ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.069.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 69

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
8. března 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni vstupu v platnost Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. února 2014 o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 214/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění přílohy II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy

65

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 216/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase ( 1 )

85

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 217/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonelu u jatečně upravených těl prasat ( 1 )

93

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 218/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ( 1 )

95

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 219/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích ( 1 )

99

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 220/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 479/2009, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii

101

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, pokud jde o stanovení orientačního přidělení podpory v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

102

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2014 ze dne 7. března 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

105

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/123/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2014/3)

107

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2014/124/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti ( 1 )

112

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/1


Informace o dni vstupu v platnost Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

Po podpisu dne 18. září 2012 vláda Dánska dne 21. prosince 2012, místní vláda Grónska 28. prosince 2012 a Evropská unie dne 29. ledna 2014 oznámily, že finalizovaly vnitřní postupy za účelem uzavření dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

V souladu se svým čl. 13 odst. 1 vstoupil tudíž tento protokol v platnost dne 29. ledna 2014.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. února 2014

o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států

(2014/122/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 24. září 2012 Komisi pověřila, aby zahájila jednání se Švýcarskou konfederací o změně Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob prostřednictvím protokolu týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii (dále jen „protokol“). Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii dne 1. července 2013.

(2)

Jednání o protokolu byla nedávno dokončena.

(3)

Protokol by proto měl být podepsán jménem Evropské unie a jejích členských států s výhradou pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států se schvaluje, s výhradou uzavření uvedeného protokolu.

Článek 2

Předseda Rady je pověřen jmenovat osobu zmocněnou podepsat protokol jménem Unie a jejích členských států.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. února 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


NAŘÍZENÍ

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 214/2014

ze dne 25. února 2014,

kterým se mění přílohy II, IV, XI, XII a XVIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla. Zejména zahrnuje právní předpisy stanovující technické požadavky, které musí motorová vozidla splňovat, aby jim mohlo být uděleno ES schválení typu vozidla. Směrnice 2007/46/ES navíc učinila schválení typu celého vozidla povinným pro vozidla zvláštního určení v souladu s harmonogramem stanoveným v příloze XIX uvedené směrnice.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (2), zavedlo nové bezpečnostní prvky pro vozidla a stanovilo zrušení několika směrnic a jejich nahrazení odpovídajícími předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN).

(3)

Příloha XI směrnice 2007/46/ES obsahuje seznam regulačních aktů pro ES schválení typu pro vozidla zvláštního určení a také specifická ustanovení pro tato vozidla. Přílohu XI je nezbytné upravit, tak aby zohledňovala změny zavedené nařízení (ES) č. 661/2009. Použije se ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 661/2009.

(4)

V zájmu dosažení harmonizace technických požadavků použitelných pro ES schválení typu úplného vozidla pro vozidla zvláštního určení je nezbytné změnit přílohu II směrnice 2007/46/ES a stanovit přísnější požadavky pro sanitní automobily a pro vozidla přístupná pro invalidní vozík. Aby mělo výrobní odvětví čas k přizpůsobení svých vozidel, měly by být uvedené přísnější požadavky použitelné pouze na nové typy vozidel.

(5)

Příloha XVIII směrnice 2007/46/ES byla relevantní pro registraci vozidel zvláštního určení založených na neúplných vozidlech s vnitrostátním schválením typu. Jelikož ES schválení typu nahradí vnitrostátní schválení typu v souladu s daty uvedenými v příloze XIX směrnice 2007/46/ES, je vhodné zrušit na konci přechodného období stanoveného přílohou XIX směrnice 2007/46/ES přílohu XVIII.

(6)

Část II přílohy IV směrnice 2007/46/ES uvádí předpisy EHK OSN, které jsou uznávány jako alternativa směrnic uvedených v části I přílohy IV. Vzhledem k tomu, že se většina uvedených směrnic na základě nařízení (ES) č. 661/2009 od 1. listopadu 2014 ruší, a vzhledem k přijetí nového předpisu EHK OSN týkajícího se bezpečnosti chodců, je vhodné aktualizovat příslušné položky v části II přílohy IV směrnice 2007/46/ES. Kromě toho je vhodné opravit několik chyb v příloze IV uvedené směrnice.

