ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 167

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
6. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/331/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie a o prozatímním provádění této dohody

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce ( 1 )

30

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 )

36

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 606/2014 ze dne 5. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/332/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2014, kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie (oznámeno pod číslem C(2014) 3582)  ( 1 )

52

 

 

2014/333/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2014 o ochraně osobních údajů v portálu evropské e-justice

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2014

o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie a o prozatímním provádění této dohody

(2014/331/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. července 2012 přijala Evropská rada rozhodnutí 2012/419/EU (1), kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii s účinkem od 1. ledna 2014. Od uvedeného dne přestal ostrov Mayotte být zámořskou zemí nebo územím a stal se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(2)

Rada zmocnila Komisi, aby jménem Unie vedla jednání o dohodě se Seychelskou republikou týkající se přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychelské republiky do vod a k mořským biologickým zdrojům Unie ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží ostrova Mayotte.

(3)

Na základě těchto jednání byla dne 15. listopadu 2013 parafována Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie (dále jen „dohoda“).

(4)

Aby orgány ostrova Mayotte mohly provést pravidla společné rybářské politiky (SRP) ke dni, k němuž se Mayotte stane nejvzdálenějším regionem, je nutné zavést vhodný administrativní rámec, kontrolní činnosti, fyzickou infrastrukturu a odpovídajícím způsobem navýšit kapacity. To rovněž Unii umožní dodržet její mezinárodní povinnosti v oblasti podávání zpráv.

(5)

Mayottským orgánům pro rybolov by měly být poskytnuty nezbytné finanční prostředky z finančních zdrojů, které tvoří poplatky placené vlastníky plavidel přímo ostrovu Mayotte. Takové řešení je vhodné vzhledem k silné vazbě, která se vytvořila mezi seychelským loďstvem a místní komunitou francouzského nejvzdálenějšího regionu Mayotte. Rybářské loďstvo pod vlajkou Seychel operuje ve vodách ostrova Mayotte již několik let na základě ujednání mezi Mayotte a vlastníky plavidel, přičemž vlastníci plavidel platí Mayotte licenční poplatky za možnost lovit v jeho vodách. Aby se zachovala kontinuita rybolovných operací a z toho vyplývající výhody pro Mayotte, je vhodné, aby ze všech plateb, které se týkají oprávnění k rybolovu a úlovků podle této dohody, měla přímý prospěch místní mayottská komunita.

(6)

Dohodaby měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

(7)

Aby bylo co nejdříve umožněno pokračování rybolovných činností plavidel Seychelské republiky, měla by být dohoda prováděna prozatímně do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Francie je zmocněna shromažďovat na účet svého nejvzdálenějšího regionu Mayotte platby související s oprávněními k rybolovu a úlovky a další poplatky, které platí provozovatelé rybářských plavidel pod vlajkou Seychel za přístup vod a k mořským biologickým zdrojům ve vodách Unie okolo ostrova Mayotte v souladu s ustanoveními kapitoly III, oddílu 1, bodu 8 a 9 a oddílu 2 přílohy dohody. Tyto příjmy Francie použije na ostrově na vytvoření vhodného administrativního rámce, kontrolních činností, fyzické infrastruktury a posílení kapacit, aby správní orgány ostrova Mayotte mohly splňovat požadavky SRP.

2.   Francie poskytne Komisi spojení na uvedený bankovní účet.

3.   Na konci každého roku provádění dohody Francie zašle Komisi podrobnou zprávu o platbách, které uhradila plavidla s oprávněním k rybolovu, a o způsobu použití těchto plateb.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 4

Dohoda je prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).


6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/4


DOHODA

mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

a

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Seychely“)

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci, která byla navázána mezi EU a Seychelami, zejména v souvislosti s Dohodou o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dohoda z Cotonou), a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že EU a Seychely pojí silný vztah v oblasti rybolovu, který vznikl poté, co byla v roce 1987 uzavřena Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel, Uvedená dohoda byla umocněna v roce 2006 uzavřením dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, která je stále v platnosti a je prováděna prostřednictvím příslušného protokolu k dohodě,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro odpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995,

KONSTATUJÍCE, že jak EU, tak Seychely jsou stranami Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), mezivládní organizace pověřené správou populací tuňáků a tuňákovitých ryb v Indickém oceánu a přilehlých mořích,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na prosazování odpovědného rybolovu, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů,

PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce musí nabývat podoby iniciativ a opatření, které, ať přijímány společně či individuálně, se vzájemně doplňují, jsou v souladu s politickými cíli a zaručují součinnost společného úsilí,

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Seychelské republiky ve vodách EU a pro podporu, kterou Seychely poskytnou zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem zajistit odpovědný rybolov ve vodách EU, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů;

podmínky, jimiž se řídí přístup seychelských rybářských plavidel do vod EU, jak je vymezeno v příloze;

ustanovení o kontrole rybolovu ve vodách EU s cílem zajistit dodržování výše uvedených pravidel a podmínek; pro účinná opatření na zachování a řízení rybích populací a k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„seychelskými orgány“ rozumí Seychelský úřad pro rybolov;

b)

„seychelskými plavidly“ rozumí plavidla, která plují pod vlajkou Seychel a jsou tam i registrována;

c)

„orgány Unie“ rozumí Evropská komise;

d)

„vodami EU“ rozumí vody ostrova Mayotte v jurisdikci EU;

e)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Evropské unie a Seychel, jehož funkce jsou popsány v článku 8 této dohody.

Článek 3

Zásady a cíle provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat odpovědný rybolov ve vodách EU na základě principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách operují, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi ve stejné zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod o rybolovu.

2.   Pravidla pro provádění rybolovných činností podle této dohody musí být v souladu s usneseními Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC).

3.   Strany se zavazují, že zajistí, aby byla tato dohoda prováděna v souladu se zásadami společné rybářské politiky EU a řádné správy hospodářských a sociálních záležitostí.

Článek 4

Statistická a vědecká spolupráce v zájmu odpovědného rybolovu

1.   Během období platnosti této dohody budou EU a Seychely sledovat, jak se vyvíjí stav zdrojů ve vodách EU. Na žádost jedné ze stran se případně svolá zasedání smíšeného výboru.

2.   Strany si rovněž vyměňují relevantní statistická a biologická data, informace o životním prostředí a zachování rybolovných zdrojů a spolupracují na relevantních vědeckých zasedáních, jež mohou být důležitá pro účely řízení a zachování biologických zdrojů.

3.   Na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek předložených komisí IOTC, se mohou obě strany radit na půdě smíšeného výboru podle článku 8 této dohody a v případě potřeby se dohodnout přijmout opatření mající za cíl udržitelné řízení biologických mořských zdrojů EU.

Článek 5

Přístup seychelských plavidel do lovišť ve vodách EU

1.   EU se zavazuje povolit seychelských plavidlům provádět rybolovné činnosti ve vodách EU v souladu s touto dohodou a její přílohou.

2.   Seychely zajistí, aby jejich plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právní předpisy, kterými se řídí rybolov v EU.

Článek 6

Oprávnění k rybolovu

1.   Seychelská rybářská plavidla mohou lovit ve vodách EU pouze, mají-li s sebou na palubě oprávnění k rybolovu, příp. jeho kopii, vydané podle této dohody.

2.   Postup, kterým může plavidlo získat oprávnění k rybolovu, výše příslušných poplatků a způsob, jakým je má vlastník plavidla zaplatit, jsou uvedeny v příloze.

Článek 7

Lovené druhy

Oprávnění k rybolovu se vydává pouze pro účely lovu vysoce stěhovavých druhů (druhy uvedené v příloze 1 Úmluvy OSN o mořském právu, 1982), s výjimkou čeledi Alopiidae, čeledi Sphyrnidae a těchto druhů: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

Článek 8

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

sleduje plnění, výklad a provádění této dohody;

b)

zajišťuje nezbytnou součinnost v otázkách společného zájmu ohledně rybolovu;

c)

vytváří platformu pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a provádění této dohody;

d)

na základě vědeckého stanoviska v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a následně i výši finančního příspěvku;

e)

případně rozhoduje, zda se přistoupí k přezkumu technických ustanovení této dohody a její přílohy;

f)

jakoukoli další funkci, na níž se strany dohodnou.

2.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou za rok, střídavě na území EU a na Seychelách, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Mimořádné zasedání se uskutečňuje na žádost jedné ze stran.

Článek 9

Úprava rybolovných práv na základě rozhodnutí smíšeného výboru

V souladu s článkem 8 této dohody může smíšený výbor přehodnotit rybolovná práva uvedená v kapitole II přílohy a tato práva mohou být rozhodnutím smíšeného výboru upravena, pokud z doporučení a usnesení komise IOTC vyplývá, že touto úpravou bude zajištěno udržitelné řízení populací tuňáka a tuňákovitých ryb v Indickém oceánu.

Článek 10

Pozastavení provádění této dohody

1.   Provádění této dohody se pozastaví z podnětu jedné ze stran po vzájemné konzultaci a dohodě stran v rámci smíšeného výboru podle článku 8 této dohody:

a)

pokud rybolovným činnostem v rybolovných oblastech ve vodách EU brání mimořádné okolnosti, s výjimkou přírodních živlů;

b)

dojde-li mezi stranami ke sporu, který se týká výkladu a provádění této dohody a její přílohy, a který nelze urovnat;

c)

pokud se některá ze stran neřídí ustanoveními této dohody a její přílohy;

d)

pokud došlo k podstatným změnám v politických cílech některé ze stran, které mají dopad na příslušná ustanovení této dohody;

e)

nejsou-li dodržovány obecné povinnosti uvedené v příloze;

f)

zjistí-li některá ze stran porušení podstatných a základních prvků týkajících se lidských práv podle článku 9 dohody z Cotonou, a na základě postupu uvedeném v článcích 8 a 96 uvedené dohody;

g)

nebylo-li dodrženo prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci, jak je stanoveno v bodu 3 této dohody a v kapitole I bodu 3 přílohy.

2.   K pozastavení provádění této dohody dojde na základě písemného oznámení tohoto záměru, které vydá dotčená strana nejméně tři měsíce před datem, kdy má pozastavení nabýt účinku.

3.   V případě pozastavení provádění dohody pokračují strany v konzultacích s cílem dosáhnout smírného narovnání sporu. Je-li takového narovnání dosaženo, provádění této dohody se obnoví a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během níž bylo používání dohody pozastaveno.

Článek 11

Ukončení

1.   Platnost dohody může ukončit jedna ze stran v případě závažných okolností, jako je pokles stavu příslušných druhů nebo nedodržení závazků přijatých stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   K vypovězení této dohody musí dotyčná strana svůj úmysl dohodu vypovědět písemně oznámit druhé straně nejméně šest měsíců před datem, kdy má vypovězení nabýt účinku.

3.   Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace. Jestliže je po těchto konzultacích přijato rozhodnutí, že bude žádost o vypovězení stažena, pokračuje provádění této dohody v plném rozsahu.

Článek 12

Rozhodné právo

1.   Nestanoví-li tato dohoda a její příloha jinak, vztahují se na činnost seychelských rybářských plavidel ve vodách EU právní předpisy EU.

2.   EU neprodleně Seychelám oznámí jakékoli změny, ke kterým dojde ve společné rybářské politice nebo v právních předpisech.

Článek 13

Důvěrnost informací

Obě strany zajistí, aby v souladu s příslušným usnesením komise IOTC byly veřejně přístupné pouze souhrnné údaje, jež souvisejí s výkonem rybolovných činností ve vodách EU. Údaje, které lze jinak považovat za důvěrné, lze použít výlučně k provádění této dohody a pro účely řízení, sledování a kontroly rybolovu a dohledu nad ním prováděné příslušnými orgány.

Článek 14

Elektronická výměna údajů

1.   Seychely a EU se zavážou, že zavedou systémy pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním této dohody a její přílohy.

2.   Obě strany se budou vzájemně okamžitě informovat o jakékoliv závadě počítačového systému, která elektronickou výměnu informací znemožní. V takových případech se informace a dokumenty související s prováděním této dohody a její přílohy automaticky nahradí papírovou verzí, a to způsobem vymezeným v příloze.

3.   Elektronická i papírová verze dokumentu se považují za rovnocenné.

Článek 15

Přezkum v polovině období

Smluvní strany souhlasí s tím, že tři roky po zahájení prozatímního provádění této dohody, tj. v polovině období, se uskuteční přezkum fungování a účinnosti této dohody.

