odůvodněných případech však může Komise žádat, aby dotčený členský stát podal své připomínky k určitým bodům do jednoho měsíce od obdržení zprávy. Příslušný členský stát může odmítnout odpovědět, přičemž formou sdělení oznámí důvody, jež mu brání vyhovět žádosti Komise.

Poté jsou výsledky a připomínky uvedené v prvním pododstavci, spolu se souhrnnou zprávou vypracovanou v souvislosti s kontrolami vlastního zdroje založeného na DPH, sděleny všem členským státům.

Pokud z kontrol na místě nebo doplňkových kontrol v případě tradičních vlastních zdrojů vyplyne potřeba změnit nebo opravit údaje o vlastních zdrojích ve výkazech nebo prohlášeních zaslaných Komisi a výsledné opravy mají být provedeny ve stávajícím výkazu nebo prohlášení, jsou příslušné změny v tomto výkaze nebo prohlášení vyznačeny pomocí odpovídajících poznámek.

Článek 5

Hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje

1.   V průběhu dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí podají členské státy Komisi informace o zjištěných podvodech a nesrovnalostech týkajících se nároků přesahujících částku 10 000 EUR v souvislosti s tradičními vlastními zdroji podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci poskytne každý členský stát podrobné informace o stavu řešení jednotlivých případů zjištěných podvodů nebo nesrovnalostí již dříve Komisi oznámených, u nichž dosud nebyla podána zpráva o vymožení, nevymožení nebo zrušení nároku.

2.   Komise přijme prováděcí akty stanovující podrobnosti ohledně informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

3.   Souhrn oznámení uvedených v odstavci 1 tohoto článku je začleněn do zprávy Komise podle čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování EU.

Článek 6

Zprávy členských států o jejich kontrolách tradičních vlastních zdrojů

1.   Členské státy předloží Komisi podrobné výroční zprávy o průběhu a výsledcích kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji a o celkových údajích a zásadních otázkách týkajících se nejdůležitějších obtíží vyplývajících z uplatňování příslušných nařízení, kterými se provádí rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, a zejména o sporných záležitostech. Zprávy podají Komisi do 1. března roku následujícího po daném rozpočtovém roce. Na základě těchto zpráv Komise připraví souhrnnou zprávu, která je dána na vědomí všem členským státům.

2.   Komise přijme prováděcí akty stanovující členským státům formu výročních zpráv uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

3.   Komise podá každé tři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování kontrolních mechanismů pro tradiční vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 3.

KAPITOLA III

VÝBOR A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Poradní výbor pro vlastní zdroje. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení a na ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 zrušená nařízením Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 (11), které jsou uvedeny ve srovnávací tabulce v příloze tohoto nařízení, se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Použije se od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2014.

Za Radu

předseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Viz strana 105 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se určují pravomoc a povinnosti zástupců pověřených Komisí provádět kontroly vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1).

(5)  Stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2012 ze dne 20. března 2012 (Úř. věst. C 112, 18.4.2012, s. 1) a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2012 (Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 45).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (viz strana 39 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999

Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000

Toto nařízení

 

Článek 1 až čl. 6 odst. 4

 

Čl. 6 odst. 5

Čl. 5 odst. 1

 

Články 7 až 12

 

Článek 15

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 16 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 2

 

Čl. 16 třetí pododstavec

 

Čl. 17 odst. 1 až 4

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

 

Čl. 17 odst. 5 první, druhá a čtvrtá věta

Čl. 6 odst. 1

 

Čl. 17 odst. 5 třetí věta

Čl. 5 odst. 3

 

Čl. 18 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. b) první a druhá věta

 

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 3 písm. c) první věta

 

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec první věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) třetí věta

 

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 2 odst. 3 písm. c) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. b) třetí věta

 

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec písm. b)

Čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec

 

Čl. 18 odst. 3 první věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) první věta

 

Čl. 18 odst. 3 druhá věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 3 třetí a čtvrtá věta

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 písm. d) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 4

Čl. 2 odst. 3 písm. e)

 

Čl. 18 odst. 5

Čl. 6 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

 

Čl. 19 první a druhá věta

Čl. 2 odst. 5 písm. a)

Čl. 2 odst. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 6

Čl. 1 první pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 1 druhý pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 1 třetí pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 2 odst. 1 a 2

 

Čl. 2 odst. 3 první věta

 

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3 druhá věta

 

Čl. 4 odst. 3 třetí věta

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

 

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

 

Čl. 19 třetí věta

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

 

Čl. 3 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

 

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

 

Čl. 4 odst. 3 první a druhá věta

Čl. 3 odst. 2 písm. c)

 

Čl. 4 odst. 4

Článek 4

 

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 1 a 2

 

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

 

Čl. 3 odst. 4

Článek 6

 

Čl. 4 odst. 6 první a druhý pododstavec

Článek 7

 

Článek 8

 

 

Články 20 až 23

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

 

Článek 7

Článek 8

Článek 9


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/39


NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) č. 609/2014

ze dne 26. května 2014

o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

(přepracované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 322 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (2) bylo několikrát podstatně změněno. Jelikož je nutné provést další změny, mělo by být v zájmu jasnosti přepracováno.

(2)

Některá ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 byla začleněna do nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 (3), a nemají tedy být předmětem tohoto nařízení. Tato ustanovení se týkají výpočtu zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu, kontroly vlastních zdrojů a dohledu nad nimi a příslušných požadavků na podávání zpráv, jakož i Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR).

(3)

Unie musí mít vlastní zdroje uvedené v článku 2 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (4) dostupné za co nejlepších podmínek. Z tohoto důvodu je třeba stanovit pravidla, podle kterých členské státy tyto vlastní zdroje poskytují Komisi. Toto nařízení přebírá pravidla týkající se poskytování tradičních vlastních zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, vlastních zdrojů pocházejících z daně z přidané hodnoty (DPH) uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutí (dále jen „vlastní zdroj z DPH“) a vlastních zdrojů pocházejících z hrubého národního důchodu (HND) uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí (dále jen „vlastní zdroj z HND“), jež byla dříve součástí nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

(4)

Je třeba definovat pojem stanovení v souvislosti s vlastními zdroji a je třeba stanovit podrobné podmínky, za kterých je plněna povinnost stanovovat tradiční vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

(5)

Pro vlastní zdroje pocházející z dávek z cukru, které je nutno uhradit v rozpočtovém roce odpovídajícím hospodářskému roku, k němuž se daný výdaj vztahuje, by mělo být stanoveno, že členské státy poskytují prostředky z těchto dávek Komisi v průběhu rozpočtového roku, ve kterém jsou stanoveny.

(6)

Členské státy by měly uchovávat k dispozici Komise a v případě potřeby jí poskytovat dokumenty a informace potřebné k tomu, aby mohla uplatňovat pravomoci, které jí byly svěřeny v souvislosti s vlastními zdroji Unie.

(7)

Vnitrostátní orgány příslušné k vybírání vlastních zdrojů by měly být schopny kdykoli Komisi předložit podklady o vybraných vlastních zdrojích.

(8)

Je třeba vést zvláštní účty pro dosud neuhrazené nároky. Tyto účty a předkládání čtvrtletních výkazů z nich by měly umožnit Komisi podrobněji sledovat činnost, kterou členské státy vyvíjejí při vybírání vlastních zdrojů, a zejména těch, které jsou ohroženy podvody a nesrovnalostmi.

(9)

Měla by být stanovena lhůta pro vztahy mezi členskými státy a Komisí vzhledem k tomu, že se nové nároky stanovené členským státem vůči jeho poplatníkům dřívějších rozpočtových roků považují za nároky týkající se běžného rozpočtového roku.

(10)

Aby se zajistilo, že rozpočet Unie bude financován za všech okolností, měl by být stanoven postup ohledně vlastních zdrojů z DPH a vlastních zdrojů z HND, jež byly vytvořeny v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (5), podle kterého by členské státy poskytovaly Unii vlastní zdroje uvedené v rozpočtu ve formě stálých měsíčních dvanáctin, a poté by poskytnuté částky upravily podle skutečného základu vlastních zdrojů z DPH a příslušných změn HND, jakmile budou plně zjištěny.

(11)

Měl by být vyjasněn dopad úprav údajů o HND, které se provádějí po skončení každého rozpočtového roku, na financování hrubého snížení.

(12)

Vlastní zdroje musí být poskytovány tak, že se dlužné částky uloží na zvláštní účet otevřený k tomuto účelu na jméno Komise u ministerstva financí nebo jiného subjektu, který každý členský stát určí. K omezení pohybu finančních prostředků na míru nezbytně nutnou pro plnění rozpočtu se musí Unie omezit při čerpání z těchto účtů pouze na výběry, které slouží k pokrytí hotovostních nároků Komise.

(13)

Komise musí mít dostatečné peněžní prostředky, aby vyhověla regulačním požadavkům na platby soustředěné hlavně v počátečních měsících roku, zejména pokud jde o zvláštní potřeby ohledně plateb výdajů Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (6).

(14)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení je třeba dbát na to, aby náklady na výběr úroků z vlastních zdrojů, které byly dány k dispozici opožděně, nepřesáhly částku odpovídající výši splatných úroků.

(15)

Podávání zpráv o odpisech týkajících se stanovených nároků, jejichž vybrání bylo prohlášeno nebo je považováno za nemožné, by mělo být sjednoceno.

(16)

Úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí usnadní správné uplatňování finančních předpisů týkajících se vlastních zdrojů.

(17)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (7).

(18)

Vzhledem k odborné povaze těchto aktů požadovaných pro účely podávání výkazů by při přijímání prováděcích aktů s cílem zavést podrobná pravidla pro měsíční výkazy z účtů, na nichž jsou zapsány nároky na tradiční vlastní zdroje, pro čtvrtletní výkazy ze zvláštních účtů, jakož i pro řešení případů týkajících se částek, které nelze vybrat a které převyšují 50 000 EUR, měl být používán poradní postup.

(19)

Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 by mělo být zrušeno.

(20)

Z důvodů jednotnosti a s přihlédnutím k článku 11 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako uvedené rozhodnutí a mělo by se použít od 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět nařízení

Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování vlastních zdrojů Unie uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom Komisi.

Článek 2

Den stanovení tradičních vlastních zdrojů

1.   Pro účely tohoto nařízení se nárok Unie na tradiční vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom stanoví, jakmile jsou splněny podmínky stanovené celními předpisy, které se týkají zaúčtování částky nároku a vyrozumění dlužníka.

2.   Dnem stanovení podle odstavce 1 je den zaúčtování podle celních předpisů.

U dávek a dalších poplatků vyplývajících ze společné organizace trhu s cukrem je dnem stanovení podle odstavce 1 den vyrozumění podle předpisů upravujících odvětví cukru.

Není-li toto vyrozumění výslovně upraveno, je dnem stanovení den, kdy členské státy vyměří dlužníkům splatné částky, hrazené případně prostřednictvím zálohových plateb nebo uhrazením zůstatku.

3.   Ve sporných případech se má za to, že pro účely stanovení podle odstavce 1 mohou příslušné správní orgány vypočítat výši splatného nároku nejpozději při přijetí prvního správního rozhodnutí sdělujícího dlužníku vznik dluhu nebo při zahájení soudního řízení, jestliže k němu dojde dříve.

Dnem stanovení podle odstavce 1 je den přijetí rozhodnutí nebo den výpočtu, který má být proveden po zahájení těchto soudních řízení.

