ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.213.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 213

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
8. srpna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 759/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o požadavky na zveřejňování u konvertibilních a vyměnitelných dluhových cenných papírů ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 760/2013 ze dne 6. srpna 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo plavidly či pastmi registrovanými v Portugalsku

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 761/2013 ze dne 6. srpna 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV a vodách EU náležejících do oblastí řízení smačků 1, 2, 3, 4 a 6, kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula, plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2013 ze dne 7. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

18

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/427/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2013 o finančním příspěvku Unie na plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat v Lotyšsku a Bělorusku a na provedení opatření dozoru v Lotyšsku, Litvě a Bělorusku v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými za účelem tlumení této nákazy (oznámeno pod číslem C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 

*

Oznámení čtenářům – způsob odkazování na akty(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 759/2013

ze dne 30. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o požadavky na zveřejňování u konvertibilních a vyměnitelných dluhových cenných papírů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (2), stanoví minimální údaje, které mají být uvedeny v prospektu u jednotlivých druhů cenných papírů, aby byl dodržen čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/71/ES.

(2)

Program pro registrační dokument akcií by měl být použitelný na akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, ale rovněž i na další cenné papíry, které umožňují přístup ke kapitálu emitenta formou přeměny nebo výměny, nejsou-li podkladové akcie přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(3)

Pokud je emitent podkladových akcií součástí téže skupiny jako emitent konvertibilních nebo vyměnitelných dluhových cenných papírů, ale podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, informace o emitentovi nejsou investorům snadno dostupné. Na tyto podkladové akcie by proto měl být uplatňován program pro registraci akcií a doplněn ke kombinacím, které se používají při sestavování prospektu.

(4)

V případě cenných papírů s opčními listy nebo derivátových cenných papírů udělujících právo na nabytí akcií emitenta nebo akcií jeho skupiny kdy tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, měly by být investorům poskytnuty příslušné informace uvedené v programu pro popis cenných papírů u derivátových cenných papírů.

(5)

Jsou-li dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie již přijaté k obchodování na regulovaném trhu, údaje o podkladových akciích jsou již akcionářům a investorům obecně k dispozici. Proto by mělo být upřesněno, že postačí přidat prohlášení uvádějící druh podkladového cenného papíru a podrobnosti o tom, kde lze o tomto cenném papíru získat údaje v kombinacích, které se používají k popisu cenných papírů v prospektu.

(6)

Pokud jsou dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem cenného papíru nebo subjektem, který patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, investorům by mělo být poskytnuto rovněž prohlášení o provozním kapitálu a prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti emitenta podkladových akcií. Tato prohlášení by investorům poskytovala v popisu cenných papírů tytéž informace o schopnosti emitenta podkladových akcií pokračovat ve své činnosti a o jeho zadlužení v poměru k jeho kapitalizaci, jaké by měli k dispozici, pokud by investovali přímo do akcií.

(7)

V případě, že podkladové akcie jsou vydané třetí stranou a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemají investoři snadný přístup k popisu těchto podkladových akcií. Proto by měl být ke kombinacím, které se používají k popisu cenných papírů v prospektu, doplněn modul popisující podkladové akcie.

(8)

Z důvodů právní jistoty je nezbytné v tabulce uvedené v příloze XVIII nařízení (ES) č. 809/2004 vyjasnit, jak by měly být programy a moduly kombinovány při sestavování prospektu včetně toho, kdy jsou požadovány pouze určité údaje z programů a modulů, kdy určité údaje nemusí být relevantní v důsledku specifické kombinace programů a modulů ve zvláštních případech a kdy si emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou vybrat z různých programů a modulů na základě specifických prahových hodnot, např. minimální nominální hodnoty dluhových cenných papírů, nebo podmínek stanovených nařízením (ES) č. 809/2004.

(9)

Výraz „dluhopisy“ by měl být nahrazen výrazem „dluhové cenné papíry“, aby byla zajištěna jednotnost terminologie nařízení (ES) č. 809/2004.

