ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.052.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 52

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
21. února 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 158/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Daujėnų naminė duona (CHZO))

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 159/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata dell’Alto Viterbese (CHZO))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 160/2014 ze dne 13. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szentesi paprika (CHZO))

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 161/2014 ze dne 18. února 2014 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (CHZO))

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2014 ze dne 19. února 2014, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO))

11

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 163/2014 ze dne 20. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 164/2014 ze dne 20. února 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/101/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2014 o jmenování jednoho českého člena Výboru regionů

17

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 157/2014

ze dne 30. října 2013

o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 ve spojení s čl. 60 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 ukládá výrobcům stavebních výrobků povinnost vypracovat prohlášení o vlastnostech, pokud je uváděn na trh stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma nebo který je souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno. Kopie tohoto prohlášení by měla být poskytnuta buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 3 a čl. 60 písm. b) nařízení (EU) č. 305/2011 má Komise pravomoc stanovit podmínky pro elektronické zpracovávání prohlášení o vlastnostech, aby mohla být tato prohlášení zpřístupněna na internetové stránce. Tyto podmínky pro zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetu povolují používání nových informačních technologií a snižují náklady výrobců stavebních výrobků a odvětví stavebnictví jako celku.

(3)

Vzhledem k možným specifickým potřebám příjemců stavebních výrobků, především mikropodniků, a zvláště příjemců provozujících činnost na staveništích bez přístupu k internetu, by tento akt v přenesené pravomoci neměl být rozšířen tak, aby obsahoval odchylku od čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011.

(4)

Aby bylo zajištěno, že je elektronická forma prohlášení o vlastnostech, které odpovídá určitému výrobku, snadno identifikovatelná, měli by výrobci přiřadit ke každému jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádějí na trh, příslušné prohlášení o vlastnostech, a to prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu typu výrobku, který by měl být uveden v prohlášení o vlastnostech v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011.

(5)

Za účelem zmírnění administrativní zátěže v souvislosti s poskytováním prohlášení o vlastnostech a s cílem zajistit zachování spolehlivosti informací uváděných v těchto prohlášeních by elektronická forma prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetu neměla být měněna a měla by zůstat dostupná po dobu nejméně deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh nebo po jinou takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011.

(6)

Internetová stránka, na které bylo prohlášení o vlastnostech zveřejněno, by měla být předmětem monitorování a údržby, aby se zajistilo, že bude pokud možno nepřetržitě přístupná a že nedojde k výpadku v důsledku technických problémů.

(7)

Internetová stránka, na které bylo prohlášení o vlastnostech zveřejněno, by měla být pro příjemce stavebních výrobků přístupná zdarma. Příjemci by měli být poučeni o tom, jak získat přístup k internetové stránce a k elektronické formě prohlášení o vlastnostech.

(8)

Aby se posílila účinnost a konkurenceschopnost evropského odvětví stavebnictví jako celku, hospodářské subjekty, které poskytují prohlášení o vlastnostech a hodlají využívat výhod nových informačních technologií za účelem usnadnění poskytování těchto prohlášení, by tak měly být schopny učinit co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na základě odchylky od čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou hospodářské subjekty zveřejnit prohlášení o vlastnostech uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 na internetové stránce, a to za předpokladu, že dodrží všechny tyto podmínky:

a)

zajistí, aby se obsah prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetové stránce neměnil;

b)

zajistí, aby internetová stránka, kde jsou zveřejněna prohlášení o vlastnostech vypracovaná pro stavební výrobky, byla monitorována a udržována tak, aby internetová stránka a prohlášení o vlastnostech byly trvale přístupné příjemcům stavebních výrobků;

c)

zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech přístupné příjemcům stavebních výrobků zdarma po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh nebo po jinou takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011;

d)

poskytnou příjemcům stavebních výrobků návod, jak získat přístup k internetové stránce a k prohlášením o vlastnostech těchto výrobků, která jsou zveřejněna na dotčené internetové stránce.

2.   Výrobci jsou povinni zajistit, že ke každému jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádějí na trh, se přiřadí příslušné prohlášení o vlastnostech, a to prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu typu výrobku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 158/2014

ze dne 13. února 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Daujėnų naminė duona (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Daujėnų naminė duona“ do rejstříku předložená Litvou byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Daujėnų naminė duona“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12 2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 251, 31.8.2013, s. 8.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty a potraviny uvedené v bodě I přílohy I nařízení (EU) č. 1151/2012:

Třída 2.4   Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky

LITVA

Daujėnų naminė duona (CHZO)


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 159/2014

ze dne 13. února 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Patata dell’Alto Viterbese (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Patata dell’Alto Viterbese“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Patata dell’Alto Viterbese“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 239, 20.8.2013, s. 2.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Patata dell’Alto Viterbese (CHZO)


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 160/2014

ze dne 13. února 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Szentesi paprika (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Szentesi paprika“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Szentesi paprika“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Janusz LEWANDOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 237, 15.8.2013, s. 31.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6.   Ovoce, zelenina, obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

MAĎARSKO

Szentesi paprika (CHZO)


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 161/2014

ze dne 18. února 2014

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“ předložená Německem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 262, 11.9.2013, s. 13.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty a potraviny uvedené v bodu I přílohy I nařízení (EU) č. 1151/2012:

Třída 2.4   Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

NĚMECKO

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (CHZO)


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 162/2014

ze dne 19. února 2014,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Carota dell'Altopiano del Fucino“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 148/2007 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. C 272, 20.9.2013, s. 11.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO)


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 163/2014

ze dne 20. února 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 164/2014

ze dne 20. února 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (2) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

120

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Žloutky

458,0

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.“


ROZHODNUTÍ

21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. února 2014

o jmenování jednoho českého člena Výboru regionů

(2014/101/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh české vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Bohuslava SVOBODY se uvolní jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:

pan Tomáš HUDEČEK, primátor hl. města Prahy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. února 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.