ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 151

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 57
21. května 2014


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 534/2014/EU ze dne 15. května 2014 o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice

9

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/293/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

16

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

18

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 535/2014 ze dne 20. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/294/SZBP ze dne 20. května 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)

24

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/62/EU

ze dne 15. května 2014

o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 83 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Euro jako jednotná měna sdílená členskými státy eurozóny významně ovlivňuje hospodářství Unie a každodenní život jejích občanů. Od zavedení do oběhu v roce 2002 však způsobilo padělání eura finanční škodu ve výši nejméně 500 milionů EUR, neboť je to měna, na kterou se neustále zaměřuje trestná činnost organizovaných padělatelských skupin. Je v zájmu Unie jako celku bránit jakékoli činnosti, při níž může paděláním dojít k narušení pravosti eura, a takovou činnost postihovat.

(2)

Padělání peněz má značný negativní dopad na společnost. Poškozuje občany i podniky, protože nemají nárok na náhradu za padělky, i když je obdrželi v dobré víře. Mohlo by vést až k obavám spotřebitelů z toho, že hotové peníze nejsou dostatečně chráněny, a ke strachu z přijetí padělaných bankovek a mincí. Zajištění důvěry občanů, podniků a finančních institucí ve všech členských státech a v třetích zemích v pravost bankovek a mincí má tudíž zásadní význam.

(3)

Je zapotřebí zajistit, aby ve všech členských státech platila účinná a efektivní opatření trestního práva, která vhodným způsobem chrání euro a jiné měny, jež jsou zákonnými platidly.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 (4) stanoví povinnost členských států, jejichž měnou je euro, zajistit přiměřené sankce proti padělání a napodobování eurobankovek a euromincí.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 (5) a (ES) č. 1339/2001 (6) stanoví opatření nutná pro ochranu eura proti padělání, a zejména opatření nutná ke stažení padělaných eurobankovek a euromincí z oběhu.

(6)

Mezinárodní úmluva o potírání penězokazectví, podepsaná v Ženevě dne 20. dubna 1929, a protokol k ní (dále jen „ženevská úmluva“) (7) stanoví pravidla pro účinné předcházení trestnému činu padělání měny, jeho stíhání a trestání. Úmluva usiluje především o to, aby za trestné činy padělání peněz byly ukládány přísné trestní a jiné sankce. Všechny smluvní strany ženevské úmluvy musí na jiné měny, než je měna vlastní, uplatňovat zásadu zákazu diskriminace.

(7)

Tato směrnice doplňuje ustanovení ženevské úmluvy a usnadňuje členským státům její uplatňování. Za tímto účelem je důležité, aby členské státy byly stranami ženevské úmluvy.

(8)

Tato směrnice vychází z rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (8). Doplňuje uvedené rámcové rozhodnutí o další ustanovení týkající se výše sankcí, vyšetřovacích nástrojů a analýzy, identifikace a rozpoznávání padělků eurobankovek a euromincí v soudních řízeních.

(9)

Tato směrnice by měla chránit všechny bankovky a mince, které jsou zákonným platidlem, bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny z papíru, kovu, nebo jiných materiálů.

(10)

Ochrana eura a jiných měn vyžaduje společnou definici trestných činů souvisejících s paděláním měny, jakož i společné účinné, přiměřené a odrazující sankce, které jsou ukládány fyzickým i právnickým osobám. V zájmu zachování souladu s ženevskou úmluvou by tato směrnice měla upravovat trestnost stejných trestných činů, jaké stanoví ženevská úmluva. Padělání bankovek a mincí a jejich uvádění do oběhu by proto mělo být trestným činem. Rozsáhlá příprava těchto trestných činů, např. výroba nástrojů či součástek k padělání, by měla být trestána samostatně. Společným cílem těchto definic trestných činů by mělo být vyvolání odstrašujícího účinku, pokud jde o nakládání s padělanými bankovkami a mincemi, nástroji či jinými prostředky k padělání.

(11)

Zneužití legálních zařízení nebo materiálů oprávněných tiskáren nebo mincoven pro výrobu padělaných bankovek nebo mincí, jež jsou určeny k podvodnému použití, by mělo být rovněž trestným činem. Toto zneužití se vztahuje se to na případy, kdy národní centrální banka nebo mincovna či jiný oprávněný podnik produkuje bankovky nebo mince nad rámec kvóty stanovené Evropskou centrální bankou (ECB). Vztahuje se i na případy, kdy zaměstnanec oprávněné tiskárny nebo mincovny zneužije dané zařízení k vlastním účelům. Toto jednání by mělo být trestné jako trestný čin i v případě, že nedošlo k překročení stanovené kvóty, protože po uvolnění do oběhu by nebylo možné odlišit vyrobené bankovky a mince od zákonných platidel.

(12)

Ochrana zakotvená touto směrnicí by se měla vztahovat i na bankovky a mince, které nebyly ještě ECB nebo národními centrálními bankami formálně vydány. Ochrana by se proto měla vztahovat například na euromince s novou národní stranou nebo nové série eurobankovek před tím, než jsou oficiálně dány do oběhu.

(13)

Trestné by případně měly být i návod, pomoc, účastenství a pokus týkající se spáchání hlavních trestných činů padělání, včetně zneužití legálních zařízení nebo materiálů a padělání bankovek a mincí, které nebyly formálně vydány, ale jsou určeny pro uvolnění do oběhu. Tato směrnice nevyžaduje, aby členské státy stanovily trestnost pokusu o spáchání trestného činu, který souvisí s nástroji či součástkami k padělání.

