ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 118

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
22. dubna 2014


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

22.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 374/2014

ze dne 16. dubna 2014

o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ukrajina je prioritní partnerskou zemí v rámci evropské politiky sousedství a Východního partnerství. Unie usiluje o čím dál těsnější vztahy s Ukrajinou, jež přesahují rámec pouhé dvoustranné spolupráce a zahrnují postup směrem k politickému přidružení a hospodářské integraci. V tomto ohledu byla vyjednána v letech 2007–2011 dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“), včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, kterou obě strany parafovaly dne 30. března 2012. Podle ustanovení o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu mají Unie a Ukrajina zřídit zónu volného obchodu během přechodného období v délce maximálně 10 let počínaje vstupem dohody o přidružení v platnost v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994.

(2)

Vzhledem k nebývale vážným bezpečnostním, politickým a hospodářským problémům, kterým Ukrajina čelí, a s cílem podpořit její hospodářství, je vhodné nečekat na to, až ustanovení o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu v dohodě o přidružení vstoupí v platnost, ale anticipovat její realizaci formou autonomních obchodních preferencí a jednostranně začít se snižováním nebo odstraňováním cel Unie na zboží pocházející z Ukrajiny v souladu s listinou koncesí uvedenou v příloze IA dohody o přidružení.

(3)

Aby se předešlo jakémukoli riziku podvodu, právo využívat autonomní obchodní preference by mělo být podmíněno tím, že Ukrajina bude dodržovat příslušná pravidla o původu produktů a související postupy a že naváže s Unii účinnou správní spolupráci. Ukrajina by se kromě toho měla zdržet zavádění nových cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem či nových množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovozy pocházející z Unie a neměla by zvyšovat úroveň stávajících cel nebo poplatků či zavádět další omezení.

(4)

Je nezbytné stanovit znovuzavedení běžných cel společného celního sazebníku na všechny produkty, které způsobí nebo by mohly způsobit vážné potíže výrobcům obdobných nebo přímo konkurujících produktů v Unii, a to na základě šetření Komise.

(5)

Pro případ nedodržení podmínek stanovených v tomto nařízení by Komise měla být zmocněna dočasně úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. (1)

(6)

Toto nařízení se má použít do doby, než hlava IV (obchod a záležitosti související z obchodem) dohody o přidružení vstoupí v platnost, nebo se případně použije prozatímně, a to nejpozdějí do 1. listopadu 2014.

(7)

Vzhledem k naléhavosti situace by se měla uplatnit výjimka ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Preferenční režim

Cla na zboží pocházející z Ukrajiny se snižují nebo odstraňují v souladu s přílohou I.

Článek 2

Podmínky nároku na preferenční režim

Nárok na výhody plynoucí z preferenčního režimu zavedeného článkem 1 je podmíněn:

a)

dodržováním pravidel o původu produktů a souvisejících postupů stanovených v hlavě IV kapitole 2 oddílu 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2);

b)

dodržováním metod správní spolupráce stanovených v článcích 121 a 122 nařízení (EHS) č. 2454/93;

c)

zapojením Ukrajiny do účinné správní spolupráce s Unií s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu;

d)

závazkem Ukrajiny nezavádět nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovozy pocházející z Unie, nezvyšovat úroveň platných cel nebo poplatků a nezavádět žádné jiné omezení ode 23. dubna 2014.

Článek 3

Přístup k celním kvótám

1.   Produkty uvedené v přílohách II a III se mohou dovážet do Unie v rámci celních kvót Unie stanovených v uvedených přílohách.

2.   Celní kvóty uvedené v odstavci 1 tohoto článku spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93, s výjimkou celních kvót pro zvláštní zemědělské produkty uvedené v příloze III tohoto nařízení.

3.   Celní kvóty pro zvláštní zemědělské produkty uvedené v příloze III tohoto nařízení jsou spravovány Komisí podle pravidel stanovených v souladu s článkem 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. (3)

Článek 4

Dočasné pozastavení

Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2, může přijmout prováděcí akty s cílem úplně nebo částečně dočasně pozastavit preferenční režim stanovený tímto nařízením. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

Článek 5

Ochranná doložka

Pokud dovoz některého produktu pocházejícího z Ukrajiny a začleněného do přílohy I tohoto nařízení způsobí nebo by mohl způsobit vážné potíže výrobcům obdobných nebo přímo konkurujících produktů v Unii, může Komise opětovně zavést běžná cla společného celního sazebníku ve vztahu k takovému dovozu, a to za určitých podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článcích 11 a 11a nařízení Rady (ES) č. 55/2008 (4), které se použijí obdobně.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.   Při provádění čl. 3 odst. 2 a článku 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (5). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 7

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do doby, než vstoupí v platnost hlava IV dohody o přidružení, nebo případně se použije prozatímně, a to nejpozději do 1. listopadu 2014. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení v případě, že toto nařízení přestane platit před uvedeným dnem.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Štrasburku dne 16. dubna 2014.

Za Evropský parlament

předseda

Martin SCHULZ

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES (Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992 , kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302 ze dne 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA I

Celní sazebníky EU

KN 2008

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie fáze

I

TŘÍDA I – ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

 

 

01

KAPITOLA 1 – ŽIVÁ ZVÍŘATA

 

 

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

 

 

0101 10

– Plemenná čistokrevná zvířata

 

 

0101 10 10

– – Koně

bez

0

0101 10 90

– – Ostatní

7,7

0

0101 90

– Ostatní

 

 

 

– – Koně

 

 

0101 90 11

– – – Na porážku

bez

0

0101 90 19

– – – Ostatní

11,5

0

0101 90 30

– – Osli

7,7

0

0101 90 90

– – Muly a mezci

10,9

0

0102

Živý skot

 

 

0102 10

– Plemenná čistokrevná zvířata

 

 

0102 10 10

– – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

bez

0

0102 10 30

– – Krávy

bez

0

0102 10 90

– – Ostatní

bez

0

0102 90

– Ostatní

 

 

 

– – Domácí druhy

 

 

0102 90 05

– – – O hmotnosti nepřesahující 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Na porážku

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Ostatní

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Na porážku

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Ostatní

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O hmotnosti převyšující 300 kg

