ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2014.028.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 28

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
31. ledna 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/48/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 81/2014 ze dne 30. ledna 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2014 ze dne 28. ledna 2014, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Montes de Granada (CHOP))

15

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 84/2014 ze dne 30. ledna 2014 o povolení přípravků Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 nebo Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 85/2014 ze dne 30. ledna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky sloučeniny mědi ( 1 )

34

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 86/2014 ze dne 30. ledna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/49/SZBP ze dne 30. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

38

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2014

o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

(2014/48/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. června 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 753/2007 (1) o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“). K dohodě byl připojen protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (3) (dále jen „stávající protokol“). Stávající protokol pozbude platnosti dne 31. prosince 2012.

(2)

Unie sjednala s vládou Dánska a vládou Grónska nový protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (dále jen „protokol“).

(3)

Protokol byl podepsán v souladu s rozhodnutím Rady 2012/653/EU (4), s výhradou jeho pozdějšího uzavření, a má být prozatímně prováděn ode dne 1. ledna 2013.

(4)

Protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Unie (5).

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení uvedené v článku 13 protokolu.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 4.

(5)  Znění protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5, spolu s rozhodnutím o podpisu.


NAŘÍZENÍ

31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 81/2014

ze dne 30. ledna 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 4. února 2011 přijala nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Na základě přezkumu seznamu uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 101/2011 je třeba nahradit položky týkající se 45 osob uvedených v této příloze a uvést nová odůvodnění jejich zařazení na seznam.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v čl. 2 odst. 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány pro zpronevěru veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a nezákonné ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France - Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabze v Libyi dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7. patro, byt č. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (v tomto případě se jednalo o bývalého generálního ředitele společnosti Société Tunisienne de Banque a bývalého generálního ředitele banky Banque Nationale Agricole) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem přímého či nepřímého zvýhodnění jiných osob, v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a v souvislosti se spoluúčastí při zpronevěře tuniských veřejných finančních prostředků veřejným činitelem (bývalým prezidentem Ben Alim).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývající na adrese 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saidy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy TRABELSIOVÉ, realitní developer, pobývající na adrese 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývající na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily TRABELSIOVÉ), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese lotissement Erriadh.2- Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 2 rue El Farrouj - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhiae MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývající na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouther Feriel HAMZAOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývající na adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsafy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob a v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývající na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývající na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývající na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, ředitelka podniku, pobývající na adrese avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, v důchodu, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývající na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 028106l4.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývající na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývající na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývající na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel podniku, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývající na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývající na adrese Résidence les Jardins, apt. 8C Block. b - El Menzah,8 - l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývající na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel podniku, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojí státní příslušnost).

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Zine El Abidine Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Osoba s tuniskou a francouzskou státní příslušností, narozen v Le Petit Quevilly (francouzský departement 76) dne 6. dubna 1971 (nebo dne 16. dubna – podle tuniského průkazu totožnosti), syn Tijaniho BEN ALIHO, narozeného dne 9. února 1932, a Paulette HAZETOVÉ (nebo HAZATOVÉ), narozené dne 23. února 1936, manžel Amel SAIEDOVÉ (nebo SAIDOVÉ), ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse (podle tuniského průkazu totožnosti č. 00297112) a na adrese 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (francouzský departement 77) (podle francouzského průkazu totožnosti č. 111277501841).

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.“


31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 82/2014

ze dne 28. ledna 2014,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Montes de Granada (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Montes de Granada“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 417/2006 (2).

(2)

Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 72, 11.3.2006, s. 8.

(3)  Úř. věst. C 177, 22.6.2013, s. 24.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.5.   Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.)

ŠPANĚLSKO

Montes de Granada (CHOP)


31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 83/2014

ze dne 29. ledna 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu, které nahradily přílohu III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (3), kromě hlavy Q o omezení doby letové služby a služby a požadavků na dobu odpočinku.

(2)

V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 by prováděcí pravidla týkající se doby letu a služby a požadavků na dobu odpočinku měla zpočátku zahrnovat všechna podstatná ustanovení hlavy Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 s přihlédnutím k nejnovějším vědecko-technickým poznatkům.

(3)

Toto nařízení představuje prováděcí opatření uvedené v čl. 8 odst. 5 a čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008, hlava Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 by proto měla být zrušena v souladu s čl. 69 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008. Nicméně hlava Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 by měla zůstat v platnosti, dokud nevyprší přechodná období stanovená tímto nařízením, a pro druhy provozu, pro které nebyla stanovena žádná prováděcí opatření.

(4)

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena omezení a minimální normy již stanovené směrnicí Rady 2000/79/ES (4), a zejména ustanovení týkající se pracovní doby a dnů volna, která by měla být u mobilních pracovníků v civilním letectví vždy dodržována. Ustanovení tohoto nařízení a další ustanovení schválená v souladu s tímto nařízením nejsou určena ke zdůvodnění jakýchkoli omezení úrovně ochrany uvedených mobilních pracovníků. Ustanovení tohoto nařízení nevylučují a neovlivňují vnitrostátní právní předpisy v sociální oblasti, které poskytují vyšší úroveň ochrany, a kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek a zdraví a bezpečnosti při práci.

(5)

Členské státy se mohou odchýlit od tohoto nařízení nebo příslušných certifikačních specifikací, pokud použijí ustanovení o úrovni bezpečnosti, která jsou alespoň rovnocenná ustanovením tohoto nařízení, za účelem lepšího řešení zvláštních vnitrostátních podmínek nebo provozních postupů. Případné výjimky nebo odchylky od tohoto nařízení by měly být oznámeny a zpracovány v souladu s články 14 a 22 nařízení (ES) č. 216/2008, což zajistí transparentní a nediskriminační rozhodnutí založená na objektivních kritériích.

