ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.032.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 32

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
1. února 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/50/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2014 o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje dekanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19 ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje S-methopren jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 ( 1 )

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 93/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje oktanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18 ( 1 )

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se schvaluje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22 ( 1 )

23

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2014 ze dne 31. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2014

29

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/51/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)

32

 

 

2014/52/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170)

33

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2014/53/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 29. ledna 2014 ohledně důsledků odebrání volebního práva občanům Unie, kteří vykonávají své právo volného pohybu

34

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2014/54/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2013/49)

36

 

 

JEDNACÍ ŘÁDY

 

*

DOPLŇKOVÝ ŘÁD SOUDNÍHO DVORA

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. ledna 2014

o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

(2014/50/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2000/742/ES (2) Rada schválila uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (dále jen „dohoda“).

(2)

Ustanovení čl. 12 písm. b) dohody zejména stanoví, že dohoda může být obnovena společnou dohodou stran na dobu dalších pěti let. Rozhodnutím 2009/313/ES (3) Rada naposledy schválila obnovení dohody na další pětileté období.

(3)

Po společném přezkumu dohody vzaly obě strany na vědomí doporučení nezávislých odborníků, že by dohoda měla být obnovena na další pětileté období v současné podobě.

(4)

Strany se domnívají, že by obnovení dohody bylo v jejich společném zájmu.

(5)

Obsah obnovené dohody bude totožný s obsahem dohody, jejíž platnost uplyne dne 20. února 2014.

(6)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(7)

Obnovení dohody by mělo být schváleno jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace na dobu dalších pěti let se schvaluje jménem Evropské unie.

Článek 2

Předseda Rady oznámí jménem Unie vládě Ruské federace, že Unie dokončila své vnitřní postupy nezbytné ke vstupu obnovené dohody v platnost v souladu s čl. 12 písm. b) dohody.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Une toto prohlášení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila Evropské společenství Evropská unie a stala se jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na „Evropskou unii“ “.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. ledna 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)  Rozhodnutí Rady 2000/742/ES ze dne 16. listopadu 2000 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (Úř. věst. L 299, 28.11.2000, s. 14).

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/313/ES ze dne 30. března 2009 o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (Úř. věst. L 92, 4.4.2009, s 3).


NAŘÍZENÍ

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 88/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 28 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kategorie 1, 2, 3, 4 a 5 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 jsou definovány tak, aby umožnily některé domněnky týkající se vlastností látek, které do nich spadají. Pro zařazení do kategorie 6 uvedené přílohy se vyžaduje předložení souboru údajů, na jehož základě je možné provést úplné posouzení rizik pro zamýšlené použití. Postup pro změnu jedné z uvedených kategorií na základě žádosti za účelem zařazení účinných látek do této přílohy nebo pro úpravu omezení uvedených v této příloze by měl být transparentní a stejný pro všechny žadatele. Je proto vhodné jej upřesnit.

(2)

Údaje, které se za účelem zařazení účinné látky do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 vyžadují, by měly být dostatečné k prokázání toho, že látka nevzbuzuje obavy ve smyslu čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

V zájmu jednotnosti by postup pro předkládání a schvalování žádosti o zařazení účinné látky do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 měl odpovídat postupu pro předkládání a schvalování žádosti o schválení účinné látky. V případě, že by první postup vyžadoval předložení menšího množství údajů, by však měl být postup hodnocení odpovídajícím způsobem upraven.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky uvedeného v čl. 82 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví postupy, jež mají být použity za účelem změny přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 na žádost žadatele spočívající v:

a)

zařazení účinných látek do kategorií 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 uvedené přílohy v souladu s čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení nebo

b)

provedení změn příslušných omezení v těchto kategoriích.

Článek 2

Požadavky na údaje pro účely žádosti

Žádost o zařazení nebo o změnu podle článku 1 musí obsahovat informace uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Předkládání a schvalování žádostí

1.   Postup stanovený v čl. 7 odst. 1 a 2, v čl. 7 odst. 3 třetím pododstavci a v čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) č. 528/2012 se uplatní na předkládání žádostí o zařazení nebo o změny podle článku 1 tohoto nařízení.

2.   V případě, že se žádost týká kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, uplatní se při schvalování této žádosti čl. 7 odst. 3 první a druhý pododstavec a čl. 7 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení.

Článek 4

Hodnocení žádostí

1.   Hodnotící příslušný orgán vyhodnotí, zda existují důkazy o tom, že účinná látka nevzbuzuje obavy v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, a případně jaká omezení by se na její použití měla vztahovat. Zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení zašle Evropské agentuře pro chemické látky zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) (dále jen „agentura“). V případě, že se žádost týká zařazení do kategorie 1, 2, 3, 4 nebo 5 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, předloží se zpráva o posouzení a závěry do 180 dnů od uhrazení poplatků uvedených v čl. 7 odst. 3 třetím pododstavci uvedeného nařízení. V případě, že se žádost týká zařazení do kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, předloží se zpráva o posouzení a závěry do 365 dnů od schválení uvedené žádosti.

Před předložením svých závěrů agentuře umožní hodnotící příslušný orgán žadateli podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k závěrům hodnocení písemné připomínky. Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky při dokončování svého hodnocení odpovídajícím způsobem zohlední.

