ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.320.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 320

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
30. listopadu 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2013/694/EU

 

*

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu

1

 

 

2013/695/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. listopadu 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz jménem Evropské unie

7

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1218/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1219/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1220/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1221/2013 ze dne 29. listopadu 2013 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 476/2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2013/14, a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 968/2013

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1222/2013 ze dne 29. listopadu 2013 týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež ( 1 )

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1223/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót pro lososa přidělených Polsku pro rok 2013 a následující roky v subdivizích ICES 22–31 z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2012

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1224/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

22

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2013 ze dne 29. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

24

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1226/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. prosince 2013

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

29

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/696/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/2/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

31

 

 

2013/697/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/3/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

33

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP ze dne 25. listopadu 2013 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi

34

 

 

2013/699/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. listopadu 2013 o jmenování jednoho lotyšského člena a dvou lotyšských náhradníků Výboru regionů

43

 

 

2013/700/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2013 o zřízení evropského společenského průzkumu jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ESS ERIC)

44

 

 

2013/701/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2013 o zřízení konsorcia výzkumné infrastruktury v oblasti biobank a biomolekulárních zdrojů jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (BBMRI-ERIC)

63

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů Energetického společenství D/2013/03/MC-EnC o prodloužení doby platnosti Smlouvy o Energetickém společenství

81

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcí (Úř. věst. L 10 ze dne 13.1.2005)

82

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/1


Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu

(2013/694/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT A EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na jednací řád Parlamentu, zejména na čl. 127 odst. 1 tohoto řádu,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), zejména na čl. 20 odst. 8 a 9 tohoto nařízení,

s ohledem na společné prohlášení, které vydali předseda Evropského parlamentu a prezident Evropské centrální banky při příležitosti hlasování Parlamentu o přijetí nařízení Rady (EU) č. 1024/2013,

A.

vzhledem k tomu, že nařízením (EU) č. 1024/2013 se Evropské centrální bance (ECB) svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, s cílem přispět k bezpečnosti a odolnosti úvěrových institucí a stabilitě finančního systému v Evropské unii a každém členském státě, který se účastní jednotného mechanismu dohledu;

B.

vzhledem k tomu, že článek 9 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že ECB je příslušným orgánem k provádění úkolů v oblasti dohledu, které jí byly svěřeny tímto nařízením;

C.

vzhledem k tomu, že pověření úkoly v oblasti dohledu pro Evropskou centrální banku znamená, že přijímá značnou odpovědnost za ochranu finanční stability v Unii, k čemuž má využívat svých pravomocí v oblasti dohledu co nejúčinnějším a nejpřiměřenějším způsobem;

D.

vzhledem k tomu, že každé přenesení pravomocí v oblasti dohledu na Unii by mělo být vyváženo náležitými požadavky na odpovědnost; vzhledem k tomu, že podle článku 20 nařízení (EU) č. 1024/2013 je tedy ECB odpovědná za provádění nařízení Parlamentu a Radě coby demokraticky legitimizovaným orgánům, které zastupují občany Unie a členské státy;

E.

vzhledem k tomu, že čl. 20 odst. 9 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že ECB za podmínek stanovených ve Smlouvě o fungování Evropské Unie (Smlouva o fungování EU) loajálně spolupracuje při všech šetřeních prováděných Parlamentem;

F.

vzhledem k tomu, že čl. 20 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že je-li to nezbytné pro výkon pravomocí Parlamentu podle Smlouvy o fungování EU, vede předseda Rady dohledu ECB na požádání důvěrná ústní jednání za zavřenými dveřmi s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Parlamentu o úkolech ECB v oblasti dohledu; vzhledem k tomu, že podle tohoto článku musí pravidla pro organizaci těchto jednání zaručovat naprostou důvěrnost v souladu s požadavky na důvěrnost, které ECB coby příslušnému orgánu ukládají příslušné právní předpisy Unie;

G.

vzhledem k tomu, že podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy o fungování EU mají orgány Unie jednat co nejotevřeněji; vzhledem k tomu, že podmínky, za nichž se dokument ECB považuje za důvěrný, jsou stanoveny v rozhodnutí ECB 2004/258/ES (ECB/2004/3) (2); vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí stanoví, že všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v některém členském státě, mají právo na přístup k dokumentům ECB, s výhradou podmínek a omezení vymezených v tomto rozhodnutí; vzhledem k tomu, že v souladu s tímto rozhodnutím ECB odepře přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany některých veřejných nebo soukromých zájmů;

H.

vzhledem k tomu, že právem na zpřístupňování informací souvisejících s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi nedisponuje ECB libovolně, ale toto zpřístupnění podléhá omezením a podmínkám stanoveným v příslušných právních předpisech Unie, kterými se řídí Parlament i ECB; vzhledem k tomu, že podle čl. 37.2 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB („statut ESCB“) podléhají osoby mající přístup k údajům, na něž se vztahují právní předpisy Unie ukládající povinnost mlčenlivosti, těmto právním předpisům Unie;

I.

vzhledem k tomu, že podle 55. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 1024/2013 by veškeré povinnosti v oblasti podávání zpráv Parlamentu měly podléhat příslušným požadavkům na zachování služebního tajemství; vzhledem k tomu, že 74. bod odůvodnění a čl. 27 odst. 1 nařízení stanoví, že členové Rady dohledu, řídící výbor, zaměstnanci ECB a zaměstnanci vyslaní zúčastněnými členskými státy vykonávající povinnosti dohledu jsou vázáni požadavky na zachovávání služebního tajemství stanovenými v článku 37 statutu ESCB a v příslušných aktech práva Unie; vzhledem k tomu, že článek 339 Smlouvy o fungování EU a článek 37 statutu ESCB stanoví, že členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB a národních centrálních bank jsou vázáni povinností zachovávat služební tajemství;

J.

vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 10.4 statutu ESCB jsou zasedání Rady guvernérů ECB důvěrná;

K.

vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že pro účely plnění úkolů jí svěřených tímto nařízením uplatňuje ECB všechny příslušné právní předpisy Unie, a pokud jsou těmito právními předpisy směrnice, pak i vnitrostátní právní předpisy provádějící tyto směrnice;

L.

vzhledem k tomu, že s výhradou budoucích změn či budoucích příslušných právních aktů ukládají ustanovení právních předpisů Unie týkající se nakládání s informacemi, jež jsou považovány za důvěrné, zejména články 53 až 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (3), příslušným orgánům a jejich zaměstnancům odpovědným za dohled nad úvěrovými institucemi přísnou povinnost zachovávat služební tajemství; vzhledem k tomu, že všichni, kdo pracují nebo pracovali pro příslušné orgány, jsou vázáni povinností zachovávat služební tajemství; vzhledem k tomu, že důvěrné informace, které tyto osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit pouze v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových institucí, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem;

M.

vzhledem k tomu, že čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že pro účely plnění úkolů, které jsou jí svěřeny tímto nařízením, je ECB v rámci omezení a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech Unie oprávněna vyměňovat si informace s vnitrostátními orgány nebo orgány a subjekty Unie v případě, že příslušné právní předpisy Unie dovolují vnitrostátním příslušným orgánům sdělovat uvedeným subjektům informace nebo že členské státy mohou takové sdělování informací podle příslušných právních předpisů Unie umožnit;

N.

vzhledem k tomu, že porušení služebního tajemství v souvislosti s informacemi týkajícími se dohledu by mělo vést k náležitým postihům; vzhledem k tomu, že Parlament by měl vypracovat vhodný rámec pro následná opatření ve všech případech porušení důvěrnosti, kterého se dopustí jeho poslanci či zaměstnanci;

O.

vzhledem k tomu, že zaměstnanci ECB podílející se na plnění úkolů ECB v oblasti dohledu musí být od zaměstnanců zapojených do plnění úkolů spjatých s měnovou politikou organizačně odděleni tak, aby byla plně dodržena ustanovení nařízení (EU) č. 1024/2013;

P.

vzhledem k tomu, že tato dohoda se netýká výměny důvěrných informací o měnové politice nebo o jiných úkolech ECB, které nepatří k úkolům svěřeným ECB nařízením (EU) č. 1024/2013;

Q.

vzhledem k tomu, že touto dohodou není dotčena odpovědnost příslušných vnitrostátních orgánů vůči vnitrostátním parlamentům v souladu s vnitrostátním právem;

R.

vzhledem k tomu, že tato dohoda se netýká odpovědnosti a povinnosti podávat zprávy v souvislosti s jednotným mechanismem dohledu Radě, Komisi či vnitrostátním parlamentům a nemá na tuto odpovědnost či povinnost vliv;

SE DOHODLY TAKTO:

I.   ODPOVĚDNOST, PŘÍSTUP K INFORMACÍM, ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

1.   Zprávy

ECB každoročně předkládá Parlamentu zprávu („výroční zpráva“) o provádění úkolů, které jí byly svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013. Předseda Rady dohledu předkládá výroční zprávu Parlamentu na veřejném slyšení. Návrh výroční zprávy se Parlamentu poskytuje jako důvěrný dokument v jednom z úředních jazyků Unie čtyři pracovní dny před slyšením. Překlady do všech úředních jazyků Unie se poskytují následně. Výroční zpráva zahrnuje mimo jiné tyto body:

i.

výkon úkolů v oblasti dohledu,

ii.

sdílení úkolů s vnitrostátními orgány dohledu,

iii.

spolupráce s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány či orgány Unie,

iv.

oddělení úkolů spjatých s měnovou politikou od úkolů v oblasti dohledu,

v.

vývoj struktury a zaměstnanců dohledu, včetně počtu a národnostního složení vyslaných národních odborníků,

vi.

dodržování kodexu chování,

vii.

způsob výpočtu a výše poplatků za dohled,

viii.

rozpočet na úkoly v oblasti dohledu,

ix.

zkušenosti s podáváním oznámení na základě článku 23 nařízení (EU) č. 1024/2013 (oznamování porušení pravidel).

V počáteční fázi vymezené v čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 předkládá ECB Parlamentu čtvrtletní zprávy o pokroku v operačním provádění nařízení zahrnující mimo jiné:

i.

vnitřní přípravu, organizaci a plánování činnosti,

ii.

konkrétní opatření přijatá s cílem splnit podmínku oddělení funkcí spjatých s měnovou politikou od funkcí v oblasti dohledu,

iii.

spolupráci s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány či orgány Unie,

iv.

jakékoli překážky překonávané ECB při přípravě úkolů v oblasti dohledu,

v.

jakékoli znepokojivé jevy či změny v kodexu chování.

ECB svou výroční zprávu zveřejňuje na internetové stránce jednotného mechanismu dohledu. „Přímá informační e-mailová adresa“ (hotline) ECB bude rozšířena tak, aby konkrétně řešila dotazy související s jednotným mechanismem dohledu. Ze zpětné vazby získávané prostřednictvím e-mailů bude ECB čerpat při přípravě oddílu věnovaného často kladeným otázkám na internetových stránkách jednotného mechanismu dohledu.

2.   Slyšení a důvěrná ústní jednání

Na žádost příslušného výboru Parlamentu se předseda Rady dohledu účastní řádných veřejných slyšení týkajících se plnění úkolů v oblasti dohledu. Příslušný výbor Parlamentu a ECB se dohodnou na termínech uspořádání dvou takových slyšení v následujícím roce. Žádosti o změny dohodnutých termínů se podávají písemně.

Předseda Rady dohledu může být mimoto zván k účasti na dodatečných ad hoc výměnách názorů s příslušným výborem Parlamentu ohledně otázek týkajících se dohledu.

Je-li to nezbytné k výkonu pravomocí Parlamentu v souladu se Smlouvou o fungování EU a právem Unie, předseda příslušného výboru může písemně a s udáním důvodů žádat o uspořádání zvláštních důvěrných schůzí s předsedou Rady dohledu. Takové schůze se konají ve vzájemně dohodnutém termínu.

Všichni účastníci zvláštních důvěrných schůzí musí dodržovat stejné požadavky na zachování důvěrnosti jako členové Rady dohledu a zaměstnanci ECB pověření dohledem.

Na odůvodněnou žádost předsedy Rady dohledu nebo předsedy příslušného výboru Parlamentu a po vzájemné dohodě se řádných slyšení, výměn názorů ad hoc a důvěrných schůzí mohou účastnit zástupci ECB, kteří jsou členy Rady dohledu, nebo vysoce postavení zaměstnanci pověření výkonem dohledu (generální ředitelé nebo jejich zástupci).

Na jednotný mechanismus dohledu se vztahuje zásada otevřenosti orgánů Unie zakotvená ve Smlouvě o fungování EU. Diskuse probíhající při zvláštních důvěrných schůzích se řídí zásadou otevřenosti s přihlédnutím k relevantním okolnostem. Týkají se výměny důvěrných informací o plnění úkolů v oblasti dohledu v rámci omezení vyplývajících z právních předpisů Unie. Zpřístupnění informací může být omezeno právně stanovenými pravidly pro zachování důvěrnosti.

Osoby zaměstnané Parlamentem a ECB nesmí zveřejňovat informace získané v rámci své činnosti související s výkonem úkolů svěřených ECB podle nařízení (EU) č. 1024/2013, a to ani poté, co výkon těchto činností skončily nebo takovéto zaměstnání opustily.

Řádná slyšení, výměny názorů ad hoc a důvěrné schůze se mohou týkat veškerých aspektů činnosti a fungování jednotného systému dohledu zahrnutých do nařízení (EU) č. 1024/2013.

Z důvěrných schůzí nejsou pořizovány žádné zápisy ani jiné záznamy. Nejsou vydávána žádná prohlášení pro tisk ani jiné sdělovací prostředky. Každý účastník důvěrné diskuse musí pokaždé podepsat čestné prohlášení, že nesdělí obsah těchto diskusí žádné třetí osobě.

Těchto důvěrných schůzí se může účastnit pouze předseda Rady dohledu a předseda a místopředsedové příslušného výboru Parlamentu. Předsedu Rady dohledu i předsedu a místopředsedy příslušného výboru Parlamentu mohou doprovázet dva zaměstnanci ECB, respektive sekretariátu Parlamentu.

3.   Odpovědi na otázky

ECB odpovídá na písemné otázky Parlamentu písemně. Tyto otázky předsedovi Rady dohledu postupuje předseda příslušného výboru Parlamentu. Otázky musí být zodpovězeny v co nejkratší době, v každém případě do pěti týdnů od doby, kdy jsou předány ECB.

ECB i Parlament vyhradí pro výše uvedené otázky a odpovědi zvláštní část internetových stránek.

4.   Přístup k informacím

ECB poskytne příslušnému výboru Parlamentu přinejmenším souhrnný a smysluplný záznam jednání Rady dohledu, který umožní získat přehled o diskusích, a to včetně anotovaného seznamu rozhodnutí. V případě námitek Rady guvernérů vůči návrhu rozhodnutí Rady dohledu v souladu s čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 informuje prezident ECB předsedu příslušného výboru Parlamentu o důvodech těchto námitek, a to v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti uvedenými v této dohodě.

V případě likvidace úvěrové instituce se nedůvěrné informace týkající se této úvěrové instituce zveřejňují ex-post, a to poté, co skončí veškerá omezení na poskytování příslušných informací vyplývající z požadavků na zachování důvěrnosti.

Poplatky za dohled a vysvětlení způsobu jejich výpočtu jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

ECB zveřejňuje na svých internetových stránkách příručku týkající se postupů v oblasti dohledu.

5.   Ochrana utajovaných informací a dokumentů ECB

Parlament provádí ochranná a bezpečnostní opatření odpovídající míře citlivosti informací ECB nebo dokumentů ECB a informuje v této záležitosti ECB. Za všech okolností jsou zpřístupněné informace nebo dokumenty použity výhradně za účelem, k němuž byly poskytnuty.

Parlament žádá ECB o souhlas s jakýmkoli poskytnutím informací a dokumentů dalším osobám či institucím a obě instituce spolupracují v případě jakéhokoli soudního, správního nebo jiného řízení, v rámci něhož je požadován přístup k takovýmto informacím či dokumentům. ECB může Parlament požádat, aby v souvislosti se všemi či některými kategoriemi zpřístupňovaných informací a dokumentů vedl seznam osob, které mají k těmto informacím a dokumentům přístup.

II.   VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

ECB podrobně stanoví a zveřejní kritéria pro výběr předsedy Rady dohledu, včetně vyváženého poměru dovedností, znalostí finančních institucí a trhů a zkušeností v oblasti finančního a makroobezřetnostního dohledu. Při stanovení kritérií bude ECB usilovat o nejvyšší profesní standardy a zohlední potřebu chránit zájmy Unie jako celku a rozmanitost ve složení Rady dohledu.

Příslušnému výboru Parlamentu jsou dva týdny před tím, než Rada guvernérů ECB zveřejní oznámení o výběrovém řízení, sděleny podrobné informace (včetně výběrových kritérií a konkrétního profilu pracovního místa) o „otevřeném výběrovém řízení“ které má ECB v úmyslu použít při výběru předsedy.

Rada guvernérů ECB informuje příslušný výbor Parlamentu o složení skupiny uchazečů o pozici předsedy (počet uchazečů, skladba odborných dovedností, zastoupení žen a mužů a jednotlivých národností atd.) a o metodě, pomocí níž jsou uchazeči posuzováni s cílem vypracovat užší seznam s nejméně dvěma kandidáty a nakonec vypracovat návrh ECB.

ECB poskytne příslušnému výboru Parlamentu užší seznam kandidátů na pozici předsedy Rady dohledu. ECB poskytne tento užší seznam nejméně tři týdny před předložením svého návrhu na jmenování předsedy.

Příslušný výbor Parlamentu může položit ECB otázky týkající se výběrových kritérií a užšího seznamu kandidátů do jednoho týdne od doby, kdy je obdrží. ECB na tyto otázky do dvou týdnů písemně odpoví.

Schvalovací proces se skládá z následujících kroků:

Návrhy na předsedu nebo místopředsedu předkládá ECB Parlamentu spolu s písemným vysvětlením příslušných důvodů.

Veřejné slyšení navrhovaného předsedy a místopředsedy Rady dohledu se uskuteční v příslušném výboru Parlamentu.

Parlament rozhodne o schválení kandidáta na předsedu a místopředsedu navrženého ECB hlasováním v příslušném výboru a na plenárním zasedání. Parlament se za běžných okolností při zohlednění svého kalendáře snaží přijmout rozhodnutí do šesti týdnů od předložení návrhu.

Pokud není návrh na předsedu schválen, může ECB buď rozhodnout, že použije původní seznam kandidátů na tuto pozici, nebo znovu zahájit výběrové řízení, včetně vypracování a zveřejnění nového oznámení o výběrovém řízení.

ECB předloží každý návrh na odvolání předsedy nebo místopředsedy z funkce Parlamentu a poskytne příslušné odůvodnění.

Schvalovací proces zahrnuje:

hlasování o návrhu usnesení v příslušném výboru Parlamentu a

hlasování na plenárním zasedání o přijetí či zamítnutí tohoto usnesení.

Pokud Parlament nebo Rada informují ECB o tom, že považují podmínky pro odvolání předsedy nebo místopředsedy Rady dohledu ve smyslu čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 za splněné, poskytne ECB písemně své stanovisko do čtyř týdnů.

III.   ŠETŘENÍ

Pokud v souladu s článkem 226 Smlouvy o fungování EU a rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO (4), Parlament zřídí vyšetřovací výbor, ECB v souladu s právními předpisy Unie poskytuje tomuto vyšetřovacímu výboru pomoc při výkonu jeho úkolů v souladu se zásadou loajální spolupráce.

Veškeré činnosti vyšetřovacího výboru, při nichž bude ECB nápomocna, budou prováděny v rozsahu stanoveném v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO.

ECB loajálně spolupracuje při jakémkoli šetření Parlamentu uvedeném v čl. 20 odst. 9 nařízení (EU) č. 1024/2013 v mezích rámce, který se vztahuje na vyšetřovací výbor a za stejných požadavků na ochranu důvěrnosti stanovených v této dohodě v souvislosti s důvěrnými ústními jednáními (I.2.).

Veškeré osoby, které obdrží informace, jež byly Parlamentu poskytnuty v rámci vyšetřování, podléhají požadavkům na ochranu důvěrnosti, které jsou obdobné požadavkům, jež se vztahují na členy Rady dohledu a zaměstnance ECB pověřené dohledem, a Parlament a ECB se dohodnou na opatřeních, která jsou uplatňována s cílem zajistit ochranu těchto informací.

V případě, že ochrana veřejného nebo soukromého zájmu uznaného v rozhodnutí 2004/258/ES vyžaduje, aby byla zachována důvěrnost, Parlament zajistí zachování této ochrany a nezveřejní obsah žádných takových informací.

Práva a povinnosti orgánů, institucí a subjektů Unie stanovené v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO se vztahují obdobně na ECB.

Jakékoli nahrazení rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO jiným právním aktem nebo jeho změna povede k novým jednáním o části III této dohody. Dokud nebude dosaženo nové dohody o dotčených částech, je v platnosti tato dohoda včetně rozhodnutí 95/167/EC, Euratom, ESUO ve verzích platných k datu podpisu této dohody.

IV.   KODEX CHOVÁNÍ

Před přijetím kodexu chování uvedeného v čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 informuje ECB příslušný výbor Parlamentu o hlavních prvcích plánovaného kodexu chování.

Na písemnou žádost příslušného výboru Parlamentu informuje ECB písemně Parlament o uplatňování kodexu chování. ECB rovněž Parlament informuje o potřebě aktualizace kodexu chování.

Kodex chování řeší otázky střetu zájmů a zajišťuje dodržování pravidel o oddělení funkcí v oblasti dohledu od funkcí v oblasti měnové politiky.

V.   PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ ECB

ECB náležitě informuje příslušný výbor Parlamentu o postupech (včetně časových rámců), které stanovila pro přijímání nařízení, rozhodnutí, obecných zásad a doporučení ECB („aktů“), jež podléhají veřejným konzultacím v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2013.

S cílem posílit transparentnost a soudržnost politik ECB především příslušný výbor Parlamentu informuje o zásadách a typech ukazatelů nebo informací, které obvykle využívá při vypracování aktů a politických doporučení.

ECB předává příslušnému výboru Parlamentu návrhy aktů před tím, než je zahájen postup veřejných konzultací. V případě, že Parlament předloží k těmto aktům připomínky, může se uskutečnit neformální výměna názorů s ECB týkající se těchto připomínek. Tyto neformální výměny názorů se konají současně s otevřenými veřejnými konzultacemi, které ECB vede v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013.

