ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.190.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 190

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
11. července 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 654/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o kontrolní seznamy ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy pro subjekty ze třetích zemí ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky ( 1 )

31

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 656/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vzor pasu vydaného v Chorvatsku pro psy, kočky a fretky ( 1 )

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe ( 1 )

37

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 658/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ( 1 )

38

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 659/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství ( 1 )

54

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 660/2013 ze dne 10. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

82

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/369/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013, kterým se stanoví, že Belgie nepřijala účinná opatření v reakci na doporučení ze dne 2. prosince 2009

84

 

 

2013/370/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013 o výzvě Belgii, aby přijala opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. července 2013 o jmenování jednoho nizozemského člena a jedné nizozemské náhradnice Výboru regionů

90

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 438/12/KOL ze dne 28. listopadu 2012, kterým se po osmdesáté šesté mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory

91

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 441/12/KOL ze dne 29. listopadu 2012 o jmenování nových úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže

92

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 442/12/KOL ze dne 29. listopadu 2012 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže

93

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 152 ze dne 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 654/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o kontrolní seznamy ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy pro subjekty ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), obsahuje podrobná pravidla pro ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

(2)

Kontrolní seznamy jsou nástrojem, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, která byla zajištěna pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU/EHP. Aby se zajistilo úplné provedení režimu pro ochranu letectví EU před protiprávními činy, musí být ke stávajícím kontrolním seznamům doplněny další dva kontrolní seznamy.

(3)

Nařízení (EU) č. 185/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění takto:

1)

Za doplněk 6-C se vkládá nový doplněk, který zní:

DOPLNĚK 6-C2

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO SCHVÁLENÉ AGENTY TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ JSOU OVĚŘENI Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení coby schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (dále jen „RA3“). RA3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

RA3 zajistí provedení bezpečnostních kontrol zásilek směřujících do Evropské unie, včetně případné detekční zkoušky, a ochranu zásilek před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku nakládky těchto zásilek do letadla či jiného předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Evropské unie (1) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny nařízením (EU) č. 185/2010.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu (2) směřující do EU/EHP zajistí subjekt žádající o označení RA3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v písm. b) bodu 6.8.4.1 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. V případech uvedených v písm. a) bodu 6.8.4.1 uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam pro dopravce ACC3.

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt úspěšně splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, vydá se ověřenému subjektu zpráva o ověření. Ve zprávě o ověření se uvádí, že daný subjekt je označen jako schválený agent třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3). RA3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravcem leteckého nákladu nebo pošty provádějícím přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3). Nedílnou součástí zprávy o ověření jsou alespoň veškeré tyto náležitosti:

a)

vyplněný kontrolní seznam (doplněk 6-C2 stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010), podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, včetně případného vyjádření ověřovaného subjektu;

b)

prohlášení o závazcích (doplněk 6-H2 stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010), podepsané ověřovaným subjektem;

c)

prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 5 – Detekční zkouška a Část 6 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků nařízení (EU) č. 185/2010, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, obdrží subjekt kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením příslušných nedostatků.

Poznámky k vyplnění:

1)

Všechny části kontrolního seznamu musí být vyplněny. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2)

Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby

1.1   

Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo RA3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) / status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT / další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3   

Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4   

Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/oddělení/budova

 

Ulice

 

Město

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5   

Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/oddělení/budova

 

Ulice

 

Město

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li k dispozici

 

1.6   

Druh podnikání – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)

pouze přeprava leteckého nákladu

b)

letecká přeprava a jiné druhy přepravy

c)

zasílatel s prostorami pro uložení nákladu

d)

zasílatel bez prostor pro uložení nákladu

e)

přepravní jednatel

f)

jiný

 

1.7   

Vykonává žadatel tyto činnosti?

a)

přejímá náklad od jiného schváleného agenta třetí země

 

b)

přejímá náklad od známých odesílatelů z třetích zemí

 

c)

přejímá náklad od stálých odesílatelů z třetích zemí

 

d)

přejímá náklad, na který se vztahuje osvobození

 

e)

provádí detekční kontrolu nákladu

 

f)

provádí skladování nákladu

 

g)

jiné, upřesněte

 

1.8   

Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU/EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad a pošta doručené od RA3 dopravci ACC3 nebo jinému RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li RA3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou stanoveny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

RA3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU/EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či jinému RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z jedné z těchto činností:

a)

z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty;

b)

z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a které provádí jiný schválený agent RA3, známý odesílatel z třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo KC3 nebo dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země (AC3) označený agentem RA3.