(7)

Příloha XII směrnice 2007/46/ES byla změněna ve stejný den nařízením Komise (EU) č. 1229/2012 (3) a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 (4), což může vést k nejasnostem ohledně počtu celků povolených pro vozidla se schválením typu malých sérií, jelikož nařízení (EU) č. 1229/2012 bylo připraveno ke zveřejnění později než nařízení (EU) č. 1230/2012. V zájmu odstranění této nejasnosti je vhodné znovu zveřejnit konsolidovanou verzi přílohy XII ve znění těchto dvou právních textů.

(8)

Směrnice 2007/46/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

Přílohy II, IV, XI a XII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2)

Příloha XVIII se zrušuje.

Článek 2

Od 1. listopadu 2014 považují vnitrostátní orgány prohlášení o shodě pro vozidla pro účely čl. 26 odst. 1 za neplatná s výjimkou případů, kdy byla dotčená schválení typu aktualizována, aby vyhovovala požadavkům přílohy XI směrnice 2007/46/ES ve znění tohoto nařízení.

Dodatečné požadavky na prostor pro pacienta v sanitních automobilech uvedené v dodatku 1 přílohy XI směrnice 2007/46/ES a dodatečné požadavky na zkoušení systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému pro jeho uživatele uvedené v dodatku 3 přílohy XI směrnice 2007/46/ES se však použijí od 1. listopadu 2014 pouze na nové typy vozidel.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2, článku 2 a bodu 1 písm. a) a bodu 2 písm. b) odrážky i) přílohy se použije od 1. listopadu 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 353, 21.12.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 353, 21.12.2012, s. 31).


PŘÍLOHA

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

V příloze II části A:

a)

bod 5.3 se mění takto:

„5.3

Sanitní automobil

SC

vozidlo kategorie M určené k přepravě nemocných nebo raněných osob, které má pro tento účel zvláštní výstroj.“

b)

doplňují se nové body 5.11 a 5.12, které znějí:

„5.11

Motorová vozidla pro dopravu nadměrného nákladu

SL

silniční tahač nebo tahač pro návěs kategorie N3 splňující všechny následující podmínky:

a)

musí mít více než dvě nápravy a nejméně polovina náprav (nebo dvě ze tří náprav v případě vozidla se třemi nápravami a obdobně u vozidla s pěti nápravami) musí být konstruována pro současný pohon bez ohledu na skutečnost, zda může být jedna hnací náprava odpojena;

b)

musí být konstruována pro tahání a tlačení přípojného vozidla k dopravě nadměrného nákladu kategorie O4;

c)

minimální výkon jeho motoru je 350 kW a

d)

lze jej vybavit dalším předním spojovacím zařízením pro těžké přípojné hmotnosti.

5.12

Nosič různého zařízení

SM

terénní vozidlo kategorie N (definováno v bodě 2.3) zkonstruované a vyrobené pro tahání, tlačení, přepravu vyměnitelného zařízení a pro manipulaci s nimi, které

a)

má nejméně dva prostory pro montáž tohoto zařízení;

b)

má normalizovaná mechanická, hydraulická a/nebo elektrická rozhraní (např. odebíraný výkon motoru) pro pohon a manipulaci s výše uvedeným zařízením a

c)

splňuje definici ISO 3833-1977 oddíl 3.1.4 (zvláštní vozidlo).

Je-li vozidlo vybaveno pomocnou nákladní plošinou, její maximální délka nesmí překročit:

a)

1,4 násobek rozchodu přední nebo zadní nápravy vozidla, podle toho, která je v případě vozidel se dvěma nápravami širší, nebo

b)

2,0 násobek rozchodu přední nebo zadní nápravy vozidla, podle toho, která je v případě vozidel s více než dvěma nápravami širší.“

2)

Příloha IV se mění takto:

a)

Část I se mění takto:

i)

V tabulce se mění označení položky 2 na 2A a položka 38A se mění takto:

„38 A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

V dodatku 1 tabulce 1 se vkládají následující položky 3B a 38A:

„3 B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

 

B“

„38 A

Opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

 

X“

iii)

V dodatku 1 tabulce 2 se zrušuje položka 38 a vkládá se následující položka 3B:

„3 B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

 

B“

b)

Část II se mění takto:

i)

body 2 a 57 přílohy se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod 8.4, který zní:

„58.

