ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.332.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 332

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
11. prosince 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1279/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (CHOP))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1280/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians (CHZO))

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1281/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2014 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1282/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se opravuje polské znění nařízení (ES) č. 2508/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy v odvětví rybolovu

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1283/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1284/2013 ze dne 10. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/728/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na Konferenci ministrů Světové obchodní organizace, pokud jde o prodloužení moratoria na cla z elektronických přenosů a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích

17

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/729/SZBP ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

18

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP ze dne 9. prosince 2013 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi

19

 

 

2013/731/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013 o oznámení Irska týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2013/733/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o změně přílohy 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1279/2013

ze dne 9. prosince 2013,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 prověřila Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“, zapsaného do rejstříku podle nařízení Rady (ES) č. 813/2000 (2).

(2)

Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 5.

(3)  Úř. věst. C 172, 18.6.2013, s. 8.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.8   Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ITÁLIE

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (CHOP)


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1280/2013

ze dne 9. prosince 2013,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Cítricos Valencianos“/„Cítrics Valencians“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 865/2003 (2).

(2)

Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 17.

(3)  Úř. věst. C 168, 14.6.2013, s. 26.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6.   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŠPANĚLSKO

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (CHZO)


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1281/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2014 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení pro dovozy některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které budou přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(2)

Podle tohoto nařízení je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, nebo vyhradit určitou část specifikovaného množstevního limitu výlučně na žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.

(3)

Pravidla pro správu kvót stanovených pro rok 2014 by měla být přijata před začátkem kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně ovlivněna návaznost obchodních toků.

(4)

Opatření přijatá v předcházejících letech, jako ta v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1163/2012 (2), se ukázala jako uspokojivá, a proto je třeba přijmout podobná pravidla pro rok 2014.

(5)

Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a sice stanovením limitů na množství, jež lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.

(6)

K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní oprávnění pro rok 2014 zažádat o ekvivalent množství, které dovezly v roce 2013.

(7)

K dosažení optimálního využití množství by mělo být subjektu, který využil alespoň polovinu již povoleného množství, dovoleno požádat o další množství za předpokladu, že taková množství jsou v kvótách k dispozici.

(8)

V zájmu řádné správy by měla dovozní povolení platit devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle pouze do konce roku. Členské státy by měly vydávat licence pouze poté, co jim Komise sdělí, že příslušná množství jsou dostupná, a jen tehdy, pokud může hospodářský subjekt prokázat existenci smlouvy a může osvědčit, neexistují-li specifická odchylná ustanovení, že mu dosud nebylo přiděleno dovozní povolení Společenství vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být nicméně oprávněny na základě žádostí dovozců prodloužit licence, které byly do dne podání žádosti využity alespoň z poloviny, o tři měsíce, nejdéle však do 31. března 2015.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro správu množstevních kvót pro dovoz některých textilních výrobků uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2014.

Článek 2

Kvóty uvedené v článku 1 se přidělují podle časového pořadí, v němž Komise obdržela sdělení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů ohledně množství nepřesahujících maximální množství na hospodářský subjekt stanovená v příloze I.

Maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které mohou příslušným vnitrostátním orgánům při podání první žádosti na rok 2014 prokázat, že pokud jde o dané kategorie a dané třetí země, dovezly více než maximální množství uvedená pro každou kategorii podle dovozních licencí, které jim byly uděleny pro rok 2013.

Takovým subjektům mohou příslušné orgány povolit dovoz nepřesahující množství daných kategorií dovezených v roce 2013 z daných třetích zemí za předpokladu, že je k dispozici dostatečný objem kvót.

Článek 3

Kterýkoliv dovozce, který již využil nejméně 50 % množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu o množství nepřesahující maximální množství stanovená v příloze I.

Článek 4

1.   Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 8. ledna 2014 od 10:00 hodin sdělovat množství, na která se vztahují žádosti o dovozní povolení.

Časovým údajem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.

2.   Příslušné vnitrostátní orgány vydávají povolení pouze poté, co jim Komise podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 sdělí, že množství pro dovoz jsou k dispozici.

Povolení vydají jen v případě, že hospodářský subjekt:

a)

prokáže existenci smlouvy o dodání zboží a

b)

písemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi

i)

mu dosud nebylo přiděleno žádné povolení podle tohoto nařízení nebo

ii)

mu bylo přiděleno povolení podle tohoto nařízení, ale to již nejméně z 50 % využil.

3.   Dovozní povolení platí devět měsíců ode dne vydání, nejdéle však do 31. prosince 2014.

Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce o tři měsíce prodloužit platnost povolení, která byla v době podání žádosti využita nejméně z 50 %. Platnost takového prodloužení nesmí za žádných okolností skončit později než 31. března 2015.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2013 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 (Úř. věst. L 336, 8.12.2012, s. 22.)


PŘÍLOHA I

Maximální množství podle článků 2 a 3

Dotčená země

Kategorie

Jednotka

Maximální množství

Bělorusko

1

kilogramy

20 000

2

kilogramy

80 000

3

kilogramy

5 000

4

kusy

20 000

5

kusy

15 000

6

kusy

20 000

7

kusy

20 000

8

kusy

20 000

15

kusy

17 000

20

kilogramy

5 000

21

kusy

5 000

22

kilogramy

6 000

24

kusy

5 000

26/27

kusy

10 000

29

kusy

5 000

67

kilogramy

3 000

73

kusy

6 000

115

kilogramy

20 000

117

kilogramy

30 000

118

kilogramy

5 000


Dotčená země

Kategorie

Jednotka

Maximální množství

Severní Korea

1

kilogramy

10 000

2

kilogramy

10 000

3

kilogramy

10 000

4

kusy

10 000

5

kusy

10 000

6

kusy

10 000

7

kusy

10 000

8

kusy

10 000

9

kilogramy

10 000

12

páry

10 000

13

kusy

10 000

14

kusy

10 000

15

kusy

10 000

16

kusy

10 000

17

kusy

10 000

18

kilogramy

10 000

19

kusy

10 000

20

kilogramy

10 000

21

kusy

10 000

24

kusy

10 000

26

kusy

10 000

27

kusy

10 000

28

kusy

10 000

29

kusy

10 000

31

kusy

10 000

36

kilogramy

10 000

37

kilogramy

10 000

39

kilogramy

10 000

59

kilogramy

10 000

61

kilogramy

10 000

68

kilogramy

10 000

69

kusy

10 000

70

páry

10 000

73

kusy

10 000

74

kusy

10 000

75

kusy

10 000

76

kilogramy

10 000

77

kilogramy

5 000

78

kilogramy

5 000

83

kilogramy

10 000

87

kilogramy

8 000

109

kilogramy

10 000

117

kilogramy

10 000

118

kilogramy

10 000

142

kilogramy

10 000

151 A

kilogramy

10 000

151B

kilogramy

10 000

161

kilogramy

10 000


PŘÍLOHA II

Seznam orgánů pro vydávání licencí podle článku 4

1.   Belgie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

2.   Bulharsko

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 /+359 29 88 3654

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria

Tel.: +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800

Fax: +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 /+359 29 88 3654

3.   Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Licenční správa

Na Františku 32

CZ – 110 15 Praha 1

Tel: +420 224907111

Fax: +420 224212133

4.   Dánsko

Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry for Business and Growth)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

DK - 2100 København

Tel.: (45) 35 46 60 30

Fax: (45) 35 46 60 29

5.   Německo

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

6.   Estonsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

Harju 11

EST-15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

7.   Irsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 21 21

Fax: (353 1) 631 28 26

8.   Řecko

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 3286041-43, 210 3286021

Fax: (+30) 210 3286094

Ministry of Development, Competitiveness and Shipping,

General Directorate for International Economic Policy,

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Unit A’

1 Kornarou Str.

GR-10563 Athens

Tel: (+30) 210 3286041-43, 210 3286021

Fax: (+30) 210 3286094

9.   Španělsko

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74

Fax: (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   Francie

Ministère du Redressement Productif

(Ministry for Production Recovery)

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Bureau des matérieaux

BP 80001

67, Rue Barbès

F-94201 Ivry-sur-Seine CEDEX

tel (+33) 1 79 84 34 49

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Chorvatsko

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministry of Foreign and European Affairs)

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Tel: 00 385 1 6444626

Fax: 00 385 1 6444601

12.   Itálie

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I - 00144 Roma

Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2406

Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@mise.gov.it

13.   Kypr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

14.   Lotyšsko

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics of the Republic of Latvia)

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tel: 00 371 670 132 48

Fax: 00 371 672 808 82

15.   Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)

Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 706 64 658, +370 706 64 808

Faks. +370 706 64 762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Lucembursko

Ministère de l'Economie et du Commerce Exterieur (Ministry of Economy and Foreign Trade)

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 47 82 371

Fax: (352) 46 61 38

17.   Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax +36 1458 5814

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tel: 00 356 256 90 202

Fax: 00 356 212 37 112

19.   Nizozemsko

Belastingdienst/Douane (Customs Administration)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 88) 15 12 122

Fax: (31 88) 15 13 182

20.   Rakousko

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry of Economy, Family and Youth)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1, A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

21.   Polsko

Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

22.   Portugalsko

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Rumunsko

Ministerul Economiei (Ministry of Economy)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

Cod poștal: 010096

Tel: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.   Slovinsko

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

Slovenija

Tel: +386(0)4 297 44 70

Fax: +386(0)4 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.   Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: 00 421 2 4854 7019

Fax: 00 421 2 4342 3915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finsko

Tullihallitus (National Board of Customs)

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358 9) 61 41

Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen (National Board of Customs)

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

27.   Švédsko

Kommerskollegium (National Board of Trade)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

E-mail: registrator@kommers.se

28.   Spojené království

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business Innovation and Skills

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1282/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se opravuje polské znění nařízení (ES) č. 2508/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy v odvětví rybolovu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 a čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V polském znění nařízení Komise (ES) č. 2508/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy v odvětví rybolovu (2), se v článku 12 vyskytla chyba. Proto je nutná oprava polského znění nařízení. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.

(2)

Nařízení (ES) č. 2508/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. V zájmu co nejrychlejšího odstranění chyb v aktu, který je předmětem opravy, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava se týká pouze polského jazykového znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 8.


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1283/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se opravuje francouzské znění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve francouzském znění přílohy VII nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (2) je chyba. Tato chyba, která neovlivňuje platnost povolení a potvrzení nebo žádostí o povolení a potvrzení, se týká kódu přiřazeného popisu exempláře „kaviár“.

(2)

Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Týká se pouze francouzského znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1284/2013

ze dne 10. prosince 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

45,1

IL

200,7

MA

84,7

TN

102,7

TR

130,3

ZZ

112,7

0707 00 05

AL

59,9

MA

158,2

TR

134,0

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

158,9

TR

183,4

ZZ

171,2

0805 10 20

AR

30,3

MA

36,7

TR

64,2

ZA

58,8

ZW

19,7

ZZ

41,9

0805 20 10

MA

54,1

ZZ

54,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

138,2

TR

67,3

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

65,9

ZZ

65,9

0808 10 80

BA

78,8

MK

39,0

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,8

0808 30 90

TR

121,5

US

211,2

ZZ

166,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. prosince 2013

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na Konferenci ministrů Světové obchodní organizace, pokud jde o prodloužení moratoria na cla z elektronických přenosů a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích

(2013/728/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Moratorium na cla z elektronických přenosů („moratorium na elektronický obchod“), v jehož důsledků členové WTO budou nadále pokračovat v praxi spočívající v neukládání cel z elektronických přenosů, bylo přijato ve formě prohlášení na zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) v roce 1998.

(2)

V současné době má toto moratorium podobu rozhodnutí Konference ministrů WTO, které bylo od roku 1998 každé dva roky obnovováno. Toto moratorium bylo naposledy prodlouženo na Konferenci ministrů WTO v prosinci 2011, a sice do roku 2013.

(3)

Doposud nebylo možné dospět k žádnému konsensu ohledně zákazu nebo umožnění stížností v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích podle dohody TRIPS. V prohlášení přijatém na zasedání Konference ministrů WTO v Hongkongu v roce 2005 se uvádí: „Bereme na vědomí práci, kterou vykonala Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví podle odstavce 11.1 rozhodnutí z Dohá o otázkách a problémech spojených s prováděním a podle odstavce 1.h rozhodnutí přijatého Generální radou dne 1. srpna 2004, a vyzýváme ji, aby pokračovala ve svém zkoumání oblasti působnosti a podmínek pro stížnosti typů uvedených v pododstavci 1 písm. b) a c) článku XXIII dohody GATT 1994 a aby vypracovala do příštího zasedání svá doporučení. Bylo dohodnuto, že do té doby nebudou členové žádné takové stížnosti podle Dohody TRIPS vznášet.“

(4)

Postupné prodlužování moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích probíhalo formou rozhodnutí Konference ministrů WTO v návaznosti na doporučení Rady pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví.

(5)

Je v zájmu Unie podpořit prodloužení moratoria na elektronický obchod a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích.

(6)

Je proto vhodné, aby Unie zaujala v rámci Ministerské konference WTO postoj k prodloužení moratoria na elektronický obchod a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Unie zaujmout na Konferenci ministrů Světové obchodní organizace, je podpořit prodloužení moratoria na cla z elektronických přenosů („moratorium na elektronický obchod“) a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích až do příští Konference ministrů WTO stanovené v těchto návrzích rozhodnutí WTO:

stížnosti podle dohody TRIPS v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích […],

elektronický obchod […].

