ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 121

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
24. dubna 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 404/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 405/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje laurová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19 ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19 ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 407/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 ( 1 )

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2014 ze dne 23. dubna 2014 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ZTS))

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny

37

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

49

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 416/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

53

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 417/2014 ze dne 23. dubna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/225/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o jmenování jednoho nizozemského člena a jednoho nizozemského náhradníka Výboru regionů

58

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006 ( Úř. věst. L 346, 20.12.2013 )

59

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 404/2014

ze dne 17. února 2014,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (2) jsou stanoveny nové metody stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva pro vozidla N1, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (dále jen „vozidla vyráběná ve více fázích“). Tato nová metoda se bude používat od 1. ledna 2014, ale dobrovolně se může používat již od 1. ledna 2013.

(2)

Bod 7 části B přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví, že specifické emise CO2 dokončených vozidel jsou připsány výrobci základního vozidla. Proto je třeba, aby se dokončená vozidla vyráběná ve více fázích v rámci sledování rozlišovala a aby bylo možné identifikovat výrobce základního vozidla. Rovněž je zapotřebí podle metodiky uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008 vymezit určité údaje, které se vztahují k základnímu vozidlu.

(3)

Výrobci základních vozidel mají v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011 právo ověřovat údaje o vozidlech vyráběných ve více fázích, na jejichž základě jim byl vypočítán cíl pro specifické emise CO2. Proto je vhodné stanovit příslušné údaje parametrů a zajistit, aby takové ověření mohlo být účinně provedeno.

(4)

Metodika stanovená v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008 se uplatní na nedokončená nebo dokončená vozidla. Pokud se však dokončené vozidlo před první registrací dále upravuje, mělo by být upřesněno, že při výpočtu cíle pro specifické emise jsou sledovány a vzaty v úvahu hmotnost vozidla v provozním stavu a emise CO2 pro úplné vozidlo, které se používá jako vozidlo základní.

(5)

Je nezbytné dále upřesnit údaje, které by měly být poskytovány, s cílem zajistit, aby emise CO2 vozidel vyráběných ve více fázích mohly být adekvátně a účinně sledovány a ověřovány.

(6)

Vozidlo je identifikováno identifikačním číslem vozidla (dále jen „VIN“), tedy alfanumerickým kódem přiděleným vozidlu výrobcem v souladu s nařízením Komise (EU) č. 19/2011 (3). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (4) v oddíle 4 přílohy XVII stanoví jako základní pravidlo, že identifikační číslo základního vozidla musí být zachováno ve všech dalších stupních procesu schvalování typu, aby se zajistila sledovatelnost procesu. Prostřednictvím VIN by proto mělo být možné propojit dokončené vozidlo s vozidlem základním s cílem určit výrobce základního vozidla, který je odpovědný za emise CO2. Kromě toho by VIN mělo umožnit výrobci základního vozidla ověřit příslušné údaje týkající se základního vozidla. Poněvadž neexistují žádné jiné parametry, které mohou poskytnout tento druh propojení, je vhodné požadovat, aby členské státy sledovaly čísla VIN nově registrovaných vozidel N1 a podávaly o nich zprávu Komisi prostřednictvím systému shromažďování údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

(7)

Za účelem výpočtu cílů pro specifické emise, pokud jde o vozidla vyráběná ve více fázích, je třeba v souladu s bodem 7 části B přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 posoudit standardní přidanou hmotnost stanovenou podle bodu 5.3 přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008. To bude vyžadovat sledování a hlášení hmotnosti v provozním stavu základního vozidla a technicky přípustné maximální hmotnosti naloženého vozidla, prostřednictvím čehož může být stanovena standardní přidaná hmotnost, nebo případně sledování a hlášení vlastní standardní přidané hmotnosti. Kromě toho, aby bylo možné určit, zda vozidlo vyrobené ve více fázích spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 510/2011, je nezbytné ověřit, že referenční hmotnost dokončeného vozidla nepřekročí limity uvedené v čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8)

Jestliže členské státy nejsou schopny poskytnout všechny parametry požadované podle přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 kvůli koncepci svého systému pro registraci údajů týkajících se nových lehkých užitkových vozidel, mohou být tyto parametry poskytnuty dotyčnými výrobci v oznámení uvedeném v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011.

(9)

Ze stejného důvodu mohou výrobci podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012 (5) poskytnout Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí čísla VIN, která přidělili vozidlům prodaným v předchozím kalendářním roce nebo vozidlům, kterým byla v uvedeném roce poskytnuta záruka.

(10)

Po registraci vozidla s cílem jeho uvedení do provozu na pozemních komunikacích, může být číslo VIN propojeno se soubory údajů, které umožňují identifikaci vlastníka vozidla. VIN však samo o sobě není nositelem osobních údajů a zpracování údajů pro účely nařízení (EU) č. 510/2011 nevyžaduje přístup k jakýmkoli propojeným osobním údajům nebo jejich zpracování. Sledování a hlášení čísel VIN není proto považováno za zpracování osobních údajů spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (6) ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7). Uznává se však, že čísla VIN mohou být považována za citlivé údaje, mimo jiné s ohledem na prevenci krádeží vozidel, a proto je vhodné zajistit, aby čísla VIN oznámená Komisi a EHP nebyla zveřejňována.

(11)

Porovnáním čísel VIN ohlášených členskými státy s údaji poskytnutými výrobci by Komise, za podpory EHP, měla určit dotyčné výrobce a vozidla a připravit předběžný datový soubor v souladu s článkem 10b prováděcího nařízení (EU) č. 293/2012.

(12)

S cílem zajistit úplný soulad požadavků na sledování podle nařízení (EU) č. 510/2011 s požadavky uplatňovanými na osobní automobily podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (8) je vhodné přizpůsobit požadavky uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 510/2011 týkající se poskytování souhrnných údajů a metodiky pro stanovení údajů o sledování emisí CO2 pro lehká užitková vozidla.

