ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 138

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
13. května 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 478/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 479/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

45

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 482/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2014 ze dne 8. května 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie ( 1 )

52

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hypotetický kapitál centrální protistrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky fenbutatinoxid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu ( 1 )

72

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách ( 1 )

75

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky

80

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 490/2014 ze dne 12. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

84

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/266/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 k úpravě protokolu 3 k dohodě (definice pojmu původní produkty a metody správní spolupráce) po přistoupení Chorvatska k Evropské unii

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

104

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/270/SZBP ze dne 12. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

106

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/271/SZBP ze dne 12. května 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2014 o zastavení antidumpingového řízení týkající se dovozu aglomerovaného kamene pocházejícího z Čínské lidové republiky

110

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) č. 432/2014 ze dne 22. dubna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva ( Úř. věst. L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ( Úř. věst. L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 478/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 147/2003 (2) se zavádí všeobecný zákaz poskytování financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku vztahujících se k vojenské činnosti jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.

(2)

Dne 5. března 2014 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2142 (2014), kterou se znovu potvrzuje zbrojní embargo uvalené na Somálsko a jíž se do 25. října 2014 prodlužuje její stanovisko, že se zbrojní embargo nevztahuje na dodávky zbraní, střeliva a vojenského vybavení nebo poskytování poradenství, pomoci nebo výcviku, jež jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil federální vlády Somálska k ochraně lidu Somálska, s výjimkou dodávek některých položek uvedených v příloze rezoluce Rada bezpečnosti OSN č. 2111 (2013), které musí předem schválit Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rada bezpečnosti OSN č. 751 (1992).

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014) rovněž upravuje požadavky na oznamování s ohledem na dodávky zbraní, střeliva a vojenského vybavení nebo poskytování poradenství, pomoci nebo výcviku bezpečnostním silám Somálska, jakož i na postup udělení výjimky, pokud jde o dodávky položek uvedených v příloze rezoluce Rada bezpečnosti OSN č. 2111 (2013).

(4)

Rada dne 12. května 2014 přijala rozhodnutí 2014/270/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014). Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 147/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 147/2003 se mění takto:

V článku 2a se písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku souvisejících s vojenskou činností s výjimkou položek uvedených v příloze III, jsou-li splněny tyto podmínky:

i)

příslušný orgán shledal, že toto financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil federální vlády Somálska k ochraně lidu Somálska, a

ii)

federální vláda Somálska, nebo členský stát, který poskytuje financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik, oznámí výboru zřízenému odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) jakékoliv poskytnutí takového financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku, jež jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil federální vlády Somálska k ochraně lidu Somálska, nejméně pět dní předem, a to v souladu s odstavci 3 a 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014) a odstavcem 16 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2111 (2013);“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/270/SZBP ze dne 12. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku (viz strana 106 v tomto čísle Úředního věstníku).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 479/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (1), a zejména na čl. 11a odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 560/2005.

(2)

V souladu s čl. 11a odst. 6 nařízení (ES) č. 560/2005 provedla Rada přezkum seznamu uvedeného v příloze IA zmíněného nařízení.

(3)

Rada konstatovala, že důvody pro ponechání jedné osoby na seznamu uvedeném v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005 již pominuly.

(4)

Navíc je třeba aktualizovat informace týkající se dvou osob na seznamu uvedeném v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005.

(5)

Nařízení (ES) č. 560/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IA nařízení (EU) č. 560/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 95, 14. 4. 2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IA nařízení (ES) č. 560/2005 se mění takto:

I.

Údaje o následující osobě se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

4.

Marcel Gossio

Narozen 18. února 1951 v Adjamé;

číslo pasu: 08AA14345 (platnost pravděpodobně skončila dne 6. října 2013)

Byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Podílel se na zpronevěře státních prostředků a na financování a vyzbrojování milicí.

Klíčová osoba při financování klanu Gbagbo a milicí. Zároveň ústřední postava v rámci nedovoleného obchodování se zbraněmi.

Vzhledem ke značné finanční částce, kterou zpronevěřil, a ke své znalosti nelegálních kanálů pro obchod se zbraněmi představuje i nadále riziko pro stabilitu a bezpečnost Pobřeží slonoviny.

II.

Údaj o jménu následující osoby se nahrazuje takto:

jméno „Justin Koné Katina“ se nahrazuje jménem „Justin Koné Katinan“.

III.

Údaje o následující osobě se zrušují:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 480/2014

ze dne 3. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 22 odst. 7, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4, čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1, čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3, čl. 68 odst. 1, článek 101, čl. 125 odst. 8, čl. 125 odst. 9, čl. 127 odst. 7, čl. 127 odst. 8 a čl. 144 odst. 6 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část druhá nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví společná ustanovení, která se vztahují na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), jež nyní fungují ve společném rámci (dále jen „evropské strukturální a investiční fondy“ či „ESI fondy“). Třetí část uvedeného nařízení dále obsahuje obecná ustanovení, která se vztahují na EFRR, ESF a Fond soudržnosti, ale nevztahují se na EZFRV a ENRF, a čtvrtá část uvedeného nařízení obsahuje obecná ustanovení, která se vztahují na EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF, ale nevztahují se na EZFRV. Toto nařízení tedy stanoví ustanovení, která se vztahují na všechny ESI fondy, jakož i ustanovení, která se vztahují jen na EFRR a Fond soudržnosti, nebo na EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF.

(2)

Je nutné stanovit podrobná pravidla týkající se kritérií pro určení výše finanční opravy, kterou může Komise uplatnit ve výkonnostním rámci na každou prioritu uvedenou v programech podporovaných z ESI fondů.

(3)

Tyto finanční opravy mohou být uplatněny jen za předpokladu, že je najednou splněno několik podmínek. Výše finanční opravy by měla být určena na základě paušálních sazeb odvozených z koeficientu vypočteného na základě rozsahu fyzického dokončení a úrovně absorpce finančních prostředků. Vnější faktory přispívající k závažnému nesplnění cílů stanovených ve výkonnostním rámci do roku 2023, vyjma faktorů vylučujících finanční opravy, by se měly zvažovat případ od případu a mohly by být důvodem pro nižší sazbu opravy, než jaká by byla uplatněna na základě koeficientu.

(4)

V ustanoveních týkajících se kritérií pro určení výše finančních oprav, které mají být uplatněny ve výkonnostním rámci, by se zvláštní příspěvek z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí měl posuzovat zvlášť.

(5)

Ustanovení o nákupu pozemků s podporou finančních nástrojů by měla být vyjasněna specifickými pravidly.

(6)

Aby rámec pro kombinování grantů na technickou podporu a finančního nástroje do jedné operace byl soudržný, je třeba, aby takové kombinování bylo dovoleno pouze pro účely technické přípravy budoucí investice ve prospěch konečného příjemce.

(7)

Aby bylo zajištěno, že prováděním finančních nástrojů jsou pověřeny subjekty, které mají náležitou schopnost je provádět v souladu s cíli a prioritami ESI fondů a tím nejefektivnějším způsobem, měla by být stanovena kritéria výběru těchto subjektů a také jejich úloha, závazky a odpovědnost.

(8)

Aby bylo zajištěno řádné finanční řízení finančních nástrojů poskytujících záruky, příspěvky z programů by měly být podloženy obezřetným předběžným posouzením rizik s přihlédnutím k odpovídajícímu multiplikačnímu poměru.

(9)

Aby bylo zajištěno, že finanční nástroje jsou prováděny v souladu s platným právem, měla by být přijata zvláštní ustanovení pro jejich řízení a kontrolu, včetně auditu.

(10)

Aby bylo zajištěno řádné finanční řízení příspěvků z programu na finanční nástroje, mělo by se jakékoli odejmutí takových příspěvků náležitě promítnout do příslušných žádostí o platby.

(11)

Pro zajištění neměnného způsobu výpočtu způsobilých kapitalizovaných subvencí úrokových sazeb a subvencí poplatků za záruky by měla být stanovena specifická pravidla jejich výpočtu.

(12)

Ve snaze o rychlé a efektivní poskytnutí finančních prostředků reálné ekonomice a o řádné finanční řízení při zajištění přiměřeného odměňování subjektů provádějících finanční nástroje by měla být stanovena kritéria pro výpočet nákladů a poplatků spojených s řízením na základě výkonnosti a příslušné prahové hodnoty a pravidla pro úhradu kapitalizovaných nákladů a poplatků spojených s řízením v případě akciových nástrojů a mikroúvěrů.

(13)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení by se při výpočtu příspěvku z veřejných zdrojů měly zohlednit příjmy z operací.

(14)

Je nezbytné stanovit metodu výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operace s přihlédnutím k referenčním obdobím pro sektor dané operace, k ziskovosti běžně očekávané u druhu dané investice, k uplatnění zásady „znečišťovatel platí“ a případně ke kapitálu v souvislosti s relativní prosperitou daného členského státu nebo regionu.

(15)

Pro sektory by měla být stanovena referenční období, která vycházejí ze zaznamenaných a uchovaných historických údajů o projektech vytvářejících příjmy v programovém období 2007–2013.

(16)

Je nezbytné definovat náklady a příjmy, které se zohledňují při výpočtu diskontovaných čistých příjmů, jakož i podmínky pro stanovení zbytkové hodnoty a finanční diskontní sazby.

(17)

Diskontní sazba ve výši 4 %, navržená jako orientační referenční hodnota, by měla vycházet ze současné dlouhodobé míry návratnosti u mezinárodního portfolia investic vypočtené jako průměrný výnos z aktiv ve výši 3 % upravený směrem nahoru o 1 %, což odpovídá procentnímu poklesu průměrného výnosu z dlouhodobých státních dluhopisů v zemích Unie od doby, kdy byla stanovena finanční diskontní sazba pro programové období 2007–2013.

(18)

Zásada „znečišťovatel platí“ vyžaduje, aby environmentální náklady v důsledku znečištění i prevence hradili ti, kdo znečištění způsobují, a aby systémy zpoplatnění odrážely úplné náklady, včetně kapitálových nákladů, nákladů na environmentální služby, environmentálních nákladů v důsledku znečištění a nákladů na realizovaná preventivní opatření a nákladů souvisejících s nedostatkem použitých zdrojů.

(19)

Za účelem snížení administrativní zátěže by příjemcům mělo být pro výpočet nepřímých nákladů dovoleno použít stávající metody a odpovídající sazby stanovené v rámci jiných politik Unie, jsou-li tyto operace a příjemci podobné povahy.

(20)

Aby bylo zajištěno, že operace financované z ESI fondů, u kterých lze u nepřímých nákladů uplatnit paušální sazbu stanovenou v rámci jiných politik Unie, jsou podobné operacím financovaným v rámci těchto jiných politik Unie, je nezbytné definovat kategorie zásahu a investiční priority nebo opatření, pod něž tyto operace spadají.

(21)

Měla by být vytvořena metodika přezkumu kvality velkých projektů. Přezkum kvality provedený nezávislými odborníky je nezbytnou podmínkou pro to, aby členský stát mohl Komisi předložit velký projekt prostřednictvím oznamovacího postupu stanoveného v nařízení (EU) č. 1303/2013.

(22)

Rozhodne-li se členský stát použít oznamovací postup, měl by se rozhodnout, zda má být daný velký projekt posouzen nezávislými odborníky za technické pomoci Komise, nebo po dohodě s Komisí jinými nezávislými odborníky.

(23)

Mezi hlavní faktory určující, zda bude výsledek přezkumu kvalitní a spolehlivý, patří kapacita, způsobilost a nestrannost nezávislých odborníků provádějících přezkum kvality velkých projektů. Pro zajištění spolehlivosti a vysoké úrovně práce odborníků na přezkumu kvality by tudíž měly být stanoveny jisté požadavky na nezávislé odborníky. Tato kritéria by měli splňovat všichni nezávislí odborníci bez ohledu na to, zda je jejich činnost podpořena technickou pomocí z podnětu Komise nebo členským státem. Povinností členského státu by mělo být ověřit, zda nezávislí odborníci tyto požadavky splňují, a to ještě předtím, než Komisi požádá o souhlas s výběrem nezávislých odborníků.

(24)

Jelikož Komisi mohou být prostřednictvím oznamovacího postupu předloženy pouze velké projekty, které byly nezávislými odborníky ohodnoceny pozitivně, je nezbytné stanovit pro tento účel jasná kritéria. Je také nutné stanovit fáze tohoto přezkumu a parametry pro posouzení kvality, jež mají být při přezkumu použity, aby bylo zajištěno, že přezkum kvality každého velkého projektu je založen na stejném metodickém přístupu a že přezkum kvality je prováděn způsobem, jenž přispěje ke zlepšení kvality velkých projektů, které jsou předmětem tohoto přezkumu.

(25)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 požaduje, aby řídicí orgán zřídil systém pro zaznamenávání a uchovávání počítačových údajů o každé operaci, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících operací. Je proto nezbytné stanovit seznam údajů, které mají být v uvedeném systému zaznamenávány a uchovávány.

(26)

Některé údaje jsou relevantní pouze pro určité druhy operací nebo pro některé z ESI fondů; použitelnost požadavků na údaje je proto třeba upřesnit. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1304/2013 (2) stanoví konkrétní požadavky na zaznamenávání a uchovávání údajů o jednotlivých účastnících operací podporovaných z ESF, ke kterým je třeba přihlédnout.

(27)

Seznam údajů by měl zohlednit požadavky na podávání zpráv stanovené v nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízeních o jednotlivých fondech, aby bylo zajištěno, že pro každou operaci existují údaje nezbytné pro finanční řízení a monitorování, včetně údajů nutných k vypracování žádostí o platby, účetních závěrek a zpráv o provádění operace, a to v podobě, ve které je lze snadno shromažďovat a upravovat. Tento seznam by měl zohlednit fakt, že některé základní údaje o operacích v počítačové podobě jsou nezbytné pro účinné finanční řízení operací a splnění požadavku na zveřejňování základních informací o operacích. Pro účinné plánování a provádění ověřování a auditů jsou nutné některé další údaje.

(28)

Seznam údajů, které mají být zaznamenávány a uchovávány, by neměl předjímat technické vlastnosti ani strukturu počítačových systémů vytvořených řídicími orgány, ani předurčovat formát zaznamenaných a uchovávaných údajů, nejsou-li v tomto nařízení výslovně uvedeny. Seznam by rovněž neměl předjímat způsob, jakým se údaje do systému zadávají nebo se v něm generují; v některých případech mohou údaje obsažené v seznamu vyžadovat zadání vícero hodnot. Je však nezbytné stanovit některá pravidla ohledně povahy těchto údajů, aby bylo zajištěno, že řídicí orgán je schopen splnit své povinnosti, pokud jde o monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, včetně případů, kdy to vyžaduje zpracování údajů o jednotlivých účastnících.

(29)

Aby mohla být prováděna kontrola a audit výdajů v rámci operačních programů, je nutné stanovit kritéria, kterými by se měla řídit auditní stopa, aby byla považována za adekvátní.

(30)

V souvislosti s auditní činností podle nařízení (EU) č. 1303/2013 je nezbytné stanovit, že Komise i členské státy by měly zabránit jakémukoli neoprávněnému zveřejnění osobních údajů či přístupu k nim, a specifikovat účely, pro které Komise a členské státy mohou tyto údaje zpracovávat.

(31)

Za audit operací odpovídá auditní orgán. Aby byly rozsah a účinnost auditů adekvátní a aby byly tyto audity prováděny na stejné úrovni ve všech členských státech, je nezbytné stanovit podmínky, které by tyto audity měly splňovat.

(32)

Je nezbytné podrobně stanovit základ pro výběr vzorku operací, u nichž má být proveden audit, kterým by se měl auditní orgán řídit při vypracování či schvalování metody výběru vzorků, a dále stanovit jednotku pro výběr vzorku, určitá technická kritéria, která mají být použita při výběru vzorku, a případně faktory, které mají být zohledněny při výběru doplňkových vzorků.

(33)

Auditní orgán by měl vypracovat výrok auditora zahrnující účetní závěrky podle nařízení (EU) č. 1303/2013. Aby byly rozsah a obsah auditů účetních závěrek adekvátní a aby byly tyto audity prováděny na stejné úrovni ve všech členských státech, je nezbytné stanovit podmínky, které by tyto audity měly splňovat.

(34)

Aby byla zajištěna právní jistota a rovné zacházení se všemi členskými státy při uplatňování finančních oprav v souladu se zásadou proporcionality, je nezbytné stanovit kritéria pro určování závažných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly, definovat základní druhy nedostatků a kritéria, která slouží k určení výše finančních oprav, jež mají být uplatněny, a stanovit kritéria pro uplatnění paušálních sazeb nebo extrapolovaných finančních oprav.

(35)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví následující ustanovení, kterými se doplňuje nařízení (EU) č. 1303/2013:

a)

ustanovení, kterými se doplňuje část druhá uvedeného nařízení, která se vztahuje na EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV a ENRF (dále jen „ESI fondy“), pokud jde o:

i)

kritéria pro stanovení výše finanční opravy, jež má být uplatněna ve výkonnostním rámci,

ii)

pravidla týkající se finančních nástrojů, pokud jde o:

další zvláštní pravidla ohledně nákupu pozemků a spojení technické podpory s finančními nástroji,

další zvláštní pravidla týkající se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů provádějících finanční nástroje, souvisejících kritérií výběru a produktů, jež lze prostřednictvím finančních nástrojů poskytovat,

pravidla týkající se řízení a kontroly některých finančních nástrojů, včetně kontrol, které mají být prováděny řídicími a auditními orgány, opatření pro uchovávání podkladů, prvků, které mají být doloženy podklady, a řídicích, kontrolních a auditních mechanismů,

pravidla pro odejmutí plateb do finančních nástrojů a následné úpravy žádostí o platby,

zvláštní pravidla týkající se zavedení systému kapitalizace ročních splátek pro subvence úrokových sazeb a subvence poplatků za záruky,

zvláštní pravidla ohledně kritérií pro výpočet nákladů a poplatků spojených s řízením na základě výkonnosti a příslušných prahových hodnot a pravidla pro úhradu kapitalizovaných nákladů a poplatků spojených s řízením v případě akciových nástrojů a mikroúvěrů,

iii)

metodu výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací, které po dokončení vytvářejí čistý příjem,

iv)

paušální sazbu u nepřímých nákladů a související metody uplatňované v jiných politikách Unie;

b)

ustanovení, kterými se doplňuje část třetí uvedeného nařízení, která se vztahuje na EFRR a Fond soudržnosti, pokud jde o metodiku přezkumu kvality velkých projektů;

c)

ustanovení, kterými se doplňuje část čtvrtá uvedeného nařízení, která se vztahuje na EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF, pokud jde o:

i)

pravidla upřesňující informace týkající se údajů, jež je třeba v rámci monitorovacího systému zavedeného řídicím orgánem zaznamenat a uchovat v elektronické podobě,

ii)

podrobné minimální požadavky na auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány na úrovni certifikačního orgánu, řídicího orgánu, zprostředkujících subjektů a příjemců podpory,

iii)

rozsah a obsah auditů operací a auditů účetních závěrek a metodiku výběru vzorku operací,

iv)

podrobná pravidla pro používání údajů shromážděných během auditů prováděných úředníky Komise nebo pověřenými zástupci Komise,

v)

podrobná pravidla týkající se kritérií pro určování závažných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly, včetně základních typů těchto nedostatků, kritérií, která slouží k určení výše finančních oprav, jež mají být uplatněny, a kritérií pro uplatnění paušální sazby nebo extrapolovaných finančních oprav.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ, KTERÝMI SE DOPLŇUJE ČÁST DRUHÁ NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013, KTERÁ SE VZTAHUJE NA ESI FONDY

ODDÍL I

KRitéria pro stanovení výše finanční opravy, jež má být uplatněna ve výkonnostním rámci

(Čl. 22 odst. 7 čtvrtý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Článek 2

Stanovení výše finanční opravy

(Čl. 22 odst. 7 čtvrtý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Výše finanční opravy, již má Komise uplatnit v souladu s čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013, je paušální sazba stanovená na základě poměru mezi průměrem hodnot konečné míry plnění u všech ukazatelů výstupů a klíčových kroků provádění podle výkonnostního rámce a konečnou mírou plnění finančního ukazatele podle uvedeného výkonnostního rámce (dále jen „koeficient plnění/absorpce“).

2.   Koeficient plnění/absorpce se vypočte následujícím způsobem:

a)

konečná hodnota dosažená u každého ukazatele výstupů a klíčového kroku provádění zvoleného pro výkonnostní rámec v rámci dané priority se vydělí příslušnými cílovými hodnotami, výsledkem čehož je konečná míra plnění vyjádřená jako procento cílové hodnoty;

b)

stanoví se průměr hodnot konečné míry plnění u všech ukazatelů výstupů a klíčových kroků provádění zvolených pro výkonnostní rámec v rámci dané priority. Je-li vypočtená konečná míra plnění vyšší než 100 %, použije se pro tento účel hodnota 100 %;

c)

konečná hodnota dosažená u finančního ukazatele zvoleného pro výkonnostní rámec v rámci dané priority se vydělí příslušnou cílovou hodnotou, výsledkem čehož je konečná míra plnění vyjádřená jako procento cílové hodnoty. Je-li vypočtená konečná míra plnění vyšší než 100 %, použije se pro tento účel hodnota 100 %;

d)

průměr hodnot konečné míry plnění u všech ukazatelů výstupů a klíčových kroků provádění zvolených pro výkonnostní rámec v rámci dané priority se vydělí konečnou mírou plnění finančního ukazatele zvoleného pro výkonnostní rámec v rámci dané priority.

3.   Týká-li se priorita více než jednoho ESI fondu nebo kategorie regionů, vypočte se koeficient plnění/absorpce zvlášť pro každý ESI fond nebo kategorii regionů.

