ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.299.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 299

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
9. listopadu 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1117/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia Rossa di Sicilia (CHZO))

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1118/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP))

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Melva de Andalucía (CHZO))

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1120/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP))

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1121/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP))

26

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1122/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (CHOP))

28

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1123/2013 ze dne 8. listopadu 2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1124/2013 ze dne 8. listopadu 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenox ( 1 )

34

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1125/2013 ze dne 8. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/641/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU splachovacím záchodům a pisoárům (oznámeno pod číslem C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2013, kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v devátém, desátém a jedenáctém regionu

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1116/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností s prováděním nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), vyplynulo, že je zapotřebí provést malé změny ve způsobech provádění některých společných základních norem.

(2)

Některá specifická opatření na ochranu civilního letectví by měla být objasněna, harmonizována nebo zjednodušena s cílem zlepšit právní srozumitelnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem ochrany civilního letectví.

(3)

Změny se týkají provádění omezeného počtu opatření souvisejících s kontrolou vstupu, ochranou letectví před protiprávními činy, detekčními kontrolami kabinových a zapsaných zavazadel, bezpečnostními kontrolami nákladu, pošty, palubních zásob a letištních dodávek, odbornou přípravou osob a bezpečnostním vybavením.

(4)

Nařízení (EU) č. 185/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění takto:

1)

Kapitola 1 se mění takto:

a)

Doplňuje se nový bod 1.0.4, který zní:

„1.0.4

„Předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“ jsou věci určené k osobnímu užívání osobou, která je vnáší.“

b)

Na konci bodu 1.2.1.1 se doplňuje následující věta:

„Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.“

c)

Na konci bodu 1.2.2.1 se doplňuje následující věta:

„Prohlídka letiště za doprovodu oprávněných osob se považuje za oprávněný důvod.“

d)

Na konci bodu 1.2.7.2 se doplňuje následující věta:

„Daná osoba může být osvobozena od požadavku doprovodu, pokud se prokáže oprávněním a je držitelem platného letištního identifikačního průkazu.“

e)

Doplňuje se nový bod 1.2.7.5, který zní:

„1.2.7.5

Pokud cestující necestuje v důsledku letecké přepravní smlouvy, na jejímž základě se vystaví palubní vstupenka nebo rovnocenný doklad, může být člen posádky letadla doprovázející tohoto cestujícího osvobozen od požadavků bodu 1.2.7.3 písm. a).“

f)

Bod 1.3.1.5 se nahrazuje tímto:

„1.3.1.5

Pokud jde o detekční kontrolu předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími, použijí se body 4.1.2.4 až 4.1.2.7 a bod 4.1.2.11.“

2)

Kapitola 3 se mění takto:

a)

Bod 3.1.1.3 se nahrazuje tímto:

„3.1.1.3

Letadlo přilétající do kritické části z třetí země, která není uvedena v doplňku 3-B, je podrobeno bezpečnostní prohlídce letadla kdykoli poté, co cestující opustí prostor, který má být podroben bezpečnostní prohlídce, a/nebo po vyložení nákladového prostoru.“

b)

Bod 3.1.3 se mění takto:

i)

Druhá a čtvrtá odrážka se zrušují.

ii)

Třetí odrážka se nahrazuje tímto:

„—

místo zahájení předchozího letu.“

c)

V bodě 3.2.1.1 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

uzavřením vnějších dveří. Jestliže se letadlo nachází v kritické části, je nutno vnější dveře, jež nejsou osobám přístupné ze země, považovat za uzavřené, pokud byly pomocné prostředky pro vstup odstraněny a umístěny dostatečně daleko od letadla s cílem přiměřeně zabránit vstupu osob, nebo“

d)

V bodě 3.2.2.1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Písmeno a) se nevztahuje na dveře, které jsou osobám přístupné ze země.“

e)

Bod 3.2.2.2 se nahrazuje tímto:

„3.2.2.2

Jsou-li u dveří, které nejsou osobám přístupné ze země, odstraněny pomocné prostředky pro vstup, musí být umístěny dostatečně daleko od letadla, aby bylo přiměřeně zabráněno vstupu.“

3)

Doplněk 3-B se nahrazuje tímto:

DOPLNĚK 3-B

BEZPEČNOST LETADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ VZTAH K UNII V SOULADU SE SMLOUVOU O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE KAPITOLA UVEDENÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Pokud jde o bezpečnost letadla, byly následující třetí země, jakož i zámořské země a území, které mají zvláštní vztah k Unii v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a na které se nevztahuje kapitola uvedené smlouvy týkající se dopravy, uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí byla obnovena.“

4)

V kapitole 4 se bod 4.1.2.11 nahrazuje tímto:

„4.1.2.11

Osoby provádějící detekční kontroly kabinových zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu kabinových zavazadel nadřízený.“

5)

Doplněk 4-B se nahrazuje tímto:

DOPLNĚK 4-B

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ VZTAH K UNII V SOULADU SE SMLOUVOU O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE KAPITOLA UVEDENÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Pokud jde o cestující a kabinová zavazadla, byly následující třetí země, jakož i zámořské země a území, které mají zvláštní vztah k Unii v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a na které se nevztahuje kapitola uvedené smlouvy týkající se dopravy, uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí byla obnovena.“

6)

V kapitole 5 se doplňuje nový bod 5.1.7, který zní:

„5.1.7

Osoby provádějící detekční kontroly zapsaných zavazadel rentgenem nebo zařízením EDS nesmí obvykle strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.

V zájmu zajištění optimálního složení týmu, kvality práce, odborné přípravy, podpory a hodnocení zodpovídá za kontrolní pracovníky provádějící detekční kontrolu zapsaných zavazadel nadřízený.“

7)

Doplněk 5-A se nahrazuje tímto:

DOPLNĚK 5-A

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I ZÁMOŘSKÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ VZTAH K UNII V SOULADU SE SMLOUVOU O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE KAPITOLA UVEDENÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM

Pokud jde o zapsaná zavazadla, byly následující třetí země, jakož i zámořské země a území, které mají zvláštní vztah k Unii v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a na které se nevztahuje kapitola uvedené smlouvy týkající se dopravy, uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám:

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí byla obnovena.“

8)

Kapitola 6 se mění takto:

a)

V bodech 6.3.1.2 písm. c), 6.3.1.2 písm. d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 písm. c), 6.4.1.2 písm. e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, doplňku 6-A, doplňku 6-H1, bodu 11.6.4.1 a 11.6.4.3 se odkaz na „databázi ES schválených agentů a známých odesílatelů“ nebo „databázi Unie schválených agentů a známých odesílatelů“ nahrazuje odkazem na „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

b)

Doplňuje se nový bod 6.2.1.4, který zní:

„6.2.1.4

Osoby provádějící detekční kontroly nákladu rentgenem nebo zařízením EDS nesmí strávit nepřetržitě více než 20 minut přezkoumáváním snímků. Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut. Tento požadavek platí pouze tehdy, pokud jsou snímky přezkoumávány v nepřetržitém toku.“

c)

Bod 6.3.2.4 se nahrazuje tímto:

„6.3.2.4

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohoto nařízení a v bodě 6.3 rozhodnutí Komise 2010/774/EU schválený agent zajistí, aby:

a)

byl omezen přístup k těmto zásilkám bez doprovodu na oprávněné osoby a

b)

tyto zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy, dokud nejsou předány jinému schválenému agentovi nebo leteckému dopravci. Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se považují za chráněné před neoprávněnými činy. Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části

jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně nákladu a manipulaci s ním.“

d)

Na konci bodu 6.3.2.6 se doplňuje následující věta:

„Schválený agent, který zásilky přepravuje prostřednictvím jiného schváleného agenta nebo leteckého dopravce vybraného na základě výběrového řízení, se může rovněž rozhodnout předat pouze údaje požadované podle písmen a) až e) a písmena g) a uchovávat informace požadované v písmenu f) po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin.“

e)

Doplňuje se nový bod 6.3.2.9, který zní:

„6.3.2.9

Schválený agent zajistí, aby všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli přijati a vyškoleni v souladu s požadavky kapitoly 11 a všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati a vyškoleni ve zvyšování povědomí v oblasti ochrany v souladu s požadavky kapitoly 11.“

f)

Bod 6.4.2.1 písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli přijati a vyškoleni v souladu s požadavky kapitoly 11 a všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati a vyškoleni ve zvyšování povědomí v oblasti ochrany v souladu s požadavky kapitoly 11, a“

g)

Název bodu 6.6.2 se nahrazuje tímto:

„6.6.2   Ochrana nákladu a pošty, které jsou určeny k naložení do letadla, na letištích

h)

Bod 6.6.2.2 se nahrazuje tímto:

„6.6.2.2

Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části, považují se za chráněné před neoprávněnými činy, pokud:

a)

jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

b)

nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně a naložení nákladu a pošty do letadla.“

i)

Na konci bodu 6.8.2.2 se doplňuje následující věta:

„Příslušný orgán může přijmout zprávu o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy od subjektu třetí země pro účely označení ACC3 v případě, že tento subjekt provádí veškerou přepravu nákladu, včetně nakládky do nákladového prostoru letadla, jménem dopravce ACC3 a zpráva o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy uvádí všechny tyto činnosti.“

j)

Bod 6.8.3.2 se nahrazuje tímto:

„6.8.3.2

Do 30. června 2014 musí požadavky na detekční kontrolu splňovat minimálně normy ICAO. Poté jsou náklad a pošta přepravované do Unie podrobeny detekční kontrole jedním z prostředků nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 rozhodnutí 2010/774/EU, a to s dostačující spolehlivostí, která zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.“

9)

Doplněk 6-B se nahrazuje tímto:

DOPLNĚK 6-B

POKYNY PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Tyto pokyny vám pomohou posoudit vaše stávající bezpečnostní opatření s ohledem na požadovaná kritéria vztahující se na známé odesílatele popsaná v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho prováděcích předpisech. To by vám mělo pomoci zajistit splnění požadavků před uskutečněním oficiální návštěvy na místě za účelem ověření.