Článek 16

Povinnosti v okamžiku uplynutí platnosti nebo vypovězení této dohody

V případě uplynutí platnosti této dohody nebo jejího vypovězení podle článku 11 odpovídají vlastníci seychelských plavidel i nadále za jakékoli porušení ustanovení dohody nebo právních předpisů EU, k němuž došlo před koncem platnosti nebo před vypovězením dohody, případně za úhradu jakéhokoli poplatku za oprávnění k rybolovu nebo jiného poplatku, které nebyly v okamžiku uplynutí platnosti nebo vypovězení ještě zaplaceny.

Článek 17

Doba trvání

Tato dohoda se použije po dobu šesti let ode dne jejího prozatímního provádění. Není-li vypovězena podle článku 11, automaticky se prodlužuje o dalších šest let.

Článek 18

Prozatímní provádění

Tato dohoda se provádí prozatímně ode dne podpisu.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, ke kterému si smluvní strany navzájem oznámí dokončení postupů k tomu účelu nezbytných.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovných činností Seychelskými plavidly

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Všeobecné povinnosti

Seychelská plavidla, kterým bylo vydáno oprávnění k rybolovu v souladu s touto dohodou, jsou povinna dodržovat ustanovení společné rybářské politiky (SRP) týkající se opatření pro zachování zdrojů a kontrolních opatření a další ustanovení, jimiž se řídí rybolovné činnosti rybářských plavidel EU v oblasti, v níž operují, a ustanovení této dohody.

2.

Rybolovné oblasti

a)

EU poskytne Seychelám zeměpisné souřadnice oblastí, ve kterých mohou seychelská plavidla působit ještě předtím, než se začne tato dohoda prozatímně provádět.

b)

Seychelská plavidla nesmějí používat košelkové nevody k zátahům na hejna tuňáků a příbuzných druhů ryb v pásmu 24 mil. okolo ostrova Mayotte; toto pásmo se měří od základních linií, od nichž jsou měřeny teritoriální vody.

c)

Jakákoli změna rybolovných oblastí, bude seychelským orgánům sdělena 4 týdny před tím, než tato změna vstoupí v platnost.

3.

Pracovní podmínky

Najímání rybářů na plavidla oprávněná k rybolovu podle této dohody se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci.

KAPITOLA II

DOBA POUŽÍVÁNÍ A RYBOLOVNÁ PRÁVA

1.

Po dobu 6 let se rybolovná práva udělená podle článku 5 dohody stanoví takto:

8 plavidel, která loví tuňáky košelkovými nevody, a

2 zásobovací plavidla.

2.

Seychelská plavidla mohou provozovat rybolovné činnosti ve vodách EU, pouze pokud jsou uvedena na seznamu oprávněných rybářských plavidel komise IOTC a zároveň mají oprávnění k rybolovu vydané podle článku 6 a za podmínek stanovených v této dohodě v souladu s její přílohou.

KAPITOLA III

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

ODDÍL 1.

Žádost o oprávnění k rybolovu a jeho vydání

1.

„Oprávněním k rybolovu“ se rozumí platné povolení nebo licence k provádění rybolovných činností v souladu s podmínkami daného oprávnění k rybolovu uděleného na základě této dohody.

2.

O oprávnění k rybolovu podle této dohody mohou žádat pouze seychelská plavidla, která:

a)

jsou uvedena na seznamu plavidel, jež podle seychelských orgánů mohou provádět rybolovné činnosti v rámci této dohody;

b)

jsou uvedena na seznamu oprávněných rybářských plavidel komise IOTC;

c)

v posledních 12 měsících, kdy prováděla rybolovné činnosti v rámci předchozí soukromé dohody mezi vlastníky plavidel a ostrovem Mayotte, plnila podmínky a povinnosti vůči ostrovu Mayotte na základě uvedené dohody;

d)

nejsou uvedena na seznamu NNN;

e)

disponují údaji a poskytují údaje požadovaná podle této dohody; a

f)

zajistí, aby jejich žádosti o oprávnění k rybolovu splňovaly požadavky dohody a této přílohy.

3.

Seychelská plavidla, která žádají o oprávnění k rybolovu, musí navíc splňovat příslušná ustanovení nařízení Rady č. 1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem.

4.

Všechna seychelská plavidla, která žádají o oprávnění k rybolovu, by měla mít zmocněnce se sídlem na ostrově Mayotte, nebo v případě, že nemají zmocněnce sídlícího na ostrově Mayotte, pak zmocněnce sídlícího na Seychelách. Jméno a adresa tohoto zmocněnce musí být uvedena v žádosti o oprávnění k rybolovu.

5.

Příslušné orgány Seychelské republiky předloží příslušnému orgánu EU podle článku 2 dohody všechny žádosti o oprávnění k rybolovu seychelských plavidel, které si přejí provozovat rybolov na základě této dohody, nejméně 20 dní před datem začátku platnosti.

6.

Pokud není žádost o oprávnění k rybolovu předložena před začátkem platnosti podle bodu 5, může vlastník plavidla nebo jeho zmocněnec žádost předložit v průběhu platnosti, ale nejpozději 20 dnů před zahájením rybolovných činností. V takových případech je vlastník plavidla nebo jeho zmocněnec povinen uhradit zálohy vyměřené na celou dobu platnosti oprávnění k rybolovu.

7.

Všechny žádosti o oprávnění k rybolovu se předávají příslušnému orgánu EU prostřednictvím její delegace na Mauriciu na formuláři vyhotoveném podle vzoru v dodatku 1; přikládají se k nim tyto dokumenty:

a)

doklad o zaplacení zálohy na dobu platnosti oprávnění k rybolovu;

b)

veškeré další doklady nebo osvědčení požadované na základě zvláštních ustanovení vztahujících se na dotyčný typ plavidla v souladu s touto dohodou.

8.

Všechny platby týkající se oprávnění a úlovků se poukazují na bankovní účet v EU, přičemž příslušné bankovní spojení poskytne Evropská unie před zahájením prozatímního provádění této dohody. Náklady související s bankovními převody nese vlastník plavidla nebo jeho zmocněnec.

9.

Poplatky zahrnují veškeré vnitrostátní a místní poplatky s výjimkou přístavních daní a plateb za služby.

10.

Oprávnění k rybolovu pro všechna seychelská plavidla se vydávají vlastníkům plavidel nebo jejich zástupcům do 15 dnů poté, co EU obdrží všechny dokumenty uvedené v bodě 7. Jedna kopie oprávnění k rybolovu se zasílá delegaci Unie, která je příslušná pro Seychely.

11.

Oprávnění k rybolovu se vydává pro konkrétní seychelské plavidlo a je nepřenosné s výjimkou případů vyšší moci podle bodu 13.

12.

O vydání oprávnění musejí žádat i zásobovací plavidla plující pod vlajkou Seychel a působící ve vodách EU a vztahují se na ně stejné povinnosti podle této přílohy. Zásobovací plavidla nesmějí provozovat rybolovné činnosti.

13.

Pokud byla prokázána vyšší moc, může být na žádost Seychel oprávnění k rybolovu některého ze seychelských plavidel převedeno na zbývající dobu jeho platnosti na jiné způsobilé plavidlo, které má obdobné parametry, bez povinnosti platit další poplatky.

14.

Vlastník prvního plavidla nebo jeho zmocněnec vrátí zrušené oprávnění k rybolovu příslušnému orgánu EU prostřednictvím delegace Evropské unie, která je příslušná pro Seychely.

15.

Nové oprávnění k rybolovu nabývá účinku dnem, kdy vlastník plavidla vrátí zrušené oprávnění k rybolovu orgánu EU. O převodu oprávnění k rybolovu je uvědomena delegace Unie, která je příslušná pro Seychely.

16.

Oprávnění k rybolovu nebo jeho elektronická kopie musí být vždy uloženy na palubě plavidla bez ohledu na ustanovení kapitoly VI (Kontrola) bodu 2 této přílohy.

ODDÍL 2.

Poplatky a zálohové platby hrazené vlastníky plavidel a jejich vyúčtování

1.

Poplatky, které musí uhradit vlastníci plavidel, se vypočítávají na základě následující sazby za tunu ulovených ryb:

 

za první rok provádění této dohody 110 EUR za tunu;

 

za druhý a třetí rok provádění této dohody 115 EUR za tunu;

 

za čtvrtý a pátý rok provádění této dohody 120 EUR za tunu;

 

za šestý rok provádění této dohody 125 EUR za tunu.

2.

Roční zálohová platba, kterou hradí vlastníci seychelských plavidel v okamžiku, kdy u orgánů EU podávají žádosti o oprávnění k rybolovu, jež vydává EU, se stanoví takto:

Plavidla lovící tuňáky košelkovými nevody

Za první rok provádění této dohody činí zálohová platba 11 000 EUR, což odpovídá 110 EUR za tunu a za 100 tun tuňáka a tuňákovitých ryb ulovených ve vodách ostrova Mayotte.

Za druhý a třetí rok provádění této dohody činí zálohová platba 11 500 EUR, což odpovídá 115 EUR za tunu a za 100 tun tuňáka a tuňákovitých ryb ulovených ve vodách ostrova Mayotte.

Za čtvrtý a pátý rok provádění této dohody činí zálohová platba 12 000 EUR, což odpovídá 120 EUR za tunu a za 100 tun tuňáka a tuňákovitých ryb ulovených ve vodách ostrova Mayotte.

Za šestý rok provádění této dohody činí zálohová platba 12 500 EUR, což odpovídá 125 EUR za tunu a za 100 tun tuňáka a tuňákovitých ryb ulovených ve vodách ostrova Mayotte.

3.

Na úlovky přesahující 100 tun se použije roční sazba za tunu úlovků podle bodu 1.

4.

Orgány EU vyhotoví vyúčtovaní poplatků splatných za předchozí kalendářní rok na základě prohlášení o úlovcích předložených seychelskými plavidly a dalších informací, které mají orgány EU k dispozici. Kopie vyúčtování je rovněž poskytnuta seychelským orgánům pro účely ověření.

5.

Vyúčtování je seychelským úřadům odesláno před 31. březnem aktuálního roku. Seychelské orgány jej před 15. dubnem předají vlastníkovi plavidla.

6.

Pokud vlastník plavidla s vyúčtováním orgánů EU nesouhlasí, může se obrátit na příslušné vědecké instituce ověřující statistické údaje o úlovcích na Seychelách a poté jednat s orgány Seychel, které o tom uvědomí Komisi, aby se před 31. květnem aktuálního roku vyhotovilo konečné vyúčtování. Pokud vlastníci plavidel k uvedenému datu nevznesou žádné připomínky, považuje se vyúčtování vyhotovené orgány EU za konečné. Pokud je částka uvedená na konečném vyúčtování nižší než záloha podle bodu 2, nebude zůstatek vlastníkovi plavidla vrácen.

Zásobovací plavidla

7.

Oprávnění pro zásobovací plavidla se poskytuje stejným postupem jako pro rybářská plavidla a záloha související s vydáním oprávnění je 3 000 EUR. V případě jakékoli změny ustanovení, poplatků nebo podmínek týkajících se zásobovacích plavidel, oznámí EU tuto změnu seychelským orgánům před tím, než změna nabude účinku.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ

ODDÍL 1

Hlášení o úlovcích

1.

Všechna seychelská plavidla oprávněná lovit ve vodách EU podle této dohody předávají údaje o svých úlovcích příslušnému orgánu EU, až do doby, než je oběma stranami zaveden elektronický systém hlášení o úlovcích (ERS), jak je uvedeno dále v bodě 5, tímto způsobem:

a)

Seychelská plavidla oprávněná lovit ve vodách EU vyplňují denně formulář prohlášení o úlovcích, jehož vzor je uveden v dodatku 2, pro každý výjezd, který podnikly do vod EU. Formulář se vyplňuje i v případě, že úlovky byly nulové. Formulář se vyplňuje čitelně a podepisuje ho velitel plavidla nebo jeho zástupce.

b)

Po dobu, kdy se seychelská plavidla zdržují ve vodách EU, podávají příslušnému orgánu EU a Seychelské republiky každé tři (3) dny požadované informace ve formátu stanoveném v dodatku 2.

c)

Pokud jde o předkládání prohlášení o úlovcích uvedeného v písm. a) a c), postupují seychelská plavidla takto:

pokud zajíždějí do seychelského přístavu, předloží vyplněný formulář seychelským orgánům do pěti (5) dnů po připlutí, případně před opuštěním přístavu, pokud tato situace nastane dříve;

ve všech ostatních případech odešlou vyplněný formulář seychelským orgánům do čtrnácti (14) dnů po připlutí do kteréhokoli jiného přístavu než Victoria.

d)

Kopie prohlášení o úlovcích musí být současně odeslány delegaci EU na Mauriciu ve stejných časových lhůtách jako ve výše uvedeném bodě 1 písm. b).