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. prosince 2013.

Za Radu

předseda

E. GUSTAS


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/18


ROZHODNUTÍ RADY 2013/729/SZBP

ze dne 9. prosince 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. ledna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/34/SZBP (1) zřizující vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).

(2)

Dne 18. února 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/87/SZBP (2) o zahájení mise EUTM Mali.

(3)

Mise EUTM Mali by měla zahrnovat projektovou skupinu pro řízení projektů na podporu cílů mise.

(4)

Rozhodnutí 2013/34/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 3a

Projektová skupina

1.   Mise EUTM Mali zahrnuje projektovou skupinu pro identifikaci a provádění projektů. Mise podle potřeby koordinuje a podporuje projekty prováděné členskými státy a třetími státy na vlastní odpovědnost v oblastech souvisejících s mandátem mise a na podporu jejích cílů a poskytuje poradenství ohledně těchto projektů.

2.   S výhradou odstavce 3 je velitel mise EU oprávněn použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce EUTM Mali, finanční příspěvky členských států nebo třetích států. V takovém případě velitel mise EU uzavře dohodu s uvedenými státy, obsahující zejména konkrétní postupy při reakci na případnou stížnost třetích stran ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím velitele mise EU při využívání finančních prostředků, které mu byly uvedenými státy poskytnuty.

Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí velitele mise EU při využívání finančních prostředků těchto států.

3.   Politický a bezpečnostní výbor schválí přijetí finančního příspěvku pro projektovou skupinu od třetích států.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Radu

předsedkyně

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/87/SZBP ze dne 18. února 2013 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (Úř. věst. L 46, 19.2.2013, s. 27).


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/19


ROZHODNUTÍ RADY 2013/730/SZBP

ze dne 9. prosince 2013

na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 13. prosince 2003 Evropskou bezpečnostní strategii, v níž bylo určeno pět hlavních výzev, kterým bude muset Unie čelit: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání státu a organizovaná trestná činnost. Důsledky nedovolené výroby, převodu a oběhu konvenčních zbraní, včetně ručních palných a lehkých zbraní, jakož i jejich nadměrné hromadění a nekontrolované šíření jsou podstatou čtyř z těchto pěti výzev. Tyto zbraně přispívají k nedostatku bezpečnosti v jihovýchodní Evropě a sousedních regionech i v mnohých dalších částech světa, a zostřují tak konflikty a podrývají proces budování míru po skončení konfliktů, čímž vážně ohrožují mír a bezpečnost.

(2)

Evropská rada přijala ve dnech 15 a 16. prosince 2005 strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie“), která stanoví pokyny pro činnost Unie v oblasti ručních palných a lehkých zbraní. Podle strategie jsou Balkán a jihovýchodní Evropa označeny za regiony, které jsou nadměrným hromaděním a šířením ručních palných a lehkých zbraní nejvíce ohroženy. Uvádí se v ní, že Unie bude věnovat zvláštní pozornost střední a východní Evropě, a se zvláštním odkazem na oblast Balkánu zdůrazňuje, že účinným nástrojem provádění této strategie bude podpora účinného multilateralismu, jakož i příslušných regionálních iniciativ. Rovněž konkrétně poukazuje na potřebu podílet se na úsilí o snížení nadbytečných zásob ručních palných a lehkých zbraní ve východní Evropě pocházejících z dob studené války.

(3)

Na druhé hodnotící konferenci konané v roce 2012 a věnované akčnímu programu OSN pro prevenci, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (dále jen „akční program OSN“), jenž byl přijat dne 20. července 2001, všechny členské státy OSN znovu potvrdily svůj závazek k prevenci nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a podpořily opatření k dalšímu posílení účinné úlohy, kterou mohou plnit regionální a subregionální organizace při provádění akčního programu OSN a uplatňování mezinárodního nástroje, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně (dále jen „mezinárodní nástroj pro sledování“).

(4)

Regionální středisko pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (středisko SEESAC), které bylo zřízeno v roce 2002 v Bělehradě a které je provozováno v rámci společného mandátu Rozvojového programu OSN (UNDP) a Rady pro regionální spolupráci (která nahradila Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu), napomáhá vnitrostátním a regionálním zúčastněným stranám při kontrole a omezování šíření a zneužívání ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně, a přispívá tak k posílení stability, bezpečnosti a rozvoje v jihovýchodní a východní Evropě. Středisko SEESAC klade zvláštní důraz na rozvoj regionálních projektů zaměřených na řešení problematiky přeshraničních toků zbraní.

(5)

V předchozích letech Unie podporovala středisko SEESAC rozhodnutím Rady 2002/842/SZBP, jež bylo prodlouženo a pozměněno rozhodnutím Rady 2003/807/SZBP (1) a rozhodnutím Rady 2004/791/SZBP (2). Naposledy EU podpořila činnosti střediska SEESAC v oblasti kontroly zbraní prostřednictvím rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP (3).

(6)

Unie je odhodlána financovat další projekt střediska SEESAC zaměřený na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi, aby v zájmu dosažení výše uvedených cílů nadále přispívala ke snižování rizika nedovoleného obchodu s těmito zbraněmi.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Za účelem provádění strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi a prosazování míru a bezpečnosti budou mít činnosti vyvíjené za podpory Unie v rámci projektu zaměřeného na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi tyto konkrétní cíle:

posílit v jihovýchodní Evropě zabezpečení zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně;

ničením zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě omezit dostupné zásoby;

podporou poskytovanou na zřízení či posílení stávajících systémů elektronické registrace a evidence zbraní v jihovýchodní Evropě zlepšit označování a sledování;

podporou a usnadněním sdílení poznatků, výměny informací a zvyšování informovanosti na základě užší regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě posílit kontroly ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně;

podpořit sběr nezákonných ručních palných a lehkých zbraní, výbušných zařízení, munice a souvisejícího střeliva, které jsou v držení obyvatel zemí jihovýchodní Evropy.

Unie bude tento projekt, jehož podrobný popis je uveden v příloze, financovat.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 je pověřeno středisko SEESAC.

3.   Středisko SEESAC plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s Rozvojovým programem OSN, jednajícím jménem střediska SEESAC, nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektu financovaného Unií, jak je uvedeno v článku 1, činí 5 127 650 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého programu činí 14 335 403 EUR. Program bude společně financovat Unie, Ministerstvo zahraničních věcí Norského království a příjemce.

2.   Výdaje financované referenční částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s Rozvojovým programem OSN, jednajícím jménem střediska SEESAC, nezbytnou dohodu. Tato dohoda stanoví, že středisko SEESAC zajistí odpovídající zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise bude usilovat o uzavření dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí, založené na řádných čtvrtletních zprávách vypracovaných střediskem SEESAC. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu podle článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 36 měsíců po dni uzavření dohody podle čl. 3 odst. 3. Pozbývá však platnosti šest měsíců ode dne jeho vstupu v platnost, nebude-li v této lhůtě uzavřena uvedená dohoda.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Radu

předsedkyně

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Rozhodnutí rady 2003/807/SZBP ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě (Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 39).

(2)  Rozhodnutí Rady 2004/791/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě (Úř. věst. L 348, 24.11.2004, s. 46).

(3)  Rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

Příspěvek Evropské unie na projekt střediska SEESAC zaměřený na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi

1.   Úvod a cíle

Vzhledem k rozsáhlému hromadění zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva v jihovýchodní Evropě, které je pro tuto oblast typické, k nedostatku zabezpečených skladů a přetrvávajícím nepostačujícím kapacitám pro jejich plné zabezpečení si země tohoto regionu zasluhují zvláštní pozornost, neboť představují významnou výzvu pro strategii Evropské unie pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi. Nedílnou součástí úsilí Unie o dosažení cílů strategie je tedy i nadále podporovat boj proti hrozbě, již představuje šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě a z této oblasti a související obchodování s těmito zbraněmi.

Celkovým cílem projektu je prosazovat mezinárodní mír a bezpečnost prostřednictvím trvalé podpory úsilí o omezení hrozby, kterou představuje rozsáhlé hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě a nedovolené obchodování s nimi. Konkrétně se v rámci projektu omezí nadbytečné zásoby ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně; zlepší zabezpečení skladů; zdokonalí sledování zbraní prostřednictvím lepší registrace a označování, jakož i posílí předávání informací a poznatků o hrozbě, již představují ruční palné a lehké zbraně, a související zvyšování informovanosti. Program rovněž přispěje ke stabilitě v jihovýchodní Evropě tím, že bude probíhat v rámci Rady pro regionální spolupráci (RCC).

V souladu s uvedenou strategií je cílem tohoto návazného projektu, který vychází zejména z úspěšného provádění rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP, dále posílit vnitrostátní systémy kontroly a nadále podporovat multilateralismus za účelem vyvinutí regionálních mechanismů zaměřených na boj proti dodávce a destabilizujícímu šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. V zájmu zajištění komplexnějšího regionálního rozměru se v rámci tohoto návazného projektu zapojí do regionálních procesů zaměřených na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní i Moldavská republika a Kosovo (1), aby se zaručil skutečně ucelený regionální přístup s dlouhodobým dopadem a udržitelností.

2.   Výběr prováděcí agentury a koordinace s dalšími příslušnými iniciativami zaměřenými na financování

Středisko SEESAC je společnou iniciativou Rozvojového programu OSN (UNDP) a Rady pro regionální spolupráci (RCC, která nahradila Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu), a je tedy kontaktním místem pro činnosti související s ručními palnými a lehkými zbraněmi. Středisko SEESAC jakožto výkonná složka regionálního prováděcího plánu pro jihovýchodní Evropu zaměřeného na boj proti šíření ručních palných a lehkých zbraní spolupracuje již více než 11 let se zúčastněnými stranami z jednotlivých států jihovýchodní Evropy při uplatňování uceleného přístupu ke kontrole ručních palných a lehkých zbraní tím, že provádí rozsáhlou škálu činností, včetně: kampaní zaměřených na zvyšování informovanosti a sběr ručních palných a lehkých zbraní; řízení zásob těchto zbraní; snižování počtu nadbytečných zbraní; posílení schopností v oblasti označování a sledování, jakož i dokonalejší kontroly vývozu zbraní. Při provádění regionálních aktivit, do nichž bylo zapojeno mnoho zúčastněných stran a které probíhaly v politickém a hospodářském kontextu společném pro všechny země v regionu, a při zajišťování vlastní odpovědnosti regionu a dlouhodobé udržitelnosti příslušných opatření tak středisko SEESAC získalo jedinečné schopnosti a zkušenosti a zavedlo se jako hlavní regionální orgán v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní.

Středisko SEESAC navázalo komunikaci na bilaterální i multilaterální úrovni se všemi příslušnými aktéry a organizacemi. Rovněž působí jako sekretariát regionální řídící skupiny zabývající se problematikou ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě. Také je členem řídícího výboru iniciativy zaměřené na regionální přístup ke snižování zásob (RASR) a v minulosti tomuto výboru předsedalo. Středisko SEESAC je pravidelně zváno, aby se účastnilo všech příslušných regionálních fór, jako jsou výroční zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra zemí EU a západního Balkánu; proces NATO týkající se strukturální výměny informací o ručních palných a lehkých zbraních či proces na úrovni ministrů obrany ze zemí jihovýchodní Evropy (SEDM). Disponuje rozsáhlou sítí formálních i neformálních partnerství s organizacemi, jako je RACVIAC (Regionální středisko pro kontrolu zbraní, verifikaci a poskytování pomoci) – Středisko pro bezpečnostní spolupráci a Fórum OBSE pro bezpečnostní spolupráci (FSC). V rámci Koordinační akce OSN pro ruční palné zbraně (CASA) i dalších mechanismů jsou pořádána pravidelná koordinační zasedání s dalšími agenturami OSN, jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) či Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA). Středisko SEESAC se tedy stalo regionálním centrem pro celou škálu otázek souvisejících s reformou bezpečnostního sektoru, se zvláštním zaměřením na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní a řízení zásob zbraní. Středisko SEESAC se sídlem v Bělehradě v současné době působí po celé jihovýchodní Evropě a vyvíjí činnost v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Moldavské republice, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Vlastní odpovědnost regionu zajišťuje Rada pro regionální spolupráci a regionální řídící skupina pro ruční palné a lehké zbraně, v jejímž rámci poskytují zástupci všech států jihovýchodní Evropy strategické poradenství ohledně činností střediska SEESAC a předkládají iniciativy v této oblasti a žádosti o tyto činnosti.

Ukázalo se, že řešení společných problémů prostřednictvím regionálních iniciativ je pro jihovýchodní Evropu přínosné nejen z hlediska sdílení zásadních informací a prosazování zdravé regionální soutěže, kterou podněcuje, ale především proto, že uplatňováním uceleného přístupu přispívá k dosažení stálých a snadno měřitelných výsledků. Zapojení střediska SEESAC do všech příslušných regionálních procesů a iniciativ (jako je proces SEDM, iniciativa RASR a středisko RACVIAC) umožňuje včasnou a otevřenou výměnu informací, získávání poznatků o situaci a předvídavost, jež zajistí, aby se prováděné činnosti nepřekrývaly, odpovídaly potřebám jednotlivých států a regionů a reagovaly na měnící se trendy.

