ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.079.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 79

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
18. března 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni vstupu Dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou v platnost

1

 

*

Informace o vstupu v platnost obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

1

 

 

2014/146/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

2

 

*

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

3

 

 

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

9

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 270/2014 ze dne 17. března 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice

34

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 271/2014 ze dne 17. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

35

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 272/2014 ze dne 17. března 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace ( 1 )

37

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2014 ze dne 17. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

40

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/147/SZBP ze dne 17. března 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

42

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 166/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o požadavky na vydání osvědčení pro dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě do Unie a o položky pro Izrael a Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo území (Úř. věst. L 54 ze dne 22.2.2014)

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/1


Informace o dni vstupu Dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou v platnost

Po podpisu dne 21. prosince 2013 Mauricijská republika a Evropská unie dne 17. ledna a 28. ledna 2014 oznámily, že finalizovaly vnitřní postupy za účelem uzavření dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

V souladu se svým článkem 17 vstoupila tudíž tato dohoda v platnost dne 28. ledna 2014.


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/1


Informace o vstupu v platnost obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace, podepsané dne 16. listopadu 2000 (1) a obnovené v letech 2003 (2), 2009 (3) a 2014 (4), vstoupilo v souladu s jejím čl. 12. písm. a) v platnost dne 14. února 2014. Obnovení dohody o další období pěti let v souladu s čl. 12 písm. b) dohody nabývá účinku dne 20. února 2014.


(1)  Úř. věst. L 299, 28.11.2000, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 92, 4.4.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 32, 1.2.2014, s. 1.


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2014

o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

(2014/146/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie s Mauricijskou republikou sjednala dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, která přiznává plavidlům EU rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Mauricijské republiky.

(2)

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (dále jen „dohoda o partnerství v odvětví rybolovu“) byla podepsána v souladu s rozhodnutím Rady 2012/670/EU ze dne 9. října 2012 o podpisu Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou jménem Evropské unie (1).

(3)

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 17 dohody o partnerství v odvětví rybolovu (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. L 300, 30.10.2012, s. 34.

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/3


DOHODA O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU MEZI EVROPSKOU UNIÍ A MAURICIJSKOU REPUBLIKOU

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

MAURICIJSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Mauricius“,

obě dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Unií a Mauriciem, zejména v rámci dohody z Cotonou, a vzhledem k jejich společnému přání tuto spolupráci posílit,

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat udržitelné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

UZNÁVAJÍCE, že v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu vykonává Mauricius svá práva svrchovanosti nebo jurisdikce v oblasti až do vzdálenosti 200 námořních mil od základních linií,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení přijatá příslušnými regionálními organizacemi, jichž jsou strany členy,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na podpoře zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů,

PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce musí mít formu iniciativ a opatření, která ať prováděna společně, či každou stranou samostatně, se vzájemně doplňují a zaručují soulad politik a součinnost společného úsilí,

ROZHODNUTY, že pro účely takové spolupráce strany naváží dialog nezbytný pro provádění politiky v odvětví rybolovu na Mauriciu zapojením subjektů občanské společnosti,

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Unie v mauricijských vodách, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Unie pro zodpovědný rybolov v těchto vodách,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech podporou spolupráce mezi společnostmi z obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„mauricijskými orgány“ rozumí Ministerstvo pro rybolov Mauricijské republiky;

b)

„orgány Unie“ rozumí Evropská komise;

c)

„rybářským plavidlem“ rozumí plavidlo používané pro účely rybolovu v souladu s právními předpisy Mauricia;

d)

„plavidlem Unie“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Unie a registrované v Unii;

e)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Unie a Mauricia, jehož funkce jsou upřesněny v článku 9 této dohody;

f)

„překládkou“ rozumí přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo provedený v přístavní oblasti;

g)

„majitelem plavidla“ rozumí osoba, která je ze zákona odpovědná za rybářské plavidlo a má nad ním kontrolu;

h)

„námořníkem ze zemí AKT“ rozumí každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou;

i)

„FAO“ rozumí Organizace pro výživu a zemědělství.

Článek 2

Oblast působnosti

Účelem této dohody je stanovit podmínky, za nichž mohou plavidla registrovaná v EU a plující pod vlajkou EU (dále jen „plavidla EU“) provozovat lov tuňáka ve vodách, nad nimiž vykonává Mauricius svá práva svrchovanosti nebo jurisdikce (dále jen „mauricijské vody“) v souladu s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) a jinými pravidly mezinárodního práva a zvyklostmi.

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov v mauricijských vodách, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a aby byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu na Mauriciu,

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu v mauricijských vodách s cílem zajistit dodržování výše uvedených pravidel a podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu,

partnerství mezi hospodářskými subjekty zaměřená na rozvoj hospodářských činností v oblasti rybolovu a souvisejících činností ve společném zájmu.

Článek 3

Zásady a cíle pro provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v mauricijských vodách podle kodexu chování pro zodpovědný rybolov FAO na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách provozují rybolov.

2.   Strany spolupracují s cílem sledovat výsledky provádění rybářské politiky přijaté mauricijskou vládou a hodnotit opatření, programy a akce prováděné na základě této dohody a za tímto účelem naváží politický dialog v odvětví rybolovu. Výsledky hodnocení analyzuje smíšený výbor podle článku 9 této dohody.

3.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí a při respektování stavu rybích populací.

4.   Najímání mauricijských námořníků na palubu plavidel Unie se řídí Prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se ze zákona vztahuje na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se to týká svobody sdružování, faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání a odstranění diskriminace v zaměstnání a v povolání. Námořníci z jiných zemí AKT na palubě plavidel Unie mají stejné podmínky.

5.   Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody, se strany vzájemně konzultují.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Během doby platnosti této dohody sledují Unie a mauricijské orgány vývoj zdrojů ve vodách Mauricia.

2.   Za účelem řízení a zachování živých mořských zdrojů v Indickém oceánu a za účelem spolupráce v rámci souvisejícího vědeckého výzkumu se strany zavazují provádět vzájemné konzultace prostřednictvím smíšené vědecké pracovní skupiny nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

3.   Na základě konzultací podle odstavce 2 se strany vzájemně konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 9 a společně přijímají opatření pro zachování udržitelného řízení rybích populací, která se týkají činností plavidel Unie.

Článek 5

Přístup plavidel Unie do lovišť v mauricijských vodách

1.   Mauricius se zavazuje povolit plavidlům Unie provozování rybolovných činností ve svých vodách v souladu s touto dohodou včetně jejího protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní a správní předpisy platné na Mauriciu. Mauricijské orgány oznámí orgánům Unie jakoukoli změnu uvedených právních předpisů.

3.   Mauricius se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby bylo možné účinně používat ustanovení o sledování rybolovu uvedená v protokolu. Plavidla Unie spolupracují s příslušnými mauricijskými orgány odpovědnými za provádění tohoto sledování.

4.   Unie se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby její plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právních předpisů upravujících rybolov v mauricijských vodách.

Článek 6

Oprávnění k rybolovu

1.   Plavidla Unie mohou provozovat rybolovné činnosti v mauricijských vodách, pouze pokud jsou držiteli oprávnění k rybolovu nebo jeho kopie vydané podle této dohody a jejího protokolu.

2.   Postup pro získání oprávnění k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby, který má majitel použít, jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Unie poskytne Mauriciu finanční příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a přílohách této dohody. Tento příspěvek se stanoví na základě dvou složek, kterými jsou:

a)

přístup plavidel Unie do mauricijských vod a k jeho rybolovným zdrojům a

b)

finanční pomoc Unie na podporu zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů v mauricijských vodách.

2.   Část finančního příspěvku uvedená v odst. 1 písm. b) se stanoví podle cílů, které jsou určeny společnou dohodou obou stran a v souladu s ustanoveními protokolu a kterých je třeba dosáhnout v rámci politiky odvětví rybolovu definované mauricijskou vládou a v rámci ročního a víceletého programu pro její provádění.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Unií se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu:

a)

závažných okolností, s výjimkou přírodních živlů, které zabraňují provozování rybolovných činností v mauricijských vodách;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, k němuž dojde po vzájemné dohodě obou stran za účelem řízení dotčených populací, pokud je to na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, k němuž dojde na základě společné dohody, pokud to podle nejlepších dostupných vědeckých doporučení stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory na provádění politiky v odvětví rybolovu na Mauriciu, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e)

ukončení této dohody podle článku 12;

f)

pozastavení uplatňování této dohody podle článku 13.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace s cílem koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách konzervování a o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Kde je to vhodné, usilují strany o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi jejich podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Strany se zavazují provádět plán a akce mezi hospodářskými subjekty Mauricia a Unie s cílem podporovat vykládku plavidel Unie na Mauriciu.