Poté, co ECB přijme akt, zašle jej příslušnému výboru Parlamentu. ECB rovněž pravidelně písemně informuje Parlament o potřebě aktualizovat přijaté akty.

VI.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Praktické provádění této dohody budou obě instituce hodnotit každé tři roky.

2.

Tato dohoda vstupuje v platnost v den, kdy vstoupí v platnost nařízení (EU) č. 1024/2013, nebo den po podpisu této dohody, podle toho, co nastane později.

3.

Povinnosti týkající se důvěrnosti informací jsou pro obě instituce závazné i po skončení platnosti této dohody.

4.

Tato dohoda bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem a Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Evropskou centrální banku

prezident

M. DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/258/ES ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 42).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu (Úř. věst. L 78, 6.4.1995, s. 1).


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/7


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. listopadu 2013

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz jménem Evropské unie

(2013/695/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společné prohlášení učiněné na varšavské vrcholné schůzce Východního partnerství dne 30. září 2011 je potvrzením politické podpory pro posílení mobility občanů prostřednictvím liberalizace udělování víz a záměru podnikat kroky k postupnému zavedení bezvízového režimu pro své občany.

(2)

Dne 19. prosince 2011 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Ázerbájdžánskou republikou o Dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“). Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním dohody dne 29. července 2013.

(3)

Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou uzavření.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (1). Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (2); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (3).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

D. PAVALKIS


(1)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1218/2013

ze dne 27. listopadu 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

65/TQ40

Členský stát

Nizozemsko

Populace

HER/2A47DX

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

IV, VIId a vody EU oblasti IIa

Datum

29.10.2013


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1219/2013

ze dne 27. listopadu 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

63/TQ40

Členský stát

Francie

Populace

HER/4AB.

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

Datum

24.10.2013


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1220/2013

ze dne 27. listopadu 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

66/TQ40

Členský stát

Evropská unie (všechny členské státy)

Populace

COD/N3M

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

NAFO 3M

Datum

15.11.2013


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1221/2013

ze dne 29. listopadu 2013

o změně prováděcího nařízení (EU) č. 476/2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2013/14, a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 968/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 61 první pododstavec písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se mohou cukr a izoglukóza vyrobené během hospodářského roku nad kvótu podle článku 56 uvedeného nařízení vyvézt pouze v rámci stanoveného množstevního omezení.

(2)

Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, se stanoví nařízením Komise (ES) č. 951/2006.

(3)

Původně se odhadovalo, že poptávce na trhu v hospodářském roce 2013/14 bude odpovídat množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám ve výši 650 000 tun ekvivalentu bílého cukru. Výši tohoto omezení stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2013 (3). Podle nejnovějších odhadů však množství vyrobeného cukru nepodléhajícího kvótám dosáhne 3 600 000 tun. Pro cukr nepodléhající kvótám by proto měla být zajištěna další odbytiště.

(4)

Vzhledem k tomu, že se strop WTO pro vývoz v hospodářském roce 2013/14 nevyužil v plné míře, je vhodné zvýšit množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám o 700 000 tun, aby se tak unijním výrobcům cukru poskytly další obchodní příležitosti. Aby mohli unijní výrobci cukru nepodléhajícího kvótám využívat tržních příležitostí na svých vývozních trzích, je třeba dát zvýšené množství k dispozici ode dne 2. prosince 2013.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 476/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S cílem umožnit příjem žádostí o vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám by mělo být zrušeno pozastavení příjmu žádostí stanovené v čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 968/2013 (4). Jelikož prováděcí nařízení (EU) č. 968/2013 pozbylo účinku, mělo by být zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 476/2013 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám činí na hospodářský rok 2013/14 množstevní omezení podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 u vývozu bez náhrady 1 350 000 tun.“

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 968/2013 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2013 ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2013/14 (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 5).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 968/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám (Úř. věst. L 268, 10.10.2013, s. 12).


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1222/2013

ze dne 29. listopadu 2013

týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Žádost obsahuje rovněž jiná užití těchto látek, pro něž ještě nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 16. listopadu 2011 (2) dospěl k závěru, že kyselina propionová, propionan sodný a propionan amonný nemají za navržených podmínek užití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Rovněž dospěl k závěru, že tyto látky zlepšují aerobní stabilitu materiálů, které lze snadno silážovat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy uvedených doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedených látek prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k280

Kyselina propionová

 

Složení doplňkové látky

Kyselina propionová ≥ 99,5 %

 

Charakteristika účinné látky

 

Kyselina propionová ≥ 99,5 %

 

C3H6O2 CAS: 79-09-4

 

Netěkavý zbytek ≤ 0,01 % při sušení za teploty 140 °C na konstantní hmotnost

 

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjádřeno jako formaldehyd

 

Vyrobeno chemickou syntézou

 

Analytická metoda  (1)

Kvantifikace kyseliny propionové jako celkové kyseliny propionové v doplňkové látce, premixech a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie s iontovou výlukou s indexem lomu (HPLC-RI)

Přežvýkavci

1.

Současné použití jiných organických kyselin v maximálních povolených dávkách je kontraindikováno.

2.

Doplňková látka se použije v materiálu, který lze snadno silážovat (2).

3.

Současné použití s jinými zdroji této účinné látky nesmí překročit povolený maximální obsah.

4.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

20. prosince 2023

Prasata

30 000

Drůbež

10 000

1k281

Propionan sodný

 

Složení doplňkové látky

Propionan sodný ≥ 98,5 %

 

Charakteristika účinné látky

 

Propionan sodný ≥ 98,5 %

 

C3H5O2Na

 

CAS: 137-40-6

 

Ztráta při sušení ≤ 4 %, stanoveno sušením pod dobu dvou hodin při teplotě 105 °C

 

Látky nerozpustné ve vodě ≤ 0,1 %

 

Vyrobeno chemickou syntézou

 

Analytická metoda  (1)

Kvantifikace propionanu sodného v doplňkové látce:

1)

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s iontovou výlukou s indexem lomu (HPLC-RI) – pro stanovení celkového propionanu; a

2)

atomová absorpční spektrometrie, AAS (EN ISO 6869) – pro stanovení celkového sodíku.

Kvantifikace propionanu sodného jako celkové kyseliny propionové v premixech a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie s iontovou výlukou s indexem lomu (HPLC-RI)

Přežvýkavci

1.

Současné použití jiných organických kyselin v maximálních povolených dávkách je kontraindikováno.

2.

Doplňková látka se použije v materiálech, které lze snadno silážovat (2).

3.

Současné použití s jinými zdroji této účinné látky nesmí překročit povolený maximální obsah.

4.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

20. prosince 2023

Prasata

30 000 (3)

Drůbež

10 000 (3)

1k284

Propionan amonný

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z propionanu amonného ≥ 19,0 %, kyseliny propionové ≤ 80,0 % a vody ≤ 30 %

 

Charakteristika účinné látky

 

Propionan amonný: C3H9O2N

 

CAS: 17496-08-1

 

Vyrobeno chemickou syntézou

 

Analytická metoda  (1)

Kvantifikace propionanu amonného v doplňkové látce:

1)

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s iontovou výlukou s indexem lomu (HPLC-RI) – pro stanovení celkového propionanu; a

2)

titrace kyselinou sírovou a hydroxidem sodným pro stanovení amoniaku.

Kvantifikace propionanu amonného jako celkové kyseliny propionové v premixech a krmivech:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s iontovou výlukou s indexem lomu (HPLC-RI)

Přežvýkavci

1.

Současné použití jiných organických kyselin v maximálních povolených dávkách je kontraindikováno.

2.

Doplňková látka se použije v materiálech, které lze snadno silážovat (2).

3.

Současné použití s jinými zdroji této účinné látky nesmí překročit povolený maximální obsah.

4.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

20. prosince 2023

Prasata

30 000 (3)

Drůbež

10 000 (3)


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu (např. celá rostlina kukuřice, jílek, sveřep nebo řepné řízky). Nařízení (ES) č. 429/2008.

(3)  Jako kyselina propionová.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1223/2013

ze dne 29. listopadu 2013,

kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót pro lososa přidělených Polsku pro rok 2013 a následující roky v subdivizích ICES 22–31 z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 1256/2011 (2) byla Polsku pro rok 2012 přidělena rybolovná kvóta pro lososa obecného ve vodách Unie v subdivizích ICES 22–31.

(2)

Komise zjistila v polských údajích o lovu lososa v roce 2012 nesrovnalosti, a to při křížové kontrole údajů, které byly zaznamenány a oznámeny během kontrolovaných a nekontrolovaných rybářských výjezdů. Tyto nesrovnalosti v podávání zpráv o složení úlovků se dále potvrdily při několika auditech a ověřovacích návštěvách v Polsku v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009. Nashromážděné důkazy umožňují Komisi stanovit, že tento členský stát překročil své kvóty pro lososa v roce 2012 o 1776 kusů lososa.

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že pokud Komise zjistí, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

V čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 se stanoví, že tyto odpočty se provedou v následujícím roce nebo v následujících letech.

(5)

Odpočty nutné k vyrovnání tohoto nadměrného rybolovu je nutné provést z kvóty přidělené Polsku pro lososa obecného na rok 2013. Objem nadměrného rybolovu je Komisí vyjádřen v množství nižším než 100 tun. V souladu s poslední větou čl. 105 odst. 2 by se na odpočet tudíž neměl použít násobící koeficient.

(6)

Pokud však z důvodu čerpání kvóty pro rok 2013 v době vstupu tohoto nařízení v platnost nebude možné provést odpočet v plné výši, pak by zbývající množství měla být odečtena od kvót lososa obecného, které mohou být přiděleny tomuto členskému státu na rok 2014, a to v souladu s pokyny Komise pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná kvóta pro lososa obecného (Salmo salar) ve vodách Unie v subdivizích ICES 22–31 přidělená Polsku pro rok 2013 nařízením (EU) č. 1256/2011 se sníží způsobem uvedeným v příloze.

Článek 2

Pokud jsou odpočty prováděné podle článku 1 vyšší než rybolovná kvóta, která je ještě k dispozici, a nelze je v plném rozsahu provést v roce 2013, odečtou se zbývající množství od rybolovné kvóty pro lososa obecného (Salmo salar) ve vodách Unie v subdivizích ICES 22–31, které mohou být přiděleny Polsku v roce 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 72, 10.3.2012, s. 27.


PŘÍLOHA

Populace

2012

Odpočet v roce 2013

Původní kvóta

Upravená kvóta

Zjištěný odlov

Rozdíl kvóta–odlov

(nadměrný rybolov)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1224/2013

ze dne 29. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (1),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (2) skončí dne 31. prosince 2013.

(2)

Ve sdělení o modernizaci státní podpory v EU (3) ze dne 8. května 2012 zahájila Komise rozsáhlý přezkum pravidel státní podpory. V rámci tohoto přezkumu již bylo nařízením Rady (EU) č. 733/2013 (4) pozměněno nařízení (ES) č. 994/98. Řada dalších nástrojů státní podpory je stále v procesu revize, např. nástroje týkající se výzkumu, vývoje a inovací, ochrany životního prostředí, rizikového kapitálu a záchrany a restrukturalizace podniků v obtížích. Úpravu těchto nástrojů nebude možné dokončit před uplynutím platnosti nařízení (ES) č. 800/2008. V zájmu zajištění jednotného přístupu ke všem nástrojům státní podpory je proto vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (ES) č. 800/2008 do 30. června 2014.

(3)

Nařízení (ES) č. 800/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k prodloužení doby platnosti nařízení (ES) č. 800/2008 si některé členské státy mohou přát prodloužit opatření, o nichž byly poskytnuty souhrnné údaje podle článku 9 uvedeného nařízení. Za účelem snížení administrativní zátěže je vhodné, aby se souhrnné údaje týkající se prodloužení uvedených opatření považovaly za sdělené Komisi za předpokladu, že v daných opatřeních nedošlo k žádné podstatné změně.

(5)

S cílem umožnit prodloužení doby použitelnosti nařízení (ES) č. 800/2008 před skončením jeho platnosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 45 nařízení (ES) č. 800/2008 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 30. června 2014.“

Článek 2

Přeje-li si členský stát v důsledku změny nařízení (ES) č. 800/2008 prodloužit opatření, pro která byly Komisi předloženy souhrnné údaje v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 800/2008, považují se souhrnné údaje týkající se prodloužení uvedených opatření za předpokladu, že v nich nebyla provedena žádná podstatná změna, za sdělené Komisi.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3).

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. května 2012 – Modernizace státní podpory v EU, COM(2012) 209 final.

(4)  Úř. věst. L 204, 31.7.2013, s. 11.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1225/2013

ze dne 29. listopadu 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

61,5

MA

45,9

TR

88,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

50,7

EG

200,0

TR

132,3

ZZ

127,7

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,5

TR

110,1

ZZ

121,8

0805 20 10

AU

135,4

MA

64,3

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

116,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

63,7

UY

92,4

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

71,5

ZZ

71,5

0808 10 80

AU

125,0

BA

45,7

MK

36,9

US

151,9

ZA

93,4

ZZ

90,6

0808 30 90

TR

118,4

ZZ

118,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1226/2013

ze dne 29. listopadu 2013,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. prosince 2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro dané produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. prosince 2013 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Protože je nutné zajistit, aby se toto opatření používalo co nejrychleji poté, kdy budou dostupné aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. prosince 2013 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. prosince 2013

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

zrna ČIROKU, jiná než hybridní osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.11.2013-28.11.2013

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

203,08

122,01

Cena FOB USA

222,66

212,66

192,66

Prémie – Záliv

28,32

Prémie – Velká jezera

37,83

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

17,27 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

51,31 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1227/2013

ze dne 29. listopadu 2013,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 3 kapitoly III nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.

(2)

V pravidlech uvedeného oddílu ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 990/2013 (3) se stanoví, že hospodářské subjekty mohou podávat žádosti o vývozní licence od 1. do 10. listopadu, pokud po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o licence podle prvního pododstavce článku 29 nařízení (ES) č. 1187/2009 v rámci kvóty zůstane k dispozici nějaké množství. V článku 2 prováděcího nařízení (EU) č. 990/2013 se uvádí, že celkové zbývající množství pro kvótový rok 2013/2014 činí 9 018 tun.

(3)

Žádosti podané mezi 1. až 10. listopadem 2013 a týkající se zbývajícího období probíhajícího kvótového roku 2013/2014 se vztahují na menší množství, než které je dostupné. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 3 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit, aby bylo zbývající množství rozděleno. Vydání vývozních licencí pro uvedené zbývající množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu dodatečné přijaté množství a že žadatelé složí jistotu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímají se žádosti o vývozní licence podané v období od 1. do 10. listopadu 2013 na zbývající období probíhajícího kvótového roku 2013/2014.

Množství, na které se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí přídělovým koeficientem 73,918032.

Vývozní licence pro množství, které přesahuje požadované množství, které jsou přiděleny podle koeficientu stanoveného v druhém pododstavci, se vydávají po přijetí hospodářským subjektem do jednoho týdne od data vyhlášení tohoto nařízení a jsou podmíněny složením odpovídající jistoty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Spojených států amerických a Dominikánské republiky (Úř. věst. L 275, 16.10.2013, s. 3).


ROZHODNUTÍ

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/31


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUTM MALI/2/2013

ze dne 12. listopadu 2013

o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

(2013/696/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 8 odst. 5 rozhodnutí 2013/34/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijetí příslušných rozhodnutí o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (dále jen „EUTM Mali“).

(2)

Závěry ze zasedání Evropské rady konaného v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002 stanovily úpravu pro účast třetích států na operacích pro řešení krizí a pro zřízení výboru přispěvatelů.

(3)

Výbor přispěvatelů by měl být fórem pro jednání o všech otázkách týkajících se řízení EUTM Mali s přispívajícími třetími státy. Politický a bezpečnostní výbor, který vykonává politickou kontrolu a strategické řízení EUTM Mali, by měl názory Výboru přispěvatelů zohledňovat.

(4)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřízení a působnost

Zřizuje se Výbor přispěvatelů (dále jen „výbor“) na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali). Jeho mandát je stanoven v závěrech ze zasedání Evropské rady konaného v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002.

Článek 2

Složení

1.   Členy výboru jsou:

zástupci všech členských států a

zástupci třetích států, které se účastní mise EUTM Mali a poskytují významné příspěvky.

2.   Zasedání výboru se rovněž může účastnit zástupce Komise.

Článek 3

Informace poskytované velitelem mise EU

Velitel mise EU poskytuje výboru informace.

Článek 4

Předseda

Výboru předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo jeho zástupce v úzké spolupráci s předsedou Vojenského výboru Evropské unie nebo jeho zástupcem.

Článek 5

Zasedání

1.   Zasedání výboru svolává pravidelně předseda. Pokud to vyžadují okolnosti, lze z podnětu předsedy nebo na žádost některého člena svolat mimořádné zasedání.

2.   Předseda předem rozešle předběžný program zasedání a dokumenty týkající se zasedání. Předseda odpovídá za to, že výsledek jednání výboru bude předán Politickému a bezpečnostnímu výboru.

Článek 6

Důvěrnost

1.   V souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 (2) se na zasedání a jednání výboru vztahují bezpečnostní předpisy Rady. Zástupci ve výboru musí mít zejména odpovídající bezpečnostní prověrku.

2.   Na jednání výboru se vztahuje služební tajemství, pokud výbor jednomyslně nerozhodne jinak.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. listopadu 2013.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

W. STEVENS


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úr. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/33


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUTM MALI/3/2013

ze dne 12. listopadu 2013

o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

(2013/697/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 8 odst. 2 rozhodnutí 2013/34/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijetí příslušných rozhodnutí týkajících se přijímání nabízených příspěvků třetích států.

(2)

V návaznosti na doporučení velitele mise EU ohledně příspěvku Švýcarské konfederace a na poradenství poskytnuté Vojenským výborem Evropské unie by měl být příspěvek Švýcarské konfederace přijat.

(3)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příspěvky třetích států

1.   Příspěvek Švýcarské konfederace na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) se přijímá a považuje za významný.

2.   Švýcarská konfederace se osvobozuje od finančních příspěvků do rozpočtu mise EUTM Mali.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. listopadu 2013.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

W. STEVENS


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/34


ROZHODNUTÍ RADY 2013/698/SZBP

ze dne 25. listopadu 2013

na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 13. prosince 2003 Evropskou bezpečnostní strategii, v níž bylo určeno pět hlavních výzev, kterým musí Unie čelit: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání státu a organizovaná trestná činnost. Důsledky nedovolené výroby, převodu a pohybu konvenčních zbraní, včetně ručních palných a lehkých zbraní, jakož i jejich nadměrné hromadění a nekontrolované šíření jsou podstatou čtyř z těchto pěti výzev. Tyto zbraně přispívají k nedostatku bezpečnosti v oblasti subsaharské Afriky, Blízkého východu a v mnohých dalších regionech světa, a zostřují tak konflikty a podrývají proces budování míru po skončení konfliktů, čímž vážně ohrožují mír a bezpečnost.

(2)

Rada přijala ve dnech 15. a 16. prosince 2005 strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie EU SALW“), která stanoví pokyny pro činnost EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní. Tato strategie označuje Afriku za světadíl, jenž je nedovoleným hromaděním a šířením ručních palných a lehkých zbraní ohrožen nejvíce. Rovněž se v ní uznává, že na problematiku převodů ručních palných a lehkých zbraní do oblasti subsaharské Afriky nelze nahlížet odděleně od otázky zdrojů převodů, a konstatuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobům a prostředkům, jimiž jsou v Africe ruční palné a lehké zbraně šířeny, včetně nedovoleného zprostředkování a přepravy.

(3)

Strategie EU SALW rovněž uvádí, že se Unie měla posilovat a podporovat mechanismy kontroly sankcí a podpořit posílení kontrol vývozu, jakož i prosazování společného postoje Rady 2008/944/SZBP (1), mimo jiné podporou opatření pro zlepšení transparentnosti.

(4)

V rámci Akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (dále jen „akční program OSN“), který byl přijat dne 20. července 2001, se všechny členské státy OSN zavázaly, že budou předcházet nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi nebo jejich odklonu ve prospěch neoprávněných příjemců, a zejména k tomu, že při posuzování žádostí o vývozní povolení zohlední riziko odklonu ručních palných a lehkých zbraní na nedovolené trhy.

(5)

Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo dne 8. prosince 2005 mezinárodní nástroj, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně.

(6)

Společné strategické partnerství EU-Afrika z roku 2007 vymezuje předcházení nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jejich nadměrnému hromadění jako oblast, v jejímž rámci je zapotřebí opatření směřujících k posílení kapacit a zlepšování tvorby sítí, spolupráce a výměny informací.

(7)

Na druhé hodnotící konferenci o akčním programu OSN konané v roce 2012 všechny členské státy OSN znovu potvrdily svůj závazek k prevenci nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi, včetně jejich odklonu ve prospěch neoprávněných příjemců, jakož i závazky obsažené v akčním programu OSN v souvislosti s posuzováním žádostí o vývozní povolení.

(8)

Dne 2. dubna 2013 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů znění Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Cílem této smlouvy je stanovit co nejpřísnější společné mezinárodní normy pro regulaci či zlepšení regulace mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a vymýtit jej a zamezit odklonu těchto zbraní na nedovolené trhy. Unie by měla podporovat všechny členské státy OSN v provádění účinných kontrol převodů zbraní, aby se zajistilo, že Smlouva o obchodu se zbraněmi bude po svém vstupu v platnost co nejúčinnější, zejména pokud jde o provádění článku 11 této smlouvy.