Odkaz: bod 6.8.3

2.1   

Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2   

Bezpečnostní program subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá se bezpečnostní program a/nebo je schvalován příslušným orgánem státu subjektu? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3   

Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 3 až 9)?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4   

Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5   

Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před předáním dopravci ACC3 či jinému RA3?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6   

Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje provádění bezpečnostních kontrol požadovaným způsobem.

 

2.7   

Závěry a obecné připomínky o obsažnosti, spolehlivosti a důkladnosti postupu

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava zaměstnanců

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí RA3 odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí RA3 zavést postupy, kterými zajistí, aby všichni zaměstnanci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči atd.) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu / letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a)

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3, a

b)

dokončili počáteční a opakovanou odbornou přípravu v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3.

Poznámka:

Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1

3.1   

Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.2   

Je součástí tohoto postupu?

Ověření spolehlivosti

Kontrola před nástupem do zaměstnání

Kontrola rejstříku trestů

Pohovory

Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

3.3   

Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.4   

Je součástí tohoto postupu?

Ověření spolehlivosti

Kontrola před nástupem do zaměstnání

Kontrola rejstříku trestů

Pohovory

Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

3.5   

Procházejí zaměstnanci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště umožněn?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.6   

Procházejí zaměstnanci, kteří přejímají letecký náklad / leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu a/nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.7   

Procházejí zaměstnanci uvedení v bodech 3.5 a 3.6 opakovanou odbornou přípravou?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost opakované odborné přípravy.

 

3.8   

Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště, byli náležitě přijati na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Postupy při přejímce

Cíl: RA3 může provádět přejímku nákladu nebo pošty od jiného RA3, KC3 nebo AC3 nebo od neznámého odesílatele. RA3 musí mít zavedeny vhodné postupy pro přejímku nákladu nebo pošty, které mu umožní stanovit, zda zásilka pochází z bezpečného dodavatelského řetězce či nikoli a následně i nezbytná bezpečnostní opatření, jež se musí v případě dané zásilky uplatnit.

RA3 může spravovat databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.4.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich dodání ACC3 k přepravě do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a)

údaje o společnosti, včetně věrohodné obchodní adresy;

b)

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací;

c)

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy;

d)

případně registrační číslo společnosti;

e)

zprávu o ověření, je-li k dispozici.

Odkaz: body 6.8.3.1 a 6.8.4.3

Poznámka: RA3 může převzít náklad od jiného AC3 jako zabezpečený náklad, pouze určil-li tento RA3 tohoto odesílatele jako stálého odesílatele ze třetí země (AC3) a odpovídá-li za náklad doručený tímto odesílatelem.

4.1   

Zjišťuje subjekt při přejímce zásilky, zda byla doručena od jiného RA3, KC3, AC3 nebo neznámého odesílatele?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.2   

Zřídil a spravuje subjekt databázi obsahující informace o jednotlivých RA3, KC3 a AC3, od nichž provádí přímou přejímku leteckého nákladu nebo letecké pošty za účelem jejich dodání ACC3 k přepravě do Unie?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte informace uvedené v této databázi.

 

Pokud NE, jakým způsobem dospěl subjekt k závěru, že náklad pochází od jiného RA3, KC3 nebo AC3?

 

4.3   

Určil subjekt odesílatele coby AC3?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popiště postup a záruky, jež požaduje subjekt od odesílatele.

 

4.4   

Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU/EHP?

ANO, nebo NE – vysvětlete.

 

4.5   

Pokud ANO, podrobuje subjekt veškerý letecký náklad nebo leteckou poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU/EHP?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

4.6   

Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM) (viz definice v části 6), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

4.7   

Když ověřený subjekt přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište (pečetě, zámky, kontroly atd.).