ODDÍL 2

Hlášení o rybolovné činnosti: vplutí do vod EU a jejich opuštění

1.

Pro účely této přílohy se trvání jednoho výjezdu seychelských plavidel určuje takto:

buď jako doba mezi vplutím do vod EU a jejich opuštěním;

jako doba mezi vplutím do vod EU a překládkou; nebo

jako doba mezi vplutím do vod EU a provedením vykládky na území EU.

2.

Seychelská plavidla oznámí orgánům EU nejméně šest (6) hodin předem svůj záměr vplout do vod EU či je opustit a každé tři dny během své rybolovné činnosti ve vodách EU oznamují objem úlovků, které během této doby odlovily.

3.

Seychelská plavidla rovněž při oznamování svého vplutí/vyplutí sdělí svoji polohu v době podávání hlášení a objem úlovků a jednotlivé druhy, jež se nacházejí na palubě. Tato hlášení jsou podávána ve formátu stanoveném v dodatku 4 a odesílají se faxem nebo elektronickou poštou na stanovené adresy.

4.

Seychelské plavidlo přistižené při rybolovné činnosti, kterou nenahlásilo orgánům EU, se považuje za plavidlo bez oprávnění k rybolovu. V takových případech se uplatní postihy uvedené v kapitole VII.

ODDÍL 3

Překládka a vykládka

1.   Vykládky

1.

Přístav určený pro vykládku v Seychelské republice je přístav Victoria na ostrově Mahé.

2.

Všechna seychelská plavidla, která hodlají provést vykládku úlovků ve stanovených seychelských přístavech, sdělí příslušnému orgánu Seychelské republiky nejméně 24 hodin předem tyto informace:

a)

přístav vykládky;

b)

jméno a mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS) rybářského plavidla, které hodlá vykládku provést;

c)

datum a čas vykládky;

d)

množství v kg, zaokrouhlené na celé stovky kg, podle druhů, které mají být vyloženy;

e)

úpravu produktů.

3.

Vykládka se považuje za opuštění vod EU podle oddílu 2 bodu 1 této kapitoly. Seychelská plavidla proto musí předložit prohlášení o vykládce příslušným seychelským orgánům.

2.   Překládky

1.

Je zakázáno provádět překládku na moři a každý, kdo toto ustanovení poruší, se vystavuje postihu podle právních předpisů EU. Překládky lze provést v určeném přístavu ostrova Mayotte.

2.

V případě překládky v určeném přístavu ostrova Mayotte musí vlastníci seychelských plavidel nebo jejich zmocněnci nejméně 72 hodin před provedením překládky oznámit příslušným orgánům EU a zároveň i dotčenému přístavní orgánu na ostrově Mayotte tyto informace:

a)

přístav překládky nebo oblast, kde bude překládka provedena;

b)

jméno a IRCS předávajícího seychelského plavidla;

c)

jméno a IRCS přejímajícího rybářského a/nebo chladírenského plavidla;

d)

datum a čas překládky;

e)

množství v kg, zaokrouhlené na celé stovky kg, podle druhů, které mají být přeloženy;

f)

úpravu produktů.

3.

Překládka se považuje za opuštění vod EU podle oddílu 2 bodu 1. Seychelská plavidla musí příslušným orgánům EU a v kopii přístavnímu orgánu předložit prohlášení o úlovcích nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od ukončení překládky, případně před tím, než předávající plavidlo opustí přístav, pokud tato situace nastane dříve.

ODDÍL 4

Systém sledování plavidel (VMS)

Pokud jde o systém sledování plavidel, musí všechna seychelská rybářská plavidla provozující nebo mající v úmyslu provozovat rybolov ve vodách EU na základě této dohody splňovat všechny požadavky stanovené v dodatku 6.

KAPITOLA V

POZOROVATELÉ

1.

Obě strany uznávají význam dodržování závazků plynoucích z usnesení komise IOTC č. 11/04, pokud jde o program vědeckého pozorování.

2.

Seychelská plavidla oprávněná lovit ve vodách EU podle této dohody nalodí na palubu pozorovatele, které určily orgány EU, s výjimkou případů, kdy to to není možné kvůli nedostatku prostoru z důvodu bezpečnostních požadavků. Ustanovení týkající se nalodění pozorovatelů jsou tyto:

a)

V rámci programu regionálního pozorování přijmou seychelská plavidla na palubu pokud možno jednoho pozorovatele.

b)

Orgány EU sestaví seznam seychelských plavidel, na něž se mají pozorovatelé nalodit, a seznam určených pozorovatelů. Tyto seznamy se aktualizují. Ihned po svém sestavení jsou seznamy předány seychelským orgánům, a poté jsou jim předávány každé tři měsíce z důvodu jejich případné aktualizace.

c)

Jméno pozorovatele určeného k nalodění na plavidlo sdělí orgány EU vlastníkům dotyčných plavidel nebo jejich zmocněncům nejméně 15 dní před datem tohoto nalodění.

3.

Čas, který pozorovatel stráví na palubě, nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jeho povinností; je-li však pozorovatel jmenován v rámci regionálního programu pozorování, může na palubě zůstat v zájmu plnění svých povinností vyplývajících z programu. Orgány EU o tom uvědomí vlastníky seychelských plavidel nebo jejich zmocněnce v okamžiku, kdy jim oznámí jméno pozorovatele určeného k nalodění na dotyčné seychelské plavidlo.

4.

Podmínky, za nichž jsou pozorovatelé bráni na palubu, se po oznámení seznamu plavidel určených k nalodění pozorovatelů stanoví na základě vzájemné dohody mezi vlastníky plavidel nebo jejich zmocněnci a orgány EU.

5.

Vlastníci seychelských plavidel sdělí ve lhůtě dvou týdnů (s desetidenní lhůtou na odvolání), ve kterých přístavech EU a ve kterých datech mají v úmyslu vzít pozorovatele na palubu.

6.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zahraničním přístavu, uhradí jeho cestovní náklady vlastník plavidla. Pokud by seychelské plavidlo s pozorovatelem EU na palubě opustilo vody EU, je třeba učinit veškerá opatření, aby se pozorovatel co nejdříve a na náklady vlastníka plavidla do EU vrátil, ledaže by pozorovatel pokračoval na palubě seychelského plavidla v rámci výkonu svých povinností na základě jiné dohody nebo pozorovacího programu.

7.

Pokud se pozorovatel nedostaví v dohodnutém čase na dohodnuté místo, a pokud tak neučiní ani do dvanácti hodin po dohodnutém čase, je vlastník seychelského plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít pozorovatele na palubu.

8.

S pozorovateli se na palubě jedná jako s lodními důstojníky. Plní tyto úkoly:

a)

sledují rybolovnou činnost seychelského plavidla;

b)

ověřují polohu seychelského plavidla provádějícího rybolovné operace;

c)

pořizují záznamy o používaných lovných zařízeních;

d)

ověřují, jaké údaje o úlovcích provedených ve vodách EU se zaznamenávají do lodního deníku;

e)

ověřují procentní podíl vedlejších úlovků a odhadují objem výmětů;

f)

faxem, elektronickou poštou nebo za použití jiného komunikačního prostředku hlásí každý týden údaje o rybolovu, včetně objemu úlovků a vedlejších úlovků na palubě, které byly odloveny ve vodách EU.

9.

Velitelé seychelských plavidel přijmou veškerá přiměřená opatření k zajištění fyzické bezpečnosti a pohodlí pozorovatele během jeho pobytu na plavidle.

10.

Podobně platí, že jsou pozorovateli podle možností dána k dispozici veškerá zařízení potřebná k výkonu jeho povinností. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho povinností, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k rybářskému a lodnímu deníku, a také do těch částí plavidla, které nezbytně potřebuje k plnění svých povinností.

11.

Při pobytu na plavidle pozorovatel:

a)

přijme veškerá vhodná opatření k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly chod rybolovných činností;

b)

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla;

c)

na konci pozorovatelské mise a před opuštěním seychelského plavidla vypracuje pozorovatel zprávu o činnosti určenou pro příslušné orgány EU a v kopii pro seychelské orgány a opatří ji svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli seychelského plavidla.

12.

Vlastníci seychelských plavidel zajistí na vlastní náklady ubytování a stravu pro pozorovatele za stejných podmínek jaké mají důstojníci plavidla.

13.

Plat pozorovatele a příslušné zdanění zajišťují příslušné orgány EU.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.

Seychelská plavidla dodržují platné právní předpisy EU týkající se lovných zařízení a jejich technických specifikací a všechna ostatní technická opatření vztahující se na rybolovné činnosti, jakož i opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a další opatření přijatá Komisí pro tuňáky Indického oceánu.

2.

Seychely aktualizují seznam seychelských plavidel, kterým bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle této dohody. Ihned po svém vyhotovení je tento seznam předán orgánům EU pověřeným inspekcí rybolovu a poté je jim předáván pokaždé, když je aktualizován.

3.

Velitelé seychelských plavidel provozujících rybolovné činnosti ve vodách EU spolupracují s každým pověřeným a řádně identifikovaným úředníkem EU provádějícím inspekci a kontrolu rybolovných činností.

4.

Aniž jsou dotčeny právní předpisy EU, s cílem zajistit větší bezpečnost inspekčních postupů by naloďování mělo probíhat tak, aby inspekční plošina a inspektoři mohli být jasně identifikováni jako pověření úředníci EU.

5.

Evropská unie poskytne Seychelám seznam všech inspekčních plošin používaných pro inspekce na moři v souladu s doporučeními úmluvy OSN o rybích populacích (UNFSA). Seznam by měl kromě jiného obsahovat:

jména hlídkových plavidel;

údaje o hlídkových plavidlech;

fotografie hlídkových plavidel.

6.

EU může na žádost Seychel nebo jí určeného subjektu povolit, aby inspektoři Seychelské republiky pozorovali při pobřežních kontrolách činnost seychelských plavidel, včetně překládky.

7.

Poté, co inspektor ukončí inspekci a podepíše inspekční zprávu, je zpráva předložena veliteli plavidla, aby jí podepsal, případně připojil poznámky či připomínky. Podpisem zprávy nejsou dotčena práva smluvních stran týkající se řízení o údajném porušení předpisů. Před tím, než inspekční tým opustí seychelské plavidlo, předá veliteli plavidla kopii inspekční zprávy.

8.

Přítomnost pověřených úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich povinností.

9.

Velitelé seychelských plavidel provádějících vykládku nebo překládku v některém z přístavů EU umožní a usnadní pověřeným úředníkům EU nebo Seychelské republiky provést inspekci těchto činností.

10.

Pokud nejsou dodržena ustanovení této kapitoly, vyhrazuje si EU právo pozastavit oprávnění k rybolovu seychelskému plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nesplní příslušné náležitosti, a zároveň uplatnit postihy stanovené ve stávajících právních předpisech EU. Seychely jsou o tom informovány.

KAPITOLA VII

VYMÁHÁNÍ

1.   Postihy

1.

Pokud seychelská plavidla nedodrží některé z ustanovení výše uvedených kapitol nebo opatření v oblasti řízení a zachování živých mořských zdrojů, příp. právní předpisy EU, vystavují se postihům a sankcím v souladu s právem EU.

2.

O každém postihu, jakož i všech souvisejících skutečnostech jsou Seychely neprodleně a plně informovány.

3.

Pokud má postih formu pozastavení nebo odebrání oprávnění k rybolovu, mohou Seychely na zbývající dobu platnosti pozastaveného nebo odebraného oprávnění požádat o jiné oprávnění k rybolovu pro seychelské plavidlo jiného vlastníka náhradou za pozastavené nebo odebrané oprávnění.

2.   Zadržení rybářských plavidel

1.

Orgány EU neprodleně informují Seychely o zadržení rybářského plavidla provozujícího rybolov na základě této dohody a do 48 hodin jim předají kopii inspekční zprávy s uvedením okolností a důvodů vedoucích k zadržení plavidla.

2.

Postup při výměně informací v případě zadržení plavidla:

a)

Po přijetí výše uvedených informací se uskuteční informační setkání Evropské komise s příslušnými seychelskými orgány, přičemž se dbá lhůt a postupů správních a soudních řízení stanovených právními předpisy EU, které se vztahují na zadržení plavidla.

b)

Na tomto setkání si strany vzájemně vymění všechny relevantní dokumenty nebo informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Vlastník plavidla nebo jeho zmocněnec je informován o výsledku setkání a o všech opatřeních, která ze zadržení plavidla vyplývají.

3.