 

 

 

– – – – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

 

 

0102 90 51

– – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Krávy

 

 

0102 90 61

– – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ostatní

 

 

0102 90 71

– – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Ostatní

bez

0

0103

Živá prasata

 

 

0103 10 00

– Plemenná čistokrevná zvířata

bez

0

 

– Ostatní

 

 

0103 91

– – O hmotnosti menší než 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Domácí druhy

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Ostatní

bez

0

0103 92

– – O hmotnosti 50 kg nebo více

 

 

 

– – – Domácí druhy

 

 

0103 92 11

– – – – Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Ostatní

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Ostatní

bez

0

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

– Ovce

 

 

0104 10 10

– – Plemenná čistokrevná zvířata

bez

0

 

– – Ostatní

 

 

0104 10 30

– – – Jehňata (do stáří jednoho roku)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Ostatní

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Kozy

 

 

0104 20 10

– – Plemenná čistokrevná zvířata

3,2

0

0104 20 90

– – Ostatní

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

 

 

 

– O hmotnosti nejvýše 185 g

 

 

0105 11

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

 

 

 

– – – Samičí kuřata chovná a reprodukční

 

 

0105 11 11

– – – – Pro snášení vajec

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Ostatní

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Ostatní

 

 

0105 11 91

– – – – Pro snášení vajec

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Ostatní

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Krocani a krůty

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Ostatní

 

 

0105 19 20

– – – Husy

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Kachny a perličky

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Ostatní

 

 

0105 94 00

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Ostatní

 

 

0105 99 10

– – – Kachny

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Husy

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Krocani a krůty

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Perličky

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Ostatní živá zvířata

 

 

 

– Savci

 

 

0106 11 00

– – Primáti

bez

0

0106 12 00

– – Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia)

bez

0

0106 19

– – Ostatní

 

 

0106 19 10

– – – Domácí králíci

3,8

0

0106 19 90

– – – Ostatní

bez

0

0106 20 00

– Plazi (včetně hadů a želv)

bez

0

 

– Ptáci

 

 

0106 31 00

– – Draví ptáci

bez

0

0106 32 00

– – Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

bez

0

0106 39

– – Ostatní

 

 

0106 39 10

– – – Holubi

6,4

0

0106 39 90

– – – Ostatní

bez

0

0106 90 00

– Ostatní

bez

0

02

KAPITOLA 2 – MASO A JEDLÉ DROBY

 

 

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

0201 10 00

– V celku a půlené

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0201 20

– Ostatní nevykostěné

 

 

0201 20 20

– – „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0201 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0201 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0201 20 90

– – Ostatní

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0201 30 00

– Vykostěné

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202

Hovězí maso, zmrazené

 

 

0202 10 00

– V celku a půlené

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 20

– Ostatní nevykostěné

 

 

0202 20 10

– – „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 20 90

– – Ostatní

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 30

– Vykostěné

 

 

0202 30 10

– – Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 30 50

– – Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0202 30 90

– – Ostatní

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na hovězí maso (12 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

– Čerstvé nebo chlazené

 

 

0203 11

– – V celku a půlené

 

 

0203 11 10

– – – Z domácích prasat

53,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 11 90

– – – Ostatní

bez

0

0203 12

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

0203 12 11

– – – – Kýty a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 12 19

– – – – Plece a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 12 90

– – – Ostatní

bez

0

0203 19

– – Ostatní

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

0203 19 11

– – – – Přední části a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 19 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 19 15

– – – – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

 

– – – – Ostatní

 

 

0203 19 55

– – – – – Vykostěné

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 19 59

– – – – – Ostatní

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 19 90

– – – Ostatní

bez

0

 

– Zmrazené

 

 

0203 21

– – V celku a půlené

 

 

0203 21 10

– – – Z domácích prasat

53,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 21 90

– – – Ostatní

bez

0

0203 22

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

0203 22 11

– – – – Kýty a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 22 19

– – – – Plece a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 22 90

– – – Ostatní

bez

0

0203 29

– – Ostatní

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

0203 29 11

– – – – Přední části a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 29 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 29 15

– – – – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

 

– – – – Ostatní

 

 

0203 29 55

– – – – – Vykostěné

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 29 59

– – – – – Ostatní

86,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na vepřové maso (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0203 29 90

– – – Ostatní

bez

0

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0204 10 00

– Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

0204 21 00

– – V celku a půlené

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Ostatní nevykostěné

 

 

0204 22 10

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 22 90

– – – Ostatní

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 23 00

– – Vykostěné

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 30 00

– Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatní skopové maso, zmrazené

 

 

0204 41 00

– – V celku a půlené

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Ostatní nevykostěné

 

 

0204 42 10

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 42 50

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 42 90

– – – Ostatní

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 43

– – Vykostěné

 

 

0204 43 10

– – – Jehněčí

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 43 90

– – – Ostatní

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na skopové maso (1 500 - 2 250 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0204 50

– Kozí maso

 

 

 

– – Čerstvé nebo chlazené

 

 

0204 50 11

– – – V celku a půlené

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatní

 

 

0204 50 31

– – – – Nevykostěné kusy

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Vykostěné kusy

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Zmrazené

 

 

0204 50 51

– – – V celku a půlené

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatní

 

 

0204 50 71

– – – – Nevykostěné kusy

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Vykostěné kusy

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0205 00 20

– Čerstvé nebo chlazené

5,1

0

0205 00 80

– Zmrazené

5,1

0

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0206 10

– Hovězí, čerstvé nebo chlazené

 

 

0206 10 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

 

– – Ostatní

 

 

0206 10 95

– – – Okruží a bránice

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Ostatní

bez

0

 

– Hovězí, zmrazené

 

 

0206 21 00

– – Jazyky

bez

0

0206 22 00

– – Játra

bez

0

0206 29

– – Ostatní

 

 

0206 29 10

– – – K výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

 

– – – Ostatní

 

 

0206 29 91

– – – – Okruží a bránice

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Ostatní

bez

0

0206 30 00

– Vepřové, čerstvé nebo chlazené

bez

0

 

– Vepřové, zmrazené

 

 

