ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.204.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 204

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
31. července 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Nikaragua)

1

 

*

Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Panama)

1

 

*

Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2012 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Jihoafrické republiky o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

2

 

 

Dohoda mezi vládou Jihoafrické republiky a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 733/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 994/98 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory ( 1 )

11

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 1 )

15

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 735/2013 ze dne 30. července 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

23

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 736/2013 ze dne 17. května 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o trvání pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek ( 1 )

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2013 ze dne 30. července 2013 o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

26

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 738/2013 ze dne 30. července 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání některých přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas ( 1 )

32

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 739/2013 ze dne 30. července 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro potravinářské přídatné látky obsahující rostlinné steroly bohaté na stigmasterol ( 1 )

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2013 ze dne 30. července 2013 o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Kolumbie

40

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 741/2013 ze dne 30. července 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Kolumbie

43

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 742/2013 ze dne 30. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

47

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2013/44/EU ze dne 30. července 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení drcených kukuřičných klasů jako účinné látky do příloh I a IA uvedené směrnice ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/409/SZBP ze dne 30. července 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

52

 

 

2013/410/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2013 o finančním příspěvku Unie na programy kontroly rybolovu členských států pro rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Nikaragua)

Do dokončení postupů nezbytných k uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, podepsané v Tegucigalpě dne 29. června 2012, se od 1. srpna 2013 bude v souladu s čl. 353 odst. 4 prozatímně provádět mezi Evropskou unií a Nikaraguou část IV uvedené dohody týkající se obchodních záležitostí. V souladu s čl. 3 prvním pododstavcem rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2012 o podpisu a prozatímním provádění dohody se nebude prozatímně provádět článek 271.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Panama)

Do dokončení postupů nezbytných k uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, podepsané v Tegucigalpě dne 29. června 2012, se od 1. srpna 2013 bude v souladu s čl. 353 odst. 4 prozatímně provádět mezi Evropskou unií a Panamou část IV uvedené dohody týkající se obchodních záležitostí. V souladu s čl. 3 prvním pododstavcem rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2012 o podpisu a prozatímním provádění dohody se nebude prozatímně provádět článek 271.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) (Honduras)

Do dokončení postupů nezbytných k uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, podepsané v Tegucigalpě dne 29. června 2012, se od 1. srpna 2013 bude v souladu s čl. 353 odst. 4 prozatímně provádět mezi Evropskou unií a Hondurasem část IV uvedené dohody týkající se obchodních záležitostí. V souladu s čl. 3 prvním pododstavcem rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2012 o podpisu a prozatímním provádění dohody se nebude prozatímně provádět článek 271.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/2


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. července 2012

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Jihoafrické republiky o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

(2013/408/Euratom)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na souhlas Rady,

vzhledem k těmto důvodům:

Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Jihoafrické republiky o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie by měla být uzavřena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Jménem Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Jihoafrické republiky o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Člen Komise je oprávněn dohodu podepsat a podniknout všechny kroky nezbytné pro vstup v platnost této dohody, jež má být uzavřena jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

V Bruselu dne 31. července 2012.

Za Komisi

Günther OETTINGER

člen Komise


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/3


DOHODA

mezi vládou Jihoafrické republiky a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

Vláda Jihoafrické republiky, dále jen „Jihoafrická republika“, a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), dále jen „Společenství“, a dále společně jen „smluvní strany“,

BEROUCE V ÚVAHU přátelské vztahy a stávající spolupráci mezi oběma smluvními stranami;

VYJADŘUJÍCE uspokojení z přínosných výsledků hospodářské, technické a vědecké spolupráce mezi smluvními stranami;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, uzavřenou dne 11. října 1999;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, uzavřenou dne 23. června 2000;

PŘEJÍCE SI podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti využití jaderné energie pro mírové účely;

ZNOVU POTVRZUJÍCE pevný závazek Jihoafrické republiky, Společenství a vlád jeho členských států týkající se nešíření jaderných zbraní, včetně posilování a efektivního používání souvisejících záruk a režimů kontroly vývozu, v jejichž rámci by měla probíhat spolupráce při mírovém využití jaderné energie mezi Jihoafrickou republikou a Společenstvím;

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že Jihoafrická republika, Společenství a vlády jeho členských států podporují cíle Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dále jen „MAAE“, a jejího systému záruk;

ZNOVU POTVRZUJÍCE pevný závazek Jihoafrické republiky, Společenství a jeho členských států ohledně Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, jež byla uzavřena dne 3. března 1980;

VZHLEDEM K TOMU, že Jihoafrická republika a všechny členské státy Společenství jsou smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež byla uzavřena dne 1. července 1968, dále jen „NPT“;

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že jaderné záruky jsou ve všech členských státech Společenství uplatňovány jak podle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, dále jen „Smlouva o Euratomu“, tak podle dohod o zárukách uzavřených mezi Společenstvím, jeho členskými státy a MAAE;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Smlouvu o africké bezjaderné zóně (Pelindabská úmluva), která byla uzavřena dne 11. dubna 1996 a vstoupila v platnost dne 15. července 2009;

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že Jihoafrická republika a vlády všech členských států Společenství jsou členy Skupiny jaderných dodavatelů;

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že je třeba zohlednit závazky, jež Jihoafrická republika a vlády jednotlivých členských států Společenství učinily v rámci Skupiny jaderných dodavatelů;

UZNÁVAJÍCE základní zásadu volného pohybu na vnitřním trhu v rámci Evropské unie;

SHODUJÍCE SE NA TOM, že dohoda by měla být v souladu s mezinárodními závazky Evropské unie a Jihoafrické republiky vyplývajícími z dohod Světové obchodní organizace;

OPĚTOVNĚ ZDŮRAZŇUJÍCE závazky Jihoafrické republiky a vlád členských států Společenství vyplývající z jejich dvoustranných dohod týkajících se mírového využití jaderné energie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Definice

Není-li v dohodě uvedeno jinak, použijí se pro účely této dohody tyto definice:

1)

„příslušným orgánem“ se rozumí:

a)

v případě Jihoafrické republiky Ministerstvo energetiky;

b)

v případě Společenství Evropská komise

nebo jakýkoli jiný orgán, který může jedna smluvní strana kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně;

2)

„zařízením“ se rozumí položky uvedené v oddílech 1, 3, 4, 5, 6 a 7 přílohy B informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 (Pokyny pro převod jaderných materiálů);

3)

„informacemi“ se rozumí vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje vyplývající z projektů společného výzkumu, jakož i veškeré další informace, které je podle smluvních stran a účastníků projektů společného výzkumu nezbytné poskytovat nebo vyměňovat na základě této dohody nebo výzkumu prováděného na základě této dohody;

4)

„duševním vlastnictvím“ se rozumí duševní vlastnictví ve smyslu článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví, uzavřené dne 14. července 1967, ve znění ze dne 28. září 1979, přičemž po vzájemné dohodě smluvních stran může mít i jiný obsah;

5)

„projekty společného výzkumu“ se rozumí výzkum nebo technologický rozvoj prováděný s finanční podporou jedné nebo obou smluvních stran nebo bez této finanční podpory, který zahrnuje spolupráci účastníků ze Společenství i z Jihoafrické republiky a je jako společný výzkum písemně označen smluvními stranami nebo jejich vědeckými a technickými organizacemi a subjekty, které provádějí programy vědeckého výzkumu. Pokud finanční podporu poskytuje pouze jedna smluvní strana, provede toto označení tato smluvní strana a účastník daného projektu;

6)

„jaderným materiálem“ se rozumí jakýkoli výchozí materiál nebo zvláštní štěpný materiál ve smyslu definic v článku XX stanov MAAE. Jakékoli rozhodnutí Rady guvernérů agentury MAAE podle článku XX stanov MAAE, kterým se mění seznam materiálu považovaného za „výchozí materiál“ nebo za „zvláštní štěpný materiál“, nabývá na základě této dohody účinku pouze v případě, že se smluvní strany vzájemně písemně informovaly, že s tímto rozhodnutím souhlasí;

7)

„nejaderným materiálem“ se rozumí:

a)

deuterium a těžká voda (oxid deuteria) a jakékoli jiné sloučeniny deuteria, ve kterých poměr deuteria k vodíku převyšuje 1:5000, určené pro použití v jaderném reaktoru, jak je vymezen v bodě 1.1 přílohy B informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1;

b)

grafit nukleární čistoty: grafit pro použití v jaderném reaktoru, jak je vymezen v bodě 1.1. přílohy B informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1, o čistotě vyšší než 5 ppm borového ekvivalentu a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3;

8)

„účastníkem“ se rozumí jakákoli osoba, výzkumný ústav, jakýkoli právní subjekt nebo podnik nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jedna ze smluvních stran umožní účast na činnostech spolupráce nebo projektech společného výzkumu v rámci této dohody, včetně samotných smluvních stran;

9)

„osobou“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, podnik nebo jiný subjekt, který se řídí platnými právními a správními předpisy v příslušné územní působnosti smluvních stran, ale nezahrnuje smluvní strany;

10)

„výsledky duševní činnosti“ se rozumí informace a duševní vlastnictví;

11)

„smluvními stranami“ se rozumí Jihoafrická republika na jedné straně a Společenství na straně druhé;

„Společenstvím“ se rozumí:

a)

právnická osoba založená Smlouvou o Euratomu a

b)

území, pro něž se použije Smlouva o Euratomu;

12)

„technologií“ se rozumí technologie ve smyslu přílohy A informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1.

Článek II

Cíl

1.   Cílem této dohody je na základě oboustranného přínosu, rovnocennosti a vzájemnosti podporovat a usnadňovat spolupráci při mírovém využití jaderné energie za účelem posílení celkové spolupráce mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou v souladu s potřebami a prioritami jejich jaderných programů.

2.   Účelem této dohody je podpořit vědeckou spolupráci mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou, zejména s cílem usnadnit účast jihoafrických výzkumných subjektů na výzkumných projektech prováděných v rámci odpovídajících výzkumných programů Společenství a zajistit vzájemnou účast výzkumných subjektů Společenství a jeho členských států na jihoafrických projektech v obdobných oblastech výzkumu.

3.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že smluvní strany zavazuje k jakékoli formě výlučnosti, a každá smluvní strana má právo vykonávat činnosti nezávisle na druhé smluvní straně, pokud to tržní podmínky vyžadují.

Článek III

Rozsah a formy spolupráce

1.   Jaderný materiál, zařízení, nejaderný materiál či jaderný materiál získaný jako vedlejší produkt se použije pouze pro mírové účely a nesmí být používán pro žádné jaderné výbušné zařízení, pro výzkum nebo vývoj takového zařízení ani k vojenským účelům.

2.   Spolupráce zamýšlená touto dohodou se vztahuje na mírové využití jaderné energie a může zahrnovat mimo jiné:

a)

výzkum a vývoj v oblasti jaderné energie (včetně technologií jaderné syntézy);

b)

využití jaderných materiálů a technologií například ve zdravotnictví a zemědělství;

c)

převody jaderných materiálů a zařízení;

d)

jadernou bezpečnost, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, vyřazování jaderných elektráren z provozu, radiační ochranu, včetně připravenosti a reakce na mimořádné události;

e)

jaderné záruky;

f)

další oblasti, na nichž se smluvní strany dohodnou, a to v rozsahu, v jakém jsou zahrnuty do příslušných programů smluvních stran.

3.   Spolupráce podle odstavce 2 tohoto článku může mít tyto formy:

a)

dodávky jaderného a nejaderného materiálu, zařízení a souvisejících technologií;

b)

poskytování služeb v rámci cyklu jaderného paliva;

c)

v případě potřeby zřízení pracovní skupiny, která bude provádět specifické studie a projekty v oblasti vědeckého výzkumu a technologického rozvoje;

d)

výměnu odborníků, vědeckých a technických informací, pořádání vědeckých seminářů a konferencí, odbornou přípravu administrativních, vědeckých a technických pracovníků;

e)

konzultace o výzkumu a technologických otázkách a provádění společného výzkumu v rámci dohodnutých programů;

f)

činnosti v rámci spolupráce při prosazování jaderné bezpečnosti a

g)

další formy spolupráce, jež si smluvní strany písemně určí.

4.   Spolupráce uvedená v odstavci 2 tohoto článku se může rovněž uskutečňovat mezi oprávněnými osobami a podniky usazenými na území smluvních stran.

Článek IV

Položky podléhající ustanovením dohody

1.   Tato dohoda se vztahuje na jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení převáděné mezi smluvními stranami nebo jejich příslušnými osobami, a to buď přímo, nebo přes třetí zemi. Na jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení se vztahuje tato dohoda od okamžiku jeho vstupu na území, na které se vztahuje jurisdikce přijímající strany, za předpokladu, že dodávající strana podala přijímající straně písemné oznámení o zamýšleném převodu v souladu s postupy vymezenými ve správním ujednání a že navrhovaný příjemce, je-li odlišný od přijímající strany, je oprávněnou osobou na výsostném území přijímající strany.

2.   Jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení uvedené v odstavci 1 tohoto článku je i nadále předmětem ustanovení této dohody, dokud nebude v souladu s postupy uvedenými ve správním ujednání stanoveno, že:

a)

tato položka byla znovu převedena mimo jurisdikci přijímající strany v souladu s příslušnými ustanoveními této dohody nebo

b)

jaderný materiál již není využitelný pro jakoukoliv jadernou činnost relevantní z hlediska záruk uvedených v čl. VI odst. 1 této dohody nebo se stal prakticky neobnovitelným nebo

c)

zařízení či nejaderný materiál již nejsou využitelné pro jaderné účely nebo

d)

smluvní strany po vzájemné dohodě rozhodnou, že tato dohoda se na materiál či zařízení dále nevztahuje.

3.   Převod technologií podléhá této dohodě v případě členských států Společenství, které vyjádřily ochotu provádět takové převody v rámci této dohody prostřednictvím písemného oznámení dotčeného členského státu Evropské komisi. Před každým převodem by mělo mezi dotčeným členským státem (dotčenými členskými státy) a Evropskou komisí na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé dojít k výměně předběžného oznámení.

Článek V

Obchod s jaderným materiálem, nejaderným materiálem nebo zařízením

1.   Jakýkoli převod jaderného materiálu, nejaderného materiálu nebo zařízení uskutečněný v rámci spolupráce se provádí v souladu s příslušnými mezinárodními závazky Společenství, členských států Společenství a Jihoafrické republiky ve vztahu k mírovému využití jaderné energie, jak je uvedeno v článku VI této dohody.

2.   Smluvní strany si jsou do největší možné míry nápomocny při obstarávání jaderného materiálu, nejaderného materiálu nebo zařízení, které zajišťuje jedna ze smluvních stran nebo osoby ve Společenství nebo osoby, na které se vztahuje jurisdikce Jihoafrické republiky.

3.   Trvání spolupráce na základě této dohody závisí na vzájemně uspokojivém uplatňování systému záruk a kontrol zavedeného Společenstvím v souladu se Smlouvou o Euratomu a systému záruk a kontrol jaderného materiálu, nejaderného materiálu nebo zařízení zavedeného Jihoafrickou republikou.

4.   Ustanovení této dohody se nepoužijí způsobem, jenž brání uplatňování zásady volného pohybu na vnitřním trhu v rámci EU.

5.   Převody jaderného materiálu, který je předmětem této dohody, a poskytování příslušných služeb se provádí za spravedlivých obchodních podmínek a nesmí ohrožovat mezinárodní závazky, které smluvní strany přijaly v rámci Světové obchodní organizace. Prováděním tohoto odstavce není dotčena Smlouva o Euratomu a z ní odvozené právní předpisy ani jihoafrické právní a správní předpisy.

6.   Jakékoli opětovné převody veškerého jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií podléhajících této dohodě mimo jurisdikci smluvních stran se provádějí pouze v rámci závazků přijatých vládami jednotlivých členských států Společenství a Jihoafrickou republikou v rámci skupiny zemí, které jsou jadernými dodavateli, tj. v rámci tzv. Skupiny jaderných dodavatelů. Při opětovném převodu veškerého jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií podléhajících této dohodě se použijí zejména Pokyny pro převod jaderných materiálů ve znění informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1.

7.   V případech, kdy je podle Pokynů pro převod jaderných materiálů uvedených v odstavci 6 tohoto článku nutné, aby dodávající smluvní strana souhlasila s opětovným převodem, je třeba tento souhlas získat písemně před každým převodem do země, jež není zapsána na seznamu třetích zemí dodávající smluvní strany, který byl sestaven v souladu s odstavcem 8 tohoto článku.

8.   Po vstupu této dohody v platnost si smluvní strany vymění seznamy třetích zemí, do nichž jsou povoleny opětovné převody podle odstavce 7 tohoto článku, aniž by bylo nutné získat předchozí povolení od dodávající smluvní strany. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně změny ve svém seznamu třetích zemí.