 

4.8   

Je osoba, která uskutečňuje dodávku, povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO, nebo NE

 

4.9   

Je uplatňován postup pro identifikaci zásilek vyžadujících detekční kontrolu?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.10   

Závěr: Dostačují přejímací postupy k zjištění toho, zda letecký náklad / letecká pošta s místem určení, jímž je letiště EU/EHP, pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Detekční kontrola

Cíl: Pokud RA3 přejímá náklad a poštu, které nepocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, musí RA3 podrobit tyto zásilky vhodné detekční kontrole před tím, než mohou být předány dopravci ACC3 jako zabezpečený náklad. RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU/EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo letecké pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, uvede RA3 tuto skutečnost a popíše způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Poznámka: Přestože bod 6.8.3.2 umožňuje použít do dne 30. června 2014 k provedení ustanovení bodu 6.8.3.1 přinejmenším standardy ICAO, při ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy se zohlední požadavky EU na detekční kontrolu i v případě, že k ověření dojde přede dnem 1. července 2014.

Odkaz: bod 6.8.3

5.1   

Jsou detekční kontroly prováděny jménem subjektu jiným subjektem?

ANO, nebo NE

 

Pokud ano,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

vládou regulovaná společnost,

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu,

jiná.

Upřesněte charakter dohody/smlouvy mezi ověřeným subjektem a subjektem, jenž provádí jeho jménem detekční kontrolu.

 

5.2   

Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo atd.).

 

5.3   

Jsou používaná zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, ECAC nebo TSA?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

5.4   

Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.5.   

Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

5.6   

Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením? (U některého zařízení (např. rentgenového zařízení) spouští poplach osoba, jež takové zařízení sama obsluhuje.)

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

5.7   

Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO, nebo NE

 

5.8   

Jsou některé případy tohoto osvobození v rozporu se seznamem Unie?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

5.9   

Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

5.10   

Je zaveden stanovený režim kontroly kvality a/nebo režim zkoušek?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište jej.

 

5.11   

Závěr: Jsou letecký náklad / letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 rozhodnutí 2010/774/EU na dostatečné úrovni, která zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež Unie označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. RA3 musí uplatňovat postupy k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU/EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3, kterému RA3 doručuje letecký náklad či poštu za účelem jejich přepravy, je oprávněn vyrozumět RA3 o nejnovějších informacích o vysoce rizikových místech původu.

RA3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad nebo poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: bod 6.7

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU/EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

6.1   

Vědí zaměstnanci odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM)?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

6.2   

Má subjekt zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

6.3   

Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů Unie?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

6.4   

Vydává subjekt po provedení detekční kontroly k zásilce SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

6.5   

Závěr: Zavedl subjekt odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a pošty

Cíl: RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky nebo předání ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad nebo pošta nejsou následně chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání ACC3 nebo RA3 jako zabezpečeného nákladu či pošty.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (zábrany, uzamčené prostory atd.), lidskými (hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou, atd.) a technickými (uzavřený televizní okruh – CCTV, poplašné systémy proti nežádoucímu vniknutí atd.).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU/EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3.1

7.1   

Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty zajišťována jménem ověřeného subjektu jiným subjektem?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

vládou regulovaná společnost,

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu,

jiná.

 

7.2   

Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

Upřesněte prostředky uplatňované k zajištění ochrany:

fyzické prostředky (oplocení, zábrany, stavba s pevnou konstrukcí atd.),

lidmi (hlídky atd.),

technické prostředky (uzavřený televizní okruh – CCTV, poplašné systémy atd.).

Vysvětlete, jak fungují.

 

7.3   

Mají k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště přístup pouze oprávněné osoby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

Popište, jak jsou kontrolovány veškeré přístupové body (včetně dveří a oken) k identifikovatelnému a zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště.

 

7.4   

Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad / letecká pošta směřující do EU/EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání ACC3 nebo jinému RA3?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny (fyzicky, lidmi, technicky atd.).

Je-li to na místě, uveďte rovněž, má-li budova pevnou konstrukci a druh použitých materiálů.

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

7.5   

Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Dokumentace

Cíl: Bezpečnostní status zásilky se uvede v dokumentaci, která zásilku doprovází, a to buď ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo ve zvláštním prohlášení, a to buď v elektronickém formátu nebo písemně. Bezpečnostní status vydává RA3.