0206 41 00

– – Játra

bez

0

0206 49 00

– – Ostatní

bez

0

0206 80

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

0206 80 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

 

– – Ostatní

 

 

0206 80 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0

0206 80 99

– – – Skopové a kozí

bez

0

0206 90

– Ostatní, zmrazené

 

 

0206 90 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

 

– – Ostatní

 

 

0206 90 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0

0206 90 99

– – – Skopové a kozí

bez

0

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

– Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

0207 11 10

– – – Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 11 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 12

– – Nedělené, zmrazené

 

 

0207 12 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1) + Dodatečná celní kvóta na drůbež (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0207 12 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1) + dodatečná celní kvóta na drůbež (20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0207 13

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

0207 13 10

– – – – Vykostěné

102,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

0207 13 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

35,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 13 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 13 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Prsa a jejich části

60,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 13 60

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 13 70

– – – – – Ostatní

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Droby

 

 

0207 13 91

– – – – Játra

6,4

0

0207 13 99

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 14

– – Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

0207 14 10

– – – – Vykostěné

102,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

0207 14 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

35,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 14 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 14 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Prsa a jejich části

60,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 14 60

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 14 70

– – – – – Ostatní

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Droby

 

 

0207 14 91

– – – – Játra

6,4

0

0207 14 99

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– Z krocanů a krůt

 

 

0207 24

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

0207 24 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 24 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 25

– – Nedělené, zmrazené

 

 

0207 25 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 25 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 26

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

0207 26 10

– – – – Vykostěné

85,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

0207 26 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

41 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 26 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 26 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Prsa a jejich části

67,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části

 

 

0207 26 60

– – – – – – Spodní stehna a jejich části

25,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 26 70

– – – – – – Ostatní

46 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 26 80

– – – – – Ostatní

83 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 26 91

– – – – Játra

6,4

0

0207 26 99

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 27

– – Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

0207 27 10

– – – – Vykostěné

85,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

0207 27 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

41 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 27 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 27 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Prsa a jejich části

67,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části

 

 

0207 27 60

– – – – – – Spodní stehna a jejich části

25,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 27 70

– – – – – – Ostatní

46 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 27 80

– – – – – Ostatní

83 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 27 91

– – – – Játra

6,4

0

0207 27 99

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– Z kachen, hus nebo perliček

 

 

0207 32

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – – Z kachen

 

 

0207 32 11

– – – – Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 32 19

– – – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Z hus

 

 

0207 32 51

– – – – Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 32 59

– – – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 32 90

– – – Z perliček

49,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 33

– – Nedělené, zmrazené

 

 

 

– – – Z kachen

 

 

0207 33 11

– – – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem, a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 33 19

– – – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Z hus

 

 

0207 33 51

– – – – Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 33 90

– – – Z perliček

49,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 34

– – Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

 

 

0207 34 10

– – – Z hus

bez

0

0207 34 90

– – – Z kachen

bez

0

0207 35

– – Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

 

– – – – Vykostěné

 

 

0207 35 11

– – – – – Z hus

110,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 15

– – – – – Z kachen nebo perliček

128,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

 

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

 

 

0207 35 21

– – – – – – Z kachen

56,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 23

– – – – – – Z hus

52,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 25

– – – – – – Z perliček

54,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Prsa a jejich části

 

 

0207 35 51

– – – – – – Z hus

86,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 53

– – – – – – Z kachen nebo perliček

115,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části

 

 

0207 35 61

– – – – – – Z hus

69,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 63

– – – – – – Z kachen nebo perliček

46,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 71

– – – – – „Husí nebo kachní paleta“

66 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 35 79

– – – – – Ostatní

123,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 35 91

– – – – Játra, jiná než tučná

6,4

0

0207 35 99

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36

– – Ostatní, zmrazené

 

 

 

– – – Dělené maso

 

 

 

– – – – Vykostěné

 

 

0207 36 11

– – – – – Z hus

110,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 15

– – – – – Z kachen nebo perliček

128,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Nevykostěné

 

 

 

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

 

 

0207 36 21

– – – – – – Z kachen

56,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 23

– – – – – – Z hus

52,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 25

– – – – – – Z perliček

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Prsa a jejich části

 

 

0207 36 51

– – – – – – Z hus

86,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 53

– – – – – – Z kachen nebo perliček

115,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části

 

 

0207 36 61

– – – – – – Z hus

69,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 63

– – – – – – Z kachen nebo perliček

46,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0207 36 71

– – – – – „Husí nebo kachní paleta“

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Ostatní

123,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Droby

 

 

 

– – – – Játra

 

 

0207 36 81

– – – – – Tučná játra z hus

bez

0

0207 36 85

– – – – – Tučná játra z kachen

bez

0

0207 36 89

– – – – – Ostatní

6,4

0

0207 36 90

– – – – Ostatní

18,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0208 10

– Králičí nebo zaječí

 

 

0208 10 10

– – Z domácích králíků

6,4

0

0208 10 90

– – Ostatní

bez

0

0208 30 00

– Z primátů

9

0

0208 40

– Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Velrybí maso

6,4

0

0208 40 90

– – Ostatní

9

0

0208 50 00

– Z plazů (včetně hadů a želv)

9

0

0208 90

– Ostatní

 

 

0208 90 10

– – Z domácích holubů

6,4

0

0208 90 30

– – Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

bez

0

0208 90 55

– – Maso z tuleňů

6,4

0

0208 90 60

– – Ze sobů

9

0

0208 90 70

– – Žabí stehýnka

6,4

0

0208 90 95

– – Ostatní

9

0

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

 

 

 

– Podkožní vepřový tuk

 

 

0209 00 11

– – Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Sušený nebo uzený

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Drůbeží tuk

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

 

 

 

– Vepřové maso

 

 

0210 11

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

 

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu

 

 

0210 11 11

– – – – – Kýty a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Plece a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Sušené nebo uzené

 

 

0210 11 31

– – – – – Kýty a kusy z nich

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Plece a kusy z nich

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Ostatní

15,4

0

0210 12

– – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

0210 12 11

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Sušené nebo uzené

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Ostatní

15,4

0

0210 19

– – Ostatní

 

 

 

– – – Z domácích prasat

 

 

 

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu

 

 

