ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.068.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 68

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
7. března 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/115/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách

1

 

 

Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách

2

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

7.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. prosince 2013

o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách

(2014/115/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednání o revizi Dohody Světové obchodní organizace o vládních zakázkách (dále jen „dohoda z roku 1994“) byla zahájena v lednu 1999 na základě čl. XXIV odst. 7 písm. b) uvedené dohody.

(2)

Jednání vedla Komise po konzultaci se zvláštním výborem zřízeným čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3)

Dne 15. prosince 2011 dosáhly strany dohody politické dohody na ministerské úrovni o výsledcích jednání. Dohoda na politické úrovni byla stvrzena přijetím rozhodnutí o výsledcích jednání Výborem pro vládní zakázky dne 30. března 2012. Na základě tohoto rozhodnutí, jež zahrnuje Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (dále jen „protokol“), potvrdily strany dohody z roku 1994 znění protokolu a otevřely ho pro své přijetí stranami dohody z roku 1994.

(4)

Protokol by měl být schválen jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie schvalovací listinu uvedenou v bodě 3 protokolu, v souladu s čl. XXIV odst. 9 dohody z roku 1994, a vyjádřit tím souhlas Unie být protokolem vázána (1).

Článek 3

Protokol nesmí být vykládán tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány před soudy Unie nebo členských států.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. prosince 2013.

Za Radu

předseda

E. GUSTAS


(1)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


7.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/2


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně Dohody o vládních zakázkách

PROTOKOL O ZMĚNĚ DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH

Příloha Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách

Dodatek I Závěrečný dodatek I Nabídky stran Dohody o vládních zakázkách v rámci jednání o působnosti této dohody

Závěrečný dodatek I nabídka Arménské republiky

Závěrečný dodatek I nabídka Kanady

Budoucí dodatek I závazky Evropské unie (v konečném znění)

Závěrečný dodatek I nabídka zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

Závěrečný dodatek I nabídka Islandu

Závěrečný dodatek I nabídka Izraele

Závěrečný dodatek I nabídka Japonska

Závěrečný dodatek I nabídka Korejské republiky

Závěrečný dodatek I nabídka Lichtenštejnského knížectví

Závěrečný dodatek I nabídka Nizozemského království s ohledem na Arubu

Závěrečný dodatek I nabídka Norska

Závěrečný dodatek I nabídka Singapuru

Závěrečný dodatek I nabídka Švýcarska

Závěrečný dodatek I nabídka samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu*

Závěrečný dodatek I nabídka Spojených států amerických

Dodatek II

Dodatek III

Dodatek IV

STRANY DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH, která byla uzavřena dne 15. dubna 1994 v Marrákeši (dále jen „dohoda z roku 1994“),

POTÉ, CO SE USKUTEČNILA další jednání podle čl. XXIV odst. 7 písm. b) a c) dohody z roku 1994;

SE DOHODLY TAKTO:

1.

Preambule, články I až XXIV a dodatky dohody z roku 1994 se zrušují a nahrazují se ustanoveními obsaženými v příloze tohoto protokolu.

2.

Tento protokol je otevřen k přijetí stranami dohody z roku 1994.

3.

Tento protokol vstupuje v platnost pro ty strany dohody z roku 1994, které uložily příslušné listiny o jeho přijetí, uplynutím třiceti dnů od uložení listiny dvěma třetinami stran dohody z roku 1994. Poté protokol vstupuje v platnost pro každou stranu dohody z roku 1994, která uložila příslušnou listinu o jeho přijetí, uplynutím třiceti dnů od uložení listiny.

4.

Tento protokol se uloží u generálního ředitele WTO, který jednotlivým stranám dohody z roku 1994 neprodleně poskytne jeho ověřený opis a oznámení o každém jeho přijetí.

5.

Tento protokol se zaregistruje v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

V Ženevě třicátého března roku dva tisíce dvanáct, v jediném vyhotovení v anglickém, francouzském a španělském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, není-li s ohledem na dodatky stanoveno jinak.


PŘÍLOHA PROTOKOLU O ZMĚNĚ DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH

PREAMBULE

STRANY TÉTO DOHODY (dále jen „strany“),

UZNÁVAJÍCE potřebu účinného mnohostranného rámce pro vládní zakázky s cílem dosáhnout větší liberalizace a rozšíření mezinárodního obchodu a zlepšení rámce pro mezinárodní obchod;

UZNÁVAJÍCE, že by opatření týkající se vládních zakázek neměla být připravována, přijímána ani uplatňována za účelem poskytování ochrany tuzemským dodavatelům, zboží nebo službám a neměla by vést k diskriminaci zahraničních dodavatelů, zboží nebo služeb;

UZNÁVAJÍCE, že integrita a předvídatelnost systémů pro zadávání vládních zakázek je důležitá pro účinné a účelné řízení veřejných zdrojů, výkonnost ekonomik stran a fungování mnohostranného obchodního systému;

UZNÁVAJÍCE, že by procedurální závazky podle této dohody měly být dostatečně pružné, aby bylo možné zohlednit zvláštní situaci každé strany;

UZNÁVAJÍCE, že je nutné přihlédnout k rozvojovým, finančním a obchodním potřebám rozvojových zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí;

UZNÁVAJÍCE význam transparentních opatření týkajících se vládních zakázek, zadávání zakázek transparentním a nestranným způsobem a zamezení střetu zájmů a korupčním praktikám v souladu s použitelnými mezinárodními nástroji, jako je Úmluva OSN proti korupci;

UZNÁVAJÍCE význam využívání a PODPORUJÍCE využívání elektronických prostředků při zadávání zakázek, na něž se vztahuje tato dohoda;

PŘEJÍCE SI podpořit přijetí této dohody a přistoupení k ní ze strany členů WTO, kteří dosud jejími stranami nejsou;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

komerčním zbožím či službami typ zboží nebo služeb, které se na obchodním trhu běžně prodávají nebo nabízejí nevládním odběratelům k nevládním účelům a které obvykle kupují nevládní odběratelé k nevládním účelům;

b)

výborem Výbor pro vládní zakázky zřízený podle čl. XXI odst. 1;

c)

stavební službou služba, jejímž cílem je jakákoli realizace inženýrských staveb nebo stavebních prací, na základě oddílu 51 prozatímní ústřední klasifikace produkce vypracované OSN (CPC);

d)

zemí jakékoli samostatné celní území, které je stranou této dohody. V případě samostatného celního území, které je stranou této dohody, je-li určitý pojem v této dohodě blíže vymezen výrazem „vnitrostátní“, má se za to, že se tento pojem vztahuje na dané celní území, není-li stanoveno jinak;

e)

dny dny kalendářní;

f)

elektronickou aukcí opakující se postup, při němž dodavatelé využívají elektronických prostředků pro prezentaci buď nových cen, nebo nových hodnot pro kvantifikovatelné necenové prvky nabídek, které souvisejí s hodnotícími kritérii, nebo pro prezentaci obojího a jenž umožňuje řazení a přeřazování nabídek;

g)

výrazem písemně nebo písemný jakékoli slovní nebo číselné vyjádření, které lze číst, reprodukovat a následně sdělovat. Může se jednat i o elektronicky předávané nebo uchovávané informace;

h)

omezeným nabídkovým řízením řízení, ve kterém zadavatel kontaktuje jednoho nebo více dodavatelů dle svého výběru;

i)

opatřením jakýkoli právní předpis, postup, administrativní pokyny či praxe nebo jakýkoli jiný krok zadavatele ve vztahu k zahrnuté zakázce;

j)

stálým seznamem seznam dodavatelů, kteří podle zadavatele splňují podmínky pro účast na tomto seznamu a které zadavatel zamýšlí využít více než jednou;

k)

oznámením zamýšlené zakázky oznámení uveřejněné zadavatelem vyzývající dodavatele, kteří mají zájem, k podání žádosti o účast, nabídky nebo obojího;

l)

kompenzací jakákoli podmínka nebo závazek, které se využívají k podpoře místního rozvoje nebo ke zlepšení platební bilance strany, jako je použití vnitrostátního obsahu, udělování licencí na technologii, investiční požadavky, výměnný obchod nebo podobná opatření či požadavky;

m)

otevřeným nabídkovým řízením řízení, při němž mohou své nabídky podat všichni dodavatelé, kteří mají zájem;

n)

osobou fyzická osoba nebo právnická osoba;

o)

zadavatelem subjekt, na který se vztahuje příloha 1, 2 nebo 3 dodatku I týkajícího se určité strany;

p)

kvalifikovaným dodavatelem dodavatel, jehož zadavatel uznává jako splňujícího podmínky účasti;

q)

výběrovým nabídkovým řízením řízení, v němž zadavatel vyzve k podání nabídky pouze kvalifikované dodavatele;

r)

službami rovněž stavební práce, není-li uvedeno jinak;

s)

normou dokument schválený uznaným orgánem, který upravuje obecné a opakované použití pravidla, pokyny nebo vlastnosti zboží či služeb nebo k nim se vztahující postupy a výrobní metody, jejichž dodržování není závazné. Norma může také zahrnovat požadavky na terminologii, symboly, obal, značení nebo označování výrobku, pokud se týkají zboží, služby, postupu nebo výrobní metody, nebo se jimi výlučně zabývat;

t)

dodavatelem osoba nebo skupina osob, která poskytuje nebo by mohla poskytovat zboží či služby, a

u)

technickou specifikací požadavek nabídkového řízení, který:

i)

stanoví vlastnosti zboží nebo služeb, které mají být pořízeny, včetně jakosti, výkonu, bezpečnosti a rozměrů nebo postupů a metod jejich výroby nebo poskytování, nebo

ii)

se týká požadavků na terminologii, symboly, obaly, značení nebo označování výrobku, pokud se týkají zboží či služby.

Článek II

Oblast působnosti

1.   Tato dohoda se vztahuje na jakékoli opatření týkající se zadávání zahrnutých zakázek bez ohledu na to, zda se uskutečňuje výhradně nebo částečně elektronickými prostředky.

2.   Pro účely této dohody se zahrnutou zakázkou rozumí zakázka pro státní účely:

a)

na pořízení zboží, služeb nebo jejich kombinace:

i)

jak jsou specifikovány v přílohách jednotlivých stran v dodatku I a

ii)

za účelem jiným, než je komerční prodej či další prodej nebo použití v souvislosti s výrobou nebo dodávkou zboží či poskytováním služeb pro komerční prodej či další prodej;

b)

uskutečňovaná všemi smluvními prostředky včetně koupě, koupě na splátky, pronájmu nebo nájmu s právem následné koupě nebo bez něj;

c)

jejíž hodnota, která je odhadnuta v souladu s odstavci 6 až 8, se v okamžiku uveřejnění oznámení v souladu s článkem VII rovná příslušnému finančnímu limitu stanovenému v přílohách jednotlivých stran v dodatku I, nebo je vyšší;

d)

vypsaná zadavatelem a

e)

která není z působnosti jinak vyloučena v odstavci 3 nebo v přílohách jednotlivých stran v dodatku I.

3.   Není-li v přílohách jednotlivých stran v dodatku I stanoveno jinak, nevztahuje se tato dohoda na:

a)

nabývání nebo pronájem pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv k nim;

b)

mimosmluvní ujednání nebo jakoukoli formu pomoci, kterou strany poskytují, včetně dohod o spolupráci, grantů, půjček, kapitálových injekcí, záruk a daňových pobídek;

c)

pořizování nebo získávání služeb finančních agentur nebo depozitních služeb, konkurzních služeb a služeb pro řízení v případě regulovaných finančních institucí nebo odbytových, výplatních a distribučních služeb pro cenné papíry vydané orgány veřejné správy, včetně půjček a vládních dluhopisů, směnek a jiných cenných papírů;

d)

smlouvy na zajišťování veřejné zaměstnanosti;

e)

zadávací řízení prováděná:

i)

za konkrétním účelem poskytování mezinárodní pomoci, včetně rozvojové pomoci;

ii)

podle zvláštního postupu nebo podmínky mezinárodní dohody o rozmisťování vojsk nebo o společném provádění projektu signatářskými zeměmi; nebo

iii)

podle zvláštního postupu nebo podmínky mezinárodní organizace nebo financovaná mezinárodními granty, půjčkami nebo jinou pomocí, kde by platný postup nebo podmínka byl v rozporu s touto dohodou.

4.   Každá strana ve svých přílohách v dodatku I specifikuje tyto informace:

a)

v příloze 1 ústřední orgány státní správy, na jejichž zakázky se vztahuje tato dohoda;

b)

v příloze 2 nižší než ústřední orgány státní správy, na jejichž zakázky se vztahuje tato dohoda;

c)

v příloze 3 všechny ostatní subjekty, na jejichž zakázky se vztahuje tato dohoda;

d)

v příloze 4 zboží, na které se vztahuje tato dohoda;

e)

v příloze 5 služby, jiné než stavební, na které se vztahuje tato dohoda;

f)

v příloze 6 stavební služby, na které se vztahuje tato dohoda, a

g)

v příloze 7 jakékoli obecné poznámky.