4.   Musí-li být vyrozumění opraveno, použije se odstavec 1.

Článek 3

Uchovávání podkladů

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že podklady pro stanovení a poskytování vlastních zdrojů budou uchovávány nejméně po dobu tří kalendářních let od konce roku, k němuž se vztahují.

Podklady týkající se postupů a statistických základů uvedených v článku 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 jsou členské státy povinny uchovávat do 30. září čtvrtého roku následujícího po dotyčném rozpočtovém roce. Po stejnou dobu se uchovávají podklady týkající se základu pro výpočet vlastního zdroje z DPH.

Pokud se na základě prověrky podkladů uvedených v prvním a druhém pododstavci provedené podle čl. 2 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014 nebo podle článku 11 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (8) ukáže, že je nutno provést opravu, musí být podklady uchovány i po uplynutí lhůty stanovené v prvním pododstavci po dostatečně dlouhou dobu umožňující opravu provést a zkontrolovat.

Urovná-li se spor mezi určitým členským státem a Komisí, který se týká povinnosti poskytnout jistou částku vlastních zdrojů, cestou vzájemné dohody nebo na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, dotyčný členský stát předloží do dvou měsíců po urovnání sporu Komisi podklady nezbytné pro další finanční opatření.

Článek 4

Správní spolupráce

1.   Každý členský stát Komisi sdělí následující:

a)

názvy úřadů nebo subjektů příslušných pro stanovování, vybírání, poskytování a kontrolu vlastních zdrojů a základní právní předpisy týkající se úlohy a činnosti těchto úřadů a subjektů;

b)

obecné právní, správní a účetní předpisy týkající se stanovování, vybírání, poskytování a kontroly vlastních zdrojů;

c)

přesný název všech správních a účetních záznamů, ve kterých jsou uvedeny stanovené nároky, jak je vymezuje článek 2, zejména těch, které se používají k sestavování účtů uvedených v článku 6.

Komise je okamžitě informována o veškerých změnách těchto názvů nebo předpisů.

2.   Komise předá všem členským státům na žádost jednoho z nich informace uvedené v odstavci 1.

Článek 5

Použitelné sazby

Jednotná sazba podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom je stanovena během rozpočtového procesu a vypočte se jako procento ze součtu odhadů hrubého národního důchodu (HND) členských států tak, aby plně pokryla tu část rozpočtu, která není financována z příjmů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, z finančních příspěvků na doplňkové programy výzkumu a technologického rozvoje a jiných příjmů.

Tato sazba se v rozpočtu vyjadřuje číslem o tolika desetinných místech, kolik je třeba, aby se částka vlastních zdrojů z HND dala beze zbytku rozdělit mezi členské státy.

KAPITOLA II

ÚČTOVÁNÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ

Článek 6

Zaúčtování a podávání výkazů

1.   Účty vlastních zdrojů vede ministerstvo financí každého členského státu nebo jiný subjekt určený každým členským státem a jsou členěny podle jednotlivých druhů vlastních zdrojů.

2.   Pro účely účtování vlastních zdrojů se měsíc uzavírá nejdříve ve 13 hodin posledního pracovního dne měsíce, v němž byl nárok stanoven.

3.   Nároky stanovené podle článku 2 se, aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto odstavce, zaúčtují nejpozději v první pracovní den po devatenáctém dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven.

Stanovené nároky nezaúčtované podle prvního pododstavce, protože dosud nejsou uhrazeny a nebylo na ně poskytnuto žádné zajištění, se uvádějí na zvláštních účtech ve lhůtě stanovené v tomto prvním pododstavci. Členské státy mohou takto postupovat také v případě, že proti stanoveným nárokům, na něž bylo poskytnuto zajištění, jsou vzneseny námitky a jejich výše by se mohla po vyřešení vzniklých sporů změnit.

Vlastní zdroj z DPH a vlastní zdroj z HND se však s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a hrubé snížení přiznané Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku, na účty uvedené v prvním pododstavci zapisuje takto:

vždy první pracovní den každého měsíce se zapíše jedna dvanáctina podle čl. 10 odst. 3,

zůstatky zmíněné v čl. 10 odst. 4 a 6 a opravné položky zmíněné v čl. 10 odst. 5 a 7 se zapisují jednou ročně, s výjimkou zvláštních úprav uvedených v čl. 10 odst. 5 první odrážce, které se zapisují na účty v první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo dohody mezi daným členským státem a Komisí.

Stanovené nároky týkající se dávek a dalších poplatků stanovených v rámci společné organizace trhu s cukrem se zapisují na účty uvedené v prvním pododstavci. Pokud pak tyto nárokované částky nejsou uhrazeny ve stanovených lhůtách, mohou členské státy učiněný zápis opravit a výjimečně tyto nároky zapsat na zvláštní účty.

4.   Každý členský stát poskytuje Komisi ve lhůtě uvedené v odstavci 3:

a)

měsíční výkazy ze svých účtů, na nichž jsou zapsány nároky uvedené v odst. 3 prvním pododstavci;

b)

čtvrtletní výkaz ze zvláštních účtů uvedených v odst. 3 druhém pododstavci.

Spolu s těmito měsíčními výkazy poskytují dané členské státy další údaje nebo výkazy o částkách odečítaných od vlastních zdrojů na základě předpisů vztahujících se na území se zvláštním statusem.

Spolu s posledním čtvrtletním výkazem za daný rozpočtový rok předloží členské státy odhad celkové částky nároků vedených na zvláštním účtu k 31. prosinci daného rozpočtového roku, jejichž vybrání je nepravděpodobné.

Komise přijme prováděcí právní předpisy, které stanoví podrobná pravidla pro měsíční a čtvrtletní výkazy. Tyto prováděcí právní předpisy se přijímají poradním postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 7

Účetní opravy

Po 31. prosinci třetího roku následujícího po daném rozpočtovém roce již nelze provádět žádné další opravy částky měsíčních výkazů sdělených členskými státy podle čl. 6 odst. 4 prvního pododstavce za daný rozpočtový rok, s výjimkou bodů, na které buď Komise, nebo daný členský stát upozorní ještě před tímto dnem.

Článek 8

Opravy stanovení nároků

Opravy provedené podle čl. 2 odst. 4 se přičítají nebo odečítají od celkové výše stanovených nároků. Opravy se zapisují na účty uvedené v čl. 6 odst. 3 prvním a druhém pododstavci a do výkazů uvedených v čl. 6 odst. 4 podle dne provedení těchto oprav.

KAPITOLA III

POSKYTOVÁNÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ

Článek 9

Připsání a zaúčtování

1.   Postupem podle článku 10 poukáže každý členský stát vlastní zdroje na účet vedený na jméno Komise u ministerstva financí nebo jiného subjektu, který každý členský stát určí.

Tento účet je veden bezplatně v národní měně.

2.   Členské státy nebo subjekty určené členskými státy předají Komisi elektronickou cestou:

a)

v pracovní den připsání vlastních zdrojů na účet Komise výpis z účtu nebo jiný dokument dokládající připsání vlastních zdrojů na účet;

b)

nejpozději druhý pracovní den po připsání na účet, aniž je dotčeno písmeno a), výpis z účtu jako doklad připsání vlastních zdrojů na účet.

3.   Připsané částky jsou vedeny v eurech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (9) (dále jen „finanční nařízení“) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (10).

Článek 10

Stanovení částek, časový rozvrh poskytování, úpravy

1.   Po odečtení nákladů na výběr podle čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom se tradiční vlastní zdroje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí připisují na příslušné účty nejpozději v první pracovní den po devatenáctém dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nárok stanoven podle článku 2 tohoto nařízení.

Nároky uváděné na zvláštních účtech podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce tohoto nařízení však musí být zaúčtovány nejpozději v první pracovní den po devatenáctém dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byly nárokované částky uhrazeny.

2.   V případě potřeby může Komise členské státy vyzvat, aby s předstihem jednoho měsíce zaúčtovaly všechny vlastní zdroje, s výjimkou vlastního zdroje z DPH a vlastního zdroje z HND, na základě údajů, které mají k dispozici k patnáctému dni téhož měsíce.

Každá částka zaúčtovaná v předstihu se upraví v následujícím měsíci při zaúčtování podle odstavce 1. Touto úpravou se rozumí opačné zaúčtování částky rovnající se částce, která byla zaúčtována v předstihu.

3.   Vlastní zdroj z DPH a vlastní zdroj z HND se s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a hrubé snížení přiznané Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku, připisují na příslušné účty v první pracovní den každého měsíce v částkách rovnajících se jedné dvanáctině odpovídajících celkových částek v rozpočtu, přepočtených na národní měny za použití směnných kursů platných posledního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku, jak byly zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Pro zvláštní potřeby vyplácení z EZZF podle nařízení (ES) č. 73/2009 a v závislosti na finanční situaci Unie může Komise vyzvat členské státy, aby v prvním čtvrtletí rozpočtového roku zaúčtovaly s předstihem jednoho nebo dvou měsíců jednu dvanáctinu nebo určitý zlomek jedné dvanáctiny částek určených v rozpočtu na tento účel, které pocházejí z vlastního zdroje z DPH a z vlastního zdroje z HND, s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a hrubé snížení přiznané Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku.

Po prvním čtvrtletí nesmí měsíční požadovaná částka přesáhnout jednu dvanáctinu vlastních zdrojů z DPH a HND a musí zůstat v mezích částek určených v rozpočtu na tento účel.

Komise o tom členské státy informuje s předstihem, nejpozději dva týdny před požadovaným zaúčtováním.

Na zaúčtování v předstihu se vztahují ustanovení osmého pododstavce o částce připisované v měsíci lednu každého roku a ustanovení devátého pododstavce týkající se případu, kdy nedojde ke konečnému přijetí rozpočtu před začátkem rozpočtového roku.

Každá změna jednotné sazby pro vlastní zdroj z DPH, sazby pro vlastní zdroj z HND, opravy poskytované Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a jejího financování podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom a financování hrubého snížení přiznaného Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku vyžaduje konečné přijetí opravného rozpočtu a v jeho důsledku je nutné znovu upravit dvanáctiny, jež byly zaúčtovány od počátku rozpočtového roku.

Tyto úpravy se provedou při zaúčtování první částky po konečném přijetí opravného rozpočtu, je-li přijat před šestnáctým dnem v měsíci. V opačném případě se provedou při zaúčtování druhé částky po konečném přijetí opravného rozpočtu. Odchylně od článku 11 finančního nařízení se tyto opravné položky zapisují na účty rozpočtového roku, pro nějž byl opravný rozpočet přijat.

Dvanáctiny pro zaúčtování částky za měsíc leden každého rozpočtového roku se vypočítávají na základě částek uvedených v návrhu rozpočtu zmíněném v čl. 314 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a přepočtených na národní měny členských států za použití směnných kursů platných prvního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, po 15. prosinci kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku; úprava se provede při zaúčtování částky za následující měsíc.

Není-li rozpočet s konečnou platností přijat alespoň dva týdny před zaúčtováním za leden následujícího rozpočtového roku, zaúčtují členské státy první pracovní den každého měsíce, včetně ledna, jednu dvanáctinu částky vlastního zdroje z DPH a vlastního zdroje z HND, s přihlédnutím k účinku, který má na tyto zdroje oprava poskytovaná Spojenému království z důvodu rozpočtových nevyvážeností a hrubé snížení přiznané Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku, zaúčtované v posledním rozpočtu, který byl přijat s konečnou platností; úprava se provede ke dni prvního odvodu vlastních zdrojů po konečném přijetí rozpočtu, je-li přijat před šestnáctým dnem v měsíci. V opačném případě se provede ke dni, kdy má být zaúčtována druhá částka po konečném přijetí rozpočtu.