Je důležité, aby osoba provádějící ověření mohla v průběhu návštěvy za účelem ověření hovořit s příslušnými pracovníky (např. osobou odpovědnou za bezpečnost a osobou odpovědnou za nábor pracovníků). K zaznamenání hodnocení osobou provádějící ověření se použije kontrolní seznam EU. Jakmile je kontrolní seznam pro ověření vyplněn, je nutno s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu nakládat jako s utajovanými skutečnostmi.

Je třeba upozornit, že otázky uvedené v kontrolním seznamu EU jsou dvojího druhu: 1) otázky, u nichž záporná odpověď automaticky znamená, že nemůžete být uznáni jako známý odesílatel, a 2) otázky, které budou použity k získání celkové představy o vašich bezpečnostních předpisech, aby mohla osoba provádějící ověření dospět k celkovému závěru. Oblasti, u nichž bude automaticky zaznamenáno „nevyhovující“, jsou označeny požadavky uvedenými tučným písmem. Je-li u požadavků uvedených tučným písmem udáno „nevyhovující“, budou vám sděleny důvody a vydána doporučení ohledně úprav, které musíte provést.

Úvod

Náklad musí být odesílán vaší společností v místě, jež má být zkontrolováno. To zahrnuje výrobu a činnosti související s vyzvednutím a balením v daném místě, kde položky nejsou identifikovatelné jako letecký náklad, dokud nejsou vybrány k vyřízení objednávky. (Viz rovněž poznámka.)

Musíte určit, kde se zásilka nákladu/pošty stává identifikovatelnou jako letecký náklad / letecká pošta, a prokázat, že jste zavedli příslušná opatření k jejich ochraně před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. To zahrnuje údaje o výrobě, balení, skladování a/nebo expedici.

Organizace a odpovědnosti

Musíte poskytnout údaje o své organizaci (název, číslo plátce DPH nebo číslo obchodní komory nebo popřípadě registrační číslo společnosti), adresu místa, jež má být ověřeno, a hlavní adresu organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno). Je třeba uvést datum konání předchozí návštěvy za účelem ověření a případně poslední jedinečný alfanumerický identifikátor a rovněž povahu podnikání, přibližný počet zaměstnanců na místě, jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu / letecké pošty a kontaktní údaje.

Přijímací řízení

Musíte poskytnout údaje o přijímacím řízení u všech pracovníků (stálých, dočasných nebo zaměstnanců agentury, řidičů), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště. Přijímací řízení zahrnuje ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. Návštěva na místě za účelem ověření zahrnuje pohovor s osobou odpovědnou za nábor pracovníků. Tato osoba bude muset předložit doklady (např. prázdné tiskopisy) k doložení postupů společnosti. Toto přijímací řízení se vztahuje na pracovníky přijaté do zaměstnání po 29. dubnu 2010.

Odborná příprava pracovníků v oblasti bezpečnosti

Musíte prokázat, že všichni pracovníci (stálí, dočasní nebo zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k leteckému nákladu / letecké poště, absolvovali odpovídající odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti. Tato odborná příprava se musí uskutečnit v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. Je nutno vést individuální záznamy o odborné přípravě. Mimoto musíte prokázat, že všichni příslušní pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly absolvovali odbornou přípravu či opakovací výcvik v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010.

Fyzické zabezpečení

Musíte prokázat, jak je vaše pracoviště chráněno (např. oplocením nebo závorou) a že jsou zavedeny příslušné postupy pro kontrolu vstupu. Popřípadě musíte poskytnout údaje o poplašném systému nebo systému průmyslové televize. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se zpracovává nebo skladuje letecký náklad / letecká pošta. Všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k leteckému nákladu / letecké poště musí být zabezpečeny nebo podléhat kontrole vstupu.

Výroba (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu v průběhu výroby, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Balení (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu v průběhu balení, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte poskytnout údaje o procesu balení a prokázat, že všechny hotové výrobky jsou před zabalením zkontrolovány.

Musíte popsat hotový vnější obal a prokázat, že je pevný. Musíte rovněž prokázat, jak je zajištěno, že hotový vnější obal je odolný vůči nedovolené manipulaci, například pomocí číslovaných pečetí, bezpečnostní pásky, zvláštních razítek nebo lepenkových krabic zajištěných lepicí páskou. Musíte rovněž prokázat, že tyto předměty uchováváte za bezpečných podmínek, pokud nejsou používány, a že kontrolujete jejich výdej.

Skladování (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu v průběhu skladování, musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Musíte rovněž prokázat, že hotový a zabalený letecký náklad / letecká pošta jsou před expedicí zkontrolovány.

Expedice (je-li použitelné)

Musíte prokázat, že je kontrolován přístup do oblasti expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu v průběhu expedice, pak musíte prokázat, že jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v této fázi.

Přeprava

Musíte poskytnout údaje o způsobu dopravy nákladu/pošty schválenému agentovi.

Používáte-li vlastní dopravu, musíte prokázat, že vaši řidiči byli vyškoleni na požadované úrovni. Pokud vaše společnost využívá smluvního dodavatele, musíte zajistit, aby a) letecký náklad / letecká pošta byly vámi zapečetěny nebo zabaleny tak, že by jakákoliv nedovolená manipulace byla patrná, a b) dopravce podepsal prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E přílohy nařízení (EU) č. 185/2010.

Odpovídáte-li za přepravu leteckého nákladu / letecké pošty, musíte prokázat, že dopravní prostředky lze zabezpečit, a to buď použitím pečetí nebo jiným způsobem, je-li to možné. Pokud se používají číslované pečetě, musíte prokázat, že je kontrolován přístup k pečetím a čísla jsou evidována; používají-li se jiné metody, musíte prokázat, že je zajištěno, že náklad/pošta jsou odolné vůči nedovolené manipulaci a/nebo že jsou uloženy bezpečně. Mimoto musíte prokázat, že jsou zavedena opatření k ověření totožnosti řidičů vozidel vyzvedávajících váš letecký náklad / leteckou poštu. Musíte rovněž prokázat, že jste zajistili, aby byly náklad/pošta zabezpečeny v okamžiku, kdy opouštějí vaše prostory. Musíte prokázat, že letecký náklad / letecká pošta jsou chráněny před neoprávněnými činy během přepravy.

Nemusíte předložit důkazy o odborné přípravě řidičů nebo kopii prohlášení dopravce, pokud schválený agent přijal opatření v oblasti dopravy k vyzvedávání leteckého nákladu / letecké pošty z vašich prostor.

Odpovědnosti odesílatele

Musíte prohlásit, že akceptujete neohlášené kontroly ze strany kontrolorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem.

Musíte rovněž prohlásit, že [název příslušného orgánu] poskytnete příslušné údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:

a)

celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě, než je uvedená osoba;

b)

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

c)

vaše společnost ukončí činnost, nadále nenakládá s leteckým nákladem / leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů EU.

Musíte prohlásit, že budete dodržovat normy bezpečnosti do další návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.

Poté musíte přijmout plnou odpovědnost za prohlášení a podepsat doklad o ověření.

POZNÁMKY

Výbušná a zápalná zařízení

Zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení lze přepravovat v zásilkách nákladu, jsou-li zcela splněny požadavky všech bezpečnostních předpisů.

Zásilky z jiných zdrojů

Známý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které nezasílá sám, pokud:

a)

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám, a

b)

původ je jasně označen na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole.“

10)

Doplněk 6-C se nahrazuje tímto:

DOPLNĚK 6-C

KONTROLNÍ OVĚŘOVACÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE

Poznámky k vyplnění

Při vyplňování tiskopisu věnujte pozornost těmto záležitostem:

Položky označené * představují požadované údaje a MUSÍ být vyplněny.

Je-li odpověď na otázku uvedenou tučným písmem ZÁPORNÁ, JE NUTNO hodnocení považovat za NEVYHOVUJÍCÍ. To neplatí v případě, nejsou-li dotyčné otázky použitelné.

Celkové hodnocení lze považovat za VYHOVUJÍCÍ až poté, co odesílatel podepsal prohlášení o závazcích na poslední straně.

Originál prohlášení o závazcích musí být uchováván příslušným orgánem či mu být zpřístupněn do doby skončení platnosti ověření. Kopie prohlášení by měla být předána rovněž odesílateli.

ČÁST 1

Organizace a odpovědnosti

1.1   

Datum ověření*

Použijte správný formát data, např. 1.10.2010

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření a popřípadě jedinečný identifikátor.

dd/mm/rrrr

 

Identifikátor

 

1.3   

Název organizace, která má být ověřena*

Název

Číslo plátce DPH / číslo obchodní komory / registrační číslo společnosti (je-li použitelné)

1.4   

Adresa místa, které má být ověřeno*

Číslo/blok/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.5   

Hlavní adresa organizace (pokud se liší od místa, které má být ověřeno, za předpokladu, že se nachází ve stejné zemi)

Číslo/blok/budova

 

Ulice

 

Obec

 

PSČ

 

Země

 

1.6

Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

1.7   

Odpovídá žadatel za…?

a)

výrobu

b)

balení

c)

skladování

d)

expedici

e)

jiné, upřesněte

 

1.8

Přibližný počet zaměstnanců na místě

1.9   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za bezpečnost leteckého nákladu / letecké pošty

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

1.10   

Kontaktní telefonní číslo

Tel. č.

 

1.11   

E-mailová adresa*

E-mail

 

ČÁST 2

Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“)

Cíl: Vymezit bod (nebo místo), z něhož lze náklad/poštu identifikovat coby letecký náklad / leteckou poštu. Zaměřitelnost je vymezena jako schopnost posoudit, kdy/kde jsou náklad/pošta identifikovatelné jako letecký náklad / letecká pošta.

2.1

Kontrolou výrobních, balících, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu / letecké pošty stávají identifikovatelnými jako takové.