(6)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vypracovala návrh prováděcích pravidel a předložila je v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 ve formě stanoviska (5) Komisi.

(7)

Nařízení (EU) č. 965/2012 by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nový bod 6, který zní:

„6)

„provozem aerotaxi“ pro účely omezení doby letové služby a služby nepravidelný provoz na objednávku v obchodní letecké dopravě prováděný letouny s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) 19 nebo méně.“

2)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Omezení doby letové služby

1.   Na provoz letounů v CAT se vztahuje hlava FTL přílohy III.

2.   Odchylně od odstavce 1 se provoz aerotaxi, záchranné služby a provoz jednopilotních letounů v CAT provádí v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3922/91 a hlavou Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 a s příslušnými vnitrostátními výjimkami vycházejícími z posouzení bezpečnostního rizika provedeného příslušnými orgány.

3.   Provoz vrtulníků v CAT musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.“

3)

Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Agentura bude provádět průběžný přezkum účinnosti ustanovení týkajících se omezení doby letové služby a služby a požadavků na odpočinek v přílohách II a III. Do 18. února 2019 vypracuje agentura první zprávu o výsledcích tohoto přezkumu.

Tento přezkum bude zahrnovat vědecké odborné poznatky a bude založen na provozních údajích shromážděných za pomoci členských států dlouhodobě ode dne, od kterého se toto nařízení použije.

Při přezkumu podle odstavce 1 se posoudí dopad na pozornost posádek letadel alespoň v následujících situacích:

služba delší než 13 hodin v nejpříznivějším období dne,

služba delší než 10 hodin v méně příznivém období dne,

služba delší než 11 hodin pro členy posádky v neznámém stavu aklimatizace,

služby zahrnující vysoký počet úseků letu (více než 6),

služby jako letová záloha či pohotovost, po kterých následuje letová služba, a

rušivé rozvrhy.“

4)

Příloha II se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

5)

Příloha III se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. února 2016.

Odchylně od druhého odstavce se mohou členské státy rozhodnout, že nebudou používat ustanovení bodu ORO.FTL.205 písm. e) přílohy III nařízení (EU) č. 965/2012 a budou nadále používat stávající vnitrostátní ustanovení týkající se doby odpočinku během letu až do 17. února 2017.

Pokud členský stát použije ustanovení třetího odstavce, oznámí to Komisi a agentuře a popíše důvody této odchylky, její trvání, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 302, 1.12.2000, s. 57.

(5)  Stanovisko č. 04/2012 Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. září 2012 k nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se omezení doby letu a služby a požadavků na dobu odpočinku (FTL) v rámci provozu letounů v obchodní letecké dopravě (CAT) (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/translations/EASA_2012_00120000_CS_TRA.pdf).


PŘÍLOHA I

V příloze II nařízení (EU) č. 965/2012 se doplňují následující body ARO.OPS.230 a ARO.OPS.235:

ARO.OPS.230 Určení rušivých rozvrhů

Pro účely omezení doby letu určí příslušný úřad v souladu s definicemi rušivých rozvrhů „časného typu“ a „pozdního typu“ uvedenými v ORO.FTL.105 přílohy III, který z těchto dvou typů rušivých rozvrhů se použije pro všechny provozovatele obchodní letecké dopravy, nad nimiž tento úřad vykonává dozor.

ARO.OPS.235 Schvalování individuálních plánů specifikací doby letu

a)

Příslušný úřad schválí plány specifikací doby letu navržené provozovatelem obchodní letecké dopravy, jestliže provozovatel prokáže soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a hlavou FTL přílohy III tohoto nařízení.

b)

Pokud se plán specifikací doby letu navržený provozovatelem odchýlí od použitelných certifikačních specifikací vydaných agenturou, použije příslušný úřad postup popsaný v čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008.

c)

Pokud se plán specifikací doby letu navržený provozovatelem odchýlí od platných prováděcích pravidel, použije příslušný úřad postup popsaný v čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008.

d)

Schválené odchylky podléhají poté, co byly uplatněny, posouzení s cílem určit, zda by tyto odchylky měly být potvrzeny nebo pozměněny. Příslušný úřad a agentura provedou nezávislé hodnocení na základě informací poskytnutých provozovatelem. Hodnocení musí být přiměřené, transparentní a založené na vědeckých zásadách a poznatcích.“


PŘÍLOHA II

V příloze III nařízení (EU) č. 965/2012 se doplňuje nová hlava FTL, která zní:

„HLAVA FTL

OMEZENÍ DOBY LETOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY A POŽADAVKY NA DOBU ODPOČINKU

ODDÍL 1

Obecné

ORO.FTL.100 Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky, které má splňovat provozovatel a jeho členové posádky v souvislosti s omezeními doby letové služby a služby a s požadavky na odpočinek pro členy posádek.

ORO.FTL.105 Definice

Pro účely této hlavy se použijí následující definice:

1)

„Aklimatizací“ se rozumí stav, kdy je denní biologický rytmus člena posádky synchronizován s časovým pásmem, kde se člen posádky nachází. Člen posádky je považován za aklimatizovaného na časová pásma posunutá nejvíce o 2 hodiny v porovnání s místním časem v místě jeho odletu. Jestliže se místní čas v místě, ve kterém služba začíná, liší o více než 2 hodiny od místního času v místě, kde začne další služba, je člen posádky pro výpočet maximální denní doby letové služby považován za aklimatizovaného v souladu s hodnotami v tabulce 1.