Ochrana chodců

127

00

Brzdění (asistence při brzdění)

13-H

00 (Dodatek 9 a výše)“

3)

Příloha XI se nahrazuje touto:

PŘÍLOHA XI

DRUHY VOZIDEL ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A PRO NĚ PLATNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ES SCHVÁLENÍ TYPU

Dodatek 1

Obytné automobily, sanitní automobily a pohřební automobily

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

H

G+H

G+H

G+H

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

Směrnice 70/221/EHS

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

X

X

X

X

4

Umístění zadní registrační tabulky

Směrnice 70/222/EHS

X

X

X

X

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

X

X

X

X

5

Ovládací síla řízení

Směrnice 70/311/EHS

X

G

G

G

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

X

G

G

G

6

Zámky a závěsy dveří

Směrnice 70/387/EHS

B

G+B

 

 

6A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

 

 

6B

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

B

G+B

 

 

7

Zvuková výstražná zařízení

Směrnice 70/388/EHS

X

X

X

X

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

X

X

X

X

8

Zařízení pro nepřímý výhled

Směrnice 2003/97/ES

X

G

G

G

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

X

G

G

G

9

Brzdění

Směrnice 71/320/EHS

X

G

G

G

9A

Brzdění vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Brzdění vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13

 

 

G (3)

G (3)

10

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

Směrnice 72/245/EHS

X

X

X

X

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

X

X

X

X

12

Vnitřní vybavení

Směrnice 74/60/EHS

C

G+C

 

 

12A

Vnitřní vybavení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 21

C

G+C

 

 

13

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

Směrnice 74/61/EHS

X

G

G

G

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

X

G

 

 

14

Mechanismus řízení při nárazu

Směrnice 74/297/EHS

X

G

 

 

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

X

G

 

 

15

Pevnost sedadel

Směrnice 74/408/EHS

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sedadla autobusů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 80

 

 

X

X

16

Vnější výčnělky

Směrnice 74/483/EHS

X pro kabinu; A+Z pro zbytek vozidla

G pro kabinu; A+Z pro zbytek vozidla

 

 

16A

Vnější výčnělky

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 26

X pro kabinu; A+Z pro zbytek vozidla

G pro kabinu; A+Z pro zbytek vozidla

 

 

17

Rychloměrné zařízení a zpětný chod

Směrnice 75/443/EHS

X

X

X

X

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

X

X

X

X

18

Štítky (povinné)

Směrnice 76/114/EHS

X

X

X

X

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

X

X

X

X

19

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Směrnice 76/115/EHS

D

G+L

G+L

G+L

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

D

G+L

G+L

G+L

20

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Směrnice 76/756/EHS

A+N

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

A+N

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

A+G+N pro kabinu; A+N pro zbytek vozidla

21

Odrazky

Směrnice 76/757/EHS

X

X

X

X

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

X

X

X

X

22

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, denní, boční obrysové

Směrnice 76/758/EHS

X

X

X

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

X

X

X

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

X

X

X

X

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

X

X

X

X

23

Směrové svítilny

Směrnice 76/759/EHS

X

X

X

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

X

X

X

X

24

Svítilny zadních registračních tabulek

Směrnice 76/760/EHS

X

X

X

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

X

X

X

X

25

Světlomety (včetně žárovek)

Směrnice 76/761/EHS

X

X

X

X

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

X

X

X

X

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

X

X

X

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

X

X

X

X

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

X

X

X

X

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

X

X

X

X

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

X

X

X

X

26

Přední mlhové světlomety

Směrnice 76/762/EHS

X

X

X

X

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

X

X

X

X

27

Odtahové úchyty

Směrnice 77/389/EHS

E

E

E

E

27A

Tažné zařízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

E

E

E

E

28

Zadní mlhové svítilny

Směrnice 77/538/EHS

X

X

X

X

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

X

X

X

X

29

Zpětné světlomety

Směrnice 77/539/EHS

X

X

X

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

X

X

X

X

30

Parkovací svítilny

Směrnice 77/540/EHS

X

X

X

X

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

X

X

X

X

31

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

Směrnice 77/541/EHS

D

G+M

G+M

G+M

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

D

G+M

G+M

G+M

32

Pole výhledu

Směrnice 77/649/EHS

X

G

 