(13)

Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 8, 12.1.2011, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění takto:

1)

Část A se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Podrobné údaje

1.1   Úplná vozidla registrovaná v kategorii N1

V případě ES schválení typu úplného vozidla registrovaného v kategorii N1 zaznamenají členské státy pro každý kalendářní rok následující podrobné údaje pro každé nové lehké užitkové vozidlo při první registraci na svém území:

a)

výrobce;

b)

číslo schválení typu včetně dodatku;

c)

typ, variantu a verzi;

d)

značku;

e)

kategorii schváleného typu vozidla;

f)

kategorii registrovaného vozidla;

g)

specifické emise CO2;

h)

hmotnost v provozním stavu;

i)

maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla;

j)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

k)

typ a režim paliva;

l)

zdvihový objem motoru;

m)

spotřebu elektrické energie;

n)

kód inovativní technologie nebo skupiny inovativních technologií a snížení emisí CO2 prostřednictvím této technologie;

o)

identifikační číslo vozidla.

Použije se formát stanovený v oddíle 2 části C.

1.2   Vozidla schválená v rámci vícestupňového schválení typu jako vozidla kategorie N1

V případě vozidel vyráběných ve více fázích registrovaných jako vozidla N1 zaznamenají členské státy pro každý kalendářní rok následující podrobné údaje s ohledem na:

a)

základní (neúplné) vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1 nebo, namísto údajů uvedených v písmenech h) a i), standardní přidanou hmotnost sdělenou jako část informací při schválení typu uvedených v bodě 2.17.2 přílohy I směrnice 2007/46/ES;

b)

základní (úplné) vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1;

c)

dokončené vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), f), g), h), j), k), l), m) a o) bodu 1.1.

Pokud údaje uvedené v písmenech a) a b) tohoto bodu nelze pro základní vozidlo stanovit, poskytne členský stát místo toho údaje s ohledem na dokončené vozidlo.

Pro dokončená vozidla kategorie N1 se použije formát stanovený v oddíle 2 části C.

Identifikační číslo vozidla uvedené v bodě 1.1 písm. o) nesmí být zveřejněno“;

b)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Členské státy stanoví pro každý kalendářní rok:

a)

zdroje používané pro sběr podrobných údajů uvedených v bodě 1;

b)

celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, která podléhají ES schválení typu;

c)

celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, která podléhají vícestupňovému schválení typu, je-li k dispozici;

d)

celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených jednotlivě;

e)

celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.“

2)

Část B se mění takto:

a)

úvodní část a bod 1 se mění takto:

„B   Metoda zjišťování údajů ze sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel

Údaje ze sledování, které mají členské státy zjistit v souladu s body 1 a 3 části A této přílohy, se zjišťují metodou popsanou v této části.

1.   Počet nových registrovaných lehkých užitkových vozidel

Členské státy zjistí počet nových lehkých užitkových vozidel registrovaných na svém území v příslušném roce sledování, přičemž tyto automobily rozdělí na vozidla, na něž se vztahuje ES schválení typu, jednotlivá schválení a vnitrostátní schválení malých sérií a, je-li k dispozici, počet vozidel, která podléhají vícestupňovému schválení typu.“;

b)

bod 4 se zrušuje;

c)

do bodu 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčena skutečnost, že se v části C této přílohy používá standardní přidaná hmotnost, v případech, kdy tuto hmotnost nelze určit, se pro prozatímní výpočet cíle pro specifické emise podle čl. 8 odst. 4 použije hmotnost dokončeného vozidla v provozním stavu.

Pokud je základní vozidlo úplné vozidlo, použije se pro výpočet cíle pro specifické emise hmotnost v provozním stavu tohoto vozidla. V případech, kdy tuto hmotnost nelze určit, smí být nicméně pro prozatímní výpočet cíle pro specifické emise použita hmotnost dokončeného vozidla v provozním stavu.“

3)

Část C se nahrazuje tímto:

„C   Formáty pro předávání údajů

Za každý rok ohlásí členské státy údaje popsané v bodech 1 a 3 části A v tomto formátu:

Oddíl 1 – Souhrnné údaje ze sledování

Členský stát (1)

 

Rok

 

Zdroj údajů

 

Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, které podléhají ES schválení typu

 

Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených jednotlivě

 

Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.

 

Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, které podléhají vícestupňovému schválení typu (pokud je k dispozici)

 


Oddíl 2 – Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo

Odkaz na bod 1.1 části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle (2)

a)

Název výrobce – standardní označení EU (3)

Název výrobce, prohlášení výrobce původního zařízení (OEM)

ÚPLNÉ VOZIDLO/ZÁKLADNÍ VOZIDLO (4)

Název výrobce, prohlášení výrobce původního zařízení (OEM)

DOKONČENÉ VOZIDLO (4)

Název výrobce v registru členského státu (3)

b)

Číslo schválení typu a jeho dodatek

c)

Typ

Varianta

Verze

d)

Značka

e)

Kategorie schváleného typu vozidla

f)

Kategorie registrovaného vozidla

g)

Specifické emise CO2

h)

Hmotnost v provozním stavu

ZÁKLADNÍ VOZIDLO

Hmotnost v provozním stavu

DOKONČENÉ VOZIDLO/ÚPLNÉ VOZIDLO

i) (5)

Technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla

j)

Rozvor nápravy

Šířka nápravy u řízené nápravy (náprava 1)

Šířka nápravy u další nápravy (náprava 2)

k)

Druh paliva

Režim paliva

l)

Zdvihový objem motoru (cm3)

m)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

n)

Kód inovativní technologie nebo skupiny inovativních technologií

Snížení emisí pomocí inovativních technologií

o)

Identifikační číslo vozidla

Bod 2.17.2 přílohy I směrnice 2007/46/ES (6).

Standardní přidaná hmotnost (v případě potřeby pro vozidla vyráběná ve více fázích)


(1)  ISO 3166 alfa-2 kódy s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se používají kódy ‚EL‘ a ‚UK‘.

(2)  Pokud v případě vozidel vyráběných ve více fázích nelze stanovit údaje pro základní vozidlo, musí členský stát přinejmenším poskytnout údaje uvedené v tomto formátu pro dokončené vozidlo. Pokud nelze poskytnout identifikační číslo vozidla, musí být poskytnuty všechny podrobné údaje pro úplné vozidlo, dokončené vozidlo, jakož i pro základní vozidlo podle bodu 1.2 písm. a), b) a c) části A této přílohy.

(3)  V případě vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA), musí být název výrobce uveden ve sloupci ‚Název výrobce v členském státě registru‘, zatímco ve sloupci ‚Název výrobce – standardní označení EU‘ se uvede buď: ‚AA-NSS‘ nebo ‚AA-IVA‘.

(4)  V případě vozidel vyráběných ve více fázích se uvede výrobce základního (neúplného/úplného) vozidla. Pokud výrobce základního vozidla není k dispozici, uveďte pouze výrobce dokončeného vozidla.