Článek VI

Uplatňování podmínek pro jaderný materiál podléhající dohodě

1.   Na jaderný materiál podléhající této dohodě se vztahují tyto podmínky:

a)

ve Společenství záruky Euratomu podle Smlouvy o Euratomu a záruky MAAE podle následujících příslušných dohod o zárukách ve znění jejich případných změn a nahrazení, pokud je zajištěn rozsah požadovaný podle smlouvy o nešíření:

i)

dohoda mezi členskými státy Společenství, které nevlastní jaderné zbraně, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 21. února 1977 (zveřejněna jako INFCIRC/193),

ii)

dohoda mezi Francií, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 12. září 1981 (zveřejněna jako INFCIRC/290),

iii)

dohoda mezi Spojeným královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 14. srpna 1978 (zveřejněna jako INFCIRC/263),

iv)

dodatkové protokoly podepsané dne 22. září 1998, které vstoupily v platnost dne 30. dubna 2004 na základě dokumentu zveřejněného jako INFCIRC/540 (Posílený systém záruk, část II);

b)

v Jihoafrické republice záruky MAAE podle Dohody o uplatňování záruk mezi vládou Jihoafrické republiky a MAAE v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, která byla podepsána a vstoupila v platnost dne 16. září 1991 a byla zveřejněna jako dokument INFCIRC/394, doplněné dodatkovým protokolem, který byl podepsán a vstoupil v platnost dne 13. září 2002, a Smlouvy o africké bezjaderné zóně, která byla podepsána dne 11. dubna 1996 a vstoupila v platnost dne 15. července 2009.

2.   Je-li provádění kterékoli dohody s MAAE uvedené v odstavci 1 tohoto článku z jakéhokoli důvodu ve Společenství nebo v Jihoafrické republice pozastaveno nebo ukončeno, uzavře příslušná smluvní strana s MAAE dohodu, jež zajistí stejnou účinnost a stejný rozsah jako příslušné dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto článku nebo, jestliže to není možné,

a)

Společenství bude v případě potřeby uplatňovat záruky založené na systému záruk Euratomu, který zajistí stejnou účinnost a stejný rozsah jako dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku, nebo, jestliže to není možné,

b)

smluvní strany uzavřou ujednání za účelem uplatňování záruk, které zajistí stejnou účinnost a stejný rozsah jako dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto článku.

3.   Uplatňování opatření fyzické ochrany probíhá vždy na úrovních splňujících alespoň kritéria stanovená v příloze C informačního oběžníku MAAE INFCIRC/254/Rev.10/Part 1; doplňkově k tomuto dokumentu budou členské státy Společenství, případně Evropská komise, a Jihoafrická republika při uplatňování opatření fyzické ochrany odkazovat na své závazky v rámci Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů ze dne 3. března 1980, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro jednotlivé smluvní strany, a doporučení uvedených v dokumentu Doporučení v oblasti jaderné bezpečnosti týkající se fyzické ochrany jaderného materiálu a jaderných zařízení (INFCIRC/225/Revision 5), publikace č. 13 z řady MAAE věnované jaderné bezpečnosti. Mezinárodní přeprava podléhá ustanovením Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu ze dne 3. března 1980, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro jednotlivé smluvní strany, a dále předpisům MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (publikace č. TS-R-1 z řady MAAE věnované bezpečnostním normám).

4.   Jaderná bezpečnost a nakládání s odpadem podléhají Úmluvě o jaderné bezpečnosti (informační oběžník MAAE INFCIRC/449), Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (informační oběžník MAAE INFCIRC/546), Úmluvě o pomoci v případě jaderné nehody nebo radiační mimořádné situace (informační oběžník MAAE INFCIRC/336) a Úmluvě o včasném oznamování jaderné nehody (informační oběžník MAAE INFCIRC/335).

Článek VII

Výměna informací a duševní vlastnictví

Využívání a šíření informací a práv duševního vlastnictví, včetně průmyslového vlastnictví, patentů a autorských práv, a technologie převedené v rámci spolupráce podle této dohody jsou v souladu s ustanoveními přílohy této dohody.

Článek VIII

Provádění dohody

1.   Ustanovení této dohody jsou prováděna v dobré víře takovým způsobem, aby se zabránilo omezování, zpožděním nebo nežádoucím zásahům do jaderných činností v Jihoafrické republice a ve Společenství a aby byla v souladu s přísnými řídícími postupy, které jsou vyžadovány pro ekonomické a bezpečné provádění jaderných činností.

2.   Ustanovení této dohody se nepoužijí za účelem získání komerčních nebo průmyslových výhod ani pro účely, které zasahují do komerčních nebo průmyslových zájmů, ať už se jedná o domácí nebo mezinárodní zájmy smluvních stran nebo pověřených osob, ani pro účely, které zasahují do jaderné politiky kterékoli ze smluvních stran nebo vlád členských států Společenství, ani pro účely, které jsou v rozporu s mírovým a nevýbušným využitím jaderné energie, ani pro účely, které brání pohybu položek, jež podléhají této dohodě nebo u nichž bylo oznámeno, že budou podléhat této dohodě buď v rámci příslušné územní jurisdikce smluvních stran, nebo mezi Jihoafrickou republikou a Společenstvím.

3.   S jaderným materiálem podléhajícím této dohodě se nakládá v souladu se zásadami proporcionality, nahraditelnosti a rovnocennosti jaderných materiálů.

4.   Jakékoli změny dokumentů zveřejněných agenturou MAAE a uvedených v článcích I, V nebo VI této dohody nabývají v rámci této dohody účinku pouze v případě, že se smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně písemně informovaly, že s těmito změnami souhlasí.

Článek IX

Správní ujednání

1.   Příslušné orgány obou smluvních stran stanoví správní ujednání k zajištění účinného provádění ustanovení této dohody.

2.   Tato správní ujednání se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení, určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a právech duševního vlastnictví.

3.   Správní ujednání stanovené podle odstavce 1 tohoto článku může být změněno, pokud o tom příslušné orgány po vzájemné dohodě písemně rozhodnou.

Článek X

Platné právní předpisy

Spolupráce podle této dohody je v souladu s právními a správními předpisy platnými v Jihoafrické republice a v Evropské unii, jakož i s mezinárodními dohodami, které smluvní strany uzavřely. V případě Společenství zahrnují platné právní předpisy Smlouvu o Euratomu a z ní odvozené právní předpisy.

Článek XI

Nedodržení ustanovení

1.   Poruší-li kterákoli smluvní strana nebo kterýkoli členský stát Společenství jakékoli základní ustanovení této dohody, může druhá smluvní strana spolupráci podle této dohody příslušným písemným oznámením zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit.

2.   Dříve, než některá smluvní strana přijme takové opatření, jednají smluvní strany s cílem rozhodnout, zda jsou zapotřebí nápravná opatření, a pokud ano, jaká nápravná opatření a v jakém časovém horizontu mají být přijata. Tato opatření jsou přijata pouze v případě, že ve lhůtě stanovené smluvními stranami nebyla přijata opatření, o nichž smluvní strany rozhodly, nebo v případě, že se po uplynutí lhůty definované smluvními stranami nepodařilo nalézt řešení.

3.   Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nemá ukončení této dohody vliv na provádění veškerých opatření a smluv, které byly dohodnuty během doby platnosti dohody, avšak ke dni ukončení dohody nebyly uzavřeny.

Článek XII

Konzultace a řešení sporů

1.   Na žádost jedné ze smluvních stran se v případě potřeby zástupci smluvních stran sejdou, aby společně projednali záležitosti vyplývající z výkladu či provádění této dohody, dohlédli na její provádění a projednali dodatečná opatření pro spolupráci, která tato dohoda nestanoví. Takové konzultace mohou rovněž probíhat formou výměny dopisů.

2.   Spory při výkladu, uplatňování nebo provádění této dohody, jež se nevyřeší jednáním nebo jiným způsobem dohodnutým příslušnými smluvními stranami, se na žádost jedné ze smluvních stran předloží arbitrážnímu soudu složenému ze tří rozhodců. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a oba takto jmenovaní rozhodci zvolí třetího, který není státním příslušníkem ani jedné ze smluvních stran a jenž se stane předsedou. Pokud do třiceti dnů od žádosti o arbitráž jedna ze smluvních stran nejmenuje svého rozhodce, může druhá smluvní strana sporu požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby tohoto rozhodce za smluvní stranu, která svého rozhodce nejmenovala, jmenoval. V případě, že do třiceti dnů od jmenování rozhodců obou smluvních stran není zvolen třetí rozhodce, může jedna ze smluvních stran požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby třetího rozhodce jmenoval. Rozhodčí soud je usnášeníschopný, je-li přítomná většina jeho členů, přičemž k rozhodnutím je zapotřebí většiny hlasů všech členů rozhodčího soudu. Pravidla rozhodčího řízení stanoví soud. Rozhodnutí soudu jsou pro obě smluvní strany závazná; strany mají povinnost tato rozhodnutí provést. Odměna rozhodců se stanoví na stejném základě jako odměna ad hoc soudců Mezinárodního soudního dvora.

3.   Pro účely řešení sporů se použije anglické znění této dohody.

Článek XIII

Doplňková ustanovení

1.   Tato dohoda se použije, aniž je dotčeno právo členských států uzavírat dvoustranné dohody s Jihoafrickou republikou, pokud jsou tyto dvoustranné dohody plně v souladu s cíli a podmínkami této dohody, přičemž respektuje pravomoci členských států na straně jedné a Společenství na straně druhé. Dvoustranné dohody uzavřené mezi některými členskými státy před vstupem dohody mezi Společenstvím a Jižní Afrikou v platnost mohou platit i nadále.

2.   Ustanovení pro formulaci těchto ujednání a této dohody by se měla odrazit tam, kde je to vhodné, v souladu s pravomocí smluvních stran a s výhradou souhlasu dotčených smluvních stran.

Článek XIV

Změny a status přílohy

1.   Smluvní strany mohou na žádost jedné z nich jednat o možných změnách této dohody, zejména za účelem zohlednění mezinárodního vývoje v oblasti jaderných záruk.

2.   Tato dohoda může být na základě souhlasu smluvních stran změněna.

3.   Veškeré změny vstupují v platnost dnem, který stanoví smluvní strany prostřednictvím výměny diplomatických nót.

4.   Příloha této dohody tvoří její nedílnou součást a může být změněna v souladu s odstavci 1 až 3 tohoto článku.

Článek XV

Vstup v platnost a doba trvání

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem vydání posledního písemného oznámení o dokončení příslušných interních postupů smluvních stran nezbytných pro vstup dohody v platnost.

2.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu deseti let. Platnost dohody je poté automaticky prodlužována o další pětiletá období, pokud ovšem jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl tuto dohodu ukončit, a to alespoň šest měsíců před uplynutím dalšího takového dodatečného období.

3.   Bez ohledu na pozastavení, ukončení nebo uplynutí platnosti této dohody nebo spolupráce, jež vznikla z jakýchkoli důvodů na základě této dohody, zůstávají povinnosti stanovené v článcích III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X této dohody nadále v platnosti, dokud se jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení podléhající těmto článkům nacházejí na území druhé smluvní strany, v její jurisdikci nebo pod její kontrolou nebo dokud podle ustanovení článku IV této dohody není rozhodnuto, že tento jaderný materiál již není dále využitelný nebo se stal prakticky neobnovitelným pro zpracování do formy, v níž je použitelný pro jakoukoli jadernou činnost relevantní z hlediska záruk.

V Pretorii dne osmnáctého července dva tisíce třináct ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Andris PIEBALGS

Za vládu Jihoafrické republiky

Ben MARTINS


PŘÍLOHA

Hlavní zásady pro přiznání práv duševního vlastnictví, která vznikla na základě společných výzkumných činností podle dohody o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

I.   VLASTNICTVÍ, PŘIZNÁNÍ A VÝKON PRÁV

1.

Tato příloha se vztahuje na spolupráci prováděnou na základě této dohody, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Účastníci společně vypracují plány technologického řízení týkající se vlastnictví a používání informací a duševního vlastnictví, včetně jejich zveřejňování, které budou vytvořeny v průběhu spolupráce. Plány technologického řízení jsou schvalovány stranami před uzavřením jakýchkoli smluv o konkrétní spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje, jichž se tyto plány týkají.

Plány technologického řízení jsou vypracovávány s ohledem na cíle spolupráce, poměrné příspěvky účastníků, zvláštnosti udělování licencí podle území nebo konkrétní oblasti použití, požadavky platných právních předpisů a další faktory, které účastníci považují za vhodné. Ve společných plánech technologického řízení jsou rovněž upravena práva a povinnosti týkající se výzkumu prováděného hostujícími vědeckými pracovníky na základě této dohody, pokud jde o výsledky duševních činností.

2.

Výsledky duševních činností vzniklé během spolupráce, které nebyly upraveny v plánu technologického řízení, jsou se souhlasem smluvních stran rozděleny podle zásad uvedených v plánu technologického řízení. V případě neshody se tyto výsledky duševních činností stávají společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, v jehož průběhu výsledky duševních činností vznikly. Každý účastník, na kterého se toto ustanovení vztahuje, je oprávněn využít tyto výsledky duševních činností pro své obchodní účely, a to bez zeměpisného omezení.

3.

Každá smluvní strana zajistí, aby druhé smluvní straně a jejím účastníkům byla přiznána práva na výsledky duševních činností v souladu s těmito zásadami.

4.

Při dodržení podmínek hospodářské soutěže v oblastech dotčených touto dohodou usiluje každá smluvní strana, aby práva nabytá na základě této dohody a ujednání uzavřených podle ní byla vykonávána tak, aby zejména podporovala:

i)

šíření a využívání informací vytvořených, zveřejněných v souladu s právem či jinak legálně zpřístupněných na základě dohody,

ii)

přijetí a uplatňování mezinárodních technických norem.

II.   DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM

Podle této dohody je u autorských práv stran nebo jejich účastníků uplatňováno zacházení v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt z roku 1971).

III.   LITERÁRNÍ DÍLA VĚDECKÉ POVAHY

Aniž je dotčen oddíl IV této přílohy a nestanoví-li plány technologického řízení jinak, jsou výsledky výzkumu zveřejňovány společně stranami nebo účastníky této spolupráce. S výhradou předchozího obecného pravidla platí tyto postupy:

a)

zveřejní-li jedna smluvní strana nebo její jiní účastníci vědecké a odborné časopisy, články, zprávy, publikace, včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem spolupráce prováděné na základě této dohody, má druhá smluvní strana nebo její jiní účastníci právo na celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, reprodukci, adaptaci, předávání a veřejné šíření těchto děl;

b)

strany zajistí, aby literární díla vědecké povahy, jež jsou výsledkem spolupráce prováděné podle této dohody a jsou vydávána nezávislými vydavateli, byla co nejvíce šířena;

c)

ve všech výtiscích díla chráněného autorským právem, jež má být veřejně šířeno a vytvořeno podle ustanovení této dohody, je uvedeno jméno nebo pseudonym autora či autorů, ledaže výslovně odmítnou své uvedení. Každý výtisk obsahuje rovněž zřetelnou zmínku o společné podpoře obou smluvních stran nebo jejich zástupců či organizací.

IV.   NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1.   Nezveřejňované informace písemné povahy

a)

Každá smluvní strana nebo její účastníci případně určí, co nejdříve a pokud možno v plánu technologického řízení, informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

důvěrnost informací v tom smyslu, že nejsou, a to jako celek nebo v konkrétním uspořádání nebo sestavě jednotlivých složek, obecně známy odborníkům v daném oboru ani jim nejsou zákonnými prostředky snadno dostupné,

skutečnou nebo potencionální obchodní hodnotu informací vzhledem k jejich důvěrné povaze,

předchozí ochranu informací v tom smyslu, že byla právně odpovědnou osobou přijata opatření k zachování jejich důvěrnosti přiměřená daným okolnostem.

Není-li uvedeno jinak, mohou se smluvní strany a jejich účastníci v některých případech dohodnout, že informace poskytnuté, vyměněné nebo vzniklé během spolupráce podle dohody nesmí být zcela nebo zčásti zveřejněny.

b)

Každá smluvní strana zajistí, aby nezveřejňované informace podle této dohody a jejich výsledná výsadní povaha byly pro druhou smluvní stranu snadno rozpoznatelné, například prostřednictvím vhodného označení nebo vysvětlivky upozorňující na omezení. Totéž platí i pro jakékoli reprodukce uvedených informací, ať úplné či částečné.

Smluvní strana, která obdrží nezveřejněné informace podle této dohody, respektuje jejich výsadní povahu. Platnost těchto omezení končí automaticky, jakmile vlastník tyto informace poskytne odborníkům v daném oboru bez omezení.

c)

Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající smluvní stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří nebo které tato strana zaměstnává, jakož i jejím ostatním příslušným složkám nebo subjektům pro konkrétní účely probíhající spolupráce za podmínky, že veškeré nezveřejňované informace takto šířené jsou předmětem zvláštní dohody o důvěrnosti a že je lze jako takové snadno rozpoznat, jak je stanoveno výše.

d)

S předběžným písemným souhlasem smluvní strany, která poskytuje nezveřejňované informace na základě této dohody, může přijímající smluvní strana šířit tyto nezveřejňované informace v rozsahu větším než uvedeném v písmenu c). Strany spolupracují při vypracování postupů podávání žádostí o předběžný písemný souhlas pro toto šíření ve větším rozsahu a získávání tohoto souhlasu, přičemž jednotlivé strany udělí souhlas v rozsahu, který jim umožňují vnitrostátní politiky a právní a správní předpisy.

2.   Nezveřejňované písemně nezaznamenané informace

S nezveřejňovanými písemně nezaznamenanými informacemi či jinými důvěrnými či chráněnými informacemi poskytovanými na seminářích nebo jiných jednáních pořádaných na základě této dohody nebo s informacemi vzniklými v důsledku přidělení pracovníků, používání zařízení nebo při společných projektech nakládají smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásad uvedených v této příloze v souvislosti s informacemi písemné povahy za předpokladu, že příjemce těchto nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných či chráněných informací byl v okamžiku, kdy mu byly tyto informace sděleny, upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací.