5.   Pokud zadavatel v souvislosti se zahrnutou zakázkou vyžaduje, aby osoby, které nejsou uvedeny v přílohách dané strany v dodatku I, zadávaly zakázky v souladu s určitými požadavky, použije se na tyto požadavky přiměřeně článek IV.

6.   Při odhadování hodnoty zakázky za účelem zjištění, zda jde o zahrnutou zakázku, zadavatel:

a)

zakázku nerozdělí na dílčí zakázky ani nevybere či nepoužije určitou oceňovací metodu pro odhad její hodnoty s cílem zakázku úplně nebo částečně vyloučit z působnosti této dohody, a

b)

uvede odhadovanou maximální celkovou hodnotu zakázky za celou dobu jejího trvání, bez ohledu na to, zda bude zadána jednomu či více dodavatelům, přičemž zohlední všechny formy odměňování, včetně:

i)

prémií, honorářů, provizí a úroků, a

ii)

pokud zakázka stanoví možnost opcí, celkové hodnoty těchto opcí.

7.   Pokud je při jediném požadavku na zakázku zadáno více samostatných zakázek nebo je zadána zakázka v samostatných částech (dále jen „opakující se zakázky“), základem pro výpočet odhadované maximální celkové hodnoty je buď:

a)

hodnota opakujících se zakázek na zboží nebo služby téhož druhu zadaných během předcházejících dvanácti měsíců nebo předcházejícího rozpočtového roku zadavatele, přičemž tato hodnota je pokud možno upravena s ohledem na očekávané změny množství či hodnoty zboží nebo služeb pořizovaných v následujících dvanácti měsících; nebo

b)

odhadovaná hodnota opakujících se zakázek na zboží nebo služby téhož druhu, jež mají být zadány během dvanácti měsíců, které následují po zadání první zakázky, či v rozpočtovém roce zadavatele.

8.   V případě zakázky zadávané prostřednictvím koupě na splátky, pronájmu či nájmu zboží nebo služeb nebo zakázky, jejíž celková cena není stanovena, je základem pro ocenění:

a)

v případě zakázek na dobu určitou:

i)

pokud tato doba trvá nejvýše dvanáct měsíců, celková odhadovaná maximální hodnota zakázky za celou dobu trvání; nebo

ii)

pokud tato doba přesahuje dvanáct měsíců, její celková odhadovaná maximální hodnota včetně odhadované zůstatkové hodnoty;

b)

v případě zakázek na dobu neurčitou odhadovaná měsíční splátka vynásobená 48, a

c)

není-li jisté, zda se jedná o zakázku na dobu určitou, použije se písmeno b).

Článek III

Bezpečnost a obecné výjimky

1.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by kterékoli straně bránilo učinit krok nebo neuveřejnit informace, které považuje za nezbytné pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů týkajících se zakázek na zbraně, střelivo či vojenský materiál nebo zakázek, které jsou nepostradatelné pro národní bezpečnost nebo pro účely obrany státu.

2.   S výhradou požadavku, aby taková opatření nebyla uplatňována způsobem, který by vedl ke svévolné nebo neoprávněné diskriminaci stran, pokud převládají stejné podmínky, nebo ke skrytým omezením mezinárodního obchodu, nelze žádné ustanovení této dohodě vykládat tak, že by kterékoli straně bránilo ukládat nebo prosazovat opatření:

a)

nutná k ochraně veřejné mravnosti, pořádku nebo bezpečnosti;

b)

nutná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin;

c)

nutná k ochraně duševního vlastnictví nebo

d)

vztahující se ke zboží nebo službám osob se zdravotním postižením, dobročinným institucím nebo práci vězňů.

Článek IV

Obecné zásady

1.   Pokud jde o jakákoli opatření týkající se zahrnutých zakázek, každá strana, včetně jejích zadavatelů, okamžitě a bezpodmínečně zajistí pro zboží a služby kterékoli druhé strany a pro dodavatele kterékoli druhé strany nabízející zboží nebo služby zacházení, které není méně příznivé, než jaké tato strana, včetně jejích zadavatelů, poskytuje:

a)

domácímu zboží, službám a dodavatelům a

b)

zboží, službám a dodavatelům kterékoli jiné strany.

2.   Pokud jde o jakákoli opatření týkající se zahrnutých zakázek, nesmí žádná strana, včetně jejích zadavatelů:

a)

zacházet s jedním dodavatelem usazeným na jejím území méně příznivě než s jiným dodavatelem usazeným na jejím území na základě stupně cizího přidružení nebo vlastnictví, ani

b)

diskriminovat žádného dodavatele usazeného na jejím území na základě toho, že zboží nebo služby, které pro určitou vládní zakázku nabízí, jsou zbožím nebo službami kterékoli jiné strany.

3.   Při zadávání zahrnuté zakázky elektronickými prostředky je zadavatel povinen:

a)

zajistit, aby bylo zadávací řízení provedeno s použitím takových informačních technologií a softwaru, včetně informačních technologií a softwaru pro ověřování pravosti a kódování informací, které jsou obecně dostupné a interoperabilní s ostatními běžně dostupnými technologickými a softwarovými produkty, a

b)

udržovat mechanismy, které zajišťují neporušenost žádostí o účast a nabídek, včetně registrace času příjmu, a brání neoprávněnému přístupu k nim.

4.   Zadavatel zadává zahrnuté zakázky transparentním a nestranným způsobem, který:

a)

je v souladu s touto dohodou, s využitím metod, jako je otevřené nabídkové řízení, výběrové nabídkové řízení a omezené nabídkové řízení;

b)

předchází střetu zájmů a

c)

brání korupčním praktikám.

5.   Pro účely zahrnutých zakázek neuplatní žádná strana pro zboží nebo služby dovážené z jiné strany nebo dodávané jinou stranou pravidla původu, která se liší od pravidel původu, jež daná strana ve stejné době uplatňuje na dovoz nebo dodávky stejného zboží nebo služeb od téže strany při běžném obchodování.

6.   Ve vztahu k zahrnutým zakázkám žádná ze stran, včetně jejích zadavatelů, neusiluje o kompenzace, nezohledňuje je, neukládá ani nevymáhá.

7.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na: clo a poplatky jakéhokoli druhu, které se ukládají na dovoz nebo v souvislosti s ním; způsob výběru takového cla a poplatků; jiné dovozní předpisy či formální náležitosti a opatření ovlivňující obchodování se službami jiná než opatření upravující zahrnuté zakázky.

Článek V

Rozvojové země

1.   Při jednáních o přistoupení k této dohodě a při jejím provádění a správě věnují strany zvláštní pozornost rozvojovým, finančním a obchodním potřebám a situaci rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí (dále společně jen „rozvojové země“, není-li výslovně stanoveno jinak) a uznávají, že se tyto mohou mezi jednotlivými zeměmi značně lišit. Jak je stanoveno v tomto článku, poskytnou strany na požádání zvláštní a rozdílné zacházení:

a)

nejméně rozvinutým zemím a

b)

jakékoli jiné rozvojové zemi, pokud toto zvláštní a rozdílné zacházení uspokojuje její rozvojové potřeby.

2.   Po přistoupení rozvojové země k této dohodě poskytne každá strana neprodleně zboží, službám a dodavatelům z této země nejpříznivější zacházení, jaké tato strana poskytuje podle svých příloh k dodatku I jakékoli jiné straně této dohody, s výhradou podmínek sjednaných mezi dotyčnou stranou a rozvojovou zemí za účelem zachování náležitě vyvážených příležitostí na základě této dohody.

3.   Podle svých rozvojových potřeb a se souhlasem stran může rozvojová země během přechodného období přijmout nebo zachovat jedno či více z níže uvedených přechodných opatření v souladu s časovým plánem stanoveným v jejích příslušných přílohách k dodatku I, která jsou uplatňována způsobem, jenž nediskriminuje jiné strany:

a)

program preferenčních cen pod podmínkou, že tento program:

i)

poskytuje preference pouze u té části nabídkového řízení, která zahrnuje zboží nebo služby pocházející z rozvojové země uplatňující preference či zboží nebo služby pocházející z jiných rozvojových zemí, s ohledem na něž má dotyčná rozvojová země uplatňující preference povinnost poskytnout podle preferenční dohody národní zacházení, pod podmínkou, že pokud je jiná rozvojová země stranou této dohody, budou se na toto zacházení vztahovat podmínky stanovené výborem, a

ii)

je transparentní a preference a jejich uplatňování v zadávacích řízeních jsou jednoznačně popsány v oznámení zamýšlené zakázky;

b)

kompenzace pod podmínkou, že požadavek na kompenzaci nebo možnost uložení kompenzace jsou jednoznačně uvedeny v oznámení zamýšlené zakázky;

c)

postupné přidávání konkrétních subjektů nebo odvětví a

d)

finanční limit, který je vyšší než stálý finanční limit.

4.   Při jednáních o přistoupení k této dohodě mohou strany souhlasit s odloženým uplatňováním konkrétní povinnosti stanovené v této dohodě kromě čl. IV odst. 1 písm. b) přistupující rozvojovou zemí během doby, kdy tato země dotyčnou povinnost zavádí. Toto období:

a)

v případě nejméně rozvinuté země činí pět let od jejího přistoupení k této dohodě a

b)

u všech ostatních rozvojových zemí představuje pouze dobu nezbytnou k zavedení konkrétní povinnosti, která nepřesáhne tři roky.

5.   Každá rozvojová země, která sjednala určité období pro zavedení povinnosti podle odstavce 4, uvede ve své příloze 7 k dodatku I schválené období zavádění povinnosti, konkrétní povinnost, na kterou se toto období vztahuje, a případnou prozatímní povinnost, s jejímž plněním během období zavádění souhlasila.

6.   Poté, co tato dohoda vstoupí v platnost pro určitou rozvojovou zemi, může výbor na žádost rozvojové země:

a)

prodloužit přechodné období pro opatření přijaté nebo zachované podle odstavce 3 nebo období zavádění sjednané podle odstavce 4; nebo

b)

schválit přijetí nového přechodného opatření podle odstavce 3 v případě zvláštních okolností, jež se během přístupového procesu nepředpokládaly.

7.   Rozvojová země, která sjednala přechodné opatření podle odstavce 3 nebo 6, období zavádění podle odstavce 4 nebo jeho prodloužení podle odstavce 6, přijme během přechodného období nebo období zavádění opatření, která mohou být nezbytná k zajištění souladu s touto dohodou na konci takovéhoto období. Rozvojová země neprodleně oznámí každé takovéto opatření výboru.

8.   Strany náležitě uváží případnou žádost rozvojové země o technickou spolupráci a budování kapacit v souvislosti s přistoupením této země k dohodě nebo jejím prováděním.

9.   Výbor může vyvinout postupy pro provádění tohoto článku. Tyto postupy mohou zahrnovat ustanovení o hlasování o rozhodnutích týkajících se žádostí podle odstavce 6.

10.   Výbor každých pět let přezkoumá funkčnost a účinnost tohoto článku.

Článek VI

Informace o systému zadávání zakázek

1.   Každá strana:

a)

neprodleně uveřejní každý právní předpis, soudní rozhodnutí, obecně závazné správní opatření a standardní smluvní doložky, které jsou stanoveny právním předpisem a jsou začleněny v podobě odkazu do oznámení nebo zadávací dokumentace a do postupu vztahujícího se k zahrnutým zakázkám, jakož i veškeré jejich úpravy, a to v oficiálně určených elektronických či tištěných médiích, která jsou široce distribuována a jsou veřejnosti snadno dostupná, a

b)

poskytne kterékoli straně na požádání jejich vysvětlení.

2.   Každá strana uvede:

a)

v dodatku II seznam elektronických a tištěných médií, v nichž uveřejní informace podle odstavce 1;

b)

v dodatku III seznam elektronických a tištěných médií, v nichž strana uveřejní oznámení podle článku VII, čl. IX odst. 7 a čl. XVI odst. 2 a

c)

v dodatku IV internetovou adresu nebo adresy, na nichž strana uveřejní:

i)

statistické údaje o zakázkách podle čl. XVI odst. 5; nebo

ii)

oznámení o zadaných zakázkách podle čl. XVI odst. 6.

3.   Strany výboru neprodleně oznámí veškeré úpravy informací, které uvedly v dodatku II, III nebo IV.

Článek VII

Oznámení

1.   Zadavatel u každé zahrnuté zakázky, s výjimkou okolností popsaných v článku XIII, uveřejní v příslušném tištěném nebo elektronickém médiu uvedeném v dodatku III oznámení zamýšlené zakázky. Toto médium musí být široce distribuováno a oznámení musí být veřejnosti snadno dostupná nejméně do uplynutí lhůty uvedené v oznámení. Oznámení musí být:

a)

v případě zadavatelů uvedených v příloze I přístupná bezplatně v elektronické podobě z jednoho přístupového místa nejméně po dobu stanovenou v dodatku III a

b)

v případě zadavatelů uvedených v příloze 2 nebo 3, jsou-li přístupná v elektronické podobě, poskytnuta alespoň prostřednictvím odkazů na vstupní internetové stránce, která je přístupná bezplatně.