Článek 3

Výše finanční opravy

(Čl. 22 odst. 7 čtvrtý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Výše finanční opravy je stanovena následovně:

a)

u koeficientu plnění/absorpce nižšího než 65 %, ale vyššího než 60 % se uplatní paušální sazba ve výši 5 %;

b)

u koeficientu plnění/absorpce nižšího než 60 %, ale vyššího než 50 % se uplatní paušální sazba ve výši 10 %;

c)

u koeficientu plnění/absorpce nižšího než 50 % se uplatní paušální sazba ve výši 25 %.

2.   Paušální sazba se uplatní na příspěvky z ESI fondů určené na základě výdajů vykázaných členským státem v rámci priority, která splňuje podmínky uvedené v čl. 22 odst. 7 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013, a to po uplatnění jakýchkoli jiných finančních oprav.

U priorit týkajících se více než jednoho ESI fondu či kategorie regionů se paušální sazba uplatní na každý jednotlivý ESI fond nebo kategorii regionů.

3.   Vnější faktory, které se podílely na závažném nesplnění cílů, jež nejsou uvedeny v čl. 22 odst. 7 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013, se posuzují případ od případu. Paušální opravu podle odstavce 1 lze snížit až o 50 % při zvážení rozsahu vlivu těchto faktorů na závažné nesplnění cílů.

4.   Pokud by uplatnění paušální sazby podle odstavce 1 bylo nepřiměřené, výše opravy se sníží.

ODDÍL II

Finanční nástroje

Článek 4

Zvláštní pravidla ohledně nákupu pozemků

(Čl. 37 odst. 13 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Finanční nástroje financované z EFRR, Fondu soudržnosti a EZFRV mohou podporovat investice, které zahrnují nákup nezastavěných i zastavěných pozemků za částku nepřevyšující 10 % příspěvku z programu vyplaceného konečnému příjemci. V případě záruk se toto procento použije na částku příslušné půjčky nebo jiných rizikových nástrojů.

2.   Pokud je konečným příjemcům poskytována podpora z finančních nástrojů na investice do infrastruktury s cílem podpořit rozvoj nebo obnovu měst, hraniční hodnota uvedená v odstavci 1 činí 20 %.

3.   Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech operací týkajících se ochrany životního prostředí se řídicí orgán může od hraničních hodnot uvedených v odstavcích 1 a 2 odchýlit.

Článek 5

Spojení technické podpory s finančními nástroji

(Čl. 37 odst. 13 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Granty na technickou podporu lze kombinovat s finančními nástroji do jediné operace podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 pouze za účelem technické přípravy budoucí investice ve prospěch konečného příjemce, který má být takovou operací podpořen.

Článek 6

Zvláštní pravidla týkající se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů provádějících finanční nástroje

(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Subjekty provádějící finanční nástroje vykonávají své povinnosti v souladu s platným právem a jednají s takovou mírou odborné péče, efektivity, transparentnosti a pečlivosti, jaká se očekává od profesionálního subjektu se zkušenostmi v provádění finančních nástrojů. Tyto subjekty zajistí, aby:

a)

koneční příjemci získávající podporu z finančních nástrojů byli vybíráni s řádným přihlédnutím k povaze finančního nástroje a potenciální ekonomické životnosti investičních projektů, které mají být financovány. Výběr musí být transparentní, podložený objektivními důvody a nesmí vést ke střetu zájmů;

b)

koneční příjemci byli informováni o tom, že financování je poskytováno z programů spolufinancovaných ESI fondy, a to v souladu s požadavky stanovenými v článku 115 nařízení (EU) č. 1303/2013 pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti, v čl. 66 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3) pro EZFRV a v souladu s budoucím právním aktem Unie, kterým se stanoví podmínky finanční podpory v rámci námořní a rybářské politiky na programové období 2014–2020 („nařízení o ENRF“) pro ENRF;

c)

podpora z finančních nástrojů byla poskytována způsobem, který je přiměřený a který co nejméně narušuje hospodářskou soutěž;

d)

preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržního hospodářství, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 písm. c) a čl. 44 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013, bylo přiměřené rizikům, která tito investoři přijímají, a omezené na minimum nutné k přilákání takových investorů, což je zajištěno podmínkami a procesními zárukami.

2.   Jelikož přímá finanční odpovědnost řídicího orgánu vůči subjektům provádějícím finanční nástroje nebo konečným příjemcům, jakož i jeho odpovědnost, pokud jde o jiný dluh či závazek finančního nástroje, nesmí překročit částku přidělenou řídicím orgánem na finanční nástroj podle příslušných dohod o financování, subjekty provádějící finanční nástroje zajistí, aby vůči řídicímu orgánu nebyly uplatňovány žádné nároky nad částku jím přidělenou na finanční nástroj.

3.   Subjekty provádějící finanční nástroje jsou odpovědné za úhradu příspěvků z programu vykazujících nesrovnalosti spolu s úrokem a dalšími výnosy z těchto příspěvků.

Subjekty provádějící finanční nástroje však za úhradu částek uvedených v prvním pododstavci nejsou odpovědné, doloží-li v případě jednotlivé nesrovnalosti splnění těchto kumulativních podmínek:

a)

k nesrovnalosti došlo na úrovni konečných příjemců, nebo v případě fondu fondů na úrovni finančních zprostředkovatelů nebo konečných příjemců;

b)

subjekty provádějící finanční nástroje vyhověly ustanovením odstavce 1 tohoto článku, pokud jde o příspěvky z programu vykazující nesrovnalost;

c)

částky vykazující nesrovnalost nebylo možné získat zpět navzdory tomu, že subjekty provádějící finanční nástroje s náležitou péčí podnikly veškerá použitelná smluvní a právní opatření.

Článek 7

Kritéria pro výběr subjektů provádějících finanční nástroje

(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Při výběru subjektu, který má provádět finanční nástroj, v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a) a čl. 38 odst. 4 písm. b) body ii) a iii) nařízení (EU) č. 1303/2013, se řídicí orgán ujistí, že tento subjekt splňuje následující minimální podmínky:

a)

je podle unijního a vnitrostátního práva oprávněn vykonávat příslušné prováděcí úkoly;

b)

má přiměřenou ekonomickou a finanční životaschopnost;

c)

má přiměřenou schopnost provádět finanční nástroj, včetně organizační struktury a rámce správy a řízení, která pro řídicí orgán představuje nezbytnou jistotu;

d)

disponuje systémem účinné a efektivní vnitřní kontroly;

e)

používá účetní systém, který včas poskytuje přesné, úplné a spolehlivé informace;

f)

souhlasí s tím, aby byl auditován auditními orgány členského státu, Komisí a Evropským účetním dvorem.

2.   Při výběru subjektu podle odstavce 1 řídicí orgán náležitě zohlední povahu finančního nástroje, který má být prováděn, předchozí zkušenosti subjektu s prováděním podobných finančních nástrojů, odbornost a zkušenosti navrhovaných členů týmu a provozní a finanční způsobilost subjektu. Výběr musí být transparentní, podložený objektivními důvody a nesmí vést ke střetu zájmů. Použijí se alespoň následující kritéria výběru:

a)

podloženost a věrohodnost metodiky určování a hodnocení finančních zprostředkovatelů a konečných příjemců;

b)

výše nákladů a poplatků spojených s řízením souvisejících s prováděním finančního nástroje a navrhovaná metodika jejich výpočtu;

c)

podmínky uplatňované v souvislosti s podporou poskytovanou konečným příjemcům, včetně cen;

d)

schopnost obstarat prostředky na investice do konečných příjemců doplňující příspěvky z programu;

e)

schopnost doložit další činnost kromě stávající činnosti;

f)

v případech, kdy subjekt provádějící finanční nástroj přidělí do finančního nástroje vlastní finanční prostředky nebo se podílí na riziku, opatření navrhovaná ke sladění zájmů a zmírnění případných střetů zájmů.

3.   Pokud subjekt, který provádí fond fondů, včetně EIB, svěří prováděcí úkoly dále finančnímu zprostředkovateli, musí zajistit, aby tento finanční zprostředkovatel splňoval požadavky a kritéria uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 8

Zvláštní pravidla týkající se záruk poskytovaných prostřednictvím finančních nástrojů

(Čl. 38 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pokud finanční nástroje poskytují záruky, musí být splněny následující požadavky:

a)

mezi částkou příspěvku z programu vyčleněnou na pokrytí očekávaných i neočekávaných ztrát z nových půjček nebo jiných nástrojů pro sdílení rizik, které mají být kryté zárukami, a hodnotou odpovídajících vyplacených nových půjček nebo jiných nástrojů pro sdílení rizik musí existovat přiměřený multiplikační poměr;

b)

multiplikační poměr se stanoví pomocí obezřetného předběžného hodnocení rizik konkrétního záručního produktu, který má být poskytnut, s přihlédnutím ke konkrétním tržním podmínkám, investiční strategii dotyčného finančního nástroje a zásadám hospodárnosti a efektivnosti. Toto předběžné posouzení rizik je možné revidovat, je-li to odůvodněno pozdějšími tržními podmínkami;

c)

příspěvek z programu vyčleněný na proplacení záruk musí vycházet z tohoto předběžného hodnocení rizik;

d)

nevyplatil-li finanční zprostředkovatel nebo subjekt, jenž má prospěch ze záruk, plánovanou částku nových půjček nebo jiných nástrojů pro sdílení rizik konečným příjemcům, způsobilé výdaje se úměrně sníží.

Článek 9

Řízení a kontrola finančních nástrojů zřízených na celostátní, regionální, nadnárodní či přeshraniční úrovni

(Čl. 40 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   U operací s podporou z programů pro finanční nástroje zřízené na celostátní, regionální, nadnárodní či přeshraniční úrovni podle čl. 38 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 řídicí orgán zajistí, aby:

a)

operace byla v souladu s platným právem, příslušným programem a příslušnou dohodou o financování, a to jak v průběhu hodnocení a výběru operace, tak v průběhu zřizování a provádění finančního nástroje;

b)

dohody o financování obsahovaly ustanovení o auditních požadavcích a auditní stopě podle bodu 1 písm. e) přílohy IV nařízení (EU) č. 1303/2013;

c)

řídicí kontroly byly po celou dobu programového období a během zřizování a provádění finančních nástrojů prováděny v souladu s čl. 125 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF a v souladu s čl. 58 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 pro EZFRV;

d)

podklady k výdajům vykázaným jako způsobilé:

i)

byly pro danou operaci uchovávány řídicím orgánem, finančním zprostředkovatelem, nebo subjektem provádějícím fond fondů, je-li daný finanční nástroj prováděn prostřednictvím fondu fondů, aby byly poskytnuty důkazy o tom, že finanční prostředky byly použity k zamýšleným účelům, že byl dodržen soulad s platným právem a že byla splněna kritéria a podmínky pro financování v rámci příslušných programů,

ii)

byly k dispozici za účelem ověření legality a správnosti výdajů vykázaných Komisi;

e)

mezi podklady pro ověřování souladu s právem Unie a členských států a s podmínkami financování byly alespoň:

i)

dokumenty o zřízení finančního nástroje,

ii)

dokumenty uvádějící výši příspěvku na finanční nástroj z každého programu a v rámci každé prioritní osy, výdaje způsobilé v rámci programů a úrok a další výnosy vytvářené podporou z ESI fondů a opakované použití prostředků připadajících na podporu z ESI fondů v souladu s články 43 a 44 nařízení (EU) č. 1303/2013,

iii)

dokumenty o fungování finančního nástroje, včetně dokumentů týkajících se monitorování, podávání zpráv a ověřování,

iv)

dokumenty dokládající soulad s články 43, 44 a 45 nařízení (EU) č. 1303/2013,

v)

dokumenty týkající se ukončení příspěvků z programů a ukončení finančního nástroje,

vi)

dokumenty o nákladech a poplatcích spojených s řízením,

vii)

formuláře žádostí nebo rovnocenné doklady předložené konečnými příjemci spolu s podklady, včetně podnikatelských plánů a případně předchozích ročních účetních závěrek,

viii)

kontrolní seznamy a zprávy od subjektů provádějících finanční nástroj, jsou-li k dispozici,

ix)

prohlášení učiněná v souvislosti s podporou de minimis, je-li to na místě,

x)

dohody podepsané v souvislosti s podporou poskytnutou prostřednictvím finančního nástroje, zahrnující kapitál, půjčky, záruky nebo jiné formy investic poskytnutých konečným příjemcům,

xi)

důkazy o tom, že podpora poskytnutá prostřednictvím finančního nástroje byla použita k zamýšlenému účelu,

xii)

záznamy o finančních tocích mezi řídicím orgánem a finančním nástrojem a v rámci finančního nástroje na všech úrovních až ke konečným příjemcům a v případě záruk důkaz, že příslušné půjčky byly vyplaceny,

xiii)

oddělené záznamy nebo účetní kódy pro příspěvek z programu vyplacený nebo záruku vyčleněnou finančním nástrojem ve prospěch konečného příjemce.

2.   U operací s podporou z programů pro finanční nástroje v rámci EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF auditní orgány zajistí, aby finanční nástroje byly auditovány po celou dobu programového období až do uzavření, a to v rámci jak auditů systémů, tak auditů operací v souladu s čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

U operací s podporou z programů pro finanční nástroje v rámci EZFRV auditní orgány zajistí, aby finanční nástroje byly auditovány po celou dobu programového období až do uzavření, a to v rámci jak auditů systémů, tak auditů operací v souladu s článkem 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (4).

3.   Provádí-li finanční nástroje EIB podle čl. 38 odst. 4 písm. b) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013, pak:

a)

řídicí orgán pověří společnost, která působí v podmínkách společného rámce stanoveného Komisí, aby prováděla ověřování operací na místě ve smyslu čl. 125 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013;

b)

auditní orgán pověří společnost, která působí v podmínkách společného rámce stanoveného Komisí, aby prováděla audity operací.

Auditní orgán vychází ve výroku auditora z informací poskytnutých pověřenou společností.

4.   Neexistuje-li společný rámec stanovený Komisí, na nějž se odkazuje v odstavci 3, řídicí orgán předloží Komisi ke schválení návrh metodiky ověřování na místě a auditní orgán předloží Komisi ke schválení návrh metodiky auditů.

Článek 10

Pravidla pro odejmutí plateb do finančních nástrojů a následné úpravy žádostí o platby

(Čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Členské státy a řídicí orgány mohou odejmout příspěvky z programů na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 a na finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení prováděné v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a) a b) uvedeného nařízení, pouze pokud tyto příspěvky nebyly již zahrnuty v žádosti o platbu podle článku 41 uvedeného nařízení. Pokud však jde o finanční nástroje podporované z EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF, mohou být příspěvky rovněž odejmuty, je-li příští žádost o platbu změněna tak, aby příslušné výdaje byly odejmuty nebo nahrazeny.

Článek 11

Systém kapitalizace ročních splátek pro subvence úrokových sazeb a subvence poplatků za záruky

(Čl. 42 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované subvence úrokových sazeb i subvence poplatků za záruky podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 se vypočtou na konci období způsobilosti jako součet diskontovaných platebních závazků pro účely a období stanovené v uvedeném článku a v souladu s příslušnými dohodami o financování.

2.   Zdroje, jež zůstaly na účelově vázaném účtu po skončení období uvedeného v čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo v důsledku neočekávaného ukončení finančního nástroje před koncem tohoto období, se použijí v souladu s článkem 45 uvedeného nařízení.

Článek 12

Kritéria pro výpočet nákladů a poplatků spojených s řízením na základě výkonnosti

(Čl. 42 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Řídicí orgán vypočte náklady a poplatky spojené s řízením, které lze vykázat jako způsobilé výdaje podle čl. 42 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013, na základě následujících výkonnostních kritérií podle čl. 42 odst. 5 uvedeného nařízení:

a)

výplata příspěvků poskytnutých z programu ESI fondů;

b)

prostředky získané zpět z investic nebo z uvolněných prostředků vyčleněných na smlouvy o zárukách;

c)

kvalita opatření doprovázejících investici před investičním rozhodnutím maximalizovat její dopad a po něm a

d)

přínos finančního nástroje k cílům a výstupům programu.

2.   Řídicí orgán informuje monitorovací výbor zřízený podle článku 47 nařízení (EU) č. 1303/2013 o opatřeních ohledně výkonnostně založeného výpočtu vynaložených nákladů nebo poplatků spojených s řízením a správou finančního nástroje. Monitorovací výbor dostává každoročně zprávy o nákladech a poplatcích spojených s řízením skutečně zaplacených v předchozím kalendářním roce.

Článek 13

Prahové hodnoty pro výpočet nákladů a poplatků spojených s řízením

(Čl. 42 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   V případě subjektu, který provádí fond fondů, nesmí náklady a poplatky spojené s řízením, jež lze vykázat jako způsobilé výdaje podle čl. 42 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013, překročit:

a)

3 % v prvních 12 měsících od podpisu dohody o financování, 1 % v dalších 12 měsících a poté 0,5 % za rok z příspěvků z programu uhrazených do fondu fondů, vypočtených poměrným dílem ode dne uskutečnění platby do fondu fondů až do konce způsobilého období, do zpětné úhrady řídicímu orgánu nebo do dne ukončení, podle toho, co nastane dříve, a

b)

0,5 % za rok z příspěvků z programu vyplacených z fondu fondů finančním zprostředkovatelům a vypočtených poměrným dílem od okamžiku uskutečnění platby z fondu fondů až do zpětné úhrady do fondu fondů, konce období způsobilosti nebo do dne ukončení podle toho, co nastane dříve.

2.   V případě subjektů provádějících finanční nástroje poskytující kapitál, půjčky, záruky a mikroúvěry, včetně jejich kombinací s granty, subvencemi úrokových sazeb nebo subvencemi poplatků za záruky podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013, nesmí náklady a poplatky spojené s řízením, jež lze vykázat jako způsobilé výdaje podle čl. 42 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, překročit:

a)

základní odměnu, která se vypočte takto:

i)

u finančního nástroje poskytujícího kapitál 2,5 % za rok v prvních 24 měsících od podpisu dohody o financování a poté 1 % za rok z příspěvků z programu vyčleněných podle příslušné dohody o financování, vypočtených poměrným dílem ode dne podpisu příslušné dohody o financování až do konce období způsobilosti, do zpětné úhrady příspěvků řídicímu orgánu nebo do fondu fondů, nebo do data ukončení podle toho, co nastane dříve,

ii)

u finančního nástroje ve všech ostatních případech 0,5 % za rok z příspěvků z programu uhrazených do finančního nástroje, vypočtených poměrným dílem od data uskutečnění platby do finančního nástroje až do konce doby způsobilosti, zpětné úhrady řídicímu orgánu či do fondu fondů, nebo do data ukončení finančního nástroje podle toho, co nastane dříve, a

b)

výkonnostní odměnu, která se vypočte takto:

i)

u finančního nástroje poskytujícího kapitál 2,5 % za rok z příspěvků z programu uhrazených ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 konečným příjemcům ve formě kapitálu a z reinvestovaných zdrojů připadajících na příspěvky z programu, které teprve mají být do finančního nástroje vráceny, vypočtených poměrným dílem ode dne platby konečnému příjemci až do zaplacení investice, do konce postupu zpětného získávání v případě odpisů, nebo do konce období způsobilosti podle toho, co nastane dříve,

ii)

u finančního nástroje poskytujícího půjčky 1 % za rok z příspěvků z programu uhrazených ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 konečným příjemcům ve formě půjček a z reinvestovaných zdrojů připadajících na příspěvky z programu, které teprve mají být do finančního nástroje vráceny, vypočtených poměrným dílem ode dne platby konečnému příjemci až do zaplacení investice, do konce postupu zpětného získávání v případě selhání, nebo do konce období způsobilosti podle toho, co nastane dříve,

iii)

u finančního nástroje poskytujícího záruky 1,5 % za rok z příspěvků z programu vyčleněných na dosud nesplacené smlouvy o zárukách ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 a z opětovně využitých zdrojů připadajících na příspěvky z programu, vypočtených poměrným dílem ode dne vyčlenění až do splatnosti smlouvy o záruce, do konce postupu zpětného získávání v případě selhání, nebo do konce období způsobilosti podle toho, co nastane dříve,

iv)

u finančního nástroje poskytujícího mikroúvěr 1,5 % za rok z příspěvků z programu uhrazených ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 konečným příjemcům ve formě mikroúvěru a z reinvestovaných zdrojů připadajících na příspěvky z programu, které teprve mají být do finančního nástroje vráceny, vypočtených poměrným dílem ode dne platby konečnému příjemci až do zaplacení investice, do konce postupu zpětného získávání v případě selhání, nebo do konce období způsobilosti podle toho, co nastane dříve,

v)

u finančního nástroje poskytujícího granty, subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 0,5 % z částky grantu uhrazené ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení ve prospěch konečných příjemců.

Ustanovení tohoto odstavce se použijí na subjekt provádějící finanční nástroj poskytující záruky bez ohledu na to, zda stejný subjekt provádí fond fondů, s výhradou ustanovení odstavce 4.

3.   Souhrnná částka nákladů a poplatků spojených s řízením v průběhu období způsobilosti stanoveného v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nesmí přesáhnout:

a)

u fondu fondů 7 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do fondu fondů;

b)

u finančního nástroje poskytujícího kapitál 20 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do finančního nástroje;

c)

u finančního nástroje poskytujícího půjčky 8 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do finančního nástroje;

d)

u finančního nástroje poskytujícího záruky 10 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do finančního nástroje;

e)

u finančního nástroje poskytujícího mikroúvěr 10 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do finančního nástroje;

f)

u finančního nástroje poskytujícího granty, subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 6 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených do finančního nástroje.

4.   Pokud stejný subjekt provádí fond fondů a finanční nástroj, částky způsobilých nákladů a poplatků spojených s řízením uvedené v odstavcích 1 a 2 ani hraniční hodnoty uvedené v odstavci 3 nelze kumulovat v případě stejných příspěvků z programu nebo stejných reinvestovaných zdrojů připadajících na příspěvky z programu.