3.   Ochrana

Každá smluvní strana usiluje o zajištění toho, aby nezveřejňované informace, které obdržela na základě této dohody, byly v souladu s touto dohodou chráněny. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že nebude nebo pravděpodobně nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření informací uvedená v odstavcích 1 a 2, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Smluvní strany se následně konzultují o vhodných opatřeních, která mají přijmout.

V.   URČUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY PLÁNU TECHNOLOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Plán technologického řízení je zvláštní dohoda o provádění spolupráce a o příslušných právech a povinnostech účastníků, která se uzavírá mezi účastníky. Pokud jde o výsledky duševních činností, upravuje plán technologického řízení obvykle mimo jiné: vlastnictví, ochranu, uživatelská práva pro účely výzkumu a vývoje, využití a šíření včetně ujednání o společném zveřejnění, práva a povinnosti hostujících výzkumných pracovníků a postupy pro řešení sporů. Plán technologického řízení může rovněž řešit otázky obecných a detailních informací, udělování licencí a problematiku konečných výsledků.


NAŘÍZENÍ

31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/11


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 733/2013

ze dne 22. července 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 994/98 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 109 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 994/98 (1) opravňuje Komisi prohlásit prostřednictvím nařízení, že některé specifikované kategorie podpor jsou slučitelné s vnitřním trhem a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“).

(2)

Státní podpora je objektivní pojem vymezený v čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Pravomoc Komise přijímat blokové výjimky, stanovená v nařízení (ES) č. 994/98, se vztahuje pouze na opatření, která splňují všechna kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a představují tudíž státní podporu. Skutečnost, že je určitá kategorie podpory zahrnuta do nařízení (ES) č. 994/98 nebo v určitém nařízení o výjimce, nepředurčuje kvalifikaci určitého opatření jakožto státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy.

(3)

Nařízení (ES) č. 994/98 opravňuje Komisi vyhlásit, že za určitých podmínek je podpora ve prospěch malých a středních podniků, podpora ve prospěch výzkumu a vývoje, podpora ve prospěch ochrany životního prostředí, podpora ve prospěch zaměstnanosti a vzdělávání a podpora, jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí pro každý členský stát, slučitelná s vnitřním trhem a nevztahuje se na ni oznamovací povinnost.

(4)

Nařízení (ES) č. 994/98 opravňuje Komisi vyjmout podpory na výzkum a vývoj, avšak nikoliv na inovace. Inovace se mezitím staly jednou z politických priorit Unie v rámci iniciativy „Unie inovací“, jedné ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. Navíc mnohé podpory na inovace jsou poměrně drobné a nenarušují výrazně hospodářskou soutěž.

(5)

V oblasti kultury a zachování kulturního dědictví nemusí řada opatření přijatých členskými státy představovat podporu, neboť nesplňují veškerá kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, například protože příjemce nevykonává hospodářskou činnost nebo protože není zasažen obchod mezi členskými státy. Nicméně pokud opatření v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy představují, jsou členské státy v současnosti povinny je oznamovat Komisi. Nařízení (ES) č. 994/98 opravňuje Komisi, aby udělila výjimku na podporu poskytnutou malým a středním podnikům, ale taková výjimka má v oblasti kultury omezené použití, protože příjemci jsou často velké podniky. Přitom malé projekty v oblasti kultury, tvorby a zachování kulturního dědictví, i když jsou prováděny většími společnostmi, nevedou obvykle k žádným výrazným narušením hospodářské soutěže a nedávné případy ukázaly, že taková podpora má na obchod omezený účinek.

(6)

Výjimky v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví by mohly být vymezovány na základě zkušeností Komise zachycených v pokynech, například v případě kinematografických a audiovizuálních děl, nebo by takové výjimky mohly být vytvářeny na základě jednotlivých případů. Komise by při navrhování těchto blokových výjimek měla zohlednit skutečnost, že by se měly vztahovat pouze na opatření představující státní podporu, že by měly být v zásadě zaměřeny na opatření přispívající k cílům „Modernizace státní podpory v EU“ a že blokově lze vyjmout pouze takovou podporu, s níž má již Komise patřičné zkušenosti. Kromě toho by měla být zohledněna primární pravomoc členských států v oblasti kultury, zvláštní ochrana, jíž se podle čl. 167 odst. 1 Smlouvy dostává kulturní rozmanitosti, a zvláštní povaha kultury.

(7)

Členské státy jsou povinny Komisi oznamovat i opatření státní podpory na náhradu škod způsobených přírodními katastrofami. Částky podpory poskytnuté v této oblasti jsou většinou omezené a mohou být definovány jasné podmínky slučitelnosti. Nařízení (ES) č. 994/98 opravňuje Komisi vyjmout takovou podporu z oznamovací povinnosti, pouze pokud je poskytnuta malým a středním podnikům. Velké společnosti však mohou být přírodními katastrofami rovněž postiženy. Ze zkušeností Komise vyplývá, že taková podpora nevede k žádným výrazným narušením hospodářské soutěže a že na základě získaných zkušeností lze definovat jasné podmínky slučitelnosti.

(8)

Členské státy musí oznámit Komisi i opatření státní podpory na náhradu škod způsobených určitými nepříznivými povětrnostními podmínkami při rybolovu. Částky podpory poskytnuté v této oblasti jsou většinou omezené a mohou být definovány jasné podmínky slučitelnosti. Nařízení (ES) č. 994/98 opravňuje Komisi vyjmout takovou podporu z oznamovací povinnosti, pouze pokud je poskytnuta malým a středním podnikům. Nepříznivými povětrnostními podmínkami při rybolovu mohou být nicméně postiženy i velké společnosti. Ze zkušeností Komise vyplývá, že taková podpora nevede k žádným výrazným narušením hospodářské soutěže a že na základě získaných zkušeností lze definovat jasné podmínky slučitelnosti.

(9)

V souladu s článkem 42 Smlouvy se pravidla státní podpory za určitých podmínek nevztahují na některá opatření podpory ve prospěch zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy. Článek 42 se nevztahuje na odvětví lesnictví ani na produkty neuvedené v příloze I. Proto je v současnosti možné vyjmout na základě nařízení (ES) č. 994/98 podporu v odvětví lesnictví a pro potravinářské produkty neuvedené v příloze I, pouze pokud je omezena na malé a střední podniky. Komise by měla mít možnost vyjmout určité druhy podpory ve prospěch odvětví lesnictví, mimo jiné podpory zahrnuté do programů rozvoje venkova, a rovněž podpory ve prospěch propagace a reklamy potravinářských produktů neuvedených v příloze I, jsou-li podle zkušeností Komise v těchto případech narušení hospodářské soutěže omezená a lze definovat jasné podmínky slučitelnosti.

(10)

V souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (2) se články 107, 108 a 109 Smlouvy uplatňují na podporu poskytovanou členskými státy ve prospěch podniků v odvětví rybolovu, s výjimkou plateb, které členské státy uskutečnily na základě nařízení (ES) č. 1198/2006 a v souladu s ním. Dodatečná státní podpora na ochranu mořských a sladkovodních biologických zdrojů má na obchod mezi členskými státy obvykle omezený vliv, přispívá k plnění cílů Unie v oblasti námořní a rybářské politiky a nepředstavuje vážné narušení hospodářské soutěže. Poskytnuté částky podpory jsou většinou omezené a mohou být definovány jasné podmínky slučitelnosti.

(11)

V odvětví sportu, zejména v oblasti amatérského sportu, nemusí řada opatření přijatých členskými státy představovat podporu, neboť nesplňují veškerá kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, například protože příjemce nevykonává hospodářskou činnost nebo protože není zasažen obchod mezi členskými státy. Nicméně pokud opatření v oblasti sportu státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy představují, jsou členské státy v současnosti povinny je oznamovat Komisi. Státní podpora sportu, zejména amatérského sportu nebo sportu provozovaného v malém rozsahu, má na obchod mezi členskými státy často pouze omezený vliv a nepředstavuje vážné narušení hospodářské soutěže. Kromě toho jsou poskytnuté částky obvykle omezené. Na základě zkušeností mohou být definovány jasné podmínky slučitelnosti a lze tak zajistit, aby podpora sportu neznamenala výrazné narušení.

(12)

Pokud jde o podporu v oblasti letecké a námořní přepravy, podle zkušeností Komise sociální podpora v oblasti dopravy pro obyvatele odlehlých regionů, jako jsou nejvzdálenější regiony a ostrovy včetně ostrovních členských států o jednom regionu a řídce osídlených oblastí, nezpůsobuje výrazná narušení hospodářské soutěže, pokud je poskytována nezávisle na totožnosti dopravce, a je možné stanovit jasné podmínky slučitelnosti.

(13)

V posledních letech získala Komise rozsáhlé zkušenosti s podporou pro odvětví širokopásmového připojení a vytvořila příslušné pokyny (3). Ze zkušeností Komise vyplývá, že podpory pro některé typy širokopásmové infrastruktury nevedou k žádným výrazným narušením hospodářské soutěže a mohly by být blokově vyňaty za předpokladu splnění určitých podmínek slučitelnosti a za předpokladu, že je infrastruktura použita v tzv. „bílých oblastech“, tedy v oblastech, kde infrastruktura téže kategorie není přítomna (širokopásmové připojení nebo vysokorychlostní přístupová síť nové generace, NGA) a kde v blízké budoucnosti pravděpodobně nebude rozvinuta, jak je uvedeno v kritériích vypracovaných v pokynech. To platí pro podporu poskytování základního širokopásmového připojení a pro podporu malých jednotlivých opatření, která se týkají sítí NGA, jakož i pro podporu stavebně-inženýrských prací širokopásmového připojení a pasivní širokopásmové infrastruktury.

(14)

Pokud jde o infrastrukturu, řada opatření přijatých členskými státy nemusí představovat podporu, neboť nesplňují veškerá kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, například protože příjemce nevykonává hospodářskou činnost nebo protože není zasažen obchod mezi členskými státy nebo protože opatření spočívá v náhradě za službu obecného hospodářského zájmu, která splňuje veškerá kritéria judikatury ve věci Altmark  (4). Nicméně pokud financování infrastruktury státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy představují, jsou členské státy povinny ji oznámit Komisi. Pokud jde o infrastrukturu, mohou nízké částky podpory věnované infrastrukturním projektům představovat účinný způsob podpory cílů Unie, jestliže tato podpora minimalizuje náklady a potenciální narušení hospodářské soutěže je omezené. Komise by tudíž měla mít možnost udělit výjimku projektům v oblasti infrastruktury podporujícím cíle uvedené v tomto nařízení a další cíle společného zájmu, zejména cíle strategie Evropa 2020 (5). Výjimka by se mohla vztahovat i na podporu pro projekty zahrnující víceodvětvové sítě nebo zařízení, u nichž jsou zapotřebí poměrně malé částky podpory. Avšak blokové výjimky lze udělovat pouze v případech infrastrukturních projektů, kde má Komise dostatečné zkušenosti ke stanovení jasných a přísných kritérií slučitelnosti, aby bylo zajištěno, že riziko potenciálního narušení hospodářské soutěže bude omezené a že velké částky podpory budou i nadále podléhat oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

(15)

Oblast působnosti nařízení (ES) č. 994/98 by proto měla být rozšířena na nové kategorie podpory. Jejich začlenění nemá vliv na kvalifikaci určitého opatření jakožto státní podpory v kategoriích nebo odvětvích, kde jsou členské státy již aktivní.

(16)

Nařízení (ES) č. 994/98 vyžaduje, aby pro každou kategorii podpor, u kterých Komise přijme nařízení o blokových výjimkách, byly prahy vyjádřené buď jako výše podpory v poměru k souhrnu způsobilých nákladů, nebo v podobě maximální výše podpory. Tato podmínka znesnadňuje blokové výjimky na některé typy opatření zahrnující opatření státní podpory, u kterých v důsledku zvláštního způsobu, jakým byla koncipována, nelze přesně vyjádřit intenzitu podpory nebo maximální výši podpory, jako jsou například nástroje finančního inženýrství nebo některé formy opatření k propagaci investic rizikového kapitálu. To je způsobeno zejména skutečností, že taková komplexní opatření mohou zahrnovat podporu na různých úrovních: u přímých příjemců, zprostředkujících příjemců a nepřímých příjemců. S ohledem na rostoucí význam takových opatření a jejich přínos pro cíle Unie by měla být při umožnění výjimek pro ně zajištěna větší flexibilita. U těchto opatření by tedy mělo být možné stanovit prahové hodnoty pro konkrétně udělenou podporu, pokud jde o maximální míru státní podpory daného opatření nebo vztahující se k němu. Maximální míra státní podpory může zahrnovat podpůrný prvek, který nemusí být státní podporou, jsou-li součástí daného opatření alespoň určité prvky, které zahrnují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy a které nejsou okrajové.

(17)

Nařízení (ES) č. 994/98 vyžaduje po členských státech, aby předložily souhrny informací o podporách, které poskytly a na které se vztahuje nařízení o výjimkách. Zveřejnění těchto souhrnů je nezbytné pro zabezpečení transparentnosti opatření přijatých členskými státy. Jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie bylo nejúčinnějším prostředkem v době, kdy bylo nařízení (ES) č. 994/98 přijato. Nicméně s ohledem na rozvoj elektronických komunikačních prostředků je zveřejnění těchto souhrnů na internetových stránkách Komise rychlejší a efektivnější metodou a zvýší transparentnost ku prospěchu zúčastněných stran. Je proto třeba nahradit zveřejnění uvedených souhrnů v Úředním věstníku zveřejněním na internetových stránkách Komise.

(18)

Obdobně by se návrhy nařízení a ostatní dokumenty, které má zkoumat Poradní výbor pro státní podpory v souladu s nařízením (ES) č. 994/98, měly zveřejňovat na internetových stránkách Komise, a nikoli v Úředním věstníku Evropské unie, aby byla zabezpečena větší transparentnost, snížena administrativní zátěž a zkrácena prodleva při zveřejňování.

(19)

Konzultační postup zavedený v článku 8 nařízení (ES) č. 994/98 stanoví, že před zveřejněním návrhu nařízení musí být konzultován Poradní výbor pro státní podpory. Nicméně v zájmu větší transparentnosti by měl být návrh nařízení zveřejněn na internetových stránkách Komise současně s první konzultací Komise s poradním výborem.

(20)

Nařízení (ES) č. 994/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 994/98 se mění takto:

1)

Název nařízení se nahrazuje tímto:

„Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory“.

2)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podpora ve prospěch:

i)

malých a středních podniků,

ii)

výzkumu, vývoje a inovací,

iii)

ochrany životního prostředí,

iv)

zaměstnanosti a odborné přípravy,

v)

kultury a zachování kulturního dědictví,

vi)

nápravy škod způsobených přírodními katastrofami,

vii)

nápravy škod způsobených některými nepříznivými povětrnostními podmínkami při rybolovu,

viii)

lesnictví,

ix)

propagace potravinářských produktů neuvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

x)

ochrany mořských a sladkovodních biologických zdrojů,

xi)

sportu,

xii)

obyvatel odlehlých regionů na dopravu, pokud má podpora sociální charakter a je poskytována nezávisle na totožnosti dopravce,

xiii)

základní širokopásmové infrastruktury, malých jednotlivých opatření podpory infrastruktury, která se týkají přístupových sítí nové generace, stavebně-inženýrských prací širokopásmového připojení a pasivní širokopásmové infrastruktury, v oblastech, kde taková širokopásmová infrastruktura neexistuje nebo nebude pravděpodobně v blízké budoucnosti rozvinuta,

xiv)

infrastruktury na podporu cílů uvedených v bodech i) až xiii) tohoto písmene a v písmeni b) a na podporu dalších cílů společného zájmu, zejména cílů strategie Evropa 2020.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

prahy vyjádřené jako výše podpory v poměru k souhrnu nákladů, které je možné zahrnout, nebo v podobě maximální výše podpory nebo, v případě některých typů podpory, kdy může být obtížné přesně stanovit výši podpory nebo částku podpory, zejména u nástrojů finančního inženýrství nebo investic rizikového kapitálu či v případech podobné povahy, v podobě maximální míry státní podpory daného opatření nebo vztahující se k němu, aniž je dotčena kvalifikace dotyčných opatření podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;“.

3)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Při uskutečňování režimů podpory nebo jednotlivých podpor poskytnutých mimo jakýkoliv režim, které byly vyňaty podle nařízení uvedených v čl. 1 odst. 1, předloží členské státy Komisi souhrny informací o těchto režimech podpory nebo jednotlivých podporách, na které se nevztahuje vynětí, za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách Komise.“

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

současně se zveřejněním jakéhokoli návrhu nařízení v souladu s článkem 6“;

b)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„K oznámení o svolání zasedání se přikládají projednávané návrhy a dokumenty, jež mohou být zveřejněny na internetových stránkách Komise.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(3)  Sdělení Komise – Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Úř. věst. C 25, 26.1.2013, s. 1).

(4)  Věc C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Sb. rozh. 2003, I-7747).

(5)  Viz doporučení Rady 2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (Úř. věst. L 191, 23.7.2010, s. 28) a rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46).


