ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.321.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 321

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
30. listopadu 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1202/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno

1

 

 

Opravy

 

*

Oprava Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1)

6

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1202/2013

ze dne 20. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Téměř všem produktům pocházejícím ze zemí západního Balkánu Unie od roku 2000 udělila bezcelní přístup na trh Unie. Tento režim je stanoven nařízením Rady (ES) č. 1215/2009 (2).

2)

S výjimkou Kosova (3) využívají preferenčních obchodních režimů, včetně jednotlivých celních kvót, podle dohod o stabilizaci a přidružení nebo prozatímních dohod týkajících se obchodu a obchodních záležitostí uzavřených s těmito zeměmi všechny země západního Balkánu.

3)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 stanovilo celkovou celní kvótu 50 000 hl vína přístupnou dle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ všem zvýhodněným zemím a územím, v závislosti na předchozím vyčerpání konkrétních celních kvót stanovených v dohodách o stabilizaci a přidružení a v prozatímních dohodách.

4)

Pro socioekonomický rozvoj Kosova, které prokázalo potenciál vyvážet víno, je nezbytný stabilní přístup na trh Unie. Pokud nebude otevřena jednotlivá celní kvóta, kosovští výrobci vína nebudou schopni předvídat svůj vývoz.

5)

Je vhodné přidělit konkrétní roční celní kvótu 20 000 hl na dovoz vína z Kosova do Unie a úměrně snížit celkovou roční celní kvótu dostupnou všem zvýhodněným zemím a územím z 50 000 hl na 30 000 hl.

6)

Přidělení konkrétní celní kvóty lze dosáhnout zrušením stávající celkové celní kvóty a otevřením dvou nových kvót, jejichž celkový součet se rovná součtu zrušených celních kvót.

7)

Je rovněž vhodné zavést mechanismus, který by vyloučil právní nejistotu ohledně celních kvót dostupných v den vstupu tohoto nařízení v platnost a zabránil tomu, aby celkový objem koncesí překročil 50 000 hl.

8)

Vzhledem k tomu, že celkový objem koncesí se nemění, odvětví vína v Unii není tímto nařízením ovlivněno. Konkrétní koncese stanovené v dohodách o stabilizaci a přidružení a v prozatímních dohodách tímto nařízením rovněž nejsou ovlivněna.

9)

Toto nařízení neovlivňuje závazky Unie v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a nevyžaduje proto výjimku WTO.

10)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1215/2009

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

V článku 7a se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 3. prosince 2013. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

2)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Od 3. prosince 2013 do 31. prosince 2013 se použijí následující přechodná opatření:

1)

Nové celní kvóty pod pořadovými čísly 09.1530 a 09.1560 by měly poměrně převzít zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013 takto:

a)

Počáteční objem celní kvóty 09.1530 se vypočítá podle následujícího vzorce:

0,6 x zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013.

b)

Počáteční objem celní kvóty 09.1560 se vypočítá podle následujícího vzorce:

0,4 x zůstatek celní kvóty 09.1515 ke dni 3. prosince 2013.

c)

Oba počáteční objemy by měly být zaokrouhleny na celou jednotku (hektolitr).

2)

Očekávané (dosud nepřidělené) žádosti o celní kvóty týkající se celní kvóty 09.1515 se převedou na celní kvóty 09.1530 nebo 09.1560, v závislosti na původu vína.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. listopadu 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktu

Roční objem kvóty (1)

Zvýhodněné země a území

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

15 tun

celní území Kosova

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

20 tun

celní území Kosova

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

45 tun

celní území Kosova

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený; solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

30 tun

celní území Kosova

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno.

30 000 hl

Albánie (2) Bosna a Hercegovina (3), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4), Černá Hora (5), Srbsko (6), celní území Kosova (7)

Osvobození

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno.

20 000 hl

celní území Kosova

Osvobození


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Černé Hory, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z celního území Kosova, závisí na předchozím vyčerpání celní kvóty stanovené v tomto nařízení. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1560.“


Opravy

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/6


Oprava Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

( Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1 )

1.

Strana 4, 20. bod odůvodnění

Místo:

„Při podání oznámení Radě, Komis,i ESRB a orgánu EBA předloží příslušné podklady…“

má být:

„Při podání oznámení Radě, Komisi, ESRB a orgánu EBA předloží příslušné podklady…“

2.

Strana 5, 37. bod odůvodnění

Místo:

„S cílem zajistit, aby byl kapitál uvnitř skupiny vhodně rozložena aby byl v případě…“

má být:

„S cílem zajistit, aby byl kapitál uvnitř skupiny vhodně rozložen a aby byl v případě…“

3.

Strana 8, 61. bod odůvodnění

Místo:

„Komise by s přihlédnutím k příspěvku Evropské centrální banky (dálen jen ‚ECB‘) měla…“

má být:

„Komise by s přihlédnutím k příspěvku Evropské centrální banky (dále jen ‚ECB‘) měla…“

4.

Strana 13, 100. bod odůvodnění

Místo:

„Vzhledem k tomu, že předem nelze s jistotu vědět, která konkrétní aktiva…“

má být:

„Vzhledem k tomu, že předem nelze s jistotou vědět, která konkrétní aktiva…“

5.

Strana 17, 134. bod odůvodnění

Místo:

„… se nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech toto nařízení nezvýhodňuje ani nediskriminuje druhy vlastnictví spadající do oblasti…“

má být:

„… se nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech, toto nařízení nezvýhodňuje ani nediskriminuje druhy vlastnictví spadající do oblasti…“

6.

Strana 18, čl. 4 odst. 1 bod 2

Místo:

„… osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES, která podléhají požadavkům stanoveným…“

má být:

„… osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES, která podléhá požadavkům stanoveným…“

7.

Strana 19, čl. 4 odst. 1 bod 7

Místo:

„… nebo mimounijní alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice;“

má být:

„… nebo mimounijní alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. aa) uvedené směrnice;“

8.

Strana 19, čl. 4 odst. 1 bod 19

Místo:

„19)

‚společností spravující aktiva‘ společnost spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES a správce alternativního investičního fondu ve smyslu směrnice 2011/61/EU včetně, není-li stanoveno jinak, subjektů ze třetích zemí vykonávajících obdobné činnosti, které podléhají právním předpisům třetí země…“

má být:

„19)

‚společností spravující aktiva‘ společnost spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES nebo správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU včetně, není-li stanoveno jinak, subjektů ze třetích zemí vykonávajících obdobné činnosti a podléhajících právním předpisům třetí země…“

9.

Strana 20, čl. 4 odst. 1 bod 25 písm. a)

Místo:

„… investičního podniku, kdyby byly usazeny v Unii,“

má být:

„… investičního podniku, kdyby byl usazen v Unii,“

10.

Strana 20, čl. 4 odst. 1 bod 26

Místo:

„… avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/ES;“

má být:

„… avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. f) a g) směrnice 2009/138/ES;“

11.

Strana 20, čl. 4 odst. 1 bod 27 písm. h)

Místo:

„h)

pojišťovací holdingová společnost;“

má být:

„h)

pojišťovací holdingová společnost ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. f) směrnice 2009/138/ES;“

12.

Strana 20, čl. 4 odst. 1 bod 27 písm. i) až j)

V čl. 4 odst. 1 bodě 27 se písmena i) až j) vypouští.

13.

Strana 23, čl. 4 odst. 1 bod 71

Místo:

„71)

‚použitelným kapitálem‘ součet:

a)

kapitálu tier 1 uvedeného v článku 25;

b)

kapitálu tier 2 uvedeného v článku 71, který je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1;“

má být:

„71)

‚použitelným kapitálem‘:

a)

pro účely hlavy III části druhé součet:

i)

kapitálu tier 1 uvedeného v článku 25 bez použití odpočtu podle čl. 36 odst. 1 písm. k) bodu i)

ii)

kapitálu tier 2 uvedeného v článku 71, který je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1 vypočítaného podle bodu i) tohoto písmena;

b)

pro účely článku 97 a části čtvrté součet:

i)

kapitálu tier 1 uvedeného v článku 25;

ii)

kapitálu tier 2 uvedeného v článku 71, který je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1;“

14.

Strana 24, čl. 4 odst. 1 bod 82

Místo:

„82)

‚repem‘ a ‚reverzním repem‘ jakákoli dohoda, v rámci níž instituce nebo její protistrana převádí cenné papíry nebo komodity nebo zaručené právní nároky k jednomu z následujícího:

a)

k cenným papírům nebo komoditám, pokud uvedenou záruku poskytuje uznaná burza, která je držitelem práv k těmto cenným papírům nebo komoditám, a pokud dohoda instituci nedovoluje určitý cenný papír nebo komoditu převést nebo zastavit najednou více než jedné straně, se současným závazkem zpětného odkupu těchto cenných papírů nebo komodit,

b)

k náhradním cenným papírům či komoditám stejného druhu za stanovenou cenu k datu, které je určeno nebo má být určeno převodcem, přičemž u instituce, jež cenné papíry či komodity prodává, jde o repo, a u instituce, jež cenné papíry či komodity kupuje, jde o reverzní repo;“

má být:

„82)

‚repem‘ a ‚reverzním repem‘ jakákoli dohoda, v rámci níž instituce nebo její protistrana převádí cenné papíry nebo komodity nebo zaručené právní nároky k cenným papírům nebo komoditám, pokud uvedenou záruku poskytuje uznaná burza, která je držitelem práv k těmto cenným papírům nebo komoditám, a pokud dohoda instituci nedovoluje určitý cenný papír nebo komoditu převést nebo zastavit najednou více než jedné straně, se současným závazkem zpětného odkupu těchto cenných papírů nebo komodit, nebo k náhradním cenným papírům či komoditám stejného druhu za stanovenou cenu k datu, které je určeno nebo má být určeno převodcem, přičemž u instituce, jež cenné papíry či komodity prodává, jde o repo, a u instituce, jež cenné papíry či komodity kupuje, jde o reverzní repo;“

15.

Strana 25, čl. 4 odst. 1 bod 91

Místo:

„91)

‚obchodní expozicí‘ současná expozice člena clearingového systému variační marži, kterou má obdržet, ale dosud neobdržel, a potenciální budoucí expozice člena clearingového systému nebo klienta ústřední protistrany vyplývající z transakcí uvedených v čl. 301 odst. 1 písm. a) až e), jakož i počáteční marže;“

má být:

„91)

‚obchodní expozicí‘ současná expozice vůči ústřední protistraně vyplývající ze smluv a transakcí uvedených v čl. 301 odst. 1 písm. a) až e), včetně variační marže, kterou má člen clearingového systému nebo klient obdržet, ale dosud neobdržel, a jakákoli potenciální budoucí expozice člena clearingového systému nebo klienta vůči ústřední protistraně vyplývající z uvedených smluv a transakcí, jakož i počáteční marže;“

16.

Strana 27, čl. 6 odst. 2

Místo:

„2.   Od instituce, která je buď dceřiným podnikem v členském státě, v němž je povolena a kde podléhá dohledu, nebo mateřským podnikem, ani instituce, která je zahrnuta do konsolidace podle článku 19, se nevyžaduje, aby na individuálním základě plnila povinnosti stanovené v článcích 89, 90 a 91.“

má být:

„2.   Od instituce, která je buď dceřiným podnikem v členském státě, v němž je povolena a kde podléhá dohledu, nebo mateřským podnikem, ani instituce, která je zahrnuta do konsolidace podle článku 18, se nevyžaduje, aby na individuálním základě plnila povinnosti stanovené v článcích 89, 90 a 91.“

17.