(14)

Součástí všech znaků skutkové podstaty trestných činů stanovených v této směrnici by měl být úmysl.

(15)

Padělání peněz je trestným činem, za který se v členských státech tradičně ukládají vysoké sankce. Důvodem k tomu je závažnost tohoto trestného činu a jeho dopad na občany a podniky i potřeba zajistit důvěru občanů a podniků v pravost eura a jiných měn. Týká se to zejména eura, které je společnou měnou více než 330 milionů lidí v eurozóně a které je druhou nejvýznamnější mezinárodní měnou.

(16)

Členské státy by měly ve svém vnitrostátním právu stanovit trestní sankce v souvislosti s právními předpisy Unie v oblasti boje proti padělání peněz. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující a měly by zahrnovat tresty odnětí svobody. Minimální výše horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody, kterou tato směrnice stanoví za trestné činy v ní stanovené, by měla být ukládána přinejmenším v případě nejzávažnějších forem této trestné činnosti.

(17)

Výše sankcí by měla být účinná a odrazující, ale neměla by přesahovat míru, která je pro dané trestné činy přiměřená. Ačkoliv by úmyslné předávání padělaných peněz, které byly nabyty v dobré víře, mohlo být ve vnitrostátním právu členských států stíháno jiným druhem trestní sankce, včetně pokuty, měly by tyto vnitrostátní právní předpisy stanovit tresty odnětí svobody jako nejvyšší sankci. Sankce odnětí svobody pro fyzické osoby budou mít na potenciální pachatele trestných činů silný odstrašující účinek v celé Unii.

(18)

Jelikož tato směrnice zavádí minimální pravidla, členské státy mohou přijmout nebo zachovat přísnější předpisy pro trestné činy padělání peněz.

(19)

Touto směrnicí nejsou dotčena obecná pravidla a zásady vnitrostátního trestního práva týkající se uplatňování a výkonu trestů podle konkrétních okolností v každém jednotlivém případě.

(20)

Vzhledem k tomu, že důvěru v pravost bankovek a mincí může narušit nebo ohrozit rovněž jednání právnických osob, měly by být právnické osoby odpovědné za trestné činy, které byly spáchány jejich jménem.

(21)

K zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání trestných činů padělání peněz by orgány odpovědné za vyšetřování nebo stíhání těchto trestných činů měly mít možnost disponovat účinnými vyšetřovacími nástroji, jako jsou ty používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Tyto nástroje by v příslušných případech mohly zahrnovat například odposlech, skryté sledování včetně elektronického sledování, monitorování bankovních účtů a jiná finanční vyšetřování. Jelikož je třeba přihlížet mimo jiné k zásadě proporcionality, mělo by používání takových nástrojů podle vnitrostátních právních předpisů odpovídat povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů. Mělo by být dodržováno právo na ochranu osobních údajů.

(22)

Členské státy by měly stanovit svou soudní příslušnost v souladu s ženevskou úmluvou a s úpravou soudní příslušnosti vyplývající z jiných trestněprávních předpisů Unie, tedy pro trestné činy spáchané na jejich území a pro trestné činy spáchané jejich státními příslušníky, protože trestné činy se obecně nejlépe řeší v rámci systému trestního soudnictví země, ve které byly spáchány.

(23)

Vzhledem k významné úloze, kterou euro plní v hospodářství i společnosti Unie, a vzhledem ke specifikům ohrožení eura jako měny s celosvětovým významem, což se projevuje významným počtem tiskáren ve třetích zemích, je zapotřebí přijmout další opatření k jeho ochraně. Je proto třeba zavést soudní příslušnost pro trestné činy týkající se eura, které byly spáchány mimo území daného členského státu, pokud se pachatel buď nachází na území tohoto členského státu a není vydán, nebo pokud byla padělané eurobankovky či euromince, která mají vztah k trestnému činu, nalezeny v tomto členském státě.

S ohledem na objektivně odlišnou situaci členských států, jejichž měnou je euro, je vhodné, aby se povinnost zavést tuto soudní příslušnost vztahovala pouze na tyto členské státy. Pro účely stíhání trestných činů stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2 a 3, pokud se týkají čl. 3 odst. 1 písm. a), jakož i návodu, pomoci, účastenství a pokusu spáchání těchto trestných činů, by soudní příslušnost neměla být podmíněna tím, aby dané skutky představovaly trestný čin v místě, kde byly spáchány. Členské státy by měly při uplatňování této soudní příslušnosti přihlížet k tomu, zda trestné činy řeší systém trestního soudnictví země, v níž byly spáchány, a měly by dodržovat zásadu proporcionality, zejména pokud jde o odsouzení za tentýž trestný čin v třetí zemi.