5.   Kde je to vhodné, podporují strany vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Mauricia a Unie.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat uplatňování této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

sleduje provádění, výklad a uplatňování této dohody, a především definování ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2 a hodnocení jeho provádění;

b)

zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c)

představuje fórum pro smírné narovnání sporů ohledně výkladu a uplatňování dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a v návaznosti na to úroveň finančního příspěvku;

e)

jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

2.   Smíšený výbor vykonává své funkce s ohledem na výsledky konzultací na vědecké úrovni podle článku 4 dohody.

3.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou ročně, střídavě na Mauriciu a v Unii, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10

Zeměpisná oblast použití dohody

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské Unii za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Mauricia.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije šest (6) let ode dne jejího vstupu v platnost; není-li vypovězena podle článku 12, prodlužuje se automaticky po dodatečných obdobích v délce tří (3) let.

Článek 12

Ukončení

1.   Uplatňování této dohody může být jednou ze stran ukončeno v případě závažných okolností, s výjimkou přírodních živlů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu jedné ze stran a zabraňují provozování rybolovných činnosti v mauricijských vodách. Dohodu může kterákoli ze stran rovněž ukončit v případě zhoršení stavu příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Unie nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Zúčastněná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období platnosti.

3.   Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém ukončení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 13

Pozastavení

1.   Uplatňování této dohody může být pozastaveno z podnětu jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení zahájí strany konzultace s cílem smírně vyřešit své neshody.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 je na dobu trvání pozastavení úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol, jeho příloha a dodatky jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Vnitrostátní právní předpisy

Činnosti plavidel Unie, která provádějí rybolov v mauricijských vodách, se řídí právními předpisy používanými na Mauriciu, pokud dohoda nebo její protokol, příloha a dodatky nestanoví jinak.

Článek 16

Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje dohoda mezi Evropskou unií a vládou Mauricijské republiky o rybolovu při pobřeží Mauricia, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 1990.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Vstupuje v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem oznámí splnění postupů nezbytných k tomuto účelu.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/9


PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

Článek 1

Doba použitelnosti a rybolovná práva

1.   Rybolovná práva přiznaná podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu se stanoví na dobu tří (3) let takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982)

a)

41 oceánských plavidel lovících tuňáka pomocí nevodů a

b)

45 plavidel lovících u hladiny pomocí dlouhých lovných šňůr.

2.   Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije s výhradou ustanovení článků 5 a 6 tohoto protokolu.

3.   Podle článku 6 dohody o partnerství v odvětví rybolovu a článku 7 tohoto protokolu smějí plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie provozovat rybolovnou činnost v mauricijských vodách pouze za předpokladu, že mají oprávnění k rybolovu vydané podle tohoto protokolu v souladu s jeho přílohou.

Článek 2

Finanční příspěvek – způsoby vyplácení

1.   Celkový finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody o partnerství v odvětví rybolovu na období uvedené v článku 1 činí 1 980 000 EUR na celou dobu platnosti tohoto protokolu.

2.   Tento celkový finanční příspěvek tvoří:

a)

částka 357 500 EUR ročně za přístup do mauricijských vod odpovídající referenčnímu množství 5 500 tun ročně a

b)

zvláštní částka 302 500 EUR ročně na podporu a provádění odvětvové rybářské a námořní politiky Mauricia.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 se použije s výhradou článků 3, 4, 5 a 6 tohoto protokolu.

4.   Celkovou částku stanovenou v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) (tj. 660 000 EUR ročně) vyplácí Evropská unie každý rok během doby uplatňování tohoto protokolu. Platba na první rok se provede nejdéle do šedesáti (60) dnů po vstupu tohoto protokolu v platnost a na následující roky nejpozději ke dni výročí tohoto protokolu.

5.   Pokud celkové množství tuňáků ulovených plavidly Evropské unie v mauricijských vodách přesáhne 5 500 tun za rok, částka ročního finančního příspěvku za přístupová práva se zvýší o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nepřesáhne dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) (715 000 EUR). Pokud úlovky plavidel Evropské unie v mauricijských vodách přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za množství přesahující tento limit se vyplatí v následujícím roce v souladu s ustanoveními přílohy.

6.   Mauricius může s finančním příspěvkem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a) nakládat dle svého uvážení.

7.   Finanční příspěvek se zasílá na jediný účet státní pokladny na Mauriciu, který je veden u mauricijské centrální banky. Číslo účtu poskytnou mauricijské orgány.

Článek 3

Podpora odpovědného a udržitelného rybolovu v mauricijských vodách

1.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost, nejdéle však tři měsíce po uvedeném dni, dohodnou se Evropská unie a Mauricius ve smíšeném výboru stanoveném v článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu na víceletém odvětvovém programu a jeho prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro využití konkrétní části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)

roční a víceleté cíle, kterých se má dosáhnout ve snaze o postupné zavedení odpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority mauricijské vnitrostátní rybářské a námořní politiky a dalších politik, jež souvisejí s podporou odpovědného a udržitelného rybolovu včetně chráněných mořských oblastí nebo na ni mají vliv;

c)

kritéria a postupy pro každoroční hodnocení dosažených výsledků.

2.   Každou navrženou změnu ve víceletém odvětvovém programu schvalují obě strany v rámci smíšeného výboru.

3.   Mauricius může v případě potřeby na provádění víceletého programu každoročně přidělit k finančnímu příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) dodatečnou částku. Toto přidělení prostředků se oznamuje Evropské unii.

Článek 4

Vědecká spolupráce na odpovědném rybolovu

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat odpovědný rybolov v mauricijských vodách, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách provozují rybolov.

2.   Během doby uplatňování tohoto protokolu Evropská unie a Mauricius usilují o sledování stavu rybolovných zdrojů v mauricijských vodách.

3.   Obě strany usilují o to, aby respektovaly usnesení, doporučení a případné plány řízení přijaté Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a týkající se zachování a odpovědného řízení rybolovných zdrojů.

4.   Na základě doporučení a usnesení Komise pro tuňáky Indického oceánu, jakož i na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a případně výsledků společných vědeckých setkání podle článku 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu mohou obě strany vést vzájemné konzultace ve smíšeném výboru podle článku 9 uvedené dohody a v případě potřeby přijmout po vzájemné dohodě opatření k zajištění udržitelného řízení rybolovných zdrojů Mauricia.

Článek 5

Úprava rybolovných práv po vzájemné dohodě

1.   Rybolovná práva podle článku 1 mohou být po vzájemné dohodě upravena, pokud z doporučení a usnesení Komise pro tuňáky Indického oceánu vyplývá, že touto úpravou bude zajištěno udržitelné řízení populací tuňáka a tuňákovitých v Indickém oceánu.

2.   V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis upraví. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nepřekročí dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

3.   Obě strany se vzájemně písemně informují o změnách svých rybářských politik a souvisejících právních předpisů.

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   V případě, že rybářská plavidla Evropské unie projeví zájem o rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1 dohody o partnerství v odvětví rybolovu, strany se před možným udělením oprávnění pro jakékoli takové činnosti vzájemně konzultují a případně se dohodnou na podmínkách těchto rybolovných činností, včetně provedení odpovídajících změn tohoto protokolu a jeho přílohy.

2.   Strany by měly podporovat experimentální rybolov, zejména pokud jde o málo využívané hlubinné druhy žijící v mauricijských vodách. Za tímto účelem se strany na žádost jedné z nich vzájemně konzultují a v jednotlivých případech určí druhy, podmínky a další příslušné parametry.

3.   Strany provozují experimentální rybolov v souladu s parametry, na nichž se v případě potřeby dohodly formou správního ujednání. Oprávnění k experimentálnímu rybolovu by měla být dohodnuta nejvýše na dobu 6 měsíců.

4.   Pokud strany usoudí, že experimentální akce vykázaly kladné výsledky, může mauricijská vláda udělit loďstvu Evropské unie rybolovná práva na nové druhy na dobu do uplynutí platnosti tohoto protokolu. Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto protokolu se z toho důvodu zvýší. Poplatky a podmínky pro majitele plavidel uvedené v příloze se odpovídajícím způsobem upraví.

Článek 7

Podmínky upravující rybolovné činnosti – ustanovení o výlučnosti

Aniž je dotčeno ustanovení článku 6 dohody o partnerství v odvětví rybolovu, mohou plavidla Evropské unie provozovat rybolov v mauricijských vodách, pouze pokud mají platné oprávnění k rybolovu vystavené Mauriciem na základě tohoto protokolu a jeho přílohy.