Strana 27, čl. 6 odst. 3

Místo:

„3.   Od instituce, která je buď mateřským, nebo dceřiným podnikem, a instituce, která je zahrnuta do konsolidace podle článku 19, se nevyžaduje, aby na individuálním základě plnila povinnosti stanovené v části osmé.“

má být:

„3.   Od instituce, která je buď mateřským, nebo dceřiným podnikem, ani instituce, která je zahrnuta do konsolidace podle článku 18, se nevyžaduje, aby na individuálním základě plnila povinnosti stanovené v části osmé.“

18.

Strana 27, čl. 6 odst.5

Místo:

„… institucí, v jejichž případě příslušné orgány uplatnily výjimku stanovenou v čl. 6 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 3, plní…“

má být:

„… institucí, v jejichž případě příslušné orgány uplatnily výjimku stanovenou v čl. 7 odst. 1 nebo 3, plní…“

19.

Strana 29, čl. 8 odst. 4 první věta

Místo:

„4.   Příslušné orgány mohou použít odstavce 1, 2 a 3 rovněž na instituce, které jsou členy téhož institucionálního systému ochrany uvedeného v čl. 113 odst. 7 písm. b), za předpokladu, že splňují všechny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7, a na další instituce, které jsou ve vzájemném vztahu uvedeném v čl. 113 odst. 6, za předpokladu, že splňují všechny podmínky v něm stanovené.“

má být:

„4.   Příslušné orgány mohou použít odstavce 1, 2 a 3 rovněž na instituce, které jsou členy téhož institucionálního systému ochrany uvedeného v čl. 113 odst. 7, za předpokladu, že splňují všechny podmínky v něm stanovené, a na další instituce, které jsou ve vzájemném vztahu uvedeném v čl. 113 odst. 6, za předpokladu, že splňují všechny podmínky v něm stanovené.“

20.

Strana 29, čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec

Místo:

„Členské státy mohou v souvislosti s uplatňováním výjimky uvedené v prvním pododstavci zachovávat a využívat stávající vnitrostátní právní předpisy, pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením a směrnicí 2013/36/EU.“

má být:

„Členské státy mohou v souvislosti s uplatňováním výjimky uvedené v prvním pododstavci zachovávat a využívat stávající vnitrostátní právní předpisy, pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 2013/36/EU.“

21.

Strana 30, čl. 11 odst. 3 druhá věta:

Místo:

„Do předložení zprávy Komise v souladu s čl. 508 odst. 2, a pokud skupina sestává pouze z investičních podniků, mohou příslušné orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté na konsolidovaném základě, s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.“

má být:

„Do předložení zprávy Komise v souladu s čl. 508 odst. 2 tohoto nařízení, a pokud skupina sestává pouze z investičních podniků, mohou příslušné orgány osvobodit investiční podniky od požadavku plnit povinnosti stanovené v části šesté na konsolidovaném základě, s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činnosti.“

22.

Strana 31, čl. 15 odst. 1 písm. a) až c)

Místo:

„a)

každý investiční podnik v EU v dané skupině používá alternativní výpočet celkového objemu rizikové expozice uvedený v čl. 95 odst. 2;

b)

všechny investiční podniky v dané skupině spadají do kategorií uvedených v čl. 95 odst. 1 a čl. 96 odst. 1;

c)

každý investiční podnik v EU v dané skupině splňuje na individuálním základě požadavky uložené článkem 95 a současně…“

má být:

„a)

každý investiční podnik v EU v dané skupině používá alternativní výpočet celkového objemu rizikové expozice uvedený v čl. 95 odst. 2 nebo v čl. 96 odst. 2;

b)

všechny investiční podniky v dané skupině spadají do kategorií uvedených v čl. 95 odst. 1 nebo čl. 96 odst. 1;

c)

každý investiční podnik v EU v dané skupině splňuje na individuálním základě požadavky uložené článkem 95 nebo 96 a současně…“

23.

Strana 32, čl. 18 odst. 5

Místo:

„V případě jiných účastí nebo kapitálových vazeb, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, určí příslušné orgány…“

má být:

„V případě jiných účastí nebo kapitálových vazeb, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 4, určí příslušné orgány…“

24.

Strana 33, čl. 19 odst. 2 písm. b)

Místo:

„b)

pokud má dotčený podnik vzhledem k cílům dohledu nad úvěrovými institucemi pouze zanedbatelný význam;“

má být:

„b)

pokud má dotčený podnik vzhledem k cílům dohledu nad institucemi pouze zanedbatelný význam;“

25.

Strana 35, čl. 21 odst. 3

Místo:

„… ohledně podmínek čl. 7 odst. 3 písm. a) až d)…“

má být:

„… ohledně podmínek čl. 8 odst. 3 písm. a) až d)…“

26.

Strana 35, článek 22

Místo:

„Dceřiné instituce uplatňují požadavky stanovené v článcích 89 až 91 a v části třetí a páté na subkonsolidovaném základě…“

má být:

„Dceřiné instituce uplatňují požadavky stanovené v článcích 89 až 91 a v části třetí a čtvrté na subkonsolidovaném základě…“

27.

Strana 36, čl. 26 odst. 2 druhý pododstavec

Místo:

„… přiměřenou úroveň jistoty, že zisk byly vykázán podle…“

má být:

„… přiměřenou úroveň jistoty, že zisk byl vykázán podle…“

28.

Strana 39, čl. 28 odst. 2

Místo:

„2.   Podmínky stanovené v odst. 1 písm. i) se považují za splněné bez ohledu na trvalé snížení účetní hodnoty jistiny nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2.

Podmínka stanovená v odst. 1 písm. f) se považuje za splněnou bez ohledu na snížení jistiny kapitálového nástroje v rámci řízení k řešení problémů nebo v důsledku snížení účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgánem pro řešení problémů příslušným pro danou instituci.

Podmínka stanovená v odst. 1 písm. g) se považuje za splněnou bez ohledu na ustanovení, jimiž se kapitálový nástroj řídí a jež výslovně či implicitně uvádějí, že by jistina nástroje byla nebo mohla být snížena v rámci řízení k řešení problémů nebo v důsledku snížení účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgánem pro řešení problémů příslušným pro danou instituci.“

má být:

„2.   Podmínky stanovené v odst. 1 písm. i) se považují za splněné bez ohledu na trvalý odpis účetní hodnoty jistiny nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2.

Podmínka stanovená v odst. 1 písm. f) se považuje za splněnou bez ohledu na snížení jistiny kapitálového nástroje v rámci řízení k řešení problémů nebo v důsledku odpisu účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgánem pro řešení problémů příslušným pro danou instituci.

Podmínka stanovená v odst. 1 písm. g) se považuje za splněnou bez ohledu na ustanovení, jimiž se kapitálový nástroj řídí a jež výslovně či implicitně uvádějí, že by jistina nástroje byla nebo mohla být snížena v rámci řízení k řešení problémů nebo v důsledku odpisu účetní hodnoty kapitálových nástrojů vyžadovaného orgánem pro řešení problémů příslušným pro danou instituci.“

29.

Strana 41, čl. 33 odst. 1 písm. c)

Místo:

„c)

v reálné hodnotě vyjádřené veškeré zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky.“

má být:

„c)

v reálné hodnotě vyjádřené zisky a ztráty z derivátových závazků instituce, které vyplývají ze změn vlastního úvěrového hodnocení instituce.“

30.

Strana 42, čl. 37 písm. a)

Místo:

„… kdyby došlo ke snížení hodnoty nehmotných aktiv…“

má být:

„… kdyby došlo ke znehodnocení nehmotných aktiv“

31.

Strana 43, článek 40

Místo:

„… pokud by se rezervy měly zvýšit na úroveň očekávaných ztrát podle hlavy I kapitoly 3 oddílu 3.“

má být:

„… pokud by se rezervy měly zvýšit na úroveň očekávaných ztrát podle části třetí hlavy II kapitoly 3 oddílu 3.“

32.

Strany 43 a 44, čl. 41 odst. 1

Místo:

„1.   Pro účely čl. 36 odst. 1 písm. e) se výše aktiv penzijního fondu definovaných požitků, která má být odečtena, sníží o tyto částky:

a)

výši všech souvisejících odložených daňových závazků, které by mohly zaniknout, kdyby došlo ke snížení hodnoty aktiv nebo jejich odúčtování podle použitelného účetního rámce;

b)

výši aktiv penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat, pokud obdržela předchozí svolení příslušného orgánu.

Aktivům použitým ke snížení částky, která má být odečtena, se přidělí riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2, případně 3.“

má být:

„1.   Pro účely čl. 36 odst. 1 písm. e) se výše aktiv penzijního fondu definovaných požitků, která má být odečtena, sníží o tyto částky:

a)

výši všech souvisejících odložených daňových závazků, které by mohly zaniknout, kdyby došlo ke znehodnocení aktiv nebo jejich odúčtování podle použitelného účetního rámce;

b)

výši aktiv penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat, pokud obdržela předchozí svolení příslušného orgánu.

Aktivům použitým ke snížení částky, která má být odečtena, se přidělí riziková váha v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2, případně 3.“

33.

Strana 45, čl. 46 odst. 1 písm. b)

Místo:

„… vydělená souhrnnou hodnotou přímých, nepřímých a syntetických investic instituce do kapitálových nástrojů těchto subjektů finančního sektoru.“

má být:

„… vydělená souhrnnou hodnotou přímých, nepřímých a syntetických investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 těchto subjektů finančního sektoru.“

34.

Strana 45, čl. 46 odst.3

Místo:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, je rozdělena mezi všechny držené nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1. Instituce určí podíl kapitálových investic do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, který má být odečten podle odstavce 1, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částí stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:“

má být:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, je rozdělena mezi všechny držené nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1. Instituce určí hodnotu každého nástroje kmenového kapitálu tier 1, která má být odečtena podle odstavce 1, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částí stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:“

35.

Strana 45-46, čl. 46 odst.5

Místo:

„5.   Instituce určí podíl kapitálových investic do kapitálových nástrojů, na nějž se použijí rizikové váhy, vydělením hodnoty stanovené v písmenu a) hodnotou stanovenou v písmenu b):

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):

i)

celková hodnota nástrojů kmenového kapitálu tier 1;

ii)

souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.“

má být:

„5.   Instituce určí hodnotu každého nástroje kmenového kapitálu tier 1, na nějž se použijí rizikové váhy podle odstavce 4, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce hodnotou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

poměrná část vyplývající z výpočtu podle odst. 3 písm. b).“

36.

Strana 46, čl. 48 odst. 3 písm. b) bod ii)

Místo:

„… má významnou investici, jejichž souhrnná výše…“

má být:

„… má významnou investici, jejíž souhrnná výše…“

37.

Strana 48, čl. 49 odst. 5

Místo:

„5.   Pokud instituce uplatňuje metodu 1 nebo 2 uvedenou v příloze I směrnice 2002/87/ES, zveřejní…“

má být:

„5.   Pokud instituce uplatňuje metodu 1, 2, anebo 3 uvedenou v příloze I směrnice 2002/87/ES, zveřejní…“

38.

Strana 49, čl. 52 odst. 1, písm. j) bod ii)

Místo:

„… v souladu s článkem 7;“

má být:

„… v souladu s článkem 77;“

39.