0210 19 10

– – – – – Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Zadní tři čtvrti nebo půlky

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Přední části a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Hřbety a kusy z nich

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Ostatní

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Sušené nebo uzené

 

 

0210 19 60

– – – – – Přední části a kusy z nich

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Hřbety a kusy z nich

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Ostatní

 

 

0210 19 81

– – – – – – Vykostěné

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Ostatní

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Ostatní

15,4

0

0210 20

– Hovězí maso

 

 

0210 20 10

– – Nevykostěné

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Vykostěné

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů

 

 

0210 91 00

– – Z primátů

15,4

0

0210 92 00

– – Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Z plazů (včetně hadů a želv)

15,4

0

0210 99

– – Ostatní

 

 

 

– – – Maso

 

 

0210 99 10

– – – – Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

6,4

0

 

– – – – Skopové a kozí

 

 

0210 99 21

– – – – – Nevykostěné

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Vykostěné

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Ze sobů

15,4

0

0210 99 39

– – – – Ostatní

130 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na drůbež (16 000 - 20 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Droby

 

 

 

– – – – Z domácích prasat

 

 

0210 99 41

– – – – – Játra

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Ostatní

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Hovězí

 

 

0210 99 51

– – – – – Okruží a bránice

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Ostatní

12,8

0

0210 99 60

– – – – Skopové a kozí

15,4

0

 

– – – – Ostatní

 

 

 

– – – – – Drůbeží játra

 

 

0210 99 71

– – – – – – Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu

bez

0

0210 99 79

– – – – – – Ostatní

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Ostatní

15,4

0

0210 99 90

– – – Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

KAPITOLA 3 – RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

 

 

0301

Živé ryby

 

 

0301 10

– Okrasné ryby

 

 

0301 10 10

– – Sladkovodní

bez

0

0301 10 90

– – Mořské

7,5

0

 

– Ostatní živé ryby

 

 

0301 91

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Ostatní

12

0

0301 92 00

– – Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0301 93 00

– – Kapři

8

0

0301 94 00

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Ostatní

 

 

 

– – – Sladkovodní

 

 

0301 99 11

– – – – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Ostatní

8

0

0301 99 80

– – – Mořské

16

0

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího maso čísla 0304

 

 

 

– Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0302 11

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – Ostatní

12

0

0302 12 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Ostatní

8

0

 

– Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0302 21

– – Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Jazyky (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Ostatní

 

 

0302 29 10

– – – Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Ostatní

15

0

 

– Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0302 31

– – Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 31 90

– – – Ostatní

22

0

0302 32

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 32 90

– – – Ostatní

22

0

0302 33

– – Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 33 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 33 90

– – – Ostatní

22

0

0302 34

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 34 90

– – – Ostatní

22

0

0302 35

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 35 90

– – – Ostatní

22

0

0302 36

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 36 90

– – – Ostatní

22

0

0302 39

– – Ostatní

 

 

0302 39 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 39 90

– – – Ostatní

22

0

0302 40 00

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), kromě jater, jiker a mlíčí

15

0

0302 50

– Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0302 50 10

– – Treska druhu Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Ostatní

12

0

 

– Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0302 61

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Šprot obecný (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Žraloci

 

 

0302 65 20

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Máčky rodu Scyliorhinus

6

0

0302 65 90

– – – Ostatní

8

0

0302 66 00

– – Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0302 67 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Ostatní

 

 

 

– – – Sladkovodní

 

 

0302 69 11

– – – – Kapři

8

0

0302 69 19

– – – – Ostatní

8

0

 

– – – Mořské

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

bez

0

0302 69 25

– – – – – Ostatní

22

0

 

– – – – Okouníci (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Ostatní

7,5

0

0302 69 35

– – – – Ryby druhu Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Mníci (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska sajda (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Mořanovití (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Ostatní

15

0

0302 69 69

– – – – – Rodu Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Ďasi (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Treska jižní (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Mořsan zlatý (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Ostatní

15

0

0302 70 00

– Játra, jikry a mlíčí

10

0

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

 

 

 

– Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 11 00

– – Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Ostatní

2

0

 

– Ostatní lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 21

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg.

12

0

0303 21 80

– – – Ostatní

12

0

0303 22 00

– – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Ostatní

9

0

 

– Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 31

– – Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Jazyky (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Ostatní

 

 

0303 39 10

– – – Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Ryby rodu Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Ostatní

15

0

 

– Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 41

– – Tuňák bílý (křídlatý) (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Celý

bez

0

0303 41 13

– – – – Vykuchaný, bez žaber

bez

0

0303 41 19

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 41 90

– – – Ostatní

22

0

0303 42

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

 

– – – – Celý

 

 

0303 42 12

– – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

bez

0

0303 42 18

– – – – – Ostatní

bez

0

 

– – – – Vykuchaný, bez žaber

 

 

0303 42 32

– – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

bez

0

0303 42 38

– – – – – Ostatní

bez

0

 

– – – – Ostatní (například bez hlav)

 

 

0303 42 52

– – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

bez

0

0303 42 58

– – – – – Ostatní

bez

0

0303 42 90

– – – Ostatní

22

0

0303 43

– – Tuňák pruhovaný (bonito)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Celý

bez

0

0303 43 13

– – – – Vykuchaný, bez žaber

bez

0

0303 43 19

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 43 90

– – – Ostatní

22

0

0303 44

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Celý

bez

0

0303 44 13

– – – – Vykuchaný, bez žaber

bez

0

0303 44 19

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 44 90

– – – Ostatní

22

0

0303 45

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Celý

bez

0

0303 45 13

– – – – Vykuchaný, bez žaber

bez

0

0303 45 19

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 45 90

– – – Ostatní

22

0

0303 46

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Celý

bez

0

0303 46 13

– – – – Vykuchaný, bez žaber

bez

0

0303 46 19

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 46 90

– – – Ostatní

22

0

0303 49

– – Ostatní

 

 

 

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Celé

bez

0

0303 49 33

– – – – Vykuchané, bez žaber

bez

0

0303 49 39

– – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 49 80

– – – Ostatní

22

0

 

– Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) a treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 51 00

– – Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Druhu Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Druhu Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Druhu Gadus macrocephalus

12

0

 