 

32A

Pole výhledu směrem dopředu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 125

X

G

 

 

33

identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů

Směrnice 78/316/EHS

X

X

X

X

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

X

X

X

X

34

Odmrazování/odmlžování

Směrnice 78/317/EHS

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Ostřikovače/stírače

Směrnice 78/318/EHS

X

G(6)

(6)

(6)

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Systémy vytápění

Směrnice 2001/56/ES

X

X

X

X

36A

Systémy vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

X

X

X

X

37

Kryty kol

Směrnice 78/549/EHS

X

G

 

 

37A

Kryty kol

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1009/2010

X

G

 

 

38

Opěrky hlavy

Směrnice 78/932/EHS

D

G+D

 

 

38A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

D

G+D

A

A

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Hmotnosti a rozměry (osobní vozy)

Směrnice 92/21/EHS

X

X

 

 

44A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

X

X

 

 

45

Bezpečnostní zasklení

Směrnice 92/22/EHS

J

G+J

G+J

G+J

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

X

G

G

G

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

X

G

 

 

46C

Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 54

G

G

G

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

X

G

G

G

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

X

G

 

 

47

Omezovače rychlosti

Směrnice 92/24/EHS

 

 

X

X

47A

Omezení rychlosti vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 89

 

 

X

X

48

Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než podle bodu 44)

Směrnice 97/27/ES

 

 

X

X

48A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

 

 

X

X

50

Spojovací zařízení

Směrnice 94/20/ES

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Hořlavost

Směrnice 95/28/ES

 

 

 

G pro kabinu; X pro zbytek vozidla

51A

Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 118

 

 

 

G pro kabinu; X pro zbytek vozidla

52

Autobusy a autokary

Směrnice 2001/85/ES

 

 

A

A

52A

Vozidla kategorie M2 a M3

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 107

 

 

A

A

52B

Pevnost nástavby velkých osobních vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 66

 

 

A

A

53

Čelní náraz

Směrnice 96/79/ES

N/A

NEPOUŽIJE SE

 

 

53A

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 94

N/A

N/A

 

 

54

Boční náraz

Směrnice 96/27/ES

N/A

N/A

 

 

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

N/A

N/A

 

 

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

X

N/A.

Veškeré systémy ochrany cestujících v případě čelního nárazu dodané s vozidlem však musí splňovat požadavky a musí být označeny.

 

 

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

N/A

N/A

 

 

61

Klimatizační systém

Směrnice 2006/40/ES

X

G (14)

 

 

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

X

X

X

X

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Ukazatele rychlostních stupňů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 65/2012

X

G

 

 

65

Vyspělý systém nouzového brzdění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 347/2012

 

 

N/A (16)

N/A (16)

66

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 351/2012

 

 

N/A (17)

N/A (17)

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

X

X

X

X

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

X

G

 

 

69

Elektrická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

X

X

X

X

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

X

X

X

X

Dodatečné požadavky pro sanitní automobily

Prostor pro pacienta musí splňovat technické požadavky normy EN 1789:2007 +A1: 2010 +A2:2014 „Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance“, s výjimkou oddílu 6.5 „Soupis výstroje“. Doklad o shodě se předkládá se zkušebním protokolem technické zkušebny. Pokud se počítá s prostorem pro invalidní vozík, platí požadavky uvedené v dodatku 3, které se týkají zádržných systémů pro vozík a osobu na vozíku.

Dodatek 2

Vozidla ozbrojených sil

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007.