Strana 50, čl. 52 odst. 2 písm. b) a c)

Místo:

„b)

povaha jakéhokoli účetního zvýšení hodnoty jistiny nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 po dočasném účetním snížení hodnoty jeho jistiny;

c)

postupy a načasování, pokud jde o následující:

i)

určení, že došlo k rozhodné události;

ii)

účetní zvýšení hodnoty jistiny nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 po dočasném účetním snížení hodnoty jeho jistiny;“

má být:

„b)

povaha jakéhokoli účetního zvýšení hodnoty jistiny nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 po dočasném odpisu účetní hodnoty jeho jistiny;

c)

postupy a načasování, pokud jde o následující:

i)

určení, že došlo k rozhodné události;

ii)

účetní zvýšení hodnoty jistiny nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 po dočasném odpisu účetní hodnoty jeho jistiny;“

40.

Strana 50, článek 54 nadpis

Místo:

„Snížení hodnoty nebo konverze nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1“

má být:

„Odpis nebo konverze nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1“

41.

Strana 50, čl. 54 odst. 1 písm. d)

Místo:

„d)

pokud ustanovení, jimiž se nástroje řídí, vyžadují, aby v případě rozhodné události byla snížena hodnota jistiny těchto nástrojů, jsou současně sníženy všechny tyto položky:“

má být:

„d)

pokud ustanovení, jimiž se nástroje řídí, vyžadují, aby v případě rozhodné události byla odepsána hodnota jistiny těchto nástrojů, jsou současně odepsány všechny tyto položky:“

42.

Strana 51, čl. 54 odst.2

Místo:

„2.   Účetním snížením hodnoty nebo konverzí nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 podle použitelného účetního rámce se vytvoří položky, které jsou považovány za položky kmenového kapitálu tier 1.“

má být:

„2.   Odpisem nebo konverzí nástroje zahrnovaného do vedlejšího kapitálu tier 1 podle použitelného účetního rámce se vytvoří položky, které jsou považovány za položky kmenového kapitálu tier 1.“

43.

Strana 51, čl. 54 odst. 5 písm.c)

Místo:

„c)

v souladu s požadavky tohoto článku účetně snížit hodnotu jistiny nástrojů, nebo tyto nástroje neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce, převést na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1.“

má být:

„c)

v souladu s požadavky tohoto článku odepsat účetní hodnotu jistiny nástrojů, nebo tyto nástroje neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce, převést na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1.“

44.

Strana 52, čl. 60 odst. 1 písm. a)

Místo:

„a)

souhrnná hodnota, o kterou přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru převyšují 10 % hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce vypočtené po uplatnění těchto ustanovení:“

má být:

„a)

souhrnná hodnota, o kterou přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, převyšují 10 % hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce vypočtené po uplatnění těchto ustanovení:“

45.

Strana 53, čl. 60 odst. 3

Místo:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, je rozdělena mezi všechny držené nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1. Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena od každého nástroje vedlejší kapitálu tier 1, se vypočte vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částí stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

hodnota kapitálových investic, která má být odečtena podle odstavce 1;

b)

hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):

i)

celkový objem nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1;

ii)

souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.“

má být:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, je rozdělena mezi všechny držené nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1. Instituce určí hodnotu každého nástroje vedlejší kapitálu tier 1, která má být odečtena podle odstavce 1, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částí stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

hodnota kapitálových investic, která má být odečtena podle odstavce 1;

b)

poměrná část souhrnné hodnoty přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, kterou představuje každý nástroj zahrnovaný do vedlejšího kapitálu tier 1.“

46.

Strana 53, čl. 60 odst. 5

Místo:

„5.   Instituce určí podíl kapitálových investic do kapitálových nástrojů, na nějž se použijí rizikové váhy, vydělením hodnoty stanovené v písmenu a) hodnotou stanovenou v písmenu b):

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):

i)

celková hodnota nástrojů kmenového kapitálu tier 1;

ii)

souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.“

má být:

„5.   Instituce určí hodnotu každého nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, na nějž se použijí rizikové váhy podle odstavce 4, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce hodnotou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

poměrná část vyplývající z výpočtu v odst. 3 písm. b).“

47.

Strana 56, čl. 70 odst. 1 písm. a)

Místo:

„a)

souhrnná hodnota, o kterou přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru převyšují 10 % hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce vypočtené po uplatnění těchto ustanovení:“

má být:

„a)

souhrnná hodnota, o kterou přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, převyšují 10 % hodnoty položek kmenového kapitálu tier 1 instituce vypočtené po uplatnění těchto ustanovení:“

48.

Strana 56, čl. 70 odst. 3

Místo:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, se rozdělí mezi všechny držené nástroje zahrnované do kapitálu tier 2. Instituce určí podíl kapitálových investic do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2, který se odečte po vynásobení hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částkou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

celková hodnota kapitálových investic, která má být odečtena podle odstavce 1;

b)

hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):

i)

celkový objem nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2;

ii)

souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.“

má být:

„3.   Částka, která má být podle odstavce 1 odečtena, se rozdělí mezi všechny držené nástroje zahrnované do kapitálu tier 2. Instituce určí částku, která má být odečtena od každého nástroje zahrnovaného do kapitálu tier 2, která se odečte podle odstavce 1 vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce poměrnou částkou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

celková hodnota kapitálových investic, která má být odečtena podle odstavce 1;

b)

poměrná částka souhrnné hodnoty přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, kterou představuje každý nástroj zahrnovaný do kapitálu tier 2.“

49.

Strana 57, čl. 70 odst. 5

Místo:

„5.   Instituce určí podíl kapitálových investic do kapitálových nástrojů, na nějž se použijí rizikové váhy, vydělením hodnoty stanovené v písmenu a) hodnotou stanovenou v písmenu b):

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

hodnota stanovená v bodě i) vydělená hodnotou stanovenou v bodě ii):

i)

celková hodnota nástrojů kmenového kapitálu tier 1;

ii)

souhrnná hodnota přímých, nepřímých a syntetických kapitálových investic instituce do nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici.“

má být:

„5.   Instituce určí hodnotu každého kapitálového nástroje kapitálu tier 2, na nějž se použijí rizikové váhy podle odstavce 4, vynásobením hodnoty stanovené v písmenu a) tohoto odstavce hodnotou stanovenou v písmenu b) tohoto odstavce:

a)

hodnota kapitálových investic, na niž se mají použít rizikové váhy podle odstavce 4;

b)

poměrná část vyplývající z výpočtu podle odst. 3 písm. b).“

50.

Strana 61, čl. 83 odst. 1 druhý pododstavec

Místo:

„… za zanedbatelný a pro takovou jednotku nevýznamný, může…“

má být:

„…, za zanedbatelná a pro takovou jednotku nevýznamná, může…“

51.

Strana 61, čl. 83 odst. 2

Místo:

„… pojmů ‚zanedbatelný‘ a ‚nevýznamný‘ uvedených…“

má být:

„… pojmů ‚zanedbatelná‘ a ‚nevýznamná‘ uvedených…“

52.

Strana 62, čl. 85 odst. 1 návětí

Místo:

„1.   Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kapitálu daného podniku odečtou…“

má být:

„1.   Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kvalifikovaného kapitálu tier 1 daného podniku odečtou…“

53.

Strana 63, čl. 87 odst. 1 písm. a) bod i)

Místo:

„… splnění požadavku stanoveného v čl. 82 odst. 1 písm. c), požadavků uvedených…“

má být:

„… splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c), požadavků uvedených…“

54.

Strana 63, čl. 87 odst.2a

Místo:

„2a.   Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování…“

má být:

„3.   Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování…“

55.

Strana 64, čl. 91 odst. 1 písm. a)

Místo:

„… během finanční pomoc, jak je uvedeno…“

má být:

„… během finanční pomoci, jak je uvedeno…“

56.

Strana 65, čl. 92 odst. 4 návětí

Místo:

„4.   Při výpočtu celkového objemu expozice podle odstavce 3 platí tato ustanovení:“

má být:

„4.   Při výpočtu celkového objemu rizikové expozice podle odstavce 3 platí tato ustanovení:“

57.

Strana 66, čl. 95 odst. 2 první pododstavec:

Místo:

„… a činnosti uvedené oddíle A bodech 2 a 4…“

má být:

„… a činnosti uvedené v oddíle A bodech 2 a 4…“

58.

Strana 66, čl. 95 odst. 2 druhý pododstavec:

Místo:

„… a činnosti uvedené oddíle A bodech 2 a 4…“

má být:

„… a činnosti uvedené v oddíle A bodech 2 a 4…“

59.

Strana 66, čl. 95 odst.3

Místo:

„3.   Na investiční podniky uvedené v odstavci 1 se vztahují všechna ostatní ustanovení týkající se operačního rizika stanovená v hlavě VII kapitole 3 oddílu II pododdílu 1 směrnice 2013/36/EU.“

má být:

„3.   Na investiční podniky uvedené v odstavci 1 se vztahují všechna ostatní ustanovení týkající se operačního rizika stanovená v hlavě VII kapitole 2 oddílu II pododdílu 2 směrnice 2013/36/EU.“

60.

Strana 68, čl. 99 odst.4

Místo:

„4.   Finanční informace uvedené v odstavci 2 a v odst. 3 prvním pododstavci se podávají v rozsahu nezbytném pro získání komplexního pohledu na rizikový profil činností instituce a přehledu o systémových rizicích představovaných institucemi pro finanční sektor nebo reálnou ekonomiku podle nařízení (EU) č. 1093/2010.“

má být:

„4.   Finanční informace uvedené v odstavcích 2 a. 3 se podávají v rozsahu nezbytném pro získání komplexního pohledu na rizikový profil činností instituce a přehledu o systémových rizicích představovaných institucemi pro finanční sektor nebo reálnou ekonomiku podle nařízení (EU) č. 1093/2010.“

61.

Strana 69, čl. 101 odst. 2 druhá věta

Místo:

„… jednotlivý trh s nemovitostmi v rámci Unie vůči nimž má…“

má být:

„… jednotlivý trh s nemovitostmi v rámci Unie, vůči nimž má…“

62.

Strana 70, čl. 105 odst. 2 písm. b) a druhý pododstavec

Místo

„b)

jasné vymezení podřízenosti útvaru odpovědného za oceňování, který je nezávislý na útvaru sjednávání obchodů (front office).

Útvar odpovědný za oceňování je v konečném důsledku podřízen vedoucímu orgánu.“

má být:

„b)

jasné vymezení podřízenosti útvaru odpovědného za oceňování, který je nezávislý na útvaru sjednávání obchodů (front office), který je v konečném důsledku podřízen vedoucímu orgánu.“

63.

Strana 72, čl. 106 odst. 1 písm. e) a druhý pododstavec

Místo:

„e)

je pečlivě sledováno.

Sledování je zajištěno náležitými postupy.“

má být:

„e)

je pečlivě sledováno v souladu s náležitými postupy.“

64.

Strana 75, čl. 113 odst. 6 písm. a)

Místo:

„a)

protistranou je instituce, finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost, finanční instituce, společnost spravující aktiva nebo podnik pomocných služeb, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky;“

má být:

„a)

protistranou je instituce, finanční instituce nebo podnik pomocných služeb, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky;“

65.

Strana 76, čl. 114 odst. 5

V článku 114 se vypouští odstavec 5.

66.