Strany, včetně jejich zadavatelů uvedených v příloze 2 nebo 3, se vybízejí, aby uveřejňovaly svá oznámení v elektronické podobě bezplatně prostřednictvím jednoho přístupového místa.

2.   Není-li v této dohodě stanoveno jinak, musí každé oznámení zamýšlené zakázky obsahovat tyto údaje:

a)

jméno a adresu zadavatele a další informace potřebné pro jeho kontaktování a pro získání všech relevantních dokumentů, které se zakázkou souvisejí, případně jejich cenu a platební podmínky;

b)

popis zakázky včetně povahy a množství pořizovaného zboží či služeb, nebo není-li toto množství známo, množství odhadovaného;

c)

v případě opakujících se zakázek pokud možno přibližné údaje o načasování navazujících oznámení;

d)

popis všech opcí;

e)

lhůty pro dodání zboží či poskytnutí služeb nebo dobu trvání smlouvy;

f)

metodu zadávacího řízení, která se použije, a informace o tom, zda se v jejím rámci uplatní jednání či elektronická aukce;

g)

kde je to vhodné, adresu a lhůtu pro podávání žádostí o účast v zadávacím řízení;

h)

adresu a lhůtu pro podávání nabídek;

i)

jazyk či jazyky, v nichž mohou být nabídky nebo žádosti o účast podány, pokud mohou být podány v jiném jazyce než v úředním jazyce strany zadavatele;

j)

seznam a stručný popis veškerých podmínek pro účast dodavatelů, včetně jakýchkoli požadavků na konkrétní dokumenty nebo osvědčení, jež musí dodavatelé v souvislosti s řízením předložit, pokud nejsou informace o těchto požadavcích zahrnuty do zadávací dokumentace, která je všem dodavatelům, kteří mají zájem, dostupná současně s oznámením zamýšlené zakázky;

k)

pokud zadavatel hodlá podle článku IX do řízení přizvat jen omezený počet vybraných kvalifikovaných dodavatelů, informace o kritériích, která se použijí pro výběr, a případně o jakémkoli omezení počtu dodavatelů, kteří budou do řízení připuštěni, a

l)

údaj, že se na zakázku vztahuje tato dohoda.

3.   Pro každou zamýšlenou zakázku uveřejní zadavatel souhrnné oznámení, které bude snadno dostupné v jednom z úředních jazyků WTO v okamžiku uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky. Souhrnné oznámení musí obsahovat přinejmenším tyto informace:

a)

předmět zakázky;

b)

lhůtu pro podání nabídky nebo případně lhůtu pro podání žádosti o účast v zadávacím řízení nebo o zařazení na stálý seznam a

c)

adresu, na které je možno žádat o dokumenty související se zakázkou.

4.   Zadavatelé se vyzývají, aby v každém finančním roce v příslušném tištěném nebo elektronickém médiu uvedeném v dodatku III co nejdříve uveřejnili oznámení plánovaných zakázek (dále jen „oznámení plánovaných zakázek“). Oznámení plánovaných zakázek by mělo obsahovat předmět zakázek a plánované datum uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky.

5.   Zadavatelé uvedení v příloze 2 nebo 3 mohou využívat oznámení plánovaných zakázek jako oznámení zamýšlené zakázky za předpokladu, že toto oznámení všechny informace stanovené v odstavci 2, které jsou zadavateli dostupné, a také prohlášení, že dodavatelé, kteří mají o zakázku zájem, jej mají vyjádřit zadavateli.

Článek VIII

Podmínky účasti

1.   Zadavatelé omezí podmínky účasti v zadávacím řízení na podmínky, které jsou zásadní pro zajištění toho, aby měl dodavatel pro realizaci dané zakázky právní a finanční kapacitu i podnikatelské a odborné schopnosti.

2.   Při stanovování podmínek účasti zadavatel:

a)

nepodmiňuje účast dodavatele v zadávacím řízení tím, že mu byla v předchozích zadávacích řízeních zadavatelem konkrétní strany zadána jedna nebo více zakázek, a

b)

může vyžadovat odpovídající předchozí zkušenosti, pokud jsou zásadní pro splnění podmínek zakázky.

3.   Při posuzování, zda dodavatel splňuje podmínky účasti, zadavatel:

a)

hodnotí finanční, podnikatelské a odborné schopnosti dodavatele na základě jeho podnikatelských aktivit jak na území strany zadavatele, tak mimo ně, a

b)

při posuzování vychází z podmínek, které předem blíže určil v oznámeních či v zadávací dokumentaci.

4.   Jsou-li k dispozici příslušné důkazy, může strana, včetně jejích zadavatelů, vyloučit dodavatele z důvodů, jako je:

a)

úpadek;

b)

lživá prohlášení;

c)

závažné nebo přetrvávající nedostatky při plnění některého zásadního požadavku nebo povinnosti vyplývající z předchozí smlouvy či smluv;

d)

pravomocné rozsudky související se závažnými trestnými činy či jinými závažnými delikty;

e)

profesní pochybení nebo jednání či opomenutí, která mají nepříznivý dopad na obchodní bezúhonnost dodavatele; nebo

f)

neplacení daní.

Článek IX

Kvalifikace dodavatelů

1.   Každá strana, včetně jejích zadavatelů, může spravovat systém registrace dodavatelů, do něhož se dodavatelé, kteří mají zájem, musí zaregistrovat a poskytnout určité informace.

2.   Každá strana zajistí, aby:

a)

její zadavatelé vynaložili úsilí k snížení rozdílů ve svých kvalifikačních postupech a

b)

pokud její zadavatelé spravují registrační systémy, aby vynaložili úsilí k snížení rozdílů ve svých registračních systémech.

3.   Žádná strana, včetně jejích zadavatelů, nesmí přijmout ani používat registrační systém nebo kvalifikační postup za účelem nebo s účinkem vytvoření zbytečných překážek pro účast dodavatelů jiné strany v jejích zadávacích řízeních.

4.   Pokud zadavatel hodlá využít výběrového nabídkového řízení:

a)

uvede v oznámení zamýšlené zakázky přinejmenším informace uvedené v čl. VII odst. 2 písm. a), b), f), g), j), k) a l) a vyzve dodavatele k podání žádosti o účast a

b)

poskytne kvalifikovaným dodavatelům do začátku běhu lhůty pro podávání nabídek přinejmenším informace uvedené v čl. VII odst. 2 písm. c), d), e), h) a i), které oznámí, jak je stanoveno v čl. XI odst. 3 písm. b).

5.   Zadavatel umožní všem kvalifikovaným dodavatelům účastnit se daného zadávacího řízení, ledaže by zadavatel v oznámení zamýšlené zakázky stanovil jakékoliv omezení počtu dodavatelů, jimž bude dovoleno podat nabídku, a kritéria pro výběr tohoto omezeného počtu dodavatelů.

6.   Pokud zadávací dokumentace není veřejně přístupná od data uveřejnění oznámení podle odstavce 4, zadavatel zajistí, aby tyto dokumenty byly poskytnuty všem kvalifikovaným dodavatelům vybraným v souladu s odstavcem 5 ve stejnou dobu.

7.   Zadavatel může vést stálý seznam dodavatelů za předpokladu, že oznámení vyzývající dodavatele, kteří mají zájem, k podání žádosti o zařazení na tento seznam:

a)

je uveřejňováno každoročně, a

b)

je-li uveřejněno v elektronické podobě, je nepřetržitě k dispozici,

v příslušném médiu uvedeném v dodatku III.

8.   Oznámení uvedené v odstavci 7 musí obsahovat:

a)

popis zboží či služeb nebo jejich kategorií, pro něž lze seznam využívat;

b)

podmínky účasti, které musí dodavatelé splňovat, aby byli zařazeni na seznam, a způsob, jakým bude zadavatel ověřovat splnění těchto podmínek;

c)

jméno a adresu zadavatele a další údaje potřebné pro jeho kontaktování a pro získání všech relevantních dokumentů, které se seznamem souvisejí;

d)

dobu platnosti seznamu a způsob jeho obnovení nebo ukončení, nebo není-li uvedena doba platnosti, uvedení způsobu, jakým bude oznámeno, že seznam pozbývá platnosti, a

e)

údaj o tom, že seznam lze použít pro zakázky, na něž se vztahuje tato dohoda.

9.   Nečiní-li doba platnosti stálého seznamu více než tři roky, může zadavatel bez ohledu na odstavec 7 uveřejnit oznámení podle odstavce 7 pouze jednou, a sice na začátku doby jeho platnosti, za předpokladu:

a)

že v oznámení je uvedena doba platnosti a že žádná další oznámení již nejsou uveřejněna a

b)

že je uveřejněno v elektronické podobě a je nepřetržitě k dispozici po celou dobu platnosti.

10.   Zadavatel umožní dodavatelům požádat kdykoliv o zařazení na stálý seznam a všechny kvalifikované dodavatele na tento seznam zapíše v přiměřeně krátké době.

11.   Pokud dodavatel, který není zařazen na stálý seznam, podá žádost o účast v zadávacím řízení založeném na stálém seznamu a předloží všechny požadované dokumenty ve lhůtě stanovené v čl. XI odst. 2, zadavatel jeho žádost posoudí. Při zvažování zadání dané zakázky nesmí zadavatel vyloučit dodavatele pouze z toho důvodu, že na posouzení žádosti nemá dostatek času, ledaže není ve výjimečných případech kvůli složitosti zakázky schopen dokončit posouzení žádosti ve lhůtě stanovené pro podávání nabídek.

12.   Zadavatel uvedený v příloze 2 nebo 3 může oznámení vyzývající dodavatele k podání žádosti o zařazení na stálý seznam použít jako oznámení zamýšlené zakázky za předpokladu, že:

a)

oznámení je uveřejněno v souladu s odstavcem 7 a obsahuje informace stanovené v odstavci 8, všechny informace stanovené v čl. VII odst. 2, které jsou dostupné, a také prohlášení, že se jedná o oznámení zamýšlené zakázky nebo že další oznámení o zakázce, na niž se vztahuje stálý seznam, obdrží pouze dodavatelé zařazení na tento seznam, a

b)

zadavatel neprodleně poskytne dodavatelům, kteří u něho projevili o danou zakázku zájem, informace, jež jim budou postačovat pro posouzení jejich zájmu o zakázku, včetně všech zbývajících dostupných informací stanovených v čl. VII odst. 2.

13.   Zadavatel uvedený v příloze 2 nebo 3 může dodavateli, který v souladu s odstavcem 10 požádal o zařazení na stálý seznam, umožnit podání nabídky pro danou zakázku, pokud má zadavatel dostatek času na posouzení, zda tento dodavatel splňuje podmínky účasti.

14.   Zadavatel všechny dodavatele, kteří podají žádost o účast nebo o zařazení na stálý seznam, neprodleně informuje o svém rozhodnutí ohledně jejich žádostí.

15.   Pokud zadavatel zamítne dodavatelovu žádost o účast v zadávacím řízení nebo žádost o zařazení na stálý seznam, přestane dodavatele považovat za kvalifikovaného nebo jej vyškrtne ze stálého seznamu, neprodleně o této skutečnosti dotyčného dodavatele vyrozumí a na jeho žádost mu neprodleně poskytne písemné odůvodnění svého rozhodnutí.

Článek X

Technické specifikace a zadávací dokumentace

1.   Zadavatel nesmí vypracovávat, přijímat ani uplatňovat žádné technické specifikace nebo předepisovat žádný postup pro posuzování shody za účelem nebo s účinkem vytvoření zbytečných překážek pro mezinárodní obchod.

2.   Při předepisování technických specifikací pořizovaného zboží nebo služby zadavatel, je-li to vhodné:

a)

stanoví technické specifikace spíše jako požadavky na výkon a funkci než jako vzhledové nebo popisné charakteristiky a

b)

založí technické specifikace na mezinárodních normách, pokud takové normy existují; jinak na vnitrostátních technických předpisech, uznávaných národních normách nebo na stavebních předpisech.

3.   Pokud se v technických specifikacích použijí vzhledové nebo popisné charakteristiky, měl by zadavatel uvést, je-li to vhodné, že bude brát v úvahu nabídky rovnocenného zboží či služeb, které prokazatelně splňují podmínky dané zakázky, a to použitím například slov „nebo rovnocenné“ v zadávací dokumentaci.

4.   Zadavatel nesmí v technických specifikacích uvádět požadavek nebo odkaz na určitou ochrannou známku nebo obchodní jméno, patent, autorské právo, průmyslový vzor nebo typ, specifický původ, výrobce nebo dodavatele, pokud existuje jiný dostatečně přesný nebo srozumitelný způsob, jak požadavky na danou zakázku popsat; pokud takový způsob neexistuje, musí zadavatel v zadávací dokumentaci použít například slova „nebo rovnocenný“.