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

Směrnice 70/221/EHS

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Umístění zadní registrační tabulky

Směrnice 70/222/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Ovládací síla řízení

Směrnice 70/311/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Zámky a závěsy dveří

Směrnice 70/387/EHS

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Zvuková výstražná zařízení

Směrnice 70/388/EHS

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Zařízení pro nepřímý výhled

Směrnice 2003/97/ES

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Brzdění

Směrnice 71/320/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Brzdění vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Brzdová zařízení osobních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

Směrnice 72/245/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Vnitřní vybavení

Směrnice 74/60/EHS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Vnitřní vybavení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

Směrnice 74/61/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Mechanismus řízení při nárazu

Směrnice 74/297/EHS

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Pevnost sedadel

Směrnice 74/408/EHS

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedadla autobusů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Vnější výčnělky

Směrnice 74/483/EHS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Vnější výčnělky

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Rychloměrné zařízení a zpětný chod

Směrnice 75/443/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Povinné štítky

Směrnice 76/114/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Směrnice 76/115/EHS

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci;

Směrnice 76/756/EHS

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Odrazky

Směrnice 76/757/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

Směrnice 76/758/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Směrové svítilny

Směrnice 76/759/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Svítilny zadních registračních tabulek

Směrnice 76/760/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Světlomety (včetně žárovek)

Směrnice 76/761/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Přední mlhové světlomety

Směrnice 76/762/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Odtahové úchyty

Směrnice 77/389/EHS

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Zadní mlhové svítilny

Směrnice 77/538/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Zpětné světlomety

Směrnice 77/539/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkovací svítilny

Směrnice 77/540/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

Směrnice 77/541/EHS

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Pole výhledu

Směrnice 77/649/EHS

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Pole výhledu směrem dopředu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů/Identifikace ovladačů, kontrolek a indikátorů

Směrnice 78/316/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Odmrazování/odmlžování

Směrnice 78/317/EHS

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Ostřikovače/stírače

Směrnice 78/318/EHS

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systémy vytápění

Směrnice 2001/56/ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systémy vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Kryty kol

Směrnice 78/549/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Kryty kol

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Opěrky hlavy

Směrnice 78/932/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Boční ochrana

Směrnice 89/297/EHS

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Boční ochrana nákladních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systémy proti rozstřiku

Směrnice 91/226/EHS

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systémy proti rozstřiku

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Hmotnosti a rozměry (osobní vozy)

Směrnice 92/21/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bezpečnostní zasklení

Směrnice 92/22/EHS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Omezovače rychlosti

Směrnice 92/24/EHS

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Omezení rychlosti vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než podle bodu 44)

Směrnice 97/27/ES

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Vnější výčnělky kabin

Směrnice 92/114/EHS

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Užitková vozidla s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Spojovací zařízení

Směrnice 94/20/ES

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN); montáž schváleného typu ZSVN

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Hořlavost

Směrnice 95/28/ES

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy a autokary

Směrnice 2001/85/ES

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Vozidla kategorie M2 a M3

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Pevnost nástavby velkých osobních vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Čelní náraz

Směrnice 96/79/ES

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 94

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Boční náraz

Směrnice 96/27/ES

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

(prázdný)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí

Směrnice 98/91/ES

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Ochrana proti podjetí zepředu

Směrnice 2000/40/ES

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (FUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zepředu (FUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

N/A

 

 

N/A

 

-

 

 

 

 

60

(prázdný)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Klimatizační systémy

Směrnice 2006/40/ES

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Ukazatele rychlostních stupňů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Vyspělý systém nouzového brzdění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elektrická bezpečnost;

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dodatek 3

Vozidla přístupná pro invalidní vozík

Bod

Předmět

Regulační akt

M1

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

G+W0

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007.