2.   Pokud se ukáže, že jsou k hodnocení nutné doplňující informace, hodnotící příslušný orgán žadatele vyzve, aby tyto informace ve stanovené lhůtě předložil, a informuje o tom agenturu. Lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přeruší na dobu ode dne vznesení požadavku do dne obdržení informací. Přerušení nepřesáhne 180 dnů, není-li odůvodněno povahou požadovaných údajů nebo výjimečnými okolnostmi.

3.   Žádost týkající se zařazení účinné látky do kategorie 1, 2, 3, 4 nebo 5 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, která je po požadavku o doplňující údaje podle odstavce 2 plně v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 528/2012, je v případě, že o to žadatel požádá:

a)

považována za žádost o zařazení do kategorie 6 v příloze I uvedeného nařízení a

b)

předmětem schvalování podle čl. 3 odst. 2.

4.   S ohledem na závěry hodnotícího příslušného orgánu agentura vypracuje stanovisko uvedené v článku 28 nařízení (EU) č. 528/2012 a předloží jej Komisi do 270 dnů od obdržení závěrů hodnocení v případě žádosti o zařazení do kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 a do 180 dnů v případě žádosti o zařazení do kategorie 1, 2, 3, 4 nebo 5 přílohy I uvedeného nařízení.

Článek 5

Stanoviska agentury způsobilá pro vytvoření základu rozhodnutí Komise

Za předpokladu, že existují důkazy o tom, že účinná látka nevzbuzuje obavy v souladu s čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012, může Komise přijmout rozhodnutí podle uvedeného článku o změně přílohy I uvedeného nařízení ve smyslu podle článku 1 tohoto nařízení, pokud agentura předložila stanovisko podle:

a)

čl. 4 odst. 4 tohoto nařízení;

b)

čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 nebo

c)

jednoho z aktů uvedených v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Požadavky na údaje pro účely zařazení účinné látky do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012

ODDÍL A

Údaje pro účely zařazení do kategorie 1, 2, 3, 4 nebo 5

1.

V žádosti o zařazení účinné látky do kategorie 1, 2, 3, 4 nebo 5 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 musí být přesně určena příslušná kategorie, identita látky a zamýšlené použití produktů, pro něž bude požadováno povolení, a musí v ní být uvedeny nezvratné důkazy prokazující, že:

a)

látka vyhovuje popisu příslušné kategorie a

b)

existuje široký konsenzus odborných stanovisek, že látka nevzbuzuje obavy v souladu s čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení.

Důkazy uvedené v písmeni b) musí obsahovat všechny relevantní údaje o dotčené látce zveřejněné v odborné literatuře a všechny relevantní údaje o této látce, k nimž dospěl žadatel. Může obsahovat rovněž analogické závěry vyvozené z chemických analogů/homologů, předpovědí (Q)SAR, údajů z již provedených studií, studií in vitro, historických údajů o účincích na člověka nebo závěry od jiných regulačních orgánů nebo z jiných rámců.

2.

Odchylně od odst. 1 písm. b), neexistují-li nezvratné důkazy o širokém konsenzu odborných stanovisek týkajících se jedné vlastnosti nebo více vlastností, musí žádost obsahovat všechny dodatečné údaje nezbytné pro prokázání toho, že látka nevzbuzuje obavy v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

ODDÍL B

Údaje pro účely zařazení do kategorie 6

Žádost o zařazení účinné látky do kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 musí obsahovat údaje stanovené v článku 6 uvedeného nařízení, aby se mohlo provést hodnocení rizik na základě nejnovějších poznatků.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 89/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Uvedený seznam zahrnuje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO).

(2)

Cu-HDO byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 8, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Rakousko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a předložilo Komisi dne 25. února 2008 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z uvedené zprávy vyplývá, že biocidní přípravky obsahující Cu-HDO, které se používají pro typ přípravku 8, by měly splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES.

(6)

Je proto vhodné schválit Cu-HDO pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8.

(7)

Vzhledem k tomu, že hodnocení se nevztahuje na nanomateriály, v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 by se schválení nemělo na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) je schválena jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Cu-HDO

Název podle IUPAC:

bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď

č. ES: nepoužije se

č. CAS: 312600-89-8

981 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

8

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

1.

Pro průmyslové uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními ochrannými prostředky v případě, že rizika nemohou být snížena na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

2.

Přijmou se vhodná opatření ke zmírnění rizika, jejichž cílem je ochrana půdního prostředí. Na etiketách a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků se zejména uvede, že průmyslové použití se provádí v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že veškeré množství přípravku, které při jeho používání vznikne, se shromažďuje pro opětovné využití nebo zneškodnění.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 90/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje dekanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje dekanovou kyselinu.

(2)

Dekanová kyselina byla v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocena pro použití v typu přípravku 4, dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv, v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, a v typu přípravku 19, repelenty a atraktanty, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což v uvedeném pořadí odpovídá typům přípravku 4, 18 a 19, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Rakousko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 7. prosince 2010 předložilo Komisi zprávy příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávy příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do dvou hodnotících zpráv.