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/15


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 734/2013

ze dne 22. července 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 109 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V kontextu důkladné modernizace pravidel státní podpory, která má za cíl přispět jak k provádění strategie Evropa 2020 pro růst (1), tak k rozpočtové konsolidaci, by článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) měl být uplatňován účinně a jednotně v celé Unii. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (2) kodifikovalo a posílilo předchozí praxi Komise zvyšování právní jistoty a podpory rozvoje politiky státní podpory v transparentním prostředí. Nicméně s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování a na poslední vývoj, jako například rozšíření Unie či hospodářská a finanční krize, by některé aspekty nařízení (ES) č. 659/1999 měly být změněny, aby počínání Komise získalo na účinnosti.

(2)

Pro účely posuzování slučitelnosti jakékoli oznámené nebo protiprávní státní podpory s vnitřním trhem, pro něž má Komise výlučnou pravomoc podle článku 108 Smlouvy, je vhodné zajistit, aby Komise měla, pokud jde o vymáhání pravidel státní podpory, pravomoc si vyžádat veškeré nezbytné tržní informace od kteréhokoli členského státu, podniku nebo sdružení podniků, kdykoli má pochybnosti o slučitelnosti dotyčného opatření s pravidly Unie, a zahájila tudíž formální vyšetřovací řízení. Komise by měla využívat tuto pravomoc zejména v případech, v nichž se jeví nezbytným složité věcné posouzení. Při rozhodování o tom, zdali této pravomoci využije, by měla Komise řádně zohlednit dobu trvání předběžného vyšetřovacího řízení.

(3)

Pro účely posouzení slučitelnosti podpory po zahájení formálního vyšetřovacího řízení, zejména pokud jde o technicky složité případy, jež podléhají věcnému posouzení, by Komise měla mít možnost požadovat pomocí prosté žádosti nebo rozhodnutí po kterémkoli členském státě, podniku nebo sdružení podniků, aby jí poskytl veškeré tržní informace nezbytné pro dokončení jejího posouzení, pokud informace, které dotyčný členský stát poskytl v průběhu předběžného vyšetřovacího řízení, nejsou dostatečné, přičemž by měla náležitě zohlednit zásadu přiměřenosti, zejména v případě malých a středních podniků.

(4)

Vzhledem ke zvláštnímu vztahu mezi příjemci podpory a dotčenými členskými státy by měla být Komise schopna požádat o informace od příjemce podpory pouze v dohodě s dotyčným členským státem. Poskytnutí informací příjemcem podpory není právním základem pro dvoustranná jednání mezi Komisí a dotyčným příjemcem.

(5)

Komise by měla vybrat příjemce žádostí o informace na základě objektivních kritérií vhodných pro daný případ a zajistit, aby byl při žádosti určené vzorku podniků nebo jejich sdružení tento vzorek respondentů v každé kategorii reprezentativní. Požadované informace by měly spočívat zejména ve faktických údajích o společnosti a trhu a v analýze fungování trhu založené na skutečnostech.

(6)

Komise jako orgán zahajující řízení by měla odpovídat za ověření jak předání informací členskými státy, podniky nebo sdruženími podniků, tak údajné důvěrnosti předaných informací.

(7)

Komise by měla mít možnost vynucovat odpovědi na žádosti o informace zaslané podniku nebo sdružení podniků, podle potřeby i pomocí přiměřených pokut a penále. Při stanovování výší pokut a penále by měla Komise řádně zohledňovat zásady přiměřenosti a vhodnosti, zejména pokud jde o malé a střední podniky. Práva stran, od kterých se žádá poskytnutí informací, by měla být zaručena tím, že jim bude dána příležitost se vyjádřit k rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále ještě před jeho přijetím. Soudní dvůr Evropské unie by měl mít ve vztahu k těmto pokutám a penále pravomoc k soudnímu přezkumu v plné jurisdikci ve smyslu článku 261 Smlouvy.

(8)

Při řádném zohlednění zásad přiměřenosti a vhodnosti by Komise měla být schopna snížit výši penále nebo je zcela prominout, pokud příjemci žádostí požadované informace poskytnou, ač po uplynutí lhůty.

(9)

Pokuty a penále se nevztahují na členské státy, neboť ty mají povinnost loajálně spolupracovat s Komisí v souladu s článkem 4 Smlouvy o Evropské unii a poskytovat jí všechny požadované informace, aby mohla vykonávat své povinnosti podle nařízení (ES) č. 659/1999.

(10)

Aby bylo zaručeno právo dotyčného členského státu na obhajobu, měl by obdržet kopie žádostí o informace zaslaných ostatním členským státům, podnikům nebo sdružením podniků a měl by mít možnost vyjádřit se k obdrženým připomínkám. Rovněž by měl být informován o názvech dožádaných podniků a sdružení podniků, pokud tyto subjekty neprokázaly oprávněný zájem na ochraně své totožnosti.

(11)

Komise by měla vzít náležitě v úvahu oprávněné zájmy podniků na ochraně jejich obchodního tajemství. Neměla by mít možnost důvěrné informace od respondentů, které nemohou být sloučeny nebo jinak anonymizovány, použít v žádném rozhodnutí, ledaže by předem získala jejich souhlas k sdělení těchto informací dotyčnému členskému státu.

(12)

Pokud se nezdá, že by informace označená jako důvěrná byla předmětem profesního tajemství, je vhodné ustavit mechanismus, pomocí kterého Komise rozhodne o rozsahu možného zveřejnění takové informace. Každé rozhodnutí o zamítnutí požadavku na důvěrnost informace by mělo obsahovat informace o lhůtě, po jejímž uplynutí může být informace zveřejněna, aby mohl respondent využít dostupné soudní ochrany, včetně předběžných opatření.

(13)

Komise by měla být schopna z vlastního podnětu přezkoumat informace z jakéhokoli zdroje týkající se protiprávní podpory za účelem zajištění dodržování článku 108 Smlouvy, a zejména oznamovací povinnost a ustanovení o pozastavení podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, a za účelem posouzení slučitelnosti podpory s vnitřním trhem. V této souvislosti představují stížnosti zásadní zdroj informací pro odhalování porušování pravidel Unie pro státní podporu.

(14)

V zájmu zlepšení kvality stížností předložených Komisi a současně zvýšení transparentnosti a právní jistoty je vhodné vymezit podmínky, které by měla stížnost splnit, aby tím Komise získala informace týkající se údajné protiprávní podpory a mohl by se zahájit proces předběžného posouzení. Podání nesplňující uvedené podmínky by měla být považována za obecné informace o trhu a neměla by nezbytně vést k vyšetřovacímu řízení ex officio.

(15)

Od stěžovatelů by se mělo vyžadovat, aby prokázali, že jsou zúčastněnou stranou ve smyslu čl. 108 odst. 2 Smlouvy a čl. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 659/1999. Také by se od nich mělo vyžadovat poskytnutí určitého množství informací, a to ve formě, k jejímuž určení prováděcím předpisem by měla být zmocněna sama Komise. Aby nebyli odrazeni případní stěžovatelé, měl by prováděcí předpis vzít v úvahu, že by požadavky na zainteresované strany v souvislosti s podáním stížnosti neměly představovat přílišnou zátěž.

(16)

Z důvodů právní jistoty je vhodné stanovit promlčecí lhůty pro ukládání a vymáhání pokut a penále.

(17)

Aby bylo zajištěno, že Komise řeší podobné problémy jednotně na celém vnitřním trhu, je vhodné doplnit stávající pravomoci Komise tím, že se vytvoří zvláštní právní základ pro zahájení šetření hospodářských odvětví nebo určitých nástrojů podpory v několika členských státech. Z důvodů přiměřenosti a s ohledem na vysokou administrativní zátěž vyvolanou takovými vyšetřovacími řízeními by měla být odvětvová šetření prováděna pouze tehdy, když dostupné informace vedou k odůvodněnému podezření, že by opatření státní podpory v konkrétním odvětví mohla vážně omezovat nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu v několika členských státech, nebo pokud stávající podpory v určitém odvětví v několika členských státech nejsou, nebo již nadále nejsou, slučitelné s vnitřním trhem. Taková šetření by Komisi umožnila zabývat se otázkami horizontální státní podpory účinným a transparentním způsobem a obdržet ex ante celkový pohled na dotyčné odvětví.

(18)

Jednotnost provádění pravidel státní podpory vyžaduje, aby byl stanoven mechanismus spolupráce mezi soudy členských států a Komisí. Taková spolupráce přísluší všem soudům členských států, které uplatňují čl. 107 odst. 1 a článek 108 Smlouvy. Vnitrostátní soudy by zejména měly mít možnost požádat Komisi o informace nebo o stanovisko ve věcech týkajících se uplatňování pravidel státní podpory. Komise by rovněž měla mít možnost předkládat písemná nebo ústní vyjádření soudům, jimž přísluší používání čl. 107 odst. 1 nebo článku 108 Smlouvy. Při pomoci vnitrostátním soudům v tomto ohledu by Komise měla jednat v souladu se svou povinností bránit veřejný zájem.

(19)

Těmito vyjádřeními a stanovisky Komise by neměl být dotčen článek 267 Smlouvy a neměly by jim být právně vázány vnitrostátní soudy. Měly být předkládány v rámci vnitrostátních procesních pravidel a praxe, včetně praxe pro ochranu práv stran, při plném zohlednění nezávislosti vnitrostátních soudů. Vyjádření předložená Komisí z vlastního podnětu by se měla omezovat na případy, kdy jsou důležitá pro soudržné uplatňování čl. 107 odst. 1 nebo článku 108 Smlouvy, například na případy, které jsou důležité pro vymáhání či další rozvoj judikatury na úrovni Unie v oblasti státní podpory.

(20)

V zájmu transparentnosti a právní jistoty by informace o rozhodnutích Komise měly být veřejné. Je proto vhodné rozhodnutí o uložení pokut nebo penále zveřejňovat, protože tato rozhodnutí ovlivňují zájmy dotyčných zdrojů. Při zveřejňování svých rozhodnutí by měla Komise dodržovat pravidla profesního tajemství v souladu s článkem 339 Smlouvy, zejména ochranu všech důvěrných informací a osobních údajů.

(21)

Komise by v úzké spolupráci s Poradním výborem pro státní podpory měla mít možnost přijmout prováděcí předpisy, kterými se stanoví pravidla týkající se formy, obsahu a ostatních kritérií pro stížnosti podané podle nařízení (ES) č. 659/1999.

(22)

Nařízení (ES) č. 659/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 659/1999 se mění takto:

1)

Název nařízení se nahrazuje tímto:

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 659/1999 ZE DNE 22. BŘEZNA 1999, KTERÝM SE STANOVÍ PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K ČLÁNKU 108 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE“.

2)

Název článku 5 se nahrazuje tímto:

„Žádost o informace adresovaná oznamujícímu členskému státu“.

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 6a

Žádost o informace adresovaná jiným zdrojům

1.   Po zahájení formálního vyšetřovacího řízení uvedeného v článku 6, zejména pokud jde o technicky složité případy, jež podléhají věcnému posouzení, a pokud informace, které dotyčný členský stát poskytl v průběhu předběžného vyšetřovacího řízení, nejsou dostatečné, může Komise požádat kterýkoli jiný členský stát, podnik nebo sdružení podniků o poskytnutí veškerých tržních informací nezbytných pro to, aby mohla dokončit posouzení předmětného opatření, s náležitým ohledem na zásadu přiměřenosti, zejména v případě malých a středních podniků.

2.   Komise může informace požadovat pouze:

a)

pokud je žádost omezena na formální vyšetřovací řízení, která byla Komisí označena za dosud neefektivní, a

b)

pokud dotyčný členský stát se žádostí souhlasí, týká-li se příjemců podpory.

3.   Podniky nebo sdružení podniků poskytující informace na žádost Komise o tržní informace založenou na odstavcích 6 a 7 tohoto článku předloží svou odpověď současně Komisi i dotyčnému členského státu, pokud poskytnuté dokumenty nezahrnují informace, které jsou vůči tomuto členskému státu důvěrné.

Komise řídí a sleduje předávání informací mezi členskými státy, podniky a sdruženími podniků a ověřuje údajnou důvěrnost předaných informací.

4.   Komise požaduje pouze informace, které má členský stát, podnik nebo sdružení podniků, jimž je žádost určena, k dispozici.

5.   Členské státy informace poskytnou na základě prosté žádosti a ve lhůtě stanovené Komisí, která by obvykle neměla překročit jeden měsíc. Pokud členský stát neposkytne požadované informace v této lhůtě nebo poskytne informace neúplné, zašle Komise upomínku.

6.   Komise může prostou žádostí požádat podnik nebo sdružení podniků o poskytnutí informací. Jestliže Komise zasílá podniku nebo sdružení podniků prostou žádost o poskytnutí informací, uvede právní základ a účel žádosti, upřesní, jaké informace jsou vyžadovány, a stanoví přiměřenou lhůtu, ve které musí být informace poskytnuty. Uvede také pokuty podle čl. 6b odst. 1 za poskytnutí nesprávných nebo zavádějících informací.

7.   Komise může rozhodnutím požadovat, aby podnik nebo sdružení podniků poskytly informace. V případě, že Komise rozhodnutím vyžaduje od podniku nebo sdružení podniků poskytnutí informací, uvede právní základ a účel žádosti, upřesní, jaké informace jsou vyžadovány, a stanoví přiměřenou lhůtu, ve které musí být informace poskytnuty. Uvede také pokuty podle čl. 6b odst. 1 a podle okolností uvede nebo uloží penále podle čl. 6b odst. 2. Dále uvede právo podniků nebo sdružení podniků na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem Evropské unie.

8.   Když Komise vydává žádost podle odstavce 1 nebo 6 anebo rozhodnutí podle odstavce 7, poskytne dotyčnému členskému státu současně jejich kopii. Komise uvede kritéria, na jejichž základě příjemce žádosti nebo rozhodnutí vybrala.

9.   Vlastníci podniků nebo jejich zástupci, nebo v případě právnických osob, společností, firem nebo sdružení bez právní subjektivity, osoby pověřené jejich zastupováním ze zákona nebo na základě jejich stanov poskytnou jejich jménem požadované informace. Osoby náležitě zmocněné mohou poskytnout informace jménem svých klientů. Ti však zůstávají plně odpovědni, pokud jsou poskytnuté informace nesprávné, neúplné nebo zavádějící.

Článek 6b

Pokuty a penále

1.   Považuje-li to Komise za nezbytné a přiměřené, může rozhodnutím uložit podnikům nebo sdružením podniků pokuty nepřesahující 1 % celkového obratu za předchozí hospodářský rok, pokud úmyslně nebo z hrubé nedbalosti v reakci:

a)

na žádost učiněnou na základě čl. 6a odst. 6 poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace;

b)

na rozhodnutí přijaté na základě čl. 6a odst. 7 poskytnou nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace nebo neposkytnou informace ve stanovené lhůtě.

2.   Komise může rozhodnutím uložit podnikům nebo sdružením podniků penále, pokud neposkytnou úplné a správné informace požadované Komisí na základě rozhodnutí přijatého podle čl. 6a odst. 7.

Penále nepřesáhne 5 % průměrného denního obratu dotyčného podniku nebo sdružení za předchozí hospodářský rok za každý pracovní den prodlení počítaného ode dne stanoveného v rozhodnutí do doby do doby, kdy poskytne úplné a správné informace požadované Komisí.

3.   Při stanovení výše pokuty nebo penále se vezme v úvahu povaha, závažnost a délka trvání porušení těchto ustanovení, s náležitým zohledněním zásad přiměřenosti a vhodnosti, zejména v případě malých a středních podniků.

4.   Pokud podniky nebo sdružení podniků splnily povinnost, k jejímuž vymáhání bylo penále určeno, může Komise definitivní částku penále snížit oproti původnímu rozhodnutí, kterým bylo uloženo. Komise může penále i prominout.

5.   Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 stanoví Komise konečnou lhůtu v délce dvou týdnů, v níž má od dotyčných podniků nebo sdružení podniků obdržet chybějící tržní informace, a poskytne jim příležitost k vyjádření.

6.   Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc k soudnímu přezkumu pokut nebo penále uložených Komisí v plné jurisdikci ve smyslu článku 261 Smlouvy o fungování Evropské unie. Může uloženou pokutu nebo penále zrušit, snížit nebo zvýšit.“

4)

V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„8.   Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle odstavců 2 až 5 poskytne Komise dotyčnému členskému státu příležitost vyjádřit se k informacím obdrženým Komisí a poskytnutým dotyčnému členskému státu v souladu s čl. 6a odst. 3 ve lhůtě, jež obvykle nepřesáhne jeden měsíc.

9.   Komise nepoužije důvěrné informace od respondentů, které nemohou být sloučeny nebo jinak anonymizovány, v žádném rozhodnutí přijatém podle odstavců 2 až 5, pokud nezískala jejich souhlas ke sdělení těchto informací dotyčnému členskému státu. Komise může přijmout odůvodněné rozhodnutí, které oznámí dotyčnému podniku nebo sdružení podniků a ve kterém uvede svůj poznatek, že informace poskytnuté respondentem a označené jako důvěrné nejsou chráněny, a stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí mohou být tyto informace zveřejněny. Uvedená lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc.