4.   Každý členský stát je podle ročního výkazu, v němž je uveden základ pro výpočet vlastního zdroje z DPH podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89, zatížen částkou vypočtenou na základě údajů obsažených v uvedeném výkazu uplatněním jednotné sazby přijaté pro předchozí rozpočtový rok a zároveň se mu připíše 12 plateb provedených během daného rozpočtového roku. Nicméně základ každého členského státu pro výpočet vlastního zdroje z DPH, na který se uplatní uvedená jednotná sazba, nesmí překročit procentní hodnotu jeho HND stanovenou v čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom ve smyslu čl. 2 odst. 7 prvního pododstavce uvedeného rozhodnutí. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

5.   V případě jakýchkoli oprav základu pro výpočet vlastního zdroje z DPH podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 se u každého dotčeného členského státu, jehož základ nepřesahuje s ohledem na tyto opravy procentní hodnoty stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 10 odst. 2 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, provedou úpravy zůstatku stanoveného podle odstavce 4 tohoto článku za těchto podmínek:

opravy podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 provedené do 31. července vyžadují celkovou úpravu, kterou je nutno zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení v první prosincový pracovní den téhož roku. Nicméně částečnou úpravu lze zapsat i před tímto dnem, pokud s tím daný členský stát a Komise souhlasí,

pokud opatření, která Komise přijme podle čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 k opravě základu, vedou k úpravě částek zapsaných na účtu uvedeném v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, provede se tato úprava ke dni, který Komise stanoví na základě uvedených opatření.

Změny HND uvedené v odstavci 7 tohoto článku také vyžadují úpravu zůstatku každého členského státu, jehož základ je s ohledem na opravy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce limitován procentními hodnotami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 10 odst. 2 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Komise sdělí úpravy členským státům včas, aby je v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1.

Částečnou úpravu lze však zapsat kdykoli, pokud s tím daný členský stát a Komise souhlasí.

6.   Na základě údajů o agregovaném HND v tržních cenách a jeho složkách z předchozího roku poskytnutých členskými státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 je každý členský stát zatížen částkou vypočtenou tak, že se na HND uplatní sazba přijatá pro předchozí rozpočtový rok, a zároveň se každému členskému státu připíší k dobru platby uskutečněné během předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek a sdělí jej členským státům včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

7.   Případné změny HND předchozích rozpočtových roků podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003, na které se vztahuje článek 5 uvedeného nařízení, budou mít pro každý dotčený členský stát za následek úpravu do rovnovážného stavu podle odstavce 6 tohoto článku. Tato úprava se určí za podmínek stanovených v odst. 5 prvním pododstavci tohoto článku. Komise sdělí tyto úpravy členským státům, aby je v první prosincový pracovní den téhož roku mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Po 30. září čtvrtého roku následujícího po daném rozpočtovém roce již nebudou žádné změny HND vzaty v úvahu, s výjimkou těch bodů, na které buď Komise, nebo daný členský stát upozorní ještě před tímto dnem.

8.   Operace uvedené v odstavcích 4 až 7 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny.

Částka příjmů stanovená v rozpočtu na běžný rozpočtový rok může být zvýšena nebo snížena prostřednictvím opravného rozpočtu o částku vyplývající z těchto operací v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014.

9.   V případě změn údajů o HND podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 nebude financování hrubých snížení přiznaných Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku následně revidováno.

Článek 11

Úprava ohledně neúčasti na financování

1.   Pokud se podle Smlouvy o fungování EU a jejích protokolů 21 a 22 některý členský stát neúčastní financování určité akce nebo politiky Unie, má nárok na to, aby částka, kterou uhradil jako vlastní zdroje na každý rozpočtový rok neúčasti, byla upravena na základě výpočtu podle odstavce 2 tohoto článku.

2.   Komise vypočítá úpravu během roku následujícího po daném rozpočtovém roce a současně stanoví zůstatky HND podle článku 10 tohoto nařízení.

Výpočet se provede na základě těchto údajů za příslušný rozpočtový rok:

a)

údajů o agregovaném HND v tržních cenách a o jeho složkách;

b)

údajů o rozpočtovém objemu operativních výdajů odpovídajících danému opatření nebo politice.

Úprava se vypočítá tak, že se celková částka daných výdajů, kromě výdajů financovaných zúčastněnými třetími zeměmi, vynásobí procentní hodnotou, kterou v poměru k HND všech členských států představuje HND členského státu, který má na úpravu nárok. Úpravu financují zúčastněné členské státy podle stupnice stanovené tak, že jejich HND se vydělí HND všech zúčastněných členských států. Pro účely výpočtu úpravy se převod částek mezi národní měnou a eurem provádí za použití směnného kursu platného posledního dne, kdy jsou směnné kursy vyhlašovány, kalendářního roku předcházejícího danému rozpočtovému roku.

Tato úprava za každý příslušný rok se provádí pouze jednou a v případě následné změny HND je konečná.

3.   Komise sdělí členským státům částku úpravy včas, aby ji v první prosincový pracovní den mohly zapsat na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 12

Úroky z částek poskytnutých opožděně

1.   V případě jakéhokoli zpoždění v připisování částek na účet uvedený v čl. 9 odst. 1 zaplatí dotyčný členský stát úroky.

Úroky nižší než 500 EUR se nevybírají.

2.   V případě členských států, které se účastní hospodářské a měnové unie, se úroková sazba rovná sazbě zveřejněné v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, kterou Evropská centrální banka používala pro své hlavní refinanční operace prvního dne měsíce splatnosti, zvýšené o dva procentní body.

Tato úroková sazba se zvyšuje o 0,25 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Takto zvýšená sazba se použije na celou dobu prodlení.

3.   V případě členských států, které se neúčastní hospodářské a měnové unie, se sazba rovná sazbě, kterou centrální banky používaly prvního dne daného měsíce pro své hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body, nebo v případě členských států, u nichž sazba centrální banky není k dispozici, se uvedená sazba rovná nejvíce rovnocenné sazbě používané prvního dne daného měsíce na peněžním trhu dotyčných členských států, zvýšené o dva procentní body.

Tato úroková sazba se zvyšuje o 0,25 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Takto zvýšená sazba se použije na celou dobu prodlení.

4.   Na úhradu úroků uvedených v odstavci 1 se obdobně použije čl. 9 odst. 2 a 3.

Článek 13

Částky, které nelze vybrat

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že částky odpovídající nárokům stanoveným podle článku 2 budou poskytnuty Komisi tak, jak je stanoveno v tomto nařízení.

2.   Členské státy nejsou povinny poskytnout Komisi částky odpovídající nárokům stanoveným podle článku 2, které nemohou být vybrány:

a)

z důvodu vyšší moci;

b)

z jiných důvodů, které jim nemohou být přičítány.

Částky stanovených nároků se prohlásí za částky, které nelze vybrat, rozhodnutím příslušného správního orgánu, který tuto skutečnost zjistí.

Částky stanovených nároků se považují za částky, které nelze vybrat, nejpozději po uplynutí pěti let ode dne, kdy byla částka stanovena podle článku 2, nebo v případě správního nebo soudního odvolání ode dne vydání, oznámení nebo vyhlášení konečného rozhodnutí.

V případě částečné úhrady nebo částečných úhrad se maximální pětileté období počítá ode dne provedení poslední platby, pokud jí není dluh uhrazen.

Částky, jejichž vybrání bylo prohlášeno nebo je považováno za nemožné, se s konečnou platností odepíšou ze zvláštních účtů uvedených v čl. 6 odst. 3 druhém pododstavci. Vykážou se v příloze čtvrtletního výkazu uvedeného v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci a případně ve čtvrtletních popisech uvedených v článku 5 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014.

3.   Do tří měsíců od správního rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo ve lhůtách uvedených v tomtéž odstavci podají členské státy Komisi zprávu obsahující informace o případech použití odstavce 2 tohoto článku, pokud je částka dotyčných stanovených nároků vyšší než 50 000 EUR.

Tato zpráva musí obsahovat veškeré údaje nezbytné pro posouzení důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku, které dotyčnému členskému státu znemožnily poskytnout dotyčné částky, a opatření, která v daném případě nebo daných případech členský stát přijal k zajištění vybrání částek.

Tato zpráva musí být vypracována podle vzoru stanoveného Komisí. Komise za tímto účelem přijme prováděcí právní předpisy. Tyto prováděcí právní předpisy se přijímají poradním postupem podle čl. 16 odst. 2.

4.   Komise sdělí do šesti měsíců od obdržení zprávy uvedené v odstavci 3 danému členskému státu své připomínky.

Pokud Komise považuje za nezbytné vyžádat si doplňující informace, počítá se šestiměsíční lhůta ode dne obdržení požadovaných doplňujících informací.

KAPITOLA IV

ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Článek 14

Požadavky na řízení peněžních prostředků

1.   Komise čerpá částky poukázané na účty uvedené v čl. 9 odst. 1 v rozsahu nutném pro krytí jejích požadavků na peněžní prostředky v souvislosti s plněním rozpočtu.

2.   Přesahují-li požadavky na peněžní prostředky aktiva na účtech, může Komise přečerpat celkovou výši těchto aktiv za předpokladu, že jsou v rozpočtu odpovídající položky uvedeny a že celková výše čerpání nepřekročí celkový limit vlastních zdrojů stanovený v rozpočtu. V takovém případě Komise členské státy předem informuje o jakýchkoli předvídatelných přečerpáních.

3.   Pouze v případě nedodržení závazku z úvěru nebo ze záruky za úvěr poskytnuté na základě nařízení a rozhodnutí Rady, kdy za výjimečných okolností Komise nemůže včas využít jiná opatření stanovená v rámci finančních předpisů, jež se vztahují na tyto úvěry, aby zajistila plnění právních závazků Unie vůči věřitelům, mohou být k obsluze dluhů Unie přechodně použity odstavce 2 a 4 bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 2.

4.   Rozdíl mezi celkovými aktivy a požadavky na peněžní prostředky se pokud možno rozdělí mezi členské státy v poměru, jakým přispívají do rozpočtových příjmů.

Článek 15

Provádění platebních příkazů

1.   Členské státy nebo subjekty určené členskými státy provedou platební příkazy Komise podle pokynů Komise nejpozději do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Nicméně v případě převodů peněžních prostředků provádějí členské státy platební příkazy ve lhůtě požadované Komisí.

2.   Členské státy nebo subjekty určené členskými státy zasílají Komisi elektronickou cestou výpis z účtu jako doklad o příslušných pohybech na účtu nejpozději druhý pracovní den od provedení každé transakce.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Poradní výbor pro vlastní zdroje uvedený v článku 7 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento pododstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 17

Přechodná ustanovení o úrokové sazbě

Sazba stanovená v článku 11 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 ve znění před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 (11) se nadále použije pro výpočet úroku z prodlení v případě, kdy den splatnosti spadá do období před 1. prosincem 2004.

Článek 18

Zrušení

1.   Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze II.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Použije se od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2014.