(5)  V případě vozidel vyráběných ve více fázích uveďte maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého základního vozidla.

(6)  V případě vozidel vyráběných ve více fázích smí být hmotnost vozidla v provozním stavu a maximální technicky přípustná hmotnost naloženého základního vozidla nahrazena standardní přidanou hmotností stanovenou v informacích souvisejících se schvalováním typu v souladu s bodem 2.17.2 přílohy I směrnice 2007/46/ES.“


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 405/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se schvaluje laurová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje laurovou kyselinu (dodekanovou kyselinu).

(2)

Laurová kyselina byla v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocena pro použití v typu přípravku 19, repelenty a atraktanty, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 19, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Německo bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 17. května 2010 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. března 2014 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Podle této hodnotící zprávy lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující laurovou kyselinu a používané pro typ přípravku 19 splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití.

(6)

Je proto vhodné schválit laurovou kyselinu pro použití v biocidních přípravcích pro typ přípravku 19 s výhradou dodržování těchto specifikací a podmínek.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývalo nanomateriály, nemělo by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nově stanovených požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Laurová kyselina l se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Laurová kyselina

Název podle IUPAC:

dodekanová kyselina

č. ES: 205-582-1

č. CAS: 143-07-7

980 g/kg

1. listopadu 2015

31. října 2025

19

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotících zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 406/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje ethyl-butylacetylaminopropionát.

(2)

Ethyl-butylacetylaminopropionát byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 19, repelenty a atraktanty, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 19, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Belgie byla jmenována členským státem zpravodajem a dne 5. listopadu 2009 předložila Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. března 2014 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Podle této hodnotící zprávy lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující ethyl-butylacetylaminopropionát a používané pro typ přípravku 19 splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití.

(6)

Je proto vhodné schválit ethyl-butylacetylaminopropionát pro použití v biocidních přípravcích pro typ přípravku 19 s výhradou dodržování těchto specifikací a podmínek.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývalo nanomateriály, nemělo by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nově stanovených požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ethyl-butylacetylaminopropionát se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky 1 (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky 2 (2)

Ethyl-butylacetylaminopropionát

Název podle IUPAC:

ethylester 3-(N-acetyl-N-butyl)aminopropionové kyseliny

č. ES: 257-835-0

č. CAS: 52304-36-6

990 g/kg

1. listopadu 2015

31. října 2025

19

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

 

Prvotní expozice lidí přípravku se minimalizuje posouzením a použitím vhodných opatření ke zmírnění rizik, v případě potřeby včetně pokynů k rozsahu a četnosti, s níž lze přípravek aplikovat na lidskou pokožku.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotících zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 407/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje transfluthrin.

(2)

Transfluthrin byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 18, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Nizozemsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 13. července 2010 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. března 2014 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Podle této hodnotící zprávy lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující transfluthrin a používané pro typ přípravku 18 splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití.

(6)

Je proto vhodné schválit transfluthrin pro použití v biocidních přípravcích pro typ přípravku 18 s výhradou dodržování těchto specifikací a podmínek.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývalo nanomateriály, nemělo by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nově stanovených požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Transfluthrin se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Transfluthrin

Název podle IUPAC:

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

nebo

2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

č. ES: 405-060-5

č. CAS: 118712-89-3

965 g/kg u transkonfigurace 1R

1. listopadu 2015

31. října 2025

18

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

S ohledem na rizika pro vodu, sediment a půdu se transfluthrin nesmí používat v odpařovačích určených pro vnitřní prostory nebo v insekticidních spirálách, neprokazuje-li žádost o povolení přípravku, že lze rizika snížit na přijatelnou úroveň.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotících zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 408/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje oxid křemičitý.

(2)

Oxid křemičitý byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 18, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Na základě údajů předložených pro účely hodnocení bylo možné vyvodit závěry pouze pro určitou formu oxidu křemičitého, tj. syntetický amorfní oxid křemičitý, který je popsán jako mokrým procesem získaný oxid křemičitý s č. CAS 112926-00-8. Z hodnocení nebylo možné učinit závěr pro ostatní látky, které odpovídají definici oxidu křemičitého s č. CAS 7631-86-9 ve výše uvedeném seznamu účinných látek v nařízení (ES) č. 1451/2007. Schválení by se proto mělo vztahovat pouze na syntetický amorfní oxid křemičitý.

(4)

Francie byla jmenována členským státem zpravodajem a předložila Komisi dne 16. dubna 2009 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(5)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. března 2014 zařazeny do hodnotící zprávy.

(6)

Podle této hodnotící zprávy lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující syntetický amorfní oxid křemičitý a používané pro typ přípravku 18 splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití.

(7)

Je proto vhodné schválit syntetický amorfní oxid křemičitý pro použití v biocidních přípravcích pro typ přípravku 18 s výhradou dodržování těchto specifikací a podmínek.

(8)

Jelikož je syntetický amorfní oxid křemičitý podle hodnocení nanomateriálem, schválení by se mělo vztahovat na tyto nanomateriály podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití.

(9)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nově stanovených požadavků.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Syntetický amorfní oxid křemičitý se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky 4 (1)

Referenční strukturní vlastnosti 5 (2)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (3)

Syntetický amorfní oxid křemičitý (nanomateriál)

Název podle IUPAC:

Oxid křemičitý

č. ES: 231-545-4

č. CAS: 112926-00-8

Toto schválení zahrnuje syntetický amorfní oxid křemičitý jako nanomateriál ve formě stabilních agregovaných částic o velikosti > 1 μmv, s primárními částicemi o nanovelikosti.

800 g/kg

velikost stabilních agregovaných částic > 1 μm

velikost primárních částic < 25 nm

povrchová plocha daná objemem > 600 m2/cm3

1. listopadu 2015

31. října 2025

18

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Strukturní vlastnosti uvedené v tomto sloupci byly strukturními vlastnostmi účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotících zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 409/2014

ze dne 23. dubna 2014

o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ předložená Portugalskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ (ZTS) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané podle přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

Předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 292, 8.10.2013, s. 8.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 3).


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 410/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (2) jsou stanoveny nové metody stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva pro vozidla N1, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (dále jen „vozidla vyráběná ve více fázích“). Tato metoda se použije od 1. ledna 2014, ale dobrovolně se může používat od 1. ledna 2013.