(5)

Z uvedených zpráv vyplývá, že u biocidních přípravků obsahujících dekanovou kyselinu, které se používají pro typy přípravku 4, 18 a 19, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES.

(6)

Je proto vhodné schválit dekanovou kyselinu pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývala nanomateriály, neměla by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Pro použití v typu přípravku 4 se hodnocení nezabývalo začleněním biocidních přípravků obsahujících dekanovou kyselinu do materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4). Tyto materiály mohou vyžadovat zavedení specifických limitů pro migraci do potravin, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004. Schválení by se proto takového použití týkat nemělo, ledaže by Komise takové limity zavedla nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

(9)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dekanová kyselina se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Dekanová kyselina

Název podle IUPAC:

n-dekanová kyselina

č. ES: 206-376-4

č. CAS: 334-48-5

985 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

4

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

 

Pro průmyslové nebo profesionální uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními ochrannými prostředky, není-li možné snížit expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

 

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

 

Biocidní přípravky obsahující dekanovou kyselinu se nezačlení do materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004, ledaže by Komise zavedla specifické limity pro migraci dekanové kyseliny do potravin nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

18

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

 

Jestliže v žádosti o povolení přípravku nelze prokázat, že rizika pro lidské zdraví lze snížit na přijatelnou úroveň jinými prostředky, povolení přípravků pro neprofesionální použití jsou podmíněna použitím balení, které bude navrženo tak, aby expozice uživatele byla omezena na nejnižší možnou míru.

 

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005 a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

19

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 91/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje S-methopren jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje S-methopren.

(2)

S-methopren byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 18, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Irsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a předložilo Komisi dne 29. října 2010 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z uvedené zprávy vyplývá, že u biocidních přípravků obsahujících S-methopren, které se používají pro typ přípravku 18, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES.

(6)

Je proto vhodné schválit S-methopren pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývalo nanomateriály, nemělo by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S-methopren se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

S-methopren

Název podle IUPAC:

Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy- 3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát

č. ES: nepoužije se

č. CAS: 65733-16-6

950 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

18

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 92/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje zineb.

(2)

Zineb byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 21, protihnilobné přípravky, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 21, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Irsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a předložilo Komisi dne 29. března 2011 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z uvedené zprávy vyplývá, že u biocidních přípravků obsahujících zineb, které se používají pro typ přípravku 21, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, za předpokladu splnění podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení. Je proto vhodné schválit zineb pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21.

(6)

Vzhledem k tomu, že hodnocení se nezabývalo nanomateriály, v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 by se schválení nemělo na tyto materiály vztahovat.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zineb se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Zineb

Název podle IUPAC:

Ethylenbis (dithiokarbamát) zinečnatý (polymerovaný)

č. ES: 235-180-1

č. CAS: 12122-67-7

940 g/kg

1. ledna 2016

31. prosince 2025

21

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Osoby vyrábějící produkty obsahující zineb, které jsou dostupné na trhu pro neprofesionální uživatele, zajistí, aby tyto produkty byly dodávány s vhodnými rukavicemi.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

(1)

Pro průmyslové nebo profesionální uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními ochrannými prostředky v případě, že expozici není možné snížit na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

(2)

Štítky a návody k použití (jsou-li k dispozici) musí uvádět, že děti se musejí zdržovat mimo dosah těchto přípravků, dokud upravované plochy zcela nevyschnou.

(3)

Štítky a bezpečnostní listy (jsou-li k dispozici) povolených přípravků uvádějí, že použití, údržba a opravy musí probíhat v uzavřeném prostoru, na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem nebo na zemi zakryté nepropustnou látkou, aby se předešlo ztrátám a minimalizovaly emise do životního prostředí, a že všechny úniky či odpady obsahující zineb musí být zachyceny pro účely opětovného využití nebo zneškodnění.

(4)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

Pokud byl ošetřený předmět ošetřen zinebem nebo pokud předmět zineb záměrně obsahuje, a pokud je to nezbytné kvůli možnému kontaktu s kůží nebo uvolnění zinebu za běžných podmínek použití, osoba zodpovědná za uvedení ošetřeného předmětu na trh zajistí, aby byla na štítku uvedena informace o rizicích senzibilizace kůže a informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 93/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje oktanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento seznam zahrnuje oktanovou kyselinu.

(2)

Oktanová kyselina byla v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocena pro použití v typu přípravku 4, dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv, a v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což v uvedeném pořadí odpovídá typům přípravku 4 a 18, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Rakousko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 7. prosince 2010 předložilo Komisi zprávy příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávy příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 13. prosince 2013 zařazeny do dvou hodnotících zpráv.

(5)

Z uvedených zpráv vyplývá, že u biocidních přípravků obsahujících oktanovou kyselinu, které se používají pro typy přípravku 4 a 18, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES.

(6)

Je proto vhodné schválit oktanovou kyselinu pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18.