Strana 76, čl. 114 odst. 6

Místo:

„6.   Pro expozice uvedené v odstavci 5 platí, že:

a)

v roce 2018 činí vypočtené objemy rizikově vážených expozic 20 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;

b)

v roce 2019 činí vypočtené objemy rizikově vážených expozic 50 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;

c)

v roce 2020 a v následujících letech činí vypočtené objemy rizikově vážených expozic 100 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2.“

má být:

„6.   Pro expozice uvedené v čl.495 odst.2 platí, že:

a)

v roce 2018 činí riziková váha, která se použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s odstavcem 2;

b)

v roce 2019 činí riziková váha, která se použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s odstavcem 2;

c)

v roce 2020 a v následujících letech činí riziková váha, která se použije na hodnoty expozic, 100 % rizikové váhy přidělené těmto expozicím v souladu s odstavcem 2.“

67.

Strana 80, čl. 124 odst. 1

Místo:

„1.   Pokud nejsou splněny podmínky podle článků 125 a 126, expozici nebo jakékoli její části plně zajištěné nemovitostmi se přidělí…“

má být:

„1.   Pokud nejsou splněny podmínky podle článků 125 nebo 126, expozici nebo jakékoli její části plně zajištěné nemovitostmi se přidělí…“

68.

Strana 81, čl. 124 odst. 2 šestý pododstavec druhá věta

Místo:

„EBA zveřejní rizikové váhy a kritéria, které příslušné orgány stanovily pro expozice uvedené v článcích 125, 126 a 199.“

má být:

„EBA zveřejní rizikové váhy a kritéria, které příslušné orgány stanovily pro expozice uvedené v článcích 125 a 126 a v čl. 199 odst. 1 písm. a).“

69.

Strana 84, článek 129 odst. 1 písm. d i)

Místo:

„… obytnými nemovitostmi až do výše jistiny kryté zástavním právem nebo obdobnou jistotou spojenými s předchozími zástavním právem nebo obdobnou jistotou nebo do výše 80 % hodnoty zastavených nemovitostí…“

má být:

„… obytnými nemovitostmi až do výše jistiny úvěru kryté zástavním právem nebo obdobnou jistotou sloučenými s dřívějšími zástavním právem nebo obdobnou jistotou nebo do výše 80 % hodnoty zastavených nemovitostí“

70.

Strana 84, článek 129 odst. 1 písm. e)

Místo:

„… úvěry na obytné nemovitosti plně zajištěnými způsobilým poskytovatelem zajištění uvedeným v článku…“

má být:

„… úvěry na obytné nemovitosti plně zajištěné způsobilým poskytovatelem zajištění uvedeným v článku…“

71.

Strana 86, čl. 134 odst. 1

Místo:

„1.   Hmotným aktivům ve smyslu čl. 4 bodu 10 směrnice 86/635/EHS se přidělí riziková váha 100 %.“

má být:

„1.   Hmotným aktivům ve smyslu položky 10 části ‚Aktiva‘ v článku 4 směrnice 86/635/EHS se přidělí riziková váha 100 %.“

72.

Strana 90, čl. 142 odst. 1 bod 4 návětí

Místo:

„4)

‚velkým subjektem finančního sektoru‘ jakýkoli subjekt finančního sektoru jiný než subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 27 písm. j), který splňuje tyto podmínky:“

má být:

„4)

‚velkým subjektem finančního sektoru‘ jakýkoli subjekt finančního sektoru splňující tyto podmínky:“

73.

Strana 90, čl. 142 odst. 1 bod 5

Místo:

„5)

‚neregulovaným finančním subjektem‘ jakýkoli jiný subjekt, který není regulovaným subjektem finančního sektoru…“

má být:

„5)

‚neregulovaným subjektem finančního sektoru‘ jakýkoli jiný subjekt, který není regulovaným subjektem finančního sektoru…“

74.

Strana 94, čl. 150 odst. 1 písm. d) bod ii)

Místo:

„ii)

expozicím vůči ústřední vládě a centrální bance je podle čl. 114 odst. 2, 4 nebo 5 přidělena riziková váha 0 %;“

má být:

„ii)

expozicím vůči ústřední vládě a centrální bance je podle čl. 114 odst. 2 nebo 4 nebo podle čl. 495 odst. 2 přidělena riziková váha 0 %;“

75.

Strana 95, čl. 150 odst. 2 první věta

Místo:

„… pokud jejich souhrnná hodnota snížená o akciové expozice nabyté v rámci legislativních programů, jak je uvedeno v odst. 1 písm. g), převýší v průměru…“

má být:

„… pokud jejich souhrnná hodnota snížená o akciové expozice nabyté v rámci legislativních programů, jak je uvedeno v odst. 1 písm. h), převýší v průměru…“

76.

Strana 95, čl. 151 odst. 1

Místo:

„1.   Objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko u expozic, které náleží do jedné z kategorií expozic uvedených v čl. 147 odst. 2 písm. a) až e) a g) se, pokud nejsou odečteny z kapitálu, vypočítají v souladu s pododdílem 2 s výjimkou případů, kdy se tyto expozice odečtou z kmenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 nebo položek kapitálu tier 2.“

má být:

„1.   Objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko u expozic, které náleží do jedné z kategorií expozic uvedených v čl. 147 odst. 2 písm. a) až e) a g) se, pokud nejsou odečteny z kapitálu, vypočítají v souladu s pododdílem 2 s výjimkou případů, kdy se tyto expozice odečtou z položek kmenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 nebo položek kapitálu tier 2.“

77.

Strana 95, čl. 151 odst. 2

Místo:

„… za úplatu se pro na riziko rozmělnění vypočítají…“

má být:

„… za úplatu se pro riziko rozmělnění vypočítají…“

78.

Strana 96, čl. 152 odst.3

Místo

„3.   Pokud expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektu kolektivního investování nesplňují kritéria stanovená v čl. 132 odst. 3 nebo instituci nejsou známy všechny podkladové expozice subjektu kolektivního investování nebo jeho podkladové expozice, které jsou samy o sobě expozicemi ve formě podílových jednotek nebo akcií v jiném subjektu kolektivního investování, přihlédne instituce k těmto podkladovým expozicím a vypočítá objemy rizikově vážených expozic a výši očekávaných ztrát v souladu s metodou zjednodušené rizikové váhy uvedenou v čl. 155 odst. 2.“

má být:

„3.   Pokud expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektu kolektivního investování nesplňují kritéria stanovená v čl. 132 odst. 3, nebo pokud instituci nejsou známy všechny podkladové expozice subjektu kolektivního investování nebo podkladové expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektu kolektivního investování, které jsou samy o sobě podkladovou expozicí subjektu kolektivního investování, přihlédne instituce k těmto podkladovým expozicím a vypočítá objemy rizikově vážených expozic a výši očekávaných ztrát v souladu s metodou zjednodušené rizikové váhy uvedenou v čl. 155 odst. 2.“

79.

Strana 97, čl. 153 odst. 2 druhá věta

Místo:

„Pro všechny expozice vůči neregulovaným finančním subjektům se koeficienty korelace stanovené v odst. 1 bodě iii) a případně v odst. 4 násobí hodnotou 1,25.“

má být:

„Pro všechny expozice vůči neregulovaným subjektům finančního sektoru se koeficienty korelace stanovené v odst. 1 bodě iii) a případně v odstavci 4 násobí hodnotou 1,25.“

80.

Strana 98, čl. 153 odst. 5

Místo:

„… není schopna odhadnout PD nebo odhady PD instituce…“

má být:

„… není schopna odhadnout PD, nebo odhady PD instituce…“

81.

Strana 102, čl. 160 odst. 2

Místo:

„… není schopna PD odhadnout nebo odhady PD instituce…“

má být:

„… není schopna PD odhadnout, nebo odhady PD instituce…“

82.

Strana 108, čl. 168 odst. 8 písm. e) a d)

Místo:

„d)

na ostatní úvěrové linky, přísliby nakoupit dluhové cenné papíry (NIF) a přísliby revolvingových úvěrů (RUF) se použije konverzní faktor 75 %;

e)

instituce, které splňují požadavky pro používání vlastních odhadů konverzních faktorů uvedené v oddíle 6, mohou používat vlastní odhady konverzních faktorů pro různé typy produktů, jak je stanoveno v písmenech a) až d), se svolením příslušných orgánů.“

má být:

„d)

na ostatní úvěrové linky, přísliby nakoupit dluhové cenné papíry (NIF) a přísliby revolvingových úvěrů (RUF) se použije konverzní faktor 75 %.

Instituce, které splňují požadavky pro používání vlastních odhadů konverzních faktorů uvedené v oddíle 6, mohou používat vlastní odhady konverzních faktorů pro různé typy produktů, jak je stanoveno v písmenech a) až d), se svolením příslušných orgánů.“

83.

Strana 112, čl. 178 odst. 1 písm. b)

Místo:

„… u expozic zajištěných obytnými nebo obchodními nemovitostmi malých nebo středních podniků v kategorii retailových expozic…“

má být:

„… u expozic malých a středních podniků v kategorii retailových expozic zajištěných obytnými nebo obchodními nemovitostmi…“

84.

Strana 113, čl. 178, odst. 3 písm. d)

Místo:

„…. která pravděpodobně povede ke snížení finančního závazku způsobenému podstatným prominutím…“

má být:

„… která pravděpodobně povede k úlevě finančního závazku způsobené podstatným prominutím“

85.

Strana 116, čl. 181 odst. 3 písm. b)

Místo:

„b)

podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit a instituce podle odstavce 3 používat příslušné údaje…“

má být:

„b)

podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit, aby instituce podle odstavce 2 používala příslušné údaje…“

86.

Strana 122, čl. 190 odst. 2 písm. b)

Místo:

„b)

zpracování a analýzu souhrnných zpráv o ratingových systémech instituce;“

má být:

„b)

vypracování a analýzu souhrnných zpráv ratingovými systémy instituce;“

87.

Strana 122, čl. 190 odst. 3 písm. b)

Místo:

„b)

zpracování souhrnných zpráv o ratingových systémech instituce;“

má být:

„b)

vypracování souhrnných zpráv ratingovými systémy instituce;“

88.

Strana 125, čl. 197 odst. 5 písm. b)

Místo:

„b)

subjekty kolektivního investování se omezují na investice do nástrojů, které jsou uznatelné podle odstavců 1 a 2;“

má být:

„b)

subjekty kolektivního investování se omezují na investice do nástrojů, které jsou uznatelné podle odstavců 1 a 4;“

89.

Strana 138, čl. 221 odst. 3 druhý pododstavec první věta

Místo:

„Instituce, které obdržely svolení pro interní model řízení rizika podle hlavy IV kapitoly 5, mohou…“

má být:

„Instituce, které obdržely svolení pro interní model měření rizika podle hlavy IV kapitoly 5, mohou…“

90.

Strana 141, čl. 223 odst.6

Místo:

„… uvedené v článku 224 nebo metody využívající…“

má být:

„… uvedené v článku 224, nebo metody využívající…“

91.

Strana 147, čl. 230 odst. 3

Místo:

„… plně zajištěná obytnou nemovitostí nebo obchodní nemovitostí, která se nachází na území členského státu, přidělit rizikovou váhu 50 %, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 199 odst. 4.“

má být:

„… plně zajištěná obytnou nemovitostí nebo obchodní nemovitostí, která se nachází na území členského státu, přidělit rizikovou váhu 50 %, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 199 odst. 3 nebo 4.“

92.