Za Radu

předseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Stanovisko č. 2/2012 ze dne 20. března 2012 (Úř. věst. C 112, 18.4.2012, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádírozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (viz strana 29 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (viz strana 105 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 352, 27.11.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000

(Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004

(Úř. věst. L 352, 27.11.2004, s. 1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 105/2009

(Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 1)


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 první, druhý a třetí odstavec

Čl. 3 první, druhý a třetí odstavec

Čl. 3 čtvrtý odstavec

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 3 písm. a)

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec

Čl. 6 odst. 3 písm. b)

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 3 písm. c)

Čl. 6 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 3 písm. d)

Čl. 6 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. a) první věta

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. a) druhá věta

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. b) první věta

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec písm. b) druhá věta

Čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 4 čtvrtý pododstavec

Čl. 6 odst. 5

Článek 7

Článek 7

Čl. 8 první odstavec

Článek 8

Čl. 8 druhý odstavec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 1a

Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

Čl. 10 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Čl. 10 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Čl. 10 odst. 8

Čl. 10 odst. 8 první pododstavec

Čl. 10 odst. 9

Čl. 10 odst. 9

Čl. 10 odst. 10

Článek 10a

Článek 11

Čl. 11 odst. 1

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 2, 3 a 4

Čl. 12 odst. 2, 3 a 4

Čl. 12 odst. 1, 2, 3 a 4

Článek 14

Čl. 12 odst. 5 první pododstavec

Čl. 15 odst. 1

Čl. 12 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 2

Článek 15

Čl. 16 první a druhý odstavec

Čl. 16 třetí odstavec

Čl. 10 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 17 odst. 3 první pododstavec

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec

Čl. 17 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 17 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Čl. 17 odst. 5

Článek 18

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Článek 16

Článek 21a

Článek 17

Článek 22

Článek 23

Článek 18

Článek 19

Příloha

 

 

Příloha I

Příloha II


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/53


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 610/2014

ze dne 14. února 2014

o stanovení odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“, pokud jde o společný podnik ECSEL

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ (1), a zejména čl. 1 odst. 3 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (2) zavádí rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (dále jen „program Horizont 2020“) a stanoví účast Unie v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně společných podniků, v klíčových oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispět k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti a napomoci ke zvládnutí společenských výzev.

(2)

Účast v nepřímých akcích v rámci programu Horizont 2020 by měla být v souladu s nařízením (EU) č. 1290/2013. Aby se však zohlednily zvláštní provozní potřeby společných podniků založených podle článku 187 Smlouvy v oblasti elektronických součástí a systémů, byla na Komisi po dobu trvání programu Horizont 2020 přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy s cílem umožnit financujícím subjektům činným v uvedené oblasti, aby při financování ze strany Unie v případech, kdy účastníka nebo akci spolufinancuje jeden nebo více členských států, používaly různé sazby náhrad.

(3)

Společný podnik ESCEL byl zřízen nařízením Rady (ES) č. 561/2014 (3) na období do 31. prosince 2024 za účelem provádění společné technologické iniciativy v oblasti elektronických součástí a systémů.

(4)

Byly určeny zvláštní provozní potřeby, pokud jde o spolufinancování členskými státy, jakož i o použitelnost vnitrostátních pravidel financování.

(5)

S ohledem na tyto provozní potřeby je zapotřebí odchylka od jednotné sazby náhrad uvedené v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 v případech, kdy jeden nebo více členských států spolufinancuje účastníka nebo akci, aby se při financování ze strany Unie umožnila sazba náhrad podle typu účastníka a typu akce. Sazba náhrad by se měla odvíjet od typu účastníka a typu akce, aby se usnadnila přeshraniční spolupráce, zejména s malými a středními podniky, neziskovými právními subjekty, a zároveň se dosáhlo optimální úrovně pákového efektu ve vztahu k soukromým investicím,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 může společný podnik ECSEL při financování ze strany Unie v rámci jedné akce použít různé sazby náhrad v závislosti na typu účastníka a typu akce, spolufinancuje-li účastníka nebo akci jeden nebo více členských států.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152).


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/55


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 611/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou stanovena pravidla týkající se pracovních programů na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv. Tato pravidla je třeba doplnit, aby bylo zaručeno účelné a účinné využívání podpory Unie. Tato nová pravidla by měla nahradit pravidla, jež byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 867/2008 (2), a která je tedy třeba zrušit.

(2)

Aby bylo možné pracovní programy účinné provádět, je třeba stanovit, aby finanční prostředky Unie byly přidělovány poměrně k délce jejich trvání a zároveň bylo zajištěno, že roční výdaje na provádění schválených pracovních programů nepřekročí částku stanovenou v čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V zájmu zajištění celkové soudržnosti činností uznaných organizací producentů, uznaných sdružení organizací producentů a uznaných mezioborových organizací (dále jen „přijímající organizace“) je vhodné upřesnit druhy opatření způsobilých pro financování z prostředků Unie a druhy nezpůsobilých činností. Rovněž je třeba upřesnit způsoby předkládání pracovních programů a kritéria pro výběr těchto programů. Dotyčné členské státy by měly mít možnost stanovit dodatečná kritéria způsobilosti, aby lépe přizpůsobily opatření skutečným podmínkám v odvětví oliv v jednotlivých státech.

(4)

S přihlédnutím k získaným zkušenostem je třeba stanovit strop pro financování z prostředků Unie, přinejmenším pro oblasti týkající se zlepšení dopadu pěstování oliv na životní prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti pěstování oliv prostřednictvím modernizace a vysledovatelnosti, certifikace a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům, aby tak bylo zajištěno provedení minimálního počtu opatření v citlivých a prioritních oblastech.

(5)

Aby byly pracovní programy provedeny v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 a aby bylo zajištěno účinné řízení režimu podpory přijímajících organizací, je třeba určit pravidla pro žádosti o schválení, výběr a schvalování pracovních programů.

(6)

V článku 231 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví, že na víceleté programy přijaté před 1. lednem 2014 se po vstupu tohoto nařízení v platnost i nadále vztahují příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) až do ukončení jejich platnosti. Je tudíž třeba stanovit, že nařízení (ES) č. 867/2008 se nadále použije v případě pracovních programů probíhajících ke dni, kdy toto nařízení vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o opatření způsobilá pro financování z prostředků Unie, minimální přidělení finančních prostředků Unie konkrétním oblastem členskými státy a kritéria a způsoby schvalování pracovních programů v odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Článek 2

Finanční příspěvek Unie

Členské státy dbají na to, aby finanční příspěvek Unie stanovený v článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 byl přidělen poměrně k délce trvání pracovních programů, jež je v uvedeném článku stanovena, a zajistí, že roční výdaje na provádění schválených pracovních programů nepřekročí částku stanovenou v odstavci 2 uvedeného článku.

Článek 3

Opatření způsobilá k financování z prostředků Unie

1.   Opatření způsobilá k financování z prostředků Unie podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

v oblasti sledování a řízení trhu v odvětví olivového oleje a stolních oliv:

i)

shromažďování údajů o daném odvětví a trhu v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány pro metody, geografickou reprezentativnost a úroveň přesnosti,

ii)

realizace studií na témata spojená s ostatními opatřeními stanovenými v pracovních programech dotčených přijímacích organizací;

b)

v oblasti zmírnění dopadu pěstování oliv na životní prostředí:

i)

provádění společných činností zaměřených na udržování olivových hájů s vysokým přínosem pro životní prostředí ohrožených zánikem, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány na základě objektivních kritérií, zejména pokud jde o regionální produkční oblasti, které mohou být způsobilé, jakož i o plochu a minimální počet producentů olivového oleje, kteří se musí činností účastnit, aby byla zajištěna jejich účinnost,

ii)

vypracování správných zemědělských postupů pro pěstování olivovníků na základě environmentálních kritérií přizpůsobených místním poměrům, jakož i jejich šíření mezi pěstiteli oliv a sledování jejich používání v praxi,

iii)

opatření týkající se praktické demonstrace technik umožňujících nahradit chemické prostředky při potírání mouchy olivové, jakož i opatření pro sezonní pozorování vývoje této populace,

iv)

opatření týkající se praktické demonstrace metod pěstování oliv mající za cíl ochranu životního prostředí a péči o krajinu, jako je ekologické, nízkonákladové a integrované zemědělství a ochrana půd prostřednictvím omezování eroze,

v)

opatření na ochranu odolných odrůd a ohrožených odrůd;

c)

v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti pěstování oliv prostřednictvím modernizace:

i)

zlepšení stavu zavlažovacích systémů a pěstitelských technik,

ii)

náhrada málo rodících olivovníků olivovníky novými,

iii)

odborná příprava producentů týkající se nových pěstitelských technik,

iv)

odborná příprava a komunikace;

d)

v oblasti zkvalitnění produkce olivového oleje a stolních oliv:

i)

v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány zlepšování podmínek pro pěstování, sklizeň, dodávky a skladování oliv před zpracováním,

ii)

odrůdové zlepšení olivových hájů v jednotlivých zemědělských podnicích, pokud přispívají k cílům pracovních programů,

iii)

zlepšení podmínek skladování olivového oleje a stolních oliv, využívání zbytků po produkci olivového oleje a stolních oliv a zlepšení podmínek stáčení olivového oleje do lahví,

iv)

technická podpora produkci, odvětví zpracování olivového oleje, podnikům produkujícím stolní olivy, lisovnám oleje a balírnám v aspektech spojených s jakostí produktů,

v)

zřizování a zlepšování laboratoří pro analýzu panenského olivového oleje,

vi)

odborná příprava odborných komisí posuzovatelů organoleptických vlastností panenského olivového oleje a stolních oliv;

e)

v oblasti sledovatelnosti, osvědčení a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům:

i)

zřizování a řízení systémů umožňujících sledování produktů od pěstitele oliv až po balení a označování v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

ii)

zřizování a řízení systémů osvědčení jakosti, založených na systému analýzy rizik a kontroly kritických bodů, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

iii)

zřizování a řízení systémů monitorování shody s normami posuzování původu, jakosti a uvádění na trh olivového oleje a stolních oliv, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány;

f)

v oblasti šíření informací o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi za účelem zkvalitnění olivového oleje a stolních oliv:

i)

šíření informací o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi v oblastech uvedených v písmenech a) až e),

ii)

vytvoření a správa internetových stránek o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi v oblastech uvedených v písmenech a) až e).

2.   Pokud jde o opatření stanovená v odst. 1 písm. c) bodě ii) a písm. d) bodě ii), členské státy se ujistí, že byla přijata vhodná opatření pro zpětné získání investice nebo její zbytkové hodnoty, pokud daný podnik vystoupí z organizace producentů, jíž je členem.

3.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky upřesňující způsobilá opatření, jež však neznemožní jejich navrhování nebo provádění.

4.   V souladu s článkem 155 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být externí zajištění opatření organizace producentů nebo sdružení organizací producentů povoleno v případě opatření uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d) za těchto podmínek:

a)

pro provedení příslušného opatření se uzavře písemná smlouva mezi organizací producentů nebo sdružením organizací producentů a jiným subjektem. Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů nesou však nadále odpovědnost za provedení tohoto opatření, celkovou kontrolu řízení a obecný dohled nad plněním uvedené písemné smlouvy;

b)

aby bylo možné vykonávat účinnou kontrolu řízení a účinný dohled, smlouva uvedená v písmenu a):

i)

umožňuje organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, aby vydávaly závazné pokyny, a zahrnuje ustanovení umožňující, aby organizace nebo sdružení odstoupily od smlouvy, pokud poskytovatel služeb nedodržuje lhůty a podmínky uvedené dohody,

ii)

stanoví lhůty a podrobné podmínky, včetně sdělovací povinnosti a lhůt, díky nimž organizace producentů nebo sdružení organizací producentů budou moci posuzovat a vykonávat skutečnou kontrolu nad externě zajišťovanými opatřeními.