(7)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nezabývala nanomateriály, neměla by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(8)

Pro použití v typu přípravku 4 se hodnocení nezabývalo začleněním biocidních přípravků obsahujících oktanovou kyselinu do materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4). Tyto materiály mohou vyžadovat zavedení specifických limitů pro migraci do potravin, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004. Schválení by se proto takového použití týkat nemělo, ledaže by Komise takové limity zavedla nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

(9)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oktanová kyselina se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Oktanová kyselina

Název podle IUPAC:

n-oktanová kyselina

č. ES: 204-677-5

č. CAS: 124-07-2

993 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

4

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

1)

Pro průmyslové nebo profesionální uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními ochrannými prostředky, není-li možné snížit expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

2)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

3)

Biocidní přípravky obsahující oktanovou kyselinu se nezačlení do materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004, ledaže by Komise zavedla specifické limity pro migraci oktanové kyseliny do potravin nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

 

 

 

 

 

18

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

1)

Jestliže v žádosti o povolení přípravku nelze prokázat, že rizika pro lidské zdraví lze snížit na přijatelnou úroveň jinými prostředky, povolení přípravků pro neprofesionální použití jsou podmíněna použitím balení, které bude navrženo tak, aby expozice uživatele byla omezena na nejnižší možnou míru.

2)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005 a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 94/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se schvaluje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Uvedený seznam zahrnuje jod.

(2)

Jod byl v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 1, biocidní přípravky osobní hygieny, typu přípravku 3, biocidní přípravky pro veterinární hygienu, typu přípravku 4, dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv, a v typu přípravku 22, balzamovací a taxidermické kapaliny, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice, což v uvedeném pořadí odpovídá typům přípravku 1, 3, 4 a 22, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Z údajů předložených za účelem hodnocení bylo možné učinit závěry i pro komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem.

(4)

Švédsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 20. dubna 2011 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(5)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky konaného dne 13. prosince 2013 závěry tohoto přezkoumání zařazeny do hodnotící zprávy.

(6)

Ze zprávy rovněž vyplývá, že biocidní přípravky používané pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22 by měly splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Je proto vhodné schválit jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22.

(8)

Vzhledem k tomu, že se hodnocení nevztahuje na nanomateriály, neměla by se podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 schválení na tyto materiály vztahovat.

(9)

Hodnocení se nezabývalo začleněním biocidních přípravků obsahujících jod do materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4). Tyto materiály mohou vyžadovat zavedení specifických limitů pro migraci do potravin, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004. Schválení by se proto takového použití týkat nemělo, ledaže by Komise takové limity zavedla nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

(10)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která členským státům, zúčastněným stranám a případně Komisi umožní připravit se na splnění nových požadavků, které z něj plynou.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, je schválen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky (2)

Jod (včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem)

Název podle IUPAC:

Jod

Číslo ES: 231-442-4

Číslo CAS: 7553-56-2

Název podle IUPAC:

komplex jodu s polyvinylpyrrolidonem

Číslo ES: nepoužije se

číslo CAS: 25655-41-8

U jodu: 995 g/kg

U komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem: čistota obsaženého jodu činí 995 g/kg

1. září 2015

31. srpna 2025

1

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

3

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

U přípravků, jejichž rezidua mohou zůstat v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

4

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

(1)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005 a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

(2)

Přípravky obsahující jod se nezačlení do materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004, ledaže by Komise zavedla specifické limity pro migraci jodu do potravin nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

22

Při hodnocení produktu se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti spojené s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Povolení podléhají těmto podmínkám:

Pro profesionální uživatele jsou stanoveny bezpečné provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s příslušnými osobními ochrannými prostředky, není-li možné snížit expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimálním stupněm čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Pro provádění společných zásad přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 jsou obsah a závěry hodnotící zprávy k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 95/2014

ze dne 31. ledna 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

62,3

MA

49,8

SN

151,7

TN

92,7

TR

91,9

ZZ

89,7

0707 00 05

MA

158,2

TR

126,8

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,8

TR

134,3

ZZ

94,6

0805 10 20

EG

48,5

IL

67,0

MA

57,2

TN

53,8

TR

75,7

ZZ

60,4

0805 20 10

CN

72,7

IL

140,3

MA

76,8

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

21,7

IL

101,4

JM

118,0

KR

142,8

MA

118,8

PK

34,5

TR

80,1

ZZ

84,6

0805 50 10

TR

75,9

ZZ

75,9

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

202,8

ZZ

98,7

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

118,8

ZZ

99,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 96/2014

ze dne 31. ledna 2014,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro dané produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. února 2014 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Protože je nutné zajistit, aby se toto opatření používalo co nejrychleji poté, kdy budou dostupné aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. února 2014 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. února 2014

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

zrna ČIROKU, jiná než hybridní osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

17.1.2014-30.1.2014

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

178,81

123,92

Cena FOB USA

269,30

259,30

239,30

Prémie – Záliv

132,96

25,42

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

18,21 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2014,

kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)

(2014/51/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 153 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský parlament, Rada a Komise podporují ratifikaci mezinárodních úmluv o práci, které Mezinárodní organizace práce označuje za aktuální, jakožto příspěvek k úsilí Evropské unie o podporu důstojné práce pro všechny v Unii i mimo ni, jehož důležitým hlediskem je ochrana a zlepšování pracovních podmínek pracovníků.

(2)

Většina pravidel podle Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 189 o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (dále jen „úmluva“) je do značné míry zahrnuta v acquis Unie v oblastech sociální politiky, boje proti diskriminaci, justiční spolupráce v trestních věcech a azylu a přistěhovalectví.