(9)

Z tohoto důvodu si Unie přeje financovat globální mechanismus hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi, aby tak přispěla k dosažení výše uvedených cílů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V zájmu provádění strategie EU SALW a prosazování míru a bezpečnosti mají činnosti vyvíjené za podpory Unie v rámci dotčeného projektu tyto konkrétní cíle:

vytvoření dostupného a uživatelsky vstřícného globálního systému pro správu informací zaměřeného na ruční palné a lehké zbraně a jiné konvenční zbraně a střelivo, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje (systém iTrace), s cílem umožnit tvůrcům politik, odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní a úředníkům věnujícím se kontrole vývozu konvenčních zbraní, aby na základě příslušných informací vypracovali účinné a fakticky podložené strategie a projekty zaměřené proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva,

provádění výzkumu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které jsou v oběhu v oblastech zasažených konfliktem, přímo na místě a vkládání veškerých shromážděných údajů do systému pro správu informací,

centralizace stávající dokumentace související s dotčenou politikou ohledně převodů ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, včetně vnitrostátních zpráv o vývozu zbraní, zpráv jednotlivých zemí pro Registr OSN pro konvenční zbraně a v rámci akčního programu OSN týkajícího se nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi, znění vnitrostátních, regionálních a mezinárodních nástrojů a zpráv o nedovolených převodech ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které sestavily pracovní skupiny OSN pro sankce a jejich kontrolu, organizace občanské společnosti a mezinárodní sdělovací prostředky, do globálního systému pro správu informací,

zvyšování informovanosti prostřednictvím osvěty zaměřené na poznatky získané v rámci projektu, seznamování tvůrců mezinárodních a vnitrostátních politik, odborníků v oblasti kontroly konvenčních zbraní a orgánů příslušných pro udělování licencí pro vývoz zbraní s účelem a dostupnými funkcemi systému iTrace a posilování mezinárodní kapacity pro kontrolu nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, jakož i s cílem napomoci tvůrcům politik při určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce a omezit riziko odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva. Účelem osvětových činností bude rovněž koordinovat sdílení informací a budovat udržitelná partnerství s fyzickými osobami a organizacemi schopnými produkovat informace, které mohou být vkládány do systému iTrace,

poskytování zpráv, které jsou vypracovávány na základě údajů vyplývajících z šetření na místě a uvedených v systému iTrace a které se týkají zásadních otázek dotčených politik a jsou zaměřeny na konkrétní oblasti zasluhující mezinárodní pozornost, mezi něž patří i obvyklé způsoby nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem a rozmístění zbraní a střeliva, s nimiž se takto obchoduje, podle jednotlivých regionů.

Unie bude tento projekt, jehož podrobný popis je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, financovat.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 je pověřena společnost Conflict Armament Research Ltd (dále jen „CAR“).

3.   CAR plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s CAR nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektu uvedeného v článku 1 činí 2 320 000 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu činí 2 416 667 EUR a je financován společně s CAR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu finanční referenční částky uvedené v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s CAR nezbytnou dohodu. Tato dohoda stanoví, že CAR zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.

4.   Komise bude usilovat o uzavření dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí vycházející z řádných čtvrtletních zpráv vypracovaných CAR. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu podle článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 24 měsíců po dni uzavření dohody uvedené v čl. 3 odst. 3. Pozbývá však platnosti šest měsíců ode dne jeho vstupu v platnost, nebude-li v této lhůtě uzavřena uvedená dohoda.

V Bruselu dne 25. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

D. PAVALKIS


(1)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).


PŘÍLOHA

Globální mechanismus hlášení ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní iTrace

1.   Souvislosti a odůvodnění podpory v rámci SZBP

1.1   Toto rozhodnutí vychází z jednotlivých po sobě následujících rozhodnutí Rady o boji proti destabilizujícímu dopadu odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a obchodování s nimi. Nedovolené šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva významným způsobem přispívá k narušení stability států a zostření konfliktů, což představuje vážné ohrožení pro mír a bezpečnost. Jak uvádí strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, Afrika zůstává kontinentem, který je nejvíce postižen dopadem vnitřních konfliktů, zhoršených destabilizujícím přílivem ručních palných a lehkých zbraní. Velké množství mírových operací v Africe a zbrojní embarga jasně vypovídají o závažnosti hrozby, jež pro africké státy představuje nedovolené hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní. Nedovoleným šířením ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní jsou poznamenány i jiné regiony světa, mezi něž patří některé části Latinské a Střední Ameriky, střední a východní Asie, Balkánu a Blízkého východu.

Mezinárodní společenství nemá v současné době k dispozici nezbytnou monitorovací a diagnostickou kapacitu v oblasti boje proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní. K tomu existují tři důvody, které spolu souvisí. Zaprvé: většina obchodu s konvenčními zbraněmi se uskutečňuje po zemi a v regionech zasažených konfliktem, kde kontroly na místě nejsou časté. Zadruhé: stávající monitorovací kapacita je nedostatečně propojena a pracovní skupiny OSN pro sankce a jejich kontrolu, mírové mise a nevládní organizace působí relativně izolovaně a jimi poskytované informace jsou roztříštěné. Zatřetí: omezené a nekoordinované monitorování neposkytuje tvůrcům politik informace nezbytné k vypracování účinných politik pro boj proti šíření.

Cílem tohoto rozhodnutí je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům v oblasti kontroly zbraní a úředníkům věnujícím se kontrole vývozu zbraní systematicky shromažďované relevantní informace, které jim umožní vypracovat účinné, fakticky podložené strategie pro boj proti šíření, které se v zájmu lepší mezinárodní a regionální bezpečnosti zaměří na problematiku nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva pro ně. Rozhodnutí tyto aktéry tedy podpoří v tom, aby za účelem potírání nedovolené nabídky a poptávky a zajištění účinné kontroly konvenčních zbraní ve třetích zemích kombinovali osvědčenou strategii reakce s patřičnými preventivními opatřeními.

1.2   Toto rozhodnutí stanoví vytvoření veřejně přístupného online systému, který bude sledovat pohyb nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva tak, že do něj budou zanášeny určité typy zbraní, dodavatelé, způsoby převodů těchto zbraní a nezákonní příjemci (systém iTrace). Systém iTrace se zaměří na regiony zasažené konfliktem a bude sloužit jako globální mechanismus hlášení, který příslušným vnitrostátním orgánům umožní monitorovat obchod s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem a rozpoznávat případy, v nichž dochází k odklonu na nedovolené trhy. Bude prvním globálním mechanismem systematicky monitorujícím obchod s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem, a přispěje tak k určení vhodných opatření k omezení rizika jejich odklonu a nezákonného obchodu s nimi. Jakmile vstoupí Smlouva o obchodu se zbraněmi v platnost, tento mechanismus napomůže i k monitorování jejího provádění, poskytne komplexní informace na podporu přezkumu jejího provádění a posílí kapacitu jednotlivých států pro předvídání dopadu rozhodnutí o udělení licencí pro vývoz zbraní.

Toto rozhodnutí stanoví úpravu propracovaného softwaru pro správu informací, rozvoj internetového portálu umožňujícího neomezené vyhledávání, který zajistí geospaciální zmapování nedovolených převodů zbraní, a vypracování programu pro šetření na místě, jenž bude zdrojem záznamů o nedovolených převodech zbraní, vkládaných do systému iTrace v reálném čase. Rozhodnutí rovněž stanoví přezkum a ověřování stávajících zjištění o nedovoleném obchodu se zbraněmi před tím, než tato zjištění budou vložena do systému iTrace.

2.   Obecné cíle

Níže popsané opatření podpoří mezinárodní společenství v boji proti destabilizujícímu dopadu odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva na nelegální trhy a obchodování s nimi. Poskytne tvůrcům politik, odborníkům v oblasti kontroly zbraní a úředníkům věnujícím se kontrole vývozu zbraní relevantní informace, které jim umožní vypracovat účinné, fakticky podložené strategie pro boj proti šíření, které se v zájmu lepší mezinárodní a regionální bezpečnosti zaměří na problematiku nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva. Tato akce konkrétně poskytne:

a)

konkrétní informace o obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi, nezbytné k účinnějšímu monitorování provádění akčního programu OSN v oblasti ručních palných a lehkých zbraní;

b)

konkrétní informace umožňující posílit provádění mezinárodního nástroje pro sledování;

c)

konkrétní informace umožňující sledovat hlavní trasy a subjekty zapojené do dodávek ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva do regionů zasažených konfliktem nebo mezinárodním teroristickým organizacím, jakož i důkazy napomáhající při vnitrostátních soudních řízeních v souvislosti se skupinami a fyzickými osobami zapojenými do nedovoleného obchodu;

d)

možnost posílení spolupráce mezi příslušnými orgány OSN, misemi a dalšími mezinárodními organizacemi, pokud jde o sledování ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a poskytování informací přímo na podporu stávajících monitorovacích mechanismů, včetně systému Interpolu iARMS;

e)

informace relevantní pro určení prioritních oblastí mezinárodní spolupráce a pomoci za účelem účinného boje proti odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a obchodování s nimi, jako je financování projektů souvisejících se zabezpečením zásob či správou hranic;

f)

mechanismus, jehož účelem je napomáhat při monitorování provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, jakmile tato smlouva vstoupí v platnost, a konkrétně odhalovat případy odklonu převedených konvenčních zbraní, jakož i pomoci vládám posoudit před vývozem konvenčních zbraní riziko odklonu, konkrétně v rámci kupující země nebo opětovného vývozu za nežádoucích podmínek.

3.   Dlouhodobá udržitelnost a výsledky projektu

V rámci této akce bude vytvořen solidní rámec pro stálé monitorování nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva. Očekává se, že dojde k zásadnímu zdokonalení stávajících informací o zbraních a výrazně se podpoří cílený rozvoj účinných politik v oblasti kontroly konvenčních zbraní a kontroly vývozu zbraní. Konkrétně bude v rámci projektu:

a)

vyvinut systém pro správu informací, který zajistí dlouhodobé (minimálně 10 let) shromažďování údajů o nedovolených konvenčních zbraních a analýzu těchto údajů;

b)

tvůrcům politik a odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní k dispozici nástroj, který umožní stanovit účinnější strategie a prioritní oblasti pomoci a spolupráce (například určením mechanismů zaměřených na subregionální nebo regionální spolupráci, koordinaci a sdílení informací, které je třeba zřídit či posílit; určením nezajištěných vnitrostátních zásob, tras nedovolených převodů, nepostačujících hraničních kontrol a nedostatečných kapacit v oblasti vymáhání práva);

c)

zaručena dostatečná flexibilita, aby informace, které z něj plynou, byly pro příslušné politiky relevantní, bez ohledu na rychle se měnící požadavky na tyto politiky;

d)

vytvořením mechanismu pro sdílení informací, jehož záběr se bude neustále rozšiřovat, výrazně zvýšena účinnost mezinárodních organizací a fyzických osob věnujících se monitorování zbraní.

4.   Popis akce

4.1   Projekt 1: Vytvoření globálního systému pro správu informací o sledování zbraní a internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace

4.1.1   Cíl projektu

V rámci tohoto projektu bude vyvinut software nezbytný pro zpracovávání, ověřování a mapování informací o ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraních a střelivu, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje. Systém pro správu informací Dfuze, který již používají různé vnitrostátní policejní a zpravodajské služby, bude upraven tak, aby mohl zpracovávat informace týkající se zbraní. Tento systém rovněž poskytuje analýzu organizační sítě pro účely monitorování činnosti teroristických skupin a zločineckých organizací v souvislosti s obchodováním se zbraněmi, včetně jejich finančního propojení. Funkce geospaciálního mapování systému Dfuze budou ve značné míře upraveny tak, aby systému iTrace zajistily funkce internetového mapovacího portálu umožňujícího vyhledávání, veřejný přístup a související funkce pro stahování.

4.1.2   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou vyvíjeny tyto činnosti:

a)

získání serverové, počítačové a síťové infrastruktury nezbytné pro fungování globálního systému pro správu informací o nedovoleném obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem a internetového portálu věnovaného mapování v rámci systému iTrace;

b)

nákup a úprava systému pro správu informací Dfuze, konkrétně rekategorizace políček pro zadávání údajů a vytvoření internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace

4.1.3   Výsledky projektu

V rámci projektu se:

a)

všem internetovým uživatelům systému umožní prohlížet konkrétní místo, zemi, region či světadíl;

b)

rozpoznají a poskytnou vizuální důkazy týkající se ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, v daném místě, zemi, regionu či světadílu;

c)

u jednotlivých ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva – kterých jsou řádově tisíce –, s nimiž je nezákonně obchodováno, zanesou na on-line mapu světa časové údaje o převodech, trasy nedovolených dodávek a informace o zapojených překupnících;

d)

automaticky vyhledají podobné případy (ruční palné a lehké zbraně a jiné konvenční zbraně či střelivo stejného typu, ze stejné země, továrny či výrobní série) a tyto položky a jejich umístnění se zanesou na on-line mapu světa;

e)

určí a zmapují spojitosti mezi typy ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, nebo mezinárodními organizacemi zabývajícími se tímto druhem obchodování;

f)

vypracují komplexní zprávy (například o rozsahu odklonu v dané zemi nebo o původu konvenčních zbraní, které byly odkloněny), které budou k dispozici ve formátu PDF;

g)

zpřístupní podle jednotlivých zemí i globálně stávající dokumentace související s touto politikou a týkající se převodů ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, včetně: vnitrostátních zpráv o vývozu zbraní; zpráv jednotlivých zemí pro Registr OSN pro konvenční zbraně a v rámci akčního programu OSN týkajícího se nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi; znění příslušných vnitrostátních, regionálních a mezinárodních nástrojů a zpráv o nedovolených převodech ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které sestavily pracovní skupiny OSN pro sankce a jejich kontrolu, organizace občanské společnosti a mezinárodní sdělovací prostředky;

h)

zajistí jeho přímé propojení se systémem Interpolu iARMS, který Interpolu umožní porovnat zbraně použité k trestné činnosti, které jsou zaneseny v systému iARMS, s informacemi generovanými systémem iTrace ohledně zbraní použitých v konfliktech;

i)

vypracují zprávy o posouzení rizik, které budou mít předem stanovený formát a které odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní napomohou při určování prioritních oblastí zlepšení, pomoci a spolupráce a vnitrostátním orgánům příslušným pro udělování licencí pro vývoz zbraní pomohou rozpoznat rizika konkrétních případů odklonění.

4.1.4   Ukazatele provádění projektu

V rámci projektu bude zřízen bezplatný, veřejně přístupný internetový mapovací systém bez jakýchkoli omezení pro případné příjemce.

4.1.5   Příjemci projektu

Jakmile budou do systému iTrace vloženy příslušné údaje (viz oddíly 4.2 a 4.3), bude tento systém poskytovat komplexní informace, které budou zjevně určeny mimo jiné: tvůrcům vnitrostátní politiky v oblasti kontroly zbraní; úřadům příslušným pro udělování licencí pro vývoz zbraní; regionálním a mezinárodním organizacím (včetně pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, mírových misí OSN, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Úřadu OSN pro otázky odzbrojení (UNODA) a Interpolu); nevládním výzkumným organizacím (včetně Mezinárodního střediska pro přeměnu v Bonnu (BICC), Skupiny pro výzkum a informace o míru a bezpečnosti (GRIP), Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) a projektu Small Arms Survey); zájmovým organizacím (včetně Amnesty International a Human Rights Watch) a mezinárodním sdělovacím prostředkům a dalším.

4.2   Projekt 2: Šetření na místě a retrospektivní výzkum nezbytný pro vkládání podpůrných důkazů v reálném čase o případech odklonění ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a obchodování s nimi a dalších příslušných informací.

4.2.1   Cíl projektu

V rámci projektu bude přímo na místě prováděn výzkum ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které jsou v oběhu v oblastech zasažených konfliktem. Jedná se o pilotní iniciativu, jejímž cílem je potvrdit přínos systému iTrace generováním aktuálních informací o odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva v zemích v oblasti subsaharského pásma a tamním obchodování s nimi. Bude zahrnovat několik zemí a oblastí, které vyžadují zvláštní pozornost členských států EU, jako je například Středoafrická republika, Libye, Mali, Niger, Jižní Súdán, Súdán a Somálsko. V rámci projektu se rovněž uskuteční retrospektivní výzkum, jehož účelem bude vkládat do systému iTrace ověřené stávající informace o příslušných transferech, shromážděné od jiných organizací než společnosti CAR.

4.2.2   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou vyvíjeny tyto činnosti:

a)

vyslání kvalifikovaných odborníků na zbraně, kteří budou na místě provádět analýzu nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní, střeliva a souvisejících materiálů pocházejících z ozbrojených konfliktů v zemích subsaharského pásma;

b)

analýzu, přezkum a ověřování zdokumentovaných důkazů týkajících se nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva a jejich uživatelů; jedná se mimo jiné o fotografie zbraní, jejich součásti a vnitřní a vnější označení; balení; související přepravní dokumentaci a výsledky šetření na místě (uživatelé, dodávky a trasy převodů);

c)

přezkum a ověřování důkazních materiálů z poslední doby, které se týkají příslušných převodů ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a které shromáždily organizace jiné než CAR, včetně zpráv pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, organizace občanské společnosti a mezinárodní sdělovací prostředky;

d)

vkládání veškerých shromážděných a přezkoumaných důkazů do systému pro správu informací a internetového portálu věnovaného mapování v rámci systému iTrace;

e)

určení a podpora místních partnerů za účelem zajištění stálého shromažďování údajů na podporu systému iTrace po celou dobu trvání navrhované akce i po jejím skončení;

f)

navázání kontaktů s vládami zemí EU, aby se předem určily vnitrostátní kontaktní místa a koordinační mechanismus za účelem jasného stanovení rozsahu šetření společnosti CAR a omezení případných střetů zájmů již před zahájením těchto šetření.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.2.3   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

budou na místě zdokumentovány hmotné důkazy týkající se ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, v regionech zasažených konfliktem nacházejících se v subsaharském pásmu;

b)

na základě důkazů shromážděných společností CAR a dalšími organizacemi ohledně ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které byly ve všech regionech odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, ověřit a objasnit případy nedovoleného obchodu;

c)

poskytnout konkrétní vizuální důkazy týkající se ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, včetně fotografií daných položek, sériových čísel, výrobních značek, krabic, balicích listů, přepravní dokumentace a osvědčení koncových uživatelů;

d)

vypracovat popisné záznamy o nedovolené činnosti, včetně tras obchodování, aktérů zapojených do odkloňování nebo nedovolených převodů a vyhodnocování faktorů přispívajících k těmto jevům (včetně neúčinného řízení zásob a zabezpečení a sítí zabývajících se úmyslnými, státem organizovanými nedovolenými dodávkami dotčeného zboží);

e)

vkládání výše uvedených důkazů do systému pro správu informací a internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace za účelem veřejného šíření v plném rozsahu.

4.2.4   Ukazatele provádění projektu

Až 30 vyslání pracovníků na místo (v případě potřeby včetně rozšířeného vyslání) v průběhu celého dvouletého období za účelem získání důkazů, které mají být vloženy do systému pro správu informací a internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace.

4.2.5   Příjemci projektu

Úplný seznam příjemců, který je společný pro všechny projekty uvedené v tomto rozhodnutí, naleznete výše v oddíle 4.1.5.

4.3   Projekt 3: Osvětová činnost pro zúčastněné subjekty a mezinárodní koordinace

4.3.1   Cíl projektu

Projekt předvede výhody systému iTrace tvůrcům mezinárodních a vnitrostátních politik, odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní a orgánům příslušným pro udělování licencí pro vývoz zbraní. Účelem osvětových činností bude rovněž koordinovat sdílení informací a budovat udržitelná partnerství s fyzickými osobami a organizacemi schopnými produkovat informace, které mohou být vkládány do systému iTrace.

4.3.2   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou vyvíjeny tyto činnosti:

a)

prezentace zaměstnanců společnosti CAR na dvou konferencích konajících se v Bruselu. Účelem těchto prezentací bude poukázat na výhody systému iTrace se zaměřením na 1) konkrétní výhody při poskytování pomoci při monitorování a provádění akčního programu OSN a Smlouvy o obchodu se zbraněmi; 2) přínos systému pro určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce a 3) užitečnost systému – jakožto mechanismu pro profilování při posuzování rizika – pro orgány příslušné pro udělování licencí pro vývoz zbraní;

b)

prezentace zaměstnanců společnosti CAR na řadě mezinárodních konferencí (v rámci EU, OSN, OBSE a regionálních organizací, včetně Africké unie, Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) a regionálního střediska pro ruční palné zbraně v oblasti afrických Velkých jezer, Africkém rohu a sousedních státech (RECSA)). Účelem těchto prezentací bude seznámit tvůrce politik s výhodami systému iTrace, povzbudit a rozvinout udržitelná partnerství s fyzickými osobami a organizacemi schopnými produkovat informace, které mohou být vkládány do systému iTrace, a napomoci tvůrcům politik při určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.3.3   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

se poukáže na užitek, který systém iTrace přináší tvůrcům vnitrostátních i mezinárodních politik usilujících o provádění dohod v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a kontroly vývozu zbraní (akční program OSN a Smlouva o obchodu se zbraněmi) a pro hodnocení tohoto provádění;

b)

se poskytnou příslušné informace, které tvůrcům politik a odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní napomohou určit prioritní oblasti mezinárodní pomoci a spolupráce a navrhnout účinné strategie pro boj proti šíření;

c)

se orgánům příslušným pro udělování licencí pro vývoz zbraní poskytnou detailní informace o systému iTrace a jeho užitečnosti při posuzování rizika, a zároveň se zajistí možnost zpětné vazby a zlepšení systému;

d)

se činnost sítě odborníků na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní zapojených do šetření na místě dále rozšíří i na problematiku odklonu konvenčních zbraní a střeliva a obchodování s nimi;

e)

se zvýší informovanost veřejnosti o sledování ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva jakožto prostředku, který napomáhá při monitorování provádění akčního programu OSN, Smlouvy o obchodu se zbraněmi a dalších mezinárodních a regionálních nástrojů v oblasti kontroly zbraní a kontroly vývozu zbraní.

4.3.4   Ukazatele provádění projektu

Až 12 konferencí, kterých se zúčastní zaměstnanci společnosti CAR a mezi něž budou patřit i dvě konference pořádané v Bruselu. Na všech konferencích bude prezentován systém iTrace. Pořady konferencí a stručné shrnutí budou zahrnuty do závěrečné zprávy.

4.3.5   Příjemci projektu

Úplný seznam příjemců, který je společný pro všechny projekty uvedené v tomto rozhodnutí, naleznete výše v oddíle 4.1.5.