5.   Pokud většinu kapitálu investovaného do finančních zprostředkovatelů poskytujících kapitál poskytují soukromí investoři nebo veřejní investoři působící podle zásady tržního hospodářství a příspěvek z programu je poskytnut za podmínek platných pro soukromé investory, náklady a poplatky spojené s řízením musí odpovídat tržním podmínkám a nesmí být vyšší než náklady a poplatky spojené s řízením hrazené soukromými investory.

6.   Prahové hodnoty stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 lze překročit, účtuje-li je subjekt provádějící finanční nástroj nebo případně fond fondů, který byl vybrán v souladu s platnými pravidly ve výběrovém řízení, během kterého se prokázala potřeba vyšších nákladů a poplatků spojených s řízením.

Článek 14

Úhrada kapitalizovaných nákladů a poplatků spojených s řízením v případě akciových nástrojů a mikroúvěrů

(Čl. 42 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované náklady a poplatky spojené s řízením, které mají být uhrazeny jako způsobilé výdaje podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, se vypočtou na konci období způsobilosti jako součet diskontovaných nákladů a poplatků spojených s řízením, jež mají být zaplaceny po období způsobilosti za období uvedené v čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení a v souladu s příslušnými dohodami o financování.

2.   Kapitalizované náklady a poplatky spojené s řízením, které mají být zaplaceny po období způsobilosti za finanční nástroj poskytující mikroúvěr, nesmí překročit 1 % za rok z příspěvků z programu uhrazených konečným příjemcům ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 ve formě půjček, které teprve mají být do finančního nástroje vráceny, vypočtených poměrným dílem od konce období způsobilosti do zaplacení investice, do konce postupu zpětného získávání v případě selhání, nebo do období uvedeného v čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení podle toho, co nastane dříve.

3.   Kapitalizované náklady a poplatky spojené s řízením, které mají být zaplaceny po období způsobilosti za finanční nástroj poskytující kapitál, nesmí překročit 1,5 % za rok z příspěvků z programu uhrazených konečným příjemcům ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 ve formě kapitálu, který teprve má být do finančního nástroje vrácen, vypočtených poměrným dílem od konce období způsobilosti do zaplacení investice, do konce postupu zpětného získávání v případě selhání, nebo do období uvedeného v čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení podle toho, co nastane dříve.

4.   Zdroje, jež zůstaly na účelově vázaném účtu po skončení období uvedeného v čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo v důsledku neočekávaného ukončení finančního nástroje před koncem tohoto období, se použijí v souladu s článkem 45 uvedeného nařízení.

ODDÍL III

Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem

Článek 15

Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu

(Čl. 61 odst. 3 sedmý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Pro účely použití metody uvedené v čl. 61 odst. 3 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 se diskontovaný čistý příjem operace vypočte odečtením diskontovaných nákladů od diskontovaného příjmu a případně přičtením zbytkové hodnoty investice.

2.   Diskontovaný čistý příjem operace se vypočte za konkrétní referenční období pro sektor dané operace, jak je uvedeno v příloze I. Období provádění operace je součástí referenčního období.

3.   Příjmy a náklady se stanoví inkrementální metodou na základě srovnání příjmů a nákladů ve scénáři s novou investicí s příjmy a náklady ve scénáři bez nové investice.

Představuje-li operace nové aktivum, příjmy a náklady se rozumí příjmy a náklady nové investice.

4.   Pokud daň z přidané hodnoty není způsobilým výdajem podle čl. 69 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013, výpočet diskontovaného čistého příjmu vychází z hodnot bez daně z přidané hodnoty.

Článek 16

Stanovení příjmů

(Čl. 61 odst. 3 sedmý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro účely výpočtu diskontovaného čistého příjmu se příjmy stanoví následovně:

a)

poplatky za užívání, jsou-li účtovány, se stanoví v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a ve vhodných případech zohlední finanční přiměřenost;

b)

příjmy neobsahují převody ze státních nebo regionálních rozpočtů ani vnitrostátních systémů veřejného pojištění;

c)

pokud operace přidává nová aktiva ke stávající službě či infrastruktuře, zohlední se jak příspěvky od nových uživatelů, tak příspěvky od stávajících uživatelů nové nebo rozšířené služby či infrastruktury.

Článek 17

Stanovení nákladů

(Čl. 61 odst. 3 sedmý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro účely výpočtu diskontovaného čistého příjmu se zohlední následující náklady, které vzniknou během referenčního období uvedeného v čl. 15 odst. 2:

a)

náklady na výměnu vybavení s krátkou životností pro zajištění technického fungování operace;

b)

fixní provozní náklady, včetně nákladů na údržbu, například náklady na zaměstnance, údržbu a opravy, obecné řízení a správu a pojištění;

c)

variabilní provozní náklady, včetně nákladů na údržbu, například spotřeba surovin, energie, jiného spotřebního materiálu a veškerá údržba a opravy nezbytné k prodloužení životnosti operace.

Článek 18

Zbytková hodnota investice

(Čl. 61 odst. 3 sedmý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Pokud je předpokládaná životnost aktiv operace delší než referenční období uvedené v čl. 15 odst. 2, určí se jejich zbytková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti operace. Za řádně odůvodněných okolností lze použít i jiné metody výpočtu zbytkové hodnoty.

2.   Zbytková hodnota investice se započte do výpočtu diskontovaného čistého příjmu pouze tehdy, pokud příjmy převažují nad náklady podle článku 17.

Článek 19

Diskontování peněžních toků

(Čl. 61 odst. 3 sedmý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Při výpočtu nákladů a příjmů se zohlední pouze peněžní toky, které mají být vyplaceny či získány danou operací. Peněžní toky se stanovují pro každý rok, ve kterém jsou vyplaceny nebo získány danou operací během referenčního období uvedeného v čl. 15 odst. 2.

2.   Do výpočtu se nezapočítávají nepeněžní účetní položky, jako jsou například odpisy, veškeré rezervy pro budoucí náklady na výměnu vybavení a rezervy pro nepředvídatelné události.

3.   Peněžní toky jsou diskontovány až do současnosti finanční diskontní sazbou ve výši 4 % v reálných hodnotách, což je orientační referenční hodnota pro operace, které mají podobu veřejných investic a jsou spolufinancovány z ESI fondů.

4.   Členské státy mohou uplatnit jinou než 4 % finanční diskontní sazbu, poskytnou-li pro takovou jinou referenční hodnotu odůvodnění a zajistí-li její důsledné uplatňování u podobných operací ve stejném sektoru.

5.   Jiné než 4 % referenční hodnoty mohou opravňovat tyto důvody:

a)

konkrétní makroekonomické podmínky daného členského státu, mezinárodní makroekonomické trendy a konjunktury; nebo

b)

povaha investora nebo forma provádění, např. partnerství veřejného a soukromého sektoru; nebo

c)

povaha dotyčného sektoru.

6.   Při stanovení vlastních finančních diskontních sazeb členské státy provedou odhad průměrné dlouhodobé návratnosti alternativního bezrizikového investičního koše, ať už domácího či zahraničního, který považují za nejvíce relevantní. Příjemci budou o odlišných finančních diskontních sazbách informováni.

ODDÍL IV

Definice paušální sazby pro nepřímé náklady a související metody uplatňované v jiných politikách unie

Článek 20

Paušální financování nepřímých nákladů podle nařízení (EU) č. 1290/2013

(Čl. 68 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Nepřímé náklady lze vypočítat uplatněním paušální sazby stanovené podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1290/2013 u následujících druhů operací nebo projektů, jež jsou součástí operací:

a)

operace podporované z EFRR, které spadají pod oblasti zásahu kódů 056, 057 nebo 060 až 065 uvedené v tabulce 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 (5) a které jsou prováděny v rámci jedné z investičních priorit stanovených v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a) a c) a odst. 4 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (6);

b)

operace podporované z ESF, které spadají pod oblast zásahu kódu 04 uvedenou v tabulce 6 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 a které přispívají k posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013;

c)

operace podporované z EZFRV v souladu s články 17, 26 nebo 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, které přispívají k prioritě Unie uvedené v čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. Je-li operace programována podle článků 17 a 26 nařízení (EU) č. 1305/2013, jsou brány v potaz pouze operace prováděné operační skupinou v rámci evropského inovačního partnerství financovanou podle čl. 35 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení;

d)

operace podporované z ENRF a programované v souladu s články 28, 37 nebo čl. 41 odst. 5 budoucího právního aktu Unie, kterým se stanoví podmínky finanční podpory námořní a rybářské politiky na programové období 2014–2020.

Článek 21

Paušální financování nepřímých nákladů podle nařízení č. 966/2012

(Čl. 68 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

Nepřímé náklady lze vypočítat uplatněním paušální sazby stanovené podle čl. 124 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7) u následujících druhů operací nebo projektů, jež jsou součástí operací:

a)

operace podporované z EFRR, které spadají pod oblasti zásahu kódů 085, 086 nebo 087 uvedené v tabulce 1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 a které jsou prováděny v rámci jedné z investičních priorit stanovených v čl. 5 odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. d) nařízení (EU) č. 1301/2013;

b)

operace podporované z ESF, které spadají pod oblast zásahu kódu 01 uvedenou v tabulce 6 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 a které přispívají k podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které bude odolné vůči změně klimatu, bude efektivně využívat zdroje a bude udržitelné z hlediska životního prostředí v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1304/2013;

c)

operace podporované z EZFRV v souladu s články 17 a 25 nařízení (EU) č. 1305/2013, které přispívají k prioritě Unie uvedené v čl. 5 odst. 4 nebo 5 uvedeného nařízení;

d)

operace podporované z ENRF a programované v souladu s články 36, 38, čl. 39 odst. 1, čl. 46 odst. 1 písm. e) a i), článkem 54, čl. 79c odst. 1 písm. b) budoucího právního aktu Unie, kterým se stanoví podmínky finanční podpory námořní a rybářské politiky na programové období 2014–2020.

KAPITOLA III

Ustanovení, kterými se doplňuje část třetí nařízení (EU) č. 1303/2013, která se vztahuje na EFRR a Fond soudržnosti, pokud jde o metodiku přezkumu kvality velkých projektů

Článek 22

Požadavky na nezávislé odborníky provádějící přezkum kvality

(Čl. 101 čtvrtý odstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Přezkum kvality velkých projektů podle čl. 101 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 provádějí nezávislí odborníci, kteří:

a)

mají značné technické zkušenosti se všemi fázemi projektového cyklu;

b)

mají rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s příslušnými investičními sektory;

c)

mají značné odborné znalosti, pokud jde o analýzu a hodnocení socioekonomických přínosů;

d)

mají značné znalosti a zkušenosti v oblasti příslušného práva, politik a postupů Unie;

e)

jsou nezávislí na všech orgánech přímo nebo nepřímo zainteresovaných na schvalování, provádění nebo provozu velkého projektu;

f)

nemají v souvislosti s velkým projektem střet zájmů na žádné úrovni;

g)

nemají žádný obchodní zájem v souvislosti s velkým projektem;

h)

disponují nezbytnými jazykovými znalostmi.

2.   Navrhne-li členský stát pověřit jiné nezávislé odborníky než ty, kterým je z podnětu Komise poskytnuta technická pomoc v souladu s článkem 58 nařízení (EU) č. 1303/2013, podá v souladu s čl. 101 třetím odstavcem uvedeného nařízení žádost o souhlas Komise. Tento souhlas musí být podložen dokumenty dokládajícími skutečnost, že odborníci vyhovují požadavkům stanoveným v odstavci 1 tohoto článku.

Komise informuje členský stát o tom, zda s návrhem týkajícím se nezávislých odborníků souhlasí, do tří měsíců od podání žádosti.

Článek 23

Přezkum kvality velkých projektů

(Čl. 101 čtvrtý pododstavec nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Nezávislí odborníci provádějí posouzení na základě informací uvedených v čl. 101 prvním pododstavci písm. a) až i) nařízení (EU) č. 1303/2013. Nezávislí odborníci mohou požádat o doplňující údaje k těmto informacím, považují-li je za nutné pro přezkum kvality.

Členský stát a nezávislí odborníci se mohou dohodnout na tom, že součástí činnosti na přezkumu kvality budou kontroly na místě.

Nezávislí odborníci mohou se souhlasem členských států konzultovat s Komisí příslušné otázky týkající se státní podpory za účelem jejich vyhodnocení.

2.   Nezávislí odborníci za účelem přezkumu kvality vykonají následující kroky:

a)

nezávislí odborníci ověří, že operace je velkým projektem ve smyslu článku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013, že tento velký projekt není dokončenou operací ve smyslu čl. 2 odst. 14 a čl. 65 odst. 6 uvedeného nařízení a že velký projekt je součástí příslušného operačního programu;

b)

nezávislí odborníci zkontrolují úplnost, konzistentnost a přesnost informací podle čl. 101 prvního pododstavce písm. a) až i) nařízení (EU) č. 1303/2013, poskytnutých ve formátu uvedeném v čl. 101 pátém pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013;

c)

nezávislí odborníci ohodnotí kvalitu velkého projektu na základě kritérií uvedených v příloze II tohoto nařízení;

d)

nezávislí odborníci vypracují zprávu o nezávislém přezkumu kvality ve formátu uvedeném v čl. 102 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013. Ve zprávě o nezávislém přezkumu kvality nezávislí odborníci jednoznačným způsobem uvedou a odůvodní svoje stanoviska týkající se prvků uvedených v tomto odstavci.

3.   Velký projekt je přezkumem kvality ohodnocen pozitivně ve smyslu čl. 102 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud nezávislí odborníci shledají, že byla splněna všechna kritéria uvedená v příloze II tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

USTANOVENÍ, KTERÝMI SE DOPLŇUJE ČÁST ČTVRTÁ NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013, KTERÁ SE VZTAHUJE NA EFRR, ESF, FOND SOUDRŽNOSTI A ENRF

ODDÍL I

Údaje, jež je třeba zaznamenat a uchovat v elektronické podobě

Článek 24

Údaje, jež je třeba zaznamenat a uchovat v elektronické podobě

(Čl. 125 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Informace o údajích, které je třeba zaznamenat a uchovat v elektronické podobě pro každou operaci v rámci systému pro monitorování zřízeného podle čl. 125 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013, jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení.

2.   Údaje se zaznamenávají a uchovávají pro každou operaci, včetně případně údajů o jednotlivých účastnících, za účelem jejich agregace v případech, kdy je to nezbytné pro účely monitorování, hodnocení, finančního řízení, ověřování a auditu. Možná musí být také kumulativní agregace těchto údajů za celé programové období. V případě ESF se údaje zaznamenávají a uchovávají tak, aby řídicím orgánům umožňovaly provádět úkoly spojené s monitorováním a hodnocením v souladu s požadavky stanovenými v článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v článcích 5 a 19 nařízení (EU) č. 1304/2013 a v přílohách I a II uvedeného nařízení.

3.   Je-li operace podporována více než jedním operačním programem, prioritou, fondem nebo v rámci více než jedné kategorie regionů, informace uvedené v řádcích 23 až 113 přílohy III se zaznamenávají tak, aby bylo možné v těchto údajích vyhledávat podle operačního programu, priority, fondu nebo kategorie regionu. Podobně musí být možné vyhledávat v údajích o ukazatelích uvedených v řádcích 31 až 40 přílohy III podle investiční priority a případně pohlaví.

ODDÍL II

Auditní stopa a používání údajů shromážděných při auditech

Článek 25

Podrobné minimální požadavky na auditní stopu

(Čl. 125 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Podrobné minimální požadavky na auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány, jsou následující:

a)

auditní stopa umožňuje ověření uplatňování kritérií výběru stanovených monitorovacím výborem pro operační program;

b)

v souvislosti s granty a vratnou pomocí podle čl. 67 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 auditní stopa umožňuje sesouhlasení souhrnných částek potvrzených Komisi s podrobnými účetními záznamy a podklady vedenými certifikačním orgánem, řídicím orgánem, zprostředkujícími subjekty a příjemci, pokud jde o operace spolufinancované v rámci operačního programu;

c)

v souvislosti s granty a vratnou pomocí podle čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) a článku 109 nařízení (EU) č. 1303/2013 a podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 auditní stopa umožňuje sesouhlasení souhrnných částek potvrzených Komisi s podrobnými údaji o výstupech či výsledcích a podklady vedenými certifikačním orgánem, řídicím orgánem, zprostředkujícími subjekty a příjemci, případně včetně dokladů o metodě stanovení standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek, pokud jde o operace spolufinancované v rámci operačního programu;

d)

v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. d) a čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 auditní stopa podle potřeby dokládá a odůvodňuje metodu výpočtu a základ, na němž bylo rozhodnuto o paušálních sazbách, a způsobilé přímé náklady nebo náklady vykázané v rámci jiných vybraných kategorií, u kterých se uplatní paušální sazba;

e)

v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, s čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s článkem 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 auditní stopa umožňuje doložení způsobilých přímých nákladů, u kterých se uplatní paušální sazba;

f)

auditní stopa umožňuje ověření platby příspěvku z veřejných zdrojů příjemci;

g)

u každé operace, je-li to na místě, auditní stopa obsahuje technické specifikace a plán financování, dokumenty týkající se schválení grantu, dokumenty související se zadáváním veřejných zakázek, zprávy od příjemce a zprávy o provedených ověřováních a auditech;

h)

auditní stopa obsahuje informace o řídicích kontrolách a o provedených auditech operací;

i)

aniž je dotčen čl. 19 odst. 3 a přílohy I a II nařízení (EU) č. 1304/2013, auditní stopa umožňuje sesouhlasení údajů týkajících se ukazatelů výstupů operace s cíli a vykázanými údaji a výsledkem programu;

j)

u finančních nástrojů auditní stopa obsahuje podklady uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení.

U nákladů uvedených v písmenech c) a d) auditní stopa umožňuje ověřování metody výpočtu použité řídicím orgánem z hlediska souladu s čl. 67 odst. 5 a čl. 68 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a s čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.

2.   Řídicí orgán zajistí, aby existoval záznam o totožnosti a umístění subjektů uchovávajících všechny podklady, které jsou nutné k tomu, aby auditní stopa splňovala minimální požadavky uvedené v odstavci 1.

Článek 26

Používání údajů shromážděných během auditů prováděných úředníky Komise nebo pověřenými zástupci Komise

(Čl. 127 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Komise přijme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zabránila jakémukoli neoprávněnému zveřejnění údajů shromážděných Komisí v průběhu auditů či přístupu k nim.

2.   Údaje shromážděné v průběhu auditů používá Komise výlučně za účelem plnění svých povinností podle článku 75 nařízení (EU) č. 1303/2013. Ke shromážděným údajům má přístup Evropský účetní dvůr i Evropský úřad pro boj proti podvodům.

3.   Shromážděné údaje nesmí být bez výslovného souhlasu členského státu, který tyto údaje poskytl, zaslány jiným osobám v členských státech či v orgánech Unie než těm, jejichž náplň práce vyžaduje přístup k těmto údajům v souladu s příslušnými pravidly.

ODDÍL III

Rozsah a obsah auditů operací a auditů účetních závěrek a metodika pro výběr vzorku operací

Článek 27

Audity operací

(Čl. 127 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Audity operací se provádějí za každé účetní období na vzorku operací vybraném metodou stanovenou či schválenou auditním orgánem v souladu s článkem 28 tohoto nařízení.

2.   Audity operací se provádějí na základě podkladů, jež představují auditní stopu, a ověřuje se jimi legalita a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:

a)

operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy;

b)

výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 tohoto nařízení;

c)

u výdajů vykázaných Komisi stanovených v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) a článkem 109 nařízení (EU) č. 1303/2013 a s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu podle článku 25 tohoto nařízení.

Audity se dále ověří, zda byl příspěvek z veřejných zdrojů příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.   Součástí auditů operací je v příslušných případech ověření fyzického provádění operace na místě.

4.   Audity operací se ověřuje přesnost a úplnost odpovídajících výdajů zachycených certifikačním orgánem v jeho účetním systému a soulad auditní stopy na všech úrovních.

5.   Vyjde-li najevo, že zjištěné problémy jsou systémové povahy, a představují tudíž riziko pro jiné operace v rámci operačního programu, zajistí auditní orgán další kontrolu, včetně případných doplňkových auditů, za účelem stanovení rozsahu problémů a doporučí nezbytná nápravná opatření.

6.   Pro účel podávání zpráv Komisi o ročním pokrytí se do částky auditovaných výdajů započítávají pouze výdaje spadající do rozsahu auditu provedeného podle odstavce 1. Pro tento účel se použije vzor kontrolní zprávy podle čl. 127 odst. 6 nařízení (EU) 1303/2013.

Článek 28

Metodika pro výběr vzorku operací

(Čl. 127 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Auditní orgán stanoví metodu výběru vzorku v souladu s požadavky uvedenými v tomto článku a s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným auditorským standardům INTOSAI, IFAC nebo IIA.

2.   Kromě vysvětlení uvedených v auditní strategii vede auditní orgán záznamy o dokumentech a odborném úsudku, které použil ke stanovení metod výběru vzorku ve fázi plánování, výběru, testování a hodnocení, aby prokázal, že stanovená metoda je vhodná.

3.   Vzorek je reprezentativní částí souboru, ze kterého je vybrán, a umožňuje auditnímu orgánu vypracovat platný výrok auditora v souladu s čl. 127 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013. Soubor zahrnuje výdaje operačního programu nebo skupiny operačních programů spadajících do společného systému řízení a kontroly, které jsou uvedeny v žádostech o platbu předložených Komisi v souladu s článkem 131 nařízení (EU) č. 1303/2013 za dané účetní období. Vzorek může být vybrán během účetního období nebo po jeho skončení.

4.   Pro účely čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 se metoda výběru vzorku považuje za statistickou, pokud zajišťuje:

i)

náhodný výběr položek vzorku,

ii)

uplatnění teorie pravděpodobnosti k vyhodnocení výsledků vzorku včetně měření a kontroly výběrového rizika a plánované a dosažené přesnosti.