Článek 8

Pozastavení a přezkoumání platby finančního příspěvku

1.   Bez ohledu na ustanovení článku 9 tohoto protokolu dojde v následujících případech po vzájemné konzultaci stran k přezkoumání nebo pozastavení plateb finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b), a to pokud jsou ke dni pozastavení plateb v plné výši uhrazeny veškeré splatné částky od Evropské unie:

a)

pokud rybolovným činnostem v mauricijských vodách brání mimořádné okolnosti s výjimkou přírodních živlů;

b)

pokud v odvětvových pokynech některé ze stran došlo k podstatným změnám, které mají dopad na příslušná ustanovení tohoto protokolu;

c)

pokud Evropská unie zjistí porušení podstatných a základních prvků lidských práv stanovených v článku 9 dohody z Cotonou, a to po postupu vymezeném články 8 a 96 uvedené dohody. V takovém případě se veškeré rybolovné činnosti plavidel EU pozastaví.

2.   Evropská unie si vyhrazuje právo po vyhodnocení a konzultacích ve smíšeném výboru podle článku 3 tohoto protokolu zcela nebo částečně pozastavit platbu zvláštního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b), pokud se zjistí, že výsledky poskytnuté podpory pro odvětvovou politiku se podstatným způsobem odchylují od rozpočtového plánu.

3.   Platba finančního příspěvku a rybolovné činnosti mohou být znovu zahájeny poté, co se situace vrátí do stavu před výskytem výše uvedených okolností, a pokud s tím po vzájemné konzultaci obě strany souhlasí.

Článek 9

Pozastavení provádění protokolu

1.   Na podnět jakékoli ze stran dojde po vzájemné konzultaci a dohodě stran v rámci smíšeného výboru stanoveného v článku 9 dohody k pozastavení provádění tohoto protokolu v těchto případech:

a)

pokud rybolovným činnostem v mauricijských vodách brání mimořádné okolnosti s výjimkou přírodních živlů;

b)

pokud Evropská unie neprovede platby podle čl. 2 odst. 2 písm. a) z důvodů, na něž se nevztahuje článek 8 tohoto protokolu;

c)

pokud mezi stranami dojde ke sporu o výklad a provádění tohoto protokolu a jeho přílohy, který nelze urovnat;

d)

pokud se některá ze stran neřídí ustanoveními tohoto protokolu a jeho přílohy;

e)

pokud v odvětvových pokynech některé ze stran došlo k podstatným změnám, které mají dopad na příslušná ustanovení tohoto protokolu;

f)

pokud některá ze stran zjistí porušení podstatných a základních prvků lidských práv stanovených v článku 9 dohody z Cotonou, a to po postupu vymezeném články 8 a 96 uvedené dohody;

g)

pokud nebylo dodrženo prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci uvedené v čl. 3 odst. 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

2.   Pozastavení provádění protokolu je podmíněno písemným oznámením dotyčné strany o jejím záměru nejméně tři měsíce přede dnem, kdy má pozastavení nabýt účinku.

3.   V případě pozastavení provádění protokolu pokračují strany v konzultacích s cílem dosáhnout smírného narovnání sporu. Je-li takového narovnání dosaženo, provádění protokolu se znovu zahájí a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo provádění protokolu pozastaveno.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy

1.   Na činnost rybářských plavidel Evropské unie v mauricijských vodách se vztahují vnitrostátní právní a správní předpisy Mauricia, nestanoví-li tento protokol a jeho příloha jinak.

2.   Mauricijské orgány oznámí Evropské komisi případné změny právních předpisů nebo nové právní předpisy v oblasti rybářské politiky.

Článek 11

Důvěrnost

Strany zajistí, aby v kterémkoli okamžiku byly všechny údaje týkající se plavidel EU a jejich rybolovných činností v mauricijských vodách považovány za důvěrné. Tyto údaje se používají výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, sledování, kontroly a dohledu dotyčnými příslušnými orgány.

Článek 12

Elektronická výměna údajů

Mauricius a Evropská unie se zavazují, že zavedou systémy potřebné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody. Elektronická forma dokumentu se v jakémkoli bodě považuje za rovnocennou papírové verzi.

Obě strany se okamžitě informují o jakékoli poruše počítačového systému bránící elektronické výměně informací. V takových případech se informace a dokumenty související s prováděním dohody automaticky nahrazují papírovou verzí způsobem vymezeným v příloze.

Článek 13

Doba platnosti

Tento protokol a jeho příloha se uplatňují po dobu tří (3) let ode dne jeho vstupu v platnost, není-li v souladu s článkem 14 vypovězen.

Článek 14

Ukončení

1.   V případě ukončení tohoto protokolu oznámí dotčená strana písemně druhé straně svůj úmysl ukončit protokol nejméně šest měsíců přede dnem, kdy má ukončení nabýt účinku.

2.   Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

Článek 15

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí splnění postupů nezbytných k tomuto účelu.


PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU V MAURICIJSKÝCH VODÁCH PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy a bez ohledu na to, je-li někde uvedeno jinak, každým odkazem na Evropskou unii (EU) nebo na Mauricius se rozumí, pokud jde o příslušný orgán:

za EU: Evropská komise, případně prostřednictvím delegace EU na Mauriciu,

za Mauricius: ministerstvo rybolovu.

2.   Mauricijské vody

Všechna ustanovení protokolu a jeho příloh se vztahují výlučně na mauricijské vody, jak jsou vymezeny v dodatku 2.

3.   Bankovní účet

Mauricius sdělí EU před vstupem protokolu v platnost údaje o bankovním účtu (bankovních účtech), na který (které) mají být zaplaceny finanční částky za plavidla EU podle dohody. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů lodí.

KAPITOLA II

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU TUŇÁKA

1.   Podmínka k získání oprávnění k rybolovu tuňáka – způsobilá plavidla

Oprávnění k rybolovu tuňáka podle článku 6 dohody jsou vydávána za podmínky, že plavidlo je zapsáno v evidenci rybářských plavidel EU na seznamu rybářských plavidel s povolením Komise pro tuňáky Indického oceánu a že všechny předcházející povinnosti týkající se majitele plavidla, velitele nebo plavidla samého a vyplývající z jejich rybolovných činností na Mauriciu podle dohody a mauricijských právních předpisů v oblasti rybolovu byly splněny.

2.   Žádost o oprávnění k rybolovu

EU předloží Mauriciu žádost o oprávnění k rybolovu za každé plavidlo, které si přeje lovit v rámci dohody, nejméně dvacet pět (25) pracovních dnů přede dnem začátku požadované doby platnosti a použije formulář v dodatku 1 této přílohy. Žádost musí být vytištěna nebo napsána čitelně velkými tiskacími písmeny.

U každé první žádosti o oprávnění k rybolovu podle platného protokolu nebo v důsledku technické změny dotčeného plavidla musí být k žádosti připojeny:

i.

doklad o zaplacení zálohové platby na dobu platnosti požadovaného oprávnění k rybolovu,

ii.

jméno, adresa a kontaktní údaje:

majitele rybářského plavidla,

provozovatele rybářského plavidla,

iii.

aktuální barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu a má minimální rozměr 15 cm × 10 cm,

iv.

osvědčení o způsobilosti plavidla k plavbě,

v.

registrační osvědčení plavidla,

vi.

kontaktní údaje rybářského plavidla (fax, e-mail atd.).

Pro obnovení oprávnění k rybolovu podle platného protokolu v případě plavidla, jehož technické vlastnosti se nezměnily, se k žádosti o obnovení připojí pouze doklad o zaplacení poplatku.

3.   Zálohová platba

Částka zálohové platby je stanovena na základě roční sazby určené v technických listech v dodatku 2 k této příloze. Zahrnuje všechny místní a vnitrostátní poplatky kromě přístavních poplatků, poplatků za vykládku, poplatků za překládku a plateb za poskytování služeb.

4.   Prozatímní seznam plavidel oprávněných k rybolovu

Po obdržení žádostí o oprávnění k rybolovu sestaví vnitrostátní orgán odpovědný za dohled nad rybolovnými činnostmi neprodleně prozatímní seznam žádajících plavidel pro každou kategorii plavidel. Příslušný orgán Mauricia odešle seznam neprodleně EU.

EU zašle prozatímní seznam majiteli plavidla nebo zástupci. Pokud jsou kanceláře EU zavřené, může Mauricius zaslat prozatímní seznam přímo majiteli plavidla nebo jeho zástupci a předat jeho kopii delegaci EU na Mauriciu.