Popište:

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 5 až 8.

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava zaměstnanců

Cíl: Zajistit, aby všichni pracovníci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči), kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, byli podrobeni příslušnému ověření před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti a rovněž aby absolvovali odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. Dále zajistit, že všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek absolvovali odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010.

To, zda jsou otázky č. 3.1 a 3.2 otázkami uvedenými tučným písmem (a tudíž je-li odpověď ZÁPORNÁ, je nutno toto považovat za nevyhovující), závisí na platných vnitrostátních předpisech státu, v němž se nachází dané místo. Tučným písmem však musí být uvedena nejméně jedna z těchto dvou otázek, přičemž by mělo být rovněž povoleno, aby se v případě, že je provedeno ověření spolehlivosti, nepožadovalo ověření před nástupem do zaměstnání. Osoba odpovědná za provádění bezpečnostních kontrol musí vždy absolvovat ověření spolehlivosti.

3.1   

Existuje přijímací řízení pro všechny pracovníky s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, jehož součástí je ověření před nástupem do zaměstnání v souladu s bodem 11.1.4 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010? To se vztahuje na pracovníky přijaté po [datum použitelnosti nařízení (ES) č. 300/2008].

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.2   Zahrnuje toto přijímací řízení rovněž ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jaký typ

 

3.3   Zahrnuje proces jmenování určené osoby odpovědné za provádění bezpečnostních kontrol a za dozor nad jejich prováděním v daném místě požadavek na ověření spolehlivosti, včetně ověření trestní bezúhonnosti, v souladu s bodem 11.1.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

3.4   Absolvují pracovníci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště odbornou přípravu ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010 před udělením přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště? Absolvují pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly dodávek odbornou přípravu v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

3.5   Absolvují pracovníci (uvedení výše) opakovací výcvik s četností odpovídající požadavkům na tento výcvik?

ANO nebo NE

 

3.6   Hodnocení – Jsou opatření dostatečná na to, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly byli náležitě přijati a vyškoleni v souladu s kapitolou 11 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 4

Fyzické zabezpečení

Cíl: Zjistit, zda v daném místě nebo prostorech existuje dostatečné (fyzické) zabezpečení k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy.

4.1   

Je místo chráněno oplocením nebo závorou?

ANO nebo NE

 

4.2   

Podléhají všechny přístupové body k místu kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.3   

Pokud ANO, jsou přístupové body zabezpečeny…?

Personálem

 

Manuálně

 

Automaticky

 

Elektronicky

Jinak, upřesněte

4.4   

Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

4.5   

Má budova účinný poplašný systém?

ANO nebo NE

 

4.6   

Má budova účinný systém průmyslové televize?

ANO nebo NE

 

4.7   

Pokud ANO, jsou zaznamenávány snímky z průmyslové televize?

ANO nebo NE

 

4.8   

Jsou všechny dveře, okna a jiná místa přístupu k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště zabezpečeny nebo podléhají kontrole vstupu?

ANO nebo NE

 

4.9

Pokud ne, uveďte důvody

4.10   Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou zpracovávány nebo uloženy letecký náklad / letecká pošta?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 5

Výroba

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu výrobního procesu.

5.1   

Je kontrolován přístup do výrobní oblasti?

ANO nebo NE

 

5.2

Pokud ANO, jak?

5.3   

Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

5.4

Pokud ANO, jak?

5.5   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

5.6   Hodnocení: Jsou opatření, která organizace přijala, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 6

Balení

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu balícího procesu.

6.1   

Podléhá balící proces dozoru?

ANO nebo NE

 

6.2

Pokud ANO, jak?

6.3   

Popište hotový vnější obal:

a)   

Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

b)   

Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4. a)   

Jsou používány číslované pečetě, bezpečnostní pásky, zvláštní razítka nebo lepenkové krabice zajištěné lepicí páskou, aby byly letecký náklad / letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO:

 

6.4. b)   

Jsou pečetě, bezpečnostní pásky nebo zvláštní razítka uchovávány za bezpečných podmínek, pokud se nepoužívají?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.4. c)   

Je kontrolován výdej číslovaných pečetí, bezpečnostních pásek a/nebo razítek?

ANO nebo NE

 

Popište:

 

6.5.

Je-li odpověď na otázku 6.4 a) KLADNÁ, jak je toto kontrolováno?

6.6.   Hodnocení: Jsou postupy balení dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

ČÁST 7

Skladování

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu skladování.

7.1   

Jsou hotový a zabalený letecký náklad / letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

7.2   Hodnocení: Jsou postupy skladování dostatečné pro ochranu identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8

Expedice

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Na tyto otázky odpovězte, pokud by výrobek mohl být identifikován jako letecký náklad / letecká pošta v průběhu expedice.

8.1   

Je kontrolován přístup do oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

8.2

Pokud ANO, jak?

8.3   

Kdo má přístup do oblasti expedice?

Zaměstnanci?

ANO nebo NE

 

Řidiči?

ANO nebo NE

 

Návštěvníci?

ANO nebo NE

 

Smluvní dodavatelé?

ANO nebo NE

 

8.4   Hodnocení: Je ochrana dostatečná, aby byly letecký náklad / letecká pošta chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v oblasti expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

ČÁST 8 A

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: Zjistit postupy pro nakládání s nezabezpečenými zásilkami.

Na tyto otázky odpovězte pouze tehdy, jsou-li pro leteckou přepravu přijímány zásilky od jiných společností.

8 A.1   Přijímá společnost zásilky nákladu určené pro leteckou přepravu od jiných společností?

ANO NEBO NE

 

8 A.2

Pokud ANO, jsou tyto zásilky uchovávány odděleně od vlastního nákladu společnosti a jak jsou identifikovány pro schváleného agenta/dopravce?

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Chránit identifikovatelný letecký náklad / leteckou poštu před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

9.1   

Jak jsou letecký náklad / letecká pošta přepravovány ke schválenému agentovi?

a)   

Schváleným agentem či jeho jménem?

ANO nebo NE

 

b)   

Vlastní dopravou odesílatele?

ANO nebo NE

 

c)   

Smluvními dodavateli, které odesílatel využívá?

ANO nebo NE

 

9.2   Pokud odesílatel využívá smluvního dodavatele:

ANO nebo NE

 

Na následující otázky odpovězte pouze v případě, pokud se použije bod 9.1 písm. b) nebo c).

9.3   

Lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

9.4 a)   

Pokud lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit, jsou použity číslované pečetě?

ANO nebo NE

 

9.4 b)   

Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak…

 

9.5.   

Pokud nákladový prostor dopravního prostředku nelze zabezpečit, jsou letecký náklad / letecká pošta odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

9.6.

Pokud ANO, popište použitý způsob zajištění odolnosti vůči nedovolené manipulaci.

9.7.

Pokud NE, jak jsou zabezpečeny?

9.8.   Hodnocení: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Prohlášení o závazcích

Prohlašuji, že:

Akceptuji neohlášené kontroly ze strany kontrolorů příslušného orgánu za účelem sledování těchto norem. Pokud kontrolor zjistí závažné nedostatky v zabezpečení, může to vést k odnětí mého statusu známého odesílatele.

Poskytnu [název příslušného orgánu] relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:

celková odpovědnost za bezpečnost je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9,

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost, a

společnost ukončila činnost, již nenakládá s leteckým nákladem / leteckou poštou nebo nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů EU.

Zachovám normy bezpečnosti do příští návštěvy na místě za účelem ověření a/nebo kontroly.

Přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Podepsaný/á

Funkce ve společnosti

 

Hodnocení (a oznámení)

Vyhovující/nevyhovující

 

Je-li celkové hodnocení nevyhovující, uveďte oblasti, v nichž odesílatel nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní slabé stránky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných úprav k dosažení požadované normy, a tudíž splnění požadavků.

Podepsaný/á

(Jméno osoby provádějící ověření)

11)

Doplněk 6-C3 se mění takto:

a)

Slova „Odkaz: bod 6.8.3.1“ v části 4 pátém odstavci se zrušují.

b)

Část 5 sedmý odstavec se nahrazuje tímto:

„Odkaz: bod 6.8.3“

c)

Část 7 pátý odstavec se nahrazuje tímto:

„Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3, jakož i 6.2.1 a 6.7“

d)

Část 11 první odstavec se nahrazuje tímto:

„Cíl: Po posouzení předchozích deseti částí tohoto kontrolního seznamu musí osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy vyslovit závěr, zda její ověření na místě odpovídá obsahu té části bezpečnostního programu leteckého dopravce, která popisuje opatření pro letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP, a zda bezpečnostní kontroly dostatečně plní cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu.“

12)

Doplněk 6-F bod 6-Fiii se nahrazuje tímto:

„6-Fiii

OVĚŘOVACÍ ČINNOSTI TŘETÍCH ZEMÍ A ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ VZTAH K UNII V SOULADU SE SMLOUVOU O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE KAPITOLA UVEDENÉ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY, JEŽ JSOU UZNÁNY ZA ROVNOCENNÉ OVĚŘOVÁNÍ OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

13)

Doplněk 8-B první odrážka písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010 předtím, než je jim umožněn přístup k těmto zásobám. Kromě toho zajistí, aby osoby, které provádějí detekční kontrolu palubních zásob, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010, a osoby, které provádějí jiné bezpečnostní kontroly týkající se palubních zásob, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.10 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010, a“

14)

Kapitola 9 se mění takto:

a)

V bodě 9.0.2 se písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

se „letištními dodávkami“ rozumí všechny předměty, které mají být prodány, použity nebo zpřístupněny za jakýmkoliv účelem nebo pro jakoukoliv činnost ve vyhrazených bezpečnostních prostorech letišť, jiné než „předměty vnášené osobami jinými než cestujícími“;“

b)

V bodě 9.1.1.1 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

u dodávek byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly známým nebo schváleným dodavatelem a dodávky byly chráněny před neoprávněnou manipulací od okamžiku provedení těchto kontrol až do jejich dodání do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.“