(24)

V případě eura je identifikace padělaných eurobankovek a euromincí soustředěna v národních analytických střediscích a v národních mincovních analytických střediscích, které jsou k tomu určeny nebo zřízeny podle nařízení (ES) č. 1338/2001. Analýza, identifikace a rozpoznávání padělaných eurobankovek a euromincí by měly být umožněny i v průběhu soudního řízení, aby se urychlilo odhalení zdroje výroby padělků v daném trestním vyšetřování nebo stíhání a aby se předešlo a zamezilo dalšímu oběhu těchto druhů padělků, a to v souladu se zásadou spravedlivého a účinného procesu. Přispělo by se tak k účinnosti boje proti trestným činům padělání a současně by se zvýšilo předávání zabavených padělků během probíhajícího trestního řízení, s výhradou omezených výjimek, kdy by měl být poskytnut pouze přístup k padělkům. Příslušné orgány by proto obecně měly povolovat faktické předání padělků národním analytickým střediskům a národním mincovním analytickým střediskům. V určitých případech, například když důkazy v trestním řízení tvoří jen několik padělaných bankovek nebo mincí nebo kdy by faktickým předáním mohlo dojít ke zničení důkazů, např. otisků prstů, by příslušné orgány místo toho měly mít možnost rozhodnout o povolení přístupu k bankovkám a mincím.

(25)

Je třeba shromáždit srovnatelné údaje o trestných činech uvedených v této směrnici. S cílem udělat si ucelenější obrázek o problému padělání na úrovni Unie, a přispět tak k přípravě účinnější reakce by členské státy měly předat Komisi příslušné statistické údaje o počtu trestných činů týkajících se padělaných bankovek a mincí a počtu stíhaných a odsouzených osob.

(26)

Za účelem plnění cíle spočívajícího v boji proti padělání eurobankovek a euromincí by se mělo v souladu s příslušnými postupy stanovenými ve Smlouvě usilovat o uzavření dohod se třetími zeměmi, zejména se zeměmi, které používají euro jako měnu.

(27)

Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na svobodu a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, právo svobodné volby povolání a právo pracovat, svobodu podnikání, právo na vlastnictví, právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpci neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů a právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin. Tato směrnice má zajistit plné dodržování těchto práv a zásad a měla by být prováděna v souladu s nimi.

(28)

Cílem této směrnice je pozměnit a rozšířit ustanovení rámcového rozhodnutí 2000/383/SVV. Vzhledem k tomu, že změn, které je třeba provést, je značný počet a jsou podstatné, mělo by být uvedené rámcové rozhodnutí v zájmu přehlednosti nahrazeno v plném rozsahu ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí.

(29)

Jelikož cíle této směrnice, totiž ochrany eura a jiných měn před paděláním, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinku ho může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(30)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná,

(31)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice.

(32)

V souladu s články 1, 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Spojené království neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět úpravy

Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti padělání eura a jiných měn. Rovněž zavádí společná ustanovení s cílem posílit boj proti těmto trestným činům a zlepšit jejich vyšetřování a zajistit lepší spolupráci v boji proti padělání.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„penězi“ bankovky a mince, které mají postavení zákonného platidla, včetně eurobankovek a euromincí, které mají postavení zákonného platidla na základě nařízení (ES) č. 974/98;

b)

„právnickou osobou“ jakýkoli subjekt, který má podle použitelného práva právní subjektivitu, s výjimkou států nebo veřejných orgánů vykonávajících státní moc a veřejnoprávních mezinárodních organizací;

Článek 3

Trestné činy

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti tohoto úmyslného jednání:

a)

jakékoli podvodné jednání spočívající v padělání nebo pozměňování peněz za použití jakýchkoli prostředků;

b)

podvodné uvedení padělaných peněz do oběhu;

c)

dovoz, vývoz, přeprava, přijetí nebo získání padělaných peněz za účelem jejich uvedení do oběhu s vědomím, že se jedná o padělek;

d)

podvodná výroba, přijetí, získání nebo držení

i)

nástrojů, předmětů, počítačových programů a údajů a jakýchkoli jiných prostředků, které jsou svou povahou určeny k padělání nebo pozměňování peněz, nebo

ii)

bezpečnostních prvků, jako jsou hologramy, vodoznaky nebo jiné součásti peněz, které slouží k ochraně proti padělání.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jednání uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) bylo trestné rovněž ve vztahu k bankovkám nebo mincím vyráběným nebo vyrobeným za použití legálních zařízení nebo materiálů při porušení práv nebo podmínek, za nichž mohou příslušné orgány vydávat bankovky nebo mince.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jednání uvedené v odstavcích 1 a 2 bylo trestné rovněž ve vztahu k bankovkám nebo mincím, které nejsou dosud vydány, ale jsou určeny k oběhu jako zákonné platidlo.

Článek 4

Návod, pomoc a účastenství a pokus

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby návod ke spáchání trestného činu uvedeného v článku 3 a pomoc i účastenství při něm byly postihovány jako trestný čin.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl pokus o spáchání trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) nebo c), v čl. 3 odst. 2 nebo v čl. 3 odst. 3 ve vztahu k jednání uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) postihován jako trestný čin.

Článek 5

Sankce pro fyzické osoby

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jednání uvedené v článcích 3 a 4 podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím trestním sankcím.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d) a v čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 ve vztahu k jednání uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. d) bylo možné uložit trest odnětí svobody.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 3 ve vztahu k jednání uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. a) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osmi let.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 3 odst. 3 ve vztahu k jednání uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pěti let.

5.   Pokud jde o trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b), mohou členské státy stanovit jiné účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce než ty, které jsou uvedeny v odstavci 4 tohoto článku, včetně pokut a odnětí svobody, pokud byly padělané peníze přijaty bez vědomí toho, že se jedná o padělek, ale předány dále s vědomím, že se jedná o padělek.