5.   Zadavatel nesmí způsobem, který by ve svém důsledku bránil hospodářské soutěži, vyžadovat ani přijímat rady, které by mohly být použity při vypracovávání nebo přijímání technických specifikací pro určitou zakázku, od osoby, která může mít na dotyčné zakázce obchodní zájem.

6.   Z důvodu větší jistoty se uvádí, že strany, včetně jejich zadavatelů, mohou v souladu s tímto článkem vypracovávat, přijímat či uplatňovat technické specifikace s cílem podporovat zachování přírodních zdrojů nebo ochranu životního prostředí.

7.   Zadavatel poskytne dodavatelům zadávací dokumentaci, která obsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby dodavatelé mohli připravit a předložit odpovídající nabídky. Pokud nebyly tyto údaje poskytnuty již v oznámení zamýšlené zakázky, musí zadávací dokumentace obsahovat úplné informace:

a)

o zakázce, včetně povahy a množství pořizovaného zboží či služeb, nebo není-li toto množství známo, množství odhadovaného, a o veškerých požadavcích, které musí být splněny, včetně jakýchkoli technických specifikací, osvědčení o posouzení shody, plánů, nákresů nebo instrukčních materiálů;

b)

o všech podmínkách účasti, které musí dodavatelé splňovat, včetně seznamu informací a dokumentů, jež musí dodavatelé za tímto účelem předložit;

c)

pokud není jediným kritériem cena, o všech hodnotících kritériích, která vezme zadavatel při zadávání zakázky v úvahu, a o jejich relativním významu;

d)

pokud zadavatel provádí zadávací řízení elektronicky, o všech požadavcích na ověřování pravosti a kódování nebo jiných požadavcích souvisejících s elektronickým příjmem informací;

e)

pokud zadavatel provádí elektronickou aukci, o pravidlech, podle nichž bude aukce probíhat, včetně určení prvků nabídky souvisejících s hodnotícími kritérii;

f)

pokud bude nabídkové řízení veřejně zahájeno, o datu, čase, místě a případně o osobách, jejichž přítomnost bude povolena;

g)

o všech ostatních podmínkách, včetně platebních podmínek a jakýchkoli omezení prostředků, kterými lze nabídky podávat, například v tištěné formě nebo elektronicky, a

h)

o všech lhůtách pro dodání zboží či poskytnutí služeb.

8.   Při stanovování data pro dodání pořizovaného zboží nebo poskytnutí pořizovaných služeb vezme zadavatel v úvahu takové faktory, jako je složitost zakázky, předpokládaný rozsah subdodávek nebo reálná doba nezbytná pro výrobu, vyskladnění a přepravu zboží z dodacích míst nebo nezbytná pro poskytnutí služeb.

9.   Hodnotící kritéria uvedená v oznámení zamýšlené zakázky nebo zadávací dokumentaci mohou zahrnovat mimo jiné cenu a jiné nákladové faktory, kvalitu, technickou úroveň, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a dodací podmínky.

10.   Zadavatel neprodleně:

a)

poskytne zadávací dokumentaci, aby bylo zajištěno, že dodavatelé, kteří mají zájem, mají dostatek času, aby mohli předložit odpovídající nabídky;

b)

poskytne zadávací dokumentaci na požádání kterémukoli dodavateli, který má zájem, a

c)

reaguje na každou přiměřenou žádost o důležité informace, kterou podá dodavatel mající zájem nebo účastnící se zadávacího řízení, za předpokladu, že těmito informacemi nebude daný dodavatel zvýhodněn v porovnání s ostatními dodavateli.

11.   Pokud zadavatel před zadáním zakázky změní kritéria nebo požadavky stanovené v oznámení zamýšlené zakázky nebo v zadávací dokumentaci poskytnuté zúčastněným dodavatelům nebo pokud provede v oznámení či v zadávací dokumentaci úpravy nebo je vydá znovu, předá veškeré takové změny nebo upravená či znovu vydaná oznámení nebo zadávací dokumentaci v písemné podobě:

a)

všem dodavatelům, kteří se v době provedení změny, úpravy nebo nového vydání účastní řízení, pokud jsou zadavateli známi, a ve všech ostatních případech stejným způsobem jako u původních informací a

b)

ve vhodnou dobu tak, aby tito dodavatelé měli možnost příslušně upravit své nabídky a znovu je podat.

Článek XI

Lhůty

1.   Zadavatel v souladu se svými vlastními přiměřenými potřebami poskytne dodavatelům dostatek času na přípravu a podání žádosti o účast, jakož i na podání odpovídající nabídky, přičemž vezme v úvahu takové faktory, jako je:

a)

povaha a náročnost zakázky;

b)

předpokladaný rozsah subdodávek a

c)

doba nutná pro předání nabídky ze zahraničního i domácího místa, pokud k předání není použito elektronických prostředků.

Tyto lhůty, včetně jakýchkoli prodloužení, jsou stejné pro všechny dodavatele, kteří mají zájem nebo se účastní řízení.

2.   Zadavatel, který použije výběrového nabídkového řízení, stanoví lhůtu pro podávání žádostí o účast v zásadě ne kratší než 25 dní ode dne uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky. Pokud zadavatel řádně doloží naléhavost, jež činí tuto lhůtu nepoužitelnou, může být lhůta zkrácena na ne méně než deset dnů.

3.   S výjimkou případů stanovených v odstavcích 4, 5, 7 a 8 zadavatel nestanoví lhůtu pro podávání nabídek kratší než 40 dní ode dne, kdy:

a)

bylo uveřejněno oznámení zamýšlené zakázky v případě otevřeného nabídkového řízení; nebo

b)

zadavatel oznámil dodavatelům, že budou vyzváni k podávání nabídek, nezávisle na tom, zda zadavatel vede či nevede stálý seznam, v případě výběrového nabídkového řízení.

4.   Zadavatel může lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v souladu s odstavcem 3 zkrátit na ne méně než deset dnů, jestliže:

a)

nejméně 40 dní a nejvýše dvanáct měsíců před uveřejněním oznámení zamýšlené zakázky uveřejnil oznámení plánovaných zakázek podle čl. VII odst. 4 a jestliže toto oznámení plánovaných zakázek obsahovalo:

i)

popis zakázky;

ii)

přibližnou lhůtu pro podávání nabídek nebo žádostí o účast v nabídkovém řízení;

iii)

prohlášení, že dodavatelé, kteří mají o zakázku zájem, jej mají vyjádřit zadavateli;

iv)

adresu, na které lze obdržet dokumenty související s danou zakázkou, a

v)

veškeré dostupné informace, které se požadují u oznámení zamýšlené zakázky podle čl. VII odst. 2;

b)

u opakujících se zakázek v počátečním oznámení zamýšlené zakázky uvedl, že v následných oznámeních budou stanoveny lhůty pro podávání nabídek na základě tohoto odstavce; nebo

c)

řádně doloží naléhavost, jež činí lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v souladu s odstavcem 3 nepoužitelnou.

5.   Zadavatel může lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v souladu s odstavcem 3 zkrátit o pět dní za kterékoli z následujících okolností:

a)

oznámení zamýšlené zakázky je uveřejněno elektronicky;

b)

veškerá zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě ode dne uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky a

c)

zadavatel přijímá nabídky podané elektronicky.

6.   Použití odstavce 5 ve spojení s odstavcem 4 v žádném případě nevede ke zkrácení lhůt pro podávání nabídek stanovených v souladu s odstavcem 3 na méně než deset dní ode dne uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky.

7.   Jestliže zadavatel hodlá zakoupit komerční zboží či služby nebo jejich kombinaci, může bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku zkrátit lhůtu pro podávání nabídek stanovenou v souladu s odstavcem 3 na ne méně než třináct dní za předpokladu, že elektronicky a současně uveřejní jak oznámení zamýšlené zakázky, tak zadávací dokumentaci. Pokud navíc zadavatel přijímá nabídky na komerční zboží či služby podané elektronicky, může zkrátit lhůtu stanovenou v souladu s odstavcem 3 na ne méně než deset dnů.

8.   Pokud zadavatel uvedený v příloze 2 nebo 3 vybral pro nabídkové řízení všechny kvalifikované dodavatele nebo jejich omezený počet, může být lhůta pro podávání nabídek určena na základě vzájemné dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Jestliže k dohodě nedojde, nesmí být lhůta kratší než deset dnů.

Článek XII

Jednání

1.   Každá strana může stanovit, aby její zadavatelé vedli jednání:

a)

pokud zadavatel uvedl svůj záměr vést jednání v oznámení zamýšlené zakázky podle čl. VII odst. 2, nebo

b)

pokud se na základě vyhodnocení jeví, že žádná nabídka není zjevně nejvýhodnější z hlediska zvláštních hodnotících kritérií stanovených v oznámení zamýšlené zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

2.   Zadavatel je povinen:

a)

zajistit, aby každé vyloučení dodavatelů, kteří se účastní jednání, bylo provedeno v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými v oznámeních zamýšlené zakázky nebo v zadávací dokumentaci a

b)

po ukončení jednání poskytnout zbývajícím zúčastněným dodavatelům společnou lhůtu pro podání nových nebo přepracovaných nabídek.

Článek XIII

Omezené nabídkové řízení

1.   Není-li toto ustanovení použito s cílem zabránt hospodářské soutěži mezi dodavateli nebo způsobem, který diskriminuje dodavatele jiné strany či chrání domácí dodavatele, může zadavatel použít omezeného nabídkového řízení a může se rozhodnout nepoužít články VII až IX, článek X (odst. 7 až 11) a články XI, XII, XIV a XV pouze za těchto okolností:

a)

pokud:

i)

nebyly podány žádné nabídky nebo o účast nepožádal žádný dodavatel,

ii)

nebyly podány žádné nabídky, které by odpovídaly základním požadavkům zadávací dokumentace,

iii)

žádný dodavatel nesplnil podmínky účasti nebo

iv)

podané nabídky byly předem dohodnuty,

za předpokladu, že požadavky uvedené v zadávací dokumentaci nejsou podstatně změněny;

b)

pokud zboží či služby mohou být dodány pouze určitým dodavatelem a neexistuje k nim žádná přiměřená alternativa nebo náhrada z těchto důvodů:

i)

požadavkem je umělecké dílo,

ii)

kvůli ochraně patentů, autorských práv nebo jiných výhradních práv nebo

iii)

kvůli neexistenci hospodářské soutěže z technických důvodů;

c)

pokud jde o dodatečné dodávky od původního dodavatele obsahující zboží a služby, které nebyly do prvotní zakázky zahrnuty, a pokud změna dodavatele tohoto dodatečného zboží či služeb:

i)

není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jakými jsou požadavky na zaměnitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, softwarem, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci prvotní zakázky, a

ii)

by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

d)

v nezbytně nutných případech, pokud z důvodů krajní naléhavosti vyvolaných událostmi, které zadavatel nemohl předvídat, by výrobky nebo služby nemohly být získány včas prostřednictvím otevřeného nebo výběrového nabídkového řízení;

e)

v případě zboží zakoupeného na komoditním trhu;

f)

pokud zadavatel pořizuje prototypy nebo první zboží nebo službu, které jsou vyvinuty na jeho žádost v průběhu plnění nebo pro plnění určité zakázky na výzkum, pokus, studii nebo původní vývoj. Původní vývoj prvního výrobku nebo služby může zahrnovat omezenou výrobu nebo dodávku, jejímž účelem je zahrnout výsledky provozních zkoušek a prokázat, že výrobky nebo služby jsou vhodné pro výrobu či dodávku v odpovídajícím množství a přijatelné kvalitě, nezahrnuje však výrobu nebo dodávku ve velkém s cílem dosáhnout hospodářské životaschopnosti nebo pokrýt náklady na výzkum a vývoj;

g)

v případě nákupů za výjimečně výhodných podmínek, které jsou nabízeny pouze krátkodobě v souvislosti s neobvyklým prodejem, jako je likvidace, nucená správa nebo úpadek, a kdy nejde o běžné nákupy od pravidelných dodavatelů; nebo

h)

v případě zadání zakázky vítězi soutěže o návrh, pokud:

i)

soutěž byla uspořádána způsobem, který je v souladu se zásadami této dohody, zejména co se týká uveřejnění oznámení zamýšlené zakázky, a

ii)

soutěžící jsou hodnoceni nezávislou porotou a s cílem zadat zakázku na návrh vítězi.

2.   Zadavatel vyhotoví o každé zakázce zadané podle odstavce 1 písemnou zprávu. Zpráva obsahuje jméno zadavatele, hodnotu a druh pořizovaného zboží nebo služeb a informace o okolnostech a podmínkách popsaných v odstavci 1, které odůvodňují použití omezeného nabídkového řízení.

Článek XIV

Elektronické aukce

Pokud zadavatel hodlá provést zadat zahrnutou zakázku v elektronické aukci, poskytne každému účastníkovi před jejím zahájením:

a)

metodu pro automatické hodnocení, včetně matematického vzorce, která je založena na hodnotících kritériích stanovených v zadávací dokumentaci a která bude při aukci použita pro automatické řazení a přeřazování;

b)

výsledky všech prvotních hodnocení prvků jeho nabídky, pokud má být zakázka zadána na základě nejvýhodnější nabídky, a

c)

jakékoli jiné relevantní informace k průběhu aukce.

