ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.039.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 39

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
8. února 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2014 ze dne 30. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 119/2014 ze dne 7. února 2014, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin ( 1 )

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2014 ze dne 7. února 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1981/2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy ( 1 )

46

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 121/2014 ze dne 7. února 2014 o povolení L-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

53

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 122/2014 ze dne 7. února 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2014 ze dne 7. února 2014, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 3. do 4. února 2014 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2014

58

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/68/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Latvijas Banka

59

 

 

2014/69/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2014, kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Švédsku a Spojenému království povoluje odchýlit se od určitých společných pravidel bezpečnosti letectví (oznámeno pod číslem C(2014) 559)  ( 1 )

60

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2014/70/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 118/2014

ze dne 30. ledna 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (1), a zejména na čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 6, čl. 16 odst. 4, čl. 21 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 5, čl. 29 odst. 1 a 4, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 1 a 5 a čl. 35 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1560/2003 (2) byla přijata řada zvláštních opatření nutných k uplatňování nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (3).

(2)

V červnu 2013 bylo přijato nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se přepracovává nařízení (ES) č. 343/2003. K účinnému uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 by měla být přijata řada dalších zvláštních opatření.

(3)

S cílem zlepšit účinnost tohoto systému a spolupráci mezi vnitrostátními orgány je třeba změnit pravidla týkající se předávání a vyřizování žádostí za účelem převzetí a přijetí zpět, žádostí o informace, spolupráce na sloučení rodinných příslušníků a jiných příbuzných v případě nezletilých osob bez doprovodu a závislých osob a rovněž provádění přemístění.

(4)

V nařízení (ES) č. 1560/2003 není stanoven informační materiál o systémech Dublin/Eurodac ani zvláštní informační materiál pro nezletilé osoby bez doprovodu, standardní formulář pro výměnu příslušných informací o nezletilé osobě bez doprovodu, jednotné podmínky pro konzultace a výměnu informací o nezletilých a závislých osobách, standardní formulář pro předávání údajů před přemístěním, vzor obecného zdravotního osvědčení ani jednotné podmínky a praktická opatření pro předávání informací o zdravotním stavu před přemístěním. Proto by měla být doplněna nová ustanovení.

(5)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (4) se nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 (5) a zavádí se změny systému Eurodac. Nařízení (ES) č. 1560/2003 by proto mělo být upraveno, aby odpovídajícím způsobem odráželo interakci mezi postupy stanovenými v nařízení (EU) č. 604/2013 a uplatňováním nařízení (EU) č. 603/2013.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (6) stanoví pravidla pro zjednodušení uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013. Jednotné podmínky pro vypracování a předkládání žádostí o převzetí žadatelů by proto měly být změněny tak, aby zahrnovaly pravidla pro používání údajů Vízového informačního systému.

(7)

Je nutné provést technické úpravy, aby bylo možné reagovat na vývoj platných norem a praktických opatření pro používání elektronické přenosové sítě stanovených nařízením (ES) č. 1560/2003, aby se zjednodušilo provádění nařízení (EU) č. 604/2013.

(8)

Na zpracování údajů prováděné podle tohoto nařízení by se měla použít směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (7).

(9)

Nařízení (EU) č. 604/2013 se použije na žádosti o mezinárodní ochranu podané po 1. lednu 2014. Proto je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejrychleji, a umožnilo tak uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 v úplném rozsahu.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 604/2013.

(11)

Nařízení (ES) č. 1560/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1560/2003

Nařízení (ES) č. 1560/2003 se mění takto:

1)

V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   V případě, že je žádost založena na pozitivním výsledku (shodě) předaném Vízovým informačním systémem (VIS) v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (8) po porovnání otisků prstů žadatele o mezinárodní ochranu se záznamy otisků prstů sejmutými dříve, které byly zaslány do VIS v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení a překontrolovány v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení, musí rovněž obsahovat údaje poskytnuté VIS.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).“"

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Vyhotovení žádostí o přijetí zpět

Žádosti o přijetí zpět musí být podány na standardním formuláři v souladu se vzorem uvedeným v příloze III s uvedením povahy žádosti, jejích důvodů a ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (9), na nichž je založena.

Žádost musí rovněž podle situace obsahovat:

a)

opisy všech přímých a nepřímých důkazů prokazujících, že dožádaný členský stát je příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, doprovázené v případě potřeby poznámkami k okolnostem jejich získání a důkazní silou, kterou jim dožadující členský stát připisuje s odkazem na seznam přímých a nepřímých důkazů uvedených v čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) č. 604/2013, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;

b)

pozitivní výsledek (shodu) předaný ústřední jednotkou Eurodac v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 2725/2000 po porovnání otisků prstů žadatele se záznamy otisků prstů sejmutými dříve, které byly zaslány do ústřední jednotky v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a překontrolovány v souladu s čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).“"

3)

V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Standardní formulář stanovený v příloze VI se použije pro účely předávání údajů nezbytných pro zajištění ochrany práv a bezprostředních potřeb osob, které mají být přemístěny, příslušnému členskému státu. Tento standardní formulář se považuje za informování ve smyslu odstavce 2.“

4)

V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Pokud bylo přemístění zpožděno na žádost přemísťujícího členského státu, musí přemísťující a příslušný členský stát navázat kontakt, aby umožnily organizaci nového přemístění v nejkratším možném čase v souladu s článkem 8 a nejpozději dva týdny od chvíle, co se orgány dozvěděly o tom, že pominuly okolnosti, které způsobily toto zpoždění nebo odložení. V tomto případě se před přemístěním zašle aktualizovaný standardní formulář pro předání údajů před provedením přemístění, který je stanoven v příloze VI.“

5)

V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členský stát, který z jednoho z důvodů uvedených v čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 604/2013 nemůže provést přemístění v obvyklé časové lhůtě šesti měsíců od data přijetí žádosti o převzetí nebo přijetí zpět dotčené osoby nebo od data konečného rozhodnutí o odvolání nebo o přezkumu, které má odkladný účinek, sdělí tuto skutečnost příslušnému členskému státu před uplynutím této lhůty. V opačném případě je za vyřízení žádosti o mezinárodní ochranu a ostatní povinnosti podle nařízení (EU) č. 604/2013 odpovědný dožadující členský stát v souladu s čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení.“

6)

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Pokud se žadatel nachází na území jiného členského státu, než je stát, v němž se nachází dítě, sourozenec nebo rodič, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/2013, konzultují se tyto dva členské státy vzájemně a vymění si informace za tím účelem, aby stanovily:

a)

prokázané rodinné vazby mezi žadatelem a dítětem, sourozencem nebo rodičem;

b)

vztah závislosti mezi žadatelem a dítětem, sourozencem nebo rodičem;

c)

způsobilost dotčené osoby postarat se o závislou osobu;

d)

v případě nutnosti prvky, jež je třeba zohlednit za účelem posouzení dlouhodobé neschopnosti vycestovat.

Při výměně informací uvedené v prvním pododstavci se použije standardní formulář uvedený v příloze VII tohoto nařízení.

Dožádaný členský stát odpoví do čtyř týdnů ode dne, kdy žádost obdrží. Pokud přesvědčivé důkazy naznačují, že další šetření by přineslo relevantnější informace, informuje dožádaný členský stát dožadující členský stát, že potřebuje dva týdny navíc.

Žádost o informace podle tohoto článku se provádí tak, aby byl zajištěn úplný soulad s lhůtami stanovenými v čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 23 odst. 2, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/2013. Touto povinností není dotčen čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) č. 604/2013.“

7)

V článku 12 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   S cílem zjednodušit příslušné opatření ke zjištění totožnosti rodinných příslušníků, sourozenců nebo příbuzných nezletilé osoby bez doprovodu musí členský stát, v němž byla nezletilou osobou bez doprovodu podána žádost o mezinárodní ochranu, po uskutečnění osobního pohovoru podle článku 5 nařízení (EU) č. 604/2013 za přítomnosti zástupce zmíněného v čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení vyhledat a/nebo zohlednit veškeré informace, které poskytla tato nezletilá osoba nebo které pocházejí od jakéhokoli jiného důvěryhodného zdroje, který je obeznámen s osobní situací nebo trasou cesty nezletilé osoby nebo člena její rodiny, sourozence nebo příbuzného.

Orgány, které provádějí postup určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti nezletilé osoby bez doprovodu, zapojí do tohoto postupu v co největší možné míře zástupce uvedeného v čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 604/2013.

4.   Pokud členský stát, který provádí postup určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti nezletilé osoby bez doprovodu, při uplatnění povinností vyplývajících z článku 8 nařízení (EU) č. 604/2013 disponuje informacemi, které umožňují zahájit identifikaci a/nebo nalezení rodinného příslušníka, sourozence nebo příbuzného, konzultuje podle situace ostatní členské státy a vymění si s nimi informace za tím účelem, aby:

a)

byli identifikováni rodinní příslušníci, sourozenci nebo příbuzní nezletilé osoby bez doprovodu, kteří se nacházejí na území členských států;

b)

se stanovilo, zda existují prokázané rodinné vazby;

c)

se posoudila způsobilost příbuzného postarat se o nezletilou osobu bez doprovodu, mimo jiné i v případě, kdy rodinní příslušníci, sourozenci nebo příbuzní nezletilé osoby bez doprovodu pobývají ve více než jednom členském státě.

5.   Pokud výměna informací uvedená v odstavci 4 naznačuje, že v jiném členském státě nebo státech pobývá více rodinných příslušníků, sourozenců nebo příbuzných, spolupracuje členský stát, v němž se nachází nezletilá osoba bez doprovodu, s dotčeným členským státem nebo státy, aby určil nejvhodnější osobu, které má být nezletilá osoba svěřena, a zejména aby stanovil:

a)

pevnost rodinných vazeb mezi nezletilou osobou a jednotlivými osobami identifikovanými na území členských států;

b)

způsobilost a dostupnost dotčených osob, pokud jde o péči o nezletilou osobu;

c)

nejlepší zájmy nezletilé osoby v každém jednotlivém případě.

6.   K provádění výměny informací uvedené v odstavci 4 se použije standardní formulář uvedený v příloze VIII tohoto nařízení.

Dožádaný členský stát odpoví do čtyř týdnů ode dne, kdy žádost obdrží. Pokud přesvědčivé důkazy naznačují, že další šetření by přineslo relevantnější informace, informuje dožádaný členský stát dožadující členský stát, že potřebuje dva týdny navíc.

Žádost o informace podle tohoto článku se vyřizuje tak, aby byl zajištěn úplný soulad s lhůtami stanovenými v čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 23 odst. 2, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/2013. Touto povinností není dotčen čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) č. 604/2013.“

8)

V čl. 15 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Žádosti, odpovědi a veškerá písemná korespondence mezi členskými státy týkající se používání nařízení (EU) č. 604/2013 se zasílají prostřednictvím elektronické komunikační sítě „DubliNet“ zřízené podle oddílu II tohoto nařízení.“

9)

Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Jednotné podmínky a praktická opatření pro výměnu údajů o zdravotním stavu před provedením přemístění

K výměně údajů o zdravotním stavu před přemístěním, a zejména k předávání zdravotního osvědčení uvedeného v příloze IX, dochází pouze mezi orgány oznámenými Komisi v souladu s článkem 35 nařízení (EU) č. 604/2013 prostřednictvím sítě „DubliNet“.

Členský stát, který provádí přemístění žadatele, a příslušný členský stát se před předáním zdravotního osvědčení dohodnou na jazyku, který má být použit k vyplnění tohoto osvědčení, s přihlédnutím k okolnostem daného případu, zejména k potřebě urychleného opatření při příjezdu.“

10)

Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

Informační materiály pro žadatele o mezinárodní ochranu

1.   Společný informační materiál pro všechny žadatele o mezinárodní ochranu, který informuje o ustanoveních nařízení (EU) č. 604/2013 a o uplatňování nařízení (EU) č. 603/2013, je obsažen v příloze X.

2.   Zvláštní informační materiál pro děti bez doprovodu, které žádají o mezinárodní ochranu, je obsažen v příloze XI.

3.   Informace pro státní příslušníky třetích zemí nebo pro osoby bez státní příslušnosti zadržené v souvislosti s nedovoleným překročením vnější hranice jsou obsaženy v příloze XII.

4.   Informace pro státní příslušníky třetích zemí nebo pro osoby bez státní příslušnosti, u nichž byl zjištěn neoprávněný pobyt v členském státě, jsou obsaženy v příloze XIII.“

11)

V článku 18 se zrušuje odstavec 2.

12)

V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách I a III, a formuláře žádostí o poskytnutí informací uvedené v přílohách V, VI, VII, VIII, IX se mezi národními přístupovými body odesílají ve formátu, který poskytne Komise. Komise sdělí členským státům požadované technické detaily.“

13)

V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Každý přenos má jednací číslo, které umožňuje jednoznačné určení případu, ke kterému se vztahuje, a členského státu, který podal žádost. Uvedené číslo musí rovněž umožňovat určení toho, zda se přenos týká žádosti o převzetí (typ 1), žádosti o přijetí zpět (typ 2), žádosti o poskytnutí informací (typ 3), výměny informací o dítěti, sourozenci nebo rodiči žadatele v situaci závislosti (typ 4), výměny informací o rodině, sourozenci nebo příbuzném nezletilé osoby bez doprovodu (typ 5), předání informací před přemístěním (typ 6) nebo předání obecného zdravotního osvědčení (typ 7).“

14)

V čl. 20 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jestliže je žádost založena na údajích poskytnutých systémem Eurodac, musí obsahovat i jednací číslo dožádaného členského státu v systému Eurodac.“

15)

V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže národní přístupový bod odeslal údaje národnímu přístupovému bodu, jehož provoz byl přerušen, použije se jako doklad o dni a čase přenosu záznam o přenosu vytvořený na úrovni ústřední komunikační infrastruktury. Lhůty stanovené nařízením (EU) č. 604/2013 k odeslání žádosti nebo odpovědi se po dobu přerušení provozu dotčeného národního přístupového bodu nepozastavují.“

16)

Přílohy se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

PŘÍLOHA II

(Odkazy na články nařízení (EU) č. 604/2013)

SEZNAM A

DŮKAZY

I.   Řízení o určení státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu

1.   Přítomnost rodinného příslušníka, příbuzného nebo člena rodiny (otce, matky, dítěte, sourozence, tety, strýce, prarodiče, dospělé osoby zodpovědné za dítě, poručníka) žadatele, který je nezletilou osobou bez doprovodu (článek 8)

Přímé důkazy

písemné potvrzení údajů jiným členským státem,

výpisy z rejstříků,

povolení k pobytu vydané rodinnému příslušníkovi,

důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,

pokud tyto důkazy nejsou poskytnuty a je-li to nezbytné, test DNA nebo krevní test.

2.   Oprávněný pobyt rodinného příslušníka uznaného jako osoba požívající mezinárodní ochrany v některém členském státě (článek 9)

Přímé důkazy

písemné potvrzení údajů jiným členským státem,

výpisy z rejstříků,

povolení k pobytu vydané osobě se statusem uprchlíka nebo statusem osoby požívající doplňkové ochrany,

důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,

souhlas dotčených osob.

3.   Přítomnost rodinného příslušníka žádajícího o mezinárodní ochranu, o jehož žádosti ještě nebylo vydáno v členském státě první rozhodnutí ve věci samé (článek 10)

Přímé důkazy

písemné potvrzení údajů jiným členským státem,

výpisy z rejstříků,

povolení k dočasnému pobytu vydané dotčené osobě během posuzování žádosti,

důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,

pokud tyto důkazy nejsou poskytnuty a je-li to nezbytné, test DNA nebo krevní test,

souhlas dotčených osob.

4.   Platná povolení k pobytu (čl. 12 odst. 1 a 3) nebo povolení k pobytu, jejichž platnost skončila před méně než dvěma roky [a začátek doby platnosti] (čl. 12 odst. 4)

Přímé důkazy

povolení k pobytu,

výpisy z evidence cizinců nebo obdobných rejstříků,

zprávy / potvrzení údajů od členského státu, který vydal povolení k pobytu.

5.   Platná víza (čl. 12 odst. 2 a 3) a víza, jejichž platnost skončila před méně než šesti měsíci [a začátek doby platnosti] (čl. 12 odst. 4)

Přímé důkazy

vydaná víza (platná nebo s ukončenou platností, podle situace),

výpisy z evidence cizinců nebo obdobných rejstříků,

pozitivní výsledek (shoda) předaný systémem VIS v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 767/2008,

zprávy/potvrzení od členského státu, který udělil vízum.

6.   Oprávněný vstup na území přes vnější hranici (článek 14)

Přímé důkazy

vstupní razítko v cestovním pase,

výstupní razítko země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel, a den překročení hranice,

jízdenky nezvratně potvrzující vstup přes vnější hranici,

vstupní razítko nebo obdobný záznam v cestovním pase.

7.   Neoprávněný vstup na území přes vnější hranici (čl. 13 odst. 1)

Přímé důkazy

shoda otisků prstů zjištěná ze systému Eurodac po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 14 nařízení o systému Eurodac,

vstupní razítko v padělaném nebo pozměněném cestovním pase,

výstupní razítko země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel, a den překročení hranice,

jízdenky nezvratně potvrzující vstup přes vnější hranici,

vstupní razítko nebo obdobný záznam v cestovním pase.

8.   Pobyt v členském státě po dobu nejméně pěti měsíců (čl. 13 odst. 2)

Přímé důkazy

povolení k pobytu vydaná během posuzování žádosti o povolení k pobytu,

příkaz opustit území nebo příkaz k vyhoštění, které byly vydány v rozmezí nejméně pěti měsíců nebo které nebyly vykonány,

údaje ze záznamů nemocnic, věznic, zařízení k zajištění osob.

9.   Opuštění území členského státu (čl. 19 odst. 2)

Přímé důkazy

výstupní razítko,

výpisy z rejstříků třetích zemí (dokládající pobyt),

jízdenky nezvratně potvrzující vycestování nebo vstup přes vnější hranici,

zpráva/potvrzení od členského státu, ze kterého žadatel opustil území členských států,

razítko třetí země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel, a den překročení hranice.

II.   Povinnost členského státu příslušného k posouzení žádosti znovu přijmout nebo převzít žadatele

1.   Řízení o určení příslušného členského státu probíhá v členském státě, ve kterém byla žádost podána (čl. 20 odst. 5)

Přímé důkazy

shoda otisků prstů zjištěná ze systému Eurodac po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 9 nařízení o systému Eurodac,

formulář předložený žadatelem,

úřední zpráva sepsaná orgány,

otisky prstů sejmuté při podání žádosti,

výpisy z příslušných rejstříků a spisů,

písemná zpráva od orgánů potvrzující podání žádosti.

2.   Žádost je posuzována nebo byla podána dříve (čl. 18 odst. 1 písm. b), c) a d))

Přímé důkazy

shoda otisků prstů zjištěná ze systému Eurodac po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 9 nařízení o systému Eurodac,

formulář předložený žadatelem,

úřední zpráva sepsaná orgány,

otisky prstů sejmuté při podání žádosti,

výpisy z příslušných rejstříků a spisů,

písemná zpráva od orgánů potvrzující podání žádosti.