Strana 151, čl. 242 bod 9

Místo:

„9)

‚programem obchodních cenných papírů zajištěných aktivy‘ (dále jen ‚program ABCP‘) sekuritizační program, ve kterém vydané cenné papíry mají převážně formu krátkodobých cenných papírů (commercial papers) s původní splatností maximálně jeden rok;“

má být:

„9)

‚programem obchodních cenných papírů zajištěných aktivy‘ (dále také jen ‚program ABCP‘) sekuritizační program, ve kterém vydané cenné papíry mají převážně formu krátkodobých cenných papírů (commercial papers) s původní splatností maximálně jeden rok;“

93.

Strana 153, čl. 244 odst. 2 písm. b)

Místo:

„b)

v dané sekuritizaci neexistují žádné mezaninové sekuritizované pozice a původce může prokázat, že hodnota expozic sekuritizovaných pozic, na kterou by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250 %, výraznou měrou překračuje odůvodněný odhad očekávané ztráty ze sekuritizovaných expozic, a instituce, která je původcem, nedrží více než 20 % hodnot expozic sekuritizovaných pozic, na které by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250 %.“

má být:

„b)

v dané sekuritizaci neexistují žádné mezaninové sekuritizované pozice a původce může prokázat, že hodnota expozic sekuritizovaných pozic, na kterou by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250 %, výraznou měrou překračuje odůvodněný odhad očekávané ztráty ze sekuritizovaných expozic, a instituce, která je původcem, nedrží více než 20 % hodnot expozic sekuritizovaných pozic, na které by se použil odpočet od kmenového kapitálu tier 1 nebo riziková váha 1 250 %;“

94.

Strana 153, čl. 244 odst. 2 písm. c)

Místo:

„c)

pokud případné snížení objemů rizikově vážených expozic, jehož by instituce, která je původcem, danou sekuritizací dosáhla, není odůvodněno souměřitelným převodem úvěrového rizika na třetí strany, příslušný orgán může v jednotlivých případech rozhodnout, že významné úvěrové riziko se nepovažuje za převedené.“

má být:

„Pokud případné snížení objemů rizikově vážených expozic, jehož by instituce, která je původcem, danou sekuritizací dosáhla, není odůvodněno souměřitelným převodem úvěrového rizika na třetí strany, příslušný orgán může v jednotlivých případech rozhodnout, že významné úvěrové riziko se nepovažuje za převedené.“

95.

Strana 162, článek 260

Místo:

„… požadavku na kapitál podle čl. 87 odst. 3 ve výši součtu…“

má být:

„… požadavku na kapitál podle čl. 92 odst. 3 ve výši součtu…“

96.

Strana 168, čl. 272 bod 10

Místo:

„10)

‚efektivní splatností podle metody interního modelu u skupiny transakcí se započtením se splatností delší než jeden rok‘ poměr součtu očekávaných expozic v průběhu trvání transakcí ze skupiny transakcí se započtením diskontovaného bezrizikovou úrokovou mírou návratnosti a součtu očekávaných expozic v průběhu jednoho roku v rámci skupiny transakcí se započtením diskontovaného bezrizikovou úrokovou mírou návratnosti.“

má být:

„10)

‚efektivní splatností‘ podle metody interního modelu u skupiny transakcí se započtením se splatností delší než jeden rok poměr součtu očekávaných expozic v průběhu trvání transakcí ze skupiny transakcí se započtením diskontovaného bezrizikovou úrokovou mírou návratnosti a součtu očekávaných expozic v průběhu jednoho roku v rámci skupiny transakcí se započtením diskontovaného bezrizikovou úrokovou mírou návratnosti.“

97.

Strana 170, čl. 273 odst. 6 druhý pododstavec

Místo:

„Pro danou protistranu bude hodnotou expozice u dané skupiny transakcí se započtením OTC derivátových nástrojů uvedených v příloze II vypočítanou podle této kapitoly větší z těchto hodnot: 0 a rozdíl mezi celkovou hodnotou expozice napříč všemi skupinami transakcí se započtením s protistranou a celkovou výší CVA u této protistrany zaúčtovanou institucí jako již nastalé snížení hodnoty.“

má být:

„Pro danou protistranu bude hodnotou expozice u dané skupiny transakcí se započtením OTC derivátových nástrojů uvedených v příloze II vypočítanou podle této kapitoly větší z těchto hodnot: 0 a rozdíl mezi celkovou hodnotou expozice napříč všemi skupinami transakcí se započtením s protistranou a celkovou výší CVA u této protistrany zaúčtovanou institucí jako již nastalý odpis.“

98.

Strana 173, článek 279

Místo:

„Pro účely určení rizikových pozic zachází instituce s kolaterálem takto:

a)

kolaterál přijatý od protistrany se považuje za pohledávku vůči protistraně v rámci derivátové smlouvy (dlouhá pozice), která je splatná ke dni, k němuž se provádí určení;

b)

kolaterál poskytnutý protistraně se považuje závazek vůči protistraně (krátká pozice), který je splatný ke dni, k němuž se provádí určení.“

má být:

„Pro účely určení rizikových pozic zachází instituce s kolaterálem takto:

a)

kolaterál přijatý od protistrany se považuje za závazek vůči protistraně v rámci derivátové smlouvy (krátká pozice), který je splatný ke dni, k němuž se provádí určení;

b)

kolaterál poskytnutý protistraně se považuje za pohledávku vůči protistraně (dlouhá pozice), která je splatná ke dni, k němuž se provádí určení.“

99.

Strana 176, čl. 284 odst.2

Místo:

„2.   Aby byly u modelu zachyceny dopady zajištění, model hodnoty kolaterálu musí splňovat požadavky na kvantitu, kvalitu a údaje pro model metody interního modelu podle tohoto oddílu,…“

má být:

„2.   Aby byly u modelu zachyceny dopady zajištění, model hodnoty kolaterálu musí splňovat požadavky na kvantitu, kvalitu a údaje pro metodu interního modelu podle tohoto oddílu,…“

100.

Strana 177, čl. 284 odst. 8

Místo:

„8.   Instituce mohou použít míru rozložení vypočítanou na základě modelu, která je konzervativnější než α-krát efektivní EPE pro každou protistranu, která je vypočítána podle rovnice uvedené v odstavci 4.“

má být:

„8.   Instituce mohou použít míru rozložení vypočítanou na základě metody interního modelu, která je konzervativnější než α-krát efektivní EPE pro každou protistranu, která je vypočítána podle rovnice uvedené v odstavci 4.“

101.

Strana 177, čl. 285 odst. 1

Místo:

„1.   Pokud skupina transakcí se započtením podléhá maržové dohodě a dennímu oceňování tržní hodnotou, může instituce použít jeden z těchto způsobů stanovení EPE:

a)

efektivní EPE bez zohlednění kolaterálu drženého nebo uloženého ve formě marže a kolaterálu, který byl poskytnut protistraně nezávisle na denním ocenění a procesu zajištění či současné expozici;

b)

navýšení, které odráží možný nárůst expozice během období krytí rizika marží, plus vyšší z těchto expozic:

i)

současná expozice včetně veškerého kolaterálu, který je v současné době v držení či v úschově, jiného než kolaterál, o který bylo zažádáno, nebo kolaterál, který je předmětem sporu;

ii)

největší čistá expozice včetně kolaterálu, který je předmětem maržové dohody, která nevede k zažádání o kolaterál. Tato hodnota bude odrážet veškeré použitelné limity, minimální hodnoty převodu, nezávislé hodnoty a počáteční marže podle maržové dohody;

c)

pokud model zachycuje dopad zajištění při odhadu EE, může instituce se svolením příslušného orgánu použít míru EE modelu přímo v rovnici v čl. 284 odst. 5. Příslušné orgány takové svolení udělí pouze na základě ověření, že model řádně zachycuje dopad zajištění při odhadu EE.“

má být:

„1.   Pokud skupina transakcí se započtením podléhá maržové dohodě a dennímu oceňování tržní hodnotou, vypočítá instituce efektivní EPE podle tohoto odstavce. Pokud model zachycuje dopad zajištění při odhadu EE, může instituce se svolením příslušného orgánu použít míru EE modelu přímo v rovnici v čl. 284 odst. 5. Příslušné orgány takové svolení udělí pouze na základě ověření, že model řádně zachycuje dopad zajištění při odhadu EE. Instituce, která neobdržela takové svolení, může použít jeden z těchto způsobů stanovení EPE:

a)

efektivní EPE vypočítané bez zohlednění kolaterálu drženého nebo uloženého ve formě marže a kolaterálu, který byl poskytnut protistraně nezávisle na denním ocenění a procesu zajištění či současné expozici;

b)

efektivní EPE vypočítané jako možný nárůst expozice během období krytí rizika marží, plus vyšší z těchto expozic:

i)

současná expozice včetně veškerého kolaterálu, který je v současné době v držení či v úschově, jiného než kolaterál, o který bylo zažádáno, nebo kolaterál, který je předmětem sporu;

ii)

největší čistá expozice včetně kolaterálu, který je předmětem maržové dohody, která nevede k zažádání o kolaterál. Tato hodnota bude odrážet veškeré použitelné limity, minimální hodnoty převodu, nezávislé hodnoty a počáteční marže podle maržové dohody.“

102.

Strana 177, čl. 285 odst. 1 druhý pododstavec

Místo

„… za použití regulatorních koeficientů volatility v souladu s oddílem 3 kapitoly 4 nebo za použití…“

má být:

„… za použití regulatorních koeficientů volatility v souladu s kapitolou 4 oddílem 4 nebo za použití…“

103.

Strana 178, čl. 285 odst. 4

Místo:

„… je alespoň dvojnásobné oproti období podle odstavce 2.“

má být:

„… je alespoň dvojnásobné oproti období podle odstavců 2 a 3.“

104.

Strana 188, č. 299 odst. 2 písm. a)

Místo:

„… v oddíle 3 jmenovitá hodnota nástroje vynásobí těmito procentuálními hodnotami“

má být:

„… v oddíle 3 nominální hodnota nástroje vynásobí těmito procentuálními hodnotami“

105.

Strana 190, čl. 303 odst. 2 až 5

V článku 303 se vypouští odstavce 2 až 5.

106.

Strana 193, čl. 309 odst.1

Místo:

Formula

má být:

Formula

107.

Strana 193, čl. 311 odst. 3 písm. a)

Místo:

„… instituce zvolila podle čl. 301 odst. 2a;“

má být:

„… instituce zvolila podle čl. 301 odst. 2;“

108.

Strana 204, čl. 336 odst.3

Místo:

„… v souladu s postupem stanoveným v čl. 129 odst. 5 a 6 jako polovinu…“

má být:

„… v souladu s postupem stanoveným v čl. 129 odst. 4, 5 a 6 jako polovinu…“

109.

Strana 204, čl. 336 odst.4 písm. c) druhý pododstavec

Místo:

„Instituce, které využívají písmeno c) nebo d), musí mít…“

má být:

„Instituce, které využívají písmeno a) nebo b), musí mít…“

110.

Strana 205, čl. 338 odst. 2 písm. a)

Místo:

„a)

podkladovému nástroji, který by v investičním portfoliu instituce mohl být zařazen do kategorií expozice ‚retailové expozice‘ nebo ‚expozice zajištěné nemovitostmi‘ podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko;“

má být:

„a)

podkladovému nástroji, který by v investičním portfoliu instituce mohl být zařazen do kategorie expozice ‚retailové expozice‘ nebo do kategorie expozice ‚expozice zajištěné nemovitostmi‘ podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko;“

111.