5.   Vydávání oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu pro všechna plavidla se vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupci do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení úplné žádosti příslušným orgánem. Kopie tohoto oprávnění k rybolovu se neprodleně zašle delegaci EU na Mauriciu.

6.   Seznam plavidel s oprávněním k rybolovu

Po vydání oprávnění k rybolovu sestaví vnitrostátní orgán zodpovědný za dohled nad rybolovnými činnostmi neprodleně definitivní seznam plavidel oprávněných k rybolovu v mauricijských vodách pro každou kategorii plavidel. Tento seznam se neprodleně zašle EU a nahradí výše uvedený prozatímní seznam.

7.   Doba platnosti oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu jsou platná jeden rok a lze je prodloužit.

Pro určení začátku doby platnosti se ročním obdobím rozumí:

i.

v prvním roce uplatňování protokolu období mezi dnem jeho vstupu v platnost a 31. prosincem téhož roku,

ii.

poté každý úplný kalendářní rok,

iii.

v posledním roce uplatňování protokolu období mezi 1. lednem a dnem ukončení platnosti protokolu.

Pro první a poslední rok protokolu by se měla zálohová platba vypočítat pro rata temporis.

8.   Doklady, které je nutno mít na palubě

Během přítomnosti v mauricijských vodách nebo v mauricijském přístavu musí být na palubě rybářského plavidla vždy tyto doklady:

a)

oprávnění k rybolovu;

b)

doklady vydané příslušným orgánem státu vlajky dotyčného plavidla, ve kterých je uvedeno:

číslo, pod kterým je rybářské plavidlo registrováno,

registrační osvědčení plavidla;

c)

aktualizované certifikované výkresy nebo popisy uspořádání rybářského plavidla, zejména počet ložných prostor pro ryby rybářských plavidel se skladovací kapacitou vyjádřenou v metrech krychlových;

d)

v případě, že byla provedena změna charakteristik rybářského plavidla, pokud jde o celkovou délku, hrubou registrovanou prostornost, výkon hlavního motoru či motorů nebo skladovací kapacitu, osvědčení potvrzené příslušným orgánem státu vlajky rybářského plavidla popisující provedenou změnu;

e)

je-li rybářské plavidlo vybaveno mrazicími nebo chladírenskými nádržemi s mořskou vodou, doklad potvrzený příslušným orgánem státu vlajky plavidla uvádějící kalibraci nádrží v krychlových metrech;

f)

výtisk mauricijského zákona o rybolovu a mořských zdrojích z roku 2007.

9.   Převod oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu se vydává pro určitou loď a je nepřenosné.

V případě prokázané vyšší moci a na žádost EU může však být oprávnění k rybolovu plavidla nahrazeno novým oprávněním k rybolovu vydaným pro jiné podobné plavidlo nebo náhradní plavidlo bez zaplacení nové zálohové platby. V takovém případě zohlední vyúčtování poplatků pro mrazírenská plavidla lovící tuňáky pomocí nevodů a plavidla lovící u hladiny na dlouhé lovné šňůry v kapitole IV celkové úlovky obou plavidel v mauricijských vodách.

Převod se provede tak, že majitel plavidla nebo jeho zástupce na Mauriciu vrátí oprávnění k rybolovu, jež má být nahrazeno, a Mauricius vystaví co možná nejdříve oprávnění náhradní. Náhradní oprávnění se vydává bez dalšího prodlení majiteli plavidla nebo jeho zástupci, jakmile je vráceno oprávnění, které má být nahrazeno. Náhradní oprávnění je platné ode dne vrácení oprávnění, které má být nahrazeno.

Mauricius aktualizuje co možná nejdříve seznam plavidel oprávněných k rybolovu. Nový seznam se neprodleně zašle vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za dohled nad rybolovem a rovněž EU.

KAPITOLA III

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Technická opatření použitelná na plavidla, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, týkající se vod Mauricia, lovných zařízení a vedlejších úlovků, jsou definována pro každou kategorii rybolovu v technických listech v dodatku 2 k této příloze.

Plavidla musí dodržovat právní předpisy Mauricia týkající se rybolovu a všechna usnesení přijatá Komisí pro tuňáky Indického oceánu (dále jen „IOTC“).

KAPITOLA IV

HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Definice rybolovného výjezdu

Doba rybářského výjezdu plavidla EU je pro účely této přílohy definována takto:

jako doba mezi vplutím do mauricijských vod a vyplutím z těchto vod, nebo

jako doba mezi vplutím do mauricijských vod a překládkou v přístavu a/nebo vykládkou na Mauriciu.

2.   Lodní deník rybolovu

Velitel plavidla EU, které loví ryby v rámci dohody, vede deník o rybolovu dle předpisů IOTC, jehož vzor se pro každou rybolovnou kategorii nachází v dodatku 3 k této příloze.

Lodní deník rybolovu musí být v souladu s usnesením IOTC 08/04 pro plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru a usnesením 10/03 pro plavidla lovící pomocí košelkových nevodů.

Lodní deník rybolovu vyplňuje velitel za každý den přítomnosti plavidla v mauricijských vodách.

Velitel každý den zaznamená do lodního deníku rybolovu množství jednotlivých druhů označených třímístným písmenným kódem podle FAO, které je uloveno a uchováváno na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede vedlejší úlovky.

Lodní deník rybolovu se vyplňuje čitelně, velkými písmeny a podepisuje jej velitel.

Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do lodního deníku rybolovu nese velitel.

3.   Hlášení o úlovcích

Velitel oznamuje úlovky plavidla tím, že předá Mauriciu své lodní deníky rybolovu vztahující se na období přítomnosti v mauricijských vodách.

Lodní deníky rybolovu se předávají jedním z následujících způsobů:

i.

v případě vplutí do přístavu na Mauriciu je originál každého lodního deníku rybolovu předán místnímu zástupci Mauricia, který písemně potvrdí jeho přijetí; kopie lodního deníku se předává mauricijskému inspekčnímu týmu,

ii.

v případě vyplutí z mauricijských vod, aniž by se předtím vplulo do mauricijského přístavu, je originál každého lodního deníku rybolovu zaslán ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů po připlutí do kteréhokoliv jiného přístavu nebo v každém případě ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po vyplutí z mauricijských vod:

a)

elektronickou poštou na e-mailovou adresu předanou vnitrostátním orgánem, který dohlíží na rybolovné činnosti, nebo

b)

faxem na číslo předané vnitrostátním orgánem, který dohlíží na rybolovné činnosti, nebo

c)

dopisem zaslaným vnitrostátnímu orgánu, který dohlíží na rybolovné činnosti.

Velitel zašle jednu kopii všech lodních deníků rybolovu EU a příslušnému orgánu státu vlajky. V případě plavidel lovících tuňáky a v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zašle rovněž jednu kopii všech lodních deníků rybolovu jedné z těchto vědeckých institucí:

i.

Institut de recherche pour le développement (IRD),

ii.

Instituto Español de Oceanografía (IEO),

iii.

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Po návratu plavidla do mauricijských vod v období platnosti jeho oprávnění k rybolovu je třeba podat nové hlášení o úlovcích.

V případě nedodržení ustanovení týkajících se hlášení o úlovcích může Mauricius pozastavit oprávnění k rybolovu dotčeného plavidla až do doby obdržení chybějících hlášení o úlovcích a podniknout vůči majiteli plavidla kroky podle ustanovení stanovených k tomuto účelu platnými vnitrostátními právními předpisy. V případě opakovaného porušení může Mauricius zamítnout obnovení oprávnění k rybolovu. Mauricius neprodleně informuje EU o každé sankci uplatněné v této souvislosti.

4.   Konečné vyúčtování poplatků za plavidla lovící tuňáky a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

EU vypracuje na základě hlášení o úlovcích potvrzených vědeckými institucemi uvedenými výše pro každé námořní plavidlo lovící tuňáky pomocí nevodů a plavidlo pro povrchový rybolov pomocí dlouhých lovných šňůr konečné vyúčtování poplatků splatných za plavidlo za roční období předchozího kalendářního roku.

EU sdělí toto konečné vyúčtování Mauriciu a majiteli plavidla před 31. červencem aktuálního roku. Mauricius může na základě dokladů ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů ode dne jeho odeslání konečné vyúčtování napadnout. V případě rozdílných názorů projednají strany záležitost ve smíšeném výboru. Pokud Mauricius nepředloží námitku ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů, považuje se konečné vyúčtování za přijaté.