3.   Opuštění území členských států (čl. 20 odst. 5; čl. 19 odst. 2)

Přímé důkazy

výstupní razítko,

výpisy z rejstříků třetích zemí (dokládající pobyt),

výstupní razítko třetí země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel, a den překročení hranice,

úřední písemný doklad o skutečném vyhoštění cizince.

4.   Vyhoštění z území členských států (čl. 19 odst. 3)

Přímé důkazy

úřední písemný doklad o skutečném vyhoštění cizince,

výstupní razítko,

potvrzení údajů o vyhoštění provedeném třetí zemí.

SEZNAM B

NEPŘÍMÉ DŮKAZY

I.   Řízení o určení státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu

1.   Přítomnost rodinného příslušníka (otce, matky, poručníka) žadatele, který je nezletilou osobou bez doprovodu (článek 8)

Nepřímé důkazy  (1)

ověřitelné informace získané od žadatele,

prohlášení dotčených rodinných příslušníků,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.

2.   Oprávněný pobyt rodinného příslušníka s uznaným statusem uprchlíka nebo osoby požívající mezinárodní ochrany v některém členském státě (článek 9)

Nepřímé důkazy

ověřitelné informace získané od žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.

3.   Přítomnost rodinného příslušníka žádajícího o mezinárodní ochranu, o jehož žádosti ještě nebylo vydáno v členském státě první rozhodnutí ve věci samé (článek 10)

Nepřímé důkazy

ověřitelné informace získané od žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.

4.   Platná povolení k pobytu (čl. 12 odst. 1 a 3) nebo povolení k pobytu, jejichž platnost skončila před méně než dvěma roky [a začátek doby platnosti] (čl. 12 odst. 4)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od členského státu, který nevydal povolení k pobytu,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.

5.   Platná víza (čl. 12 odst. 2 a 3) a víza, jejichž platnost skončila před méně než šesti měsíci [a začátek doby platnosti] (čl. 12 odst. 4)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od členského státu, který nevydal povolení k pobytu,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.

6.   Oprávněný vstup na území přes vnější hranici (článek 14)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu nebo třetí země,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů s výjimkou případů, kdy se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.

V tomto případě představují přímý důkaz podle definice v seznamu A,

jízdenky,

hotelové účty,

propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služby cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

7.   Nedovolený vstup na území přes vnější hranici (čl. 13 odst. 1)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu nebo třetí země,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů s výjimkou případů, kdy se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.

V tomto případě představují přímý důkaz podle definice v seznamu A,

jízdenky,

hotelové účty,

propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

8.   Pobyt v členském státě po dobu nejméně pěti měsíců (čl. 13 odst. 2)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od nevládních organizací, například od organizací poskytujících ubytování potřebným osobám,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů,

jízdenky,

hotelové účty,

propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

9.   Opuštění území členského státu (čl. 19 odst. 2)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu,

(čl. 19 odst. 2): výstupní razítko, pokud dotčený žadatel opustil území členských států na dobu nejméně tří měsíců,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů s výjimkou případů, kdy se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.

V tomto případě představují přímý důkaz podle definice v seznamu A,

jízdenky,

hotelové účty,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

II.   Povinnost členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu znovu přijmout nebo převzít žadatele

1.   Řízení o určení příslušného členského státu probíhá v členském státě, ve kterém byla žádost podána (čl. 20 odst. 5)

Nepřímé důkazy

ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu.

2.   Žádost o mezinárodní ochranu je posuzována nebo byla podána dříve (čl. 18 odst. 1 písm. b), c) a d))

Nepřímé důkazy

ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu.

3.   Opuštění území členských států (čl. 20 odst. 5; čl. 19 odst. 2)

Nepřímé důkazy

podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

zprávy / potvrzení údajů od jiného členského státu,

výstupní razítko, pokud dotčený žadatel opustil území členského státu na dobu nejméně tří měsíců,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů s výjimkou případů, kdy se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.

V tomto případě představují přímý důkaz podle definice v seznamu A,

jízdenky,

hotelové účty,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

4.   Vyhoštění z území členských států (čl. 19 odst. 3)

Nepřímé důkazy

ověřitelná prohlášení žadatele,

zprávy / potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,

výstupní razítko, pokud dotčený žadatel opustil území členského státu na dobu nejméně tří měsíců,

zprávy / potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

otisky prstů s výjimkou případů, kdy se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.

V tomto případě představují přímý důkaz podle definice v seznamu A,

jízdenky,

hotelové účty,

objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,

informace prokazující, že žadatel použil služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

jiné nepřímé důkazy stejného druhu.

PŘÍLOHA III

Image

Image

PŘÍLOHA IV

Image

PŘÍLOHA V

Image

PŘÍLOHA VI

Image

Image

PŘÍLOHA VII

Image

Image

PŘÍLOHA VIII

Image

Image

Image

PŘÍLOHA IX

Image

Image

PŘÍLOHA X

ČÁST A

INFORMACE O DUBLINSKÉM NAŘÍZENÍ PRO ŽADATELE O MEZINÁRODNÍ OCHRANU PODLE ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 604/2013 (2)

Protože se domníváte, že jste svou zemi musel (musela) opustit kvůli pronásledování, válce nebo riziku vážné újmy, žádáte nás o ochranu. V jazyce právních předpisů je to „žádost o mezinárodní ochranu“ a Vy jste „žadatel“. Osoby žádající o ochranu jsou často označovány jako „žadatelé o azyl“.

Skutečnost, že žádáte o azyl v naší zemi, nezaručuje, že zde také budeme Vaši žádost posuzovat. To, která země bude Vaši žádost posuzovat, se určuje postupem stanoveným v právním předpise Evropské unie, který je známý pod názvem „dublinské nařízení“. Podle tohoto právního předpisu je k posuzování Vaší žádosti příslušná pouze jedna země.

Tento právní předpis se uplatňuje v celé zeměpisné oblasti zahrnující 32 zemí (3). V tomto materiálu nazýváme těchto 32 zemí „země dublinského nařízení“.

Pokud něčemu v tomto materiálu nerozumíte, obraťte se na naše orgány.

Dříve než posoudíme Vaši žádost o azyl, musíme určit, zda je k posouzení Vaší žádosti příslušná naše země, nebo země jiná – tomuto zjišťování říkáme „dublinské řízení“. Dublinské řízení se netýká důvodů podání Vaší žádosti o azyl. Bude se zabývat pouze otázkou, která země je příslušná rozhodnout o Vaší žádosti o azyl.

Za jak dlouho bude rozhodnuto o tom, která země posoudí mou žádost?

Za jak dlouho se začne má žádost posuzovat?

Rozhodnou-li naše orgány, že jsme příslušni k rozhodování ve věci Vaší žádosti o azyl, znamená to, že v naší zemi smíte zůstat a nechat si zde svou žádost posoudit. Proces posuzování Vaší žádosti pak začne okamžitě.

Rozhodneme-li, že ve věci Vaší žádosti je příslušná jiná země, budeme se Vás do této země snažit přemístit co nejdříve, aby tam Vaše žádost mohla být posouzena. Celé dublinské řízení – do doby, než budete do této země přemístěni – může trvat až 11 měsíců. Vaše žádost o azyl se pak posoudí v příslušné zemi. Tato lhůta se může změnit, budete-li se před příslušnými orgány skrývat, budete-li uvězněn (uvězněna) či zadržen (zadržena), nebo odvoláte-li se proti rozhodnutí o přemístění. Pokud se ocitnete v jedné z těchto situací, dozvíte se konkrétní informace o tom, který časový rámec se Vás týká. Budete-li zadržen (zadržena), obdržíte informace o důvodech Vašeho zadržení a o dostupných opravných prostředcích.

Podle čeho se rozhodne, která země je příslušná k posuzování mé žádosti?

V dublinském nařízení je stanoveno, z jakých důvodů může být určitá země příslušná k posuzování Vaší žádosti. Tyto důvody jsou v tomto právním předpise uvedeny v pořadí podle důležitosti, počínaje tím, zda je v dané zemi přítomen Váš rodinný příslušník, zda máte nebo jste v minulosti měl (měla) vízum nebo povolení k pobytu vydané v některé zemi dublinského nařízení, nebo zda jste legálně či nelegálně cestoval (cestovala) do jiné země dublinského nařízení nebo přes tuto zemi.

Pokud máte v jiné zemi dublinského nařízení rodinné příslušníky, musíte nám to co nejdříve sdělit. Jestliže jsou Váš manžel, manželka nebo dítě žadateli o azyl v jiné zemi dublinského nařízení nebo tam požívají mezinárodní ochrany, mohla by být k posuzování Vaší žádosti o azyl příslušná tato země.

Můžeme se však rozhodnout, že Vaši žádosti posoudíme v naší zemi, přestože to podle kritérií dublinského nařízení není v naší příslušnosti. Nepřemístíme Vás do žádné země, která by podle našeho zjištění mohla porušovat Vaše základní práva.

A pokud nechci odejít do jiné země?

Můžete vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím o svém přemístění do jiné země dublinského nařízení a napadnout jej před soudem. Můžete také požádat, abyste mohl (mohla) v naší zemi zůstat, dokud se o Vašem odvolání nebo přezkumu nerozhodne.

Stáhnete-li svou žádost o azyl a odejdete do jiné země dublinského nařízení, budete pravděpodobně přemístěn (přemístěna) zpět do naší země nebo do země příslušné k rozhodování o Vaší žádosti.

Proto jakmile požádáte o azyl, musíte zůstat zde do doby, 1) než rozhodneme o tom, která země je příslušná k posouzení Vaší žádosti o azyl, a/nebo 2) než se rozhodneme Vaši žádost o azyl posoudit v naší zemi.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zjistíme, že se zřejmě pokusíte uprchnout nebo skrývat, protože nechcete být přemístěn (přemístěna) do jiné země, můžete být zadržen(a) (umístěn(a) do uzavřeného centra). Jestliže k tomu dojde, máte právo na právního zástupce a sdělíme Vám, jaká jsou Vaše další práva, včetně práva odvolat se proti zadržení.

Proč si mám nechat sejmout otisky prstů?

Podáváte-li žádost o azyl a je Vám 14 nebo více let, budou Vám sejmuty otisky prstů a poté budou předány do databáze otisků prstů nazvané „Eurodac“. Při tomto postupu musíte spolupracovat – jste povinen (povinna) ze zákona nechat si otisky prstů sejmout.

Pokud Vaše otisky prstů nejsou dost kvalitní (může jít i o úmyslné poškození prstů), budou Vám v budoucnu sejmuty znovu.

Vaše otisky prstů se zkontrolují v databázi Eurodac, aby se zjistilo, zda jste již dříve požádal (požádala) o azyl nebo zda Vám nebyly otisky prstů sejmuty již na hranici. Lze tak lépe stanovit, která země dublinského nařízení je příslušná k posouzení Vaší žádosti o azyl.

Vaše otisky prstů mohou být také zkontrolovány pomocí vízového informačního systému (VIS), což je databáze, která obsahuje informace týkající se víz udělovaných v schengenském prostoru. Máte-li platné nebo starší vízum pro vstup do jiné země dublinského nařízení, můžete být do této země přemístěn (přemístěna) kvůli posouzení Vaší žádosti o mezinárodní ochranu.

Jelikož jste požádal (požádala) o azyl, údaje o Vašich otiscích prstů budou uloženy v systému Eurodac po dobu 10 let – po uplynutí 10 let se z databáze automaticky vymažou. Pokud se svou žádostí o azyl uspějete, Vaše otisky prstů v databázi zůstanou, dokud nebudou automaticky vymazány. V případě, že se stanete občanem některé země dublinského nařízení, budou Vaše otisky prstů v tom okamžiku vymazány. V systému Eurodac budou uloženy Vaše otisky prstů a údaje o Vašem pohlaví; Vaše jméno, fotografie, datum narození a státní příslušnost se do databáze Eurodac nezasílají, ale mohou být uloženy ve vnitrostátní databázi.

Můžete nás kdykoli požádat o údaje, které se Vás týkají a které jsme zaznamenali do databáze Eurodac. Pokud se domníváte, že jsou tyto údaje nepřesné nebo že by neměly být uloženy, můžete požádat o jejich opravu nebo vymazání. Informace o našich orgánech příslušných k nakládání s Vašimi údaji (nebo k jejich kontrole) a o příslušných orgánech zodpovědných za dohled nad ochranou údajů lze nalézt níže.

Eurodac je provozován agenturou Evropské unie nazvanou eu-LISA. Vaše údaje mohou být použity pouze pro účely vymezené právními předpisy. Vaše údaje obdrží pouze ústřední systém Eurodac. Pokud v budoucnu požádáte o azyl v jiné zemi dublinského nařízení, Vaše otisky prstů budou zaslány této zemi pro ověření. Údaje uložené v databázi Eurodac nebudou sdíleny s žádnou další zemí ani organizací mimo země dublinského nařízení.

Od 20. července 2015 si budou moci Vaše otisky prstů vyhledat orgány, jako jsou policie a Evropský policejní úřad (Europol), které mohou požádat o přístup do databáze Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování závažné trestné činnosti a terorismu.

Jaká mám práva během doby, kdy se rozhoduje o zemi příslušné k posouzení mé žádosti o azyl?

Máte právo zůstat v naší zemi, je-li příslušná k posouzení Vaší žádosti o azyl, anebo, je-li příslušná jiná země, dokud do této země nebudete přemístěn (přemístěna). Je-li k posouzení Vaší žádosti o azyl příslušná naše země, máte právo zde zůstat nejméně do vydání prvního rozhodnutí o Vaší žádosti o azyl. Máte rovněž nárok na využití materiálních podmínek přijímání, např. ubytování, stravy atd., jakož i na základní zdravotní péči a zdravotní pomoc v nouzi. Můžete nám ústně a/nebo písemně předat informace o Vaší situaci a o přítomnosti Vašich rodinných příslušníků na území zemí dublinského nařízení a použít k tomu Vaši mateřštinu nebo jiný jazyk, jejž dobře ovládáte (nebo můžete mít případně tlumočníka). Obdržíte rovněž písemné vyhotovení rozhodnutí o přemístění do jiné země. Můžete se na nás také obrátit se žádostí o další informace a/nebo se spojit s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v naší zemi.

Pokud zjistíme, že by k posouzení Vaší žádosti mohla být příslušná jiná země, obdržíte podrobnější informace o tomto postupu a o tom, jaký vliv to má na Vás a na Vaše práva. (4)

Základní kontaktní informace: (Vyplňte informace týkající se konkrétního členského státu)

adresa a kontaktní údaje azylového orgánu,

podrobnosti o vnitrostátním orgánu dozoru,

totožnost správce systému Eurodac a jeho zástupce,

kontaktní údaje úřadu správce,

kontaktní údaje úřadu místního komisaře OSN pro uprchlíky (pokud existuje),

kontaktní údaje poskytovatelů právní pomoci/organizací na podporu uprchlíků,

kontaktní údaje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

ČÁST B

DUBLINSKÉ ŘÍZENÍ – INFORMACE PRO ŽADATELE O MEZINÁRODNÍ OCHRANU, S NIMIŽ JE VEDENO DUBLINSKÉ ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 604/2013 (5)

Obdržel (obdržela) jste tento materiál, protože žádáte o mezinárodní ochranu (azyl) v naší zemi nebo v jiné zemi dublinského nařízení a protože se místní orgány důvodně domnívají, že k posouzení Vaší žádosti by mohla být příslušná jiná země.

To, která země je příslušná, určíme prostřednictvím postupu stanoveného v právním předpise Evropské unie, který je znám pod názvem „dublinské nařízení“. Tento postup se nazývá „dublinské řízení“. Tento materiál má zodpovědět nejčastější dotazy týkající se tohoto řízení.

Pokud je v tomto materiálu uvedeno něco, čemu nerozumíte, obraťte se na příslušné orgány.

Proč je se mnou vedeno dublinské řízení?

Dublinské nařízení se uplatňuje v zeměpisné oblasti zahrnující 32 zemí. Mezi „země dublinského nařízení“ patří: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko), jakož i 4 země „přidružené“ k dublinskému nařízení (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).

Dublinským řízením se určuje, která země je příslušná k posouzení Vaší žádosti o azyl. To znamená, že z naší země můžete být přemístěn (přemístěna) do země příslušné k posouzení Vaší žádosti.

Dublinské řízení má dvojí účel:

zaručit, aby Vaši žádost o azyl obdržel orgán země příslušné k jejímu posouzení;

zajistit, že nepodáte více žádostí o azyl v několika zemích, abyste si prodloužil (prodloužila) pobyt v zemích dublinského nařízení.

Dokud nebude rozhodnuto, která země je příslušná rozhodnout o Vaší žádosti, nebudou se naše orgány podrobnostmi Vaší žádosti zabývat.

NEZAPOMEŇTE: Nesmíte odejít do jiné země dublinského nařízení. Pokud to učiníte, budete přemístěn (přemístěna) zpět nebo do té země, kde jste předtím požádal (požádala) o azyl. Stáhnete-li žádost podanou v naší zemi, nebude to mít vliv na to, která země je příslušná k posuzování Vaší žádosti. Pokud se budete skrývat nebo uprchnete, vystavujete se riziku zadržení.

Pokud jste se před tím, než jste přišel (přišla) do naší země, nacházel (nacházela) v některé zemi dublinského nařízení a poté jste oblast zemí dublinského nařízení opustil (opustila), musíte nám to sdělit. Je to důležité, neboť to může mít vliv na to, která země je příslušná k posuzování Vaší žádosti. Můžete být vyzván (vyzvána) k doložení doby strávené mimo země dublinského nařízení, např. razítkem v cestovním pasu, rozhodnutím o návratu či vyhoštění nebo úředními dokumenty prokazujícími, jste žil (žila) nebo pracoval (pracovala) mimo země dublinského nařízení.

Jaké informace bych měl (měla) rozhodně sdělit orgánům? Jaké vysvětlení jim mám k těmto informacím poskytnout?

Aby bylo možno určit, která země je příslušná k posuzování Vaší žádosti o azyl, budete pravděpodobně muset absolvovat pohovor. Při pohovoru Vám vysvětlíme, jak probíhá „dublinské řízení“. Měl (měla) byste nám poskytnout všechny informace o přítomnosti všech Vašich rodinných příslušníků či příbuzných v jednotlivých zemích dublinského nařízení, jakož i všechny další informace, které by podle Vašeho názoru mohly být relevantní pro stanovení příslušné země (podrobnosti o tom, které informace jsou relevantní, viz níže). Měl (měla) byste nám také poskytnout veškeré dokumenty, které obsahují relevantní informace, jež máte k dispozici.

Sdělte nám prosím všechny relevantní informace, které nám pomohou určit, která země je příslušná k posuzování Vaší žádosti.

Pohovor se povede v jazyce, jemuž rozumíte nebo o němž se předpokládá, že mu budete přiměřeně rozumět a dokážete v něm komunikovat.

Pokud použitému jazyku nerozumíte, můžete požádat o pomoc tlumočníka. Tlumočník musí tlumočit pouze Vaše slova a slova příslušných orgánů. Nesmí připojovat své osobní názory. Pokud je pro Vás obtížné tlumočníkovi porozumět, musíte to sdělit nám a/nebo svému právnímu zástupci.

