ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.198.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 198

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
23. července 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 695/2013 ze dne 15. července 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušují antidumpingová opatření na dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 696/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

22

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 697/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2013 ze dne 19. července 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2013 ze dne 19. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

36

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2013 ze dne 22. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP ze dne 22. července 2013 na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

40

 

 

2013/392/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2013, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

45

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/393/SZBP ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2013/382/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

47

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2013/394/EU

 

*

Rozhodnutí Statistického výboru Evropské unie a Švýcarska č. 1/2013 ze dne 12. června 2013, kterým se nahrazuje příloha A Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

48

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 695/2013

ze dne 15. července 2013,

kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušují antidumpingová opatření na dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 2, 3 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Platná opatření

(1)

Nařízením (ES) č. 452/2007 (2) uložila Rada konečná antidumpingová cla v rozmezí od 9,9 % do 38,1 % z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „Čína“) a Ukrajiny. Prováděcím nařízením (EU) č. 1243/2010 (3) uložila Rada po novém šetření podle článku 5 základního nařízení („původní šetření“) konečné antidumpingové clo z dovozů žehlicích prken společnosti Since Hardware (Guangzhou) Co, čínskému vyvážejícímu výrobci žehlicích prken.

(2)

Prováděcím nařízením (EU) č. 270/2010 (4) uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu žehlicích prken společnosti Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., čínskému vyvážejícímu výrobci žehlicích prken.

(3)

Prováděcím nařízením (EU) č. 580/2010 (5) Rada změnila platné konečné antidumpingové clo z dovozu žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny na 7 % po částečném prozatímním přezkumu omezeném pouze na posouzení dumpingu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

(4)

Prováděcím nařízením (EU) č. 77/2010 (6) uložila Rada po přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení konečné antidumpingové clo z dovozů žehlicích prken společnosti Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, čínskému vyvážejícímu výrobci žehlicích prken.

(5)

Prováděcím nařízením (EU) č. 805/2010 (7) Rada opětovně uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken společnosti Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan, čínskému vyvážejícímu výrobci žehlicích prken, a tímto opatřením naplnila rozsudek Soudního dvora ve věci C-141/08 P (8).

(6)

Prováděcím nařízením (EU) č. 987/2012 (9) Rada opětovně uložila konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., a tímto opatřením splnila požadavky rozsudku Tribunálu ve věci T-274/07 (10).

(7)

Výše uvedená šetření se dále uvádějí pod názvem „předchozí šetření“.

2.   Žádosti o přezkum

2.1.   Přezkum před pozbytím platnosti platných antidumpingových opatření vůči Ukrajině a ČLR

(8)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (11) platných antidumpingových opatření obdržela Komise dne 25. ledna 2012 žádost o zahájení přezkumu těchto opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

(9)

Žádost podali tři výrobci v Unii představující významnou část, v tomto případě více než 40 %, celkové výroby žehlicích prken v Unii (dále jen „žadatelé o přezkum před pozbytím platnosti“).

(10)

Žádost o přezkum před pozbytím platnosti se týkala všech zemí, na které se v současnosti vztahují platná nařízení, jmenovitě na ČLR a Ukrajinu, a její odůvodnění se opíralo o to, že pozbytí platnosti opatření bude mít pravděpodobně za následek přetrvávání dumpingu a újmy způsobované výrobnímu odvětví Unie.

(11)

Komise po konzultaci s poradním výborem dospěla k závěru, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 25. dubna 2012 oznámila prostřednictvím Úředního věstníku Evropské unie  (12) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

2.2.   Částečný prozatímní přezkum platných antidumpingových opatření vůči Ukrajině, pokud se jedná o jediného vyvážejícího výrobce na Ukrajině

(12)

Dne 17. března 2012 Komise obdržela žádost o zahájení částečného prozatímního přezkumu omezeného na dumping podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Tuto žádost podala společnost Eurogold Industries Ltd., jediný vyvážející výrobce dotčeného výrobku z Ukrajiny („žadatel o prozatímní přezkum“).

(13)

Podle žadatele o prozatímní přezkum se změnily okolnosti, na jejichž základě byla opatření zavedena, a tyto změny byly trvalé povahy. Na základě těchto změn bylo uvedeno, že platná antidumpingová opatření již nejsou pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

(14)

Komise tento přezkum zahájila dne 12. června 2012 („oznámení o zahájení prozatímního přezkumu“) (13) poté, co po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení částečného prozatímního přezkumu.

3.   Šetření

3.1.   Přezkum před pozbytím platnosti

a)   Období šetření a posuzované období v šetření přezkumu před pozbytím platnosti

(15)

Šetření dumpingu a újmy pro přezkum před pozbytím platnosti zahrnovalo období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen „období šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti“). Zkoumání trendů v souvislosti s analýzou újmy se týkalo období od ledna 2008 do konce šetření přezkumu před pozbytím platnosti (dále jen „posuzované období“).

b)   Strany dotčené šetřením a výběrem vzorku

(16)

O zahájení přezkumu před pozbytím platnosti Komise oficiálně vyrozuměla žadatele, další známé výrobce v Unii, vyvážející výrobce, dovozce, uživatele v Unii, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a jejich sdružení a zástupce dotčených vyvážejících zemí. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení před pozbytím platnosti předložily svá písemná stanoviska a požádaly o slyšení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

(17)

Vzhledem ke zjevně velkému počtu čínských vyvážejících výrobců a výrobců v Unii se v oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti počítalo s výběrem vzorku v souladu s článkem 17 základního nařízení.

(18)

Čínští vyvážející výrobci byli požádáni, aby se přihlásili a poskytli Komisi informace požadované v oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, aby mohla Komise rozhodnout, zda je nutný výběr vzorku, a pokud ano, vybrat reprezentativní vzorek. Pouze dva vyvážející výrobci v ČLR se přihlásili a poskytli Komisi informace požadované v oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti. Výběr vzorku se proto nepovažoval za nutný.

(19)

V souběžném částečném prozatímním přezkumu spolupracoval jediný ukrajinský vyvážející výrobce, který požádal, aby pro účely tohoto přezkumu před pozbytím platnosti byly použity údaje ověřené a shromážděné v souvislosti s prozatímním přezkumem (viz 31. bod odůvodnění níže).

(20)

V oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti Komise oznámila, že předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Tento vzorek sestával ze tří společností vybraných celkem z 20–30 výrobců v Unii, o nichž bylo před zahájením šetření známo, že vyrábějí obdobný výrobek. Tři vybrané společnosti byly vybrány na základě objemu jejich prodeje a výroby obdobného výrobku v roce 2011 a rovněž na základě jejich zeměpisné polohy v Unii. Vzorek představoval více než 40 % celkové odhadované výroby a celkového odhadovaného prodeje v Unii v období šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti, a byl tudíž považován za reprezentativní. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby nahlédly do spisu a aby se do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení o zahájení přezkumu vyjádřily k vhodnosti tohoto výběru. Žádná zúčastněná strana nevyjádřila k navrženému vzorku připomínky.

(21)

Nepřihlásili se a v šetření přezkumu před pozbytím platnosti nespolupracovali žádní dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení.

c)   Dotazníky a ověřování

(22)

Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro určení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu a výsledné újmy a pro stanovení zájmu Unie.

(23)

Dotazníky byly zaslány oběma čínským vyvážejícím výrobcům, kteří se přihlásili v rámci výběru vzorku. Pouze jeden z těchto čínských vyvážejících výrobců spolupracoval a vyplnil dotazník.

(24)

Vyplněné dotazníky došly od tří výrobců v Unii zařazených do vzorku. Kromě toho čtyři spolupracující výrobci v Unii poskytli obecné údaje pro účely analýzy újmy.

(25)

Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto společností:

ČLR

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, provincie Guangdong, ČLR

Brabantia S&S, Hongkong

Výrobci v Unii:

Colombo New Scal SpA., Itálie

Rörets Polska Spółka z.o.o., Polsko

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Spojené království.

(26)

S ohledem na potřebu stanovit běžnou hodnotu pro vyvážející výrobce v ČLR, kterým v původním šetření nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, proběhla v zájmu stanovení běžné hodnoty na základě údajů ze srovnatelné země inspekce v prostorách následující společnosti:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd., Žitomir, Ukrajina

d)   Poskytování informací

(27)

Všechny zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR a ukončit šetření týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Ukrajiny. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím poskytnout vysvětlení. Žádné připomínky nedošly.

3.2.   Částečný prozatímní přezkum

a)   Období šetření v prozatímním šetření přezkumu

(28)

Období šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení týkající se dovozu z Ukrajiny zahrnovalo období od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 (dále jen „období šetření v rámci prozatímního přezkumu“). Starší období šetření, např. takové, jaké bylo použito v přezkumu před pozbytím platnosti, by neodpovídalo požadavkům čl. 6 odst. 1 základního nařízení. Podobné období šetření bylo navíc použito v souběžném řízení o refundaci.

b)   Strany dotčené šetřením

(29)

Komise úředně vyrozuměla žadatele o prozatímní přezkum a zástupce dotčené vyvážející země o zahájení částečného prozatímního přezkumu. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby ve lhůtě stanovené v předběžném oznámení o zahájení přezkumu předložily svá písemná stanoviska a požádaly o slyšení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

c)   Dotazníky a ověřování

(30)

Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné za účelem stanovení dumpingu žadatele o prozatímní přezkum a potřeby zachování opatření.

(31)

Žadatel o prozatímní přezkum představoval veškerý dovoz dotčeného výrobku z Ukrajiny. Této společnosti byl zaslán dotazník a ona spolupracovala a vyplnila ho. Inspekční návštěva se uskutečnila v těchto prostorách:

Ukrajina

Eurogold Industries Ltd., Žitomir, Ukrajina

d)   Poskytování informací

(32)

Všechny zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlí zastavit šetření týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Ukrajiny. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím podat vysvětlení. Žádné připomínky nedošly.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(33)

Výrobek, který je předmětem přezkumu před pozbytím platnosti a částečného prozatímního přezkumu, je stejným výrobkem jako ten, na nějž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 452/2007 a prováděcím nařízení Rady (EU) č. 1243/2010, konkrétně žehlicí prkna, též opěrná či samostatně stojící, s vyvíječem páry či bez něj a/nebo s vyhřívanou a odsávanou deskou, včetně rukávníků, a jejich základní součásti, tj. podpěry, desky a rampy na žehličku, pocházející z Čínské lidové republiky a Ukrajiny (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00.

(34)

Současná přezkumná šetření potvrdila, že stejně jako v původních šetřeních má dotčený výrobek a žehlicí prkna vyráběná a prodávaná na domácích trzích v dotčených zemích, žehlicí prkna vyráběná a prodávaná výrobci Unie na trhu Unie a žehlicí prkna vyráběná a prodávaná na trhu srovnatelné země Ukrajiny stejné základní fyzické a technické vlastnosti a stejné základní použití.

(35)

Proto jsou tyto výrobky považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

C.   DUMPING, PRAVDĚPODOBNOST A PŘETRVÁVÁNÍ A/NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU A TRVALÁ POVAHA ZMĚNĚNÝCH OKOLNOSTÍ

1.   Dumping – přezkum před pozbytím platnosti – ČLR

1.1.   Obecné poznámky

(36)

Jak je uvedeno výše, při šetření spolupracoval pouze jeden čínský vyvážející výrobce, který představoval pouze zanedbatelnou výši celkového čínského vývozu během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Zjištění týkající se této společnosti proto nebyla považována za reprezentativní pro její zemi.

(37)

Čínské orgány a nespolupracující čínští vyvážející výrobci proto byli vyrozuměni o použití čl. 18 odst. 1 základního nařízení a byla jim poskytnuta příležitost, aby předložili své připomínky v souladu s čl. 18 odst. 4 základního nařízení. V tomto ohledu nebyly obdrženy žádné připomínky.

(38)

V souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení musela níže uvedená zjištění týkající se pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu vycházet z dostupných údajů, zejména z informací v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti a ze statistických údajů, které měla Komise k dispozici a která byla považována za nejpřesnější, tj. měsíční údaje předávané členskými státy podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení („databáze 14.6“). Jiné statistické zdroje, jako databáze čínského vývozu a údaje Eurostatu (8 číslic) byly shledány nespolehlivými, neboť příslušné celní kódy zahrnovaly jiné výrobky než dotčený výrobek.

1.2.   Běžná hodnota

a)   Srovnatelná země

(39)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se běžná hodnota pro vyvážející výrobce, jimž nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, určí na základě cen na domácím trhu nebo na základě vypočtené běžné hodnoty ve srovnatelné zemi.

(40)

Za tímto účelem Komise v oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti navrhla za srovnatelnou zemi Ukrajinu. Ukrajina byla jednou ze zemí, která byla v předcházejících šetřeních použita jako vhodná třetí země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty, pokud jde o ČLR. Všechny zúčastněné strany dostaly příležitost vyjádřit se k výběru navržené srovnatelné země. V tomto ohledu nebyly obdrženy žádné připomínky.

(41)

Kromě toho Komise usilovala o spolupráci dalších potenciálních srovnatelných zemí, konkrétně Malajsie, Bosny a Hercegoviny, Indie, Izraele a Turecka. Pouze turecké orgány předložily seznam známých výrobců, které lze oslovit, aniž by uvedly, zda některý z nich bude při šetření spolupracovat. Současně jen jeden ukrajinský vyvážející výrobce souhlasil, aby jeho údaje předložené a ověřené v rámci souběžného prozatímního přezkumu byly použity pro účely přezkumu před pozbytím platnosti. Tyto údaje jsou reprezentativní pro celou zemi.

(42)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a požadavkům stanoveným v čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení byl učiněn závěr, že Ukrajina je vhodnou srovnatelnou zemí.

b)   Stanovení běžné hodnoty ve srovnatelné zemi

(43)

Jediný ukrajinský vyvážející výrobce nespolupracoval v přezkumu před pozbytím platnosti, avšak spolupracoval v souběžném částečném prozatímním přezkumu a poskytl své údaje shromážděné a ověřené v rámci částečného prozatímního přezkumu pro účely přezkumu před pozbytím platnosti.

(44)

Vzhledem k značnému překrývání období šetření před pozbytím platnosti a období prozatímního šetření a vzhledem k tomu, že dotyčný ukrajinský vývozce představoval 100 % vývozu z Ukrajiny do Unie, byla běžná hodnota tedy určena na základě údajů získaných a ověřených v rámci souběžného částečného prozatímního přezkumu (viz 77. až 83. bod odůvodnění níže).

1.3.   Vývozní cena

(45)

Vývozní cena u nespolupracujících čínských vývozců byla v souladu s článkem 18 základního nařízení stanovena na základě dostupných údajů. Vývozní cena byla tedy stanovena na základě dovozních statistik, které má Komise k dispozici (tj. v databázi vytvořené podle čl. 14 odst. 6) a vypočtena na základě váženého průměru.

(46)

V případě spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce byla vývozní cena stanovena v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení na základě ceny, za kterou byly dovezené výrobky poprvé znovu prodány nezávislému kupujícímu.

1.4.   Srovnání

(47)

U nespolupracujících čínských vyvážejících výrobců bylo provedeno srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny ze závodu. Za účelem zajištění spravedlivého porovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Ve vhodných případech byly provedeny úpravy s ohledem na přepravní náklady a náklady na dopravu ve všech případech, kdy se prokázalo, že ovlivňují srovnatelnost cen, stanovených na základě údajů získaných od spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce.

(48)

V případě spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce bylo provedeno srovnání váženého průměru běžné hodnoty a váženého průměru vývozní ceny zjištěné na základě vykázaných a ověřených údajů srovnaných na základě ceny ze závodu podle typu výrobku a na stejné obchodní úrovni. Za účelem zajištění spravedlivého porovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Ve vhodných případech byly provedeny úpravy až o 5,9 % s ohledem na přepravní náklady a náklady na dopravu ve všech případech, kdy bylo prokazatelné, že ovlivňují srovnatelnost cen.

1.5.   Dumpingové rozpětí

(49)

V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí pro spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty podle typu výrobku a váženého průměru vývozní ceny odpovídajícího typu dotčeného výrobku. Toto orientační srovnání neprokázalo existenci dumpingu. Jelikož dovoz této společnosti představoval pouze okrajový podíl na celkovém objemu čínského dovozu, závěry týkající se této společnosti se nepovažují za reprezentativní pro celou ČLR.

(50)

V případě nespolupracujících čínských vyvážejících výrobců bylo dumpingové rozpětí stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny. Vzhledem k nedostatečné spolupráci nebylo možné srovnání u jednotlivých typů výrobku. Srovnání muselo místo toho vycházet ze statistických údajů, jak je objasněno ve 44. a 45. bodě odůvodnění výše. Srovnání ukázalo přibližné dumpingové rozpětí ve výši 11,5 %.

1.6.   Pravděpodobnost trvání dumpingu ČLR

(51)

Vzhledem k nízké úrovni spolupráce nebyly během šetření k dispozici žádné informace o čínském domácím trhu. Spolupracující čínský vývozce byl zřízen jen k výrobě na trh Unie a neměl žádné informace o situaci na domácím trhu.

(52)

Závěry ohledně pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu musely vycházet hlavně z informací, které byly dostupné v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti, z údajů veřejně dostupných na internetu a z informací zveřejněných v rámci amerického přezkumu před skončením platnosti z června 2010 prováděného americkou komisí pro mezinárodní obchod (dále jen „americký přezkum před skončením platnosti”) (14), které Komise považovala pro účely svého šetření za relevantní.

a)   Objem a ceny dumpingového dovozu z ČLR

(53)

I přes platná opatření a navzdory svému poklesu během posuzovaného období, jak je uvedeno níže (viz 106. bod odůvodnění), měl čínský dovoz nadále významný podíl na trhu Unie ve výši přibližně 15 % – 20 % během období šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti, přičemž se cenově podbízel v porovnání s cenami Unie téměř o 20 % ve stejném období (viz 109. bod odůvodnění níže).

(54)

Vzhledem k významnému podílu na trhu a přetrvávajícímu vysokému cenovému podbízení v období šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti by čínský dovoz nadále vyvíjel silný cenový tlak na výrobní odvětví Unie, kdyby byla opatření zrušena.

b)   Výrobní kapacita a nevyužitá kapacita v ČLR

(55)

Údaje zveřejněné v rámci amerického přezkumu před skončením platnosti svědčí o významné kapacitě v ČLR přibližně na úrovni 80 % spotřeby Unie (2009). Komise nenašla čerstvější informace, které by protiřečily informacím amerického vyšetřovacího orgánu. Vzhledem k nedostatečné spolupráci se přesná nevyužitá kapacita nedala určit.

(56)

Podle informací obsažených v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti však počet stávajících výrobců v ČLR zůstal vysoký. Proto nebyl zjištěn důkaz o poklesu výrobní kapacity v ČLR.