Je-li konečné vyúčtování vyšší než výše uvedená (v kapitole II bodě 3) zálohová platba zaplacená za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, majitel plavidla zaplatí zbývající částku Mauriciu do 30. září aktuálního roku. Pokud je konečné vyúčtování nižší než předpokládaný paušální poplatek, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PŘEKLÁDKY

Překládka na moři je zakázána. Veškeré překládací operace v přístavu jsou sledovány za přítomnosti mauricijských inspektorů rybolovu.

Velitel plavidla EU, které chce provést vykládku nebo překládku, musí oznámit Mauriciu nejméně 72 hodin před provedením vykládky nebo překládky tyto údaje:

a)

název rybářského plavidla, které musí provést vykládku nebo překládku, a jeho číslo v záznamu rybářských plavidel IOTC;

b)

přístav vykládky nebo překládky;

c)

datum a čas stanovené k vykládce nebo překládce;

d)

množství (vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů) každého druhu, který má být vyložen nebo přeložen (označeného třímístným písmenným kódem podle FAO);

e)

v případě překládky název přijímajícího plavidla.

Pokud jde o přijímající plavidla, velitel plavidla informuje nejpozději 24 hodin před zahájením a na konci překládky mauricijské orgány o množství tuňáka a tuňákovitých překládaném na jeho plavidlo a do 24 hodin vyplní a předá prohlášení o překládce mauricijskému orgánu.

Provedení překládky podléhá předchozímu povolení ze strany Mauricia doručenému veliteli nebo jeho zástupci do 24 hodin po výše uvedeném oznámení. Operace překládky musí být prováděna v mauricijském přístavu oprávněném k tomuto účelu.

Stanovený rybářský přístav, ve kterém je na Mauriciu povoleno provádění překládky, je Port Louis (přístav nahlášený IOTC podle usnesení 10/11 a podle požadavků opatření přístavních států).

Nedodržení těchto ustanovení má za následek uplatnění příslušných sankcí stanovených k tomuto účelu právními předpisy Mauricia.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.   Vplutí do mauricijských vod a vyplutí z nich

Každé vplutí do mauricijských vod nebo vyplutí z nich plavidlem EU, které je držitelem oprávnění k rybolovu, musí být Mauriciu oznámeno ve lhůtě 24 hodin před vplutím či vyplutím.

Když loď oznamuje své vplutí nebo vyplutí, sdělí zejména:

i.

plánované datum, čas a polohu přechodu,

ii.

množství každého cílového druhu uchovávaného na palubě označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů,

iii.

množství každého druhu vedlejšího úlovku označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů.

Oznámení se provádí přednostně e-mailem nebo, pokud to není možné, faxem na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo číslo faxu sdělené Mauriciem s použitím formuláře připojeného k příloze jako dodatek 4. Mauricius neprodleně potvrdí přijetí elektronickou poštou nebo faxem.

Mauricius oznámí neprodleně dotčeným plavidlům a EU každou změnu e-mailové adresy, telefonního čísla či vysílací frekvence.

Každé plavidlo, které je přistiženo při rybolovu v mauricijských vodách, aniž by předem oznámilo svou přítomnost, se považuje za plavidlo, které provozuje rybolov bez oprávnění.

Každá osoba porušující toto ustanovení se vystavuje postihům a sankcím podle zákona o rybolovu a mořských zdrojích z roku 2007.

Vstupní a výstupní hlášení o úlovcích musí být uchovávána na palubě po dobu nejméně jednoho roku ode dne předání hlášení.

2.   Periodické hlášení o úlovcích

Pokud plavidlo EU vyvíjí činnost ve vodách Mauricia, velitel plavidla EU vlastnícího oprávnění k rybolovu musí každé tři (3) dny oznámit mauricijskému orgánu úlovky ulovené v mauricijských vodách. První prohlášení o úlovcích se podá tři (3) dny po dni vstupu do mauricijských vod.

Během zasílání svých periodických zpráv o úlovcích plavidlo každé tři (3) dny oznamuje zejména tyto údaje:

i.

datum, čas a místo v okamžiku vydání zprávy,

ii.

množství každého cílového druhu uloveného a uchovávaného na palubě během období tří (3) dnů označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů,

iii.

množství každého druhu vedlejšího úlovku během období tří (3) dnů označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů,

iv.

úpravu produktů,

v.

u plavidel lovících tuňáky pomocí košelkových nevodů:

počet úspěšných položení sítí u rybolovu využívajícího zařízení FAD od poslední zprávy,

počet úspěšných položení sítí u rybolovu ve volných hejnech od poslední zprávy,

počet neúspěšných položení,

vi.

u plavidel lovících tuňáky pomocí dlouhých lovných šňůr:

počet položení od poslední zprávy,

počet háků použitých od minulé zprávy.

Oznámení se provádí přednostně e-mailem nebo, pokud to není možné, faxem na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo sdělené Mauriciem s použitím formuláře připojeného k příloze jako dodatek 5. Mauricius oznámí neprodleně dotčeným plavidlům a EU každou změnu e-mailové adresy, telefonního čísla či vysílací frekvence.

Každé plavidlo, které je přistiženo při rybolovu v mauricijských vodách, aniž by předalo za období tří (3) dnů hlášení o úlovcích, se považuje za plavidlo, které provozuje rybolov bez oprávnění. Každá osoba porušující toto ustanovení se vystavuje postihům a sankcím podle zákona o rybolovu a mořských zdrojích z roku 2007.

Periodická hlášení o úlovcích musí být uchovávána na palubě po dobu nejméně jednoho (1) roku ode dne předání hlášení.

3.   Inspekce na moři

Inspekci na moři v mauricijských vodách u plavidel EU, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, provádějí plavidla a inspektoři z Mauricia, přičemž je jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Než vstoupí oprávnění inspektoři na palubu, vyrozumí předem plavidlo EU o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provádějí inspektoři rybolovu, kteří musí před provedením inspekce prokázat svou totožnost a úřední postavení inspektora.

Oprávnění inspektoři zůstanou na palubě plavidla EU pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

Na konci každé inspekce vypracují oprávnění inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla EU má právo připojit do inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla EU.

Oprávnění inspektoři předají před opuštěním plavidla jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla EU. V případě porušení předpisů se kopie oznámení o porušení předpisů předá rovněž EU, jak stanoví kapitola VIII.

4.   Inspekce v přístavu v případě vykládky a překládky

Inspekci v mauricijském přístavu u plavidel EU, která vykládají nebo překládají své úlovky z mauricijských vod, provádějí mauricijští inspektoři, přičemž je jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Inspektoři musí před provedením inspekce prokázat svou totožnost a úřední postavení inspektora. Mauricijští inspektoři zůstanou na palubě plavidla EU pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí a provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, na provádění vykládky nebo překládky a na náklad.

Na konci každé inspekce vypracují inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla EU má právo připojit do inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla EU.

Mauricijští inspektoři předají na konci inspekce jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla EU.

KAPITOLA VII

SYSTÉM SATELITNÍHO SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL (VMS)

1.   Hlášení polohy plavidel – systém VMS

Plavidla EU, jež jsou držiteli oprávnění k rybolovu, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System - dále jen „VMS“), který zajišťuje každou hodinu automatické a nepřetržité hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska sledování lovišť – dále jen „SSL“) jejich státu vlajky.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a)

identifikaci plavidla;

b)

naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů a s intervalem spolehlivosti 99 %;

c)

datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)

rychlost a kurz plavidla.

Každé hlášení o poloze musí být podáno ve formátu, který se nachází v dodatku 4 této přílohy.

První poloha zaznamenaná po vplutí do mauricijských vod se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z mauricijských vod, jež se označí kódem „EXI“. SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy se zaznamenají zabezpečeným způsobem a uloží po dobu tří let.

2.   Hlášení polohy plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel zajistí, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení o poloze jsou správně předávána SSL státu vlajky.

Plavidla EU s vadným systémem VMS nejsou oprávněna vplouvat do mauricijských vod. V případě, že porucha nastane během činnosti plavidla v mauricijských vodách, systém VMS plavidla se opraví na konci výpravy nebo se do patnácti (15) dnů vymění. Po této lhůtě již není plavidlo k rybolovu v mauricijských vodách oprávněno.

Plavidla, která loví ryby v mauricijských vodách s vadným systémem VMS, musí předávat svá hlášení polohy e-mailem nebo faxem střediskům SSL státu vlajky a Mauricia alespoň každé dvě hodiny a musí poskytovat všechny povinné informace.

3.   Zabezpečené předávání hlášení polohy Mauriciu

SSL státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotčených plavidel středisku SSL Mauricia. SSL státu vlajky a Mauricia si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se neprodleně informují.