Středisko SEESAC vychází při svých činnostech ze shromážděných základních údajů a jeho činnost je podmíněna potvrzením a politickou podporou, jež udělí zúčastněné strany z jednotlivých států. Středisko bylo při provádění činností plánovaných v rámci jeho předchozích projektů financovaných Evropskou unií velmi úspěšné a dosáhlo udržitelných výsledků projektu tím, že rozvinulo a posílilo odpovědnost jednotlivých států za příslušné projekty a činnosti, prosazovalo regionální koordinaci, předávání zkušeností a sdílení osvědčených postupů, jakož i výzkum na regionální úrovni. Díky svým odborným znalostem v oblasti ručních palných a lehkých zbraní a velmi dobré znalosti regionálních záležitostí a příslušných zúčastněných stran je středisko nejvhodnějším partnerem pro provádění této konkrétní činnosti.

Projekt rovněž doplňuje souběžnou iniciativu střediska SEESAC zaměřenou na kontrolu převodů zbraní, jejímž cílem je posílit způsobilost ke kontrole obchodu se zbraněmi prostřednictvím lepší transparentnosti a regionální spolupráce (2). Pokud jde zejména o Bosnu a Hercegovinu, projekt rovněž doplňuje další dva projekty, jimiž jsou:

projekt EXPLODE, který je financován prostřednictvím krátkodobé složky nástroje stability EU a který provádí úřad Rozvojového programu OSN v Sarajevu ve spolupráci s misí OBSE v Bosně a Hercegovině, je zaměřen na posílení bezpečnosti obyvatelstva Bosny a Hercegoviny snížením zásob nestabilního střeliva a lepším zabezpečením skladů;

projekt SECUP Bosna a Hercegovina, jehož účelem je zlepšit zabezpečení skladů zbraní a střeliva; tento projekt společně provádí mise OBSE v Bosně a Hercegovině a Ministerstvo obrany Bosny a Hercegoviny, přičemž EUFOR poskytuje odborné technické poradenství a dohlíží nad otázkami bezpečnosti a zabezpečení v rámci provádění projektu. Středisko SEESAC bude udržovat pravidelné kontakty s operací EUFOR Althea, misí OBSE v Bosně a Hercegovině a úřadem Rozvojového programu OSN v Sarajevu za účelem zajištění průběžné koordinace a doplňkovosti s těmito projekty i se stávajícím úsilím mezinárodního společenství o řešení problematiky nadbytečných zásob konvenčního střeliva, jimiž disponuje Ministerstvo obrany Bosny a Hercegoviny, a s ohledem na případné budoucí plánování kampaně za účelem sběru nezákonných konvenčních zbraní v Bosně a Hercegovině.

Pokud jde o další země, na něž se tento projekt vztahuje, středisko SEESAC bude koordinovat svou činnost s touto mezinárodní pomocí:

v Černé Hoře s projektem MONDEM, který je spravován Rozvojovým programem OSN v partnerství s OBSE a jehož účelem je usilovat o omezení rizika při boji proti šíření, a to prostřednictvím rozvoje bezpečné a zabezpečené infrastruktury, skladů konvenčního střeliva, jakož i systémů jejich řízení, omezení rizika souvisejícího s výbušninami pro obyvatelstvo prostřednictvím odzbrojování šetrného k životnímu prostředí, ničení toxického nebezpečného odpadu (kapalné raketové pohonné hmoty) a podpory reformy obrany zničením omezeného množství těžké vojenské techniky určené Ministerstvem obrany Černé Hory;

v Kosovu (1) s projektem KOSSAC, jehož původním účelem bylo omezit ozbrojené násilí v Kosovu (1) a zvýšit bezpečnost obyvatelstva a jež se v průběhu let stal projektem pro předcházení ozbrojeného násilí obecně, se zvláštním zaměřením na reformu bezpečnostního sektoru a rozvoj kapacit;

v Srbsku s projektem CASM, který je financován Rozvojovým programem OSN a OBSE a jehož účelem je posílit zabezpečení a bezpečnost předem stanovených míst pro skladování konvenčního střeliva a likvidace ohlášeného nadbytečného střeliva.

Středisko SEESAC udržuje pravidelný kontakt s OBSE, NATO a organizací Norwegian Peoples Aid, jakož i s dalšími příslušnými aktéry v zájmu zajištění doplňkovosti činnosti, včasného provedení opatření a nákladově efektivního využívání zdrojů.

3.   Popis projektu

V rámci projektu se bude potírat nedovolený obchod s ručními palnými a lehkými zbraněmi a střelivem pro ně, a tím bude dosažena větší bezpečnost a stabilita v jihovýchodní Evropě i mimo tuto oblast. Projekt přímo přispěje k provádění bezpečnostní strategie EU, strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, akčního programu OSN, mezinárodního nástroje pro sledování, protokolu OSN o střelných zbraních a konkrétně posílí regionální spolupráci při boji proti hrozbě, již představuje šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Výsledkem projektu bude zejména:

lepší zabezpečení a řízení zásob ručních palných a lehkých zbraní vylepšením skladů;

nižší zásoby nadbytečných a zabavených ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně prostřednictvím ničení;

dokonalejší kapacity pro označování, sledování a evidenci ručních palných a lehkých zbraní;

posílená regionální spolupráce a sdílení informací;

nižší počet nedovolených zbraní v držení obyvatelstva díky kampaním zaměřeným na zvyšování informovanosti a sběr zbraní.

Zeměpisnou oblastí působnosti projektu je jihovýchodní Evropa, přičemž přímými příjemci projektu jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo (1), Moldavská republika, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

3.1   Lepší zabezpečení zásob zdokonalením infrastruktury a rozvojem kapacit

Cíl

Posílením bezpečnostních opatření a řízení zásob ve skladech konvenčních zbraní a střeliva v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu (1), Moldavské republice, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii se omezí hrozba šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a nedovoleného obchodování s nimi.

Popis

Úspěšné provádění rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP na základě přístupu s dvojím zaměřením: zaprvé na lepší zabezpečení skladů ve třech zemích (3) a zadruhé na budování kapacit, pokud jde o zaměstnance pověřené řízením zásob (4), vedlo k výraznému zlepšení bezpečnostních opatření a omezení rizika nežádoucího šíření zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Druhá fáze projektu, která bude vycházet z dosažených výsledků, dále zlepší zabezpečení skladů zbraní a střeliva v jihovýchodní Evropě tím, že poskytne další technickou pomoc a podporu v oblasti infrastruktury v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a normami. Prostřednictvím činností v rámci projektu bude poskytnuta podpora ministerstvu obrany Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldavské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, jakož i ministerstvu vnitra Kosova (1), Srbské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, a to tím, že bude zajištěno a nainstalováno vybavení nezbytné pro zabezpečení zásob zbraní a střeliva. V případě potřeby bude rovněž poskytnuta odborná příprava pro zaměstnance odpovědné za řízení zásob. Sklady, jejichž zabezpečení bude zlepšeno, budou vybírány na základě vyhodnocení priorit a podle bezpečnostního rizika, které představují.

V rámci projektu jsou plánovány konkrétně tyto činnosti:

v Bosně a Hercegovině: posílení zabezpečení skladů střeliva a konvenčních zbraní ministerstva obrany, mimo jiné instalací a renovací oplocení a osvětlení ochranného pásma, systému detekce narušení, uzavřených kamerových systémů (CCTV) a telekomunikačního zařízení, jakož i završení činností vyvíjených v rámci Rozvojového programu OSN a OBSE v oblasti bezpečnosti zásob;

v Kosovu (1): zlepšení schopností policejního útvaru v oblasti řízení zásob zbraní prostřednictvím odborné přípravy a posouzení současného stavu. Renovace jednoho malého místního skladu ručních palných a lehkých zbraní a střeliva;

v Bývalé jugoslávské republice Makedonii: zlepšení zabezpečení ústředního skladu ministerstva vnitra (v Ormanu) zajištěním bezpečnostního zařízení a modernizací infrastruktury, včetně renovace oplocení ochranného pásma; uzavřených kamerových systémů (CCTV) a osvětlení a nových bezpečnostních dveří do budov skladů. Posílení zabezpečení ústředního skladu ozbrojených sil Bývalé jugoslávské republiky Makedonie zajištěním a instalací videodohledu a lepším zabezpečením ochranného pásma a budovy, a to opravou oplocení, montáží nových vstupních bran a renovací bezpečnostních dveří skladu;

v Moldavské republice: zlepšení zabezpečení ústředního zbrojního a muničního skladu (CADM) ministerstva vnitra, včetně instalace bezpečnostního oplocení, vstupních kontrolních systémů a zajištění elektronického registru zbraní;

v Černé Hoře: fyzická zlepšení úložiště střeliva v Brezoviku, včetně celkového zlepšení bezpečnostní infrastruktury skladu. Vývoj ústředního registru skladovaných zbraní a střeliva;

v Srbsku: posílení zabezpečení v hlavním skladu ručních palných a lehkých zbraní ministerstva vnitra, včetně videodohledu a kontroly vstupu;

regionální odborná příprava zaměřená na řízení zásob: má být poskytována na regionální úrovni (každoročně) a na vnitrostátní úrovni (podle potřeby).

Výsledky projektu a ukazatele provádění projektu:

Výsledkem projektu bude větší bezpečnost v jihovýchodní Evropě, neboť se omezí riziko nedovoleného obchodu tím, že se:

pomocí znatelných zlepšení infrastruktury související se bezpečností posílí zabezpečení skladů ručních palných a lehkých zbraní v Bosně a Hercegovině (4), Černé Hoře (1), Kosovu (1) (1), Moldavské republice (2) Srbsku (1) a Bývalé jugoslávské republice Makedonii (2);

proškolením alespoň 60 zaměstnanců z přijímacích zemí na třech pracovních seminářích a poskytnutím cílené odborné přípravy na vnitrostátní úrovni se posílí způsobilost příslušných zaměstnanců k ochraně zásob.

3.2   Snižování zásob ničením ručních palných a lehkých zbraní a střeliva

Cíl

Zvýšit bezpečnost a omezit riziko šíření tím, že sníží množství nadbytečných konvenčních zbraní a střeliva ve skladech.

Popis

Projekt vychází z úspěšných výsledků předchozí fáze, během níž byl proveden dohled nad zničením celkového počtu 78 366 zbraní (45 275 v Srbsku a 33 091 v Chorvatsku), a jeho cílem je dále snížit množství nadbytečných ručních palných a lehkých zbraní v držení státních orgánů i civilistů, a omezit tak riziko odklonění těchto zbraní nebo nedovoleného obchodu s nimi. V rámci projektu bude zničeno až 165 000 ručních palných a lehkých zbraní, přičemž různé činnosti související s likvidací zbraní budou prováděny v těchto zemích:

Albánii (až 120 000 kusů)

Bosně a Hercegovině (až 4 500 kusů)

Kosovu (1) (až 2 500 kusů)

Bývalé jugoslávské republice Makedonii (až 1 500 kusů)

Moldavské republice (až 2 500 kusů)

Černé Hoře (až 4 000 kusů)

Srbsku (až 30 000 kusů).

Pokud jde o Albánii, k výsledkům dosaženým při ničení nadbytečného střeliva v držení ministerstva obrany se musí přiřadit i úspěchy dosažené při ničení ručních palných a lehkých zbraní, a to zejména s ohledem na objem nadbytečných zásob a problém jejich zabezpečení. Co se týče Srbska, výsledky dosažené v rámci rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP je třeba posílit další likvidací nadbytečných a zabavených zbraní, přičemž je zásadně důležité zahájit podobné akce i v dalších zemích za účelem výrazného omezení rizika šíření nadbytečných zbraní a nedovoleného obchodu s nimi. V rámci projektu bude rovněž probíhat likvidace nadbytečných a zabavených výbušnin a střeliva do ručních palných a lehkých zbraní v držení ministerstev vnitra a ministerstev obrany.

Výsledky projektu / ukazatele provádění projektu

Výsledkem projektu bude výrazné omezení rizika šíření ručních palných a lehkých zbraní, neboť se sníží počet nadbytečných a zabavených ručních palných a lehkých zbraní, výbušnin a střeliva umístěného ve skladech v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu (1), Moldavské republice, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii:

celkem bude zničeno až 165 000 kusů konvenčních zbraní;

celkem bude odstraněno a zničeno až 12 442 kusů střeliva a výbušnin, u nichž hrozí riziko šíření.

3.3   Lepší označování, sledování a evidence ručních palných a lehkých zbraní

Cíl

Na základě podpory poskytované na zřízení či posílení stávajících systémů elektronické registrace a evidence zbraní v jihovýchodní Evropě zlepšit schopnosti v oblasti označování a sledování.

Popis

Tato část projektu podporuje posílení účinného fungování právního státu při omezení, vedení evidence a určení množství ručních palných a lehkých zbraní a poptávky po nich. Projekt je koncipován v souladu s akčním programem OSN, mezinárodním nástrojem pro sledování, protokolem OSN o střelných zbraních a směrnicí Rady 91/477/EHS, jakož i společným postojem 2008/944/SZBP, a podpoří tedy jejich uplatňování tím, že zdokonalí kapacitu států jihovýchodní Evropy, pokud jde o označování, sledování a vedení evidence zbraní, přičemž bude věnovat zvláštní pozornost schopnostem vnitrostátních orgánů, pokud jde o vedení evidence legálních zbraní v držení civilistů, a to tím, že podpoří zdokonalení a digitalizaci takových systémů. Zároveň bude zlepšena kapacita související s označováním, sledováním a balistickou analýzou zbraní.