(3)

Ustanovení úmluvy o ochraně migrujících pracovníků v domácnosti mohou ovlivnit volný pohyb pracovníků, což je oblast, která spadá do výlučné pravomoci Unie.

(4)

V důsledku toho spadají části úmluvy do pravomoci Unie a členské státy nesmějí ve vztahu k těmto částem přijímat závazky mimo rámec orgánů Unie.

(5)

Evropská unie nemůže úmluvu ratifikovat, jelikož jejími stranami mohou být pouze státy.

(6)

V této situaci musí členské státy, pokud jde o ratifikaci uvedené úmluvy, spolupracovat s orgány Unie.

(7)

Rada by proto měla zmocnit členské státy, které jsou vázány právními předpisy Unie o minimálních požadavcích v oblasti pracovních podmínek, aby v zájmu Unie úmluvu ratifikovaly,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy se zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011(úmluva č. 189), pokud jde o části spadající do pravomoci svěřené Smlouvami Unii.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/33


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2014,

kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170)

(2014/52/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský parlament, Rada a Komise podporují ratifikaci mezinárodních úmluv o práci, které Mezinárodní organizace práce označuje za aktuální, jakožto příspěvek k úsilí Evropské unie o podporu důstojné práce pro všechny v Unii i mimo ni, jehož důležitým hlediskem je ochrana a zlepšování úrovně zdraví a bezpečnosti pracovníků.

(2)

Pravidla podle části III Úmluvy č. 170 Mezinárodní organizace práce (MOP) o bezpečnosti při používání chemických látek při práci (dále jen „úmluva“) jsou do značné míry zahrnuta v acquis Unie o sbližování právních předpisů a správních postupů v oblasti klasifikace, balení a označování, které byly od roku 1967 vypracovány a dále konsolidovány.

(3)

V důsledku toho spadají části úmluvy do pravomoci Unie a členské státy nesmějí ve vztahu k těmto částem přijímat závazky mimo rámec orgánů Unie.

(4)

Evropská unie nemůže úmluvu ratifikovat, jelikož jejími stranami mohou být pouze státy.

(5)

V této situaci musí členské státy, pokud jde o ratifikaci uvedené úmluvy, spolupracovat s orgány Unie.

(6)

Rada by proto měla zmocnit členské státy, které jsou vázány právními předpisy Unie o sbližování právních předpisů a správních postupů v oblasti klasifikace, balení a označování, aby v zájmu Evropské unie úmluvu ratifikovaly,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy se zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170), pokud jde o části spadající do pravomoci svěřené Smlouvami Unii.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


DOPORUČENÍ

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/34


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 29. ledna 2014

ohledně důsledků odebrání volebního práva občanům Unie, kteří vykonávají své právo volného pohybu

(2014/53/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lisabonská smlouva posiluje úlohu občanů Evropské unie jakožto účastníků politického života tím, že vytváří úzkou vazbu mezi občany, uplatňováním jejich politických práv a jejich zapojením do demokratického života Unie. V čl. 10 odst. 1 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) se stanoví, že fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii a že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. V čl. 10 odst. 2 SEU, který představuje vyjádření těchto zásad, se stanoví, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a že hlavy států nebo předsedové vlád a vlády, které zastupují členské státy v Evropské radě a v Radě, jsou demokraticky odpovědni buď svým vnitrostátním parlamentům, nebo svým občanům.

(2)

Podle článku 20 SFEU občanství Unie doplňuje občanství členského státu.

(3)

Článek 21 SFEU a článek 45 Listiny základních práv Evropské unie přiznávají občanům EU základní právo svobodně se pohybovat a pobývat v Evropské unii.

(4)

Cílem tohoto doporučení je posílit právo občanů EU, kteří využívají své právo volného pohybu v rámci Unie, podílet se na demokratickém životě Unie a členských států.

(5)

Jak bylo zdůrazněno ve zprávě o občanství EU za rok 2010 (1), jedním z problémů, s nímž se občané Unie z některých členských států jako účastníci politického života v rámci Unie setkávají, je, že přicházejí o právo volit (je jim „odebráno volební právo“) ve vnitrostátních volbách svého domovského členského státu, jakmile po určitou dobu pobývali v jiném členském státě.

(6)

V současné době nemá žádný členský stát obecnou politiku, která občanům Unie z jiných členských států pobývajícím na jejich území přiznává právo volit ve vnitrostátních volbách. Občané Unie, jimž je odebráno volební právo, tudíž obvykle přicházejí o právo volit ve vnitrostátních volbách v jakémkoli členském státě.

(7)

Současná situace může být vnímána jako nesplnění základního předpokladu občanství Unie, totiž že občanství Unie doplňuje občanství členského státu a má občanům Unie poskytovat další práva, avšak v tomto případě může výkon práva volného pohybu vést ke ztrátě práva na účast na politickém životě.

(8)

Ačkoli občanům Unie, jimž bylo takto odebráno volební právo, zůstává právo volit členy Evropského parlamentu, nemají právo účastnit se vnitrostátních procesů, které vedou ke složení vlád členských států, z jejichž členů se skládá Rada, jeden ze spolutvůrců právních předpisů Unie.