Řešení případů zadržení plavidla

a)

Dotyčné strany se pokusí předpokládané porušení ustanovení řešit smírem. Smírné narovnání je třeba uzavřít nejpozději do tří pracovních dnů od zadržení plavidla v souladu s právními předpisy EU.

b)

V případě smírného narovnání se řešení určí v souladu s postupy stanovenými v právních předpisech EU. Pokud není smírné narovnání možné, přikročí se k soudnímu řízení.

c)

Seychelské plavidlo je uvolněno a jeho velitel propuštěn poté, co byly splněny závazky plynoucí ze smírného narovnání a ukončeno soudní projednávání.

4.

Seychely jsou nadále informovány o veškerých řízeních, která byla zahájena, a o uložených postizích.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o oprávnění k rybolovu

2.

Prohlášení o úlovcích pro plavidla lovící tuňáky košelkovými nevody

3.

Pokyny pro zavedení a správu elektronického systému hlášení údajů o rybolovných činnostech (ERS)

4.

Formát hlášení

5.

Podávání zpráv VMS – Hlášení o poloze

6.

Rámcové pokyny pro VMS

Dodatek 1

ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

Image

Image

Dodatek 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

Image

Dodatek 3

POKYNY PRO ZAVEDENÍ A SPRÁVU ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU HLÁŠENÍ ÚDAJŮ O RYBOLOVNÝCH ČINNOSTECH (ERS)

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

1.

Každé seychelské rybářské plavidlo oprávněné lovit ve vodách EU musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovné činnosti plavidla (dále jen „údaje ERS“) v situaci, kdy plavidlo loví v rybolovných oblastech podle kapitoly I bodu 2 písm. a) přílohy (dále jen „rybolovná oblast“)

2.

Seychelská plavidla, která nejsou vybavena systémem ERS nebo jejichž systém ERS není funkční, nejsou oprávněna vplout do rybolovné oblasti EU za účelem provozování rybolovu.

3.

Orgány EU sdělí Seychelám kontaktní údaje na středisko pro sledování rybolovu v EU (dále jen „středisko EU“), které odpovídá za sledování činností na základě této dohody.

4.

Seychelské středisko pro sledování rybolovu automaticky a neprodleně předává středisku EU důležité zprávy ze systému ERS (COE, COX, PNO), které obdrží od seychelských plavidel. Denní hlášení úlovků (FAR) jsou automaticky a neprodleně poskytována seychelskému středisku.

5.

Seychely zajistí, aby jejich středisko pro sledování rybolovu mělo hardwarové a softwarové vybavení nezbytné pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML, který je k dispozici na adrese [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], a mělo zavedeno ochranné postupy schopné zaznamenat a uchovat údaje ERS ve strojově čitelné podobě po dobu alespoň 3 let.

6.

Jakákoliv změna či aktualizace formátu uvedeného v bodě 5 bude označena a datována a musí být funkční do šesti měsíců od jejího zavedení.

7.

K předávání údajů ERS se používají elektronické komunikační prostředky spravované orgány EU, které se označují jako DEH (Data Exchange Highway).

8.

Evropská unie i Seychely určí svého korespondenta ERS, který bude sloužit jako kontaktní místo.

a)

příslušná kontaktní místa ERS se určují na dobu nejméně šesti měsíců;

b)

středisko EU a seychelské středisko pro sledování rybolovu si navzájem sdělí název, adresu, telefonní číslo, dálnopis, e-mail svých kontaktních míst ERS;

c)

jakákoliv změna ve výše uvedených kontaktních údajích musí být neprodleně oznámena.

ODDÍL 2

Příprava a předávání údajů ERS

1.

Seychelská plavidla:

a)

odesílají denně údaje ERS za každý den strávený v rybolovné oblasti EU;

b)

zaznamenávají u každého výlovu množství odlovených ryb jednotlivých druhů a množství uchovávané na palubě jako cílový druh nebo vedlejší úlovek, případně množství vrácená do moře;

c)

objem výmětů nebo zkažených úlovků u každého druhu uvedeného v oprávnění k rybolovu vydaném EU;

d)

každý druh označí třímístným písmenným kódem FAO;

e)

množství uvádějí v kilogramech živé hmotnosti, a je-li to vyžadováno, v počtech kusů;

f)

u každého druhu uvedeného v oprávnění k rybolovu vydaném EU zaznamenávají údaje ERS o množství, které se překládá nebo vykládá;

g)

do údajů ERS zaznamenávají každé vplutí do rybolovné oblasti EU (zpráva COE) a vyplutí z ní (zpráva COX) a u každého druhu uvedeného v oprávnění k rybolovu vydaném EU údaje o množství těchto druhů na palubě v okamžiku vplutí nebo vyplutí;

h)

každý den předávají údaje ERS seychelskému středisku pro sledování rybolovu ve formátu uvedeném v oddílu 1 bodě 5, a to nejpozději do 23.59 h UTC.

2.

Za přesnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel plavidla.

3.

Seychelské středisko pro sledování rybolovu zašle automaticky a neprodleně údaje ERS středisku EU.

4.

Středisko EU potvrdí přijetí údajů ERS zvláštní zprávou a s veškerými údaji ERS zachází jako s důvěrnými informacemi.

ODDÍL 3

Porucha systému ERS na palubě Seychelského plavidla nebo předání údajů ERS mezi plavidlem a Seychelským střediskem pro sledování údajů

1.

Seychely neprodleně uvědomí velitele plavidla nebo vlastníka seychelského plavidla, nebo jeho zástupce, o jakémkoli technickém selhání systému ERS instalovaném na palubě plavidla nebo nefunkčnosti ERS; údaje se předávají mezi plavidlem a seychelským střediskem pro sledování rybolovu.

2.

Seychely informují orgány EU o poruše systému a o opatřeních, která byla v zájmu odstranění poruchy přijata.

3.

V případě selhání systému ERS na palubě seychelského plavidla zajistí velitel nebo vlastník plavidla do 10 dnů opravu nebo výměnu vadného ERS zařízení. Pokud seychelské plavidlo během této 10denní lhůty vplouvá do přístavu, může obnovit rybolovné činnosti v oblasti rybolovu EU poté, co je systém ERS opět plně funkční, a to bez povolení vydaného ze strany EU.

4.

Seychelské plavidlo s technickou závadou na systému ERS neopustí přístav, leda:

a)

by byl systém ERS opět plně funkční ke spokojenosti Seychel a EU; nebo

b)

by seychelské plavidlo nemělo v úmyslu obnovit své rybolovné činnosti ve vodách EU a k opuštění přístavu by získalo povolení příslušných seychelských orgánů;

ve druhém případě musí Seychely uvědomit EU o svém rozhodnutí před tím, než umožní seychelskému plavidlu přístav opustit.

5.

Seychelské plavidlo, které loví v rybolovné oblasti EU a má závadu na systému ERS, zasílá denně, nejpozději do 23.59 h UTC, všechny údaje ERS seychelskému středisku pro sledování rybolovu a EU jinými elektronickými prostředky komunikace, až do doby, než je systém ERS ve lhůtě uvedené v bodě 3 opraven.

6.

Údaje ERS, které nemohly být dány k dispozici orgánům EU prostřednictvím systému ERS kvůli selhání uvedeném v bodě 1, pošle seychelské středisko pro sledování rybolovu středisku EU v jiném vzájemně dohodnutého elektronickém formátu. Tato alternativa se považuje za prioritní, vzhledem k tomu, že lhůty pro předání údajů nelze v tomto případě uplatnit.

7.

Pokud středisko EU neobdrží od seychelského plavidla údaje ERS po tři po sobě následující dny, může EU seychelskému plavidlu nařídit, aby se okamžitě dostavilo do přístavu, který EU určí, a podrobilo se tam šetření.

ODDÍL 4

Porucha ve středisku pro sledování rybolovu – nedodání údajů ERS středisku EU

1.

V případě, že středisko pro sledování rybolovu jedné ze stran neobdrží údaje ERS, neprodleně o tom informuje středisko druhé strany a případně se podílí na řešení tohoto problému.

2.

Seychelské středisko pro sledování rybolovu a středisko EU se vzájemně dohodnou na alternativních elektronických prostředcích komunikace, které se použijí pro předávání údajů ERS v případě poruchy ve středisku pro sledování rybolovu a vzájemně se informují o jakékoli změně.

3.

Když středisko EU oznámí, že neobdrželo údaje ERS, a seychelské středisko zjistí příčinu problému, přijmou Seychely vhodná opatření k odstranění tohoto problému. Seychelské středisko pro sledování rybolovu informuje středisko EU o vzniklém problému, závěrech a přijatých opatřeních ve lhůtě 24 hodin od zjištění poruchy.

4.

Pokud na řešení problému nestačí 24 hodin, seychelské středisko pro sledování rybolovu neprodleně zašle chybějící údaje ERS středisku EU pomocí některého z alternativních elektronických prostředků uvedených v oddíle 3 bodě 6.

5.

EU o této poruše informuje své příslušné kontrolní orgány (MCS), aby seychelská plavidla nebyla podezřelá ze spáchání protiprávního činu pro nepředání údajů ERS seychelským střediskem kvůli poruše v tomto středisku.

ODDÍL 5

Údržba ve středisku pro sledování rybolovu

1.

Plánovaná údržba ve středisku pro sledování rybolovu (program údržby), která by mohla ovlivnit předání údajů ERS, musí být oznámena středisku druhé strany nejméně 72 hodin předem, pokud možno s uvedením data a trvání údržby. Nečekané přerušení provozu, porucha nebo údržba musí být středisku druhé strany oznámeny co nejdříve.

2.

Během údržby je možné odložit předání údajů ERS do doby, než bude systém znovu funkční. Údaje ERS, kterých se to týká, jsou pak poskytnuty bezprostředně poté, co je provoz obnoven.

3.

Pokud údržba trvá déle než 24 hodin, jsou údaje ERS předány středisku druhé strany pomocí některého z alternativních elektronických prostředků uvedených v oddíle 3 bodě 6.

4.

Seychely a EU o této údržbě informují své příslušné kontrolní orgány (MCS), aby seychelská plavidla nebyla podezřelá ze spáchání protiprávního činu pro nepředání údajů ERS kvůli údržbě ve středisku pro sledování rybolovu.

Dodatek 4

FORMÁT HLÁŠENÍ

Vstupní hlášení (COE) (1)

Obsah

Přenos

Adresát

FRA

Kód akce

COE

Název plavidla

 

IRCS

 

Poloha při vstupu

LT/LG

Datum a hodina (UTC) vstupu

DD.MM.RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Tuňák pruhovaný (SKJ)

(Mt)

Jiné (uveďte)

(Mt)

Výstupní hlášení (COX) (2)

Obsah

Přenos

Adresát

FRA

Kód akce

COE

Název plavidla

 

IRCS

 

Poloha při vstupu

LT/LG

Datum a hodina (UTC) vstupu

DD.MM.RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Tuňák pruhovaný (SKJ)

(Mt)

Jiné (uveďte)

(Mt)

Formát hlášení o úlovcích (CAT) v rybolovných oblastech EU (3).

Obsah

Přenos

Adresát

FRA

Kód akce

CAT

Název plavidla

 

IRCS

 

Datum a hodina (UTC) hlášení

DD.MM.RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Obsah

(Mt)

Jiné (uveďte)

(Mt)

Kolikrát bylo lovné zařízení položeno od posledního hlášení

 

Všechna hlášení se zasílají příslušnému úřadu na této adrese:

E-mail: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Fax: (+ 33) 2 97 55 23 75

Poštovní adresa: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANCE


(1)  Zasílá se šest (6) hodin před vplutím do rybolovných oblastí EU.

(2)  Zasílá se šest (6) hodin před vyplutím z rybolovných oblastí EU.

(3)  Zasílá se tři (3) dny po vplutí do rybolovných oblastí EU.

Dodatek 5

PODÁVÁNÍ ZPRÁV VMS

Hlášení polohy

Údaj

Kód

Povinný/nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – označuje začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Údaj týkající se zprávy – 3-alfa ISO kód cílové země

Odesílatel

FS

P

Údaj týkající se zprávy – 3-alfa ISO kód odesílající země

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se zprávy – druh zprávy „POS“

Rádiová volací značka

CR

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Vnitřní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany ve tvaru 3-alfa ISO kód státu vlajky a číslo

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Stát vlajky

FS

N

Údaj o státu vlajky

Zeměpisná šířka

The

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS–84)

Zeměpisná délka

Lo

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách V/Z SSMM (WGS – 84)

Datum

DA

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – označuje konec záznamu

Znakový soubor: ISO 8859.1

Každý přenos údajů je uspořádán takto:

dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

dvojité lomítko (//) a kód označují začátek datového prvku.

jednoduché lomítko (/) odděluje kód od údaje.

dvojice údajů jsou odděleny mezerou.

kód „ER“ a dvojité lomítko (//) označují konec záznamu.

nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátkem a koncem hlášení.