5.   Metoda výběru vzorku zajistí náhodný výběr každé jednotky vzorku ze souboru pomocí náhodných čísel generovaných pro každou jednotku souboru, na jejichž základě se vyberou jednotky, které se zařadí do vzorku, nebo systematický výběr pomocí náhodného počátku a následného uplatnění systematického pravidla pro výběr dalších položek.

6.   Jednotku vzorku stanoví auditní orgán na základě odborného úsudku. Jednotkou vzorku může být operace, projekt v rámci operace nebo žádost příjemce o platbu. Údaje o stanoveném typu jednotky vzorku a o odborném úsudku použitém k tomuto účelu se uvedou do kontrolní zprávy.

7.   Pokud jsou celkové výdaje spojené s jednotkou vzorku za účetní období záporné, vyřadí se ze souboru podle odstavce 3 a auditují se samostatně. Auditní orgán může rovněž vybrat vzorek tohoto samostatného souboru.

8.   Platí-li podmínky přiměřené kontroly podle čl. 148 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, může auditní orgán vyloučit položky stanovené v uvedeném článku ze souboru, z něhož se vybírá vzorek. V případě, že dotčená operace již byla do vzorku zařazena, auditní orgán ji nahradí pomocí patřičného náhodného výběru.

9.   Veškeré výdaje vykázané Komisi ve vzorku podléhají auditu.

Pokud vybrané jednotky vzorku zahrnují velký počet souvisejících žádostí o platbu či faktur, auditní orgán je může auditovat prostřednictvím dílčího výběrového souboru, přičemž související žádosti o platbu nebo faktury vybere pomocí stejných parametrů použitých pro vybírání jednotek hlavního vzorku.

V takovém případě se příslušné velikosti vzorku vypočtou pro každou jednotku vzorku, jež má být auditována, a v žádném případě nesmí být menší než 30 souvisejících žádostí o platbu nebo faktur pro každou jednotku vzorku.

10.   Auditní orgán může soubor stratifikovat rozdělením do podsouborů, z nichž každý je skupinou jednotek vzorku s podobnými vlastnostmi, zejména pokud jde o riziko nebo očekávanou chybovost nebo pokud soubor zahrnuje operace sestávající z finančních příspěvků z operačního programu na finanční nástroje či jiné položky vysoké hodnoty.

11.   Pro stanovení technických parametrů výběru vzorku auditní orgán vyhodnotí spolehlivost systému s přihlédnutím k výsledkům auditů systémů jako vysokou, průměrnou nebo nízkou tak, aby kombinovaný stupeň jistoty získaný z auditů systémů a auditů operací byl vysoký. U systému vyhodnoceného jako vysoce spolehlivý nesmí být úroveň spolehlivosti použitá pro výběr operací nižší než 60 %. U systému vyhodnoceného jako nízce spolehlivý nesmí být úroveň spolehlivosti použitá pro výběr operací nižší než 90 %. Maximální úroveň významnosti je 2 % výdajů uvedených v odstavci 3.

12.   Jsou-li zjištěny nesrovnalosti nebo riziko nesrovnalostí, auditní orgán rozhodne na základě odborného úsudku, zda je nutné provést audit doplňkového vzorku dalších operací nebo částí operací, které nebyly auditovány v náhodném vzorku, aby byly zohledněny konkrétní zjištěné rizikové faktory.

13.   Auditní orgán výsledky auditů doplňkového vzorku analyzuje zvlášť a vypracuje na základě těchto výsledků závěry, které sdělí Komisi ve výroční kontrolní zprávě. Nesrovnalosti zjištěné v doplňkovém vzorku se nezahrnují do výpočtu předpokládané náhodné chyby v náhodném vzorku.

14.   Na základě výsledků auditů operací za účelem vypracování výroku auditora a kontrolní zprávy uvedených v čl. 127 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 vypočte auditní orgán celkovou chybovost, jež se rovná součtu promítnutých náhodných chyb a případně také systémových chyb a neopravených neobvyklých chyb, vydělených souborem.

Článek 29

Audity účetních závěrek

(Čl. 127 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Audity účetních závěrek podle čl. 137 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 provádí auditní orgán za každé účetní období.

2.   Audit účetních závěrek musí poskytovat přiměřenou jistotu, pokud jde o úplnost, přesnost a pravdivost částek vykázaných v účetních závěrkách.

3.   Pro účel odstavců 1 a 2 auditní orgán přihlédne zejména k výsledkům auditů systémů provedených u certifikačního orgánu a k výsledkům auditů operací.

4.   Součástí auditu systémů je ověření spolehlivosti účetního systému certifikačního orgánu a na základě vzorku ověření přesnosti výdajů částek odejmutých a částek získaných zpět zachycených v účetním systému certifikačního orgánu.

5.   Aby mohl pro účely výroku auditora prohlásit, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, ověří auditní orgán, že veškeré prvky, jež jsou vyžadovány podle článku 137 nařízení (EU) č. 1303/2013, jsou v účetní závěrce řádně uvedeny a jsou v souladu s podkladovými účetními záznamy, které vedou všechny příslušné orgány nebo subjekty a příjemci. Na základě účetních závěrek, které mu poskytne certifikační orgán, auditní orgán ověří, zda:

a)

celková výše způsobilých výdajů vykázaných v souladu s čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 souhlasí s výdaji a příslušným příspěvkem z veřejných zdrojů uvedenými v žádostech o platbu předložených Komisi za příslušné účetní období, a jsou-li nesrovnalosti, zda jsou v účetní závěrce uvedena adekvátní vysvětlení pro nesouhlasící částky;

b)

částky odejmuté a získané zpět v průběhu účetního období, částky, které mají být získány zpět na konci účetního období, částky získané zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 a částky, které zpět získat nelze, uvedené v účetní závěrce odpovídají částkám zaneseným v účetních systémech certifikačního orgánu a vycházejí z rozhodnutí odpovědného řídicího nebo certifikačního orgánu;

c)

byly v příslušných případech z účetní závěrky v souladu s čl. 137 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 výdaje vyjmuty a zda byly v účetní závěrce pro dané účetní období uplatněny všechny nutné opravy;

d)

výše příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů a výše záloh státní podpory vyplacených příjemcům souhlasí s informacemi poskytnutými řídicím orgánem a certifikačním orgánem.

Ověřování podle písmen b), c) a d) lze provádět na základě vzorku.

ODDÍL IV

Finanční opravy prováděné komisí ve vztahu k nedostatkům systémů

Článek 30

Kritéria pro určování závažných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly

(Čl. 144 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Komise posuzuje účinné fungování systémů řízení a kontroly na základě výsledků všech dostupných auditů systémů včetně zkoušek kontrol a auditů operací.

Toto posouzení se týká prostředí vnitřní kontroly programu, řídících a kontrolních činností řídicích a certifikačních orgánů, monitorování ze strany řídicího a certifikačního orgánu a kontrolních činností auditního orgánu a je podloženo ověřením souladu s klíčovými požadavky uvedenými v tabulce 1 přílohy IV.

Splnění těchto klíčových požadavků se posuzuje na základě kategorií uvedených v tabulce 2 přílohy IV.

2.   Hlavními druhy závažného nedostatku v účinném fungování systému řízení a kontroly jsou případy, kdy je kterýkoli z klíčových požadavků uvedených v bodech 2, 4, 5, 13, 15, 16 a 18 v tabulce 1 přílohy IV, nebo kdy jsou dva nebo více ostatních klíčových požadavků uvedených v tabulce 1 přílohy IV posouzeny jako spadající do kategorie 3 nebo 4 definované v tabulce 2 přílohy IV.

Článek 31

Kritéria pro uplatnění paušálních sazeb nebo extrapolovaných finančních oprav a kritéria pro stanovení výše finanční opravy

(Čl. 144 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.   Finanční opravy se uplatní na celý operační program nebo jeho část, pokud Komise zjistí jeden nebo více závažných nedostatků ve fungování systému řízení a kontroly.

Bez ohledu na první pododstavec se na celý operační program nebo jeho část uplatní extrapolované finanční opravy, pokud Komise zjistí systémové nesrovnalosti v reprezentativním vzorku operací, který umožňuje přesnější kvantifikaci rizika pro rozpočet Unie. V tomto případě se za účelem stanovení finanční opravy výsledky posouzení reprezentativního vzorku extrapolují na zbytek souboru, z nějž byl vzorek vybrán.

2.   Výše paušální opravy se stanoví s přihlédnutím k následujícím hlediskům:

a)

relativní významnost závažného nedostatku nebo závažných nedostatků v kontextu systému řízení a kontroly jako celku;

b)

četnost a rozsah závažného nedostatku nebo závažných nedostatků;

c)

míra rizika ztráty pro rozpočet Unie.

3.   S přihlédnutím k těmto hlediskům se výše finanční opravy stanoví následovně:

a)

je-li závažný nedostatek nebo závažné nedostatky v systému řízení a kontroly natolik zásadní, častý nebo rozšířený, že představuje naprosté selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost všech dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 100 %;

b)

je-li závažný nedostatek nebo závažné nedostatky v systému řízení a kontroly natolik častý nebo rozšířený, že představuje krajně závažné selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost velmi vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 25 %;

c)

je-li závažný nedostatek nebo závažné nedostatky v systému řízení a kontroly zapříčiněn tím, že systém není plně funkční nebo funguje natolik chabě nebo natolik zřídka, že tím ohrožena legalita a správnost vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 10 %;

d)

je-li závažný nedostatek nebo závažné nedostatky v systému řízení a kontroly zapříčiněn tím, že systém nefunguje důsledně, takže je tím ohrožena legalita a správnost významného podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 5 %.

4.   Pokud by uplatnění paušální sazby podle odstavce 3 bylo nepřiměřené, výše opravy se sníží.

5.   Pokud proto, že odpovědné orgány v jenom účetním období nepřijaly v návaznosti na uplatnění finanční opravy příslušná nápravná opatření, je stejný závažný nedostatek zjištěn i v následujícím účetním období, sazba opravy může být z důvodu trvání závažného nedostatku nebo závažných nedostatků zvýšena na výši, jež nepřesahuje výši nejbližší vyšší kategorie.

Článek 32

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24 se použije ode dne 1. prosince 2014, pokud jde o informace o zaznamenávaných a uchovávaných údajích uvedených v příloze III, s výjimkou údajů v řádcích 23 až 40, 71 až 78 a 91 až 105. Pokud jde o tyto řádky v příloze III, článek 24 se použije ode dne 1. července 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

Referenční období uvedená v čl. 15 odst. 2

Sektor

Referenční období (roky)

Železnice

30

Dodávka vody/hygiena

30

Pozemní komunikace

25–30

Nakládání s odpady

25–30

Přístavy a letiště

25

Městská doprava

25–30

Energetika

15–25

Výzkum a inovace

15–25

Širokopásmové sítě

15–20

Podnikatelská infrastruktura

10–15

Jiné sektory

10–15


PŘÍLOHA II

Kritéria přezkumu kvality velkých projektů podle článku 23

1.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (1)

Doklad o dostačující technické, právní, finanční a administrativní kapacitě řídit projekt v realizační a provozní fázi.

2.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

Doklad o způsobilosti projektu k financování na základě souvisejících požadavků týkajících se umístění nebo oblasti projektu.

3.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013

3.1.   Správnost výpočtu celkových nákladů a celkových způsobilých nákladů s ohledem na požadavky stanovené v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 a dostatečně podrobné údaje a vhodnost způsobu výpočtu nákladů jak pokud jde o celkové náklady k dosažení očekávaných cílů, tak případně pokud jde o jednotkové náklady.

3.2.   Doklad o způsobilosti k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) nebo Fondu soudržnosti a o finančních prostředcích, s nimiž se počítá pouze pro ty prvky, které vyhovují pravidlům způsobilosti uvedeným v nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 (3) a pravidlům způsobilosti stanoveným členským státem.

3.3.   Doklad o tom, že podpora z veřejných zdrojů nepředstavuje státní podporu, nebo v případě státní podpory že byla řádně zohledněna při výpočtu celkového příspěvku z veřejných zdrojů na projekt.

4.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013

4.1.   Spolehlivost analýzy poptávky (nebo podnikatelského plánu v případě produktivní investice) na základě realistických odhadů a v souladu s hlavními demografickými trendy a vývojem v příslušném sektoru, které odůvodňují potřebu projektu a celkovou kapacitu infrastruktury projektu.

4.2.   Adekvátnost kvality analýzy variant na podporu závěru členského státu, že byla provedena analýza hlavních alternativ a že pro realizaci byla vybrána nejlepší varianta, včetně odůvodnění této vybrané varianty.

4.3.   Adekvátnost technologií navrhovaných pro projekt a schopnost konečného příjemce zajistit jejich udržitelnost, nebo v případě nedostatečné schopnosti konečného příjemce dostatečné rezervy pro navýšení této schopnosti na nezbytnou úroveň.

4.4.   Podloženost závěru, že projekt je proveditelný a lze jej realizovat v období pro něj plánovaném nebo nejpozději do konce období způsobilosti, jak je stanoveno v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

5.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013

5.1.   Analýza nákladů a přínosů byla provedena správně v souladu s požadovanou metodikou podle článku 101 nařízení (EU) č. 1303/2013 a byla v ní správně použita metoda výpočtu čistého příjmu podle článku 61 uvedeného nařízení a článků 15 až 19 tohoto nařízení.

5.2.   Podloženost závěru, že projekt je ekonomicky i finančně životaschopný a má pozitivní socioekonomické dopady, které opravňují výši podpory z EFRR nebo Fondu soudržnosti v plánovaném rozsahu.

6.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013

6.1.   Prokázaný přínos k cílům politiky životního prostředí a politiky v oblasti změny klimatu, zejména k cílům souvisejícím se strategií Evropa 2020 a doklad o zohlednění rizik souvisejících se změnou klimatu, potřeby přizpůsobit se jí a potřeby zmírnit její dopad, odolnosti vůči přírodním pohromám a příslušných realizovaných nebo plánovaných opatření s cílem zajistit odolnost projektu vůči variabilitě změny klimatu.

6.2.   Doklad o správném uplatnění zásady „znečišťovatel platí“ a zásady preventivních opatření.

6.3.   Soulad projektu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (4), pokud jde o projekty uvedené v příloze I uvedené směrnice a o projekty uvedené v příloze II uvedené směrnice, u nichž příslušné orgány posouzením podle článku 4 shledaly, že je u nich stejně jako u projektů uvedených v příloze I směrnice 2011/92/EU nutno provést posouzení vlivů na životní prostředí:

a)

netechnické shrnutí zprávy o posouzení vlivů na životní prostředí je v souladu s článkem 5 a přílohou IV směrnice 2011/92/EU a bylo předmětem veřejných konzultací; a

b)

konzultace s orgány pro ochranu životního prostředí, s veřejností a případně s jinými členskými státy proběhly v souladu s články 6 a 7 směrnice 2011/92/EU; a

c)

rozhodnutí příslušného orgánu bylo vydáno v souladu s články 8 a 9 směrnice 2011/92/EU; nebo

d)

v případech, kdy byl postup posuzování vlivů na životní prostředí ukončen právně závazným rozhodnutím, do doby vydání povolení v souladu s články 8 a 9 směrnice 2011/92/EU písemný příslib členského státu o tom, že povolení bude vydáno nejpozději před zahájením prací.

6.4.   Soulad projektu se směrnicí 2011/92/EU, pokud jde o projekty uvedené v příloze II uvedené směrnice, u kterých příslušné orgány posouzením podle článku 4 shledaly, že u nich posouzení vlivů na životní prostředí není třeba provádět:

a)

příslušné orgány vydaly určení o posouzení, které bylo zpřístupněno veřejnosti; a

b)

pokud určení o posouzení neodkazuje na kritéria uvedená v příloze III směrnice 2011/92/EU, byly poskytnuty příslušné informace podle článku 4 a přílohy III uvedené směrnice.

6.5.   V náležitých případech doložení nepoužitelnosti směrnice 2011/92/EU.

6.6.   Vychází-li projekt z plánu nebo programu (podléhajícího požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (5)) jiného než operačního programu, doložení souladu projektu s plánem nebo programem.

6.7.   V případě nesplnění obecné předběžné podmínky o předpisech v oblasti životního prostředí a případně příslušných tematických předběžných podmínek pro sektory odpadu a vody a sektor dopravy (požadavky strategického posuzování vlivů na životní prostředí), jak stanoví článek 19 a příloha XI nařízení (EU) č. 1303/2013, musí být doložena souvislost s dohodnutým akčním plánem.

6.8.   Soulad projektu se směrnicí Rady 92/43/EHS (6):

a)

v případě projektu, který bude pravděpodobně mít významný dopad na lokalitu nebo lokality sítě Natura 2000 (v souladu s čl. 6 odst. 3), patřičné posouzení bylo provedeno a dokončeno před vydáním povolení pro projekt;

b)

v případě projektu s významnými negativními účinky na lokalitu nebo lokality sítě Natura 2000 splnění požadavků čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS, včetně oznámení Komisi nebo stanoviska Komise.

6.9.   Adekvátnost informací o dodatečných opatřeních k začlenění problematiky životního prostředí, např. o environmentálním auditu, environmentálním řízení, specifickém monitorování životního prostředí, které dokládají jejich adekvátnost z hlediska zjištěných potřeb.

6.10.   Adekvátnost odhadu nákladů na opatření přijatá k řešení negativních vlivů na životní prostředí.

6.11.   Soulad projektu s příslušnými sektorovými směrnicemi v oblasti životního prostředí, jsou-li použitelné, zejména:

a)

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) u projektů s dopadem na vodní útvary (případně ověření posouzení u projektů podléhajících výjimkám podle čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice);

b)

směrnicí Rady 91/271/EHS (8) u projektů v sektoru městských odpadních vod;

c)

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (9) a s příslušnými použitelnými směrnicemi, např. směrnicí Rady 1999/31/ES (10) u projektů týkajících se pevného odpadu; a

d)

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (11) u projektů vyžadujících udělení povolení podle uvedené směrnice.

7.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013

7.1.   Soulad a adekvátnost cílů projektu se specifickými cíli stanovenými v rámci příslušných prioritních os dotčených operačních programů.

7.2.   Adekvátnost očekávaného přínosu projektu k ukazatelům výsledků a výstupů prioritní osy.

7.3.   Adekvátnost očekávaného přínosu projektu pro socioekonomický rozvoj.

7.4.   Doklad o tom, že příjemce podnikl příslušná opatření k zajištění optimálního využití infrastruktury v provozní fázi.

8.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013

8.1.   Odůvodněné celkové plánované finanční zdroje a odůvodněná plánovaná podpora z fondů řádně předložené v plánu financování.

8.2.   Adekvátnost plánu financování projektu, který dokládá finanční schůdnost z pohledu ročních finančních potřeb k realizaci projektu.

8.3.   Vhodnost a ověřitelnost materiálních a finančních ukazatelů pro monitorování pokroku s ohledem na zjištěná rizika.

9.   Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 101 písm. i) nařízení (EU) č. 1303/2013

9.1.   Podloženost a proveditelnost navrženého harmonogramu realizace velkého projektu s ohledem na zjištěná rizika.

9.2.   Je-li realizace projektu časově delší než programové období, vhodnost stanovených fází a jejich optimální rozložení z hlediska efektivnosti a účelnosti.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 281).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).

(6)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(10)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).


PŘÍLOHA III

Údaje, jež je třeba zaznamenat a uchovat v elektronické podobě v systému monitorování (podle článku 24)

Údaje jsou povinné u operací podporovaných z ESF, EFRR, Fondu soudržnosti a ENRF, není-li v druhém sloupci stanoveno jinak.

Datová pole

Fondy, u kterých není údaj požadován

Údaje o příjemci (1)  (2)

1.

Název nebo jednoznačný identifikátor každého příjemce

 

2.

Informace, zda je příjemce veřejnoprávním subjektem nebo soukromoprávním subjektem

 

3.

Informace, zda je DPH u výdajů vzniklých příjemci nevratnou položkou podle vnitrostátních právních předpisů

 

4.

Kontaktní údaje příjemce

 

Údaje o operaci

5.

Název nebo jednoznačný identifikátor operace

 

6.

Krátký popis operace

 

7.

Datum podání žádosti o operaci

 

8.

Datum zahájení uvedené v dokladu o podmínkách podpory

 

9.

Datum ukončení uvedené v dokladu o podmínkách podpory

 

10.

Skutečné datum fyzického dokončení nebo úplné realizace operace

 

11.

Subjekt, který vydal doklad o podmínkách podpory

 

12.

Datum dokladu o podmínkách podpory

 

13.

Informace, zda operace je velký projekt, a identifikátor CCI

Neplatí pro ESF a ENRF

14.

Informace, zda operace je společný akční plán, a identifikátor CCI

Neplatí pro ENRF

15.

Informace, zda operace zahrnuje financování v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

16.

Informace, zda podpora operace z veřejných zdrojů představuje státní podporu

 

17.

Informace, zda je operace realizována v rámci struktury partnerství veřejného a soukromého sektoru

Neplatí pro ENRF

18.

Měna operace

 

19.

CCI programu (programů), ze kterého je operace podporována

 

20.

Priorita nebo priority programu (programů), ze kterého je operace podporována

 

21.

Fond (fondy), ze kterého je operace podporována

 

22.

Příslušná kategorie regionu

Neplatí pro Fond soudržnosti a ENRF

Informace o kategoriích zásahu

23.

Kód(y) pro oblast zásahu

Neplatí pro ENRF

24.

Kód(y) pro formu financování

Neplatí pro ENRF

25.

Kód(y) pro typ území

Neplatí pro ENRF

26.

Kód(y) pro mechanismy územního plnění

Neplatí pro ENRF

27.

Kód(y) pro tematický cíl

Neplatí pro ESF a ENRF

28.

Kód(y) pro vedlejší téma ESF

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

29.

Kód(y) pro hospodářskou činnost

Neplatí pro ENRF

30.

Kód(y) pro polohu

Neplatí pro ENRF

Údaje o ukazatelích

31.

Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifického pro program, který je relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výstupů, členěno podle pohlaví účastníků

 

32.