Článek XV

Zacházení s nabídkami a zadávání zakázek

1.   Zadavatel všechny nabídky přijímá, otevírá a nakládá s nimi podle postupů, které zaručí spravedlnost a nestrannost nabídkového řízení, jakož i zachování důvěrnosti nabídek.

2.   Zadavatel nepenalizuje žádného dodavatele, jehož nabídka je přijata po uplynutí stanovené lhůty, pokud je toto zpoždění způsobeno pouze zanedbáním ze strany zadavatele.

3.   Jestliže zadavatel v době od zahájení nabídkového řízení do zadání zakázky umožní některému dodavateli opravit nechtěné chyby formálního rázu, poskytne stejnou možnost všem zúčastněným dodavatelům.

4.   Nabídka, která má být hodnocena z hlediska možnosti zadání zakázky, musí mít písemnou podobu a musí v době otevření odpovídat nezbytným požadavkům stanoveným v oznámeních a v zadávací dokumentaci a musí být podána dodavatelem, který splňuje podmínky účasti.

5.   S výjimkou případů, kdy zadavatel rozhodne, že zadání zakázky není ve veřejném zájmu, zadá zakázku tomu dodavateli, o kterém rozhodl, že je schopen splnit podmínky zakázky, a který výlučně na základě hodnotících kritérií stanovených v oznámeních a v zadávací dokumentaci podal:

a)

nejvýhodnější nabídku, nebo

b)

je-li jediným kritériem cena, nabídku cenově nejnižší.

6.   Pokud zadavatel obdrží nabídku s cenou, která je ve srovnání s cenami ostatních podaných nabídek mimořádně nízká, může u dodavatele ověřit, zda splňuje podmínky účasti a zda je schopen splnit podmínky zakázky.

7.   Zadavatel nevyužívá opce, neruší zakázku ani neupravuje zadanou zakázku způsobem, který by znamenal obcházení povinností vyplývajících z této dohody.

Článek XVI

Transparentnost informací o zakázce

1.   Zadavatel zúčastněné dodavatele neprodleně seznámí se svým rozhodnutím o zadání zakázky a na žádost dodavatele tak učiní písemně. S výhradou čl. XVII odst. 2 a 3 poskytne zadavatel neúspěšným dodavatelům na jejich žádost odůvodnění, proč v řízení nevybral jejich nabídku, a uvede relativní výhody, které měla nabídka vítězného dodavatele.

2.   Nejpozději 72 dnů po zadání zakázky, na kterou se vztahuje tato dohoda, uveřejní zadavatel oznámení prostřednictvím příslušného tištěného nebo elektronického média uvedeného v dodatku III. Uveřejní-li zadavatel oznámení pouze v elektronickém médiu, musí informace zůstat snadno dostupné po přiměřenou dobu. Oznámení obsahuje přinejmenším tyto informace:

a)

popis zboží nebo služeb, které jsou předmětem zakázky;

b)

jméno a adresu zadavatele;

c)

jméno a adresu vítězného dodavatele;

d)

hodnotu vítězné nabídky nebo nejvyšší a nejnižší nabídky, která byla při zadání zakázky vzata v úvahu;

e)

datum zadání zakázky a

f)

použitý druh zadávacího řízení a v případě použití omezeného nabídkového řízení podle článku XIII popis okolností odůvodňujících použití tohoto postupu.

3.   Každý zadavatel uchovává nejméně po dobu tří let od zadání zakázky

a)

dokumentaci a zprávy týkající se nabídkových řízení a zadaných zakázek ve vztahu k zahrnutým zakázkám, včetně zpráv vyžadovaných podle článku XIII, a

b)

údaje, které zajišťují náležitou zpětnou sledovatelnost provedených nabídkových řízení týkajících se zahrnutých zakázek elektronickými prostředky.

4.   Každá strana sbírá a oznamuje výboru statistické údaje o zakázkách, na něž se vztahuje tato dohoda. Zpráva se týká období jednoho roku, předkládá se do dvou let od skončení období, pro něž se podává, a obsahuje:

a)

v případě zadavatelů uvedených v příloze 1:

i)

počet a celkovou hodnotu všech zakázek, na něž se vztahuje tato dohoda, zadaných všemi těmito zadavateli;

ii)

počet a celkovou hodnotu všech zakázek, na něž se vztahuje tato dohoda, zadaných každým takovýmto zadavatelem v rozčlenění podle kategorií zboží a služeb v souladu s mezinárodně uznávaným jednotným systémem klasifikace a

iii)

počet a celkovou hodnotu všech zakázek, na něž se vztahuje tato dohoda, zadaných každým takovýmto zadavatelem v omezeném nabídkovém řízení;

b)

v případě zadavatelů uvedených v přílohách 2 a 3 počet a celkovou hodnotu zakázek, na něž se vztahuje tato dohoda, zadaných všemi těmito zadavateli v rozčlenění podle příloh a

c)

odhady pro údaje požadované v písmenech a) a b) s vysvětlením metodiky použité k vypracování odhadů, není-li možné tyto údaje poskytnout.

5.   Pokud strana uveřejňuje své statistické údaje na oficiálních internetových stránkách způsobem, který je v souladu s požadavky odstavce 4, může nahradit poskytnutí údajů podle odstavce 4 tím, že výboru oznámí adresu internetových stránek s pokyny nezbytnými pro přístup k těmto statistickým údajům a jejich používání.

6.   Jestliže strana dohody požaduje, aby byla oznámení o zadaných zakázkách podle odstavce 2 uveřejňována v elektronické podobě, a jsou-li tato oznámení přístupná veřejnosti prostřednictvím jediné databáze v podobě, která umožňuje provést analýzu zahrnutých zakázek, může tato strana nahradit poskytnutí údajů podle odstavce 4 tím, že výboru oznámí adresu internetových stránek s pokyny nezbytnými pro přístup k těmto údajům a jejich používání.

Článek XVII

Zpřístupňování informací

1.   Každá strana poskytne na žádost kterékoli druhé strany neprodleně jakékoli informace potřebné ke zjištění, zda bylo zadávací řízení provedeno spravedlivě, nestranně a v souladu s touto dohodou, včetně informací o vlastnostech a relativních výhodách úspěšné nabídky. V případech, kdy by sdělení těchto informací poškodilo hospodářskou soutěž při nabídkových řízeních v budoucnosti, nezpřístupní strana, která informace přijala, tyto informace žádnému dodavateli bez konzultace se stranou, která dané informace poskytla, a bez jejího souhlasu.

2.   Strany, včetně jejich zadavatelů, neposkytnou žádnému dodavateli informace, jež by mohly poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi dodavateli, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody.

3.   Žádná ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by byly strany, včetně jejich zadavatelů, orgánů a přezkumných subjektů, povinny zpřístupňovat důvěrné informace, pokud by takové zpřístupnění:

a)

bránilo prosazování práva;

b)

mohlo poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi dodavateli;

c)

poškodilo legitimní podnikatelské zájmy konkrétních osob, včetně ochrany duševního vlastnictví; nebo

d)

bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem.

Článek XVIII

Vnitřní přezkumná řízení

1.   Každá strana stanoví včasné, účinné, transparentní a nediskriminační správní či soudní přezkumné řízení, v němž bude moci dodavatel napadnout:

a)

porušení dohody, nebo

b)

pokud dodavatel nemá podle vnitrostátního práva strany právo přímo napadnout porušení této dohody, nedodržení opatření, kterými strana dohodu provádí,

jestliže k nim došlo v souvislosti se zahrnutou zakázkou, na které daný dodavatel má nebo měl zájem. Procesní pravidla pro veškeré stížnosti musí mít písemnou podobu a být obecně dostupná.

2.   V případě stížnosti dodavatele vznesené v souvislosti se zahrnutou zakázkou, na které má nebo měl zájem, že došlo k porušení dohody nebo k nedodržení prováděcích opatření, jak je uvedeno v odstavci 1, strana zadavatele, který provádí zadávací řízení, vyzve zadavatele a dodavatele, aby hledali řešení stížnosti prostřednictvím konzultací. Zadavatel jakoukoli takovou stížnost včas a nestranně zváží, a to způsobem, který nepoškodí dodavatelovu účast v probíhajícím nebo budoucím zadávacím řízení nebo jeho právo domáhat se nápravy podle ve správním nebo soudním přezkumném řízení.

3.   Každému dodavateli se na vypracování a podání stížnosti poskytne dostatek času, v každém případě nejméně deset dní od doby, kdy se dodavatel o důvodech pro stížnost dozvěděl nebo se rozumně dozvědět mohl.

4.   Každá strana zřídí nebo pověří nejméně jeden nestranný správní či soudní orgán, který je nezávislý na zadavatelích a který bude přijímat a přezkoumávat stížnosti podané dodavatelem v souvislosti se zahrnutou zakázkou.

5.   Pokud stížnost prvotně přezkoumává subjekt jiný než orgán uvedený v odstavci 4, zajistí strana dodavateli možnost odvolt se proti prvotnímu rozhodnutí k nestrannému správnímu nebo soudnímu orgánu, který je nezávislý na zadavateli, jehož zadávací řízení je předmětem stížnosti.

6.   Každá strana zajistí, aby rozhodnutí orgánu, který provádí přezkum a který není soudem, podléhala soudnímu přezkumu nebo aby měl tento orgán postupy, které zajistí, aby:

a)

zadavatel odpověděl na stížnost písemně a zpřístupnil orgánu, který provádí přezkum, veškerou relevantní dokumentaci;

b)

účastníci řízení (dále jen „účastníci“) měli právo být slyšeni před rozhodnutím orgánu provádějícího přezkum o stížnosti;

c)

účastníci měli právo na zastoupení a doprovod;

d)

účastníci měli přístup na všechna řízení;

e)

účastníci měli právo požadovat, aby řízení probíhalo veřejně a mohli při něm být přítomni svědci, a

f)

orgán provádějící přezkum vydával svá rozhodnutí nebo doporučení včas, písemně a s odůvodněním základu pro každé rozhodnutí či doporučení.

7.   Každá strana přijme nebo zachová postupy pro:

a)

rychlá dočasná opatření, která zajistí, že dodavatel neztratí příležitost účastnit se zadávacího řízení. Tato dočasná opatření mohou vést k pozastavení zadávacího řízení. Postupy mohou zajistit, že při rozhodování, zda by se taková opatření měla uplatnit, mohou být zohledněny hlavní nepříznivé důsledky pro dotčené zájmy, včetně veřejného zájmu. Neuplatnění opatření musí být písemně odůvodněno a

b)

nápravu nebo náhradu utrpěné ztráty či škody, která může být omezena buď na náklady spojené s přípravou nabídky, nebo na náklady související se stížností, nebo na obojí, pokud orgán provádějící přezkum rozhodl, že došlo k porušení dohody nebo k nedodržení prováděcích opatření, jak je uvedeno v odstavci 1.

Článek XIX

Úpravy a opravy oblasti působnosti

1.   Strany oznámí výboru veškeré navrhované opravy, přesuny subjektu z jedné přílohy do druhé, vyškrtnutí subjektu nebo jiné úpravy svých příloh v dodatku I (na něž se dále odkazuje jako na „úpravy“). Strana, která úpravu navrhuje (dále jen „strana provádějící úpravu“), v oznámení uvede:

a)

v případě navrhovaného vyškrtnutí subjektu z příloh v dodatku I při výkonu svých práv z toho důvodu, že kontrola nebo vliv vlády nad zahrnutými zakázkami dotyčného subjektu byly účinně zrušeny, důkazy o tomto zrušení; nebo

b)

v případě jakékoli jiné navrhované úpravy informace o pravděpodobných důsledcích změny pro vzájemně dohodnutou působnost stanovenou v této dohodě.

2.   Každá strana, jejíž práva podle této dohody mohou být dotčena navrhovanou úpravou oznámenou podle odstavce 1, může výboru podat námitku proti navrhované úpravě. Tyto námitky je nutno vznést do 45 dnů ode dne, kdy bylo stranám rozesláno oznámení, a musí v nich být uvedeno odůvodnění.

3.   Strana provádějící úpravu a strana, která vznesla námitku, vynaloží veškeré úsilí, aby námitku vyřešily prostřednictvím konzultací. Při těchto konzultacích strana provádějící úpravu a strana, která vznesla námitku, uváží navrhovanou úpravu

a)

v případě oznámení podle odst. 1 písm. a) v souladu s orientačními kritérii přijatými podle odst. 8 písm. b), která určují účinné zrušení kontroly nebo vlivu vlády nad zahrnutými zakázkami dotyčného subjektu, a

b)

v případě oznámení podle odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii přijatými podle odst. 8 písm. c), která se týkají úrovně kompenzačního vyrovnání, jež je nabídnuto v souvislosti s úpravami v zájmu zachování rovnováhy práv a povinností a srovnatelné úrovně vzájemně dohodnuté působnosti stanovené v této dohodě.