Tabulka 1

Časový rozdíl (h) mezi referenčním časem a místním časem v místě, ve kterém člen posádky začíná následnou službu

Doba, která uplynula od hlášení do služby v referenčním čase

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

„B“

znamená aklimatizovaný na místní čas v časovém pásmu odletu,

„D“

znamená aklimatizovaný na místní čas v místě, ve kterém člen posádky začíná svou následnou službu, a

„X“

znamená, že stav aklimatizace člena posádky není znám;

2)

„referenčním časem“ se rozumí místní čas v místě hlášení do služby, které leží v časovém pásmu o šířce 2 hodin okolo časového pásma, kde je člen posádky aklimatizován;

3)

„ubytováním“ se pro účely letové zálohy a dělené letové služby rozumí klidné a pohodlné místo, které není přístupné veřejnosti, s možností regulace světla a teploty, přiměřeně vybavené nábytkem poskytujícím členovi posádky možnost spánku, s dostatečnou kapacitou pro ubytování všech členů posádky přítomných ve stejnou dobu a s přístupem k jídlu a pití;

4)

„vhodným ubytováním“ se pro účely letové zálohy, dělené letové služby a odpočinku rozumí samostatná místnost pro každého člena posádky, která se nachází v klidném prostředí a která je vybavena lůžkem, je dostatečně větraná, má zařízení pro regulaci teploty a intenzity světla a přístup k jídlu a pití;

5)

„zesílenou letovou posádkou“ se rozumí letová posádka, která se skládá z většího než minimálního počtu osob požadovaného pro provoz letadla a v níž každý člen letové posádky může za účelem odpočinku během letu opustit svou přidělenou pozici a být nahrazen jiným přiměřeně kvalifikovaným členem letové posádky;

6)

„přestávkou“ se rozumí časový úsek v době letové služby, kratší než doba odpočinku, který se započítává jako služba a během něhož je člen posádky zproštěn všech úkolů;

7)

„odloženým hlášením do služby“ se rozumí posunutí plánované doby letové služby provozovatelem předtím, než člen posádky opustil své místo odpočinku;

8)

„rušivým rozvrhem“ se rozumí rozpis služeb člena posádky, který narušuje možnost spánku během optimální doby pro spánek tím, že zahrnuje dobu letové služby nebo sérii dob letové služby, která začíná nebo končí během kterékoli části dne nebo noci, nebo rušivě zasahuje do kterékoli části dne nebo noci tehdy, kdy je člen posádky aklimatizovaný. Rozvrh může být rušivý v důsledku časných začátků služby, pozdních ukončení služby a nočních služeb.

a)

„Časným typem“ rušivého rozvrhu se rozumí:

i)

u „časného začátku“ doba služby začínající v době mezi 05:00 hodin a 05:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizovaný, a

ii)

u „pozdního ukončení“ doba služby končící v době mezi 23:00 hodin a 01:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizovaný.

b)

„Pozdním typem“ rušivého rozvrhu se rozumí:

i)

u „časného začátku“ doba služby začínající v době mezi 05:00 hodin a 06:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizovaný, a

ii)

u „pozdního ukončení“ doba služby končící v době mezi 00:00 hodin a 01:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizovaný;

9)

„noční službou“ se rozumí doba služby zasahující do kterékoli části doby mezi 02:00 hodin a 04:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizovaný;

10)

„službou“ se rozumí veškeré úkoly, které člen posádky vykonává pro provozovatele, včetně letové služby, administrativní práce, poskytování nebo absolvování výcviku a přezkušování, přemístění a některých prvků letové zálohy;

11)

„dobou služby“ se rozumí doba, která začíná okamžikem, ke kterému provozovatel od člena posádky požaduje, aby se hlásil do služby nebo nastoupil do služby, a končí, jakmile tato osoba nemá žádné další povinnosti, včetně služby po letu;

12)

„dobou letové služby (FDP)“ se rozumí doba začínající okamžikem, ke kterému se od člena posádky požaduje, aby se hlásil do služby, která zahrnuje let nebo sérii letů a která končí v okamžiku, kdy letadlo zastaví a motory jsou vypnuty na konci posledního letu, během něhož dotyčná osoba působí jako člen aktivní posádky letadla;

13)

„dobou letu“ se pro letouny a turistické motorové kluzáky rozumí doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu z parkovacího stání s cílem vzletět, do okamžiku, kdy zastaví na stanoveném parkovacím stání a kdy jsou vypnuty všechny motory nebo vrtule;

14)

„mateřským letištěm“ se rozumí místo, které provozovatel určí členovi posádky, v němž člen posádky obvykle začíná a končí dobu služby nebo sérii dob služby a v němž provozovatel za normálních okolností není odpovědný za ubytování dotčeného člena posádky;

15)

„místním dnem“ se rozumí doba v délce 24 hodin začínající v 00:00 hodin místního času;

16)

„místní nocí“ se rozumí doba v délce 8 hodin mezi 22:00 hodin a 08:00 hodin místního času;

17)

„členem aktivní posádky letadla“ se rozumí člen posádky, který vykonává své povinnosti na palubě letadla během letu;

18)

„přemístěním“ se rozumí přesun člena posádky, který nevykonává službu, z jednoho místa na druhé na příkaz provozovatele, vyjma:

doby cesty tam a zpět mezi soukromým místem odpočinku a určeným místem na mateřském letišti a

doby místního přesunu z místa odpočinku do místa nástupu do služby a zpět;

19)

„zařízením k odpočinku“ se rozumí lůžko nebo sedadlo s opěrkami pro nohy a chodidla, které poskytuje členovi posádky možnost spánku na palubě letadla;

20)