(2)

Bod 7 části B přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví, že specifické emise CO2 dokončených vozidel jsou připsány výrobci základního vozidla. Proto je třeba, aby se dokončená vozidla rozlišovala v rámci sledování, a aby bylo možné identifikovat výrobce základního vozidla. Rovněž je zapotřebí podle nové metodiky uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008 vymezit určité údaje, které se vztahují k základnímu vozidlu.

(3)

Výrobci základních vozidel mají v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/5011 nárok ověřovat údaje o vozidlech vyráběných ve více fázích, na jejichž základě jim byl vypočítán cíl pro specifické emise CO2. Je proto vhodné stanovit podrobná pravidla pro výměnu relevantních údajů mezi výrobci a Komisí.

(4)

Členské státy však nemusí mít k dispozici všechny odpovídající údaje pro sledování vozidel vyráběných ve více fázích, které jsou uvedeny v podrobných údajích stanovených v příloze II nařízení (EU) č. 510/2011, neboť jejich systémy registrace vozidel mají specifické vlastnosti a strukturu. Proto by měla mít Komise možnost zohlednit údaje poskytované výrobci v rámci procesu ověřování podle článku 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011, na jejichž základě se provádí předběžné výpočty emisních limitů.

(5)

Výrobci by proto měli poskytovat Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí identifikační čísla vozidel, která přidělili lehkým užitkovým vozidlům prodaným v předchozím kalendářním roce nebo na která byla v uvedeném roce vystavena záruka. Výrobci by měli mít také možnost poskytnout Komisi podrobné údaje o těchto vozidlech. Aby byly tyto údaje brány v úvahu při výpočtu předběžného cíle, měli by výrobci poskytovat své údaje Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí ke stejnému datu, k němuž každoročně předkládají své údaje členské státy.

(6)

Podrobné údaje poskytnuté členskými státy se přiřadí k údajům poskytnutým výrobci na základě identifikačních čísel vozidel a Komise by měla připravit předběžný soubor údajů pro výpočet předběžných cílů. Předběžný soubor údajů, který se má oznámit výrobci, by měl zahrnovat identifikačních čísla vozidel u záznamů, u kterých lze přiřadit dva soubory údajů. V případě potřeby by předběžný soubor údajů měl obsahovat rovněž záznamy, v nichž identifikační čísla vozidel od členských států nejsou přiřazena k identifikačním číslům vozidel dodaným výrobcem. V takovém případě by se záznamy měly předat výrobci bez identifikačních čísel vozidla. Předběžný soubor údajů, kromě identifikačních čísel vozidel, by měl být zveřejněn v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 510/2011.

(7)

Aby se zajistilo, že požadavky stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) č. 293/2012 (3) budou zcela odpovídat požadavkům, které se vztahují na osobní vozy, jež jsou stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1014/2010 (4), je třeba přizpůsobit oznamovací požadavky týkající se oznamování chyb ze strany výrobců v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012 se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

‚podrobnými údaji ze sledování‘ se rozumí podrobné údaje uvedené v oddíle 2 části C přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011, které jsou rozdělené podle výrobce a série vozidel definované podle typu, varianty a verze, nebo případně podle jednotlivých vozidel na základě identifikačního čísla vozidla.“

2)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Vozidla, na něž se nevztahuje ES schvalování typu

V případě, že se na lehká užitková vozidla vztahuje vnitrostátní schválení typu malých sérií podle článku 23 směrnice 2007/46/ES nebo jednotlivá schválení podle článku 24 uvedené směrnice, informují členské státy Komisi o příslušném počtu takových automobilů registrovaných na jejich území.

Při vyplňování podrobných údajů ze sledování uvede příslušný orgán jméno výrobce do sloupečku ‚Jméno výrobce – označení v registru členského státu‘ ve formátu daném v části C přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 a ve sloupečku ‚Jméno výrobce – standardní označení EU‘ nebo uvede toto:

a)

‚AA-IVA‘ při ohlašování typů vozidel schválených jednotlivě;

b)

‚AA-NSS‘ při ohlašování typů vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.“

3)

Článek 10 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jsou údaje předané v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, kontaktní osoba uvedená výrobcem musí být rovněž oprávněna doplnit podrobné údaje do centrálního registru Evropské agentury pro životní prostředí.“

b)

Doplňují se nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„3.   Pro účely ověřování předběžných údajů předloží výrobci Komisi nejpozději do 28. února každého roku identifikační čísla vozidel všech lehkých užitkových vozidel (úplných, dokončených nebo neúplných), které prodali v předchozím kalendářním roce v Unii nebo ke kterému v témže roce vystavily záruku. Výrobci zároveň mohou Komisi o těchto vozidlech poskytnout podrobné údaje uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 510/2011.

Údaje se předávají elektronickým přenosem dat do ústředního registru údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí.

4.   Pokud výrobci nepředloží ověřovací čísla vozidel a podrobné údaje uvedené v odstavci 3, vypočte se předběžný cíl pro specifické emise na základě podrobných údajů poskytnutých členskými státy.“

4)

Vkládají se nové články 10a a 10b:

„Článek 10a

Oznamování chyb ze strany výrobců

1.   Výrobci, kteří oznamují chyby v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011, použijí jako základ pro své oznámení předběžný datový soubor oznámený Komisí podle čl. 8 odst. 4.

Oznámení o chybě zahrnuje veškeré datové soubory týkající se registrací vozidel, za něž oznamující výrobce odpovídá. U dokončených vozidel je odpovědným výrobcem výrobce, který je odpovědný za ES schválení typu základního vozidla.

Chyba se pro každou verzi v datovém souboru vyznačí samostatným zápisem pod názvem ‚Poznámky výrobce‘, v němž se uvede jeden z těchto kódů:

a)

kód A, pokud byly záznamy změněny výrobcem;

b)

kód B, pokud je vozidlo neidentifikovatelné;

c)

kód C, pokud vozidlo nespadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 nebo pokud byla jeho výroba ukončena.

d)

kód D, pokud výrobce, kterému byl přidělen zvláštní záznam, je výrobcem dokončeného vozidla, ale není výrobcem neúplného základního vozidla.

Pro účely písmene b) je vozidlo neidentifikovatelné, pokud výrobce nemůže identifikovat vozidlo na základě identifikačního čísla přiděleného členským státem, nebo pokud záznam takové číslo neobsahuje a vozidlo nemůže být identifikováno jiným způsobem.