4.   Pokud strana provádějící úpravu a strana, která vznesla námitku, vyřeší námitku prostřednictvím konzultací a strana provádějící úpravu navrhovanou úpravu v důsledku těchto konzultací reviduje, uvědomí o tom výbor v souladu s odstavcem 1 a tato revidovaná úprava nabývá účinnosti až po splnění požadavků tohoto článku.

5.   Navrhovaná úprava nabývá účinnosti teprve tehdy, pokud:

a)

žádná strana nepodá výboru písemnou námitku proti navrhované úpravě do 45 dnů ode dne rozeslání oznámení o navrhované úpravě podle odstavce 1;

b)

všechny strany, které vznesly námitku, výboru oznámily, že námitky proti navrhované úpravě vzaly zpět; nebo

c)

uplynulo 150 dnů ode dne rozeslání oznámení o navrhované úpravě podle odstavce 1 a strana provádějící úpravu výbor písemně informovala o svém záměru provést úpravu.

6.   Nabude-li úprava účinnosti podle čl. 5 odst. c), může strana, která vznesla námitku, odstoupit od v zásadě rovnocenné působnosti. Bez ohledu na čl. IV odst. 1 písm. b) může být odstoupení podle tohoto odstavce provedeno výhradně s ohledem na stranu provádějící úpravu. Strana, která vznesla námitku, informuje výbor o tomto odstoupení písemně nejpozději 30 dnů před tím, než odstoupení nabude účinnosti. Odstoupení podle tohoto odstavce je v souladu s kritérii týkajícími se úrovně kompenzačního vyrovnání, která výbor přijal podle odst. 8 písm. c).

7.   Pokud výbor přijal rozhodčí řízení v zájmu snazšího řešení námitek podle odstavce 8, může strana provádějící úpravu nebo strana, která vznesla námitku, požádat o rozhodčí řízení do 120 dnů ode dne rozeslání oznámení o navrhované úpravě:

a)

Jestliže žádná strana nepožádala ve stanovené lhůtě o rozhodčí řízení:

i)

nabude navrhovaná úprava bez ohledu na odst. 5 písm. c) účinnosti po uplynutí 130 dnů ode dne rozeslání oznámení o navrhované úpravě podle odstavce 1 a poté, co strana provádějící úpravu výbor písemně informovala o svém záměru úpravu provést, a

ii)

strana, která vznesla námitku, nemůže odstoupit od působnosti podle odstavce 6.

b)

Jestliže strana provádějící úpravu nebo strana, která vznesla námitku, požádala o rozhodčí řízení:

i)

nenabude navrhovaná úprava bez ohledu na odst. 5 písm. c) účinnosti před skončením rozhodčího řízení;

ii)

strana, která vznesla námitku a která zamýšlí uplatnit právo na kompenzaci nebo odstoupit od v zásadně rovnocenné působnosti podle odstavce 6, se zúčastní rozhodčího řízení;

iii)

strana provádějící úpravu by měla dodržet výsledky rozhodčího řízení při učinění úpravy platnou podle odst. 5 písm. c) a

iv)

pokud strana provádějící úpravu nedodrží výsledky rozhodčího řízení při učinění úpravy platnou podle odst. 5 písm. c), může strana, která vznesla námitku, odstoupit od v zásadě rovnocenné působnosti podle odstavce 6, je-li toto odstoupení v souladu s výsledky rozhodčího řízení.

8.   Výbor přijme:

a)

rozhodčí řízení v zájmu snazšího řešení námitek podle odstavce 2;

b)

orientační kritéria, která prokazují účinné zrušení kontroly nebo vlivu vlády nad zahrnutými zakázkami dotyčného subjektu, a

c)

kritéria pro určení úrovně kompenzačního vyrovnání nabídnutého s ohledem na úpravu podle odst. 1 písm. b) a v zásadě rovnocenné působnosti podle odstavce 6.

Článek XX

Konzultace a řešení sporů

1.   Každá strana příznivě zváží prohlášení jiné strany s ohledem na záležitosti týkající se fungování této dohody a poskytne jí přiměřenou příležitost ke konzultacím.

2.   Pokud se některá strana domnívá, že výhoda, která pro ni vyplývá přímo nebo nepřímo z této dohody, je zrušena nebo omezena nebo že dosažení kteréhokoliv cíle této dohody je bráněno v důsledku toho, že:

a)

jiná strana nebo jiné strany neplní své povinnosti dané touto dohodou nebo

b)

jiná strana nebo jiné strany uplatňují opatření, ať už je nebo není v rozporu s ustanoveními této dohody,

může v zájmu dosažení vzájemně uspokojivého řešení záležitosti využít ustanovení Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (dále jen „ujednání o řešení sporů“).

3.   Ujednání o řešení sporů se vztahuje na konzultace a řešení sporů na základě této dohody s tou výjimkou, že bez ohledu na čl. 22 odst. 3 ujednání o řešení sporů nemá žádný spor vyplývající z jakékoliv dohody uvedené v dodatku 1 ujednání o řešení sporů jiné než této dohody za následek pozastavení platnosti koncesí či jiných závazků podle této dohody a žádný spor vyplývající z této dohody nemá za následek pozastavení platnosti koncesí či jiných závazků podle jakékoliv jiné dohody uvedené v dodatku 1 ujednání o řešení sporů.

Článek XXI

Instituce

1.   Existuje Výbor pro vládní zakázky složený ze zástupců každé strany. Tento výbor zvolí svého předsedu a schází se v případě potřeby, nejméně však jednou za rok, aby poskytl stranám příležitost projednat záležitosti týkající se fungování této dohody nebo uskutečňování jejích cílů a plnil další povinnosti, které mu strany mohou uložit.

2.   Výbor může zřídit pracovní skupiny nebo jiné pomocné orgány, které vykonávají takové funkce, jaké jim výbor přidělí.

3.   Výbor každý rok:

a)

přezkoumá provádění a fungování této dohody a

b)

informuje Generální radu o svých činnostech podle čl. IV odst. 8 Marrákešské dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda o WTO“) a o vývoji týkajícím se provádění a fungování této dohody.

4.   Kterýkoli člen WTO, který není stranou této dohody, je oprávněn zúčastnit se zasedání výboru jako pozorovatelé, pokud o tom výbor informuje písemně. Kterýkoli pozorovatel WTO může podat výboru písemnou žádost o účast na zasedání výboru jako pozorovatel a výbor mu může přiznat status pozorovatele.

Článek XXII

Závěrečná ustanovení

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1996 pro ty vlády (1), jejichž dohodnutá oblst působnosti je uvedena v přílohách dodatku I této dohody a které svým podpisem dne 15. dubna 1994 dohodu přijaly nebo k uvedenému datu dohodu s výhradou ratifikace podepsaly a následně ji do 1. ledna 1996 ratifikovaly.

2.   K této dohodě může přistoupit kterýkoli člen WTO za podmínek dohodnutých mezi příslušným členem a stranami, přičemž tyto podmínky jsou stanoveny v rozhodnutí výboru. Přistoupení se uskuteční uložením listiny o přistoupení, která obsahuje dohodnuté podmínky, u generálního ředitele WTO. Pro přistupujícího člena vstupuje dohoda v platnost třicátým dnem po uložení příslušné listiny o přistoupení.

3.   K ustanovením této dohody nemůže žádná strana uplatnit výhrady.

4.   Každá strana zajistí, aby nejpozději v den, kdy pro ni tato dohoda vstupuje v platnost, byly její právní předpisy a správní řízení stejně jako pravidla, postupy a praxe, které uplatňují její zadavatelé, v souladu s ustanoveními této dohody.

5.   Každá strana informuje výbor o všech změnách svých právních předpisů souvisejících s touto dohodou a o všech změnách při provádění těchto právních předpisů.

6.   Strany se snaží vyhnout se zavádění nebo zachování diskriminačních opatření, která narušují otevřené zadávání vládních zakázek.

7.   Nejpozději na konci třetího roku ode dne vstupu Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách, přijatého dne 30. března 2012, v platnost a poté pravidelně vedou strany další jednání s cílem zdokonalit tuto dohodu, postupně omezit nebo odstranit diskriminační opatření a dosáhnout na základě vzájemnosti největšího možného rozšíření její působnosti mezi všemi stranami s přihlédnutím k potřebám rozvojových zemí.

8.

a)

Výbor dále pracuje na usnadnění provádění této dohody a jednání podle odstavce 7 přijetím pracovních programů týkajících se těchto záležitostí:

i)

zacházení s malými a středními podniky;

ii)

sběru a šíření statistických údajů;

iii)

udržitelné zadávání zakázek;

iv)

vyloučení a omezení v přílohách jednotlivých stran a

v)

bezpečnostní normy při mezinárodním zadávání zakázek.

b)

Výbor:

i)

může přijmout rozhodnutí, které obsahuje seznam pracovních programů týkajících se dalších záležitostí, jež mohou být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, a

ii)

přijme rozhodnutí o práci, která bude provedena s ohledem na jednotlivé pracovní programy uvedené v písmenu a) a případné pracovní programy přijaté podle písm. b) bodu i).

9.   Po uzavření pracovního programu týkajícího se harmonizace pravidel původu pro zboží, která má být uskutečněna v souladu s Dohodou o pravidlech původu v příloze IA Dohody o WTO, a po jednáních týkajících se obchodování se službami vezmou strany v úvahu výsledky tohoto pracovního programu a jednání a přiměřeně pozmění čl. IV odst. 5.

10.   Nejpozději na konci pátého roku od vstupu Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách v platnost přezkoumá výbor použitelnost čl. XX odst. 2 písm. b).

11.   Strany mohou tuto dohodu pozměnit. Rozhodnutí o přijetí změny a jejím předložení k přijetí stranami se přijímají na základě konsenzu. Změna vstoupí v platnost:

a)

s výhradou písmene b) ve vztahu k těm stranám, které ji přijmou, po přijetí dvěma třetinami stran a ve vztahu ke každé další straně po přijetí dohody touto stranou;

b)

pro všechny strany po přijetí dvěma třetinami stran, jedná-li se o změnu, o níž výbor na základě konsenzu rozhodl, že její povaha nemění práva a povinnosti stran.

12.   Každá strana může od této dohody odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 60 dnů od data, kdy generální ředitel WTO obdržel písemné oznámení o odstoupení. Každá strana může po takovém oznámení požadovat okamžité zasedání výboru.

13.   Jestliže strana této dohody přestane být členem WTO, přestává být členem této dohody s účinkem ode dne, k němuž přestává být členem WTO.

14.   Tato dohoda se neuplatňuje mezi dvěma stranami, pokud jedna z těchto stran v době, kdy tuto dohodu přijme nebo k ní přistoupí, s takovým uplatňováním nesouhlasí.

15.   Dodatky této dohody tvoří její nedílnou součást.

16.   Tuto dohodu spravuje sekretariát WTO.

17.   Tato dohoda bude uložena u generálního ředitele WTO, který neprodleně poskytne každé straně ověřenou kopii této dohody, každé její opravy nebo úpravy podle článku XIX, každé změny podle odstavce 11, oznámení o každém přistoupení k dohodě podle odstavce 2 a oznámení o odstoupení od ní podle odstavců 12 nebo 13.

18.   Tato dohoda bude zaregistrována v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.


(1)  Pro účely této dohody se „vládou“ rozumějí též příslušné orgány Evropské unie.

Dodatek I

ZÁVĚREČNÝ DODATEK I NABÍDKY STRAN O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH V RÁMCI JEDNÁNÍ O PŮSOBNOSTI TÉTO DOHODY  (1)

ZÁVĚREČNÝ DODATEK I NABÍDKA ARMÉNSKÉ REPUBLIKY

(Pouze anglické znění je závazné)

PŘÍLOHA 1

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Finanční limity:

Zboží

130 000 ZPČ

Služby

130 000 ZPČ

Stavební služby

5 000 000 ZPČ

Seznam subjektů:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Poznámky k příloze 1

1.

Tento seznam se týká všech ústředních orgánů státní správy a podřízených organizací, na něž se vztahuje zákon Arménské republiky o veřejných zakázkách.

2.

Centrální banka Arménské republiky: Tato dohoda se nevztahuje na pořizování nebo získávání odbytových, výplatních a distribučních služeb pro cenné papíry vydané orgány veřejné správy, včetně obligací a vládních dluhopisů, směnek a jiných cenných papírů centrální bankou Arménské republiky.

3.