4.4   Projekt 4: Zprávy v rámci systému iTrace týkající se příslušných politik

4.4.1   Cíl projektu

V rámci projektu budou poskytnuty zprávy, které se týkají zásadních otázek dotčených politik. Tyto zprávy budou vypracovány na základě údajů vyplývajících z šetření na místě a uvedených v systému iTrace. Účelem těchto zpráv bude poukázat na určité oblasti vyvolávající mezinárodní obavy, mezi něž patří i obvyklé způsoby obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem, regionální šíření zbraní a střeliva, s nimiž se nezákonně obchoduje, a na prioritní oblasti zasluhující mezinárodní pozornost.

4.4.2   Činnosti v rámci projektu

Hloubková analýza vedoucí k sestavení, přezkumu, uspořádání a zveřejnění čtyř zpráv v rámci systému iTrace týkajících se příslušných politik.

4.4.3   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

budou vypracovány čtyři zprávy, z nichž se každá zaměří na jednu z otázek vyvolávajících mezinárodní obavy;

b)

bude zajištěno šíření zpráv v rámci systému iTrace týkajících se příslušných politik do všech členských států EU;

c)

bude navržena cílená strategie zaměřená na osvětu, jejímž cílem bude zajistit maximální pokrytí po celém světě;

d)

bude akce nadále zviditelňována na politické scéně a v mezinárodních sdělovacích prostředcích, mimo jiné tím, že o nedovoleném obchodu se zbraněmi budou poskytovány aktuální informace zásadního významu, bude zajištěna analýza relevantní pro danou politiku a přispívající k probíhajícím procesům kontroly zbraní a budou vypracovávány zprávy, jejichž účelem bude vzbudit maximální zájem mezinárodních sdělovacích prostředků.

4.4.4   Ukazatele provádění projektu

Čtyři online zprávy v rámci systému iTrace týkající se dotčených politik, vypracované v průběhu navrhované akce a globálně šířené.

4.4.5   Příjemci projektu

Úplný seznam příjemců, který je společný pro všechny projekty uvedené v tomto rozhodnutí, naleznete výše v oddíle 4.1.5.

5.   Místo provádění

Projekt 1 bude prováděn ve Spojeném království. V projektu 1 se uznává, že požadovaných výsledků dosažených v rámci šetření na místě nelze dosáhnout na dálku, a v rámci projektu 2 bude zapotřebí vyslat značné množství odborníků na konvenční zbraně přímo do zemí v subsaharském pásmu. Tato vyslání budou posuzována jednotlivě s ohledem na bezpečnost, dostupnost, a přístup k informacím jejich dostupnost. Společnost CAR již navázala kontakty nebo zavedla projekty v mnoha dotčených zemích v subsaharském pásmu. Projekt 3 se uskuteční v rámci mezinárodních konferencí po celém světě za účelem zajištění maximálního zviditelnění projektu. Projekt 4 bude zkompilován ve Spojeném království.

6.   Trvání projektů

Celková odhadovaná doba trvání kombinace projektů je 24 měsíců.

7.   Prováděcí subjekt a zviditelnění EU

7.1   Technickým prováděním tohoto rozhodnutí je pověřena společnost CAR. CAR plní své úkoly pod vedením vysokého představitele.

Společnost CAR vznikla z rozrůstající se sítě vyšetřovatelů v oblasti zbraní, která byla od roku 2006 průkopníkem v identifikaci a sledování konvenčních zbraní a střeliva. Jedná se o jedinou organizaci působící mimo rámec OSN, která se zabývá výhradně identifikací a sledováním konvenčních zbraní, střeliva a souvisejícího materiálu v současných ozbrojených konfliktech přímo na místě a rozsah jejích operací je podstatně širší, než je oblast činnosti pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, které se zaměřují pouze na státy, na něž byly uvaleny sankce.

Činnost této společnosti je rovněž více specializována než aktivity stávajících nevládních organizací zabývajících se kontrolou zbraní, jako je středisko BICC, GRIP, SIPRI a projekt Small Arms Survey (SAS). Byla vytvořena po konzultaci (1) s výše uvedenými organizacemi a zaplňuje důležitou mezeru v jejich výzkumných a analytických činnostech. Důvodem je skutečnost, že tyto organizace mají tendenci se zaměřovat buď na kompilaci výzkumu na makroúrovni (analýza statistických údajů obchodu a produkce informací o obchodování získaných od třetích stran), nebo na činnost na „střední úrovni“ v konkrétních zemích (která často zahrnuje studie ozbrojených konfliktů, které nejsou samy o sobě zaměřeny na zbraně).

Na rozdíl od těchto organizací se CAR zabývá výhradně identifikací a sledováním zbraní na místě. Tento přístup, který spočívá v rozboru jednotlivých případů, spolu s technickou kapacitou nezbytnou pro jeho uplatňování jsou zásadními prvky komplexního mapování odklonu konvenčních zbraní do zemí zasažených konfliktem a uvnitř těchto zemí, přičemž mezinárodní společenství tento problém v současné době dostatečně nemonitoruje. CAR za tímto účelem vysílá malé týmy vyšetřovatelů s alespoň desetiletou odbornou zkušeností ve sféře zbraní do oblastí zasažených konfliktem, aby prozkoumali a zdokumentovali nedovolené zbraně přímo na místě. Cílem CAR je rovněž napomáhat při vyšetřováních prováděných členy pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, personálem misí OSN, novináři a nezávislými výzkumnými pracovníky působícími na místě a tato vyšetřování koordinovat a ověřovat.

Pouze na základě těchto základních kompetencí je možné vyprodukovat podrobné informace týkající se zbraní, které budou vkládány do globálního systému hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní, jako je iTrace.

7.2   Zviditelnění EU

CAR přijme veškerá vhodná opatření pro zveřejnění skutečnosti, že je akce financována Evropskou unií. Tato opatření budou prováděna v souladu s příručkou týkající se komunikace a zviditelňování vnější činnosti Evropské unie stanovenou a vydanou Evropskou komisí.

CAR tedy zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činnosti a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.

8.   Podávání zpráv

CAR bude podávat řádné čtvrtletní zprávy.


(1)  Během koncipování projektu iTrace společnost CAR značně konzultovala BICC, GRIP, SAS a SIPRI. Všechny čtyři organizace uvedly, že a) nedisponují technickou kapacitou pro provádění tohoto druhu projektu, b) k provádění projektu by byla nezbytná zásadní revize jejich výzkumných programů a nábor odborníků a že c) projekt iTrace by podstatně podpořil jejich výzkum tím, že by zajistil složku mapování přímo na místě, která dosud nebyla k dispozici a která by doplnila stávající přístupy monitorování obchodu se zbraněmi „na dálku“.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/43


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. listopadu 2013

o jmenování jednoho lotyšského člena a dvou lotyšských náhradníků Výboru regionů

(2013/699/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh lotyšské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Guntarse KRIEVIŅŠE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.

(3)

Po skončení mandátu pana Viktorse GLUHOVSE se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů. Po jmenování pana Jānise VĪTOLIŅŠE členem Výboru regionů se uvolní jedno místo náhradníka tohoto výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

a)

jako člen:

pan Jānis VĪTOLIŅŠ, First Deputy Chairman of Ventspils City Council,

a

b)

jako náhradníci:

pan Gunārs ANSIŅŠ, Deputy Chairman of Liepāja City Council,

paní Olga VEIDIŅA, Chairman of the Social Issues Committee of Rīga City Council.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

D. PAVALKIS


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/44


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2013

o zřízení evropského společenského průzkumu jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ESS ERIC)

(2013/700/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Belgické království, Česká republika, Německá spolková republika, Estonská republika, Irsko, Litevská republika, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Republika Slovinsko, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska požádaly Komisi, aby zřídila evropský společenský průzkum jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ESS ERIC). Norské království a Švýcarská konfederace se ESS ERIC zúčastní nejprve jako pozorovatelé.

(2)

Belgické království, Česká republika, Německá spolková republika, Estonská republika, Irsko, Litevská republika, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Republika Slovinsko a Švédské království vybraly jako hostitelský členský stát ESS ERIC Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro výzkumnou infrastrukturu evropského společenského výzkumu nazvané ESS ERIC.

2.   Stanovy konsorcia ESS ERIC jsou uvedeny v příloze. Tyto stanovy jsou pravidelně aktualizovány a zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách konsorcia ESS ERIC a v jeho sídle.

3.   Základní prvky stanov konsorcia ESS ERIC, jejichž změna se vyžaduje schválení Komise v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 723/2009, jsou stanoveny v článcích 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 a 25.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

STANOVY KONSORCIA EVROPSKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY PRO EVROPSKÝ SPOLEČENSKÝ PRŮZKUM („ESS ERIC“)

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Název, sídlo, umístění, ústředí, zřízení a pracovní jazyk

1.   Zřizuje se evropská výzkumná infrastruktura s názvem evropský společenský průzkum (European Social Survey – dále jen „ESS“).

2.   Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro evropský společenský průzkum má název ESS ERIC.

3.   Sídlo konsorcia ESS ERIC se nachází v hostitelské zemi. V této zemi je sídlo obvykle umístěno v hostitelské instituci, kterou případně určí valné shromáždění.

4.   První sídlo konsorcia ESS ERIC se nachází ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. První hostitelskou zemí je Spojené království. První hostitelskou institucí je City University London. Sídlo, hostitelskou zemi a hostitelskou instituci valné shromáždění každé čtyři roky přezkoumá.

5.   Konsorcium ESS ERIC uzavře s každou hostitelskou institucí ujednání, které upřesňuje podmínky, za nichž může hostitelská instituce konsorciu ESS ERIC dodávat služby nebo produkty či poskytovat zaměstnance v jeho ústředí (což jsou hlavní kanceláře konsorcia ESS ERIC, v nichž sídlí ředitel a jeden jeho zástupce) (dále jen „ústředí“). Pokud po ukončení pověření hostitelské instituce vzniknou této hostitelské instituci náklady, pohledávky nebo jiné závazky, poskytne konsorcium ESS ERIC hostitelské instituci za tyto náklady, pohledávky nebo závazky náhradu (pokud nevznikly nesplněním povinnosti ze strany hostitelské instituce).

6.   Ústředí je obvykle zřízeno v hostitelské instituci. Nestanoví-li valné shromáždění jinak, uzavře konsorcium ESS ERIC ujednání o zajištění ústředí obvykle na dobu čtyř let. Dvanáct měsíců před skončením platnosti ujednání s hostitelskou institucí ohledně ústředí valné shromáždění buď platnost ujednání prodlouží o další čtyřleté období, nebo zřídí ústředí jinde, a to formou ujednání se třetí stranou.

7.   Hostitelský stát svolá první zasedání valného shromáždění co nejdříve, nejpozději však do 45 dnů poté, co rozhodnutí Komise o zřízení konsorcia ESS ERIC nabude účinnosti.

8.   Hostitelský stát uvědomí zakládající členy o všech zvláštních naléhavých právních úkonech, jež je třeba jménem konsorcia učinit před konáním ustavujícího zasedání. Nevznese-li žádný ze zakládajících členů námitku do 5 pracovních dnů poté, co je takto vyrozuměn, osoba řádně zmocněná hostitelským státem tyto právní úkony učiní.

9.   Pracovním jazykem konsorcia ESS ERIC je angličtina.

Článek 2

Úkoly a činnosti

1.   Hlavním účelem a úkolem konsorcia ESS ERIC je vytvoření a provozování výzkumné infrastruktury, která má tyto hlavní cíle:

a)

shromažďování, výklad a šíření přesných údajů o sociálních podmínkách v Evropě, včetně změn postojů, hodnot, vnímání a vzorců chování občanů v jednotlivých zemích, a to prostřednictvím evropského společenského průzkumu či jinak;

b)

zajišťování bezplatného a včasného přístupu profesionálních uživatelů a veřejnosti k shromážděným údajům;

c)

další zlepšování metod kvantitativního sociálního měření a analýzy v Evropě i mimo ni.

2.   Konsorcium ESS ERIC plní svůj hlavní účel a úkol na neziskovém základě. Může však provádět omezené hospodářské činnosti, pokud jsou úzce spojeny s jeho hlavním úkolem a neohrožují jeho dosažení.

KAPITOLA 2

ČLENSTVÍ

Článek 3

Členství a zastupující subjekt

1.   Členy konsorcia ESS ERIC se mohou stát tyto subjekty:

a)

členské státy;

b)

přidružené země;

c)

třetí země jiné než přidružené země a

d)

mezivládní organizace.

2.   Členy konsorcia ESS ERIC jsou nejméně tři členské státy.

3.   Členské státy (jednající prostřednictvím zástupců států) mají na valném shromáždění vždy společně většinu hlasovacích práv. Pokud členské státy tvoří méně než polovinu všech členů (jednajících prostřednictvím zástupců států), mají členské státy společně 51 % hlasů a každý členský stát (jednající prostřednictvím zástupce státu) má na těchto 51 % hlasů rovný podíl. Zbytek hlasů se rozdělí rovnoměrně mezi všechny ostatní členy. Pro účely stanov odkazuje „jeden hlas“ případně na jeden podíl člena na hlasovacích právech upravený podle čl. 3 odst. 3 v případě, že členské státy tvoří méně než polovinu všech členů.

4.   Člen nebo pozorovatel může být zastoupen jedním veřejným subjektem nebo soukromým subjektem pověřeným poskytováním veřejné služby, který vybere a určí podle svých vlastních pravidel a postupů.

Aby se předešlo pochybnostem, každý člen je oprávněn svého zástupce nahradit a/nebo mít dva zástupce, má však pouze jeden hlas.

5.   Každý člen určí (prostřednictvím příslušného ministerstva, vládního útvaru nebo příslušného jimi pověřeného subjektu či zástupce podle čl. 3 odst. 4) jednu jmenovitě uvedenou fyzickou osobu, která bude tohoto člena zastupovat (dále jen „zástupce státu“) na zasedáních valného shromáždění a při jakýchkoli jiných jednáních valného shromáždění či jiných kontaktech mezi členem a konsorciem ESS ERIC, a o tomto jmenování informuje písemně valné shromáždění. Každý člen určí rovněž jednu jmenovitě uvedenou fyzickou osobu, která bude jednat jako náhradník zástupce státu v případě, že zástupce státu není k dispozici nebo nemůže plnit své povinnosti, a o tomto jmenování informuje písemně valné shromáždění.

6.   Každý člen obvykle určí zástupce státu na minimální období dvouletého cyklu každého evropského společenského průzkumu (přičemž první takovéto období bude pro konsorcium ESS ERIC stanoveno ředitelem se souhlasem valného shromáždění) (dále jen „dvouleté období“). Každý člen pro stejné dvouleté období určí rovněž jednoho jmenovitě uvedeného náhradníka zástupce státu. Každý člen může zástupce státu nebo jeho náhradníka kdykoli nahradit, a to zasláním písemného oznámení valnému shromáždění.

7.   Seznam současných členů, pozorovatelů a jejich zastupujících subjektů je uveden v příloze II. Členové v době podání žádosti o zřízení konsorcia se označují jako zakládající členové.

Článek 4

Přijímání členů a pozorovatelů

1.   Noví členové musí splňovat tyto podmínky přijetí:

a)

přijetí nových členů je schvalováno prostou většinou hlasů valného shromáždění;

b)

veškeré žádosti o členství musí být zaslány písemně předsedovi valného shromáždění a v kopii řediteli;

c)

žádost popisuje, jak bude žadatel přispívat k cílům a činnostem konsorcia ESS ERIC uvedeným v článku 2 a jak bude plnit povinnosti stanovené v kapitole 3. Žadatel zejména musí ke spokojenosti valného shromáždění prokázat, že má potřebné prostředky a že se trvale zavazuje k tomuto:

i)

zajistit na vlastní náklady sběr údajů a průzkumy, které může konsorcium ESS ERIC případně provádět při plnění svého hlavního úkolu (nejméně na dvouletém základě) podle specifikací vypracovaných ředitelem a případně schválených valným shromážděním, a

ii)

poskytovat finanční příspěvky za účelem vyrovnaného rozpočtu konsorcia ESS ERIC, přičemž počáteční příspěvky jsou stanoveny v příloze, a

iii)

prostřednictvím příspěvků stanovených v čl. 17 odst. 5 či jinak přispívat na hlavní náklady konsorcia ESS ERIC v souladu se vzorcem pro financování, který případně stanoví valné shromáždění podle stanov, a

iv)

dodržovat systémy správy a řízení konsorcia ESS ERIC a podílet se na nich v souladu se stanovami.

2.   Všichni členové jako podmínku členství uzavřou dohodu o přistoupení v podobě, kterou případně schválí valné shromáždění.

3.   Subjekty uvedené v čl. 3 odst. 1, které se ještě nemohou připojit jako členové, mohou požádat o status pozorovatele. Za pozorovatele se přijímají (každý „pozorovatel“):

a)

subjekty, které mohou být pozorovatelem na základě definice uvedené v nařízení a které jsou valným shromážděním schváleny jako pozorovatelé, má-li valné shromáždění za to, že to je v nejlepším zájmu konsorcia ESS ERIC a že to podporuje jeho hlavní úkol a činnosti;

b)

každému členovi, který přišel o své hlasovací právo, a to dočasně či jinak, podle čl. 5 odst. 4 je se souhlasem valného shromáždění udělen status pozorovatele, dokud není jeho hlasovací právo obnoveno nebo dokud není ukončeno jeho členství.

4.   Pro přijímání pozorovatelů platí tyto podmínky:

a)

pozorovatelé se přijímají na čtyřleté období; po uplynutí této lhůty pozorovatel valné shromáždění požádá o prodloužení statusu pozorovatele;

b)

pro přijetí nebo opětovné přijetí pozorovatelů je nutný souhlas valného shromáždění;

c)

žadatelé zasílají písemnou žádost do sídla konsorcia ESS ERIC;

d)

každému členovi, který přišel o své hlasovací právo, a to dočasně či jinak, podle čl. 5 odst. 4 je se souhlasem valného shromáždění udělen status pozorovatele, dokud není jeho hlasovací právo obnoveno nebo dokud není ukončeno jeho členství.

5.   Každý pozorovatel určí (prostřednictvím příslušného ministerstva, vládního útvaru nebo příslušného jimi pověřeného subjektu) jednu jmenovitě uvedenou fyzickou osobu, která bude tohoto pozorovatele zastupovat (dále jen „zástupce pozorovatele“) na zasedáních valného shromáždění a při jakýchkoli jiných jednáních valného shromáždění či jiných kontaktech mezi pozorovatelem a konsorciem ESS ERIC, a o tomto jmenování informuje písemně valné shromáždění.

Zástupcem pozorovatele přijatého podle čl. 4 odst. 3 je zástupce státu, jehož by tento subjekt určil, pokud by měl status člena. Každý pozorovatel určí rovněž jednu jmenovitě uvedenou fyzickou osobu, aby jednala jako náhradník zástupce pozorovatele, pokud zástupce pozorovatele není k dispozici nebo nemůže plnit své povinnosti, a o tomto jmenování informuje písemně valné shromáždění.

6.   K účasti na těch částech zasedání valného shromáždění, které se nezabývají vyhrazenými záležitostmi, jsou z moci úřední zvány níže uvedené osoby, které mají právo vystoupit před shromážděním, nikoli však hlasovat, a právo obdržet veškeré příslušné dokumenty:

a)

zástupce Evropské vědecké nadace nebo nástupnického subjektu;

b)

předseda vědecké rady valného shromáždění, která je zřízena podle těchto stanov;

c)

předseda poradního výboru pro metodiku zřízeného valným shromážděním podle těchto stanov;

d)

zástupce fóra národních koordinátorů popsaného v článku 13 (dále jen „fórum“);

e)

ředitel konsorcia ESS ERIC a jeho zástupci;

f)

zástupce hostitelské instituce a

g)

určený zástupce jakékoli jiné země, která není členem konsorcia a která vyjádřila úmysl účastnit se evropského společenského průzkumu a byla schválena valným shromážděním.

Článek 5

Odstoupení člena nebo pozorovatele / ukončení členství nebo statusu pozorovatele

1.   Každý subjekt přestává být automaticky členem, pokud přestane existovat nebo již nespadá do některé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 1.

2.   Každý člen se může kdykoli členství vzdát, přičemž toto odstoupení nabývá účinku na konci příslušného dvouletého období (vyjma konce prvního dvouletého období), a za tímto účelem doručí valnému shromáždění nejpozději 24 měsíců předem písemné oznámení („výpovědní lhůta při ukončení členství“).

3.   Členství je ukončeno rovněž tehdy, pokud se valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů usnese, že je v nejlepším zájmu konsorcia ESS ERIC toto členství ukončit poté, co:

a)

člen porušoval podmínky stanovené v:

i)

čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě i) dvě po sobě následující dvouletá období nebo

ii)

čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě ii) dva po sobě následující rozpočtové roky konsorcia ESS ERIC nebo

b)

člen vážně porušil některé jiné ustanovení stanov.

Člen nebo pozorovatel má možnost vznést proti rozhodnutí o ukončení členství námitku a předložit valnému shromáždění svou obhajobu.

4.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 se valné shromáždění může prostou většinou hlasů v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 rovněž usnést, že členství člena neukončí, nýbrž pozastaví, nebo že členovi odejme hlasovací právo po dobu a za podmínek, o nichž může přiměřeně rozhodnout valné shromáždění. Valné shromáždění může prostou většinou hlasů hlasovací právo člena kdykoli obnovit, pokud tento člen ke spokojenosti valného shromáždění porušení uvedené v čl. 5 odst. 3 napravil.

5.   Členství je nepřenosné.

KAPITOLA 3

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A POZOROVATELŮ

Článek 6

Členové

1.   S výhradou čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 4 má každý člen jeden hlas. V případě, že určitý člen má podle čl. 3 odst. 4 více než jednoho zástupce, pak tento člen má s výjimkou souhlasu valného shromáždění (a souladu s tímto článkem) pouze jeden hlas. Člen mimoto valné shromáždění informuje o postupu, jak za něj jeho zástupci hlasují.

2.   Každý člen:

a)

poskytuje finanční příspěvek podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů i), ii) a iii);

b)

určí zástupce státu, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 5, a

c)

pověří zástupce státu plnou mocí k hlasování o všech otázkách vznesených v průběhu valného shromáždění a zařazených na pořad jednání.

3.   Jiné příspěvky než roční příspěvek konsorciu ESS mohou členové poskytovat jednotlivě nebo společně ve spolupráci s ostatními členy, pozorovateli nebo třetími stranami.