(57)

Kromě toho na základě informací, které Komise získala z amerického přezkumu před skončením platnosti a které potvrdily závěry stávajícího přezkumu před pozbytím platnosti, pokud jde o spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce, k pokrytí zvýšené poptávky lze snadno instalovat další kapacitu, jelikož výroba je založena především na lidské práci. Dále bylo šetřením zjištěno, že výrobci, kteří vyrábějí i jiné výrobky, než je dotčený výrobek, mohou snadno přecházet na výrobu jiných výrobků a že výroba dotčeného výrobku závisí na poptávce. Pokud by tedy antidumpingové clo bylo zrušeno, čínští výrobci by velmi pravděpodobně byli schopni zvýšit svou výrobu žehlicích prken poměrně rychle a bez velkých investic.

(58)

Proto byl na základě dostupných informací učiněn závěr, že v ČLR existuje přinejmenším potenciálně vysoká nevyužitá kapacita, která by se dala přesměrovat na trh Unie, pokud by antidumpingová opatření pozbyla platnosti.

c)   Přitažlivost trhu Unie a trhů jiných třetích zemí

(59)

Vzhledem ke slabé spolupráci a nedostupnosti spolehlivých údajů nemohlo být provedeno cenové srovnání mezi dovozem do Unie a na jiné třetí vývozní trhy, ani srovnání s cenami na čínském domácím trhu. Orientační srovnání založené na dostupných údajích odhalilo značné cenové podbízení čínského dovozu oproti průměrným cenám výrobního odvětví Unie (viz 109. bod odůvodnění níže). Proto se má za to, že trh Unie je pro čínské vyvážející výrobce z hlediska cen přitažlivý.

(60)

Kromě toho podle závěrů z amerického přezkumu před skončením platnosti, proti nimž nebyly zjištěny žádné protichůdné informace, se lze domnívat, že Unie je v současné době pro čínské výrobce největším vývozním trhem. USA, jako druhý největší vývozní trh, zůstávají pro čínské vyvážející výrobce uzavřené, protože antidumpingová cla jsou vysoká a nedávno byla prodloužena do roku 2015.

(61)

Poměrně stabilní a podstatný podíl dovozu z Číny na trhu i přes platná opatření ukazuje, že Unie je pro čínské vyvážející výrobce i nadále přitažlivým vývozním trhem. Uzavření trhu USA, coby druhého největšího vývozního trhu, svědčí o omezené absorpční kapacitě třetích trhů. Proto by se čínští vyvážející výrobci v případě zrušení antidumpingových opatření vůči ČLR pravděpodobně zaměřili na trh Unie.

d)   Dřívější chování

(62)

Podle informací shromážděných v rámci amerického přezkumu před skončením platnosti jsou čínští výrobci silně orientováni na vývoz. Alespoň zčásti to podle všeho potvrzují závěry stávajícího přezkumu před pozbytím platnosti, kde jediný vyvážející výrobce nepůsobil na čínském domácím trhu, nýbrž se výhradně zaměřoval na vývoz.

(63)

Rozšíření antidumpingových opatření v USA po americkém přezkumu před skončením platnosti svědčí o tom, že dumpingové praktiky čínských vyvážejících výrobců na jiných trzích lze opakovat na trhu Unie, pokud by stávající opatření byla zrušena.

(64)

Chování čínského vývozce, který v minulosti těžil z 0% celní sazby, Since Hardware (Guangzhou) Co, lze považovat za silný důkaz pravděpodobného chování čínských vývozců v případě, že by clo bylo zrušeno. Společnost Since Hardware, jako jeden z největších čínských vyvážejících výrobců, zvýšila svůj objemový podíl na trhu Unie přibližně o 64 % s pomocí zjištěného zhruba 52% dumpingu a s pomocí 16% cenového podbízení proti cenám výrobního odvětví Unie (15). S ohledem na přitažlivost trhu Unie a dostupnou kapacitu v ČLR toto chování v minulosti signalizuje, že pokud by byla opatření zrušena, dumpingový dovoz se pravděpodobně znovu objeví v podstatných objemech.

1.7.   Závěr o pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu – ČLR

(65)

S odkazem na výše popsaná zjištění lze vyvodit závěr, že vzhledem ke značné výrobní kapacitě, která je v ČLR dostupná, schopnosti čínských výrobců rychle zvýšit objem výroby na vývoz, významné úrovni dumpingu a cenového podbízení tohoto vývozu i vzhledem k přitažlivosti trhu Unie pro tento vývoz je rozumné předpokládat, že zrušení opatření by vedlo k nárůstu vývozu žehlicích prken z ČLR do Unie za dumpingové ceny.

2.   Dumping – přezkum před pozbytím platnosti – Ukrajina

2.1.   Obecné poznámky

(66)

V případě Ukrajiny jediný známý ukrajinský vyvážející výrobce v přezkumu před pozbytím platnosti nespolupracoval, a proto bylo nutné použít dostupné údaje. Vzhledem k tomu, že období šetření před pozbytím platnosti a období šetření v rámci prozatímního přezkumu se překrývaly, a vzhledem k tomu, že ukrajinský vývozce představoval 100 % dovozu z Ukrajiny, byly po dohodě s tímto výrobcem údaje získané a ověřené v rámci prozatímního přezkumu použity v souběžném přezkumu před pozbytím platnosti coby dostupné údaje.

2.2.   Zjištění

(67)

Zjištění v prozatímním přezkumu jsou popsána v oddíle 6 níže a byla použita jako dostupné údaje pro účely přezkumu před pozbytím platnosti.

2.3.   Dumpingové rozpětí

(68)

V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty podle typu výrobku a váženého průměru vývozní ceny odpovídajícího typu dotčeného výrobku. Toto srovnání neprokázalo existenci dumpingu.

2.4.   Pravděpodobnost opakování dumpingu

(69)

Pokud jde o pravděpodobnost opakování dumpingu, byly analyzovány tyto ukazatele: objem a ceny dumpingového dovozu z Ukrajiny, přitažlivost trhu Unie a trhů jiných třetích zemí, výrobní kapacita a nadměrná kapacita pro vývoz ukrajinského výrobce.

a)   Objem a ceny dumpingového dovozu z Ukrajiny

(70)

Dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny se zvýšil o 24 %. Odpovídající podíl na trhu se mírně zvýšil z 8 % v roce 2008 na 10 % v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(71)

V průběhu posuzovaného období dovozní ceny kopírovaly tytéž cenové tendence jako prodejní ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie. Od roku 2008 do období šetření přezkumu před pozbytím platnosti dovozní ceny celkově vzrostly o 14 %.

b)   Přitažlivost trhu Unie a trhů jiných třetích zemí

(72)

Během posuzovaného období byly ukrajinské vývozní ceny do třetích zemí obecně nižší než její ceny na trhu Unie. Tento cenový rozdíl činil více než 10 % úrovně vývozní ceny během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(73)

Ukrajinské vývozní ceny do třetích zemí byly obecně nižší než ceny ukrajinského vývozu do Unie, což podporuje závěr, že trh Unie je přitažlivý, protože na něm lze vytvořit vyšší zisky.

c)   Výrobní kapacita a nadměrná kapacita pro vývoz ukrajinského výrobce

(74)

V období šetření přezkumu před pozbytím platnosti měla Ukrajina k dispozici pro vývoz jen malou část své výrobní kapacity.

(75)

Podle informací shromážděných během šetření se ukrajinská kapacita nemá dále rozšiřovat. Není proto pravděpodobné, že by došlo ke zvýšení vývozu do Unie, pokud by byla opatření zrušena.

d)   Závěr o pravděpodobnosti opakování dumpingu – Ukrajina

(76)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména ke zjištěním týkajícím se očekávaného vývoje kapacity, se dospělo k závěru, že není pravděpodobné, že ukrajinský vyvážející výrobce v případě zrušení opatření začne v krátkodobém až střednědobém horizontu znovu vyvážet na trh Unie v množství působícím újmu a za dumpingové ceny.

3.   Dumping – prozatímní přezkum – Ukrajina

3.1.   Běžná hodnota

(77)

V souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda je celkový objem domácího prodeje obdobného výrobku nezávislým odběratelům reprezentativní v průběhu období šetření v rámci prozatímního přezkumu, tj. zda celkový objem tohoto prodeje představoval alespoň 5 % objemu vývozu přezkoumávaného výrobku do Unie. Na tomto základě byl domácí prodej spolupracujícího ukrajinského výrobce shledán celkově reprezentativním.

(78)

Komise následně určila ty typy výrobků prodávané na domácím trhu, které byly shodné nebo srovnatelné s typy prodávanými na vývoz do Unie.

(79)

U každého typu výrobku prodávaného vyvážejícím výrobcem na domácím trhu, u něhož bylo zjištěno, že je totožný nebo srovnatelný s typem výrobku prodávaným na vývoz do Unie, se zkoumalo, zda je domácí prodej dostatečně reprezentativní pro účely čl. 2 odst. 2 základního nařízení. Prodej určitého typu výrobku na tuzemském trhu byl považován za dostatečně reprezentativní tehdy, když objem prodeje tohoto typu výrobku na tuzemském trhu nezávislým odběratelům průběhu období šetření v rámci prozatímního přezkumu představoval nejméně 5 % z celkového objemu prodeje srovnatelného typu výrobku na vývoz do Unie.

(80)

Následně bylo zkoumáno, zda prodej obdobného výrobku na domácím trhu může být považován za uskutečněný v běžném obchodním styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení, a to na základě zjištění podílu ziskového prodeje každého typu výrobku nezávislým odběratelům na domácím trhu.

(81)

V případech, kdy objem prodeje typu výrobku, prodávaného za čistou prodejní cenu rovnou vypočteným výrobním nákladům nebo přesahující tyto náklady, představoval více než 80 % z celkového objemu prodeje tohoto typu, a v případech, kdy vážená průměrná prodejní cena tohoto typu byla rovna výrobním nákladům nebo je přesahovala, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, vypočtené jako vážený průměr cen veškerého prodeje tohoto typu na domácím trhu uskutečněného v průběhu období šetření v rámci prozatímního přezkumu, bez ohledu na to, zda šlo či nešlo o prodej ziskový.

(82)

Pokud objem ziskového prodeje určitého typu výrobku nepřesahoval 80 % celkového objemu prodeje daného typu výrobku nebo pokud vážená průměrná cena daného typu výrobku nedosahovala jednotkových výrobních nákladů, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, která byla určena jako vážená průměrná cena pouze ziskového domácího prodeje daného typu výrobku uskutečněného během období šetření v rámci prozatímního přezkumu.

(83)

Pokud jde o neziskové typy výrobku, byla běžná hodnota vypočítána souladně s čl. 2 odst. 3 a čl. 2 odst. 6 základního nařízení. Běžná hodnota byla vypočítána tak, že se k výrobním nákladům ukrajinského výrobce v průběhu šetření přezkumu před pozbytím platnosti připočítaly vážené průměrné prodejní, režijní a správní náklady nabyté v běžném obchodním styku a vážený průměrný zisk ze ziskových typů výrobků.

3.2.   Vývozní cena

(84)

Jelikož ukrajinský vyvážející výrobce prodával na vývoz do Unie přímo nezávislým odběratelům v Unii, byly vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení stanoveny na základě skutečně zaplacených cen nebo cen, které je třeba zaplatit za dotčený výrobek.

3.3.   Srovnání

(85)

Běžná hodnota a vývozní cena byly srovnány na základě ceny ze závodu. Za účelem zajištění spravedlivého porovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Byly provedeny úpravy s ohledem na náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a vedlejší náklady, jakož i náklady spojené s balením, úvěry a bankovními poplatky a provizemi ve všech případech, které prokazatelně ovlivňují srovnatelnost cen.

3.4.   Dumpingové rozpětí

(86)

V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty podle typu výrobku a váženého průměru vývozní ceny odpovídajícího typu dotčeného výrobku. Toto srovnání neprokázalo existenci dumpingu.

4.   Trvalá povaha změněných okolností – Ukrajina

(87)

Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení se také zkoumalo, zda lze změnu okolností přiměřeně považovat za změnu trvalé povahy.

4.1.   Trvalá povaha změněných okolností

(88)

Ukrajinský výrobce provedl restrukturalizaci své organizace prodeje tak, že od prosince 2010 prodával veškerý svůj vývoz dotčeného výrobku do Unie přímo nezávislému odběrateli bez využití jakýchkoli společností ve spojení. Výpočet vývozních cen byl proto upraven s přihlédnutím k těmto novým okolnostem.

(89)

Tyto změny se považují za trvalé povahy, neboť úkoly, které v minulosti plnila společnost ve spojení, byly asi na jeden rok převedeny na ukrajinského výrobce. Nebyly zjištěny žádné indicie poukazující na možné budoucí změny prodejní struktury. V důsledku toho lze učinit závěr, že změna okolností má trvalou povahu.

D.   DEFINICE VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ UNIE

(90)

Obdobný výrobek vyrábí v Unii přibližně 20–30 výrobců. Tyto společnosti představují výrobní odvětví Unie ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

(91)

Roční produkce výrobního odvětví Unie byla odhadnuta na základě zjištění učiněných během šetření uvedeného v 1. bodě odůvodnění výše, které se týkalo dovozu žehlicích prken od společnosti Since Hardware (Guangzhou) Co, čínského vyvážejícího výrobce žehlicích prken, a na základě údajů, které poskytli spolupracující výrobci v Unii. Jak je uvedeno v 65. bodě odůvodnění nařízení Rady (EU) č. 1243/2010 o uložení antidumpingových opatření na dovoz výše zmíněného vyvážejícího výrobce, roční výrobu žehlicích prken v Unii v roce 2009 lze odhadovat na více než 5 milionů kusů. Proto, a jelikož nebyly k dispozici jiné informace, se považovalo za vhodné předpokládat, že celková roční výroba v Unii dosáhla 5 milionů kusů na začátku posuzovaného období současného přezkumu před pozbytím platnosti (2008). Vývoj objemu výroby v posuzovaném období byl stanoven na základě trendů objemu výroby spolupracujících výrobců v Unii. Takto zjištěný objem výroby v Unii dosáhl v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti úrovně přibližně 5,2 milionů kusů.

(92)

Jak je uvedeno v 20. bodě odůvodnění výše, do vzorku byli vybráni tři výrobci v Unii, kteří představují více než 40 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii. Tito výrobci zařazení do vzorku vyplnili dotazník.

(93)

Kromě toho zaslali základní informace o své výrobě a údaje o prodeji čtyři další výrobci v Unii.

(94)

Bylo zjištěno, že těchto sedm výrobců se z více než 55 % podílí na celkové výrobě obdobného výrobku v Unii.

(95)

Trh Unie se žehlicími prkny je charakterizován především malými a středními výrobci v řadě členských států včetně Německa, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Španělska a Spojeného království.

E.   SITUACE NA TRHU UNIE

(96)

Protože na Ukrajině je pouze jeden vyvážející výrobce, spotřeba Unie a některé makroekonomické ukazatele jsou uvedeny ve formě indexů nebo rozpětí, aby byla chráněna důvěrnost podle článku 19 základního nařízení

1.   Spotřeba v Unii

(97)

Spotřeba v Unii byla stanovena na základě objemu prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie, jak je uvedeno v 100. bodě odůvodnění, a objemu dovozu, jak je zachycen v databázi vytvořené podle čl. 14 odst. 6.

(98)

Pokud jde o objem dovozu z ČLR, údaje jediného spolupracujícího čínského vývozce nebylo možné použít k extrapolaci na celkový objem dovozu z ČLR, neboť představovaly jen velmi malou část celkového dovozu z ČLR. Celkový objem dovozu proto musel být určen na základě dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení. Jelikož příslušné kódy KN v Eurostatu zahrnují více výrobků, než jen dotčený výrobek, nebyly údaje Eurostatu považovány za vhodné pro určení objemu dovozu z ČLR. Vzhledem k velmi slabé spolupráci čínských vyvážejících výrobců a nedostatečné spolupráci nezávislých dovozců byla tudíž jediným spolehlivým statistickým zdrojem informací pro určení objemu dovozu databáze údajů vytvořená podle čl. 14 odst. 6. Jelikož však údaje o objemu dovozu v databázi 14.6 jsou zaznamenány jen v kg, bylo nutné převést tyto údaje na kusy (jednotky) s pomocí přepočítacího kurzu stanoveného pro dovoz z Ukrajiny v souběžně probíhajícím prozatímním přezkumu. Tento postup byl shledán rozumným, protože dovoz čínské spolupracující společnosti nebyl považován za reprezentativní a kromě toho, jak je uvedeno v 36. bodě odůvodnění výše, Ukrajina posloužila coby srovnatelná země při určení běžné hodnoty pro ČLR, a její údaje byly tudíž považovány za reprezentativní pro určení úrovně čínského dovozu.

(99)

V případě dovozu z Ukrajiny byly použity ověřené údaje oznámené ve vyplněném dotazníku v souběžném prozatímním přezkumu. Ačkoliv období prozatímního šetření bylo stanoveno od 1. dubna 2011 do 31. března 2012, a tudíž se netýkalo prvního čtvrtletí období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, bylo zjištěno, že informace jsou přesto vhodné pro určení objemu dovozu. Tyto informace byly ověřeny a bylo zjištěno, že jsou přesné a reprezentativní pro stanovení objemu dovozu z Ukrajiny během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(100)

Objemy prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie byly odhadnuty extrapolací podílu celkového objemu výroby a celkového objemu prodeje sedmi spolupracujících výrobců v Unii na celkovém odhadovaném objemu výroby výrobního odvětví Unie za každý rok posuzovaného období.

(101)

Na tomto základě klesla spotřeba v Unii mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti o 11 %. Přesněji, domnělá poptávka klesla v letech 2008 a 2009 o 7 procentních bodů a poté se v letech 2009 a 2010 zvýšila o 9 procentních bodů. V průběhu období šetření přezkumu před pozbytím platnosti činila spotřeba Unie celkem 9 až 10 milionů kusů, což představuje pokles o 13 procentních bodů v porovnání s předchozím rokem.

Tabulka č. 1

Objem

(v tis. ks)

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl.(2011)

Spotřeba

10 000 – 11 000

9 000 – 10 000

10 000 – 11 000

9 000 – 10 000

Index

100

93

102

89

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6, odpovědi na dotazník

2.   Dovoz z dotčených zemí

(102)

V původním šetření, které skončilo v roce 2007, byl dovoz z ČLR a Ukrajiny posuzován souhrnně v souladu s čl. 3 odst. 4 základního nařízení. Bylo zkoumáno, zda by souhrnné posouzení bylo vhodné i při tomto přezkumu před pozbytím platnosti.

(103)

V tomto ohledu bylo zjištěno, že dumpingové rozpětí stanovené u dovozu z ČLR bylo vyšší než zanedbatelné (11,5 %), tak jak je stanoveno v čl. 9 odst. 3 základního nařízení. Pokud jde o dovoz z Ukrajiny, v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti nebyl konstatován žádný dumping ani pravděpodobnost opakovaného výskytu dumpingu. Z těchto důvodů by měl být dovoz z Ukrajiny posuzován odděleně od dovozu z Číny, protože kritéria stanovená v čl. 3 odst. 4 základního nařízení nejsou splněna.