(9)

Tato ztráta práva volit ve vnitrostátních volbách v zemi státní příslušnosti z důvodu výkonu práva volného pohybu v jiné zemi EU je občany Unie vnímána jako mezera v jejich politických právech.

(10)

Ve zprávě o občanství EU pro rok 2013 „Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost“ (2) Komise zdůraznila, že plná účast občanů Unie na demokratickém životě Unie na všech úrovních představuje samotnou podstatu občanství Unie. Komise oznámila, že navrhne konstruktivní způsob, jak umožnit občanům EU, kteří žijí v jiném členském státě, plně se podílet na demokratickém životě EU zachováním jejich práva volit ve vnitrostátních volbách v zemi jejich původu.

(11)

Právo volit je základním občanským právem. Jak uznal Evropský soud pro lidská práva, právo volit není výsadou. Jakékoli obecné, automatické a svévolné odchýlení se od zásady všeobecného volebního práva může ohrozit demokratickou platnost takto zvoleného zákonodárce a právních předpisů, jež vyhlašuje (3). V demokratickém státě by presumpce tedy měla být ve prospěch začlenění. Tento soud dále zjistil, že existuje jasný trend ve prospěch povolovat účast ve volbách státním příslušníkům nerezidentům, i když žádný společný evropský přístup dosud neexistuje.

(12)

Pravidla, která se v současnosti používají v některých členských státech, mohou vést k situaci, kdy by občané Unie, kteří pobývají v jiných členských státech, mohli přijít o volební právo pouze z toho důvodu, že v zahraničí pobývají po určitou dobu. To vychází z předpokladu, že pobyt v zahraničí po určitou dobu znamená, že byla přetržena vazba s politickým děním v zemi původu. Tento předpoklad však není v každém jednotlivém případě správný. Proto by mohlo být vhodné dát občanům, jimž hrozí riziko, že by jim mohlo být odebráno volební právo, možnost prokázat svůj přetrvávající zájem o politický život v členském státě, jehož jsou státními příslušníky.

(13)

Občané Unie, kteří pobývají v jiném členském státě, mohou udržovat celoživotní a úzké vazby se svou zemí původu a mohou být nadále přímo ovlivněni právními akty přijatými tam zvolenými zákonodárci. Díky přístupnosti televizního vysílání za hranicemi a dostupnosti internetu a dalších internetových a mobilních komunikačních technologií je dnes mnohem snazší pozorně sledovat společenský a politický vývoj v domovském členském státě a účastnit se jej.

(14)

Princip politik, jež občanům odebírají volební právo, by měl být přehodnocen s ohledem na současnou socioekonomickou a technologickou realitu, současný trend směřující k širší politické účasti a současný stav evropské integrace, jakož i zásadní význam práva podílet se na demokratickém životě Unie a práva volného pohybu.

(15)

Komplexnější a přiměřenější přístup by spočíval v zajištění, aby občanům, kteří využívají své právo volného pohybu a pobytu v Unii, bylo zachováno právo volit ve vnitrostátních volbách, pokud prokáží trvalý zájem o politické dění v členském státě, jehož jsou státními příslušníky.

(16)

Souhlasný krok ze strany jednotlivců, např. žádost, aby zůstali zapsaní na seznamu voličů svého členského státu původu, by mělo být považováno za vhodné kritérium – a nejjednodušší prostředek – pro účely prokázání trvalého zájmu o politické dění v členském státě, jehož jsou státními příslušníky, aniž by tím byla dotčena možnost, aby tyto členské státy požadovaly, aby jejich občané tyto žádosti v přiměřených intervalech obnovovali, čímž by potvrzovali přetrvávání tohoto zájmu.

(17)

Aby se snížila zátěž pro občany v zahraničí na minimum, mělo by být podání žádosti o zápis na seznam voličů nebo o zachování na seznamu voličů možné elektronickou cestou.

(18)

Je důležité zajistit včasné a řádné informování občanů, kteří se stěhují do jiného členského státu nebo v něm pobývají, o podmínkách, za kterých si mohou zachovat svá volební práva, a o odpovídajících praktických opatřeních,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Omezují-li politiky členských států právo jejich státních příslušníků volit ve vnitrostátních volbách výhradně na základě podmínky pobytu, měly by členské státy umožnit svým státním příslušníkům, kteří využívají právo volného pohybu a pobytu v Unii, prokázat trvalý zájem o politické dění v členském státě, jehož jsou státními příslušníky, a to i prostřednictvím žádosti o zachování na seznamu voličů, a ponechat si tak právo volit.

2.

Umožňují-li členské státy svým státním příslušníkům, kteří pobývají v jiném členském státě, ponechat si právo volit ve vnitrostátních volbách na základě žádosti o zachování na seznamu voličů, neměla by tím být dotčena možnost, aby tyto členské státy zavedly přiměřená doprovodná opatření, např. opětovné podání žádosti v přiměřených intervalech.

3.

Členské státy, které umožňují svým státním příslušníkům, kteří pobývají v jiném členském státě, ponechat si právo volit ve vnitrostátních volbách na základě žádosti nebo obnovení žádosti o zachování na seznamu voličů, by měly zajistit, aby veškeré příslušné žádosti bylo možné podávat elektronicky.