Měrná jednotka každého ukazatele výstupů

 

33.

Cílová hodnota ukazatele výstupů, členěno případně podle pohlaví

 

34.

Úroveň plnění každého ukazatele výstupů za každý kalendářní rok, členěno případně podle pohlaví

 

35.

Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výsledků a ukazatele výsledků specifického pro program (3), který je relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výsledků, členěno případně podle pohlaví

 

36.

Měrná jednotka každého ukazatele výsledků

 

37.

Výchozí hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků

Neplatí pro ESF

38.

Cílová hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků, členěno případně podle pohlaví

Neplatí pro EFRR a Fond soudržnosti

39.

Měrná jednotka každé cílové hodnoty ukazatele výsledků a výchozí hodnoty

 

40.

Úroveň plnění každého uvedeného ukazatele výsledků za každý kalendářní rok, členěno případně podle pohlaví

Neplatí pro EFRR a Fond soudržnosti

Finanční údaje o každé operaci (v měně operace)

41.

Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených v dokladu o podmínkách podpory

 

42.

Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013

 

43.

Výše veřejné podpory uvedené v dokladu o podmínkách podpory

 

Údaje o žádosti příjemce o platbu (v měně operace)

44.

Datum přijetí každé žádosti příjemce o platbu

 

45.

Datum každé platby příjemci na základě žádosti o platbu

 

46.

Výše způsobilých výdajů v žádosti o platbu tvořících základ každé platby příjemci

 

47.

Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídajících způsobilým výdajům tvořícím základ každé platby

 

48.

Výše každé platby příjemci na základě žádosti o platbu

 

49.

Čisté příjmy vytvořené operací během její realizace, které nejsou zohledněny v dokladu o podmínkách podpory a které jsou odečteny od způsobilých výdajů

 

50.

Datum zahájení ověřování operací na místě podle čl. 125 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

 

51.

Datum auditů operací na místě podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 28 tohoto nařízení

 

52.

Subjekt provádějící audit nebo ověřování

 

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě reálných nákladů (v měně operace)

53.

Způsobilé výdaje vykázané Komisi stanovené na základě nákladů skutečně vzniklých a uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy

 

54.

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě nákladů skutečně proplacených a uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy

 

55.

Druh zakázky, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES (4) nebo směrnice 2004/18/ES (5) (stavební práce, poskytování služeb, poskytování zboží) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (6)

 

56.

zakázky, pokud zakázka podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU

 

57.

Způsobilé výdaje vynaložené a uhrazené na základě zakázky, pokud zakázka podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU

 

58.

Použité zadávací řízení, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU

 

59.

Název nebo jednoznačný identifikátor dodavatele, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU

 

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě standardních stupnic jednotkových nákladů (v měně operace)

60.

Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě standardních stupnic jednotkových nákladů

 

61.

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě standardních stupnic jednotkových nákladů

 

62.

Definice jednotky pro účely standardní stupnice jednotkových nákladů

 

63.

Počet splněných jednotek, jak je uvedeno v žádosti o platbu u každé jednotkové položky

 

64.

Jednotkové náklady na jednu jednotku pro každou jednotkovou položku

 

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě jednorázových částek (v měně operace)

65.

Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě jednorázových částek

 

66.

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě jednorázových částek

 

67.

U každé jednorázové částky položky ke splnění (výstupy nebo výsledky) dohodnuté v dokladu o podmínkách podpory jako základ pro vyplacení jednorázových částek

 

68.

U každé jednorázové částky výše dohodnutá v dokladu o podmínkách podpory

 

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě paušálních sazeb (v měně operace)

69.

Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě paušální sazby

 

70.

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě paušální sazby

 

Údaje o prostředcích vrácených příjemcem

71.

Datum každého rozhodnutí o vracení prostředků

 

72.

Celková výše podpory z veřejných zdrojů dotčená každým rozhodnutím o vracení prostředků

 

73.

Celkové výdaje dotčené každým rozhodnutím o vracení prostředků

 

74.

Datum přijetí každé částky vracené příjemcem v návaznosti na rozhodnutí o vracení prostředků

 

75.

Výše podpory z veřejných zdrojů vrácená příjemcem v návaznosti na rozhodnutí o vracení prostředků (bez úroků a sankcí)

 

76.

Celkové způsobilé výdaje odpovídající podpoře z veřejných zdrojů vrácené příjemcem

 

77.

Výše nedobytné podpory z veřejných zdrojů v návaznosti na rozhodnutí o vracení prostředků

 

78.

Celkové způsobilé výdaje odpovídající nedobytné částce podpory z veřejných zdrojů

 

Údaje o žádostech o platbu předložené Komisi (v EUR)

79.

Datum podání každé žádosti o platbu včetně způsobilých výdajů v rámci operace

 

80.

Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemcem a uhrazených v průběhu realizace operace zahrnutých v každé žádosti o platbu

 

81.

Celková výše veřejných výdajů operace podle definice čl. 2 odst 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu

 

82.

Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů vyplacených do finančního nástroje zahrnutých v každé žádosti o platbu

 

83.

Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové výši příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů zahrnutých do každé žádosti o platbu

 

84.

Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů skutečně uhrazených jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu

 

85.

Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů odpovídající celkové výši příspěvků z programů skutečně uhrazených jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu

 

86.

V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka vyplacená příjemci jako záloha v rámci operace zahrnutá v každé žádosti o platbu

 

87.

V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka zálohy zahrnutá v žádosti o platbu, která byla kryta výdaji uhrazenými příjemcem během tří let od výplaty zálohy

 

88.

V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka vyplacená příjemci v rámci operace jako záloha zahrnutá v žádosti o platbu, která nebyla kryta výdaji uhrazenými příjemcem a pro kterou dosud neuběhlo tříleté období

 

89.

Výše způsobilých výdajů zahrnutých v každé žádosti o platbu na základě čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

90.

Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu na základě čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

Údaje o účetních závěrkách předložených Komisi podle článku 138 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR)

91.

Datum podání každé účetní závěrky zahrnující výdaje v rámci operace

 

92.

Datum předložení účetní závěrky zahrnující konečné výdaje operace po dokončení operace (jsou-li celkové způsobilé výdaje rovny 1 000 000 EUR nebo vyšší (článek 140 nařízení (EU) č. 1303/2013))

 

93.

Celková výše způsobilých výdajů operace zachycených v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty v účetní závěrce

 

94.

Celková výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 vynaložených při realizaci operace odpovídajících celkové výši způsobilých výdajů zachycených v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty v účetní závěrce

 

95.

Celková výše plateb příjemci podle čl. 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové výši způsobilých výdajů zachycených v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty v účetní závěrce

 

96.

Celkové způsobilé výdaje operace odejmuté v průběhu účetního období zahrnuté v účetní závěrce

 

97.

Celkové veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající celkovým způsobilým výdajům odejmutým v průběhu účetního období zahrnutým v účetní závěrce

 

98.

Celkové způsobilé výdaje operace vrácené v průběhu účetního období zahrnuté v účetní závěrce

 

99.

Celkové způsobilé výdaje odpovídající celkovým způsobilým výdajům operace vráceným v průběhu účetního období zahrnutým v účetní závěrce

 

100.

Celkové způsobilé výdaje operace, které mají být vráceny na konci účetního období, zahrnuté v účetní závěrce

 

101.

Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkovým způsobilým výdajům, které mají být vráceny na konci účetního období, zahrnutým v účetní závěrce

 

102.

U operace zahrnuté v každé účetní závěrce celková způsobilá výše výdajů vrácených podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 v průběhu účetního období

 

103.

U operace zahrnuté v každé účetní závěrce veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové způsobilé výši výdajů vrácených podle článku 71 uvedeného nařízení v průběhu účetního období

 

104.

Celková výše výdajů operace nedobytných na konci účetního období zahrnutých v účetní závěrce

 

105.

Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkové způsobilé výši výdajů nedobytných na konci účetního období zahrnutých v účetní závěrce

 

Údaje o zvláštních druzích výdajů podléhajících stropům

106.

Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu EFRR spolufinancovaných z ESF podle čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

107.

Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu ESF spolufinancovaných z EFRR podle čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

Neplatí pro ESF, Fond soudržnosti a ENRF

108.

Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo programovou oblast, ale v rámci Unie podle čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013

 

109.

Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo Unii podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013

Neplatí pro EFRR, Fond soudržnosti a ENRF

110.

Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo unijní část programové oblasti podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013

Neplatí pro ESF, Fond soudržnosti a ENRF

111.

Výše výdajů vynaložených a uhrazených na nákup pozemků podle čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

 

112.

Výše věcných příspěvků na operaci podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

 

113.

Výše výdajů vynaložených a uhrazených ve třetích zemích, na které se vztahuje nástroj předvstupní pomoci nebo evropský nástroj sousedství v rámci operací EÚS

Neplatí pro ESF, Fond soudržnosti a ENRF


(1)  V případě EÚS zahrnuje příjemce hlavního příjemce a další příjemce.

(2)  Příjemce zahrnuje případně jiné subjekty, kterým vznikají výdaje v rámci operace, které jsou chápány jako výdaj vzniklý příjemci.

(3)  U ESF patří ke společným ukazatelům výsledků ukazatele uvedené v příloze I a II nařízení (EU) č. 1304/2013.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).


PŘÍLOHA IV

Klíčové požadavky na systémy řízení a kontroly a jejich klasifikace s ohledem na jejich účinné fungování podle článku 30

Tabulka 1

Klíčové požadavky

Klíčové požadavky na systém řízení a kontroly

Dotčené subjekty/orgány

Rozsah

1

Adekvátní oddělení funkcí a adekvátní systémy podávání zpráv a monitorování v případech, kdy odpovědný orgán pověří výkonem úkolů jiný subjekt

Řídicí orgán

Prostředí vnitřní kontroly

2

Vhodný výběr operací

Řídicí orgán

Řídicí a kontrolní činnosti

3

Adekvátní informace pro příjemce o příslušných podmínkách u vybraných operací

Řídicí orgán

4

Adekvátní řídicí kontroly

Řídicí orgán

5

Účinný systém, ve kterém je zajištěno uchovávání všech dokladů týkajících se výdajů a auditů pro zajištění adekvátní auditní stopy

Řídicí orgán

Řídicí a kontrolní činnosti/monitorování

6

Spolehlivý systém shromažďování, zaznamenávání a ukládání údajů pro účely monitorování, hodnocení, finančního řízení, ověřování a auditu, včetně propojení se systémy elektronické výměny dat příjemců

Řídicí orgán

7

Účinná realizace přiměřených opatření proti podvodům

Řídicí orgán

Řídicí a kontrolní činnosti

8

Vhodné postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu a ročního shrnutí výsledků závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol

Řídicí orgán

9

Adekvátní oddělení funkcí a adekvátní systémy podávání zpráv a monitorování v případech, kdy odpovědný orgán pověří výkonem úkolů jiný subjekt

Certifikační orgán

Prostředí vnitřní kontroly

10

Vhodné postupy pro vypracování a předkládání žádostí o platbu

Certifikační orgán

Řídicí a kontrolní činnosti/monitorování

11

Jsou uchovávány náležité elektronické záznamy o vykázaných výdajích a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů

Certifikační orgán

Řídicí a kontrolní činnosti

12

Náležitý a úplný výkaz částek, které mají být vráceny, částek vrácených a odejmutých

Certifikační orgán

13

Vhodné postupy pro vypracování účetních závěrek a osvědčování jejich úplnosti, přesnosti a pravdivosti

Certifikační orgán

14

Vhodné oddělení funkcí a vhodné systémy pro zajištění toho, aby jiný subjekt provádějící audit v souladu s auditní strategií programu disponoval nezbytnou mírou funkční nezávislosti a zohledňoval mezinárodně uznávané auditní standardy

Auditní orgán

Prostředí vnitřní kontroly

15

Adekvátní audity systémů

Auditní orgán

Kontrolní činnosti

16

Adekvátní audity operací

Auditní orgán

17

Adekvátní audity účetních závěrek

Auditní orgán

18

Adekvátní postupy pro vydávání spolehlivého výroku auditora a pro přípravu výroční kontrolní zprávy

Auditní orgán


Tabulka 2

Klasifikace klíčových požadavků na systémy řízení a kontroly s ohledem na jejich fungování

Kategorie 1

Funguje dobře. Žádná, nebo jen drobná zlepšení nutná.

Kategorie 2

Funguje. Jistá zlepšení nutná.

Kategorie 3

Částečně funguje. Podstatná zlepšení nutná.

Kategorie 4

V podstatě nefunguje.


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/45


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014

ze dne 4. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 je nezbytné stanovit zvláštní pravidla týkající se způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, pokud jde o náklady na zaměstnance, kancelářské a administrativní výdaje, náklady na cestování a ubytování, náklady na externí odborné poradenství a na služby a výdaje na vybavení (dále jen „kategorie výdajů“).

(2)

S cílem umožnit pružné uplatnění pravidel způsobilosti na programy spolupráce by mělo být členským státům účastnícím se daného programu spolupráce umožněno rozhodnout, že se daná kategorie výdajů nevztahuje na konkrétní prioritní osu daného programu spolupráce.

(3)

Je třeba upřesnit, jak se zvláštní pravidla týkající se způsobilosti výdajů pro programy spolupráce stanovená tímto nařízením slučují s obecným právním rámcem pro pravidla způsobilosti platným pro všechny evropské strukturální a investiční fondy a stanoveným v článcích 65 až 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2).

(4)

Pro každou kategorii výdajů by měl být stanoven seznam různých položek výdajů.

(5)

Mělo by být vyjasněno jako obecné pravidlo, že dary jsou nezpůsobilé. Nicméně distribuce malých položek souvisejících s propagací, komunikací, reklamou nebo informováním by měly být způsobilé.

(6)

Měly by být určeny jednotlivé položky nákladů na zaměstnance a pravidla pro výpočet, účtování a úhradu nákladů na zaměstnance obecně, a zejména pro přiřazení zaměstnanců na částečný úvazek a dohody na hodinovém základě.

(7)

Uvedeny by měly být jednotlivé prvky kancelářských a administrativních výdajů spolu s pravidly pro výpočet, účtování a úhradu těchto nákladových prvků buď jako nákladů přímých, nebo nepřímých, zejména pokud jsou kombinovány s paušálními sazbami podle nařízení (EU) č. 1303/2013.

(8)

Uvedeny by měly být jednotlivé prvky nákladů na cestování a ubytování spolu s pravidly pro výpočet, účtování a úhradu bez ohledu na to, zda tyto výdaje vzniknou příjemci nebo přímo jeho zaměstnancům. Vyjasněny by měly být rovněž podmínky, za kterých by se náklady na cestování a ubytování měly účtovat, jsou-li vynaloženy mimo unijní část programové oblasti podle článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013.

(9)

Uvedeny by měly být jednotlivé prvky nákladů na externí odborné poradenství a na služby.

(10)

Uvedeny by měly být jednotlivé prvky výdajů na vybavení spolu s pravidly pro způsobilost použitého vybavení.

(11)

S cílem umožnit co nejrychlejší použití opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti stanovená články 65 až 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo na jejich základě, toto nařízení stanoví zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, pokud jde o tyto kategorie výdajů:

a)

náklady na zaměstnance;

b)

kancelářské a administrativní výdaje;

c)

náklady na cestování a ubytování;

d)

náklady na externí odborné poradenství a služby a

e)

výdaje na vybavení.

2.   Zúčastněné členské státy se v rámci monitorovacího výboru programu spolupráce mohou dohodnout, že výdaje spadající do jedné nebo více kategorií uvedených v odstavci 1 nejsou způsobilé v rámci jedné nebo více prioritních os.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Veškeré výdaje způsobilé podle tohoto nařízení vynaložené příjemcem nebo z jeho pověření se vztahují na náklady spojené se zahájením nebo se zahájením a prováděním operace nebo části operace.

2.   Způsobilé nejsou tyto náklady:

a)

pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory;

b)

náklady na dary, s výjimkou těch, jejichž hodnota nepřesahuje 50 EUR za dar, pokud souvisejí s propagací, komunikací, publicitou nebo informováním;

c)

náklady související s kolísáním směnných kurzů.

Článek 3

Náklady na zaměstnance

1.   Výdaje na náklady na zaměstnance se skládají z hrubých mzdových nákladů na zaměstnance zaměstnávané příjemcem jedním z těchto způsobů:

a)

na plný úvazek;

b)

na částečný úvazek s pevně stanoveným procentním podílem odpracované doby za měsíc;

c)

na částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin za měsíc, nebo

d)

na hodinovém základě.

2.   Výdaje na náklady na zaměstnance jsou omezeny na:

a)

vyplácení platů souvisejících s činnostmi, které by subjekt nevykonával, kdyby příslušná operace nebyla prováděna, stanovenými v pracovní smlouvě/dohodě, rozhodnutí o jmenování (dále jen „doklad o zaměstnání“) nebo zákonem a souvisejícími s odpovědností uvedenou v popisu pracovní náplně příslušného zaměstnance;

b)

jakékoli další náklady přímo spojené s vyplácením platů, vzniklé a vynaložené zaměstnavatelem, jako jsou daně z mezd a příspěvky na sociální zabezpečení, včetně důchodů, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (3), pokud:

i)

jsou stanoveny v dokladu o zaměstnání nebo zákonem,

ii)

jsou v souladu s právními předpisy, na které odkazuje doklad o zaměstnání, a s obvyklými postupy v zemi a/nebo organizaci, kde příslušný zaměstnanec skutečně pracuje, a

iii)

nemohou být zaměstnavateli nahrazeny.

Pokud jde o písmeno a), na platby fyzickým osobám pracujícím pro příjemce na základě jiné smlouvy než pracovní smlouvy/dohody lze pohlížet jako na vyplácení platu a takovou smlouvu lze považovat za doklad o zaměstnání.

3.   Náklady na zaměstnance lze uhradit buď:

i)

na základě skutečných nákladů (prokázaných dokladem o zaměstnání a výplatními páskami), nebo

ii)

na základě zjednodušeného vykazování nákladů podle čl. 67 odst. 1 písm. b) až d) nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo

iii)

paušálně v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1299/2013.

4.   Náklady na zaměstnance vztahující se k jednotlivcům, kteří pracují na dané operaci na částečný úvazek, se vypočítají buď jako:

a)

pevně stanovený procentní podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s pevně stanoveným procentním podílem doby odpracované na operaci, bez povinnosti zavést zvláštní systém zaznamenávání pracovní doby, nebo

b)

pružný podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s počtem hodin odpracovaných na operaci a měnících se každý měsíc, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby, který pokrývá 100 % pracovní doby zaměstnance.

5.   U přiřazení na částečný úvazek podle odst. 4 písm. a) zaměstnavatel vydá pro každého zaměstnance doklad uvádějící procentní podíl pracovní doby, který se má odpracovat na operaci.

6.   U přiřazení na částečný úvazek podle odst. 4 písm. b) se úhrada nákladů na zaměstnance vypočítá na základě hodinové sazby, která se stanoví buď:

i)

podílem měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby stanovené v dokladu o zaměstnání a vyjádřené v hodinách, nebo

ii)

podílem posledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů a 1 720 hodin v souladu s čl. 68 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Hodinová sazba se vynásobí počtem hodin skutečně odpracovaných na operaci.

7.   Pokud jde o náklady na zaměstnance vztahující se na jednotlivce, kteří podle dokladu o zaměstnání pracují na hodinovém základě, tyto náklady jsou způsobilé, když se počet hodin skutečně odpracovaných na operaci vynásobí hodinovou sazbou dohodnutou v dokladu o zaměstnání, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby.

Článek 4

Kancelářské a administrativní výdaje

Kancelářské a administrativní výdaje jsou omezeny na tyto prvky:

a)

nájem kancelářských prostorů;

b)

pojištění a daně související s budovami, v nichž se nacházejí zaměstnanci, a s vybavením kanceláře (např. pojištění proti požáru, krádeži);

c)

veřejné služby (např. elektřina, topení, voda);

d)

kancelářské potřeby;

e)

všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je příjemcem;

f)

archivy;

g)

údržba, úklid a opravy;

h)

bezpečnost;

i)

systémy informačních technologií;

j)

komunikace (např. telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky);

k)

bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů, jestliže provádění operace vyžaduje otevření zvláštního účtu;

l)

poplatky za nadnárodní finanční transakce.

Článek 5

Náklady na cestování a ubytování

1.   Výdaje na náklady na cestování a ubytování jsou omezeny na tyto prvky:

a)

náklady na cestování (např. jízdenky, cestovní pojištění a pojištění motorových vozidel, palivo, počet ujetých kilometrů, dálniční poplatky a parkovací poplatky);

b)

náklady na jídlo;

c)

náklady na ubytování;

d)

náklady na víza;

e)

denní příspěvky.

2.   Žádné prvky uvedené v odst. 1 písm. a) až d), na něž se vztahuje denní příspěvek, nesmí být hrazeny nad rámec denního příspěvku.

3.   Výdaje na cestování a ubytování externích odborníků a poskytovatelů služeb spadají do nákladů na externí odborné poradenství a služby uvedených v článku 6.

4.   Přímá platba výdajů podle tohoto článku prostřednictvím zaměstnance příjemce musí být doložena dokladem prokazujícím, že příjemce uhradil výdaje zaměstnanci.

5.   U operací, které se týkají technické pomoci nebo propagačních činností a budování kapacit, jsou výdaje vzniklé mimo unijní část programové oblasti způsobilé, pokud vznikly v souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013.

6.   Řídící orgán může uznat náklady na ubytování a jídlo poskytnuté v zařízeních nacházejících se mimo unijní část programové oblasti za způsobilé, pokud vznikly v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013. To platí také pro místní náklady na cestování v místě události nebo akce mimo unijní část programové oblasti.

7.   U zaměstnanců příjemců nacházejících se mimo unijní část programové oblasti může řídící orgán uznat náklady uvedené v odstavci 1, včetně nákladů na cestování do a z místa události nebo akce uvnitř unijní části programové oblasti nebo mimo ni, za způsobilé, pokud vznikly v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013.