Projekt bude věnovat pozornost zajištění soudržnosti a doplňkovosti činností vyvíjených OSN a EU v rámci vnitrostátních, regionálních a tematických programů a při provádění veškerých činností sledujících uvedený cíl se bude usilovat o vysokou úroveň součinnosti a doplňkovosti s iniciativami Interpolu (iARMS) a Europolu v této oblasti.

Na základě kombinace odborné přípravy a pomoci na technické úrovni, které budou podpořeny analýzou právních předpisů a státních orgánů, přispěje projekt k posílení schopností v oblasti označování, sledování a evidence ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě:

v Albánii: albánské státní policii se poskytne podpora při vývoji a vyžívání centrálního elektronického registru zbraní tím, že bude navržen systém a zajištěno a nainstalováno nezbytné technické vybavení počítačů a poskytnuta odborná příprava pro zaměstnance;

v Bosně a Hercegovině: se podpoří Státní vyšetřovací a ochranná agentura (SIPA) v dalším úsilí a dosahování výsledků při prosazování nešíření ručních palných a lehkých zbraní tím, že se zlepší technické schopnosti v oblasti vyšetřování a prosazování kontroly ručních palných a lehkých zbraní.

v Bývalé jugoslávské republice Makedonii: se bude spolupracovat s vnitrostátními orgány v zájmu dalšího posílení stávajícího systému registrace zbraní tím, že bude upraveno programové vybavení tak, aby systém zahrnoval i zbraně ve vlastnictví bezpečnostních sil, a zaměstnancům bude poskytnuta další odborná příprava zaměřená na evidenci střelných zbraní v souladu s právními předpisy;

v Kosovu (1): se bude spolupracovat s kosovskou policií za účelem vypracování standardních operačních postupů a budou uspořádána školení věnovaná jejich provádění; zároveň se bude usilovat o zmapování struktury nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi a za tímto účelem se bude spolupracovat s příslušnými orgány v zájmu určení hlavních rizikových oblastí;

v Srbsku: se prostřednictvím zajištění specializovaného vybavení a odborné přípravy přispěje k posílení technických schopností balistické laboratoře ministerstva vnitra, pokud jde o označování a sledování zbraní a střeliva.

Na regionální úrovni:

se v rámci projektu podpoří zřízení jihovýchodoevropské regionální sítě odborníků na střelné zbraně a uspořádá až šest regionálních pracovních seminářů zaměřených na větší sdílení poznatků;

síť bude podporovat online platforma, která usnadní výměnu poznatků a informací;

středisko SEESAC bude úzce spolupracovat se společností Conflict Armament Research (CAR) v zájmu snazšího sdílení informací o nedovolených zbraních mezi tímto střediskem, regionální sítí odborníků v oblasti střelných zbraní a projektem iTrace společnosti CAR;

bude vypracována studie proveditelnosti, která posoudí právní a technické možnosti užšího a více institucionalizovaného sledování a sdílení údajů v oblasti balistiky.

Výsledky projektu / ukazatele provádění projektu:

v Albánii bude zaveden centralizovaný elektronický registr zbraní;

budou posíleny technické schopnosti Státní vyšetřovací a ochranné agentury v Bosně a Hercegovině, pokud jde o sledování a vyšetřování případů ručních palných a lehkých zbraní a střeliva;

v Bývalé jugoslávské republice Makedonii bude upraven elektronický registr zbraní tak, aby zahrnoval i zbraně ve vlastnictví bezpečnostních sil; alespoň 25 zaměstnancům bude poskytnuto školení věnované novým opatřením;

budou vypracovány standardní operační postupy kosovské (1) policie pro označování, sledování a evidenci ručních palných a lehkých zbraní; bude završena studie, která zmapuje strukturu nedovoleného obchodu se zbraněmi;

budou zdokonaleny technické schopnosti balistické laboratoře Ministerstva vnitra Srbska, pokud jde o sledování zbraní a střeliva;

bude zřízena regionální síť odborníků na střelné zbraně a bude uvedena do provozu; bude uspořádáno šest pracovních seminářů;

bude zřízena online platforma, která odborníkům z regionální sítě v oblasti střelných zbraní usnadní výměnu poznatků a informací;

bude posíleno sdílení informací mezi střediskem SEESAC, regionální sítí odborníků v oblasti střelných zbraní a projektem iTrace;

bude završena studie proveditelnosti věnovaná propojení systémů registrace zbraní.

3.4   Regionální spolupráce zaměřená na zvyšování informovanosti, sdílení informací a předávání poznatků

Cíl

Podporou a usnadněním sdílení poznatků, výměny informací a zvyšování informovanosti na základě užší regionální spolupráce dále posílit schopnost boje proti hrozbě, již představují ruční palné a lehké zbraně a střelivo pro ně v jihovýchodní Evropě.

Popis

Projekt posílí kapacitu národních úřadů pro ruční palné a lehké zbraně a příslušných orgánů zabývajících se kontrolou zbraní tím, že bude poskytnuta technická pomoc, budou rozvíjeny kapacity a zároveň se usnadní sdílení informací. V rámci projektu se bude úzce spolupracovat s příslušnými orgány, aby se prozkoumaly jejich potřeby a vyvinuly nezbytné podpůrné nástroje, které jim umožní dále posílit schopnosti v oblasti kontroly konvenčních zbraní a střeliva pro ně. Projekt zároveň zavede a umožní proces regionální výměny informací, do něhož budou v zájmu posílení regionální spolupráce a sdílení poznatků zapojeni zástupci národních úřadů pro ruční palné a lehké zbraně a orgánů zabývajících se kontrolou zbraní. Proces regionální výměny informací bude spočívat ve:

formálních regionálních zasedáních národních úřadů pro ruční palné a lehké zbraně pořádaných dvakrát ročně;

formálním shromažďování poznatků získaných v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě;

vypracování přehledu právních předpisů v oblasti ručních palných a lehkých zbraní platných v jednotlivých zemích jihovýchodní Evropy; informativních poznámkách a dalších materiálech s poznatky nezbytných pro provádění účinných kontrol ručních palných a lehkých zbraní;

vypracování regionální studie o dopadu ručních palných a lehkých zbraní na domácí násilí a násilí páchané na základě pohlaví;

vývoji online platformy a internetového portálu, které budou věnovány sdílení poznatků a umožní pravidelné sdílení poznatků a předávání zkušeností, pokud jde o projekty, činnosti a opatření související s kontrolou ručních palných a lehkých zbraní;

zprostředkování bilaterální výměny informací tím, že budou uspořádány studijní návštěvy a výměny odborníků.

Formálním shromažďováním získaných poznatků a vytvořením znalostní základny se dále posílí kapacita zemí jihovýchodní Evropy, pokud jde o navrhování, formulaci a provádění činností v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní, a zároveň se umožní, aby tyto země předávaly své znalosti dalším regionům. Takto shromážděné značné zkušenosti zemí jihovýchodní Evropy mohou být využívány i v dalších částech světa.

Výsledky projektu a ukazatele provádění projektu:

regionální spolupráce za účelem boje proti hrozbě, kterou představuje rozsáhlé hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a nedovolené obchodování s nimi, bude posílena prostřednictvím:

uspořádání až šesti formálních zasedání úřadů pro ruční palné a lehké zbraně;

zprostředkování bilaterálního sdílení poznatků a výměny informací;

vývoje vnitrostátních strategií v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, pokud je to vhodné;

zajištění odborné přípravy a budování kapacit na vnitrostátní úrovni na základě posouzení potřeb;

větší informovanosti o dopadu ručních palných a lehkých zbraní na domácí násilí a násilí páchané na základě pohlaví; tyto informace se získají na základě vypracování a propagace regionální studie;

kapacita národních úřadů pro ruční palné a lehké zbraně a dalších orgánů zabývajících se kontrolou zbraní bude posílena prostřednictvím:

zřízení platformy pro sdílení poznatků;

zveřejněním přehledu vnitrostátních právních předpisů v oblasti kontroly zbraní a formálním shromažďováním poznatků získaných v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě;

poskytnutím technického poradenství.

3.5   Kampaně zaměřené na sběr zbraní a zvyšování informovanosti

Cíl

Zvýšit bezpečnost a omezit hrozbu nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a střelivem pro ně prostřednictvím:

podpory poskytované na sběr nezákonných a nežádoucích zbraní, výbušných zařízení, munice a souvisejícího střeliva, které jsou v držení obyvatel zemí jihovýchodní Evropy;

pomoci při legalizaci zbraní v držení civilního obyvatelstva prostřednictvím registrace těchto zbraní;

zvyšování informovanosti o nebezpečích, která představuje držení nedovolených zbraní.

Popis

Během první fáze projektu (rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP) probíhala v Chorvatsku kampaň zaměřená na sběr zbraní a zvyšování informovanosti, která trvala rok a půl a při níž bylo shromážděno 1 753 zbraní, 16 368 nedovolených střepinových zbraní, 818 153 kusů střeliva a 620 kg výbušnin, což vedlo ke zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice. Inovativní kampaň na zvyšování informovanosti v Srbsku, která využívala online platformu, napomohla středisku SEESAC shromáždit cenné informace o převládajících názorech ohledně ručních palných a lehkých zbraní a o jejich přítomnosti. Druhá fáze projektu bude vycházet z poznatků získaných při uvedených kampaních a zaměří se na tři oblasti, které se vzájemně posilují:

koncepce a provádění kampaní zaměřených na sběr zbraní, které budou spočívat v aktivitách věnovaných zvyšování informovanosti za účelem řádného šíření podrobných informací o legalizaci a dobrovolném odevzdání nezákonných střelných zbraní;

rozvoj a provádění činností zaměřených na zvyšování informovanosti o nebezpečí, které představuje držení nedovolených zbraní, střeliva a výbušnin;

využívání inovativních nástrojů, jako je tzv. crowdsourcing, ke zmapování nezákonného vlastnictví střelných zbraní a zvyšování informovanosti veřejnosti o hrozbě, kterou představují nedovolené zbraně.

Výsledky projektu a ukazatele provádění projektu:

V rámci projektu se zlepší bezpečnost v jihovýchodní Evropě tím, že se sníží počet zbraní v nedovoleném držení obyvatelstva:

omezí se množství zbraní, munice, střeliva a výbušných zařízení ve vlastnictví civilistů;

koncepcí a provedením kampaní alespoň v šesti zemích se zvýší informovanost;

4.   Příjemci

Přímými příjemci projektu budou vnitrostátní orgány ze zemí jihovýchodní Evropy odpovědné za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní. Pokud jde o řízení zásob, činnosti v oblasti rozvoje kapacit a zlepšení infrastruktury ve skladech budou určeny ministerstvu obrany Bosny a Hercegoviny, Černé Hory Moldavské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, jakož i ministerstvu vnitra Kosova (1), Moldavské republiky, Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Přímými příjemci činností zaměřených na snižování zásob zbraní budou ministerstvo vnitra Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova (1), Moldavské republiky, Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a ministerstvo obrany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Moldavské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Přímými příjemci posílených schopností v oblasti označování, sledování a evidence ručních palných a lehkých zbraní bude ministerstvo vnitra Albánie, Kosova (1), Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, jakož i Státní vyšetřovací a ochranná agentura v Bosně a Hercegovině, zatímco regionální síť odborníků na střelné zbraně bude přínosem pro ministerstva vnitra ostatních zemí. Národní úřady pro ruční palné a lehké zbraně a další orgány ze zemí jihovýchodní Evropy odpovědné za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní budou využívat odbornou přípravu a sdílení informací, jakož i regionální spolupráci.

Navrhované činnosti zcela odpovídají vnitrostátním prioritám v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní a byly potvrzeny příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní, které jim vyjádřily podporu a zavázaly se k dosažení cílů projektu.

Vzhledem ke snížení rizika souvisejícího s ručními palnými a lehkými zbraněmi, bude nepřímým příjemcem projektu i široká veřejnost ze zemí jihovýchodní Evropy a EU, která je ohrožena rozsáhlým šířením těchto zbraní.

5.   Zviditelnění EU

Středisko SEESAC přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistilo, že veřejnost bude informována o skutečnosti, že dotčenou akci financuje Evropská unie. Tato opatření budou provedena v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie, kterou vypracovala a vydala Evropská komise. Středisko SEESAC tudíž zajistí zviditelnění příspěvku EU prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činností a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.

Vzhledem k tomu, že plánované činnosti mají velmi odlišný obsah a povahu, bude využita celá řada propagačních nástrojů, včetně: tradičních sdělovacích prostředků, internetových stránek, sociálních médií, informačních a propagačních materiálů, včetně infografiky, letáků, oběžníků, tiskových zpráv a dalších materiálů dle potřeby. Publikace, veřejné akce, kampaně, vybavení a stavební práce provedené v rámci projektu budou patřičně označeny. V zájmu dalšího posílení dopadu zvyšování informovanosti vládních orgánů a veřejnosti z různých zemí, mezinárodního společenství, místních i mezinárodních sdělovacích prostředků budou jednotlivé cílové skupiny projektu osloveny vhodným slovním projevem.

6.   Trvání

Na základě zkušeností získaných při provádění rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP a s ohledem na regionální rozměr projektu, počet příjemců, jakož i množství a složitost plánovaných činností, je časový rámec provádění stanoven na 36 měsíců.