15)

V doplňku 9-A první odrážce se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010 předtím, než je jim umožněn přístup k těmto dodávkám. Kromě toho zajistí, aby osoby, které provádějí detekční kontrolu letištních dodávek, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.3 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010, a osoby, které provádějí jiné bezpečnostní kontroly týkající se letištních dodávek, absolvovaly odbornou přípravu podle bodu 11.2.3.10 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010, a“

16)

Kapitola 11 se mění takto:

a)

Bod 11.1.5 se nahrazuje tímto:

„11.1.5

Ověření spolehlivosti a ověření před nástupem do zaměstnání se uskuteční předtím, než dotyčná osoba absolvuje odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti zahrnující přístup k informacím, které nejsou veřejně dostupné. Ověření spolehlivosti se opakuje v pravidelných intervalech nepřekračujících pět let.“

b)

V bodě 11.2.3.7 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

popřípadě znalost postupů pečetění letadel, pokud je použitelné u osoby, která má být školena;“

c)

V bodě 11.2.3.9 se první věta nahrazuje tímto:

„Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly vede k těmto schopnostem:“

d)

Na konci bodu 11.2.6.1 se doplňuje následující věta:

„Z objektivních důvodů může příslušný orgán osoby od tohoto požadavku na odbornou přípravu osvobodit, pokud je jejich přístup omezen na oblasti v terminálu přístupné cestujícím.“

e)

Na konci bodu 11.3.1 se doplňuje následující věta:

„Osoby vykonávající úkoly podle bodu 11.2.3.3 mohou být od těchto požadavků osvobozeny, pokud jsou oprávněny provádět pouze vizuální kontroly a/nebo ruční prohlídky.“

f)

V bodě 11.5.3 se písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

mají znalosti a způsobilost podle bodu 11.5.4 a“

g)

V bodě 11.5.4 se první věta nahrazuje tímto:

„Za účelem získání osvědčení školitele, který je kvalifikován pro poskytování odborné přípravy podle bodů 11.2.3.1 až 11.2.3.5 a bodů 11.2.4 (pokud se nejedná o odbornou přípravu dohlížitelů výhradně dohlížejících na osoby uvedené v bodech 11.2.3.6 až 11.2.3.10) a 11.2.5, musí mít dotyčná osoba znalost pracovního prostředí v příslušné oblasti ochrany letectví před protiprávními činy a kvalifikaci a způsobilost v těchto oblastech:“

17)

Kapitola 12 se mění takto:

a)

Bod 12.1.2.2 se nahrazuje tímto:

„12.1.2.2

Všechna zařízení WTMD používaná výlučně k detekční kontrole osob jiných než cestujících musí splňovat alespoň standard 1.“

b)

Vkládají se body 12.5.1.4 a 12.5.1.5, které znějí:

„12.5.1.4

Za správu konfigurace systému TIP odpovídá administrátor TIP.

12.5.1.5

Příslušný orgán pravidelně sleduje správné provedení systémů TIP a zajistí, aby systémy byly správně konfigurovány, včetně realistického a relevantního promítání předmětů, byly v souladu s požadavky a měly aktuální knihovny zobrazení.“

c)

Bod 12.8.2 se nahrazuje tímto:

„12.8.2

Před plánovaným zavedením informuje dotčený členský stát Komisi a ostatní členské státy písemně o navrhované metodě detekční kontroly, kterou má tento členský stát v úmyslu povolit, a připojí posouzení, z něhož vyplývá, jak bude zaručeno, aby byl při používání nové metody nebo postupu splněn požadavek bodu 12.8.1 písm. b). Toto oznámení musí rovněž obsahovat podrobné údaje o místě či místech, kde bude tato metoda detekční kontroly používána, a o zamýšlené době posouzení.“

d)

Doplňuje se nový bod 12.10, který zní:

„12.10   ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI KOVŮ (MDE)

Podrobná ustanovení o používání zařízení MDE jsou obsažena ve zvláštním rozhodnutí Komise.“


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1117/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia Rossa di Sicilia (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 1151/2012 bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Arancia Rossa di Sicilia“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (3).

(3)

Jelikož dotčená změna není menšího rozsahu, Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 v Úředním věstníku Evropské unie  (4). Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 uvedeného nařízení, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 369, 29.11.2012, s. 16.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Arancia Rossa di Sicilia (CHZO)


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1118/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Miel de Corse – Mele di Corsica“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1187/2000 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 133, 6.6.2000, s. 19.

(3)  Úř. věst. C 134, 14.5.2013, s. 39.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.4.   Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

FRANCIE

Miel de Corse - Mele di Corsica (CHOP)


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Melva de Andalucía (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Melva de Andalucía“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 289/2009 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 15.

(3)  Úř. věst. C 60, 1.3.2013, s. 15.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.7.   Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

ŠPANĚLSKO

Melva de Andalucía (CHZO)


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1120/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení Komise (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Piment d’Espelette“/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1495/2002 (2).

(2)

Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 11.

(3)  Úř. věst. C 57, 27.2.2013, s. 11.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.8   Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

FRANCIE

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP)


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1121/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení Komise (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení (ES) č. 1509/2000 (3).

(2)

Cílem žádosti je změnit specifikaci upřesněním názvu produktu, jeho popisu, důkazu původu, metody produkce, označování, vnitrostátních požadavků a kontaktních údajů sdružení producentů a struktur pověřených kontrolou označení.

(3)

Protože uvedená změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, Komise žádost o změnu zveřejnila podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 174, 13.7.2000, s. 7.

(4)  Úř. věst. C 102, 9.4.2013, s. 12.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

FRANCIE

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP)


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1122/2013

ze dne 6. listopadu 2013,

kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Řecka o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1263/96 (2).

(2)

Žádost se týká změny specifikace v oddílech Popis a Metoda produkce, konkrétně doplnění dalšího obchodního typu, a sice vypeckované olivy.

(3)

Komise přezkoumala danou změnu a dospěla k závěru, že je odůvodněná. Jelikož se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, může ji Komise schválit bez postupu uvedeného v článcích 50 až 52 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného označení původu „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný jednotný dokument obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19.


PŘÍLOHA I

Schvaluje se tato změna specifikace chráněného označení původu „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“:

1)

Popis produktu:

Popis byl změněn tak, aby sortiment výrobků „Konservolia Stylidas“ zahrnoval celé vypeckované olivy. Potřeby trhu a měnící se spotřebitelské zvyklosti zákazníků vedou k nutnosti rozšiřování nabídky tržních druhů produktů.

Vlastnosti vypeckovaných oliv (chuť, barva, vůně) se nijak neliší od celých oliv „Konservolia Stylidas“, neboť vypeckování se provádí až poté, co olivy získají své konečné organoleptické vlastnosti, a souvislost produktu se zeměpisnou oblastí se proto nemění. Stejně tak složení nálevu, které z obecného hlediska může ovlivnit chuť produktu, je v případě celých i vypeckovaných oliv zcela totožné.

2)

Metoda produkce:

Tato část byla změněna tak, aby zahrnovala vypeckování oliv. U celých vypeckovaných oliv se jedná o olivy „Konservolia Stylidas“, většinou zelené, které byly fermentovány, takže produkt již získal své konečné fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti. Pecka se odstraní pomocí zvláštních strojů určených pro tento účel, přičemž řez se vede podél hlavní osy plodu (pecku nelze odstranit řezem podél krátké osy). Olivy se poté vloží do 7–9 % solného roztoku tak, jak se to provádí u celých oliv „Konservolia Stylidas“. Tímto postupem se nemění fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti produktu „Konservolia Stylidas“.


PŘÍLOHA II

Konsolidovaný jednotný dokument

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (KONSERVOLIA STYLIDAS)“

č. ES: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Název

„Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“

2.   Členský stát nebo třetí země

Řecko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 1.6

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Jedná se o stolní olivy odrůdy Konservolia, celé nebo vypeckované. Produkt má ovocnou chuť a pevnou dužninu, kterou lze snadno oddělit od pecky a která má dobrou trvanlivost. Černé olivy jsou černé až inkoustové barvy, zatímco zelené olivy jsou zelené až slámově žluté. Průměrná hmotnost plodů je 7 g. Poměr pecky k plodu je 6:1. Olivy nesmí být napadeny mouchou olivovou, ani nesmí vykazovat známky otlaků nebo obsahovat nečistoty. Olivy jsou v souladu s mezinárodní normou tříděny podle velikosti takto:

Obchodní název

Počet oliv na kilogram

Super Super Mamouth

70–90

Super Mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbο

181–200

Εxtra large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fine

321–350

Bullets

351–380

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Olivy „Konservolia Stylidas“ se musí pěstovat a zpracovávat ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblastí produkce je oblast ohraničená administrativními hranicemi obcí Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi a Longitsi v okresu Fthiotida v prefektuře Fthiotida.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

V prefektuře Fthiotida převládá mírné středomořské podnebí. Meteorologické údaje zaznamenané za posledních pět let jsou následující:

 

Průměrná teplota: 16,5 °C

 

Relativní vlhkost: 65 až 70 %

 

Dešťové srážky: 589 mm/rok

 

Sluneční svit: 210 hodin za měsíc

Půdu tvoří převážně písčité hlíny v plochých nebo svažitých oblastech.