G+W1

3

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

Směrnice 70/221/EHS

X+W2

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

X+W2

3B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

X

4

Umístění zadní registrační tabulky

Směrnice 70/222/EHS

X

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

X

5

Ovládací síla řízení

Směrnice 70/311/EHS

G

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

G

6

Zámky a závěsy dveří

Směrnice 70/387/EHS

X

6A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

6B

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

X

7

Zvuková výstražná zařízení

Směrnice 70/388/EHS

X

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

X

8

Zařízení pro nepřímý výhled

Směrnice 2003/97/ES

X

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

X

9

Brzdění

Směrnice 71/320/EHS

G

9B

Brzdová zařízení osobních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

G+ A1

10

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

Směrnice 72/245/EHS

X

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

X

12

Vnitřní vybavení

Směrnice 74/60/EHS

G+C

12A

Vnitřní vybavení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 21

G+C

13

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

Směrnice 74/61/EHS

X

13B

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

X

14

Mechanismus řízení při nárazu

Směrnice 74/297/EHS

G

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

G

15

Pevnost sedadel

Směrnice 74/408/EHS

G+W3

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

G+W3

16

Vnější výčnělky

Směrnice 74/483/EHS

G+W4

16A

Vnější výčnělky

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 26

G+W4

17

Rychloměrné zařízení a zpětný chod

Směrnice 75/443/EHS

X

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

X

18

Povinné štítky

Směrnice 76/114/EHS

X

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

X

19

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Směrnice 76/115/EHS

X+W5

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

X+W5

20

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Směrnice 76/756/EHS

X

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

X

21

Odrazky

Směrnice 76/757/EHS

X

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

X

22

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

Směrnice 76/758/EHS

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

X

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

X

23

Směrové svítilny

Směrnice 76/759/EHS

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

X

24

Svítilny zadních registračních tabulek

Směrnice 76/760/EHS

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

X

25

Světlomety (včetně žárovek)

Směrnice 76/761/EHS

X

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

X

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

X

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

X

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

X

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

X

26

Přední mlhové světlomety

Směrnice 76/762/EHS

X

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

X

27

Odtahové úchyty

Směrnice 77/389/EHS

E

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

E

28

Zadní mlhové svítilny

Směrnice 77/538/EHS

X

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

X

29

Zpětné světlomety

Směrnice 77/539/EHS

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

X

30

Parkovací svítilny

Směrnice 77/540/EHS

X

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

X

31

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

Směrnice 77/541/EHS

X+W6

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

X+W6

32

Pole výhledu

Směrnice 77/649/EHS

G

32A

Pole výhledu směrem dopředu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 125

G

33

Identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů/Identifikace ovladačů, kontrolek a indikátorů

Směrnice 78/316/EHS

X

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

X

34

Odmrazování/odmlžování

Směrnice 78/317/EHS

G (5)

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

G(5)

35

Ostřikovače/stírače

Směrnice 78/318/EHS

G(6)

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

G(6)

36

Systémy vytápění

Směrnice 2001/56/ES

X

36A

Systémy vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

X

37

Kryty kol

Směrnice 78/549/EHS

G

37A

Kryty kol

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1009/2010

G

38

Opěrky hlavy

Směrnice 78/932/EHS

X

38A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

X

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

X+W1 (8)

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

X+W1 (9)

44

Hmotnosti a rozměry (osobní vozy)

Směrnice 92/21/EHS

X+W8

44A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

X+W8

45

Bezpečnostní zasklení

Směrnice 92/22/EHS

G

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

G

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

X

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

X

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

X

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

X

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

G (9A)

50

Spojovací zařízení

Směrnice 94/20/ES

X (10)

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

X (10)

53

Čelní náraz

Směrnice 96/79/ES

N/A

53A

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 94

N/A

54

Boční náraz

Směrnice 96/27/ES

N/A

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

N/A

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

G

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

N/A

61

Klimatizační systémy

Směrnice 2006/40/ES

G

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

X

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

X (15)

64

Ukazatele rychlostních stupňů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 65/2012

G

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

X

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

X

69

Elektrická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

X

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

X

Dodatečné požadavky na zajištění invalidního vozíku a na zádržné systémy pro jeho uživatele

Poznámka:

Platí následující oddíl 1 společně s oddílem 2 nebo 3.

0.   Definice

0.1

Náhradní invalidní vozík je pevný, opakovaně použitelný invalidní vozík popsaný v oddílu 3 normy ISO 10542-1:2012.

0.2

Bod P je místem, kde se nachází kyčel uživatele sedícího na náhradním invalidním vozíku popsaném v oddílu 3 normy ISO 10542-1:2012.

1.   Obecné požadavky

1.1

Každé místo pro invalidní vozík musí být vybaveno kotevními úchyty, k nimž se upevní systém zajištění invalidního vozíku a zádržný systém jeho uživatele.