Odkaz: body 6.3.2.6 písm. d) a 6.8.3.4

Poznámka: bezpečnostní status může být vyjádřen jedním z těchto způsobů:

„SPX“, označující zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SCO“, označující zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SHR“, označující zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

8.1   

Uvedl subjekt v průvodních dokladech (např. v leteckém nákladním listu) status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.2   

Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Letecký náklad a letecká pošta musí být chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání ACC3 nebo jinému RA3. To zahrnuje ochranu během přepravy do letadla či jinak dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad a pošta nejsou během přepravy chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání ACC3 nebo jinému RA3 jako zabezpečený náklad.

Během přepravy do letadla, k dopravci ACC3 či jinému RA3 odpovídá RA3 za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Nejsou zde však zahrnuty případy, v nichž za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo jiný RA3.

Odkaz: bod 6.8.3

9.1   

Jak jsou letecký náklad / letecká pošta přepravovány k ACC3 / jinému schválenému agentovi RA3?

a)   

vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO, nebo NE

 

b)   

přepravními prostředky jiného RA3 / dopravce ACC3?

ANO, nebo NE

 

c)   

prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO, nebo NE

 

9.2   

Jsou letecký náklad / letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.3   

Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.4   

Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a evidují se jejich čísla?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

9.5   

Je-li to na místě, podepisuje případně příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO, nebo NE

 

9.6   

Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu / nebo letecké pošty, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti atd.) a druh odborné přípravy (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

9.7   

Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích devíti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

a)

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Ověřující osoba vydá ověřovanému subjektu prvopis zprávy o ověření a uvede, že se tento subjekt označuje za schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy;

b)

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby dopravci ACC3 nebo jinému RA3 dodával zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující do EU/EHP. Obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zpravidla rozhoduje o tom, zda je s nákladem a poštou, jež byly předány ověřeným subjektem, nakládáno tak, že od okamžiku jejich dodání dopravci ACC3 nebo jinému RA3 je lze považovat podle použitelných právních předpisů Unie za bezpečné pro leteckou přepravu do EU/EHP.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.

10. 1   

Obecný závěr:

Hodnocení (a oznámení)

(zvýrazněte hodnocení, jež se použije)

V případě „Vyhovující“ se subjekt bude považovat za označený coby schválený agent třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

Vyhovující/Nevyhovující

Je-li celkové hodnocení „Nevyhovující“, uveďte oblasti, v nichž subjekt nedosáhl požadované úrovně bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní nedostatky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných změn k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.

Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Datum návštěvy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Za doplněk 6-C3 se vkládá nový doplněk, který zní:

DOPLNĚK 6-C4

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ JSOU OVĚŘENI Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty ze třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své určení coby známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

KC3 zajistí, aby byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly zásilek směřujících do Unie a zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku předání ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny nařízením (EU) č. 185/2010 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 859/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1082/2012 (3).

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU/EHP zajistí subjekt žádající o označení KC3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v písm. b) bodu 6.8.4.1 přílohy nařízení (EU) č. 185/2010. V případech uvedených v písm. a) bodu 6.8.4.1 uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt úspěšně splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, vydá se ověřenému subjektu zpráva o ověření. Ve zprávě o ověření se uvádí, že daný subjekt lze označit za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravcem leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3) a s jakýmkoliv RA3. Nedílnou součástí zprávy o ověření jsou alespoň veškeré tyto náležitosti:

a)

vyplněný kontrolní seznam (doplněk 6-C4 stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010), podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, včetně případného vyjádření ověřovaného subjektu;

b)

prohlášení o závazcích (doplněk 6-H3 stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010), podepsané ověřovaným subjektem, a dále

c)

prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A stanovený v příloze nařízení (EU) č. 185/2010) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků nařízení (EU) č. 185/2010, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Pokud ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu, obdrží tento subjekt kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením příslušných nedostatků.

Poznámky k vyplnění:

1)

Všechny části kontrolního seznamu musí být vyplněny. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2)

Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Organizace a odpovědnosti

1.1   

Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo KC3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) / status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT / další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3   

Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Název

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4   

Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/blok/budova

 

Ulice

 

Město

 

PSČ

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5   

Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/blok/budova

 

Ulice

 

Město

 

PSČ

 

Stát (hodí-li se)

 

Země

 

P.O. Box, je-li k dispozici

 

1.6   

Druh podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

O jaký druh podnikání se jedná – jaký druh nákladu se zpracovává v prostorách žadatele?