Pohovor bude veden důvěrně. To znamená, že osobám ani orgánům ve Vaší zemi původu, které by mohly nějak poškodit Vás nebo Vaše rodinné příslušníky, kteří stále pobývají v zemi Vašeho původu, nebudou zaslány žádné Vámi poskytnuté informace včetně skutečnosti, že jste požádal (požádala) o azyl.

Právo na pohovor Vám může být odepřeno pouze tehdy, pokud jste již obdržel (obdržela) podrobnosti o dublinském řízení a jeho důsledcích pro Vaši situaci a následně jste tyto informace poskytl (poskytla) jinou cestou. Pokud se pohovor neuskuteční, můžete požádat o další informace v písemné podobě, jež jsou relevantní pro rozhodnutí o příslušné zemi.

Jak orgány určí, která země je příslušná k posuzování mé žádosti?

Existují různé důvody, proč může být některá země příslušná k posuzování Vaší žádosti. Tyto důvody se použijí v pořadí podle důležitosti stanovené v dublinském nařízení. Pokud není první důvod relevantní, zváží se další důvod atd.

Důvody se týkají následujících faktorů (v pořadí podle důležitosti):

máte rodinného příslušníka (manžela či manželku, děti mladší 18 let), kterému byla poskytnuta mezinárodní ochrana nebo který je žadatelem o azyl v jiné zemi dublinského nařízení,

Proto pokud máte rodinné příslušníky v jiné zemi dublinského nařízení, musíte nás o tom informovat před tím, než bude vydáno první rozhodnutí o Vaší žádosti o azyl. Chcete-li být sloučen (sloučena) s členem Vaší rodiny v jedné zemi, musíte toto své přání vyjádřit písemně.

jiná země dublinského nařízení Vám již udělila vízum nebo povolení k pobytu,

v jiné zemi dublinského nařízení Vám již byly odebrány otisky prstů (a byly uloženy v databázi nazvané Eurodac (6)),

existují důkazy o tom, že jste cestoval (cestovala) do jiné země dublinského nařízení nebo přes tuto zemi, přestože Vám tam nebyly sejmuty otisky prstů.

Jak to bude, jsem-li závislý na něčí péči nebo závisí-li někdo na mně?

Můžete být znovu sloučen (sloučena) v jedné zemi se svou matkou, otcem, dítětem, bratrem nebo sestrou, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

legálně pobývají v některé zemi dublinského nařízení,

jeden z Vás je těhotná žena, má novorozené dítě, je vážně nemocný, má vážné postižení nebo je starý,

jeden z Vás je závislý na pomoci dalšího z Vás, jenž je schopen se o něj postarat.

Země, kde má Vaše dítě, sourozenec nebo rodič bydliště, by obvykle měla přijmout příslušnost k posouzení Vaší žádosti, pokud jste v zemi svého původu měl (měla) rodinné vazby. Požádáme Vás také, abyste se oba písemně vyjádřili, že si přejete být znovu sloučeni.

O tuto možnost můžete požádat, pokud se již nacházíte v zemi, kde se nachází Vaše dítě, sourozenec nebo rodič, nebo pokud jste v jiné zemi, než kde mají Vaši rodinní příslušníci bydliště. Ve druhém případě to znamená, že budete muset odcestovat do této země, pokud Váš zdravotní stav delší cestování nevylučuje.

Kromě této možnosti můžete během azylového řízení kdykoli požádat, abyste se mohl (mohla) připojit k příbuzným z důvodů humanitárních, rodinných či kulturních. Pokud to bude schváleno, může se stát, že budete muset odejít do země, kde se Váš příbuzný nachází. I v tom případě Vás požádáme, abyste vyjádřil (vyjádřila) svůj souhlas písemně. Je důležité, abyste nás informoval (informovala) o všech humanitárních důvodech, jež by opodstatnily posouzení Vaší žádosti v naší nebo jiné zemi.

Pokud vznesete argument rodinných vztahů, závislosti nebo humanitárních důvodů, můžeme Vás vyzvat, abyste své tvrzení vysvětlil (vysvětlila) nebo dokázal (dokázala).

A pokud jsem nemocný (nemocná) nebo mám zvláštní potřeby?

Naše orgány musí znát všechny Vaše zvláštní potřeby včetně těch týkajících se Vašeho zdraví, aby Vám mohly poskytnout vhodnou zdravotní péči nebo ošetření, zejména pokud:

jste postižená osoba,

jste těhotná,

trpíte závažnou chorobou,

jste byl vystaven (byla vystavena) mučení, znásilnění nebo jiným závažným formám psychologického, fyzického či sexuálního násilí.

Pokud nám sdělíte informace o svém zdravotním stavu a bude rozhodnuto o Vašem odeslání do jiné země, požádáme Vás o svolení se sdílením informací o Vašem zdravotním stavu se zemí, kam budete přemístěn (přemístěna). Pokud s tím nebudete souhlasit, informace o Vašem zdravotním stavu nepošleme, ale nezabrání to Vašemu přemístění do příslušné země. Mějte na paměti, že pokud nám nedovolíte zaslat druhé zemi informace o Vašem zdravotním stavu, nebude se tato země moci postarat o Vaše zvláštní potřeby.

Uvědomte si prosím, že s informacemi o Vašem zdravotním stavu budou vždy nakládat pouze odborní pracovníci vázaní mlčenlivostí, a to přísně důvěrným způsobem.

Za jak dlouho bude rozhodnuto, která země zpracuje mou žádost? Za jak dlouho bude má žádost posouzena?

Rozhodnou-li naše orgány, že jsme příslušní k posouzení Vaší žádosti o azyl, znamená to, že v naší zemi smíte zůstat a nechat si zde svou žádost posoudit.

Co se stane, pokud se zjistí, že je k posuzování mé žádosti příslušná jiná země než ta, kde se nacházím?

Zjistíme-li, že k posuzování Vaší žádosti je příslušná jiná země, požádáme ji, aby převzala svou příslušnost do 3 měsíců od data podání Vaší žádosti v naší zemi.

Pokud je však určena jako příslušná jiná země na základě Vašich údajů o otiscích prstů, žádost bude této zemi zaslána do 2 měsíců od okamžiku získání výsledků ze systému Eurodac.

Žádáte-li o azyl v zemi dublinského nařízení poprvé, ale přitom se lze důvodně domnívat, že by Vaši žádost o azyl měla posoudit jiná země dublinského nařízení, požádáme tuto zemi, aby Váš případ „převzala“.

Země, jíž žádost zašleme, musí odpovědět do 2 měsíců po jejím obdržení. Jestliže tato země neodpoví v dané lhůtě, znamená to, že svou příslušnost k Vaší žádosti přijímá.

Pokud jste již požádal (požádala) o azyl v jiné zemi dublinského nařízení, než kde se nyní nacházíte, požádáme tuto zemi, aby si Vás „přijala zpět“.

Země, jíž žádost zašleme, musí odpovědět do 1 měsíce po jejím obdržení, nebo do 2 týdnů, byla-li žádost založena na údajích systému Eurodac. Jestliže tato země v dané lhůtě neodpoví, znamená to, že svou příslušnost k Vaší žádosti přijímá a souhlasí s tím, že Vás přijme zpět.

Pokud jste však o azyl v naší zemi nepožádal (nepožádala) a Vaše předchozí žádost o azyl v jiné zemi byla zamítnuta konečným rozhodnutím, můžeme buď požádat příslušnou zemi, aby Vás přijala zpět, nebo pokračovat v procesu Vašeho návratu do země Vašeho původu nebo do bezpečné třetí země (7).

Pokud jiná země uzná svou příslušnost k posuzování Vaší žádosti, informujeme Vás o svém rozhodnutí:

neposuzovat Vaši žádosti o azyl v naší zemi a

přemístit Vás do příslušné země.

Vaše přemístění bude provedeno do 6 měsíců ode dne, kdy druhá země přijala svou příslušnost, nebo – pokud se rozhodnete napadnout toto rozhodnutí – do 6 měsíců od okamžiku, kdy soud rozhodne, že Vás můžeme do této země odeslat. Tuto lhůtu lze prodloužit, pokud orgánům uprchnete nebo budete-li uvězněn (uvězněna).

Pokud budete v naší zemi v rámci dublinského řízení zadržen(a) (umístěn(a) do uzavřeného centra), použijí se kratší lhůty (další informace viz specifický oddíl týkající se zadržení).

Příslušná země Vás bude považovat za žadatele o azyl a budete moci využívat všech práv s tím souvisejících. Pokud jste o azyl v této zemi ještě nikdy nepožádal (nepožádala), budete to moci učinit po příjezdu.

A pokud s rozhodnutím o přemístění do jiné země nesouhlasím?

Můžete vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím o svém přemístění do jiné země dublinského nařízení. Říká se tomu „odvolání“ nebo „přezkum“.

Můžete také požádat o pozastavení přemístění do doby vyřízení Vašeho odvolání nebo přezkumu.

Na konci tohoto materiálu naleznete informace o tom, na které naše orgány se máte obrátit, chcete-li napadnout rozhodnutí vydané v naší zemi.

Až Vám orgány doručí oficiální rozhodnutí o přemístění, budete mít [x dnů  (8)] na podání odvolání k [název odvolacího orgánu  (9)]. Je velmi důležité napadnout odvolání nebo přezkum ve stanovené lhůtě.

Po dobu posuzování Vašeho odvolání nebo přezkumu smíte zůstat v naší zemi. Nebo  (10)

Dokud soud nerozhodne, zda je bezpečné, abyste do posouzení Vašeho odvolání pobýval (pobývala) v příslušné zemi, bude Vaše přemístění pozastaveno na dobu [y dnů  (11)]. Nebo

Máte [y dnů  (12)] na podání žádosti o pozastavení svého přemístění na dobu, než bude posouzeno Vaše odvolání. Soud rozhodne o této žádosti urychleně. Zamítne-li pozastavení, bude Vám sdělen důvod.

Během tohoto řízení máte právo na právní pomoc a v případě potřeby na jazykovou pomoc. Právní pomoc znamená, že máte právo mít právního zástupce, který připraví Vaše dokumenty a bude Vás zastupovat před soudem.

Pokud si nemůže dovolit uhradit náklady na tuto pomoc, můžete požádat, aby byla poskytnuta zdarma. Informace o organizacích poskytujících právní pomoc lze nalézt na konci tohoto materiálu.

Mohu být zadržen (zadržena)?

Ačkoli mohou existovat i jiné důvody zadržení, v rámci dublinského řízení můžete být zadržen (zadržena) pouze tehdy, pokud naše orgány zjistí, že existuje značné riziko, že byste mohl (mohla) uprchnout, protože nechcete být přesunut (přesunuta) do jiné země dublinského nařízení.

Co to znamená?

Pokud naše orgány zjistí, že existuje značné riziko, že byste mohl (mohla) uprchnout – např. protože už jste to učinil (učinila) nebo protože neplníte ohlašovací povinnost atd. –, mohou Vás v kterékoli fázi dublinského řízení zadržet. Důvody, pro které můžete být zadržen (zadržena), jsou uvedeny v dublinském nařízení. Žádné jiné důvody než ty, jež jsou uvedeny v dublinském nařízení, nelze pro Vaše zadržení uplatnit.

Máte právo být písemně informován (informována) o důvodech svého zadržení, jakož i o možnostech napadnout příkaz k zadržení. Pokud chcete příkaz k zadržení napadnout, máte rovněž právo na právní pomoc.

Budete-li zadržen (zadržena) v průběhu dublinského řízení, časový rámec postupu bude následující:

Požádáme druhou zemi, aby svou příslušnost přijala do 1 měsíce po podání Vaší žádosti o azyl.

Země, které žádost zašleme, musí odpovědět do 2 týdnů po obdržení naší žádosti.

Vaše přemístění by mělo být provedeno do 6 týdnů poté, co příslušná země žádost přijme. Pokud se proti rozhodnutí o přemístění odvoláte, lhůta 6 týdnů se počítá od okamžiku, kdy orgány nebo soud rozhodnou, že do doby, než bude Vaše odvolání posouzeno, je bezpečné Vás odeslat do příslušné země.

Nesplníme-li lhůtu pro zaslání žádosti nebo pro provedení Vašeho přemístění, bude Vaše zadržení za účelem přemístění podle dublinského nařízení ukončeno. V takovém případě platí obvyklé lhůty uvedené výše.

Co se stane s osobními informacemi, které poskytnu? Jak mám vědět, že nebudou zneužity?

Orgány zemí dublinského nařízení si mohou údaje, které jim poskytnete v průběhu dublinského řízení, vyměňovat výhradně za účelem plnění svých povinností podle dublinského nařízení a nařízení o Eurodacu. V průběhu celého dublinského řízení máte právo na ochranu všech poskytnutých osobních údajů a informací o sobě, o Vaší rodinné situaci atd. Vaše údaje mohou být použity pouze pro účely vymezené právními předpisy.

Budete mít právo na přístup:

k údajům, které se Vás týkají. Máte právo požádat o opravu těchto údajů, včetně údajů systému Eurodac, jsou-li nepřesné, nebo o jejich vymazání, pokud nebyly zpracovány v souladu s právem,

k informacím o tom, jakým způsobem žádat o opravu nebo vymazání Vašich údajů, včetně údajů systému Eurodac. Týká se to i kontaktních údajů orgánů příslušných zabývat se Vaším dublinským řízením a vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů příslušných k vyřizování žádostí týkajících se ochrany osobních údajů.

PŘÍLOHA XI

INFORMACE PRO DĚTI BEZ DOPROVODU, KTERÉ ŽÁDAJÍ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU PODLE ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 604/2013  (13)

Obdržel (obdržela) jste tento materiál, protože jste se vyjádřil (vyjádřila), že potřebujete ochranu a že jste mladší než 18 let. Pokud jste mladší než 18 let, považujeme Vás za dítě. Orgány se o Vás rovněž budou zmiňovat jako o „nezletilé osobě“, což znamená totéž co „dítě“. „Orgány“ jsou osoby příslušné k rozhodování o Vaší žádosti o ochranu.

Pokud žádáte o ochranu v naší zemi proto, že jste ve své zemi původu měl (měla) důvod ke strachu, říkáme tomu „žádat o azyl“. Azyl je místo, kde budete pod ochranou a v bezpečí.

Když podáváte příslušným orgánům formální žádost o azyl, podle právních předpisů se nazývá „žádost o mezinárodní ochranu“. Osoba, která žádá o ochranu, je „žadatel“. Někdy budete rovněž označen (označena) za „žadatele o azyl“.

Vaši rodiče by měli být s Vámi, ale pokud nejsou nebo pokud jste se cestou rozdělili, jste „nezletilá osoba bez doprovodu“.

V tom případě VÁM POSKYTNEME „ZÁSTUPCE“, COŽ JE DOSPĚLÝ, KTERÝ VÁM POMŮŽE V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ. ZÁSTUPCE VÁM POMŮŽE S VAŠÍ ŽÁDOSTÍ A MŮŽE VÁS DOPROVÁZET, KDYŽ BUDETE MUSET HOVOŘIT S ORGÁNY. SE SVÝM ZÁSTUPCEM MŮŽETE MLUVIT O SVÝCH PROBLÉMECH A OBAVÁCH. VÁŠ ZÁSTUPCE JE TU PROTO, ABY ZAJISTIL, ABY STÁLY NA PRVNÍM MÍSTĚ VAŠE NEJLEPŠÍ ZÁJMY, TEDY ABY BYLY ZOHLEDNĚNY VAŠE POTŘEBY, BEZPEČNOST, BLAHO, SOCIÁLNÍ ROZVOJ A VAŠE NÁZORY. VÁŠ ZÁSTUPCE VEZME ROVNĚŽ V ÚVAHU MOŽNOSTI, JAK VAŠI RODINU ZNOVU SLOUČIT.

POKUD NĚČEMU NEROZUMÍTE, POŽÁDEJTE O POMOC SVÉHO ZÁSTUPCE NEBO NAŠE ORGÁNY!

PŘESTOŽE JSTE POŽÁDAL (POŽÁDALA) O AZYL V NAŠÍ ZEMI, MŮŽE SE STÁT, ŽE VAŠI ŽÁDOST O OCHRANU BUDE MUSET POSOUDIT JINÁ ZEMĚ.

K posouzení Vaší žádosti o ochranu smí být příslušná pouze jedna země. Tak to stanoví právní předpis, který se nazývá „dublinské nařízení“. Podle tohoto nařízení musíme určit, zda je k posouzení Vaší žádosti příslušná naše země, nebo země jiná – tomuto zjišťování říkáme „dublinské řízení“.

Tento právní předpis se uplatňuje v celé zeměpisné oblasti zahrnující 32 zemí (14). V tomto materiálu nazýváme těchto 32 zemí „země dublinského nařízení“.

NESMÍTE UPRCHNOUT PŘED ORGÁNY ANI DO JINÉ ZEMĚ DUBLINSKÉHO NAŘÍZENÍ. NĚKDO VÁM MŮŽE TVRDIT, ŽE TO JE TÍM NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM. POKUD VÁS NĚKDO NABÁDÁ, ŽE MÁTE UPRCHNOUT NEBO S NÍM ODEJÍT, IHNED TO ŘEKNĚTE SVÉMU ZÁSTUPCI NEBO STÁTNÍM ORGÁNŮM.

ŘEKNĚTE STÁTNÍM ORGÁNŮM CO NEJDŘÍVE:

jestli jste sám (sama) a myslíte si, že by se Vaše matka, otec, bratr nebo sestra, teta  (15), strýc  (16), babička nebo dědeček mohli nacházet v některé z těchto 32 zemí dublinského nařízení,

a pokud ano, jestli chcete žít s nimi,

jestli jste přicestoval (přicestovala) do naší země s někým jiným, a pokud ano, s kým,

jestli jste už byl (byla) v některé z uvedených 32 zemí dublinského nařízení,

jestli Vám již byly v jiné zemi dublinského nařízení sejmuty otisky prstů; otisky prstů jsou obrazy linií na Vašich prstech, jež pomáhají určit Vaši totožnost,

jestli jste již požádal (požádala) o azyl v jiné zemi dublinského nařízení.

JE VELMI DŮLEŽITÉ SPOLUPRACOVAT SE STÁTNÍMI ORGÁNY A VŽDY JIM ŘÍKAT PRAVDU.

Dublinský systém Vám může pomoci, pokud žádáte o ochranu a nejste při tom v doprovodu rodičů.

Jestliže o nich budeme mít dostatek informací, budeme Vaše rodiče nebo příbuzné v zemích dublinského nařízení hledat. Pokud se nám je podaří najít, pokusíme se zajistit, abyste mohli být pohromadě v zemi, kde Vaši rodiče nebo příbuzní pobývají. Tato země pak bude příslušná k posouzení Vaší žádosti o ochranu.

Jste-li sám (sama) a nemáte žádnou rodinu nebo příbuzné v jiné zemi dublinského nařízení, je velmi pravděpodobné, že se Vaše žádost bude posuzovat v naší zemi.

Můžeme se také rozhodnout, že Vaši žádost v naší zemi posoudíme, přestože by k tomu podle právních předpisů mohla být příslušná jiná země. Můžeme to učinit z důvodů humanitárních, rodinných či kulturních.

Během tohoto řízení budeme vždy jednat ve Vašem nejlepším zájmu a nepošleme Vás do země, kde by podle našeho zjištění mohla být porušována Vaše základní práva.