Článek 4

Činnosti a náklady, jež nejsou způsobilé k financování z prostředků Unie

1.   Níže uvedené činnosti nejsou na základě článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 způsobilé k financování z prostředků Unie:

a)

činnosti, na něž se vztahuje financování z prostředků Unie jiné než podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

činnosti zaměřené na přímé zvýšení produkce, skladovací nebo zpracovatelské kapacity;

c)

činnosti spojené s nákupem nebo skladováním olivového oleje nebo stolních oliv nebo činnosti mající dopad na jejich ceny;

d)

činnosti spojené s podporou propagace olivového oleje nebo stolních oliv;

e)

činnosti spojené s vědeckým výzkumem s výjimkou šíření výsledků výzkumu podnikům působícím v odvětví oliv;

f)

činnosti, jež by mohly narušovat hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech přijímajících organizací;

g)

činnosti spojené s potíráním mouchy olivové s výjimkou opatření stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu iii).

2.   V zájmu dodržování pravidla stanoveného v odst. 1 písm. a) se přijímající organizace písemně zavazují svým jménem a jménem svých členů, že se pro činnosti skutečně financované podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 vzdávají jakéhokoli financování z jiného režimu podpor z prostředků Unie.

3.   Při provádění opatření uvedených v článku 3 nejsou pro financování z prostředků Unie způsobilé náklady vyplývající z:

a)

úhrad (zvláště ve formě ročních splátek) úvěrů čerpaných pro opatření provedené zcela nebo zčásti před začátkem pracovního programu;

b)

plateb přijímajícím organizacím, které se účastní zasedání a vzdělávacích programů, jakožto náhrada za uniklé příjmy;

c)

výdajů souvisejících s administrativními náklady a náklady na zaměstnance, jež hradí členské státy a organizace využívající podpory EZZF na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (4);

d)

nákupu nezastavěného pozemku;

e)

nákupu použitého vybavení;

f)

nákladů spojených s leasingovými smlouvami, jako jsou např. daně, úroky a náklady na pojištění;

g)

nájmu, pokud je upřednostněn před nákupem, a nákladů na provoz pronajatého majetku.

4.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky upřesňující nezpůsobilé činnosti a náklady uvedené v odstavcích 1 a 3.

Článek 5

Rozdělení prostředků Unie

1.   Na úrovni každého členského státu je alespoň 20 % částky finanční podpory Unie dostupné podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. b), alespoň 15 % uvedené částky finanční podpory Unie je určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. c) a alespoň 10 % uvedené částky finanční podpory Unie je určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. e).

2.   Pokud není minimální procentní podíl stanovený v odstavci 1 zcela využit v oblastech uvedených v odstavci 1, nemohou být tyto nevyužité částky převedeny na jiné oblasti činnosti, ale vracejí se do rozpočtu Unie.

Článek 6

Kritéria pro výběr a způsobilost pracovních programů

1.   Členský stát vybírá pracovní programy uvedené v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 na základě těchto kritérií:

a)

všeobecné kvality programu a jeho souladu s cíli a prioritami odvětví oliv v dané regionální produkční oblasti, stanovenými dotyčným členským státem;

b)

finanční důvěryhodnosti a dostatečnosti finančních zdrojů přijímajících organizací pro účely provádění navržených opatření;

c)

rozsahu regionální oblasti, na niž se vztahuje pracovní program;

d)

rozmanitosti hospodářské situace v dané regionální oblasti, jež je zohledněno v pracovním programu;

e)

existence více oblastí a výše finančního příspěvku přijímajících organizací;

f)

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex-post, stanovených jednotlivými členskými státy;

g)

hodnocení programů, které byly případně předtím provedeny přijímajícími organizacemi v rámci nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 (5), nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 (6) nebo nařízení (ES) č. 867/2008.

Členský stát vezme v úvahu rozdělení žádostí mezi různé druhy přijímajících organizací v každé regionální oblasti.

2.   Členský stát zamítne pracovní programy, které jsou neúplné, obsahují nepřesné informace nebo zahrnují jednu z nezpůsobilých činností stanovených v článku 4.

Článek 7

Začátek a schvalování pracovních programů

1.   První tříleté období pracovních programů uvedené v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 začíná dne 1. dubna 2015. Další období začnou vždy po třech letech dne 1. dubna.

2.   Každá přijímající organizace schválená podle nařízení (EU) č. 1308/2013 může podat žádost o schválení jednoho pracovního programu k datu stanovenému členským státem, avšak nejpozději do 15. února každého roku.

3.   Žádost o schválení musí obsahovat:

a)

identifikační údaje dané přijímající organizace;

b)

informace o kritériích pro výběr stanovených v čl. 6 odst. 1;

c)

popis, zdůvodnění a časový plán provedení každého navrhovaného opatření;

d)

plánované výdaje rozepsané podle jednotlivých opatření a oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 a rozdělené na období po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, s rozlišením režijních nákladů, jež nesmějí překročit 5 % celkové částky, a ostatních hlavních druhů nákladů;

e)

plán financování podle jednotlivých oblastí činnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 rozepsaný na období nejvýše po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, s uvedením zejména požadovaného financování z prostředků Unie a případně finančních příspěvků přijímajících organizací a příspěvku členského státu;

f)

popis kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex-post na základě obecných zásad stanovených jednotlivými členskými státy;

g)

důkaz o složení jistoty podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (7);

h)

žádost o zálohu;

i)

prohlášení uvedené v čl. 4 odst. 2;

j)

v případě přijímajících organizací identifikační údaje přijímajících organizací odpovědných za vlastní provádění subdodavatelských činností v jejich programech;

k)

osvědčení, že opatření stanovená v programech přijímajících organizací nejsou součástí jiné žádosti o financování z prostředků Unie na základě tohoto nařízení.

4.   Konečné schválení pracovního programu může být podmíněno začleněním změn, jež členský stát pokládá za nezbytné. V takovém případě sdělí dotyčná přijímající organizace svůj souhlas ve lhůtě patnácti dnů poté, co jí byly změny oznámeny.

Členské státy dbají na to, aby byly finanční prostředky Unie přiděleny v rámci každé kategorie příjemců s přihlédnutím k hodnotě olivového oleje produkovaného nebo uváděného na trh členy přijímajících organizací.

Nejpozději do 15. března každého roku informuje členský stát přijímající organizace o schválených pracovních programech a popřípadě o pracovních programech, kterým poskytne odpovídající finanční podporu z vnitrostátních zdrojů.

Pokud není navržený pracovní program vybrán, členský stát okamžitě uvolní jistotu uvedenou v odst. 3 písm. g).

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 867/2008 se zrušuje. Nadále se však použije v případě pracovních programů probíhajících ke dni, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 867/2008 ze dne 3. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování (Úř. věst. L 237, 4.9.2008, s. 5).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04 (Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 8).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/62


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 612/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 53 písm. b), c), e), f) a h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a v hlavě I části II kapitole II oddílu 4 obsahuje pravidla pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína. Přestože většina pravidel stanovených v uvedeném oddíle zajišťuje pokračování pravidel pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína podle nařízení (ES) č. 1234/2007, byla stanovena také některá nová pravidla. Tato nová pravidla zavádějí tři nové prvky, a to propagaci vína v členských státech jakožto paralelní podopatření stávající propagace vína na trzích třetích zemí, opatření týkající se inovací v odvětví vína, jakož i rozšíření opatření v oblasti restrukturalizace a přeměny vinic tak, aby se vztahovalo i na opětovnou výsadbu vinic po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů. Je třeba stanovit pravidla týkající se obsahu těchto nových prvků.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (3) stanoví pravidla, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína uvedené v nařízení (ES) č. 1234/2007. Za účelem doplnění nových pravidel stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 je v nařízení (ES) č. 555/2008 třeba zavést vhodná ustanovení.

(3)

Ustanovení čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 se týká zvláštní podpory pro propagaci vína v členských státech. Je třeba stanovit kritéria způsobilosti v rámci tohoto nového podopatření, aby mohlo být začleněno do vnitrostátních programů podpory. Tato kritéria by měla být v souladu s podobnými opatřeními v jiných režimech, zejména s režimy pro informace a propagaci zemědělských produktů na vnitřním trhu uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (4).

(4)

S cílem zajistit začlenění odvětví vína, které má potřebné struktury a odborné vědomosti, je nutné stanovit, že veřejnoprávní subjekt nemůže být jediným příjemcem podopatření pro propagaci vína v členských státech.

(5)

Propagace vína v členských státech musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže Unie. Je proto třeba stanovit, že informace sdělované prostřednictvím podopatření pro propagaci vína nesmí být zaměřeny na určité obchodní značky ani podporovat konzumaci specifických vín.

(6)

Za účelem informování a ochrany spotřebitelů je třeba stanovit, že veškeré informace pro spotřebitele týkající se dopadu na zdraví produktů propagovaných v členských státech musí být založeny na uznávaných vědeckých údajích a musí být přijaty příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za veřejné zdraví v členském státě, kde se operace provádějí.

(7)

Je rovněž třeba stanovit dobu trvání operací prováděných v členských státech, která by měla být v souladu s dobou trvání informačních a propagačních programů financovaných podle nařízení (ES) č. 3/2008.

(8)

Vzhledem ke zvláštní povaze opatření pro propagaci vína v členských státech a s ohledem na zkušenosti získané při provádění propagace vína ve třetích zemích v rámci vnitrostátních programů podpory a při provádění režimu pro informace a propagaci zemědělských produktů na vnitřním trhu by měla být stanovena pravidla způsobilosti pro osobní a režijní náklady, které příjemci vznikly během provádění těchto opatření.

(9)

Za účelem usnadnění provádění operací podporovaných v rámci podopatření pro propagaci vína v členských státech a vzhledem k době trvání těchto operací by mělo být možné, aby byly platby uskutečněny před provedením celé operace nebo její části za předpokladu, že je na provedení operace složena jistota.

(10)

Aby se zabránilo dvojímu financování operací způsobilých podle článku 45 nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 3/2008 a propagačních opatření financovaných podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5), měly by členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory stanovit jasná vymezující kritéria.

(11)

V čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví rozšíření opatření na podporu restrukturalizace a přeměny vinic, pokud jde o opětovnou výsadbu vinic po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů. Je proto třeba stanovit pravidla, která by umožnila začlenění této činnosti do vnitrostátních programů podpory, a výdajový strop. Za účelem zajištění soudržnosti s fytosanitárními předpisy Unie by měla být podpora možná pouze v případě, kdy jsou taková opatření v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES (6). Výdaje na opětovnou výsadbu vinic by navíc měly být omezeny na 15 % celkových ročních výdajů v každém členském státě, aby bylo možno zajistit, že většina finančních prostředků vynaložených na opatření pro restrukturalizaci a přeměnu je vynaložena na zlepšení konkurenceschopnosti producentů vína.

(12)

Aby se zabránilo dvojímu financování operací spojených s opětovnou výsadbou vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů způsobilých podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, operace podporované podle článků 22, 23 a 24 směrnice 2000/29/ES a podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013, je třeba, aby členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory zavedly jasná vymezující kritéria.

(13)

Článek 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví zvláštní opatření na podporu inovací v odvětví vína s cílem podpořit vývoj nových výrobků, procesů a technologií v souvislosti s výrobky uvedenými v příloze VII části II uvedeného nařízení a zvýšit prodejnost a konkurenceschopnost výrobků z révy vinné pocházejících z Unie. Je nezbytné stanovit pravidla týkající se způsobilých operací v rámci tohoto nového opatření, aby mohlo být začleněno do vnitrostátních programů podpory.