8.   U zaměstnanců příjemců nacházejících se uvnitř unijní části programové oblasti jsou náklady uvedené v odstavci 1, včetně nákladů na cestování do a z místa události nebo akce uvnitř unijní části programové oblasti nebo mimo ni, způsobilé, pokud vznikly v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013.

Článek 6

Náklady na externí odborné poradenství a služby

Výdaje na externí odborné poradenství a služby jsou omezeny na následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než příjemce operace:

a)

studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky);

b)

odborná příprava;

c)

překlady;

d)

vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek;

e)

podpora, komunikace, propagace nebo informování související s operací nebo programem spolupráce jako takovým;

f)

finanční řízení;

g)

služby související s pořádáním a prováděním událostí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení);

h)

účast na událostech (např. registrační poplatky);

i)

právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské a účetní služby;

j)

práva duševního vlastnictví;

k)

ověření podle čl. 125 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013;

l)

náklady na certifikaci a audit výdajů na úrovni programu podle článků 126 a 127 nařízení (EU) č. 1303/2013;

m)

poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem;

n)

cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a poskytovatelů služeb;

o)

jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro operace.

Článek 7

Výdaje na vybavení

1.   Výdaje na financování koupě, pronájmu nebo leasingu vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou výdajů, na které se vztahuje článek 4, jsou omezeny na:

a)

kancelářské vybavení;

b)

hardware a software informačních technologií;

c)

nábytek a vybavení;

d)

laboratorní vybavení;

e)

stroje a přístroje;

f)

nástroje nebo zařízení;

g)

vozidla;

h)

jiné specifické vybavení potřebné pro operace.

2.   Náklady na nákup použitého vybavení mohou být způsobilé za těchto podmínek:

a)

nebyla na ně obdržena žádná jiná pomoc z evropských strukturálních a investičních fondů;

b)

jeho cena nepřevyšuje obecně přijímanou cenu na daném trhu;

c)

má technické vlastnosti nezbytné pro operaci a splňuje použitelné normy a standardy.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/51


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 482/2014

ze dne 4. března 2014,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výrobce lehkých užitkových vozidel Great Wall Motor Company Limited informoval Komisi, že průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro tohoto výrobce v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 (2) jsou nesprávné. Výrobce poskytl podrobné důkazy o tom, že průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 byly značně vyšší než hodnota uvedená v daném nařízení.

(2)

Komise posoudila důkazy předložené společností Great Wall Motor Company Limited a domnívá se, že je vhodné hodnotu opravit.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznamu v příloze III nařízení (EU) č. 114/2013 se údaj ve druhém sloupci s názvem „Průměrné emise (g/km)“ pro značku Great Wall nahrazuje údajem „225,00“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 38, 9.2.2013, s. 1).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 483/2014

ze dne 8. května 2014

o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 22 odst. 1 směrnice 97/78/ES se stanoví, že dojde-li na území třetí země k propuknutí nebo rozšíření některé choroby nebo je třeba se obávat, že by mohla jakákoliv jiná okolnost vážně ohrozit zdraví zvířat, nebo jsou-li nasnadě jiné závažné veterinární důvody, Komise neprodleně přijme z vlastního podnětu nebo na návrh některého členského státu opatření, včetně zvláštních podmínek pro produkty z celého území nebo z části území dotyčné třetí země.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum, a zejména chránit bezpečnost krmivového řetězce. Uvedené nařízení rovněž zařazuje tyto produkty do specifických kategorií, které odpovídají úrovni rizika pro zdraví lidí a zvířat.

(3)

V čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009 se stanoví požadavky na dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů materiálu kategorie 3.

(4)

Nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (3) se stanoví prováděcí pravidla pro nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně zvláštních požadavků na ošetření nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených ke krmení hospodářských zvířat, kromě zvířat kožešinových.

(5)

Krevní výrobky určené k výrobě krmiva pro hospodářská zvířata, včetně sprejově sušené krve a plazmy prasat, musí být vyrobeny v souladu s přílohou X kapitolou II oddílem 2 nařízení Komise (EU) č. 142/2011. S odkazem na bod B uvedeného oddílu musí být krevní výrobky podrobeny některé ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 nebo zpracovatelské metodě č. 7, jak je stanoveno v příloze IV kapitole III uvedeného nařízení, nebo jiné metodě, která zaručuje, že krevní výrobek splňuje mikrobiologické normy pro získané produkty stanovené v příloze X kapitole I nařízení Komise (EU) č. 142/2011. V nařízení (EU) č. 142/2011, konkrétně v příloze XIV kapitole I oddíle 1 tabulce 1 šestém sloupci druhého řádku, se rovněž stanoví, že krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmivo, určené k odeslání do Unie nebo k tranzitu přes její území, musí doprovázet veterinární osvědčení vyhotovené v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v příloze XV kapitole 4 bodě B.

(6)

Prasečí diarrhoea způsobená deltakoronavirem se vyskytuje v Asii a Severní Americe. Na území Unie tento virus nikdy zjištěn nebyl. Sprejově sušená krev a krevní plazma prasat je tradiční složkou krmiva pro selata. Nevhodné tepelné ošetření nebo kontaminace po tepelném ošetření může způsobit, že se virus prostřednictvím těchto výrobků dále rozšíří.

(7)

Proto je nutné přezkoumat požadavky na dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata.

(8)

Vědecká pozorování ukazují, že prasečí koronaviry se ve výkalech prasat inaktivují při zahřátí na teplotu 71 °C, kterou je nutné udržovat po dobu 10 minut, nebo jsou-li ponechány při pokojové teplotě 20 °C po dobu 7 dnů. Virus nepřežil v experimentálně infikovaném suchém krmivu skladovaném déle než 2 týdny při teplotě 24 °C. Ve třetích zemích se pro sprejově sušenou krev a krevní plazmu obecně používá teplota 80 °C, a to zahřátím celé hmoty.

(9)

Na základě těchto dostupných informací se jeví jako vhodné požadovat, aby sprejově sušená krev a krevní plazma z prasat dovezená ze třetích zemí a určená ke krmení prasat byla podrobena ošetření vysokou teplotou a následnému skladování po určitou dobu při pokojové teplotě, aby se tak zmírnilo riziko kontaminace po ošetření.

(10)

S ohledem na potřebu chránit zdraví zvířat v Unii a vzhledem k vážnému ohrožení, které dotčené krevní výrobky představují, by Komise měla přijmout prozatímní ochranná opatření. Tyto výrobky by tudíž mělo při dovozu na území Unie doprovázet veterinární osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(11)

Prozatímní ochranná opatření by se měla použít počínaje prvním dnem po vyhlášení tohoto nařízení a měla by trvat po dobu 12 měsíců. Tato opatření mohou být změněna na základě posouzení rizika opírajícího se o nové vědecké informace.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od ustanovení přílohy XIV kapitoly I oddílu 1 tabulky 1 šestého sloupce druhého řádku a přílohy XV kapitoly 4 bodu B nařízení (EU) č. 142/2011 musí krevní výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu, určené k odeslání do Unie nebo k tranzitu přes její území, doprovázet veterinární osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na zásilky, pro něž byla osvědčení vydána počínaje prvním dnem po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. května 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

Veterinární osvědčení

Image

Image

Image


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 484/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hypotetický kapitál centrální protistrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 50a odst. 4 třetí pododstavec a čl. 50c odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) podávají instituce usazené v Unii v současné době informace o dodržování kapitálových požadavků jednou za čtvrtletí. Aby se minimalizovaly nesrovnalosti mezi referenčními dny stanovenými pro instituce a referenčními dny stanovenými pro centrální protistrany pro výpočet a podávání informací týkajících se hypotetického kapitálu, měly by referenční dny stanovené pro centrální protistrany pokrývat přinejmenším referenční dny, které již byly stanoveny pro instituce. Vyšší četnost podávání informací o hypotetickém kapitálu by však rovněž umožnila zohlednit skutečnost, že členové clearingového systému usazení ve třetích zemích mohou mít pro podávání informací stanovena jiná data. Kromě toho, pokud by u kapitálových požadavků existovaly značné odchylky, mohli by členové clearingového systému a jejich příslušné orgány z důvodu získání aktualizovaného přehledu o těchto požadavcích požadovat, aby tyto expozice byly monitorovány častěji než jednou za čtvrtletí.

(2)

Obvykle by neměly lhůty pro podávání informací centrálními protistranami překročit lhůty pro výpočet o více než jeden týden. Jeden týden poskytuje centrálním protistranám dostatek času, aby před tím, než oznámí požadované údaje, provedly všechny vnitřní kontroly a dokončily nezbytné schvalovací procesy. Pokud má centrální protistrana vypracován plně automatizovaný systém, může lhůta pro podávání informací těsně navazovat na lhůtu pro výpočet. V současné době však centrální protistrany nemusí být schopny dokončit celý postup v této lhůtě, a za tímto účelem by proto mohlo být nutné, aby zlepšily své vnitřní postupy a infrastrukturu. V této souvislosti by mělo být zavedeno přechodné ustanovení, které poskytne centrálním protistranám dostatek času pro rozvoj nezbytných vnitřních procesů a infrastruktury, a souběžně s tím možní, aby centrální protistrany začaly podávat informace o hypotetickém kapitálu členům svého clearingového systému.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 648/2012 jsou ztráty v důsledku selhání člena clearingového systému kryty nejprve jeho vlastní počáteční marží a příspěvkem do fondu pro riziko selhání. Pokud se ukáže, že tyto prostředky nejsou dostatečné, budou ztráty pokryty z předfinancovaných finančních prostředků, které poskytly centrální protistrany ve prospěch postupné ochrany proti selhání, a z příspěvků členů, kteří neselhali, do fondu pro riziko selhání. Během tohoto období by měla být četnost podávání informací zvýšena, aby měli ostatní členové clearingového systému, kteří nejsou v selhání, a příslušné orgány k dispozici veškeré aktualizované informace týkající se hypotetického kapitálu, jež jsou zapotřebí pro výpočet kapitálových požadavků členů clearingového systému. Centrální protistrany by měly disponovat technickými prostředky a vnitřními postupy, které jim umožní, aby za takových zátěžových situací vypočítaly a poskytovaly informace o hypotetickém kapitálu.

(4)

Podle nařízení (EU) č. 648/2012 je centrální protistrana povinna doplnit své předfinancované finanční prostředky ve prospěch postupné ochrany proti selhání do jednoho měsíce. Z tohoto důvodu by měla být četnost provádění výpočtů a podávání informací oproti standardu vyšší. Vzhledem k tomu, že si stanovení celkových ztrát vzniklých z důvodu selhání člena clearingového sytému může vyžádat více času, nemuselo by být denní podávání informací o hypotetickém kapitálu zcela opodstatněné. Vzhledem k tomu, že příslušné orgány mohou být vystaveny nejrůznějším situacím, měly by mít možnost, aby v zátěžových obdobích požádaly o zvýšení četnosti podávání informací, a to na základě posouzení situace, které by mělo zohlednit míru stávajícího či předpokládaného vyčerpání předfinancovaných finančních prostředků, jež má centrální protistrana k dispozici (zdrojů z příspěvků centrální protistrany a zdrojů z příspěvků členů clearingového systému). Vyšší četnost by se měla uplatnit až do doby, než bude u těchto zdrojů dosaženo úrovně požadované příslušnými právní předpisy.

(5)

Vysoká četnost podávání informací v zátěžových obdobích může být velmi náročná vzhledem k nově zavedeným požadavkům ohledně podávání informací. To může vyvolávat přinejmenším u některých centrálních protistran problémy, pokud jde o technické provedení. Aby se tento stav zmírnil, je vhodné, aby se požadavek na zvýšení četnosti podávání informací použil od pozdějšího data. To umožní centrálním protistranám zlepšit jejich vnitřní postupy a modernizovat jejich systémy.

(6)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce provázána, neboť upravují výpočet hypotetického kapitálu a podávání informací o něm centrální protistranou. Pro zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se vztahují tyto povinnosti, je žádoucí zařadit všechny příslušné prováděcí technické normy požadované nařízením (EU) č. 648/2012 do jediného nařízení.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(8)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Četnost a lhůty výpočtu podle čl. 50a odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Četnost výpočtu uvedeného v čl. 50a odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 je měsíční s výjimkou případů, kdy je uplatněna diskreční pravomoc stanovená v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, přičemž v takovém případě se stanoví četnost jako týdenní nebo denní.

2.   Pokud je četnost výpočtu podle odstavce 1 měsíční, centrální protistrana použije obě z následujících ustanovení:

a)

referenční dny pro tento výpočet jsou tyto:

31. leden, 28. únor (nebo 29. únor v přechodném roce), 31. březen, 30. duben, 31. květen, 30. červen, 31. červenec, 31. srpen, 30. září, 31. říjen, 30. listopad, 31. prosinec;

b)

dnem, kdy centrální protistrana provádí výpočet („den výpočtu“), je příslušně:

1. únor, 1. březen, 1. duben, 1. květen, 1. červen, 1. červenec, 1. srpen, 1. září, 1. říjen, 1. listopad, 1. prosinec, 1. leden.

3.   Pokud je četnost uvedená v odstavci 1 týdenní nebo denní, připadá den prvního výpočtu na den následující po dni žádosti příslušného orgánu. Prvním referenčním dnem je den žádosti příslušného orgánu. Pro následné výpočty se za referenční den považuje den přede dnem výpočtu. V případě týdenního výpočtu se časové rozpětí mezi dny výpočtu stanovuje na pět pracovních dní.

4.   Připadne-li den výpočtu na státní svátek, sobotu nebo neděli, výpočet se provede následující pracovní den.

Článek 2

Četnost, lhůty a jednotný formát podávání informací vyžadovaných podle čl. 50c odst. 2 a čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Četnost podávání informací vyžadovaných podle čl. 50c odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 a případně podle čl. 89 odst. 5a třetího pododstavce uvedeného nařízení je měsíční s výjimkou případů, kdy je uplatněna diskreční pravomoc stanovená v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, přičemž v takovém případě se stanoví četnost jako týdenní nebo denní.

2.   Pokud je četnost podávání informací podle odstavce 1 měsíční, je lhůta pro podávání informací stanovena do pěti pracovních dnů od dne výpočtu stanoveného v článku 1 nebo dříve, bude-li to možné.

3.   Pokud je četnost podávání informací podle odstavce 1 denní nebo týdenní, připadne den podání informací na den následující po výpočtu.

4.   Připadne-li den podání informací na státní svátek, sobotu nebo neděli, informace se podávají v následující pracovní den.

5.   Centrální protistrany podávají informace uvedené v odstavci 1 s použitím formuláře uvedeného v příloze I (Informace týkající se hypotetického kapitálu), který se vyplní v souladu s pokyny uvedenými v příloze II (Pokyny pro podávání informací týkajících se hypotetického kapitálu).

Článek 3

Podmínky pro vyšší četnost provádění výpočtu a podávání informací v souladu s čl. 50a odst. 3 a čl. 50c odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Příslušné orgány instituce, která působí jako člen clearingového systému, mohou v kterémkoli z následujících případů od jakékoli centrální protistrany, v níž instituce působí jako člen clearingového systému, požadovat, aby provedla výpočet podle čl. 1 odst. 1 a poskytla informace uvedené v čl. 2 odst. 1 s denní nebo týdenní četností:

a)

je-li centrální protistrana po selhání jednoho z členů clearingového systému povinna využít část předfinancovaných finančních prostředků, které poskytla jako příspěvek ve prospěch postupné ochrany proti selhání v souladu s článkem 43 nařízení (EU) č. 648/2012;

b)

je-li centrální protistrana po selhání jednoho z členů clearingového systému povinna využít příspěvky ve prospěch fondu pro riziko selhání od členů clearingového systému, kteří nejsou v selhání, v souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 648/2012.

2.   Příslušné orgány rozhodují o denní nebo týdenní četnosti stanovené v odstavci 1 na základě míry skutečného nebo předpokládaného snížení stavu předfinancovaných finančních prostředků.

3.   Pokud příslušné orgány požadují od centrální protistrany vyšší četnost provádění výpočtu a podávání informací podle odst. 1 písm. a), vyšší četnost se použije až do okamžiku, kdy dosáhne úroveň předfinancovaných finančních prostředků, které centrální protistrana poskytla jako příspěvek ve prospěch postupné ochrany proti selhání, výše stanovené podle článku 35 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 (4).

4.   Pokud příslušné orgány požadují od centrální protistrany vyšší četnost provádění výpočtu a podávání informací podle odst. 1 písm. b), vyšší četnost se použije až do okamžiku, kdy dosáhne úroveň příspěvků do fondu pro riziko selhání poskytovaných členy centrální protistrany, kteří nejsou v selhání, výše stanovené podle článku 42 nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Odchylně od čl. 2 odst. 2 podávají centrální protistrany informace podle uvedeného odstavce během období ode dne použitelnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2014 nejpozději patnáct pracovních dnů po referenčním dnu nebo dříve, bude-li to možné.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. června 2014, s výjimkou čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 3 a článku 3, které se použijí ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Předseda


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 41).


PŘÍLOHA I

Informace týkající se hypotetického kapitálu

Položka

Odkazy na právní předpisy

Částka

10

Centrální protistrana

 

20

Identifikační kód fondu pro riziko selhání

Ustanovení čl. 50c odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

 

30

Datum výpočtu

Ustanovení čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 484/2014

 

40

Hypotetický kapitál (KCCP)

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012

 

50

Součet předfinancovaných příspěvků (DFCM)

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012

 

60

Částka předfinancovaných finančních prostředků, které je nutno použít před použitím příspěvků do fondu selhání ostatních členů clearingového systému (DFCCP)

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012

 

70

Celkový počet členů clearingového systému (N)

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 648/2012

 

80

Koeficient koncentrace (β)

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 648/2012

 

90

Celková výše počáteční marže

Ustanovení čl. 89 odst. 5a třetí pododstavec nařízení (EU) č. 648/2012

 


PŘÍLOHA II

Pokyny pro podávání informací o hypotetickém kapitálu

1.   Tato příloha obsahuje další pokyny pro tabulku uvedenou v příloze I.

OBECNÉ POKYNY

2.   Četnost

2.1   Informace se podávají podle příslušné šablony s četností stanovenou v článku 1 tohoto nařízení.

3.   Data podávání informací

3.1   Data podávání informací jsou stanovena v článku 2.

POKYNY K ŠABLONĚ

4.   Platné výrazy

4.1   Všechny částky se vykazují jako kladná čísla.

4.2   Při vyplnění šablony musí být zohledněny tyto formáty a právní odkazy:

IČ Šablony

Pokyny

10

Název centrální protistrany

Formát

Text, libovolný počet znaků

20

Identifikační kód fondu pro riziko selhání

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012.

Pokyny

Má-li centrální protistrana více než jeden fond pro riziko selhání, podává v souladu s čl. 50c odst. 1 informace podle prvního pododstavce uvedeného článku pro každý fond pro riziko selhání zvlášť.

Formát

Text, libovolný počet znaků

Výpočet

Žádný

30

Datum výpočtu

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

Poznámka

Datum výpočtu podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení v závislosti na požadované četnosti.

Formát

RRRR-MM-DD

Čtyřmístný rok, pomlčka, dvoumístný měsíc, pomlčka, dvoumístný den

Výpočet

Žádný

40

Hypotetický kapitál (KCCP)

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012.

Pokyny

Vykazovaná měna musí být identifikována kódem měny podle normy ISO 4217, následovaným mezerou a příslušnou částkou. Čísla lze zaokrouhlit s odchylkou nižší než 1 %.

Formát

Kód ISO částka

Výpočet

Hypotetický kapitál se vypočítá podle čl. 50a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

50

Součet předfinancovaných příspěvků (DFCM)

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012.

Výpočet

Předfinancované příspěvky se vypočítají jako součet předfinancovaných příspěvků členů clearingového systému, jak je stanoveno v čl. 308 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

Pokyny

Vykazovaná měna musí být identifikována kódem měny podle normy ISO 4217, následovaným mezerou a příslušnou částkou. Čísla lze zaokrouhlit s odchylkou nižší než 1 %.

Formát

Kód ISO částka

60

Částka předfinancovaných finančních prostředků, které je nutno použít před použitím příspěvků do fondu selhání ostatních členů clearingového systému (DFCCP)

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012.

Výpočet

Součet předfinancovaných příspěvků všech členů clearingového systému centrální protistrany se vypočítá podle čl. 308 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.

Pokyny

Vykazovaná měna musí být identifikována kódem měny podle normy ISO 4217, následovaným mezerou a příslušnou částkou. Čísla lze zaokrouhlit s odchylkou nižší než 1 %.

Formát

Kód ISO částka

70

Celkový počet členů clearingového systému (N)

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 648/2012.

Výpočet

Počet členů clearingového systému centrální protistrany.

Formát

Celé číslo

80

Koeficient koncentrace (β)

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 50c odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 648/2012.

Výpočet

Koeficient koncentrace se vypočítá podle čl. 50d písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012.

Pokyny

Vykazovaná měna musí být identifikována kódem měny podle normy ISO 4217, následovaným mezerou a příslušnou částkou. Čísla lze zaokrouhlit s odchylkou nižší než 1 %.

Formát

Kód ISO částka

90

Celková výše počáteční marže

Odkazy na právní předpisy

Ustanovení čl. 89 odst. 5a třetího pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012.

Výpočet

Celková počáteční marže přijatá centrální protistranou od členů svého clearingového systému se vypočítá podle článků 24 až 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013.

Pokyny

Tyto informace se podávají pouze v příslušných případech. Vykazovaná měna musí být identifikována kódem měny podle normy ISO 4217, následovaným mezerou a příslušnou částkou. Čísla lze zaokrouhlit s odchylkou nižší než 1 %.

Formát

Kód ISO částka


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U látky Bacillus pumilus QST 2808 byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny prováděcím rozhodnutím Komise 2011/253/EU (3).