Strana 207, čl. 340 odst.3, vzorec

Místo:

„modifikovaná doba trvání“

má být:

„modifikovaná durace“

112.

Strana 208, čl. 344 odst. 2

Místo:

„2.   Než technické normy uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost, mohou instituce nadále používat postup uvedený v odstavcích 3 a 4, pokud příslušné orgány…“

má být:

„2.   Než technické normy uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost, mohou instituce nadále používat postup uvedený v odst. 4 druhé větě, pokud příslušné orgány…“

113.

Strana 224, čl. 382 odst.4 písm. d)

Místo:

„d)

operace s protistranami podle čl. 1 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 648/ 2012 a operace s protistranami, pro něž je v článku 115 tohoto nařízení stanovena riziková váha 0 % pro expozice vůči takovým protistranám.“

má být:

„d)

operace s protistranami podle čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 648/2012 a operace s protistranami, pro něž je v čl. 114 odst. 4 a čl. 115 odst. 2 tohoto nařízení stanovena riziková váha 0 % pro expozice vůči takovým protistranám.“

114.

Strana 224, čl. 382 odst. 4 druhý pododstavec

Místo:

„Výjimka z požadavku CVA vůči takovým operacím podle tohoto odstavce písm. c), které jsou podniknuty během přechodného období stanoveného v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, by se uplatní po celou dobu smlouvy týkající se takové operace.“

má být:

„Výjimka z požadavku pro riziko CVA vůči takovým operacím podle tohoto odstavce písm. c), které jsou podniknuty během přechodného období stanoveného v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, se uplatní po celou dobu smlouvy týkající se takové operace.

Pokud jde o písmeno a), jestliže již instituce není vyňata z důvodu překročení prahové hodnoty stanovené pro výjimku, nebo byla taková prahová hodnota změněna, zůstávají platné smlouvy vyňaty až do dne jejich splatnosti.“

115.

Strana 224, čl. 382 odst. 5 první pododstavec

Místo:

„5.   EBA provede do 1. ledna 2015 a poté každé dva roky přezkum s ohledem na vývoj v oblasti mezinárodní regulace, mimo jiné o potenciálních metodikách nastavení a prahů pro uplatnění požadavků CVA vůči nefinačním protistranám usazeným ve třetí zemi.“

má být:

„5.   EBA provede do 1. ledna 2015 a poté každé dva roky přezkum s ohledem na vývoj v oblasti mezinárodní regulace, mimo jiné o potenciálních metodikách nastavení a prahů pro uplatnění požadavků pro riziko CVA vůči nefinačním protistranám usazeným ve třetí zemi.“

116.

Strana 226, čl. 383 odst. 5 písm. c)

Místo:

„c)

pro tyto výpočty se použije koeficient násobení třemi zavedený ve výpočtu kapitálových požadavků na základě hodnoty v riziku a stresové hodnoty v riziku. EBA sleduje důslednost veškerých rozhodnutí orgánů dohledu vedoucích k uplatnění vyššího násobku, než je uvedený trojnásobek vstupních údajů hodnoty v riziku a stresové hodnoty v riziku, na jejichž základě se stanoví požadavek CVA. Příslušné orgány, které uplatní koeficient vyšší než tři, předloží orgánu EBA písemné odůvodnění;“

má být:

„c)

pro tyto výpočty se použije koeficient násobení třemi zavedený ve výpočtu kapitálových požadavků na základě hodnoty v riziku a stresové hodnoty v riziku. EBA sleduje důslednost veškerých rozhodnutí orgánů dohledu vedoucích k uplatnění vyššího násobku, než je uvedený trojnásobek vstupních údajů hodnoty v riziku a stresové hodnoty v riziku, na jejichž základě se stanoví požadavek pro riziko CVA. Příslušné orgány, které uplatní koeficient vyšší než tři, předloží orgánu EBA písemné odůvodnění;“

117.

Strana 228, čl. 386 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Místo:

„b)

swapy úvěrového selhání založené na indexu za předpokladu, že jakákoli báze mezi rozpětím jednotlivé protistrany a rozpětím nástroje, který náleží do indexu, na němž je swap úvěrového selhání založen, se ke spokojenosti příslušného orgánu odráží v hodnotě v riziku.“

má být:

„b)

swapy úvěrového selhání založené na indexu za předpokladu, že jakákoli báze mezi rozpětím jednotlivé protistrany a rozpětím nástroje, který náleží do indexu, na němž je swap úvěrového selhání založen, se ke spokojenosti příslušného orgánu odráží v hodnotě v riziku a stresové hodnotě v riziku.“

118.

Strana 228, čl. 386 odst. 1 druhý pododstavec

Místo:

„Požadavek v písmenu b), že jakákoli báze mezi rozpětím jednotlivé protistrany a rozpětím nástrojů indexů, na kterých jsou založena zajištění swapů úvěrového selhání, se odráží v hodnotě v riziku, se uplatní rovněž…“

má být:

„Požadavek v písmenu b), že jakákoli báze mezi rozpětím jednotlivé protistrany a rozpětím nástrojů indexů, na kterých jsou založena zajištění swapů úvěrového selhání, se odráží v hodnotě v riziku a stresové hodnotě v riziku, se uplatní rovněž…“

119.

Strana 228, čl. 386 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Místo:

„… instituce zohlední pouze 50 % pomyslné hodnoty tohoto zajištění při výpočtu hodnoty v riziku.“

má být:

„… instituce zohlední pouze 50 % pomyslné hodnoty tohoto zajištění při výpočtu hodnoty v riziku a stresové hodnoty v riziku.“

120.

Strana 230, článek 392

Místo:

„… se považuje ze velkou, představuje-li…“

má být:

„… se považuje za velkou, představuje-li…“

121.

Strana 230, čl. 394 odst. 2 návětí

Místo:

„… jakož i o jejích 10 největších expozic na konsolidovaném základě vůči neregulovaným finančním subjektům, včetně velkých expozic…“

má být:

„… jakož i o jejích 10 největších expozic na konsolidovaném základě vůči neregulovaným subjektům finančního sektoru, včetně velkých expozic…“

122.

Strana 241, čl. 413 odst. 3

Místo:

„… standardy pro požadavky čistého stabilní financování, mohou…“

má být:

„… standardy pro požadavky čistého stabilního financování, mohou…“

123.

Strana 242, čl. 415 odst. 5 návětí

Místo:

„5.   Příslušné orgány, které podle článku 112 směrnice 2013/36/EU vykonávají…“

má být:

„5.   Příslušné orgány, které podle článku 111 směrnice 2013/36/EU vykonávají…“

124.

Strana 242, čl. 416 odst. 1 písm. a)

Místo:

„a)

o hotovosti u centrálních bank a expozicích vůči nim v rozsahu, v jakém je…“

má být:

„a)

o hotovosti a expozicích vůči centrálním bankám v rozsahu, v jakém je…“

125.

Strana 242, čl. 416 odst. 1 písm. c)

Místo:

„c)

o převoditelných aktivech představujících pohledávky za:“

má být:

„c)

o převoditelných aktivech představujících pohledávky za těmito subjekty nebo zaručené těmito subjekty:“

126.

Strana 243, čl. 416 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Místo:

„… v rámci přislíbených avšak dosud nefinancovaných…“

má být:

„… v rámci závazných avšak dosud nefinancovaných…“

127.

Strana 243, čl. 416 odst. 3 druhý pododstavec

Místo:

„Podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c), d) a e) se nepoužijí na aktiva uvedená v odst. 1 písm. e).“

má být:

„Podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c), d) a e) se nepoužijí na aktiva uvedená v odst. 1 písm. a), e) a f).“

128.

Strana 243, čl. 416 odst. 4 písm. a)

Místo:

„a)

o jiných obchodovatelných aktivech způsobilých pro jiné než centrální banky, jako jsou akcie a zlato, na základě transparentních a objektivních kritérií, včetně některých nebo všech kritérií uvedených v čl. 509 odst. 3, 4 a 5;“

má být:

„a)

o jiných obchodovatelných aktivech, která nejsou způsobilá pro centrální banky, jako jsou akcie a zlato, na základě transparentních a objektivních kritérií, včetně některých nebo všech kritérií uvedených v čl. 509 odst. 3, 4 a 5;“

129.

Strana 244, čl. 417 písm. d)

Místo:

„d)

část likvidních aktiv, s výjimkou likvidních aktiv uvedených v čl. 416 odst. 1 písm. a), c) a e), je pravidelně…“

má být:

„d)

část likvidních aktiv, s výjimkou likvidních aktiv uvedených v čl. 416 odst. 1 písm. a), c), e) a f), je pravidelně…“

130.

Strana 244, čl. 417 písm. f)

Místo:

„f)

hodnota likvidních aktiv je…“

má být:

„f)

denominace likvidních aktiv je…“

131.

Strana 246, čl. 420 odst.1 písm. d)

Místo:

„… z poskytnutých nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů…“

má být:

„… ze závazných nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů…“

132.

Strana 246, čl. 420 odst. 2

Místo:

„…. včetně mimo jiné přislíbených nástrojů financování,…“

má být:

„… včetně mimo jiné závazných nástrojů financování,…“

133.

Strana 248, čl. 422 odst.6

Místo:

„Čistou hodnotou se rozumí rovněž čistá hodnota kolaterálu, který…“

má být:

„Čistou hodnotou se rozumí rovněž hodnota snížená o hodnotu kolaterálu, který…“

134.

Strana 249, čl. 424 odst. 1

Místo:

„1.   Instituce podává zprávy o odtoku z poskytnutých úvěrových a likviditních příslibů, který se určí jako procentní podíl z maximální částky, která může být čerpána během následujících 30 dnů. Tuto maximální částku, kterou lze čerpat, je možné posoudit bez jakéhokoli požadavku na likviditu, jenž by byl závazně stanoven podle čl. 420 odst. 2 pro podrozvahové položky týkající se financování obchodu, a bez hodnoty kolaterálu podle článku 418, pokud může instituce…“

má být:

„1   Instituce podává zprávy o odtoku ze závazných úvěrových a likviditních příslibů, který se určí jako procentní podíl z maximální částky, která může být čerpána během následujících 30 dnů. Tuto maximální částku, kterou lze čerpat, je možné posoudit bez jakéhokoli požadavku na likviditu, jenž by byl závazně stanoven podle čl. 420 odst. 2 pro podrozvahové položky týkající se financování obchodu, a bez hodnoty kolaterálu podle článku 418, který je nebo bude poskytnut, pokud může instituce…“

135.

Strana 249, čl. 424 odst. 2

Místo:

„2.   Maximální částka, kterou lze čerpat z poskytnutých nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů …“

má být:

„2.   Maximální částka, kterou lze čerpat ze závazných nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů …“

136.

Strana 249, čl. 424 odst. 3

Místo:

„3.   Maximální částka, kterou lze čerpat z poskytnutých nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů…“

má být:

„3.   Maximální částka, kterou lze čerpat ze závazných nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů …“

137.

Strana 249, čl. 424 odst. 4

Místo:

„4.   Částka likviditního příslibu, která byla poskytnuta sekuritizačním jednotkám…“

má být:

„4.   Závazná částka likviditního příslibu, který byl poskytnut sekuritizačním jednotkám…“

138.