 

1.7   

Odpovídá žadatel za…?

a)

výrobu

b)

balení

c)

skladování

d)

expedici

e)

jiné, upřesněte

 

1.8   

Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU/EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad nebo pošta doručené od KC3 dopravci ACC3 nebo RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li KC3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou podány v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU/EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z opatření na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

Odkaz: bod 6.8.3

2.1   

Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2   

Informace o bezpečnostním programu subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá se bezpečnostní program a/nebo je schvalován příslušným orgánem státu, v němž se subjekt nachází? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3   

Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (oddíly 4 až 11)?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4   

Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5   

Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU/EHP před předáním dopravci ACC3 či RA3 podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6   

Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny atd.), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven vhodným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje provádění bezpečnostních kontrol požadovaným způsobem.

 

2.7   

Závěry a obecné připomínky o spolehlivosti, obsažnosti a důkladnosti postupu

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“)

Cíl: Slouží k vymezení bodu (nebo místa), od něhož lze náklad / poštu identifikovat coby letecký náklad / leteckou poštu. Zaměřitelnost je vymezena jako schopnost posoudit, kdy/kde jsou náklad/pošta identifikovatelné jako letecký náklad / letecká pošta.

3.1   

Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu/letecké pošty směřující do EU/EHP stává identifikovatelnou jako taková.

Popis

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 6 až 9.

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava zaměstnanců

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí KC3 odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí KC3 zavést postupy, kterými zajistí, aby všichni zaměstnanci (stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči atd.) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu / letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a)

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání a/nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů ověřených prostor KC3, a dále

b)

dokončili počáteční a opakovanou odbornou přípravu v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů ověřených prostor KC3.

Poznámka:

Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1

4.1   

Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje ověření spolehlivosti a způsobilost?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2   

Je součástí tohoto postupu?

Ověření spolehlivosti

Kontrola před nástupem do zaměstnání

Kontrola rejstříku trestů

Pohovory

Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3   

Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4   

Je součástí tohoto postupu?

Ověření spolehlivosti

Kontrola před nástupem do zaměstnání

Kontrola rejstříku trestů

Pohovory

Jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5   

Procházejí zaměstnanci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště umožněn?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6   

Procházejí zaměstnanci uvedení v bodě 4.5 opakovanou odbornou přípravou?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost opakované odborné přípravy.

 

4.7   

Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště směřující do EU/EHP, byli náležitě přiděleni na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Fyzická bezpečnost

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat způsob ochrany svého pracoviště či svých prostor, a dále i zavedení postupů kontroly vstupu. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta zpracovává nebo skladuje. Veškeré dveře, okna a další přístupové body k zabezpečenému leteckému nákladu / letecké poště směřujících do EU/EHP musí být zabezpečeny či podléhat kontrole vstupu.

Mezi prvky fyzické bezpečnosti patří zejména:

fyzické překážky, jako jsou např. oplocení a bariéry,

technologické prostředky využívající poplašné systémy a/nebo systémy uzavřeného televizního okruhu CCTV,

ochrana lidmi, např. v podobě zaměstnanců vykonávajících činnosti ostrahy.

Odkaz: bod 6.8.3.1

5.1   

Podléhají veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště kontrole vstupu a je tento vstup vyhrazen pouze oprávněným osobám?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak probíhá kontrola vstupu? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

bezpečnostní pracovníci

jiní pracovníci

osobní kontrola pověření osob ke vstupu do příslušných prostor

systémy elektronické kontroly vstupu

jinak, upřesněte

 

Pokud ANO, jak je zabezpečen vstup oprávněné osoby do příslušného prostoru? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

použití identifikačního průkazu společnosti

použití jiného identifikačního dokladu jako je například cestovní pas či řidičský průkaz

seznam osob s pověřením ke vstupu používaný (bezpečnostním) personálem

elektronické ověření, např. s využitím čipu

přidělování klíčů či přístupových kódů pouze pověřeným zaměstnancům

jinak, upřesněte

 

5.2   

Jsou veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště zabezpečené? Zde jsou zahrnuty i přístupové body, jichž není využíváno stále a body, jež nejsou běžně používány k obvyklému přístupu, jako např. okna.