(2)

Dne 3. prosince 2010 obdrželo Nizozemsko v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS žádost společnosti AgraQuest Inc., nyní Bayer CropScience, o zařazení účinné látky Bacillus pumilus QST 2808 do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Prováděcím rozhodnutím 2011/253/EU bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 8. května 2012 návrh zprávy o hodnocení.

(4)

Uvedený návrh zprávy o hodnocení byl přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj závěr (4) o hodnocení rizik účinné látky Bacillus pumilus QST 2808 z hlediska pesticidů dne 26. července 2013. Návrh zprávy o hodnocení byl spolu se závěrem úřadu přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončen dne 20. března 2014 v podobě zprávy Komise o přezkoumání Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující Bacillus pumilus QST 2808 mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné Bacillus pumilus QST 2808 schválit.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je však nezbytné stanovit některé podmínky a omezení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(7)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze schválení vyplynou.

(8)

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem ke konkrétní situaci vzniklé přechodem od směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následující. Členským státům by po schválení mělo být poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících Bacillus pumilus QST 2808. Členské státy by případně měly povolení změnit, nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jednotnými zásadami poskytnuto delší období.

(9)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (5), do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice, a s nařízeními schvalujícími účinné látky však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (6) měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka Bacillus pumilus QST 2808, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin

1.   V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 28. února 2015 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku Bacillus pumilus QST 2808.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující Bacillus pumilus QST 2808 jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. srpna 2014 uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a při zohlednění sloupce o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje Bacillus pumilus QST 2808 jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 29. února 2016, nebo

b)

pokud přípravek obsahuje Bacillus pumilus QST 2808 jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 29. února 2016 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schvalují, podle toho, co nastane později.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/253/EU ze dne 26. dubna 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látek metobromuron, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 106, 27.4.2011, s. 13).

(4)  EFSA Journal (2013); 11(8):3346. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patent culture collection v Peoria Illinois, USA pod referenčním číslem B-30087.

Nepoužije se

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1. září 2014

31. srpna 2024

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus pumilus QST 2808, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a brát přitom v úvahu, že Bacillus pumilus QST 2808 je třeba považovat za možný senzibilátor.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

a)

identifikaci aminocukru produkovaného Bacillus pumilus QST 2808;

b)

analytické údaje o obsahu uvedeného aminocukru ve výrobních šaržích.

Žadatel předloží uvedené informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. srpna 2016.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Patent culture collection v Peoria Illinois, USA pod referenčním číslem B-30087.

Nepoužije se

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1. září 2014

31. srpna 2024

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus pumilus QST 2808, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a brát přitom v úvahu, že Bacillus pumilus QST 2808 je třeba považovat za možný senzibilátor.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

a)

identifikaci aminocukru produkovaného Bacillus pumilus QST 2808;

b)

analytické údaje o obsahu tohoto aminocukru ve výrobních šaržích.

Žadatel předloží uvedené informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. srpna 2016.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/70


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 486/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky fenbutatinoxid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2011/30/EU (2) zařadila fenbutatinoxid jako účinnou látku do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) pod podmínkou, že dotčené členské státy zajistí, že žadatel, na jehož žádost byl fenbutatinoxid zařazen, poskytne další potvrzující informace ohledně genotoxického potenciálu a ekotoxikologické relevance nečistoty SD 31723 a spektra, stability při skladování a metod analýzy v přípravku do 31. května 2013.

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Žadatel, na jehož žádost byl fenbutatinoxid schválen, nepředložil ve lhůtě do 31. května 2013 žádné potvrzující informace. Dopisem ze dne 27. června 2013 již Komisi vyrozuměl o svém záměru takové informace nepředložit.

(4)

Schválení účinné látky fenbutatinoxid by proto mělo být odňato.

(5)

Směrnice Komise 2011/30/EU by proto měla být zrušena.

(6)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Členským státům by mělo být na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující fenbutatinoxid poskytnuto určité období.

(8)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících fenbutatinoxid, u kterých členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odnětí schválení

Schválení účinné látky fenbutatinoxid se odnímá.

Článek 2

Zrušení směrnice 2011/30/EU

Směrnice 2011/30/EU se zrušuje.

Článek 3

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 331, fenbutatinoxid, zrušuje.

Článek 4

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku fenbutatinoxid do 2. prosince 2014.

Článek 5

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 2. prosince 2015.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2011/30/EU ze dne 7. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbutatinoxidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 61, 8.3.2011, s. 14).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/72


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 487/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnost schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu skončí 31. ledna 2017. Byly předloženy žádosti o obnovení schválení těchto účinných látek. Jelikož se na tyto účinné látky vztahují požadavky stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3), je třeba poskytnout žadatelům dostatek času k dokončení postupu obnovení schválení v souladu s uvedeným nařízením. Doba platnosti schválení uvedených účinných látek tak pravděpodobně skončí před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena žádná doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na co nejbližší datum poté.

(5)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 123, klodinafop, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

2)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 124, pirimikarb, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

3)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 125, rimsulfuron, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

4)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 126, tolklofos-methyl, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

5)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 127, tritikonazol, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

6)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 137, metrafenon, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

7)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

8)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 139, spinosad, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.

9)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 140, thiamethoxam, datum 31. ledna 2017 nahrazuje datem 30. dubna 2018.


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/75


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 488/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity kadmia v řadě potravin.

(2)

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „komise CONTAM“) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) přijala dne 30. ledna 2009 stanovisko o kadmiu v potravinách (3). Úřad EFSA v tomto stanovisku uvedl, že tolerovatelný týdenní přívod (dále jen „TWI“) kadmia činí 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti. Ve svém „Prohlášení o tolerovatelném týdenním přívodu kadmia“ (4) úřad EFSA zohlednil posouzení rizika, které nedávno provedl Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA) (5), a potvrdil, že TWI činí 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti.

(3)

Komise CONTAM dospěla ve vědeckém stanovisku o kadmiu v potravinách k závěru, že se průměrná dietární expozice kadmiu v evropských zemích blíží hodnotě TWI 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti nebo ji mírně překračuje. U některých podskupin populace může dietární expozice převyšovat hodnotu TWI zhruba dvojnásobně. Komise CONTAM dále dospěla k závěru, že i když není pravděpodobné, že by expozice jednotlivce na této úrovni měla nepříznivé účinky na funkci ledvin, je třeba expozici kadmiu na úrovni populace snížit.

(4)

Podle vědeckého stanoviska o kadmiu v potravinách vypracovaného komisí CONTAM patří mezi skupiny potravin mající hlavní podíl na dietární expozici kadmiu, zejména vzhledem k vysoké spotřebě, obiloviny a výrobky z obilovin, zelenina, ořechy a luštěniny, škrobovitá kořenová zelenina nebo brambory a maso a masné výrobky. Nejvyšší koncentrace kadmia v potravinářských komoditách byla zjištěna v mořských řasách, rybách a produktech rybolovu, v čokoládě a v potravinách pro zvláštní výživu, jakož i v houbách, olejnatých semenech a jedlých drobech.

(5)

V podrobnějším posouzení expozice, které provedl úřad ESFA v rámci své vědecké zprávy „Cadmium dietary exposure in the European population (6) s použitím nové komplexní databáze spotřeby potravin, jež zahrnuje aktualizované údaje o spotřebě potravin v různých členských státech a u různých věkových skupin populace, jsou uvedeny podrobnější informace o konkrétních potravinářských komoditách, které se podílejí na expozici u jednotlivých věkových skupin. V případě dospělých se na expozici podílí hlavně škrobovitá kořenová zelenina a hlíznatá zelenina, obilná zrna a výrobky z obilných zrn a zelenina a zeleninové výrobky. V případě dětí a dospívajících má na expozici hlavní podíl škrobovitá kořenová zelenina a hlíznatá zelenina, obilná zrna a výrobky z obilných zrn a cukr a cukrovinky, zatímco u kojenců a batolat je to nejvíce škrobovitá kořenová zelenina a hlíznatá zelenina, obilná zrna a výrobky z obilných zrn, zelenina a výrobky ze zeleniny, mléko a výrobky z mléka a potraviny pro kojence a malé děti. Z podrobnějšího posouzení expozice vyplývá, že celková expozice není výsledkem jen několika hlavních zdrojů, nýbrž se na ní podílí celá řada různých skupin potravin.

(6)

Byly stanoveny maximální limity pro kadmium u celé řady potravin, mimo jiné u obilovin, zeleniny, masa, ryb, produktů rybolovu, drobů a doplňků stravy. Dosud nebyly stanoveny maximální limity v případě některých potravin, které se významně podílejí na expozici určitých skupin populace (čokoládové a kakaové výrobky, potraviny pro kojence a malé děti). Je proto nezbytné stanovit maximální limity kadmia pro tyto potraviny.

(7)

Maximální limity kontaminujících látek jsou jak u komodit, pro něž maximální limity kadmia již existují (jako je zelenina, maso, ryby, produkty rybolovu, droby a doplňky stravy), tak u komodit, pro něž jsou maximální limity stanoveny nově (jako jsou kakaové a čokoládové výrobky), stanovovány podle zásady ALARA („na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni“) s použitím údajů o výskytu a vzorců spotřeby potravin občany Evropské unie.

(8)

Čokoláda a kakaový prášek prodávané konečnému spotřebiteli mohou obsahovat vysoké množství kadmia a jsou významným zdrojem expozice člověka. Často jsou jejich spotřebiteli děti: například v podobě čokolády jako takové nebo slazených kakaových prášků používaných v kakaových nápojích. Při stanovování maximálních limitů kadmia je třeba zohlednit údaje o výskytu pro různé druhy čokolády a kakaového prášku prodávaných konečnému spotřebiteli. Jelikož množství kadmia v kakaových výrobcích souvisí s jejich obsahem kakaa, je vhodné stanovit různé maximální limity kadmia pro výrobky obsahující různé procentní podíly kakaa. Mělo by se tím zajistit, aby maximální limity mohla splnit i čokoláda s vyšším procentním podílem kakaa.

(9)

V některých regionech zemí, které produkují kakao, může být přirozený vysoký obsah kadmia v půdě. Proto je při stanovování maximálních limitů kadmia třeba zohlednit údaje o výskytu pro kakaové a čokoládové výrobky poskytnuté zeměmi, kde je vysoký obsah kadmia v půdě.

(10)

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa se významně podílejí na expozici kadmiu u kojenců a malých dětí. Počáteční a pokračovací kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka, může obsahovat větší množství kadmia než mléčné výrobky, jelikož sójové boby přirozeně čerpají kadmium z půdy. Sójová kojenecká výživa je pro kojence trpící nesnášenlivostí laktózy důležitou alternativou, a musí být proto zajištěno dostatečné zásobení trhu. Pro sójové výrobky je tedy vhodné stanovit vyšší maximální limit.

(11)

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti jsou významným zdrojem expozice kadmiu u kojenců a malých dětí. Pro obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti by tedy měl být stanoven zvláštní maximální limit kadmia.

(12)

Snížené expozice u velmi ohrožené skupiny spotřebitelů lze dosáhnout stanovením maximálního limitu pro některé kategorie potravin určených pro zvláštní výživu (např. pro zvláštní léčebné účely pro kojence). Vzhledem k absenci údajů, na nichž lze tento maximální limit založit, je však třeba shromáždit údaje o výskytu za účelem případného stanovení tohoto zvláštního maximálního limitu v budoucnosti.

(13)

V případě některých konkrétních druhů zeleniny (kozí brada, pastinák, celer řapíkatý, křen) je splnění současných maximálních limitů obtížné a z údajů o výskytu, které poskytly členské státy, vyplývá, že hodnoty přírodního pozadí jsou vyšší a srovnatelné s limity pro celer bulvový. Protože je spotřeba těchto komodit nízká a má na expozici člověka zanedbatelný vliv, je vhodné zvýšit maximální limity kadmia pro pastinák, kozí bradu, celer řapíkatý a křen na hodnotu platnou pro celer bulvový.

(14)

Některé druhy ryb jsou v současné době vyňaty ze standardního maximálního limitu pro ryby, který činí 0,05 mg/kg. V případě druhu pelamida obecná (Sarda sarda), mořan obecný (Diplodus vulgaris), úhoře říčního (Anguilla anguilla), cípala šedého (Mugil labrosus labrosus), kranasů (Trachurus spp.), ryb druhu Luvarus imperialis, sardinky (Sardinops spp.) a ryb druhu Dicologoglossa cuneata z nových údajů o výskytu vyplývá, že toto vynětí již není nutné a že standardní maximální limit lze splnit dodržováním správných rybolovných postupů. Zvláštní maximální limity již tedy nejsou pro tyto druhy ryb nezbytné.

(15)

V případě tuňáka druhu Auxis, sardelí (Engraulis spp.) a mečouna obecného (Xiphias gladius) z nových údajů o výskytu vyplývá, že dodržováním správných rybolovných postupů lze splnit nižší maximální limit. Maximální limity pro tyto druhy ryb je proto vhodné změnit.

(16)

V případě sardinky obecné (Sardina pilchardus) a hlaváče zaječího (Sicyopterus lagocephalus) z údajů o výskytu vyplývá, že splnění stávajících maximálních limitů je obtížné, neboť hodnoty přírodního pozadí mohou být vyšší. Spotřeba obou těchto druhů ryb je nízká a na expozici člověka má zanedbatelný vliv. Pro tyto dva druhy ryb je proto v zájmu zajištění dostatečného zásobení trhu vhodné stanovit vyšší maximální limity.

(17)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(18)

Členským státům a provozovatelům potravinářských podniků by měl být dán čas přizpůsobit se novým maximálním limitům stanoveným tímto nařízením pro kakaové výrobky a potraviny pro kojence a malé děti. Datum použitelnosti maximálních limitů kadmia pro tyto komodity by proto mělo být odloženo.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Maximální limity kadmia stanovené v bodech 3.2.19 a 3.2.20 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 ve znění tohoto nařízení se použijí ode dne 1. ledna 2015. Potraviny, které nesplňují tyto maximální limity a byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy před 1. lednem 2015, smí být po tomto datu nadále prodávány až do data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

2.   Maximální limity kadmia stanovené v bodě 3.2.7 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 ve znění tohoto nařízení se použijí ode dne 1. ledna 2019. Potraviny, které nesplňují tyto maximální limity a byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy před 1. lednem 2019, smí být po tomto datu nadále prodávány až do data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food. The EFSA Journal (2009) 980, s. 1–139.

(4)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium. EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. K dispozici online na adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  WHO Food Additives Series 64, 73. schůze Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), Světová zdravotnická organizace, Ženeva, 2011.

(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. K dispozici online na adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

Pododdíl 3.2 (Kadmium) se nahrazuje tímto:

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Zelenina a ovoce, kromě kořenové a hlíznaté zeleniny, listové zeleniny, čerstvých bylinek, košťálové zeleniny listové, řapíkaté a stonkové zeleniny, hub a mořských řas (27)

0,050

3.2.2

Kořenová a hlíznatá zelenina (kromě celeru bulvového, pastináku, kozí brady a křenu), řapíkatá a stonková zelenina (kromě celeru řapíkatého) (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory.

0,10

3.2.3

Listová zelenina, čerstvé bylinky, košťálová zelenina listová, celer řapíkatý, celer bulvový, pastinák, kozí brada, křen a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,20

3.2.4

Houby, kromě hub uvedených v bodě 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Obilná zrna kromě pšenice a rýže

0,10

3.2.6

Pšeničná zrna, rýžová zrna

Pšeničné otruby a pšeničné klíčky pro přímou spotřebu

Sójové boby

0,20

3.2.7

Konkrétní níže uvedené kakaové a čokoládové výrobky (49):

 

Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 %

0,10 od 1. ledna 2019

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 %

0,30 od 1. ledna 2019

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 %

0,80 od 1. ledna 2019

Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

0,60 od 1. ledna 2019

3.2.8

Maso (kromě drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (6)

0,050

3.2.9

Koňské maso kromě drobů (6)

0,20

3.2.10

Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (6)

0,50

3.2.11

Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní (6)

1,0

3.2.12

Svalovina ryb (24) (25), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.13, 3.2.14 a 3.2.15

0,050

3.2.13

Svalovina těchto ryb (24) (25):

makrela (Scomber spp.), tuňák (rodu Thunnus, Katsuwonus pelamis, rodu Euthynnus), hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Svalovina těchto ryb (24) (25):

tuňák rodu Auxis

0,15

3.2.15

Svalovina těchto ryb (24) (25):

 

sardele (Engraulis spp.)

 

mečoun obecný (Xiphias gladius)

 

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Korýši (26): svalovina z končetin a břicha (44). V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) svalovina z končetin.

0,50

3.2.17

Mlži (26)

1,0

3.2.18

Hlavonožci (bez vnitřností) (26)

1,0

3.2.19

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (8) (29):

 

kojenecká výživa v prášku vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

0,010 od 1. ledna 2015

tekutá kojenecká výživa vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin

0,005 od 1. ledna 2015

kojenecká výživa v prášku vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020 od 1. ledna 2015

tekutá kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010 od 1. ledna 2015

3.2.20

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (29)

0,040 od 1. ledna 2015

3.2.21

Doplňky stravy (39), kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.22

1,0

3.2.22

Doplňky stravy (39) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů

3,0“

2)

V poznámce na konci textu (26) se doplňuje nová věta, která zní: „V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.“

3)

Doplňuje se nová poznámka na konci textu, která zní:

„(49)

Pro konkrétní kakaové a čokoládové výrobky se použijí definice stanovené v oddíle A bodech 2, 3 a 4 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).“


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/80


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 489/2014

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky. Tato opatření byla zachována nařízením Rady (ES) č. 1601/2001 (3) a nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 (4).

(2)

Prováděcím nařízením (EU) č. 400/2010 (5) Rada rozšířila antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a to v návaznosti na šetření zaměřené proti obcházení podle článku 13 základního nařízení. Týmž nařízením byli od těchto rozšířených opatření osvobozeni někteří korejští vyvážející výrobci.

(3)

Opatření, která jsou v současnosti platná, představuje antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 102/2012 (6) na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené mimo jiné na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 558/2012 (7) (dále jen „platná opatření“).

B.   ŘÍZENÍ

1.   Zahájení šetření

(4)

Komise obdržela žádost o osvobození od platných opatření podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení. Žádost byla podána společností Line Metal Co. Ltd (dále jen „Line Metal“), výrobcem v Korejské republice, a týkala se možnosti osvobodit společnost Line Metal od platných opatření.

(5)

Po prošetření důkazů, které předložila společnost Line Metal, po konzultaci členských států a poté, co výrobní odvětví Unie dostalo příležitost vyjádřit připomínky, zahájila Komise dne 28. srpna 2013 přezkumné šetření prostřednictvím nařízení Komise (EU) č. 806/2013 (8) (dále jen „zahajovací nařízení“).

(6)

Zahajovací nařízení zrušilo antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012, pokud jde o dovoz dotčeného výrobku zasílaného z Korejské republiky a vyráběného společností Line Metal. Ustanovení článku 3 zahajovacího nařízení dále vyzvalo celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence takového dovozu v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

(7)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou ocelová lana a kabely, včetně uzavřených lan, s výjimkou lan a kabelů z nerezové oceli, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, pocházející z Čínské lidové republiky nebo zasílané z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Korejské republiky (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813).

3.   Sledované období

(8)

Sledované období trvalo od 1. července 2012 do 30. června 2013. Údaje byly shromažďovány od roku 2008 do konce sledovaného období, aby se prošetřily jakékoli změny obchodních toků.

4.   Šetření

(9)

Komise o zahájení přezkumu oficiálně vyrozuměla společnost Line Metal a zástupce Korejské republiky. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby předložily svá stanoviska, a byly informovány o možnosti požádat o slyšení. Žádná taková žádost nebyla obdržena.

(10)

Komise zaslala společnosti Line Metal dotazník a obdržela odpověď ve stanovené lhůtě. Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala pro účely přezkumů za nezbytné. V prostorách společnosti Line Metal se uskutečnily inspekce na místě.

C.   ZJIŠTĚNÍ

(11)

Šetření potvrdilo, že společnost Line Metal není ve spojení s žádným z čínských vývozců nebo výrobců, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření, a že nevyvážela výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie v průběhu období šetření zaměřeného proti obcházení, které vedlo k rozšířeným opatřením, tj. od 1. července 2008 do 30. června 2009. K prvním případům vývozu výrobku, který je předmětem přezkumu, společností Line Metal došlo po rozšíření opatření na Korejskou republiku.

(12)

Zpracovatelské činnosti společnosti Line Metal lze považovat za kompletaci a montáž ve smyslu čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Společnost Line Metal nakupuje ocelový válcovaný drát vyráběný na domácím trhu, avšak dováží jej také z Čínské lidové republiky, ocelové válcované dráty jsou v jejích prostorách v Korejské republice následně taženy, splétány a slaněny. Hotový výrobek je prodáván na domácím trhu a vyvážen do Unie.

(13)

V průběhu sledovaného období činila hodnota surovin čínského původu více než 60 % celkové hodnoty částí konečného výrobku. Proto muselo být provedeno ověření přidané hodnoty podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Toto ověření prokázalo, že hodnota přidaná částem získaným z Čínské lidové republiky během montáže a kompletace činí více než 25 % celkových výrobních nákladů. Obcházení podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení tudíž u výrobních činností společnosti Line Metal nebylo zjištěno.

(14)

Šetření potvrdilo, že společnost Line Metal nenakupovala hotový výrobek, který je předmětem přezkumu, z Čínské lidové republiky za účelem jeho dalšího prodeje nebo překládky s vývozem do Unie a že společnost může odůvodnit veškerý svůj vývoz v průběhu sledovaného období.

(15)

Na základě zjištění popsaných v 11. až 14. bodě odůvodnění Komise dospěla k závěru, že společnost Line Metal neobchází platná antidumpingová opatření uložená na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířená mimo jiné na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky.