Článek 7

Pozorovatelé

1.   K právům pozorovatelů patří právo obdržet oznámení o zasedání valného shromáždění, účastnit se tohoto zasedání a (se souhlasem předsedy) během zasedání valného shromáždění vystoupit vyjma případu, kdy valné shromáždění může pozorovatele vyloučit z těch částí zasedání, které se zabývají vyhrazenými záležitostmi (o čemž případně rozhoduje předseda nebo hlasuje valné shromáždění). Pozorovatel je oprávněn obdržet stejné dokumenty jako zástupci států s výjimkou dokumentů týkajících se vyhrazených záležitostí (jak bylo uvedeno výše). Pozorovatel nehlasuje.

2.   Každý pozorovatel určí subjekt zastupující pozorovatele, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 5.

KAPITOLA 4

ŘÍZENÍ A VYKONÁVÁNÍ ČINNOSTI KONSORCIA

Článek 8

Valné shromáždění

1.   Valné shromáždění je orgánem zastupujícím všechny členy konsorcia ESS. Každý člen je na zasedáních valného shromáždění zastoupen zástupcem státu (nebo jeho náhradníkem).

2.   Valné shromáždění má plnou rozhodovací pravomoc s ohledem na činnosti a řízení konsorcia ESS. Valné shromáždění vždy chrání a prosazuje zájmy konsorcia ESS.

3.   Valné shromáždění je oprávněno pověřit na základě jednacího řádu ředitele záležitostmi, které považuje za vhodné.

4.   Valné shromáždění má celkovou odpovědnost za zajištění životaschopnosti a udržitelnosti konsorcia ESS ERIC. K jeho povinnostem patří mimo jiné:

a)

jmenování, nahrazení nebo odvolání ředitele po konzultacích s hlavním vědeckým týmem uvedeným v článku 13 a stanovení podmínek zaměstnávání ředitele. Valné shromáždění rozhoduje o tom, zda je s ohledem na jmenování ředitele vhodné otevřené výběrové řízení nebo omezené řízení a zda bude ustavena jmenovací komise, aby se jménem valného shromáždění zabývala touto záležitostí;

b)

jmenování, nahrazení nebo odvolání hostitelské instituce po konzultacích s hlavním vědeckým týmem. Valné shromáždění rozhoduje o tom, zda je s ohledem na jmenování hostitelské instituce vhodné otevřené výběrové řízení nebo omezené řízení a zda bude ustavena jmenovací komise, aby se jménem valného shromáždění zabývala touto záležitostí;

c)

přijímání pravidelných zpráv ředitele o plnění jeho povinností;

d)

přezkum a schválení účetních závěrek a klouzavých pracovních programů;

e)

jmenování, nahrazení nebo odvolání členů vědecké rady;

f)

jmenování, nahrazení nebo odvolání členů poradního výboru pro metodiku;

g)

jmenování, nahrazení nebo odvolání členů finančního výboru;

h)

ustavení jakýchkoli jiných poradních orgánů nebo výborů, které může valné shromáždění případně považovat za nezbytné nebo vhodné, a rozhodování o členství a postupech těchto orgánů a

i)

sledování a zajištění toho, že členové plní své povinnosti vůči konsorciu ESS ERIC, a případně přijímání opatření vůči členům za účelem vymáhání práv konsorcia ESS ERIC vůči těmto členům.

Valné shromáždění může zadávat pravidelné nezávislé přezkumy nebo audity všech činností konsorcia ESS ERIC nebo jejich částí a obdržet zprávy o těchto přezkumech nebo auditech. Valné shromáždění odpovídá za stanovení postupu a lhůty pro tyto přezkumy nebo audity a za stanovení kritérií přezkumu, a to po konzultaci s ředitelem, hlavním vědeckým týmem a jinými poradními orgány, které může valné shromáždění případně zřídit.

Článek 9

Předseda a místopředseda valného shromáždění

1.   Valné shromáždění jmenuje prostou většinou hlasů nezávislého předsedu (dále jen „předseda“), který nesmí být zástupcem státu a který musí splňovat kritéria, jež valné shromáždění případně schválí.

Předseda je jmenován na čtyřleté funkční období, které lze obnovit. Před jmenováním předsedy předloží valné shromáždění písemné návrhy kandidátů, a to nejméně tři týdny před zasedáním, na němž je předseda jmenován. Předseda se své funkce ujme co nejdříve po svém jmenování.

2.   Valné shromáždění jmenuje prostou většinou hlasů z řad zástupců států místopředsedu. Místopředseda je jmenován na čtyřleté funkční období, které lze obnovit. Před jmenováním místopředsedy předloží valné shromáždění písemné návrhy kandidátů, a to nejméně tři týdny před zasedáním. Místopředseda se své funkce ujme co nejdříve po svém jmenování. V nepřítomnosti předsedy přebírá veškeré jeho povinnosti místopředseda.

3.   Valné shromáždění přijme potřebná opatření s cílem umožnit jmenování prvního předsedy a místopředsedy na prvním zasedání valného shromáždění.

Článek 10

Zasedání valného shromáždění

1.   Valné shromáždění zasedá nejméně dvakrát ročně. Další zasedání mohou být svolána na žádost předsedy nebo ředitele či nejméně jedné třetiny zástupců států. Řízení zasedání, včetně pořizování zápisů, zajišťuje ústředí konsorcia ESS ERIC.

2.   Veškerá rozhodnutí valného shromáždění s výjimkou vyhrazených záležitostí jsou přijímána prostou většinou hlasů členů přítomných prostřednictvím zástupců států podle čl. 3 odst. 5.

3.   S ohledem na čl. 10 odst. 15 je zasedání valného shromáždění svoláno oznámením, které je zasláno nejméně 14 kalendářních dnů předem. S ohledem na čl. 10 odst. 15 je v tomto oznámení uveden čas a místo konání zasedání a obecná povaha záležitostí, které budou projednávány.

4.   S výhradou ustanovení stanov jsou oznámení a jiná sdělení týkající se zasedání valného shromáždění zasílána všem členům, řediteli, zástupcům států, pozorovatelům a jakýmkoli jiným osobám, které může předseda chtít přizvat na zasedání.

5.   Neúmyslné opomenutí zaslat oznámení o konání zasedání určité osobě, která je oprávněna toto oznámení obdržet, nebo neobdržení oznámení takovouto osobou nemá za následek neplatnost jednání na dotyčném zasedání.

6.   Každé oznámení o svolání zasedání valného shromáždění je poskytnuto v papírové nebo elektronické podobě (jak je stanoveno v § 1168 zákona Spojeného království o obchodních společnostech z roku 2006) a prostřednictvím internetových stránek.

7.   Záležitosti se na zasedání valného shromáždění neprojednávají, není-li přítomen usnášeníschopný počet členů (prostřednictvím zástupců států). Usnášeníschopný počet představují členové, kteří mají nejméně třetinu hlasů způsobilých hlasovat na valném shromáždění a kteří jsou oprávněni hlasovat o projednávaných záležitostech. Není-li usnášeníschopný počet přítomen do půl hodiny od stanovené doby zahájení zasedání, je zasedání valného shromáždění odloženo a koná se týž den a na stejném místě o deset minut později. Není-li na odloženém zasedání valného shromáždění přítomen usnášeníschopný počet, představují usnášeníschopný počet zastoupení členové, kteří jsou oprávněni hlasovat o projednávaných záležitostech, a tito členové jsou oprávněni rozhodovat o všech záležitostech, které mohly být řádně projednány na zasedání, které bylo odloženo, rozhodnutí přijatá na tomto zasedání však nenabývají účinku, dokud nebyl všem členům zaslán zápis ze zasedání a dokud nebyl tento zápis schválen písemně nebo elektronickou poštou prostou většinou členů nebo v případě vyhrazených záležitostí většinou dvou třetin členů. Pro účely tohoto článku se schválení zástupcem státu považuje za schválení členem.

8.   Každému zasedání valného shromáždění předsedá předseda, nebo není-li předseda v době stanovené pro konání zasedání zvolen nebo přítomen nebo není-li ochoten jednat, ujme se funkce předsedy místopředseda, nebo v případě, že tento není přítomen nebo není ochoten jednat, zvolí přítomní zástupci států jednoho ze svých řad, aby zasedání předsedal.

9.   Na každém zasedání valného shromáždění se o usnesení hlasuje zvednutím ruky, nebo podle uvážení předsedy může být hlasováno tajně.

10.   Prohlášení předsedy o tom, že usnesení bylo přijato nebo že bylo přijato jednomyslně či určitou většinou nebo že nebylo přijato či nebylo přijato určitou většinou, a záznam za tímto účelem v zápisu ze zasedání konsorcia ESS představují přesvědčivé důkazy i bez prokázání počtu nebo podílu hlasů pro nebo proti usnesení.

11.   Předseda nemá hlasovací právo ani rozhodující hlas. Místopředseda nebo jiný zástupce státu zvolený za předsedu zasedání valného shromáždění si ponechává svůj hlas jako zástupce státu, pokud předsedá zasedání valného shromáždění, nemá však dodatečný hlas, jedná-li jako předseda.

12.   Pozorovatelé mají podle uvážení předsedy právo na zasedání valného shromáždění vystoupit a být vyslechnuti, nemají však hlasovací právo. Předseda může podle svého uvážení pozorovatele požádat, aby během celého zasedání valného shromáždění nebo jeho části opustili místnost.

13.   Níže uvedené záležitosti (dále jen „vyhrazené záležitosti“) může valné shromáždění schvalovat pouze dvoutřetinovou většinou členů, kteří jsou zastoupeni a kteří hlasují na zasedání, pokud bylo zasedání svoláno oznámením zaslaným nejméně šest týdnů předem a v oznámení byl uveden čas a místo konání zasedání a povaha vyhrazených záležitostí, které mají být projednány:

a)

změny systémů správy a řízení konsorcia ESS ERIC;

b)

navrhované navýšení rozpočtu konsorcia ESS ERIC (jak je uvedeno v článku 17);

c)

navrhované změny modelu financování uvedeného v článku 17;

d)

navrhované ukončení členství určitého člena;

e)

navrhovaná změna hostitelské instituce;

f)

navrhované předčasné ukončení jmenování předsedy, místopředsedy, ředitele;

g)

změny složení nebo uspořádání orgánů uvedených v čl. 11 odst. 3 nebo čl. 13 odst. 2 a

h)

navrhované změny stanov (včetně změn uvedených v článku 28).

14.   Písemné usnesení schválené potřebným počtem členů v případě, že bylo navrženo na zasedání valného shromáždění, nabude účinku, jako kdyby bylo schváleno na zasedání valného shromáždění, které bylo řádně svoláno a které se řádně konalo, a může sestávat z několika nástrojů v obdobné formě, přičemž každý z nich je podepsán jménem jednoho či více členů. Pro účely tohoto článku se schválení zástupcem státu považuje za schválení členem.

15.   Má se za to, že se členové (jednající prostřednictvím svých řádně jmenovaných zástupců států) zúčastnili zasedání valného shromáždění nebo jeho části, pokud:

a)

bylo zasedání svoláno a konalo se v souladu se stanovami a

b)

mohli ostatním sdělit jakékoli informace nebo stanoviska ke kterémukoli bodu na pořadu jednání zasedání.

Článek 11

Výbory valného shromáždění

1.   Za podmínek stanovených ve stanovách může valné shromáždění ustavit jakýkoli výbor. O ustavení, členství a jednání výboru rozhoduje za podmínek stanovených ve stanovách valné shromáždění. K členům výboru valného shromáždění mohou patřit osoby, které nejsou zástupci státu. Valné shromáždění jmenuje členy svých výborů po konzultacích s ředitelem a případně zvláštními jmenovacími komisemi, jejichž zřízení může valné shromáždění považovat za vhodné.

2.   Ředitel (nebo jeho jmenovaný náhradník) je oprávněn účastnit se zasedání všech výborů valného shromáždění a zajišťuje jejich řízení a pořizování zápisů. Valné shromáždění rozhoduje o možnosti obnovení mandátu svých výborů.

3.   Vždy jsou zřízeny tyto výbory:

a)

vědecká rada;

b)

poradní výbor pro metodiku a

c)

finanční výbor.

4.   Vědecká rada je obvykle složena z osmi předních vědeckých pracovníků v sociální oblasti, kteří jsou vybráni z mezinárodní vědecké obce zabývající se sociálním výzkumem a kteří jsou jmenováni valným shromážděním na základě písemných návrhů členů. Členové vědecké rady jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze obnovit.

5.   Vědecká rada vydává valnému shromáždění, řediteli a hlavnímu vědeckému týmu doporučení a pokyny týkající se věcné oblasti působnosti konsorcia ESS ERIC. Stanovisko vědecké rady není s výjimkou případu stanoveného v čl. 11 odst. 6 pro valné shromáždění, ředitele nebo hlavní vědecký tým závazné.

6.   Vědecká rada je valným shromážděním rovněž oprávněna volit členy týmu pro navrhování dotazníků pro střídavé moduly v každém dvouletém období, a to ze žádostí obdržených na základě mezinárodní soutěže.

7.   Zasedání vědecké rady se konají nejméně dvakrát během každého dvanáctiměsíčního období. Vědecká rada volí svého předsedu a místopředsedu prostou většinou hlasů po náležitém postupu jmenování. Všichni členové vědecké rady mají jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda vědecké rady rozhodující hlas.

8.   Předseda vědecké rady může podle svého uvážení na zasedání vědecké rady případně přizvat jako pozorovatele osoby, které považuje za vhodné.

9.   Poradní výbor pro metodiku je složen ze šesti předních odborníků na metodiku, kteří jsou vybráni z mezinárodní vědecké obce zabývající se sociálním výzkumem a kteří jsou jmenováni valným shromážděním na základě písemných návrhů členů. Členové poradního výboru pro metodiku jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze obnovit.

10.   Poradní výbor pro metodiku vydává valnému shromáždění, řediteli a hlavnímu vědeckému týmu doporučení a pokyny týkající se metodiky. Stanovisko poradního výboru pro metodiku není pro valné shromáždění, ředitele nebo hlavní vědecký tým závazné.

11.   Zasedání poradního výboru pro metodiku se konají nejméně jednou během každého dvanáctiměsíčního období. Poradní výbor pro metodiku volí svého předsedu a místopředsedu prostou většinou hlasů po náležitém postupu jmenování. Všichni členové poradního výboru pro metodiku mají jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poradního výboru pro metodiku.

12.   Předseda poradního výboru pro metodiku může podle svého uvážení na zasedání výboru případně přizvat jako pozorovatele osoby, které považuje za vhodné.

13.   Finanční výbor je složen se čtyř odborníků na sestavování rozpočtu a finanční kontrolu, kteří jsou jmenováni valným shromážděním na základě písemných návrhů členů. Nejméně dva členové finančního výboru nejsou zástupci státu. Členové finančního výboru jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze obnovit.

14.   Finanční výbor vydává valnému shromáždění a řediteli pokyny týkající se finančního zdraví konsorcia ESS ERIC, včetně (mimo jiné) zdrojů a souvisejících finančních záležitostí konsorcia ESS ERIC.

15.   Zasedání finančního výboru se koná nejméně jednou během každého dvanáctiměsíčního období. Členové finančního výboru stanoví své postupy používané během zasedání a mezi zasedáními a jmenují jednoho ze svých členů, aby finanční výbor zastupoval na zasedáních valného shromáždění za účelem informování o jeho hodnoceních a doporučeních.

Článek 12

Ředitel a jeho zástupci

1.   Valné shromáždění může jmenovat nebo případně nahradit ředitele konsorcia ESS ERIC (dále jen „ředitel“), který je výkonným ředitelem, hlavním vědeckým pracovníkem a podle článku 12 nařízení právním zástupcem konsorcia ESS ERIC. Nestanoví-li valné shromáždění jinak, má ředitel plnou moc jednat jménem konsorcia ESS ERIC. Prvním ředitelem konsorcia ESS ERIC je stávající hlavní výzkumný pracovník – koordinátor ESS ERIC. Jmenování ředitele je podmíněno souhlasem valného shromáždění a ředitel je jmenován na čtyřleté funkční období, které lze obnovit, a to za podmínek schválených valným shromážděním.

2.   Valné shromáždění případně řediteli udělí plnou moc, jak to považuje za vhodné, aby mohl plnit každodenní povinnosti výkonného ředitele, hlavního vědeckého pracovníka a právního zástupce konsorcia ESS ERIC.

3.   Ředitel odpovídá za sledování celkových cílů konsorcia ESS ERIC, plnění jeho ročního rozpočtu, provádění podnikatelského plánu a pracovního programu. Ředitel je přímo odpovědný valnému shromáždění, nebo pokud mu to valné shromáždění nařídí, některému z výborů valného shromáždění. Ředitel odpovídá za výběr institucí zastoupených v hlavním vědeckém týmu (jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2 písm. a)) s výhradou schválení valným shromážděním. Ředitel má celkovou odpovědnost za zajišťování toho, aby konsorcium ESS ERIC dodržovalo své vědecké, smluvní, právní a rozpočtové závazky. Za účelem provádění pracovního programu konsorcia ESS ERIC na požadované úrovni je ředitel podporován zaměstnanci v ústředí, hlavním vědeckým týmem a přidruženými výzkumnými pracovníky a národními koordinátory ve všech zúčastněných zemích a koordinuje je.

4.   Ředitel jmenuje svého zástupce z řad zaměstnanců hostitelské instituce a nejméně jednoho dalšího zástupce z řad zaměstnanců institucí zastoupených v hlavním vědeckém týmu, kteří mu jsou nápomocni při plnění jeho úkolů. Ředitel může těmto zástupcům přidělit zvláštní funkce.

Článek 13

Výbory ředitele

1.   Ředitel může zřídit výbory, které mu napomáhají při plnění jeho povinností a úkolů. O ustavení, členství a jednání výboru rozhoduje ředitel. K členům výboru ředitele mohou patřit osoby, které nejsou zástupci státu nebo pozorovateli.

2.   Vždy jsou zřízeny tyto výbory ředitele:

a)

hlavní vědecký tým a

b)

fórum národních koordinátorů (dále jen „fórum“).

Hlavní vědecký tým a fórum napomáhají řediteli při zajišťování toho, aby konsorcium ESS ve všech členských zemích trvale plnilo svůj hlavní úkol v souladu s normami kvality, které stanoví valné shromáždění.

3.   Hlavní vědecký tým zahrnuje instituce (dále jen „institucionální členové“), které může případně určit ředitel a schválit valné shromáždění. Každý institucionální člen zase určí svého vyššího představitele a jmenovitě uvedeného náhradníka, kteří jsou v každém případě schváleni ředitelem, za účelem účasti na zasedáních hlavního vědeckého týmu. Funkční období každého institucionálního člena je čtyřleté a lze je obnovit. Na zasedání jsou zváni i ostatní pracovníci institucionálních členů, aby přispěli k diskusi svými odbornými znalostmi.

4.   Hlavní vědecký tým řediteli radí a spolupracuje s ním ohledně všech aspektů podoby, vědeckého směřování, metod, provádění, kontroly kvality, zajišťování a šíření výsledků práce konsorcia ESS ERIC.

5.   Zasedání hlavního vědeckého týmu se konají nejméně třikrát během každého dvanáctiměsíčního období. Zasedáním hlavního vědeckého týmu předsedá ředitel a v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Ačkoli konsorcium ESS ERIC může případně zadat zvláštní úkoly jiným institucím než institucionálním členům hlavního vědeckého týmu, tyto instituce se tímto nestávají členy hlavního vědeckého týmu.

6.   Národní koordinátory (jimiž jsou osoby určené jednotlivými členy jako národní koordinátoři v souladu s těmito stanovami) (dále jen „národní koordinátoři“) vybere na počátku každého kola průzkumu příslušný výkonný orgán každého člena v souladu s popisem úlohy, který stanovil ředitel. Funkční období každého národního koordinátora je dvouleté (nebo delší podle uvážení jednotlivých členů).

7.   K hlavním úkolům národních koordinátorů patří koordinace činností konsorcia ESS ERIC na vnitrostátní úrovni a zajišťování souladu těchto činností se specifikacemi, které případně vydá ředitel.

8.   Fórum národních koordinátorů (kterým je fórum národních koordinátorů zřízené podle těchto stanov) je složeno z národních koordinátorů jednotlivých členů (s výjimkou člena, kterým je mezivládní organizace), ředitele a zástupců ředitele. Zasedáním fóra předsedá ředitel a v závislosti na pořadu jednání se jich účastní příslušní členové hlavního vědeckého týmu. Fórum se schází nejméně třikrát během dvouletého období a o pořadu jednání každého zasedání rozhoduje ředitel po konzultaci s hlavním vědeckým týmem a národními koordinátory. Fórum jmenuje ze svých řad jednoho národního koordinátora, aby se účastnil zasedání valného shromáždění, a jednoho národního koordinátora, který se účastní zasedání hlavního vědeckého týmu.

9.   Fórum obdrží hlavní specifikace, které může případně vydat ředitel a které se týkají činností konsorcia ESS ERIC na vnitrostátní úrovni, a vyjadřuje se k nim. Fórum rovněž vydává řediteli a hlavnímu vědeckému týmu doporučení týkající se jiných aspektů podoby a jednání konsorcia ESS ERIC.

10.   Předseda fóra může na zasedání fóra přizvat externí odborníky.

Článek 14

Složení a zasedání orgánů

1.   Aby bylo zajištěno zapojení všech členů a aby se zamezilo střetu zájmů, nesmí být žádný jednotlivec (s výjimkou ředitele nebo jeho zástupců) členem více než jednoho orgánu nebo výboru konsorcia ESS ERIC, včetně valného shromáždění, výborů valného shromáždění a výborů ředitele s výjimkou finančního výboru, v němž mohou být dvěma členy zástupci valného shromáždění (podle čl. 11 odst. 13). Platnost tohoto požadavku může ve výjimečných případech předseda příslušného výboru nebo orgánu včetně valného shromáždění pozastavit. Tento článek nebrání tomu, aby byl pozorovatel členem více než jednoho orgánu konsorcia ESS ERIC.

2.   Nestanoví-li valné shromáždění jinak, není při rozhodování o tom, zda se osoby účastní zasedání orgánu nebo výboru konsorcia ESS ERIC (včetně valného shromáždění, výborů valného shromáždění a poradních výborů ředitele), důležité to, kde se dotyčná osoba nachází nebo jak tyto osoby vzájemně komunikují. Nenacházejí-li se všechny osoby účastnící se zasedání na stejném místě, mohou rozhodnout, že se má za to, že se zasedání koná na kterémkoli místě, na němž se nacházejí některé z těchto osob.