5.2   Specifičnost produktu

Produkt má ovocnou chuť a pevnou dužninu, kterou lze snadno oddělit od pecky a která má dobrou trvanlivost. Černé olivy jsou černé až inkoustové barvy, zatímco zelené olivy jsou zelené až slámově žluté. Díky svým vynikajícím fyzikálním, chemickým a organoleptickým vlastnostem jsou stolní olivy Stylida známé na řeckém i mezinárodním trhu. Získaly různá ocenění na řeckých a mezinárodních veletrzích.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

V této zeměpisné oblasti se produkuje odrůda oliv „Konservolia“, která se zde pěstuje již od starověku. Z této odrůdy se vyrábí charakteristické stolní olivy známé svými vynikajícími fyzikálními, chemickými a organoleptickými vlastnostmi. Olivy „Konservolia Stylidas“ se pěstují v prefektuře Fthiotida, kde převládají mírné zimy a chladná léta. Tato zvláštní odrůda oliv se perfektně přizpůsobila půdním a klimatickým podmínkám, což spolu s používanými tradičními metodami pěstování, sklizně a zpracování dává konečnému produktu jeho charakteristické vlastnosti.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1123/2013

ze dne 8. listopadu 2013

o stanovení nároků na mezinárodní kredity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 11a odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (Kjótský protokol) zavádí dva mechanismy pro vytvoření mezinárodních kreditů, které mohou smluvní strany použít ke kompenzaci emisí. Mechanismus společného provádění stanoví tvorbu jednotek snížení emisí (ERU), zatímco mechanismus čistého rozvoje stanoví tvorbu jednotek ověřeného snížení emisí (CER).

(2)

Národní alokační plány členských států přijaté podle článku 9 směrnice 2003/87/ES stanoví, že za období 2008–2012 mohou provozovatelé využít určitý počet jednotek CER a ERU, aby splnili své závazky ohledně vyřazení povolenek, jak je uvedeno v článku 12 směrnice 2003/87/ES.

(3)

Článek 11a směrnice 2003/87/ES stanoví další používání CER a ERU vydaných podle Kjótského protokolu v rámci systému pro obchodování s emisemi podle směrnice 2003/87/ES v období od roku 2013 do roku 2020 a obsahuje ustanovení týkající se povolené výše použití, která provozovatelům a provozovatelům letadel umožňuje, aby splnili své povinnosti vyřadit povolenky podle článku 12 směrnice 2003/87/ES. Ustanovení čl. 11a odst. 8 uvádí konkrétní minimální nároky, vyjádřené v procentech využívání mezinárodních kreditů provozovateli a provozovateli letadel v období 2008–2020, a předpokládá opatření ke stanovení přesných procentních limitů.

(4)

Směrnice 2003/87/ES stanoví propojení mechanismů na bázi projektů obsažených v Kjótském protokolu se systémem obchodování s emisemi za účelem zvýšení nákladové efektivnosti při dosahování snížení celosvětových emisí skleníkových plynů. S ohledem na počet povolenek na období 2013–2020 vydaných podle čl. 13 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003/87/ES by nároky na použití mezinárodních kreditů měly být stanoveny v minimálních výších uvedených v čl. 11a odst. 8 prvním a třetím pododstavci. V důsledku toho bude celkové omezení pro využití mezinárodních kreditů stanovené v čl. 11a odst. 8 pátém pododstavci směrnice 2003/87/ES dodrženo a druhý pododstavec a druhá věta čl. 11a odst. 8 čtvrtého pododstavce směrnice 2003/87/ES se zde nepoužijí. Veškeré zbývající nároky provozovatelů letadel z roku 2012 zůstanou zachovány v souladu s čl. 11a odst. 2, 3 a 4 směrnice 2003/87/ES.

(5)

Provozovatelé stacionárních zařízení po rozsáhlém rozšíření kapacity podle článku 20 rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (2), by měli mít nárok, aby se s nimi zacházelo buď jako se stávajícími provozovateli, nebo novými účastníky.

(6)

Ustanovení článků 58 až 61 nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (3) uvádějí podrobnosti praktického provedení omezení nároků zde uvedených.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každý provozovatel stacionárního zařízení, který obdržel bezplatné povolenky nebo nárok na použití mezinárodních kreditů na období 2008–2012, je v období 2008–2020 oprávněn použít mezinárodní kredity až do výše, která mu byla povolena v období 2008–2012, nebo do maximální výše 11 % svého přídělu v období 2008–2012, podle toho, která hodnota je vyšší.

2.   Každý provozovatel stacionárního zařízení, který neobdržel bezplatné povolenky ani právo na použití mezinárodních kreditů v období 2008–2012, a odchylně od odstavce 1, každý provozovatel stacionárního zařízení ve smyslu čl. 3 písm. h) prvních dvou odrážek směrnice 2003/87/ES je v období 2008–2020 oprávněn použít mezinárodní kredity až do maximální výše 4,5 % svých ověřených emisí v období 2013–2020.

3.   Každý provozovatel stacionárního zařízení po rozsáhlém rozšíření kapacity podle článku 20 rozhodnutí 2011/278/EU je v období 2008–2020 oprávněn použít mezinárodní kredity až do výše, která mu byla povolena na období 2008–2012, nebo do výše, která odpovídá maximálně 11 % jeho přídělu v období 2008–2012, nebo až do maximální výše 4,5 % jeho ověřených emisí v období 2013–2020, podle toho, která hodnota je vyšší.

4.   Každý provozovatel stacionárního zařízení, který obdržel bezplatné povolenky v období 2008–2012 a který vykonává činnosti neuvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (4), ale uvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (5), je oprávněn použít mezinárodní kredity až do výše, která mu byla povolena na období 2008–2012, nebo do výše, která odpovídá maximálně 11 % jeho přídělu v období 2008–2012, nebo až do maximální výše 4,5 % jeho ověřených emisí v období 2013–2020, podle toho, která hodnota je vyšší.

5.   Každý provozovatel letadel je oprávněn použít mezinárodní kredity až do maximální výše 1,5 % svých ověřených emisí v období 2013–2020, aniž jsou dotčeny veškeré zbývající nároky z roku 2012.

Článek 2

1.   Členské státy vypočítají a zveřejní nároky na mezinárodní kredity pro všechny své provozovatele v souladu s čl. 1 odst. 1 a uvědomí Komisi v souladu s článkem 59 nařízení (EU) č. 389/2013 jeden měsíc po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Pro všechny provozovatele uvedené v čl. 1 odst. 2 a provozovatele letadel uvedené v čl. 1 odst. 5 se nárok na mezinárodní kredity vypočítá na základě ověřených emisí, jež se každoročně aktualizují. Pro provozovatele uvedené v čl. 1 odst. 3 a 4 se aktualizovaný nárok na mezinárodní kredity vypočítá podle vyšší hodnoty nároku vypočteného v čl. 1 odst. 1 nebo ve výši 4,5 % ověřených emisí na období 2013–2020. Jakmile jsou ověřené emise schváleny, členské státy uvědomí Komisi o změnách nároků na mezinárodní kredity v souladu s článkem 59 nařízení EU č. 389/2013.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1–45.

(3)  Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109.

(5)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1124/2013

ze dne 8. listopadu 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenox

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 první možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/66/ES (2) byl bifenox zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jejich seznam je uveden v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Belgie v souladu s čl. 21 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1107/2009 podala Komisi žádost o přezkum schválení účinné látky bifenox s ohledem na nové vědeckotechnické poznatky vyplývající z informací, které tomuto členskému státu předložil oznamovatel podle čl. 56 odst. 1 uvedeného nařízení. Informace se týkaly vytváření nitrofenu v důsledku používání bifenoxu.

(4)

Belgie informace předložené oznamovatelem posoudila. Dne 21. března 2013 předložila své posouzení ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(5)

S ohledem na uvedené informace měla Komise za to, že existují známky toho, že bifenox již nesplňuje kritéria pro schválení podle článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil své připomínky.

(7)

Komise dospěla k závěru, že vzhledem ke skutečnosti, že použití bifenoxu může za určitých environmentálních podmínek vést k vytváření nitrofenu, nelze riziko pro životní prostředí vyloučit jinak než uložením dalších omezení.

(8)

Potvrzuje se, že se účinná látka bifenox považuje za schválenou podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Členské státy by při posuzování žádostí o schválení přípravků na ochranu rostlin měly věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že použití bifenoxu může vést k vytváření nitrofenu, a tam, kde je to vhodné, by měly uložit omezení týkající se podmínek použití.

(9)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/66/ES ze dne 30. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu (Úř. věst. L 171, 1.7.2008, s. 9).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

Sloupec „Zvláštní ustanovení“ v řádku 180, bifenox, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků;

b)

dietární expozici spotřebitelů reziduím bifenoxu v produktech živočišného původu a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu;

c)

environmentálním podmínkám vedoucím k možnému vytváření nitrofenu.

Tam, kde je to vhodné s ohledem na písmeno c), uloží členské státy omezení týkající se podmínek použití.“


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1125/2013

ze dne 8. listopadu 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. listopadu 2013,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU splachovacím záchodům a pisoárům

(oznámeno pod číslem C(2013) 7317)

(Text s významem pro EHP)

(2013/641/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku EU lze udělit produktům s omezeným dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria pro udělování ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Vzhledem k tomu, že k celkovým dopadům obytných a neobytných budov na životní prostředí významně přispívá spotřeba vody, je třeba stanovit kritéria pro udělování ekoznačky EU skupině produktů „splachovací záchody a pisoáry“. Kritéria by měla zejména podporovat produkty šetřící vodou, které přispívají ke snížení spotřeby vody a které s sebou přinášení další výhody, jako je snížení spotřeby energie.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupinou produktů „splachovací záchody a pisoáry“ se rozumí vybavení splachovacích záchodů a pisoárů definované v článku 2. Do této skupiny produktů patří produkty pro domácnosti a nebytová zařízení.