„pohotovostí“ se rozumí časový úsek, během kterého provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici pro přidělení na letovou službu, přemístění nebo jinou službu, což je členovi posádky oznámeno nejméně 10 hodin před začátkem uložené služby;

21)

„dobou odpočinku“ se rozumí souvislý, nepřerušovaný a definovaný časový úsek po službě nebo před službou, během kterého nemá člen posádky žádné úkoly, není v letové záloze ani v pohotovosti;

22)

„letovým turnusem“ se rozumí služba nebo série služeb, včetně nejméně jedné letové služby, a doba odpočinku mimo mateřské letiště, které začínají na mateřském letišti a končí návratem na mateřské letiště na dobu odpočinku, ve které provozovatel již není odpovědný za ubytování člena posádky;

23)

„jednotlivým dnem volna“ se pro účely souladu se směrnicí Rady 2000/79/ES (1) rozumí doba volna bez jakékoli služby nebo letové zálohy, zahrnující jeden den a dvě místní noci, která je oznámena předem. Součástí jednotlivého dne volna může být doba odpočinku;

24)

„úsekem letu“ se rozumí segment doby letové služby mezi prvním pohybem letadla s cílem vzlétnout až k zastavení na určeném parkovacím stání po přistání;

25)

„letovou zálohou“ se rozumí definovaný, předem oznámený časový úsek, během něhož provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici pro přidělení na let, přemístění nebo jinou službu bez předchozí doby odpočinku;

26)

„letovou zálohou na letišti“ se rozumí letová záloha vykonávaná na letišti;

27)

„jinou letovou zálohou“ se rozumí letová záloha v místě bydliště nebo ve vhodném ubytování;

28)

„útlumovou fází cirkadiánního rytmu (Window of Circadian Low, WOCL)“ se rozumí doba mezi 02:00 hodin a 05:59 hodin v časovém pásmu, na které je člen posádky aklimatizován.

ORO.FTL.110 Odpovědnost provozovatele

Provozovatel:

a)

oznamuje rozpisy služeb v dostatečném předstihu, aby si členové posádky měli možnost naplánovat přiměřený odpočinek;

b)

zajistí, aby doby letové služby byly naplánovány tak, aby členové posádky nebyli příliš unaveni a mohli za všech okolností vykonávat službu na uspokojivé úrovni bezpečnosti;

c)

stanovuje doby hlášení do služby, které poskytnou dostatek času pro splnění povinností na zemi;

d)

bere v úvahu vztah mezi četností a schématem letové služby a doby odpočinku a patřičně přihlíží ke kumulativním účinkům dlouhých dob služby v kombinaci s pouze minimální dobou odpočinku;

e)

plánuje služby tak, aby se zamezilo praktikám, jako je střídání denních a nočních služeb, které vedou k vážnému narušení spánkového a pracovního rytmu;

f)

dodržuje ustanovení týkající se rušivých rozvrhů v souladu s ARO.OPS.230;

g)

zajišťuje doby odpočinku poskytující dostatek času, aby se členové posádky mohli zotavit z účinků předchozí služby a odpočinout si před začátkem další doby letové služby;

h)

plánuje pravidelné prodloužené doby odpočinku k zotavení a oznamuje je členům posádky v dostatečném předstihu;

i)

plánuje letové služby tak, aby skončily v přípustné době letové služby s přihlédnutím k času potřebnému k předletové přípravě, době letu a době průletového odbavení letadla;

j)

provádí změny v plánování posádek a/nebo složení posádek, jestliže skutečný provoz překračuje maximální dobu letové služby u více než 33 % letů v daném rozvrhu během naplánovaného sezonního období.

ORO.FTL.115 Odpovědnost členů posádky

Členové posádky:

a)

se řídí ustanoveními bodu CAT.GEN.MPA. 100 písm. b) přílohy IV (část CAT) a

b)

co nejlépe využívají poskytnutých příležitostí a zařízení k odpočinku a řádně plánují a využívají doby svého odpočinku.

ORO.FTL.120 Řízení rizik spojených s únavou (FRM)

a)

Pokud tato hlava nebo použitelné certifikační specifikace požadují řízení rizik spojených s únavou, provozovatel stanoví, provádí a udržuje řízení rizik spojených s únavou jako nedílnou součást svého systému řízení. Řízení rizik spojených s únavou zajišťuje soulad s hlavními požadavky bodů 7.f, 7.g a 8.f přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. Řízení rizik spojených s únavou je popsáno v provozní příručce.

b)

Zavedené, prováděné a udržované řízení rizik spojených s únavou stanoví průběžné zlepšování celkové výkonnosti řízení rizik a zahrnuje:

1)

charakteristiku přístupů a zásad uplatňovaných provozovatelem v souvislosti s řízením rizik spojených s únavou, které jsou označovány jako politika v oblasti FRM;

2)

dokumentaci postupů v oblasti řízení rizik spojených s únavou včetně postupu seznamování zaměstnanců s jejich povinnostmi a postupu pro změny této dokumentace;

3)

vědecké principy a poznatky;

4)

identifikaci nebezpečí a proces posouzení rizik, který umožní trvalé řízení provozních rizik, jež provozovateli vznikají v důsledku únavy členů posádky;

5)

proces zmírňování rizik, který umožňuje rychle přijímat nápravná opatření nezbytná pro účinné zmírnění rizik, jež provozovateli vznikají v důsledku únavy členů posádky, a trvale sledovat a pravidelně vyhodnocovat snížení rizik dosažené těmito opatřeními;

6)

procesy zajištění bezpečnosti řízení rizik spojených s únavou;

7)

procesy propagování řízení rizik spojených s únavou.

c)

Řízení rizik spojených s únavou odpovídá plánům specifikací doby letu, velikosti provozovatele a povaze a složitosti jeho činností a zohledňuje možnosti ohrožení a související rizika, jež s sebou tyto činnosti nesou, a použitelný plán specifikací doby letu.

d)

Provozovatel přijme opatření ke zmírnění rizik, jakmile se v procesu zajištění bezpečnosti řízení rizik spojených s únavou ukáže, že není udržována požadovaná výkonnost v oblasti bezpečnosti.