Článek 6

Odpovědnost právnických osob

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnickou osobu bylo možno činit odpovědnou za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 spáchané v jejich prospěch osobou jednající samostatně nebo jako člen orgánu právnické osoby, která v rámci této právnické osoby působí ve vedoucím postavení na základě

a)

oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;

b)

pravomoci přijímat jménem této právnické osoby rozhodnutí nebo

c)

pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

2.   Členské státy zajistí, aby právnickou osobu bylo možno činit odpovědnou v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku umožnil spáchání trestného činu uvedeného v článcích 3 a 4 ve prospěch této právnické osoby osobou jí podřízenou.

3.   Odpovědnost právnické osoby podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nevylučuje trestní stíhání fyzických osob pro spáchání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4, návod k nim nebo účast na nich.

Článek 7

Sankce pro právnické osoby

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické osoby odpovědné podle článku 6 podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a které mohou zahrnovat i jiné sankce, například

a)

zbavení nároku pobírat veřejné výhody nebo podpory;

b)

dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;

c)

uložení soudního dohledu;

d)

zrušení rozhodnutím soudu;

e)

dočasné nebo trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání trestného činu.

Článek 8

Soudní příslušnost

1.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, je-li

a)

trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na jeho území nebo

b)

pachatel jeho státní příslušník.

2.   Každý členský stát, jehož měnou je euro, přijme opatření nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které byly spáchány mimo jeho území, alespoň pokud se tyto trestné činy týkají eura a pokud

a)

se pachatel nachází na území tohoto členského státu a není vydán nebo

b)

padělané eurobankovky a euromince, které mají vztah k trestnému činu, byly odhaleny na území tohoto členského státu.

Pro účely stíhání trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 3 odst. 2 a 3, pokud se týkají čl. 3 odst. 1 písm. a), jakož i návodu, pomoci, účastenství a pokusu o spáchání těchto trestných činů, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich soudní příslušnost nebyla podmíněna tím, že daný skutek musí být trestným činem v místě, kde byl spáchán.

Článek 9

Vyšetřovací nástroje

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, útvary nebo orgány odpovědné za vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jakých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

Článek 10

Povinnost předat padělané eurobankovky a euromince pro účely analýzy a rozpoznávání padělků

Členské státy zajistí, aby bylo v průběhu trestního řízení neprodleně povoleno přezkoumání podezřelých padělaných eurobankovek a euromincí pro účely analýzy, identifikace a rozpoznávání dalších padělků národním analytickým střediskem a národním mincovním analytickým střediskem. Příslušné orgány předají nezbytné vzorky neprodleně, a nejpozději v okamžiku, jakmile je dosaženo konečného rozhodnutí o trestním řízení.

Článek 11

Statistika

Členské státy poskytují Komisi alespoň každé dva roky údaje o počtu trestných činů stanovených v článcích 3 a 4 a o počtu osob, které byly ve spojitosti s trestnými činy uvedenými v článcích 3 a 4 stíhány a odsouzeny.

Článek 12

Zprávy Komise a přezkum

Do 23. května 2019 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice. Zpráva zhodnotí rozsah, v jakém členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí. Ke zprávě se v případě potřeby připojí vhodný legislativní návrh.

Článek 13

Nahrazení rámcového rozhodnutí 2000/383/SVV

Rámcové rozhodnutí 2000/383/SVV se nahrazuje ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, aniž jsou dotčeny povinnosti těchto členských států týkající se lhůt pro provedení rámcového rozhodnutí 2000/383/SVV ve vnitrostátním právu.

Odkazy na rámcové rozhodnutí 2000/383/SVV se ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 14

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. května 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 16

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 15. května 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst. C 179, 25.6.2013, s. 9.

(2)  Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 42.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 11).

(7)  Sbírka smluv Společnosti národů č. 2623 (1931), s. 372.

(8)  Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (Úř. věst. L 140, 14.6.2000, s. 1).


ROZHODNUTÍ

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/9


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 534/2014/EU

ze dne 15. května 2014

o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vztahy mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou (dále jen „Tunisko“) se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. Dne 1. března 1998 vstoupila v platnost Evropsko-středomořská dohoda o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskem na straně druhé (2) („dohoda o přidružení mezi EU a Tuniskem“). V rámci dohody o přidružení mezi EU a Tuniskem dokončilo Tunisko v roce 2008 odstraňování cel na průmyslové výrobky a stalo se tak první jihostředomořskou zemí, která otevřela oblast volného obchodu s Unií. Dvoustranný politický dialog a hospodářská spolupráce se dále rozvíjejí v rámci akčních plánů evropské politiky sousedství, přičemž poslední z nich, o němž se diskutuje, se má vztahovat na období 2013–2017.

(2)

Tuniské hospodářství bylo významně zasaženo domácími událostmi souvisejícími s děním v jižním Středomoří od konce roku 2010, známým jako „arabské jaro“, a následnými nepokoji v regionu, zejména v sousední Libyi. Tyto události a nepříznivá celosvětová hospodářská situace, zejména recese v eurozóně, jež je hlavním obchodním a finančním partnerem Tuniska, měly velmi negativní dopad na tuniské hospodářství, což vedlo ke zpomalení růstu a vytváření velkých schodků vnějšího a rozpočtového financování.