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak jsou tyto body zabezpečeny? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

přítomnost bezpečnostních pracovníků

systémy elektronické kontroly vstupu umožňující vstup v daném okamžiku pouze jedné osobě

bariéry, např. závory či zámky

uzavřený televizní okruh (CCTV)

systémy detekce neoprávněného vniknutí

 

5.3   

Jsou v prostorách k dispozici další opatření ke zvýšení celkové ochrany před protiprávními činy?

ANO, nebo NE

 

Pokud ano, vysvětlete, a popište je:

oplocení nebo bariéry

systém CCTV

systém detekce neoprávněného vniknutí

dozor a hlídky

jiná, upřesněte

 

5.4   

Má budova pevnou konstrukci?

ANO, nebo NE

 

5.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou zpracovávány nebo uloženy identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta směřující do EU/EHP?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Výroba

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu výroby. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud se výrobek stane identifikovatelným jako letecký náklad / letecká pošta směřující do EU/EHP v průběhu výroby, pak subjekt musí prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu výrobního procesu.

6.1   

Podléhá přístup do výrobních prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

6.2   

Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

6.3   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

6.4   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Balení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu balení. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu balení, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Veškeré hotové zboží se musí před jeho zabalením zkontrolovat.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu balícího procesu identifikován jako letecký náklad / letecká pošta směřující do EU/EHP.

7.1   

Podléhá vstup do balírny kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

 

7.2   

Podléhá balicí proces dozoru?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

7.3   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi balení?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

7.4   

Popište hotový vnější obal:

a)   

Je hotový vnější obal pevný?

ANO, nebo NE

 

Popište.

 

b)   

Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je dosaženo odolnosti vůči nedovolené manipulaci, např. využitím číslovaných pečetí, zvláštních razítek, bezpečnostní pásky atd.

 

Pokud NE, uveďte, jaká opatření jsou přijata na ochranu neporušitelnosti zásilek.

 

7.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během balení?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Skladování

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny během skladování před neoprávněnými činy a/nebo manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu skladování, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu skladování identifikován jako letecký náklad / letecká pošta směřující do EU/EHP.

8.1   

Podléhá vstup do skladovacích prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

 

8.2   

Jsou hotový a zabalený letecký náklad / letecká pošta skladovány bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište jak.

 

Pokud ne, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje ochranu hotového a zabaleného leteckého nákladu / letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy a/nebo manipulací.

 

8.3   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během skladování?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Expedice

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu expedice. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován vstup do prostor expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu expedice, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu expedice identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU/EHP.

9.1   

Podléhá vstup do prostor expedice kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

9.2   

Kdo má přístup do prostoru expedice? Lze uvést více odpovědí.

zaměstnanci subjektu

řidiči

návštěvy

dodavatelé

jiné osoby (upřesněte)

 

9.3   

Podléhá proces expedice dozoru?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

9.4   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci v prostoru expedice?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, popište je.

 

9.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu / letecké pošty směřujících do EU/EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během procesu expedice?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí, že letecký náklad nebo letecká pošta, které sám neodesílá, nesmí být předávány dopravci ACC3 či RA3 coby zabezpečený náklad nebo pošta.

KC3 může předat RA3 nebo dopravci ACC3 zásilky, které neodesílá sám, pokud:

a)

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám, a

b)

původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole ze strany RA3 nebo dopravce ACC3.

10.1   

Přijímá subjekt zásilky nákladu nebo pošty určené k letecké přepravě od jakéhokoli jiného subjektu?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jakým způsobem probíhá oddělení těchto zásilek od vlastního nákladu či pošty společnosti a jak jsou označovány pro schváleného agenta/dopravce?

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky ze strany osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Přeprava

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU/EHP byly chráněny během přepravy před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

KC3 odpovídá během přepravy za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Nejsou zde však zahrnuty případy, v nichž za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo RA3.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU/EHP v průběhu přepravy.

11.1   

Jak jsou letecký náklad / letecká pošta přepravovány k ACC3 či RA3?

a)   

vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO, nebo NE

 

b)   

přepravními prostředky dopravce ACC3/RA3?