Co znamená, že musíme vždy jednat ve Vašem nejlepším zájmu? To znamená, že budeme muset:

zkontrolovat, jestli je možné, že by Vaše rodina byla pohromadě v jedné zemi,

zajistit, že budete v bezpečí, zejména před osobami, které s Vámi chtějí špatně zacházet/které Vám chtějí ublížit,

zajistit, že budete moci vyrůstat ve zdraví a v bezpečí, budete mít potraviny a přístřeší a budou splněny potřeby Vašeho sociálního rozvoje,

brát v úvahu Váš názor – například na to, jestli chcete zůstat s některým příbuzným, nebo raději ne.

VÁŠ VĚK

Osoby starší než 18 let jsou „dospělí“. Zachází se s nimi jinak než s dětmi a mládeží („nezletilými osobami“).

O svém věku prosím nelžete.

Máte-li nějaký doklad prokazující Váš věk, ukažte jej příslušným orgánům. Pokud budou orgány o Vašem věku pochybovat, je možné, že Vás bude chtít prohlédnout lékař, aby zjistil, jestli jste mladší nebo starší než 18 let. S jakýmkoli lékařským vyšetřením musíte nejprve souhlasit Vy a/nebo Váš zástupce.

V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE POKUSÍME ZODPOVĚDĚT NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO ŘÍZENÍ, VYSVĚTLIT, JAK VÁM MŮŽE POMOCI A CO MÁTE OČEKÁVAT, ŽE SE BUDE DÍT:

OTISKY PRSTŮ – Co to je? Proč se snímají?

Podáváte-li žádost o azyl a je Vám 14 nebo více let, bude Vám sejmut obraz linií na Vašich prstech (nazývaný „otisk prstu“), který bude předán do databáze otisků prstů nazývané „Eurodac“. Při tomto postupu musíte spolupracovat – každý, kdo žádá o azyl, si musí ze zákona nechat otisky prstů sejmout.

Vaše otisky prstů mohou být v určitou chvíli zkontrolovány, aby se zjistilo, zda jste již dříve požádal (požádala) o azyl nebo zda Vám byly otisky prstů sejmuty již na hranici. Ukáže-li se, již jste požádal (požádala) o azyl v jiné zemi dublinského nařízení, můžete být do této země přemístěn (přemístěna), pokud je to ve Vašem nejlepším zájmu. Tato země pak bude příslušná k posouzení Vaší žádosti o mezinárodní ochranu.

Vaše otisky prstů budou uloženy po dobu 10 let. Po 10 letech budou z databáze automaticky vymazány. Pokud se svou žádostí o ochranu uspějete, Vaše otisky prstů v databázi zůstanou, dokud nebudou automaticky vymazány. V případě, že se později stanete občanem některé země dublinského nařízení, budou Vaše otisky prstů vymazány. V systému Eurodac budou uloženy jen Vaše otisky prstů a údaje o Vašem pohlaví; Vaše jméno, fotografie, datum narození a státní příslušnost se do databáze Eurodac nezasílají ani neukládají. Tyto údaje však mohou být uloženy v naší vnitrostátní databázi. Údaje uložené v databázi Eurodac nebudou sdíleny s žádnou další zemí ani organizací mimo země dublinského nařízení.

Od 20. července 2015 si budou moci Vaše otisky prstů vyhledat orgány, jako jsou policie a Evropský policejní úřad (Europol), které mohou požádat o přístup do databáze Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování závažné trestné činnosti a terorismu.

Jaké informace o své situaci byste určitě měl (měla) sdělit státním orgánům?

Aby bylo možno určit, která země je příslušná k posuzování Vaší žádosti o azyl, budete pravděpodobně muset absolvovat pohovor. Při pohovoru Vám naše státní orgány vysvětlí, jak probíhá „dublinské řízení“, a pokusí se zjistit, jestli je možné Vás znovu sloučit s Vaší rodinou v jiné zemi dublinského nařízení.

Pokud víte o tom, že Vaši rodiče, sourozenci nebo nějaký další příbuzný jsou v jiné zemi dublinského nařízení, nezapomeňte to říci osobě, která s Vámi povede pohovor. Uveďte co nejvíce informací, které by nám mohly pomoci nalézt Vaši rodinu – jména, adresy, telefonní čísla atd.

Při pohovoru se Vás také mohou zeptat, jestli jste už byl (byla) v jiných zemích dublinského nařízení. Odpovídejte podle pravdy.

Na pohovor Vás může doprovázet Váš zástupce, bude Vám pomáhat, podporovat Vás a jednat ve Vašem nejlepším zájmu. Máte-li nějaký důvod si nepřát, aby tam byl Váš zástupce s Vámi, měl (měla) byste to říct státním orgánům.

NA ZAČÁTKU POHOVORU VÁM OSOBA, KTERÁ POHOVOR POVEDE, A VÁŠ ZÁSTUPCE VYSVĚTLÍ, JAKÝ BUDE PRŮBĚH ŘÍZENÍ A JAKÁ PRÁVA MÁTE. POKUD NĚČEMU NEROZUMÍTE NEBO MÁTE-LI DALŠÍ OTÁZKY, PTEJTE SE!

Na pohovor máte právo a je důležitou součástí Vaší žádosti.

Pohovor se povede v jazyce, jemuž rozumíte. Pokud použitému jazyku nerozumíte, můžete požádat, aby Vám s komunikací pomohl tlumočník. Tlumočník musí tlumočit pouze Vaše slova a slova osoby, která pohovor povede. Nesmí připojovat své osobní názory. Pokud je pro Vás obtížné tlumočníkovi porozumět, musíte to sdělit nám a/nebo svému zástupci.

Pohovor bude veden důvěrně. To znamená, že žádné informace, jež poskytnete, včetně skutečnosti, že jste požádal (požádala) o ochranu v naší zemi, nebudou zaslány osobám ani orgánům, které by mohly nějak ublížit Vám nebo Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou stále v zemi Vašeho původu.

JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE VY I VÁŠ ZÁSTUPCE ZNALI LHŮTY DUBLINSKÉHO ŘÍZENÍ!

Přečtěte si odpovědi, které uvádíme níže.

Za jak dlouho se dozvíte, jestli budete muset odejít do jiné země, nebo jestli můžete zůstat zde?

Co se stane, pokud se zjistí, že je k posuzování Vaší žádosti příslušná jiná země?

Žádáte-li o azyl v zemích dublinského nařízení poprvé, budete přemístěn (přemístěna) do jiné země, protože tam pobývá Vaše matka, otec, bratr, sestra, teta, strýc, babička nebo dědeček, k nimž se připojíte a zůstanete s nimi po dobu, kdy se bude Vaše žádost o azyl vyřizovat.  (17)

Pokud jste nepožádal (nepožádala) o azyl v naší zemi, ale předtím jste požádal (požádala) o azyl v jiné zemi dublinského nařízení, můžete být do této země vrácen (vrácena), aby Vaši žádost o azyl mohly posoudit tamní úřady.  (18)
V obou případech může přijetí rozhodnutí o Vašem přemístění do jiné země trvat až pět měsíců, a to buď od okamžiku, kdy jste požádal (požádala) o azyl, nebo od okamžiku, kdy se dozvíme, že jste požádal (požádala) o mezinárodní ochranu v jiné zemi dublinského nařízení. Orgány Vás o vydání tohoto rozhodnutí informují co nejdříve poté, co bude vydáno.

Pokud jste o azyl v naší zemi nepožádal (nepožádala) a Vaše předchozí žádost o azyl v jiné zemi byla plně posouzena a poté zamítnuta, musíme buď požádat tuto zemi, aby si Vás přijala zpět, nebo budeme pokračovat v řízení o Vašem návratu do země Vašeho původu, do země Vašeho trvalého pobytu nebo do bezpečné třetí země.

Rozhodneme-li, že je k posuzování Vaší žádosti o azyl příslušná jiná země, požádáme tuto zemi, aby za Vás převzala odpovědnost. Když ji tato země přijme, oficiálně Vás informujeme o tom, že my Vaši žádost o mezinárodní ochranu posuzovat nebudeme, ale že Vás místo toho přemístíme do příslušné země.

Vaše přemístění bude provedeno do 6 měsíců ode dne, kdy za Vás druhá země přijme odpovědnost, nebo pokud s tímto rozhodnutím nebudete souhlasit a odvoláte se proti němu, pak se tato lhůta počítá od data konečného rozhodnutí o Vašem odvolání nebo přezkumu (podívejte se do dalšího oddílu, kde se vysvětluje, co to znamená!). Tato lhůta může být prodloužena až na jeden rok, pokud budete uvězněn (uvězněna), nebo až na 18 měsíců, pokud uprchnete.

Co se stane, pokud nebudete chtít odejít do jiné země?

PROMLUVTE SI O TOM SE SVÝM ZÁSTUPCEM!

Pokud rozhodneme, že byste měl (měla) odejít do jiné země a nechat si svou žádost posoudit tam, a Vy s tím nebudete souhlasit, máte možnost se proti rozhodnutí o přemístění odvolat. Říkáme tomu „odvolání“ nebo „přezkum“.

Až Vám orgány doručí své rozhodnutí, budete mít [x dnů  (19)] na podání odvolání k [název odvolacího orgánu  (20)]. Je velmi důležité předložit odvolání v této lhůtě. Váš zástupce by Vám s tím měl pomoci.

Po dobu posuzování Vašeho odvolání nebo přezkumu smíte zůstat v naší zemi. Nebo  (21)

Dokud soud nerozhodne, zda je bezpečné, abyste do posouzení Vašeho odvolání pobýval (pobývala) v příslušné zemi, bude Vaše přemístění pozastaveno na dobu [y dnů  (22)]. Nebo

Máte [y dnů  (23)] na podání žádosti o pozastavení svého přemístění na dobu, než bude posouzeno Vaše odvolání. Soud rozhodne o této žádosti urychleně. Zamítne-li pozastavení, bude Vám sdělen důvod.

Na zadní straně tohoto materiálu jsou uvedeny informace o tom, které orgány máte kontaktovat, chcete-li se v naší zemi odvolat proti vydanému rozhodnutí.

Během odvolacího řízení budete mít přístup k právní pomoci a v případě potřeby k pomoci jazykové od překladatele či tlumočníka. Pokud na tuto právní pomoc nemáte peníze, můžete požádat, aby Vám byla poskytnuta zdarma. Na zadní straně tohoto materiálu se nacházejí kontaktní údaje organizací poskytujících právní pomoc, které by Vám mohly s Vaším odvoláním poradit.

ZAJIŠTĚNÍ

Pokud někdo nemůže volně cestovat, kam chce, a je umístěn v uzavřené budově, kterou nemůže opustit, říkáme, že je „zajištěn“.

Pokud jste nezletilá osoba bez doprovodu, můžete pobývat v zařízení, kde existují určitá pravidla, jako že musíte v noci nebo za tmy zůstat uvnitř, nebo že musíte ohlásit lidem, kteří se o Vás starají, pokud jdete ven a kdy se vrátíte. Tato pravidla mají chránit Vaši bezpečnost. Neznamená to, že jste zajištěn (zajištěna).

DĚTI TÉMĚŘ NIKDY NEJSOU ZAJIŠTĚNY!

Jste Vy zajištěn (zajištěna)? Pokud s jistotou nevíte, jestli nejste zajištěn (zajištěna), zeptejte se co nejdříve příslušných orgánů, svého zástupce nebo právního poradce (24). Můžete si s nimi pak promluvit o své situaci, a pokud jste zajištěn (zajištěna), o možnosti odvolat se proti rozhodnutí o zadržení!

V průběhu dublinského řízení však může hrozit nebezpečí, že budete zadržen (zadržena). Obvykle se to může stát, pokud státní orgány neuvěří tomu, že je Vám méně než 18 let, a budou mít obavy, že byste mohl (mohla) uprchnout nebo se před nimi skrývat, protože se bojíte, že by Vás mohly poslat do jiné země.

Máte právo být písemně informován (informována) o důvodech svého zadržení a o možnostech, jak se můžete proti příkazu k zadržení odvolat. Pokud se chcete proti příkazu k zadržení odvolat, máte rovněž právo na právní pomoc; pokud tedy nejste spokojen (spokojena), promluvte si o tom se svým zástupcem nebo právním poradcem.

Budete-li v průběhu dublinského řízení zadržen (zadržena), časový rámec řízení bude následující: budeme muset požádat druhou zemi, aby za Vás převzala odpovědnost do jednoho měsíce po podání Vaší žádosti o azyl. Dožádaná země by měla odpovědět do dvou týdnů poté. Zůstanete-li zajištěn (zajištěna), Vaše přemístění by mělo být provedeno do šesti týdnů poté, co příslušná země žádost přijme.

Pokud se rozhodnete odvolat proti rozhodnutí o přemístění v době, kdy jste zajištěn (zajištěna), státní orgány Vás nemusejí přemístit ve lhůtě šesti týdnů. Státní orgány Vás pak informují o tom, jaké máte možnosti.

Pokud státní orgány nedodrží lhůty, během nichž mají požádat jinou zemi, aby za Vás převzala odpovědnost, nebo pokud neprovedou Vaše přemístění včas, Vaše zajištění za účelem přemístění podle dublinského nařízení bude ukončeno. V takovém případě platí obvyklé lhůty uvedené v oddílu „Co se stane, pokud se zjistí, že k posuzování Vaší žádosti je příslušná jiná země?“.

Jaká máte práva v době, kdy rozhodujeme o tom, kdo je za Vás odpovědný?

Máte právo zůstat v naší zemi, je-li příslušná k posouzení Vaší žádosti o azyl, anebo, je-li příslušná jiná země, dokud do této země nebudete přemístěn (přemístěna). Je-li k posouzení Vaší žádosti o azyl příslušná země, kde se nyní nacházíte, máte právo zde zůstat nejméně do doby, než bude přijato první rozhodnutí o Vaší žádosti o azyl. Máte také nárok na využití materiálních podmínek přijímání, např. ubytování, stravy atd., jakož i na základní zdravotní péči a zdravotní pomoc v nouzi. Máte dále nárok chodit do školy.

Můžete nám ústně a/nebo písemně předat informace o Vaší situaci a o přítomnosti Vašich rodinných příslušníků na území zemí dublinského nařízení a použít k tomu Vaši mateřštinu nebo jiný jazyk, jejž dobře ovládáte (nebo případně můžete mít tlumočníka). Obdržíte rovněž písemné vyhotovení rozhodnutí o Vašem přemístění do jiné země. Můžete se na nás také obrátit se žádostí o další informace a/nebo se spojit s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v naší zemi.

Váš zástupce a státní orgány Vám podrobněji vysvětlí Vaše práva!

Co se stane s osobními informacemi, které poskytnete? Jak máte s jistotou vědět, že nebudou využity k neoprávněným účelům?

Orgány zemí dublinského nařízení si mohou informace, které jim poskytnete v průběhu dublinského řízení, vyměňovat jen za účelem plnění svých povinností podle dublinského nařízení.

Budete mít právo na přístup:

k údajům, které se Vás týkají. Máte právo požádat o opravu těchto údajů, jsou-li nepřesné, nebo o jejich vymazání, pokud nebyly zpracovány v souladu s právem,

k informacím o tom, jakým způsobem žádat o opravu nebo vymazání Vašich údajů, včetně kontaktních údajů konkrétních příslušných orgánů příslušných k Vašemu dublinskému řízení a vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů příslušných k přijímání žádostí týkajících se ochrany osobních údajů.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT O POMOC? (Vyplňte informace týkající se konkrétního členského státu, zejména:)

adresa a kontaktní údaje azylového orgánu,

název, adresa a kontaktní údaje organizací poskytujících zastoupení nezletilým osobám bez doprovodu,

adresa a kontaktní údaje vnitrostátního orgán, který je odpovědný za ochranu dětí,

adresa a kontaktní údaje orgánu příslušného k provádění dublinského řízení,

podrobnosti o vnitrostátním orgánu dozoru,

totožnost správce systému Eurodac a jeho zástupce,

kontaktní údaje úřadu správce,

Červený kříž a jeho úloha,

kontaktní údaje úřadu místního komisaře OSN pro uprchlíky (pokud existuje) a jeho úloha,

kontaktní údaje poskytovatelů právní pomoci/organizací na podporu uprchlíků/dětí,

kontaktní údaje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a její úloha.

PŘÍLOHA XII

INFORMACE PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY TŘETÍCH ZEMÍ NEBO OSOBY BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZADRŽENÉ V SOUVISLOSTI S NEOPRÁVNĚNÝM PŘEKROČENÍM VNĚJŠÍ HRANICE PODLE ČL. 29 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (EU) č. 603/2013

Pokud je Vám 14 let nebo více a byl (byla) jste zadržen (zadržena) při neoprávněném překročení hranice, budou Vám sejmuty otisky prstů a budou předány do databáze otisků prstů s názvem „Eurodac“. Při tomto postupu musíte spolupracovat – ze zákona jste povinen (povinna) nechat si otisky prstů sejmout.

Pokud kvalita otisků prstů není dobrá, včetně případů, kdy jste si úmyslně poškodil (poškodila) prsty, mohou být otisky prstů sejmuty v budoucnu znovu.

Pokud někdy v budoucnu znovu požádáte o azyl, budou Vám otisky prstů sejmuty znovu. Pokud žádáte o azyl v jiné zemi než v zemi, kde Vám byly otisky prstů sejmuty poprvé, můžete být přemístěn (přemístěna) zpět do první země, kde Vám byly otisky prstů sejmuty.

Údaje o Vašich otiscích prstů zůstanou uloženy po dobu 18 měsíců – po uplynutí 18 měsíců se automaticky odstraní z databáze. V systému Eurodac budou uloženy pouze Vaše otisky prstů a údaje o Vašem pohlaví – Vaše jméno, fotografie, datum narození a státní příslušnost se do databáze nezasílají ani se neukládají.

Kdykoli v budoucnu můžete požádat o to, aby Vám země, která snímá Vaše otisky prstů, sdělila údaje, které se Vás týkají a které jsou zaznamenány v systému Eurodac. Můžete požádat, aby údaje byly opraveny nebo vymazány – například by měly být vymazány v případě, že se stanete občanem EU či přidružené země nebo že získáte povolení k pobytu v jedné z těchto zemí a nepožádal (nepožádala) jste o azyl.

Systém Eurodac provozuje agentura Evropské unie s názvem eu-LISA. Vaše údaje smějí být použity pouze pro účely vymezené právními předpisy. Vaše údaje obdrží pouze ústřední systém Eurodac. Pokud v budoucnu požádáte o azyl v jiné zemi EU či přidružené zemi (25), Vaše otisky prstů budou odeslány této zemi k ověření. Údaje uložené v systému Eurodac nejsou poskytovány žádné další zemi ani organizaci mimo EU a přidružené země.

S platností od 20. července 2015 si Vaše otisky prstů mohou vyhledat orgány, jako je policie nebo Evropský policejní úřad (Europol), které mohou požádat o přístup k databázi Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování závažné trestné činnosti a terorismu.

Kontaktní informace (vyplňte příslušné informace pro daný členský stát)

totožnost kontrolora Eurodac a jeho zástupce,

kontaktní údaje úřadu kontrolora,

údaje o vnitrostátním kontrolním orgánu (ochrana údajů).