Dodatek 6

SYSTÉM SATELITNÍHO SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL (VMS)

Obecné zásady

1.

Pokud jde o systém satelitního sledování plavidel uvedený v kapitole IV oddílu 4 přílohy k této dohodě, musí všechna seychelská rybářská plavidla, která provozují nebo mají v úmyslu provozovat rybolov v rybolovných oblastech EU vymezených v kapitole I bodu 2 písm. a) přílohy, splňovat všechna následující ustanovení.

2.

Seychelským plavidlům, která nejsou vybavena zařízením pro lokalizaci plavidla (VLD) systému VMS, nebo jejichž zařízení VLD instalované na palubě není funkční, nesmějí vplout do rybolovných oblastí EU za účelem provozování rybolovných činností.

3.

Poloha a pohyb seychelských plavidel jsou sledovány mimo jiné pomocí systému VMS, a to bez rozdílu a v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

4.

Pro účely sledování pomocí VMS sdělí orgány EU střediskům pro sledování rybolovu Evropské unie zeměpisné souřadnice (šířku a délku) rybolovných oblastí EU.

5.

Orgány EU tyto informace předají seychelským orgánů v elektronické podobě, uvedené ve stupních s přesností na jednu desetinu ve formátu WGS-84 datum.

6.

Orgány EU a seychelské středisko pro sledování rybolovu si vymění své kontaktní údaje, především elektronické adresy ve formátu https, případně v jiných zabezpečených komunikačních protokolech, a dále specifikace, které se použijí v jejich příslušných střediscích pro sledování rybolovu, a informace o jakýchkoliv alternativních prostředcích komunikace, jež se použijí v případě poruchy.

7.

Všechna plavidla s oprávněním k rybolovu musí být vybavena plně funkčním zařízením pro lokalizaci plavidel (VLD) instalovaným na palubě, které umožňuje automatické a nepřetržité předávání zeměpisných souřadnic seychelskému středisku pro sledování rybolovu.

8.

Údaje se přenášejí každou hodinu.

9.

Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o používaném vybavení VMS, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost tohoto vybavení s požadavky druhé smluvní strany.

10.

Strany se dohodly, že podle potřeby provedou přezkum těchto ustanovení, včetně relevantního rozboru případů poruch nebo nestandardních reakcí systému týkajících se jednotlivých seychelských plavidel. O všech takových případech budou muset orgány EU informovat příslušné seychelské orgány a Evropskou komisi nejméně 15 dní před datem přezkumu, který proběhne v rámci smíšeného výboru.

11.

Ve věci všech sporů týkajících se výkladu nebo provádění těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 8 této dohody.

Integrita systému VMS

12.

Velitel seychelského plavidla nebo osoba jím pověřená nesmí během výkonu rybolovných činností v oblasti rybolovu EU zařízení VLD vypnout, bránit jeho provozu ani jakkoliv jinak zasahovat do přenosu údajů seychelskému středisku pro sledování rybolovu.

13.

Za přesnost zaznamenaných a předaných údajů VMS odpovídá velitel.

14.

Velitel je povinen zajistit zejména, aby:

a)

údaje nebyly jakkoli měněny;

b)

anténa nebo antény zařízení pro satelitní sledování nebyly nijak rušeny;

c)

napájení zařízení pro satelitní sledování nebylo žádným způsobem přerušeno;

d)

zařízení pro lokalizaci plavidla nebylo odstraněno z plavidla nebo místa své původní instalace;

e)

každá výměna zařízení pro sledování seychelských plavidel byla neprodleně oznámena příslušnému orgánu EU;

za každé porušení výše uvedených povinností může být velitel plavidla činěn odpovědným a čelit sankcím v souladu s platnými právními předpisy EU.

15.

Přístrojové i programové vybavení systému VMS musí být pokud možno zabezpečeno proti nežádoucím zásahům zvenčí, tj. nesmí být možné zadávat ani odesílat nepravdivé údaje o poloze ani údaje ručně přepisovat.

16.

Systém musí být plně automatický a neustále v provozu bez ohledu na vnější podmínky. Je zakázáno zařízení pro satelitní sledování zničit, poškodit, vyřadit z provozu nebo do něj jakkoli jinak zasahovat.

17.

Poloha plavidel se bude určovat s přesností na méně než 100 metrů a s intervalem spolehlivosti 99 %.

Přenos údajů VMS

18.

Když seychelské plavidlo provozující rybolov na základě této dohody vpluje do rybolovné oblasti EU, následná hlášení o jeho poloze automaticky předává seychelské středisko pro sledování rybolovu středisku EU, a to v reálném čase a s četností uvedenou v bodě 8.

19.

Podávané zprávy systému VMS musí být označené následujícími třípísmennými kódy:

a)

„ENT“ – první hlášení VMS, které podává každé plavidlo v okamžiku, kdy vplouvá do rybolovné oblasti EU;

b)

„POS“ – všechna hlášení VMS, která každé plavidlo podává po dobu, kdy se nachází v rybolovné oblasti EU;

c)

„EXI“ – první hlášení VMS, které podává každé plavidlo v okamžiku, kdy opouští rybolovnou oblast EU.

20.

Četnost hlášení lze změnit až na třicetiminutové intervaly, pokud je předložen přesvědčivý důkaz, že seychelské plavidlo porušuje předpisy.

a)

Důkaz předloží středisko EU seychelskému středisku pro sledování rybolovu a Evropské komisi spolu s žádostí o změnu četnosti sledování. Seychelské středisko pro sledování rybolovu neprodleně po obdržení žádosti zasílá automaticky údaje středisku EU v reálném čase.

b)

Středisko EU neprodleně oznámí seychelskému středisku pro sledování rybolovu a Evropské komisi konec postupu sledování.

c)

Seychelskému středisku pro sledování rybolovu a Evropské komisi jsou sděleny veškeré informace o dalším postupu následujícím po inspekcích provedených na základě zvláštní žádosti podle tohoto bodu.

21.

Zprávy uvedené v bodě 19 se předávají elektronicky ve formátu https nebo v jiných zabezpečených komunikačních protokolech na základě předchozí dohody mezi příslušnými středisky pro sledování rybolovu.

Porucha systému VMS na palubě seychelského plavidla

22.

Pokud dojde k technickému problému nebo k poruše zařízení VLD instalovaného na palubě seychelského plavidla, sděluje velitel plavidla informace uvedené v bodě 19 kterýmkoliv ze schválených komunikačních prostředků uvedených v bodě 6 seychelskému středisku pro sledování rybolovu, a to od okamžiku, kdy byla informaci o závadě nebo poruše oznámena příslušným orgánem EU.

23.

Po dobu, kdy seychelské plavidlo setrvává v rybolovné oblasti EU, podává alespoň každé čtyři hodiny jedno souhrnné hlášení o poloze. Toto souhrnné hlášení o poloze obsahuje záznamy polohy po hodinách zaznamenané velitelem plavidla v průběhu čtyř hodin, jak je popsáno v dodatku 5.

24.

Seychelské středisko pro sledování rybolovu neprodleně předá tato hlášení středisku EU. V případě nezbytnosti nebo pochybností, může příslušný orgán EU požádat, aby dostával informace o poloze určitého seychelského plavidla každou hodinu.

25.

Vadné zařízení je opraveno nebo vyměněno, jakmile seychelské plavidlo ukončí svůj rybářský výjezd. Plavidlo nesmí zahájit další rybářský výjezd, dokud není zařízení opraveno nebo vyměněno a řádně schváleno příslušných seychelským orgánem, který své rozhodnutí oznámí orgánům EU.

Porucha ve středisku pro sledování rybolovu – nedodání údajů VMS středisku EU

26.

Pokud některé ze středisek pro sledování rybolovu neobdrží údaje VMS, neprodleně informuje kontaktní osobu ve středisku druhé strany a v případě potřeby se na odstranění problému podílí.

27.

Seychelské středisko pro sledování rybolovu a středisko EU se před zahájením prozatímního provádění dohody společně dohodnou na alternativních elektronických prostředcích komunikace, které se použijí k předávání údajů VMS v případě poruchy ve středisku pro sledování rybolovu, a neprodleně se informují o jakékoliv změně týkající se těchto prostředků.

28.

Když středisko EU nahlásí, že neobdrželo údaje VMS, seychelské středisko pro sledování rybolovu zjistí příčinu problému a přijme příslušná opatření k jeho odstranění. Seychelské středisko pro sledování rybolovu neprodleně informuje středisko EU ve lhůtě 24 hodin od oznámení o poruše o výsledcích a přijatých opatřeních.

29.

Nestačí-li k odstranění problému 24 hodin, zašle seychelské středisko pro sledování rybolovu středisku EU chybějící údaje VMS pomocí alternativního elektronického prostředku komunikace podle bodu 27.

30.

EU o poruše informuje své příslušné kontrolní orgány (MCS), aby proti seychelským plavidlům nebylo vedeno řízení pro porušení předpisů pro nepředání údajů VMS střediskem EU kvůli poruše na systémech střediska pro sledování rybolovu.

Údržba ve středisku pro sledování rybolovu

31.

Plánovaná údržba ve středisku pro sledování rybolovu (program údržby), která by mohla ovlivnit výměnu údajů VMS, musí být oznámena středisku druhé strany nejméně 72 hodin předem, pokud možno s uvedením data a trvání údržby. Neplánovaná údržba musí být středisku druhé strany oznámena co nejdříve.

32.

Během údržby je možné odložit předání údajů VMS do doby, než bude systém znovu funkční. Údaje VMS, kterých se to týká, budou předány ihned po ukončení údržby.

33.

Pokud údržba trvá déle než 24 hodin, budou údaje VMS předány středisku druhé strany pomocí alternativních elektronických prostředků komunikace uvedených v bodě 27.

34.

Orgány EU o této údržbě informují své příslušné kontrolní orgány (MSC), aby kvůli údržbě ve středisku pro sledování rybolovu nebylo proti seychelským plavidlům nebylo vedeno řízení pro porušení předpisů z důvodu nepředání údajů VMS.


NAŘÍZENÍ

6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/30


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 604/2014

ze dne 4. března 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 94 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2013/36/EU, a zejména její článek 74 vyžaduje, aby instituce měly spolehlivé systémy správy a řízení a účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, kterým jsou nebo by mohly být vystaveny. Tyto systémy a postupy musí být komplexní a úměrné povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činnostmi instituce. Musí mimo jiné zohledňovat specifická rizika uvedená v článcích 79 až 87 směrnice. Systémy a postupy jsou hodnoceny příslušnými orgány v rámci procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 směrnice. Zjištěná rizika jsou institucemi zohledňována při posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu podle článku 73 směrnice.

(2)

Rámec pro obezřetnostní dohled ustavený směrnicí 2013/36/EU vyžaduje, aby všechny instituce určily všechny zaměstnance, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. Kritéria, která se použijí pro posouzení významnosti dopadu pracovních činností zaměstnanců na rizikový profil instituce, by měla vzít v úvahu potenciální vliv zaměstnanců na rizikový profil instituce na základě jejich pravomoci a odpovědnosti a ukazatelů rizika a výkonnosti, které má instituce stanoveny. Při posouzení je třeba vzít v úvahu vnitřní organizaci instituce a povahu, rozsah a složitost jejích činností. Kritéria by měla plně odrážet všechna rizika, kterým daná instituce nebo skupina je nebo může být vystavena. To by rovněž mělo institucím umožnit stanovit vhodné pobídky v rámci politiky odměňování v zájmu obezřetného chování zaměstnanců a současně zajistit, aby určení zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, odráželo úroveň rizika různých činností v rámci instituce.

(3)

V roce 2012 zveřejnil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) výsledky průzkumu o vnitrostátním provedení a praktickém uplatňování pokynů Evropského výboru orgánů bankovního dohledu obsahujících zásady a způsoby odměňování (dále jen „pokyny CEBS“), jež zahrnovaly obecná kritéria pro posouzení významnosti vlivu zaměstnanců na rizikový profil instituce. Průzkum ukázal, že provádění ustanovení o odměňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES (2) institucemi a příslušnými orgány nedosáhlo dostatečné úrovně harmonizace. Rozsah způsobů odměňování zůstal příliš široký, a zejména kritéria používaná k určení kategorií zaměstnanců ne vždy dostatečně zohledňovala vliv jejich pracovních činností na rizikový profil instituce. V přístupech různých institucí a členských států k určení kategorií zaměstnanců zůstaly výrazné rozdíly. Tyto regulační technické normy by proto měly navázat na zkušenosti s uplatňováním směrnice 2006/48/ES a pokynů CEBS a pokusit se dosáhnout vyšší úrovně harmonizace. Orgán EBA v souladu s čl. 75 odst. 2 směrnice 2013/36/EU vydá nové pokyny pro správné zásady odměňování, které jsou v souladu s principy stanovenými v uvedené směrnici.