3.   Složení orgánu nebo výboru konsorcia ESS ERIC odráží náležitou rovnováhu zastoupení žen a mužů a obecnou rovnováhu kvalifikací.

KAPITOLA 5

PODÁVÁNÍ ZPRÁV KOMISI

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1.   Na konci každého rozpočtového roku vypracuje ředitel výroční zprávu o činnosti, která informuje zejména o vědeckých, provozních a finančních aspektech jeho činnosti, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1. Tato zpráva musí být valným shromážděním schválena prostou většinou hlasů a do šesti měsíců od konce příslušného rozpočtového roku předána Evropské komisi a příslušným orgánům veřejné moci. Tuto zprávu konsorcium ESS ERIC zveřejní.

2.   Konsorcium ESS ERIC a dotčené členské státy informují Evropskou komisi o všech okolnostech, které by mohly vážně ohrozit plnění úkolu konsorcia ESS ERIC nebo omezit jeho schopnost plnit požadavky uvedené ve stanovách nebo nařízení.

3.   Pokud Evropská komise obdrží informace o tom, že konsorcium ESS ERIC jedná způsobem, který vážně porušuje nařízení, stanovy, rozhodnutí přijatá na jejich základě nebo jiné použitelné právní přepisy, požádá konsorcium ESS ERIC a/nebo jeho členy o vysvětlení.

KAPITOLA 6

FINANCE

Článek 16

Rozpočtový rok

Nestanoví-li valné shromáždění jinak, začíná rozpočtový rok konsorcia ESS ERIC dne 1. června a končí dne 31. května a konsorcium ESS ERIC vypracovává své základní rozpočty a podnikatelské plány, sestavuje účetní závěrku a nechává provést její audit k tomuto datu.

Článek 17

Rozpočet

1.   Pro každé dvouleté období vyhotoví ředitel návrh základního rozpočtu a podnikatelský plán zahrnující příjmy a náklady konsorcia ESS ERIC na ročním základě (dále jen „rozpočet“) a předloží jej ke schválení finančnímu výboru.

2.   Rozpočet zahrnuje tyto hlavní náklady, výdaje a příjmy:

a)

hlavní koncepce, koordinace, kontrola kvality a šíření informací ze strany ústředí a institucí zastoupených v hlavním vědeckém týmu;

b)

sekretariát konsorcia ESS ERIC (včetně činnosti valného shromáždění a případně všech ostatních výborů a orgánů konsorcia) a

c)

peněžní prostředky obdržené od členů a/nebo třetích stran či jiných subjektů formou grantů nebo jiných plateb.

Aby se zamezilo pochybnostem, každý člen evropského společenského průzkumu hradí své vlastní náklady na práci v terénu a koordinaci na vnitrostátní úrovni a tyto náklady nejsou součástí rozpočtu.

3.   Každý rozpočet zahrnuje rovněž záležitosti, které valné shromáždění případně na základě doporučení finančního výboru schválí v jednacím řádu.

4.   Jakmile finanční výbor rozpočet odsouhlasí, předloží jej ke schválení valnému shromáždění. Pokud finanční výbor rozpočet neodsouhlasí, sdělí důvody valnému shromáždění, které poté vydá konečné rozhodnutí o jeho přijetí.

5.   Jakmile byl rozpočet schválen, členové (nebo pověřený plátce jménem člena) poskytnou roční příspěvky uvedené v rozpočtu, případně podle podmínek stanovených v jednacím řádu, které se vypočítají takto:

a)

za prvé, základní příspěvek každého člena ve výši, kterou schválí valné shromáždění;

b)

za druhé, případně příspěvek hostitelské země ve schválené výši a

c)

za třetí, příspěvek každého člena na uhrazení zůstatku, který se vypočítá podle příslušného HDP. Pokud tento výpočet vede k tomu, že někteří (nikoli však všichni) členové mají platit dodatečnou částku, která se rovná základní částce uvedené v čl. 17 odst. 5 písm. a) nebo je nižší, nemusí tito členové další příspěvek platit a případný schodek tím způsobený se na základě příslušného HDP rozdělí mezi ty členy, kteří musí poskytnout příspěvek podle tohoto písmene.

Příspěvky členů ve formě věcného plnění jsou přijatelné pouze se souhlasem předsedy valného shromáždění na základě doporučení finančního výboru.

Článek 18

Finanční audit

Konsorcium ESS ERIC zajistí, aby jeho účetní závěrka byla každý rok ověřena náležitě kvalifikovanou auditorskou společností a aby byly tyto auditované účetní závěrky archivovány a zveřejněny. Auditovanou účetní závěrku musí schválit valné shromáždění.

Článek 19

Účetnictví

Konsorcium ESS ERIC zaznamenává náklady a výnosy své hospodářské činnosti odděleně a účtuje za ně tržní ceny nebo v případě, že tyto nelze zjistit, náklady v plné výši s připočtením přiměřeného rozpětí.

KAPITOLA 7

POLITIKY

Článek 20

Zadávání veřejných zakázek a osvobození od daně

1.   Konsorcium ESS ERIC s uchazeči a účastníky výběrových řízení zachází rovným a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda mají sídlo v Evropské unii, či nikoliv. Politika konsorcia ESS ERIC v oblasti zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a hospodářské soutěže. Podrobná pravidla týkající se postupů a kritérií pro zadávání veřejných zakázek stanoví valné shromáždění.

2.   Na výrobky a služby pořizované konsorciem, jejichž hodnota přesahuje 250 EUR a které jsou určeny pro oficiální použití konsorciem ESS ERIC a které jsou plně hrazené a získané konsorciem ESS ERIC, se vztahuje osvobození od daně na základě čl. 143 odst. 1 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES (1) a v souladu s články 50 a 51 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (2). Zakázky zadané jednotlivými členy těchto osvobození od daně využívat nemohou.

Článek 21

Odpovědnost

1.   Konsorcium ESS ERIC odpovídá za své dluhy.

2.   Maximální finanční odpovědnost členů za dluhy konsorcia ESS ERIC je omezena na jejich roční příspěvek, včetně příspěvků, na něž se vztahuje výpovědní lhůta při ukončení členství.

3.   Valné shromáždění zajistí, aby konsorcium ESS ERIC uzavřelo odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvořením a provozováním jeho infrastruktury, včetně ustanovení týkajících se ukončení činnosti konsorcia, pokud by k němu došlo. Toto pojištění by mělo bez omezení zahrnovat i osobní odpovědnost ředitele, jeho zástupců či jakékoli jiné fyzické osoby, která pro konsorcium ESS ERIC vykonává funkce.

4.   Zástupci států, ředitel a jeho zástupci, pozorovatelé a ostatní členové výborů a orgánů konsorcia ESS ERIC neodpovídají za případné dluhy konsorcia ESS ERIC.

5.   Veškeré činnosti konsorcia ESS jsou koordinovány a uskutečňují se na základě toho, že konsorcium ESS ERIC neodpovídá za činnosti, které pro ně případně provádějí jeho členové či jiné subjekty, jak je stanoveno v jednacím řádu.

Článek 22

Politika vědeckého hodnocení a šíření informací

1.   Konsorcium ESS ERIC umožní volný přístup ke všem údajům evropského společenského průzkumu pro účely vědeckého hodnocení. Tato politika může být podrobně rozvedena v jednacím řádu.

2.   Konsorcium ESS ERIC se snaží zajistit, aby byly výsledky evropského společenského průzkumu k dispozici všem. Konsorcium ESS vypracuje a zveřejní svou strategii šíření výsledků. Tato politika může být podrobně rozvedena v jednacím řádu.

Článek 23

Politika v oblasti práv duševního vlastnictví a politika v oblasti údajů

1.   Konsorcium ESS ERIC se pokud možno snaží vlastnit práva duševního vlastnictví obsažená v jeho práci. Konsorcium udělí jakékoli osobě bezplatnou nevýhradní licenci na svá práva duševního vlastnictví pro nekomerční účely. Co se týká využití duševního vlastnictví konsorcia ESS ERIC pro komerční účely, toto bude řešeno v každém jednotlivém případě. Tato politika může být podrobněji rozvedena v jednacím řádu.

2.   Konsorcium ESS ERIC umožní vědecké obci volný přístup ke všem údajům evropského společenského průzkumu. Žádné osobě nejsou udělena přednostní práva přístupu k těmto údajům vyjma během jejich zpracování a přípravy pro veřejné užití. Tato politika může být podrobněji rozvedena v jednacím řádu.

3.   Konsorcium ESS ERIC se přihlásí k prohlášení o etice vydanému Mezinárodním statistickým úřadem.

4.   Konsorcium ESS ERIC pokud možno zajistí, aby byly veškeré údaje konsorcia ESS ERIC anonymizovány. Není-li to možné, použijí se zásady uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

5.   Veškeré údaje vytvořené konsorciem ESS ERIC se v příslušné zemi zpracovávají podle právních předpisů této země v oblasti ochrany údajů.

6.   Tato politika v oblasti údajů může být podrobněji rozvedena v jednacím řádu.

Článek 24

Politika zaměstnanosti

Konsorcium ESS ERIC se zavazuje dodržovat zásadu rovnosti příležitostí a nediskriminovat žádnou osobu na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání, zdravotního postižení, sexuální orientace či případně jakýchkoli jiných důvodů, které se podle právních předpisů Evropské unie považují za diskriminaci. Tato politika může být podrobněji rozvedena v jednacím řádu.

KAPITOLA 8

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI, POUŽITELNÉ PRÁVO, SPORY

Článek 25

Doba trvání a ukončení činnosti

1.   Konsorcium ESS ERIC se zřizuje ke dni, k němuž nabývá účinku rozhodnutí Evropské komise o zřízení konsorcia, a má právní subjektivitu na dobu neurčitou, dokud:

a)

konsorcium ESS ERIC neukončí svou činnost v souladu s ustanoveními těchto stanov a

b)

Evropská komise nepřijme rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia ESS ERIC.

2.   Valné shromáždění může o ukončení činnosti konsorcia ESS ERIC rozhodnout většinou hlasů tří čtvrtin přítomných a hlasujících členů. Pokud se valné shromáždění rozhodne činnost konsorcia ESS ERIC ukončit, stanoví prostou většinou hlasů postup pro ukončení jeho činnosti.

3.   Konsorcium ESS ERIC informuje Evropskou komisi o ukončení své činnosti v souladu s nařízením.

4.   Použije-li se čl. 25 odst. 1 nebo 2, ředitel pokud možno zajistí, aby byly údaje ve vlastnictví konsorcia ESS ERIC bezpečně uloženy u vhodné třetí strany nebo stran a aby byly údaje dostupné a použitelné v souladu s těmito stanovami.

Článek 26

Použitelné právo

Zřízení a vnitřní fungování konsorcia se řídí:

a)

právem Evropské unie, zejména nařízením a rozhodnutím Evropské komise o zřízení konsorcia ESS podle těchto stanov;

b)

ve věcech, které nejsou upraveny nebo jsou upraveny jen zčásti v aktech uvedených v čl. 26 písm. a), právem státu, v němž má konsorcium ESS své sídlo, tj. ke dni zřízení konsorcia ESS právem Anglie a Walesu;

c)

těmito stanovami a prováděcími pravidly k nim.

Článek 27

Spory

1.   Soudní dvůr Evropské unie je příslušný k rozhodování sporů mezi členy v souvislosti s konsorciem ESS, sporů mezi členy a konsorciem ESS (včetně likvidátora konsorcia ESS) a veškerých sporů, v nichž je jednou ze stran Evropská unie.

2.   Na spory mezi konsorciem ESS a třetími stranami se vztahují právní předpisy Evropské unie o soudní příslušnosti. V případech, které nejsou upraveny právními předpisy Evropské unie, se soud příslušný k řešení takovýchto sporů určí podle práva státu, v němž má konsorcium ESS své sídlo (tj. ke dni zřízení konsorcia ESS podle práva Anglie a Walesu).

3.   Členové zajistí, aby se v případě podstatných změn použitelných právních předpisů odpovídajícím způsobem změnily i tyto stanovy.

4.   Pokud příslušný soud nebo subjekt či orgán shledá některou z podmínek těchto stanov za nelegální, protiprávní, neplatnou nebo nevymahatelnou podle práva některé země, považuje se tato podmínka za oddělenou od této dohody pouze s ohledem na tuto zemi a není tím dotčena:

a)

legalita, zákonnost nebo vymahatelnost této podmínky podle práva ostatních zemí ani

b)

zbývající část stanov, které jsou i nadále plně platné a účinné.

V tomto případě se strany vynasnaží dohodnout v souladu s čl. 28 odst. 2 platnou a vymahatelnou podmínku, která ke spokojenosti valného shromáždění nahradí oddělenou podmínku.

KAPITOLA 9

STANOVY A ZMĚNY

Článek 28

Stanovy a změny

1.   Tyto stanovy jsou pravidelně aktualizovány a jsou zveřejněny na internetových stránkách konsorcia a v jeho sídle.

2.   S výhradou čl. 28 odst. 4 musí být veškeré změny těchto stanov valným shromážděním schváleny jako vyhrazená záležitost. Jiné změny stanov než změny uvedené v čl. 28 odst. 6 jsou konsorciem ESS ERIC předloženy Evropské komisi do deseti dnů od jejich přijetí valným shromážděním.

3.   Jakákoli změna stanov bude jasně označena poznámkou, která upřesňuje, zda se změna týká podstatného nebo nepodstatného prvku stanov podle článku 11 nařízení (ES) č. 723/2009, a postup jejího přijetí.

4.   Po předložení přijatých změn Evropské komisi v souladu s čl. 28 odst. 2 může Evropská komise vznést proti změně námitky do 60 dnů od předložení s odůvodněním, proč dotyčná změna nesplňuje požadavky nařízení.

5.   Změna přijatá v souladu s článkem 28 nenabude účinnosti, dokud neuplyne lhůta pro vznesení námitek podle článku 28 nebo dokud se Evropská komise této lhůty nevzdá nebo dokud nebude námitka vznesená Evropskou komisí stažena.

6.   Změny stanov týkající se záležitostí uvedených v čl. 1 odst. 2 (název), čl. 1 odst. 4 (sídlo), článku 2 (úkoly a činnosti), článku 20 (politika zadávání veřejných zakázek), článku 21 (odpovědnost), článku 22 (politika vědeckého hodnocení a politika šíření informací), článku 23 (politika v oblasti práv duševního vlastnictví a politika v oblasti údajů), článku 24 (politika zaměstnanosti) a článku 25 (doba trvání a ukončení činnosti), které byly členy schváleny jako vyhrazená záležitost, nabudou účinnosti až poté, co Evropská komise tyto změny výslovně schválila a rozhodnutí Evropské komise o schválení změn vstoupilo v platnost.

7.   Při kontaktování Evropské komise za účelem udělení souhlasu podle čl. 28 odst. 2 nebo 6 předloží konsorcium ESS ERIC Evropské komisi znění navrhované změny a pozměněnou konsolidovanou verzi stanov.


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA II

SEZNAM ČLENŮ A POZOROVATELŮ

V této příloze jsou uvedeni členové a pozorovatelé a subjekty, které je zastupují.

Členové

Název člena

Název zástupce státu

Rakouská republika

Spolkové ministerstvo vědy a výzkumu

Belgické království

Belgická federální kancelář pro vědeckou politiku

Česká republika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Estonská republika

Ministerstvo sociálních věcí

Spolková republika Německo

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Irsko

Irská Rada pro výzkum (HEA)

Litevská republika

Ministerstvo školství a vědy

Nizozemské království

Nizozemská organizace pro vědecký výzkum (NWO)

Polská republika

Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělávání

Portugalská republika

Nadace pro vědu a techniku

Republika Slovinsko

Ministerstvo školství, vědy a tělovýchovy

Švédské království

Ministerstvo školství zastoupené švédskou Radou pro výzkum

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Rada pro ekonomický a sociální výzkum


Pozorovatelé

Název pozorovatele

Název zástupce pozorovatele

Norské království

Norská Rada pro výzkum

Švýcarská konfederace

FORS (Švýcarská nadace pro výzkum v oblasti společenských věd)


PŘÍLOHA III

DEFINICE A VÝKLAD

1.

Není-li stanoveno jinak, v těchto stanovách se „konsorciem ESS“ rozumí konsorcium evropské výzkumné infrastruktury zřízené podle nařízení (ES) č. 723/2009 (dále jen „nařízení“), které se řídí těmito stanovami případně v pozměněném nebo novelizovaném znění v souladu s nařízením (dále jen „stanovy“);

„ESS“ nebo „evropským společenským průzkumem“ se rozumí evropský společenský průzkum, který byl zahájen v roce 2001 a který představuje úřední dlouhodobý průzkum prováděný v evropských zemích současně prostřednictvím vnitrostátních průzkumů. Tento průzkum shromažďuje, vykládá a šíří přesné údaje o změně sociálních postojů a hodnot v Evropě;

„HDP“ se rozumí celková peněžní hodnota veškerých statků a služeb vytvořená v určité zemi, jak byla stanovena podle údajů vydaných Světovou bankou pro rok 2009 nebo pro jiný následný rok, který schválí valné shromáždění;

„členem“ se rozumí jakákoli osoba (jednající prostřednictvím zástupce státu), která byla přijata za člena konsorcia ESS případně podle těchto stanov a nařízení;

„členským státem“ se rozumí členská země Evropské unie;

„jednacím řádem“ se rozumí jednací řád konsorcia ESS ERIC případně schválený valným shromážděním.

2.

Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, mají pojmy definované v nařízení ve stanovách stejný význam.

3.

Odkazy na jednotlivé články představují odkazy na články těchto stanov.

4.

Veškeré nadpisy jsou pouze orientační a nedotýkají se výkladu stanov, není-li uvedeno jinak.

5.

Odkazy na jednotné číslo zahrnují i číslo množné a naopak a odkazy na rod mužský zahrnují i rod ženský.

6.

Odkazy na určitou smlouvu, nařízení, směrnici, předpis nebo zákonné ustanovení zahrnují i veškeré sekundární právní předpisy přijaté na jejich základě a vykládají se jako odkazy na takovou smlouvu, nařízení, směrnici, předpis, zákonné ustanovení a/nebo sekundární právní předpisy, které byly případně upraveny, pozměněny, rozšířeny, konsolidovány, znovu přijaty a/nebo nahrazeny a které platí ke dni přijetí těchto stanov.

7.

Slova následující za slovy „zahrnují“, „zahrnuje“, „včetně“, „zejména“ nebo podobnými slovy či výrazy se vykládají bez omezení, a neomezují tudíž význam slov, která jim předcházejí.

8.

Odkazy na slova „písemně“ nebo „písemný“ se týkají sdělení zaslaného poštou, faxem a e-mailem či jinými prostředky pro reprodukci slov v čitelné a nikoli dočasné podobě.

9.

Odkazy na anglický právní termín vztahující se na určité jednání, opravný prostředek, způsob soudního řízení, právní dokument, právní postavení, soud, úředníka či jakýkoli právní pojem nebo věc se s ohledem na jinou zemi než Anglii a Wales považují za odkazy na pojem, který se v dané zemi co nejvíce blíží příslušnému anglickému právnímu termínu.


PŘÍLOHA IV

PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ

PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ PRO KONSORCIUM ESS (V EUR)

Rozpočtový rok konsorcia ESS

ROK

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

1.

Spojené království (hostitelská země)

1 000 000

1 000 000

742 630

764 909

2.

Rakousko

46 943

49 337

60 259

62 067

3.

Belgie

53 410

56 235

69 631

71 720

4.

Bulharsko

20 000

20 600

21 218

21 855

5.

Kypr

20 000

20 600

21 218

21 855

6.

Česká republika

33 845

35 367

41 280

42 518

7.

Estonsko

20 000

20 600

21 218

21 855

8.

Finsko

36 913

38 640

45 726

47 098

9.

Francie

204 877

217 787

289 111

297 785

10.

Německo

252 792

268 893

358 542

369 298

11.

Irsko

35 745

37 393

44 033

45 354

12.

Litva

20 000

20 600

21 218

21 855

13.

Nizozemsko

75 994

80 323

102 355

105 426

14.

Norsko

46 448

48 809

59 541

61 328

15.

Polsko

50 408

53 033

65 280

67 239

16.

Portugalsko

36 520

38 220

45 156

46 510

17.

Slovinsko

20 000

20 600

21 218

21 855

18.

Španělsko

122 728

130 168

170 074

175 176

19.

Švédsko

48 637

51 144

62 714

64 595

20.

Švýcarsko

54 740

57 653

71 558

73 704

Celkem

2 200 000

2 266 000

2 333 980

2 403 999


Vysvětlivka k rozpočtu a ročním příspěvkům za rozpočtové roky konsorcia ESS 2013 až 2017

1.

Rozpočtový rok konsorcia ESS začíná dne 1. června a končí dne 31. května.

2.

Předložený rozpočet byl stanoven pro první čtyři roky fungování konsorcia ESS. Řídící výbor konsorcia ESS se snažil předložit rozpočet pro hlavní vědecké činnosti ve výši 2,3 milionu EUR ročně. K dispozici bude nižší rozpočet, nebudou-li se dočasně moci připojit ke konsorciu všechny země, které projevily velký zájem, v době zahájení jeho činnosti v červnu 2013. Roční navýšení celkového rozpočtu zohledňuje inflaci ve výši 3 procent ročně.

3.

Na základě očekávaného počtu signatářů se v prvním roce předpokládá rozpočet ve výši 2,2 milionu EUR (který se sníží, nepřipojí-li všechny uvedené země podpis potřebný pro přistoupení ke konsorciu). Pokud se připojí další země, navýší se rozpočet až na 2,3 milionu EUR, přičemž příspěvky stanovené pro stávající členy se nezmění (příspěvek pro nové členy se vypočítá vedle příspěvků stávajících členů, vždy pro jednu zemi, za účelem stanovení výše potřebného příspěvku. Částka požadovaná od zakládajících členů zůstává fixní). Jakmile bude dosaženo cíle, budou v případě, že se připojí další země, sníženy příspěvky všech členů a pozorovatelů, kteří hradí více než jen základní účastnický poplatek (neschválí-li valné shromáždění jinak).

4.