ORO.FTL.125 Plány specifikací doby letu

a)

Provozovatelé stanoví, provádějí a udržují plány specifikací doby letu, jež odpovídají druhu (druhům) prováděného provozu a jsou v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, touto hlavou a dalšími použitelnými právní předpisy, včetně směrnice 2000/79/ES.

b)

Před svým provedením musí být plány specifikací doby letu, včetně případných souvisejících plánů řízení rizik spojených s únavou, schváleny příslušným úřadem.

c)

K prokázání souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a s touto hlavou použije provozovatel použitelné certifikační specifikace přijaté agenturou. Alternativně, pokud se provozovatel v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 hodlá od těchto certifikačních specifikací odchýlit, poskytne příslušnému úřadu úplnou charakteristiku takové zamýšlené odchylky před jejím provedením. Tato charakteristika musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek prokazující splnění požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a této hlavy.

d)

Pro účely bodu ARO.OPS.235 písm. d) musí provozovatel po dobu dvou let od provedení odchylky nebo výjimky shromažďovat údaje o poskytnutých odchylkách a analyzovat tyto údaje podle vědeckých zásad s cílem posoudit účinky odchylek na únavu posádek letadel. Tato analýza se poskytuje v podobě zprávy příslušnému úřadu.

ODDÍL 2

Provozovatelé v obchodní letecké dopravě

ORO.FTL.200 Mateřské letiště

Provozovatel určí pro každého člena posádky mateřské letiště.

ORO.FTL.205 Doba letové služby

a)

Provozovatel:

1)

stanoví vhodný čas hlášení do služby pro každou jednotlivou činnost, přičemž vezme v úvahu ustanovení bodu ORO.FTL.110 písm. c);

2)

zavede postupy, které stanoví, jak velitel letadla – v případě zvláštních okolností, které by mohly vést k vážné únavě, a po konzultaci s dotyčnými členy posádky – zkrátí skutečnou dobu letové služby a/nebo prodlouží dobu odpočinku s cílem zabránit jakémukoli negativnímu dopadu na bezpečnost letu.

b)

Maximální základní denní doba letové služby:

1)

Maximální denní doba letové služby bez prodloužení pro aklimatizované členy posádky musí být v souladu s touto tabulkou:

Tabulka 2

Maximální denní doba letové služby — aklimatizovaní členové posádky

Začátek letové služby v referenčním čase

1–2 úseky letu

3 úseky letu

4 úseky letu

5 úseků letu

6 úseků letu

7 úseků letu

8 úseků letu

9 úseků letu

10 úseků letu

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

Maximální denní doba letové služby, pokud není znám stav aklimatizace členů posádky, musí být v souladu s touto tabulkou:

Tabulka 3

Členové posádky, jejichž stav aklimatizace není znám

Maximální denní doba letové služby podle počtu úseků letu

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

Maximální denní doba letové služby, pokud stav aklimatizace členů posádky není znám a provozovatel má zaveden systém řízení rizik spojených s únavou, musí být v souladu s touto tabulkou:

Tabulka 4

Členové posádky, jejichž stav aklimatizace není znám, v rámci systému řízení rizik spojených s únavou

Hodnoty uvedené v následující tabulce se mohou použít za předpokladu, že systém řízení rizik spojených s únavou nepřetržitě sleduje, že je zachována požadovaná výkonnost v oblasti bezpečnosti.


Maximální denní doba letové služby podle počtu úseků letu

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

Doba letové služby s různými časy hlášení do služby pro letovou posádku a palubní průvodčí:

Jestliže předletová instruktáž palubních průvodčích vyžaduje více času než předletová instruktáž letové posádky pro stejný úsek letu nebo sérii úseků letu, může být doba letové služby palubních průvodčích prodloužena o dobu, která představuje rozdíl v čase hlášení do služby u palubních průvodčích a u letové posádky. Tento rozdíl nesmí překročit 1 hodinu. Maximální denní doba letové služby pro palubní průvodčí vychází z času, ve kterém se hlásí do služby na svou dobu letové služby letová posádka, avšak doba letové služby začíná v čase hlášení do služby palubních průvodčích.

d)

Maximální denní doba letové služby pro aklimatizované členy posádky s prodloužením bez odpočinku během letu:

1)

Maximální denní dobu letové služby je možno prodloužit až o 1 hodinu a nejvýše dvakrát během jakýchkoli 7 po sobě následujících dnů. V tom případě:

i)

minimální doba odpočinku před letem a po něm se prodlouží vždy o 2 hodiny nebo

ii)

doba odpočinku po letu se prodlouží o 4 hodiny.

2)

Pokud se prodloužení využije u po sobě jdoucích dob letové služby, dodatečný odpočinek před a po letu mezi dvěma prodlouženými dobami letové služby podle požadavků uvedených v pododstavci 1 na sebe musí navazovat.

3)

Prodloužení se plánuje předem a je omezeno nejvýše na:

i)

5 úseků letu, pokud doba letové služby nezasahuje do WOCL nebo

ii)

4 úseky letu, pokud doba letové služby zasahuje do WOCL dobou do 2 hodin nebo

iii)

2 úseky letu, pokud doba letové služby zasahuje do WOCL dobou delší než 2 hodiny.