Předávání hlášení polohy mezi SSL státu vlajky a Mauriciem se provádí elektronicky prostřednictvím zabezpečeného komunikačního systému.

SSL Mauricia informuje SSL státu vlajky a EU o každém přerušení přijímání následných hlášení o poloze plavidla, které má oprávnění k rybolovu, pokud dotčené plavidlo neoznámilo své vyplutí z mauricijských vod.

4.   Nefunkčnost komunikačního systému

Mauricius zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením SSL státu vlajky a informuje EU ihned o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy s cílem zajistit její technického řešení v co nejkratší lhůtě. Každý eventuální spor bude postoupen smíšenému výboru.

Velitel je považován za zodpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými mauricijskými právními předpisy.

5.   Změna četnosti hlášení polohy

Na základě listinných důkazů prokazujících protiprávní jednání může Mauricius požádat SSL státu vlajky, aby zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování, přičemž zároveň zašle také kopii EU. Tyto listinné důkazy musí být Mauriciem předány středisku SSL státu vlajky a EU. SSL státu vlajky začne ihned Mauriciu zasílat hlášení polohy podle nové četnosti.

SSL Mauricia poté okamžitě oznámí řídícímu středisku státu vlajky a Evropské komisi ukončení inspekce.

Na konci stanovené vyšetřovací doby informuje Mauricius SSL státu vlajky a EU o jakémkoli požadovaném sledování.

KAPITOLA VIII

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Nedodržení kteréhokoli z pravidel a ustanovení protokolu, opatření pro řízení a uchování živých zdrojů nebo právních předpisů Mauricia v oblasti rybolovu může být potrestáno pokutou, pozastavením, zrušením nebo neobnovením oprávnění k rybolovu pro rybářské plavidlo.

1.   Postup v případě protiprávního jednání

Každé protiprávní jednání v mauricijských vodách, jehož se dopustilo plavidlo EU, které je držitelem oprávnění k rybolovu v souladu s ustanoveními této přílohy, musí být uvedeno v (inspekční) zprávě.

V případě inspekce na palubě není tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, dotčeno právo majitele plavidla na obhajobu v souvislosti s uvedeným protiprávním jednáním. V případě, že velitel odmítne podepsat inspekční zprávu, napíše do inspekční zprávy důvody tohoto odmítnutí s poznámkou „odmítám podepsat“.

V případě protiprávního jednání spáchaného v mauricijských vodách plavidlem EU, jež je držitelem oprávnění k rybolovu, se oznámení o popsaném protiprávním jednání a příslušných sankcích uvalených na velitele nebo rybářskou společnost zašle přímo majitelům lodi podle postupu stanoveného v mauricijském zákonu o rybolovu. Kopie oznámení se zašle státu vlajky plavidla a EU do 72 hodin.

2.   Zadržení plavidla

Pokud to mauricijské právní předpisy v oblasti rybolovu u daného protiprávního jednání povolují, může být každé protiprávně jednající plavidlo EU přinuceno zastavit svou rybolovnou činnost, a je-li plavidlo na moři, vrátit se do mauricijského přístavu.

Mauricius oznámí EU do 24 hodin každé zadržení plavidla EU, které je držitelem oprávnění k rybolovu. V oznámení se uvedou důvody zastavení a/nebo zadržení plavidla.

Dříve než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, jmenuje Mauricius vyšetřovatele a na žádost EU uspořádá informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby objasnil skutečnosti, které k zadržení plavidla vedly, a vysvětlil, jaká další opatření mohou být přijata. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky a majitele plavidla.

3.   Sankce za protiprávní jednání – smírné narovnání

Sankce za uvedené protiprávní jednání je stanovena platnými mauricijskými právními předpisy.

V případě, že majitel lodi pokuty neakceptuje, provede se mezi mauricijskými orgány a plavidlem EU před zahájením právních postupů smírné narovnání za účelem smírného vyřešení záležitosti. Tohoto smírného narovnání se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla. Smírné narovnání se ukončí nejpozději 72 hodin po oznámení o zadržení plavidla.

4.   Soudní řízení - bankovní záruka

Jestliže věc nelze vyřešit výše uvedeným smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u banky určené Mauriciem, jejíž částka stanovená Mauriciem pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a případné vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)

celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

b)

ve výši zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Mauricius informuje EU o výsledcích soudního řízení ve lhůtě osmi dnů po vynesení rozsudku.

5.   Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.

KAPITOLA IX

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Počet námořníků k najímání

Během jeho činnosti v mauricijských vodách nastoupí na palubu loďstva EU deset (10) mauricijských kvalifikovaných námořníků. Majitelé plavidel EU se vynasnaží najmout i další mauricijské námořníky.

Pokud námořníci nenastoupí, zaplatí majitelé plavidel paušální částku, která se rovná platu nepřijatých námořníků za dobu trvání rybolovné sezóny v mauricijských vodách. V případě, že rybolovná sezóna trvá méně než jeden měsíc, majitelé plavidel jsou povinni zaplatit částku odpovídající jednomu měsíčnímu platu.

2.   Smlouvy námořníků

Pracovní smlouvu sepisuje majitel plavidla nebo jeho zástupce a námořník, případně zastoupený svými odbory, ve spolupráci s Mauriciem. Stanoví zejména datum a přístav nalodění.

Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje na Mauriciu, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

Kopie smlouvy se předá signatářům.

Mauricijským námořníkům jsou přiznána základní práva při práci vyjádřená v prohlášení Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“). Zejména se to týká svobody sdružování, faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání a odstranění diskriminace v zaměstnání a v povolání.

3.   Mzdy námořníků

Mzdy mauricijských námořníků vyplácejí majitelé plavidel. Jsou stanoveny před vydáním oprávnění k rybolovu na základě společné dohody mezi majitelem plavidla a jeho zástupcem v Mauriciu.

Mzdy nesmí být nižší, než jsou mzdy posádek vnitrostátních plavidel a než stanoví předpisy MOP.

4.   Povinnosti námořníků

Námořníci se musí dostavit k veliteli plavidla, ke kterému byli přiděleni, den před datem nalodění uvedeným ve smlouvě. Velitel informuje námořníka o datu a čase nalodění. Jestliže námořník od smlouvy odstoupí nebo se nedostaví k datu a hodině stanovené pro jeho nalodění, je jeho smlouva považována za neplatnou a majitel lodi je automaticky zproštěn své povinnosti jej najmout. V takovém případě nepodléhá majitel lodi žádnému finančnímu postihu nebo placení náhrady.

KAPITOLA X

1.   Pozorování rybolovných činností

Tento program pozorování je v souladu s ustanoveními v usneseních přijatých IOTC (Komisí pro tuňáky Indického oceánu).

2.   Určená plavidla a pozorovatelé

Mauricijské orgány vypracují seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele. Tento seznam se trvale aktualizuje. Bezprostředně po vypracování se předá Evropské komisi.

Mauricijské orgány sdělí majitelům dotčených plavidel jméno pozorovatele určeného k nalodění na jejich plavidlo nejméně patnáct (15) dní přede dnem jeho plánovaného nalodění.

Doba přítomnosti pozorovatelů na palubě plavidla nesmí přesáhnout dobu nutnou k provedení jejich úkolů.

3.   Plat pozorovatele

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí mauricijské orgány.

4.   Podmínky nalodění

Podmínky nalodění pozorovatele, a zejména doba jeho přítomnosti na palubě, jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Mauriciem.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Avšak při přijetí pozorovatele na palubu se přihlíží k technickému zázemí plavidla.

Náklady na ubytování a stravu pozorovatele na palubě plavidla hradí majitel plavidla.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou bezpečnost a obecně přijatelné podmínky.

Pozorovatelům je poskytnut přístup ke všem zařízením potřebným k plnění jejich povinností. Mají přístup ke komunikačním zařízením a dokladům na palubě a k dokladům souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k lodnímu deníku rybolovu, deníku mrazení a lodnímu deníku, jakož i do částí plavidla, které jsou přímo spojené s jejich úkoly.

5.   Nalodění a vylodění pozorovatele

Pozorovatel je naloděn v přístavu zvoleném majitelem plavidla.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí Mauriciu deset (10) dnů před naloděním datum, čas a přístav nalodění pozorovatele. Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele do přístavu nalodění majitel plavidla.

Pokud se pozorovatel nedostaví k nalodění do 12 hodin od stanoveného data a času, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti tohoto pozorovatele nalodit.

Může opustit přístav a zahájit rybolovné činnosti.

V případě, že pozorovatel není vyloděn v mauricijském přístavu, nese majitel náklady na ubytování a stravu po dobu, kdy pozorovatel čeká na letadlo, které ho dopraví do vlasti.