Pro účely písmene d) musí konečný výrobce vozidla uvést rovněž název výrobce základního vozidla v samostatné položce nazvané ‚Poznámky výrobce‘.

2.   Pokud výrobce neoznámil chyby Komisi v souladu s odstavcem 1 nebo pokud je oznámení předloženo po uplynutí tříměsíční lhůty stanovené v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011, považují se předběžné hodnoty oznámené v souladu s čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení za konečné.

3.   Pokud oznámení chyby uvedené v odstavci 1 zahrnuje identifikační čísla vozidel, předloží se toto oznámení do databáze údajů uvedené v čl. 10 odst. 3, v ostatních případech se předloží na elektronickém nesmazatelném datovém nosiči označeném ‚Oznámení o chybě – CO2 z lehkých užitkových vozidel‘ a zašle se poštou na adresu:

European Commission

Secretariat General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Elektronická kopie oznámení se pro informaci zašle na následující e-mailové adresy:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

a

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Článek 10b

Příprava předběžných údajů

1.   Pokud výrobci předkládají údaje Komisi v souladu s čl. 10 odst. 3, předběžný datový soubor oznamovaný výrobci zahrnuje tyto záznamy:

a)

záznamy obsahující identifikační číslo vozidel v případech, kdy se identifikační čísla vozidel předkládaná podle čl. 10 odst. 3 přiřazují k údajům předkládaným členskými státy a upřesněnými v oddíle 2 části C přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011;

b)

záznamy, které lze přiřadit výrobci, ale bez identifikačních čísel vozidla, v těch případech, kdy je identifikační číslo vozidla poskytováno členskými státy, ale nejsou přiřazeny k údajům předloženým výrobci.

Předběžný soubor údajů připravený se záznamy uvedenými v písm. a) a b) se oznámí výrobci v souladu s druhým pododstavcem čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 510/2011.

Centrální registr údajů uvedených v čl. 8 odst. 4 prvním pododstavci nesmí obsahovat údaje týkající se identifikačních čísel vozidla.

2.   Zpracování identifikačních čísel vozidel nezahrnuje zpracování osobních údajů, které by mohly být s těmito čísly spojeny nebo jakékoli jiné údaje, které by mohly umožnit propojení identifikačního čísla vozidla s osobními údaji.“

5)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

ZDROJE ÚDAJŮ

Parametr

Prohlášení o shodě (příloha IX část 1 vzor B směrnice 2007/46/ES)

Dokumentace ke schválení typu- (směrnice 2007/46/ES)

Výrobce (dokončená vozidla)

Bod 0.5

Příloha III část I bod 0.5

Výrobce základního vozidla (vozidla vyráběná ve více fázích)

Bod 0.5.1

Příloha VI oddíl I bod 0.5

Číslo schválení typu

Bod 0.10 písm. b)

Úvodní část přílohy VI

Typ

Bod 0.2

Příloha III část I bod 0.2

Varianta

Bod 0.2

Příloha III část I nebo II nebo příloha VIII oddíl 3

Verze

Bod 0.2

Příloha III část I nebo II nebo příloha VIII oddíl 3

Značka

Bod 0.1

Příloha III část I bod 0.1

Kategorie schváleného typu vozidla-

Bod 0.4

Příloha III část I bod 0.4

Hmotnost vozidla v provozním stavu (úplná a dokončená vozidla) (kg)

Oddíl 13

Příloha III část I bod 2.6, nebo od 10. ledna 2014 příloha III část I bod 2.6 písm. b) (v případě rozmezí se uvažuje minimální hmotnost)

Hmotnost vozidla v provozním stavu (základní vozidlo) (kg)

Oddíl 14

Příloha I bod 2.17.1

Technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (základního vozidla v případě vozidel vyráběných ve více fázích) (kg)

Bod 16.1

Příloha III část I bod 2.8

Stopa – rozvor náprav (mm)

Oddíl 4

Příloha III část I bod 2.1 (1)

Stopa – rozchod kol (mm)

Oddíl 30

Příloha III část I body 2.3.1 a 2.3.2 (2)

Specifické emise CO2 (g/km) (3)

Bod 49.1

Příloha VIII bod 3

Druh paliva

Oddíl 26

Příloha III část 1 bod 3.2.2.1

Režim paliva

Bod 26.1

Příloha III část 1 bod 3.2.2.4

Zdvihový objem motoru (cm3)

Oddíl 25

Příloha III část 1 bod 3.2.1.3

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Bod 49.2

Příloha VIII bod 3

Inovativní technologie nebo skupina inovativních technologií a snížení emisí CO2 prostřednictvím takové technologie

Bod 49.3

Příloha VIII bod 4

Identifikační číslo vozidla

Bod 0.10

Příloha III část I bod 9.17

Standardní přidaná hmotnost

 

Příloha I bod 2.17.2


(1)  1) Podle čl. 4 odst. 9 tohoto nařízení.

(2)  2) Podle čl. 4 odst. 8 a 9 tohoto nařízení.

(3)  3) Podle čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení.“


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 411/2014

ze dne 23. dubna 2014

o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci kvót stanovených v uvedené příloze. Kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Ačkoli příslušná kvóta by měla být spravována na základě dovozních licencí, je nicméně vhodné nejprve přidělit dovozní práva a poté vydat dovozní licence, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006. (3) Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí podat žádost o dovozní licence.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (5) by se měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(4)

Mimoto by se ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, která se týkají žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí, měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(5)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o dovozní práva složena jistota.

(6)

Aby bylo zajištěno, že hospodářské subjekty požádají o dovozní licence pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (6).

(7)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se otevírá a spravuje celní kvóta pro dovoz produktů uvedených v příloze I.

2.   Množství produktů, na které se vztahuje kvóta uvedená v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóta uvedená v odstavci 1 se spravuje nejprve přidělením dovozních práv, a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

4.   Nařízení (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Dovozní celní kvótové období

Celní kvóta uvedená v čl. 1 odst. 1 je otevřena do 31. října 2014.

Článek 3

Žádosti o dovozní práva

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají nejpozději do 13.00 hodin bruselského času 15. kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Při podání žádosti o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kilogramů čisté hmotnosti.