– Mečoun obecný (Xiphias gladius) a zubatky (Dissostichus spp.), kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 61 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí

 

 

0303 71

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

– – – Sardinky druhu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Šprot obecný (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Druhu Scomber scombrus nebo Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Druhu Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Žraloci

 

 

0303 75 20

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Máčky rodu Scyliorhinus

6

0

0303 75 90

– – – Ostatní

8

0

0303 76 00

– – Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0303 77 00

– – Mořčáci (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec namibijský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Ostatní

15

0

0303 78 90

– – – Rodu Urophycis

15

0

0303 79

– – Ostatní

 

 

 

– – – Sladkovodní

 

 

0303 79 11

– – – – Kapři

8

0

0303 79 19

– – – – Ostatní

8

0

 

– – – Mořské

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43

 

 

 

– – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Celé

bez

0

0303 79 23

– – – – – – Vykuchané, bez žaber

bez

0

0303 79 29

– – – – – – Ostatní (například bez hlav)

bez

0

0303 79 31

– – – – – Ostatní

22

0

 

– – – – Okouníci (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Ostatní

7,5

0

0303 79 41

– – – – Ryby druhu Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Mníci (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska sajda (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus

15

0

0303 79 75

– – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Ďasi (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Treska jižní (Micromesistius australis).

7,5

0

0303 79 91

– – – – Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Ryby druhu Pelotreis flavilatus nebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Ostatní

15

0

0303 80

– Játra, jikry a mlíčí

 

 

0303 80 10

– – Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu

bez

0

0303 80 90

– – Ostatní

10

0

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

– Čerstvé nebo chlazené

 

 

0304 11

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filé

18

0

0304 11 90

– – – Ostatní rybí maso (též mleté)

15

0

0304 12

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filé

18

0

0304 12 90

– – – Ostatní rybí maso (též mleté)

15

0

0304 19

– – Ostatní

 

 

 

– – – Filé

 

 

 

– – – – Ze sladkovodních ryb

 

 

0304 19 13

– – – – – Z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Ze pstruha druhu Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Z druhu Oncorhynchus mykisso hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – Ostatní

12

0

0304 19 19

– – – – – Z ostatních sladkovodních ryb

9

3

 

– – – – Ostatní

 

 

0304 19 31

– – – – – Z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Z tresky tmavé (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Z okouníků (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Ostatní

18

3

 

– – – Ostatní rybí maso (též mleté)

 

 

0304 19 91

– – – – Ze sladkovodních ryb

8

0

 

– – – – Ostatní

 

 

0304 19 97

– – – – – Řezy ze sleďů

15

0

0304 19 99

– – – – – Ostatní

15

0

 

– Zmrazené filé

 

 

0304 21 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Ostatní

 

 

 

– – – Ze sladkovodních ryb

 

 

0304 29 13

– – – – Z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Ze pstruha druhu Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – Ostatní

12

0

0304 29 19

– – – – Z ostatních sladkovodních ryb

9

3

 

– – – Ostatní

 

 

 

– – – – Z tresky (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) a z ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Z tresky druhu Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Ostatní

7,5

0

0304 29 31

– – – – Z tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Z okouníků (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Z druhu Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Ostatní

7,5

0

0304 29 41

– – – – Z tresky bezvousé (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Z mníků (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Z tuňáků (rodu Thunnus) a ryb rodu Euthynnus

18

0

 

– – – – Z makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 29 51

– – – – – Z makrely druhu Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Ostatní

15

0

 

– – – – Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Ze štikozubců rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Ze štikozubce kapského (žijícího v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubce hlubokomořského (žijícího v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Ze štikozubce argentinského (žijícího v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Ostatní

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Ze štikozubců rodu Urophycis

7,5

0

 

– – – – Ze žraloků

 

 

0304 29 61

– – – – – Z ostrouna obecného (Squalus acanthias) a máček rodu Scyliorhinus

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Z ostatních žraloků

7,5

0

0304 29 71

– – – – Z platýse velkého (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Z platýse bradavičnatého (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Z pakambal (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Z ďasů (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Z treskovníka novozélandského (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Ostatní

15

3

 

– Ostatní

 

 

0304 91 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Ostatní

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – – Ostatní

 

 

0304 99 21

– – – – Ze sladkovodních ryb

8

0

 

– – – – Ostatní

 

 

0304 99 23

– – – – – Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Z okouníků (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Z tresky druhu Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Z tresky druhu Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Ostatní

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Z tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Z pakambal (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Z pražem (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Z ďasů (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Z tresky modravé (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Ostatní

7,5

0

0305

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0305 10 00

– Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

13

0

0305 20 00

– Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

11

0

0305 30

– Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

 

 

 

– – Z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Z tresky druhu Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Ostatní

20

0

0305 30 30

– – Z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu

15

0

0305 30 50

– – Z platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides), solené nebo ve slaném nálevu

15

0

0305 30 90

– – Ostatní

16

0

 

– Uzené ryby, včetně filé

 

 

0305 41 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Ostatní

 

 

0305 49 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Úhoři (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Ostatní

14

0

 

– Sušené ryby, též solené, ne však uzené

 

 

0305 51

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Sušené, nesolené

13

0

0305 51 90

– – – Sušené, solené

13

0

0305 59

– – Ostatní

 

 

 

– – – Ryby druhu Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Sušené, nesolené

13

0

0305 59 19

– – – – Sušené, solené

13

0

0305 59 30

– – – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Platýs obecný ( atlantský) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Ostatní

12

0

 

– Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu

 

 

0305 61 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Ostatní

 

 

0305 69 10

– – – Ryby druhu Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Ostatní

12

0

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

 

– Zmrazení

 

 

0306 11

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Langustí ocásky

12,5

0

0306 11 90

– – – Ostatní

12,5

0

0306 12

– – Humři (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Celí

6

0

0306 12 90

– – – Ostatní

16

0

0306 13

– – Krevety a garnáti

 

 

0306 13 10

– – – Čeledi Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Garnáti rodu Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Garnely rodu Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Ostatní

12

0

0306 14

– – Krabi

 

 

0306 14 10

– – – Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus a rodu Chionoecetes

7,5

0

0306 14 30

– – – Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 14 90

– – – Ostatní

7,5

0

0306 19

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání

 