4.

Členské státy, jež zbavují státní příslušníky, kteří pobývají v jiném členském státě, práva volit ve vnitrostátních volbách, by je měly řádně a včasně informovat o podmínkách a praktických opatřeních pro zachování jejich práva volit ve vnitrostátních volbách.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2014.

Za Komisi

Viviane REDING

místopředsedkyně


(1)  KOM(2010) 603.

(2)  COM(2013) 269.

(3)  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. května 2013 ve věci Shindler.


OBECNÉ ZÁSADY

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/36


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. prosince 2013,

kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky

(ECB/2013/49)

(2014/54/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 2 odst. 1 obecných zásad ECB/2004/18 ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (1) mělo jednotné nabídkové řízení Eurosystému začít nejpozději 1. ledna 2012.

(2)

Obecnými zásadami ECB/2011/3 ze dne 18. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky (2), byl čl. 2 odst. 1 obecných zásad ECB/2004/18 změněn tak, že jednotné nabídkové řízení Eurosystému má začít nejpozději 1. ledna 2014, nerozhodne-li Rada guvernérů o jeho zahájení k jinému datu.

(3)

Článek 21 obecných zásad ECB/2004/18 ukládá Radě guvernérů přezkoumat obecné zásady ECB/2004/18 na začátku roku 2008 a poté každé dva roky.

(4)

V rámci posledního přezkumu obecných zásad ECB/2004/18 Rada guvernérů rozhodla o zahájení jednotného nabídkové řízení Eurosystému k pozdějšímu datu z důvodu změny předpokladů, z nichž se při stanovení předpokládaného data zahájení jednotného nabídkového řízení Eurosystému vycházelo.

(5)

Obecné zásady ECB/2004/18 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změna

V článku 2 obecných zásad ECB/2004/18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Jednotné nabídkové řízení Eurosystému začíná k datu, které určí Rada guvernérů.“

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2013.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 77.


JEDNACÍ ŘÁDY

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/37


DOPLŇKOVÝ ŘÁD SOUDNÍHO DVORA

Obsah

Kapitola I – Dožádání (články 1 až 3)

Kapitola II – Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)

Kapitola III – Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)

– Závěrečná ustanovení (články 8 a 9)

Příloha I – Seznam uvedený v čl. 2 odst. 1

Příloha II – Seznam uvedený v čl. 4 odst

Příloha III – Seznam uvedený v článku

SOUDNÍ DVŮR,

s ohledem na článek 207 jednacího řádu (1),

s ohledem na čl. 46 odst. 3 Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (2),

s ohledem na článek 45 Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. září 2012 přijal Soudní dvůr nový jednací řád, který obsahuje řadu věcných i formálních změn oproti předchozímu jednacímu řádu, který jím byl zrušen. Tyto změny se týkají mimo jiné terminologie použité v novém jednacím řádu a postupu při poskytování bezplatné právní pomoci. Tyto změny je tedy třeba promítnout do znění doplňkového řádu.

(2)

Poté, co několik členských států určilo nové orgány pověřené vyřizováním záležitostí uvedených v článcích 2, 4 a 6 doplňkového řádu, a poté, co k Evropské unii přistoupily dne 1. ledna 2007 Bulharská republika a Rumunsko a dne 1. července 2013 Chorvatská republika, vyvstala též potřeba aktualizovat seznamy obsažené ve třech přílohách doplňkového řádu.

Se schválením Rady ze dne 17. prosince 2013,

PŘIJÍMÁ TENTO DOPLŇKOVÝ ŘÁD:

KAPITOLA I

Dožádání

Článek 1

1.   Dožádání se provádí usnesením; toto usnesení obsahuje příjmení, jméno, postavení a adresu svědků nebo znalců, uvádí skutečnosti, k nimž budou svědkové nebo znalci vyslechnuti, označuje účastníky řízení, jejich zmocněnce, advokáty nebo poradce, jakož i jejich doručovací adresu a uvádí stručně předmět sporu.

2.   Usnesení se doručuje účastníkům řízení prostřednictvím vedoucího soudní kanceláře.

Článek 2

1.   Vedoucí soudní kanceláře zašle usnesení příslušnému orgánu, uvedenému v příloze I, členského státu, na jehož území má být výslech svědků nebo znalců proveden. K usnesení se případně přiloží překlad do úředního jazyka či úředních jazyků členského státu, jemuž je určeno.

2.   Orgán určený na základě odstavce 1 předá usnesení soudnímu orgánu příslušnému podle vnitrostátního práva jeho členského státu.

3.   Příslušný soudní orgán provede dožádání v souladu s ustanoveními svého vnitrostátního práva. Po jeho provedení předá příslušný soudní orgán orgánu určenému na základě odstavce 1 usnesení o dožádání, písemnosti o jeho vyřízení a výkaz nákladů. Tyto dokumenty se zašlou vedoucímu kanceláře Soudního dvora.

4.   Překlad písemností do jednacího jazyka zajišťuje vedoucí soudní kanceláře.

Článek 3

Soudní dvůr nese náklady na dožádání s výhradou uložení jejich případné náhrady účastníkům řízení.