7.   Obecná struktura

Technickým prováděním této akce je pověřeno středisko SEESAC, které je regionální iniciativou vyvíjenou v rámci mandátu Rozvojového programu OSN a Rady pro regionální spolupráci, která nahradila Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu. Středisko SEESAC je výkonnou složkou regionálního prováděcího plánu pro jihovýchodní Evropu zaměřeného na boj proti šíření ručních palných a lehkých zbraní, a je tedy kontaktním místem pro otázky související s ručními palnými a lehkými zbraněmi v regionu jihovýchodní Evropy.

Středisko SEESAC ponese celkovou odpovědnost za provádění činností v rámci projektu a bude odpovědné i za provedení projektu jako takového. Plánovaná doba trvání projektu je 3 roky (36 měsíců) a celkový odhadovaný rozpočet projektu činí 14 335 403 EUR, přičemž je zaručeno spolufinancování ze strany Norska.

8.   Partneři

Středisko SEESAC bude tuto akci provádět přímo v úzké spolupráci s ministerstvem obrany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory Moldavské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, s ministerstvem vnitra Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova (1), Moldavské republiky, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Státní vyšetřovací a ochranou agenturou v Bosně a Hercegovině, jakož i s národními úřady pro ruční palné a lehké zbraně v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu (1), Moldavské republice, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

Tato akce je součásti obecnějšího programu pro kontrolu zbraní v oblasti západního Balkánu a doplňuje ji projekt věnovaný kontrole vývozu zbraní, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí Norského království a programem pro rozvoj kapacit pro řízení zásob konvenčního střeliva v Srbské republice (CASM). Celkový odhadovaný rozpočet programu činí 14 335 403 EUR, přičemž příspěvek EU činí až 5 127 650 EUR a pokrývá až 35,77 % celkového odhadovaného rozpočtu. Příspěvek Norska činí celkem 411 689 EUR (3 140 000.NOK) podle operativního směnného kurzu OSN v červnu roku 2013, přičemž pokrývá 2,87 % celkového rozpočtu programu. Příspěvek příjemce představuje celkem 61,36 % celkového rozpočtu programu.

9.   Podávání zpráv

Bez ohledu na skutečnost, zda Komise tuto akci plně financuje nebo pouze spolufinancuje, se bude na celou akci vztahovat povinnost podávání popisných i finančních zpráv, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě o financování a přiloženém rozpočtu.

Čtvrtletně budou předkládány popisné zprávy o pokroku, aby bylo možné evidovat a sledovat pokrok směrem k dosažení zásadních cílů.

10.   Odhadovaný rozpočet

Celkové odhadované náklady projektu financovaného ze strany EU činí 5 127 650 EUR.


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Složku zabývající se kontrolou převodů zbraní financuje Ministerstvo zahraničních věcí Norského království a provádí středisko SEESAC.

(3)  V Chorvatsku se instalací videokamer zlepšilo zabezpečení ústředního skladiště zbraní ministerstva vnitra „MURAT“; v Bosně a Hercegovině byla provedena montáž 41 bezpečnostních dveří a posílilo se zabezpečení ve čtyřech (4) prostorách, v nichž ministerstvo obrany skladuje ruční palné a lehký zbraně a střelivo; zabezpečení skladiště Taraš Ministerstva obrany Černé Hory bylo vylepšeno tak, aby odpovídalo mezinárodním bezpečnostním normám.

(4)  Byl uspořádán kurz řízení zásob, na němž bylo v otázkách řízení zásob proškoleno celkem 58 úředníků na operační úrovni z ministerstva obrany, ozbrojených sil a ministerstva vnitra Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Chorvatska a Srbska.


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. prosince 2013

o oznámení Irska týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích

(oznámeno pod číslem C(2013) 8638)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2013/731/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 32 odst. 5 prvním pododstavcem směrnice 2010/75/EU předložilo Irsko dne 31. prosince 2012 (2) Komisi svůj přechodný národní plán.

(2)

Komise během posuzování úplnosti tohoto přechodného národního plánu nalezla některé nesrovnalosti mezi seznamem zařízení uvedených v přechodném národním plánu a zařízení, která Irsko oznámilo ve své inventuře emisí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES (3), a zjistila, že o jednom zařízení chyběly některé informace, což zkomplikovalo posuzování údajů v přechodném národním plánu.

(3)

Komise požádala irské orgány v dopise ze dne 3. června 2013 (4) o objasnění všech nesrovnalostí mezi přechodným národním plánem a inventurou podle směrnice 2001/80/ES a rovněž o vysvětlení týkající se jednoho spalovacího zařízení.

(4)

V dopise ze dne 10. července 2013 předložilo Irsko Komisi dodatečné informace týkající se mimo jiné odstranění jednoho zařízení z přechodného národního plánu (5).

(5)

Po dalším posouzení přechodného národního plánu a zaslaných dodatečných informací Komise dne 4. září 2013 poslala druhý dopis (6), v němž požádala o upřesnění data, k němuž bylo několika zařízením poprvé uděleno povolení, a o správné uplatňování agregačních pravidel uvedených v článku 29 směrnice o průmyslových emisích. Komise rovněž požádala o revizi výpočtu příspěvku na stropy pro hybridní spalovací zařízení uvedené v přechodném národním plánu.

(6)

Irsko poskytlo v e-mailu ze dne 23. září 2013 (7) požadované dodatečné informace a upřesnění v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2012/115/EU (8).

(7)

Komise tedy přechodný národní plán posoudila v souladu s čl. 32 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a s prováděcím rozhodnutím 2012/115/EU.

(8)

Komise prověřovala zejména soulad a správnost údajů, odhadů a výpočtů použitých pro stanovení příspěvku jednotlivých spalovacích zařízení zahrnutých v přechodném národním plánu k emisním stropům stanoveným v tomto plánu a posuzovala, zda plán obsahuje cíle a související úkoly, opatření a harmonogramy pro dosažení těchto cílů a mechanismus monitorování, který by umožnil posouzení dodržování předpisů v budoucnosti.

(9)

Díky předloženým dodatečným informacím Komise shledala, že emisní stropy pro roky 2016 a 2019 byly vypočteny za použití odpovídajících údajů a vzorců a že výpočty jsou správné. Irsko poskytlo dostatečné informace o opatřeních, která budou provedena za účelem dosažení emisních stropů, monitorování a podávání zpráv Komisi o provádění přechodného národního plánu.

(10)

Komise vítá skutečnost, že irské orgány vzaly v úvahu ustanovení uvedená v čl. 32 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a v prováděcím rozhodnutí 2012/115/EU.

(11)

Prováděním přechodného národního plánu by neměly být dotčeny ostatní platné vnitrostátní předpisy a právní předpisy Unie. Irsko by zejména při stanovení individuálních podmínek pro udělování povolení spalovacím zařízením zahrnutým v přechodném národním plánu mělo zajistit, aby nebyl ohrožen soulad s požadavky stanovenými mimo jiné ve směrnici 2010/75/EU, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ (9) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES (10).

(12)

Ustanovení čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU požaduje, aby Irsko informovalo Komisi o všech následných změnách přechodného národního plánu. Komise by měla posoudit, zda jsou tyto změny v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 32 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a s prováděcím rozhodnutím 2012/115/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Na základě čl. 32 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a prováděcího rozhodnutí Komise 2012/115/EU nebyly vzneseny žádné námitky proti přechodnému národnímu plánu, který Irsko oznámilo Komisi dne 31. prosince 2012 podle čl. 32 odst. 5 směrnice 2010/75/EU a pozměnilo v souladu s dodatečnými informacemi zaslanými dne 10. července 2013 a 23. září 2013 (11).

2.   Seznam zařízení, která jsou součástí tohoto přechodného národního plánu, znečišťujících látek, kvůli nimž jsou tato zařízení v plánu zahrnuta, a příslušné emisní stropy jsou uvedeny v příloze.

3.   Provádění přechodného národního plánu irskými orgány nezprošťuje Irsko povinnosti dodržovat ustanovení směrnice 2010/75/EU týkající se emisí z jednotlivých spalovacích zařízení zahrnutých v plánu a jiné příslušné právní předpisy Evropské unie v oblasti životního prostředí.

Článek 2

Komise posoudí, zda jsou všechny následné změny přechodného národního plánu, oznámené Irskem v budoucnosti, v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 32 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a s prováděcím rozhodnutím 2012/115/EU.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Komise obdržela oznámení podané Irskem v dopise ze dne 31. prosince 2012 odeslaným poštou dne 31. prosince 2012 a zaevidovaným pod číslem Ares(2012) 10636.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1).

(4)  Ares(2013) 1636798.

(5)  Ares(2013) 2640846.

(6)  Ares(2013) 2991162.

(7)  Ares(2013) 3103789.

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/115/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 52, 24.2.2012, s. 12).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22).

(11)  Komise zaevidovala konsolidované znění přechodného národního plánu dne 26. listopadu 2013 pod registračním číslem Ares(2013) 3571076.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení zařazených do přechodného národního plánu

Číslo

Název zařízení v přechodném národním plánu

Celkový jmenovitý tepelný příkon ke dni 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, kvůli nimž jsou zařízení v plánu zahrnuta

SO2

NOx

prach

1

P0605-MP1/2

Units 1 and 2, Moneypoint Generating Station

1 540

2

P0605-MP3

Unit 3, Moneypoint Generating Station

770

3

P0561-AD1

Unit 1, Aghada Generating Station

670

4

P0561-AT1

Turbine CT11, Aghada Generating Station

283

5

P0561-AT2

Turbine CT12, Aghada Generating Station

283

6

P0561-AT4

Turbine CT14, Aghada Generating Station

283

7

P0578-MR1

CT Unit, Marina Generating Station

277

8

P0606-GR1/2

Units 1 and 2, Great Island Generating Station

346

9

P0606-GR3

Unit 3, Great Island Generating Station

303

10

P0607-TB1/2

Units 1 and 2, Tarbert Generating Station

340

11

P0607-TB3/4

Units 3 and 4, Tarbert Generating Station

1 232

12

P0482-EP1

Edenderry Power Limited

299


Přehled emisních stropů (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

1.1. – 30.6.2020

SO2

15 202

12 076

8 950

5 824

2 912

NOx

8 811

7 853

6 896

5 938

2 969

prach

1 514

1 196

878

560

280


11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/34


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. prosince 2013,

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

(oznámeno pod číslem C(2013) 8589)

(Text s významem pro EHP)

(2013/732/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby Komise pořádala výměnu informací o průmyslových emisích mezi Komisí a členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi, které podporují ochranu životního prostředí, za účelem usnadnění vypracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT) definovaných v čl. 3 odst. 11 uvedené směrnice.

(2)

V souladu s čl. 13 bodem 2 směrnice 2010/75/EU se výměna informací týká zejména výkonnosti zařízení a technik z hlediska emisí, vyjádřených případně jako krátkodobé a dlouhodobé průměry, a souvisejících referenčních podmínek, spotřeby a povahy surovin, spotřeby vody, využívání energie a vzniku odpadů a používaných technik, souvisejícího monitorování, mezisložkových vlivů, ekonomické a technické přijatelnosti a rozvoje v těchto oblastech a nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik zjištěných v návaznosti na posouzení otázek uvedených v čl. 13 odst. 2 písmenech a) a b) uvedené směrnice.

(3)

„Závěry o BAT“ definované v čl. 3 bodě 12 směrnice 2010/75/EU jsou hlavním prvkem referenčních dokumentů o BAT a stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření.

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2010/75/EU se závěry o BAT použijí jako reference při stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II uvedené směrnice.

(5)

Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby příslušný orgán stanovil mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT uvedených v čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/75/EU.

(6)

Ustanovení čl. 15 odst. 4 směrnice 2010/75/EU stanoví odchylky od požadavku stanoveného v čl. 15 odst. 3 pouze v případě, kdy by dosažení úrovní emisí spojených s BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí z důvodu zeměpisné polohy daného zařízení, jeho místních environmentálních podmínek nebo jeho technické charakteristiky.

(7)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice 2010/75/EU stanoví, že požadavky na monitorování uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice vycházejí ze závěrů týkajících se monitorování, které jsou popsány v závěrech o BAT.

(8)

V souladu s čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU musí příslušný orgán do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT přezkoumat a v případě nutnosti aktualizovat všechny podmínky povolení a zajistit, aby zařízení tyto podmínky povolení dodržovalo.

(9)

Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011 zřizuje fórum (2) pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, které je složeno ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 směrnice 2010/75/EU Komise dne 6. června 2013 obdržela stanovisko uvedeného fóra k navrhovanému obsahu referenčního dokumentu o BAT pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů a zveřejnila je (3).

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Závěry o BAT pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. prosince 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-0ada9ca91560


PŘÍLOHA

ZÁVĚRY O BAT PRO VÝROBU CHLORU A ALKALICKÝCH HYDROXIDŮ

OBLAST PŮSOBNOSTI 37
OBECNÉ INFORMACE 38
DEFINICE 38
ZÁVĚRY O BAT 39

1.

Technologie s využitím článků 39

2.

Vyřazení rtuťových výrobních provozů z provozu nebo jejich konverze 39

3.

Vznik odpadních vod 41

4.

Energetická účinnost 42

5.

Monitorování emisí 43

6.

Emise do ovzduší 44

7.

Emise do vody 45

8.

Vznik odpadů 47

9.

Sanace starých zátěží 47
SLOVNÍČEK POJMŮ 48

OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto závěry o BAT (nejlepších dostupných technikách) se vztahují na některé průmyslové činnosti uvedené v příloze I bodě 4.2 písm. a) a písm. c) směrnice 2010/75/EU, a to na výrobu chloru a alkalických hydroxidů (chlor, vodík, hydroxid draselný a hydroxid sodný) elektrolýzou solanky.