1.2

Spodní kotevní úchyty pásů pro uživatele invalidního vozíku musí být umístěny vzhledem k bodu P na náhradním invalidním vozíku, který se nachází v cestovní pozici určené výrobcem, v souladu s předpisem EHK OSN č. 14-7 bodem 5.4.2.2. Vlastní horní kotevní úchyt(úchyty) musí být umístěn(y) alespoň 1 100 mm nad vodorovnou rovinou procházející body styku zadních pneumatik náhradního invalidního vozíku a podlahy vozidla. Tato podmínka musí být splněna po zkoušce provedené v souladu s níže uvedeným bodem 2.

1.3

Provede se posouzení pásu systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému jeho uživatele s cílem zajistit soulad s ustanoveními předpisu EHK OSN č. 16-06 bodů 8.2.2 až 8.2.2.4 a 8.3.1 až 8.3.4.

1.4

Minimální počet kotevních úchytů pro dětskou sedačku ISOFIX nemusí být stanoven. V případě vícestupňového schválení, kde byl systém kotevních úchytů ISOFIX ovlivněn přestavbou, se systém buď podrobí nové zkoušce, nebo se kotevní úchyty učiní nepoužitelnými. V případě, že se kotevní úchyty stanou nepoužitelnými, je třeba odstranit štítky ISOFIX a informovat o tom náležitě nabyvatele vozidla.

2.   Statické zkoušení uvnitř vozidla

2.1   Zádržné systémy pro uživatele invalidního vozíku

2.1.1

Zádržné systémy pro uživatele invalidního vozíku musí odolávat statickým silám předepsaným pro kotevní úchyty zádržných systému pro uživatele invalidních vozíků v předpisu EHK OSN č. 14-7 současně se statickými silami působícími na úchyty systému zajištění vozíku, jak je uvedeno níže v bodě 2.2.

2.2   Kotevní úchyty systému zajištění invalidního vozíku

Kotevní úchyty systému zajištění invalidního vozíku musí po dobu nejméně 0,2 s odolávat následujícím silám působícím prostřednictvím náhradního invalidního vozíku (nebo vhodného náhradního invalidního vozíku, jehož rozvor nápravy, výška sedadla a body upevnění pro systém zajištění jsou v souladu se specifikací pro náhradní invalidní vozík) ve výšce 300 +/- 100 mm nad plochou, na níž spočívá náhradní invalidní vozík:

2.2.1

V případě invalidního vozíku orientovaného směrem vpřed souběžná síla působící současně se silou na kotevní úchyty zádržného systému pro uživatele invalidního vozíku dosahující 24,5 kN a

2.2.2

druhá zkouška působení statickou silou 8,2 kN směrující do přední části vozidla.

2.2.3

V případě invalidního vozíku orientovaného směrem vzad souběžná síla působící současně se silou na kotevní úchyty zádržného systému pro uživatele invalidního vozíku dosahující 8,2 kN a

2.2.4

druhá zkouška působení statickou silou 24,5 kN směrující do zadní části vozidla.

2.3   Konstrukční části systému

2.3.1

Všechny konstrukční části systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému pro jeho uživatele musí splňovat požadavky normy ISO 10542-1:2012. Dynamická zkouška specifikovaná v příloze A a v bodech 5.2.2 a 5.2.3 normy ISO 10542-1:2012 se však provádí na úplném systému zajištění invalidního vozíku a zádržném systému pro jeho uživatele za použití geometrie ukotvení vozidla namísto zkušební geometrie specifikované v příloze A normy ISO 10542-1:2012. To lze provádět v rámci struktury vozidla nebo na náhradním modelu, který odpovídá geometrii ukotvení systému zajištění invalidního vozíku a zádržnému systému pro jeho uživatele daného vozidla. Každé ukotvení se musí být umístěno s tolerancí stanovenou v bode 7.7.1 předpisu EHK OSN č. 16-06.