KAPITOLA II

Bezplatná právní pomoc

Článek 4

1.   Soudní dvůr v usnesení, kterým přiznává nárok na poskytnutí bezplatné právní pomoci, nařídí, aby byl ustanoven advokát, který bude dotyčné osobě nápomocen.

2.   Nenavrhne-li dotyčná osoba sama advokáta nebo usoudí-li Soud, že její volba je nepřípustná, zašle vedoucí soudní kanceláře vyhotovení usnesení a kopii žádosti o bezplatnou právní pomoc příslušnému orgánu dotyčného státu uvedenému v příloze II.

3.   Soudní dvůr s ohledem na návrhy uvedeného orgánu ustanoví z úřední povinnosti advokáta, který má být dotyčné osobě nápomocen.

Článek 5

Soudní dvůr rozhodne o výdajích a odměně advokáta; na žádost může být na úhradu těchto výdajů a této odměny vyplacena záloha.

KAPITOLA III

Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci

Článek 6

Soudní dvůr může po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout, že oznámí příslušnému orgánu, uvedenému v příloze III, členského státu, jehož soudy jsou příslušné pro účely trestního stíhání, křivé svědectví nebo nepravdivou výpověď znalce pod přísahou.

Článek 7

Předání rozhodnutí Soudního dvora zajišťuje vedoucí soudní kanceláře. V rozhodnutí se uvedou skutečnosti a okolnosti, na kterých je oznámení založeno.

Závěrečná ustanovení

Článek 8

Tento doplňkový řád nahrazuje doplňkový řád ze dne 4. prosince 1974 (Úř. věst. L 350, 28.12.1974, s. 29), naposledy pozměněný dne 21. února 2006 (Úř. věst. L 72, 11.3.2006, s. 1).

Článek 9

1.   Tento řád, který je závazný v jazycích uvedených v článku 36 jednacího řádu, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Vstoupí v platnost dnem svého zveřejnění.

V Lucemburku dne 14. ledna 2014.

 


(1)  Úř. věst. L 265, 29.9.2012, s. 1, ve znění změn ze dne 18. června 2013 (Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 65).

(2)  Úř. věst L 157, 21.6.2005, s. 203.

(3)  Úř. věst L 112, 24.4.2012, s. 21.


PŘÍLOHA I

Seznam uvedený v čl. 2 odst. 1

Belgie

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulharsko

Министър на правосъдието

Česká republika

Ministr spravedlnosti

Dánsko

Justitsministeriet

Německo

Bundesministerium der Justiz

Estonsko

Justiitsministeerium

Irsko

Minister for Justice and Equality

Řecko

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Španělsko

Ministerio de Justicia

Francie

Ministère de la justice

Chorvatsko

Ministarstvo pravosuđa

Itálie

Ministero della Giustizia

Kypr

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lotyšsko

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Litva

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lucembursko

Parquet général

Maďarsko

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Nizozemsko

Minister van Veiligheid en Justitie

Rakousko

Bundesministerium für Justiz

Polsko

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalsko

Ministro da Justiça

Rumunsko

Ministerul Justiției

Slovinsko

Ministrstvo za pravosodje

Slovensko

Minister spravodlivosti

Finsko

Oikeusministeriö

Švédsko

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Spojené království

Secretary of State for the Home Department


PŘÍLOHA II

Seznam uvedený v čl. 4 odst. 2

Belgie

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulharsko

Министър на правосъдието

Česká republika

Česká advokátní komora

Dánsko

Justitsministeriet

Německo

Bundesrechtsanwaltskammer

Estonsko

Justiitsministeerium

Irsko

Minister for Justice and Equality

Řecko

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Španělsko

Consejo General de la Abogacía Española

Francie

Ministère de la justice

Chorvatsko

Ministarstvo pravosuđa

Itálie

Ministero della Giustizia

Kypr

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lotyšsko

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Litva

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lucembursko

Ministère de la justice

Maďarsko

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Nizozemsko

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Rakousko

Bundesministerium für Justiz

Polsko

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalsko

Ministro da Justiça

Rumunsko

Uniunea Națională a Barourilor din România

Slovinsko

Ministrstvo za pravosodje

Slovensko

Slovenská advokátska komora

Finsko

Oikeusministeriö

Švédsko

Sveriges advokatsamfund

Spojené království

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)


PŘÍLOHA III

Seznam uvedený v článku 6

Belgie

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulharsko

Върховна касационна прокуратура на Република България

Česká republika

Nejvyšší státní zastupitelství

Dánsko

Justitsministeriet

Německo

Bundesministerium der Justiz

Estonsko

Riigiprokuratuur

Irsko

The Office of the Attorney General

Řecko

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Španělsko

Consejo General del Poder Judicial

Francie

Ministère de la justice

Chorvatsko

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Itálie

Ministero della Giustizia

Kypr

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Lotyšsko

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Litva

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Lucembursko

Parquet général

Maďarsko

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Nizozemsko

Minister van Veiligheid en Justitie

Rakousko

Bundesministerium für Justiz

Polsko

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalsko

Ministro da Justiça

Rumunsko

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Slovinsko

Ministrstvo za pravosodje

Slovensko

Minister spravodlivosti

Finsko

Keskusrikospoliisi

Švédsko

Åklagarmyndigheten

Spojené království

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)

Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)