(3)

Po svržení prezidenta Ben Aliho, k němuž došlo dne 14. ledna 2011, se v Tunisku dne 23. října 2011 konaly první svobodné a demokratické volby. Od té doby funguje Národní ústavodárné shromáždění, a ačkoli politická transformace neprobíhá bez potíží, hlavní političtí činitelé společně usilují o pokračování reforem k vytvoření plně rozvinutého demokratického systému.

(4)

Ústava přijatá Národním ústavodárným shromážděním Tuniska zahrnuje určité pokroky v oblasti individuálních práv a svobod a rovnosti pohlaví, jež staví Tunisko na cestu k demokracii a právnímu státu.

(5)

Od začátku arabského jara deklarovala Unie při různých příležitostech svůj závazek podpořit Tunisko v jeho procesu hospodářských a politických reforem. Uvedený závazek byl znovu potvrzen v listopadu 2012 v závěrech ze zasedání Rady přidružení mezi Unií a Tuniskem. Politická a hospodářská podpora Unie pro proces reforem v Tunisku je v souladu s politikou Unie vůči regionu jižního Středomoří, jak je stanovena v rámci evropské politiky sousedství.

(6)

V souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu a Rady přijatým spolu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU (3) by makrofinanční pomoc Unie měla být mimořádným finančním nástrojem účelově nevázané všeobecné podpory platební bilance, jejímž cílem je obnovit udržitelný stav vnějšího financování příjemce a jež by měla podporovat provádění programu politik, jehož součástí jsou důrazná opatření zaměřená na korekci a strukturální reformy určená ke zlepšení stavu platební bilance, zejména v průběhu trvání programu, a posílit provádění příslušných dohod a programů s Unií.

(7)

V dubnu roku 2013 tuniské orgány a Mezinárodní měnový fond (MMF) sjednaly tříletou dohodu o pohotovostním úvěru („program MMF“), který nemá preventivní povahu, ve výši 1 146 milionů zvláštních práv čerpání na podporu tuniského hospodářského ozdravného a reformního programu. Cíle programu MMF jsou v souladu s účelem makrofinanční pomoci Unie, kterým je zmírnění krátkodobých potíží v oblasti platební bilance, a provádění důrazných opatření zaměřených na korekci je v souladu s cílem makrofinanční pomoci Unie.

(8)

Na období 2011–2013 poskytla Unie na základě programu pravidelné spolupráce částku ve výši 290 milionů EUR ve formě grantů s cílem podpořit tuniský program hospodářských a politických reforem. Dalších 155 milionů EUR bylo na období 2011–2013 Tunisku přiděleno v rámci programu „Podpora pro partnerství, reformy a růst podporující začlenění“ (SPRING).

(9)

Vzhledem ke zhoršující se hospodářské situaci a hospodářskému výhledu požádalo Tunisko v srpnu 2013 o makrofinanční pomoc Unie.

(10)

Vzhledem k tomu, že Tunisko je země, na kterou se vztahuje evropská politika sousedství, je třeba je považovat za způsobilé pro získání makrofinanční pomoci Unie.

(11)

Vzhledem k tomu, že v platební bilanci Tuniska přetrvává výrazný schodek vnějšího financování přesahující výši prostředků poskytnutých MMF a jinými mnohostrannými institucemi, a to přesto, že Tunisko provádí důrazné programy hospodářské stabilizace a reforem, je poskytnutí makrofinanční pomoci Tunisku ze strany Unie (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) za stávajících výjimečných okolností považováno za vhodnou odpověď na žádost Tuniska o podporu hospodářské stabilizace ve spojení s programem MMF. Makrofinanční pomoc Unie by podpořila hospodářskou stabilizaci Tuniska a tuniský program strukturálních reforem a doplnila by zdroje, které jsou k dispozici v rámci finančního ujednání s MMF.

(12)

Makrofinanční pomoc Unie by se měla zaměřit na podporu obnovy udržitelného stavu vnějšího financování Tuniska a tím podpořit jeho hospodářský a sociální rozvoj.

(13)

Stanovení výše makrofinanční pomoci Unie vychází z úplného kvantitativního posouzení zbývajících potřeb vnějšího financování Tuniska a zohledňuje jeho schopnost financovat se z vlastních zdrojů, a to zejména z mezinárodních rezerv, které má k dispozici. Makrofinanční pomoc Unie by měla doplňovat programy a zdroje poskytnuté MMF a Světovou bankou. Při určování výše pomoci byly rovněž zohledněny očekávané finanční příspěvky od mnohostranných dárců a nutnost zajistit spravedlivé rozložení zátěže mezi Unii a ostatní dárce, jakož i dosavadní použití jiných unijních nástrojů vnějšího financování v Tunisku a přidaná hodnota celkového zapojení Unie.

(14)

Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i obsahové stránce v souladu s hlavními zásadami, cíli a opatřeními, která byla přijata v jednotlivých oblastech vnější činnosti, a dalšími příslušnými politikami Unie.

(15)

Makrofinanční pomoc Unie by měla podporovat vnější politiku Unie vůči Tunisku. Útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost by během doby provádění makrofinanční pomoci měly úzce spolupracovat v zájmu koordinace vnější politiky Unie a zajištění její ucelenosti.

(16)

Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Tuniska hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

(17)

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být, že Tunisko respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv. Kromě toho by specifické cíle makrofinanční pomoci Unie měly v Tunisku posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí a prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise by měla pravidelně sledovat plnění výše uvedeného předpokladu i dosahování těchto cílů.

(18)

V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Tunisko mělo přijmout vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí. Kromě toho je třeba stanovit, aby Komise prováděla kontroly a Účetní dvůr audity.