PŘÍLOHA XIII

INFORMACE PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY TŘETÍCH ZEMÍ NEBO OSOBY BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZDRŽUJÍCÍ SE NEOPRÁVNĚNĚ V ČLENSKÉM STÁTĚ PODLE ČL. 29 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (EU) č. 603/2013

Pokud se neoprávněně zdržujete v zemi, na niž se vztahuje dublinské nařízení (26), mohou Vám její orgány sejmout otisky prstů a předat je do databáze otisků prstů s názvem „Eurodac“. Účelem je pouze zjistit, zda jste již někdy dříve požádal (požádala) o azyl. Údaje o Vašich otiscích prstů nebudou v databázi Eurodac uloženy, ale pokud jste již dříve požádal (požádala) o azyl v jiné zemi, můžete být odeslán (odeslána) zpět do této země.

Pokud kvalita Vašich otisků prstů není dobrá, včetně případů, kdy jste si úmyslně poškodil (poškodila) prsty, mohou Vám být otisky prstů sejmuty v budoucnu znovu.

Systém Eurodac provozuje agentura Evropské unie s názvem eu-LISA. Vaše údaje smějí být použity pouze pro účely vymezené právními předpisy. Vaše údaje obdrží pouze ústřední systém Eurodac. Pokud v budoucnu požádáte o azyl v jiné zemi, na niž se vztahuje dublinské nařízení, Vaše otisky prstů budou rovněž sejmuty pro účely předání do systému Eurodac. Údaje uložené v systému Eurodac nebudou poskytnuty žádné další zemi ani organizaci mimo EU a přidružené země.

Kontaktní informace (vyplňte příslušné informace pro daný členský stát)

totožnost kontrolora Eurodac a jeho zástupce,

kontaktní údaje úřadu kontrolora,

údaje o vnitrostátním kontrolním orgánu (ochrana údajů).

Pokud se naše orgány domnívají, že jste mohl požádat o mezinárodní ochranu v jiné zemi, která by mohla být příslušná k posuzování uvedené žádosti, obdržíte podrobnější informace o následujícím postupu a o tom, jakým způsobem se týká Vás a Vašich práv (27)
.

(1)  Po těchto nepřímých důkazech musí vždy následovat přímý důkaz podle definice v seznamu A.

(2)  Tento materiál slouží pouze pro informaci. Jeho cílem je poskytnout žadatelům o mezinárodní ochranu příslušné informace, které se týkají dublinského řízení. Nevytváří/neobsahuje žádná práva ani právní závazky. Práva a povinnosti států a osob v rámci dublinského řízení jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 604/2013.

(3)  Mezi země dublinského nařízení patří 28 zemí Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko), jakož i čtyři země „přidružené“ k dublinskému nařízení (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).

(4)  Poskytované informace jsou specifikovány v části B této přílohy.

(5)  Tento materiál slouží pouze pro informaci. Jeho cílem je poskytnout žadatelům o mezinárodní ochranu příslušné informace, které se týkají dublinského řízení. Nevytváří/neobsahuje žádná práva ani právní závazky. Práva a povinnosti států a osob v rámci dublinského řízení jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 604/2013.

(6)  Více informací o systému Eurodac naleznete v části A oddílu „Proč si mám nechat sejmout otisky prstů?“.

(7)  Tento odstavec se neobjevuje ve zvláštním materiálu pro členské státy, které se neúčastní uplatňování směrnice o navracení.

(8)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(9)  Vyplní každý každý členský stát.

(10)  Jedna ze tří možností podle volby každého členského státu, v závislosti na jeho výběru účinného systému opravných prostředků.

(11)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(12)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(13)  Tento materiál slouží pouze pro informaci. Jeho cílem je poskytnout žadatelům o mezinárodní ochranu příslušné informace, které se týkají dublinského řízení. Nevytváří/neobsahuje žádná práva ani právní závazky. Práva a povinnosti států a osob v rámci dublinského řízení jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 604/2013.

(14)  Mezi země dublinského nařízení patří 28 zemí Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko), jakož i čtyři země „přidružené“ k dublinskému nařízení (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).

(15)  Sestra Vaší matky nebo sestra Vašeho otce.

(16)  Bratr Vaší matky nebo bratr Vašeho otce.

(17)  Můžete o tom slyšet jako o „převzetí“.

(18)  Můžete o tom slyšet jako o „přijetí zpět“.

(19)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(20)  Vyplní každý každý členský stát.

(21)  Jedna ze tří možností podle volby každého členského státu, v závislosti na jeho výběru účinného systému opravných prostředků.

(22)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(23)  Vyplní každý členský stát podle zvláštních ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

(24)  Osoba, o níž orgány uznají, že bude zastupovat Vaše zájmy před zákonem. Váš zástupce a/nebo příslušné orgány by Vám měli sdělit, jestli právního zástupce potřebujete, avšak můžete je rovněž požádat, aby jej pověřili Vaším jménem. Na zadní straně tohoto materiálu jsou uvedeny organizace, které Vám mohou poskytnout právního zástupce.

(25)  Údaje o Vašich otiscích prstů mohou být sdíleny, pokud to umožňují právní předpisy, mezi 28 členskými státy EU a 4 přidruženými zeměmi – Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

(26)  Toto nařízení se vztahuje na celou Evropskou unii (Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) a rovněž na 4 země „přidružené“ k dublinskému nařízení (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).

(27)  Poskytované informace jsou uvedeny v části B přílohy X.


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 119/2014

ze dne 7. února 2014,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II směrnice 2002/46/ES stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy. Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009 (3) nahradilo přílohy I a II směrnice 2002/46/ES. Příloha II směrnice 2002/46/ES byla změněna nařízením Komise (EU) č. 1161/2011 (4).

(2)

Podle článku 14 směrnice 2002/46/ES se předpisy, které mohou mít vliv na veřejné zdraví, přijímají po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

(3)

Dne 31. října 2012 přijal EFSA vědecké stanovisko o ChromoPrecise®, kvasnicích obohacených organicky vázaným chromem, které se přidávají do doplňků stravy pro výživové účely jako zdroj chromu, a o biologické dostupnosti chromu z tohoto zdroje (5).

(4)

EFSA zdůraznil, že závěry uvedené v tomto stanovisku se vztahují pouze ke kvasnicím obohaceným chromem ChromoPrecise®, a nikoli k jiným kvasnicím obohaceným chromem. Kromě toho dospěl k závěru, že specifikace kvasnic obohacených chromem ChromoPrecise® by měly zahrnovat specifikace pro ztrátu při sušení a pro maximální obsah chromu (VI).

(5)

Ze stanoviska přijatého úřadem EFSA dne 31. října 2012 vyplývá, že použití kvasnic obohacených chromem ChromoPrecise® v doplňcích stravy nepředstavuje bezpečnostní riziko, pokud budou splněny určité podmínky popsané v uvedeném stanovisku.

(6)

Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin.

(7)

Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006 se změny seznamu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení přijímají s přihlédnutím ke stanovisku úřadu EFSA.

(8)

Dne 13. září 2012 přijal EFSA vědecké stanovisko o mléčnanu chromitém jako zdroji chromu (III) přidávaného do potravin pro výživové účely (6).

(9)

Ze stanoviska přijatého úřadem EFSA dne 13. září 2012 vyplývá, že přidání mléčnanu chromitého do potravin nepředstavuje bezpečnostní riziko, pokud budou splněny určité podmínky popsané v uvedeném stanovisku.

(10)

Látky, pro které úřad EFSA vydal příznivé stanovisko, by měly být doplněny do seznamů stanovených v příloze II směrnice 2002/46/ES a v příloze II nařízení (ES) č. 1925/2006.

(11)

Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(12)

Směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě B přílohy II směrnice 2002/46/ES se za položku „chlorid chromitý“ vkládá nová položka, která zní:

„kvasnice obohacené chromem (7).

Článek 2

V bodě 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1925/2006 se za položku „chrom-pikolinát“ vkládá nová položka, která zní:

„mléčnan chromitý“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 29.

(5)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on Chromoprecise® cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes a. s. a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium form this source. EFSA Journal 2012; 10(11):2951.

(6)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on chromium(III) lactate tri-hydrate a. s. a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 120/2014

ze dne 7. února 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1981/2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 32 druhý a pátý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí pravidla k článku 32 nařízení (ES) č. 1829/2003 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1981/2006 (2) ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 503/2013 (3). Tato pravidla je nutné aktualizovat, zejména pokud jde o finanční příspěvky žadatelů, aby se zohlednily změny, k nimž dochází u nákladů vzniklých při testování a validaci metod detekce, a změny v případě přidělování úkolů v členských státech.

(2)

V nařízení by se rovněž mělo zohlednit zvyšující se množství GMO obsahujících kombinované transformační události s narůstajícím množstvím kombinací jednoduchých transformačních událostí.

(3)

Je nutné aktualizovat seznam národních referenčních laboratoří, které jsou určeny, aby byly nápomocny referenční laboratoři Společenství uvedené v čl. 32 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1829/2003 při testování a validaci metod detekce, aby se zohlednily změny v určování národních referenčních laboratoří členskými státy a začlenily se národní referenční laboratoře členských států, které k Unii přistoupily nedávno.

(4)

Měla by být stanovena přechodná opatření, aby bylo umožněno žadatelům, kteří obdrželi potvrzení o přijetí žádosti o povolení od příslušného vnitrostátního orgánu podle nařízení (ES) č. 1829/2003 před vstupem tohoto nařízení v platnost, zaplatit finanční příspěvky podle nařízení (ES) č. 1981/2006.

(5)

Patřičná pozornost by měla být věnována veřejným výzkumným institucím v EU, které žádají o povolení GMO v souvislosti s projekty financovanými převážně veřejným sektorem; v takových případech by proto mělo být stanoveno snížení částky finančního příspěvku.

(6)

Nařízení (ES) č. 1981/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1981/2006 se mění takto:

1)

V článku 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

„úplným validačním postupem“ rozumí:

i)

hodnocení kritérií účinnosti metod stanovených žadatelem prostřednictvím kruhového testu v souladu s mezinárodními normami zahrnujícího národní referenční laboratoře podle dokumentu nazvaného „Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing“ (4) (Definování minimálních požadavků na pracovní charakteristiky analytických metod pro testování GMO) uvedeného v:

bodě 3.1.C.4 přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) č. 503/2013 (5) v případě geneticky modifikovaných rostlin určených k použití v potravinách nebo krmivech, potravin nebo krmiv, které obsahují geneticky modifikované rostliny nebo z nich sestávají, a potravin vyrobených ze složek vyrobených z geneticky modifikovaných rostlin nebo obsahujících složky vyrobené z geneticky modifikovaných rostlin nebo krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných rostlin,

bodě 1 písm. B přílohy I nařízení (ES) č. 641/2004 ve všech ostatních případech,

a dále

ii)

hodnocení přesnosti a správnosti metody stanovené žadatelem;

(4)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, referenční laboratoř Společenství a Evropská síť laboratoří pro GMO, 13. října 2008."

(5)  Úř. věst. L 157, 8.6.2013, s. 1.“"

2)

V článku 2 se doplňují nové definice, které znějí:

„e)

„GMO obsahujícím jednoduchou transformační událost“ rozumí GMO, který vznikl postupem jednoduché transformace;

f)

„GMO obsahujícím kombinované transformační události“ rozumí GMO, který obsahuje více než jednu jednoduchou transformační událost a vznikl prostřednictvím konvenčního křížení, kotransformace nebo retransformace.“

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Příspěvky

1.   Za každou žádost týkající se GMO obsahujícího jednoduchou transformační událost zaplatí žadatel referenční laboratoři Společenství paušální příspěvek ve výši 40 000 EUR.

2.   Referenční laboratoř Společenství požaduje, aby žadatel zaplatil dodatečný příspěvek ve výši 65 000 EUR v případě, že je zapotřebí provést pro GMO obsahující jednoduchou transformační událost úplný validační postup pro metodu detekce a identifikace v souladu s následujícími ustanoveními:

a)

příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 503/2013, pokud se žádost týká:

i)

geneticky modifikovaných rostlin určených k použití v potravinách nebo krmivech,

ii)

potravin nebo krmiv, které obsahují geneticky modifikované rostliny nebo z nich sestávají,

iii)

potravin vyrobených ze složek vyrobených z geneticky modifikovaných rostlin nebo obsahujících složky vyrobené z geneticky modifikovaných rostlin nebo krmiv vyrobených z těchto rostlin, nebo

b)

příloha I nařízení (ES) č. 641/2004 ve všech ostatních případech.

3.   Za každou žádost týkající se GMO obsahujícího kombinované transformační události v případě, že referenční laboratoř Společenství validovala metodu detekce a identifikace pro každou jednoduchou transformační událost, která tvoří uvedený GMO, nebo v případě, že validace probíhá, závisí výše paušálního příspěvku na počtu (P) jednoduchých transformačních událostí, které tvoří uvedený GMO, a vypočítá se jako součet 20 000 EUR + (P × 5 000 EUR). Tento výpočet se použije pouze pro GMO obsahující kombinované transformační události s nejvyšším počtem jednoduchých transformačních událostí.

4.   Za každou žádost týkající se GMO obsahujícího kombinované transformační události, který sestává z jedné nebo více jednoduchých transformačních událostí, pro kterou/které referenční laboratoř Společenství nevalidovala metodu detekce a identifikace nebo validace neprobíhá, se výše příspěvku vypočítá takto: ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 se použijí na jednoduchou transformační událost (jednoduché transformační události), pro niž/něž není k dispozici žádná validovaná metoda, a ustanovení čl. 3 odst. 3 se použijí na GMO obsahující kombinované transformační události, přičemž P odpovídá počtu jednoduchých transformačních událostí, z nichž sestává příslušný GMO a pro něž je k dispozici validovaná metoda.

5.   Referenční laboratoř Společenství sníží částku dodatečného příspěvku uvedeného v odstavci 2 úměrně ke snížení nákladů:

a)

jestliže je materiál potřebný k provedení úplného validačního postupu dodán žadatelem, a/nebo

b)

jestliže žadatel poskytne údaje odkazující na moduly, jako např. protokoly o extrakci DNA a referenční systémy týkající se konkrétních druhů, které již referenční laboratoř Společenství validovala a zveřejnila.

6.   V případě, že náklady na validaci metody detekce a identifikace navržené žadatelem přesáhnou výši finančního příspěvku stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3 nejméně o 50 %, bude požadováno zaplacení doplňkového příspěvku. Doplňkový příspěvek pokryje 50 % částky, o kterou náklady přesáhly částku příspěvků uvedenou v odstavcích 1, 2 a 3.

7.   V případě stažení žádosti zůstávají příspěvky podle odstavců 1 až 6 splatné, aniž je dotčen čl. 5 odst. 3.“

4)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud je žadatel malý nebo střední podnik, má sídlo v rozvojové zemi nebo se jedná o veřejnou výzkumnou instituci se sídlem v EU a žádost se týká projektu financovaného převážně veřejným sektorem, sníží se finanční příspěvky uvedené v čl. 3 odst. 1 až 4 o 50 %.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Ustanovení čl. 3 odst. 6 se nepoužije u žadatelů uvedených v čl. 4 odst. 1.“

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

Odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.   Při předávání vzorků potraviny nebo krmiva a jejich kontrolních vzorků referenční laboratoři Společenství podle čl. 5 odst. 3 písm. j) nebo čl. 17 odst. 3 písm. j) nařízení (ES) č. 1829/2003 předloží žadatel doklad, že referenční laboratoři Společenství zaplatil příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 a/nebo čl. 3 odst. 4.

2.   Jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2, v případě, že je třeba provést úplný validační postup, referenční laboratoř Společenství uvědomí žadatele o této skutečnosti písemně a vyžádá si zaplacení částky podle uvedeného ustanovení, a to před výchozím krokem 4 (mezilaboratorní test) postupu validace.

3.   Jak je stanoveno v čl. 3 odst. 6, v případě, že referenční laboratoř Společenství očekává, že náklady na validaci metody detekce navržené žadatelem přesáhnou výši finančních příspěvků stanovených v čl. 3 odst. 1 až 4 nejméně o 50 %, referenční laboratoř Společenství písemně žadateli oznámí odhadovanou částku dalších nákladů.

Pokud žadatel do jednoho měsíce od obdržení oznámení stáhne svou žádost, není částka doplňkového příspěvku uvedeného v čl. 3 odst. 6 splatná.

Po dokončení validace metody detekce oznámí referenční laboratoř Společenství písemně žadateli skutečné a řádně odůvodněné náklady vzniklé při provádění validace metody detekce a vyžádá si zaplacení příspěvku splatného podle čl. 3 odst. 6.“

b)

Odstavec 5 se zrušuje.

c)

V článku 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příspěvky stanovené v odstavcích 2 a 3 zaplatí žadatel ve lhůtě 45 dnů od obdržení oznámení. Dokud nejsou obdrženy uvedené příspěvky, krok 4 (mezilaboratorní test) postupu validace se nezahájí.“

6)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nahrazují novými odstavci 2 a 3, které znějí:

„2.   Národní referenční laboratoře uvedené v příloze II se pro účast na mezinárodním mezilaboratorním validačním testu vyberou namátkově a obdrží od referenční laboratoře Společenství částku 2 400 EUR jako příspěvek na náklady uvedené účasti. V případě čl. 4 odst. 1 se tato částka poměrně sníží.

3.   Referenční laboratoř Společenství a národní referenční laboratoře uvedené v příloze II, které se účastní validační studie, uzavřou písemnou dohodu, ve které vymezí své vztahy, zejména s ohledem na finanční záležitosti.“

7)

V příloze I se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

být akreditované podle normy EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“ nebo rovnocenné mezinárodní normy, která zajistí, že laboratoře:

disponují dostatečně kvalifikovaným personálem, který je odpovídajícím způsobem proškolen v oblasti analytických metod, které se používají pro detekci a identifikaci GMO a geneticky modifikovaných potravin a krmiv,

mají vybavení potřebné k provedení požadovaných analýz,

mají odpovídající administrativní infrastrukturu,

mají dostatečnou kapacitu na zpracování údajů, aby byly schopny sestavovat technické zprávy a rychle komunikovat s ostatními laboratořemi, které se účastní testování a validace metod detekce.

Laboratoře uvedené v příloze II tohoto nařízení, které dosud nebyly akreditovány, se akceptují do 31. prosince 2014, pokud příslušná laboratoř prohlásí, že prochází procesem akreditace, a poskytne referenční laboratoři Společenství doklad o své technické způsobilosti.“

8)

Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Články 3 až 5 nařízení (ES) č. 1981/2006, které se týkají finančních příspěvků, se nadále použijí u žadatelů, kteří obdrželi potvrzení o přijetí žádosti o povolení od příslušného vnitrostátního orgánu podle nařízení (ES) č. 1829/2003 před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 7. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 99.