Strana 249, čl. 424 odst. 5 úvodní věta

Místo:

„5.   Instituce podávají zprávu o maximální částce, kterou je možné čerpat z jiných poskytnutých nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů…“

má být:

„5.   Instituce podávají zprávu o maximální částce, kterou je možné čerpat z jiných závazných nevyčerpaných úvěrových a likviditních příslibů…“

139.

Strana 250, čl. 424 odst. 6 druhá věta

Místo:

„… mohou instituce odchylně od čl. 425 odst. 2 písm. d) uplatňovat symetrický přítok a odtok.“

má být:

„… mohou instituce odchylně od čl. 425 odst. 2 písm. g) uplatňovat symetrický přítok a odtok.“

140.

Strana 250, čl. 425 odst.3

Místo:

„3.   Přítok a odtok očekávaný v průběhu 30 dnů ze smluv uvedených v příloze II, se odrazí na základě čisté hodnoty napříč protistranami a vynásobí se koeficientem ve výši 100 % čistého přítoku. Čistou hodnotou se rozumí rovněž čistá hodnota kolaterálu, který bude přijat a který lze považovat za likvidní aktiva v souladu s článkem 416.“

má být:

„3.   Přítok a odtok očekávaný v průběhu 30 dnů ze smluv uvedených v příloze II, zohlední na základě čisté hodnoty napříč protistranami a vynásobí se koeficientem ve výši 100 % v případě čistého přítoku. Čistou hodnotou se rozumí rovněž hodnota snížená o hodnotu kolaterálu, který bude přijat a který lze považovat za likvidní aktiva v souladu s článkem 416.“

141.

Strana 251, čl. 427 odst. 1 písm. b) bod iv)

Místo:

„… nebo rovnocennému systému pojištění vkladů ve třetí zemi ve smyslu čl. 421 odst. 2;“

má být:

„… nebo rovnocennému systému pojištění vkladů ve třetí zemi ve smyslu čl. 421 odst. 1;“

142.

Strana 252, čl. 428 odst.1 písm. k)

Místo:

„k)

poskytnuté nevyčerpané úvěrové přísliby, které lze…“

má být:

„k)

závazné nevyčerpané úvěrové přísliby, které lze…“

143.

Strana 258, čl. 442 písm. a)

Místo:

„a)

definice pojmů ‚po splatnosti‘ a ‚se sníženou hodnotou‘ pro účely účetnictví;“

má být:

„a)

definice pojmů ‚po splatnosti‘ a ‚znehodnocených‘ pro účely účetnictví;“

144.

Strana 258, čl. 442 písm. g) bod i)

Místo:

„i)

expozic se sníženou hodnotou a expozic po splatnosti, uvedené odděleně;“

má být:

„i)

znehodnocených expozic a expozic po splatnosti, uvedené odděleně;“

145.

Strana 258, čl. 442 písm. h)

Místo:

„h)

objem expozic se sníženou hodnotou a expozic po splatnosti, uvedených odděleně…“

má být:

„h)

objem znehodnocených expozic a expozic po splatnosti, uvedených odděleně….“

146.

Strana 258, čl. 442 písm. h) bod i)

Místo:

„… o úvěrové riziko u expozic se sníženou hodnotou, uvedené odděleně…“

má být:

„… o úvěrové riziko u znehodnocených expozic, uvedené odděleně….“

147.

Strana 259, čl. 447 písm. e)

Místo:

„e)

celkovou výši nerealizovaných zisků nebo ztrát, celkovou výši oceňovacích rozdílů a kteroukoli z těchto částek zahrnutých do původního nebo dodatečného kapitálu.“

má být:

„e)

celkovou výši nerealizovaných zisků nebo ztrát, celkovou výši oceňovacích rozdílů a kteroukoli z těchto částek zahrnutých do kmenového kapitálu tier 1.“

148.

Strana 261, čl. 449 písm. p)

Místo:

„… s expozicemi sekuritizovanými institucí objem aktiv se sníženou hodnotou/po splatnosti sekuritizovaných institucí…“

má být:

„… s expozicemi sekuritizovanými institucí objem znehodnocených aktiv/aktiv po splatnosti sekuritizovaných institucí…“

149.

Strana 269, čl. 468 odst. 2 třetí pododstavec

Místo:

„Od 1. ledna 2015, pokud příslušný orgán požaduje podle článku 467 po instituci, aby do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnula procentní podíl nerealizovaných ztrát oceněných reálnou hodnotou, nesmí tento příslušný orgán stanovit použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků podle odstavce 2 tohoto článku, který přesahuje použitelný procentní podíl nerealizovaných ztrát stanovený podle článku 467.“

má být:

„Od 1. ledna 2015, pokud příslušný orgán požaduje podle článku 467 po instituci, aby do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 zahrnula procentní podíl nerealizovaných ztrát oceněných reálnou hodnotou, nesmí tento příslušný orgán stanovit použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků podle odstavce 2 tohoto článku, jehož výsledkem by byl procentní podíl nerealizovaných zisků, který je zahrnut do výpočtu kmenového kapitálu tier 1 a který přesahuje procentní podíl nerealizovaných ztrát stanovený podle článku 467.“

150.

Strana 270, čl. 468 odst.3

Místo:

„3.   Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků v mezích uvedených v odst. 2 písm. a) až c), který se nevyloučí z kmenového kapitálu tier 1.“

má být:

„3.   Příslušné orgány určí a zveřejní použitelný procentní podíl nerealizovaných zisků v mezích uvedených v odst. 2 písm. a) až c), který se vyloučí z kmenového kapitálu tier 1.“

151.

Strana 270, čl. 468 odst.4

Místo:

„4.   Odchylně od čl. 33 odst. 1 písm. c) instituce během období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 zahrnou do svého kapitálu použitelný procentní podíl zisků a ztrát v reálné hodnotě dle článku 478 z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika.“

má být:

„4.   Odchylně od čl. 33 odst. 1 písm. c) instituce během období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 nezahrnou do svého kapitálu použitelný procentní podíl, podle článku 478, zisků a ztrát v reálné hodnotě z derivátových závazků vzniklých ze změn vlastního úvěrového hodnocení instituce. Procentní podíl použitý na reálnou hodnotu ztrát vzniklých ze změn vlastního úvěrového hodnocení instituce nesmí přesáhnout procentní podíl použitý na reálnou hodnotu zisků vzniklých ze změn vlastního úvěrového hodnocení instituce.“

152.

Strana 275, čl. 481 odst. 2

Místo:

„2.   Odchylně od čl. 36 odst. 1 písm. i) a čl. 49 odst. 1 a 3 mohou příslušné orgány v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 institucím nařídit nebo povolit, aby namísto odpočtu požadovaného podle čl. 36 odst. 1 uplatňovaly metody uvedené v čl. 49 odst. 1, pokud nejsou splněny požadavky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. b) a e). V takových případech se podíl investic do kapitálových nástrojů subjektu finančního sektoru, v němž má mateřský podnik významnou investici, která nemusí být odečtena v souladu s čl. 49 odst. 1, určí na základě použitelného procentního podílu podle odstavce 4 tohoto článku. Na neodpočtenou částku se vztahují příslušné požadavky čl. 49 odst. 4.“

má být:

„2.   Odchylně od čl. 36 odst. 1 písm. i) a čl. 49 odst. 1 mohou příslušné orgány v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 institucím nařídit nebo povolit, aby namísto odpočtu požadovaného podle čl. 36 odst. 1 uplatňovaly metody uvedené v čl. 49 odst. 1, pokud nejsou splněny požadavky stanovené v čl. 49 odst. 1 písm. b). V takových případech se podíl investic do kapitálových nástrojů subjektu finančního sektoru, v němž má mateřský podnik významnou investici, která nemusí být odečtena v souladu s čl. 49 odst. 1, určí na základě použitelného procentního podílu podle odstavce 4 tohoto článku. Na neodpočtenou částku se vztahují příslušné požadavky čl. 49 odst. 4.“

153.

Strana 276, čl. 483 odst. 1 písm. c)

Místo:

„c)

Komise tyto nástroje považovala za slučitelné s vnitřním trhem podle článku 107 Smlouvy o fungování EU;“

má být:

„c)

Komise tyto nástroje považovala za slučitelné s vnitřním trhem podle článku 107 Smlouvy o fungování EU.“

154.

Strana 276, čl. 483 odst.1 písm.d)

Místo:

„d)

v případě, že nástroje upsali členský stát i soukromí investoři, dojde-li k částečnému splacení nástrojů upsaných členským státem, odpovídající podíl části nástrojů upsané soukromými investory zůstane zachován podle článku 484. Dojde-li ke splacení všech nástrojů upsaných členským státem, zbývající nástroje upsané soukromými investory zůstanou zachovány podle článku 484.“

má být:

„V případě, že nástroje upsali členský stát i soukromí investoři, dojde-li k částečnému splacení nástrojů upsaných členským státem, odpovídající podíl části nástrojů upsané soukromými investory zůstane zachován podle článku 484. Dojde-li ke splacení všech nástrojů upsaných členským státem, zbývající nástroje upsané soukromými investory zůstanou zachovány podle článku 484.“

155.

Strana 277, čl. 484 odst. 1

Místo:

„1.   Tento článek se použije pouze na nástroje a položky, které byly vydány nebo byly použitelné jako kapitál před 31. prosincem 2011 a nejsou uvedeny v čl. 483 odst. 1.“

má být:

„1.   Tento článek se použije pouze na nástroje a položky, které byly vydány do 31. prosince 2011 včetně a které byly k 31. prosinci 2011 použitelné jako kapitál a nejsou uvedeny v čl. 483 odst. 1.“

156.

Strana 278, čl. 486 odst. 4 písm. c)

Místo:

„c)

nominální hodnota podřízeného dluhového kapitálu, který byl stále v emisi dne 31. prosince, snížená o částku…“

má být:

„c)

nominální hodnota podřízeného dluhového kapitálu, který byl stále v emisi dne 31. prosince 2012, snížená o částku…“

157.

Strana 279, čl. 489 odst. 1

Místo:

„1.   Odchylně od článků 51 a 52 platí během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2021 pro nástroje, které jsou uvedeny v čl. 484 odst. 4 a zahrnují ve svých podmínkách kupní opce s pobídkou ke splacení ze strany instituce, požadavky stanovené v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.“

má být:

„1.   Odchylně od článků 51 a 52 platí během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2021 pro nástroje, které jsou uvedeny v čl. 484 odst. 4 a zahrnují ve svých podmínkách kupní opce s pobídkou ke splacení ze strany instituce, tento článek.“

158.

Strana 280, čl. 490 odst. 1

Místo:

„1.   Odchylně od článků 62 a 63 platí během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2021 pro položky uvedené v čl. 484 odst. 5, které splňují podmínky vnitrostátních prováděcích opatření k čl. 57 písm. f) nebo h) směrnice 2006/48/ES a zahrnují ve svých podmínkách kupní opce s pobídkou ke splacení ze strany instituce, požadavky stanovené v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.“

má být:

„1.   Odchylně od článků 62 a 63 platí během období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2021 pro položky uvedené v čl. 484 odst. 5, které splňují podmínky vnitrostátních prováděcích opatření k čl. 57 písm. f) nebo h) směrnice 2006/48/ES a zahrnují ve svých podmínkách kupní opce s pobídkou ke splacení ze strany instituce, tento článek.“

159.

Strana 280, čl. 490 odst. 4 návětí

Místo:

„4.   Od 1. ledna 2013 se položky nepovažují za položky kapitálu tier 2, pokud jsou splněny tyto podmínky:“

má být:

„4.   Od 1. ledna 2014 se položky nepovažují za položky kapitálu tier 2, pokud jsou splněny tyto podmínky:“

160.