4)

Prodloužení maximální základní denní doby letové služby bez odpočinku během letu nesmí být spojeno s prodloužením v důsledku odpočinku během letu nebo dělenou letovou službou během stejné doby služby.

5)

Plány specifikací doby letu stanoví mezní hodnoty pro prodloužení maximální základní denní doby letové služby v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu, přičemž se vezme v úvahu:

i)

počet nalétaných úseků a

ii)

zasahování do WOCL.

e)

Maximální denní doba letové služby s prodloužením v důsledku odpočinku během letu

Plány specifikací doby letu stanoví podmínky pro prodloužení maximální základní denní doby letové služby s odpočinkem během letu v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu, přičemž se vezme v úvahu:

i)

počet nalétaných úseků,

ii)

minimální doba odpočinku během letu přidělená každému členu posádky,

iii)

typ zařízení k odpočinku během letu a

iv)

zesílení základní letové posádky.

f)

Nepředvídané okolnosti v letovém provozu – pravomoc velitele letadla:

1)

Podmínky pro úpravu mezních hodnot doby letové služby, doby služby a doby odpočinku velitelem letadla v případě nepředvídaných okolností v letovém provozu, které začnou v čase hlášení do služby nebo po něm, musí splňovat tyto požadavky:

i)

maximální základní denní doba letové služby, která bude výsledkem použití ustanovení bodu ORO.FTL.205 písm. b) a e) nebo bodu ORO.FTL.220, nesmí být prodloužena o více než 2 hodiny, pokud letová posádka nebyla zesílena; a byla-li zesílena, nesmí být maximální doba letové služby prodloužena o více než 3 hodiny,

ii)

jestliže během posledního úseku letu v rámci doby letové služby po vzletu vzniknou nepředvídané události, které povedou k překročení povoleného prodloužení letové služby, může let pokračovat na plánované letiště určení nebo náhradní letiště, a

iii)

doba odpočinku následující po době letové služby může být zkrácena, nesmí však být kratší než 10 hodin.

2)

V případě nepředvídaných okolností, které by mohly vést k velké únavě, velitel letadla zkrátí skutečnou dobu letové služby a/nebo prodlouží dobu odpočinku, aby se zabránilo jakémukoli nepříznivému vlivu na bezpečnost letu.

3)

Dříve než velitel letadla rozhodne o těchto úpravách podle pododstavců 1 a 2, konzultuje se všemi členy posádky úroveň jejich pozornosti.

4)

V případě, že velitel letadla na základě své pravomoci rozhodl o prodloužení doby letové služby nebo zkrácení doby odpočinku, podá o tom hlášení provozovateli.

5)

Pokud prodloužení doby letové služby nebo zkrácení doby odpočinku překročí 1 hodinu, zašle provozovatel kopii tohoto hlášení, k němuž připojí své vyjádření, příslušnému úřadu nejpozději do 28 dnů po dotyčné události.

6)

Provozovatel zavede postup bez kárné odpovědnosti pro rozhodování na základě pravomoci velitele letadla uvedené v tomto ustanovení a popíše tento postup v provozní příručce.

g)

Nepředvídané okolnosti v letovém provozu — odložené hlášení se do služby:

Provozovatel stanoví v provozní příručce postupy pro odložené hlášení do služby z důvodu nepředvídaných okolností, v souladu s certifikačními specifikacemi pro daný druh provozu.

ORO.FTL.210 Doby letu a doby služby

a)

Celková doba služeb, která může být uložena členu posádky, nesmí překročit:

1)

60 hodin služby během jakýchkoli 7 po sobě následujících dnů;

2)

110 hodin služby během jakýchkoli 14 po sobě následujících dnů a

3)

190 hodin služby během jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů, rozložených v tomto období pokud možno rovnoměrně.

b)

Celková doba letu na úsecích letu, na něž je jednotlivý člen posádky přidělen jako člen aktivní posádky letadla, nesmí překročit:

1)

100 hodin doby letu během jakýchkoli 28 po sobě následujících dnů;

2)

900 hodin doby letu v jakémkoli kalendářním roce a

3)

1 000 hodin doby letu během jakýchkoli 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.

c)

Poletová služba se započítává jako služba. Provozovatel ve své provozní příručce stanoví minimální délku poletové služby.

ORO.FTL.215 Přemístění

Pokud provozovatel přemisťuje člena posádky, platí následující:

a)

přemístění po hlášení do služby, ale před samotnou službou na palubě, se započítává jako doba letové služby, ne však jako úsek letu;

b)

veškerý čas vynaložený na přemístění se započítává jako doba služby.

ORO.FTL.220 Dělená letová služba

Podmínky pro prodloužení základní maximální denní doby letové služby z důvodu přestávky na zemi musí být v souladu s těmito ustanoveními:

a)

Plány specifikací doby letu stanoví tyto prvky pro dělenou letovou službu v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu:

1)

minimální dobu trvání přestávky na zemi a

2)

možnost prodloužení letové služby předepsané v bodě ORO.FTL.205 písm. b), přičemž se bere v úvahu doba trvání přestávky na zemi, zařízení k odpočinku, která mají členové posádky k dispozici, a ostatní relevantní faktory.

b)

Přestávka na zemi se v plném rozsahu započítává jako doba letové služby.

c)

Dělená letová služba nesmí následovat po zkrácené době odpočinku.