(10)

Jelikož použití modulu pro forma finančních údajů stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 809/2004 je podmíněno významnou hrubou změnou velikosti emitenta, měla by být do záhlaví sloupce nazvaného „MODUL“, použitelného na registrační dokument v příloze XVIII uvedeného nařízení, doplněna slova „(v případě potřeby)“, odrážející podmíněnou použitelnost přílohy II uvedeného nařízení.

(11)

Konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové cenné papíry mohou poskytovat přístup k novým akciím emitenta, je-li jejich držiteli využito právo na úpis. Proto by emise přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za nové akcie emitenta měly mít rovněž možnost využít přiměřený režim zveřejňování stanovený v článku 26a nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jsou podkladové akcie novými akciemi emitovanými stejným subjektem, který vydává dluhové cenné papíry. Prospekty pro nabídku nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu u dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie emitované malými a středními podniky a společnostmi s nižší tržní kapitalizací by rovněž měly mít možnost využít přiměřený režim zveřejňování stanovený v čl. 26b nařízení (ES) č. 809/2004. V důsledku toho by měly být do přílohy XVIII zahrnuty kombinace programů a modulů pro přednostní práva na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta nebo pro konvertibilní či vyměnitelné dluhové cenné papíry emitované malými a středními podniky a společnostmi s nižší tržní kapitalizací.

(12)

Vzhledem k nutnosti poskytnout emitentům přechodné období na to, aby se přizpůsobili novým požadavkům zavedeným tímto nařízením, by se toto nařízení mělo vztahovat pouze na prospekty a základní prospekty, které příslušný orgán schválil v den vstupu nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Nařízení (ES) č. 809/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 809/2004

Nařízení (ES) č. 809/2004 se mění takto:

1)

V článku 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud akcie s opčními listy poskytují právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

2)

Do článku 8 se doplňují odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

„3.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem tohoto dluhového cenného papíru nebo subjektem, které patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5.   Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

3)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Program se použije pro cenné papíry, které nespadají do oblasti působnosti jiných programů pro popisy cenných papírů uvedených v článcích 6, 8 a 16, s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a 5 a v čl. 16 odst. 3 a 5. Program se použije pro určité cenné papíry, u kterých jsou povinnosti platby nebo dodání spojeny s podkladovým aktivem.“

4)

V článku 16 se doplňují nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

„3.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4.   Pokud jsou dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem dluhového cenného papíru nebo subjektem, který patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5.   Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

5)

V čl. 17 odst. 2 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

tyto akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím jsou nebo budou vydány emitentem cenného papíru, subjektem náležejícím do skupiny tohoto emitenta nebo třetí stranou a v době schválení prospektu pro cenné papíry dosud nejsou obchodovány na regulovaném trhu nebo rovnocenném trhu mimo Unii a podkladové akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím lze dodat s fyzickým vypořádáním.“

6)

Název přílohy XIV se nahrazuje tímto:

Modul doplňujících údajů pro podkladové akcie“.

7)

Příloha XVIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Toto nařízení se nepoužije na schválení doplňku k prospektu nebo základnímu prospektu, pokud byl daný prospekt nebo základní prospekt schválen před datem uvedeným v článku 3.

2.   Pokud v souladu s článkem 18 směrnice 2003/71/ES příslušný orgán domovského členského státu oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu osvědčení o schválení týkající se prospektu nebo základního prospektu schváleného před datem uvedeným v článku 3, příslušný orgán domovského členského státu v osvědčení jasně a výslovně uvede, že daný prospekt nebo základní prospekt byl schválen před datem uvedeným v článku 3.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

ČÁST I

Tabulka kombinací

Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 

nebo

 

 

nebo

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 

 

nebo

 

nebo

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 


Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

 

 

 

 

 

 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

nebo

nebo

 

 

 

 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 

 

 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

a vyjma bodu 2

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST II

Tabulka kombinací týkající se emisí přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta a emisí dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie emitenta v případě, že taková práva a dluhové cenné papíry jsou emitovány malými a středními podniky nebo společnostmi s nižší tržní kapitalizací (přiměřený režim zveřejňování)

Emitenti však mohou prospekt vypracovat v souladu s plnohodnotným režimem zveřejňování.

Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

a vyjma bodu 2

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

a vyjma bodu 2

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2“

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 760/2013

ze dne 6. srpna 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo plavidly či pastmi registrovanými v Portugalsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly či pastmi v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly či pastmi v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje ryby z uvedené populace odlovené těmito plavidly či pastmi uchovávat na palubě, přemísťovat, umísťovat do klece pro účely výkrmu nebo chovu, lovit, převážet, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

16/TQ40

Členský stát

Portugalsko

Populace

BFT/AE45WM

Druh

Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

Oblast

Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře

Datum

4.7.2013


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 761/2013

ze dne 6. srpna 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV a vodách EU náležejících do oblastí řízení smačků 1, 2, 3, 4 a 6, kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula, plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

17/TQ40

Členský stát

Spojené království

Populace

SAN/2A3A4. a oblasti řízení SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Druh

Smačci a související vedlejší úlovky (Ammodytes spp.)

Oblast

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV a vody EU náležející do oblastí řízení smačků 1, 2, 3, 4 a 6 (kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula)

Datum

4.7.2013


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 762/2013

ze dne 7. srpna 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (2), stanoví účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnost schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram uplyne v době mezi 30. dubnem 2016 a 30. červnem 2016. Byly předloženy žádosti o obnovení schválení těchto účinných látek. Jelikož se na tyto účinné látky vztahují požadavky stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3), je zapotřebí poskytnout žadatelům dostatek času pro dokončení postupu obnovení schválení v souladu s uvedeným nařízením. Doba platnosti schválení uvedených účinných látek tak pravděpodobně skončí před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena žádná dodatečná dokumentace nejpozději do 30 měsíců před koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na co nejbližší datum poté.

(5)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26.


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 107, MCPA, se datum „30. dubna 2016“ nahrazuje datem „31. října 2017“.

2)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 108, MCPB, se datum „30. dubna 2016“ nahrazuje datem „31. října 2017“.

3)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 111, Chlorpyrifos, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

4)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 112, Chlorpyrifos-methyl, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

5)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 113, Maneb, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

6)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 114, Mankozeb, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

7)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 115, Metiram, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 763/2013

ze dne 7. srpna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Třídy stanovené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (3), by v případě některých druhů měly být upraveny tak, aby zohledňovaly změny v mezinárodním botanickém systému klasifikace. Odrůdový úřad Společenství tyto změny zahrnul již v listopadu 2012 do „Pokynů s vysvětlivkami k článku 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství“.

(2)

Nařízení (ES) č. 637/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 637/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 10.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 637/2009 se mění takto:

1)

V tabulce 1 „Třídy v rámci jednoho rodu“ se řádky týkající se tříd 4.1 a 4.2 nahrazují tímto:

Třídy

Vědecké názvy

„Třída 4.1

Solanum tuberosum

Třída 4.2

Solanum lycopersicum, podnože rajčat a mezidruhové křížence

Třída 4.3

Solanum melongena

Třída 4.4

Solanum jiná než třídy 4.1, 4.2, 4.3“

2)

V tabulce 2 „Třídy zahrnující více než jeden druh“ se řádky týkající se tříd 201 a 203 nahrazují tímto:

Třídy

Vědecké názvy

„Třída 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Třída 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum a Poa


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 764/2013

ze dne 7. srpna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/20


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/45/EU

ze dne 7. srpna 2013,

kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 2 odst. 2, čl. 44 odst. 2, článek 45 a čl. 48 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2008/72/EHS ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (2), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S přihlédnutím k vývoji vědeckých poznatků byl mezinárodní kód botanické nomenklatury (MKBN) (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN) revidován, a to konkrétně v případě botanického názvu rajčete.