Ministerstvo obrany Arménské republiky, arménský Úřad pro národní bezpečnost, arménský Úřad pro státní bezpečnost a Policie Arménské republiky: pro tyto subjekty se dohoda vztahuje pouze na pořizování níže uvedených kategorií s výhradou určení Arménské republiky podle čl. III odst. 1:

FSC

22

Železniční zařízení

23

Motorová vozidla, přívěsy a jízdní kola (kromě autobusů ve třídě 2310)

24

Traktory

25

Části vozidel

26

Pneumatiky a duše

29

Příslušenství motorů

30

Mechanická převodová zařízení

32

Dřevoobráběcí stroje a zařízení

34

Kovoobráběcí stroje

35

Zařízení pro služby a obchod

36

Speciální strojní průmyslové vybavení

37

Zemědělské stroje a zařízení

38

Zařízení pro stavební, důlní a výkopové práce a údržbu silnic

39

Zařízení pro manipulaci s materiálem

40

Provazy, lana, řetězy a příslušenství

41

Chladicí a klimatizační zařízení

42

Protipožární, záchranné a bezpečnostní zařízení

43

Čerpadla a kompresory

44

Pece, parogenerátory, sušicí zařízení a jaderné reaktory

45

Instalatérská, topenářská a sanitární zařízení

FSC

46

Zařízení pro úpravu vody a čištění odpadních vod

47

Potrubí, trubky, hadice a příslušenství

48

Ventily

49

Zařízení pro údržbu a opravy

53

Železářské zboží a brusiva

54

Prefabrikované konstrukce a lešení

55

Dřevo, dřevěné dílce, překližky a dýhy

56

Stavebniny a stavební materiál

61

Elektrické vodiče a silnoproudá a rozvodná zařízení

62

Osvětlovací zařízení a svítidla

63

Poplašné a signalizační systémy

65

Lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje a přístroje a potřeby

66

Přístroje a laboratorní zařízení

67

Fotografická zařízení

68

Chemické látky a chemické výrobky

69

Výcvikové prostředky a trenažéry

70

Univerzální zařízení pro automatizované zpracování dat, software, dodávky a podpůrné zařízení

71

Nábytek

72

Vybavení a zařízení pro domácnost a kancelář

73

Zařízení pro přípravu a podávání jídel

74

Kancelářské stroje a přístroje, zařízení viditelného zápisu, zařízení pro automatizované zpracování dat

75

Kancelářské potřeby a vybavení

FSC

76

Knihy, mapy a jiné publikace

77

Hudební nástroje, gramofony a rozhlasové přijímače pro domácnost

78

Rekreační a atletické potřeby

79

Čisticí zařízení a prostředky

80

Štětce, nátěrové barvy, těsnicí materiály a lepidla

81

Krabice, obaly a balicí potřeby

85

Toaletní potřeby

87

Zemědělské produkty

88

Živá zvířata

91

Paliva, maziva, oleje a vosky

93

Nekovové vyrobené materiály

94

Nekovové suroviny

96

Rudy, nerosty a jejich primární produkty

99

Různé

PŘÍLOHA 2

ORGÁNY NA NIŽŠÍ NEŽ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNI

Finanční limity:

Zboží

200 000 ZPČ

Služby

200 000 ZPČ

Stavební služby

5 000 000 ZPČ

Seznam subjektů:

1.

Níže uvedené místní orgány uvedené v arménském zákoně o územněsprávním členění č. N-062-I ze dne 7. listopadu 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

PŘÍLOHA 3

VŠECHNY OSTATNÍ SUBJEKTY, KTERÉ ZADÁVAJÍ ZAKÁZKY V SOULADU S USTANOVENÍMI TÉTO DOHODY

Finanční limity:

Zboží

400 000 ZPČ

Služby

400 000 ZPČ

Stavební služby

5 000 000 ZPČ

Všechny veřejnoprávní právnické osoby (orgány, zařízení a nadace), konkrétně:

1.

státní nebo obecní nekomerční (neziskové) organizace;

2.

komerční organizace, v nichž má stát nebo obec vyšší než 50 % majetkovou účast;

3.

veřejné služby, včetně společností působících v odvětví veřejných služeb, na jejichž zakázky se vztahuje zákon o veřejných zakázkách.

Poznámka k příloze 3

Tento seznam veřejnoprávních právnických osob se uveřejňuje v oficiálním elektronickém informačním zpravodaji o veřejných zakázkách: http://www.procurement.am.

PŘÍLOHA 4

ZBOŽÍ

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na veškeré zboží pořizované subjekty uvedenými v přílohách 1 až 3.

PŘÍLOHA 5

SLUŽBY

Tato dohoda se vztahuje na veškeré služby určené v souladu s prozatímní ústřední klasifikací produkce (CPC) OSN, jak je obsažena v dokumentu MTN.GNS/W/120.

PŘÍLOHA 6

STAVEBNÍ SLUŽBY

Finanční limit:

5 000 000 ZPČ pro přílohy 1, 2 a 3.

Seznam nabízených stavebních služeb:

Všechny služby uvedené v oddíle 51 CPC.

PŘÍLOHA 7

OBECNÉ POZNÁMKY

Na tuto dohodu, včetně příloh 1 až 6, se bez výjimky vztahuje níže uvedená obecná poznámka.

1.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky na zemědělské produkty na podporu programů podpory zemědělství a programů výživy lidí.

ZÁVĚREČNÝ DODATEK I NABÍDKA KANADY

(Pouze anglické a francouzské znění je závazné)

PŘÍLOHA 1

ORGÁNY FEDERÁLNÍ VLÁDY

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na zakázky zadávané subjekty uvedenými v této příloze, s výhradou těchto finančních limitů:

Finanční limity

:

130 000 ZPČ

Zboží

130 000 ZPČ

Služby

5 000 000 ZPČ

Stavební služby

Seznam subjektů:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (na vlastní účet)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (na vlastní účet)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (na vlastní účet)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (na vlastní účet)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (na vlastní účet)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (na vlastní účet)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (na vlastní účet)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (na vlastní účet)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Poznámka k příloze 1

Subjekty uvedené v příloze 1 nemají pravomoc zřizovat podřízené subjekty.

PŘÍLOHA 2

ORGÁNY NA NIŽŠÍ NEŽ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNI

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na zakázky zadávané subjekty uvedenými v této příloze, s výhradou těchto finančních limitů:

Finanční limity

:

355 000 ZPČ

Zboží

355 000 ZPČ

Služby

5 000 000 ZPČ

Stavební služby

Seznam subjektů:

*†ALBERTA

Všechna ministerstva a instituce (všechny vládní úřady a provinční instituce, sbory, rady, výbory a komise) provincie.

Tato příloha nezahrnuje:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITSKÁ KOLUMBIE

Všechna ministerstva, rady, komise, instituce a výbory provincie.

Tato příloha se nevztahuje na zákonodárné shromáždění.

†MANITOBA

Všechny vládní úřady, rady, komise a výbory provincie.

†NOVÝ BRUNŠVIK

Zahrnuty jsou tyto provinční orgány:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND A LABRADOR

Všechný vladní úřady provincie.

†SEVEROZÁPADNÍ ÚZEMÍ

Všechny vládní úřady a instituce území.

Tato příloha nezahrnuje zakázky, na něž se vztahuje politika Severozápadních území týkající se obchodních pobídek.

*†NOVÉ SKOTSKO

Všechný vládní a jiné úřady provincie zřízené podle zákona o veřejné službě (Public Service Act).

Tato příloha se nevztahuje na Emergency Health Services (odbor ministerstva zdravotnictví) s ohledem na zakázky týkající se terénní ambulance, včetně telekomunikačních služeb pro účely neodkladné zdravotní péče.

†NUNAVUT

Všechna ministerstva a instituce území.

Tato příloha nezahrnuje zakázky, na něž se vztahuje politika Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politika NNI), ani zakázky ve smyslu článku 24 zákona o pozemkových nárocích Nunavut.

ONTARIO

Všechna ministerstva provincie.

Zahrnuty jsou tyto instituce:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†OSTROV PRINCE EDWARDA

Všechny vládní úřady a instituce provincie.

Tato příloha se nevztahuje na zakázky na stavební materiály, které se používají pro výstavbu a údržbu silnic.

*QUÉBEC

Všechna ministerstva provincie.

Zahrnuty jsou tyto veřejné subjekty:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Tato příloha se nevztahuje na zakázky:

a)

na kulturní nebo umělecké zboží a služby;

b)

na produkci sazenic;

c)

na práce, které má zhotovitel provést na majetku na základě zástavy nebo záruky vztahující se na majetek nebo původní dílo;

d)

na stavební ocel (včetně požadavků na subdodávky) a

e)

od neziskových organizací.

Tato dohoda se nevztahuje na opatření, která provincie Québec přijala nebo zachovala s ohledem na kulturu nebo kulturní odvětví.

*†SASKATCHEWAN

Všechna ministerstva provincie.

Zahrnuty jsou tyto rady a agentury:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Tato příloha se nevztahuje na zákonodárné orgány.

*†YUKON

Všechna ministerstva a instituce území.

Poznámky k příloze 2

1.

Pro provincie a území uvedená v této příloze se tato dohoda nevztahuje na preference nebo omezení týkající se dálničních projektů.

2.

Pro provincie a území uvedená v této příloze se tato dohoda nevztahuje na preference nebo omezení spojená s programy na podporu rozvoje krizových oblastí.

3.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky, které mají přispět k hospodářskému rozvoji provincií Manitoba, Newfoundland a Labrador, Nový Brunšvik, Ostrov prince Edwarda a Nové Skotsko nebo území Nunavut, Yukon či Severozápadních území.

4.

Pro provincie a území označené hvězdičkou (*) se tato dohoda nevztahuje na zakázky na:

a)

zboží nakupované pro reprezentační nebo propagační účely nebo

b)

služby či stavební služby nakupované pro reprezentační nebo propagační účely mimo dotyčnou provincii nebo území.

5.

Pro provincie a území označené křížkem (†) se tato dohoda nevztahuje na zakázky na zboží, služby nebo stavební služby, které jsou pořizovány ve prospěch školských rad nebo jejich funkčních ekvivalentů, veřejně financovaných akademických institucí, subjektů poskytujících sociální služby nebo nemocnic či které mají být předány těmto subjektům.

6.

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, aby provinčnímu nebo územnímu orgánu bránilo v uplatnění omezení, která podporují obecnou kvalitu životního prostředí dané provincie nebo území, pokud tato omezení nepředstavují skryté překážky mezinárodního obchodu.

7.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky zadané zahrnutým subjektem jménem nezahrnutého subjektu.

8.

Tato dohoda se nevztahuje na státní společnosti (Crown Corporations) provincií a území.

9.

Pro Island a Lichtenštejnské knížectví se tato dohoda nevztahuje na zakázky zadávané subjekty uvedenými v této příloze.

PŘÍLOHA 3

STÁTNÍ PODNIKY

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na zakázky zadávané subjekty uvedenými v této příloze, s výhradou těchto finančních limitů:

Finanční limity

:

355 000 ZPČ

Zboží

355 000 ZPČ

Služby

5 000 000 ZPČ

Stavební služby

Seznam federálních podniků:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Poznámky k příloze 3

1.

Z důvodu větší jistoty se uvádí, že na zakázky zadávané podniky Via Rail Canada Inc. a Royal Canadian Mint se vztahuje článek XVII, přičemž je dodržena ochrana poskytnutých důvěrných obchodních informací.

2.

Dodatek 1 týkající se Kanady nezahrnuje zakázky zadávané podnikem Royal Canadian Mint nebo jeho jménem, které se týkají přímých vstupů pro použití při výrobě jakýchkoli jiných platidel než kanadského zákonného platidla.

3.

Pro Evropskou unii, Island a Lichtenštejnské knížectví se tato dohoda nevztahuje na zakázky zadávané subjekty uvedenými v této příloze.

PŘÍLOHA 4

ZBOŽÍ

1.

Není-li stanoveno jinak a s výhradou odstavce 2, vztahuje se tato dohoda na veškeré zboží.

2.

Na základě použití čl. III odst. 1 této dohody se s ohledem na zakázky Ministerstva národní obrany (Department of National Defence), Královské kanadské jízdní policie (Royal Canadian Mounted Police), Ministerstva rybolovu a oceánů (Department of Fisheries and Oceans) pro Kanadskou pobřežní stráž (Canadian Coast Guard) a provinčních policejních sborů tato dohoda vztahuje pouze na níže uvedené zboží popsané ve federální zásobovací klasifikaci (Federal Supply Classifications (FSC)):

FSC

22.

Železniční zařízení

FSC

23.

Motorová vozidla, přívěsy a jízdní kola (kromě autobusů ve třídě 2310, vojenských nákladních vozidel a přívěsů ve třídách 2320 a 2330, pásových bojových, útočných a taktických vozidel ve třídě 2350 a kolových bojových, útočných a taktických vozidel ve třídě 2355 dříve zařazených ve třídě 2320)

FSC

24.

Traktory

FSC

25.

Části vozidel

FSC

26.

Pneumatiky a duše

FSC

29.

Příslušenství motorů

FSC

30.

Mechanická převodová zařízení

FSC

32.

Dřevoobráběcí stroje a zařízení

FSC

34.

Kovoobráběcí stroje

FSC

35.

Zařízení pro služby a obchod

FSC

36.

Speciální strojní průmyslové vybavení

FSC

37.

Zemědělské stroje a zařízení

FSC

38.

Zařízení pro stavební, důlní a výkopové práce a údržbu dálnic

FSC

39.

Zařízení pro manipulaci s materiálem

FSC

40.