ORO.FTL.225 Letová záloha a služby na letišti

Jestliže provozovatel pověří členy posádky výkonem letové zálohy nebo služby na letišti, platí v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu toto:

a)

Letová záloha a služba na letišti jsou uvedeny v rozpisu služeb a začátek a konec letové zálohy se stanoví a oznámí dotčeným členům posádky předem tak, aby měli možnost naplánovat si přiměřený odpočinek.

b)

Za letovou zálohu na letišti se u člena posádky považuje doba od okamžiku hlášení do služby na místě hlášení do skončení oznámené doby letové zálohy na letišti.

c)

Letová záloha na letišti se pro účely bodů ORO.FTL.210 a ORO.FTL.235 započítává v plném rozsahu jako doba služby.

d)

Každá služba na letišti se v plném rozsahu započítává jako doba služby a doba letové služby se v plném rozsahu započítává od času hlášení do služby na letišti.

e)

Provozovatel poskytne členu posádky vykonávajícímu letovou zálohu na letišti ubytování.

f)

Plány specifikací doby letu stanoví tyto prvky:

1)

maximální dobu trvání jakékoli letové zálohy;

2)

vliv doby letové zálohy na maximální dobu letové služby, kterou lze uložit, s ohledem na zařízení poskytnutá členovi posádky k odpočinku a další důležité faktory, jako jsou:

potřeba okamžité připravenosti člena posádky,

zásah doby letové zálohy do spánku a

dostatečně včasné oznámení, aby byla zajištěna možnost spánku mezi povoláním k službě a uloženou dobou letové služby;

3)

základní minimální dobu odpočinku po letové záloze, která nevede k přidělení doby letové služby;

4)

jak je doba strávená v letové záloze započítávána pro účely kumulativní doby služby.

ORO.FTL.230 Pohotovost

Jestliže provozovatel pověří členy posádky výkonem pohotovosti, platí v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu následující požadavky:

a)

pohotovost je uvedena v rozpisu služeb;

b)

plány specifikací doby letu stanoví tyto prvky:

1)

maximální dobu trvání každé jednotlivé doby pohotovosti;

2)

počet po sobě následujících dnů pohotovosti, které lze uložit členu posádky.

ORO.FTL.235 Doby odpočinku

a)

Minimální doba odpočinku na mateřském letišti:

1)

Minimální doba odpočinku poskytnutá před zahájením doby letové služby začínající na mateřském letišti musí být nejméně stejně dlouhá jako předchozí doba služby nebo 12 hodin – podle toho, která doba je delší.

2)

Odchylně od bodu 1 se uplatní minimální doba odpočinku podle písmene b), pokud provozovatel poskytne členovi posádky vhodné ubytování na mateřském letišti.

b)

Minimální doba odpočinku mimo mateřské letiště:

Minimální doba odpočinku poskytnutá před zahájením doby letové služby začínající mimo mateřské letiště musí být nejméně stejně dlouhá jako předchozí doba služby nebo 10 hodin – podle toho, která doba je delší. V této době musí být zajištěna možnost 8hodinového spánku a dále čas na cestu a fyziologické potřeby.

c)

Zkrácená doba odpočinku:

Odchylně od písmen a) a b) mohou plány specifikací doby letu zkrátit minimální doby odpočinku v souladu s certifikačními specifikacemi použitelnými pro daný druh provozu, přičemž se berou v úvahu následující prvky:

1)

minimální zkrácená doba odpočinku;

2)

prodloužení následné doby odpočinku a

3)

zkrácení doby letové služby po zkrácené době odpočinku.

d)

Pravidelné prodloužené doby odpočinku k zotavení:

Plány specifikací doby letu stanoví pravidelné prodloužené doby odpočinku k zotavení, aby se zabránilo kumulované únavě. Minimální pravidelná prodloužená doba odpočinku k zotavení je 36 hodin včetně 2 místních nocí, a v každém případě mezi koncem jedné pravidelné prodloužené doby odpočinku k zotavení a začátkem příští prodloužené doby odpočinku k zotavení nesmí nikdy uplynout více než 168 hodin. Pravidelná prodloužená doba odpočinku k zotavení se dvakrát za měsíc prodlouží na dva místní dny.

e)

Plány specifikací doby letu stanoví další doby odpočinku v souladu s použitelnými certifikačními specifikacemi, aby se zabránilo:

1)

vlivu rozdílů časových pásem a prodloužení doby letové služby;

2)

další kumulativní únavě v důsledku rušivých rozvrhů a

3)

důsledkům změny mateřského letiště.

ORO.FTL.240 Strava

a)

Během doby letové služby mají členové posádky příležitost k jídlu a pití, aby se zamezilo jakémukoli zhoršení jejich výkonnosti, zejména trvá-li doba letové služby déle než 6 hodin.

b)

Provozovatel v provozní příručce stanoví, jak je zajištěna strava členů posádky během doby letové služby.

ORO.FTL.245 Záznamy o mateřském letišti, o dobách letu, služby a odpočinku

a)

Provozovatel uchovává po dobu 24 měsíců:

1)

individuální záznamy o každém členu posádky obsahující tyto údaje:

i)

doby letů,

ii)

začátek, dobu trvání a konec každé doby služby a doby letové služby,

iii)

doby odpočinku a dny volna a

iv)

určené mateřské letiště;

2)

hlášení o prodloužené době letové služby a zkrácených dobách odpočinku.

b)

Provozovatel předloží na požádání kopie individuálních záznamů o dobách letu a služby a o dobách odpočinku:

1)

dotčenému členu posádky a

2)

jinému provozovateli v souvislosti se členem posádky, který je nebo se stává členem posádky dotčeného provozovatele.

c)

Záznamy uvedené v CAT.GEN.MPA.100 písmenu b) bodě 5 týkající se členů posádek, kteří plní úkoly pro více než jednoho provozovatele, se uchovávají po dobu 24 měsíců.