3.   Dovoz z ČLR

3.1.   Objem a podíl na trhu

(104)

Jak je uvedeno v 98. bodě odůvodnění, vzhledem k velmi slabé spolupráci čínských vyvážejících výrobců byl celkový objem dovozu z ČLR stanoven na základě údajů v databázi 14.6 v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(105)

Z těchto údajů vyplývá, že dovoz dotčeného výrobku z ČLR v absolutních hodnotách klesl z [4 až 4,5 milionů kusů] v roce 2008 na [1,5 až 2,0 milionů kusů] v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, což představovalo pokles o 59 % v průběhu posuzovaného období. Tento pokles byl zvláště výrazný mezi rokem 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti, kdy dovoz z ČLR poklesl z [3 až 3,5 milionů] v roce 2010 na [1,5 až 2,0 milionů kusů] v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, tj. o 36 procentních bodů. Tento pokles se časově shoduje s opětovným zavedením antidumpingového cla pro společnost Since Hardware v prosinci 2010 (viz 64. bod odůvodnění výše).

(106)

I když podíl čínského dovozu na trhu v posuzovaném období klesl o 22 procentních bodů, podíl na trhu, který si ČLR udržovala během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, tj. 15 %–20 %, byl nadále významný.

Tabulka č. 2

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb. pl. (2011)

Objem dovozu z ČLR, který podléhá opatřením (v tis. kusů)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

Index

100

73

76

40

Dovoz z ČLR, který podléhá opatřením, a jeho podíl na trhu

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6.

3.2.   Ceny a cenové podbízení

(107)

V důsledku velmi slabé spolupráce čínských vyvážejících výrobců musela být průměrná dovozní cena, co se týče dovozu z ČLR, stanovena na základě dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení, tj. na základě informací v databázi 14.6. Informace zaznamenané v této databázi byly přepočteny na cena/kus podle výše uvedené metodiky (viz 104. bod odůvodnění výše). Dovozní ceny zjištěné tímto způsobem se zvýšily ze 7,0 EUR/kus v roce 2008 na 8,2 EUR/kus v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, tj. o 17 %.

Tabulka č. 3

Cena dovozu, který podléhá opatřením, v EUR/ks

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

ČLR

7,0

8,3

8,4

8,2

Index

100

119

121

117

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6.

(108)

Za účelem určení cenového podbízení během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti byly vážené průměrné prodejní ceny účtované výrobci v Unii zařazenými do vzorku odběratelům na trhu Unie, kteří nejsou ve spojení, upravené na úroveň ceny ze závodu (tj. bez přepravních nákladů v Unii a po odečtu slev a rabatů), srovnány s odpovídajícím váženým průměrem ceny dovozu, jak byly stanoveny výše v 107. bodě odůvodnění, na základě CIF a s příslušnými úpravami o cla.

(109)

Srovnání ukázalo, že při procentuálním vyjádření obratu výrobců v Unii zařazených do vzorku v průběhu období šetření přezkumu před pozbytím platnosti byl dovoz zboží z ČLR cenově podbízivý oproti cenám výrobního odvětví Unie téměř o 20 %.

4.   Dovoz z Ukrajiny

(110)

Jak je uvedeno výše v 99. bodě odůvodnění, objem a ceny dovozu z Ukrajiny byly stanoveny na základě ověřené odpovědi na dotazník, který vyplnil ukrajinský vyvážející výrobce v rámci souběžně probíhajícího prozatímního přezkumu.

(111)

V následující tabulce je znázorněn vývoj dovozu z Ukrajiny během posuzovaného období, pokud jde o objem a podíly na trhu.

Tabulka č. 4

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Objem dovozu z Ukrajiny, který podléhá opatřením (v tis. kusů

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Index

100

104

128

124

Podíl dovozu z Ukrajiny, který podléhá opatřením, na trhu

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Zdroj: ověřená odpověď na dotazník.

(112)

Dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny vzrostl v letech 2008 až 2011 o 24 %. Ukrajině se podařilo zvýšit svůj dovoz, a to zejména díky vyššímu antidumpingovému clu na dovoz žehlicích prken pocházejících z ČLR. Navíc k tomu přispěla změna antidumpingového cla pro Ukrajinu v červenci 2010 z 9,9 % na 7,7 %, a díky tomu se dovoz z Ukrajiny stal na trhu Unie více konkurenceschopný.

(113)

V následující tabulce je znázorněn vývoj průměrných cen dovozu z Ukrajiny, cena CIF s dodáním na hranice Unie, u dovozu, na který se vztahovala opatření.

Tabulka č. 5

Cena dovozu, který podléhá opatřením, v EUR/ks

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Ukrajina

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

Index

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Zdroj: ověřená odpověď na dotazník.

(114)

Jak vyplývá z tabulky č. 5 výše, průměrná dovozní cena vzrostla během posuzovaného období o 10 % – 15 % a dosáhla téměř úrovně cen výrobního odvětví Unie na trhu Unie v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

5.   Dovoz z dalších třetích zemí, na které se nevztahují opatření

(115)

Objem dovozu z dalších třetích zemí, na které se nevztahují opatření, byl stanoven na základě údajů v databázi podle čl. 14 odst. 6 převedených na kusy podle stejné metodiky, jaká se použila pro stanovení objemu dovozu z ČLR, jak je popsáno v 98. bodě odůvodnění výše. Bylo to považováno za přiměřené, jelikož příslušné kódy KN v Eurostatu zahrnují i jiné výrobky než jen dotčený výrobek, a proto nebyly shledány vhodnými pro určení objemu dovozu z dalších třetích zemí.

(116)

V následující tabulce je znázorněn vývoj dovozu z dalších třetích zemí během posuzovaného období, pokud jde o objem a podíl na trhu, jakož i průměrné ceny tohoto dovozu.

Tabulka č. 6

Objem dovozu z dalších třetích zemí v tis. kusů

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Turecko

300–500

500–700

700–900

800–1 000

Index

100

160–170

215–225

225–235

Ostatní třetí země

400–600

600–800

900–1 100

700–900

Index

100

130–140

190–200

150–160

Celkem ze všech dalších zemí

700–1 100

1 100–1 500

1 600–2 000

1 500–1 900

Index

100

140–150

200–210

180–190

Podíl dovozu z dalších třetích zemí na trhu

5 % – 10 %

10 % – 15 %

15 % – 20 %

15 % – 20 %

Ceny dovozu ze všech dalších zemí (EUR/kus)

7,7

8,1

8,2

9,0

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6.

(117)

Objem dovozu z dalších třetích zemí se v posuzovaném období celkově zvýšil. V letech 2008 až 2010 se dokonce zdvojnásobil, ale mezi rokem 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti klesal. Na tomto základě se objem dovozu z dalších třetích zemí v posuzovaném období značně zvýšil a dosáhl 1,5 – 1,9 milionů kusů v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, což se projevilo v podílu na trhu ve výši přibližně 15 % – 20 % během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Většina tohoto dovozu pochází z Turecka, odkud dovoz vzrostl z 0,3 – 0,5 milionů kusů v roce 2008 na 0,8 – 1,0 milionů kusů v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(118)

Průměrná cena dovozu z dalších třetích zemí (na které se nevztahovala opatření) vzrostla ze 7,7 EUR/kus v roce 2008 na 9,0 EUR/kus během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, což představuje zvýšení o 17 %.

6.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

(119)

Podle čl. 3 odst. 5 základního nařízení posouzení dopadu dumpingového dovozu na výrobní odvětví Unie zahrnovalo posouzení všech hospodářských činitelů a ukazatelů, které ovlivňovaly stav výrobního odvětví Unie v průběhu posuzovaného období.

(120)

Jak je uvedeno v 20. bodě odůvodnění výše, za účelem posouzení možné újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie byl proveden výběr vzorku.

(121)

Pro účely analýzy újmy byly stanoveny ukazatele újmy na těchto dvou úrovních:

Makroekonomické ukazatele (výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, produktivita, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost a velikost dumpingových rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu) byly posouzeny na úrovni celé výroby v Unii, a to podle odhadu na základě informací shromážděných od výrobců, kteří se přihlásili.

Analýza mikroekonomických ukazatelů (průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, zásoby, mzdy, ziskovost, návratnost investic, peněžní tok, schopnost získávat kapitál a investice) byla provedena na základě informací, které poskytli tři výrobci v Unii zařazení do vzorku.

6.1.   Makroekonomické ukazatele

a)   Výroba

(122)

Jak se uvádí v 91. bodě odůvodnění, celková výroba v Unii byla odhadnuta. Na tomto základě se výroba v Unii mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti zvýšila o 4 %. Konkrétněji řečeno, mezi rokem 2008 a 2009 klesla o 2 %, ale mezi rokem 2009 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti vzrostla o 6 procentních bodů na přibližně 5,2 milionů kusů.

Tabulka č. 7

v tis. kusů

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Výroba

5 000

4 887

5 072

5 194

Index

100

98

101

104

Zdroj: odpovědi na dotazník

b)   Výrobní kapacita a využití kapacity

(123)

Výrobní kapacita byla odhadnuta podle podílu celkového objemu výroby a celkové kapacity sedmi spolupracujících výrobců v Unii za každý rok posuzovaného období na celkové výrobě výrobního odvětví Unie, jak je uvedeno výše v 122. bodě odůvodnění.

(124)

Výrobní kapacita výrobního odvětví Unie se v posuzovaném období zvýšila o 17 %. Tento růst je však spojen pouze s jedním výrobcem v Unii, zatímco ostatním spolupracujícím výrobcům v Unii se v posuzovaném období kapacita nezměnila. Ze závěrů šetření vyplývá, že někteří nespolupracující výrobci v Unii zřejmě zavřeli své výrobní provozy a tím se celková výrobní kapacita v Unii v posuzovaném období snížila, což se však nepromítlo do tabulky č. 8. Šetření rovněž odhalilo skutečnost, že výrobní odvětví Unie vyrábí i jiné výrobky než dotčený výrobek (např. sušičky) částečně na stejných výrobních linkách. Šetření dále odhalilo, že výrobci v Unii mohou snadno přecházet z výroby dotčeného výrobku na jiné výrobky. Proto nebylo možné přesně stanovit výrobní kapacitu dotčeného výrobku.

(125)

Využití kapacity v roce 2008 bylo 66 % a v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti mírně kleslo na 58 %. Jak je uvedeno v předchozím bodě odůvodnění, celkovou výrobní kapacitu v Unii nebylo možné spolehlivě stanovit. Jelikož se využití kapacity stanoví na základě celkové kapacity, ani v tomto případě nelze tento ukazatel považovat za významný ukazatel újmy.

Tabulka č. 8

v tis. kusů

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Výrobní kapacita

7 592

7 962

8 375

8 906

Index

100

105

110

117

Využití kapacity

66 %

61 %

61 %

58 %

Index

100

93

92

89

Zdroj: odpovědi na dotazník

c)   Objem prodeje

(126)

Objem prodeje výrobního odvětví Unie byl stanoven tak, jak je popsáno v 100. bodě odůvodnění výše. Objem prodeje výrobního odvětví Unie nezávislým odběratelům na trhu Unie tedy vzrostl o 10 % mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Tento nárůst byl obzvláště výrazný mezi rokem 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti, kdy objem prodeje stoupl o 7 procentních bodů. Časově se to shoduje s poklesem dovozu z ČLR, který nastal v důsledku uložení antidumpingového cla společnosti Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabulka č. 9

v tis. kusů

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Prodej nezávislým odběratelům v Unii

4 300 – 4 500

4 300 – 4 500

4 500 – 4 700

4 800 – 5 000

Index

100

99

103

110

Zdroj: odpovědi na dotazník

d)   Podíl na trhu

(127)

Během posuzovaného období získalo výrobní odvětví Unie znovu podíl na trhu, který se v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti zvýšil ze 40 % – 45 % v roce 2008 na 50 % – 55 %, tj. o 24 %. Toto zvýšení je hlavně důsledkem nižší spotřeby a nižšího objemu čínského dovozu, ale také souběžného zvýšení objemu prodeje výrobního odvětví Unie.

Tabulka č. 10

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Podíl výrobců z Unie na trhu

40 % – 45%

45 % – 50 %

40 % – 45 %

50 % – 55 %

Index

100

107

101

124

Zdroj: odpovědi na dotazník a databáze podle čl. 14 odst. 6

e)   Růst

(128)

Mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti spotřeba v Unii klesla. Současně s tím vzrostl objem prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie o 10 % a podíl výrobního odvětví Unie na trhu se zvýšil o 24 %. Stejně tak se ve stejném období zvýšila produkce výrobního odvětví Unie o 4 %, investice se více než zdvojnásobily (141. bod odůvodnění níže) a zaměstnanost stoupla o 10 % (129. bod odůvodnění níže). Lze tudíž vyvodit závěr, že výrobní odvětví Unie zaznamenalo v posuzovaném období určitý růst.

f)   Zaměstnanost

(129)

Zaměstnanost a její vývoj v celém výrobním odvětví Unie byly odhadnuty pomocí extrapolace dostupných údajů o spolupracujících výrobcích v Unii. Mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti vykazuje úroveň zaměstnanosti ve výrobním odvětví Unie růst o 10 % souladně s nárůstem prodeje.

Tabulka č. 11

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Zaměstnanost u obdobného výrobku

655

672

736

722

Index

100

102

112

110

Zdroj: odpovědi na dotazník

g)   Produktivita

(130)

Produktivita pracovních sil výrobního odvětví Unie, měřená výstupem (v kusech) na zaměstnance a rok klesla v průběhu posuzovaného období o 6 %. Souvisí to s tím, že výroba vzrostla v menším rozsahu než zaměstnanost.

Tabulka č. 12

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Produktivita (v tis. kusů na zaměstnance)

7,6

7,3

6,9

7,2

Index

100

95

90

94

Zdroj: odpovědi na dotazník

h)   Rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu

(131)

Zjištěné dumpingové rozpětí je podstatně vyšší než nepatrné. Pokud jde o dopad rozsahu skutečného dumpingového rozpětí na výrobní odvětví Unie, zejména s ohledem na objem a ceny dovozu z ČLR, nelze jej považovat za zanedbatelný.

(132)

Pokud jde o účinky dřívějšího dumpingu, přestože výše posuzované ukazatele svědčí o určitém zlepšení, na druhé straně rovněž dokazují, že výrobní odvětví Unie je stále nestabilní a citlivé.

6.2.   Mikroekonomické ukazatele

a)   Ceny a další faktory, které ovlivňují ceny

(133)

Průměrná prodejní cena výrobců v Unii zařazených do vzorku účtovaná nezávislým odběratelům v Unii se vyvíjela tak, jak je znázorněno v následující tabulce. Průměrné ceny zůstaly během posuzovaného období poměrně stabilní, ale během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti mírně stoupaly. Jak je uvedeno výše, tento nárůst se časově shodoval s uložením antidumpingových opatření vůči společnosti Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabulka č. 13

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Jednotková cena na trhu Unie (EUR/kus)

10,9

10,7

10,9

11,2

Index

100

98

100

103

Jednotkové výrobní náklady (EUR/kus)

10,9

10,5

11,0

11,4

Index

100

96

101

105

Zdroj: odpovědi na dotazník

(134)

Prodejní ceny kopírují cenové trendy hlavních surovin (tj. oceli). Prodejní ceny a náklady zůstaly v posuzovaném období poměrně stabilní, i když náklady vzrostly o něco více než prodejní ceny, což mělo nepříznivý dopad na ziskovost výrobního odvětví Unie mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Výrobní odvětví Unie však nebylo schopno zvýšit své ceny na udržitelnou úroveň a bylo nuceno přizpůsobit ceny levnému čínskému dovozu, aby v časech klesající spotřeby znovu získalo podíl na trhu.

b)   Mzdové náklady

(135)

Průměrné mzdy byly během posuzovaného období stabilní, zatímco jednotkové výrobní náklady stouply o 3 % (viz tabulka č. 13 výše).

Tabulka č. 14

v EUR na zaměstnance

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Průměrná mzda

20 669

19 377

19 885

20 523

Index

100

94

96

99

Zdroj: odpovědi na dotazník

c)   Zásoby

(136)

Objem zásob se v průběhu posuzovaného období zvýšil. Úroveň zásob byla během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti o 56 % vyšší ve srovnání s jejich úrovní v roce 2008.

Tabulka č. 15

v tis. kusů

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Konečný stav zásob

94

137

184

146

Index

100

147

197

156

Zdroj: odpovědi na dotazník

d)   Ziskovost a návratnost investic

(137)

Výrobní odvětví Unie dokázalo mírně zvýšit svou ziskovost mezi rokem 2008, kdy bylo na prahu rentability, a rokem 2009, kdy se jeho ziskovost zvedla na 2 %. Ziskovost však opět klesla v roce 2010 a ještě více v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti, kdy vykazovala – 1,7 %. V posuzovaném období poklesla ziskovost celkově téměř o 2 %. Jak je uvedeno v 134. bodě odůvodnění, bylo to hlavně díky skutečnosti, že výrobní odvětví Unie nebylo schopné zvýšit své prodejní ceny souladně s růstem nákladů, protože bylo nuceno se přizpůsobit nízkým cenám čínského dovozu, když chtělo znovu získat svůj podíl na trhu.

(138)

Návratnost investic, vyjádřená jako zisk v procentech vztažený k čisté účetní hodnotě investic, v zásadě sledovala vývoj ziskovosti. Mezi roky 2008 a 2009 rostla a od roku 2009 do období šetření přezkumu před pozbytím platnosti klesala. V důsledku vyšších investic byl pokles návratnosti investic strmější než pokles úrovně ziskovosti, jak je popsáno ve 141. bodě odůvodnění.

Tabulka č. 16

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Ziskovost

(% čistého prodeje)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7 %

Index

100

102

99

98

Návratnost investic (zisk v % čisté účetní hodnoty investic)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Index

100

200

84

22

Zdroj: odpovědi na dotazník

e)   Peněžní tok a schopnost získávat kapitál

(139)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti, což je schopnost výrobního odvětví samofinancovat své činnosti, vyjádřená jako procento obratu obdobného výrobku, se zlepšoval tak, jak se zvyšovala ziskovost od nulové úrovně v roce 2008 do 5 % v roce 2009. V roce 2010 klesl na 3 % a během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti byl záporný.

Tabulka č. 17

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Peněžní tok (% obratu)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Zdroj: odpovědi na dotazník

(140)

Neexistují žádné zvláštní známky toho, že by se výrobní odvětví Unie potýkalo s těžkostmi při získávání kapitálu.

f)   Investice

(141)

Roční investice výrobců zařazených do vzorku do výroby obdobného výrobku se mezi rokem 2008 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti více než zdvojnásobily. Prudce se zvyšovaly v letech 2008 a 2009. Nárůst investic lze vysvětlit restrukturalizačním úsilím výrobního odvětví Unie, které investovalo do svých výrobních postupů s cílem zvýšit svou konkurenceschopnost. Mezi lety 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti došlo k poklesu, zatímco úroveň investic zůstala ve srovnání s rokem 2008 výrazně vyšší.