(14)

Aby byla zajištěna kvalita předložených projektů a předávání poznatků z výzkumu do odvětví vína, měla by na projektu podporovaném příjemci opatření na podporu inovací podílet výzkumná a vývojová střediska.

(15)

V rámci opatření na podporu inovací by měly být rovněž stanoveny způsobilé investice. Zejména by mělo být stanoveno, že jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilým výdajem, aby bylo zajištěno, že tyto podpory naplňují cíl opatření, tj. vývoj nových výrobků, procesů a technologií.

(16)

Aby se zabránilo dvojímu financování operací způsobilých podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013, článků 36, 61, 62 a 63 nařízení (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (7), měly by členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory stanovit jasná vymezující kritéria.

(17)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V hlavě II se kapitola II mění takto:

a)

Oddíl 1 se mění takto:

i)

název oddílu se nahrazuje tímto:

„Oddíl 1

Propagace“,

ii)

před článek 4 se vkládá nadpis, který zní:

„Pododdíl 1

Propagace ve třetích zemích“,

iii)

Článek 5a se zrušuje,

iv)

doplňují se pododdíly 2 a 3, které znějí:

„Pododdíl 2

Propagace v členských státech

Článek 5b

Způsobilé operace

1.   Podopatření na podporu vín Unie uvedené v čl. 45 odst. 1 písm a) nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje informace pro spotřebitele, pokud jde o:

a)

zodpovědnou konzumaci vína a riziko spojené s konzumací alkoholu;

b)

režim chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Unie, zejména podmínky a účinky, pokud jde o specifickou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti produktu, které jsou dány jeho zvláštním zeměpisným prostředím nebo původem.

2.   Informační činnosti uvedené v odstavci 1 lze provádět prostřednictvím informačních kampaní a prostřednictvím účasti na akcích, veletrzích nebo výstavách významných z vnitrostátního hlediska nebo z hlediska Unie.

3.   V rámci propagačního opatření jsou operace způsobilé za předpokladu, že:

a)

jsou jasně vymezené, jsou popsány informační činnosti a zahrnuty předpokládané náklady;

b)

jsou v souladu s právními předpisy platnými v členském státě, kde jsou prováděny;

c)

příjemci mají k dispozici zdroje, aby mohli zajistit účinné provádění opatření.

4.   Příjemci jsou profesní organizace, organizace producentů, sdružení organizací producentů, meziodvětvové organizace nebo veřejné orgány. Veřejnoprávní subjekt však nesmí být jediným příjemcem propagačního opatření.

Článek 5c

Charakteristiky informací

1.   Informace uvedené v čl. 5b odst. 1 jsou založeny na podstatných vlastnostech vína nebo jeho charakteristikách a nesmí být zaměřeny na určité obchodní značky ani podporovat konzumaci vína na základě jeho specifického původu. Pokud jsou však informace šířeny pro účely čl. 5b odst. 1 písm b), může být původ vína uveden jako součást informační operace.

2.   Všechny informace týkající se účinků konzumace vína na zdraví a chování jsou založeny na obecně uznávaných vědeckých údajích a jsou přijaty příslušným vnitrostátním orgánem odpovědným za veřejné zdraví v členském státě, kde se operace provádějí.

Článek 5d

Doba trvání podpory

Doba trvání podpory propagačních operací nepřesáhne tři roky.

Článek 5e

Zálohy

Členské státy mohou stanovit, že podpora bude poskytnuta před provedením jakékoli operace, pokud příjemce složil jistotu.

Článek 5f

Vymezení s ohledem na rozvoj venkova a propagaci zemědělských produktů

Členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory zavedou jasná vymezující kritéria, aby zajistily, že podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 nebude poskytnuta podpora operacím podporovaným v rámci jiných nástrojů Unie.

Pododdíl 3

Společná pravidla

Článek 5g

Způsobilé náklady

1.   Osobní náklady příjemce podle článků 4 a 5b se považují za způsobilé, pokud vzniknou v souvislosti s přípravou, prováděním nebo návazným opatřením konkrétního podporovaného propagačního projektu, včetně hodnocení. To zahrnuje náklady na personál, který příjemce najal konkrétně na propagační projekt, a náklady na podíl pracovních hodin, které v rámci propagačního projektu odpracovali stálí zaměstnanci příjemce.

Členské státy považují osobní náklady za způsobilé pouze tehdy, pokud příjemci předloží podklady podrobně uvádějící činnost skutečně provedenou v rámci konkrétního podporovaného propagačního projektu.

2.   Režijní náklady, které příjemci vznikly, se považují za způsobilé v případě, že:

a)

souvisejí s přípravou, prováděním nebo následným opatřením projektu a

b)

nepřesahují 4 % skutečných nákladů na provádění projektů.

O způsobilosti těchto režijních nákladů mohou členské státy rozhodnout na základě paušální sazby nebo na základě předložení podkladů. Pokud rozhodují na základě předložených podkladů, vychází výpočet těchto nákladů z účetních zásad, pravidel a metod používaných v zemi, kde je příjemce usazen.“

b)

Vkládá se článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Opětovná výsadba ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

1.   Opětovná výsadba vinice po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 je způsobilá za předpokladu, že členský stát:

a)

stanoví tuto možnost ve svém vnitrostátním programu podpory;

b)

v rámci předložení vnitrostátního programu podpory nebo jeho změny sdělí Komisi seznam škodlivých organismů, na které se opatření vztahuje, a shrnutí souvisejícího strategického plánu stanoveného příslušným orgánem dotčeného členského státu;

c)

postupuje v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES (8).

2.   Výdaje na opětovnou výsadbu ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů nepřekročí 15 % celkových ročních výdajů na restrukturalizaci a přeměnu vinic v dotyčném členském státě.

3.   Členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory zavedou jasná vymezující kritéria, aby zajistily, že podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 nebude poskytnuta podpora operacím podporovaným v rámci jiných nástrojů Unie.

(8)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).“"

c)

Vkládá se nový oddíl oddíl 6a, který zní:

„Oddíl 6a

Inovace

Článek 20a

Způsobilé operace

1.   Inovace v odvětví vína uvedené v článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 spočívají ve vývoji:

a)

nových výrobků souvisejících s odvětvím vína nebo vedlejších produktů vinifikace;

b)

nových procesů a technologií nutných pro vývoj výrobků z révy vinné.

2.   Způsobilé náklady se týkají hmotných a nehmotných investic na předávání poznatků, přípravné operace a pilotní studie.

3.   Příjemci podpory na inovace jsou producenti výrobků uvedených v příloze VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 a organizace producentů vína.

Na projektu podporovaném příjemci se podílejí výzkumná a vývojová střediska. K projektu mohou být přidruženy meziodvětvové organizace.

4.   Příjemci podpory na inovace mohou požádat platební agentury o výplatu zálohy, je-li tato možnost uvedena ve vnitrostátním programu podpory. Vyplacení zálohy je podmíněno požadavkem na složení jistoty.

5.   Jednoduché investice na obnovu nejsou způsobilým výdajem.

Článek 20b

Vymezení s ohledem na rozvoj venkova a jiné právní režimy a finanční nástroje

Členské státy ve svých vnitrostátních programech podpory zavedou jasná vymezující kritéria, aby zajistily, že podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebude poskytnuta podpora operacím podporovaným v rámci jiných nástrojů Unie.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/68


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 613/2014

ze dne 3. června 2014,

kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pagnotta del Dittaino (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Pagnotta del Dittaino“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 516/2009 (2).

(2)

Účelem žádosti je změnit specifikaci upřesněním metody produkce a aktualizovat odkazy na právní předpisy.

(3)

Komise prověřila danou změnu a rozhodla, že je odůvodněná. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, může ji Komise schválit, aniž by použila postup podle článků 50 až 52 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného označení původu „Pagnotta del Dittaino“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný jednotný dokument obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 7.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného označení původu „Pagnotta del Dittaino“ se schvaluje tato změna:

1.1   Metoda produkce

Odrůdy Bronte, Iride, Sant'Agata jsou zahrnuty do skupiny odrůd, jež tvoří 70 % používané krupice. Důvodem změny je nevyhnutelná obměna odrůd, díky níž mají zemědělci i celé odvětví větší výběr odrůd, jež jsou certifikovány příslušnými orgány a vyšlechtěny na Sicílii i jinde a které jsou přizpůsobeny podmínkám na Sicílii, jsou zvlášť vhodné k pečení chleba a vyhovují i prostředí, v němž se pěstují. Cílem změny je tedy producenty podpořit, když si opatřují certifikované osivo v rámci odrůd, jež jsou na daném území nejrozšířenější.

Je stanoveno, že se přidají (až do 30 % celkového množství krupice) všechny odrůdy tvrdé pšenice, jež jsou zapsány do rejstříku na vnitrostátní úrovni. Změna vychází z požadavku producentů, kteří chtějí pro pečení výrobku „Pagnotta del Dittaino“ používat i jiné odrůdy, jež jsou výsledkem vědeckého výzkumu a které jsou vhodné k pečení chleba. Vedle toho je rozšíření výběru odrůd nutné i proto, že se obtížně používají některé odrůdy, jež se těžce shánějí, neboť se již téměř nepěstují.

Pokud jde o popis vlastností tvrdé pšenice a jednotlivých druhů krupice, změnila se znaménka u chemických parametrů pro tvrdou pšenici a druhů krupice, a to v daných případech z > na ≥ a z < na ≤. Ve změně jsou zohledněny výsledky rozborů surovin používaných při výrobě pagnotty a nedochází ke zhoršení vlastností pečiva „Pagnotta del Dittaino“, neboť se přidávají pšenice a druhy krupice s vlastnostmi, jejichž hodnoty jsou velice blízké mezním hodnotám, jež jsou v současné době stanoveny.

Změna hodnoty indexu žlutosti z > 17b minolta na ≥ 14 b minolta. Ze studií prováděných v rámci pokusné činnosti na vnitrostátní úrovni týkající se odrůd tvrdé pšenice vyplývá, že na Sicílii činí průměrné hodnoty indexu žlutosti 16 (hodnota stanovená pro celozrnnou mouku), což je hluboce pod prvotními odhady. Hodnoty 14 mohou dosáhnout všechny odrůdy, jež se při výrobě pečiva „Pagnotta del Dittaino“ používají.

Považuje se za vhodné odstranit některé chemické parametry týkající se krupice, jež se používá při výrobě pečiva „Pagnotta del Dittaino“, aby se producentům ulehčila práce a snížily náklady na chemické rozbory. V daném případě byly odstraněny parametry týkající se lepku, indexu žlutosti, absorpce, doby růstu, stability a stupně měknutí. V případě některých z nich (absorpce, doba růstu, stabilita a stupeň měknutí) je nezbytné zvláštní přístrojové vybavení, což představuje nezanedbatelné náklady a nutnost mít vybavené laboratoře s kvalifikovanými techniky. Parametry pro lepek a index žlutosti úzce souvisí s obsahem bílkovin, a tak je jejich stanovení nadbytečné.

Pro číslo poklesu (FN) stanoví stávající specifikace hodnotu nižší než 480 vteřin. Změnou se zavádí rozpětí od 480 do 800 vteřin, aby byla zajištěna vyvážená amylázová aktivita, nebo v každém případě více než 480 vteřin. Na základě změny se vylučuje používání mouky s hodnotami nižšími, než je stanovená mezní hodnota, v jejichž případě byly v rámci zvláštních studií zjištěny nedostatky ve střídce (lepivost) a v pórovitosti (nepravidelná).