2.   Do skupiny produktů „splachovací záchody a pisoáry“ nepatří:

a)

záchodové desky a poklopy, pokud nejsou uváděny na trh nebo prodávány jako součást vybavení splachovacího záchodu nebo pisoáru;

b)

vybavení záchodu, ve kterém se nepoužívá voda, ke splachování se používají chemické látky a voda, a záchody, ve kterých je k funkci splachovacího systému nutná energie.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

1)

„vybavením splachovacího záchodu“ se rozumí buď záchodová souprava, záchodová mísa nebo splachovací systém toalety;

2)

„záchodovou soupravou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět vzniklý spojením splachovacího systému se záchodovou mísou do jedné funkční jednotky určené pro příjem a splachování lidské moči a výkalů a jejich odvádění do kanalizace;

3)

„záchodovou mísou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět pro příjem a splachování lidské moči a výkalů a jejich odvádění do kanalizace;

4)

„vybavením pisoáru“ se rozumí buď pisoárová souprava, pisoár, nesplachovaný pisoár nebo splachovací systém pisoáru;

5)

„splachovacím systémem pisoáru“ se rozumí buď pisoárová souprava, pisoár nebo splachovací systém pisoáru;

6)

„pisoárovou soupravou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět vzniklý spojením splachovacího systému a pisoáru do jedné funkční jednotky určené k zachycení a splachování moči a její odvádění do kanalizace;

7)

„pisoárem“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět k zachycení moči a splachovací vody používaný k jejich odvádění do kanalizace;

8)

„pisoárovou stěnou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět se splachovacím systémem nebo bez něj, které sestává z podlahového žlábku a desky připevněné na stěnu, sloužící k zachycení moči a splachovací vody a jejich odvádění do kanalizace;

9)

„nesplachovaným pisoárem“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět sloužící k zachycení moči a jejímu odvádění do kanalizace, který funguje bez vody;

10)

„systémem splachování“ se pro vybavení jak splachovacích záchodů, tak splachovacích pisoárů rozumí buď splachovací nádržka se zabudovaným bezpečnostním přepadovým potrubím, nebo podobné stejně účinné zařízení a plnící/vypouštěcí zařízení nebo tlakový splachovač;

11)

„zařízením pro úsporu vody“ se rozumí zařízení, které umožňuje vypustit část úplného objemu splachovací vody buď dvoustupňovým mechanismem (s přerušením) nebo mechanismem s dvojím ovládáním (dvojité splachování);

12)

„úplným objemem splachovací vody“ se rozumí celkový objem vody, který vyteče ze splachovacího systému během jednoho splachovacího cyklu;

13)

„redukovaným objemem splachovací vody“ se rozumí část úplného splachovacího objemu vody, kterou vypustí zařízení pro úsporu vody během splachovacího cyklu, a který není větší než dvě třetiny úplného objemu splachovací vody;

14)

„průměrným objemem splachovací vody“ se rozumí aritmetický průměr jednoho úplného splachovacího objemu a tří redukovaných splachovacích objemů, který se vypočítá podle metodiky uvedené v dodatku 1 přílohy;

15)

„ovladačem splachování“ se rozumí splachovací zařízení zdravotnětechnického zařizovacího předmětu, které uživatel buď ovládá ručně pomocí držadla, páčky, knoflíku, nášlapným pedálem nebo jiným rovnocenným ovladačem splachování, nebo je ovládáno pomocí senzoru detektujícího použití zdravotnětechnického zařízení;

16)

„seřizovacím zařízením“ se rozumí zařízení, kterým je možné nastavit v systému splachování úplný splachovací objem a případně redukovaný splachovací objem.

Článek 3

Kritéria pro udělování ekoznačky EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro produkty spadající do skupiny produktů „splachovací záchody a pisoáry“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování, jsou uvedeny v příloze.

Článek 4

Kritéria a související požadavky na posuzování stanovené v příloze platí po dobu čtyř let ode dne 7. listopadu 2013.

Článek 5

Pro správní účely se skupině produktů „splachovací záchody a pisoáry“ přiděluje číselný kód 41.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU A POŽADAVKY PRO POSUZOVÁNÍ

Kritéria pro udělování ekoznačky EU pro vybavení splachovacích záchodů a pisoárů:

1)

účelnost hospodaření s vodou;

2)

vlastnosti produktu;

3)

vyloučené nebo omezené látky a směsi;

4)

udržitelné využívání dřeva jako suroviny;

5)

životnost produktu;

6)

omezení dopadu produktů s ukončenou životností;

7)

návody k montáži a informace pro uživatele;

8)

informace uvedené na ekoznačce EU.

V tabulce 1 je uvedena použitelnost různých kritérií pro jednotlivé kategorie vybavení splachovacích záchodů a pisoárů.

Ke každému kritériu se uvádějí zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem nebo jeho dodavatelem nebo oběma.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňující dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt je v souladu s požadavky právních předpisů země (zemí), ve kterých má být uveden na trh.

Ve zkušebních normách se záchodové soupravy, záchodové mísy, pisoáry a systémy splachování rozlišují podle třídy, typu, nebo podle obou. Příslušná třída (příslušné třídy) nebo typ(y) přípravku se musí nahlásit příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, a všechny zkoušky, které mají být provedeny, musí být provedeny pro všechny třídy nebo typy, které žadatel podle příslušné normy uvede.

Tabulka 1

Použitelnost různých kritérií pro každou kategorii vybavení splachovacího záchodu a pisoáru

Vybavení splachovacího záchodu a pisoáru

Kritéria

Záchodová souprava

Záchodová mísa

Systém splachování pro záchody

Pisoárová souprava

Pisoáry

Nesplachované pisoáry

Systém splachování pro pisoáry

1a)

– úplný objem splachovací vody

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– zařízení pro úsporu vody

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– průměrný objem splachovací vody

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– nastavitelný objem splachovací vody

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– požadavky na systém splachování

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– účinnost splachování

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– požadavky na nesplachované pisoáry

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– nebezpečné látky a směsi

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– udržitelné využívání dřeva jako suroviny

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– opravitelnost a dostupnost náhradních dílů

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– záruka

x

x

x

x

x

x

x

6

– omezení dopadu produktů s ukončenou životností

x

x

x

x

x

x

x

7

– návody k montáži a informace pro uživatele

x

x

x

x

x

x

x

8

– informace uvedené na ekoznačce EU

x

x

x

x

x

x

x

Kritérium 1.   Účelnost hospodaření s vodou

a)   Úplný objem splachovací vody

Úplný objem splachovací vody dodaný vybavením splachovacího záchodu a splachovacího pisoáru uváděného na trh nesmí překročit hodnotu uvedenou v tabulce 2, a to bez ohledu na tlak vody.

Tabulka 2

Horní limit pro úplný objem splachovací vody dodaný vybavením splachovacího záchodu a splachovacího pisoáru

Produkt

Úplný objem splachovací vody [l/spláchnutí]

Vybavení splachovacího záchodu

6,0

Vybavení splachovacího pisoáru

1,0

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a uvede jmenovitý úplný objem splachovací vody produktu (v l/spláchnutí), společně s výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 3). V případě pisoárových stěn se úplný objem splachovací vody vztahuje na vodu, která vyteče na úseku průběžné zdi o šíři 60 cm.

Tabulka 3

Normy EN pro měření úplného splachovacího objemu u vybavení splachovacích záchodů a pisoárů

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Pisoárové soupravy a pisoáry

EN 13407

Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody

Systémy splachování tvořené splachovací nádržkou

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Systémy splachování tvořené ručním tlakovým splachovačem

EN 12541

Zdravotnětechnické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

Systémy splachování tvořené bezdotykovým tlakovým splachovačem

EN 15091

Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

b)   Úspora vody

Záchodové soupravy, jejichž úplný objem splachovací vody je více než 4,0 litru a systémy splachování záchodů musí být vybaveny zařízením pro úsporu vody. Redukovaný objem splachovací vody při zprovoznění zařízení pro úsporu vody musí být při uvádění na trh nižší než 3,0 l/spláchnutí, a to bez ohledu na tlak vody.

Záchodová mísa musí umožnit použití zařízení pro úsporu vody, aby redukovaný objem, který vyteče při zprovoznění zařízení pro úsporu vody, nepřekročil 3,0 l/spláchnutí, a to bez ohledu na tlak vody.

Pisoárové soupravy a systémy splachování pisoárů musí být vybaveny individuálním ovládáním splachování. Pisoárové stěny se splachovacím systémem musí mít individuální ovládání splachování rozmístěno nejméně každých 60 cm podél průběžné zdi.

Pisoáry musí umožňovat použití individuálního ovládání splachování. Pisoárové stěny bez splachovacího systému musí umožnit rozmístění individuálního ovládání splachování nejméně každých 60 cm podél průběžné zdi.

Všechna ovládání splachování na bázi senzoru musí být taková, aby se spláchnutí nespustilo nedopatřením a aby následovalo pouze po skutečném použití produktu.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prohlásit, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží dokumentaci popisující použitou technologii nebo zařízení použité v produktu. Pro splachovací vybavení produktu musí žadatel určit redukovaný splachovací objem (v l/spláchnutí) a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 4). Pro produkty vybavené automatickým splachováním na bázi senzoru musí žadatel stručně popsat, jakým způsobem se v návrhu produktu řeší předcházení neúmyslného spuštění a jak je zajištěno, že se splachování spustí pouze po skutečném použití produktu.

Tabulka 4

Normy EN pro měření redukovaného objemu splachovací vody z vybavení splachovacích záchodů

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Systém splachování tvořený splachovací nádržkou

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

c)   Průměrný objem splachovací vody

Při uvádění na trh nesmí být průměrný objem splachovací vody dodaný splachovacím vybavením vypočtený podle metodiky uvedené v dodatku 1 větší než 3,5 l/spláchnutí. Požadavek se netýká záchodových souprav s úplným objemem splachovací vody 4,0 litru nebo méně.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a musí specifikovat vypočtený průměrný objem splachovací vody produktu (v l/spláchnutí) společně s výsledky zkoušek provedených podle metodiky stanovené v dodatku 1.

d)   Nastavení objemu splachovací vody

Systém splachování musí být opatřen zařízením, kterým může technik při instalaci nastavit objem splachovací vody s ohledem na místní parametry kanalizace. Úplný objem splachovací vody po nastavení podle návodu k montáži nesmí překročit 6 l/spláchnutí v případě vybavení splachovacích záchodů nebo 4 l/spláchnutí v případě záchodových souprav, které nejsou vybaveny zařízením pro úsporu vody, a 1 l/spláchnutí v případě splachovacích pisoárů. Redukovaný splachovací objem dodaný vybavením splachovacího záchodu po nastavení podle návodu k montáži nesmí překročit 3 l/spláchnutí.