Tyto závěry o BAT se vztahují zejména na následující postupy a činnosti:

skladování soli,

přípravu, rafinaci a opětovné nasycení solanky,

elektrolýzu solanky,

zahušťování, rafinaci a skladování hydroxidu sodného a hydroxidu draselného a manipulaci s nimi,

chlazení, sušení, rafinaci, stlačování, zkapalňování, skladování chloru a manipulaci s ním,

chlazení, rafinaci, stlačování a skladování vodíku a manipulaci s ním,

konverzi rtuťových výrobních provozů na membránové výrobní provozy,

vyřazení rtuťových výrobních provozů z provozu,

sanace zařízení na výrobu chloru a alkalických hydroxidů.

Tyto závěry o BAT se netýkají následujících činností nebo postupů:

elektrolýzy kyseliny chlorovodíkové za účelem výroby chloru,

elektrolýzy solanky za účelem výroby chlorečnanu sodného; na tu se vztahuje referenční dokument o BAT pro velkoobjemovou výrobu anorganických chemikálií – pevných látek a ostatní výroby (LVIC-S),

elektrolýzy roztavených solí pro výrobu alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin a chloru; na tu se vztahuje referenční dokument o BAT pro odvětví neželezných kovů,

speciální výroby, např. alkoholátů, dithioničitanů a alkalických kovů pomocí amalgamu alkalického kovu vyrobeného rtuťovým výrobním postupem,

výroby chloru, vodíku nebo hydroxidu sodného/hydroxidu draselného jinými postupy než elektrolýzou.

Tyto závěry o BAT se nezabývají následujícími aspekty výroby chloru a alkalických hydroxidů, protože na ně se vztahuje referenční dokument o BAT pro běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů/systémy managementu v chemickém průmyslu:

čištěním odpadních vod vypouštěných z provozu v čistírně odpadních vod,

systémy environmentálního řízení,

emisemi hluku.

Další referenční dokumenty, které jsou významné pro činnosti zahrnuté do těchto závěrů o BAT, jsou uvedeny níže:

Referenční dokument

Předmět

BREF Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů / systémy managementu v chemickém průmyslu (CWW)

Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů / systémy managementu

Ekonomické a mezisložkové vlivy (ECM)

Ekonomické a mezisložkové vlivy technik

Emise ze skladování (EFS)

Skladování materiálů a nakládání s nimi

Energetická účinnost (ENE)

Obecné aspekty energetické účinnosti

Průmyslové chladicí systémy (ICS)

Nepřímé chlazení vodou

Velká spalovací zařízení (LCP)

Spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 50 MW a více

Obecné principy monitorování (MON)

Obecné aspekty monitorování emisí a spotřeby

Spalování odpadu (WI)

Spalování odpadu

Odvětví zpracování odpadu (WT)

Zpracování odpadu

OBECNÉ INFORMACE

Techniky uvedené a popsané v těchto závěrech o BAT nejsou normativní ani kompletní. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.

Pokud není uvedeno jinak, jsou závěry o BAT obecně použitelné.

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AELs) pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT se vztahují k:

úrovním hmotnostní koncentrace emitovaných látek na jednotku objemu odpadního plynu za standardních podmínek (273,15 K, 101,3 kPa) po odečtení obsahu vody, ale bez korekce obsahu kyslíku, v mg/m3.

BAT-AELs pro emise do vody uvedené v těchto závěrech o BAT se vztahují k:

úrovním koncentrace vyjádřeným jako hmotnost emitovaných látek na objem odpadní vody v mg/l.

DEFINICE

Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí tyto definice:

Použitý termín

Definice

Nový provoz

Provoz, který je v zařízení poprvé spuštěn po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo který po zveřejnění těchto závěrů o BAT úplně nahradil provoz na stávajících základech.

Stávající provoz

Provoz, který není novým provozem.

Nová jednotka na zkapalňování chloru

Jednotka na zkapalňování chloru poprvé použitá v provozu po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo jednotka na zkapalňování chloru kompletně přebudovaná po zveřejnění těchto závěrů o BAT.

Chlor a oxid chloričitý vyjádřené jako Cl2

Součet chloru (Cl2) a oxidu chloričitého (ClO2) měřený společně a vyjádřený jako chlor (Cl2).

Volný chlor vyjádřený jako Cl2

Součet rozpuštěného elementárního chloru, chlornanu, kyseliny chlorné, rozpuštěného elementárního bromu, bromnanu a kyseliny bromné měřený společně a vyjádřený jako chlor Cl2

Rtuť vyjádřená jako Hg

Součet všech anorganických a organických sloučenin rtuti měřený společně a vyjádřený jako Hg.

ZÁVĚRY O BAT

1.   Technologie s využitím článků

BAT č. 1: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů je použití jednoho z níže uvedených postupů nebo jejich kombinace. Rtuťový výrobní postup nelze za žádných okolností považovat za BAT. Použití azbestových diafragem není považováno za BAT.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

Technologie s využitím bipolárního membránového výrobního postupu

Membránové moduly sestávají z anody a katody, které jsou odděleny membránou. V bipolárním uspořádání jsou jednotlivé membránové články elektricky zapojeny do série.

Obecně použitelné.

b

Technologie s využitím monopolárního membránového výrobního postupu

Membránové moduly sestávají z anody a katody, které jsou odděleny membránou. V monopolárním uspořádání jsou jednotlivé membránové články elektricky zapojeny paralelně.

Nepoužije se pro nové provozy s kapacitou > 20 kt/rok.

c

Diafragmový výrobní postup nepoužívající azbest

Diafragmové moduly používající diafragmy neobsahující azbest sestávají z anody a katody, které jsou odděleny diafragmou neobsahující azbest. Jednotlivé membránové články jsou elektricky zapojeny do série (bipolární) nebo paralelně (monopolární).

Obecně použitelné.

2.   Vyřazení rtuťových výrobních provozů z provozu nebo jejich konverze

BAT č. 2: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí rtuti a snížení množství odpadu kontaminovaného rtutí během vyřazování rtuťových výrobních provozů z provozu nebo jejich konverze je vypracovat a provést plán na vyřazení z provozu, který obsahuje všechny tyto charakteristiky:

i)

zapojení některých pracovníků, kteří mají zkušenosti s provozováním bývalého provozu, do všech etap zpracování a provádění,

ii)

zajištění postupů a pokynů pro všechny etapy provádění,

iii)

zajištění podrobného programu školení a dohledu pro pracovníky bez jakýchkoli zkušeností s manipulací se rtutí,

iv)

stanovení množství kovové rtuti, která má být získána zpět, a odhad množství odpadu, který má být zlikvidován, včetně kontaminace tohoto odpadu rtutí,

v)

zajištění pracovních prostorů, které jsou:

a)

zastřešené;

b)

opatřeny hladkou, svažující se, nepropustnou podlahou, která bude svádět rozlitou rtuť do sběrné jímky;

c)

dobře osvětlené;

d)

bez překážek a smetí, které může absorbovat rtuť;

e)

opatřeny zdrojem vody pro umytí;

f)

napojeny na zařízení pro čištění odpadních vod,

vi)

vyprazdňování článků a přesun kovové rtuti do kontejnerů za dodržení těchto podmínek:

a)

pokud možno udržovat systém uzavřený;

b)

smývání rtuti;

c)

pokud možno využívat gravitační přepravy;

d)

odstraňování tuhých nečistot ze rtuti v případě potřeby;

e)

plnění kontejnerů do ≤ 80 % jejich objemové kapacity;

f)

hermetické utěsnění kontejnerů po naplnění;

g)

umývání prázdných článků s následným naplněním vodou,

vii)

provádění všech demontážních a demoličních prací za dodržení těchto podmínek:

a)

pokud je to možné, nahrazení dělení zařízení za tepla dělením za studena;

b)

skladování kontaminovaného zařízení ve vhodných prostorech;

c)

časté umývání podlahy pracovního prostoru;

d)

rychlé odklizení rozlité rtuti pomocí odsávacího zařízení s filtry s aktivním uhlím;

e)

evidence jednotlivých částí odpadu;

f)

separace odpadu kontaminovaného rtutí od nekontaminovaného odpadu;

g)

dekontaminace odpadu kontaminovaného rtutí mechanickými a fyzikálními postupy (např. praním, ultrazvukovými vibracemi, vysavači), chemickou cestou (např. vypíráním chlornanem, chlorovanou solankou nebo peroxidem vodíku) a/nebo postupy tepelného zpracování (např. destilací/destilací v retortě);

h)

pokud je to možné, opětovné použití nebo recyklace dekontaminovaného zařízení;

i)

dekontaminace budovy, ve které se nachází hala elektrolyzérů, očištěním stěn a podlahy s následnou aplikací povlaku nebo nátěru, které zajistí nepropustnost povrchu v případě, že budova má být znovu využívána;

j)

dekontaminace nebo renovace sběrných systémů odpadních vod v provozu nebo jeho okolí;

k)

uzavření pracovního prostoru a čištění odsávaného vzduchu, jestliže se předpokládají vysoké koncentrace rtuti (např. pro vysokotlaké umývání); mezi způsoby čištění odsávaného vzduchu patří adsorpce na jódovaném nebo sířeném aktivním uhlí, vypírání chlornanem nebo chlorovanou solankou nebo přidání chloru za tvorby chloridu rtuťného;

l)

čištění odpadních vod obsahujících rtuť, včetně vody z praní ochranného vybavení;

m)

monitorování rtuti v ovzduší, vodě a odpadu, včetně přiměřené doby po vyřazení z provozu nebo konverzi,

viii)

v případě potřeby prozatímní skladování kovové rtuti na místě ve skladovacím zařízení, které je:

a)

dobře osvětlené a odolné vůči povětrnostním vlivům;

b)

vybavené vhodným sekundárním zachycovacím zařízením schopným zadržet 110 % tekutého objemu kteréhokoli jednotlivého kontejneru;

c)

bez překážek a smetí, které může absorbovat rtuť;

d)

vybaveno odsávacím zařízením s filtry s aktivním uhlím;

e)

periodicky kontrolováno jak vizuálně, tak pomocí zařízení na monitorování rtuti,

ix)

v případě potřeby dopravu, další potenciální úpravu a likvidaci odpadu.

BAT č. 3: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí rtuti do vody během vyřazování rtuťových výrobních provozů z provozu nebo jejich konverze je použití jednoho z níže uvedených postupů nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

a

Oxidace a výměna iontů

Oxidační činidla, jako jsou chlornany, chlor nebo peroxid vodíku, se používají k úplné přeměně rtuti na její oxidovanou formu, ze které je následně odstraněna iontově výměnnými pryskyřicemi.

b

Oxidace a srážení

Oxidační činidla, jako jsou chlornany, chlor nebo peroxid vodíku, se používají k úplné přeměně rtuti na její oxidovanou formu, ze které je následně odstraněna srážením jako sulfid rtuťnatý, s následnou filtrací.

c

Redukce a adsorpce na aktivním uhlí

Redukční činidla, jako je hydroxylamin, se používají k úplné přeměně rtuti na její elementární formu, ze které je následně odstraněna shlukováním a opětovným získáním kovové rtuti, s následnou adsorpcí na aktivním uhlí.

Úroveň environmentálního profilu spojená s BAT  (1) pro emise rtuti do vody, vyjádřená jako Hg na výstupu z jednotky pro zpracování rtuti během vyřazování z provozu nebo konverze je 3–15 μg/l v každodenně odebíraných 24hodinových vzorcích slévaných z podílů odpovídajících toku odpadních vod. Související monitorování je popsáno v BAT č. 7.

3.   Vznik odpadních vod

BAT č. 4: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení vzniku odpadních vod je použít kombinaci níže uvedených postupů.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

Recirkulace solanky

Vyčerpaná solanka z elektrolytických článků je znovu nasycena tuhou solí nebo odpařováním a vrácena zpět do článků.

Nepoužije se pro diafragmové výrobní provozy. Nepoužije se pro membránové výrobní provozy pracující se solankou získanou podzemním loužením, ve kterých jsou k dispozici bohaté zdroje soli a vody a slaný recipient, který toleruje vysoké úrovně emisí chloridu. Nepoužije se pro membránové výrobní provozy využívající odpuštěnou solanku v jiných výrobních jednotkách.

b

Recyklace dalších produktů vznikajících při výrobě

Produkty výrobního procesu v provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů, např. kondenzáty ze zpracování chloru, hydroxidu sodného / hydroxidu draselného a vodíku, se vracejí zpět do různých fází procesu. Stupeň recyklace je omezen požadavky na čistotu kapalného produktu, do kterého se recyklovaný produkt vrací, a na bilanci vody v provozu.

Obecně použitelné.

c

Recyklace odpadní vody obsahující sůl z jiných výrobních procesů

Odpadní vody obsahující sůl z jiných výrobních procesů jsou upravovány a vraceny zpět do solanky. Stupeň recyklace je omezen požadavky na čistotu solanky a na bilanci vody v provozu.

Nepoužije se na provozy, ve kterých dodatečná úprava této odpadní vody ruší environmentální přínosy.

d

Použití odpadní vody pro těžbu podzemním loužením

Odpadní voda z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je upravována a čerpána zpět do solného dolu.