(16)

Výše uvedená zjištění byla zpřístupněna společnosti Line Metal a výrobnímu odvětví Unie, kterým byla poskytnuta příležitost vyjádřit připomínky. Obdržené připomínky byly v odůvodněných případech vzaty v úvahu,

D.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OSVOBOZENÍ OD PLATNÝCH OPATŘENÍ

(17)

V souladu s výše uvedenými zjištěními by společnost Line Metal měla být doplněna na seznam společností, které jsou osvobozeny od antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012.

(18)

Jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 400/2010, uplatnění osvobození je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze uvedeného nařízení, celním orgánům členských států. Není-li takováto faktura předložena, použije se i nadále antidumpingové clo.

(19)

Osvobození od rozšířených opatření udělené na dovoz ocelových lan a kabelů vyrobených společností Line Metal je stanoveno na základě zjištění tohoto přezkumu. Osvobození se tudíž uplatní výhradně na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky a vyrobených konkrétní výše uvedenou právnickou osobou. Na dovoz ocelových lan a kabelů vyráběných kteroukoli společností, která není výslovně jmenována v čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 102/2012, ve znění pozdějších změn, včetně subjektů ve spojení se zmíněnými výslovně jmenovanými společnostmi, by se nemělo vztahovat osvobození a měl by podléhat sazbě zbytkového cla uloženého uvedeným nařízením.

(20)

Přezkum pro nové vývozce by měl být ukončen a prováděcí nařízení (EU) č. 102/2012, ve znění pozdějších změn, by mělo být změněno, tak aby v tabulce stanovené v čl. 1 odst. 4 zahrnovalo společnost Line Metal,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka stanovená v čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 102/2012, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 558/2012, se nahrazuje touto tabulkou:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Korejská republika

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969“

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 nařízení (EU) č. 806/2013. U takto zaevidovaného dovozu se žádné antidumpingové clo nevybere.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1796/1999 ze dne 12. srpna 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Korejské republiky (Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1601/2001 ze dne 2. srpna 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 211, 4.8.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 400/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu výrobků zasílaných z Malajsie (Úř. věst. L 117, 11.5.2010, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 36, 9.2.2012, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 558/2012 ze dne 26. června 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Korejské republiky (Úř. věst. L 168, 28.6.2012, s. 3).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 806/2013 ze dne 26. srpna 2013, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce a zrušit stávající antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci tohoto dovozu (Úř. věst. L 228, 27.8.2013, s. 1).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 490/2014

ze dne 12. května 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/86


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 k úpravě protokolu 3 k dohodě (definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce) po přistoupení Chorvatska k Evropské unii

(2014/266/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pojem „původní produkty“ a metody správní spolupráce jsou stanoveny v Protokolu 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 (1) (dále jen „dohoda“).

(2)

Po přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 se na obchod mezi Chorvatskem a Švýcarskou konfederací (dále jen „Švýcarsko“) vztahuje dohoda a obchodní dohody uzavřené mezi Chorvatskem a Švýcarskem přestaly být uplatňovány.

(3)

Za účelem zajištění řádného uplatňování dohody a s cílem usnadnit činnost hospodářským subjektům je nutné přijmout změny protokolu 3 k dohodě.

(4)

Podle článku 39 protokolu 3 může smíšený výbor zřízený uvedeným protokolem rozhodnout o změnách ustanovení protokolu.

(5)

Postoj Unie ve smíšeném výboru EU-Švýcarsko by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve smíšeném výboru EU-Švýcarsko ke změně Protokolu 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru připojenému k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí smíšeného výboru bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

Předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst.: L 300, 31. 12. 1972, s. 189.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ŠVÝCARSKO č. …/2014

ze dne … 2014,

kterým se mění Protokol 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací podepsanou v Bruselu dne 22. července 1972 (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 11 této dohody,

s ohledem na protokol 3 k dohodě týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce (dále jen „protokol č. 3“), a zejména na článek 39 tohoto protokolu,

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika (dále jen „Chorvatsko“) k Evropské unii.

2)

Na obchod mezi Chorvatskem a Švýcarskou konfederací (dále jen „Švýcarsko“) se po přistoupení Chorvatska k EU vztahuje dohoda a obchodní dohody uzavřené mezi Chorvatskem a Švýcarskem přestaly být uplatňovány.

3)

S účinkem od přistoupení Chorvatska se zboží pocházející z Chorvatska, které je dováženo do Švýcarska podle dohody, považuje za zboží s původem z Unie.

4)

Na obchod mezi Chorvatskem a Švýcarskem by se proto měla od 1. července 2013 vztahovat dohoda ve znění tohoto aktu.

5)

Za účelem zajištění hladkého přechodu a zaručení právní jistoty je nutné provést některé technické změny protokolu č. 3 a rovněž i přijmout přechodná opatření.

6)

Akt o přistoupení z roku 2012 v příloze IV bodu 5 stanoví obdobná přechodná opatření a postupy.

7)

Protokol č. 3 by se proto měl, s výhradou níže uvedených přechodných ustanovení, používat od dne 1. července 2013,

ROZHODL TAKTO:

ODDÍL I

TECHNICKÉ ZMĚNY ZNĚNÍ PROTOKOLU

Článek 1

Pravidla původu

Protokol č. 3 se mění takto:

a)

příloha IVa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí;

b)

příloha IVb se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

ODDÍL II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 2

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   Doklady o původu řádně vystavené Chorvatskem nebo Švýcarskem nebo vystavené v rámci preferenčních dohod, uplatňovaných mezi nimi, budou v příslušných zemích přijímány, pod podmínkou že:

a)

získání tohoto původu zakládá právo na preferenční sazební zacházení podle preferenčních sazebních opatření obsažených v dohodě;

b)

doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nebo vyhotoveny nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Chorvatsku nebo ve Švýcarsku přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod uplatňovaných v té době mezi Chorvatskem a Švýcarskem, může být přijat i doklad o původu vystavený dodatečně v rámci těchto dohod nebo ujednání, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Chorvatsko je oprávněno ponechat v platnost povolení, kterými byl v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi Chorvatskem a Švýcarskem udělen přede dnem přistoupení status „schváleného vývozce“, a to pod podmínkou, že:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo v dohodě uzavřené mezi Švýcarskem a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválený vývozce se řídí platnými pravidly původu podle uvedené dohody.

Taková povolení budou nejpozději do jednoho roku od přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod uvedených výše v odstavci 1 a 2 budou příslušnými celními orgány Švýcarska nebo Chorvatska přijímány po dobu tří let od vystavení příslušného dokladu o původu a mohou být těmito orgány vydávány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům jako doklad pro dovozní prohlášení.

Článek 3

Tranzit zboží

1.   Ustanovení dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Chorvatska do Švýcarska nebo ze Švýcarska do Chorvatska, které je v souladu s ustanoveními protokolu č. 3 a které bylo ke dni přistoupení v režimu tranzitu nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Chorvatsku nebo ve Švýcarsku.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2013.

V … dne …

Za smíšený výbor

předseda


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IVa

ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE

Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek po čarou však není třeba uvádět.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi- jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2)

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Místo a datum)

 (4)

(Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být zapsáno též čitelně.)


(1)  Je-li prohlášení na faktuře vystaveno schváleným vývozcem, musí zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevystavuje schválený vývozce, slova v závorce se vynechají nebo se místo ponechá prázdné.

(2)  Uvede se původ produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře zcela nebo zčásti produktů pocházejících ze Ceuty a Melilly, musí je vývozce zřetelně označit na dokladu, na němž se prohlášení vyhotovuje, pomocí zkratky ‚CM‘.

(3)  Tyto údaje lze vypustit, je-li informace uvedena v samotném dokladu.

(4)  Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IVb

TEXT PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE EUR-MED

Prohlášení na faktuře EUR-MED, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek po čarou však není třeba uvádět.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Litevské znění

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied

Portugalské znění

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n. o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Místo a datum)

 (5)

(Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být zapsáno též čitelně)


(1)  Je-li prohlášení na faktuře vystaveno schváleným vývozcem, musí zde být uvedeno číslo oprávnění schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevystavuje schválený vývozce, slova v závorce se vynechají nebo se místo ponechá prázdné.

(2)  Uvede se původ produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře zcela nebo zčásti produktů pocházejících ze Ceuty a Melilly, musí je vývozce zřetelně označit na dokladu, na němž se prohlášení vyhotovuje, pomocí zkratky ‚CM‘.

(3)  Vyplňte podle potřeby a nehodící se škrtněte.

(4)  Tyto údaje lze vypustit, je-li informace uvedena v samotném dokladu.

(5)  Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.“


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/98


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014

o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

(2014/267/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3 a čl. 182 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje zvláštní ustanovení a ujednání týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (3).

(5)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 (4).

(6)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2014.

(7)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který je třeba jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z předlohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojené k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst.: L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst.: L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174).


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

ze dne …,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2014,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 protokolu 31 k Dohodě o EHP se mění takto:

1)

V odstavci 5 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32013 R 1291: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

Výjimka se uděluje Lichtenštejnsku, jež se tak programu neúčastní, ani na něj finančně nepřispívá.“

2)

V odst. 11 písm. a) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32013 R 1292: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013, o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174).“

3)

Znění odst. 11 písm. b) se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebopředsedkyně

tajemníci

Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst.: L 347, 20.12.2013, s. 104.

(2)  Úř. věst.: L 347, 20.12.2013, s. 174.

(3)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/102


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014

o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

(2014/268/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 165 odst. 4, čl. 166 odst. 4 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout o změně mimo jiné protokolu 31 k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě Dohoda o EHP obsahuje ustanovení a ujednání týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 (3).

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2014.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z předlohy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

ze dne …,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (1).

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2014,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 4 protokolu 31 k Dohodě o EHP se mění takto:

1)

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„2n.

Státy ESVO se s účinkem od 1. ledna 2014 účastní tohoto programu:

32013 R 1288: nařízení (EU) č. 1288/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví ‚Erasmus+‘: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a o zrušení rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).“

2)

Znění odstavce 3 se nahrazuje tímto:

„Státy ESVO na programy uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m a 2n finančně přispívají podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne …

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/104


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

(2014/269/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (1), a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací (2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. listopadu 2009 přijala Rada rozhodnutí 2009/935/SVV (3).

(2)

Jelikož stanovení seznamu třetích států a organizací, se kterými Europol podle čl. 26 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2009/371/SVV uzavře dohody, (dále jen „seznam“) souvisí s vnějšími vztahy Unie a jejích členských států, svěřuje uvedené písmeno a) Radě prováděcí pravomoci ke stanovení tohoto seznamu. Na základě rozhodnutí 2009/371/SVV a 2009/935/SVV je seznam stanoven v příloze rozhodnutí 2009/935/SVV.

(3)

Správní rada Europolu má seznam, je-li to nutné, přezkoumávat a rozhodnout o tom, zda Radě navrhne jeho změnu.

(4)

Správní rada Europolu na zasedání ve dnech 3. a 4. října 2012 rozhodla, že Radě doporučí, aby doplnila na seznam určité třetí státy, a zdůvodnila, proč je z operačních důvodů nezbytné s těmito třetími státy uzavřít dohody o spolupráci.

(5)

Je nanejvýš důležité, aby Europol zahájil postupy vedoucí k uzavření dohody o spolupráci prioritně s Gruzií, a to vzhledem k závazkům v rámci Východního partnerství zřízeného v roce 2009, k parafování dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií v listopadu roku 2013 a k programu přidružení EU-Gruzie, jakož i k akčnímu plánu na uvolnění vízového režimu mezi EU a Gruzií.

(6)

Rozhodnutí 2009/935/SVV by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Dne 19. prosince 2012 se Rada rozhodla konzultovat Evropský parlament, který v rámci této konzultace vydal stanovisko (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 1 přílohy rozhodnutí Rady 2009/935/SVV se vkládají tyto třetí státy:

Brazílie

Gruzie

Mexiko

Spojené arabské emiráty.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (Úř. věst. L 325, 11. 12. 2009, s. 12).

(4)  Stanovisko ze dne 20. listopadu 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/106


ROZHODNUTÍ RADY 2014/270/SZBP

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/231/SZBP (1).

(2)

Dne 5. března 2014 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci č. 2142 (2014) o situaci v Somálsku, v němž znovu potvrzuje zbrojní embargo vůči Somálsku a do dne 25. října 2014 obnovuje své rozhodnutí, že se zbrojní embargo netýká dodávek zbraní, střeliva nebo vojenského vybavení nebo poskytování poradenství, pomoci nebo výcviku, které jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil federální vlády Somálska a pro zajišťování bezpečnosti somálského lidu, s výjimkou dodávek některých věcí, které jsou uvedeny v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2111 (2013), u nichž se vyžaduje předběžné schválení Výboru pro sankce zřízeného podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992).

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014) upravuje požadavky na oznamování ve vztahu k veškerým dodávkám zbraní, střeliva nebo vojenského vybavení nebo poskytování poradenství, pomoci nebo odborné přípravy somálských bezpečnostních sil, jakož i pro postup udělování výjimky ve vztahu k dodávkám věcí, které jsou uvedeny v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 20142 (2014).

(4)

Rozhodnutí 2010/231/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/231/SZBP se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 3 se písmena f) a g) nahrazují tímto:

„f)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech typů a přímé nebo nepřímé dodávání technického poradenství, finanční a jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskými činnostmi a jsou určeny výlučně k rozvoji bezpečnostních sil federální vlády Somálska a pro zajišťování bezpečnosti somálského lidu, s výjimkou dodávek věcí, které jsou uvedeny v příloze II, a pokud bylo učiněno oznámení Výboru pro sankce, jak je uvedeno v odst. 4 tohoto článku;

g)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů uvedených v příloze II federální vládě Somálska, jak byly předem schváleny Výborem pro sankce případ od případu, jak je stanoveno v odstavci 4a tohoto článku;“

2)

v článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Federální vláda Somálska má hlavní odpovědnost za to, že oznámí Výboru pro sankce předem veškeré dodávky zbraní střeliva nebo vojenského vybavení nebo poskytování poradenství, pomoci nebo výcviku somálským bezpečnostním silám, jak je stanoveno v odst. 3písm. f). Členské státy poskytující pomoc mohou případně podat oznámení nejpozději pět dní předem Výboru pro sankce za konzultace s federální vládou Somálska, v souladu s odstavci 3 a 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014). Pokud se členský stát rozhodne podat oznámení Výboru pro sankce, takové oznámení zahrnuje: podrobnosti o výrobci a dodavateli zbraní a střeliva, popis zbraní a střeliva, včetně typu, ráže a množství, navrhovaného dne a místa dodávky, a veškeré důležité informace týkající se zamýšlené jednotky určení somálských národních bezpečnostních sil, nebo zamýšleného místa skladování. Členský stát dodávající zbraně nebo střelivo může ve spolupráci s federální vládou Somálska nejpozději 30 dní po doručení těchto věcí předložit Výboru pro sankce písemné potvrzení o uskutečnění dodávky, včetně sériových čísel dodaných zbraní a střeliva, informací o přepravě, náložného listu, nákladních listů nebo balicích listů a konkrétního místa skladování.“;

3)

v článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.   Federální vláda Somálska má prvořadou odpovědnost za to, že požádá Výbor pro sankce předem o schválení veškerých dodávek věcí uvedených v příloze II, jak je stanoveno v odst. 3 písm. g). Členské státy mohou případně požádat Výbor pro sankce předem o schválení za konzultací s federální vládou Somálska, v souladu s bodem 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2142 (2014).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010, o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17).


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/108


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/271/SZBP

ze dne 12. května 2014,

kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/656/SZBP.

(2)

V souladu s čl. 10 odst. 3 rozhodnutí 2010/656/SZBP provedla Rada přezkum opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rada konstatovala, že důvody pro ponechání jedné osoby na seznamu uvedeném v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP již pominuly.

(4)

Navíc je třeba aktualizovat informace týkající se dvou osob na seznamu uvedeném v příloze II rozhodnutí 2010/656/SZBP.

(5)

Rozhodnutí 2010/656/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2010/656/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 285, 30. 10. 2010, s. 28.


PŘÍLOHA

Příloha II rozhodnutí 2010/656/SZBP se mění takto:

I.

Údaje o následující osobě se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

4.

Marcel Gossio

Narozen 18. února 1951v Adjamé; číslo pasu: 08AA14345 (platnost pravděpodobně skončila dne 6. října 2013)

Byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Podílel se na zpronevěře státních prostředků a na financování a vyzbrojování milicí.

Klíčová osoba při financování klanu Gbagbo a milicí. Zároveň ústřední postava v rámci nedovoleného obchodování se zbraněmi.

Vzhledem ke značné finanční částce, kterou zpronevěřil, a ke své znalosti nelegálních kanálů pro obchod se zbraněmi představuje i nadále riziko pro stabilitu a bezpečnost Pobřeží slonoviny.

II.

Údaj o jménu následující osoby se nahrazuje takto:

jméno „Justin Koné Katina“ se nahrazuje jménem „Justin Koné Katinan“.

III.

Údaje o následující osobě se zrušují:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/110


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. května 2014

o zastavení antidumpingového řízení týkající se dovozu aglomerovaného kamene pocházejícího z Čínské lidové republiky

(2014/272/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

ZAHÁJENÍ ŠETŘENÍ

(1)

V červnu 2013 Evropská komise (dále jen „Komise“) zahájila antidumpingové řízení s ohledem na dovoz aglomerovaného kamene pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie a zveřejnila oznámení o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který podala dne 14. května 2013 společnost A.St.A Europe (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby aglomerovaného kamene v Unii.

(3)

Podnět obsahoval přímé důkazy o existenci dumpingu uvedeného výrobku a o výsledné podstatné újmě, které byly uznány za dostačující pro zahájení řízení.

(4)

O zahájení řízení Komise informovala žadatele, další známé výrobce v Unii, sdružení výrobců v Unii, známé vyvážející výrobce v Čínské lidové republice (dále jen „ČLR“), zástupce ČLR, známé dovozce, známé výrobce surovin a zařízení pro výrobu aglomerovaného kamene v Unii, známé uživatele, sdružení výrobců surovin a sdružení uživatelů a spotřebitelů a zaslala jim dotazníky. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení předložily svá písemná stanoviska a požádaly o slyšení.

(5)

Žadatel, další výrobci v Unii, vyvážející výrobci v ČLR, dovozci a uživatelé předložili svá stanoviska. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(6)

Dopisem Komisi ze dne 18. února 2014 žadatel svůj podnět stáhl.

(7)

Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.

(8)

Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Proto se Komise domnívá, že by stávající řízení mělo být zastaveno. Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Žádné připomínky však obdrženy nebyly.

(9)

Komise proto dospěla k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozu aglomerovaného kamene pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie by mělo být zastaveno.

(10)

Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Antidumpingové řízení týkající se dovozu dlaždic a jiných předmětů rovného povrchu, kostek a desek z umělého kamene spojených pryskyřicí nebo z aglomerovaného kamene nebo ze skla či zrcadla spojených pryskyřicí pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 a ex 7020 00 80, do Unie se zastavuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. C 183, 28.6.2013, s. 21.


Opravy

13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/112


Oprava nařízení Rady (EU) č. 432/2014 ze dne 22. dubna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva

( Úřední věstník Evropské unie L 126 ze dne 29. dubna 2014 )

Strana 24, příloha I:

místo:

„40)

Položka týkající se makrely obecné v oblasti IIIa a IV, ve vodách Unie oblastí IIa, IIIb a IIIc a subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:

„Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

IIIa a IV, vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(MAC/2A34.)

Belgie

768 (1)

 

 

Dánsko

26 530 (2)

 

 

Německo

800 (2)

 

 

Francie

2 417 (2)

 

 

Nizozemsko

2 434 (2)

 

 

Švédsko

7 101 (2)  (2)

 

 

Spojené království

2 254 (2)

 

 

Unie

42 304 (1)  (2)

 

 

Norsko

256 936 (3)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

má být:

„40)

Položka týkající se makrely obecné v oblasti IIIa a IV, ve vodách Unie oblastí IIa, IIIb a IIIc a subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:

„Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

IIIa a IV, vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(MAC/2A34.)

Belgie

768 (5)

 

 

Dánsko

26 530 (5)

 

 

Německo

800 (5)

 

 

Francie

2 417 (5)

 

 

Nizozemsko

2 434 (5)

 

 

Švédsko

7 101 (4)  (5)

 

 

Spojené království

2 254 (5)

 

 

Unie

42 304 (4)  (5)

 

 

Norsko

256 936 (6)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


(1)  Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska jižně od 62° s. š. (MAC/*04N-):

247

Při rybolovu podle tété zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé odečítají od kvóty pro tyto druhy.

(2)  Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa.

(3)  Odečte se od norského podílu na TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:

74 500

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti IVa (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti IIIa (MAC/*03A.):

3 000“,

(4)  Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska jižně od 62° s. š. (MAC/*04N-):

247

Při rybolovu podle této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé odečítají od kvóty pro tyto druhy.

(5)  Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa.

(6)  Odečte se od norského podílu na TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:

74 500

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti IVa (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti IIIa (MAC/*03A.):

3 000“.


13.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/114


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii

( Úřední věstník Evropské unie L 127 ze dne 29. dubna 2014 )

Strana 50, článek 12:

místo:

„1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. října 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.“,

má být:

„1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. října 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.“

Strana 50, článek 13:

místo:

„Do 4. října 2018 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí dopad stávajícího vnitrostátního práva na konfiskaci a navrácení majetku z trestné činnosti a kterou doplní případnými vhodnými návrhy.

V této zprávě Komise rovněž posoudí, zda je třeba revidovat seznam trestných činů uvedený v čl. 5 odst. 2.“,

má být:

„Do 4. října 2019 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí dopad stávajícího vnitrostátního práva na konfiskaci a navrácení majetku z trestné činnosti a kterou doplní případnými vhodnými návrhy.

V této zprávě Komise rovněž posoudí, zda je třeba revidovat seznam trestných činů uvedený v čl. 5 odst. 2.“