 

0306 19 10

– – – Sladkovodní raci

7,5

0

0306 19 30

– – – Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Ostatní

12

0

 

– Nezmrazení

 

 

0306 21 00

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Humři (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Živí

8

0

 

– – – Ostatní

 

 

0306 22 91

– – – – Celí

8

0

0306 22 99

– – – – Ostatní

10

0

0306 23

– – Krevety a garnáti

 

 

0306 23 10

– – – Čeledi Pandalidae

12

0

 

– – – Garnáti rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v páře

18

0

0306 23 39

– – – – Ostatní

18

0

0306 23 90

– – – Ostatní

12

0

0306 24

– – Krabi

 

 

0306 24 30

– – – Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 24 80

– – – Ostatní

7,5

0

0306 29

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých k lidskému požívání

 

 

0306 29 10

– – – Sladkovodní raci

7,5

0

0306 29 30

– – – Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Ostatní

12

0

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0307 10

– Ústřice

 

 

0307 10 10

– – Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nepřesahující 40 g, včetně lastury

bez

0

0307 10 90

– – Ostatní

9

0

 

– Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0

0307 29

– – Ostatní

 

 

0307 29 10

– – – Hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), zmrazené

8

0

0307 29 90

– – – Ostatní

8

0

 

– Slávky (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Ostatní

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

 

 

0307 41 10

– – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Ostatní

8

0

0307 49

– – Ostatní

 

 

 

– – – Zmrazené

 

 

 

– – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Sépie malá (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Ostatní

8

0

0307 49 18

– – – – – Ostatní

8

0

 

– – – – Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Ostatní

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Ostatní

8

0

 

– – – Ostatní

 

 

0307 49 71

– – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Ostatní

8

0

 

– Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0

0307 59

– – Ostatní

 

 

0307 59 10

– – – Zmrazené

8

0

0307 59 90

– – – Ostatní

8

0

0307 60 00

– Hlemýždi, jiní než mořští plži

bez

0

 

– Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0307 91 00

– – Živí, čerství nebo chlazení

11

0

0307 99

– – Ostatní

 

 

 

– – – Zmrazení

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Medúzy (Rhopilema spp.)

bez

0

0307 99 18

– – – – Ostatní

11

0

0307 99 90

– – – Ostatní

11

0

04

KAPITOLA 4 – MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

 

 

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

0401 10

– O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní

 

 

0401 10 10

– – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

13,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 10 90

– – Ostatní

12,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 20

– O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

– – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

 

 

0401 20 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

18,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 20 19

– – – Ostatní

17,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Převyšujícím 3 % hmotnostní

 

 

0401 20 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

22,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 20 99

– – – Ostatní

21,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 30

– O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

– – Nepřesahujícím 21 % hmotnostních

 

 

0401 30 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

57,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 30 19

– – – Ostatní

56,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0401 30 31

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

110 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 30 39

– – – Ostatní

109,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0401 30 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

183,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0401 30 99

– – – Ostatní

182,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

 

0402 10

– V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

 

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

0402 10 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 10 19

– – – Ostatní

118,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Ostatní

 

 

0402 10 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 10 99

– – – Ostatní

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

0402 21

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

 

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 21 11

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Ostatní

 

 

0402 21 17

– – – – – O obsahu tuku nepřesahujícím 11 % hmotnostních

130,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 21 19

– – – – – O obsahu tuku převyšujícím 11 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

130,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 21 91

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 21 99

– – – – Ostatní

161,9 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 29

– – Ostatní

 

 

 

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 29 11

– – – – Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500 g, o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Ostatní

 

 

0402 29 15

– – – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 29 19

– – – – – Ostatní

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 29 91

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 29 99

– – – – Ostatní

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– Ostatní

 

 

0402 91

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

0402 91 10

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních

34,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 91 30

– – – O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních

43,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 91 51

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 91 59

– – – – Ostatní

109,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 91 91

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 91 99

– – – – Ostatní

182,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 99

– – Ostatní

 

 

0402 99 10

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních

57,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 99 31

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 99 39

– – – – Ostatní

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 99 91

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0402 99 99

– – – – Ostatní

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

0403 10

– Jogurt

 

 

 

– – Neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 10 11

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

20,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 10 13

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

24,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 10 19

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

59,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 10 31

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 10 33

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 10 39

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 10 51

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních.

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

 

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 10 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 90

– Ostatní

 

 

 

– – Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

– – – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 90 11

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 13

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 19

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 90 31

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 33

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 39

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – Ostatní

 

 

 

– – – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 90 51

– – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

20,5 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 53

– – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

24,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 59

– – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

59,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – – – Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 90 61

– – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 63

– – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0403 90 69

– – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko a smetanu, zahuštěné mléko a jogurt (8 000 - 10 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 90 71

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních.

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

 

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 90 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na zpracované produkty z fermentovaného mléka (2 000 t)

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

0404 10

– Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

 

 

– – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

– – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 02

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 12

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 26

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 34

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatní

 

 

 

– – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 48

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 56

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 72

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 78

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Ostatní

 

 

 

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0404 90 21

– – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0404 90 23

– – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0404 90 29

– – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

 

– – Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0404 90 81

– – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0404 90 83

– – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0404 90 89

– – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na mléko v prášku (1 500 - 5 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

 

 

0405 10

– Máslo

 

 

 

– – O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních

 

 

 

– – – Přírodní máslo

 

 

0405 10 11

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 10 19

– – – – Ostatní

189,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 10 30

– – – Rekombinované máslo

189,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 10 50

– – – Syrovátkové máslo

189,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 10 90

– – Ostatní

231,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 20

– Mléčné pomazánky

 

 

0405 20 10

– – O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních.