Nepoužije se pro membránové výrobní provozy využívající odpuštěnou solanku v jiných výrobních jednotkách. Nepoužije se, jestliže je důl umístěn ve značně vyšší nadmořské výšce než provoz.

e

Zahušťování kalů z filtrace solanky

Kaly z filtrace solanky se zahušťují v tlakových filtrech, vakuových filtrech s rotačním bubnem nebo v odstředivkách. Zbytková voda se vrací do solanky.

Nepoužije se, jestliže kaly z filtrace solanky lze odstranit jako suchý koláč. Nepoužije se na provozy, které používají odpadní vodu pro těžbu podzemním loužením.

f

Nanofiltrace

Zvláštní typ membránové filtrace s velikostí pórů membrány přibližně 1 nm, používaný ke zkoncentrování síranu v odpuštěné solance, čímž se snižuje objem odpadní vody.

Použitelné pro membránové výrobní provozy s recirkulací solanky, jestliže je míra odpouštění solanky určována koncentrací síranu.

g

Postupy na snížení emisí chlorečnanů

Postupy na snížení emisí chlorečnanů jsou popsány v BAT č. 14. Tyto postupy snižují objem odpouštěné solanky.

Použitelné pro membránové výrobní provozy s recirkulací solanky, jestliže je míra odpouštění solanky určována koncentrací chlorečnanu.

4.   Energetická účinnost

BAT č. 5: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) k účinnému využití energie v procesu elektrolýzy je použít kombinaci níže uvedených postupů.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

Vysoce výkonné membrány

Vysoce výkonné membrány vykazují nízké napěťové ztráty a vysoké proudové výtěžky při současném zajištění mechanické a chemické stability za daných provozních podmínek.

Použitelné pro membránové výrobní provozy v případě obnovy membrán na konci jejich životnosti.

b

Diafragmy neobsahující azbest

Diafragmy neobsahující azbest sestávají z fluorovaného uhlovodíkového polymeru a výplní, jako je oxid zirkoničitý. Tyto diafragmy vykazují nižší ohmická přepětí než azbestové diafragmy.

Obecně použitelné

c

Vysoce výkonné elektrody a povlaky

Elektrody a povlaky se zlepšeným uvolňováním plynu (nízké přepětí způsobené bublinami plynu) a nízká přepětí elektrod.

Použitelné v případě obnovy povlaků na konci jejich životnosti.

d

Solanka o vysoké čistotě

Solanka je dostatečně vyčištěná, aby se minimalizovala kontaminace elektrod a diafragem/membrán, což by jinak mohlo zvýšit spotřebu energie.

Obecně použitelné.

BAT č. 6: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) je maximalizovat využití vedlejšího produktu z elektrolýzy – vodíku – jako chemického činidla nebo paliva.

Popis

Vodík lze využít v chemických reakcích (např. při výrobě čpavku, peroxidu vodíku, kyseliny chlorovodíkové a methanolu; redukci organických sloučenin; hydrogenačním odsiřování ropy; hydrogenaci olejů a tuků; zakončení řetězové reakce při výrobě polyolefinů) nebo jako palivo v procesu spalování při výrobě páry a/nebo elektrické energie nebo k vytápění pece. Míra využití vodíku závisí na řadě faktorů (např. poptávce po vodíku jako chemickém činidle v daném místě, potřebě páry v daném místě a vzdálenosti k potenciálním uživatelům).

5.   Monitorování emisí

BAT č. 7: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) je monitorování emisí do ovzduší a vody pomocí postupů monitorování v souladu s normami EN s alespoň níže uvedenou minimální četností. Pokud nejsou k dispozici normy EN, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO nebo jiných mezinárodních či vnitrostátních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.

Environmentální médium

Látka (látky)

Vzorkovací místo

Metoda

Norma (normy)

Minimální četnost monitorování

Monitorování související s

Ovzduší

Chlor a oxid chloričitý vyjádřené jako Cl2  (2)

Výstup z absorpční jednotky chloru

Elektrochemické články

Neexistuje žádná norma EN nebo ISO

Nepřetržitě

Absorpce v roztoku s následnou analýzou

Neexistuje žádná norma EN nebo ISO

Každoročně (nejméně tři po sobě jdoucí hodinová měření)

BAT č. 8

Voda

Chlorečnany

V místě, kde emise opouštějí zařízení

Iontová chromatografie

EN ISO 10304–4

Měsíčně

BAT č. 14

Chloridy

Odpouštění solanky

Iontová chromatografie nebo průtoková analýza

EN ISO 10304–1 nebo EN ISO 15682

Měsíčně

BAT č. 12

Volný chlor (2)

V blízkosti zdroje

Redukční potenciál

Neexistuje žádná norma EN nebo ISO

Nepřetržitě

V místě, kde emise opouštějí zařízení

Volný chlor

EN ISO 7393–1 nebo –2

Měsíčně

BAT č. 13

Halogenované organické sloučeniny

Odpouštění solanky

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX)

Příloha A normy EN ISO 9562

Každoročně

BAT č. 15

Rtuť

Výpusť z jednotky pro zpracování rtuti

Atomová absorpční spektrometrie nebo atomová fluorescenční spektrometrie

EN ISO 12846 nebo EN ISO 17852

Denně

BAT č. 3

Sírany

Odpouštění solanky

Iontová chromatografie

EN ISO 10304–1

Každoročně

Příslušné těžké kovy (např. nikl, měď)

Odpouštění solanky

Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem nebo hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

EN ISO 11885 nebo EN ISO 17294-2

Každoročně

6.   Emise do ovzduší

BAT č. 8: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení řízeně odváděných emisí chloru a oxidu chloričitého do ovzduší ze zpracování chloru je navrhnout, udržovat a provozovat absorpční jednotku chloru, která zahrnuje vhodnou kombinaci těchto charakteristik:

i)

absorpční jednotka založená na výplňových kolonách a/nebo proudových vývěvách s alkalickým roztokem (např. roztokem hydroxidu sodného) jako prací kapalinou,

ii)

mokrá pračka s dávkovacím zařízením peroxidu vodíku nebo samostatná mokrá pračka s možností použít peroxid vodíku v případě potřeby ke snížení koncentrací oxidu chloričitého,

iii)

velikost vhodná pro nejhorší možný scénář (odvozená z posouzení rizik), pokud jde o celkové množství a průtočné množství vyrobeného chloru (absorpce celé produkce haly elektrolyzérů po dostatečnou dobu do odstavení provozu),

iv)

velikost dodávky prací kapaliny a skladovací kapacita dostatečné pro zajištění přebytku za všech okolností,

v)

v případě výplňových kolon by jejich velikost měla být schopná zabránit zaplavení za všech okolností,

vi)

zabránění proniknutí kapalného chloru do absorpční jednotky,

vii)

zabránění zpětného toku prací kapaliny do chlorového systému,

viii)

prevence srážení tuhých látek v absorpční jednotce,

ix)

použití výměníků tepla k omezení teploty v absorpční jednotce pod 55 °C za všech okolností,

x)

dodávka ředícího vzduchu za absorpcí chloru s cílem zabránit vytvoření výbušných směsí plynů,

xi)

použití konstrukčních materiálů, které odolávají extrémně korozivnímu prostředí za všech okolností,

xii)

použití záložního zařízení, např. další pračky v sérii s pračkou, která je v provozu, havarijní nádrž s prací kapalinou, která je do pračky dopravována gravitačně, záložní a náhradní ventilátory, záložní a náhradní čerpadla,

xiii)

zajištění nezávislého záložního systému napájení pro rozhodující elektrické zařízení,

xiv)

zajištění automatického spínače záložního systému pro případ havarijních situací, včetně periodických zkoušek tohoto systému a spínače,

xv)

zajištění monitorovacího a poplachového systému pro tyto parametry:

a)

chlor na výstupu z absorpční jednotky a v okolí;

b)

teplota pracích kapalin;

c)

redukční potenciál a alkalita pracích kapalin;

d)

sací tlak;

e)

průtočné množství pracích kapalin.

Úroveň emisí spojená s BAT pro chlor a oxid chloričitý, měřená společně a vyjádřená jako Cl2, je 0,2–1,0 mg/m3, jako průměrná hodnota posledních tří po sobě jdoucích hodinových měření prováděných alespoň jednou ročně na výstupu z absorpční jednotky chloru. Související monitorování je popsáno v BAT č. 7.

BAT č. 9: Použití chloridu uhličitého k eliminaci chloridu dusitého nebo k opětovnému získání chloru z koncového plynu není považováno za BAT.

BAT č. 10: Použití chladiv s vysokým potenciálem globálního oteplování, v každém případě vyšším než 150 (např. mnohé fluorované uhlovodíky (HFC)), v nových jednotkách pro zkapalňování chloru nelze považovat za BAT.

Popis

Mezi vhodná chladiva patří např.:

kombinace oxidu uhličitého a čpavku ve dvou chladicích okruzích,

chlor,

voda.

Použitelnost

Při výběru chladiva by se mělo přihlédnout k provozní bezpečnosti a energetické účinnosti.

7.   Emise do vody

BAT č. 11: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí látek znečišťujících vodu je použít vhodnou kombinaci níže uvedených postupů.

 

Technika

Popis

a

Techniky začleněné do výrobního postupu (3)

Postupy, které zabraňují tvorbě znečišťujících látek nebo ji omezují

b

Čištění odpadní vody u zdroje (3)

Postupy ke snížení množství znečišťujících látek nebo jejich zpětné získání před jejich vypuštěním

c

Předčištění odpadní vody (4)

Postupy ke snížení množství znečišťujících látek před konečným čištěním odpadní vody

d

Konečné čištění odpadní vody (4)

Konečné čištění odpadní vody mechanickými, fyzikálně-chemickými a/nebo biologickými postupy před vypuštěním do recipientu

BAT č. 12: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí chloridů do vody z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je použít kombinaci postupů uvedených v BAT č. 4.

BAT č. 13: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí volného chloru do vody z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je čistit proudy odpadních vod obsahující volný chlor co nejblíže zdroje, aby se zabránilo stripování chloru a/nebo tvorbě halogenovaných organických sloučenin použitím jednoho z níže uvedených postupů nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

a

Chemická redukce

Volný chlor je zlikvidován reakcí s redukčními činidly, jako jsou siřičitany a peroxid vodíku, v promíchávaných nádržích.

b

Katalytický rozklad

Volný chlor se rozkládá na chlorid a kyslík v katalytických reaktorech s pevným ložem. Katalyzátorem může být oxid niklu aktivovaný železem na oxidu hlinitém.

c

Tepelný rozklad

Volný chlor se tepelným rozkladem při teplotě přibližně 70 °C přemění na chloridy a chlorečnany. Vznikající odpadní voda se musí dále čistit za účelem snížení emisí chlorečnanů a bromičnanů (BAT č. 14).

d

Rozklad kyselinou

Volný chlor se rozkládá okyselením s následným uvolněním a opětovným získáním chloru. Rozklad kyselinou lze provádět v samostatném reaktoru nebo recyklací odpadní vody do systému solanky. Stupeň recyklace odpadní vody do okruhu solanky je omezen bilancí vody v provozu.

e

Recyklace odpadní vody

Proudy odpadní vody z provozu na výrobu chloru, které obsahují volný chlor, se recyklují do jiných výrobních jednotek.

Úroveň emisí spojená s BAT pro volný chlor, vyjádřená jako Cl2, je 0,05–0,2 mg/l v jednotlivých vzorcích odebíraných nejméně jednou měsíčně v místě, ve kterém emise opouštějí zařízení. Související monitorování je popsáno v BAT č. 7.

BAT č. 14: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí chlorečnanů do vody z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je použití jednoho z níže uvedených postupů nebo jejich kombinace.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

Vysoce výkonné membrány

Membrány vykazující vysoké proudové výtěžky, které snižují tvorbu chlorečnanů při současném zajištění mechanické a chemické stability za daných provozních podmínek.

Použitelné pro membránové výrobní provozy v případě obnovy membrán na konci jejich životnosti.

b

Vysoce výkonné povlaky

Povlaky s nízkými elektrodovými přepětími vedoucí ke snížené tvorbě chlorečnanů a zvýšené tvorbě kyslíku na anodě.

Použitelné v případě obnovy povlaků na konci jejich životnosti. Použitelnost může být omezena požadavky na kvalitu vyráběného chloru (koncentraci kyslíku).

c

Solanka o vysoké čistotě

Solanka je dostatečně vyčištěná, aby se minimalizovala kontaminace elektrod a diafragem/membrán, což by jinak mohlo zvýšit tvorbu chlorečnanů.

Obecně použitelné.

d

Okyselení solanky

Před elektrolýzou se solanka okyselí za účelem snížení tvorby chlorečnanů. Stupeň okyselení je omezen měrným odporem použitého zařízení (např. membrán a anod).

Obecně použitelné.

e

Redukce kyselinou

Chlorečnany se redukují kyselinou chlorovodíkovou o hodnotě pH = 0 a teplotách vyšších než 85 °C.

Nepoužije se pro provozy s otevřeným solankovým okruhem.

f

Katalytická redukce

Chlorečnany se redukují v tlakovém reaktoru se skrápěným ložem v třífázové reakci pomocí vodíku a rhodiového katalyzátoru na chloridy.

Nepoužije se pro provozy s otevřeným solankovým okruhem.

g

Využití proudů odpadních vod obsahujících chlorečnany v jiných výrobních jednotkách

Proudy odpadních vod z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů se recyklují do jiných výrobních jednotek, nejčastěji do solankového systému jednotky na výrobu chlorečnanu sodného.