Roční příspěvky byly vypočítány podle postupů uvedených v článku 17 těchto stanov s tímto upřesněním:

a)

základní účastnický poplatek byl v prvním roce stanoven ve výši 20 000 EUR a v následujících třech letech bude aktualizován o 3 % inflaci;

b)

Spojené království bude jako hostitelská země v prvních dvou letech hradit vyšší příspěvek ve schválené výši 1 000 000 EUR, poté se vrátí k původní přislíbené částce ve výši 700 000 EUR ročně upravené o inflaci;

c)

příspěvek členů na uhrazení zůstatku, který se vypočítá podle jejich HDP na základě údajů Světové banky týkajících se HDP pro rok 2009. Toto se vztahuje pouze na členy, kteří musí hradit příspěvek ve výši 20 000 EUR či více (zaokrouhleno na 100 EUR);

d)

od druhého roku se použije míra inflace ve výši 3 procent ročně (složená sazba) s výjimkou vyšších příspěvků Spojeného království pro první dva roky (to znamená, že navýšení pro ostatní země kromě Spojeného království je o něco vyšší než 3 %);

e)

v této fázi švýcarské a norské právní předpisy těmto zemím neumožňují připojit se konsorciu se statusem člena. Tyto dvě země se budou účastnit jako pozorovatelé a budou poskytovat požadovaný roční příspěvek, jak je uvedeno v této vysvětlivce.


30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/63


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2013

o zřízení konsorcia výzkumné infrastruktury v oblasti biobank a biomolekulárních zdrojů jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (BBMRI-ERIC)

(2013/701/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Belgické království, Česká republika, Německá spolková republika, Estonská republika, Řecká republika, Francouzská republika, Italská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Finská republika a Švédské království požádaly Komisi, aby zřídila BBMRI jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (BBMRI-ERIC). Norské království, Polská republika, Švýcarská konfederace a Turecká republika se BBMRI-ERIC zúčastní jako pozorovatelé.

(2)

Belgické království, Česká republika, Německá spolková republika, Estonská republika, Řecká republika, Francouzská republika, Italská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Finská republika a Švédské království zvolily jako hostitelský členský stát BBMRI-ERIC Rakouskou republiku.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro infrastrukturu biobank a biomolekulárních zdrojů nazvané BBMRI-ERIC.

2.   Stanovy BBMRI-ERIC jsou stanoveny v příloze. Tyto stanovy jsou aktualizovány a zpřístupněny veřejnosti na internetové stránce BBMRI-ERIC a v jeho sídle.

3.   Základní prvky stanov BBMRI-ERIC, jejichž změny vyžadují schválení Komise v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 723/2009, jsou stanoveny v článcích 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 a 24.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

STANOVY KONSORCIA EVROPSKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUMNOU INFRASTRUKTURU V OBLASTI BIOBANKOVNICTVÍ A BIOMOLEKULÁRNÍCH ZDROJŮ („BBMRI-ERIC“)

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁLE JEN „ČLENOVÉ“,

a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

POLSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

TURECKÁ REPUBLIKA,

DÁLE JEN „POZOROVATELÉ“,

VZHLEDEM K TOMU, že členové jsou přesvědčeni, že lidské biologické vzorky včetně souvisejících lékařských údajů a nástrojů biomolekulárního výzkumu jsou klíčovým zdrojem při odhalování vzájemné interakce genetických a environmentálních faktorů způsobujících lidské nemoci a vlivu těchto faktorů na jejich prognózu, při identifikaci nových biomarkerů a cílů pro terapii a rovněž přispívají ke snížení míry neúspěchu při objevování a vývoji léčiv,

VZHLEDEM K TOMU, že biomolekulární zdroje zahrnují sbírky protilátek a dalších afinitně se vážících látek, buněčné linie, sbírky klonů, knihovny siRNA a další výzkumné nástroje nezbytné pro analýzu vzorků uložených v biobankách; za biomolekulární zdroje jsou považovány rovněž archivy modelových organismů, pokud jsou relevantní pro lidská onemocnění,

VZHLEDEM K TOMU, že celoevropská infrastruktura v oblasti biobankovnictví a biomolekulárních zdrojů (BBMRI) bude vycházet z již existujících sbírek vzorků, zdrojů, technologií a odborných znalostí, které budou specificky doplněny inovativními složkami a řádně začleněny do evropských vědeckých, etických, právních a společenských struktur,

VZHLEDEM K TOMU, že snahou členů je zvyšovat vědeckou excelenci a účinnost evropského výzkumu v biomedicínských vědách a rovněž rozšiřovat a zajišťovat konkurenceschopnost evropského výzkumu a průmyslu v globálním měřítku a přilákat investice do farmaceutických a biomedicínských výzkumných zařízení vytvořením konsorcia evropské výzkumné infrastruktury pro výzkumnou infrastrukturu v oblasti biobankovnictví a biomolekulárních zdrojů (dále jen „BBMRI-ERIC“),

ZDŮRAZŇUJÍCE závazek členů k Listině základních práv Evropské unie vyhlášené Radou a Evropskou komisí v Nice v prosinci 2000 a zejména k evropským a vnitrostátním právním předpisům o ochraně údajů,

VZHLEDEM K TOMU, že členové žádají Evropskou komisi, aby zřídila BBMRI podle nařízení o konsorciích ERIC jako právní subjekt konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC),

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto stanov se:

1)

„biobankami (a centry biomolekulárních zdrojů)“ rozumí sbírky, archivy a distribuční centra všech typů lidských biologických vzorků, jako je např. krev, tkáně, buňky nebo DNA, a/nebo souvisejících údajů, jako jsou například relevantní klinické a výzkumné údaje a rovněž biomolekulární zdroje včetně modelových organismů a mikroorganismů, které by mohly přispět k pochopení fyziologie a onemocnění člověka;

2)

„členem“ rozumí subjekt podle čl. 4 odst. 1;

3)

„pozorovatelem“ rozumí subjekt podle čl. 4 odst. 7;

4)

„neplnícím členem“ rozumí člen, jenž:

a)

je v prodlení s placením ročního příspěvku, pokud se dlužná částka rovná výši příspěvků splatných za uplynulý rozpočtový rok nebo ji převyšuje;

b)

závažným způsobem neplní své povinnosti, nebo

c)

působí nebo hrozí, že způsobí závažné narušení provozu konsorcia BBMRI-ERIC;

5)

„společnou službou“ rozumí zařízení konsorcia BBMRI-ERIC v souladu s čl. 15 odst. 1;

6)

„národním uzlem“ rozumí subjekt určený členským státem, který nemusí mít nutně způsobilost k právním úkonům, koordinuje vnitrostátní biobanky a biomolekulární zdroje a jehož činnost je provázána s celoevropskou činností konsorcia BBMRI-ERIC;

7)

„národním koordinátorem“ rozumí ředitel národního uzlu jmenovaný příslušným orgánem členského státu;

8)

„organizačním uzlem“ rozumí subjekt určený mezivládní organizací, který nemusí být nutně způsobilý k právním úkonům, koordinuje biobanku (biobanky) a biomolekulární zdroje této organizace a jehož činnost je provázána s činností celoevropské infrastruktury konsorcia BBMRI-ERIC;

9)

„organizačním koordinátorem“ rozumí ředitel organizačního uzlu jmenovaný mezivládní organizací;

10)

„partnerskými biobankami“ rozumí biobanky spolupracující s konsorciem BBMRI-ERIC, které jsou v souladu s partnerskou chartou konsorcia BBMRI-ERIC (1);

11)

„pracovním programem“ rozumí popis strategie, plánovaných činností, personálního obsazení a financování konsorcia BBMRI-ERIC;

12)

„povinnými příspěvky“ rozumí příspěvky členů/pozorovatelů a příspěvky hostitelských zemí na ústřední kancelář výkonného řízení a na společné služby, které jsou stanoveny v rozpočtovém oddíle ročního pracovního programu konsorcia BBMRI-ERIC.

Článek 2

Zřízení, trvání a sídlo

1.   Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury – infrastruktura v oblasti biobankovnictví a biomolekulárních zdrojů (dále jen „konsorcium BBMRI-ERIC“). Zřizuje se na dobu neurčitou počínaje dnem, kdy nabude účinnosti rozhodnutí Evropské komise o zřízení této infrastruktury.

2.   Sídlo konsorcia BBMRI-ERIC se nachází ve městě Graz na území Rakouské republiky (dále jen „hostitelský členský stát“).

3.   Hostitelský členský stát poskytne prostory, zařízení a služby ústřední kanceláři výkonného řízení konsorcia BBMRI-ERIC, jak je uvedeno v písemném prohlášení v žádosti o status konsorcia ERIC.

Článek 3

Úkoly a činnosti

1.   Konsorcium BBMRI-ERIC zřizuje, provozuje a rozvíjí celoevropskou distribuovanou výzkumnou infrastrukturu biobank a biomolekulárních zdrojů s cílem usnadnit přístup ke zdrojům a k zařízením a podpořit vysoce kvalitní biomolekulární a lékařský výzkum. Konsorcium BBMRI-ERIC provádí svůj pracovní program přijatý shromážděním členů.

2.   Konsorcium BBMRI-ERIC provozuje infrastrukturu na neekonomickém základě a může vykonávat omezenou hospodářskou činnost za předpokladu, že:

a)

úzce souvisí s jeho hlavními úkoly;

b)

neohrožuje jejich plnění.

3.   Při plnění svých úkolů konsorcium BBMRI-ERIC zejména:

a)

poskytuje evropské výzkumné obci sestávající z výzkumných pracovníků z řad členů konsorcia účinný přístup ke svým zdrojům a službám v souladu s pravidly vymezenými v těchto stanovách;

b)

zvyšuje interoperabilitu mezi biobankami a středisky biologických zdrojů členů konsorcia;

c)

zavádí management jakosti včetně standardizovaných postupů, osvědčených postupů a vhodných nástrojů zvyšování kvality shromážděných zdrojů a souvisejících údajů;

d)

podporuje průběžné obohacování zdrojů v biobankách a souvisejících údajů s cílem udržovat dostatečnou zásobu vzorků umožňující udržet krok s požadavky vědecké obce a rovněž zajišťovat průběžné obohacování informací souvisejících s analýzou vzorků uložených v biobankách a vytvořených na jejím základě. Přispívá ke zvýšenému využívání a šíření znalostí a k optimalizaci výsledků výzkumných aktivit využívajících biobank v celé Evropě;

e)

zřizuje a provozuje společné služby pro evropskou komunitu biobank;

f)

poskytuje výzkumné služby veřejným a soukromým institucím;

g)

zajišťuje a provádí technologický vývoj v oblasti zdrojů a služeb;

h)

poskytuje školení a usnadňuje mobilitu výzkumných pracovníků s cílem podpořit zakládání nových biobank a center biomolekulárních zdrojů a posílit a strukturovat Evropský výzkumný prostor;

i)

vytváří mezinárodní vztahy a zahajuje společné činnosti s dalšími evropskými i mimoevropskými organizacemi, jichž se jeho činnosti týkají, a v souvisejících oborech a v případě, že je to vhodné, se stává členem těchto organizací;

j)

provádí jakékoli další činnosti nezbytné pro plnění svých úkolů.

4.   Činnost konsorcia BBMRI-ERIC je politicky neutrální a řídí se následujícími hodnotami: celoevropský rozsah spojený s vědeckou excelencí, transparentností, otevřeností, vstřícností, etickým povědomím, dodržováním právních předpisů a lidskými hodnotami.

Článek 4

Členové a pozorovatelé

1.   V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 723/2009 jsou členy konsorcia BBMRI-ERIC členské státy, přidružené země, třetí země jiné než přidružené země a mezivládní organizace, které se dohodly na těchto stanovách. Zakládající členové jsou uvedeni v příloze II.

2.   Členské státy, třetí země a mezivládní organizace se mohou kdykoli stát členy konsorcia BBMRI-ERIC s výhradou souhlasu shromáždění členů podle zásad stanovených v čl. 11 odst. 8 písm. b). O dalších požadavcích na členy vstupující do konsorcia BBMRI-ERIC po uplynutí prvních tří let rozhoduje shromáždění členů.

3.   Každý člen:

a)

poskytuje v mezích platného právního a etického rámce přístup k partnerským biobankám, biologickým a biomolekulárním zdrojům a/nebo souvisejícím údajům konsorcia BBMRI-ERIC v souladu se společným souborem norem a podmínek, které jsou blíže specifikovány v partnerské chartě konsorcia BBMRI-ERIC a schváleny shromážděním členů;

b)

zřizuje národní/organizační uzel a jmenuje národního/organizačního koordinátora;

c)

zajišťuje koordinaci partnerských biobank prostřednictvím národních/organizačních uzlů umožňujících přístup k biologickým a biomolekulárním zdrojům a souvisejícím údajům;

d)

tam, kde je to vhodné, investuje do infrastruktury na podporu konsorcia BBMRI-ERIC;

e)

přispívá k rozvoji kapacit v oblasti biobankovnictví;

f)

podporuje primární účel konsorcia BBMRI-ERIC a provádění pracovního programu konsorcia BBMRI-ERIC.

4.   Každý člen může po uplynutí počátečního období pěti let od svého přistoupení ke konsorciu BBMRI-ERIC od svého členství v konsorciu BBMRI-ERIC odstoupit písemným oznámením předsedovi shromáždění členů a generálnímu řediteli, a to nejpozději tři měsíce před schválením rozpočtu na následující rok.

5.   Generální ředitel může shromáždění členů navrhnout vyloučení neplnícího člena.

6.   Prvotní seznam členů je uveden v příloze II a ústřední kancelář výkonného řízení je povinna ho průběžně aktualizovat.

7.   Pozorovatelé konsorcia BBMRI-ERIC jsou členské státy, přidružené země a třetí země, v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení o konsorciích ERIC, a mezivládní organizace, které požádaly o status pozorovatele.

8.   Status pozorovatele se uděluje nejdéle na dobu tří let s výhradou souhlasu shromáždění členů v souladu s čl. 11 odst. 8 písm. c). Po uplynutí tohoto tříletého období pozorovatelé buď požádají o členství v konsorciu BBMRI-ERIC nebo od něho odstoupí, pokud shromáždění členů nerozhodne jinak.

9.   Pozorovatelé mají právo:

a)

účastnit se – bez hlasovacího práva – rozprav shromáždění členů;

b)

účastnit se některých činností konsorcia BBMRI-ERIC, které určí shromáždění členů.

10.   Počáteční seznam pozorovatelů je uveden v příloze II a ústřední kancelář výkonného řízení jej na internetu průběžně aktualizuje.

KAPITOLA II

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 5

Zdroje konsorcia BBMRI-ERIC

1.   Z rozpočtu konsorcia BBMRI-ERIC je financován společný provoz konsorcia BBMRI-ERIC včetně nákladů na generálního ředitele, ústřední kancelář výkonného řízení a společné služby. Schvaluje ho shromáždění členů přijetím pracovního programu.

2.   Rozpočet konsorcia BBMRI-ERIC se skládá z:

a)

finančních příspěvků členů a pozorovatelů;

b)

příspěvků hostitelského členského státu a hostitelských zemí, v nichž sídlí společné služby;

c)

jiných příjmů.

3.   Veškeré příjmy vytvořené v průběhu činností konsorcia BBMRI-ERIC, které přibydou do jeho rozpočtu, musí být použity na rozvoj jeho pracovního programu na základě rozhodnutí shromáždění členů.

4.   Členové a pozorovatelé ponesou vlastní náklady na účast na zasedáních konsorcia BBMRI-ERIC.

5.   Každý člen a pozorovatel konsorcia BBMRI-ERIC přispívá do rozpočtu konsorcia BBMRI-ERIC. Pokud se shromáždění členů nedohodne jinak, příspěvky se poskytují v hotovosti.

6.   Příspěvky jednotlivých členů musí být v souladu s tabulkou členských příspěvků, která je uvedena v příloze III.

7.   Příspěvky jednotlivých pozorovatelů činí 30 % plné výše členských příspěvků v souladu s tabulkou členských příspěvků, která je uvedena v příloze III.

8.   Rozdělení příspěvků podle tabulky členských příspěvků uvedené v příloze III lze změnit v případě přistoupení nového člena nebo pozorovatele nebo v případě odstoupení nebo vyloučení člena nebo pozorovatele. Nové rozdělení nabývá účinnosti od 1. ledna následujícího rozpočtového roku.

9.   Shromáždění členů může rozhodnout o zohlednění případných zvláštních okolností na straně člena nebo pozorovatele a výši jeho příspěvku odpovídajícím způsobem upravit.

10.   Pokud je to v souladu s pracovním programem a s příslušnými pravidly schválenými shromážděním členů, mohou být příspěvky členů do společného rozpočtu konsorcia BBMRI-ERIC zčásti věcné.

11.   Konsorcium BBMRI-ERIC je oprávněno přijímat granty, zvláštní příspěvky a platby od jakéhokoli jednotlivce nebo veřejného či soukromého subjektu pro účely uvedené v těchto stanovách s výhradou schválení shromáždění členů.

12.   Majetek nabytý na účet a na náklady konsorcia BBMRI-ERIC je jeho vlastnictvím. V případě věcných příspěvků musí být majetkové otázky dohodnuty ve zvláštní smlouvě, která bude uzavřena mezi příslušným členem nebo pozorovatelem a konsorciem BBMRI-ERIC v souladu s rozhodnutím shromáždění členů.

Článek 6

Zadávání zakázek a osvobození od daně

1.   Konsorcium BBMRI-ERIC bude se zájemci a účastníky výběrových řízení zacházet stejně a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda jsou usazeni v Evropské unii, či nikoliv. Politika zadávání veřejných zakázek konsorcia BBMRI-ERIC musí být v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže. Shromáždění členů přijme vnitřní pravidla a kritéria zadávání veřejných zakázek.

2.   Osvobození od daně na základě čl. 143 odst. 1 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (2) a v souladu s články 50 a 51 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (3), je omezeno na daň z přidané hodnoty za takové zboží a služby ve výzkumu a vývoji, které jsou:

a)

v přímém vztahu k řízení a službám konsorcia BBMRI-ERIC, a

b)

úzce souvisejí s cíli a činnostmi stanovenými v článku 3, a

c)

přinášejí prospěch celé vědecké obci, a

d)

překračují hodnotu 250 EUR, a

e)

jsou plně hrazeny a zadávány konsorciem BBMRI-ERIC.

3.   Na zadávání veřejných zakázek jednotlivými členy se osvobození od daně nevztahuje. Žádná další omezení se neuplatní.

Článek 7

Odpovědnost

1.   Finanční odpovědnost členů je omezena výší jejich příslušných příspěvků, jak je uvedeno v příloze III.

2.   Konsorcium BBMRI-ERIC zajistí vhodná pojištění kryjící rizika související s jeho vytvořením a provozem, na něž se nevztahuje odstavec 1.

Článek 8

Rozpočtové zásady, účetnictví a audit

1.   Veškeré položky příjmů a výdajů konsorcia BBMRI-ERIC musí být pro každý rozpočtový rok předběžně vyčísleny a zahrnuty do rozpočtového oddílu pracovního programu. Rozpočet musí být co do příjmů a výdajů vyrovnaný.

2.   Členové zajistí využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

3.   Rozpočet se sestavuje a plní a účetní závěrky se předkládají v souladu se zásadou transparentnosti.

4.   Konsorcium BBMRI-ERIC vede evidenci všech příjmů a výdajů. K účetní závěrce musí být připojena zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za uplynulý rozpočtový rok.

5.   Konsorcium BBMRI-ERIC se musí řídit účetními standardy v souladu s právní úpravou platnou v hostitelském členském státě.

6.   Rozpočtovým rokem konsorcia BBMRI-ERIC je kalendářní rok.

7.   Shromáždění členů jmenuje externí auditory, kteří provedou kontrolu účetnictví. Jmenování externích auditorů se pravidelně obnovuje podle zvláštního ustanovení uvedeného ve finančních pravidlech schválených shromážděním členů.

8.   Externí auditoři předloží zprávu o roční účetní závěrce shromáždění členů prostřednictvím finančního výboru. Generální ředitel poskytne auditorům informace nezbytné k plnění jejich úkolů.

KAPITOLA III

SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Článek 9

Struktura řízení

Struktura řízení konsorcia BBMRI-ERIC zahrnuje tyto orgány:

a)

shromáždění členů;

b)

finanční výbor;

c)

generální ředitel podporovaný řídícím výborem;

d)

vědecký a etický poradní orgán.

Článek 10

Shromáždění členů

1.   Shromáždění členů je orgánem, jehož prostřednictvím členové přijímají společná rozhodnutí ve věcech týkajících se konsorcia BBMRI-ERIC. Tato rozhodnutí následně plní generální ředitel společně s pracovníky ústřední kanceláře výkonného řízení a s řídícím výborem.

2.   Shromáždění členů se ustaví na prvním zasedání členů po zřízení BBMRI jakožto konsorcia ERIC.

3.   Shromáždění členů tvoří všichni členové konsorcia BBMRI-ERIC. Každý členský stát je zastoupen nejvýše dvěma zástupci oficiálně jmenovanými příslušným orgánem. Mohou je doprovázet nejvýše tři poradci, kteří mohou jednat jako náhradníci těchto zástupců. Ve jmenovací listině členové uvedou jméno příslušného zástupce s hlasovacím právem a pořadí zastupování.

4.   Zasedání shromáždění členů se mohou ve funkci pozorovatele zúčastnit až dva zástupci každého pozorovatele s jeho oficiálním pověřením.

5.   Jiní pozorovatelé se mohou účastnit zasedání shromáždění členů v souladu s jednacím řádem přijatým shromážděním členů.