3.   Žadatelé o dovozní práva musí prokázat, že množství hovězího masa kódů KN 0201 nebo 0202 bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení, a to v průběhu dvanáctiměsíčního období bezprostředně předcházejícího dovoznímu celnímu kvótovému období (dále jen „referenční množství“). Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může tato referenční množství použít jako základ své žádosti.

4.   Celkové množství uvedené v žádostech o dovozní práva předložených v období dovozní celní kvóty nesmí přesáhnout referenční množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

5.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději sedmý pracovní den po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 celková množství, o něž bylo požádáno, jako hmotnost produktu v kilogramech.

6.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději dvanáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle odstavce 5.

7.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, jistota složená v souladu s odstavcem 2 se v poměrné výši neprodleně uvolní.

8.   Dovozní práva jsou platná ode dne vydání do 31. října 2014. Dovozní práva jsou nepřenosná.

Článek 4

Vydávání dovozních licencí

1.   Aby se množství přidělená v rámci celní kvóty pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licence se vztahují na celkové množství přidělených dovozních práv. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 282/2012.

3.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci celní kvóty pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

Každé vystavení dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 3 odst. 2 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

4.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

5.   Žádosti o licence mohou mít pouze jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

6.   Žádosti o licence a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

7.   V každé licenci se uvede množství pro každý kód KN.

8.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 382/2008 jsou dovozní licence platné po dobu 30 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008. Doba platnosti dovozních licencí však končí nejpozději dne 31. října 2014.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději 14. listopadu 2014 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 28. února 2015 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději 28. února 2015 množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během dovozního celního kvótového období stanoveného tímto nařízením.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

Předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

12 000

0


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 4 odst. 6 písm. b)

bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

španělsky: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

česky: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

německy: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

estonsky: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

řecky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

anglicky: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

francouzsky: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

chorvatsky: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

italsky: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

litevsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

maďarsky: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

nizozemsky: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

polsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

portugalsky: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

slovinsky: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

finsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

švédsky: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 412/2014

ze dne 23. dubna 2014

o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci kvót stanovených v uvedené příloze. Kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Dotyčné dovozní celní kvóty by měly být spravovány na základě dovozních licencí. Proto by se mělo použít nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3), aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené v tomto nařízení.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) by se mělo použít na dovozní licence vydané v souladu s tímto nařízením, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(4)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o licenci pro tyto dovozní licence složena jistota.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 (5) nahradilo některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (6) novými kódy KN, které se nyní liší od kódů uvedených v nařízení (EU) č. 374/2014. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se otevírají a spravují celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a albuminu uvedených v příloze I.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci 1 se spravují prostřednictvím dovozních licencí.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

5.   Hmotnost vaječných produktů se pro účely tohoto nařízení převádí na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7).

6.   Hmotnost mléčných albuminů se pro účely tohoto nařízení převádí na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti 7,00 pro sušené mléčné albuminy (kód KN 3502 20 91) a 53,00 pro ostatní mléčné albuminy (kód KN 3502 20 99) s použitím zásad pro převod stanovených v příloze 69 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 2

Dovozní celní kvótové období

Celní kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 jsou otevřeny do 31. října 2014.

Článek 3

Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence

1.   Žádosti o licence se předkládají nejpozději do 13.00 hodin bruselského času 15. kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Žádost o licenci může mít pouze jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15. V případě celní kvóty 09.4275 uvedené v příloze I se celkové množství převede na ekvivalent vajec ve skořápkách.

3.   O licenci se žádá pro minimální množství 1 tuny a nejvýše 10 % množství, které je pro příslušnou kvótu k dispozici.

4.   Žádosti o licence a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 20 EUR na 100 kilogramů.

6.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději sedmý pracovní den po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 celkové množství, o něž bylo požádáno, jako hmotnost ekvivalentu vajec ve skořápkách v kilogramech v členění podle pořadového čísla.

7.   Aby se množství přidělené v rámci celní kvóty pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 mohlo propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

8.   Dovozní licence se vydávají od sedmého dne a nejpozději dvanáctý pracovní den po konci období pro oznámení podle odstavce 6.

Článek 4

Platnost dovozních licencí

1.   Dovozní licence jsou platné ode dne vydání do 31. října 2014.

2.   Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, převod práv vyplývajících z licencí je omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději 14. listopadu 2014 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 28. února 2015 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději 28. února 2015 množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během dovozního celního kvótového období stanoveného tímto nařízením.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří jako hmotnost ekvivalentu vajec ve skořápkách v kilogramech v členění podle pořadového čísla.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

Předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Množství v tunách

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Vejce domácí drůbeže ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, způsobilá k lidskému požívání; vaječné albuminy a mléčné albuminy, způsobilé k lidskému požívání

1 500

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Vejce domácí drůbeže ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

3 000 (vyjádřeno v čisté hmotnosti)

0


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. b)

bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

španělsky: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

česky: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

německy: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

estonsky: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

řecky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

anglicky: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

francouzsky: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

chorvatsky: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

italsky: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

litevsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

maďarsky: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

nizozemsky: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

polsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

portugalsky: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

slovinsky: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

finsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

švédsky: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 413/2014

ze dne 23. dubna 2014

o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót stanovených v uvedené příloze. Celní kvóty uvedené v příloze III zmíněného nařízení spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Ačkoli příslušná kvóta by měla být spravována na základě dovozních licencí, je nicméně vhodné nejprve přidělit dovozní práva a poté vydat dovozní licence, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006. (3) Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí žádost o dovozní licence podat.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) by se mělo použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(4)

Mimoto by se ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, která se týkají žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí, měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(5)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o dovozní práva a v době vydání dovozní licence složena jistota.

(6)

Aby bylo zajištěno, že hospodářské subjekty požádají o dovozní licence pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (5).

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 (6) nahradilo některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (7) novými kódy KN, které se nyní liší od kódů uvedených v nařízení (EU) č. 374/2014. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se otevírají a spravují celní kvóty pro dovoz produktů uvedených v příloze I.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci I se spravují nejprve přidělením dovozních práv, a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článek 2

Dovozní celní kvótové období

Celní kvóty uvedené v článku 1 jsou otevřeny do 31. října 2014.

Článek 3

Žádosti o dovozní práva

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají nejpozději do 13.00 hodin bruselského času 15. kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Při podání žádosti o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 35 EUR na 100 kilogramů.