9 + EA

Celní kvóta na zpracované máslo (250 t)

0405 20 30

– – O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

9 + EA

Celní kvóta na zpracované máslo (250 t)

0405 20 90

– – O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

189,6 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 90

– Ostatní

 

 

0405 90 10

– – O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních

231,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0405 90 90

– – Ostatní

231,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na máslo (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0406

Sýry a tvaroh

 

 

0406 10

– Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh

 

 

0406 10 20

– – O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Ostatní

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů

 

 

0406 20 10

– – Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek

7,7

0

0406 20 90

– – Ostatní

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

 

 

0406 30 10

– – Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“), upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatní

 

 

 

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině

 

 

0406 30 31

– – – – Nepřesahujícím 48 % hmotnostních

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Převyšujícím 48 % hmotnostních

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Ostatní

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Ostatní sýry

 

 

0406 90 01

– – K dalšímu zpracování

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatní

 

 

0406 90 13

– – – Ementál

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek

7,7

0

0406 90 21

– – – Čedar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Eidam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatní

 

 

0406 90 50

– – – – Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ostatní

 

 

 

– – – – – O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk

 

 

 

– – – – – – Nepřesahujícím 47 % hmotnostních

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Ostatní

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Převyšujícím 72 % hmotnostních.

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Ostatní

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

 

 

 

– Z domácí drůbeže

 

 

 

– – Násadová

 

 

0407 00 11

– – – Krůtí nebo husí

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Ostatní

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Ostatní

30,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1) + dodatečná celní kvóta na vejce (3 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0407 00 90

– Ostatní

7,7

0

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

 

 

– Žloutky

 

 

0408 11

– – Sušené

 

 

0408 11 20

– – – Nezpůsobilé k lidskému požívání

bez

0

0408 11 80

– – – Ostatní

142,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1)

0408 19

– – Ostatní

 

 

0408 19 20

– – – Nezpůsobilé k lidskému požívání

bez

0

 

– – – Ostatní

 

 

0408 19 81

– – – – Tekuté

62 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1)

0408 19 89

– – – – Ostatní, včetně zmrazených

66,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1)

 

– Ostatní

 

 

0408 91

– – Sušené

 

 

0408 91 20

– – – Nezpůsobilé k lidskému požívání

bez

0

0408 91 80

– – – Ostatní

137,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1)

0408 99

– – Ostatní

 

 

0408 99 20

– – – Nezpůsobilé k lidskému požívání

bez

0

0408 99 80

– – – Ostatní

35,3 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na vejce (1 500 - 3 000 t vyjádřeno jako ekvivalent vajec ve skořápce) (1)

0409 00 00

Přírodní med

17,3

Celní kvóta na med (5 000 – 6 000 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) (1)

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

7,7

0

05

KAPITOLA 5 – VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

 

 

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

bez

0

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů

 

 

0502 10 00

– Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů

bez

0

0502 90 00

– Ostatní

bez

0

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

bez

0

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

 

 

0505 10

– Peří používané k vycpávání; prachové peří

 

 

0505 10 10

– – Surové

bez

0

0505 10 90

– – Ostatní

bez

0

0505 90 00

– Ostatní

bez

0

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

 

 

0506 10 00

– Ossein a kosti upravené kyselinou

bez

0

0506 90 00

– Ostatní

bez

0

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

 

 

0507 10 00

– Slonovina; prach a odpad ze slonoviny

bez

0

0507 90 00

– Ostatní

bez

0

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

bez

0

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

bez

0

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

 

 

0511 10 00

– Býčí sperma

bez

0

 

– Ostatní

 

 

0511 91

– – Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3

 

 

0511 91 10

– – – Odpad z ryb

bez

0

0511 91 90

– – – Ostatní

bez

0

0511 99

– – Ostatní

 

 

0511 99 10

– – – Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek

bez

0

 

– – – Přírodní houby živočišného původu

 

 

0511 99 31

– – – – Surové

bez

0

0511 99 39

– – – – Ostatní

5,1

0

0511 99 85

– – – Ostatní

bez

0

II

TŘÍDA II – ROSTLINNÉ PRODUKTY

 

 

06

KAPITOLA 6 – ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ

 

 

0601

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

 

 

0601 10

– Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu

 

 

0601 10 10

– – Hyacinty

5,1

0

0601 10 20

– – Narcisy

5,1

0

0601 10 30

– – Tulipány

5,1

0

0601 10 40

– – Gladioly

5,1

0

0601 10 90

– – Ostatní

5,1

0

0601 20

– Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky

 

 

0601 20 10

– – Sazenice, rostliny a kořeny čekanky

bez

0

0601 20 30

– – Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány

9,6

0

0601 20 90

– – Ostatní

6,4

0

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

 

 

0602 10

– Nekořenovité řízky a rouby

 

 

0602 10 10

– – Révy vinné

bez

0

0602 10 90

– – Ostatní

4

0

0602 20

– Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy

 

 

0602 20 10

– – Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité

bez

0

0602 20 90

– – Ostatní

8,3

0

0602 30 00

– Rododendrony a azalky, též roubované

8,3

0

0602 40 00

– Růže, též roubované

8,3

0

0602 90

– Ostatní

 

 

0602 90 10

– – Podhoubí

8,3

0

0602 90 20

– – Sazenice a rostliny ananasu

bez

0

0602 90 30

– – Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku

8,3

0

 

– – Ostatní

 

 

 

– – – Venkovní rostliny

 

 

 

– – – – Stromy, keře a keříky

 

 

0602 90 41

– – – – – Lesní stromy

8,3

0

 

– – – – – Ostatní

 

 

0602 90 45

– – – – – – Zakořeněné řízky a mladé rostliny

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Ostatní

8,3

0

0602 90 50

– – – – Ostatní venkovní rostliny

8,3

0

 

– – – Pokojové rostliny

 

 

0602 90 70

– – – – Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů

6,5

0

 

– – – – Ostatní

 

 

0602 90 91

– – – – – Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Ostatní

6,5

0

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

 

 

 

– Čerstvé

 

 

0603 11 00

– – Růže

8,5

0

0603 12 00

– – Karafiáty

8,5

0

0603 13 00

– – Orchideje

8,5

0

0603 14 00

– – Chryzantémy

8,5

0

0603 19

– – Ostatní

 

 

0603 19 10

– – – Gladioly

8,5

0

0603 19 90

– – – Ostatní

8,5

0

0603 90 00

– Ostatní

10

0

0604

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

 

 

0604 10

– Mechy a lišejníky

 

 

0604 10 10

– – Lišejníky sobí

bez

0

0604 10 90

– – Ostatní

5

0

 

– Ostatní

 

 