(3)  Úř. věst. L 157, 8.6.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Národní referenční laboratoře, které jsou nápomocny referenční laboratoři Společenství při testování a validaci metod detekce, podle čl. 6 odst. 1

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W),

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Bulgaria

Национален цeнтър по обществено здраве и анaлизи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО;

Česká republika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering (1),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted;

Deutschland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ),

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin,

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer,

Landesamt für Verbraucherschutz — Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland,

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV),

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR),

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL);

Eesti

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor;

Éire

Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York;

Elláda

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός „ΔΗΜΗΤΡΑ“, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα,

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων; Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRAMA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES),

Laboratoire du Service Commun des Laboratoires (SCL) d’Illkirch-Graffenstaden,

Laboratoire de la Santé des Végétaux (ANSES), Angers;

Hrvatska

Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Italia

Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano — Laboratorio,

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare — Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

'Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ);

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR“;

Lietuva

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH);

Malta

LGC Limited UK;

Nederland

RIKILT — Wageningen UR,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES — MOMI),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

Portugal

Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV);

România

Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București;

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana;

Slovensko

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava,

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio,

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira;

Sverige

Livsmedelsverket (SLV);

United Kingdom

Food and Environment Research Agency (FERA),

LGC Limited (LGC),

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA).“


(1)  Do 1. ledna 2014.


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 121/2014

ze dne 7. února 2014

o povolení L-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení L-selenomethioninu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení L-selenomethioninu, organické sloučeniny selenu, jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 2. května 2013 (2) k závěru, že L-selenomethionin nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může být považováno za účinný zdroj selenu pro všechny druhy zvířat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení L-selenomethioninu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Úřad dospěl k závěru, že omezení přidaného množství organického selenu, stanovené pro jiné organické sloučeniny selenu, by se mělo vztahovat i na L-selenomethionin. Navíc pokud jsou do krmiva přidány různé sloučeniny selenu, neměla by dávka organického selenu přidaného do krmiva překročit 0,2 mg na kg kompletního krmiva.

(7)

Žadatel proto v souladu s výše uvedeným stanoviskem úřadu poskytl doplňující údaje s cílem prokázat stabilitu doplňkové látky, jakmile je zapracována do premixů obsahujících sloučeniny stopových prvků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(5):3219.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Selen v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b815

L-selenomethionin

 

Charakteristika doplňkové látky

Pevný přípravek L-selenomethioninu s obsahem selenu < 40 g/kg

 

Charakteristika účinné látky

Organický selen ve formě L-selenomethioninu (2-amino- 4-methylselanyl-butanová kyselina) z chemické syntézy

Chemický vzorec: C5H11NO2Se

Číslo CAS: 3211-76-5

Krystalický prášek s L-selenomethioninem > 97 % a

selenem > 39 %

 

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení L-selenomethioninu v doplňkové látce: vysokoúčinná kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HPLC-ICPMS) po trojnásobném proteolytickém rozkladu.

Pro stanovení celkového selenu v doplňkové látce: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPMS) nebo atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPAES).

Pro stanovení celkového selenu v premixech, krmných směsích a krmných surovinách: atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (EN 16159:2012).

všechny druhy

 

0,50 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Technologické doplňkové látky nebo krmné suroviny zahrnuté do výroby doplňkové látky musí zajistit protiprašné vlastnosti < 0,2 g selenu/m3 vzduchu.

4.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability.

5.

Maximální přidané množství organického selenu:

0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6.

Pokud přípravek obsahuje technologickou doplňkovou látku nebo krmné suroviny, pro něž je stanoven maximální obsah nebo které jsou předmětem jiných omezení, poskytne výrobce doplňkové látky tyto informace svým zákazníkům.

28. února 2024


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/56


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 122/2014

ze dne 7. února 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

85,7

MA

52,0

TN

74,1

TR

93,5

ZZ

76,3

0707 00 05

TR

123,0

ZZ

123,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

39,1

TR

120,6

ZZ

79,9

0805 10 20

EG

50,1

MA

53,1

TN

54,3

TR

73,6

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

121,4

MA

74,6

ZZ

98,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

128,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

142,6

PK

55,3

TR

98,5

ZZ

106,1

0805 50 10

TR

78,1

ZZ

78,1

0808 10 80

CN

95,7

MK

35,4

US

163,7

ZZ

98,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

119,7

ZZ

109,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/58


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 123/2014

ze dne 7. února 2014,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 3. do 4. února 2014 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 (3) Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (4) otevírá celní kvóty s nulovou celní sazbu na dovozy nezpracovaného olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a přepravovaného přímo z této země do Evropské unie, v rámci limitu stanoveného pro každý rok.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (5) stanoví měsíční množstevní limity pro vydání dovozních licencí.

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 byly příslušným orgánům podány žádosti na vydání dovozních licencí na celkové množství překračující měsíční limit stanovený na měsíc únor v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient přidělení umožňující vydání dovozních licencí v poměru k dostupnému množství.

(5)

Po dosažení limitu na měsíc únor nelze vydat žádnou dovozní licenci na uvedený měsíc,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané od 3. do 4. února 2014 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 se určuje koeficient přidělení 20,275606 %.

Vydání dovozních licencí na množství, o něž bylo žádáno ode dne 5. února 2014, se na únor 2014 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. února 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.


ROZHODNUTÍ

8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/59


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2014,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Latvijas Banka

(2014/68/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2013/42 ze dne 15. listopadu 2013 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2013/387/EU (2) splňuje Lotyšsko podmínky nezbytné pro přijetí eura a výjimka ve prospěch Lotyšska podle článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003 (3) se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

(3)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Latvijas Banka pro účetní rok 2014 byla jmenována společnost SIA Ernst & Young Baltic.

(4)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 1999/70/ES (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se doplňuje nový odstavec, který zní:

„18.   SIA Ernst & Young Baltic se schvaluje jako externí auditor Latvijas Banka pro účetní rok 2014.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. C 342, 22.11.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/387/EU ze dne 9. července 2013 o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 (Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(4)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).


8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. února 2014,

kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Švédsku a Spojenému království povoluje odchýlit se od určitých společných pravidel bezpečnosti letectví

(oznámeno pod číslem C(2014) 559)

(Text s významem pro EHP)

(2014/69/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 14 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řada členských států požádala o uplatnění odchylek od společných pravidel bezpečnosti letectví, která jsou obsažena v prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 216/2008. Podle čl. 14 odst. 6 uvedeného nařízení útvary Komise na základě doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) posoudily potřebu požadovaných odchylek a úroveň ochrany, která z nich vyplývá. Komise dospěla k závěru, že by odchylka poskytla úroveň ochrany rovnocennou úrovni, která je dosažena uplatněním společných pravidel bezpečnosti letectví, budou-li splněny určité podmínky. Posouzení každé z odchylek a podmínky, které jsou spojené s jejím uplatněním, jsou popsány v samostatných přílohách tohoto rozhodnutí, kterým se uvedené odchylky povolují.

(2)

V souladu s čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 216/2008 se odchylka udělená jednomu členskému státu oznámí všem členským státům a ty mají také nárok na uplatnění dané odchylky. Toto rozhodnutí by tudíž mělo být určeno všem členským státům. Popis každé odchylky a podmínek, které jsou s ní spojené, by měl ostatním členským státům umožnit, aby dané opatření uplatnily, jsou-li ve stejné situaci, aniž by od Komise vyžadovaly další schválení. Členské státy by nicméně měly uplatnění odchylek oznámit, jelikož odchylky mohou mít účinky mimo daný členský stát.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vlády Švédska a Spojeného království mohou udělit schválení odchylující se od určitých prováděcích pravidel podle nařízení (ES) č. 216/2008, jak je stanoveno v přílohách tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Všechny členské státy jsou oprávněny uplatňovat opatření uvedená v článku 1, jak je stanoveno v přílohách tohoto rozhodnutí. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi, agenturu a vnitrostátní letecké úřady.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. února 2014.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

Odchylka Spojeného království od nařízení Komise (EU) č. 1178/2011  (1), pokud jde o práva instruktora syntetického létání (SFI)

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Ustanovení odst. FCL.905.SFI písm. a) v části FCL stanoví, že instruktor syntetického létání (SFI) má práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro: a) vydávání, prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace za předpokladu, že je nebo byl držitelem přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla a absolvoval výcvikový kurz instruktora IRI a kurz (IRI).

Dopisem, který Komise obdržela dne 27. listopadu 2012, vláda Spojeného království oznámila Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se na základě čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 (základní nařízení) od odst. FCL.905.SFI písm. a) nařízení (EU) č. 1178/2011 (nařízení o posádce).

Spojené království navrhlo oddělit požadavek na absolvování kurzu IRI a právo k poskytování výcviku pro získání první přístrojové kvalifikace (IR) od ostatních požadavků na instruktora syntetického létání a umožnit instruktorům syntetického létání, kteří nedokončili výcvik IRI, aby poskytovali výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ.

2.   POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

V současnosti je nedostatek letových instruktorů, kteří mají kvalifikaci k poskytování výcvikových kurzů, a není schválen dostatečný počet kurzů IRI, díky nimž by eventuální instruktoři SFI mohli získat kvalifikaci. Příslušný orgán Spojeného království zdůraznil, že požadavek absolvovat kurz IRI vytváří nežádoucí zátěž, jelikož neexistuje dostatečný počet letových instruktorů. Tuto situaci lze napravit tím, že instruktorům SFI, kteří nedokončili výcvikový kurz IRI, bude umožněno poskytovat výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ. Agentura má za to, že Spojené království uspokojivě prokázalo potřebu odchýlit se od požadavků odstavce FCL.905.SFI.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Jak je část FCL napsána, dokončení kurzu IRI představuje obecný požadavek a vztahuje se na všechna práva instruktorů SFI k poskytování výcviku v souvislosti s přístrojovou kvalifikací. Proto se vztahuje také na práva k poskytování výcviku pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ, jakož i na dodatečná práva k poskytování výcviku pro první udělení přístrojové kvalifikace.

Spojené království zdůraznilo, že plánovaná odchylka zachovává rovnocennou úroveň ochrany, jelikož obnoví normu JAR-FCL.

Kromě toho Spojené království navrhlo, aby byl kurz IRI vyžadován pouze u práva k poskytování výcviku pro první přístrojovou kvalifikaci a aby se práva instruktorů SFI, kteří tento kurz neabsolvovali, omezila na výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu typové kvalifikace včetně přístrojové kvalifikace pro určitý typ. Aby mohli instruktoři SFI tento výcvik poskytovat, aniž by předtím prošli celým kurzem IRI, Spojené království navrhlo, aby stačilo, že se instruktor SFI během posledních dvanácti měsíců podrobil přezkoušení odborné způsobilosti pro typ letadla včetně přístrojové kvalifikace. Instruktor SFI s touto kvalifikací, který neabsolvoval celý kurz IRI, nebude poskytovat výcvik pro první vydání přístrojové kvalifikace nebo prodloužení platnosti či obnovu přístrojové kvalifikace, která nesouvisí s prodloužením platnosti či obnovou typové kvalifikace.

Agentura po přezkoumání změněné žádosti o odchylku dospěla k závěru, že Spojené království správně tvrdí, že práva instruktorů SFI se v části FCL ve srovnání s normou JAR-FCL změnila. Jako dodatečná podmínka byl doplněn nový požadavek, aby se instruktor SFI zúčastnil kurzu IRI, bude-li prováděn letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace, jelikož to bylo pro rozšíření práv považováno za nezbytné.

Agentura souhlasila s posudkem Spojeného království, podle nějž navrhovaná odchylka zajišťuje úroveň ochrany rovnocennou úrovni, která je dosažena uplatněním části FCL, neboť této konkrétní skupině instruktorů SFI nedovolí poskytovat výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu obecné přístrojové kvalifikace, aniž by se tito instruktoři předtím zúčastnili kurzu IRI, ale umožní jim pouze poskytovat výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ.

3.   POPIS ODCHYLKY

Spojené království může odchylně od ustanovení odst. FCL.905.SFI písm. a) nařízení (EU) č. 1178/2011 povolit instruktorům SFI, aby poskytovali výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ, aniž by dokončili výcvik IRI.

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Instruktor SFI s touto kvalifikací neprovádí výcvik pro prodloužení platnosti a obnovu obecné přístrojové kvalifikace, aniž by se předtím zúčastnil kurzu IRI.

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky popsané v bodě 4.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


PŘÍLOHA II

Odchylka Spojeného království od nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o práva examinátora syntetického létání (SFE)

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Ustanovení odst. FCL.1005.SFE písm. a) bodu 2) stanoví, že examinátor SFE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku má práva provádět na FFS: (…) přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojových kvalifikací, pokud examinátor SFE splňuje požadavky článku FCL.1010.IRE pro příslušnou kategorii letadla.

Dopisem, který Komise obdržela dne 27. listopadu 2012, vláda Spojeného království oznámila Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se na základě čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 (základní nařízení) od ustanovení odst. FCL.1005.SFE písm. a) bodu 2) nařízení (EU) č. 1178/2011 (nařízení o posádce).

Spojené království navrhlo vytvořit novou kategorii examinátorů SFE s právy k provádění přezkoušení pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace, pokud souvisí s typovou kvalifikací, a to oddělením požadavku na IRI/IRE od ostatních požadavků kladených na examinátora SFE a omezením práv na prodloužení platnosti nebo obnovu typové kvalifikace včetně přístrojové kvalifikace pro určitý typ.

2.   POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

V současnosti neexistuje dostatečný počet schválených kurzů, na nichž by eventuální examinátoři SFE mohli získat kvalifikaci. Spojené království zdůraznilo, že tento požadavek vytvoří nežádoucí zátěž, jelikož podle něj v současné době neexistují odpovídajícím způsobem vycvičené lidské zdroje. Tuto situaci lze napravit tím, že examinátorům SFE, kteří nesplnili požadavek na IRE, bude umožněno provádět přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ. Agentura má za to, že Spojené království uspokojivě prokázalo potřebu odchýlit se od požadavků odstavce FCL.1005.SFE.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Spojené království zdůvodnilo plánovanou odchylku odkazem na rovnocenný požadavek JAR-FCL a určením změny v právech této kategorie examinátorů, jakož i podmínek, které musí žadatel splnit. Spojené království zdůraznilo, že podle systému JAR řada vnitrostátních orgánů povoluje examinátorům syntetického létání (SFE), aby prováděli přezkoušení pro prodloužení platnosti nebo obnovu práv k létání podle přístrojů, která jsou spojena s typovou kvalifikací; tj. prodloužení platnosti nebo obnovu typové kvalifikace v kombinaci s přístrojovou kvalifikací pro určitý typ. Examinátorům SFE nebylo povoleno provádět přezkoušení pro získání obecné přístrojové kvalifikace, která není vázána na určitý typ, nebo první udělení práv týkajících se přístrojové kvalifikace pro určitý typ.

Spojené království dále upozornilo na to, že na základě rozšířených práv examinátorů SFE část FCL vyžaduje, aby SFE splnil požadavky vztahující se na examinátora pro přístrojovou kvalifikaci (IRE), což zahrnuje požadavek být držitelem osvědčení instruktora pro přístrojovou kvalifikaci (IRI). Jak je část FCL napsána, představuje tento požadavek obecný základní předpoklad, a tudíž se vztahuje na všechna práva examinátorů SFE týkající se provádění přezkoušení pro přístrojovou kvalifikaci. Vztahuje se na práva týkající se prodloužení platnosti a obnovy přístrojových kvalifikací pro určitý typ, jakož i na nová práva na provádění přezkoušení pro první udělení jakékoli přístrojové kvalifikace.

Spojené království zdůraznilo, že plánovaná odchylka zachovává rovnocennou úroveň ochrany, jelikož obnoví normu JAR-FCL.

Agentura po přezkoumání žádosti o odchylku dospěla k závěru, že Spojené království správně tvrdí, že požadavek odstavce FCL.1005.SFE v podstatě neobsahuje žádná práva umožňující examinátorům SFE provádět zkoušku dovednosti pro první vydání přístrojové kvalifikace na úplném letovém simulátoru (FFS), ale omezuje se na prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace (viz písm. a) bod 2)). Kromě toho Spojené království správně uvedlo, že podle JAR-FCL měl examinátor SFE práva k přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojové kvalifikace. Spojené království mělo také pravdu, když tvrdilo, že JAR-FCL od examinátora SFE nevyžaduje, aby splnil také požadavky ohledně IRE/IRI. Je správné, že práva examinátora SFE byla ve srovnání s JAR-FCL změněna.

Aby bylo možno začlenit právo k přezkoušení pro prodloužení platnosti nebo obnovy kombinované typové a přístrojové kvalifikace, aniž by byly splněny požadavky ohledně IRE, Spojené království navrhlo, aby stačilo, že se examinátor SFE během posledních dvanácti měsíců podrobil přezkoušení odborné způsobilosti pro typ letadla včetně přístrojové kvalifikace. Examinátor SFE s touto kvalifikací nebude provádět přezkoušení pro první vydání přístrojové kvalifikace nebo prodloužení platnosti či obnovu přístrojové kvalifikace, která nesouvisí s prodloužením platnosti či obnovou typové kvalifikace.

Na základě provedeného přezkumu agentura souhlasila s posudkem Spojeného království, podle nějž navrhovaná odchylka zajišťuje úroveň ochrany rovnocennou úrovni, která je dosažena uplatněním části FCL, neboť této konkrétní skupině examinátorů SFE nedovolí provádět přezkoušení pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace, aniž by se tito examinátoři předtím zúčastnili kurzu IRI, ale udělí jim právo k provádění přezkoušení pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ.

3.   POPIS ODCHYLKY

Spojené království může odchylně od ustanovení odst. FCL.1005.SFE písm. a) bodu 2) nařízení (EU) č. 1178/2011 povolit examinátorům SFE, aby prováděli přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace pro určitý typ, aniž by splnili požadavky vztahující se na examinátora pro přístrojovou kvalifikaci (IRE), což zahrnuje požadavek mít osvědčení instruktora pro přístrojovou kvalifikaci (IRI).

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Examinátor SFE s touto kvalifikací neprovádí přezkoušení pro první vydání přístrojové kvalifikace nebo prodloužení platnosti či obnovu přístrojové kvalifikace, která nesouvisí s prodloužením platnosti či obnovou typové kvalifikace.

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky popsané v bodě 4.


PŘÍLOHA III

Odchylka Spojeného království od nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o omezená práva instruktora syntetického létání (SFI) a způsob, jímž lze uvedená omezení odstranit

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Ustanovení odst. FCL.910.SFI písm. b) stanoví, že k rozšíření práv instruktora SFI na simulátory představující dodatečné typy letadel musí být instruktor přezkoušen examinátorem typové kvalifikace (TRE). Část FCL nedovoluje, aby examinátor SFE, který je kvalifikován pro určitý typ, prováděl zkoušky pro doplnění dodatečného typu k právům instruktora SFI.

Dopisem, který Komise obdržela dne 27. listopadu 2012, vláda Spojeného království oznámila Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se na základě čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 (základní nařízení) od ustanovení odst. FCL.910.SFI písm. b) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (nařízení o posádkách).

Spojené království o tuto odchylku požádalo nejen proto, aby examinátorovi SFE povolilo provádět zkoušky v případě prvního vydání osvědčení SFI, ale také proto, aby rozšířilo práva tak, aby examinátorovi SFE umožňovala zkoušet instruktory SFI pro jakýkoli dodatečný typ.