Použití je omezeno na závody, které mohou využít proudy odpadních vod této kvality v jiných výrobních jednotkách.

BAT č. 15: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení emisí halogenovaných organických sloučenin do vody z provozu na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je použití kombinace níže uvedených postupů.

 

Technika

Popis

a

Výběr a kontrola soli a pomocných materiálů

Sůl a pomocné materiály jsou vybírány a kontrolovány za účelem snížení úrovně organických nečistot v solance.

b

Čištění vody

Pro čištění provozní vody lze použít postupy, jako je membránová filtrace, výměna iontů, ozařování ultrafialovým světlem a adsorpce na aktivním uhlí, čímž se sníží úroveň organických nečistot v solance.

c

Výběr a kontrola zařízení

Zařízení, jako jsou články, trubky, ventily a čerpadla, se pečlivě vybírají za účelem snížení potenciálního úniku organických nečistot do solanky.

8.   Vznik odpadů

BAT č. 16: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení množství spotřebované kyseliny sírové zasílané k likvidaci je použití jednoho z níže uvedených postupů nebo jejich kombinace. Neutralizace spotřebované kyseliny sírové ze sušení chloru dosud nepoužitými činidly se nepovažuje za BAT.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

Použití v závodě nebo mimo něj

Spotřebovaná kyselina se využívá k jiným účelům, např. na řízení pH v provozní a odpadní vodě nebo k likvidaci přebytečných chlornanů.

Použitelné v závodech, ve kterých existuje poptávka po spotřebované kyselině této kvality v závodě nebo mimo něj.

b

Opětovné zahušťování

Spotřebovaná kyselina se znovu zahušťuje v závodě nebo mimo něj v odpařovačích s uzavřenou smyčkou nepřímým ohřevem za využití vakua nebo zesílením s využitím oxidu sírového.

Opětovné zahušťování mimo závod je omezeno na závody, u kterých má poskytovatel služby provozovnu v okolí.

Úroveň environmentálního profilu spojená s BAT pro množství spotřebované kyseliny sírové určené k odstranění, vyjádřená jako H2SO4 (96 % hmotnostních), je ≤ 0,1 kg na tunu vyrobeného chloru.

9.   Sanace starých zátěží

BAT č. 17: Nejlepší dostupnou technikou (BAT) ke snížení kontaminace půdy, podzemní vody a ovzduší i k zastavení rozptylování znečišťujících látek a jejich přenosu do bioty z kontaminovaných zařízení na výrobu chloru a alkalických hydroxidů je navrhnout a realizovat plán sanace starých zátěží, který zahrnuje všechny tyto charakteristiky:

i)

zavedení mimořádných postupů za účelem přerušení expozičních cest a rozšiřování kontaminace,

ii)

předběžnou studii s cílem identifikovat původ, rozsah a složení kontaminace (např. rtuť, PCDD/PCDF, polychlorované naftaleny),

iii)

popis kontaminace, včetně průzkumů a vypracování zprávy,

iv)

posouzení rizik v průběhu času a v prostoru v závislosti na současném a schváleném budoucím využití závodu,

v)

vypracování technického projektu včetně:

a)

dekontaminace a/nebo trvalého zapouzdření;

b)

harmonogramů;

c)

plánu monitorování;

d)

finančního plánování a investic potřebných k dosažení cíle,

vi)

realizace technického projektu tak, aby závod s přihlédnutím ke svému současnému a schválenému budoucímu využití již nepředstavoval žádné významné riziko pro lidské zdraví ani životní prostředí. Na základě jiných závazků může být nutné realizovat technický projekt podle přísnějších požadavků,

vii)

pro plochu zařízení lze v případě potřeby uplatnit omezení z důvodu zbytkové kontaminace a s přihlédnutím k současnému a schválenému budoucímu využití závodu,

viii)

související monitorování plochy zařízení a jejího okolí za účelem ověření, zda bylo dosaženo stanovených cílů a zda tento stav trvá.

Popis

Plán sanace starých zátěží je často navrhován a prováděn po přijetí rozhodnutí o vyřazení závodu z provozu, ačkoli mohou vzniknout i jiné požadavky, na základě kterých je nutno zpracovat (částečný) plán sanace závodu, přičemž závod je stále ještě v provozu.

Některé charakteristiky plánu sanace starých zátěží se v závislosti na jiných požadavcích mohou překrývat, být vynechány nebo prováděny v jiném pořadí.

Použitelnost

Použitelnost BAT č. 17 v) až 17 viii) je podmíněna výsledky posouzení rizik dle BAT č. 17 iv).

SLOVNÍČEK POJMŮ

Anoda

Elektroda, kterou elektrický proud vtéká do polarizovaného elektrického zařízení. Její polarita může být kladná nebo záporná. V elektrolytických článcích dochází na kladně nabité anodě k oxidaci.

Azbest

Soubor šesti přirozeně se vyskytujících křemičitých minerálů komerčně využívaných kvůli jejich vhodným fyzikálním vlastnostem. Chryzotil (také nazývaný bílý azbest) je jediná forma azbestu používaná v diafragmových výrobních provozech.

Solanka

Roztok nasycený nebo téměř nasycený chloridem sodným nebo chloridem draselným.

Katoda

Elektroda, kterou elektrický proud vytéká z polarizovaného elektrického zařízení. Její polarita může být kladná nebo záporná. V elektrolytických článcích dochází na záporně nabité katodě k redukci.

Elektroda

Elektrický vodič používaný k vytvoření kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu.

Elektrolýza

Průchod stejnosměrného elektrického proudu ionizovanou látkou, v důsledku čehož dochází na elektrodách k chemickým reakcím. Ionizovaná látka je buď roztavená, nebo rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle.

EN

Evropská norma přijatá Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

HFC

Fluorovaný uhlovodík.

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci nebo norma přijatá touto organizací.

Přepětí

Rozdíl napětí mezi termodynamicky stanoveným redukčním potenciálem poloviční reakce a potenciálem, při kterém je experimentálně pozorována redoxní reakce. V elektrolytickém článku přepětí vede k větší spotřebě energie, než vyplývá z termodynamického předpokladu pro průběh reakce.

PCDD

Polychlorovaný dibenzo-p-dioxin.

PCDF

Polychlorovaný dibenzofuran.


(1)  Vzhledem k tomu, že se tato úroveň environmentálního profilu nevztahuje k normálním provozním podmínkám, nejedná se o úroveň emisí spojenou s nejlepšími dostupnými technikami ve smyslu čl. 3 bodu 13 směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU).

(2)  Monitorování zahrnuje nepřetržité i periodické monitorování, jak je uvedeno.

(3)  Jsou součástí BAT č. 1, č. 4, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15.

(4)  V rámci oblasti působnosti referenčního dokumentu o BAT pro běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů / systémy managementu v chemickém průmyslu (CWW BREF).


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

11.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/49


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 1/2013

ze dne 28. listopadu 2013

o změně přílohy 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

(2013/733/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, a zejména na článek 11 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dnem 1. června 2002.

(2)

Příloha 10 dohody se týká uznávání kontrol dodržování obchodních norem pro ovoce a zeleninu.

(3)

Podle článku 6 přílohy 10 dohody se pracovní skupina pro ovoce a zeleninu zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s přílohou 10 a jejím prováděním a pravidelně hodnotí stav právních a správních předpisů stran v oblastech, na které se vztahuje příloha 10. Zejména může předkládat výboru návrhy na úpravu a aktualizaci jejích dodatků. Pracovní skupina dospěla k závěru, že obsah článků a dodatků přílohy 10 by měl být upraven,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2013.

V Bernu dne 28. listopadu 2013.

Za Společný výbor pro zemědělství

vedoucí delegace Evropské unie

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

předseda a vedoucí švýcarské delegace

Jacques CHAVAZ

tajemník výboru

Michaël WÜRZNER


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA 10

O UZNÁVÁNÍ KONTROL DODRŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO OVOCE A ZELENINU

Článek 1

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na ovoce a zeleninu určené ke spotřebě v čerstvém nebo sušeném stavu, pro které Evropská unie stanovila obchodní normy nebo je uznala jako alternativní k obecné normě na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), s výjimkou citrusových plodů.

Článek 2

Cíl

1.   Produkty uvedené v článku 1 pocházející ze Švýcarska nebo pocházející z Evropské unie a zpětně vyvezené do Evropské unie ze Švýcarska, které jsou doprovázeny osvědčením o shodě uvedeným v článku 3, nepodléhají v Evropské unii kontrolám shody před propuštěním na celní území Evropské unie.

2.   Spolkový úřad pro zemědělství je pověřen prováděním kontrol shody s normami Evropské unie nebo rovnocennými normami pro produkty pocházející ze Švýcarska a pro produkty pocházející z Evropské unie a zpětně vyvezené do Evropské unie ze Švýcarska. Úřad může přenést za tím účelem své pravomoci k vykonávání těchto kontrol na orgány uvedené v dodatku, a to za těchto podmínek:

Spolkový úřad pro zemědělství oznámí Evropské komisi orgány zmocněné k provádění kontrol.

Tyto orgány vydávají osvědčení uvedená v článku 3.

Zmocněné orgány musejí mít kontrolory, kteří podstoupili školení schválené Spolkovým úřadem pro zemědělství, zařízení a vybavení potřebné pro provádění kontrol a analýz nezbytných k vykonávání kontrol a vhodné komunikační prostředky.

3.   Provádí-li Švýcarsko kontroly shody s obchodními normami u produktů uvedených v článku 1 před jejich propuštěním na švýcarské celní území, přijme předpisy, které jsou rovnocenné s předpisy podle této přílohy pro osvobození produktů pocházejících z Evropské unie od těchto kontrol.

Článek 3

Osvědčení o shodě

1.   Pro účely této přílohy se „osvědčením o shodě“ rozumí:

buď osvědčení uvedené v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny (2),

nebo osvědčení uvedené v dodatku 2 k této příloze,

nebo osvědčení UN/ECE podle přílohy Ženevského protokolu o normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny, skořápkových plodů a sušeného ovoce,

nebo osvědčení OECD podle přílohy rozhodnutí Rady OECD o používání mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu.

2.   Zásilky produktů pocházejících ze Švýcarska a produktů pocházejících z Evropské unie a zpětně vyvezených do Evropské unie ze Švýcarska musejí být doprovázeny osvědčením o shodě až do svého propuštění do volného oběhu na území Evropské unie.

3.   Osvědčení o shodě musí být opatřeno razítkem některého z orgánů uvedených v dodatku 1 k této příloze.

4.   Je-li přenesení pravomocí podle čl. 2 odst. 2 na některý z takto zmocněných kontrolních orgánů zrušeno, nejsou již pro účely této přílohy osvědčení o shodě vydaná tímto orgánem uznávána.

Článek 4

Výměna informací

1.   Strany si podle článku 8 dohody mimo jiné vzájemně předají seznamy příslušných orgánů a zmocněných kontrolních orgánů. Evropská komise oznámí Spolkovému úřadu pro zemědělství všechny nesrovnalosti a porušení platných norem jakosti zjištěné ohledně shody zásilek ovoce a zeleniny pocházejících ze Švýcarska nebo pocházejících z Evropské unie a zpětně vyvezených do Evropské unie ze Švýcarska, které jsou doprovázeny osvědčením o shodě.

2.   Za účelem zjišťování shody s podmínkami stanovenými čl. 2 odst. 2 třetí odrážce Spolkový úřad pro zemědělství na žádost Komise souhlasí s prováděním společných kontrol v zařízeních zmocněných orgánů.

3.   Společné kontroly se provádějí v souladu s postupem navrženým pracovní skupinou pro ovoce a zeleninu a přijatým výborem.

Článek 5

Ochranná doložka

1.   Domnívá-li se některá strana, že druhá strana nedodržela závazek podle této přílohy, zahájí strany konzultace.

2.   Smluvní strana, která požádá o konzultace, poskytne druhé straně všechny informace potřebné k podrobnému prozkoumání příslušného případu.

3.   Zjistí-li se, že zásilky ovoce a zeleniny pocházející ze Švýcarska nebo pocházející z Evropské unie a zpětně vyvezené do Evropské unie ze Švýcarska, které jsou doprovázeny osvědčením o shodě, nevyhovují platným normám a může-li jakékoliv zpoždění snížit účinnost opatření pro potírání podvodů nebo narušit hospodářskou soutěž, mohou být přijata dočasná ochranná opatření bez předchozí konzultace za předpokladu, že budou konzultace zahájeny co nejdříve po přijetí těchto opatření.

4.   Jestliže při konzultacích podle odstavců 1 nebo 3 nedosáhly strany dohody do tří měsíců od zahájení konzultací, může strana, která požádala o konzultace nebo která přijala opatření podle odstavce 3, přijmout vhodná ochranná opatření, která mohou zahrnovat částečné nebo úplné pozastavení této přílohy.

Článek 6

Pracovní skupina pro ovoce a zeleninu

1.   Pracovní skupina pro ovoce a zeleninu zřízená podle čl. 6 odst. 7 dohody se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s touto přílohou a jejím prováděním. Pravidelně hodnotí stav právních a správních předpisů stran v oblastech, na které se vztahuje tato příloha.

2.   Zejména může předkládat výboru návrhy na úpravu a aktualizaci jejích dodatků.

Dodatek 1

Švýcarské kontrolní orgány oprávněné k vydávání osvědčení o shodě podle přílohy 10 článku 3

Qualiservice

P.O. BOX 7960

CH-3001 Bern

Dodatek 2

Image


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.