6.   Povinnosti pozorovatele

Po celou dobu své přítomnosti na palubě pozorovatelé:

a)

přijímají veškerá vhodná opatření k tomu, aby nerušili nebo neomezovali rybolovné činnosti;

b)

berou ohled na materiál a zařízení na palubě;

c)

respektují důvěrný charakter všech dokumentů, které k plavidlu náleží.

Pozorovatelé sdělují svá pozorování rádiem, faxem nebo e-mailem nejméně jednou za týden, pokud plavidlo provádí rybolovné činnosti v mauricijských vodách, a to včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě a jakýchkoli dalších povinností vyžadovaných příslušným orgánem.

7.   Zpráva pozorovatele

Před opuštěním plavidla pozorovatel předloží zprávu o svých pozorováních veliteli plavidla. Velitel plavidla má právo připojit do zprávy pozorovatele své připomínky. Zprávu podepisuje pozorovatel a velitel. Velitel obdrží jednu kopii zprávy pozorovatele.

Pozorovatel předá svou zprávu Mauriciu, který zašle jednu kopii EU ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po vylodění pozorovatele.

Dodatky k této příloze

1.

Dodatek I – Formulář žádosti o vydání oprávnění k rybolovu

2.

Dodatek 2 – Technické listy

3.

Dodatek 3 – Lodní deník rybolovu

4.

Dodatek 4 – Formát hlášení polohy VMS

5.

Dodatek 5 – Formuláře zprávy o úlovcích

Dodatek 1

ŽÁDOST O LICENCI PRO ZAHRANIČNÍ RYBÁŘSKÉ PLAVIDLO

Jméno žadatele: …

Adresa žadatele: …

Jméno a adresa nájemce plavidla, nejde-li o výše uvedenou osobu: …

Jméno a adresa zástupce na Mauriciu: …

Název plavidla: …

Typ plavidla: …

Země registrace: …

Přístav a registrační číslo: …

Vnější označení plavidla: …

Rádiový volací znak a frekvence: …

Faxové číslo plavidla: …

Délka plavidla: …

Šířka plavidla: …

Typ a výkon motoru: …

Hrubá registrovaná prostornost plavidla: …

Čistá registrovaná prostornost plavidla: …

Minimální počet členů posádky: …

Provozovaný druh rybolovné činnosti: …

Druhy ryb, které se mají lovit:

Požadovaná doba platnosti: …

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: … Podpis:

Dodatek 2

TECHNICKÝ LIST: PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY POMOCÍ NEVODŮ A PLAVIDLA LOVÍCÍ U HLADINY POMOCÍ DLOUHÝCH LOVNÝCH ŠŇŮR

(1)

Vody Mauricia:

Ve vzdálenosti více než patnáct (15) námořních mil od základních linií s cílem zabránit nepříznivým vlivům na odvětví drobného rybolovu na Mauriciu.

(2)

Povolená zařízení:

Nevod

Dlouhá lovná šňůra při hladině

(3)

Vedlejší úlovky:

Dodržení usnesení IOTC

(4)

Povolená prostornost/Poplatky:

Počet plavidel oprávněných k rybolovu

—   námořní plavidla lovící tuňáky pomocí nevodů: 41

—   plavidla lovící při hladině pomocí dlouhých lovných šňůr: 45

Roční zálohová platba:

3 710 EUR za námořní plavidlo lovící tuňáky pomocí nevodů, za 106 tun úlovků vysoce stěhovavých a přidružených druhů

3 150 EUR za námořní plavidlo lovící tuňáky při hladině pomocí dlouhých lovných šňůr > 100 GT, za 90 tun úlovků vysoce stěhovavých a přidružených druhů

1 750 EUR za námořní plavidlo lovící tuňáky dlouhou lovnou šňůrou při hladině < 100 GT, za 50 tun úlovků vysoce stěhovavých a přidružených druhů

Další poplatek:

35 EUR za tunu úlovků

(5)

Mauricijští námořníci

10 námořníků nebo zaplacení náhrady (viz kapitola IX přílohy)

Dodatek 3

FORMULÁŘ ZPRÁVY O ÚLOVCÍCH

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

LODNÍ DENÍK RYBOLOVU (FORMULÁŘE IOTC)

Image

Dodatek 4

FORMÁT HLÁŠENÍ POLOHY VMS

Podávání zpráv vms hlášení o poloze

Datový prvek

Kód

Povinný/nepovinný údaj

Obsah

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – označuje začátek záznamu

Určení

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Třípísmenný kód ISO země

Odesláno ze

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Třípísmenný kód ISO země

Stát vlajky

FS

N

Údaj týkající se hlášení – stát vlajky

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh zprávy [ENT, POS, EXI]

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – jedinečné číslo smluvní strany (třípísmenný kód státu vlajky ISO, za nímž následuje číslo)

Vnější registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS-84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a minutách V/Z SSMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desetinách uzlů

Datum

RP

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – označuje konec záznamu

P

=

povinný datový prvek

N

=

nepovinný datový prvek

Každý přenos údajů je uspořádán takto:

1.

znaky jsou ve shodě s normou ISO 8859,1

2.

dvojité lomítko (//) a kód pole SR označují začátek zprávy

3.

každý datový prvek je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních datových prvků oddělen dvojitým lomítkem (//)

4.

jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje

5.

kód ER následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec zprávy

6.

nepovinné datové prvky musí být umístěny mezi začátkem a koncem zprávy

Dodatek 5

FORMULÁŘ ZPRÁVY O ÚLOVCÍCH

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Image


NAŘÍZENÍ

18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/34


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 270/2014

ze dne 17. března 2014,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje Rady 2008/369/CFSP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 889/2005 (2) byla zavedena některá omezující opatření vůči Konžské demokratické republice (KDR), a to v souladu se společným postojem 2005/440/SZBP (3), rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1596 (2005) ze dne 18. dubna 2005 a dalšími příslušnými rezolucemi. Společným postojem Rady 2008/369/SZBP (4) byl zrušen společný postoj 2005/440/SZBP. Rozhodnutím Rady 2010/788/SZBP byl zrušen společný postoj 2008/369/SZBP.

(2)

Rezolucí 2136 (2014) ze dne 30. ledna 2014 rozhodla Rada bezpečnosti OSN zavést dodatečnou výjimku ze zbrojního embarga.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k zajištění jeho účinnosti je tudíž nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, aby bylo možné zejména zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (ES) č. 889/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 889/2005 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

poskytování technické pomoci, finančních prostředků a finanční pomoci spojené se zbraněmi a souvisejícím materiálem určeným výhradně na podporu regionálních jednotek Africké unie nebo pro použití těmito jednotkami.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003 (Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1).

(3)  Společný postoj Rady 2005/440/SZBP ze dne 13. června 2005 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení společného postoje 2002/829/SZBP (Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 22).

(4)  Společný postoj Rady 2008/369/SZBP ze dne 14. května 2008 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení společného postoje 2005/440/SZBP (Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 84).


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/35


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 271/2014

ze dne 17. března 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 1183/2005 (2) nabývají účinnosti opatření stanovená v rozhodnutí 2010/788/SZBP. Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 obsahuje seznam fyzických a právnických osob a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2136 (2014) ze dne 30. ledna 2014 změnila kritéria pro určení osob a subjektů, na něž se mají vztahovat omezující opatření uvedená v odstavcích 9 a 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1807 (2008) ze dne 31. března 2008.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k nabytí jeho účinnosti je tudíž nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, aby bylo možné zejména zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2a nařízení (ES) č. 1183/2005 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob a subjektů určených Výborem pro sankce nebo Radou bezpečnosti OSN, jako jsou:

a)

osoby nebo subjekty, které porušují zbrojní embargo a související opatření ve smyslu článku 1 rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP (3) a článku 2 nařízení Rady (ES) č. 889/2005 (4);

b)

vedoucí političtí a vojenští představitelé cizích ozbrojených skupin působící v Demokratické republice Kongo (DRK), kteří brání odzbrojení a dobrovolnému navracení nebo přesídlení bojovníků, již jsou členy těchto skupin;

c)

vedoucí političtí a vojenští představitelé konžských milic, včetně těch, kteří získávají podporu mimo DRK a kteří brání v účasti svých bojovníků na procesech odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění;

d)

osoby nebo subjekty, které působí v DRK a kteří v ozbrojeném konfliktu využívají děti nebo je najímají k účasti na tomto konfliktu, čímž porušují platné mezinárodní právo;

e)

osoby nebo subjekty, které působí v DRK a které jsou zapojeny do plánování, řízení nebo účasti na ozbrojených konfliktech namířených proti dětem nebo ženám, včetně zabití a těžkého ublížení na zdraví, znásilnění a jiného sexuálního násilí, únosu, nuceného vysídlení a útoků na školy a nemocnice;

f)

osoby nebo subjekty, které brání přístupu k humanitární pomoci či její distribuci ve DRK;

g)

osoby nebo subjekty, které podporují ozbrojené skupiny v DRK prostřednictvím nedovoleného obchodu s přírodními zdroji včetně zlata nebo volně žijících živočichů, jakož i produktů z nich;

h)

osoby nebo subjekty, které jednají jménem nebo na příkaz určené osoby nebo subjektu nebo jednají jménem nebo na příkaz subjektu vlastněného či ovládaného určenou osobou nebo subjektem;

i)

osoby nebo subjekty, které plánují, řídí či financují útoky proti mírovým silám stabilizační mise Organizace spojených národů v DRK (MONUSCO) nebo se do takových útoků zapojují;

j)

osoby nebo subjekty, které poskytují finanční, hmotnou nebo technickou podporu nebo zboží a služby na podporu určené osoby nebo subjektu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 889/2005 ze dne 13. června 2005 o zavedení některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 1727/2003 (Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1).“