2.3.2

Je-li zádržný systém pro uživatele invalidního vozíku součástí systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému pro jeho uživatele podle předpisu EHK OSN, musí být podroben dynamické zkoušce úplného systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému pro jeho uživatele specifikované v bodě 2.3.1, ale požadavky bodů 5.1, 5.3 a 5.4 normy ISO10542-1:2012 budou považovány za splněné.

3.   Dynamické zkoušení uvnitř vozidla

3.1

Úplný soubor systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému musí být podroben dynamické zkoušce v souladu s body 5.2.2 a 5.2.3 a s přílohou A normy ISO 10542-1:2012, která zkouší současně všechny konstrukční části všechna ukotvení úplné základní karoserie vozidla (body-in-white) nebo odpovídajícího modelu.

3.2

Konstrukční části systému zajištění invalidního vozíku a zádržného systému musí splňovat příslušné požadavky bodů 5.1, 5.3 a 5.4. normy ISO10542-1:2012. Tyto požadavky považují za splněné u zádržného systému pro uživatele invalidního vozíku, pokud je schválen podle předpisu EHK OSN č. 16-06.

Dodatek 4

Další vozidla zvláštního určení (včetně zvláštní skupiny, nosičů zvláštního zařízení a přípojných karavanů)

Požadavky přílohy IV musí být splněny v největší možné míře: uplatnění výjimek je možné pouze tehdy, pokud výrobce prokáže ke spokojenosti schvalovacího orgánu, že vozidlo vzhledem ke své zvláštní funkci nemůže splňovat veškeré požadavky.

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007.

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

Směrnice 70/221/EHS

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Umístění zadní registrační tabulky

Směrnice 70/222/EHS

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Ovládací síla řízení

Směrnice 70/311/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Zámky a závěsy dveří

Směrnice 70/387/EHS

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Zvuková výstražná zařízení

Směrnice 70/388/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Zařízení pro nepřímý výhled

Směrnice 2003/97/ES

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Brzdění

Směrnice 71/320/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Brzdění vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X + U1(3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Brzdová zařízení osobních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

Směrnice 72/245/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

Směrnice 74/61/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Mechanismus řízení při nárazu

Směrnice 74/297/EHS

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Pevnost sedadel

Směrnice 74/408/EHS

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedadla autobusů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Rychloměrné zařízení a zpětný chod

Směrnice 75/443/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Povinné štítky

Směrnice 76/114/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Směrnice 76/115/EHS

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Směrnice 76/756/EHS

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Odrazky

Směrnice 76/757/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

Směrnice 76/758/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Směrové svítilny

Směrnice 76/759/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Svítilny zadních registračních tabulek

Směrnice 76/760/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Světlomety (včetně žárovek)

Směrnice 76/761/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Přední mlhové světlomety

Směrnice 76/762/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Odtahové úchyty

Směrnice 77/389/EHS

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Zadní mlhové svítilny

Směrnice 77/538/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Zpětné světlomety

Směrnice 77/539/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkovací svítilny

Směrnice 77/540/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

Směrnice 77/541/EHS

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů/Identifikace ovladačů, kontrolek a indikátorů

Směrnice 78/316/EHS

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Odmrazování/odmlžování

Směrnice 78/317/EHS

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Ostřikovače/stírače

Směrnice 78/318/EHS

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systémy vytápění

Směrnice 2001/56/ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systémy vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Boční ochrana

Směrnice 89/297/EHS

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Boční ochrana nákladních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systémy proti rozstřiku

Směrnice 91/226/EHS

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systémy proti rozstřiku

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Bezpečnostní zasklení

Směrnice 92/22/EHS

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Omezovače rychlosti

Směrnice 92/24/EHS

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Omezení rychlosti vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než podle bodu 44)

Směrnice 97/27/ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Vnější výčnělky kabin

Směrnice 92/114/EHS

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Užitková vozidla s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Spojovací zařízení

Směrnice 94/20/ES

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN); montáž schváleného typu ZSVN

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Hořlavost

Směrnice 95/28/ES

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy a autokary

Směrnice 2001/85/ES

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Vozidla kategorie M2 a M3

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Pevnost nástavby velkých osobních vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Boční náraz

Směrnice 96/27/ES

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí

Směrnice 98/91/ES

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)