6.   Shromáždění členů:

a)

přijímá roční pracovní program a rozpočet společně s předběžným pracovním programem a rozpočtem na následující dva roky;

b)

přijímá jednací řád, finanční pravidla a vnitřní pravidla v souladu s čl. 11 odst. 8 písm. a);

c)

přijímá veškerá pravidla, předpisy a postupy nezbytné pro řádné řízení pracovního programu, zejména postup zpřístupňování biologických zdrojů, údajů v biobankách a služeb vyvinutých konsorciem BBMRI;

d)

definuje úkoly finančního výboru;

e)

volí a odvolává předsedu a místopředsedu;

f)

volí a odvolává předsedu a místopředsedu finančního výboru;

g)

jmenuje a odvolává generálního ředitele;

h)

schvaluje přijímání a propouštění dalších vedoucích zaměstnanců v souladu s vnitřními pravidly;

i)

ustavuje vědecký a etický poradní orgán a veškeré ostatní komise, výbory nebo orgány, jako je například Fórum zainteresovaných subjektů, a definuje jejich úkoly a rozhodování;

j)

poskytuje návody a pokyny generálnímu řediteli;

k)

schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku a zprávy veškerých poradních výborů konsorcia BBMRI-ERIC;

l)

posuzuje veškeré záležitosti týkající se konsorcia BBMRI-ERIC nebo jeho provozu, které mu předloží kterýkoli ze členů;

m)

přijímá členy a ukončuje členství všech členů podle čl. 11 odst. 8 písm. b);

n)

přijímá pozorovatele a ukončuje partnerství všech pozorovatelů podle čl. 11 odst. 8 písm. c);

o)

nastavuje rozdělení finančních příspěvků podle čl. 5 odst. 8;

p)

rozhoduje o změnách stanov v souladu s čl. 11 odst. 7, a

q)

vykonává veškeré další funkce, které mu svěřují stanovy včetně veškerých příloh nebo změn.

Článek 11

Rozhodování shromáždění členů

1.   Pro účely tohoto článku se „přítomnou osobou“ rozumí osoba fyzicky přítomná nebo komunikující po telefonu, prostřednictvím videokonference nebo jiného praktického prostředku uvedeného v jednacím řádu.

2.   Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

je přítomna většina členů a tito členové dohromady hradí 75 % povinných ročních členských příspěvků;

b)

u rozhodnutí přijímaných podle odstavce 8 jsou přítomny 3/4 členů, kteří dohromady hradí 75 % povinných ročních členských příspěvků;

c)

mezi přítomnými členy musí mít většinu hlasů členské státy Evropské unie (4).

3.   Každý člen má jeden hlas. Neplnící členové nemají hlasovací právo.

4.   U všech rozhodnutí vynaloží shromáždění členů veškeré úsilí k dosažení všeobecného souhlasu.

5.   Pokud nebude dosaženo všeobecného souhlasu, bude k přijetí rozhodnutí postačovat prostá většina přítomných a hlasujících členů, není-li v těchto stanovách nebo v jednacím řádu výslovně uvedeno jinak.

6.   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas plátců většiny povinných příspěvků.

7.   Rozhodnutí předložit Komisi návrh na změnu stanov vyžaduje jednomyslné schválení.

8.   Pro následující rozhodnutí je nezbytný souhlas alespoň 3/4 všech členů, kteří dohromady hradí alespoň 75 % povinných ročních členských příspěvků:

a)

přijímání a změny jednacího řádu a finančních a vnitřních pravidel;

b)

přijímání nových členů;

c)

přijímání nových pozorovatelů;

d)

hlasování týkající se neplnících členů, včetně například vyloučení členů (dotyční členové jsou z hlasování vyloučeni);

e)

rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia BBMRI-ERIC.

9.   Pro následující rozhodnutí je nezbytný souhlas alespoň 3/4 přítomných a hlasujících členů, kteří dohromady hradí nejméně 75 % povinných ročních členských příspěvků:

a)

rozhodování o pracovním programu a rozpočtu;

b)

schvalování výroční zprávy a účetní závěrky;

c)

nastavení rozdělení finančních příspěvků podle čl. 5 odst. 8;

d)

jmenování nebo odvolání generálního ředitele;

e)

rozhodnutí o likvidaci konsorcia BBMRI-ERIC v případě ukončení činnosti infrastruktury.

10.   Předseda a místopředseda shromáždění členů a finančního výboru jsou voleni ze zástupců členů nejméně 3/4 přítomných a hlasujících členů na dobu jednoho roku s možností být dvakrát zvoleni znovu. Je-li předseda nepřítomen nebo nezpůsobilý, zastupuje ho místopředseda.

11.   Shromáždění členů zasedá nejméně jednou ročně. Na žádost předsedy nebo jedné čtvrtiny svých členů se může sejít rovněž při mimořádném zasedání.

Článek 12

Finanční výbor

1.   Finanční výbor je poradním a přípravným výborem shromáždění členů, který:

a)

poskytuje poradenství shromáždění členů a generálnímu řediteli v záležitostech týkajících se řízení a přípravy rozpočtu konsorcia BBMRI-ERIC, jeho výdajů a účtů a jeho budoucího finančního plánování;

b)

poskytuje shromáždění členů a generálnímu řediteli poradenství týkající se finančních důsledků doporučení ostatních orgánů konsorcia BBMRI-ERIC;

c)

na vyžádání poskytuje poradenství týkající se ostatních finančních záležitostí ve vztahu k řízení a správě konsorcia BBMRI-ERIC;

d)

předkládá shromáždění členů návrh na jmenování externích auditorů.

2.   Po předložení zpráv generálnímu řediteli podávají externí auditoři zprávu přímo a osobně finančnímu výboru.

3.   Finanční výbor působí v souladu s jednacím řádem a s finančními pravidly přijatými shromážděním členů.

Článek 13

Generální ředitel

1.   Generálního ředitele jmenuje shromáždění členů na období nejméně tří let s možností být znovu jmenován. Generálního ředitele lze stejným postupem odvolat. Generální ředitel je zaměstnancem konsorcia BBMRI-ERIC. Generálnímu řediteli jsou při výkonu manažerských funkcí nápomocni pracovníci ústřední kanceláře výkonného řízení a společných služeb.

2.   Generální ředitel odpovídá shromáždění členů za:

a)

efektivní správu konsorcia BBMRI-ERIC;

b)

financování a řízení zaměstnanců konsorcia BBMRI-ERIC;

c)

zajišťování výkonu rozhodnutí shromáždění členů.

3.   Generální ředitel:

a)

odpovídá za provádění pracovního programu včetně zřizování společných služeb a za rozpočtové výdaje;

b)

připravuje program jednání shromáždění členů a rozpravu shromáždění členů;

c)

nejpozději tři měsíce před začátkem každého rozpočtového roku připravuje a předkládá shromáždění členů návrh ročního pracovního programu včetně návrhu rozpočtu a plánu pracovních míst společně s předběžným návrhem pracovního programu a návrhem rozpočtu na následující dva roky;

d)

předkládá shromáždění členů výroční zprávu o pracovním programu zaměřenou na technické výstupy, která obsahuje finanční účty, dosažené úkoly, úkoly, kterých se dosáhnout nepodařilo, a případná příslušná vysvětlení;

e)

připravuje a po schválení shromážděním členů předkládá veškeré dokumenty, které si vyžádá Evropská komise;

f)

prostřednictvím řídícího výboru a na základě zřizování výborů, které považuje za nezbytné pro správu konsorcia BBMRI-ERIC, koordinuje výměnu informací mezi národními/organizačními uzly a společnými službami konsorcia BBMRI-ERIC a jejich činnosti;

g)

organizuje výběrová řízení na zřízení společných služeb a jakýchkoli záležitostí, které vyžadují takový postup v souladu s přílohou IV;

h)

jmenuje ředitele společných služeb po konzultaci s národními zástupci členského státu, kde se společné služby nacházejí;

i)

organizuje vědecký a etický poradní orgán za účelem hodnocení výzkumných návrhů, které obdržela ústřední kancelář výkonného řízení;

j)

předkládá shromáždění členů návrhy na přijetí a vyloučení členů a pozorovatelů.

4.   Generální ředitel je hlavním výkonným ředitelem a zákonným zástupcem konsorcia BBMRI-ERIC a zastupuje ho při veškerých soudních sporech. Generální ředitel může delegovat pravomoci na zaměstnance konsorcia BBMRI-ERIC v souladu s pokyny a instrukcemi vydanými shromážděním členů.

Článek 14

Řídící výbor

1.   Řídící výbor zřizuje generální ředitel a tvoří ho koordinátoři národních/organizačních uzlů a společných služeb.

2.   Řídícímu výboru předsedá generální ředitel. Řídící výbor může z řad svých členů zvolit místopředsedu, který podporuje generálního ředitele při plnění manažerských povinností.

3.   Řídící výbor odpovídá za:

a)

pomoc a podporu generálnímu řediteli při vypracování návrhu ročního pracovního programu a návrhu rozpočtu společně s předběžným návrhem pracovního programu a návrhem rozpočtu na následující dva roky;

b)

podporu generálnímu řediteli při provádění pracovního programu a za umožnění efektivní interakce mezi konsorciem BBMRI-ERIC a partnerskými biobankami členů.

Článek 15

Společné služby

1.   Společné služby sestávají ze zařízení konsorcia BBMRI-ERIC, která poskytují odborné znalosti, služby a nástroje související s výkonem úkolů a činností konsorcia BBMRI-ERIC zakotvených v pracovním programu.

2.   Společné služby jsou zakládány v rámci konsorcia BBMRI-ERIC a odpovídá za ně generální ředitel.

3.   Společné služby jsou umístěny v hostitelských zemích, které jsou členy konsorcia BBMRI-ERIC. Výběrové řízení na umístění společných služeb se řídí zásadami stanovenými v příloze IV.

4.   V čele každé společné služby stojí ředitel jmenovaný generálním ředitelem po konzultaci s národními zástupci hostitelského členského státu.

Článek 16

Vědecký a etický poradní orgán

1.   Činnost konsorcia BBMRI-ERIC je pravidelně vyhodnocována nezávislým vědeckým a etickým poradním orgánem. Tento nezávislý vědecký a etický poradní orgán rovněž poskytuje poradenství shromáždění členů ohledně návrhů generálního ředitele týkajících se provádění pracovního programu.

2.   Členy nezávislého vědeckého a etického poradního orgánu jsou význační vědci nebo odborníci jmenovaní jako osoby, a nikoli jako zástupci svých vysílajících organizací nebo členů.

3.   Shromáždění členů jmenuje členy nezávislého vědeckého a etického poradního orgánu a rozhoduje o jejich rotaci a o mandátu nezávislého vědeckého a etického poradního orgánu.

Článek 17

Zaměstnanci

1.   Konsorcium BBMRI-ERIC může zaměstnávat pracovníky, které jmenuje a odvolává generální ředitel. Jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců definovaných ve vnitřních pravidlech musí schválit shromáždění členů.

2.   Shromáždění členů schvaluje plán pracovních míst vypracovaný generálním ředitelem při schvalování pracovního programu.

3.   Výběrová řízení pro žadatele o pracovní místo v konsorciu BBMRI-ERIC musí být transparentní, nediskriminační a dodržovat zásadu rovných příležitostí.

Článek 18

Přístup

1.   Konsorcium BBMRI-ERIC zpřístupní vzorky a údaje z databází přidružených k jeho partnerským biobankám nebo jimi vytvořených výzkumným pracovníkům a výzkumným institucím v souladu s postupem zpřístupňování a s kritérii schválenými shromážděním členů. Toto zpřístupňování musí respektovat podmínky stanovené poskytovateli vzorků a údajů, kteří přidružili své databáze ke konsorciu BBMRI-ERIC. Žádné ustanovení těchto stanov nelze chápat jako snahu o omezení práva vlastníků biobank nebo biomolekulárních zdrojů přidružených ke konsorciu BBMRI-ERIC rozhodovat o zpřístupnění jakýchkoli vzorků a údajů.

2.   Konsorcium BBMRI-ERIC zajistí přístup ke vzorkům a souvisejícím klinickým údajům na základě vědecké excelence navrhovaného projektu, která je stanovena na základě nezávislého vzájemného hodnocení a po etickém přezkumu návrhu výzkumného projektu.

3.   Konsorcium BBMRI-ERIC se snaží zajistit, aby zdroje vzorků a údajů byly náležitým způsobem uznány a bude vyžadovat, aby toto přiřazení bylo dodržováno i při následném využívání vzorků a údajů.

Článek 19

Práva duševního vlastnictví

1.   Žádné ustanovení těchto stanov nelze chápat jako snahu měnit rozsah a uplatňování práv duševního vlastnictví a dohod o rozdělení přínosů stanovených v příslušných právních a správních předpisech členů a v mezinárodních smlouvách, jejichž jsou stranami.

2.   Konsorcium BBMRI-ERIC může požadovat příslušná práva duševního vlastnictví dostupná v rámci příslušných vnitrostátních a mezinárodních jurisdikcí, týkající se nástrojů, údajů, výrobků nebo jiných výsledků vyvinutých nebo vytvořených konsorciem BBMRI-ERIC při provádění pracovního programu.

Článek 20

Podávání zpráv a kontrola

Konsorcium BBMRI-ERIC vydá výroční zprávu, ve které informuje zejména o vědeckých, provozních a finančních stránkách svých činností. Zpráva musí být schválena shromážděním členů a předána Evropské komisi a dotčeným orgánům veřejné správy nejpozději šest měsíců od konce příslušného rozpočtového roku. Zpráva se zveřejní.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Jazykový režim a pracovní jazyk

1.   Všechny verze těchto stanov v úředních jazycích Evropské unie se považují za závazné. Žádná jazyková verze není rozhodná.

2.   V případě, že v Úředním věstníku Evropské unie nejsou u změn těchto stanov, které nevyžadují rozhodnutí Komise, uvedeny jazykové verze, zajistí konsorcium BBMRI-ERIC překlady do úředních jazyků svých členů, kteří jsou členy EU.

3.   Pracovním jazykem konsorcia BBMRI-ERIC je angličtina.

Článek 22

Jednací řád

Shromáždění členů přijme na svém prvním zasedání jednací řád konsorcia BBMRI-ERIC hlasovacím postupem stanoveným v čl. 11 odst. 8 písm. a). Jednací řád lze změnit na základě téhož postupu.

Článek 23

Konsolidované znění stanov

1.   Stanovy musí být aktualizovány a musí být přístupné veřejnosti na internetové stránce konsorcia ERIC a v jeho sídle.

2.   Každá změna stanov musí být jasně označena poznámkou s uvedením, zda se týká základního nebo jiného než základního prvku stanov v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 723/2009, a s uvedením postupu jejího přijetí.

Článek 24

Ukončení činnosti konsorcia BBMRI-ERIC

1.   Shromáždění členů může rozhodnout o ukončení činnosti konsorcia BBMRI-ERIC hlasováním podle čl. 11 odst. 8 písm. e).

2.   Za likvidaci odpovídá hostitelský členský stát s výhradou případné dohody mezi členy v době zrušení.

3.   Členové rozhodnou o převodu veškerých připsaných příjmů a majetku konsorcia BBMRI-ERIC na jeden nebo více veřejnoprávních subjektů nebo jiných neziskových právnických osob na základě hlasování v souladu s čl. 11 odst. 9 písm. e).

Článek 25

Použitelné právo – Řešení sporů

1.   Zřízení a vnitřní fungování konsorcia BBMRI-ERIC se řídí:

a)

právem Evropské unie, zejména nařízením o konsorciích ERIC a rozhodnutími uvedenými v čl. 6 odst. 1 a v čl. 12 odst. 1 výše uvedeného nařízení;

b)

právem hostitelského členského státu v případě záležitostí, které nejsou zcela nebo částečně regulovány akty uvedenými v písmenu a);

c)

stanovami a prováděcími pravidly (jednacími řády, finančními a vnitřními pravidly).

2.   Členové vynaloží maximální úsilí, aby dosáhli přátelského urovnání veškerých sporů, které mohou případně vyplynout z výkladu nebo používání těchto stanov.

3.   Soudní dvůr Evropské unie je příslušný k rozhodování sporů mezi členy v souvislosti s konsorciem BBMRI-ERIC, sporů mezi členy a konsorciem BBMRI-ERIC a veškerých sporů, v nichž je jednou ze stran Evropská unie.

4.   U sporů mezi konsorciem BBMRI-ERIC a třetími stranami se použijí právní předpisy Evropské unie o soudní příslušnosti. V případech, které nejsou upraveny právními předpisy Evropské unie, se soud příslušný k řešení takových sporů určí podle práva hostitelského členského státu.


(1)  Bude přijata shromážděním členů.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1.

(4)  V případě, že Rada přijme změnu čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 723/2009 ve smyslu umožnění účasti v konsorciu ERIC i přidruženým zemím na stejném základě jako členským státům EU, nahrazuje se dnem vstupu této změny v platnost znění podmínky c) slovy „mezi přítomnými členy musí mít většinu hlasů členské státy Evropské unie a přidružené země“.


PŘÍLOHA II

SEZNAM ČLENŮ A POZOROVATELŮ A SUBJEKTŮ, KTERÉ JE ZASTUPUJÍ

Členové

Zastupující subjekt (např. ministerstvo, rada pro výzkum)

Belgické království

Federal Public Planning Service Science Policy (BELSPO)

Česká republika

Ministry of Education (MŠMT)

Spolková republika Německo

German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

Estonská republika

Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia (MER EE)

Řecká republika

Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA)

Francouzská republika

Institute of Health and Medical Research (INSERM)

Italská republika

National Institute of Health (ISS)

Republika Malta

University of Malta (UoM)

Nizozemské království

The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMW)

Rakouská republika

Austrian Federal Ministry of Science and Research (BMWF)

Finská republika

Ministry of Education and Culture of the Republic of Finland (OKM)

Švédské království

Švédská rada pro výzkum (SRC)


Pozorovatelé

Zastupující subjekt (např. ministerstvo, rada pro výzkum)

Norsko

Research Council of Norway

Polská republika

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (MNiSW)

Švýcarsko

Swiss National Science Foundation (SNSF)

Turecko

Dokuz Eylul University of Izmir


PŘÍLOHA III

TABULKA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

1)

Tato příloha stanoví mechanismus výpočtu příspěvků, které hradí členové/pozorovatelé. Celková výše příspěvků členů/pozorovatelů je definována v ročním pracovním programu a v rozpočtu.

2)

Členský příspěvek se skládá z pevného příspěvku a pohyblivého podílu.

3)

Existují dvě kategorie fixního příspěvku:

a)

členové s méně než 3 miliony obyvatel nebo členové, kteří jsou mezinárodními organizacemi, hradí fixní příspěvek dle nižší kategorie, a

b)

členové s počtem obyvatel rovným nebo vyšším než 3 miliony hradí fixní příspěvek dle vyšší kategorie.

4)

V době vstupu těchto stanov v platnost činí výše fixního příspěvku:

a)

20 000 EUR pro členy v nižší kategorii, a

b)

25 000 EUR pro členy ve vyšší kategorii.

5)

Fixní příspěvek pro pozorovatele činí 30 % výše příspěvku v příslušné kategorii.

6)

Mezinárodní organizace hradí pohyblivý podíl, o jehož výši rozhoduje shromáždění členů případ od případu.

7)

Celková výše poměru pohyblivého podílu členských/pozorovatelských států se určí odečtením celkového množství fixních příspěvků členů/pozorovatelů a pohyblivého podílu mezinárodních organizací od celkové výše příspěvků členů/pozorovatelů.

8)

Celková výše pohyblivého podílu se rozdělí mezi členské státy na základě jejich procentního podílu na celkovém HDP všech členských států.

9)

Výpočet pohyblivého podílu pozorovatelských států vychází z 30 % HDP příslušného státu.

10)

Žádný z členů nezaplatí více než 25 % celkové výše příspěvků členů/pozorovatelů. V případě, že by příspěvek jednoho člena podle výše uvedeného modelu členských příspěvků tuto výši přesáhl, rozdělí se rozdíl mezi ostatní členské/pozorovatelské státy podle procentní úrovně jejich HDP.


PŘÍLOHA IV

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO PROVOZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Následující výběrové řízení se použije na všechny společné služby, kde prospěch připadá celé vědecké obci a které jsou hrazeny konsorciem BBMRI-ERIC:

1)

Hostitelské země, v nichž se budou společné služby nacházet, jsou vybírány na základě otevřené výzvy. Popis služby, která bude předmětem výběru, vypracuje generální ředitel a schválí ho shromáždění členů. Tento popis bude zveřejněn po zahájení otevřené výzvy na poskytování společné služby. Odpovědět na výzvu jsou oprávněni pouze žadatelé z řad členů konsorcia BBMRI-ERIC.

2)

Shromáždění členů určí složení výboru zřízeného ad hoc za účelem vyhodnocení žádostí a rovněž soubor objektivních a nediskriminačních kritérií hodnocení, které výbor zřízený ad hoc uplatní.

3)

O výběru společné služby rozhoduje shromáždění členů na základě rozhodnutí výboru zřízeného ad hoc a na základě kladného doporučení finančního výboru.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/81


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ ENERGETICKÉHO SPOLEČENSTVÍ

D/2013/03/MC-EnC

o prodloužení doby platnosti Smlouvy o Energetickém společenství

RADA MINISTRŮ ENERGETICKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Energetického společenství (dále jen „smlouva“), a zejména na článek 97 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva byla podepsána dne 25. října 2005 a vstoupila v platnost dne 1. července 2006.

(2)

Smlouva se podle článku 97 uzavírá na období 10 let ode dne, kdy vstoupí v platnost, a o jejím prodloužení musí rozhodnout Rada ministrů.

(3)

Energetické společenství prokázalo, že je účinným rámcem pro regionální spolupráci v oblasti energetiky.

(4)

Energetické společenství pozorně sleduje vývoj v oblasti energetické politiky Evropské unie a přijalo závazky, které zasahují do období po roce 2016.

(5)

Prodloužení smlouvy otevřeně podpořily orgány Evropské unie (1), jakož i stálá skupina na vysoké úrovni na zasedáních ve dnech 19. června a 23. října 2013,

PŘIJÍMÁ TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prodloužení doby platnosti Smlouvy o Energetickém společenství

Doba platnosti smlouvy se prodlužuje na dobu 10 let.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost okamžikem přijetí.

V Bělehradě dne 24. října 2013.

Za Radu ministrů

Z. MIHAJLOVIĆ


(1)  Zpráva předložená Komisí Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 7 rozhodnutí 2006/500/ES, 10.3.2011, KOM(2011) 105 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci nazvané Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi, 7.9.2011, KOM(2011) 539 v konečném znění; závěry z jednání Rady Evropské unie konaného dne 24. listopadu 2011 o posílení vnějšího rozměru energetické politiky EU.


Opravy

30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/82


Oprava nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcí

( Úřední věstník Evropské unie L 10 ze dne 13. ledna 2005 )

Strana 14, bod 1 (změna přílohy III kapitoly B oddílu I části A bodu 6 nařízení (ES) č. 999/2001):

místo:

„Je třeba označit případy TSE považované za netypické a uvést důvody pro toto označení.“,

má být:

„Je třeba označit případy TSE považované za atypické a uvést důvody pro toto označení.“