(2)

Ve snaze zohlednit tento vývoj by směrnice 2002/55/ES, 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh (3) proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(3)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2002/55/ES

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 písm. b) se slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

2)

V příloze II se v tabulce v bodě 3 písm. a) slova „Lycopersicon esculentum“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

3)

V příloze III se v tabulce v bodě 2 slova „Lycopersicon esculentum“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 2

Změny směrnice 2008/72/ES

V příloze II směrnice 2008/72/ES se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 3

Změny směrnice 2009/145/ES

Směrnice 2009/145/ES se mění takto:

1)

V příloze I se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

2)

V příloze II se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 44.


ROZHODNUTÍ

8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. srpna 2013

o finančním příspěvku Unie na plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat v Lotyšsku a Bělorusku a na provedení opatření dozoru v Lotyšsku, Litvě a Bělorusku v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými za účelem tlumení této nákazy

(oznámeno pod číslem C(2013) 4980)

(Pouze lotyšské a litevské znění je závazné)

(2013/427/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 6 a článek 8 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2), a zejména na článek 84 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jelikož plán schválený prováděcím rozhodnutím Komise 2013/90/EU (3) představuje dostatečně podrobný rámec ve smyslu článku 94 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (4), kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, je toto rozhodnutí rozhodnutím o financování výdajů stanovených v pracovním programu pro granty.

(2)

Klasický mor prasat je infekční virová nákaza domácích a divokých prasat narušující obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.

(3)

V případě ohniska klasického moru prasat hrozí, že by se původce nákazy mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty, produkty z nich, jejich spermatem, vajíčky a embryi a rovněž prostřednictvím divokých prasat rozšířit do dalších hospodářství s chovem prasat v rámci daného členského státu a také do jiných členských států a třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (5) stanoví opatření, která mají být přijata v případě ohniska, aby se zabránilo dalšímu šíření viru.

(5)

V případě potvrzení výskytu viru klasického moru prasat u divokých prasat, a pokud dostupné epizootologické údaje naznačují, že hrozí jeho rozšíření, je nejúčinnějším veterinárním opatřením pro zabránění šíření této nákazy orální očkování divokých prasat v rizikové oblasti.

(6)

Dne 20. listopadu 2012 oznámilo Lotyšsko dva primární případy klasického moru prasat u divokých prasat v okresech Dagda a Zilupe, v těsné blízkosti hranic s Běloruskem a Ruskem.

(7)

Po výskytu těchto ohnisek zavedlo Lotyšsko dozor nad klasickým morem prasat u divokých prasat a následně i u domácích prasat v hospodářstvích s malochovem v oblastech v okolí výskytu primárních případů, aby se vymezilo zamořené pásmo.

(8)

Prováděcím rozhodnutím 2013/90/EU byl schválen plán předložený Lotyšskem týkající se eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat, jakmile to ve vymezených oblastech umožní podmínky životního prostředí, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 čtvrtým pododstavcem směrnice 2001/89/ES.

(9)

V souladu s lotyšskými právními předpisy se ohnisko klasického moru prasat považuje za nouzovou situaci a se souhlasem vlády byl schválen urychlený postup nákupu očkovací látky bez otevřeného výběrového řízení, aby se zajistila dostupnost očkovací látky pro jarní kampaň v roce 2013.

(10)

Vzhledem k tomu, že zamořená oblast se nachází v blízkosti Běloruska, nelze vyloučit, že nakažená divoká prasata budou překračovat hranici mezi Lotyšskem a Běloruskem, a také nouzový veterinární tým Společenství poté, co v únoru 2013 provedl návštěvu na místě, doporučil rozšířit oblast očkování na nárazníkovou zónu zasahující v délce 50 km do území Běloruska podél lotyšské hranice.

(11)

Aby bylo možné posoudit epizootologický vývoj nákazy u divokých prasat a u prasat v ohrožených hospodářstvích s malochovem, bylo vhodné urychleně zavést harmonizované činnosti dozoru a epizootologická šetření na základě sérologických a virologických laboratorních zkoušek na virus klasického moru prasat u domácích a divokých prasat v určitých vysoce rizikových oblastech v okolí zamořené oblasti v Lotyšsku, Bělorusku a rovněž v Litvě.