2.   POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

Examinátorovi SFE je třeba povolit nejen provádění zkoušek v případě prvního vydání osvědčení SFI, ale také rozšířit jeho práva tak, aby mu umožňovala zkoušet instruktora SFI pro jakýkoli dodatečný typ, jinak bude ustanovení představovat pro toto odvětví zbytečnou zátěž v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Agentura s odůvodněním Spojeného království ohledně toho, proč je třeba tuto odchylku udělit, souhlasila.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Spojené království zdůvodnilo zamýšlenou odchylku tvrzením, že toto rozšíření práv nebude mít na úroveň ochrany žádný nepříznivý vliv.

Na základě provedeného přezkumu agentura souhlasila s posudkem Spojeného království, podle nějž navrhovaná odchylka zajišťuje rovnocennou úroveň ochrany, jelikož část FCL již examinátorovi SFE povoluje zkoušet instruktora SFI pro typ letadla zahrnutý v prvním vydání osvědčení SFI.

3.   POPIS ODCHYLKY

Spojené království se může odchýlit od ustanovení odst. FCL.910.SFI písm. b) nařízení (EU) č. 1178/2011 tak, aby examinátorovi SFE nejen povolilo provádět zkoušky v případě prvního vydání osvědčení SFI, ale také aby rozšířilo jeho práva tak, aby mu umožňovala zkoušet instruktora SFI pro dodatečné typy.

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Práva instruktora SFI mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy stejné kategorie letadla, pokud držitel osvědčení:

uspokojivě absolvuje simulátorovou náplň příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace a

provede v rámci kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku souvisejícího s povinnostmi instruktora SFI v odpovídajícím typu letadla, a to pod dozorem a ke spokojenosti examinátora TRE nebo SFE, který je k tomuto účelu kvalifikován.

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky popsané v bodě 4.


PŘÍLOHA IV

Odchylka Spojeného království od nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o práva a podmínky instruktora syntetického létání (SFI)

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Ustanovení odstavce FCL.905.SFI přílohy I nařízení (EU) č. 1178/2011 stanoví práva instruktora syntetického létání (SFI) a nedovoluje instruktorovi SFI, aby poskytoval výcvik žadatelům o osvědčení SFI. Část FCL uděluje práva k poskytování tohoto výcviku pouze držitelům osvědčení instruktora pro typovou kvalifikaci (TRI), pokud mají alespoň tříletou praxi jako instruktoři TRI (odst. FCL.905.TRI písm. b)).

Dopisem, který Komise obdržela dne 27. listopadu 2012, vláda Spojeného království oznámila Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se na základě čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 od uvedeného ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (nařízení o posádce).

Spojené království navrhlo udělit držitelům osvědčení SFI právo k poskytování výcviku žadatelům o osvědčení SFI, aniž by tito držitelé splňovali požadavek mít alespoň tříletou praxi jako TRI.

2.   HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

Spojené království informovalo, že v minulosti vykládalo JAR-FCL tak, že instruktorům SFI umožňovalo, aby poté, co absolvovali specifický kurz pro školitele a podrobili se hodnocení odborné způsobilosti, působili jako školitelé. Spojené království dále uvedlo, že provedením části FCL a zavedením konkrétnějšího znění je právo učit žadatele o osvědčení SFI uděleno pouze instruktorům pro typovou kvalifikaci (TRI), kteří mají tříletou praxi jako TRI. Ve Spojeném království mnoho instruktorů SFI, jimž Spojené království udělilo osvědčení a kteří učí žadatele o osvědčení SFI, nemůže požadavek na tříletou praxi jako instruktor TRI splnit. Z tohoto důvodu nebudou moci dále působit jako školitelé kurzů SFI. Spojené království dále uvedlo, že mnoho stávajících instruktorů SFI nebude schopno požadavky kladené na instruktory TRI splnit ze zdravotních důvodů.

Spojené království došlo na základě posouzení aktuální situace k závěru, že neexistuje dostatek instruktorů TRI, kteří by školili dostatečný počet žadatelů o osvědčení SFI a uspokojili potřeby tohoto odvětví týkající se výcviku. V důsledku toho budou chybět kvalifikovaní instruktoři, kteří by poskytovali tento výcvik, což by závažným způsobem narušilo výcvik pilotů, zejména v oblasti obchodních letadel. Z toho důvodu je nutné udělit instruktorům SFI, kteří nesplňují požadavek alespoň tříleté praxe jako TRI, právo k poskytování výcviku žadatelům o SFI. Agentura s odůvodněním Spojeného království týkajícím se toho, proč je třeba tuto odchylku udělit, souhlasila.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Kromě toho Spojené království zjistilo v části FCL nesrovnalost, jelikož examinátor syntetického létání (SFE), který musí být držitelem osvědčení SFI, bude mít právo provádět přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI, ale zároveň mu nebude povoleno, aby prováděl výcvik těchto instruktorů SFI. Skutečnost, že examinátor SFE, který je zároveň instruktorem SFI, nemůže učit pilota, aby se z něj stal instruktor SFI, ale může instruktora SFI přezkoušet, je považována za nesrovnalost v části FCL, neboť všichni examinátoři v systému podle části FCL mají právo poskytovat výcvik pro získání osvědčení, kvalifikací a průkazů způsobilosti, pro které jsou oprávněni provádět přezkoušení.

Část FCL odráží systém JAR-FCL, v němž měli výcvik žadatelů o osvědčení SFI provádět pouze instruktoři TRI. Po přezkoumání návrhů ohledně toho, jak hodlá Spojené království instruktory SFI dále kvalifikovat k provádění takového úkonu, agentura souhlasila s posudkem Spojeného království, podle nějž navrhovaná odchylka zajišťuje úroveň ochrany rovnocennou úrovni, která je dosažena uplatněním části FCL, a to zejména prostřednictvím dodatečných požadavků na školení a kontroly, které Spojené království navrhlo.

Je však třeba zdůraznit, že Spojené království plánuje tento specifický školicí kurz také pro instruktory TRI, kteří chtějí poskytovat takovýto výcvik. Jelikož část FCL již uděluje toto právo instruktorům TRI, kteří chtějí poskytovat výcvik pro získání osvědčení SFI, pokud splní požadavek tříleté praxe, není takový specifický školicí kurz pro TRI požadován. Tyto kurzy by proto měly být poskytovány pouze instruktorům SFI.

3.   POPIS ODCHYLKY

Spojené království může odchylně od ustanovení odst. FCL.905.SFI udělovat instruktorům SFI, kteří nesplňují požadavek alespoň tříleté praxe jako TRI, právo k poskytování výcviku žadatelům o SFI.

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Takoví instruktoři SFI mají alespoň tříletou praxi s poskytováním výcviku jako SFI, dokončí specifický dvoudenní školicí kurz pro SFI poskytovaný školitelem SFI a projdou hodnocením odborné způsobilosti.

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky, které jsou s ní spojeny.


PŘÍLOHA V

Odchylka Spojeného království od nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace (IR)

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Ustanovení odst. FCL.625 písm. c) a d) přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 zní:

c)   Obnova. Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí:

1)

projít udržovacím výcvikem ve schválené organizaci pro výcvik s cílem dosáhnout úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části a

2)

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušné kategorii letadla.

d)   Pokud platnost přístrojové kvalifikace nebyla prodloužena ani obnovena za posledních sedm let, musí držitel této kvalifikace opět vykonat zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace.“

Dopisem, který Komise obdržela dne 18. března 2013, vláda Spojeného království oznámila Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se na základě čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 od uvedeného ustanovení nařízení (EU) č. 1178/2011 (nařízení o posádkách).

2.   POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

Držitelům průkazů způsobilosti vydaných v souladu s částí FCL, kteří mají přístrojovou kvalifikaci vyhovující požadavkům organizace ICAO uvedenou v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí, je třeba umožnit, aby si uchovali svá práva, aniž by museli znovu složit zkoušku z teoretických znalostí. Nařízení o posádkách se takovouto situací nezabývá, což držitele průkazu způsobilosti zbytečně zatěžuje.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Spojené království je přesvědčeno, že požadavky odst. FCL.625 písm. d) byly vytvořeny pro případ, kdy držitel průkazu způsobilosti po dobu 7 let nelétá podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR). Pravidlo nezohledňuje možnost, že držitel průkazu způsobilosti mohl během sedmiletého období létat podle pravidel IFR za využití přístrojové kvalifikace uvedené v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí, který byl během tohoto období obnoven, a tudíž je platný.

Agentura po přezkoumání žádosti o odchylku souhlasila se Spojeným královstvím, že je nepřiměřené vyžadovat, aby pilot, který má platnou či teprve nedávno prošlou přístrojovou kvalifikaci vyhovující příloze 1 organizace ICAO, která byla vydána třetí zemí, znovu skládal zkoušku z teoretických znalostí nutnou k obnově evropské přístrojové kvalifikace, jejíž platnost skončila před více než 7 lety; tj. není vhodné uplatňovat tytéž požadavky na pilota s aktuálními zkušenosti s IFR stejně jako na pilota, který nelétal podle pravidel IFR déle než 7 let.

Agentura s odůvodněním Spojeného království souhlasí. Pravidlo nezohledňuje možnost, že držitel průkazu způsobilosti mohl během sedmiletého období létat podle pravidel IFR za využití přístrojové kvalifikace uvedené v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí, který byl během tohoto období obnoven, a tudíž je platný. Plánovaná odchylka by se týkala držitelů průkazů způsobilosti v souladu s částí FCL, které zahrnují přístrojovou kvalifikaci vyhovující požadavkům ICAO. Pokud takoví piloti po určité době přestanou létat s těmito průkazy způsobilosti, ale nadále létají s průkazy způsobilosti vydanými třetí zemí a založenými na požadavcích ICAO, které zahrnují přístrojovou kvalifikaci, a poté požádají o obnovu své přístrojové kvalifikace v evropském průkazu způsobilosti, musejí splnit pouze kritéria pro prodloužení platnosti obsažená v odst. FCL.625 písm. b), a to na základě stávající a platné přístrojové kvalifikace udělené třetí zemí. To znamená, že držitel kvalifikace musí projít přezkoušením odborné způsobilosti, nebude však muset absolvovat výcvik nebo znovu vykonat zkoušky z teoretických znalostí. V případě pilota, který byl držitelem přístrojové kvalifikace vydané třetí zemí, která již není platná, ale během předchozích 7 let byla prodloužena její platnost nebo byla tato kvalifikace obnovena, splní držitel kvalifikace požadavky ohledně obnovy uvedené v odst. FCL.625 písm. c), bude se však od něj také vyžadovat, aby znovu vykonal zkoušky z teoretických znalostí. Agentura má za to, že tím je zajištěna úroveň ochrany rovnocenná úrovni, kterou poskytuje část FCL.

3.   POPIS ODCHYLKY

Spojené království může odchylně od ustanovení odst. FCL.625 písm. c) a d) přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 povolit držitelům průkazů způsobilosti vydaných v souladu s částí FCL, aby si uchovali svá práva v souvislosti s přístrojovou kvalifikací uvedenou v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí, aniž by museli znovu složit zkoušky z teoretických znalostí.

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Tato odchylka se vztahuje na držitele průkazů způsobilosti vydaných v souladu s částí FCL, pokud je přístrojová kvalifikace uvedená v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí v souladu s požadavky ICAO.

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky popsané v bodě 4.


PŘÍLOHA VI

Odchylka Švédska od nařízení (EU) č. 748/2012  (1), pokud jde o stávající ustanovení týkající se vydávání osvědčení letové způsobilosti pro dovážené letadlo

1.   POPIS ŽÁDOSTI

Podle odst. 21.A.174 písm. b) bodu 3 ii) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 musí každá žádost o osvědčení letové způsobilosti pro letadlo dovážené ze třetí země obsahovat prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, zohledňující stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu.

Dopisem ze dne 24. ledna 2011 oznámila Švédská agentura pro dopravu Komisi a agentuře EASA záměr odchýlit se od ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (2) (které bylo zrušeno nařízením (EU) č. 748/2012) a upustit od požadavku, aby žádost obsahovala takové prohlášení.

2.   POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

2.1   Potřeba

Švédsko poukázalo na potřebu odchýlit se od tohoto pravidla, jelikož v některých případech není toto prohlášení k dispozici nebo je nelze získat.

2.2   Rovnocennost úrovně ochrany

Záměrem požadavku na to, aby žádost při dovozu letadla do státu, který je zastoupen v agentuře EASA, obsahovala prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, které zohledňuje stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu, je umožnit dovážejícímu státu ověřit, že letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení EASA, že jakékoli doplňkové typové osvědčení, změna či oprava byly schváleny v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 a že byly provedeny použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti.

Opatření navržené švédskou vládou, jehož cílem je upustit od požadavku na to, aby žádost obsahovala takové prohlášení, dokáže poskytnout úroveň ochrany rovnocennou úrovni předepsané použitelnými prováděcími pravidly v příloze I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, která se týká dokumentů nutných k vydání osvědčení letové způsobilosti pro použité letadlo dovážené ze země, která není členem EU, za předpokladu, že jsou k dosažení požadované záruky použity jiné prostředky. Tyto prostředky jsou popsány v bodě 4.

3.   POPIS ODCHYLKY

Švédsko může přijímat žádosti o osvědčení letové způsobilosti pro letadlo dovážené ze třetí země, aniž by žádost obsahovala prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, které zohledňuje stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu.

Tato odchylka se použije, dokud nebude přijata změna, která tuto problematiku vyřeší jako součást úkolu týkajícího se předpisové činnosti RMT.0020 v hlavě H (osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, a dokud tato změna nebude použitelná.

4.   PODMÍNKY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM ODCHYLKY

Příslušný orgán přezkoumá dokumentaci letadla a zkontroluje letadlo, aby ověřil, že:

záznamy o provozní minulosti letadla jsou úplné a dostačují k tomu, aby bylo možno stanovit výrobní a modifikační standard,

letadlo bylo vyrobeno v souladu s typovým návrhem, který byl základem pro typové osvědčení vydané agenturou EASA. Za tímto účelem obsahují záznamy o provozní minulosti kopii prvního osvědčení letové způsobilosti nebo exportního osvědčení vydaného pro nové letadlo. Alternativně může žadatel o osvědčení letové způsobilosti získat prohlášení od držitele typového osvědčení, které je, pokud jde o výrobní status, potvrzeno státem projekce,

letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení,

každé doplňkové typové osvědčení, změna či oprava jsou schváleny v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012,

byly provedeny použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti.

Na závěr příslušný úřad stanoví, že výsledky šetření jsou v souladu s výsledky šetření vedeného organizací, která provádí kontrolu letové způsobilosti v souladu s přílohou I (částí M) nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (3).

5.   OBECNÁ POUŽITELNOST ODCHYLKY

Tuto odchylku mohou uplatnit všechny členské státy za předpokladu, že jsou splněny podmínky popsané v bodě 4.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1).


DOPORUČENÍ

8.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/72


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 22. ledna 2014

o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení

(2014/70/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy mají právo stanovit podmínky pro využívání svých zdrojů energie, pokud respektují nutnost zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí.

(2)

Za současného stavu vývoje techniky vyžaduje průzkum a těžba uhlovodíků, jako je plyn z břidlic, použití vysokoobjemového hydraulického štěpení v kombinaci s usměrněným (především horizontálním) vrtáním v takovém rozsahu a intenzitě, s jakými jsou v Unii jen velmi omezené zkušenosti. Tato technika hydraulického štěpení přináší specifické problémy, zejména v oblasti zdraví a životního prostředí.

(3)

Evropský parlament ve svých usneseních ze dne 21. listopadu 2012 vzal na vědomí značné potenciální přínosy těžby plynu a ropy z břidlic a vyzval Komisi, aby zavedla celoevropský rámec pro řízení rizik spojených s průzkumem a těžbou nekonvenčních fosilních paliv umožňující zajistit, aby ve všech členských státech byla uplatňována harmonizovaná ustanovení o ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 22. května 2013 zdůraznila nutnost diverzifikovat zdroje dodávek energie pro Evropu a rozvíjet domácí zdroje energie s cílem zajistit bezpečnost dodávek, snížit energetickou závislost EU na vnějších zdrojích a stimulovat hospodářský růst. Rada vzala na vědomí, že Komise chystá posouzení systematičtějšího využívání domácích zdrojů energie s cílem zajistit jejich bezpečné, udržitelné a nákladově efektivní využívání při současném respektování volby jednotlivých členských států, pokud jde o skladbu zdrojů energie.

(5)

Komise ve svém sdělení Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU (1) nastínila potenciální nové příležitosti a úkoly, které souvisí s těžbou nekonvenčních uhlovodíků v Unii, jakož i hlavní prvky považované za nutné k zajištění bezpečnosti této techniky. Ve sdělení byl vyjádřen závěr, že je nutné doporučení, které stanoví minimální zásady, jež podpoří členské státy při průzkumu a těžbě zemního plynu z břidlicových souvrství a zajistí ochranu klimatu a životního prostředí, efektivní využívání zdrojů a informování veřejnosti.

(6)

Na mezinárodní úrovni vypracovala Mezinárodní energetická agentura doporučení pro bezpečný rozvoj nekonvenčního plynu. Tato „zlatá pravidla“ vyzývají k zavedení robustních a vhodných regulačních režimů, pečlivému výběru lokalit, řádnému plánování záměrů, charakterizaci rizik v horninovém podloží, stanovení pevných pravidel pro projekty vrtů, transparentnost činností a monitorování přidružených dopadů, řádnému hospodaření s vodou a nakládání s odpady a snižování emisí do ovzduší a emisí skleníkových plynů.

(7)

Činnosti v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků, které zahrnují vysokoobjemové hydraulické štěpení, podléhají obecným i environmentálním právním předpisům Unie. Konkrétně rámcová směrnice Rady 89/391/EHS (2), která stanoví opatření v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zavádí opatření na podporu zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci; směrnice Rady 92/91/EHS (3), která stanoví pravidla pro těžbu nerostných surovin prostřednictvím vrtů, stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu; směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES (4) o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků vyžaduje, aby povolení byla udělována nediskriminačním způsobem; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (5), kterou se stanoví rámec v oblasti vodní politiky, vyžaduje, aby provozovatelé získali povolení k odběru vody, a zakazuje přímé vypouštění znečisťujících látek do podzemních vod; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (6), která stanoví pravidla pro strategické posuzování vlivů na životní prostředí, vyžaduje posuzování plánů a programů v oblasti energetiky, průmyslu, nakládání s odpady, vodohospodářství, dopravy nebo využívání půdy; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES (7), která stanoví pravidla odpovědnosti za životní prostředí, se vztahuje na pracovní činnosti, které zahrnují například nakládání s odpady a odběr vody; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES (8), která stanoví pravidla pro odpady vznikající při dobývání nerostných surovin, reguluje nakládání s odpady vznikajícími na povrchu i v podloží při průzkumu a těžbě uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES (9), která se týká podzemních vod, vyžaduje, aby členské státy zavedly opatření na předcházení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod nebo jeho omezování; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (10) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (11) o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání se vztahují na používání chemických látek a biocidních přípravků, které mohou být použity při štěpení; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (12), rámcová směrnice o odpadech, stanoví podmínky platné pro opětovné použití kapalin, které se po vysokoobjemovém hydraulickém štěpení a při těžbě objeví na zemském povrchu; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (13) o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (14) o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 se použijí na fugitivní emise metanu; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (15), která stanoví pravidla pro průmyslové emise, se použije na zařízení, v nichž se provádějí činnosti uvedené v příloze I uvedené směrnice; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (16), která stanoví pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí, vyžaduje u záměrů zahrnujících těžbu ropy a zemního plynu ke komerčním účelům posouzení vlivů na životní prostředí, pokud denní vytěžené množství přesahuje 500 tun v případě ropy a 500 000 m3 v případě plynu, a kontrolu záměrů hlubinných vrtů a povrchových průmyslových zařízení k těžbě ropy a plynu; směrnice Rady 96/82/ES (17) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a od 1. června 2015 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (18) ukládají provozovatelům závodů, ve kterých jsou přítomny nebezpečné látky ve vyšších množstvích, než stanoví příloha I uvedených směrnic, povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků pro lidské zdraví a životní prostředí. To platí mimo jiné pro provozy chemického a tepelného zpracování a související skladování v rámci využití nerostů v dolech a lomech a pro pevninské podzemní zásobníky plynu.