3.   Žadatelé o dovozní práva musí prokázat, že množství produktů z drůbežího masa kódů KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 nebo 1602 39 21 bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení, a to v průběhu dvanáctiměsíčního období bezprostředně předcházejícího dovoznímu celnímu kvótovému období (dále jen „referenční množství“). Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může jako základ své žádosti tato referenční množství zkombinovat.

4.   Celkové množství uvedené v žádosti o dovozní práva předložené v dovozním celním kvótovém období nesmí přesáhnout referenční množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

5.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději sedmý pracovní den po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 celková množství všech žádostí jako hmotnost produktu v kilogramech v členění podle pořadového čísla.

6.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději dvanáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle odstavce 5.

7.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, jistota složená v souladu s odstavcem 2 se v poměrné výši neprodleně uvolní.

8.   Dovozní práva jsou platná ode dne vydání do 31. října 2014. Dovozní práva jsou nepřenosná.

Článek 4

Vydávání dovozních licencí

1.   Aby se množství přidělená v rámci celních kvót pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licence se vztahují na celkové množství přidělených dovozních práv. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 282/2012.

3.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci celních kvót pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

4.   Při vydání dovozní licence musí hospodářský subjekt složit jistotu ve výši 75 EUR na 100 kilogramů. Každé vydání dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená za dovozní práva je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

5.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

6.   Žádosti o licence mohou mít pouze jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

7.   Žádosti o licence a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

8.   V každé licenci se uvede množství pro každý kód KN.

9.   V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou dovozní licence platné po dobu 30 dnů ode dne skutečného vydání licence. Doba platnosti dovozních licencí však končí nejpozději dne 31. října 2014.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději 14. listopadu 2014 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději 28. února 2015 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději 28. února 2015 množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během dovozního celního kvótového období stanoveného tímto nařízením.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří v kilogramech a v členění podle pořadového čísla.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené; jiné přípravky a konzervy z masa z krůt a slepic druhu Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Maso a jedlé droby z drůbeže, nedělené, zmrazené

20 000

0


(1)  Čerstvé nebo chlazené, půlky nebo čtvrtky z perliček.


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. b)

bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

španělsky: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

česky: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

německy: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

estonsky: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

řecky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

anglicky: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

francouzsky: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

chorvatsky: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

italsky: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

litevsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

maďarsky: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

nizozemsky: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

polsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

portugalsky: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

slovinsky: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

finsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

švédsky: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 414/2014

ze dne 23. dubna 2014

o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót stanovených v uvedené příloze. Celní kvóty uvedené v příloze III zmíněného nařízení spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Ačkoli příslušná kvóta by měla být spravována na základě dovozních licencí, je nicméně vhodné nejprve přidělit dovozní práva a poté vydat dovozní licence, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3). Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí žádost o dovozní licence podat.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) by se mělo použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(4)

Mimoto by se ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, která se týkají žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí, měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(5)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o dovozní práva a v době vydání dovozní licence složena jistota.

(6)

Aby bylo zajištěno, že hospodářské subjekty požádají o dovozní licence pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (5).

(7)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se otevírají a spravují celní kvóty pro dovoz produktů uvedených v příloze I.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci 1 se spravují nejprve přidělením dovozních práv, a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článek 2

Dovozní celní kvótové období

Dovozní celní kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 jsou otevřeny do 31. října 2014.

Článek 3

Žádosti o dovozní práva

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají nejpozději do 13:00 hodin bruselského času 15. kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Při podání žádosti o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 20 EUR na 100 kilogramů.

3.   Žadatelé o dovozní práva musí prokázat, že množství produktů z vepřového masa kódu KN 0203 bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení, a to v průběhu dvanáctiměsíčního období bezprostředně předcházejícího dovoznímu celnímu kvótovému období (dále jen „referenční množství“). Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může tato referenční množství použít jako základ své žádosti.

4.   Celkové množství uvedené v žádostech o dovozní práva předložených v ročním dovozním celním kvótovém období nesmí přesáhnout referenční množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

5.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději sedmý pracovní den po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 celková množství, o něž bylo požádáno, jako hmotnost produktu v kilogramech v členění podle pořadového čísla.

6.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději dvanáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle odstavce 5.

7.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, jistota složená v souladu s odstavcem 2 se v poměrné výši neprodleně uvolní.

8.   Dovozní práva jsou platná ode dne vydání do 31. října 2014. Dovozní práva jsou nepřenosná.

Článek 4

Vydávání dovozních licencí

1.   Aby se množství přidělená v rámci celních kvót pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licence se vztahují na celkové množství přidělených dovozních práv. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 282/2012.

3.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně v členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci celních kvót pro dovoz podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

4.   Při vydání dovozní licence musí hospodářský subjekt složit jistotu ve výši 50 EUR na 100 kilogramů. Každé vydání dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená za dovozní práva je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

5.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

6.   Žádosti o licence mohou mít pouze jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 15 a jejich popis do kolonky 16.

7.   Žádosti o licence a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

8.   V každé licenci se uvede množství pro každý kód KN.

9.   V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou dovozní licence platné po dobu 30 dnů ode dne skutečného vydání licence. Doba platnosti dovozních licencí však končí nejpozději dne 31. října 2014.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději 14. listopadu 2014 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději 28. února 2015 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději 28. února 2015 množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během dovozního celního kvótového období stanoveného tímto nařízením.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech a v členění podle pořadového čísla.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis zboží

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Vepřové maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Vepřové maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, kromě kýt, hřbetů a vykostěných kusů

20 000

0


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. b)

bulharsky: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

španělsky: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

česky: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

dánsky: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

německy: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

estonsky: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

řecky: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

anglicky: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

francouzsky: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

chorvatsky: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

italsky: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

lotyšsky: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

litevsky: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

maďarsky: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

maltsky: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

nizozemsky: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

polsky: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

portugalsky: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

rumunsky: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

slovensky: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

slovinsky: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

finsky: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

švédsky: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 415/2014

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví preferenční režim pro rok 2014, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. V souladu s článkem 3 zmíněného nařízení se zemědělské produkty uvedené v příloze III uvedeného nařízení mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót stanovených v uvedené příloze. Celní kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 spravuje Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Příloha III nařízení (EU) č. 374/2014 obsahuje celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky. Je nezbytné zahrnout tyto kvóty do přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) a do článku 19 uvedeného nařízení vložit odkaz na příslušné pravidlo týkající se důkazu původu, které je podle uvedených kvót při dovozu požadováno.