Tabulka č. 18

 

2008

2009

2010

Obd. šetření př. pozb.pl. (2011)

Čisté investice (v tis. EUR)

239

504

1 046

569

Index

100

211

438

239

Zdroj: odpovědi na dotazník

7.   Závěr týkající se újmy

(142)

Z analýzy makroekonomických ukazatelů vyplynuly určité známky zlepšení, zvláště pokud jde o výrobu, objem prodeje a podíl výrobního odvětví Unie na trhu v posuzovaném období. Současně poklesly některé důležité mikroekonomické ukazatele, jako je ziskovost a návratnost investic. Prodejní ceny přes svůj mírný růst nemohly dosáhnout udržitelné úrovně a vyrovnat zvýšení výrobních nákladů. Lze to vysvětlit zejména tím, že podíl čínského dovozu na trhu zůstal po celé posuzované období na vysoké úrovni a jeho nízkým cenám se výrobní odvětví Unie muselo přizpůsobovat, aby si zachovalo podíl na trhu.

(143)

Opatření vůči ČLR tak pouze částečně pomohla výrobnímu odvětví Unie zotavit se ze vzniklé újmy.

(144)

Podle výše uvedené analýzy se situace výrobního odvětví Unie zlepšila a nedocházelo k žádné podstatné újmě. Navzdory zjevným pozitivním trendům a významnému úsilí o restrukturalizaci je však výrobní odvětví Unie i nadále v nejistém a zranitelném stavu.

F.   PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY

1.   Předběžné poznámky

(145)

Jak je uvedeno v 51. až 52. bodě odůvodnění, vzhledem ke slabé spolupráci čínských vyvážejících výrobců se analýza čínského domácího trhu a vývozu z ČLR do jiných třetích zemí musela spolehnout na dostupné informace, tj. veřejně přístupné informace zveřejněné v rámci amerického přezkumu před skončením platnosti z června 2010, který prováděla americká komise pro mezinárodní obchod (dále jen „americký přezkum před skončením platnosti“).

(146)

V průběhu posuzovaného období bylo výrobní odvětví Unie v nejisté a zranitelné situaci, neboť bylo nadále vystaveno škodlivým účinkům dumpingového dovozu z ČLR.

(147)

V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení byl posouzen dovoz z dotčené země s cílem zjistit, zda je pravděpodobné, že újma se znovu objeví, pokud by opatření zanikla.

2.   Dopad předpokládaného objemu dovozu a vliv na ceny v případě zrušení opatření

(148)

Jak bylo uvedeno výše, pokud by opatření pozbyla platnosti, dovoz z ČLR by byl nadále dumpingový. Bez opatření by se objem dovozu dotčeného výrobku z ČLR velmi pravděpodobně zvýšil v cenách, které by se výrazně podbízely cenám výrobního odvětví Unie na trhu Unie. Šetřením bylo zjištěno, že hlavní zákazníci výrobního odvětví Unie jsou maloobchodníci, tj. velké supermarkety, které mají silnou vyjednávací pozici a budou stále více odebírat žehlicí prkna z ČLR, která budou na trh přicházet za velmi nízké dumpingové ceny. Pravděpodobně bude sílit cenový tlak na výrobní odvětví Unie, které tedy bude nuceno snižovat své ceny s katastrofálním vlivem na jeho ziskovost, která již tak byla negativní v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(149)

V nejisté a zranitelné situaci výrobního odvětví Unie by vyšší objem a cenové dopady dumpingového dovozu z ČLR měly za následek velkou finanční ztrátu a snížení podílu na trhu.

(150)

Chování čínského vývozce Since Hardware (Guangzhou) Co, který v minulosti těžil z 0 % celní sazby, lze považovat za silný náznak pravděpodobného chování čínských vývozců v případě, že by clo bylo zrušeno. Připomíná se, že společnost Since Hardware (Guangzhou) Co, jež v minulosti těžila z 0 % cla (od dubna 2007 do prosince 2010), významně zvýšila svůj vývoz do Unie za výrazně dumpingové ceny, které se v tomto období podbízely cenám výrobního odvětví Unie. Jak již bylo řečeno, antidumpingové šetření týkající se této společnosti mělo za následek uložení konečného antidumpingového cla ve výši 35,8 %. Toto šetření rovněž dospělo k závěru, že objem dovozu této společnosti během období šetření v rámci tohoto šetření (2009) se zdvojnásobil ve srovnání s dovozem stejné společnosti během období šetření v rámci původního šetření ukončeného v roce 2007 (2005). Šetření, pokud jde o společnost Since Hardware (Guangzhou) Co, dospělo k závěru, že v důsledku toho výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu.

(151)

Kromě toho bylo šetřením zjištěno, že již před zahájením stávajícího přezkumu před pozbytím platnosti se čínští vyvážející výrobci obrátili na potenciální zákazníky v Unii s cenovými nabídkami výrazně nižšími, než jsou prodejní ceny výrobního odvětví Unie. Svědčí to o velké pravděpodobnosti, že se čínští vyvážející výrobci vynasnaží vstoupit na trh Unie se zvýšeným objemem zboží snížením jejich současné cenové úrovně, pokud by opatření pozbyla platnosti.

3.   Přitažlivost trhu Unie, stávající opatření v dalších třetích zemích a nevyužitá kapacita

(152)

Jak je uvedeno výše v 55. až 57. bodě odůvodnění, čínské odvětví žehlicích prken je silně orientováno na vývoz a dokonce i po uložení opatření zůstává Unie jeho největším a nejpřitažlivějším odbytištěm.

(153)

Pro čínské vyvážející výrobce jsou USA druhým největším vývozním trhem. Nicméně přístup na americký trh zůstává omezený kvůli silným antidumpingovým opatřením, jež byla prodloužena do roku 2015. Tím se posiluje pravděpodobnost, že pokud by opatření nebyla zachována, dovoz z ČLR by ve vyšších objemech směřoval na trh Unie.

(154)

Podle informací, které Komise získala z amerického přezkumu před skončením platnosti, ČLR disponuje potenciálně velkými nevyužitými kapacitami a další kapacitu lze snadno zvýšit v případě zrušení antidumpingových cel, neboť výroba žehlicích prken v ČLR je náročná na lidskou práci a zvýšení produkce nevyžaduje ani velké investice ani specifické dovednosti. Proto byl na základě dostupných informací učiněn závěr, že v ČLR existuje přinejmenším potenciálně vysoká nevyužitá kapacita, která by se dala přesměrovat na trh Unie, pokud by antidumpingová opatření pozbyla platnosti.

4.   Další faktory

4.1.   Nedumpingový dovoz z ČLR

(155)

Jak bylo uvedeno výše, během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti nebyl zjištěn dumping u jediného spolupracujícího čínského vývozce, který má individuální clo ve výši 22,7 %. Protože však dovoz této společnosti představoval pouze mizivou část celkového objemu čínského dovozu, nemohl být považován za významný a nedalo se předpokládat, že přispěl k nejisté situaci výrobního odvětví Unie v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(156)

Bylo rovněž zjištěno, že dovoz této společnosti se cenově nepodbízel proti cenám výrobního odvětví Unie v období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

4.2.   Dovoz z Ukrajiny

(157)

Jak je uvedeno výše, dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny vzrostl o 24 %. To mělo za následek mírný nárůst odpovídajícího podílu na trhu během posuzovaného období.

(158)

Průměrná cena dovozu však od roku 2008 do období šetření přezkumu před pozbytím platnosti vzrostla o 14 % a dosáhla stejné cenové úrovně, jakou si účtovalo výrobní odvětví Unie na trhu Unie v průběhu období šetření přezkumu před pozbytím platnosti.

(159)

Nejistou situaci výrobního odvětví Unie proto nelze vysvětlovat dovozem žehlicích prken z Ukrajiny. Stejně tak není pravděpodobné, že by dovoz z Ukrajiny přispěl k obnovení újmy, pokud by opatření pozbyla platnosti.

4.3.   Dovoz z dalších třetích zemí, na které se nevztahují opatření

(160)

Objem dovozu z dalších třetích zemí nepodléhajících opatřením během posuzovaného období rostl, i když mezi rokem 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti došlo k mírnému poklesu. Toto zvýšení objemu dovozu se také promítlo do růstu podílu na trhu ve stejném období, a to z 5 % – 10 % na 15 % – 20 %.

(161)

Ačkoli cenová úroveň dovozu z dalších třetích zemí byla nižší než průměrné ceny výrobního odvětví Unie, byla vyšší než průměrná cena dovozu z ČLR, kterou zjistilo toto šetření.

(162)

Navzdory tomu, co bylo uvedeno výše, se bude čínský dovoz pravděpodobně výrazně zvyšovat za dumpingové ceny a bude se cenově podbízet oproti cenám výrobního odvětví Unie. Jak se totiž šetřením ukázalo, průměrné ceny dovozu z ČLR bez antidumpingového cla byly přibližně o 20 % nižší než prodejní ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie. Proto lze očekávat, že čínský dovoz bude přicházet na trh Unie s nižšími cenami, než je průměrná cena dovozu z dalších třetích zemí, pokud by platnost opatření skončila, jak se již stalo v průběhu období šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Proto byl učiněn závěr, že dovoz ze třetích zemí má sice určitý vliv na situaci ve výrobním odvětví Unie, ale nemůže vyvrátit závěr o pravděpodobnosti opětovného výskytu škodlivého dumpingu ze strany čínského dovozu, pokud by opatření pozbyla platnosti.

4.4.   Pokles spotřeby

(163)

Je třeba poznamenat, že zdánlivý pokles spotřeby mezi rokem 2010 a obdobím šetření přezkumu před pozbytím platnosti je dán především statistickým efektem poklesu dovozu způsobeným uloženými antidumpingovými opatřeními vůči společnosti Since Hardware (Guangzhou) Co. Ve stejném období se totiž výrobnímu odvětví Unie podařilo zvýšit objem prodeje a podíl na trhu. Pokles spotřeby proto nemohl mít vliv na situaci výrobního odvětví Unie.

5.   Závěr o pravděpodobnosti obnovení újmy

(164)

Šetření stanovilo pravděpodobnost obnovení újmy, pokud by opatření pozbyla platnosti.

(165)

S ohledem na úroveň dumpingu, který čínští vyvážející výrobci stále uplatňují, přitažlivost trhu Unie, dřívější chování čínského vyvážejícího výrobce Since Hardware (Guangzhou) Co, které bylo prokázáno v šetření, jež skončilo v prosinci 2010, možnost čínských výrobců snadno zvýšit kapacitu v případě vyšší poptávky, silnou orientaci čínských výrobců na vývoz a na jejich agresivní cenovou strategii, je pravděpodobné, že pokud by opatření pozbyla platnosti, výrobní odvětví Unie by čelilo nárůstu dumpingového čínského dovozu, který by se silně cenově podbízel ve srovnání s cenami výrobního odvětví Unie. V takovém případě lze očekávat, že se zhorší nejen již tak složitá situace výrobního odvětví Unie, pokud jde o ziskovost, ale za své vezmou pravděpodobně i některá nedávná zlepšení celkové výkonnosti výrobního odvětví Unie.

G.   ZÁJEM UNIE

1.   Úvod

(166)

V souladu s článkem 21 základního nařízení bylo zkoumáno, zda by zavedení antidumpingových opatření na dovoz žehlicích prken pocházejících z Číny na základě závěrů přezkumu před pozbytím platnosti bylo proti zájmu Unie jako celku. Určení zájmu Unie vycházelo ze zhodnocení různých dotčených zájmů. Všem zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby předložily svá stanoviska podle čl. 21 odst. 2 základního nařízení.

(167)

Stávající šetření je přezkumem, tedy analýzou situace, ve které jsou antidumpingová opatření již v platnosti. Je proto možné posoudit jakékoli nežádoucí negativní dopady, které by platná antidumpingová opatření na dotčené strany mohla mít.

(168)

Je třeba poznamenat, že se navrhuje ukončit antidumpingové řízení týkající se dovozu žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny, což povede k lepšímu přístupu dovozu ze třetích zemí bez omezení na trh Unie.

(169)

Na tomto základě bylo zkoumáno, zda navzdory závěrům ohledně pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu působícího újmu existují přesvědčivé důvody, které by vedly k závěru, že není v zájmu Unie zachovat opatření proti dovozu z ČLR.

2.   Zájem výrobního odvětví Unie

(170)

Výrobní odvětví Unie prokázalo svou životaschopnost. Potvrdil to pozitivní vývoj jeho hospodářské situace, který byl zaznamenán v průběhu posuzovaného období částečně díky jeho snahám o větší konkurenceschopnost a zavedeným opatřením. Lze rozumně předpokládat, že budou-li opatření zachována, bude z nich mít výrobní odvětví Unie i nadále prospěch. Pokud by opatření proti dovozu z ČLR nebyla zachována, je pravděpodobné, že výrobní odvětví Unie utrpí podstatnou újmu v důsledku značného objemu dumpingového dovozu z ČLR, což by způsobilo vážné zhoršení jeho finanční situace vzhledem k rozpětí cenového podbízení zjištěnému během období šetření přezkumu před pozbytím platnosti. Již dnes negativní míra ziskovosti, návratnosti investic a zásob bude dále klesat a v konečném důsledku povede pravděpodobně k zániku výrobního odvětví Unie.

(171)

Vyvozuje se proto závěr, že zachování antidumpingových opatření vůči ČLR by bylo jednoznačně v zájmu výrobního odvětví Unie.

3.   Zájem dalších stran

(172)

Ani jeden z 15 oslovených dovozců/obchodníků nespolupracoval. V průběhu šetření se nepřihlásila žádná další potenciálně zainteresovaná strana. Neexistují žádné důkazy o tom, že by platná opatření měla významný vliv na dovozce či spotřebitele dotčeného výrobku. V této souvislosti je možné přiměřeně předpokládat, že hlavní odběratelé, tj. velké obchodní domy, dokáží přenést zvýšení cen v důsledku antidumpingových cel na konečné spotřebitele, aniž by to mělo výrazný dopad na vnímání spotřebitelů.

4.   Závěry týkající se zájmu Unie

(173)

Z tohoto důvodu je možné dojít k závěru, že nejsou žádné přesvědčivé důvody, z nichž by jednoznačně vyplývalo, že zachování opatření vůči ČLR by bylo v rozporu s celkovým zájmem Unie.

H.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(174)

Všechny strany byly informovány o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlelo doporučit zachování stávajících opatření, která byla uložena na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, a zrušit platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Ukrajiny. Byla jim také poskytnuta lhůta na vyjádření.

(175)

Z výše uvedeného vyplývá, že v souladu s čl. 11 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 základního nařízení by antidumpingová opatření uplatňovaná na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky měla být zachována a antidumpingové clo vztahující se na dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken, opěrných či samostatně stojících, s vyvíječem páry či bez něj a/nebo s vyhřívanou a odsávanou deskou, včetně rukávníků, a jejich základních součástí, tj. podpěr, desek a ramp na žehličku, pocházejících z Čínské lidové republiky, kódů KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00 (kódy TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 and 8516900051).

2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyráběné níže uvedenými společnostmi, činí:

Země

Výrobce

Celní sazba (%)

Doplňkový kód TARIC

Čínská lidová republika

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Všechny ostatní společnosti

42,3

A999

3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Antidumpingové řízení týkající se dovozu žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny se ukončuje a antidumpingová opatření uložená vůči Ukrajině nařízením (ES) č. 452/2007 se zrušují.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2013.

Za Radu

předseda

V. JUKNA


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 168, 2.7.2010, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 24, 28.1.2010, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 242, 15.9.2010, s. 1.

(8)  Úř věst. 2009/C 282/16.

(9)  Úř. věst. L 297, 26.10.2012, s. 5.

(10)  Úř. věst. C 223, 22.9.2007.

(11)  Úř. věst. C 187, 28.6.2011, s. 21.

(12)  Úř. věst. C 120, 25.4.2012, s. 9.

(13)  Úř. věst. C 166, 12.6.2012, s. 3.

(14)  č. 731-TA-1047 (Review)

(15)  Viz 57. a 67. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1243/2010.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/22


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 696/2013

ze dne 22. července 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1) se provádějí opatření stanovená ve společném postoji Rady 2006/795/SZBP ze dne 20. listopadu 2006 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (2), který byl později zrušen a nahrazen rozhodnutím Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (3).

(2)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (4), které obnovuje stávající opatření a jímž se provádí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2094 (2013).

(3)

Omezující opatření zahrnují zákaz poskytování technického školení, poradenství, služeb nebo technické pomoci v souvislosti se zakázanými předměty a je důležité rozšířit rozsah tohoto zákazu, tak aby zahrnoval další zprostředkovatelské služby.

(4)

Je také zakázáno poskytovat finanční služby dalším osobám a subjektům, konkrétně osobám a subjektům, které jednají jménem nebo na příkaz již označených osob a subjektů, nebo subjektům, které vlastní nebo ovládají, a za tím účelem je třeba doplnit další kritéria týkající se zařazení na seznam v nařízení (ES) č. 329/2007.

(5)

Je třeba zakázat navazování nových korespondenčních vztahů s bankami v Korejské lidově demokratické republice (dále jen „Severní Korea“) a udržování korespondenčních vztahů s bankami v Severní Koreji, jestliže existují oprávněné důvody k domněnce, že by to mohlo přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket nebo k dalším zakázaným činnostem. Finančním institucím členských států se kromě toho zakazuje otevírání bankovních účtů v Severní Koreji.

(6)

Je třeba provádět kontrolu všech nákladů pocházejících ze Severní Koreje nebo určených pro Severní Koreu, jakož i nákladů zprostředkovaných Severní Koreou nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty, které jednají jejich jménem, pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že dotčený náklad obsahuje zakázané předměty. Z toho tedy vyplývá, že by měla být stanovena povinnost předkládat informace před příjezdem a odjezdem. Pokud plavidlo odmítne provedení kontroly, měl by mu být odepřen vstup.

(7)

Je třeba zakázat vzlet a přistání na území Unie a přelet nad ním všem letadlům, v jejichž případě existují oprávněné důvody k domněnce, že se na jejich palubě nacházejí zakázané předměty.

(8)

Příloha I nařízení (ES) č. 329/2007 uvádí všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou dvojího užití ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (5) a které se podle článku 2 nařízení (ES) č. 329/2007 nesmějí prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet fyzickým či právnickým osobám či subjektům v Severní Koreji, nebo pro použití v Severní Koreji.

(9)

Příloha Ia uvádí další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket, které se rovněž nesmějí prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet. Úkolem Unie je přijmout nezbytná opatření s cílem stanovit příslušné zboží, které má být zahrnuto do uvedené přílohy.

(10)

Seznam v příloze Ia nařízení (ES) č. 329/2007 je třeba upravit a doplnit do něj seznam v příloze I tohoto nařízení.

(11)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(12)

Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový bod, který zní:

„9.   „zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;“.