Je stanoveno rozpětí pro množství soli. Množství soli se totiž mění podle množství vody v těstě a podle vlastností použité soli.

Dochází se změně doby kynutí a pečení, aby se výroba přizpůsobila různým velikostem bochníku.

Předpokládá se pružnější trvání jednotlivých fází zpracování s cílem výrobní proces zjednodušit.

1.2   Jiné: Normativní aktualizace

Došlo k aktualizaci odkazů na právní předpisy.


PŘÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1)

„PAGNOTTA DEL DITTAINO“

č. ES: IT-PDO-0105-01186 – 11.12.2013

CHZO () CHOP (X)

1.   Název

„Pagnotta del Dittaino“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 2.4 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Při uvedení ke spotřebě má výrobek s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ tradiční kulatý tvar o hmotnosti mezi 500 a 1 100 gramy nebo se jedná o krájený půlbochník. Kůrka o tloušťce mezi 3 a 4 mm je průměrné houževnatosti. Střídka má světle žlutou barvu a buničinu jemné zrnitosti, hutnou, jednolitou, vysoké elasticity. Obsah vody v produktu nepřekračuje 38 % a jeho smyslové vlastnosti, jako je vůně, chuť a čerstvost, se udrží až pět dní po datu produkce.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

CHOP „Pagnotta del Dittaino“ se vztahuje na chléb získaný procesem zpracování, který stanoví použití přírodního kvásku a rozemleté krupice z pšenice tvrdé získané na území podle níže uvedeného bodu 4, která patří k odrůdám Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, San'Agata a tvoří nejméně 70 % veškeré použité mouky. Zbývajících 30 % však musí představovat tvrdá pšenice náležející k odrůdám Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta a jiné odrůdy tvrdé pšenice, jež jsou zapsány do vnitrostátního rejstříku odrůd a produkovány v oblasti produkce.

Pšenice tvrdá, která se má použít při produkci krupice, musí pocházet z certifikovaného osiva a splňovat následující požadavky na jakost: hustota elektrolytu ≥ 78 kg/hl, bílkoviny (celkový počet × 5,70) ≥ 12 % v sušině, obsah vody ≤ 12,5 %, lepek ≥ 8 % v sušině, index žlutosti ≥ 14 b minolta.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Pěstování a sklizeň pšenice, jakož i produkce a balení produktu s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ se musí provádět v rámci oblasti produkce podle bodu 4.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Za účelem zachování a udržení kvalitativních znaků produktu musí být pečivo „Pagnotta del Dittaino“ ihned zabaleno, a to v rámci vymezené zeměpisné oblasti, za pomoci jemně děrované plastové fólie nebo v ochranné atmosféře, aby byly zajištěny hygienické a zdravotní požadavky a zároveň prodyšnost balení.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování

Na etiketě musí být uvedeno logo označení „Pagnotta del Dittaino“ a symbol Unie.

Je zakázáno přidávat jakékoliv jiné označení, které není výslovně stanoveno. Je však dovoleno použití označení, která odkazují na soukromé značky, pokud taková označení nemají pochvalný charakter nebo nejsou s to uvést spotřebitele v omyl. Logo označení má obdélníkový tvar a ve spodní části vlevo se skládá ze dvou klasů pšenice tvrdé, které jsou znázorněny kolmo na sebe a vymezují prostor, v němž se nalézají dva bochníky, přičemž jeden je celý a nad ním je umístěný druhý – rozpůlený – bochník. V horní části uprostřed jednoho z obdélníků se v jedné řádce nachází vodorovný nápis „PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP“.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce pečiva s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ zahrnuje obce Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe a Villarosa v provincii Enna a obce Castel di Iudica, Raddusa a Ramacca v provincii Catania.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

Oblast pěstování pšenice nezbytné k produkci pečiva „Pagnotta del Dittaino“ je charakterizována typicky středomořským podnebím, které se vyznačuje značně nepravidelným režimem srážek v průběhu roku, přičemž srážky se soustředí na období podzimu a zimy a průměrné roční hodnoty činí kolem 500 mm, s vyššími průměrnými měsíčními teplotami v červenci a srpnu, zatímco nejnižší teploty jsou zaznamenávány v lednu a únoru, kdy hodnoty pouze ve výjimečných případech poklesnou natolik (na 0 °C), že mohou produkci způsobit škody. Půdy, v nichž se pšenice pěstuje, mají středně jílovitou konzistenci.

5.2   Specifičnost produktu

Produkt s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ se odlišuje od ostatních produktů spadajících do téže zbožové kategorie zejména konzistencí kůrky a světle žlutou barvou a pórovitostí jemné zrnitosti, hutnou a jednolitou střídkou. Dalším zvláštním znakem produktu s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ je schopnost udržet si po pět dnů neporušené smyslové vlastnosti, jako je vůně, chuť a čerstvost.

V minulosti se sklizená pšenice skladovala ve vhodných sýpkách nebo ve skladech a byla tam přirozeně chráněna před vodou. Nepřistupovalo se k úpravě na ochranu obilovin před napadením houbami nebo škodlivým hmyzem. V případě potřeby se pšenice vozila do okolních mlýnů k mletí.

Stejně tak pšenice tvrdá sklizená ve vymezené oblasti podléhá výhradně předběžnému čištění, kdy se odstraní sláma, nečistoty a cizí tělesa, při skladování v silech je tudíž uchovávána bez pomoci pesticidů a syntetických chemických produktů. Jediné úpravy povolené ve mlýnech mají výhradně fyzický charakter. Dovoleno je ochlazení masy studeným vzduchem a její obracení.

Takovými zásahy se vyloučí přehřátí masy, což by vytvořilo prostředí příhodné pro rozvoj plísní, tvorbu mykotoxinů a rozevření vajíček hmyzích parazitů, které může způsobit dokonce klíčení obilek.

Přírodní kvásek pochází z „mateřského kvásku“, který je vhodným způsobem „obnovován“. „Obnovování“ spočívá v tom, že se z „mateřského kvásku“ odebere díl, který se hněte s dvěma díly krupice a jedním dílem vody, až se po uhnětení získá hmota, z níž se získají čtyři kvasící kusy. Z nich jeden se použije jako „mateřský“ – tudíž se obnovuje, zbývající tři díly se přidají do těsta jako „přírodní kvásek“ po nejméně pěti hodinách zrání.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Zvláštnosti produktu „Pagnotta del Dittaino“ popsané v bodě 5.2 jsou úzce dány morfologickými a půdně-klimatickými vlastnostmi oblasti produkce vymezené v bodě 4. Tyto zvláštní vlastnosti jsou bezpochyby dané a úzce spojené s pšenicí tvrdou, která do procesu produkce vstupuje jako hlavní a dominantní surovina a díky půdně-klimatickým vlastnostem dotčeného území nabývá vysoce kvalitních vlastností a vynikajících fytosanitárních znaků (bez mykotoxinů), což umožňuje u produktu s CHOP „Pagnotta del Dittaino“ rozvinout jedinečné smyslové vlastnosti.

Jak dokazují historická svědectví, pšenice tvrdá se odjakživa používala pro výrobu chleba, na rozdíl od ostatních oblastí Itálie, kde se používala a používá mouka z pšenice obecné. Bylo tak možné získat produkt, který si po dobu jednoho týdne zachoval hlavní smyslové vlastnosti.

Za zachování takových vlastností vděčí nejen použití rozemleté krupice z pšenice tvrdé, ale také použití tzv. „criscenti“. Kynutí kyselého těsta je ponecháno na dynamické rovnováze, která se vytváří mezi mléčnými bakteriemi a kváskem. Nejvíce zastoupenými mikrobiálními druhy jsou Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis subsp. lindneri), Candida milleriSaccharomyces exiguus.

Mezi početnými svědectvími nalezenými v historických spisech jich mnoho spadá do oblasti pěstování pšenice tvrdé a v průběhu doby se staly nositeli dědictví znalostí a obyčejů, jež jsou pěstování obilovin a výrobě chleba vlastní.

Pěstování pšenice tvrdé ve vnitrozemských oblastech Sicílie, které zahrnují obce v provinciích Enna a Catania, má významné postavení nejen s ohledem na využívanou plochu, ale i proto, že se týká krajů tradičního pěstování pšenice tvrdé v suchých podmínkách. Právě v těchto obcích, jak vzhledem k půdním, tak ke klimatickým podmínkám, byla pšenice tvrdá jedinou plodinou schopnou zajistit místnímu zemědělskému obyvatelstvu zaměstnání a spravedlivé příjmy.

Svědectví o velkém významu, který měla pšenice tvrdá pro stravovací zvyklosti Sicilanů, se doneslo až k Pliniovi staršímu a jeho prostřednictvím do díla „De Naturalis Historia“. Zatímco ostatní regiony italského poloostrova získávaly mouku z žaludů, kaštanů nebo jiných obilovin, jako je ječmen a žito, na Sicílii se zemědělci naučili vyrábět chléb z pšeničné mouky. Sonnino uvádí, že právě díky takovým poznatkům dokázali sicilští zemědělci přes velkou bídu přežít, neboť se živili chlebem z pšeničné mouky.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

Konsolidované znění specifikace je k dispozici na internetové adrese: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it), kliknout na „Qualità e sicurezza“ (Jakost a bezpečnost – na obrazovce nahoře vpravo) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12, nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).


7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/73


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 614/2014

ze dne 6. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. a), b), c), e) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a v hlavě I části II kapitole II oddílu 4 obsahuje pravidla pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína. Přestože většina pravidel stanovených v uvedeném oddíle zajišťuje kontinuitu pravidel pro vnitrostátní programy podpory v odvětví vína podle nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou v něm obsažena také některá nová pravidla. Tato pravidla zavádějí nové prvky, konkrétně podopatření propagačního opatření týkající se propagace vína v členských státech, opatření týkající se inovací v odvětví vína, jakož i rozšíření opatření v oblasti restrukturalizace a přeměny vinic tak, aby se vztahovalo i na opětovnou výsadbu vinic po povinném vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů. Měla by být stanovena pravidla pro provádění těchto prvků.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (3) stanoví pravidla, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína uvedené v nařízení (ES) č. 1234/2007. K provádění nových pravidel stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 je v nařízení (ES) č. 555/2008 třeba zavést vhodná ustanovení.

(3)

Na základě čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 555/2008 by členské státy měly mít možnost změnit své operační programy a uvést je do souladu s novými prvky zavedenými nařízením (EU) č. 1308/2013. Za tímto účelem a s ohledem na data přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 (4) a tohoto nařízení by členské státy měly mít možnost změnit své operační programy v dodatečné lhůtě po 30. červnu 2014.

(4)

Měla by být stanovena pravidla týkající se výběru informačních projektů a upřednostnění při výběru projektů na vnitřním trhu. Výběrové řízení pro propagaci vín v členských státech by mělo být konzistentní s řízením pro propagaci vín na trzích třetích zemí, jak je stanoveno v článku 5 nařízení (ES) č. 555/2008, ale mělo by rovněž zohlednit zvláštní cíle a zeměpisnou působnost tohoto podopatření.

(5)

Článek 19 nařízení (ES) č. 555/2008 upravuje finanční řízení investičního opatření. Tato pravidla by se měla uplatňovat také na opatření týkající se inovací v odvětví vína. Aby se dosáhlo lepšího využívání finančních prostředků, mělo by být zejména možné vyplácet podporu po provedení jen některých akcí uvedených v dotčené žádosti, přičemž by se mělo zajistit, aby byly dokončeny všechny zbývající akce. Pro platby záloh je kromě toho vhodné stanovit maximální stropy podobné stropům stanoveným pro investice.