(19)

Uvolněním makrofinanční pomoci Unie nejsou dotčeny pravomoci Evropského parlamentu a Rady.

(20)

Částky složené pro účely záruky potřebné pro poskytnutí makrofinanční pomoci by měly být v souladu s rozpočtovými prostředky stanovenými ve víceletém finančním rámci.

(21)

Makrofinanční pomoc Unie by měla řídit Komise. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty, aby mohly provádění tohoto rozhodnutí sledovat.

(22)

S cílem zajistit jednotné podmínky k provedení tohoto rozhodnutí by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).

(23)

Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky v oblasti hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna ke sjednání těchto podmínek s tuniskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Tunisku poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Unie poskytne Tunisku makrofinanční pomoc (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) v maximální výši 300 milionů EUR s cílem podpořit hospodářskou stabilizaci Tuniska a jeho reformy. Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Tuniska v oblasti platební bilance stanovených v programu MMF.

2.   Celá částka makrofinanční pomoci Unie se Tunisku poskytne ve formě úvěrů. Komise je zmocněna vypůjčit si jménem Unie potřebné prostředky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí a dále je půjčit Tunisku. Maximální doba splatnosti těchto úvěrů činí patnáct let.

3.   Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Tuniskem a s hlavními zásadami a cíli hospodářských reforem stanovenými v dohodě o přidružení mezi EU a Tuniskem a v akčním plánu EU-Tunisko na období 2013–2017, schváleném v rámci evropské politiky sousedství. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a včas předkládá těmto orgánům příslušné dokumenty.

4.   Makrofinanční pomoc Unie je k dispozici po dobu dvou let a šesti měsíců, počínaje prvním dnem po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí v platnost.

5.   V případě, že se během období vyplácení makrofinanční pomoci Unie potřeby financování Tuniska podstatně sníží oproti původním předpokladům, Komise poskytovanou pomoc omezí nebo její poskytování pozastaví či zruší v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 2

Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je, že Tunisko respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran a právního státu, a zaručuje dodržování lidských práv.

Komise sleduje plnění tohoto předpokladu po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie.

Tento článek se použije v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU (5).

Článek 3

1.   Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s tuniskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky pro makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude zahrnovat časový rámec pro jejich plnění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Tuniskem za podpory MMF.

2.   Tyto podmínky zejména posílí účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí v Tunisku, mimo jiné při využívání makrofinanční pomoci Unie. Při navrhování politických opatření musí být náležitě zohledněn také pokrok v oblasti vzájemného otevírání trhů, rozvoj spravedlivého obchodu založeného na pravidlech a další priority v rámci vnější politiky Unie. Komise pravidelně sleduje pokrok dosažený při plnění těchto cílů.

3.   Podrobné finanční podmínky makrofinanční pomoci Unie se stanoví ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi Komisí a tuniskými orgány.

4.   Komise pravidelně ověřuje, zda jsou nadále splňovány podmínky stanovené v čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je hospodářská politika Tuniska v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Evropským parlamentem a Radou.

Článek 4

1.   S výhradou podmínek uvedených v odstavci 3 poskytne Komise makrofinanční pomoc Unie úvěrem ve třech splátkách. Výše každé splátky bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.   Je-li to třeba, budou ve vztahu k částkám makrofinanční pomoci Unie složeny částky pro účely záruky v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (6).

3.   Komise rozhodne o uvolnění splátek s výhradou splnění všech následujících podmínek:

a)

předpokladu stanoveného v článku 2;

b)

průběžných uspokojivých výsledků při provádění programu politik, který zahrnuje účinná opatření zaměřená na korekci a strukturální reformy podporovaná úvěrovou dohodou s MMF, která nemá preventivní povahu, a

c)

plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a finančních podmínek dohodnutých v memorandu o porozumění v souladu se zvláštním časovým rámcem.

K čerpání druhé splátky nedojde dříve než po třech měsících od uvolnění první splátky. K čerpání třetí splátky nedojde dříve než po třech měsících od uvolnění druhé splátky.

4.   Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 3, Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie pozastaví nebo zruší. V těchto případech informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

5.   Makrofinanční pomoc Unie je vyplácena Tuniské centrální bance. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení zbývajících rozpočtových finančních potřeb, mohou být finanční prostředky Unie převedeny tuniskému ministerstvu financí jako konečnému příjemci.

Článek 5

1.   Úvěrové operace související s makrofinanční pomocí Unie se provádějí v eurech se stejným dnem připsání a Unie se na jejich základě nesmí týkat změna splatnosti, ani nesmí být v jejich důsledku vystavena žádnému riziku směnných kurzů nebo úrokových sazeb nebo jinému obchodnímu riziku.

2.   Umožní-li to okolnosti, může Komise na žádost Tuniska přijmout potřebná opatření s cílem zajistit, aby do podmínek úvěru byla zahrnuta doložka o předčasném splacení a aby byla spojena s odpovídající doložkou v podmínkách úvěrových operací.

3.   Pokud okolnosti umožní snížení úrokové sazby úvěru, může se Komise na žádost Tuniska rozhodnout zcela nebo částečně refinancovat své původní úvěry nebo restrukturalizovat odpovídající finanční podmínky. Refinanční nebo restrukturalizační operace se uskuteční v souladu s odstavci 1 a 4 a nesmí vést k prodloužení splatnosti dotyčného úvěru nebo zvýšení částky nesplacené jistiny ke dni refinancování nebo restrukturalizace.