V případě systémů splachování tvořených splachovací nádržkou musí být maximální úplný objem splachovací vody po nastavení vyznačen na splachovací nádržce značkou nebo čárou označující úroveň hladiny.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a dokumentaci popisující použitou technologii nebo zařízení použité v produktu.

Kritérium 2.   Vlastnosti produktu

a)   Požadavky na systém splachování

Systém splachování musí splňovat požadavky příslušných norem EN uvedených v tabulce 5. Oddíly příslušných norem EN v níže uvedené tabulce 5, které se týkají úplných a redukovaných objemů splachovací vody, jsou z tohoto kritéria vyňaty.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 5).

Tabulka 5

Shoda systému splachování s normami EN

Systém splachování

Norma

Název normy

Nádržkové splachovače záchodů a pisoárů

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Ruční tlakové splachovače záchodů a pisoárů

EN 12541

Zdravotnětechnické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

Bezdotykové tlakové splachovače záchodů a pisoárů

EN 15091

Zdravotnětechnické armatury – elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

b)   Účinnost spláchnutí

Účinnost spláchnutí záchodových a pisoárových souprav, záchodových mis a pisoárů musí splňovat požadavky příslušných norem EN, které jsou uvedeny v tabulce 6.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 6). Pokud se na záchodové soupravy a mísy se nevztahuje žádná norma EN, musí se prokázat, že jejich účinnost spláchnutí je srovnatelná s účinností rovnocenné třídy a typu, na něž se vztahuje norma EN 997. V tom případě žadatel předloží výsledky zkoušek provedených podle zkušebních postupů, které pro produkty stejné třídy a typu uvádí norma EN 997. Pokud se na pisoárové soupravy a pisoáry nevztahuje žádná norma EN, musí se prokázat, že jejich účinnost spláchnutí je srovnatelná s účinností rovnocenné třídy a typu, na něž se vztahuje norma EN 13407. V tom případě žadatel předloží výsledky zkoušek provedených podle zkušebních postupů, které pro produkty rovnocenné třídy a typu uvádí norma EN 13407.

Tabulka 6

Shoda účinnosti spláchnutí produktu s normami EN

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Pisoárové soupravy a pisoáry

EN 13407

Pisoárové mísy nástěnné – funkční požadavky a zkušební metody

c)   Nesplachované pisoáry

Nesplachované pisoáry musí splňovat požadavky stanovené v dodatku 2.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v dodatku 2. Přijatelná je rovněž jakákoli rovnocenná metodika prokazující, že požadavky uvedené v dodatku 2 byly splněny.

Kritérium 3.   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

a)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nesmí být ekoznačka EU udělena produktům nebo předmětům definovaným v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jejich homogenní části, které obsahují látky splňující kritéria pro klasifikaci standardními větami o nebezpečnosti nebo větami označujícími specifickou rizikovost podle tabulky 7 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a směrnice Rady 67/548/EHS (3), nebo látky uvedené v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006. V případě, že je prahová hodnota pro klasifikaci látky nebo směsi do třídy nebezpečnosti jiná, než hodnota pro přiřazení věty označující specifickou rizikovost, má přednost první z nich. Věty označující specifickou rizikovost v tabulce 7 se obecně vztahují na látky. Nelze-li získat informace o látkách, použijí se klasifikační pravidla pro směsi. Látky nebo směsi, které zpracováním mění své vlastnosti tak, že již nejsou biologicky dostupné nebo procházejí chemickou přeměnou, díky které zjištěné riziko již nehrozí, jsou z kritéria 3 a) vyňaty.

Tabulka 7

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost

Standardní věta o nebezpečnosti

Věta označující specifickou rizikovost

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na vyvolání genetického poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60/61/60-61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62-63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50-53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51-53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52-53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečí pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39-41

Koncentrační limity látek nebo směsí, kterým může být přidělena nebo byla přidělena standardní věta o nebezpečnosti nebo věta označující specifickou rizikovost podle tabulky 7 a které splňují kritéria pro zařazení do třídy nebo kategorie nebezpečnosti, a látek splňujících kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit obecné nebo specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008. V případě, že jsou stanoveny specifické koncentrační limity, mají přednost před obecnými.

Koncentrační limity pro látky splňující kritéria čl. 57 písm. d), e) nebo f) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

Konečný produkt nesmí být označen standardní větou o nebezpečnosti.

V tabulce 8 jsou látky/složky obsažené ve vybavení splachovacích záchodů a vybavení pisoárů, které jsou při použití čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 66/2010 vyňaty z požadavků čl. 6 odst. 6 téhož nařízení:

Tabulka 8

Látky/složky, na které se vztahuje odchylka

Látka/složka

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost

Produkty s hmotností do 25 g

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Homogenní součásti s hmotností do 25 g, které jsou součásti složených produktů

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Nikl v nerezové oceli všech druhů

H351, H372 a R40/48/23

Elektronické součásti vybavení splachovacích záchodů a pisoárů, které splňují požadavky stanovené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (4)

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že každý produkt nebo každý předmět nebo jeho homogenní část splňují kritérium 3 a). Zároveň předloží související dokumentaci, zahrnující například prohlášení o shodě podepsané dodavateli, že látky nebo materiály nejsou zařazeny do žádné třídy nebezpečnosti spojené s větami o nebezpečnosti uvedenými v tabulce 7 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, pokud to lze určit alespoň z informací, které splňují požadavky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Toto prohlášení musí být doloženo souhrnem informací o příslušných vlastnostech spojených se standardními větami o nebezpečnosti uvedenými v tabulce 7, a to s mírou podrobnosti stanovenou v oddílech 10, 11 a 12 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006.

Informace o vnitřních vlastnostech látek mohou být získávány i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, modely kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006. V rámci dodavatelského řetězce se důrazně doporučuje, aby se příslušné údaje sdílely.

Poskytnuté informace se musí vztahovat na ty formy nebo skupenství příslušné látky nebo směsi, které se používají v konečném produktu.

U látek uvedených v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 1907/2006, na které se nevztahuje povinnost registrace podle čl. 2 odst. 7 písmene a) a b) uvedeného nařízení bude prohlášení žadatele v tomto smyslu postačovat ke splnění kritéria 3 a).

b)   Látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nelze udělit látkám, které jsou identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy, jsou uvedeny v seznamu podle čl. 59 odst. 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5) a jsou přítomny ve směsích, v produktu nebo v jakékoliv homogenní části složeného produktu v koncentraci vyšší než 0,1 %. Specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 se použijí v případě koncentrací nižších než 0,1 %.

Posuzování a ověřování: Odkaz na seznam látek identifikovaných jako látky, které vzbuzují mimořádné obavy, musí být učiněn k datu podání žádosti. Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 3 b) spolu se související dokumentací, zahrnující prohlášení o shodě podepsané dodavateli materiálů a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky a směsi v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky nebo směsi. Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech pro látky a směsi v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Kritérium 4.   Udržitelné využívání dřeva jako suroviny

Dřevo nebo dřevěné části použité ve splachovacích záchodech a pisoárech musí být z recyklovaného nebo surového materiálu.

Surové dřevo musí mít platné osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu.

V případech, kdy certifikační systémy povolují směs certifikovaného a necertifikovaného materiálu ve výrobku nebo ve skupině výrobků, nesmí přesto podíl necertifikovaného materiálu přesáhnout 50 %. Uvedený necertifikovaný materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci, ve které jsou uvedeny typy, množství a původ dřeva a dřevěných části použitých ve splachovacích záchodech a pisoárech.

V případě, že je použito surové dřevo, musí být pro výrobek k dispozici platná osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu. Jestliže výrobek nebo skupina výrobků obsahuje necertifikovaný materiál, měl by být předložen důkaz, že podíl necertifikovaného materiálu je menší než 50 % a že prošel ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Kritérium 5.   Životnost produktu

a)   Opravitelnost a dostupnost náhradních dílů

Produkt musí být konstruován tak, aby konečný uživatel nebo případně servisní technik mohli jeho vyměnitelné části snadno nahradit. Informace o tom, které části jsou vyměnitelné, musí být jasně uvedeny v informačním listu přiloženém v tištěné a/nebo v elektronické podobě, nebo oboje. Žadatel musí také předložit jasné pokyny k provádění základních oprav, které mohou provést koneční uživatelé nebo případně školení odborníci.

Žadatel dále zajistí, aby byly původní náhradní díly nebo jejich ekvivalent k dispozici po dobu nejméně deset let po zakoupení produktu.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky a předloží ukázku nebo ukázky informačního listu k produktu v tištěné nebo v elektronické podobě, nebo oboje.

b)   Záruka

Na produkt se musí vztahovat záruka na opravu nebo výměnu na dobu nejméně pěti let.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prohlásit, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží ukázku záručních podmínek.

Kritérium 6.   Omezení dopadu produktů s ukončenou životností

Plastové díly o hmotnosti 25 g nebo větší musí být označeny podle požadavků normy EN ISO 11469, aby bylo možné během fáze ukončení životnosti produktu určit materiály k recyklaci, využití jako druhotné suroviny nebo odstranění.