2)

V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v přílohách I, Ia a Ib, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v přílohách I, Ia a Ib všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji;“.

3)

Článek 3a se nahrazuje tímto:

„Článek 3a

1.   Aby se zabránilo převodu zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu EU nebo dodávkám, prodeji, převodům, vývozu nebo dovozu, které jsou zakázány tímto nařízením, a spolu s povinností poskytnout příslušným celním orgánům před příjezdem a odjezdem informace, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (6) a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7), musí osoba poskytující informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku předložit prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam EU nebo toto nařízení, a v případě, že se na vývoz tohoto zboží vztahuje požadavek vývozní licence, uvést údaje o udělené vývozní licenci.

2.   Dodatečně požadované údaje uvedené v tomto článku se předkládají buď písemně, nebo prostřednictvím celních prohlášení.

3.   Pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že se na palubě plavidla nacházejí věci, které jsou podle tohoto nařízení zakázány, zakazuje se přijímání nebo poskytování přístupu do přístavů na území Unie v případě:

a)

plavidla, které odmítlo provedení kontroly poté, co tato kontrola byla schválena státem vlajky plavidla, nebo

b)

plavidla plujícího pod vlajkou Severní Koreje, které odmítlo provedení kontroly.

4.   Zákazy uvedené v odstavci 3 neomezují přístup do přístavů v naléhavých případech.

5.   Zákazy uvedené v odstavci 3 neomezují přístup do přístavů, je-li tento přístup požadován pro účely inspekce.

6.   Zákazy uvedené v odstavci 3 nebrání plavidlu plujícímu pod vlajkou členského státu v přístupu do přístavu ve státu vlajky.

7.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení odstavce 3.

4)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3b

Je zakázáno poskytovat plavidlům Severní Koreje služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoliv jiné služby, mají-li poskytovatelé služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před příjezdem nebo odjezdem podle čl. 3a odst. 1, které opravňují k domněnce, že tato plavidla přepravují věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely.

Článek 3c

1.   Kromě případů, kdy je to zakázáno odstavcem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), odstavci 9, 10 a 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1874 (2009), odstavcem 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2087 (2013), odstavci 7 a 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2094 (2013) nebo jinými příslušnými opatřeními podle následných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, mohou příslušné orgány povolit transakci související se zbožím a technologiemi podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení nebo s pomocí či zprostředkovatelskými službami podle čl. 3 odst. 1 za předpokladu, tyto technologie a zboží, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených podle tohoto článku.“

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Je-li ve zvláštním případě považováno za nezbytné učinit odchylku od čl. 2 odst. 1 písm. a) či čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b), může dotyčný prodávající, dodavatel, převádějící strana, vývozce nebo poskytovatel služeb podat řádně odůvodněnou žádost příslušným orgánům členského státu, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II. Je-li tato odchylka důvodná, členský stát, který žádost obdržel, předloží Radě bezpečnosti OSN žádost o zvláštní schválení.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakci, pokud jde o zboží uvedené v bodě 17 přílohy III, pokud je zboží určeno pro humanitární účely, pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

6)

V článku 5a se odstavec 1 mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

zřizovat nové bankovní účty u úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Severní Koreji nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 11a odst. 2;

b)

navazovat nové korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Severní Koreji nebo s jakýmikoliv úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 11a odst. 2;“;

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„c)

otevírat nová zastoupení v Severní Koreji nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Severní Koreji;

d)

zřizovat nové společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Severní Koreji nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 11a odst. 2;

e)

udržovat korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Severní Koreji nebo s jakýmikoliv úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 11a odst. 2, jestliže existují oprávněné důvody k domněnce, že by to mohlo přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket nebo k dalším činnostem zakázaným tímto nařízením nebo rozhodnutím 2013/183/SZBP.“

7)

V článku 6 se odstavce 1 až 4 nahrazují tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze IV, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha IV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které v souladu s odst. 8 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a odstavcem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013) označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN.

2.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze V, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha V zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze IV a které v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2013/183/SZBP Rada označila za osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;

b)

ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo

c)

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo předmětů, materiálů, vybavení, zboží a technologie do Severní Koreje nebo ze Severní Koreje, které by mohly přispět k programům Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Příloha V se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumává.

2a.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které vlastní, drží či ovládají osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze Va. Příloha Va zahrnuje osoby, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny v příloze IV nebo V a které pracují jménem osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze IV nebo V nebo na jejich příkaz, nebo osoby napomáhající vyhnutí se sankcím nebo porušující ustanovení tohoto nařízení nebo rozhodnutí 2013/183/SZBP.

Příloha Va se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumává.

3.   Přílohy IV, V a Va obsahují dostupné informace o fyzických osobách uvedených na seznamu, které umožní dotčené osoby dostatečně identifikovat.

Takové informace mohou zahrnovat:

a)

příjmení a jména včetně případných přezdívek a titulů;

b)

datum a místo narození;

c)

státní příslušnost;

d)

číslo pasu a číslo průkazu totožnosti;

e)

daňové číslo a číslo sociálního pojištění;

f)

pohlaví;

g)

adresu nebo jiné informace ohledně místa pobytu;

h)

funkci nebo povolání;

i)

datum určení pro zařazení na seznam.

Přílohy IV, V a Va obsahují také důvody pro zařazení na seznam, například povolání.

Přílohy IV, V a Va mohou také obsahovat identifikační údaje uvedené v tomto odstavci týkající se rodinných příslušníků osob zařazených na seznam, pokud jsou tyto údaje v konkrétním případě nezbytné výhradně za účelem ověření totožnosti dotčené fyzické osoby uvedené na seznamu.

4.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v přílohách IV, V a Va nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.“

8)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků či hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v přílohách IV, V nebo Va a členů rodiny závislých na takových fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na služby na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a

d)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze IV, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

2.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje:

a)

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze IV, dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválí, a

b)

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze V nebo Va, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.“

9)

V článku 8 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze IV, V nebo Va;“.

10)

V článku 11a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční a úvěrové instituce, na něž se vztahuje článek 16, při výkonu svých činností spojených s finančními a úvěrovými institucemi uvedenými v odstavci 2 a s cílem zabránit tomu, aby tyto činnosti přispívaly k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket a aby docházelo k jiným činnostem zakázaným tímto nařízením nebo rozhodnutím 2013/183/SZBP:

a)

zachovávají neustálou obezřetnost vůči operacím na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a povinností v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu;

b)

vyžadují, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné operace, a v případě neposkytnutí informací operaci odmítnou;

c)

po dobu pěti let uchovávají veškeré záznamy o operacích a na požádání je zpřístupní vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají podezření nebo dostatečné důvody k domněnce, že finanční prostředky jsou spojené s financováním šíření jaderných zbraní, neprodleně své podezření oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému daným členským státem, jak je uvedeno na internetových stránkách v příloze II, aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 nebo článek 6. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán slouží jako vnitrostátní středisko, jež přijímá a analyzuje oznámení o podezřelých operacích týkající se možného financování šíření jaderných zbraní. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán mají včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých operacích.“

11)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11b

1.   Pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že se na palubě letadla nacházejí předměty, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle článků 2, 4 nebo 4a, nesmí toto letadlo:

a)

přelétávat území Unie, nebo

b)

vzlétat nebo přistávat na území Unie.

2.   Ustanovení odstavce 1 nebrání letadlu v nouzovém přistání.

3.   Ustanovení odstavce 1 nebrání letadlu, které je registrováno v členském státě, v přistání za účelem provedení kontroly zakázaných předmětů.

4.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení ustanovení odstavce 1.“

12)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11c

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu provádějících takové kroky nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Ze zákazů uvedených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tyto zákazy porušují.“

13)

Příloha Ia nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu se zněním přílohy I tohoto nařízení.

Příloha II tohoto nařízení se vkládá do nařízení (ES) č. 329/2007 jako příloha Va.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 322, 22.11.2006, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32.

(4)  Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“


PŘÍLOHA I

Příloha Ia nařízení (EU) č. 329/2007 se mění takto:

Za položku I.A1.024 se vkládají tyto položky:

„I.A1.025

Slitiny titanu jiné než uvedené v položkách 1C002 a 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Zirkonium a slitiny zirkonia, jiné než uvedené v položkách 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Výbušné materiály jiné než uvedené v položce 1C239, nebo materiály nebo směsi obsahující více než 2 % hmotnosti takových výbušných materiálů s krystalickou hustotou větší než 1,5 g/cm3 a rychlostí výbuchu vyšší než 5 000 m/s.

1C239“

Položka I.A2.002 se nahrazuje tímto:

„I.A2.002

Obráběcí stroje, jiné než uvedené v položkách 2B001 nebo 2B201 a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“, s přesností nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ [30] μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo podle odpovídajících národních norem.

2B001

 

 

2B201“

Za položku I.A6.012 se vkládá tato položka:

„I.A6.013

Lasery jiné než uvedené v položce 6A005 nebo 6A205.

6A005

 

 

6A205“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA Va

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 2 A


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/28


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 697/2013

ze dne 22. července 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/EZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společné návrhy vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 (2) provádějící rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (3).

(2)

Dne 29. listopadu 2012 přijala Rady rozhodnutí 2012/739/SZBP (4), které zrušilo a nahradilo rozhodnutí 2011/782/SZBP.

(3)

Dne 1. června 2013 skončila použitelnost rozhodnutí 2012/739/SZBP.

(4)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(5)

Příloha IX nařízení (EU) č. 36/2012 obsahuje seznam položek, jejichž dodání, prodej, převod nebo vývoz podléhá předchozímu povolení v souladu s článkem 2b nařízení č. 36/2012. Tento seznam by měl být rozšířen na další položky. Měla by být stanovena výjimka pro výrobky označené jako spotřební zboží.

(6)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provádění je nezbytné opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(7)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto.

„Článek 2

1.   Členský stát může zakázat prodej, dodání, převod nebo vývoz vybavení, které může být použito k vnitřním represím, jiného než uvedeného v příloze Ia nebo příloze IX, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, anebo může takový prodej, dodání, převod nebo vývoz podmínit povolením.

2.   Členský stát může zakázat poskytování technické pomoci, financování nebo poskytování finanční pomoci v souvislosti s vybavením uvedeným v odstavci 1 jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, anebo může takové poskytování technické pomoci, financování nebo poskytování finanční pomoci podmínit povolením.“

2)

Článek 2a se nahrazuje tímto:

„Článek 2a

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, zboží nebo technologie, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím a které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmeni a).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, jakoukoli transakci týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, pokud jsou takové vybavení, zboží nebo technologie zamýšleny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely nebo ve prospěch zaměstnanců Organizace spojených národů, zaměstnanců Unie nebo jejích členských států.“

3)

V článku 2c se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Zabavení vybavení, zboží nebo technologií, jejichž dodání, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle článku 2a tohoto nařízení, nebo jejich odstranění může být provedeno v souladu s vnitrostátním právem nebo rozhodnutím příslušného orgánu na účet osoby nebo subjektu uvedeného v odstavci 1, a pokud nemůže tyto náklady uhradit tato osoba nebo subjekt, mohou být tyto náklady požadovány v souladu s vnitrostátním právem od jakékoliv jiné osoby či subjektu, který přebírá odpovědnost za přepravu zboží nebo vybavení při pokusu o nedovolené dodání, prodej, převod nebo vývoz.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní.

„Článek 2d

Členský stát může zakázat vývoz zboží dvojího užití uvedeného v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 428/2009 do Sýrie, anebo může takový vývoz podmínit povolením.“

5)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, zbožím či technologiemi, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, kterých lze použít k vnitřním represím, a které jsou uvedeny v příloze Ia, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze Ia, zahrnující zejména granty, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění určené na jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo na poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).“;

b)

odstavec 2 se zrušuje;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, jakoukoli technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby či financování nebo finanční pomoc týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze Ia, pokud jsou takové vybavení, zboží nebo technologie zamýšleny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely nebo ve prospěch zaměstnanců Organizace spojených národů, zaměstnanců Unie nebo jejích členských států.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle prvního pododstavce do čtyř týdnů od jeho udělení.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

1.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, dovoz, nákup nebo přepravu surové ropy nebo ropných produktů nebo poskytování souvisejícího financování nebo finanční pomoci, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i)

účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii)

dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii)

dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b)

dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jiné o:

i)

určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii)

dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (5) nebo článku 2 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou Bin Ládinem, sítí Al-kajdá a Talibanem (6) nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c)

jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.   Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o protějšcích dané transakce.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

7)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

1.   Odchylně od článků 8 a 9 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, prodej, dodávání, převádění nebo vývoz klíčových zařízení nebo technologií uvedených v příloze VI nebo poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb či financování nebo finanční pomoci za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i)

účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii)

dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii)

dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b)

dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jiné o:

i)

určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii)

dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c)

jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.   Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o konečném uživateli a místu konečného určení dodávky.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, poskytnutí jakékoli finanční půjčky nebo úvěru jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu uvedenému v čl. 13 odst. 2 písm. a), nabytí nebo zvýšení účasti v nich nebo zřízení jakéhokoli společného podniku s nimi za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i)

účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii)

dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii)

dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b)

dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jiné o:

i)

určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii)

dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c)

jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.   Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o účelu a protějšcích dané transakce.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 25a

1.   Odchylně od čl. 25 odst. 1 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které uznají za vhodné, zřízení nového bankovního účtu nebo otevření nového zastoupení nebo zřízení nové pobočky nebo dceřiné společnosti za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán na základě informací, které má k dispozici, včetně informací poskytnutých osobou, subjektem nebo orgánem žádajícím o povolení, shledal, že je rozumné přijmout závěr, že:

i)

účelem dotčených činností je poskytování pomoci syrskému civilnímu obyvatelstvu, zejména za účelem uspokojení humanitárních potřeb, podpory při zajišťování základních služeb, rekonstrukce nebo obnovení hospodářské činnosti, anebo dosažení jiných cílů v sociální oblasti;

ii)

dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu uvedenému v článku 14 nebo v jeho prospěch;

iii)

dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto nařízením;

b)

dotčený členský stát předem konzultoval osobu, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil, pokud jde mimo jíné o:

i)

určení učiněné příslušným orgánem podle písm. a) bodů i) a ii);

ii)

dostupnost informací naznačujících, že se dotčené činnosti týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů zpřístupněných přímo nebo nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 nebo článku 2 nařízení (ES) č. 881/2002 nebo v jejich prospěch,

a tato osoba, subjekt nebo orgán určený syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil pro dotčený členský stát vyjádřila názor;

c)

jestliže názor osoby, subjektu nebo orgánu určeného syrskou Národní koalicí opozičních a revolučních sil není obdržen do 30 dnů ode dne, kdy byl vyžádán, může příslušný orgán rozhodnout o udělení nebo neudělení povolení.

2.   Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b) si příslušný orgán vyžádal přiměřené informace o využití uděleného povolení, včetně informací o účelu a protějšcích dotčených činností.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.“

10)

Příloha I se zrušuje.

11)

Příloha IX se mění takto:

a)

za nadpis „Seznam vybavení, zboží a technologií podle článku 2b“ se vkládá nový odstavec, který zní:

„Seznam stanovený v této příloze nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití, s výjimkou isopropanolu.“;

b)

v oddíle IX.A1 „Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“ “ se položky uvedené v příloze II tohoto nařízení doplňují jako bod IX.A1.004;

c)

v oddíle IX.A2 „Zpracování materiálů“ se položka uvedená v příloze II tohoto nařízení doplňuje jako bod IX.A2.010.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 330, 30.11.2012, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(6)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.“


PŘÍLOHA I

Položky uvedené v čl. 1 bodě 11 písm. b)

Samostatné chemicky definované sloučeniny dle poznámky 1 ke kapitolám 28 a 29 kombinované nomenklatury (1), s koncentrací 90 % nebo vyšší, není-li uvedeno jinak:

aceton

(CAS 67-64-1)

(kód KN 2914 11 00)

acetylen

(CAS 74-86-2)

(kód KN 2901 29 00)

amoniak

(CAS 7664-41-7)

(kód KN 2814 10 00)

antimon

(CAS 7440-36-0)

(položka 8110)

benzaldehyd

(CAS 100-52-7)

(kód KN 2912 21 00)

bezoin

(CAS 119-53-9)

(kód KN 2914 40 90)

butan-1-ol

(CAS 71-36-3)

(kód KN 2905 13 00)

butan-2-ol

(CAS 78-92-2)

(kód KN 2905 14 90)

iso-butanol

(CAS 78-83-1)

(kód KN 2905 14 90)

terc-butanol

(CAS 75-65-0)

(kód KN 2905 14 10)

karbid vápníku

(CAS 75-20-7)

kód KN 2849 10 00

oxid uhelnatý

(CAS 630-08-0)

(kód KN 2811 29 90)

chlor

(CAS 7782-50-5)

(kód KN 2801 10 00)

cyklohexanol

(CAS 108-93-0)

(kód KN 2906 12 00)

dicyklohexylamin (DCA)

(CAS 101-83-7)

(kód KN 2921 30 99)

ethanol

(CAS 64-17-5)

(kód KN 2207 10 00)

ethylen

(CAS 74-85-1)

(kód KN 2901 21 00)

ethylenoxid

(CAS 75-21-8)

kód KN 2910 10 00

fluoroapatit

(CAS 1306-05-4)

(kód KN 2835 39 00)

chlorovodík

(CAS 7647-01-0)

(kód KN 2806 10 00)

sirovodík

(CAS 7783-06-4)

kód KN 2811 19 80

methyl-isokyanát

(CAS 624-83-9)

kód KN 2929 10 00

isopropylalkohol, s koncentrací 95 % nebo vyšší

(CAS 67-63-0)

(kód KN 2905 12 00)

kyselina mandlová

(CAS 90-64-2)

(kód KN 2918 19 98)

metanol

(CAS 67-56-1)

(kód KN 2905 11 00)

methylchlorid

(CAS 74-87-3)

(kód KN 2903 11 00)

methyljodid

(CAS 74-88-4)

(kód KN 2903 39 90)

methylmerkaptan

(CAS 74-93-1)

(kód KN 2930 90 99)

monoethylenglykol

(CAS 107-21-1)

(kód KN 2905 31 00)

oxalylchlorid

(CAS 79-37-8)

(kód KN 2917 19 90)

sulfid draselný

(CAS 1312-73-8)

(kód KN 2830 90 85)

thiokyanatan draselný (KSCN)

(CAS 333-20-0)

(kód KN 2842 90 80)

chlornan sodný

(CAS 7681-52-9)

(kód KN 2828 90 00)

síra

(CAS 7704-34-9)

(kód KN 2802 00 00)

oxid siřičitý

(CAS 7446-09-5)

(kód KN 2811 29 05)

oxid sírový

(CAS 7446-11-9)

kód KN 2811 29 10

chlorid thiofosforečný

(CAS 3982-91-0)

kód KN 2853 00 90

triisobutyl-fosfit

(CAS 1606-96-8)

(kód KN 2920 90 85)

bílý/žlutý fosfor

(CAS 12185-10-3,7723-14-0)

kód KN 2804 70 00


(1)  Jak je obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 304, 31.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA II

Položka uvedená v čl. 1 bodě 11 písm. c)

IX.A2.010

Vybavení

Laboratorní vybavení, včetně částí a příslušenství tohoto vybavení, pro (destruktivní či nedestruktivní) analýzu nebo pro detekci chemických látek, s výjimkou vybavení, včetně částí a příslušenství, zvláště určeného pro použití ve zdravotnictví.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 698/2013

ze dne 19. července 2013,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží, dále jen „kombinovanou nomenklaturu“, která je uvedena v příloze I tohoto nařízení.