Strana 282, čl. 494 návětí

Místo:

„Odchylně od čl. 4 odst. 1 bodu 71 písm. b) může být do použitelného kapitálu zahrnut kapitál tier 2 až do výše:“

má být:

„Odchylně od čl. 4 odst. 1 bodu 71 písm. a) bodu ii) a písm. b) může být do použitelného kapitálu zahrnut kapitál tier 2 až do výše:“

161.

Strana 283, čl. 495 odst. 2:

Místo:

„2.   Při výpočtu objem rizikově vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 se až do 31. prosince 2015 expozicím vůči ústředním vládám…“

má být:

„2.   Při výpočtu objemu rizikově vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 se až do 31. prosince 2017 expozicím vůči ústředním vládám…“

162.

Strana 283, čl. 496 odst. 1 úvodní věta

Místo:

„1.   Do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a e), pokud jsou splněny obě tyto podmínky:“

má být:

„1.   Do 31. prosince 2017 mohou příslušné orgány zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny obě tyto podmínky:“

163.

Strana 283, čl. 496 odst.2 a 3

Místo:

„2.   Do 31. prosince 2014 se pro účely čl. 129 odst. 1 písm. c) považují přednostní nezajištěné expozice instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů před vstupem tohoto nařízení v platnost splňují podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %, za expozice splňující podmínky stupně úvěrové kvality 1.

3.   Do 31. prosince 2014 se pro účely čl. 129 odst. 5 přednostní nezajištěné expozice instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů před vstupem tohoto nařízení v platnost splňují podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %, považují za expozice splňující podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %.“

má být:

„2.   Do 31. prosince 2014 se pro účely čl. 129 odst. 1 písm. c) považují přednostní nezajištěné expozice instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů před 28. červnem 2013 splňují podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %, za expozice splňující podmínky stupně úvěrové kvality 1.

3.   Do 31. prosince 2014 se pro účely čl. 129 odst. 5 přednostní nezajištěné expozice instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů před 28. červnem 2013 splňují podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %, považují za expozice splňující podmínky pro přidělení rizikové váhy 20 %.“

164.

Strana 283, čl. 497 odst.1 a 2

Místo:

„1.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z jedenácti regulačních technických norem uvedených na konci čl. 89 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 14 uvedeného nařízení o povolení ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, může instituce takovou ústřední protistranu pokládat za způsobilou ústřední protistranu, pokud je splněna podmínka uvedená v první části uvedeného pododstavce.

2.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z jedenácti regulačních technických norem uvedených na konci čl. 89 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 25 uvedeného nařízení o uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi, podle toho, co nastane dříve, může instituce takovou ústřední protistranu pokládat za způsobilou ústřední protistranu.“

má být:

„1.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z regulačních technických norem uvedených v článcích16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 14 uvedeného nařízení o povolení ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, může instituce takovou ústřední protistranu pokládat za způsobilou ústřední protistranu, pokud bylo ústřední protistraně v členském státě, ve kterém je usazena, povoleno poskytovat zúčtovací služby v souladu s vnitrostátním právem uvedeného členského státu předtím, než byly přijaty regulační technické normy uvedené v článcích 5, 8 až 11,16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 a 81 uvedeného nařízení.

2.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z regulačních technických norem uvedených v článcích 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 a 49 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 25 uvedeného nařízení o uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi, podle toho, co nastane dříve, může instituce takovou ústřední protistranu pokládat za způsobilou ústřední protistranu.“

165.

Strana 287, čl. 509 odst. 2 písm. c)

Místo:

„Dlužná a splatná aktiva nebo aktiva svolatelná do 30 kalendářních dnů by se neměla započítávat do limitu, pokud nebyla získána oproti kolaterálu, který rovněž splňuje podmínky čl. 416 odst. 1 písm. a), b) a c);“,

má být:

„Aktiva, která jsou dlužná a splatná nebo vypověditelná do 30 kalendářních dnů, by se neměla započítávat do limitu, pokud nebyla získána oproti kolaterálu, který rovněž splňuje podmínky čl. 416 odst. 1 písm. a), b) a c);“.

166.

Strana 287, čl. 509 odst. 2 písm. d)

Místo:

„…. parametry k určení zvláštních úrovní přítoků a odtoků mezi institucí a protistranou v případě, že nejsou usazeny ve stejném členském státě;“

má být:

„…. parametry k určení specifických úrovní přítoků a odtoků mezi institucí a protistranou v případě, že nejsou usazeny ve stejném členském státě;“

167.

Strana 288, čl. 509 odst. 3 písm. b)

Místo:

„jiné kategorie cenných papírů nebo úvěrů způsobilých pro centrální banky, jako například dluhopisy nebo obchodní cenné papíry místních vlád, a“

má být:

„jiné kategorie cenných papírů nebo úvěrů způsobilých pro centrální banky, jako například dluhopisy místních vlád nebo obchodní cenné papíry, a“.

168.

Strana 288, čl. 509 odst. 3 písm. c)

Místo:

„c)

jiná obchodovatelná aktiva, která jsou způsobilá pro jiné než centrální banky, jako například akcie kotované na uznané burze, zlato, kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, zaručené dluhopisy, kryté dluhopisy, podnikové dluhopisy a fondy založené na těchto aktivech.“

má být:

„c)

jiná obchodovatelná aktiva, která nejsou způsobilá pro centrální banky, jako například akcie kotované na uznané burze, zlato, akciové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, zaručené dluhopisy, kryté dluhopisy, podnikové dluhopisy a fondy založené na těchto aktivech.“

169.

Strana 290, čl. 511 odst. 3 písm. k)

Místo:

„k)

zda by zavedení pákového poměr jako požadavku na instituce vyžadovalo jakékoli změny v rámci pro pákový poměr stanoveném tímto nařízením, a pokud ano, jaké;“

má být:

„k)

zda by zavedení pákového poměru jako požadavku na instituce vyžadovalo jakékoli změny v rámci stanoveném pro pákový poměr tímto nařízením, a pokud ano, jaké;“

170.

Strana 290, čl. 511 odst. 4 písm. a) bod iv)

Místo:

„iv)

migraci expozic vůči subjektům, které nejsou předmětem obezřetnostního dohledu;“

má být:

„iv)

migraci expozic k subjektům, které nejsou předmětem obezřetnostního dohledu;“

171.

Strana 290, čl. 511 odst. 4 písm. b)

Místo:

„b)

interakci pákového poměru s kapitálovými požadavky založenými na riziku a požadavky na likviditu stanovené v tomto nařízení;“

má být:

„b)

interakci pákového poměru s kapitálovými požadavky založenými na riziku a požadavky na likviditu stanovenými v tomto nařízení;“

172.

Strana 291, čl. 520 bod 1 (čl. 50a odst.1)

Místo:

„… pokud ústřední protistrana obdržela oznámení podle čl. 301 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení, vypočítá K CCP, jak je uveden v odstavci 2 tohoto článku pro všechny smlouvy a transakce, jejichž clearing provádí pro všechny členy svého clearingového systému, na které se vztahuje příslušný fond pro riziko selhání.“

má být:

„… ústřední protistrana vypočítá K CCP, jak je uveden v odstavci 2 tohoto článku pro všechny smlouvy a transakce, jejichž clearing provádí pro všechny členy svého clearingového systému, na které se vztahuje příslušný fond pro riziko selhání.“

173.

Strana 292, čl. 520 bod 1 (čl. 50a odst.2)

Doplňuje se druhý pododstavec:

Všechny hodnoty ve vzorci v prvním pododstavci se vztahují k ocenění ke konci dne předtím, než se vymění výzva ke konečné dodatkové úhradě marže pro uvedený den.

174.

Strana 292, čl. 520 bod 1 (čl. 50b písm. a) bod i))

Místo:

„i)

pro expozice vyplývající ze smluv a transakcí uvedených v čl. 301 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (EU) č. 575/2013;“

má být:

„i)

pro expozice vyplývající ze smluv a transakcí uvedených v čl. 301 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (EU) č. 575/2013 je vypočte podle metody oceňování podle tržní hodnoty stanovené v článku 274 uvedeného nařízení;“

175.

Strana 292, čl. 520 bod 1 (čl. 50b písm. d) a g))

Písmena d) a g) se vypouštějí.

176.

Strana 293, čl. 520 bod 1 (čl. 50b písm. i) bod ii))

Místo:

„ii)

po dobu 3 měsíců může pro výpočet PCEred uvedený v písm. g) použít hodnotu NGR 0,3;“

má být:

„ii)

po dobu 3 měsíců může pro výpočet PCEred uvedený v písm. h) tohoto článku použít hodnotu NGR 0,3;“

177.

Strana 293 čl. 520 bod 1 (čl. 50c odst. 1 písm. f))

Písmeno f) se vypouští.

178.

Strana 294, čl. 520 bod 3 (čl. 89 odst. 5a)

Místo:

„5a.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z jedenácti regulačních technických norem uvedených na konci odst. 3 prvního pododstavce nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 14 o povolení ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, tato ústřední protistrana uplatní zacházení uvedené v třetím pododstavci tohoto odstavce.

Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z jedenácti regulačních technických norem uvedených na konci odst. 3 druhého pododstavce tohoto článku nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 25 o uznání ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, tato ústřední protistrana uplatní zacházení uvedené v třetím pododstavci.

Pokud ústřední protistrana nemá fond pro riziko selhání a nesjednala si s členy svého clearingového systému závazné smluvní ujednání, které jí umožňuje zcela nebo zčásti využívat počáteční marži přijatou od členů svého clearingového systému, jako by se jednalo o předfinancované příspěvky, musí informace, které má podívat podle čl. 50c odst. 1 zahrnovat celkovou částku počáteční marže přijaté od členů jejího clearingového systému.

Lhůty v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce mohou být prodlouženy o dalších šest měsíců, pokud Komise přijme prováděcí akt uvedený v čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013“

má být:

„5a.   Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z regulačních technických norem uvedených v článcích 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 and 49 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 14 o povolení ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, tato ústřední protistrana uplatní zacházení uvedené v třetím pododstavci tohoto odstavce.

Do 15 měsíců po vstupu v platnost poslední z regulačních technických norem uvedených v článcích 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 and 49 nebo do přijetí rozhodnutí podle článku 25 o uznání ústřední protistrany, podle toho, co nastane dříve, tato ústřední protistrana uplatní zacházení uvedené v třetím pododstavci tohoto odstavce.

Do konce lhůt uvedených v prvních dvou pododstavcích tohoto odstavce a s výhradou čtvrtého pododstavce tohoto odstavce, pokud ústřední protistrana nemá fond pro riziko selhání a nesjednala si s členy svého clearingového systému závazné smluvní ujednání, které jí umožňuje zcela nebo zčásti využívat počáteční marži přijatou od členů svého clearingového systému, jako by se jednalo o předfinancované příspěvky, musí informace, které má podávat podle čl. 50c odst. 1 zahrnovat celkovou částku počáteční marže přijaté od členů jejího clearingového systému.

Lhůty uvedené v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce mohou být prodlouženy o šest měsíců v souladu s prováděcím aktem Komise přijatým podle čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013“

V celém textu se výraz „platební schopnost“ v příslušných mluvnických tvarech nahrazuje výrazem „solventnost“ v příslušných mluvnických tvarech.