(4)

Měl by být stanoven soubor jednoznačných kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení hlavních kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, který by zajistil harmonizovaný přístup v celé Unii a pokrýval společný okruh nejvýznamnějších rizik. V souladu s čl. 94 odst. 2 směrnice 2013/36/EU musí všechny kategorie zaměstnanců určené podle uvedených kritérii zohledňovat pouze zaměstnance, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. Instituce by měly také vzít v úvahu výsledky vlastního posouzení rizik v rámci svých vnitřních postupů. Příslušné orgány by měly zajistit, že určení všech zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, bude úplné.

(5)

Členové vedoucího orgánu nesou konečnou odpovědnost za instituci, její strategii a činnosti, a proto mohou mít vždy podstatný vliv na její rizikový profil. To platí jak pro členy vedoucího orgánu v řídící funkci, kteří přijímají rozhodnutí, tak pro členy s dozorčí funkcí, kteří dohlížejí na rozhodovací proces a vznášejí připomínky k přijatým rozhodnutím.

(6)

Vrcholné vedení a vedoucí pracovníci odpovědní za významné obchodní jednotky, za řízení specifických kategorií rizik, jako je riziko likvidity, operační riziko nebo úrokové riziko, a za kontrolní funkce v rámci instituce jsou odpovědní za každodenní řízení podniku, související rizika a kontrolní funkce. To zahrnuje odpovědnost za přijímání strategických nebo jiných zásadních rozhodnutí o činnostech podniku nebo použitém rámci pro provádění kontrol. Rizika, která podnik podstupuje, a způsob jejich řízení jsou nejdůležitějšími faktory pro rizikový profil instituce.

(7)

Kromě zaměstnanců odpovědných za vytváření dalších obchodních příležitostí vystavují instituci významnému operačnímu riziku a dalším rizikům pracovníci odpovědní za poskytování vnitřní podpory, jejichž funkce má zásadní význam pro provoz podniku a již mají pravomoc přijímat rozhodnutí v daných oblastech. Proto má pracovní činnost zaměstnanců v těchto funkcích také podstatný vliv na rizikový profil instituce.

(8)

Úvěrové a tržní riziko je obvykle podstupováno s cílem uzavírat obchody, proto lze dopad činností vyvolávajících tato rizika na rizikový profil posoudit pomocí kritérií založených na limitech odpovědnosti, které se vypočítávají alespoň jednou ročně na základě kapitálových ukazatelů a postupů používaných pro regulační účely, přičemž současně platí prahová hodnota de minimis k úvěrovému riziku, kterou je zajištěna úměrnost uplatňování kritérií pro malé instituce.

(9)

Kritéria k určení zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, by měla zohledňovat skutečnost, že některé instituce mohou být osvobozeny od plnění požadavků týkajících se obchodního portfolia podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3) a že způsoby stanovení limitů se mezi institucemi používajícími různé postupy výpočtu kapitálových požadavků liší.

(10)

Vzhledem k tomu, že výsledek rozhodnutí je často ovlivněn zaměstnanci, od nichž požadavek na přijetí rozhodnutí vychází, zatímco formální rozhodovací pravomoc je v rukou pracovníků ve vyšším vedení nebo ve výborech, měla by kritéria přihlížet k podstatným prvkům takových rozhodovacích procesů.

(11)

Zaměstnanci ve vedoucí pozici odpovídají za činnosti podniku v oblasti spadající do jejich pravomoci. Proto by vhodná kritéria měla zajistit, aby jako zaměstnanci s podstatným vlivem na rizikový profil instituce byli určeni i zaměstnanci, kteří odpovídají za skupiny pracovníků, jejichž činnosti by mohly mít podstatný vliv na rizikový profil instituce. To zahrnuje situace, kdy činnosti jednotlivých pracovníků podléhajících jejich vedení samostatně nemají podstatný vliv na rizikový profil instituce, ale celkový rozsah jejich činností by takový vliv mohl mít.

(12)

Kromě kvalitativních kritérií by k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, měla být stanovena vhodná kvantitativní kritéria. Celková přiznaná odměna závisí zejména na tom, jak zaměstnanci přispívají k úspěšnému dosažení obchodních cílů instituce, tedy na jejich odpovědnosti, povinnostech, schopnostech a dovednostech, jakož i na jejich výkonnosti a na výsledcích instituce. Pokud je zaměstnanci přiznána celková odměna přesahující příslušný limit, lze předpokládat, že se odvíjí od jeho přispění k realizaci cílů instituce a vlivu jeho pracovních činností na rizikový profil instituce. Je proto vhodné založit kvantitativní kritéria na celkové odměně zaměstnance, a to jak v absolutním vyjádření, tak relativně ve vztahu k ostatním zaměstnancům téže instituce. Při uplatňování uvedených kvantitativních kritérií by měla být případně zohledněna skutečnost, že úroveň platů se v jednotlivých jurisdikcích liší. K určení zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, by měly být stanoveny jasné a vhodné limity, a to s přihlédnutím k údajům shromážděným orgánem EBA a příslušnými orgány. Lze oprávněně předpokládat, že kvantitativní kritéria dokládají podstatný vliv zaměstnanců na rizikový profil dané instituce. Tyto předpoklady založené na kvantitativních kritériích se nicméně nepoužijí v případě, kdy instituce stanoví na základě dodatečných objektivních podmínek a s přihlédnutím ke všem rizikům, kterým je nebo může být vystavena, že zaměstnanci ve skutečnosti nemají podstatný vliv na její rizikový profil. Vyloučení zaměstnanců s nejvyšším příjmem, kteří byli podle těchto kritérií určeni, by mělo podléhat schválení příslušným orgánem, aby bylo zajištěno účinné a jednotné uplatňování kritérií. U zaměstnanců s odměnou vyšší než 1 000 000 EUR (osoby s vysokými příjmy) by příslušné orgány měly před schválením vyloučení informovat orgán EBA, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování kritérií, zejména za takových výjimečných okolností. Postup určení zaměstnanců včetně uplatnění možnosti vyloučení by však měly vždy podléhat přezkumu orgány dohledu v souladu s čl. 92 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.

(13)

Také skutečnost, že se zaměstnanec řadí do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení nebo zaměstnanci odpovědní za činnosti spojené s podstupováním rizik, může být ukazatelem, že jeho pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. Při stanovení příjmové skupiny by se neměla brát v úvahu odměna vyplácená zaměstnancům v kontrolních a podpůrných funkcích a členům vedoucího orgánu s dozorčí funkcí. Při uplatňování tohoto kritéria by měla být zohledněna skutečnost, že úroveň platů se v jednotlivých jurisdikcích liší. Instituce by měly mít možnost prokázat, že zaměstnanci, kteří spadají do dané příjmové skupiny, avšak nesplňují žádné kvalitativní nebo jiné kvantitativní kritérium, nemají podstatný vliv na rizikový profil instituce, s přihlédnutím ke všem rizikům, kterým instituce je nebo může být vystavena. Vyloučení zaměstnanců s vysokou celkovou odměnou z použití tohoto kritéria by mělo podléhat oznámení, aby byl umožněn včasný přezkum orgánem dohledu a zajištěno jednotné uplatňování tohoto kritéria.

(14)

Příslušné orgány by měly zajistit, aby instituce vedly záznamy o provedeném posouzení a zaměstnancích, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil, aby příslušné orgány a auditoři mohli posouzení přezkoumat. V dokumentaci by měli být uvedeni též zaměstnanci, kteří byli určeni podle kritérií na základě své odměny, ale jejichž pracovní činnosti nejsou považovány za činnosti s podstatným vlivem na rizikový profil instituce.

(15)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem EBA.

(16)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, jak uvádí čl. 92 odst. 2 směrnice 2013/36/EU, na úrovni skupiny, mateřské společnosti a dceřiných společností, včetně institucí, které jsou zřízeny v offshore finančních centrech.

Článek 2

Použití kritérií

Aniž je dotčena povinnost příslušných orgánů zajistit, aby instituce dodržovaly zásady uvedené v článcích 92, 93 a 94 směrnice 2013/36/EU u všech kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, jak stanoví čl. 92 odst. 2 uvedené směrnice, považují se zaměstnanci, kteří splňují jakékoli kvalitativní kritérium uvedené v článku 3 tohoto nařízení nebo jakékoli kvantitativní kritérium uvedené v článku 4 tohoto nařízení, za zaměstnance s podstatným vlivem na rizikový profil instituce.

Článek 3

Kvalitativní kritéria

Zaměstnanec je považován za zaměstnance s podstatným vlivem na rizikový profil instituce, pokud je splněno jakékoli z těchto kvalitativních kritérií:

1)

zaměstnanec je členem vedoucího orgánu v řídící funkci,

2)

zaměstnanec je členem vedoucího orgánu v dozorčí funkci,

3)

zaměstnanec je členem vrcholného vedení,

4)

zaměstnanec je odpovědný vedoucímu orgánu za činnosti nezávislého řízení rizik, zajišťování shody s předpisy nebo interního auditu,

5)

zaměstnanec nese celkovou odpovědnost za řízení rizik v rámci obchodní jednotky, jak ji definuje čl. 142 odst. 1 bod 3 nařízení (EU) č. 575/2013, které byl přidělen vnitřně stanovený kapitál v souladu s článkem 73 směrnice 2013/36/EU, jenž představuje nejméně 2 % vnitřně stanoveného kapitálu instituce („významná obchodní jednotka“),

6)

zaměstnanec vede významnou obchodní jednotku,

7)

zaměstnanec má vedoucí odpovědnost v rámci jedné z funkcí uvedených v bodě 4 nebo ve významné obchodní jednotce a je přímo podřízen zaměstnanci určenému podle bodu 4 nebo 5,

8)

zaměstnanec má vedoucí odpovědnost ve významné obchodní jednotce a je přímo podřízen zaměstnanci, který tuto jednotku vede,

9)

zaměstnanec vede útvar zodpovědný za právní záležitosti, finance včetně zdanění a sestavování rozpočtu, lidské zdroje, odměňování, informační technologie nebo ekonomickou analýzu,

10)

zaměstnanec je odpovědný za výbor, který odpovídá za řízení kategorie rizika uvedené v článcích 79 až 87 směrnice 2013/36/EU, s výjimkou úvěrového a tržního rizika, nebo je členem takového výboru,

11)

ve vztahu k expozicím úvěrovému riziku o nominální hodnotě na transakci představující 0,5 % kmenového kapitálu tier 1 instituce a činící nejméně 5 milionů EUR zaměstnanec:

a)

odpovídá za iniciování úvěrových návrhů nebo strukturování úvěrových produktů, což může vést ke vzniku uvedených expozic úvěrovému riziku, nebo

b)

má pravomoc přijmout, schválit nebo zamítnout rozhodnutí o takové expozici úvěrovému riziku, nebo

c)

je členem výboru, který má pravomoc přijímat rozhodnutí podle písmene a) nebo b),

12)

ve vztahu k instituci, na niž se nevztahuje výjimka pro malá obchodní portfolia podle čl. 94 nařízení (EU) č. 575/2013, zaměstnanec:

a)

má pravomoc přijmout, schválit nebo zamítnout rozhodnutí o transakcích v obchodním portfoliu, které v souhrnu splňují jeden z následujících limitů:

i)

používá-li se standardizovaný přístup, kapitálový požadavek k tržním rizikům, který představuje 0,5 % či více kmenového kapitálu tier 1 instituce, nebo

ii)

je-li pro regulatorní účely schválena metoda interního modelu, 5 % či více interního limitu instituce pro hodnotu v riziku pro expozice obchodního portfolia na hladině spolehlivosti 99 % (jednostranný interval spolehlivosti), nebo

b)

je členem výboru, který má pravomoc přijímat rozhodnutí podle písmene a),

13)

zaměstnanec má vedoucí odpovědnost za skupinu zaměstnanců, kteří jsou samostatně oprávněni zavazovat instituci v rámci transakcí, a jsou splněny obě tyto podmínky:

a)

tato oprávnění ve svém součtu dosahují nebo přesahují limit stanovený v bodě 11 písm. a), v bodě 11 písm. b) nebo v bodě 12 písm. a) podbodě i),

b)

je-li pro regulatorní účely schválena metoda interního modelu, tato oprávnění dosahují 5 % či více interního limitu instituce pro hodnotu v riziku pro expozice obchodního portfolia na hladině spolehlivosti 99 % (jednostranný interval spolehlivosti). Pokud instituce nevypočítává hodnotu v riziku na úrovni tohoto zaměstnance, sečtou se limity hodnoty v riziku jemu podřízených zaměstnanců,

14)

pokud jde o rozhodnutí schválit nebo zamítnout zavádění nových produktů, zaměstnanec:

a)

má pravomoc přijímat takováto rozhodnutí, nebo

b)

je členem výboru, který má pravomoc přijímat taková rozhodnutí,

15)

zaměstnanec má vedoucí odpovědnost za zaměstnance, který splňuje některé z kritérií stanovených v bodech 1 až 14.