(2)

V rozsudku Soudního dvora ze dne 17. prosince 2009 ve spojených věcech C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“) se objevilo nové paradigma pro zařazování „potravinových doplňků“.

(3)

Na jedné straně podle odstavce 29 tohoto rozsudku „může být objektivním kritériem pro zařazení účel použití výrobku, pokud je inherentní tomuto výrobku“. V odstavci 32 se na druhou stranu uvádí, že prezentace přípravků ve formě kapslí je „určujícím prvkem, který ukazuje jejich funkci potravinového doplňku, jelikož určuje dávkování potravinových přípravků, způsob jejich požívání a místo, kde mají působit“.

(4)

Proto jsou podle rozhodnutí Soudního dvora výrobky, které jsou používané jako potravinové doplňky k udržení obecně zdravého organismu nebo v dobré pohodě a které jsou předkládány ve formě kapslí, zařazeny do čísla 2106 jako „potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté“.

(5)

Problémy se sazebním zařazením by však mohly nastat v případě zařazování výrobků, které mají stejné složení, stejný účel, obsahují odměřenou dávku, ale jsou předkládány ve formě tablet, pastilek nebo pilulek.

(6)

Zařazení potravinových přípravků předkládaných v odměřených dávkách, jako např. kapsle, tablety, pastilky a pilulky, které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky, by proto v zájmu zajištění jednotného výkladu kombinované nomenklatury mělo zohledňovat kritéria formulovaná ve spojených věcech C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“).

(7)

Do kapitoly 21 kombinované nomenklatury by se proto měla vložit nová doplňková poznámka, aby se zajistil jednotný výklad na celém území Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do kapitoly 21 kombinované nomenklatury v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňuje doplňková poznámka 5, která zní:

„5.

Ostatní potravinové přípravky předkládané v odměřených dávkách, například kapsle, tablety, pastilky a pilulky, které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky, se zařazují do čísla 2106, pokud nejsou jinde uvedené ani zahrnuté.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 699/2013

ze dne 19. července 2013

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Bentonitové stelivo pro kočky složené z přírodních jílů, vyrobené sušením, ošetřené antibakteriálním činidlem a smíchané s aktivním uhlím, aby se zabránilo růstu bakterií a vzniku zápachu. Přírodní jíl bentonit tvoří více než 94 % hmotnostních výrobku.

Výrobek se zákazníkům prodává v baleních různých velikostí.

3824 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Výrobek se získává smísením přírodního jílu bentonitu s antibakteriálním činidlem a aktivním uhlím. Zařazení jako ostatní jíly čísla 2508 je proto vyloučeno (poznámka 1 ke kapitole 25).

Přidáním antibakteriálního činidla a aktivního uhlí se nemění forma ani charakter základního materiálu. Zařazení výrobku do čísla 6815 jako výrobek z kamene nebo jiných nerostných látek, jinde neuvedený, je proto rovněž vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 68, všeobecná vysvětlivka, třetí odstavec).

Výrobek je proto nutné zařadit do kódu KN 3824 90 97 jako chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2.

Stelivo pro kočky sestávající z kulatých a oválných průsvitných granulí oxidu křemičitého (silikagelu). Výrobek je složen z viditelného množství barevných granulí.

Barevné granule se získávají přidáním modrého barviva.

Výrobek se zákazníkům prodává v baleních různých velikostí.

3824 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Modré barvivo se přidává pouze z komerčních či propagačních důvodů, nikoli pro identifikaci oxidu křemičitého. Oxid křemičitý v podobě granulí navíc nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost. Zařazení do čísla 2811 je proto vyloučeno (poznámka 1 písm. e) ke kapitole 28).

Výrobek je proto nutné zařadit do kódu KN 3824 90 97 jako chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 700/2013

ze dne 22. července 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/40


ROZHODNUTÍ RADY 2013/391/SZBP

ze dne 22. července 2013

na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která obsahuje v kapitole III seznam opatření k boji proti tomuto šíření, jež mají být přijata v Unii i ve třetích zemích.

(2)

Unie tuto strategii aktivně provádí a opatření uvedená v kapitole III uvádí v účinnost, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, poskytováním technické a odborné pomoci státům, jež ji potřebují, pokud jde o celou řadu opatření pro nešíření zbraní, a podporou úlohy Rady bezpečnosti OSN.

(3)

Dne 28. dubna 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1540 (2004) (dále jen „rezoluce č. 1540 (2004)“), která je prvním mezinárodním nástrojem, jenž se jednotným a komplexním způsobem zabývá zbraněmi hromadného ničení, jejich nosiči a souvisejícími materiály. Rezoluce č. 1540 (2004) stanoví pro všechny státy závazné povinnosti, jejichž cílem je zabránit nestátním aktérům v získání přístupu k takovým zbraním a souvisejícímu materiálu a od získání takového přístupu je odradit. Vyzývá rovněž státy, aby výboru Rady bezpečnosti zřízenému rezolucí č. 1540 (2004) (dále jen „výbor 1540“) předložily zprávu o opatřeních, která učinily nebo zamýšlejí učinit za účelem provedení této rezoluce.

(4)

Dne 27. dubna 2006 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci č. 1673 (2006) a rozhodla, že výbor 1540 by měl zintenzivnit úsilí o podporu provádění rezoluce č. 1540 (2004) v plném rozsahu prostřednictvím pracovních programů, informačních činností, pomoci, dialogu a spolupráce. Rovněž vyzvala výbor 1540, aby spolu se státy a mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi prozkoumal možnost sdílení zkušeností a získaných poznatků a dostupnost programů, které by mohly usnadnit provádění rezoluce č. 1540 (2004).

(5)

Dne 20. dubna 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1977 (2011) a rozhodla prodloužit mandát výboru 1540 o 10 let, tedy do dne 25. dubna 2021. Rovněž rozhodla, že výbor 1540 má nadále zvyšovat úsilí o podporu provádění rezoluce č. 1540 (2004) v plném rozsahu všemi státy, zejména v oblastech, jako jsou a) odpovědnost; b) fyzická ochrana; c) hraniční kontroly a vynucování práva a d) vnitrostátní kontroly vývozu a překládek, včetně kontrol poskytování finančních prostředků a služeb, jako je financování takového vývozu a překládek.

(6)

Provádění společné akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (1) a společné akce 2008/368/SZBP ze dne 14. května 2008 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2) přispělo ke značnému snížení počtu států, které zprávu nepodaly, a počtu států, jež nepředložily dodatečné informace požadované výborem 1540 v návaznosti na předložení neúplných zpráv.

(7)

Technickým prováděním projektů v rámci tohoto rozhodnutí by měl být pověřen Úřad pro otázky odzbrojení, který působí v rámci sekretariátu OSN a odpovídá za poskytování materiální a logistické podpory výboru 1540 a jeho odborníkům.

(8)

Toto rozhodnutí by mělo být prováděno v souladu s finanční a správní rámcovou dohodou uzavřenou mezi Evropskou komisí a OSN, jež se týká správy finančních příspěvků Unie na programy nebo projekty spravované OSN,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   V souladu se strategií EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která jako cíl stanoví posílení úlohy Rady bezpečnosti OSN a zvýšení jejích odborných znalostí nezbytných pro plnění výzev spojených se šířením zbraní, Unie nadále podporuje provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) (dále jen „rezoluce č. 1540 (2004)“) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1977 (2011).

2.   Projekty na podporu rezoluce č. 1540 (2004), jež jsou v souladu s opatřeními strategie EU, budou spočívat v subregionálních pracovních seminářích, návštěvách příslušných zemí, setkáních, akcích, odborné přípravě a úsilí zaměřeném na styk s veřejností.

3.   Mezi cíle projektů patří:

posílit příslušné vnitrostátní a regionální úsilí a schopnosti, především budováním kapacit a usnadněním pomoci,

přispívat k praktickému provádění konkrétních doporučení celkové revize z roku 2009 týkající se stavu provádění rezoluce č. 1540 (2004), zejména v oblasti technické pomoci, mezinárodní spolupráce a zvyšování informovanosti veřejnosti,

na žádost států iniciovat, rozvíjet a provádět národní akční plány.

4.   Podrobný popis projektů je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou po technické stránce prováděny sekretariátem OSN (Úřadem pro otázky odzbrojení) (dále jen „sekretariát OSN-ODA“). Tento úkol vykonávají na odpovědnost a pod dohledem vysokého představitele.

3.   Za tímto účelem uzavře vysoký představitel se sekretariátem OSN-ODA nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 se stanoví na 750 000 EUR a bude financována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 2 dohlíží Komise. Pro tyto účely uzavře Komise se sekretariátem OSN-ODA finanční dohodu. Tato dohoda musí obsahovat ustanovení o tom, že uvedený sekretariát zajistí viditelnost příspěvku EU úměrnou jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření finanční dohody.

Článek 4

Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí a vychází přitom z pravidelných zpráv vypracovávaných sekretariátem OSN-ODA. Na základě těchto zpráv provádí Rada hodnocení. Komise poskytne informace o finančních aspektech projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Pozbývá platnosti 24 měsíců od uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3, nebo tři měsíce po dni přijetí, pokud v tomto období finanční dohoda uzavřena nebude.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 165, 17.6.2006, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 78.


PŘÍLOHA

1.   CÍLE

Celkovým cílem tohoto rozhodnutí je podporovat provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) (dále jen „rezoluce č. 1540 (2004)“) a 1977 (2011) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení, a to prostřednictvím zvláštních opatření, jejichž konkrétní cíle jsou tyto: posílit příslušné vnitrostátní a regionální úsilí a schopnosti, především budováním kapacit a usnadněním pomoci; přispívat k praktickému provádění konkrétních doporučení celkové revize z roku 2009 týkající se stavu provádění rezoluce č. 1540 (2004), zejména v oblasti technické pomoci, mezinárodní spolupráce a zvyšování informovanosti veřejnosti.

2.   POPIS OPATŘENÍ

2.1   Posílení kapacit, pokud jde o vnitrostátní provádění a subregionální koordinaci

2.1.1   Cíl opatření

podporovat činnosti související s prováděním, včetně rozvoje národních akčních plánů, které jsou zaměřené na konkrétní země, a rozvinout trvalý vnitrostátní a subregionální proces provádění,

posílit mezinárodní spolupráci, včetně role výboru 1540 při provádění rezoluce č. 1540 (2004).

2.1.2   Popis opatření

Úřad OSN-ODA, případně ve spolupráci s dalšími mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi a subjekty, usnadní praktická opatření k provádění klíčových požadavků rezoluce č. 1540 (2004) na úrovni jednotlivých států, zejména tím, že se souhlasem dotčených států podpoří návštěvy příslušných zemí ze strany výboru 1540 nebo podpoří jeho činnosti zaměřené na konkrétní země. Je plánována podpora pěti (čtyřdenních) návštěv příslušných zemí. V závislosti na konkrétní zemi a na rozhodnutích výboru 1540 přispějí návštěvy zemí nebo činnosti zaměřené na konkrétní země k procesu provádění na vnitrostátní úrovni tím, že: a) přispějí ke zvyšování informovanosti pomocí konkrétně zaměřených dialogů s různými aktéry zapojenými do vnitrostátního provádění rezoluce č. 1540 (2004); b) posoudí vnitrostátní opatření a mechanismy užívané k provádění rezoluce, určí konkrétní výzvy, jimž čelí vnitrostátní orgány, a vymezí možné způsoby jejich řešení; c) usnadní vypracování dobrovolných vnitrostátních akčních plánů a dalších opatření, ke kterým se rozhodne dotčená navštívená země.

Úřad OSN-ODA, případně ve spolupráci s dalšími mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi a subjekty, uspořádá setkání v konkrétních subregionech, a to na základě výsledku předchozích pracovních seminářů zaměřených na budování kapacit, jež se v daných subregionech již uskutečnily. Plánuje se, že ve vybraných subregionech (Afrika, oblast Perského zálivu a Blízký východ, jihovýchodní Evropa a Latinská Amerika) budou uspořádána tři setkání v rámci návazných činností. Jednotlivá setkání budou organizována tak, aby reagovala na skutečné požadavky daného subregionu a zaměřila se na oblasti, v nichž bude pravděpodobně dosaženo praktických výsledků. Setkání budou probíhat společně s odbornými jednáními v rámci jednotlivých zemí s cílem prozkoumat konkrétní opatření k udržení pokroku v provádění rezoluce č. 1540 (2004). Jednání v rámci jednotlivých zemí budou organizována na základě pozvání ze strany zainteresovaných členských států.

Úřad OSN-ODA bude provádět činnosti podle rezoluce č. 1540 (2004) ve spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi a subjekty, včetně Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Organizace pro zákaz chemických zbraní, Světové zdravotnické organizace, Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Světové organizace pro zdraví zvířat, za účelem zlepšení společného úsilí a vyvarování se zdvojování činností.

V případě potřeby bude vyvíjeno úsilí o součinnost s aktivitami regionálních středisek excelence pro oblast chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní (CBRN), jež jsou v současné době zřizována v rámci nástroje stability, jakož i s dalšími programy v této oblasti, které zaštiťuje EU.

2.1.3   Výsledky opatření

Lepší provádění rezoluce č. 1540 (2004) tím, že státy přijmou další opatření na úplné provádění rezoluce č. 1540 (2004); vypracování účinných a realistických vnitrostátních akčních plánů či postupů zaměřených na provádění klíčových požadavků uvedené rezoluce; posílené regionální koordinované přístupy k provádění rezoluce č. 1540 (2004) a navázání funkčních partnerství mezi zúčastněnými státy a poskytovateli pomoci.

2.2   Posílené budování kapacit, jejichž účelem je stanovit a zachovat fyzickou ochranu materiálů dvojího užití a odpovědnost za ně

2.2.1   Cíl opatření

Prosazovat budování kapacit na vnitrostátní a regionální úrovni za účelem dosažení pokroku v provádění rezoluce č. 1540 (2004) v plném rozsahu tím, že se pozornost zaměří na jednu z klíčových oblastí rezoluce, a to na fyzickou ochranu „souvisejících materiálů“ a na odpovědnost za ně. Rezoluce č. 1540 (2004) obsahuje zvláštní ustanovení (bod 3, písmeno a) a b)), v nichž se všem státům ukládá povinnost zavést patřičné kontroly materiálů, vybavení a technologií, jež by mohly být použity k navržení, vývoji, výrobě či užití jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů. Za tímto účelem musí státy: a) vypracovat a zachovávat patřičná účinná opatření, jejichž cílem je zajistit odpovědnost za toto zboží a zabezpečit je během výroby, užití, skladování či přepravy, a b) vypracovat a zachovávat dostatečně účinná opatření fyzické ochrany.

2.2.2   Popis opatření

Úřad OSN-ODA uspořádá dva subregionální pracovní semináře (Střední Amerika, jihovýchodní Asie a Latinská Amerika), které se zaměří na fyzickou ochranu „souvisejících materiálů“ a na odpovědnost za tyto materiály. Prostřednictvím sdílení zkušeností v oblasti vnitrostátních politik a praktik týkajících se zabezpečení a ochrany příslušných biologických, chemických a jaderných materiálů a odpovědnosti za ně bude předmětné opatření prosazovat integrované vnitrostátní postupy vycházející z osvědčených postupů a získaných poznatků.

Případně bude rovněž vyzdvižen význam spolupráce a interakce s mezinárodními organizacemi, jako je například Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Organizace pro zákaz chemických zbraní, Světová zdravotnická organizace, Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Světová organizace pro zdraví zvířat či Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jednotlivé pracovní semináře budou pořádány společně s řadou příslušných technických jednání se zúčastněnými zeměmi, přičemž se zcela zohlední jejich specifika. Tato jednání v rámci jednotlivých zemí budou organizována na základě pozvání ze strany zainteresovaných členských států v příslušných subregionech.

V případě potřeby bude vyvíjeno úsilí o součinnost s aktivitami regionálních středisek excelence pro oblast CBRN, jež jsou v současné době zřizována v rámci nástroje stability, jakož i s dalšími programy v této oblasti, které zaštiťuje EU.

2.2.3   Výsledky opatření

Větší vnitrostátní úsilí a posílené kapacity za účelem provádění patřičných kontrol materiálů, vybavení a technologií, jež by mohly být použity k navržení, vývoji, výrobě či užití jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů; určení účinných a účelných praktik v oblasti zabezpečení a ochrany „souvisejících materiálů“ a odpovědnosti za ně; lepší zabezpečení příslušných materiálů na vnitrostátní a regionální úrovni; prohloubená regionální a mezinárodní partnerství v příslušných oblastech a přispění k úsilí o posílení celkové bezpečnosti v oblasti CBRN.

2.3   Podpora praktického provádění doporučení celkové revize z roku 2009 týkající se stavu provádění rezoluce č. 1540 (2004)

2.3.1   Cíl opatření

Podporovat praktické provádění doporučení celkové revize z roku 2009.

Prohloubit mezinárodní spolupráci a zvýšit informovanost veřejnosti o významu provádění rezoluce č. 1540 (2004).

2.3.2   Popis opatření

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1977 (2011) a závěrečný dokument z celkové revize z roku 2009 stanoví řadu konkrétních činností v rámci provádění klíčových požadavků rezoluce č. 1540 (2004). Toto opatření zahrnuje konkrétní projekty na podporu uvedených činností, mimo jiné i prostřednictvím zaštiťování setkání či akcí, odborné přípravy a úsilí zaměřeného na styk s veřejností. V závislosti na rozhodnutích a doporučeních výboru 1540 (2004) by projekty mohly zahrnovat:

akce pořádané úřadem OSN-ODA, na nichž se mají setkat subjekty nabízející pomoc s těmi, již pomoc hledají, a setkání stávajících či potenciálních partnerů (států, mezinárodních a regionálních organizací),

setkání pořádaná úřadem OSN-ODA, jejichž cílem je podpořit úsilí o prohloubení spolupráce výboru 1540 s mezinárodními mechanismy v oblasti nešíření a s dalšími mezinárodními a regionálními organizacemi,

pracovní semináře pořádané úřadem OSN-ODA či pod jeho záštitou pro zástupce občanské společnosti, vědecké obce a průmyslu,

podporu poskytovanou úřadem OSN-ODA na účast státních úředníků na kurzech odborné přípravy a na dalších činnostech zaměřených na budování kapacit a

podporu elektronickému časopisu o problematice provádění rezoluce č. 1540 (2004).