Provazy, lana, řetězy a příslušenství

FSC

41.

Chladicí a klimatizační zařízení

FSC

42.

Protipožární, záchranné a bezpečnostní zařízení (kromě 4220: Námořní záchranné a potápěčské vybavení a 4230: Dekontaminační a impregnační zařízení)

FSC

43.

Čerpadla a kompresory

FSC

44.

Pece, parogenerátory, sušicí zařízení a jaderné reaktory

FSC

45.

Instalatérská, topenářská a sanitární zařízení

FSC

46.

Zařízení pro úpravu vody a čištění odpadních vod

FSC

47.

Potrubí, trubky, hadice a příslušenství

FSC

48.

Ventily

FSC

49.

Zařízení pro údržbu a opravy

FSC

52.

Měřicí přístroje

FSC

53.

Železářské zboží a brusiva

FSC

54.

Prefabrikované konstrukce a lešení

FSC

55.

Dřevo, dřevěné dílce, překližky a dýhy

FSC

56.

Stavebniny a stavební materiál

FSC

61.

Elektrické vodiče a silnoproudá a rozvodná zařízení

FSC

62.

Osvětlovací zařízení a svítidla

FSC

63.

Poplašné a signalizační systémy

FSC

65.

Lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje a přístroje a potřeby

FSC

66.

Přístroje a laboratorní zařízení (kromě 6615: Systémy automatického řízení a části palubních gyroskopů a 6665: Nástroje a přístroje pro detekci nebezpečí)

FSC

67.

Fotografická zařízení

FSC

68.

Chemické látky a chemické výrobky

FSC

69.

Výcvikové prostředky a trenažéry

FSC

70.

Univerzální zařízení pro automatizované zpracování dat, software, dodávky a podpůrné zařízení (kromě 7010: Konfigurace zařízení pro automatizované zpracování dat)

FSC

71.

Nábytek

FSC

72.

Vybavení a zařízení pro domácnost a kancelář

FSC

73.

Zařízení pro přípravu a podávání jídel

FSC

74.

Kancelářské stroje a přístroje, systémy zpracování textů a zařízení viditelného zápisu

FSC

75.

Kancelářské potřeby a vybavení

FSC

76.

Knihy, mapy a jiné publikace (kromě 650: Výkresy a specifikace)

FSC

77.

Hudební nástroje, gramofony a rozhlasové přijímače pro domácnost

FSC

78.

Rekreační a atletické potřeby

FSC

79.

Čisticí zařízení a prostředky

FSC

80.

Štětce, nátěrové barvy, těsnicí materiály a lepidla

FSC

81.

Krabice, obaly a balicí potřeby

FSC

85.

Toaletní potřeby

FSC

87.

Zemědělské produkty

FSC

88.

Živá zvířata

FSC

91.

Paliva, maziva, oleje a vosky

FSC

93.

Nekovové vyrobené materiály

FSC

94.

Nekovové suroviny

FSC

96.

Rudy, nerosty a jejich primární produkty

FSC

99.

Různé

PŘÍLOHA 5

SLUŽBY

1.

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato dohoda na služby upřesněné v odstavcích 2 a 3. Tyto služby jsou určeny v souladu s prozatímní ústřední klasifikací produkce (CPC) OSN, která je k dispozici na adrese: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Za účelem provádění této dohody bude Kanada pro federální orgány a podniky používat „jednotný systém klasifikace“.

2.

Tato dohoda se vztahuje na níže uvedené služby pořizované federálními orgány uvedenými v příloze 1 a federálními podniky uvedenými v příloze 3:

861

Právní služby (pouze poradenství v oblasti zahraničního a mezinárodního práva)

862

Účetnické a auditorské služby a služby při vedení účetnictví

863

Daňové poradenství (kromě právních služeb)

86503

Marketingové služby

8671

Architektonické služby

8672

Inženýrské služby

8673

Integrované inženýrské služby (kromě 86731: Integrované inženýrské služby pro stavby dopravní infrastruktury na klíč)

3.

Tato dohoda se vztahuje na níže uvedené služby pořizované federálními orgány uvedenými v příloze 1, orgány na nižší než ústřední úrovni uvedenými v příloze 2 a federálními podniky uvedenými v příloze 3:

633

Opravy věcí osobní potřeby a vybavení domácností

641

Hotelové služby a podobné ubytovací služby

642-643

Podávání jídel a nápojů

7471

Služby cestovních agentur a tour operátorů

7512

Komerční kurýrní služby (včetně integrovaných)

7523

Služby elektronické výměny dat

7523

Služby elektronické pošty

7523

Faxové služby se zvýšenou/přidanou hodnotou včetně funkcí uložení a přeposlání nebo uložení a opětovného získání a převodu kódu a protokolu

7523

Online vyhledávání informací a databází

7523

Hlasová pošta

821

Služby v oblasti nemovitostí vztahující se k vlastním a pronajatým nemovitostem

822

Služby v oblasti nemovitostí za úplatu nebo na smluvním základě

pouze 83106 až 83109

Leasing nebo pronájem strojů a zařízení bez obsluhy

pouze 83203 až 83209

Leasing nebo pronájem věcí osobní potřeby a vybavení domácností

841

Poradenské služby týkající se instalace počítačového hardwaru

842

Implementace programového vybavení, včetně poradenství v oblasti systémů a softwaru, analýzy systémů, služeb v oblasti návrhu, programování a údržby

843

Služby zpracování dat, včetně služeb v oblasti řízení zpracování, tabelace a správy zařízení

843

Online informace a/nebo zpracování dat (včetně zpracování transakcí)

844

Databázové služby

845

Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů

849

Ostatní počítačové služby

86501

Všeobecné podnikové poradenství

86504

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

86505

Poradenství v oblasti řízení výroby

8660

Služby související s podnikovým poradenstvím (kromě 86602: Arbitráže a smírčí řízení)

8674

Územní plánování a architektura krajiny

8676

Technické testování, analýza a poradenství, včetně kontroly kvality a inspekcí (kromě FSC 58 a přepravního zařízení)

874

Úklidové služby

876

Balení

8814

Služby související s lesnictvím a těžbou dřeva, včetně lesního hospodářství

883

Služby související s důlní činností, včetně služeb týkajících se vrtů a nalezišť

8861 až 8864, a 8866

Opravy kovových výrobků, strojů a zařízení

940

Likvidace odpadních vod a odpadu; sanitární a podobné služby

Poznámky k příloze 5

1.

Tato dohoda podléhá podmínkám stanoveným v listině Kanady k Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS).

2.

Pro Kanadu je působnost v oblasti telekomunikačních služeb omezena na služby se zvýšenou nebo přidanou hodnotou, pro jejichž poskytování jsou příslušná telekomunikační zařízení pronajata od provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

3.

Tato dohoda se nevztahuje na pořizování:

a)

služeb v oblasti správy a provozování státem vlastněných zařízení nebo zařízení v soukromém vlastnictví, která se používají pro státní účely, včetně výzkumu a vývoje financovaného na federální úrovni;

b)

veřejných služeb;

c)

architektonických a inženýrských služeb souvisejících s letišti, komunikacemi a raketovými zařízeními;

d)

služeb v oblasti stavby a opravy lodí a souvisejících architektonických a inženýrských služeb;

e)

veškerých služeb s ohledem na zboží pořizované Ministerstvem národní obrany (Department of National Defence), Královskou kanadskou jízdní policií (Royal Canadian Mounted Police), Ministerstvem rybolovu a oceánů (Department of Fisheries and Oceans) pro Kanadskou pobřežní stráž (Canadian Coast Guard) a provinčními policejními sbory, na něž se nevztahuje tato dohoda, a

f)

služeb na podporu vojenských jednotek v zámoří.

PŘÍLOHA 6

STAVEBNÍ SLUŽBY

1.

Není-li stanoveno jinak a s výhradou odstavce 2, vztahuje se tato dohoda na veškeré stavební služby uvedené v oddíle 51 prozatímní ústřední klasifikace produkce (CPC) OSN, která je k dispozici na adrese: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51

2.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky týkající se:

a)

bagrovacích služeb a

b)

stavebních služeb pořizovaných federálním Ministerstvem dopravy (Department of Transport) nebo jeho jménem.

PŘÍLOHA 7

OBECNÉ POZNÁMKY

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na tuto dohodu, včetně příloh 1 až 6, níže uvedené obecné poznámky.

1.

Tato dohoda nezahrnuje zakázky týkající se:

a)

stavby a oprav lodí;

b)

zařízení a systémů v oblasti městských drah a městské dopravy, částí, součástí a materiálů zabudovaných do těchto zařízení a systémů a rovněž veškerých železných nebo ocelových materiálů souvisejících s projekty;

c)

FSC 58 (komunikační a detekční zařízení a přístroje emitující koherentní záření) a

d)

zemědělských produktů na podporu programů podpory zemědělství nebo programů výživy lidí.

2.

Tato dohoda se nevztahuje na vyhrazené zakázky pro malé podniky nebo podniky ve vlastnictví menšin.

3.

Tato dohoda se nevztahuje na opatření, která byla přijata nebo zachována s ohledem na původní obyvatelstvo. Tím nejsou dotčena stávající původní nebo smluvní práva původních obyvatel Kanady podle § 35 Ústavního zákona z roku 1982 (Constitution Act, 1982).

4.

Vládní zakázky jsou z hlediska působnosti dohody pro Kanadu vymezeny jako smluvní transakce za účelem pořízení zboží nebo služeb pro přímý prospěch vlády nebo pro použití vládou. Postupem pro zadávání zakázek je postup, který začíná poté, co dotyčný subjekt rozhodl o svém požadavku, a pokračuje až do zadání zakázky. Zahrnuto není zadávání zakázek mezi jedním státním orgánem nebo státním podnikem a jiným státním orgánem nebo státním podnikem.

5.

Tato dohoda se nevztahuje na pořizování dopravních služeb, které tvoří součást určité zakázky nebo s ní souvisí.

6.

Tato dohoda zahrnuje služby blíže určené v příloze 5 a stavební služby blíže určené v příloze 6 s ohledem na konkrétní stranu pouze v rozsahu, v jakém tato strana poskytuje přístup k těmto službám na základě vzájemnosti.

7.

Nevztahuje-li se tato dohoda na zakázku, která má být zadána určitým subjektem, nelze tuto dohodu vykládat tak, že zahrnuje zboží nebo službu, které jsou součástí této zakázky.

8.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky na základě mezinárodní dohody určené pro společné provádění nebo využívání určitého projektu.

9.

Každá výjimka, která se týká konkrétně nebo obecně federálních orgánů nebo orgánů na nižší než ústřední úrovni nebo podniků v příloze 1, příloze 2 nebo příloze 3, se vztahuje rovněž na nástupnický orgán nebo orgány, podnik nebo podniky tak, aby zůstala zachována hodnota této nabídky.

Budoucí dodatek I závazky evropské unie (v konečném znění)

PŘÍLOHA 1

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Dodávky

Finanční limity: 130 000 ZPČ

Služby (Blíže určeno v příloze 5)

Finanční limity: 130 000 ZPČ

Stavební práce (Blíže určeno v příloze 6)

Finanční limity: 5 000 000 ZPČ

1.   SUBJEKTY EVROPSKÉ UNIE

1.

Rada Evropské unie

2.

Evropská komise

3.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

2.   VEŘEJNÍ ZADAVATELÉ Z ŘAD ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

a)

Co se týká zboží, služeb, dodavatelů a poskytovatelů služeb z Lichtenštejnska, Švýcarska, Islandu, Norska, Nizozemska s ohledem na Arubu, zadávání zakázek všemi veřejnými zadavateli z řad ústředních orgánů státní správy členských států EU. Připojený seznam je orientační.

b)

Co se týká zboží, služeb, dodavatelů a poskytovatelů služeb z Izraele, zadávání zakázek níže uvedenými veřejnými zadavateli z řad ústředních orgánů státní správy.

c)

Co se týká zboží, služeb, dodavatelů a poskytovatelů služeb z USA, Kanady, Japonska, Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, Singapuru, Koreje, Arménie a samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu, zadávání zakázek níže uvedenými veřejnými zadavateli z řad ústředních orgánů státní správy, pokud nejsou označeni hvězdičkou.

d)

Aniž je dotčeno písmeno c), co se týká zboží, služeb, dodavatelů a poskytovatelů služeb z USA, Japonska a samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu, zadávání zakázek níže uvedenými veřejnými zadavateli z řad ústředních orgánů státní správy členských států EU, pokud jsou označeni dvěma hvězdičkami.

BELGIE

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULHARSKO

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция "Архиви (State Agency "Archives")

37.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.

Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DÁNSKO

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

NĚMECKO

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONSKO

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

ŘECKO

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ŠPANĚLSKO

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANCIE

1.   Ministerstva

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Etablissements publics nationaux

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Autre organisme public national

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRSKO

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITÁLIE

I.

Nákupní subjekty:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Další státní veřejné subjekty:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

KYPR

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

(a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)

Αστυνομία (Police)

(c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

(a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

(b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

(a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

(b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)