10.   Komise vezme náležitě v úvahu oprávněné zájmy podniků na ochraně jejich obchodního tajemství a dalších důvěrných informací. Podnik nebo sdružení podniků, které poskytly informace podle článku 6a a které nejsou příjemci dotyčné státní podpory, mohou požádat z důvodu možné újmy o utajení totožnosti před dotyčným členským státem.“

5)

V článku 10 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Aniž je dotčen článek 20, může Komise z vlastního podnětu přezkoumat informace z jakéhokoli zdroje týkající se údajné protiprávní podpory.

Komise přezkoumá bez zbytečného prodlení veškeré stížnosti podané zúčastněnou stranou podle čl. 20 odst. 2 a zajistí, aby byl o postupu a výsledku přezkumu dotyčný členský stát pravidelně a v plném rozsahu informován.

2.   V případě nutnosti si Komise vyžádá informace od dotyčného členského státu. Ustanovení čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 a 2 se použijí obdobně.

Po zahájení formálního vyšetřovacího řízení může Komise rovněž požádat o informace kterýkoli jiný členský stát, podnik nebo sdružení podniků v souladu s články 6a a 6b, které se použijí obdobně.“

6)

Za článek 14 se vkládá nový název kapitoly, který zní:

„KAPITOLA IIIa

PROMLČECÍ LHŮTY“.

7)

Název článku 15 se nahrazuje tímto:

„Promlčecí lhůta pro navrácení podpory“.

8)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 15a

Promlčecí lhůta pro ukládání pokut a penále

1.   Pravomoci svěřené Komisi článkem 6b podléhají promlčecí lhůtě tří let.

2.   Lhůta stanovená v odstavci 1 začíná běžet dnem, kdy došlo k protiprávnímu jednání uvedenému v článku 6b. V případě trvajícího nebo opakovaného protiprávního jednání však začíná lhůta běžet dnem, kdy bylo ukončeno.

3.   Jakékoli opatření, které Komise přijme za účelem vyšetřování nebo řízení v souvislosti s protiprávním jednáním uvedeným v článku 6b, přerušuje běh promlčecí lhůty pro uložení pokuty nebo penále s účinkem ode dne, kdy je opatření oznámeno dotyčnému podniku nebo sdružení podniků.

4.   Po každém přerušení začíná promlčecí lhůta běžet znovu. Promlčení lhůta však uplyne nejpozději dnem, kdy uplyne šest let, aniž by Komise uložila pokutu nebo penále. Uvedená lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou promlčecí lhůta neběží podle odstavce 5.

5.   Promlčecí lhůta pro uložení pokuty nebo penále neběží po dobu, kdy je rozhodnutí Komise předmětem řízení u Soudního dvora Evropské unie.

Článek 15b

Promlčecí lhůta pro vymáhání pokut a penále

1.   Pravomoc Komise vymáhat rozhodnutí přijatá podle článku 6b se promlčuje po pěti letech.

2.   Promlčecí lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem, kdy rozhodnutí přijaté podle článku 6b nabude právní moci.

3.   Promlčecí lhůta uvedená v odstavci 1 se přerušuje:

a)

oznámením rozhodnutí, kterým se mění původní částka pokuty nebo penále nebo kterým se zamítá žádost o takovou změnu;

b)

každým úkonem Komise nebo členského státu jednajícího na žádost Komise, jehož cílem je vymáhat platbu pokuty nebo pravidelného penále.

4.   Po každém přerušení začíná promlčecí lhůta běžet znovu.

5.   Promlčecí lhůta pro vymáhání pokut nebo penále uvedená v odstavci 1 neběží po dobu, kdy:

a)

běží lhůta pro zaplacení poskytnutá respondentovi;

b)

je vymáhání platby pozastaveno rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie.“

9)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Zneužití podpory

Aniž je dotčen článek 23, může Komise v případech zneužití podpory zahájit formální vyšetřovací řízení podle čl. 4 odst. 4. Články 6, 6a, 6b, 7, 9 a 10, čl. 11 odst. 1 a články 12 až 15 se použijí obdobně.“

10)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každá zúčastněná strana může podat stížnost s cílem informovat Komisi o každé údajné protiprávní podpoře a o každém údajném zneužití podpory. Za tímto účelem zúčastněná strana řádně vyplní formulář, který byl stanoven v prováděcím předpise uvedeném v článku 27, a uvede v něm všechny povinné požadované informace.

Pokud se Komise na základě prvního posouzení domnívá, že zúčastněná strana nesplňuje povinný formulář pro stížnosti nebo neposkytuje po skutkové a právní stránce dostatečné důvody, jež by doložily existenci protiprávní podpory nebo zneužití podpory, zúčastněnou stranu o tom uvědomí a vyzve ji, aby předložila připomínky ve stanovené lhůtě, která obvykle nepřesáhne jeden měsíc. Pokud zúčastněná strana ve stanovené lhůtě své stanovisko nevyjádří, stížnost se považuje za staženou. V případě, že je stížnost považována za staženou, informuje o tom Komise dotyčný členský stát.

Komise zašle stěžovateli kopii rozhodnutí v případu, kterého se daná stížnost týkala.“

11)

Za článek 20 se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA VIa

ŠETŘENÍ HOSPODÁŘSKÝCH ODVĚTVÍ A NÁSTROJŮ PODPORY

Článek 20a

Šetření hospodářských odvětví a nástrojů podpory

1.   Pokud dostupné informace opodstatňují důvodné podezření, že opatření státní podpory v konkrétním odvětví nebo na základě konkrétního nástroje podpory mohou závažně omezit nebo narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu v několika členských státech nebo že stávající podpory v rámci konkrétního odvětví v několika členských státech nejsou nebo přestaly být slučitelné s vnitřním trhem, může Komise provést v různých členských státech šetření určitého hospodářského odvětví nebo využití určitého nástroje podpory. V jeho průběhu si může vyžádat od členských států nebo dotyčných podniků či sdružení podniků informace nezbytné pro použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, přičemž náležitě zohlední zásadu přiměřenosti.

Ve všech žádostech o informace zaslaných podle tohoto článku uvede Komise důvody šetření a výběru příjemců.

Komise zveřejní zprávu o výsledcích svého šetření určitých hospodářských odvětví nebo určitých nástrojů podpory v různých členských státech a vyzve členské státy a všechny dotyčné podniky nebo sdružení podniků k podání připomínek.

2.   Informace získané odvětvovými šetřeními mohou být využity v řízeních podle tohoto nařízení.

3.   Články 5, 6a a 6b se použijí obdobně.“

12)

Za článek 23 se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA VIIa

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI SOUDY

Článek 23a

Spolupráce s vnitrostátními soudy

1.   Pro účely použití čl. 107 odst. 1 a článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie mohou soudy členských států požádat Komisi, aby jim zaslala informace, které má k dispozici, nebo stanovisko v otázkách týkajících se používání pravidel státní podpory.

2.   V případech, kdy to vyžaduje jednotné používání čl. 107 odst. 1 nebo článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, může Komise z vlastního podnětu předkládat soudům členských států, které jsou příslušné pro uplatňování pravidel státní podpory, písemné připomínky. Se svolením dotyčného soudu může překládat rovněž ústní vyjádření.

Před formálním předložením svých připomínek informuje Komise o tomto záměru dotyčný členský stát.

Komise může výlučně pro účely přípravy svých připomínek požádat příslušný soud členského státu, aby jí zaslal dokumenty, jež má k dispozici a jež jsou pro ni k posouzení věci nezbytné.“

13)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Příjemce rozhodnutí

1.   Rozhodnutí přijatá podle čl. 6a odst. 7, čl. 6b odst. 1 a 2 a čl. 7 odst. 9 jsou určena dotyčnému podniku či sdružení podniků. Komise toto rozhodnutí bezodkladně oznámí příjemci a poskytne mu příležitost, aby jí oznámil, které informace považuje za předmět profesního tajemství.

2.   Veškerá další rozhodnutí Komise přijatá podle kapitol II, III, IV, V a VII jsou určena dotyčnému členskému státu. Komise je bezodkladně oznámí dotyčnému členskému státu a poskytne mu příležitost, aby jí oznámil, které informace považuje za předmět profesního tajemství.“

14)

V článku 26 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie rozhodnutí přijatá podle čl. 6b odst. 1 a 2.“

15)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Prováděcí předpisy

Komise je v souladu s postupem podle článku 29 oprávněna přijmout prováděcí předpisy týkající se:

a)

formy, obsahu a jiných podrobností oznámení;

b)

formy, obsahu a jiných podrobností výročních zpráv;

c)

formy, obsahu a jiných podrobností stížností podávaných v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 20 odst. 2;

d)

podrobností o lhůtách a počítání lhůt a

e)

úrokové sazby podle čl. 14 odst. 2.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Sdělení Komise Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 735/2013

ze dne 30. července 2013,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 4. února 2011 přijala nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Je třeba nahradit údaje týkající se tří osob uvedených na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů obsaženém v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 a uvést nové odůvodnění jejich zařazení na seznam.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Údaje týkající se následujících osob uvedených na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů obsaženém v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 se nahrazují těmito údaji:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabze v Libyi dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inèsy LEJRIOVÉ, pobývající na adrese Résidence de l’Étoile du Nord – suite B – 7. patro, byt č. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (je to bývalý generální ředitel Société Tunisienne de Banque a bývalý generální ředitel Banque Nationale Agricole) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem přímého či nepřímého zvýhodnění jiné osoby, v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda, a v souvislosti se spoluúčastí při zpronevěře tuniských veřejných finančních prostředků veřejným činitelem (bývalým prezidentem bin Alím).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsafy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob a v souvislosti se spoluúčastí při zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/25


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 736/2013

ze dne 17. května 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o trvání pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 528/2012 stanoví, že se pokračuje v provádění pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek používaných v biocidních přípravcích, který byl zahájen v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (2).

(2)

V čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012 se stanoví, že pracovní program má být dokončen do 14. května 2014.

(3)

Podle posledních odhadů Komise, jež byly uvedeny ve sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajícím se postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (3), bude přezkum všech stávajících účinných látek používaných v biocidních přípravcích dokončen nejdříve k 31. prosinci 2024.

(4)

Je proto vhodné pracovní program do uvedeného data prodloužit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Komise pokračuje v provádění pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek, jejž zahájila v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES, s cílem dokončit jej do 31. prosince 2024. Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 83, pokud jde o provádění pracovního programu a bližší stanovení souvisejících práv a povinností příslušných orgánů a účastníků programu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(3)  KOM(2011) 498 v konečném znění.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 737/2013

ze dne 30. července 2013

o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (1), a zejména na články 4, 5 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 (2) stanoví pravidla pro vypracování, výběr, provádění, financování a kontroly informačních a propagačních opatření stanovených v nařízení (ES) č. 3/2008.

(2)

Seznam témat a produktů, u kterých lze provést opatření na vnitřním trhu v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 3/2008, je uveden v příloze I části A nařízení (ES) č. 501/2008 a seznam produktů, na které by se mohly vztahovat propagační opatření ve třetích zemích v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 3/2008, je uveden v části A přílohy II nařízení (ES) č. 501/2008. Tyto seznamy jsou revidovány každé dva roky.

(3)

Pokyny, na něž odkazuje čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 3/2008, jsou uvedeny v části B přílohy I nařízení (ES) č. 501/2008.

(4)

S ohledem na krizi v odvětví skopového masa a s cílem zvýšit povědomí v souvislosti se skopovým masem a jeho výrobou a spotřebou by oborové a mezioborové organizace v daném odvětví měly mít možnost získat od Unie v rámci spolufinancování finanční prostředky na informační a propagační programy pro generické skopové maso pocházející z Unie.

(5)

Nepovinné údaje o jakosti, zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (3), představují druhý stupeň režimů jakosti, které vytvářejí přidanou hodnotu. Mohou být sdělovány na vnitřním trhu a týkat se zvláštních horizontálních charakteristik jedné či více kategorií produktů, způsobů hospodaření nebo zpracování, jimiž se vyznačují určité oblasti. S cílem dosáhnout plné dostupnosti propagačních programů na vnitřním trhu pro všechny stávající režimy jakosti by produkty, na něž se vztahuje režim nepovinných údajů o jakosti, měly být zahrnuty jako způsobilé produkty společně s produkty, na které se vztahují režimy pro chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS).

(6)

Důvody k udělení statutu způsobilosti pro drůbeží maso již neplatí, neboť období následující po krizi způsobené ptačí chřipkou bylo dostatečně dlouhé pro obnovení důvěry spotřebitelů. Odkazy na drůbeží maso by proto měly být zrušeny.

(7)

Při výběru třetích zemí, jež mají být zařazeny do části B přílohy II nařízení (ES) č. 501/2008, je nutno přihlédnout k trhům třetích zemí, na nichž existuje skutečná nebo potenciální poptávka. Vzhledem k neustále rostoucí spotřebě zemědělských produktů Unie, jejich potenciálu i zájmu o ně, jakož i vzhledem k dalšímu dosahu programů Unie a projektů spolupráce je třeba zvážit v nových zemích a oblastech způsobilost trhů k propagačním programům.

(8)

Chorvatsko by v souvislosti s přistoupením k Unii dne 1. července 2013 mělo být odstraněno ze seznamu způsobilých třetích zemí.

(9)

Nařízení (ES) č. 501/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 501/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 147, 6.6.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 501/2008 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Část A. „Seznam témat a produktů“ se mění takto:

i)

třináctá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

produkty, na něž se vztahují režimy pro chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) nebo režimy nepovinných údajů o jakosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1)

(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.“"

ii)

patnáctá odrážka se zrušuje

iii)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

skopové maso“

b)

Část B. „Hlavní směry“ se mění takto:

i)

v pokynech pro „ČERSTVÉ, CHLAZENÉ NEBO MRAZENÉ MASO VYPRODUKOVANÉ V SOULADU S REŽIMEM JAKOSTI SPOLEČENSTVÍ NEBO VNITROSTÁTNÍM REŽIMEM JAKOSTI“, se v bodu 2. „Cíle“ slova „CHOP/CHZO/ZTS a ekologické zemědělství“ nahrazují slovy „CHOP/CHZO/ZTS, nepovinné údaje o jakosti a ekologické zemědělství“

ii)

pokyny pro „PRODUKTY S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM PŮVODU (CHOP), CHRÁNĚNÝM ZEMĚPISNÝM OZNAČENÍM (CHZO) NEBO OZNAČENÍM ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY (ZTS)“ se nahrazují tímto:

„PRODUKTY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ REŽIMY PRO CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU (CHOP), CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ (CHZO), ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY (ZTS) NEBO REŽIMY NEPOVINNÝCH ÚDAJŮ O JAKOSTI V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) č. 1151/2012

1.   Celkový rozbor situace

V rámci provádění části společné zemědělské politiky nazvané „jakost“ se systém Unie na ochranu názvů produktů podle nařízení (EU) č. 1151/2012 stal prioritou. Proto je třeba i nadále vynakládat úsilí na kampaně, jejichž cílem je přiblížit označení, produkty, na něž se vztahují chráněná označení, a nepovinné údaje o jakosti všem případným aktérům, kteří se podílejí se na produkci, přípravě, uvádění na trh a spotřebě těchto produktů.

2.   Cíle

Informační a propagační kampaně by se neměly omezovat na jedno označení nebo na úzký okruh označení produktů, ale zaměřit se spíše na skupiny označení nebo určité kategorie produktů, případně na produkty vytvořené v jednom či více regionech nebo v jednom či více členských státech.

Cílem těchto kampaní by mělo být:

poskytovat úplné informace o obsahu, fungování a unijní povaze režimů, a zejména o jejich dopadu na obchodní hodnotu produktů s chráněným označením nebo nepovinnými údaji o jakosti, které jsou uvedenými režimy chráněné hned po svém zápisu,

rozvíjet povědomí o symbolech Unie pro produkty, na které se vztahují režimy pro CHOP/CHZO/ZTS nebo režimy nepovinných údajů o jakosti, u spotřebitelů, distributorů a odborníků v potravinářské oblasti,

motivovat sdružení producentů a zpracovatelů, která se na těchto režimech ještě nepodílí, k zápisu názvu produktů, které splňují základní požadavky, a k používání nepovinných údajů o jakosti,

motivovat sdružení producentů a zpracovatelů, která se na režimech ještě nepodílí, aby se podílela na výrobě produktů nesoucích zapsaná označení tím, že splní schválené specifikace a požadavky na kontrolu stanovené pro jednotlivá chráněná označení,

podněcovat poptávku po dotyčných produktech informováním spotřebitelů a distributorů o existenci, významu a výhodách režimů a dále o logu, podmínkách pro zápis označení, o příslušných kontrolách a systému vysledovatelnosti.

3.   Cílové skupiny

producenti a zpracovatelé,

distributoři (velkododavatelé, velkoobchodníci, maloobchodní prodej, dodavatelé jídel na objednávku, jídelny, restaurace),

spotřebitelé a sdružení spotřebitelů,

osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění.