(12)

Lotyšsko předložilo odhadované výdaje na plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat a uvedlo přibližný počet dávek očkovací látky potřebný pro území Lotyšska a nárazníkovou očkovací zónu v Bělorusku a odhadované výdaje na provedení tohoto očkování. Odhadované výdaje na nouzové očkování činí 221 800 EUR.

(13)

První týden v dubnu 2013 předložilo Lotyšsko a Litva počáteční odhad výdajů, které vzniknou v souvislosti s prováděním epizootologického šetření a opatření dozoru nad klasickým morem prasat v souvislosti s dalšími nouzovými opatřeními přijatými za účelem tlumení této nákazy na území Lotyšska, Litvy a Běloruska. Odhadované výdaje na opatření dozoru činí 227 000 EUR v Lotyšsku a Bělorusku a 17 000 EUR v Litvě.

(14)

Zpětná platnost způsobilosti výdajů vzniklých Lotyšsku od data oznámení ohnisek a Litvě a Bělorusku od data zahájení činností dozoru je odůvodněná, protože tyto činnosti mají zásadní význam pro vymezení oblasti očkování, a tedy úspěšné eradikace této nákazy.

(15)

Ustanovení čl. 3 odst. 6 rozhodnutí 2009/470/ES stanoví, že finanční příspěvek Unie musí být 100 % výdajů na dodání očkovací látky a 50 % výdajů vynaložených na provedení očkování. Vzhledem k tomu, že je nutné vyvarovat se nadměrných výdajů z rozpočtu Unie, musí být stanoveny nejvyšší přípustné částky, které představují přiměřenou úhradu výdajů na dodání očkovací látky a výdajů vynaložených na provedení očkování. Přiměřenou úhradou se rozumí úhrada výdajů za materiál nebo služby, jejichž cena je přiměřená v porovnání s tržní cenou. Než Komise provede kontroly na místě, je nyní nutné schválit konkrétní finanční příspěvek Unie pro Lotyšsko a stanovit částku první splátky tohoto finančního příspěvku Unie.

(16)

Podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (6) se veterinární opatření mají financovat z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(17)

Vyplacení finančního příspěvku je podmíněno tím, že plánované činnosti budou skutečně provedeny a že orgány poskytnou Komisi veškeré nezbytné informace.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   V souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými za účelem tlumení klasického moru prasat v roce 2013 má Lotyšsko nárok na zvláštní příspěvek od Unie na plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat, který bude proveden v Lotyšsku a v Bělorusku, ve výši:

a)

100 % výdajů (bez DPH) na dodání dávek očkovací látky;

b)

50 % výdajů na mzdy a poplatky vyplacené pracovníkům provádějícím očkování v Lotyšsku a 50 % výdajů (bez DPH) na náklady přímo spojené s očkováním v Lotyšsku.

2.   Maximální částky, které budou uhrazeny Lotyšsku na výdaje uvedené v odstavci 1, nepřesáhnou:

a)

na nákup očkovací látky průměrně 0,91 EUR na jednu dávku;

b)

na očkování průměrně 0,18 EUR na jednu dávku očkovací látky distribuovanou v Lotyšsku;

c)

130 800 EUR na výdaje za očkování v Lotyšsku;

d)

91 000 EUR na výdaje za očkování v Bělorusku.

Článek 2

1.   V souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými za účelem tlumení klasického moru prasat mají Lotyšsko a Litva nárok na finanční příspěvek od Unie na náklady vzniklé v souvislosti s výdaji na laboratorní zkoušky pro účely opatření sérologického a virologického dozoru u domácích a divokých prasat, který se provádí v Litvě a Bělorusku, s platností od 1. dubna 2013, a v Lotyšsku, s platností od 20. listopadu 2012.

2.   Finanční příspěvek Unie se stanoví ve výši 50 % výdajů, které budou vynaloženy Lotyšskem a Litvou na činnosti uvedené v odstavci 1, a nepřesáhne částku:

i)

227 000 EUR pro Lotyšsko,

ii)

17 000 EUR pro Litvu.