Nesplachované pisoáry musí fungovat s použitím snadno biologicky rozložitelné kapaliny nebo zcela bez kapaliny.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky. V případě nesplachovaných pisoárů musí navíc žadatel předložit dokumentaci popisující použitou technologii, a pokud se používá kapalina, pak předloží protokol o zkoušce prokazující snadnou biologickou rozložitelnost kapaliny postupem podle definic a zkušebních metod stanovených v „Pokynech k uplatňování kritérií CLP“ (6) podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Kritérium 7.   Návody k montáži a informace pro uživatele

K produktu musí být přiloženy příslušné informace k montáži a používání, ve kterých jsou uvedeny všechny technické údaje potřebné ke správné montáži a doporučení ke správnému a environmentálně šetrnému používání produktu i k jeho údržbě. V informacích pro uživatele a v návodech k montáži na obalu nebo v doprovodné dokumentaci k produktu v tištěné nebo v elektronické podobě musí být uvedeny alespoň tyto pokyny a informace:

a)

řádný návod k montáži, včetně:

v případě záchodových mis, pisoárů a systémů splachování uváděných na trh samostatně informace o tom, s jakými produkty je nutno je zkombinovat, aby vznikla plně funkční jednotka účelně hospodařící s vodou,

informace o tom, která třída nebo typ (typy) produktu byly testovány, nebo oboje,

informace o specifických provozních tlacích, které jsou pro produkt vhodné,

informace o tom, na jaké typy kanalizace podle normy EN 12056 se napojují,

informace popisující způsob nastavení objemů splachovací vody, jakož i vliv zbytkové hladiny vody a hladiny vody při naplnění,

upozornění, že před instalací produktů je třeba se obeznámit s příslušnými vnitrostátními a místními předpisy;

b)

informace o tom, že hlavní dopad na životní prostředí souvisí se spotřebou vody, a doporučení, jak racionálním používáním snížit environmentální dopady na minimum, zejména informace o možnosti minimalizace spotřeby vody správným používáním produktu;

c)

informace o tom, že produktu byla udělena ekoznačka EU, a jako doplněk k obecným informacím uvedeným vedle loga ekoznačky EU stručné vysvětlení konkrétního významu této značky;

d)

úplný objem splachovací vody v l/spláchnutí (testovaný postupem popsaným v kritériu 1 a));

e)

redukovaný a průměrný objem splachovací vody v l/spláchnutí (testovaný způsobem uvedeným v kritériu 1 b) resp. c)) v případě vybavení ke splachovacím záchodům, které jsou vybaveny zařízení pro úsporu vody nebo které použití takového zařízení umožňují;

f)

v případě záchodových mis a pisoárů, které jsou uváděny na trh samostatně, informace o tom, že produkt musí být kombinován s vhodným systémem splachování, kterému byla udělena ekoznačka, aby vznikla plně funkční jednotka účelně hospodařící s vodou, zejména s jakými úplnými, případně redukovanými a průměrnými splachovacími objemy by se měl systém splachování kombinovat;

g)

v případě systémů splachování, které jsou uváděny na trh samostatně, informace o tom, že k vytvoření plně funkční jednotky účelně hospodařící s vodou musí být produkt kombinován s vhodnou záchodovou mísou nebo pisoárem, kterým byla udělena ekoznačka, zejména s jakými úplnými, případně redukovanými a průměrnými splachovacími objemy by se měly záchodové mísy a/nebo pisoáry kombinovat;

h)

doporučení, jak produkt správně používat a udržovat, uvedení všech relevantních návodů, zejména:

pokyny k údržbě a používání produktů,

informace o tom, které náhradní součásti se mohou vyměňovat,

návody k výměně těsnění a jiných fitinek, pokud produkt protéká,

pokyny k čištění produktu vhodnými pomůckami a čisticími prostředky, aby se nepoškodil jeho povrch;

i)

pro nesplachované pisoárové mísy návod na údržbu, případně včetně informace, jak chránit a udržovat vyměnitelnou náplň, jak ji měnit a kdy, a seznam poskytovatelů pravidelné údržby;

j)

pro nesplachované pisoáry se musí doložit vhodná doporučení pro likvidaci vyměnitelných náplní, zejména s podrobným popisem všech existujících systémů zpětného odběru;

k)

doporučení o vhodných způsobech likvidace produktu na konci jeho doby životnosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží ukázku nebo ukázky uživatelských informací nebo odkaz na internetové stránky výrobce, na kterých jsou tyto informace uvedeny, nebo oboje.

Kritérium 8.   Informace uvedené na ekoznačce EU

Volitelný štítek s textovým polem obsahuje tento text:

velmi šetrné hospodaření s vodou a nižší množství odpadních vod,

díky tomuto produktu označenému ekoznačkou šetříte vodu i peníze,

produkt s ukončenou životností má omezený dopad.

Pokyny k používání volitelného štítku s textovým polem lze nalézt v dokumentu „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo“ (Pokyny k používání loga ekoznačky EU), který je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky a ukázku štítku.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatek 1

Metodika měření a výpočtu průměrného objemu splachovací vody

1.   Zkušební metody

Splachovací záchod nebo vybavení sestavte podle návodu k montáži dodaného výrobcem. V případě zkoušení záchodových mis se vybavení sestaví dohromady se zkušebním systémem splachování, jak je uvedeno v příslušných normách EN.

Instalujte sestavené vybavení na pevnou hladkou vodorovnou nebo případně svislou plochu.

Plnící armaturu připojte k přívodu vody o hydrostatickém tlaku 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 baru) a plnící armaturu otevřete. Po dobu zkoušky nechte plnící armaturu otevřenou.

Spusťte celý splachovací mechanismus, z něj vypuštěnou vodu zachyťte a vylijte.

1.1   Vyhodnocení úplného splachovacího objemu

Spusťte úplný splachovací mechanismus a zachyťte vodu z něj vypuštěnou.

Objem vody změřte pomocí kalibrované nádoby.

Změřený objem zaznamenejte.

Zkoušku proveďte třikrát.

Pokud se objemy vypouštěné vody liší, vypočtěte úplný splachovací objem (Vf) jako aritmetický průměr tří zaznamenaných objemů.

1.2   Vyhodnocení redukovaného objemu splachovací vody

Spusťte redukovaný splachovací mechanismus a zachyťte vodu z něj vypuštěnou.

Objem vody změřte pomocí kalibrované nádoby.

Změřený objem zaznamenejte.

Zkoušku proveďte třikrát.

Pokud se objemy vypouštěné vody liší, vypočtěte redukovaný splachovací objem (Vr) jako aritmetický průměr tří zaznamenaných objemů.

2.   Výpočet průměrného splachovacího objemu

Průměrný splachovací objem (Va) se vypočítá takto:

Formula

Dodatek 2

Požadavky na nesplachované pisoáry a zkušební metody pro ně

1.   Požadavky na nesplachované pisoáry

Nesplachované pisoáry musí vyhovět všem následujícím zkouškám:

zkoušce odolnosti proti zatížení,

zkoušce odtoku,

zkoušce těsnosti,

zkoušce ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace.

2.   Zkušební metody pro nesplachované pisoáry

2.1   Zkouška odolnosti proti zatížení

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce odolnosti proti zatížení, pokud splní požadavky na odolnost proti zatížení obdobné požadavkům definovaným v normě EN 13407. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.2   Zkouška odtoku

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce odtoku, pokud splňují požadavky na zkoušku odtoku vody obdobné požadavkům definovaným v normě EN 14688. Vzhledem k tomu, že zkouška v normě EN 14688 je definována pro umyvadla, akceptují se veškerá přizpůsobení pro účely zkoušky nesplachovaných pisoárů. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.3   Zkouška těsnosti

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce těsnosti, pokud zajistí odtok veškeré vlité tekutiny pouze odtokem, na který jsou připojeny. Případné úniky se mohou určit s pomocí vody obarvené pro účely této zkoušky. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

Nesplachované pisoáry jsou rovněž shledány za vyhovující zkoušce těsnosti, pokud splňují požadavky na nasákavost vodou a splní požadavky zkoušky stanovení nasákavosti vodou obdobné zkouškám definovaným v normě EN 13407. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.4   Zkouška ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace, pokud splňují požadavky na těsnost proti zápachu a odolnost vodotěsné vpusti proti tlaku obdobné požadavkům definovaným v normě EN 1253-1 a vyhoví případně zkouškám na těsnost proti zápachu a odolnost vodotěsné vpusti proti tlaku obdobným těm, které jsou definovány v normě EN 1253-2. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.


9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. listopadu 2013,

kterým se určuje datum zahájení provozu Vízového informačního systému (VIS) v devátém, desátém a jedenáctém regionu

(2013/642/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (1), a zejména na čl. 48 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle prováděcího rozhodnutí Komise 2012/274/EU ze dne 24. dubna 2012, kterým se stanoví druhá skupina regionů pro zahájení provozu Vízového operačního systému (VIS) (2), zahrnuje devátý region, ve kterém by mělo být pro všechny žádosti zahájeno shromažďování a přenos údajů do VIS, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán, desátý region zahrnuje Brunej, Barmu/Myanmar, Kambodžu, Indonésii, Laos, Malajsii, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam a jedenáctý region zahrnuje okupované palestinské území.

(2)

Členské státy oznámily Komisi, že provedly nezbytné technické a právní úpravy ke shromažďování a přenosu údajů uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení o VIS do systému VIS pro všechny žádosti v těchto regionech, včetně úprav ke shromažďování nebo přenosu údajů jménem jiného členského státu.

(3)

Protože tak byla splněna příslušná podmínka stanovená v čl. 48 odst. 3 první větě nařízení o VIS, je nutno určit datum zahájení provozu VIS v devátém, desátém a jedenáctém regionu.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné stanovit datum zahájení provozu VIS v nejbližší době, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Protože nařízení o VIS navazuje na schengenské acquis, oznámilo Dánsko provedení nařízení o VIS ve svém vnitrostátním právu v souladu s článkem 5 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Ve smyslu mezinárodního práva je proto toto rozhodnutí pro Dánsko závazné.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3). Rozhodnutí proto není pro Spojené království závazné ani použitelné.

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4). Rozhodnutí proto není pro Irsko závazné ani použitelné.

(8)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(9)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8).

(10)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (10).

(11)

Pokud jde o Kypr, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003.

(12)

Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(13)

Pokud jde o Chorvatsko, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vízový informační systém zahajuje provoz v devátém, desátém a jedenáctém regionu, jež jsou určeny prováděcím rozhodnutím 2012/274/EU, dne 14. listopadu 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 8. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19.