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 272/2014

ze dne 17. března 2014,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (1), a zejména na čl. 12 pátý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (2) sestávají příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) z příspěvků Unie a z poplatků, které agentuře platí podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.

(2)

Uvedené poplatky by měly být aktualizovány s přihlédnutím k míře inflace za rok 2013. Podle údajů zveřejněných Statistickým úřadem Evropské unie (Eurostat) dosáhla míra inflace v Unii v roce 2013 výše 1,5 %.

(3)

Pro zjednodušení by upravené výše poplatků měly být zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.

(4)

Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2014.

(6)

V souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 297/95 má být aktualizace provedena s účinností ode dne 1. dubna 2014. Je tudíž vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 297/95 se mění takto:

1)

článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „274 400 EUR“ nahrazuje částkou „278 500 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „27 500 EUR“ nahrazuje částkou „27 900 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „106 500 EUR“ nahrazuje částkou „108 100 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „177 300 EUR“ nahrazuje částkou „180 000 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „10 600 EUR“ nahrazuje částkou „10 800 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „82 400 EUR“ nahrazuje částkou „83 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 20 600 EUR do 61 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 20 900 EUR do 62 700 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) první pododstavec se mění takto:

částka „6 900 EUR“ se nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „82 400 EUR“ nahrazuje částkou „83 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 20 600 EUR do 61 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 20 900 EUR do 62 700 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „13 600 EUR“ nahrazuje částkou „13 800 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „20 600 EUR“ nahrazuje částkou „20 900 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „98 400 EUR“ nahrazuje částkou „99 900 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 24 500 EUR do 73 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 24 900 EUR do 74 900 EUR“;

2)

v článku 4 se částka „68 400 EUR“ nahrazuje částkou „69 400 EUR“;

3)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „137 300 EUR“ nahrazuje částkou „139 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „13 600 EUR“ nahrazuje částkou „13 800 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

čtvrtý pododstavec se mění takto:

částka „68 400 EUR“ se nahrazuje částkou „69 400 EUR“,

částka „6 900 EUR“ se nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „68 400 EUR“ nahrazuje částkou „69 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „116 000 EUR“ nahrazuje částkou „117 700 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „13 600 EUR“ nahrazuje částkou „13 800 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

pátý pododstavec se mění takto:

částka „34 300 EUR“ se nahrazuje částkou „34 800 EUR“,

částka „6 900 EUR“ se nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „34 300 EUR“ nahrazuje částkou „34 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 8 600 EUR do 25 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 8 700 EUR do 26 100 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

částka „6 900 EUR“ se nahrazuje částkou „7 000 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „41 100 EUR“ nahrazuje částkou „41 700 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 10 300 EUR do 30 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 10 500 EUR do 31 400 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „20 600 EUR“ nahrazuje částkou „20 900 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „32 800 EUR“ nahrazuje částkou „33 300 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 8 200 EUR do 24 500 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 8 300 EUR do 24 900 EUR“;

4)

v článku 6 se částka „41 100 EUR“ nahrazuje částkou „41 700 EUR“;

5)

článek 7 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se částka „68 400 EUR“ nahrazuje částkou „69 400 EUR“;

b)

ve druhém pododstavci se částka „20 600 EUR“ nahrazuje částkou „20 900 EUR“;

6)

článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „82 400 EUR“ nahrazuje částkou „83 600 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „41 100 EUR“ nahrazuje částkou „41 700 EUR“,

iii)

ve čtvrtém pododstavci se rozmezí „od 20 600 EUR do 61 800 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 20 900 EUR do 62 700 EUR“,

iv)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 10 300 EUR do 30 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 10 500 EUR do 31 400 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „274 400 EUR“ nahrazuje částkou „278 500 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „137 300 EUR“ nahrazuje částkou „139 400 EUR“,

iii)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 3 000 EUR do 236 500 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 3 000 EUR do 240 000 EUR“,

iv)

v šestém pododstavci se rozmezí „od 3 000 EUR do 118 400 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 3 000 EUR do 120 200 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „6 900 EUR“ nahrazuje částkou „7 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení se nepoužije na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).


18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 273/2014

ze dne 17. března 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/42


ROZHODNUTÍ RADY 2014/147/SZBP

ze dne 17. března 2014,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/788/SZBP (1).

(2)

Dne 30. ledna 2014 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2136 (2014) o Demokratické republice Kongo (DRK). Tato rezoluce stanoví jednu další výjimku z opatření týkajícího se zbraní a souvisejícího materiálu a mění kritéria určování, pokud jde o omezení cestování a zmrazení majetku, které byly stanoveny rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1807 (2008) ze dne 31. března 2008.

(3)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(4)

Rozhodnutí 2010/788/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/788/SZBP se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„d)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a jakéhokoliv souvisejícího materiálu nebo poskytování související finanční či technické pomoci nebo výcviku určené výhradně na podporu regionálních jednotek Africké unie nebo pro použití těmito jednotkami.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Omezující opatření stanovená v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 se použijí vůči následujícím osobám a případně subjektům určeným Výborem pro sankce:

osobám nebo subjektům, které porušují zbrojní embargo a související opatření podle článku 1,

vedoucím politickým a vojenským představitelům cizích ozbrojených skupin působících v DRK, kteří brání odzbrojení a dobrovolnému navracení nebo přesídlení bojovníků, již jsou členy těchto skupin,

vedoucím politickým a vojenským představitelům konžských milic, včetně těch, kteří získávají podporu mimo DRK, kteří brání v účasti svých bojovníků na procesech odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění,

osobám nebo subjektům, které působí v DRK a provádějí nábor dětí nebo je využívají v ozbrojeném konfliktu, čímž porušují platné mezinárodní právo,

osobám nebo subjektům, které působí v DRK a jsou zapojeny do plánování či řízení akcí dotýkajících se dětí nebo žen v rámci ozbrojeného konfliktu nebo se takových akcí účastní, včetně zabití a těžkého ublížení na zdraví, znásilnění a jiného sexuálního násilí, únosu, nuceného vysídlení a útoků na školy a nemocnice,

osobám nebo subjektům, které brání přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v DRK,

osobám nebo subjektům, které podporují ozbrojené skupiny v DRK prostřednictvím nedovoleného obchodu s přírodními zdroji včetně zlata nebo volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených,

osobám nebo subjektům, které jednají jménem nebo na příkaz určené osoby nebo subjektu nebo jménem nebo na příkaz subjektu vlastněného či ovládaného určenou osobou nebo subjektem,

osobám nebo subjektům, které plánují, řídí či podporují útoky proti mírovým silám stabilizační mise Organizace spojených národů v DRK (MONUSCO) nebo se do takových útoků zapojují,

osobám nebo subjektům, které poskytují finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží či služby určené osobě nebo subjektu nebo na jejich podporu.

Dotčené osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30).


Opravy

18.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/44


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 166/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o požadavky na vydání osvědčení pro dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě do Unie a o položky pro Izrael a Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo území

( Úřední věstník Evropské unie L 54 ze dne 22. února 2014 )

Strana 7, příloha, vzor veterinárního osvědčení, část II, třetí bod II.2.4.1:

místo:

„vykostěno a staženo a pochází z ptáků nadřádu běžci chovaných/držených po dobu nejméně tří měsíců před porážkou v zařízeních:“,

má být:

„vykostěno a staženo a pochází z ptáků nadřádu běžci ze zemí Asie nebo Afriky, kteří:“.