V případě potřeby bude vyvíjeno úsilí o součinnost s aktivitami regionálních středisek excelence pro oblast CBRN, jež jsou v současné době zřizována v rámci nástroje stability, jakož i s dalšími programy v této oblasti, které zaštiťuje EU.

2.3.3   Výsledky opatření

Provádění konkrétních opatření dohodnutých při celkové revizi z roku 2009; různorodější způsoby poskytování technické pomoci; poskytnutí odborné přípravy v oblasti rezoluce č. 1540 (2004) pro státní úředníky; větší zapojení zástupců občanské společnosti, akademické obce a průmyslu do mezinárodního, regionálního a vnitrostátního úsilí o provádění rezoluce č. 1540 (2004); větší informovanost veřejnosti o významu provádění rezoluce č. 1540 (2004) v plném rozsahu.

3.   PARTNEŘI PŘI PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ

Rada bezpečnosti OSN a její výbor 1540,

zúčastněné vlády z příslušných subregionů,

vlády a organizace nabízející pomoc,

OSN, příslušné mezinárodní, regionální a subregionální organizace,

nevládní organizace a subjekty občanské společnosti.

4.   PŘÍJEMCI OPATŘENÍ

členské státy, vládní úředníci,

výbor 1540 a další subjekty OSN,

mezinárodní, regionální a subregionální organizace,

vlády a organizace, které poskytují či přijímají technickou pomoc podle rezoluce č. 1540 (2004),

občanská společnost, akademická obec a příslušná průmyslová odvětví.

5.   MÍSTO KONÁNÍ

Možná místa konání setkání, pracovních seminářů a dalších akcí vybere úřad OSN-ODA. Mezi kritéria výběru míst konání bude patřit odhodlání a závazek dotyčného státu v konkrétním regionu předmětnou akci uspořádat. Konkrétní místa, na nichž se uskuteční návštěvy nebo konkrétní činnosti v rámci dané země, budou záležet na pozváních ze strany zainteresovaných členských států, a případně na rozhodnutích výboru 1540.

6.   TRVÁNÍ

Celková odhadovaná doba trvání projektu je 24 měsíců.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. července 2013,

kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

(2013/392/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2008/633/SVV stanoví, že se použije ode dne, který určí Rada, jakmile ji Komise informuje o tom, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (2) vstoupilo v platnost a je plně použitelné.

(2)

Komise informovala Radu dopisem ze dne 2. července 2013, že nařízení (ES) č. 767/2008 vstoupilo v platnost a je plně použitelné ode dne 27. září 2011.

(3)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (4).

(4)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (6).

(5)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (8).

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9). Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (10). Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(9)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno postavení těch členských států, na něž se nařízení (ES) č. 767/2008 ještě nezačalo vztahovat. Zejména by jím nemělo být dotčeno uplatňování článku 6 rozhodnutí 2008/633/SVV ve vztahu k uvedeným členským státům,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/633/SVV se použije ode dne 1. září 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C.ASHTON


(1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129.

(2)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(8)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19.

(9)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/47


ROZHODNUTÍ RADY 2013/393/SZBP

ze dne 22. července 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2013/382/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/168/SZBP (1) o jmenování pana Vygaudase UŠACKASE zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) v Afghánistánu.

(2)

Dne 15. července 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/382/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 30. června 2014.

(3)

Na období od 1. září 2013 do 30. června 2014 je třeba jmenovat nového zvláštního zástupce EU v Afghánistánu.

(4)

Rozhodnutí 2013/382/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2013/382/SZBP se článek 1 nahrazuje tímto:

„Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

1.   Mandát pana Vygaudase UŠACKASE jakožto zvláštního zástupce EU v Afghánistánu se prodlužuje do 31. srpna 2013.

2.   Zvláštním zástupcem EU v Afghánistánu je na období od 1. září 2013 do 30. června 2014 jmenován pan Franz-Michael SKJOLD MELLBIN.

3.   Na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, rozhodne-li tak Rada.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 75, 23.3.2010, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 22.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/48


ROZHODNUTÍ STATISTICKÉHO VÝBORU EVROPSKÉ UNIE A ŠVÝCARSKA č. 1/2013

ze dne 12. června 2013,

kterým se nahrazuje příloha A Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

(2013/394/EU)

STATISTICKÝ VÝBOR EVROPSKÉ UNIE A ŠVÝCARSKA,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007 a obsahuje přílohu A týkající se právních aktů v oblasti statistiky.

(2)

V oblasti statistiky byly přijaty nové právní akty, které by měly být v příloze A uvedeny. Příloha A by proto měla být změněna,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha A dohody se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Ženevě dne 12. června 2013.

Za smíšený výbor

vedoucí delegace EU

W. RADERMACHER

vedoucí delegace Švýcarska

F. BAUMGARTNER


(1)  Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA A

PRÁVNÍ AKTY V OBLASTI STATISTIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

ODVĚTVOVÁ ÚPRAVA

1.

Evropská unie na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, nahrazuje Evropské společenství a stává se jeho nástupcem.

2.

Pojmy „členský stát“ nebo „členské státy“ obsažené v aktech uváděných v této příloze se vykládají jako zahrnující navíc ke svému významu v daných aktech Evropské unie také Švýcarsko.

3.

Výbor pro statistické programy uvedený v čl. 3 odst. 2 této dohody byl nahrazen Výborem pro Evropský statistický systém (dále též „výbor pro ESS“) zřízeným podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (1).

4.

Statistický program Společenství uvedený v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8 odst. 1 této dohody byl nahrazen Evropským statistickým programem podle článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009.

5.

Smíšený výbor bere na vědomí, že pravidla pro nakládání se statistikami ze Švýcarska uvedená v čl. 5 odst. 3 této dohody jsou nyní stanovena v nařízení (ES) č. 223/2009, aniž jsou dotčena podrobnější pravidla uvedená v této příloze.

6.

Není-li stanoveno jinak, odkazy na „nomenklaturu hospodářských činností v Evropských společenstvích (NACE Rev. 1)“ se považují za odkazy na „nomenklaturu hospodářských činností v Evropských společenstvích (NACE Rev. 2)“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (2). Pod číselnými kódy, na něž je odkazováno, se rozumí příslušné konvertované kódy v NACE Rev. 2.

7.

Ustanovení určující, kdo má nést náklady na provádění šetření a podobně, se pro účely této dohody nepoužijí.

UVÁDĚNÉ AKTY

PODNIKOVÁ STATISTIKA

32008 R 0295: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13), ve znění:

32009 R 0251: nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009 (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko není vázáno regionálním členěním údajů, jak je vyžaduje toto nařízení;

b)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje na úrovni třídy (čtyřmístný číselný kód NACE Rev. 2);

c)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje požadované nařízením pro činnostní jednotky;

d)

pokud jde o proměnné 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 a 16931 uvedené v příloze IX, Švýcarsko poskytne údaje pro sledovaný rok 2011;

e)

pokud jde o přílohu VII, Švýcarsko nemusí poskytovat údaje v části „zeměpisné členění“ pro řadu 7E.

32009 R 0250: nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1).

32009 R 0251: nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170).

32010 R 0275: nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (Úř. věst. L 86, 1.4.2010, s. 1).

31998 R 1165: nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1), ve znění:

32005 R 1158: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005 (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 1),

32006 R 1503: nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006 (Úř. věst. L 281, 12.10.2006, s. 15), ve znění:

32008 R 1178: nařízení Komise (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008 (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 16),

32009 R 0329: nařízení Komise (ES) č. 329/2009 ze dne 22. dubna 2009 (Úř. věst. L 103, 23.4.2009, s. 3),

32012 R 0461: nařízení Komise (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012 (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 26).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje na úrovni třídy (čtyřmístný číselný kód NACE Rev. 2);

b)

Švýcarsko nemusí do roku 2015 poskytovat údaje proměnných 220 a 230.

32001 R 0586: nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS) (Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 11), ve znění:

32007 R 0656: nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007 (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 3).

32006 R 1503: nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů (Úř. věst. L 281, 12.10.2006, s. 15), ve znění:

32008 R 1178: nařízení Komise (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008 (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 16),

32012 R 0461: nařízení Komise (EU) č. 461/2012 ze dne 31. května 2012 (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 26).

32008 R 0472: nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2. (Úř. věst L 140, 30.5.2008, s. 5).

32009 R 0596: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Švýcarsko nemusí do roku 2015 poskytovat údaje proměnných 220 a 230.

32008 R 0177: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6).

32009 R 0192: nařízení Komise (ES) č. 192/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy (Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 14).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Švýcarsko nemusí do konce roku 2013 předávat jednotlivé údaje o obratu podniků popsané v příloze A – Údaje o obratu.

32010 R 1097: nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami (Úř. věst. L 312, 27.11.2010, s. 1).

32009 D 0252: rozhodnutí Komise 2009/252/ES ze dne 11. března 2009 o výjimkách z některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely (Úř. věst. L 75, 21.3.2009, s. 11).

STATISTIKA DOPRAVY A CESTOVNÍHO RUCHU

32012 R 0070: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 32, 3.2.2012, s. 1).

32001 R 2163: nařízení Komise (ES) č. 2163/2001 ze dne 7. listopadu 2001 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 291, 8.11.2001, s. 13), ve znění:

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 0006: nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 45), ve znění:

32010 R 0202: nařízení Komise (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010 (Úř. věst. L 61, 11.3.2010, s. 24).

32004 R 0642: nařízení Komise (ES) č. 642/2004 ze dne 6. dubna 2004 o požadavcích na přesnost údajů shromažďovaných v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 26).

32007 R 0833: nařízení Komise (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 185, 17.7.2007, s. 9).

31993 D 0704: rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1), ve znění:

32003 R 1192: nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 13),

32007 R 1304: nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007 (Úř. věst. L 290, 8.11.2007, s. 14).

32007 R 0332: nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 16).

32003 R 0437: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek (Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1), ve znění:

32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003 (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9),

32005 R 0546: nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005 (Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9), ve znění:

32005 R 0546: nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005 (Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 5),

32006 R 1792: nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 ze dne 23. října 2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1),

32007 R 0158: nařízení Komise (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 9).

32011 R 0692: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko musí předávat údaje uvedené v příloze I oddílech 1 a 2 sekci A o typu ubytování NACE 55.2 od roku 2016 (referenční rok);

b)

Švýcarsko musí předávat údaje uvedené v příloze I oddíle 2 sekci B o typu ubytování NACE 55.2 za všechna referenční období vždy do čtyř měsíců po uplynutí referenčního roku od roku 2016 (referenční rok);

c)

údaje uvedené v příloze I oddíle 2 sekci B o typu ubytování NACE 55.3 za všechna referenční období Švýcarsko předá do čtyřech měsíců po skončení referenčního roku;

d)

údaje uvedené v příloze II Švýcarsko předá do 12 měsíců od skončení referenčního období spolu se zprávou o kvalitě údajů.

32011 R 1051: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 ze dne 20. října 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů (Úř. věst. L 276, 21.10.2011, s. 13).

STATISTIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

32006 R 1833: nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

32009 R 0471: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

nepoužijí se žádná ustanovení o režimu centralizovaného celního řízení;

b)

článek 2 – Definice: statistické území zahrnuje celní území kromě celních skladů a bezcelních skladů.

Švýcarsko není povinno sestavovat statistiky obchodu mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem;

c)

ustanovení čl. 5 odst. 1 – Statistické údaje: statistické údaje podle čl. 5 odst. 1. písm. e) se poprvé shromáždí do 1. ledna 2016;

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. f) a k) se nepoužijí;

Klasifikace uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. h) se provádí alespoň na prvních šest číslic.

Pro Švýcarsko se nepoužijí ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. m) bodů ii) a iii);

d)

článek 6 – Sestavování statistiky zahraničního obchodu: ustanovení článku 6 se nepoužijí pro statistické údaje, které Švýcarsko podle článku 5 nařízení nemusí shromažďovat;

e)

článek 7 – Výměna údajů: Ustanovení čl. 7 odst. 2 se nepoužijí.

32010 R 0092: nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (Úř. věst. L 31, 3.2.2010, s. 4).

32010 R 0113: nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

v čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Švýcarska je „celní hodnota“ definována podle příslušných vnitrostátních pravidel.“;

b)

v čl. 7 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Švýcarska se ‚zemí původu‘ rozumí země, ze které zboží pochází ve smyslu příslušných vnitrostátních pravidel o původu.“;

c)

odkaz na nařízení (EHS) č. 2454/93 v čl. 15 odst. 4 se nepoužije.

STATISTICKÉ ZÁSADY A STATISTICKÁ DŮVĚRNOST

32008 D 0234: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 234/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský statistický poradní výbor a zrušuje rozhodnutí Rady 91/116/EHS (Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou (Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 17).

32009 R 0223: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

32002 R 0831: nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7), ve znění:

32006 R 1104: nařízení Komise (ES) č. 1104/2006 ze dne 18. července 2006 (Úř. věst. L 197, 19.7.2006, s. 3),

32007 R 1000: nařízení Komise (ES) č. 1000/2007 ze dne 29. srpna 2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 7),

32008 R 0606: nařízení Komise (ES) č. 606/2008 ze dne 26. června 2008 (Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 16),

32010 R 0520: nařízení Komise (EU) č. 520/2010 ze dne 16. června 2010 (Úř. věst. L 151, 17.6.2010, s. 14).

32004 D 0452: rozhodnutí Komise 2004/452/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 1), ve znění:

32005 D 0412: rozhodnutí Komise 2005/412/ES ze dne 25. května 2005 (Úř. věst. L 140, 3.6.2005, s. 11),

32005 D 0746: rozhodnutí Komise 2005/746/ES ze dne 20. října 2005 (Úř. věst. L 280, 25.10.2005, s. 16),

32006 D 0429: rozhodnutí Komise 2006/429/ES ze dne 22. června 2006 (Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 17),

32006 D 0699: rozhodnutí Komise 2006/699/ES ze dne 17. října 2006 (Úř. věst. L 287, 18.10.2006, s. 36),

32007 D 0081: rozhodnutí Komise 2007/81/ES ze dne 2. února 2007 (Úř. věst. L 28, 3.2.2007, s. 23),

32007 D 0229: rozhodnutí Komise 2007/229/ES ze dne 11. dubna 2007 (Úř. věst. L 99, 14.4.2007, s. 11),

32007 D 0439: rozhodnutí Komise 2007/439/ES ze dne 25. června 2007 (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 30),

32007 D 0678: rozhodnutí Komise 2007/678/ES ze dne 16. října 2007 (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 22),

32008 D 0052: rozhodnutí Komise 2008/52/ES ze dne 20. prosince 2007 (Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 29),

32008 D 0291: rozhodnutí Komise 2008/291/ES ze dne 18. března 2008 (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 11),

32008 D 0595: rozhodnutí Komise 2008/595/ES ze dne 25. června 2008 (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 60),

32008 D 0876: rozhodnutí Komise 2008/876/ES ze dne 6. listopadu 2008 (Úř. věst. L 310, 21.11.2008, s. 28),

32009 D 0411: rozhodnutí Komise 2009/411/ES ze dne 25. května 2009 (Úř. věst. L 132, 29.5.2009, s. 16),

32010 D 0373: rozhodnutí Komise 2010/373/EU ze dne 1. července 2010 (Úř. věst. L 169, 3.7.2010, s. 19),

32011 D 0511: rozhodnutí Komise 2011/511/EU ze dne 17. srpna 2011 (Úř. věst. L 214, 19.8.2011, s. 19),

32012 D 0200: rozhodnutí Komise 2012/200/EU ze dne 18. dubna 2012 (Úř. věst. L 108, 20.4.2012, s. 37).

Akty, které berou smluvní strany na vědomí

Smluvní strany berou na vědomí tato nezávazná doporučení:

52005 PC 0217: doporučení Komise KOM(2005) 217 ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (Úř. věst. C 172, 12.7.2005, s. 22).

32009 H 0498: doporučení Komise 2009/498/ES ze dne 23. června 2009 o referenčních metadatech pro Evropský statistický systém (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 50).

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STATISTIKA

31998 R 0577: nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3), ve znění:

32002 R 1991: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 ze dne 8. října 2002 (Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 1),

32002 R 2104: nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14),

32003 R 2257: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 ze dne 25. listopadu 2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6),

32007 R 1372: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 ze dne 23. října 2007 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 42).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Bez ohledu na čl. 2 odst. 4 je v případě Švýcarska jednotkou zjišťování jednotlivec a informace týkající se ostatních členů domácnosti mohou zahrnovat alespoň ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 1.

32000 R 1575: nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizování výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2001 (Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: nařízení Komise (ES) č. 1897/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, s ohledem na pracovní definici nezaměstnanosti (Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14).

32003 R 0246: nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006 (Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3).

32005 R 0384: nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 23).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Nezávisle na ustanoveních článku 1 nemusí Švýcarsko provádět modul ad hoc pro rok 2007.

32007 R 0102: nařízení Komise (ES) č. 102/2007 ze dne 2. února 2007, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o situaci na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 430/2005 (Úř. věst. L 28, 3.2.2007, s. 3), ve znění:

32008 R 0391: nařízení Komise (ES) č. 391/2008 ze dne 30. dubna 2008 (Úř. věst. L 117, 1.5.2008, s. 15).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Nezávisle na ustanoveních článku 2 nemusí Švýcarsko poskytovat proměnné uvedené ve sloupcích 211/212 a pro sloupec 215 přílohy.

32008 R 0207: nařízení Komise (ES) č. 207/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o vstupu mladých lidí na trh práce pro rok 2009 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 62, 6.3.2008, s. 4).

32008 R 0365: nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 22).

32008 R 0377: nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57), ve znění:

32009 R 1022: nařízení Komise (ES) č. 1022/2009 ze dne 29. října 2009 (Úř. věst. L 283, 30.10.2009, s. 3).

32009 R 0020: nařízení Komise (ES) č. 20/2009 ze dne 13. ledna 2009, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2010 o slaďování pracovního a rodinného života podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 7).

32010 R 0220: nařízení Komise (EU) č. 220/2010 ze dne 16. března 2010 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 67, 17.3.2010, s. 1).

32010 R 0317: nařízení Komise (EU) č. 317/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 97, 17.4.2010, s. 3).

32011 R 0249: nařízení Komise (EU) č. 249/2011 ze dne 14. března 2011, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 67, 15.3.2011, s. 18).

31999 R 0530: nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce (Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6), ve znění:

31999 R 1726: nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999 (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 28), ve znění:

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10),

32005 R 1737: nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 11),

32006 R 1893: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

pro statistiky týkající se skladby a rozdělení výdělků Švýcarsko shromažďuje údaje požadované v čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení poprvé za rok 2010;

b)

pro statistiky týkající se úrovně a složení nákladů práce Švýcarsko shromažďuje údaje požadované v čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení za rok 2008 pouze pro některé proměnné a pro všechny proměnné poprvé za rok 2012;

c)

pro rok 2008 Švýcarsko může:

poskytnout informace požadované v čl. 6 odst. 1 písm. a) na základě podniků (namísto místních jednotek), na vnitrostátní úrovni, podle klasifikace NACE Rev 1.1 na úrovni sekce a souhrnných ukazatelů sekce a bez členění podle velikosti podniku,

předat výsledky během 24 měsíců od konce sledovaného roku (místo 18 měsíců, jak stanoví článek 9).