3.   Maximální výše výdajů, která bude uhrazena Lotyšsku a Litvě za činnosti uvedené v odstavci 1, v průměru nepřesáhne částku:

i)

0,5 EUR za domácí prase, z něhož byl odebrán vzorek,

ii)

5 EUR za divoké prase, z něhož byl odebrán vzorek,

iii)

2 EUR za test ELISA,

iv)

10 EUR za test PCR,

v)

10 EUR za virologický test.

Článek 3

S výhradou výsledků veškerých kontrol na místě provedených v souladu s čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2009/470/ES se první tranše vyplatí Lotyšsku:

a)

až do výše 224 300 EUR;

b)

jako část finančního příspěvku Unie stanoveného v článcích 1 a 2.

Uvedená platba bude provedena na základě oficiální žádosti o úhradu předložené Lotyšskem.

Článek 4

Náklady způsobilé pro finanční příspěvek Unie na opatření uvedená v článcích 1 a 2 jsou omezeny na výdaje, které členským státům vzniknou v souvislosti s opatřeními stanovenými v bodech 1 až 4.

1.

Odběr vzorků:

a)

náklady na pracovníky v jakékoli funkci, zvlášť přidělené (zcela nebo částečně) k provádění odběru vzorků; výdaje se omezí na jejich skutečné mzdy, výdaje na sociální zabezpečení a jiné zákonné náklady zahrnuté v jejich mzdě, a

b)

režijní náklady rovnající se 7 % částky výdajů uvedených v písmeni a).

2.

Laboratorní zkoušky:

a)

náklady na nákup zkušebních souprav, činidel a veškerého spotřebního materiálu, který je určen a používán speciálně pro provádění laboratorních zkoušek;

b)

náklady na pracovníky v jakékoli funkci, zvlášť přidělené (zcela nebo částečně) na provádění zkoušek v laboratoři; výdaje se omezí na jejich skutečné mzdy, výdaje na sociální zabezpečení a jiné zákonné náklady zahrnuté v jejich mzdě, a

c)

režijní náklady rovnající se 7 % částky výdajů uvedených v písmenech a) a b).

3.

Nákup a skladování dávek očkovací látky a/nebo očkovací látky a očkovacích návnad pro volně žijící zvířata.

4.

Distribuce očkovacích látek a očkovacích návnad pro volně žijící zvířata:

a)

náklady na pracovníky v jakékoli funkci, konkrétně přidělené (zcela nebo částečně) k distribuci očkovacích návnad; výdaje se omezí na skutečné mzdy, výdaje na sociální zabezpečení a jiné zákonné náklady zahrnuté v jejich mzdě;

b)

režijní náklady rovnající se 7 % částky výdajů uvedených v písmeni a).

Článek 5

1.   Finanční příspěvek Unie podle článků 1 a 2 bude vyplacen na základě:

a)

závěrečné technické zprávy v souladu s přílohou I o technickém provedení nouzového očkování, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo v období od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013;

b)

závěrečné technické zprávy v souladu s přílohou II o technickém provedení opatření dozoru, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo v období od 20. listopadu 2012 do 31. prosince 2013 v Lotyšsku a od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013 v Litvě;

c)

závěrečné finanční zprávy v elektronické podobě v souladu s přílohou III, která se týká výdajů vzniklých Lotyšsku v období od 20. listopadu 2012 do 31. prosince 2013 a Litvě v období od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013;

d)

výsledků veškerých kontrol na místě provedených v souladu s čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2009/470/ES.

Dokumenty dokládající zprávy uvedené v písmenech a) až c) musí být k dispozici pro kontroly na místě prováděné Komisí podle písmene d).

2.   Závěrečná technická zpráva a závěrečná finanční zpráva, které jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) až c), musí být předloženy nejpozději do 1. dubna 2014. Pokud tato lhůta nebude dodržena, s výjimkou existence řádně odůvodněných okolností pro zpoždění, bude zvláštní finanční příspěvek Unie snížen o 25 % za každý kalendářní měsíc zpoždění.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Lotyšské republice a Litevské republice.

V Bruselu dne 2. srpna 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 70.

(4)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

Závěrečná technická zpráva o nouzovém očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat

Členský stát: …

Datum: …

1.