4.   Hlavní poselství

určité vlastnosti produktů s chráněným označením závisí na jejich zeměpisném původu; u produktů s označením CHOP jsou jakost a vlastnosti produktů převážně nebo úplně vázané na zvláštní zeměpisné prostředí, včetně s ním souvisejících přírodních a lidských faktorů. Pokud jde o CHZO, týkají se tato označení produktů, jejichž jakost nebo zvláštní pověst lze přičíst zeměpisnému původu; je proto třeba stanovit zeměpisnou vazbu alespoň v jedné fázi (produkce, zpracování nebo příprava),

produkty s označením ZTS mají specifické vlastnosti vyplývající ze zvláštnosti tradičního způsobu produkce nebo z použití tradičních surovin,

loga, která Unie používá pro CHOP, CHZO a ZTS, jsou symboly, které se v celé Unii chápou jako označení produktů odpovídajících specifickým podmínkám produkce, které se váží k jejich zeměpisnému původu nebo tradici a které podléhají kontrolám,

nepovinné údaje o jakosti se týkají určité vlastnosti jedné nebo více kategorií produktů nebo charakteristiky produkce či zpracování ve specifických oblastech,

používáním nepovinných údajů o jakosti se oproti produktům podobného typu vytváří přidaná hodnota produktu,

nepovinné údaje o jakosti mají unijní rozměr,

ukázka několika produktů, na které se vztahují režimy pro CHOP, CHZO, ZTS nebo režimy nepovinných údajů o jakosti jako příklad možnosti obchodního rozvoje produktů, jejichž označení je zapsáno v ochranných režimech,

tyto ochranné režimy podporují kulturní dědictví Unie, rozmanitost zemědělské produkce a zachování přírodního prostředí.

5.   Hlavní nástroje

Internet a další elektronické prostředky,

komunikace se sdělovacími prostředky (specializovaný tisk, ženský tisk, kulinářské časopisy),

kontakty se sdruženími spotřebitelů,

informace a předvádění v místech prodeje,

audiovizuální komunikační prostředky (cílené televizní spoty atd.),

tištěná dokumentace (prospekty, brožurky atd.),

účast na veletrzích a výstavách,

informační a vzdělávací semináře a akce přibližující fungování režimů Unie pro CHOP, CHZO, ZTS nebo režimů nepovinných údajů o jakosti.

6.   Délka a rozsah programů

Dvanáct až třicet šest měsíců, přičemž se upřednostní víceleté programy, jejichž cíle a strategie jsou v každé fázi jasně stanoveny.“

iii)

pokyny pro „drůbeží maso“ se zrušují

iv)

vkládají se nové pokyny pro „skopové maso“, které znějí:

„SKOPOVÉ MASO

1.   Celkový rozbor situace

Odvětví skopového masa je velmi citlivým odvětvím, které prochází krizí: spotřeba a produkce skopového masa i jeho ceny klesají, zatímco náklady (zavedení elektronické identifikace, ceny krmiv, tradiční výroba ve formě sezónního přesunu zvířat na jiné pastviny) se zvyšují. Vedle toho se zvyšují dodávky skopového masa ze třetích zemí. Vzhledem ke snižující se ziskovosti jsou mnozí výrobci nuceni produkci ukončit, což může mít negativní vliv na rozmanitost nabídky masa v Unii a na další vylidňování venkova. Skopové maso je důležitou součástí kulinářského dědictví v Unii a jeho produkce hraje s ohledem na ochranu krajiny a sociálně-ekonomické dopady zvláštní úlohu zejména v oblastech s obtížnými podmínkami pro zemědělské využívání.

2.   Cíle

zvýšit povědomí cílových skupin o jakosti a podmínkách udržitelné produkce skopového masa a zvláštní úloze, kterou hraje v kulinářském dědictví v Unii,

zvýšit spotřebu skopového masa.

3.   Cílové skupiny

producenti a zpracovatelé,

distributoři (velkododavatelé, velkoobchodníci, maloobchodní prodej, dodavatelé jídel na objednávku, jídelny, restaurace),

spotřebitelé (především mladí lidé ve věku 18 až 40 let) a sdružení spotřebitelů,

osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění, novináři, odborníci z oboru gastronomie.

4.   Hlavní poselství

produkce šetrná k životnímu prostředí a tradiční výrobní postupy,

vysledovatelnost (elektronická identifikace),

označování masa umožňuje spotřebiteli určit původ a vlastnosti produktů,

informovat spotřebitele o rozmanitosti a organoleptických a nutričních vlastnostech skopového masa,

pokyny k používání, recepty,

informační a propagační kampaně se omezují na produkty pocházející z Unie.

5.   Hlavní nástroje

Internet a další elektronické prostředky,

propagace v místech prodeje (ochutnávky, recepty, šíření informací),

kontakty s tiskem a styk s veřejností (setkání, účast na veletrzích atd.),

propagace (nebo propagační úvodníky) v tisku,

audiovizuální komunikační prostředky (televize a rozhlas),

účast na veletrzích,

jiné nástroje.

6.   Délka a rozsah programů

Dvanáct až třicet šest měsíců, přičemž se upřednostní víceleté programy, jejichž cíle a strategie jsou v každé fázi jasně stanoveny a které jsou organizovány dvěma nebo několika členskými státy a prováděny alespoň na dvou nových trzích.“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

Část A. „SEZNAM PRODUKTŮ, NA KTERÉ BY SE MOHLA VZTAHOVAT PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ“ se mění takto:

i)

jedenáctá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

produkty, na než se vztahují režimy pro chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012“

ii)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

skopové maso“

b)

Část B. „SEZNAM TŘETÍCH TRHŮ, V NICHŽ LZE PROVÁDĚT PROPAGAČNÍ AKCE“ se mění takto:

i)

Oddíl A. „Země“ se mění takto:

odrážky uvádějící Jižní Afriku a Chorvatsko se zrušují

doplňují se nové odrážky, které znějí:

„—

Albánie

Arménie

Ázerbajdžán

Bělorusko

Gruzie

Kazachstán

Moldavsko

Uzbekistán“

ii)

Oddíl B. „Zeměpisné oblasti“ se mění takto:

odrážka uvádějící severní Afriku se zrušuje,

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

Afrika“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12.

Produkty, na než se vztahují režimy pro chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), zaručené tradiční speciality nebo režimy nepovinných údajů o jakosti v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012: 3 miliony EUR“

b)

bod 15 se zrušuje

c)

doplňuje se nový bod 16, který zní:

„16.

skopové maso: p.m.“31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 738/2013

ze dne 30. července 2013,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání některých přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti změněn v souladu s jednotným postupem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2).

(3)

Žádost o povolení týkající se používání několika přídatných látek v analozích výrobků z ryb na bázi mořských řas byla podána 1. února 2011 a byla zpřístupněna členským státům.

(4)

Analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas se získávají z výtažků z mořských řas, které představují zhruba 85 % výrobku. Dalšími složkami jsou voda, koření a povolené přídatné látky. Analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas spadají do kategorie 04.2.4.1 „Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů“ podle části D seznamu potravinářských přídatných látek Unie, který je uveden v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(5)

Poněvadž tyto výrobky nejsou vzhledově přitažlivé, je nutné použití některých potravinářských barviv. Nutné je také použití sladidel z důvodu úpravy chuti, snížení hořkosti a rovněž proto, že použití cukrů by omezilo mikrobiologickou stabilitu a skladovatelnost těchto výrobků. Jako stabilizátory a antioxidanty jsou nezbytné také další požadované přídatné látky.

(6)

Analogy výrobků z ryb na bázi mořských řas jsou především určeny k použití jako obloha nebo ozdoba jídel namísto jiker. Zvýšená expozice z důvodu použití těchto přídatných látek by tudíž ve srovnání s jejich použitím v jiných potravinách byla zanedbatelná a pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Je proto vhodné povolit použití některých barviv, sladidel, antioxidantů a stabilizátorů v analozích výrobků z jiker.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení používání kurkuminu (E 100), riboflavinů (E 101), košenily, kyseliny karmínové, karmínů (E 120), měďnatých komplexů chlorofylů a chlorofylinů (E 141), karamelu (E 150a), rostlinné uhlíkové černě (E 153), karotenů (E 160a), paprikového extraktu, kapsanthinu, kapsorubinu (E 160c), β-apo-8′-karotenalu (C 30) (E 160e), betalainové červeně, betaninu (E 162), anthokyanů (E 163), oxidu titaničitého (E 171), oxidů a hydroxidů železa (E 172), výtažků z rozmarýnu (E 392), kyseliny fosforečné – fosfátů – di- tri- a polyfosfátů (E 338–452) a sacharinu a jeho sodných, draselných a vápenatých solí (E 954) v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat Evropský úřad pro bezpečnost potravin o stanovisko.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se kategorie potravin 04.2.4.1 „Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů“ mění takto:

1)

V číselném pořadí se vkládají tyto položky:

 

„E 100

Kurkumin

50

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 101

Riboflaviny

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

100

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 150a

Karamel

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 160a

Karoteny

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 160e

β-apo-8’-karotenal (C30)

100

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 171

Oxid titaničitý

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

quantum satis

 

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 338–452

Kyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty

1 000

(1) (4)

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 392

Výtažky z rozmarýnu

200

(46)

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas

 

E 954

Sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli

50

(52)

pouze analogy výrobků z jiker na bázi mořských řas“

2)

Za poznámku (34) se vkládá následující poznámka:

„(46):

Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.“


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 739/2013

ze dne 30. července 2013,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro potravinářské přídatné látky obsahující rostlinné steroly bohaté na stigmasterol

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a na článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Tyto seznamy mohou být aktualizovány v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise nebo na základě podání žádosti.

(4)

Žádost o povolení použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení byla podána dne 11. února 2011 a byla dána dispozici členským státům.

(5)

Použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru, nukleačního činidla ledu, je potřebné z technologického hlediska k vytvoření a zachování přítomnosti disperze ledu v řadě alkoholických koktejlů ke zmražení. Tyto výrobky spotřebitel kupuje v tekutém stavu a tím, že je uloží do mrazáku, z nich vytvoří polomražený nápoj. Rostlinné steroly bohaté na stigmasterol po přidání do koktejlů jako nukleační činidlo (stabilizátor) ledu zajišťují, aby koktejly v mrazáku spotřebitele zmrzly a vytvořily tak dostatečně polomražený nápoj. Bez použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol může docházet k přechlazení nápoje a nelze zaručit vytvoření ledu, což by znamenalo vadu výrobku.

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna vyžádat si stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(7)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhodnotil bezpečnost rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol při použití jako potravinářské přídatné látky v alkoholických koktejlech ke zmražení a vyjádřil své stanovisko dne 14. května 2012 (4). Úřad je toho názoru, že toxikologické údaje o rostlinných sterolech bohatých na stigmasterol, které jsou k dispozici, nejsou dostatečné pro stanovení přijatelného denního přívodu. Na základě dostupných údajů však EFSA došel k závěru, že navrhované použití ani úrovně použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení nejsou důvodem k obavám. Úřad má dále za to, že průměrný denní přívod vzhledem k odhadované expozici rostlinným sterolům ze všech zdrojů (např. z nových použití, z přírodních zdrojů a z přidání jakožto nové složky potravin) nepřekročí 3 g/den.

(8)

Je proto vhodné povolit použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení a přidělit této přídatné látce číslo E 499.

(9)

Fytosteroly, fytostanoly a jejich estery byly již dříve hodnoceny několika vědeckými orgány, včetně Vědeckého výboru pro potraviny, Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a jsou schváleny pro použití v různých potravinách v Unii pro přívod v množství do 3 g/den Tyto látky se používají jako nové složky potravin s cílem pomoci osobám trpícím hypercholesterolémií snižovat hladinu LDL-cholesterolu v krvi.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly a/nebo estery fytostanolů (5) stanoví povinné údaje týkající se označování těchto potravin jako doplnění údajů, které jsou uvedeny v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (6). Tyto požadavky na označování se týkají účinků fytosterolů, esterů fytosterolů a/nebo esterů fytostanolů na hladinu cholesterolu v krvi.

(11)

Jelikož úrovně rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol pro zamýšlené použití v alkoholických nápojích nejsou dostatečné k tomu, aby ovlivnily hladinu cholesterolu v krvi, měly by být alkoholické nápoje ke zmražení obsahující rostlinné steroly bohaté na stigmasterol vyňaty z povinnosti dodržovat požadavky na označování stanovené nařízením (ES) č. 608/2004.

(12)

Specifikace pro rostlinné steroly bohaté na stigmasterol by měly být zahrnuty do nařízení (EU) č. 231/2012.

(13)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se ve svém stanovisku k bezpečnosti rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol ze 14. května 2012 zabýval specifikacemi této přídatné látky, jak je poskytl žadatel a jak jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení. Úřad došel k závěru, že tyto specifikace jsou založeny na specifikacích, které pro fytosteroly a fytostanoly a jejich estery stanovil Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (7), a z výsledků analýzy rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol vyplývá, že výrobním procesem vzniká produkt, který stabilně odpovídá navrhovaným specifikacím.

(14)

Při aktualizaci specifikací stanovených v nařízení (EU) č. 231/2012 je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické metody pro přídatné látky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius a které určil Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky.

(15)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); vědecké stanovisko k bezpečnosti rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako přídatné látky. EFSA Journal 2012; 10(5):2659.

(5)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 44.

(6)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7)  Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky, 2008. Fytosteroly, fytostanoly a jejich estery. Obsaženo v publikaci Compendium of Food Additive Specifications. Vypracováno na 69. zasedání JECFA (2008), FAO JECFA Monographs 5.


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V části B bodu 3 se za položku E 495 vkládá tato položka pro E 499:

„E 499

Rostlinné steroly bohaté na stigmasterol“

2)

Část E, kategorie potravin 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %“ se mění takto:

a)

za položku pro E 481–482 se vkládají tyto položky pro E 499:

 

„E 499

Rostlinné steroly bohaté na stigmasterol

80

(80)

Pouze do alkoholických koktejlů ke zmražení na bázi vody.

 

E 499

Rostlinné steroly bohaté na stigmasterol

800

(80)

Pouze do alkoholických koktejlů ke zmražení na bázi smetany.“

b)

doplňuje se nová poznámka pod čarou, která zní:

„(80):

Požadavky na označování stanovené nařízením Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 44) nejsou použitelné.“


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro E 495 vkládá tato položka pro E 499:

E 499 ROSTLINNÉ STEROLY BOHATÉ NA STIGMASTEROL

Synonyma

 

Definice

Rostlinné steroly bohaté na stigmasterol se získávají ze sójových bobů a z chemického hlediska jsou definovány jako jednoduché směsi, které obsahují nejméně 95 % rostlinných sterolů (stigmasterol, β-sitosterol, kampesterol a brasikasterol), přičemž stigmasterol v rostlinných sterolech bohatých na stigmasterol tvoří nejméně 85 %.

Einecs

 

Chemický název

 

Stigmasterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-ethyl-6-methyl-hept-3-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-ol

β-Sitosterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-ol

Kampesterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-dimethylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-ol

Brasikasterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-én-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-ol

Chemický vzorec

 

Stigmasterol

C29H48O

β-Sitosterol

C29H50O

Kampesterol

C28H48O

Brasikasterol

C28H46O

Relativní molekulová hmotnost

 

Stigmasterol

412,6 g/mol

β-Sitosterol

414,7 g/mol

Kampesterol

400,6 g/mol

Brasikasterol

398,6 g/mol

Obsah (výrobky obsahující pouze volné steroly a stanoly)

Ne méně než 95 % na celkové bázi volných sterolů/stanolů vztaženo na bezvodou bázi.

Popis:

Bílý až krémově bílý prášek, tablety nebo pastilky; bezbarvá až bledě žlutá kapalina.

Identifikace

 

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě. Fytosteroly a fytostanoly jsou rozpustné v acetonu a ethylacetátu.

Obsah stigmasterolu

Ne méně než 85 % (hmot.)

Jiné rostlinné steroly/stanoly: buď samostatně nebo v kombinaci, včetně brassikasterolu, kampestanolu, kampesterolu, Δ-7-kampesterolu, cholesterolu, chlerosterolu, sitostanolu a β-sitosterolu.

Ne více než 15 % (hmot.)

Čistota

 

Celkový obsah popela

Ne více než 0,1 %

Zbytková rozpouštědla

Etanol: Ne více než 5 000 mg/kg

Metanol: Ne více než 50 mg/kg

Obsah vody

Ne více než 4 % (Karl-Fischerova metoda)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

 

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 1 000 CFU/g

Kvasinky

Ne více než 100 CFU/g

Plísně

Ne více než 100 CFU/g

Escherichia coli

Ne více než 10 CFU/g

Salmonella spp.

Nepřítomná v 25 g“


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 740/2013

ze dne 30. července 2013

o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Kolumbie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2012/735/EU udělila Rada zmocnění k podpisu Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (dále jen „dohoda“) jménem Unie. Podle rozhodnutí 2012/735/EU se bude dohoda provádět prozatímně do dokončení postupů k jejímu uzavření. Tato dohoda se prozatímně uplatňuje od 1. srpna 2013.

(2)

Příloha II dohody se týká definice pojmu „původní produkty“ a způsobů správní spolupráce. Dodatek 2 A k uvedené příloze stanoví pro řadu produktů výjimky z pravidla původu stanoveného v dané příloze v rámci ročních kvót. Proto je nezbytné pro dovoz z Kolumbie stanovit podmínky pro používání uvedených výjimek.

(3)

Kvóty stanovené v dodatku 2 A k příloze II by Komise měla spravovat na základě pravidla „kdo dřív přijde, ten je dřív obsloužen“ v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(4)

Nárok na výhody plynoucí z celních koncesí by měl být podmíněn předložením příslušného dokladu o původu celním orgánům, jak je stanoveno v dohodě.