32000 R 1916: nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 3), ve znění:

32005 R 1738: nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 32), ve znění:

32009 R 1022: nařízení Komise (ES) č. 1022/2009 ze dne 29. října 2009 (Úř. věst. L 283, 30.10.2009, s. 3),

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků (Úř. věst. L 121, 6.5.2006, s. 30), ve znění:

32009 R 1022: nařízení Komise (ES) č. 1022/2009 ze dne 29. října 2009 (Úř. věst. L 283, 30.10.2009, s. 3).

32003 R 0450: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1), ve znění:

32006 R 1893: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sestavuje a předává čtvrtletní index nákladů práce počínaje prvním čtvrtletím roku 2015.

32003 R 1216: nařízení Komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 37), ve znění:

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 1177: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1), ve znění:

32005 R 1553: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005 (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: nařízení Komise (ES) č. 1980/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 1), ve znění:

32006 R 0676: nařízení Komise (ES) č. 676/2006 ze dne 2. května 2006 (Úř. věst. L 118, 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: nařízení Komise (ES) č. 1981/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o aspekty šetření v terénu a postupy imputace (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: nařízení Komise (ES) č. 1982/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o pravidla pro výběr a dohledávání (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 34), ve znění:

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: nařízení Komise (ES) č. 28/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o podrobný obsah průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: nařízení Komise (ES) č. 315/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU–SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají podmínek bydlení (Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 16).

32007 R 0215: nařízení Komise (ES) č. 215/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 8).

32008 R 0362: nařízení Rady (ES) č. 362/2008 ze dne 14. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2009, které se týkají hmotné deprivace (Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 1).

32009 R 0646: nařízení Komise (ES) č. 646/2009 ze dne 23. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2010, které se týkají sdílení zdrojů v rámci domácností (Úř. věst. L 192, 24.7.2009, s. 3).

32010 R 0481: nařízení Komise (EU) č. 481/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2011, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění (Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 38).

32010 R 1157: nařízení Komise (EU) č. 1157/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 3).

32012 R 0062: nařízení Komise (EU) č. 62/2012 ze dne 24. ledna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2013, které se týkají dobrých životních podmínek (Úř. věst. L 22, 25.1.2012, s. 9).

32007 R 0862: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23).

32010 R 0216: nařízení Komise (EU) č. 216/2010 ze dne 15. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu (Úř. věst. L 66, 16.3.2010, s. 1).

32010 R 0351: nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 37).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

pro datové položky 1.2 (skupiny země narození), 1.3 (Skupiny země předchozího místa obvyklého pobytu) a 1.4 (Skupiny země příštího místa obvyklého pobytu) v příloze je prvním rokem, který se použije pro Švýcarsko, rok 2011.

32008 R 0453: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 234).

32008 R 1062: nařízení Komise (ES) č. 1062/2008 ze dne 28. října 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy očištění od sezonních vlivů a zprávy o kvalitě (Úř. věst. L 285, 29.10.2008, s. 3).

32009 R 0019: nařízení Komise (ES) č. 19/2009 ze dne 13. ledna 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o definici volného pracovního místa, referenční dny pro sběr údajů, specifikace předávání údajů a studie proveditelnosti (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 3).

Akty, které berou smluvní strany na vědomí

Smluvní strany berou na vědomí toto nezávazné doporučení:

32009 H 0824: doporučení Komise 2009/824/ES ze dne 29. října 2009 o používání Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO-08) (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 31).

HOSPODÁŘSKÁ STATISTIKA

31995 R 2494: nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1).

V případě Švýcarska se nařízení vztahuje na harmonizaci indexů spotřebitelských cen pro mezinárodní srovnávání.

Nemá význam pro výpočet harmonizovaných indexů spotřebitelských cen v rámci hospodářské a měnové unie.

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

ustanovení čl. 2 písm. c) a odkazy na ISCMU v čl. 8 odst. 1 a v článku 11 se nepoužijí;

b)

ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) se nepoužije;

c)

ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije;

d)

konzultace s EMI podle čl. 5 odst. 3 se neprovádějí.

31996 R 1749: nařízení Komise (ES) č. 1749/96 ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 229, 10.9.1996, s. 3), ve znění:

31998 R 1687: nařízení Rady (ES) č. 1687/98 ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. L 214, 31.7.1998, s. 12),

31998 R 1688: nařízení Rady (ES) č. 1688/98 ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. L 214, 31.7.1998, s. 23),

32007 R 1334: nařízení Komise (ES) č. 1334/2007 ze dne 14. listopadu 2007 (Úř. věst. L 296, 15.11.2007, s. 22).

31996 R 2214: nařízení Komise (ES) č. 2214/96 ze dne 20. listopadu 1996 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC (Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 8), ve znění:

31999 R 1617: nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999 (Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 9),

31999 R 1749: nařízení Komise (ES) č. 1749/1999 ze dne 23. července 1999 (Úř. věst. L 214, 13.8.1999, s. 1),

32001 R 1920: nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 46),

32005 R 1708: nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).

31998 R 2646: nařízení Komise (ES) č. 2646/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro používání tarifů v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 335, 10.12.1998, s. 30).

31999 R 1617: nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s pojištěním v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 9).

31999 R 2166: nařízení Rady (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení s produkty v odvětvích zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 266, 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: nařízení Komise (ES) č. 2601/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o dobu zachycení kupních cen v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s cenovými slevami v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 16), ve znění:

32001 R 1921: nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 49).

32001 R 1920: nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 46).

32001 R 1921: nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 49).

32005 R 1708: nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 3).

32009 R 0330: nařízení Komise (ES) č. 330/2009 ze dne 22. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (Úř. věst. L 103, 23.4.2009, s. 6).

32010 R 1114: nařízení Komise (EU) č. 1114/2010 ze dne 1. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97 (Úř. věst. L 316, 2.12.2010, s. 4).

32007 R 1445: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1).

32011 R 0193: nařízení Komise (EU) č. 193/2011 ze dne 28. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o systém kontroly kvality pro parity kupní síly (Úř. věst. L 56, 1.3.2011, s. 1).

31996 R 2223: nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1), ve znění:

31998 R 0448: nařízení Rady (ES) č. 448/98 ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 58, 27.2.1998, s. 1),

32000 R 1500: nařízení Komise (ES) č. 1500/2000 ze dne 10. července 2000 (Úř. věst. L 172, 12.7.2000, s. 3),

32000 R 2516: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 ze dne 7. listopadu 2000 (Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 1),

32001 R 0995: nařízení Komise (ES) č. 995/2001 ze dne 22. května 2001 (Úř. věst. L 139, 23.5.2001, s. 3),

32001 R 2558: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 ze dne 3. prosince 2001 (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 1),

32002 R 0113: nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002 (Úř. věst. L 21, 24.1.2002, s. 3),

32002 R 1889: nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 ze dne 23. října 2002 (Úř. věst. L 286, 24.10.2002, s. 1),

32003 R 1267: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 ze dne 16. června 2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1),

32007 R 1392: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 ze dne 13. listopadu 2007 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 1),

32009 R 0400: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 400/2009 ze dne 23. dubna 2009 (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 11),

32010 R 0715: nařízení Komise (EU) č. 715/2010 ze dne 10. srpna 2010 (Úř. věst. L 210, 11.8.2010, s. 1).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

tam, kde se uvedené nařízení týká odvětví, může Švýcarsko sbírat údaje pro institucionální jednotky;

b)

regionální členění údajů, jak je vyžaduje uvedené nařízení, není pro Švýcarsko povinné;

c)

členění vývozu a dovozu služeb podle EU/třetích zemí, jak je vyžaduje uvedené nařízení, není pro Švýcarsko povinné;

d)

v příloze B, v části „Odchylky k tabulkám podle členských států“ se za bod 27. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ vkládá toto:

„28.   ŠVÝCARSKO

28.1   Odchylky k tabulkám

Tab. č.

Proměnná/položka

Odchylka

Období, které odchylka pokrývá

První předání v

1

Všechny

Nepředává se

1980–1989

1998

Zaměstnanost

Bez rozlišení zaměstnanci / osoby samostatně výdělečně činné

Všechna

 

Náhrady zaměstnancům

Členění D.1 pouze pro roční údaje v T + 9

Všechna

 

3

Všechny

Nepředává se

1980–1989

1998

Členění A21

1990–1997

 

Členění A64 s určitou agregací

od roku 1998

 

Zaměstnanost

Bez rozlišení zaměstnanci/osoby samostatně výdělečně činné

Všechna

 

5

COICOP

Nepředává se

1980–1989

1998

6–7

Všechny

Nepředává se

1995–1999

2005

Předání v T + 11 (domácnosti) a v T + 21 (ostatní odvětví)

2000–2014

 

Předání v T + 9 (domácnosti) a v T + 11 (ostatní odvětví)

od roku 2015

2016

F.51, F.7

Bez dalšího členění

Všechna

 

8

Všechny

Předání v T + 18

1990–2014

 

Předání v T + 9

od roku 2015

2016

10

Všechny

Nepředává se

Všechna

 

11

COFOG

Nepředává se

1995–2004

2008

12–13, 15–26

Všechny

Nepředává se

Všechna“

 

31997 D 0178: rozhodnutí Komise 97/178/ES, Euratom ze dne 10. února 1997, kterým se vymezuje metodika pro přechod mezi Evropským systémem národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) a Evropským systémem integrovaných hospodářských účtů (druhé vydání ESA) (Úř. věst. L 75, 15.3.1997, s. 44).

31998 D 0715: rozhodnutí Komise 98/715/ES ze dne 30. listopadu 1998, kterým se objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o zásady měření cen a objemů (Úř. věst. L 340, 16.12.1998, s. 33).

Pro účely této Dohody se uvedené rozhodnutí upravuje takto:

Článek 3 (Klasifikace metod podle produktů) se pro Švýcarsko nepoužije.

32002 D 0990: rozhodnutí Komise 2002/990/ES ze dne 17. prosince 2002, kterým se dále objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o zásady měření cen a objemů v národních účtech (Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 42).

Pro účely této Dohody se uvedené rozhodnutí upravuje takto:

Článek 2 (Klasifikace metod) se pro Švýcarsko nepoužije.

32002 R 1889: nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 ze dne 23. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 448/98, kterým se doplňuje a mění nařízení (ES) č. 2223/96, pokud jde o rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA) (Úř. věst. L 286, 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 276, 21.10.2005, s. 5).

32000 R 0264: nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí (Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4).

Pro účely Dohody se znění ustanovení v tabulkách 25.1 a 25.2 uvedeného nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko nemusí provádět členění sociálních dávek D.60 v D.62 a D.631M;

b)

Švýcarsko nemusí provádět členění sociálních příspěvků D.61 v D.611 a D.612;

c)

Švýcarsko nemusí provádět členění kapitálových transferů D.9 v D.91 a D.9N;

d)

první údaje budou předány v roce 2012 + t12 (na konci prosince) pro třetí čtvrtletí roku 2012 a zpětně od prvního čtvrtletí roku 1999.

32002 R 1221: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1).

Pro účely Dohody se znění ustanovení v tabulkách 25.1 a 25.2 uvedeného nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko nemusí provádět členění sociálních dávek D.60 v D.62 a D.631M;

b)

Švýcarsko nemusí provádět členění sociálních příspěvků D.61 v D.611 a D.612;

c)

Švýcarsko nemusí provádět členění kapitálových transferů D.9 v D.91 a D.9N;

d)

první údaje budou předány v roce 2012 + t12 (na konci prosince) pro třetí čtvrtletí roku 2012 a zpětně od prvního čtvrtletí roku 1999.

32005 R 0184: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23), ve znění:

32006 R 0602: nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006 (Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 10),

32009 R 0707: nařízení Komise (ES) č. 707/2009 ze dne 5. srpna 2009 (Úř. věst. L 204, 6.8.2009, s. 3).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje pro:

Tabulka 1 (Euro ukazatele): celá tabulka,

Tabulka 2 (čtvrtletní platební bilance): Členění portfoliových investic podle zemí,

Tabulka 3 (mezinárodní obchod službami): Služby celkem, geografické členění úrovně 3 a rozdělení vládních služeb,

Tabulka 4 (toky přímých investic T + 21) a Tabulka 5 (stavy přímých investic T + 21): Odvětví hospodářské činnosti NOGA na úrovni 3místného kódu;

b)

Švýcarsko nemusí do konce roku 2014 předávat údaje pro:

Tabulka 2 (čtvrtletní platební bilance): Bilance plateb jiných než portfoliových investic,

Tabulka 3 (mezinárodní obchod službami): Služby celkem, geografické členění úrovně 2,

Tabulka 4 (toky přímých investic T + 9): Přímé investice v zahraničí celkem: geografické členění úrovně 3 a Přímé investice ve vykazujícím hospodářství celkem: geografické členění úrovně 3,

Tabulka 4 (toky přímých investic T + 21): Přímé investice v zahraničí celkem: geografické členění úrovně 3 a Přímé investice ve vykazujícím hospodářství celkem: geografické členění úrovně 3 a odvětví hospodářské činnosti NOGA, úroveň 2místného kódu,

Tabulka 5 (stavy přímých investic T + 21): Aktiva přímých investic v zahraničí celkem: geografické členění úrovně 3 a přímé investice ve vykazujícím hospodářství celkem, závazky celkem geografické členění úrovně 3 a odvětví hospodářské činnosti NOGA na úrovni 2místného kódu.

32006 R 0601: nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů (Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 7).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Švýcarsko nemusí provádět postupy týkající se formátu a postupy pro předávání údajů do konce roku 2014.

32008 R 1055: nařízení Komise (ES) č. 1055/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance (Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 3), ve znění:

32010 R 1227: nařízení Komise (EU) č. 1227/2010 ze dne 20. prosince 2010 (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 15).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Švýcarsko nemusí až do konce roku 2014 podávat zprávu o kvalitě.

KLASIFIKACE

31990 R 3037: nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1), ve znění:

31993 R 0761: nařízení Komise (EHS) č. 761/93 ze dne 24. března 1993 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1),

32002 R 0029: nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3),

32006 R 1893: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

31993 R 0696: nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1), ve znění:

1 94 N: Aktu o podmínkách přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21. ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1).

32003 R 1059: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1), ve znění:

32008 R 0011: nařízení Komise (ES) č. 11/2008 ze dne 8. ledna 2008 (Úř. věst. L 5, 9.1.2008, s. 13),

32008 R 0176: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 ze dne 20. února 2008 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 1),

32011 R 0031: nařízení Komise (EU) č. 31/2011 ze dne 17. ledna 2011 (Úř. věst. L 13, 18.1.2011, s. 3).

32008 R 0451: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65).

ZEMĚDĚLSKÁ STATISTIKA

31996 L 0016: směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 78, 28.3.1996, s. 27), ve znění:

32003 L 0107: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 40).

Pro účely této Dohody se uvedená směrnice upravuje takto:

Švýcarsko není vázáno regionálním členěním údajů, jak je požaduje uvedená směrnice.

31997 D 0080: rozhodnutí Komise 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 24, 25.1.1997, s. 26), ve znění:

31998 D 0582: rozhodnutí Rady 98/582/ES ze dne 6. října 1998 (Úř. věst. L 281, 17.10.1998, s. 36),

32005 D 0288: rozhodnutí Komise 2005/288/ES ze dne 18. března 2005 (Úř. věst. L 88, 7.4.2005, s. 10),

32011 D 0142: rozhodnutí Komise 2011/142/EU ze dne 3. března 2011 (Úř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 66).

Pro účely této Dohody se uvedené rozhodnutí upravuje takto:

Švýcarsko nemusí provádět regionální členění požadované v příloze I tabulce 1: roční produkce kravského mléka.

32004 R 0138: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1), ve znění:

32005 R 0306: nařízení Komise (ES) č. 306/2005 ze dne 24. února 2005 (Úř. věst. L 52, 25.2.2005, s. 9),

32006 R 0909: nařízení Komise (ES) č. 909/2006 ze dne 20. června 2006 (Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 14),

32008 R 0212: nařízení Komise (ES) č. 212/2008 ze dne 7. března 2008 (Úř. věst. L 65, 8.3.2008, s. 5).

32008 R 1166: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Na Švýcarsko se nevztahuje bod VII přílohy III nařízení.

32008 R 1242: nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3), ve znění:

32009 R 0867: nařízení Komise (ES) č. 867/2009 ze dne 21. září 2009 (Úř. věst. L 248, 22.9.2009, s. 17).

32009 R 1200: nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů (Úř. věst. L 329, 15.12.2009, s. 1).

32008 R 1165: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 1).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko nemusí sledovat tyto podrobné kategorie pro statistiky chovu požadované v příloze II nařízení:

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky jatečných zvířat, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o skot ve věku více než jeden rok, ale méně než dva roky, samice (jalovice; samice, které se dosud neotelily),

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky jiných zvířat, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o skot ve věku více než jeden rok, ale méně než dva roky, samice (jalovice; samice, které se dosud neotelily),

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky jatečných zvířat, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o skot ve věku nejméně dva roky, samice, jalovice,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky jiných zvířat, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o skot ve věku nejméně dva roky, samice, jalovice,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky prasat o živé hmotnosti nejméně 50 kg, ale nižší než 80 kg, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o prasata na výkrm, včetně vyřazených kanců a prasnic,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky prasat o živé hmotnosti nejméně 80 kg, ale nižší než 110 kg, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o prasata na výkrm, včetně vyřazených kanců a prasnic,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky prasat o živé hmotnosti 110 kg nebo více, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o prasata na výkrm, včetně vyřazených kanců a prasnic,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky poprvé zapuštěných prasniček, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o chovná prasata o živé hmotnosti nejméně 50 kg, zapuštěné prasnice,

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky dosud nezapuštěných prasniček, jak požaduje příloha II, Kategorie pro statistiky chovu hospodářských zvířat, pokud jde o chovná prasata o živé hmotnosti nejméně 50 kg, ostatní prasnice;

b)

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky mladého skotu, jak požaduje příloha IV, Kategorie pro statistiky porážek, skot;

c)

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky jehňat a ostatních zvířat, jak požaduje příloha IV, Kategorie pro statistiky porážek, ovce;

d)

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky koz, jak požaduje příloha IV, Kategorie pro statistiky porážek, kozy;

e)

Švýcarsko nemusí vytvářet statistiky kachen a ostatních zvířat, jak požaduje příloha IV, Kategorie pro statistiky porážek, drůbež.

32009 R 0543: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 1).

ENERGETICKÁ STATISTIKA

31990 L 0377: směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Úř. věst. L 185, 17.7.1990, s. 16).

ENVIRONMENTÁLNÍ STATISTIKY

32006 R 1893: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

32007 R 0973: nařízení Komise (ES) č. 973/2007 ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 10).“


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.


23.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.