(3)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by se upřesnit období pro podávání žádostí o dovozní licence a období platnosti dovozních licencí.

(4)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 mohou hospodářské subjekty schválené v květnu 2013 dovážet v rámci kvót pouze během období od 1. července 2013 do 30. června 2014. Vzhledem k tomu, že kvóty otevřené pro Ukrajinu výjimečně trvají dvě po sobě jdoucí šestiměsíční období, mohly by schválené hospodářské subjekty dovážet pouze do 30. června 2014, zatímco dotčené kvóty jsou otevřeny do 31. října 2014. Je proto vhodné umožnit těmto hospodářským subjektům dovážet v rámci kvót uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 až do 31. října 2014.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 (4) nahradilo některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5) novými kódy KN, které se nyní liší od kódů uvedených v nařízení (EU) č. 374/2014. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001.

(6)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

V článku 5 se doplňuje písmeno l), které zní:

„l)

kvót stanovených v příloze I části L.“

b)

V čl. 19 odst. 1 se vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)

ustanovení čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (6).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).“"

c)

V příloze I se doplňuje nová část L, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Žádosti o licence na kvóty uvedené v příloze I části L nařízení (ES) č. 2535/2001 doplněné čl. 1 písm. c) tohoto nařízení se předkládají nejpozději do 13.00 hodin bruselského času desátého kalendářního dne následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Licence jsou platné ode dne vydání do 31. října 2014.

Článek 3

Odchylně od čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2535/2001 se hospodářským subjektům schváleným v letech 2013 a 2014 povoluje dovážet v rámci kvót uvedených v příloze I části L nařízení (ES) č. 2535/2001 doplněné čl. 1 písm. c) tohoto nařízení až do 31. října 2014.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

„I.L

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE III NAŘÍZENÍ (EU) č. 374/2014

Číslo

kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní období

Množství kvóty

(v tunách hmotnosti produktu)

Dovozní clo (v EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09. 4600

0401

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Mléko a smetana, ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; jogurt, neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; fermentované nebo nebo acidofilní mléčné výrobky, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao a ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAJINA

Do 31. října 2014

1 500

0

 

0405 20 90

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.“


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 416/2014

ze dne 23. dubna 2014

o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (2) stanoví zejména otevření celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny do 31. října 2014. Celní kvóty týkající se zemědělských produktů uvedené v příloze III zmíněného nařízení spravuje Komise v souladu s pravidly stanovenými podle čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Aby bylo zajištěno, že dovozy obilovin pocházejících z Ukrajiny, na které se vztahují tyto celní kvóty, budou řádné a nespekulativní, měly by být podmíněny předložením dovozní licence. Proto je vhodné, aby se použila nařízení (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a (ES) č. 376/2008 (5), aniž jsou dotčeny odchylky, které by mohly být stanoveny v tomto nařízení.

(3)

K zajištění řádné správy těchto kvót je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o dovozní licence a upřesnit údaje, které mají být v žádostech a licencích uvedeny.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (6) nahradilo kódy KN obilovin uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (7) novými kódy, které se liší od kódů uvedených v nařízení (EU) č. 374/2014. V příloze I tohoto nařízení by proto měly být uvedeny nové kódy KN.

(5)

Vzhledem k tomu, že kvóty uvedené v příloze III nařízení (EU) č. 374/2014 jsou otevřeny pouze do 31. října 2014, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa kvót

1.   Celní kvóty pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, jsou otevřeny do 31. října 2014.

2.   Celní sazba pro dovoz v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 se stanoví na 0 EUR za tunu.

3.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 376/2008, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 1342/2003.

Článek 2

Žádosti o vydání dovozních licencí

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 smí žadatel podat pouze jednu žádost o dovozní licenci na pořadové číslo a týden. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pátek do 13:00 hodin bruselského času. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 17. října 2014 do 13:00 hodin bruselského času.

2.   V každé žádosti o dovozní licenci se uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla, přičemž uvedené množství nesmí přesahovat celkové množství dotčené kvóty.

3.   Dovozní licence se vydávají čtvrtý pracovní den po provedení oznámení podle čl. 4 odst. 1.

4.   V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název „Ukrajina“ a zaškrtne se políčko „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející z Ukrajiny.

Článek 3

Platnost dovozních licencí

V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 se doba platnosti dovozní licence počítá ode dne jejího skutečného vydání.

Doba platnosti dovozní licence je definována v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1342/2003. Tato doba platnosti v každém případě končí nejpozději 31. října 2014.

Článek 4

Oznámení

1.   Nejpozději v pondělí následující po podání žádostí o dovozní licence sdělí členské státy Komisi elektronicky nejpozději do 18:00 hodin bruselského času všechny žádosti podle pořadového čísla s původem produktu a požadovaným množstvím, včetně sdělení „bezpředmětné“.

2.   V den vydání dovozních licencí zašlou členské státy Komisi elektronickou cestou informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvími, pro něž byly vydány dovozní licence.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Množství

09.4306

1001 99 (00)

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiné než osivo

950 000 tun

1101 00 (15-90)

Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy, mouka ze sourži

1102 90 (90)

Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže

1103 11 (90)

Krupice a krupičky z obyčejné pšenice a špaldy

1103 20 (60)

Pelety z pšenice

09.4307

1003 90 (00)

Ječmen jiný než osivo

250 000 tun

1102 90 (10)

Ječná mouka

ex 1103 20 (25)

Pelety z ječmene

09.4308

1005 90 (00)

Kukuřice jiná než osivo

400 000 tun

1102 20 (10-90)

Kukuřičná mouka

1103 13 (10-90)

Krupice a krupičky z kukuřice

1103 20 (40)

Pelety z kukuřice

1104 23 (40-98)

Zpracovaná zrna z kukuřice


24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/56


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 417/2014

ze dne 23. dubna 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2014

o jmenování jednoho nizozemského člena a jednoho nizozemského náhradníka Výboru regionů

(2014/225/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh nizozemské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a rozhodnutí 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana P.G. de VEY MESTDAGHA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu paní S.A.E. POEPJESOVÉ se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

a)

jako člen:

 

pan Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen,

a

b)

jako náhradník:

 

pan Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


Opravy

24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/59


Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 346 ze dne 20. prosince 2013 )

Obsah a strana 7, název nařízení:

místo:

„Nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006“,

má být:

„Nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006“.