0604 91

– – Čerstvé

 

 

0604 91 20

– – – Vánoční stromky

2,5

0

0604 91 40

– – – Větve jehličnanů

2,5

0

0604 91 90

– – – Ostatní

2

0

0604 99

– – Ostatní

 

 

0604 99 10

– – – Sušené, dále neupravené

bez

0

0604 99 90

– – – Ostatní

10,9

0

07

KAPITOLA 7 – JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY

 

 

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

 

 

0701 10 00

– Sadbové

4,5

0

0701 90

– Ostatní

 

 

0701 90 10

– – K výrobě škrobu

5,8

0

 

– – Ostatní

 

 

0701 90 50

– – – Rané brambory, od 1. ledna do 30. června

9,6

0

0701 90 90

– – – Ostatní

11,5

0

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

Viz příloha 2

Bez valorického cla (vstupní cena)

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

 

 

0703 10

– Cibule a šalotka

 

 

 

– – Cibule

 

 

0703 10 11

– – – Sazečka

9,6

0

0703 10 19

– – – Ostatní

9,6

0

0703 10 90

– – Šalotka

9,6

0

0703 20 00

– Česnek

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na česnek (500 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0703 90 00

– Pór a jiná cibulová zelenina

10,4

0

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

 

 

0704 10 00

– Květák

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Růžičková kapusta

12

0

0704 90

– Ostatní

 

 

0704 90 10

– – Zelí bílé a zelí červené

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Ostatní

12

0

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– Salát

 

 

0705 11 00

– – Hlávkový salát

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Ostatní

10,4

0

 

– Čekanka

 

 

0705 21 00

– – Čekanka obecná (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Ostatní

10,4

0

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

 

 

0706 10 00

– Mrkev, vodnice a tuřín

13,6

0

0706 90

– Ostatní

 

 

0706 90 10

– – Celer

13,6

0

0706 90 30

– – Křen selský (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Ostatní

13,6

0

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

 

 

0707 00 05

– Okurky salátové

Viz příloha 2

Bez valorického cla (vstupní cena)

0707 00 90

– Okurky nakládačky

12,8

0

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

 

 

0708 10 00

– Hrách setý (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Ostatní luštěniny

11,2

0

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

 

 

0709 20 00

– Chřest

10,2

0

0709 30 00

– Lilek

12,8

0

0709 40 00

– Celer, jiný než bulvový

12,8

0

 

– Houby a lanýže

 

 

0709 51 00

– – Houby rodu Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Ostatní

 

 

0709 59 10

– – – Lišky

3,2

0

0709 59 30

– – – Hřiby

5,6

0

0709 59 50

– – – Lanýže

6,4

0

0709 59 90

– – – Ostatní

6,4

0

0709 60

– Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Sladká paprika

7,2

0

 

– – Ostatní

 

 

0709 60 91

– – – Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum

bez

0

0709 60 95

– – – Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic

bez

0

0709 60 99

– – – Ostatní

6,4

0

0709 70 00

– Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

10,4

0

0709 90

– Ostatní

 

 

0709 90 10

– – Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Mangoldy (nebo bílá řepa) a kardony

10,4

0

 

– – Olivy

 

 

0709 90 31

– – – K jiným účelům než pro výrobu oleje

4,5

0

0709 90 39

– – – Ostatní

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Kapary

5,6

0

0709 90 50

– – Fenykl

8

0

0709 90 60

– – Kukuřice cukrová

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Cukety

Viz příloha 2

Bez valorického cla (vstupní cena)

0709 90 80

– – Artyčoky

Viz příloha 2

Bez valorického cla (vstupní cena)

0709 90 90

– – Ostatní

12,8

0

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená

 

 

0710 10 00

– Brambory

14,4

0

 

– Luštěniny, též vyluštěné

 

 

0710 21 00

– – Hrách setý (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Ostatní

14,4

0

0710 30 00

– Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

14,4

0

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na kukuřici cukrovou (1 500 t)

0710 80

– Ostatní zelenina

 

 

0710 80 10

– – Olivy

15,2

0

 

– – Plody rodu Capsicum nebo Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Sladká paprika

14,4

0

0710 80 59

– – – Ostatní

6,4

0

 

– – Houby

 

 

0710 80 61

– – – Rodu Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Ostatní

14,4

0

0710 80 70

– – Rajčata

14,4

0

0710 80 80

– – Artyčoky

14,4

0

0710 80 85

– – Chřest

14,4

0

0710 80 95

– – Ostatní

14,4

0

0710 90 00

– Zeleninové směsi

14,4

0

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

 

 

0711 20

– Olivy

 

 

0711 20 10

– – K jiným účelům než pro výrobu oleje

6,4

0

0711 20 90

– – Ostatní

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Okurky salátové a okurky nakládačky

12

0

 

– Houby a lanýže

 

 

0711 51 00

– – Houby rodu Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Celní kvóta na houby (500 t vyjádřeno jako čistá hmotnost) + dodatečná celní kvóta na houby (500 t vyjádřeno jako čistá hmotnost)

0711 59 00

– – Ostatní

9,6

0

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi

 

 

 

– – Zelenina

 

 

0711 90 10

– – – Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, s výjimkou sladké papriky

6,4

0

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Celní kvóta na kukuřici cukrovou (1 500 t)

0711 90 50

– – – Cibule

7,2

0

0711 90 70

– – – Kapary

4,8

0

0711 90 80

– – – Ostatní

9,6

0

0711 90 90

– – Zeleninové směsi

12

0

0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

 

 

0712 20 00

– Cibule

12,8

0

 

– Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže

 

 

0712 31 00

– – Houby rodu Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Ucho jidášovo (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – Rosolovka (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Ostatní

12,8

0

0712 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi

 

 

0712 90 05

– – Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

10,2

0

 

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Hybridy k setí

bez

0

0712 90 19

– – – Ostatní

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Rajčata

12,8

0

0712 90 50

– – Mrkev

12,8

0

0712 90 90

– – Ostatní

12,8

0

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

 

 

0713 10

– Hrách setý (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – K setí

bez

0

0713 10 90

– – Ostatní

bez

0

0713 20 00

– Cizrna

bez

0

 

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – Fazole druhů