4.   Veškeré náklady vzniklé Unii v souvislosti s úvěrovými operacemi podle tohoto rozhodnutí hradí Tunisko.

5.   Komise informuje Evropský parlament a Radu o vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3.

Článek 6

1.   Makrofinanční pomoc Unie se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (8).

2.   Provádění makrofinanční pomoci Unie podléhá přímému řízení.

3.   Memorandum o porozumění a smlouva o úvěru, které budou dojednány s tuniskými orgány, musí zahrnovat ustanovení, jež:

a)

zajistí, aby Tunisko pravidelně kontrolovalo, že financování ze souhrnného rozpočtu Unie bylo použito řádně, přijímalo vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podniklo právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté na základě tohoto rozhodnutí, které byly získány neoprávněně;

b)

zajistí ochranu finančních zájmů Unie, a to zejména stanovením zvláštních opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se makrofinanční pomoci Unie, v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (9), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (10) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (11);

c)

výslovně povolí Komisi i Evropskému úřadu pro boj proti podvodům nebo jejich zástupcům provádět kontroly, včetně kontrol a inspekcí na místě;

d)

výslovně povolí Komisi a Účetnímu dvoru provádět audity v průběhu období dostupnosti makrofinanční pomoci Unie a po jeho skončení, včetně auditů na základě dokladů a auditů na místě, jako například operačních hodnocení, a

e)

zajistí, že Unie bude mít nárok na předčasné splacení úvěru, pokud se prokáže, že Tunisko se v souvislosti s řízením makrofinanční pomoci Unie dopustilo jakéhokoli podvodu, korupce nebo jakéhokoli jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie.

4.   Během provádění makrofinanční pomoci Unie sleduje Komise prostřednictvím operačních hodnocení řádnost finančních opatření, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly Tuniska, které mají pro tuto pomoc význam.

Článek 7

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

1.   Komise každý rok do 30. června předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce, včetně vyhodnocení tohoto provádění. Tato zpráva:

a)

posoudí, jakého pokroku bylo v provádění makrofinanční pomoci Unie dosaženo;

b)

zhodnotí hospodářskou situaci a hospodářské vyhlídky Tuniska, jakož i pokrok dosažený při provádění politických opatření uvedených v čl. 3 odst. 1;

c)

uvede souvislost mezi podmínkami hospodářské politiky stanovenými v memorandu o porozumění, průběžnými výsledky Tuniska v hospodářské a fiskální oblasti a rozhodnutími Komise o uvolnění splátek makrofinanční pomoci Unie.

2.   Do dvou let od uplynutí doby dostupnosti makrofinanční pomoci Unie podle čl. 1 odst. 4 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post, v níž vyhodnotí výsledky a účinnost dokončené makrofinanční pomoci Unie a míru, do jaké přispěla k dosažení cílů této pomoci.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. května 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014.

(2)  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

(6)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/16


ROZHODNUTÍ RADY 2014/293/SZBP

ze dne 15. dubna 2014

o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na článek 37 této smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 218 odst. 5 a 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 8 odst. 3 rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1) stanoví, že podrobná ujednání o účasti třetích států musí být předmětem dohod, které budou uzavřeny podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2)

Rada dne 10. února 2014 přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o Dohodě mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (dále jen „dohoda“).

(3)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 15. dubna 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.


21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/18


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

EVROPSKÁ UNIE („EU“ nebo „Unie“)

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

na straně druhé,

dále společně jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1),

dopis vedoucího federálního oddělení zahraničních věcí ze dne 18. září 2013 obsahující nabídku příspěvku Švýcarská konfederace k vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) omezeného na civilní schopnosti,

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/3/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (2),

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/2/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (3),

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účast na misi

1.   Švýcarská konfederace se přidruží k rozhodnutí 2013/34/SZBP a ke všem dalším rozhodnutím, kterými Rada Evropské unie rozhodne o prodloužení EUTM Mali, v souladu s ustanoveními této dohody a veškerými nutnými prováděcími opatřeními.

2.   Příspěvkem Švýcarské konfederace k EUTM Mali není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Švýcarská konfederace zajistí, aby švýcarský personál účastnící se EUTM Mali plnil své poslání v souladu s:

rozhodnutím 2013/34/SZBP a případnými následnými změnami,

plánem mise,

prováděcími opatřeními.

4.   Personál vyslaný k misi Švýcarskou konfederací plní své povinnosti a jedná pouze v zájmu EUTM Mali.

5.   Švýcarská konfederace včas informuje velitele mise EU o jakékoli změně své účasti na misi.

Článek 2

Postavení sil

1.   Postavení personálu přiděleného Švýcarskou konfederací v rámci EUTM Mali se řídí Dohodou mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (4) v Republice Mali (dále jen „dohoda o postavení sil“) podepsanou dne 4. dubna 2013.

2.   Aniž je dotčena dohoda o postavení sil, vykonává Švýcarská konfederace pravomoc nad svým personálem, který se účastní EUTM Mali.

3.   Švýcarská konfederace vyřizuje veškeré nároky vzniklé v souvislosti s účastí na EUTM Mali, které vznese některý z členů jejího personálu nebo které se jej týkají. Švýcarská konfederace je příslušná pro zahájení řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoli členu svého personálu v souladu se svými právními předpisy.