Článek 4

Kvantitativní kritéria

1.   S výhradou odstavců 2 až 5 je zaměstnanec považován za zaměstnance s podstatným vlivem na rizikový profil instituce, pokud je splněno jakékoli z těchto kvantitativních kritérií:

a)

zaměstnanci byla v předchozím účetním období přiznána celková odměna ve výši 500 000 EUR nebo více,

b)

zaměstnanec patří mezi 0,3 % počtu zaměstnanců, zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé číslo, kterým byla v předchozím účetním období přiznána nejvyšší celková odměna,

c)

zaměstnanci byla v předchozím účetním období přiznána celková odměna, která se rovná nejnižší celkové odměně přiznané v témže účetním období členu vrcholného vedení nebo je vyšší, nebo zaměstnanec splňuje jakékoli kritérium uvedené v čl. 3 bodech 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 nebo 14.

2.   Kritérium stanovené v odstavci 1 se nepovažuje za splněné, pokud instituce stanovila, že pracovní činnosti zaměstnance nemají podstatný vliv na rizikový profil instituce, protože zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří:

a)

vykonává pracovní činnosti a má pravomoci pouze v obchodní jednotce, jež není významnou obchodní jednotkou, nebo

b)

nemá v rámci výkonu pracovních činností podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky.

3.   Podmínka uvedená v odst. 2 písm. b) se hodnotí na základě objektivních kritérií, která zohledňují veškerá relevantní rizika a ukazatele výkonnosti, jež instituce používá k identifikaci, řízení a sledování rizik v souladu s článkem 74 směrnice 2013/36/EU, a na základě povinností a pravomocí zaměstnance nebo kategorie zaměstnanců a jejich vlivu na rizikový profil instituce v porovnání s vlivem pracovních činností zaměstnanců určených podle kritérií stanovených v článku 3 tohoto nařízení.

4.   Instituce oznámí příslušnému orgánu odpovědnému za obezřetnostní dohled nad institucí, že ve vztahu ke kritériu v odst. 1 písm. a) uplatňuje odstavec 2. V oznámení instituce uvede, na jakém základě stanovila, že dotyčný zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, splňuje některou z podmínek stanovených v odstavci 2, a popřípadě přiloží posouzení, jež provedla podle odstavce 3.

5.   Uplatnění odstavce 2 ve vztahu k zaměstnanci, kterému byla v předchozím účetním období přiznána celková odměna ve výši 750 000 EUR nebo více, nebo ve vztahu ke kritériu v odst. 1 písm. b) podléhá předchozímu schválení příslušným orgánem odpovídajícím za obezřetnostní dohled nad institucí.

Příslušný orgán vydá předchozí souhlas, pouze je-li instituce schopna prokázat, že je splněna některá z podmínek stanovených v odstavci 2, a ve vztahu k podmínce v odst. 2 písm. b) s přihlédnutím ke kritériím pro posouzení stanoveným v odstavci 3.

Pokud byla zaměstnanci v předchozím účetním období přiznána celková odměna ve výši 1 000 000 EUR nebo více, vydá příslušný orgán předchozí souhlas pouze za výjimečných okolností. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, informuje příslušný orgán před vydáním svého souhlasu pro takového zaměstnance Evropský orgán pro bankovnictví.

Článek 5

Výpočet přiznané odměny

1.   Pro účely tohoto nařízení se výše odměny, jež byla přiznána, ale zatím nevyplacena, stanoví podle hodnoty ke dni přiznání bez ohledu na použití diskontní sazby uvedené v čl. 94 odst. 1 písm. g) bodu iii) směrnice 2013/36/EU nebo na snížení při vyplacení, ať již z důvodu zpětného vyžádání, malusu či jinak. Všechny částky se počítají v hrubé výši a v přepočtu na plné pracovní úvazky.

2.   Pro účely čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) lze přiznanou odměnu posuzovat odděleně za každý členský stát a třetí zemi, kde má instituce pobočku, a zaměstnanci jsou přiděleni zemi, v níž vykonávají převážnou část svých činností.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2014

ze dne 5. června 2014,

kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1), a zejména na článek 50 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (2), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 487/2013 (3) se mění některá jazyková znění tabulek se standardními větami o nebezpečnosti zařazených do přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008 a některá jazyková znění tabulek s pokyny pro bezpečné zacházení zařazených do přílohy IV uvedeného nařízení. V důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 je nutné, aby všechny standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění nařízení Komise (EU) č. 487/2013, byly k dispozici rovněž v chorvatšině. Tímto nařízením se zavádějí nezbytné úpravy jazykových znění tabulek.

(2)

Část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje dva seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. V tabulce 3.1 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008. V tabulce 3.2 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (4).

(3)

Návrhy na nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a označení některých látek byly předloženy Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008. Na základě stanovisek k těmto návrhům, která vydal Výbor pro posuzování rizik působící v rámci Evropské agentury pro chemické látky, jakož i připomínek zúčastněných stran, je vhodné změnou přílohy VI uvedeného nařízení zavést, zrušit či aktualizovat harmonizované klasifikace a označení některých látek.

(4)

Dodržování nových harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé budou potřebovat určité časové období na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým klasifikacím a prodali stávající zásoby. Kromě toho budou potřebovat určité časové období i na to, aby mohli splnit povinnosti pro registraci, které vyplývají z nových harmonizovaných klasifikací látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, kategorií 1 A a 1B (tabulka 3.1) a kategorií 1 a 2 (tabulka 3.2) nebo jako vysoce toxické pro vodní organismy s možností vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, zejména pak povinnosti stanovené v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5).

(5)

V souladu s přechodnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1272/2008, která umožňují dobrovolně použít nová ustanovení dříve, by dodavatelé měli mít možnost použít nové harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem dobrovolně přizpůsobit označování a balení před lhůtou k dosažení souladu.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

3)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 mohou být před 1. prosincem 2014, resp. před 1. červnem 2015 látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny v souladu s tímto nařízením.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 nemusí být látky klasifikované, označené a zabalené v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh před 1. prosincem 2014 znovu označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením, a to až do 1. prosince 2016.

3.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 nemusí být směsi klasifikované, označené a zabalené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) nebo nařízením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh před 1. červnem 2015 znovu označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením, a to až do 1. června 2017.

4.   Odchylně od čl. 3 odst. 3 lze harmonizované klasifikace stanovené v příloze III tohoto nařízení použít přede dnem uvedeným v čl. 3 odst. 3.

Článek 3

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2 se pro látky použije od 1. prosince 2014 a pro směsi od 1. června 2015.

3.   Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použije od 1. dubna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 149, 1.6.2013, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).


PŘÍLOHA I

V příloze III části 1 se tabulka 1.1 mění takto:

1)

U kódu H229 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Spremnik pod tlakom:može se rasprsnuti ako se grije.“

2)

U kódu H230 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.“

3)

U kódu H231 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV část 2 se mění takto:

1)

Tabulka 1.2 se mění takto:

a)

U kódu P210 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.“

b)

U kódu P223 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.“

c)

U kódu P244 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.“

d)

U kódu P251 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

e)

U kódu P284 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

2)

Tabulka 1.3 se mění takto:

a)

U kódu P310 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

b)

U kódu P311 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

c)

U kódu P312 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

d)

U kódu P340 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

e)

U kódu P352 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…“

f)

U kódu P361 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.“

g)

U kódu P362 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.“

h)

U kódu P364 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.“

i)

U kódu P378 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Za gašenje rabiti …“

j)

U kombinovaných kódů P301 + P310 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

k)

U kombinovaných kódů P301 + P312 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

l)

U kombinovaných kódů P302 + P352 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…“

m)

U kombinovaných kódů P303 + P361 + P353 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

n)

U kombinovaných kódů P304 + P340 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

o)

U kombinovaných kódů P308 + P311 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

p)

U kombinovaných kódů P342 + P311 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

q)

U kombinovaných kódů P361 + P364 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

r)

U kombinovaných kódů P362 + P364 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

s)

U kombinovaných kódů P370 + P378 se za položku odpovídající jazyku GA vkládá následující:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“


PŘÍLOHA III

Příloha VI část 3 se mění takto:

1)

Tabulka 3.1 se mění takto:

a)

Položka odpovídající indexovému číslu 015-188-00-X se zrušuje.

b)

Položky odpovídající indexovým číslům 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 a 616-035-00-5 se nahrazují těmito odpovídajícími položkami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krev, brzlík)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krev, brzlík)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

c)

Následující položky se vkládají v souladu s posloupností položek stanovených v tabulce 3.1:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 plíce) (inhalační)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 plíce) (inhalační)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 hrtan)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 hrtan)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1“

 

2)

Tabulka 3.2 se mění takto:

a)

Položka odpovídající indexovému číslu 015-188-00-X se zrušuje.

b)

Položky odpovídající indexovým číslům 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 a 616-035-00-5 se nahrazují těmito odpovídajícími položkami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %“

 

c)

Následující položky se vkládají v souladu s posloupností položek stanovených v tabulce 3.2:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %“

 


6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 606/2014

ze dne 5. června 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

46,1

MK

77,0

TR

76,3

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,1

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

132,6

ZZ

123,6

0808 10 80

AR

105,4

BR

86,4

CL

101,0

CN

98,8

NZ

141,9

US

173,1

UY

158,2

ZA

94,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

257,1

ZZ

257,1

0809 29 00

TR

379,1

ZZ

379,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. června 2014,

kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie

(oznámeno pod číslem C(2014) 3582)

(Text s významem pro EHP)

(2014/332/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 15 písm. a), čl. 16 odst. 2 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární podmínky pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze z těch třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky.

(2)

Rozhodnutí Komise 92/260/EHS (3) stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dočasný dovoz evidovaných koní do Unie na dobu kratší než 90 dnů ze třetích zemí zařazených do specifických sanitárních skupin stanovených v příloze I uvedeného rozhodnutí. Příloha II uvedeného rozhodnutí stanoví vzory veterinárních osvědčení, která musí doprovázet zvířata přijíždějící ze třetích zemí zařazených do odpovídajících sanitárních skupin.

(3)

Rozhodnutí Komise 93/197/EHS (4) stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Unie ze třetích zemí zařazených do specifických sanitárních skupin stanovených v příloze I uvedeného rozhodnutí. Zmíněná příloha rovněž uvádí kategorii koňovitých, jejichž dovoz z dané třetí země je povolen. Příloha II uvedeného rozhodnutí stanoví vzory veterinárních osvědčení, která musí doprovázet zvířata přijíždějící ze třetích zemí zařazených do odpovídajících sanitárních skupin.

(4)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (5) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(5)

Z dostupných informací vyplývá, že Indie je prostá moru koní v souladu s právními předpisy Unie a poslední případ moru koní byl zaznamenán v roce 1963. Indie je rovněž po dobu dvou let prostá venezuelské encefalomyelitidy koní, která v uvedené třetí zemi nebyla nikdy zaznamenána. Nicméně vozhřivka se na částech území Indie vyskytuje a o výskytu hřebčí nákazy není k dispozici dostatek informací.

(6)

S ohledem na epizootologickou situaci v Indii, pokud jde o nákazy přenosné na koňovité, by uvedená třetí země měla být zařazena do sanitární skupiny C stanovené v příloze I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS.

(7)

Jelikož riziko nákazou vozhřivky je menší pro evidované koně, je vhodné omezit dovoz koňovitých do Unie na evidované koně a požadovat, aby uvedení evidovaní koně dovážení do Unie v souladu s rozhodnutími 92/260/EHS nebo 93/197/EHS byli podrobeni vyšetření na vozhřivku a hřebčí nákazu. Vzor veterinárního osvědčení „C“ stanovený v příslušné příloze II uvedených rozhodnutí by proto měl stanovit tato vyšetření pro dovoz uvedených evidovaných koní z Indie.