(5)

Jelikož dohoda nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013, mělo by se toto nařízení použít od téhož data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pravidlo původu stanovené v dodatku 2 A k příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (dále jen „dohoda“) se použije v rámci kvót uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Aby bylo možné využít výjimku stanovenou v článku 1, musí být k produktům uvedeným v příloze přiložen doklad o původu, jak je stanoveno v příloze II dohody.

Článek 3

Kvóty uvedené v příloze spravuje Komise v souladu s ustanoveními článků 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Kolumbie

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta na období

Objem roční kvóty

(v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.7140

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály

Od 1. srpna do 31. července

15 000

09.7141

6108 22 00

Dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované z chemických vláken

Od 1. srpna do 31. července

200

09.7142

6112 31

Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken

Od 1. srpna do 31. července

25

09.7143

6112 41

Dámské nebo dívčí plavky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken

Od 1. srpna do 31. července

100

09.7144

6115 10

Punčochové zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly), pletené nebo háčkované

Od 1. srpna do 31. července

25

09.7145

6115 21 00

Ostatní punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex, pletené nebo háčkované

Od 1. srpna do 31. července

40

09.7146

6115 22 00

Ostatní punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě 67 decitex nebo vyšší, pletené nebo háčkované

Od 1. srpna do 31. července

15

09.7147

6115 30

Ostatní dámské dlouhé punčochy nebo podkolenky, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex, pletené nebo háčkované

Od 1. srpna do 31. července

25

09.7148

6115 96

Ostatní, ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované

Od 1. srpna do 31. července

175

09.7161

7321

Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

Od 1. srpna do 31. července

20 000 kusů

09.7162

7323

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli

Od 1. srpna do 31. července

50 000

09.7163

7325

Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli

Od 1. srpna do 31. července

50 000


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 741/2013

ze dne 30. července 2013

o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Kolumbie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2012/735/EU Rada schválila podpis dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (dále jen „dohoda“) jménem Unie. Podle rozhodnutí 2012/735/EU se dohoda do dokončení postupů pro její uzavření provádí prozatímně. Tato dohoda se prozatímně provádí od 1. srpna 2013.

(2)

Pododdíl 1 oddílu B dodatku 1 k příloze I dohody se týká harmonogramu pro odstraňování cel EU u zboží pocházejícího z Kolumbie. U řady konkrétních produktů stanoví používání celních kvót. Je proto nutno otevřít celní kvóty pro tyto produkty.

(3)

Komise by měla celní kvóty spravovat podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Komise (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(4)

Podmínkou uplatnění nároku na celní koncese by v souladu s dohodou mělo být předložení příslušného dokladu o původu celním orgánům.

(5)

Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 927/2012 (4) obsahuje nové kódy KN, které se liší od těch, jež jsou uvedeny v dohodě. Nové kódy by proto měly být uvedeny v příloze tohoto nařízení.

(6)

Jelikož dohoda nabývá účinku dnem 1. srpna 2013, mělo by se toto nařízení použít od téhož data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro zboží pocházející z Kolumbie uvedené v příloze se otevírají celní kvóty Unie.

Článek 2

Cla platná pro dovoz zboží pocházejícího z Kolumbie uvedeného v příloze do Unie se v rámci příslušné celní kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení pozastavují.

Článek 3

Komise spravuje celní kvóty uvedené v příloze v souladu s ustanoveními článků 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 304, 31.10.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje prostřednictvím kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvótové období

Objem roční kvóty

(t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.7230

0201 30

0202 30

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vykostěné

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

2 334

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

6 160 (1)

09.7231

0711 51

Houby rodu Agaricus, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

42

2003 10

Houby rodu Agaricus, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

105 (2)

09.7232

2208 40 51

2208 40 99

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

625 hektolitrů (vyjádřeno ekvivalentem čistého alkoholu)

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

1 600 hektolitrů (vyjádřeno ekvivalentem čistého alkoholu) (3)

09.7233

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Kukuřice cukrová

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

84

2008 99 85

Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) jinak upravená nebo konzervovaná, bez přídavku alkoholu a bez přídavku cukru

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

210 (4)

09.7234

0403 10

Jogurt

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

42

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

105 (2)

09.7235

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

Třtinový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, jiné než surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

25 834 (vyjádřeno ekvivalentem surového cukru)

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

63 860 (vyjádřeno ekvivalentem surového cukru) (5)

09.7236

Ex17049099

Ostatní cukrovinky, neobsahující kakao, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

8 334

1806 10 30

1806 10 90

Kakaový prášek obsahující 65 % hmotnostních nebo více sacharózy nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

20 600 (6)

Ex18062095

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg, obsahující méně než 18 % hmotnostních kakaového másla a 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex19019099

Ostatní potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex20060031

Ex20060038

Ovoce (kromě tropického ovoce a zázvoru), zelenina, ořechy (kromě tropických ořechů), ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex20079110

Ex20079920

Ex20079931

Ex20079933

Ex20079935

Ex20079939

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex20 09

Ovocné šťávy (kromě rajčatové šťávy, šťáv z tropického ovoce a směsí šťáv z tropického ovoce) a zeleninové šťávy v hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté váhy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, obsahující 30 % hmotnostních nebo více přidaného cukru

 

 

Ex21011298

Ex21012098

Přípravky na bázi kávy, čaje nebo maté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex21069098

Ostatní potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

Ex33021029

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek používaných k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 0,5 % objemových, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

 

 

09.7237

0402 99

Mléko a smetana, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jiné než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

42

Od 1.1. do 31.12.2014 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

105 (2)


(1)  S každoročním nárůstem o 560 metrických tun od roku 2015.

(2)  S každoročním nárůstem o 5 metrických tun od roku 2015.

(3)  S každoročním nárůstem o 100 hektolitrů (vyjádřeno ekvivalentem čistého alkoholu) od roku 2015.

(4)  S každoročním nárůstem o 10 metrických tun od roku 2015.

(5)  S každoročním nárůstem o 1 860 metrických tun (vyjádřeno ekvivalentem surového cukru) od roku 2015.

(6)  S každoročním nárůstem o 600 metrických tun od roku 2015.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 742/2013

ze dne 30. července 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0707 00 05

TR

147,7

ZZ

147,7

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

78,1

BO

73,4

CL

73,3

TR

71,0

UY

86,6

ZA

93,5

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

221,6

MA

158,2

MX

242,3

TR

174,6

ZZ

187,4

0808 10 80

AR

135,2

BR

96,6

CL

121,1

CN

111,1

NZ

141,8

US

151,0

ZA

125,9

ZZ

126,1

0808 30 90

AR

96,7

CL

149,3

NZ

112,3

TR

161,6

ZA

109,6

ZZ

125,9

0809 10 00

TR

192,1

ZZ

192,1

0809 29 00

CA

303,6

TR

339,3

ZZ

321,5

0809 30

TR

147,1

ZZ

147,1

0809 40 05

BA

57,9

TR

115,1

XS

66,6

ZZ

79,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/49


SMĚRNICE KOMISE 2013/44/EU

ze dne 30. července 2013,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení drcených kukuřičných klasů jako účinné látky do příloh I a IA uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být posouzeny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje drcené kukuřičné klasy.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byly drcené kukuřičné klasy v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnoceny pro použití v typu přípravku 14, rodenticidy, podle přílohy V uvedené směrnice.

(3)

Řecko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 22. října 2009 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu spolu s doporučením v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise ve spolupráci s žadatelem. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci zasedání Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 21. září 2012 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z hodnotící zprávy vyplývá, že lze očekávat, že biocidní přípravky používané jako rodenticidy, které obsahují drcené kukuřičné klasy, splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, a proto se doporučuje zařadit drcené kukuřičné klasy pro použití v typu přípravku 14 do přílohy I uvedené směrnice. Toto doporučení je vhodné dodržovat.

(6)

Hodnotící zpráva rovněž dospěla k závěru, že lze předpokládat, že biocidní přípravky používané jako rodenticidy, které obsahují sušené kukuřičné klasy, v současné době představují pouze nízké riziko pro člověka, necílová zvířata a životní prostředí, zejména při použití, které bylo zkoumáno a podrobně popsáno v hodnotící zprávě, tedy při použití ve formě pelet v suchém prostředí. Zpráva proto doporučuje zařadit drcené kukuřičné klasy pro toto použití do přílohy IA směrnice 98/8/ES. Toto doporučení je vhodné dodržovat.

(7)

V souladu se současnou praxí a v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 98/8/ES je vhodné zařazení omezit na dobu deseti let.

(8)

Na úrovni Unie nebyly hodnoceny všechny možnosti použití a scénáře expozice. Je proto třeba požadovat, aby členské státy zhodnotily taková použití nebo scénáře expozice a taková rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni Unie, a při vydávání povolení přípravku se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem snížení zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.

(9)

Ustanovení této směrnice by měla být uplatňována souběžně ve všech členských státech, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky typu 14 s obsahem drcených kukuřičných klasů jako účinné látky na trhu Unie a aby se obecně usnadnilo řádné fungování trhu s biocidními přípravky.

(10)

Před zařazením účinné látky do přílohy I a přílohy IA směrnice 98/8/ES je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(11)

Po zařazení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(12)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením ze dne 28. září 2011 členských států a Komise ze dne 28. září 2011 (3) o informativních dokumentech zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu.

(14)

Výbor zřízený podle čl. 28 odst. 1 směrnice 98/8/ES nevydal k opatřením stanoveným touto směrnicí stanovisko, a Komise proto návrh týkající se těchto opatření předložila Radě a zaslala jej Evropskému parlamentu. Rada během dvouměsíční lhůty stanovené článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4) nerozhodla, a Komise proto návrh bez prodlení předložila Evropskému parlamentu. Evropský parlament proti opatření nevznesl během čtyř měsíců od výše uvedeného předání námitku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a IA směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 31. ledna 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. února 2015.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

1)

V příloze I směrnice 98/8/ES se doplňuje nový bod, který zní:

Č.

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3, jestliže se nepoužije jedna z výjimek uvedených v poznámce pod čarou k tomuto záhlaví (2)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (3)

„67

Drcené kukuřičné klasy

Nepřiděleno

1 000 g/kg

1. února 2015

31. ledna 2017

31. ledna 2025

14

Členské státy při posuzování žádosti o povolení pro přípravky v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, ta použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Unie.“

2)

V příloze IA směrnice 98/8/ES se doplňuje nový bod, který zní:

Č.

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (4)

„3

Drcené kukuřičné klasy

Nepřiděleno

1 000 g/kg

1. února 2015

31. ledna 2017

31. ledna 2025

14

Členské státy zajistí, aby registrace splňovala tuto podmínku:

Pro použití pouze ve formě pelet v suchém prostředí.“


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s článkem 11. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou látkou.

(2)  Pro přípravky obsahující více než jednu účinnou látku, na kterou se vztahuje čl. 16 odst. 2, je lhůtou k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 lhůta poslední účinné látky, která má být zařazena do této přílohy. U přípravků, pro které bylo první povolení uděleno později než 120 dnů před lhůtou k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 a byla podána úplná žádost o vzájemné uznání v souladu s čl. 4 odst. 1 do 60 dnů od udělení prvního povolení, se lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 vzhledem k uvedené žádosti prodlužuje na 120 dnů po datu obdržení úplné žádosti o vzájemné uznání. Pro přípravky, u nichž členský stát navrhl stanovení odchylky ze vzájemného uznávání v souladu s čl. 4 odst. 4, se lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 prodlužuje na třicet dnů po datu rozhodnutí Komise přijatého v souladu s čl. 4 odst. 4 druhým pododstavcem.

(3)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(4)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTÍ

31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2013/409/SZBP

ze dne 30. července 2013,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 31. ledna 2011 přijala rozhodnutí 2011/72/SZBP.

(2)

Je třeba nahradit údaje týkající se tří osob uvedených na seznamu osob a subjektů obsaženém v příloze rozhodnutí 2011/72/SZBP a uvést nové odůvodnění jejich zařazení na seznam.

(3)

Příloha rozhodnutí 2011/72/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/72/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. července 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.


PŘÍLOHA

Údaje týkající se následujících osob uvedených na seznamu osob a subjektů obsaženém v příloze rozhodnutí 2011/72/SZBP se nahrazují těmito údaji:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuniský státní příslušník, narozen v Sabze v Libyi dne 7. ledna 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inèsy LEJRIOVÉ, pobývající na adrese Résidence de l’Étoile du Nord – suite B – 7. patro, byt č. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (je to bývalý generální ředitel Société Tunisienne de Banque a bývalý generální ředitel Banque Nationale Agricole) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem přímého či nepřímého zvýhodnění jiné osoby, v souvislosti se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda, a v souvislosti se spoluúčastí při zpronevěře tuniských veřejných finančních prostředků veřejným činitelem (bývalým prezidentem bin Alím).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsafy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688.

Osoba je soudně vyšetřovaná tuniskými orgány v souvislosti s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele (bývalého prezidenta bin Alího) za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob a v souvislosti se spoluúčastí při zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí osoby, čímž státní správě vznikla škoda.


31.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/54


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. července 2013

o finančním příspěvku Unie na programy kontroly rybolovu členských států pro rok 2013

(oznámeno pod číslem C(2013) 4256)

(Pouze anglické, bulharské, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2013/410/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (1), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise v dopise ze dne 9. října 2012 vymezila prioritní oblasti, které mají být financovány Unií v rámci kontrolních programů v odvětví rybolovu. Tyto prioritní oblasti zahrnují zlepšení kontrolního systému členského státu, měření výkonu motoru a sledovatelnosti produktů rybolovu. Komise v dopise ze dne 14. května 2012 rovněž uvedla požadavky, které musí hospodářské subjekty a členské státy splnit při realizaci investic do projektů týkajících se sledovatelnosti.

(2)

Členské státy v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 861/2006 předložily Komisi své programy kontroly rybolovu na rok 2013 včetně žádostí o finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s prováděním projektů obsažených v daných programech.

(3)

Na tomto základě a vzhledem k rozpočtovým omezením byly v programech pro financování Unií zamítnuty žádosti týkající se neprioritních akcí, jako je instalace systémů automatické identifikace (AIS) na palubě rybářských plavidel, projekty odborné přípravy nesouvisející s nadcházejícím zdokonalením kontrolních systémů členských států, jakož i nákup nebo modernizace hlídkových plavidel a letadel, neboť se nezaměřovaly na prioritní oblasti.

(4)

Je vhodné určit maximální výši a sazbu finančního příspěvku Unie v rámci limitů stanovených článkem 15 nařízení (ES) č. 861/2006 a stanovit podmínky pro jeho poskytování.

(5)

U projektů týkajících se sledovatelnosti je třeba zajistit, aby byly vypracovány na základě mezinárodně uznaných norem, jak je požadováno v čl. 67 odst. 8 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (2).

(6)

Žádosti o finanční příspěvky Unie byly posouzeny z hlediska jejich souladu s pravidly stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku (3).

(7)

Komise posoudila projekty, jejichž náklady nepřesáhly 40 000 EUR bez DPH, a ponechala ty projekty, u nichž je spolufinancování Unií odůvodněno zdokonaleními, jež mají být uvedena do kontrolních systémů žádajících členských států.

(8)

S cílem podpořit investice do prioritních oblastí stanovených Komisí a s ohledem na negativní dopad finanční krize na rozpočty členských států by se měla na výdaje spojené s uvedenými prioritními oblastmi udělit vysoká sazba spolufinancování v rámci limitů stanovených v článku 15 nařízení (ES) č. 861/2006.

(9)

Aby automatická zařízení k určování polohy, jakož i elektronická záznamová zařízení a zařízení pro podávání zpráv na palubách rybářských plavidel byla způsobilá k poskytnutí příspěvku, měla by splňovat požadavky stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 404/2011.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se stanoví finanční příspěvek Unie pro rok 2013 na výdaje vzniklé členským státům v roce 2013 při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006.

Článek 2

Lhůta pro neproplacené závazky

Všechny platby, na které se vztahuje žádost o úhradu, provede dotyčný členský stát do 30. června 2017. Platby provedené členským státem po této lhůtě nejsou způsobilé k úhradě. Rozpočtové prostředky související s tímto rozhodnutím se zruší nejpozději do 31. prosince 2018.

Článek 3

Nové technologie a sítě informačních technologií

1.   Výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze I na vytvoření nových technologií a sítí výpočetní techniky určených k účinnému a bezpečnému shromažďování dat a jejich správě v souvislosti se sledováním a kontrolou rybolovných činností a dohledem nad nimi, jakož i na ověřování výkonu motoru jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 90 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

2.   Pokud jde o projekty týkající se sledovatelnosti, příspěvek Unie je omezen na 1 000 000 EUR u investic realizovaných orgány členských států a na 250 000 EUR v případě soukromých investic. Na členský stát a rozhodnutí o financování lze přijmout maximálně 2 projekty soukromého hospodářského subjektu. Celkový počet projektů týkajících se sledovatelnosti realizovaných soukromými hospodářskými subjekty se omezuje na osm na členský stát a na rozhodnutí o financování.

3.   Aby byly způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku podle odstavce 2, musí všechny projekty spolufinancované podle tohoto rozhodnutí splňovat požadavky stanovené nařízením Rady (EU) č. 1224/2009 (4) a prováděcím nařízením (EU) č. 404/2011.