ORO.FTL.250 Výcvik v oblasti zvládání únavy

a)

Provozovatel zajistí počáteční a opakovací výcvik v oblasti zvládání únavy pro členy posádek, pracovníky odpovědné za sestavení a aktualizaci rozpisů služeb posádek a příslušné vedoucí pracovníky.

b)

Tento výcvik probíhá podle výcvikového programu vytvořeného provozovatelem a popsaného v provozní příručce. Osnovy výcviku zahrnují možné příčiny a dopady únavy a opatření proti únavě.“


(1)  Úř. věst. L 302, 1.12.2000 s. 57.


31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 84/2014

ze dne 30. ledna 2014

o povolení přípravků Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 nebo Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Prostřednictvím čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s čl. 10 odst. 1 až 4 uvedeného nařízení se stanoví zvláštní ustanovení pro hodnocení produktů používaných v Unii jako doplňkové látky k silážování ke dni, kdy se uvedené nařízení stalo použitelným.

(2)

V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 byly přípravky Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688, Pediococcus pentosaceus DSM 23689 zapsány do registru pro doplňkové látky jako stávající produkty, náležející do funkční skupiny doplňkových látek k silážování, k použití u všech druhů zvířat.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy žádosti o povolení těchto přípravků jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o jejich zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a do funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 18. června 2013 (2) k závěru, že použití kmenů při výrobě siláže se za navržených podmínek použití považuje za bezpečné pro hospodářská zvířata, spotřebitele produktů pocházejících ze zvířat, jimž byla podávána ošetřená siláž, a pro životní prostředí. Úřad rovněž učinil závěr, že všechny tři přípravky mohou zlepšit výrobu siláže snížením pH a zvýšením koncentrace kyseliny mléčné, což vede ke zvýšení konzervace sušiny, kterou lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy uvedených doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedených přípravků prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených přípravků mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

Přípravky uvedené v příloze a krmiva obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené před 20. srpnem 2014 v souladu s pravidly platnými před 20. únorem 2014, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus DSM 14021 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí a rukavice.

20. únor 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus DSM 23688 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Všechny druhy zvířat

 

 

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí a rukavice.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus DSM 23689 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí a rukavice.

20. únor 2024


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).


31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 85/2014

ze dne 30. ledna 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky sloučeniny mědi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnost schválení účinné látky sloučeniny mědi skončí 30. listopadu 2016. Byla předložena žádost o obnovení schválení této účinné látky. Jelikož se na tuto účinnou látku vztahují požadavky stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3), je třeba poskytnout žadatelům dostatek času k dokončení postupu obnovení schválení v souladu s uvedeným nařízením. Doba platnosti schválení uvedené účinné látky tak pravděpodobně skončí před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejího schválení.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena žádná doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na co nejbližší datum poté.

(5)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ řádku 277 „Sloučeniny mědi“ datum „30. listopadu 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.


31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 86/2014

ze dne 30. ledna 2014

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

31.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/38


ROZHODNUTÍ RADY 2014/49/SZBP

ze dne 30. ledna 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 31. ledna 2011 přijala rozhodnutí 2011/72/SZBP (1).

(2)

Použitelnost omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2011/72/SZBP končí dne 31. ledna 2014. Z přezkumu uvedeného rozhodnutí vyplývá, že použitelnost zmíněných omezujících opatření by měla být prodloužena do 31. ledna 2015.

(3)

Je třeba nahradit položky týkající se 45 osob uvedených v příloze rozhodnutí 2011/72/SZBP a uvést nová odůvodnění jejich zařazení na seznam.

(4)

Rozhodnutí 2011/72/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/72/SZBP se mění takto:

1)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. ledna 2015. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.“;

2)

příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. ledna 2014.

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektů uvedených v článku 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány pro zpronevěru veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a nezákonné ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France - Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabze v Libyi dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7. patro, byt č. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (v tomto případě se jednalo o bývalého generálního ředitele společnosti Société Tunisienne de Banque a bývalého generálního ředitele banky Banque Nationale Agricole) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem přímého či nepřímého zvýhodnění jiných osob, v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a v souvislosti se spoluúčastí při zpronevěře tuniských veřejných finančních prostředků veřejným činitelem (bývalým prezidentem Ben Alim).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leïly TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývající na adrese 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saidy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy TRABELSIOVÉ, realitní developer, pobývající na adrese 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývající na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily TRABELSIOVÉ), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese lotissement Erriadh.2- Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 2 rue El Farrouj - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhiae MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývající na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouther Feriel HAMZAOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývající na adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsafy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob a v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývající na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývající na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývající na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, ředitelka podniku, pobývající na adrese avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, v důchodu, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývající na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 028106l4.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývající na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývající na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývající na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel podniku, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývající na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývající na adrese Résidence les Jardins, apt. 8C Block. b - El Menzah,8 - l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývající na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuniský státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel podniku, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam- Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojí státní příslušnost).

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Zine El Abidine Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Osoba s tuniskou a francouzskou státní příslušností, narozen v Le Petit Quevilly (francouzský departement 76) dne 6. dubna 1971 (nebo dne 16. dubna – podle tuniského průkazu totožnosti), syn Tijaniho BEN ALIHO, narozeného dne 9. února 1932, a Paulette HAZETOVÉ (nebo HAZATOVÉ), narozené dne 23. února 1936, manžel Amel SAIEDOVÉ (nebo SAIDOVÉ), ředitel společnosti, pobývající na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse (podle tuniského průkazu totožnosti č. 00297112) a na adrese 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (francouzský departement 77) (podle francouzského průkazu totožnosti č. 111277501841).

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a spoluúčastí na nezákonném ovlivňování veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.“