4.   Strany se dohodly, že se navzájem zřeknou veškerých nároků, kromě nároků ze smluv, v případě poškození, ztráty nebo zničení majetku vlastněného či provozovaného kteroukoli stranou, jež vyplývají z výkonu jejich povinností v souvislosti s činnostmi podle této dohody, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání.

5.   Švýcarská konfederace se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoli státu, který se účastní EUTM Mali, a učinit tak při podpisu této dohody.

6.   Unie se zavazuje zajistit, že členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody v souvislosti s účastí Švýcarské konfederace na EUTM Mali, a učinit tak při podpisu této dohody.

Článek 3

Utajované informace

V souvislosti s EUTM Mali se použije dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací (5).

Článek 4

Linie velení

1.   Švýcarský personál účastnící se EUTM Mali zůstává zcela pod velením vlastních vnitrostátních orgánů.

2.   Vnitrostátní orgány předají operační a taktické velení nebo řízení svých sil a personálu veliteli mise EU. Velitel mise EU je oprávněn přenášet svou pravomoc.

3.   Švýcarská konfederace má ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, které se mise účastní.

4.   Po konzultacích se Švýcarskou konfederací může velitel mise EU kdykoli požádat o zrušení příspěvku Švýcarské konfederace.

5.   Švýcarská konfederace jmenuje vysokého zástupce pro zastupování svého národního kontingentu v EUTM Mali. Vysoký zástupce konzultuje s velitelem mise EU všechny záležitosti, které mají vliv na misi, a odpovídá za běžnou kázeň v kontingentu.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Švýcarská konfederace nese veškeré náklady spojené se svou účastí na EUTM Mali.

2.   V případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se mise uskutečňuje, zaplatí Švýcarská konfederace, pokud je zjištěna její odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v dohodě.

3.   Unie osvobodí Švýcarskou konfederaci od poskytování finančního příspěvku na společné náklady EUTM Mali.

Článek 6

Ujednání k provedení dohody

Příslušné orgány Unie a příslušné orgány Švýcarské konfederace uzavřou veškerá nezbytná technická a správní ujednání k provedení této dohody.

Článek 7

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v této dohodě, má druhá strana právo vypovědět tuto dohodu zasláním oznámení s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Řešení sporů

Spory o výklad nebo použití této dohody se řeší mezi stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se prozatímně provádí ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku Švýcarské konfederace k misi.

4.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti tři měsíce po dni tohoto oznámení.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna roku dva tisíce čtrnáct, ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Evropskou unii

Za Švýcarskou konfederaci


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 106, 16.4.2013, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 181, 10.7.2008, s. 58.


ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ

Znění pro členské státy EU

V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škody nebo ztráty týkající se jakéhokoli majetku jimi vlastněného a použitého EUTM Mali budou členské státy EU při uplatňování rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovolují jejich vnitrostátní právní systémy, vzdaly veškerých nároků na náhradu škody vůči Švýcarské konfederaci, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem ze Švýcarské konfederace při plnění jeho povinností v souvislosti s výcvikovou misí EUTM Mali, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoli majetku, který patří Švýcarské konfederaci, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s misí, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání personálu EUTM Mali ze Švýcarské konfederace, který tento majetek používá.

Znění pro Švýcarskou konfederaci

V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škody nebo ztráty týkající se jakéhokoli majetku jí vlastněného a použitého EUTM Mali bude Švýcarská konfederace při uplatňování rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje její vnitrostátní právní systém, vzdala veškerých nároků na náhradu škody vůči kterémukoli jinému státu účastnícímu se EUTM Mali, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s EUTM Mali, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoli majetku, který patří státům účastnícím se EUTM Mali, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s misí, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání personálu EUTM Mali, který tento majetek používá.


NAŘÍZENÍ

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 535/2014

ze dne 20. května 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

59,1

MA

41,3

MK

85,4

TR

59,9

ZZ

61,4

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,4

TR

125,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

108,6

ZZ

108,6

0805 10 20

EG

43,9

IL

74,1

MA

40,6

TR

72,3

ZA

53,8

ZZ

56,9

0805 50 10

TR

98,1

ZA

141,8

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

95,6

BR

85,3

CL

96,8

CN

98,5

MK

32,3

NZ

141,6

US

194,6

UY

70,3

ZA

99,1

ZZ

101,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/24


ROZHODNUTÍ RADY 2014/294/SZBP

ze dne 20. května 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/233/SZBP (1) o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya). Rozhodnutí 2013/233/SZBP je použitelné do 21. května 2015. Finanční referenční částka v něm stanovená pokrývá období od 22. května 2013 do 21. května 2014.

(2)

Rozhodnutí 2013/233/SZBP by mělo být změněno tak, aby bylo období, na které se vztahuje finanční referenční částka, prodlouženo do 21. května 2015.

(3)

Mise EUBAM Libya bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP se mění takto:

1)

V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU. (*1)

(*1)  Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1.“"

2)

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUBAM Libya na období od 22. května 2013 do 21. května 2014 se stanoví na 30 300 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUBAM Libya na období od 22. května 2014 do 21. května 2015 se stanoví na 26 200 000 EUR.“

3)

V čl. 15 odst. 1 a 2 se slova „rozhodnutím 2011/292/EU“ nahrazují slovy „rozhodnutím 2013/488/EU“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. května 2014.

Za Radu

předseda

A. KYRIAZIS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15).