(6)

Článek 37b nařízení (ES) č. 555/2008 požaduje, aby příjemci podali informace týkající se záloh poskytovaných v souladu s některými ustanoveními uvedeného nařízení. Tato povinnost by se měla vztahovat také na inovační opatření zavedená nařízením (EU) č. 1308/2013.

(7)

Přílohy I až VIII, přílohy VIIIa a VIIIc nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví formuláře vyplňované členskými státy, pokud jde o vnitrostátní programy podpory, zejména pro účely předkládání programů podpory, jejich revize a odpovídajícího finančního plánování, jakož i pro podávání zpráv a hodnocení. Tyto přílohy by měly být změněny tak, aby zohledňovaly zavedení nových ustanovení týkajících se obsahu, hodnocení, nákladů a kontroly v hlavě I části II kapitole II oddílu 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(8)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 555/2008

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kromě případů mimořádných opatření z důvodu přírodních pohrom se změny v programech podpory mohou předkládat nejvýše dvakrát za daný rozpočtový rok, do 1. března a 30. června.

Pozměněné programy se předkládají Komisi případně spolu s:

a)

aktualizovaným zněním programu podpory na formuláři uvedeném v příloze I a finanční tabulky na formuláři uvedeném v příloze IV;

b)

důvody navrhovaných změn.

Odchylně od prvního pododstavce se lhůty stanovené v uvedeném pododstavci nepoužijí v roce 2014, pokud změny programu vyplývají z nových pravidel zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

2)

V hlavě II kapitole II oddílu 1 pododdílu 2 se doplňuje tento článek:

„Článek 5fa

Výběrové řízení

1.   Členské státy stanoví postup pro podání žádosti, který obsahuje především tato pravidla pro:

a)

ověření souladu s požadavky a kritérii stanovenými v článcích 5b a 5c;

b)

lhůty pro podání žádosti a pro posouzení vhodnosti každé navrhované akce;

c)

uzavírání smluv včetně případných vzorů smluv, poskytnutí jistot a opatření na výplatu záloh;

d)

hodnocení každé podporované akce včetně patřičných ukazatelů.

2.   Členské státy vyberou žádost především podle těchto kritérií:

a)

soulad navržených strategií se stanovenými cíli;

b)

kvalita navržených opatření;

c)

jejich pravděpodobný dopad a úspěšnost při zvyšování povědomí spotřebitelů o režimu Unie pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nebo o odpovědné konzumaci vína a rizicích spojených s konzumací alkoholu;

d)

ujištění, že zúčastněné hospodářské subjekty pracují účinně a mají k dispozici požadované technické kapacity a že náklady na opatření, které provedou samy, nepřesahují běžné tržní sazby.

3.   Po posouzení žádostí vyberou členské státy ty žádosti, které nabízejí nejlepší nákladovou efektivnost.

Upřednostní se akce:

a)

týkající se několika členských států;

b)

týkající se několika správních nebo vinařských oblastí;

c)

týkající se několika chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení.

4.   Dva nebo více členských států se mohou rozhodnout pro společnou propagační akci. Zaváží se přispívat k financování a dohodnou se na postupech administrativní spolupráce pro usnadnění procesu monitorování, provádění a kontroly společné propagační akce.

5.   V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podpory na propagaci, uvedou je v příslušné části příloh I, V, VII, VIII a VIIIc tohoto nařízení.“

3)

V oddíle 6a se doplňuje nový článek, který zní:

„Článek 20c

Finanční řízení

1.   Podpora se vyplácí až poté, co je ověřeno, že jednotlivá akce nebo všechny akce, jichž se týká žádost o podporu, podle toho, jaký způsob řízení opatření si členský stát zvolil, byly provedeny a na místě zkontrolovány.

V případech, kdy je podpora běžně splatná až po provedení všech akcí, se odchylně od prvního pododstavce podpora vyplatí pro jednotlivé provedené akce, pokud zbývající akce nebylo možno provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností uvedených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (6).

Pokud kontroly ukážou, že celková akce, jíž se žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo mimořádných okolností uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, a v případě, že podpora byla vyplacena po jednotlivých akcích, které jsou součástí celkové akce, jíž se žádost o podporu týká, rozhodnou členské státy o zpětném získání vyplacené podpory.

2.   Příjemci podpory na inovace mohou požádat příslušné platební agentury o výplatu zálohy, je-li tato možnost uvedena ve vnitrostátním programu podpory.

Částka zálohy nepřekročí 20 % veřejné podpory související s investicí do inovace a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné záruky ve výši 110 % částky zálohy. Avšak v případě investic do inovací, pro které bude individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory přijato v rozpočtových letech 2014 nebo 2015, lze částku zálohy zvýšit až do 50 % veřejné podpory související s danou investicí. Pro účely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (7) se stanoví povinnost vyčerpat celkovou částku zálohy při provádění dotčené akce do dvou let od jejího vyplacení.

Záruka je uvolněna, jakmile příslušná platební agentura zjistí, že částka skutečných výdajů odpovídajících veřejné podpoře související s inovací přesahuje částku zálohy.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (horizontální nařízení) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549)."

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).“"

4)

Článek 37b se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   V případě poskytnutí záloh v souladu s čl. 5 odst. 7, článkem 5e, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 2, čl. 20a odst. 4 a čl. 24 odst. 3 jsou příjemci povinni poskytnout platebním agenturám každoročně pro každý projekt tyto informace:

a)

výkazy nákladů – pro jednotlivá opatření – zdůvodňující čerpání záloh do 15. října a

b)

potvrzení – pro jednotlivá opatření – o zůstatku nevyčerpaných záloh ke dni 15. října.

Členské státy ve svých vnitrostátních předpisech stanoví datum předání těchto informací, aby mohly být zařazeny do stávajících ročních účetních závěrek platebních agentur uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 885/2006 ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.“

b)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely čl. 18 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 282/2012 se jako doklady o prokázání nároku na konečné poskytnutí zálohy předkládají poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavci 1.

Pokud jde o zálohy podle čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 2 a čl. 20a odst. 4 tohoto nařízení, předloží se poslední výkaz nákladů a potvrzení o zůstatku uvedené v odstavcích 1 a 2 do konce druhého rozpočtového roku po vyplacení záloh.“

5)

V článku 77 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Ustanovení čl. 24 odst. 1, 2, 3 a 6 a čl. 26 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 65/2011 (8) se použijí obdobně na opatření stanovená v článcích 50 a 51 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8).“"

6)

Přílohy I až VIIIa a příloha VIIIc se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína (viz strana 62 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

1)

V příloze I nařízení (ES) č. 555/2008 se část B nahrazuje tímto:

„B   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (1):

Období (2): Datum předložení: Číslo revize:

Změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát (3)

A.

Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů

a)

Režim jednotné platby podle článku 103o nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne:

b)

i)

Propagace na trzích třetích zemí podle článku 103p nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

ii)

Propagace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

c)

i)

Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

ii)

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

d)

Zelená sklizeň podle článku 103r nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

e)

Vzájemné fondy podle článku 103s nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

f)

Pojištění sklizně podle článku 103 t nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

g)

Investice do podniků podle článku 103u nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

h)

Inovace v odvětví vína podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

i)

Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v nařízení (ES) č. 1234/2007

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

B.

Výsledky konzultací

C.

Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů (4)

D.

Harmonogram provádění jednotlivých opatření

E.

Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize)

F.

Kritéria a kvantitativní ukazatele pro monitorování a hodnocení

Opatření přijatá pro náležité a účinné provedení programů

G.

Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu

(1)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky."

(2)  Hospodářské roky."

(3)  Nehodící se škrtněte."

(4)  Členské státy uvedené v čl. 103o odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nemají povinnost vyplňovat body C a F.“"

2)

V příloze II se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018 (5)

(v tis. EUR)

Členský stát (6):

Datum sdělení:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

3)

V příloze III se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018 (7)

(v tis. EUR)

Členský stát (8):

Region:

Datum sdělení:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek  103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

4)

V příloze IV se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

(v tis. EUR)

Členský stát (9):

Datum sdělení (10):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát (11)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5)

V příloze V se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (12):

Období: Datum předložení: Číslo revize:

A.

Celkové hodnocení

B.

Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření (13)

a)

Podpora v rámci režimu jednotné platby podle článku 103o

b)

1.

Propagace na trzích třetích zemí podle článku 103p nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky (14)

Státní podpora:

2.

Propagace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky (14)

Státní podpora:

c)

1.

Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

2.

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky:

d)

Zelená sklizeň podle článku 103r nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

e)

Vzájemné fondy podle článku 103s nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

f)

Pojištění sklizně podle článku 103 t nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

g)

Investice do podniků podle článku 103u nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

h)

Inovace podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013

Podmínky provedení:

Výsledky:

i)

Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v nařízení (ES) č. 1234/2007

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

C.

Závěry (a případně plánované úpravy)

(12)  Použijte zkratku podle Úřadu pro úřední tisky."

(13)  Vyplněny musí být pouze odstavce týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory."

(14)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.“"

(14)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.“"

6)

V příloze VI se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

Členský stát (15):

Datum sdělení (16):

Pozměněná tabulka: Ano/Ne (17)

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

 

 

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

Odhad/Provedení (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

 

 

 

 

 

 

7-

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Propagace

Článek 45

 

 

 

 

 

 

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

7)

V příloze VII se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (18):

Datum sdělení (19):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2-

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3-

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Zelená sklizeň

Článek 103r

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Vzájemné fondy

Článek 103s

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Pojištění sklizně

Článek 103 t

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7-

Investice do podniku

Článek 103u

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

9-

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření a podopatření

Nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a-

Propagace v členských státech

Čl. 45 odst. 1 písm. a)

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3a-

Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů

Čl. 46 odst. 3 písm. c)

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Inovace

Článek 51

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

V příloze VIII se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

1.   Propagace v členských státech

Členský stát:

Odhad/Provedení (*)

Datum sdělení (**):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1308/2013)

Popis (***)

Cílový trh

Období

Způsobilé výdaje

(EUR)

Z toho příspěvek Společenství

(EUR)

Z toho případná další veřejná podpora

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Propagace ve třetích zemích

Členský stát:

Odhad/Provedení (27)

Datum sdělení (28):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1308/2013)

Popis (29)

Dotčená plocha

Období

Způsobilé výdaje

(EUR)

Z toho příspěvek Společenství

(EUR)

Z toho případná další veřejná podpora

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9)

V příloze VIIIa se část B nahrazuje tímto:

„B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014–2018

1.   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

Členský stát (*):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (**):

Oblast

Schválené akce v rámci restrukturalizace a přeměny vinic celkem

Akce v rámci restrukturalizace s předchozím vyklučením (***)

Kontrola před vyklučením (****)

Kontrola po restrukturalizaci a přeměně vinic

Plocha definitivně schválená po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (****)

Správní

Na místě

Počet žádostí

Plocha (ha)

Počet

Plocha s předchozím vyklučením (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Rozpočtové roky 2014 až 2018

Členský stát (30):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (31):

Oblast

Schválené akce v rámci opětovné výsadby celkem

Správní kontrola před opětovnou výsadbou

Kontrola po opětovné výsadbě

Plocha definitivně schválená po kontrole (ha)

Plocha neschválená po kontrole (ha)

Zamítnuté požadované prémie (EUR)

Sankce (32)

Počet žádostí

Plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2