4.   Jakékoli jiné výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze I jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Automatická zařízení k určování polohy

1.   Výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze II na nákup automatických zařízení k určování polohy, umožňujících střediskům pro sledování rybolovu dálkové sledování plavidel prostřednictvím systému sledování plavidel (VMS), a na jejich instalaci na rybářská plavidla jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 90 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

2.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 se vypočítá na základě ceny maximálně 2 500 EUR na plavidlo.

3.   Aby měla automatická zařízení k určování polohy nárok na příspěvek uvedený v odstavci 1, musí splňovat požadavky stanovené nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 (5).

Článek 5

Elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv

Výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze III na vývoj, nákup a instalaci součástí nutných pro elektronické záznamové systémy a systémy podávání zpráv (ERS) a výdaje na technickou podporu pro tyto součásti určené k účinné a bezpečné výměně údajů v souvislosti se sledováním a kontrolou rybolovných činností a dohledem nad nimi jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 90 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

Článek 6

Elektronická záznamová zařízení a zařízení pro podávání zpráv

1.   Výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze IV na nákup zařízení ERS, umožňujících plavidlům zaznamenávat data o rybolovných činnostech a podávat o nich elektronicky zprávy střediskům pro sledování rybolovu, a na instalaci uvedených zařízení na rybářská plavidla jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 90 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

2.   Aniž je dotčen odstavec 4 finanční příspěvek uvedený v příloze 1 se vypočítá na základě ceny maximálně 3 000 EUR na plavidlo.

3.   Aby zařízení ERS byla způsobilá k poskytnutí finančního příspěvku, musí splňovat požadavky stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 404/2011.

4.   V případě zařízení kombinujících funkce ERS a VMS, která splňují požadavky stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 404/2011, se finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 tohoto článku vypočítá na základě ceny maximálně 4 500 EUR na plavidlo.

Článek 7

Pilotní projekty

Výdaje spojené s projekty uvedenými v příloze V na pilotní projekty týkající se nových kontrolních technologií jsou způsobilé k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 % způsobilých výdajů v rámci maximálních částek stanovených v uvedené příloze.

Článek 8

Maximální příspěvek Unie

Maximální příspěvek Unie pro jednotlivé členské státy činí:

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Belgie

1 369 250

1 369 250

1 232 325

Bulharsko

15 339

15 339

13 805

Dánsko

6 801 633

5 226 502

4 691 350

Německo

17 502 400

4 291 800

3 794 200

Estonsko

280 000

280 000

252 000

Irsko

1 200 000

1 200 000

1 080 000

Řecko

1 370 029

1 370 029

1 153 026

Španělsko

12 186 266

9 137 042

7 562 370

Francie

5 373 796

5 363 796

4 811 416

Itálie

7 480 000

2 160 000

1 944 000

Kypr

600 000

600 000

540 000

Lotyšsko

192 735

192 735

173 462

Litva

389 539

389 539

350 585

Malta

1 375 002

1 228 802

636 605

Nizozemsko

3 264 205

2 389 410

2 142 252

Polsko

3 422 251

3 322 251

2 990 026

Portugalsko

1 608 900

703 500

633 150

Rumunsko

769 000

419 000

313 100

Slovinsko

315 100

293 400

241 500

Finsko

1 682 500

1 682 500

1 514 250

Švédsko

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Spojené království

1 039 444

1 039 444

816 423

Celkem

69 630 227

44 067 177

38 139 400

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, Dánskému království, Estonské republice, Finské republice, Francouzské republice, Irsku, Italské republice, Kyperské republice, Litevské republice, Lotyšské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Řecké republice, Republice Slovinsko, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republice Německo, Španělskému království a Švédskému království.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 97, 12.4.2007, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.


PŘÍLOHA I

NOVÉ TECHNOLOGIE A SÍTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Belgie

BE/13/01

240 000

240 000

216 000

BE/13/02

30 000

30 000

27 000

BE/13/03

30 000

30 000

27 000

BE/13/05

60 000

60 000

54 000

BE/13/06

30 000

30 000

27 000

BE/13/08

4 250

4 250

3 825

BE/13/09

825 000

825 000

742 500

Mezisoučet

1 219 250

1 219 250

1 097 325

Bulharsko

BG/13/01

15 339

15 339

13 805

Mezisoučet

15 339

15 339

13 805

Dánsko

DK/13/01

536 215

536 215

482 593

DK/13/03

402 161

402 161

361 945

DK/13/04

335 134

0

0

DK/13/05

268 107

268 107

241 297

DK/13/06

335 134

335 134

301 621

DK/13/07

536 215

0

0

DK/13/08

201 080

201 080

180 972

DK/13/09

134 054

134 054

120 648

DK/13/10

335 134

335 134

301 621

DK/13/11

402 161

402 161

361 945

DK/13/12

100 540

0

0

DK/13/13

134 054

0

0

DK/13/14

536 215

536 215

482 593

DK/13/15

201 080

0

0

DK/13/16

268 107

0

0

DK/13/17

1 125 000

1 125 000

1 000 000

DK/13/18

73 000

73 000

65 700

DK/13/19

275 000

275 000

247 500

DK/13/20

268 107

268 107

241 296

Mezisoučet

6 466 498

4 891 368

4 389 731

Německo

DE/13/09

60 000

60 000

54 000

DE/13/10

75 000

75 000

67 500

DE/13/12

90 000

90 000

81 000

DE/13/15

2 880 000

2 880 000

2 592 000

DE/13/14

170 000

170 000

153 000

DE/13/17

353 800

353 800

250 000

DE/13/18

110 000

110 000

99 000

DE/13/19

350 000

0

0

DE/13/20

95 000

0

0

DE/13/21

443 100

0

0

DE/13/22

650 000

0

0

DE/13/23

970 000

0

0

DE/13/24

275 000

0

0

DE/13/25

420 000

0

0

DE/13/26

250 000

0

0

DE/13/27

105 500

105 500

94 950

Mezisoučet

7 297 400

3 844 300

3 391 450

Řecko

EL/13/02

300 000

300 000

270 000

EL/13/03

200 000

200 000

100 000

EL/13/04

300 000

300 000

270 000

EL/13/05

50 000

50 000

45 000

EL/13/06

50 000

50 000

45 000

EL/13/08

169 694

169 694

152 724

EL/13/09

230 335

230 335

207 302

Mezisoučet

1 300 029

1 300 029

1 090 026

Irsko

IE/13/01

50 000

50 000

45 000

IE/13/02

50 000

50 000

45 000

Mezisoučet

100 000

100 000

90 000

Španělsko

ES/13/01

651 500

651 500

325 750

ES/13/02

205 971

205 971

185 374

ES/13/03

377 698

377 698

339 928

ES/13/04

252 976

252 976

227 678

ES/13/05

256 514

256 514

230 863

ES/13/06

527 423

527 423

474 680

ES/13/07

298 291

298 291

268 462

ES/13/09

353 996

353 996

318 596

ES/13/10

63 457

63 457

57 111

ES/13/11

72 922

72 922

65 630

ES/13/12

183 900

183 900

165 510

ES/13/13

215 814

215 814

194 233

ES/13/14

786 000

786 000

707 400

ES/13/15

186 567

186 567

167 910

ES/13/16

367 543

367 543

330 789

ES/13/17

186 754

186 754

168 079

ES/13/18

178 000

178 000

160 200

ES/13/20

115 000

115 000

103 500

ES/13/21

230 000

230 000

207 000

ES/13/22

142 400

0

0

ES/13/23

25 000

25 000

22 500

ES/13/24

90 000

90 000

81 000

ES/13/25

250 000

0

0

ES/13/27

160 000

0

0

ES/13/29

95 557

95 557

86 001

ES/13/30

95 410

95 410

85 869

ES/13/33

33 000

33 000

29 700

ES/13/34

54 000

54 000

48 600

ES/13/35

681 000

0

0

ES/13/36

780 000

0

0

ES/13/37

518 710

518 710

250 000

ES/13/39

258 000

258 000

232 200

ES/13/40

481 698

481 698

250 000

ES/13/41

379 119

263 294

236 966

Mezisoučet

9 554 220

7 424 995

6 021 529

Francie

FR/13/02

180 000

180 000

162 000

FR/13/03

150 000

150 000

135 000

FR/13/04

400 000

400 000

360 000

FR/13/06

1 000 300

1 000 300

900 270

FR/13/07

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/08

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/09

211 500

211 500

190 350

FR/13/10

269 350

269 350

242 415

FR/13/11

51 446

51 446

46 301

Mezisoučet

4 423 796

4 423 796

3 981 416

Itálie

IT/13/01

260 000

260 000

234 000

IT/13/02

120 000

0

0

IT/13/03

500 000

500 000

450 000

IT/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

IT/13/05

300 000

300 000

270 000

IT/13/07

800 000

0

0

IT/13/08

2 000 000

0

0

IT/13/09

2 400 000

0

0

Mezisoučet

7 380 000

2 060 000

1 854 000

Kypr

CY/13/01

50 000

50 000

45 000

CY/13/02

150 000

150 000

135 000

CY/13/03

400 000

400 000

360 000

Mezisoučet

600 000

600 000

540 000

Lotyšsko

LV/13/01

11 200

11 200

10 080

LV/13/02

58 350

58 350

52 515

LV/13/03

123 185

123 185

110 867

Mezisoučet

192 735

192 735

173 462

Litva

LT/13/01

144 810

144 810

130 329

LT/13/03

13 033

13 033

11 730

Mezisoučet

157 843

157 843

142 059

Malta

MT/13/01

55 510

55 510

49 959

MT/13/02

1 173 292

1 173 292

586 646

Mezisoučet

1 228 802

1 228 802

636 605

Nizozemsko

NL/13/01

278 172

278 172

250 000

NL/13/02

277 862

277 862

250 000

NL/13/03

286 364

286 364

250 000

NL/13/04

276 984

276 984

249 285

NL/13/05

129 398

129 398

116 458

NL/13/06

200 000

0

0

NL/13/07

230 000

0

0

NL/13/08

36 120

36 120

32 508

NL/13/09

89 860

0

0

NL/13/10

129 500

129 500

116 550

NL/13/11

125 010

125 010

112 450

NL/13/12

72 908

0

0

NL/13/13

282 027

0

0

NL/13/14

200 000

200 000

180 000

NL/13/15

400 000

400 000

360 000

NL/13/16

50 000

50 000

45 000

Mezisoučet

3 064 205

2 189 410

1 962 251

Polsko

PL/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/13/05

540 000

440 000

396 000

PL/13/06

227 350

227 350

204 615

PL/13/07

240 300

240 300

216 270

PL/13/08

172 600

172 600

155 340

PL/13/09

323 000

323 000

290 700

PL/13/10

208 760

208 760

187 884

PL/13/11

416 000

416 000

374 400

PL/13/12

40 500

40 500

36 450

Mezisoučet

3 168 510

3 068 510

2 761 659

Portugalsko

PT/13/01

834 000

0

0

Mezisoučet

834 000

0

0

Rumunsko

RO/13/03

155 000

155 000

139 500

RO/13/04

120 000

120 000

60 000

RO/13/05

40 000

40 000

20 000

RO/13/06

104 000

104 000

93 600

Mezisoučet

419 000

419 000

313 100

Slovinsko

SI/13/01

42 000

42 000

37 800

SI/13/02

7 300

0

0

SI/13/03

1 200

1 200

600

SI/13/04

14 400

0

0

SI/13/05

5 000

5 000

2 500

SI/13/06

1 200

1 200

600

SI/13/07

40 000

40 000

36 000

SI/13/08

40 000

40 000

36 000

SI/13/10

45 000

45 000

40 500

SI/13/12

49 000

49 000

24 500

SI/13/13

20 000

20 000

18 000

Mezisoučet

265 100

243 400

196 500

Finsko

FI/13/01

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/13/03

200 000

200 000

180 000

FI/13/04

150 000

150 000

135 000

Mezisoučet

1 350 000

1 350 000

1 215 000

Švédsko

SE/13/01

348 210

348 210

313 389

SE/13/02

464 280

464 280

417 852

SE/13/03

580 348

580 348

522 314

Mezisoučet

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Spojené království

UK/13/01

496 155

496 155

446 539

Mezisoučet

496 155

496 155

446 539

Celkem

50 925 720

36 617 770

31 570 012


PŘÍLOHA II

AUTOMATICKÁ ZAŘÍZENÍ K URČOVÁNÍ POLOHY

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Německo

DE/13/08

12 500

12 500

11 250

DE/13/28

367 500

0

0

DE/13/02

493 500

0

0

DE/13/04

50 000

50 000

45 000

Mezisoučet

923 500

62 500

56 250

Malta

MT/13/03

146 200

0

0

Mezisoučet

146 200

0

0

Rumunsko

RO/13/07

100 000

0

0

Mezisoučet

100 000

0

0

Slovinsko

SI/13/09

10 000

10 000

9 000

Mezisoučet

10 000

10 000

9 000

Španělsko

ES/13/19

1 256 340

1 256 340

1 130 706

ES/13/31

326 124

326 124

293 512

Mezisoučet

1 582 464

1 582 464

1 424 218

Spojené království

UK/13/03

245 597

245 597

221 037

Mezisoučet

245 597

245 597

221 037

Celkem

3 007 761

1 900 561

1 710 505


PŘÍLOHA III

ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMOVÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PODÁVÁNÍ ZPRÁV

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Belgie

BE/13/04

70 000

70 000

63 000

BE/13/07

80 000

80 000

72 000

Mezisoučet

150 000

150 000

135 000

Dánsko

DK/13/02

335 134

335 134

301 619

Mezisoučet

335 134

335 134

301 619

Německo

DE/13/11

75 000

75 000

67 500

DE/13/13

140 000

140 000

126 000

DE/13/16

170 000

170 000

153 000

Mezisoučet

385 000

385 000

346 500

Estonsko

EE/13/01

110 000

110 000

99 000

EE/13/02

90 000

90 000

81 000

EE/13/03

80 000

80 000

72 000

Mezisoučet

280 000

280 000

252 000

Irsko

IE/13/03

1 100 000

1 100 000

990 000

Mezisoučet

1 100 000

1 100 000

990 000

Francie

FR/13/05

910 000

900 000

810 000

Mezisoučet

910 000

900 000

810 000

Itálie

IT/13/06

100 000

100 000

90 000

Mezisoučet

100 000

100 000

90 000

Litva

LT/13/02

231 696

231 696

208 526

Mezisoučet

231 696

231 696

208 526

Nizozemsko

NL/13/17

200 000

200 000

180 000

Mezisoučet

200 000

200 000

180 000

Polsko

PL/13/01

170 948

170 948

153 853

PL/13/02

60 000

60 000

54 000

PL/13/03

27 793

27 793

20 514

Mezisoučet

253 741

253 741

228 367

Portugalsko

PT/13/03

492 500

492 500

443 250

PT/13/05

211 000

211 000

189 900

Mezisoučet

703 500

703 500

633 150

Slovinsko

SI/13/11

40 000

40 000

36 000

Mezisoučet

40 000

40 000

36 000

Španělsko

ES/13/08

129 582

129 582

116 624

Mezisoučet

129 582

129 582

116 624

Celkem

4 818 653

4 808 653

4 327 786


PŘÍLOHA IV

ELEKTRONICKÁ ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Finsko

 

 

 

FI/13/02

157 500

157 500

141 750

FI/13/05

175 000

175 000

157 500

Mezisoučet

332 500

332 500

299 250

Celkem

332 500

332 500

299 250


PŘÍLOHA V

PILOTNÍ PROJEKTY

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národním programu kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Španělsko

ES/13/28

100 000

0

0

ES/13/32

530 000

0

0

ES/13/38

250 000

0

0

Mezisoučet

880 000

0

0

Francie

FR/13/01

40 000

40 000

20 000

Mezisoučet

40 000

40 000

20 000

Spojené království

UK/13/02

297 693

297 693

148 846

Mezisoučet

297 693

297 693

148 846

Celkem

1 217 693

337 693

168 846


PŘÍLOHA VI

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A VÝMĚNNÉ PROGRAMY

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národních programech kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Německo

DE/13/03

15 000

0

0

DE/13/06

1 500

0

0

Mezisoučet

16 500

0

0

Řecko

EL/13/01

70 000

70 000

63 000

Mezisoučet

70 000

70 000

63 000

Rumunsko

RO/13/01

200 000

0

0

RO/13/02

50 000

0

0

Mezisoučet

250 000

0

0

Španělsko

ES/13/26

40 000

0

0

Mezisoučet

40 000

0

0

Celkem

376 500

70 000

63 000


PŘÍLOHA VII

ČÁSTKY V SOUVISLOSTI S PILOTNÍMI INSPEKČNÍMI A POZOROVACÍMI REŽIMY A INICIATIVAMI KE ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O PRAVIDLECH SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY, STEJNĚ JAKO S NÁKUPEM NEBO MODERNIZACÍ HLÍDKOVÝCH PLAVIDEL A LETADEL, KTERÉ BYLY ZAMÍTNUTY

(EUR)

Členský stát a kód projektu

Výdaje plánované v národních programech kontroly rybolovu

Výdaje na projekty podle tohoto rozhodnutí

Maximální příspěvek Unie

Pilotní inspekční a pozorovací režimy

36 000

0

0

Iniciativy ke zvyšování povědomí o pravidlech společné rybářské politiky

35 400

0

0

Hlídková plavidla a letadla

8 880 000

0

0

Celkem

8 951 400

0

0