(8)

Právní předpisy Unie o životním prostředí však byly vypracovány v době, kdy se vysokoobjemové hydraulické štěpení v Evropě nepoužívalo. Současné právní předpisy Unie se proto nezabývají komplexně některými environmentálními aspekty spojenými s průzkumem a těžbou uhlovodíků, při kterých se tento postup používá, zejména pokud jde o strategické plánování, posuzování rizik v horninovém podloží, integritu vrtů, základní a provozní monitorování, jímání emisí metanu a informování o použitých chemikáliích u jednotlivých vrtů.

(9)

Vyvstává tak potřeba stanovit minimální zásady, které by členské státy měly zohlednit při používání nebo změnách své stávající právní úpravy týkající se činností, které zahrnují vysokoobjemové hydraulické štěpení. Soubor pravidel by nastolil rovné podmínky pro provozovatele a zlepšil důvěru investorů i fungování jednotného trhu s energií. Jasná a transparentní pravidla by rovněž pomohla rozptýlit obavy a možná i odpor veřejnosti k rozvoji těžby plynu z břidlic. Tento soubor pravidel neznamená, že by členské státy měly jakoukoli povinnost provádět činnosti v oblasti průzkumu nebo využívání s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení, pokud se rozhodnou, že tak činit nebudou, ani že by členským státům bylo bráněno v zachování či zavedení podrobnějších opatření podle zvláštních vnitrostátních, regionálních nebo místních podmínek.

(10)

V Unii nejsou žádné zkušenosti s povolováním těžby uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení a jen omezené zkušenosti s povolováním průzkumu. Je proto nutné sledovat uplatňování právních předpisů Unie a tohoto doporučení v členských státech. Bude možná nutné toto doporučení aktualizovat nebo vypracovat právně závazné předpisy s ohledem na technický pokrok, potřebu zabývat se riziky a dopady průzkumu a těžby uhlovodíků s použitím jiných technik než vysokoobjemového hydraulického štěpení, neočekávané problémy s používáním právních předpisů Unie nebo průzkum a těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení na moři.

(11)

V současné době je proto nezbytné toto doporučení, které stanoví minimální zásady, jež mají být použity jako společný základ pro průzkum nebo těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení. Doplňuje stávající právní předpisy Unie použitelné na záměry zahrnující vysokoobjemové hydraulické štěpení a členské státy by jej měly provést ve lhůtě 6 měsíců.

(12)

Toto doporučení respektuje práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, svobodu projevu a informací, svobodu podnikání, právo na vlastnictví a vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí. Toto doporučení musí být provedeno v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   ÚČEL A PŘEDMĚT

1.1

Toto doporučení stanoví minimální zásady potřebné k podpoře členských států, které hodlají provádět průzkum a těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení, ale současně i k zajištění ochrany veřejného zdraví, klimatu a životního prostředí, efektivního využívání zdrojů a informování veřejnosti.

1.2

Členské státy se vyzývají, aby při používání nebo změnách svých stávajících předpisů, kterými se provádí příslušné právní předpisy Unie, s ohledem na potřeby a zvláštnosti průzkumu a těžby uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení uplatňovaly tyto zásady, které se týkají plánování, posuzování zařízení, povolování, provozních a environmentálních vlastností a uzavírání zařízení, jakož i účasti veřejnosti a šíření informací.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto doporučení se rozumí:

a)

„vysokoobjemovým hydraulickým štěpením“ vtláčení 1 000 m3 nebo většího objemu vody v jednom úseku štěpení nebo 10 000 m3 nebo většího objemu vody v rámci celého procesu štěpení do vrtu;

b)

„zařízením“ též veškeré související podzemní konstrukce určené k průzkumu nebo těžbě uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení.

3.   STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.1

Před udělením licencí k průzkumu a/nebo těžbě uhlovodíků, které mohou vést k použití vysokoobjemového hydraulického štěpení, by členské státy měly provést strategické posouzení vlivů na životní prostředí za účelem prevence, řízení a omezení rizik a dopadů, pokud jde o lidské zdraví a životní prostředí. Toto posouzení by mělo být provedeno na základě požadavků směrnice 2001/42/ES.

3.2

Členské státy by měly stanovit jasná pravidla pro možná omezení činností, například v chráněných územích nebo oblastech náchylných k povodním či zemětřesením, a pro minimální vzdálenosti mezi povolenými činnostmi a obydlenými oblastmi a vodními ochrannými pásmy. Rovněž by měly stanovit minimální limity, pokud jde o hloubku mezi oblastí, v níž má probíhat štěpení, a podzemní vodou.

3.3

Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření k zajištění, že bude provedeno posouzení vlivů na životní prostředí na základě požadavků směrnice 2011/92/EU.

3.4

Členské státy by měly dotčené veřejnosti poskytnout příležitosti k včasné a účinné účasti na tvorbě strategie podle bodu 3.1 a posuzování vlivů na životní prostředí podle bodu 3.3.

4.   POVOLENÍ K PRŮZKUMU A TĚŽBĚ

Členské státy by měly zajistit, že podmínky a postupy k získání povolení podle použitelných právních předpisů Unie jsou v plné míře koordinovány, jestliže:

a)

za potřebná povolení odpovídá více než jeden příslušný orgán;

b)

je zúčastněno více provozovatelů;

c)

pro konkrétní fázi záměru je zapotřebí více než jedno povolení;

d)

vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie vyžadují více než jedno povolení.

5.   VÝBĚR LOKALITY PRO PRŮZKUM A TĚŽBU

5.1

Členské státy by měly přijmout potřebná opatření v zájmu zajištění, že geologické souvrství v lokalitě je vhodné pro průzkum a těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení. Měly by zajistit, aby provozovatelé provedli charakterizaci a posouzení rizik spojených s potenciální lokalitou a povrchem i podložím v jejím okolí.

5.2

Posouzení rizik by mělo být založeno na dostatečných údajích, aby bylo možné charakterizovat potenciální průzkumné a těžební území a identifikovat všechny potenciální cesty expozice. Díky tomu bude možné posoudit riziko úniku nebo migrace vrtných kapalin, štěpících kapalin, přirozeně se vyskytujícího materiálu, uhlovodíků a plynů z vrtu nebo cílového geologického souvrství, jakož i riziko indukované seismicity.

5.3

Posouzení rizik by mělo:

a)

být založeno na nejlepších dostupných technikách a zohledňovat příslušné výsledky výměny informací, kterou organizuje Komise mezi členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi prosazujícími ochranu životního prostředí;

b)

počítat s proměnlivým chováním cílového geologického souvrství, jednotlivých geologických vrstev oddělujících ložisko uhlovodíků od podzemní vody a stávajících vrtů či jiných člověkem vytvořených konstrukcí při vystavení vysokým tlakům používaným při vysokoobjemovém hydraulickém štěpení a objemům vtlačovaných kapalin;

c)

respektovat minimální vertikální vzdálenost mezi zónou, v níž se má provádět štěpení, a podzemní vodou;

d)

být během provádění činností aktualizováno vždy, když jsou shromážděny nové údaje.

5.4

Lokalita by měla být vybrána jen v případě, že posouzení rizik provedené podle bodů 5.1, 5.2 a 5.3 prokáže, že vysokoobjemové hydraulické štěpení nepovede k přímému vypouštění znečisťujících látek do podzemních vod a nedojde ke škodám na jiných činnostech v okolí zařízení.

6.   ZÁKLADNÍ STUDIE

6.1

Před zahájením vysokoobjemového hydraulického štěpení by členské státy měly zajistit, že:

a)

provozovatel zjistí environmentální stav (výchozí stav) lokality zařízení a povrchu i podloží v jejím okolí, které může být činnostmi ovlivněno;

b)

výchozí stav je před zahájením činností řádně popsán a oznámen příslušnému orgánu.

6.2

Výchozí stav by měl být určen, pokud jde o:

a)

kvalitu a průtokové charakteristiky povrchových a podzemních vod;

b)

kvalitu vody v místech odběru pitné vody;

c)

kvalitu ovzduší;

d)

stav půdy;

e)

přítomnost metanu a jiných těkavých organických sloučenin ve vodě;

f)

seismicitu;

g)

využívání půdy;

h)

biologickou rozmanitost;

i)

stav infrastruktury a budov;

j)

stávající vrty a opuštěné konstrukce.

7.   PROJEKT A KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Členské státy by měly zajistit, že zařízení je zkonstruováno způsobem, který brání možným povrchovým průsakům a únikům do půdy, vody nebo vzduchu.

8.   INFRASTRUKTURA V TĚŽEBNÍM ÚZEMÍ

Členské státy by měly zajistit, že:

a)

provozovatelé nebo skupiny provozovatelů budou používat integrovaný přístup k rozvoji těžebního území s cílem prevence a omezení dopadů a rizik, pokud jde o životní prostředí a zdraví, a to jak s ohledem na pracovníky, tak i veřejnost;

b)

před zahájením těžby budou stanoveny přiměřené požadavky na infrastrukturu k obsluze zařízení. Pokud je hlavním účelem zařízení těžba ropy s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení, měla by být vybudována zvláštní infrastruktura k jímání a dopravě přidruženého zemního plynu.

9.   PROVOZNÍ POŽADAVKY

9.1

Členské státy by měly zajistit, že provozovatelé použijí nejlepší dostupné techniky se zohledněním příslušných výsledků výměny informací, kterou organizuje Komise mezi členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi prosazujícími ochranu životního prostředí, jakož i osvědčené odvětvové postupy k prevenci, řízení a omezení dopadů a rizik spojených se záměry průzkumu a těžby uhlovodíků.

9.2

Členské státy by měly zajistit, že provozovatelé:

a)

vypracují plán hospodaření s vodou specifický pro záměr s cílem zajistit, aby v rámci celého záměru byla voda využívána efektivně. Provozovatelé by měli zajistit sledovatelnost vodních toků. Plán hospodaření s vodou by měl zohledňovat sezónní výkyvy v dostupnosti vody a vyhnout se využívání přetěžovaných vodních zdrojů;

b)

vypracují plány řízení dopravy s cílem minimalizovat obecně emise do ovzduší a zejména dopady na místní komunity a biologickou rozmanitost;

c)

budou jímat plyny pro následné použití, minimalizovat jejich spalování a bránit jejich uvolňování. Provozovatelé by zejména měli zavést opatření k zajištění, že emise do ovzduší ve fázi průzkumu a těžby budou zmírňovány jímáním plynu a jeho následným využitím. Uvolňování metanu a dalších látek znečisťujících ovzduší by mělo být omezeno jen na bezpečnostní důvody za skutečně výjimečných provozních podmínek;

d)

budou provádět proces vysokoobjemového hydraulického štěpení řízeným způsobem a s patřičným řízením a kontrolou tlaku s cílem omezit vznik puklin na ložisko uhlovodíků a předejít indukované seismicitě;

e)

zajistí integritu vrtu prostřednictvím projektu, konstrukce a zkoušek integrity vrtu. Výsledky zkoušek integrity by měly být přezkoumány nezávislou a kvalifikovanou třetí stranou, aby byly zaručeny provozní vlastnosti vrtu a jeho bezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví ve všech fázích rozvoje záměru a po uzavření vrtu;

f)

vypracují plány řízení rizik a opatření potřebná k prevenci a/nebo zmírnění dopadů, jakož i opatření potřebná k reakci;

g)

přeruší provoz a bezodkladně uskuteční veškeré potřebné nápravné kroky, pokud dojde k porušení integrity vrtu nebo nahodilému vypuštění znečisťujících látek do podzemní vody;

h)

ihned oznámí příslušnému orgánu veškeré mimořádné události nebo nehody s vlivem na veřejné zdraví nebo životní prostředí. Oznámení by mělo obsahovat příčiny mimořádné události nebo nehody, její následky a uskutečněná nápravná opatření. Jako podklad by se měla použít základní studie vyžadovaná podle bodů 6.1 a 6.2.

9.3

Členské státy by měly podporovat zodpovědné využívání vodních zdrojů při vysokoobjemovém hydraulickém štěpení.

10.   POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK A VODY PŘI VYSOKOOBJEMOVÉM HYDRAULICKÉM ŠTĚPENÍ

10.1

Členské státy by měly zajistit, že:

a)

výrobci, dovozci a následní uživatelé chemických látek používaných při hydraulickém štěpení při plnění svých povinností podle nařízení (ES) č. 1907/2006 uvedou „hydraulické štěpení“;

b)

chemické látky budou při vysokoobjemovém hydraulickém štěpení používány minimálně;

c)

při výběru chemických látek, které budou použity, bude zváženo, zda je možné upravovat kapaliny, které se objeví na povrchu po vysokoobjemovém hydraulickém štěpení.

10.2

Členské státy by měly podporovat, aby provozovatelé používali takové techniky štěpení, které vždy, když je to technicky proveditelné a žádoucí z hlediska lidského zdraví, životního prostředí a klimatu, minimalizují spotřebu vody a toky odpadů a nevyužívají nebezpečné chemické látky.

11.   POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ

11.1

Členské státy by měly zajistit, aby provozovatel během fáze průzkumu a těžby a zejména před vysokoobjemovým hydraulickým štěpením, během něj a po něm pravidelně monitoroval zařízení a povrch i podloží v okolí, které může být činnostmi ovlivněno.

11.2

Jako podklad pro následné monitorování by se měla použít základní studie vyžadovaná podle bodů 6.1 a 6.2.

11.3

Vedle environmentálních parametrů stanovených v základní studii by členské státy měly zajistit, aby provozovatel monitoroval tyto provozní parametry:

a)

přesné složení štěpící kapaliny použité pro každý vrt;

b)

objem vody použité k štěpení pro každý vrt;

c)

tlak použitý při vysokoobjemovém hydraulickém štěpení;

d)

kapaliny, které se objeví na povrchu po vysokoobjemovém hydraulickém štěpení: poměr vtlačených kapalin a vratných kapalin po hydraulickém štěpení, objemy, charakteristiky, množství opětovně použitá a/nebo upravená pro každý vrt;

e)

emise metanu, jiných těkavých organických sloučenin a jiných plynů, které mohou mít škodlivý vliv na lidské zdraví a/nebo životní prostředí, do ovzduší.

11.4

Členské státy by měly zajistit, aby provozovatelé monitorovali vliv vysokoobjemového hydraulického štěpení na integritu vrtů a dalších člověkem vytvořených konstrukcí, jež se nacházejí na povrchu a v podloží v okolí, které může být činnostmi ovlivněno.

11.5

Členské státy by měly zajistit, že výsledky monitorování budou hlášeny příslušným orgánům.

12.   ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A FINANČNÍ ZÁRUKA

12.1

Členské státy by měly uplatňovat ustanovení o odpovědnosti za životní prostředí na všechny činnosti prováděné v lokalitě zařízení, včetně těch, které v současné době nespadají do oblasti působnosti směrnice 2004/35/ES.

12.2

Členské státy by měly zajistit, že provozovatel před zahájením činností zahrnujících vysokoobjemové hydraulické štěpení poskytne finanční záruku nebo rovnocenné krytí ve vztahu k podmínkám povolení a potenciální odpovědnosti za škody na životním prostředí.

13.   SPRÁVNÍ KAPACITA

13.1

Členské státy by měly zajistit, aby příslušné orgány měly k plnění svých povinností dostatečné lidské, technické i finanční zdroje.

13.2

Členské státy by měly zabránit střetům zájmů mezi regulační funkcí příslušných orgánů a jejich funkcí související s hospodářským rozvojem zdrojů.

14.   POVINNOSTI PŘI UZAVŘENÍ

Členské státy by měly zajistit, že po uzavření každého zařízení bude proveden průzkum s cílem porovnat environmentální stav lokality zařízení a povrchu i podloží v jejím okolí, které může být činnostmi ovlivněno, se stavem před zahájením činností definovaným v základní studii.

15.   ŠÍŘENÍ INFORMACÍ

Členské státy by měly zajistit, že:

a)

provozovatel pro každý vrt zveřejní informace o chemických látkách a objemech vody, které hodlá použít a které skutečně použije k vysokoobjemovému hydraulickému štěpení. Tyto informace by měly zahrnovat názvy a čísla CAS všech chemických látek a bezpečnostní list, je-li k dispozici, jakož i maximální koncentraci dotyčné látky ve štěpící kapalině;

b)

příslušné orgány na veřejně přístupných internetových stránkách do 6 měsíců od zveřejnění tohoto doporučení a v intervalech nejdéle 12 měsíců budou zveřejňovat tyto informace:

i)

počet dokončených vrtů a plánovaných záměrů zahrnujících vysokoobjemové hydraulické štěpení,

ii)

počet udělených povolení, názvy zúčastněných provozovatelů a podmínky povolení,

iii)

základní studii vypracovanou podle bodů 6.1 a 6.2 a výsledky monitorování předložené podle bodů 11.1, 11.2 a 11.3 písm. b) až e);

c)

příslušné orgány budou rovněž veřejnost bezodkladně informovat o:

i)

mimořádných událostech a nehodách podle bodu 9.2 písm. f),

ii)

výsledcích kontrol, případech nedodržení předpisů a sankcích.

16.   PŘEZKUM

16.1

Členské státy, které se rozhodnou pro průzkum nebo využívání uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení, se vyzývají, aby do 28. července 2014 začaly uplatňovat minimální zásady stanovené v tomto nařízení a každoročně informovaly Komisi o opatřeních, která zavedly v reakci na toto doporučení, poprvé do prosince 2014.

16.2

Komise bude pečlivě sledovat používání tohoto doporučení porovnáváním situace v jednotlivých členských státech na veřejně přístupném srovnávacím přehledu.

16.3

Komise přezkoumá účinnost tohoto doporučení za 18 měsíců po jeho zveřejnění.

16.4

V rámci přezkumu bude posouzeno používání tohoto doporučení a zvážen pokrok ve výměně informací o nejlepších dostupných technikách a v používání příslušných referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách, jakož i případná nutnost aktualizovat ustanovení tohoto doporučení. Komise rozhodne, zda je nutné předložit legislativní návrhy s právně závaznými ustanoveními o průzkumu a těžbě uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení.

V Bruselu dne 22. ledna 2014.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  COM(2014) 23.

(2)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

(14)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

(17)  Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1).