(8)

Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS a rozhodnutí 93/197/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Dopisem ze dne 31. prosince 2013 informovala Indie Komisi o vytvoření pásma prostého nákaz koňovitých v Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, základna Mérat, distrikt Mérat, divize Mérat ve státě Uttarpradéš a poskytla nezbytné záruky požadované v souladu s článkem 12 směrnice 2009/156/ES.

(10)

Až do výsledku auditní mise Komise a vzhledem k tomu, že si Indie přeje zúčastnit se Světových jezdeckých her Mezinárodní jezdecké federace (FEI), které se budou konat v Normandii ve Francii v srpnu 2014, by mělo být pásmo prosté nákaz koňovitých vytvořené v Indii dočasně schváleno do října 2014.

(11)

Regionalizace by měla také zahrnovat přístupové cesty pro přesun evidovaných koní z pásma prostého nákaz koňovitých na nejbližší mezinárodní letiště, pro něž Indie předložila standardní operační postupy a opatření biologické bezpečnosti.

(12)

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Přílohy I a II rozhodnutí 93/197/EHS se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. června 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67).

(4)  Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16).

(5)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS se mění takto:

1)

V příloze I se seznam třetích zemí zařazených do sanitární skupiny C nahrazuje tímto:

„Sanitární skupina C (1)

Kanada (CA), Čína (3) (CN), Hongkong (HK), Indie (3) (IN), Japonsko (JP), Korejská republika (KR), Macao (MO), Malajsie (poloostrov) (MY), Singapur (SG), Thajsko (TH), Spojené státy americké (US)“

2)

V příloze II se ve vzoru veterinárního osvědčení C v oddíle III písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

Jestliže kůň pochází z Číny (1) (3), Indie (1) (3) nebo Thajska (3), byl u něj proveden test reakce vazby komplementu na vozhřivku a na hřebčí nákazu s negativními výsledky při rozředění séra v poměru 1:10 ze vzorku krve odebraného během 10 dnů před vývozem dne … (4) (5).“


PŘÍLOHA II

Přílohy I a II rozhodnutí 93/197/EHS se mění takto:

1)

V příloze I se seznam třetích zemí zařazených do sanitární skupiny C nahrazuje tímto:

„Sanitární skupina C (1)

Kanada (CA), Čína (2) (3) (CN), Hongkong (3) (HK), Indie (2) (3)(IN), Japonsko (3) (JP), Korejská republika (3) (KR), Macao (3) (MO), Malajsie (poloostrov) (3) (MY), Singapur (3) (SG), Thajsko (3) (TH), Spojené státy americké (US)“

2)

V příloze II se ve vzoru veterinárního osvědčení C v oddíle III písmeno m) nahrazuje tímto:

„m)

Jestliže kůň pochází z Číny (1) (3), Indie (1) (3)nebo Thajska (3), byl u něj proveden test reakce vazby komplementu na vozhřivku a na hřebčí nákazu s negativními výsledky při rozředění séra v poměru 1:10 ze vzorku krve odebraného během 10 dnů před vývozem dne … (4).“


PŘÍLOHA III

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:

1)

V pořadí podle kódů zemí ISO se vkládá nový řádek, který zní:

„IN

Indie

IN-0

celá země

C

 

IN-1

pásmo prosté nákaz koňovitých v Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, základna Mérat, distrikt Mérat, divize Mérat, stát Uttarpradéš včetně silničního spojení na letiště v Dillí a z něj

(viz pole 6)

C

X

X

platí do 31. října 2014“

2)

Doplňuje se nové pole 6, které zní:

„Pole 6:

 

IN

Indie

IN-1

Pásmo prosté nákaz koňovitých v Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, základna Mérat, distrikt Mérat, divize Mérat, stát Uttarpradéš (lokalizace: 29.028893, 77.731018 nebo +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″) a obklopené 10 km pásmem dozoru, včetně přístupu přes silnice Roorkee, Mawana a Delhi Road na národní dálnici č. 58, dále po Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, národní dálnici č. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg na Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové v Dillí.“


6.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. června 2014

o ochraně osobních údajů v portálu evropské e-justice

(2014/333/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení z května 2008 (1) Komise uvedla, že bude pracovat na konceptu a zprovoznění portálu evropské e-justice (dále jen „portál“), jehož řízení se ujme v úzké spolupráci s členskými státy.

(2)

Víceletý akční plán v oblasti evropské e-justice na období let 2009–2013 (2) ze dne 8. listopadu 2008 pověřil realizací portálu Evropskou komisi. Portál byl spuštěn dne 16. července 2010. Vzhledem k tomu, že portál je teprve nyní připraven na první propojení vnitrostátních rejstříků, jež obnáší zpracování osobních údajů, stalo se přijetí tohoto rozhodnutí nezbytným až za současné situace.

(3)

Cílem portálu je přispět k realizaci evropského soudního prostoru, a to usnadněním a podporou přístupu ke spravedlnosti a posílení informačních a komunikačních technologií, jež mají usnadnit přeshraniční elektronické soudní řízení a justiční spolupráci.

(4)

Orgány, subjekty, úřady a agentury Evropské unie stejně jako členské státy musí při provádění právních předpisů Unie ctít základní práva a dodržovat zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů stanovené v článku 8 uvedené listiny.

(5)

Vzhledem k tomu, že řada rozmanitých úkolů a funkcí Komise a členských států týkající se portálu obnáší rozličné povinnosti a závazky, pokud jde o ochranu údajů, je nezbytné, aby tyto byly jasně vymezeny.

(6)

S ohledem na zvláštní povahu činností souvisejících s portálem e-justice, vytvořených na základě spolupráce mezi Komisí a členskými státy, je úloha Komise při zpracování osobních údajů prostřednictvím portálu omezená. Je třeba upřesnit, že Komise nenese žádnou odpovědnost za obsah vzájemně propojených vnitrostátních databází, který je prostřednictvím portálu dostupný.

(7)

Zpracovávání osobních údajů Komisí v rámci portálu se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). V této souvislosti je Komise zejména odpovědná za poskytování infrastruktury IT pro funkce portálu, včetně propojení vnitrostátních databází.

(8)

V souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 by mělo být výslovně uvedeno, pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají. Komise by tudíž měla osobní údaje v rámci portálu zpracovávat pouze za účelem poskytnutí přístupu k vzájemně propojeným vnitrostátním databázím s osobními údaji, poskytnutí interaktivních služeb umožňujícím uživatelům komunikovat přímo s příslušnými orgány v jiném členském státě, poskytnutí přístupu k veřejným informacím pro registrované uživatele nebo poskytnutí kontaktních údajů.

(9)

Komise by se měla opřít o systémové technologie, které zohledňují koncepci „ochrany údajů již od návrhu“. Při uplatňování této koncepce by mělo být při návrhu funkce spojené se zpracováním osobních údajů prostřednictvím portálu, jakož i jiných funkcí portálu, provedeno posouzení dopadů na ochranu soukromí a osobních údajů. Toto posouzení určí potenciální rizika v souvislosti s ochranou údajů. Rovněž uvede vhodná opatření a záruky, které mají být začleněny do systému ochrany osobních údajů.

(10)

Při provádění činností souvisejících s propojením vnitrostátních databází by Komise měla nepřetržitě a náležitě posuzovat bezpečnost.

(11)

Prostřednictvím portálu mohou být dostupné pouze informace, které jsou v propojených vnitrostátních databázích veřejně přístupné. Portál by neměl umožňovat, aby byly pro různé účely kombinovány údaje z různých vzájemně propojených vnitrostátních databází,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví funkce a povinnosti Evropské komise v souvislosti s požadavky na ochranu údajů při zpracovávání osobních údajů v rámci evropského portálu e-justice (dále jen „portál“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice stanovené nařízením (ES) č. 45/2001. Vedle toho se rozumí:

a)

„účastníkem evropské e-justice“ každý zástupce členského státu nebo partnerské organizace evropské e-justice, jemuž bylo uděleno povolení měnit obsah portálu (jeho částí);

b)

„vzájemně propojenými vnitrostátními databázemi“ databáze, které obsahují veřejně přístupné informace, provozované členskými státy a jinými subjekty, jako jsou profesní sdružení a neziskové organizace, které jsou propojeny prostřednictvím portálu tak, že informace přístupné na vnitrostátní úrovni jsou dostupné přes portál;

c)

„veřejně přístupnými informacemi“ informace, které jsou přístupné veřejnosti prostřednictvím internetu;

d)

„registrovaným uživatelem“ uživatel portálu, který se v portálu registroval prostřednictvím ověřovací služby Evropské komise (ECAS), např. jako „účastník evropské e-justice“.

Článek 3

Zpracovávání údajů

Komise zpracovává osobní údaje v rámci portálu pouze v rozsahu nezbytném pro účely:

a)

poskytnutí přístupu k vzájemně propojeným vnitrostátním databázím obsahujícím osobní údaje;

b)

poskytnutí interaktivních služeb, které registrovaným uživatelům umožní přímo komunikovat s příslušnými orgány v jiném členském státě;

c)

zajištění přístupu k veřejně dostupným informacím pro registrované uživatele;

d)

poskytnutí kontaktních údajů.

Článek 4

Povinnosti správce údajů

1.   Komise vykonává své povinnosti správce údajů podle čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 v souladu se svými příslušnými povinnostmi v rámci portálu, jak je uvedeno v tomto článku.

2.   Komise zajistí dostupnost, údržbu a bezpečnost infrastruktury IT portálu.

3.   Komise odpovídá za tyto úkony související se zpracováním osobních údajů:

a)

uspořádávání;

b)

sdělení prostřednictvím přenosu;

c)

šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění;

d)

srovnávání či kombinování osobních údajů z propojených vnitrostátních databází nebo osobních údajů týkajících se registrovaných uživatelů.

4.   Za účelem plnění svých povinností jakožto správce údajů Komise vymezí potřebné politiky a uplatní vhodná technická řešení.

5.   Komise provádí technická opatření nutná k zajištění bezpečnosti při přenosu osobních údajů a jejich zobrazení na portálu, zejména důvěrnosti a integrity při jakémkoli jejich přenosu do portálu a z něj.

6.   Komise nenese odpovědnost za žádný z aspektů ochrany údajů, které se týkají:

a)

počátečního shromažďování a uchovávání údajů z propojených vnitrostátních databází;

b)

jakýchkoli rozhodnutí přijatých členskými státy o zpřístupnění takových údajů prostřednictvím portálu;

c)

obsahu jakéhokoli údaje z vzájemně propojených vnitrostátních databází, který je dostupný prostřednictvím portálu.

7.   Povinnostmi Komise není dotčena odpovědnost členských států a jiných subjektů za obsah a provoz propojených vnitrostátních databází, které spravují.

Článek 5

Informační povinnosti

1.   Komise poskytne subjektům údajů informace uvedené v článcích 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001, pokud jde o poskytování informací, za něž Komise podle tohoto rozhodnutí odpovídá.

2.   Aniž jsou dotčeny její povinnosti vůči subjektům údajů členských států a jiných subjektů působících v rámci propojených vnitrostátních databází, Komise rovněž informuje subjekty údajů o tom, na koho se obrátit, aby mohly účinně využít svého práva na informace, na přístup, na opravu a na námitku podle příslušných právních předpisů na ochranu údajů. Komise odkáže na prohlášení o ochraně osobních údajů členských států a jiných orgánů.

3.   Komise na portálu rovněž zpřístupní:

a)

překlady prohlášení členských států o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v odstavci 2, do příslušných jazyků portálu;

b)

ucelené prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se portálu v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 v jasné a srozumitelné podobě.

Článek 6

Uchovávání osobních údajů

1.   Pokud jde o výměnu informací z propojených vnitrostátních databází, žádné osobní údaje týkající se subjektů údajů nesmějí být na portálu uchovávány. Veškeré takové údaje se uchovávají ve vnitrostátních databázích provozovaných členskými státy nebo jinými subjekty.

2.   Osobní údaje týkající se uživatelů portálu nebo osobní údaje jimi poskytované nesmějí být na portálu uchovávány, kromě případů, kdy se tito uživatelé přihlásili jako registrovaní uživatelé. Osobní údaje registrovaných uživatelů se uchovávají tak dlouho, dokud registrovaný uživatel nepožádá o zrušení své registrace. V souladu s článkem 3 se osobní údaje týkající se účastníků nebo kontaktních osob evropské e-justice uchovávají pouze po dobu, po kterou tyto osoby vykonávají svou funkci.

Článek 7

Datum použitelnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  KOM(2008) 329 v konečném znění, 30.5.2008.

(2)  Úř. věst. C 75, 31.3.2009, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).