Technické zhodnocení situace:

1.1

Epizootologické mapy:

2.

Informace o očkování:

2.1

Popis použité očkovací látky:

2.2

Počet distribuovaných dávek očkovací látky:

Region/oblast členského státu nebo třetí země

Počet dávek očkovací látky – jaro 2013

Počet dávek očkovací látky – léto 2013

Počet dávek očkovací látky – podzim 2013

Počet dávek očkovací látky – CELKEM 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

3.

Dosažení cílů a technické potíže:


PŘÍLOHA II

Závěrečná technická zpráva o opatřeních dozoru v souvislosti s klasickým morem prasat u divokých a domácích prasat

Členský stát: …

Datum: …

1.

Technické zhodnocení situace:

1.1

Epizootologické mapy:

1.2

Informace o dozoru:

Region/oblast členského státu nebo třetí země

Počet domácích prasat, u nichž byl odebrán vzorek

Počet divokých prasat, u nichž byl odebrán vzorek

Druh testu (1)

Počet testů

Počet pozitivních domácích prasat

Počet pozitivních divokých prasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za rok 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Dosažení cílů a technické potíže:

3.

Další epizootologické informace: epizootologická šetření, nalezená uhynulá zvířata, věkové rozložení zvířat s pozitivními výsledky, zjištěné léze atd.:


(1)  Uveďte: ELISA, PCR, Ag-ELISA, izolační, jiný (upřesněte).


PŘÍLOHA III

Závěrečná finanční zpráva

Členský stát: …

Datum: …

1.

Nouzové očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat:

 

Počet distribuovaných dávek očkovací látky

(1)

Výdaje na nákup distribuovaných dávek očkovací látky (1)

(2)

Výdaje na mzdy a poplatky (zvlášť najatých zaměstnanců) za distribuci očkovací látky (1)

(3)

Režijní náklady (7 %) (1)

Formula

Výdaje celkem (1)

Formula

Jaro (dvakrát: 2 × distribuční kampaň)

 

 

 

 

 

Léto (dvakrát: 2 × distribuční kampaň)

 

 

 

 

 

Podzim (dvakrát: 2 × distribuční kampaň)

 

 

 

 

 

Celkem 2013

 

 

 

 

 

2.

Opatření dozoru v souvislosti s klasickým morem prasat u divokých a domácích prasat:

Laboratorní zkoušky

 

Počet provedených zkoušek

Náklady na zkoušky (2)

Laboratorní zkouška

(1)

Zaměstnanci

(2)

Režijní náklady

Formula

Výdaje celkem

Formula

Sérologické testy

(ELISA)

 

 

 

 

 

Testy PCR

 

 

 

 

 

Virologické testy

 

 

 

 

 

Odběr vzorků

 

 

Náklady na odběr vzorků (2)

Zaměstnanci

(1)

Režijní náklady

Formula

Výdaje celkem

Formula

Počet domácích prasat, u nichž byl odebrán vzorek

 

 

 

 

Počet divokých prasat, u nichž byl odebrán vzorek

 

 

 

 

Potvrzuji, že:

tyto výdaje skutečně vznikly, byly přesně zaúčtovány a jsou způsobilé podle ustanovení tohoto rozhodnutí,

všechny podklady týkající se výdajů jsou k dispozici pro účely kontroly,

pro tato opatření se nežádalo o žádný jiný příspěvek Unie a veškerý příjem z operací v souvislosti s těmito opatřeními je vykázán Komisi,

program byl proveden v souladu s příslušnými právními předpisy Unie,

používají se kontrolní postupy, zejména za účelem ověření přesnosti vykázaných částek, předcházení nesrovnalostem a jejich zjištění a nápravy.

Datum:

Jméno a podpis výkonného ředitele / výkonné ředitelky:


(1)  Všechny výdaje jsou bez DPH.

(2)  Všechny výdaje jsou bez DPH.


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.


8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM – ZPŮSOB ODKAZOVÁNÍ NA AKTY

Od 1. července 2013 se změnil způsob odkazování na akty.

Během přechodného období bude používán nový i dosavadní způsob.