ANO, nebo NE

 

c)   

prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO, nebo NE

 

11.2   

Jsou letecký náklad / letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

11.3   

Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

11.4   

Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

11.5   

Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO, nebo NE

 

11.6   

Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu / letecké pošty, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO, nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti atd.) a druh odborné přípravy (odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

11.7   

Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu / letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO, nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 12

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích jedenácti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad / leteckou poštu směřující do EU/EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

a)

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Ověřující osoba vydá ověřovanému subjektu prvopis zprávy o ověření a uvede, že tento subjekt se určuje za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3);

b)

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující do EU/EHP dodával dopravci ACC3 nebo RA3, aniž by byly tento náklad nebo pošta podrobeny detekční kontrole, kterou provádí ověřená strana. Obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zpravidla rozhoduje o tom, zda je s nákladem a poštou, jež byly předány ověřeným subjektem, nakládáno tak, že od okamžiku jejich dodání dopravci ACC3 nebo RA3 je lze považovat podle uplatnitelných právních předpisů Unie za bezpečné pro leteckou přepravu do EU/EHP.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.

12. 1   

Obecný závěr:

Hodnocení (a oznámení)

(zvýrazněte ten, jenž se použije)

V případě „Vyhovující“ se subjekt bude považovat za označený za známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3).

Vyhovující/Nevyhovující

Je-li celkové hodnocení „Nevyhovující“, uveďte oblasti, v nichž subjekt nedosáhl požadované normy bezpečnosti nebo v nichž byly zjištěny konkrétní nedostatky. Uveďte rovněž doporučení týkající se potřebných změn k dosažení požadované úrovně, a tudíž ke splnění požadavků.

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.

Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Datum návštěvy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Za doplněk 6-H1 se vkládají nové doplňky, které zní:

DOPLNĚK 6-H2

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (RA3)

Jménem [název RA3] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU/EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název RA3] může být označen za „schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (RA3), pouze pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy uvedená v databázi Unie pro schválené agenty a známé odesílatele provedla ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy a jeho úspěšný výsledek označila za „vyhovující“.

Pokud zpráva zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž odkazuje, může to vést k odnětí označení RA3, které [název RA3] již pro své prostory získal, což [název RA3] znemožní zasílat zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující na území EU/EHP dopravcům ACC3 nebo jinému RA3.

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název RA3] prohlašuji, že:

a)

[název RA3] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou;

b)

veškeré změny v činnostech [název RA3], které nevyžadují opětovné kompletní ověření, budou uvedeny v původní zprávě doplněním příslušných informací, přičemž se viditelně zachovají informace předchozí. To se může týkat těchto změn:

1)

celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.8 doplňku 6-C2 nařízení (EU) č. 185/2010;

2)

jiné změny prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na ochranu před protiprávními činy.

c)

[název RA3] informuje dopravce ACC3 a schválené agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad / leteckou poštu, pokud [název RA3] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem / leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě;

d)

[název RA3] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení RA3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název RA3].

Jménem [název RA3] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H3

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – ZNÁMÝ ODESÍLATEL TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (KC3)

Jménem [název KC3] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU/EHP (4) před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje (5).

[Název KC3] může být označen za „známého zasílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (KC3), pouze pokud osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy uvedená v databázi Unie pro schválené agenty a známé odesílatele provedla ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy a jeho úspěšný výsledek označila za „vyhovující“.

Pokud zpráva zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž odkazuje, může to vést k odnětí označení KC3, které [KC3] již pro tyto prostory získal, což [název KC3] znemožní zasílat zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující na území EU/EHP dopravci ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název KC3] prohlašuji, že:

a)

[název KC3] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou;

b)

veškeré změny v činnostech [název KC3], které nevyžadují opětovné ověření, budou uvedeny v původní zprávě doplněním příslušných informací, přičemž se viditelně zachovají informace předchozí. To se může týkat těchto změn:

1)

celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy je přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C4 nařízení (EU) č. 185/2010;

2)

jiné změny prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na ochranu před protiprávními činy;

c)

[název KC3] informuje dopravce ACC3 a schválené agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad / leteckou poštu, pokud [název KC3] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem / leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě;

d)

[název KC3] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení KC3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název KC3].

Jménem [název KC3] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:


(1)  Členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

(2)  Letecký náklad / letecká pošta / letadla směřující do EU/EHP v tomto kontrolním seznamu pro účely ověření odpovídají leteckému nákladu / letecké poště / letadlům směřujícím do EU a na Island, do Norska a do Švýcarska.“

(3)  Úř. věst. L 324, 22.11.2012, s. 25.“

(4)  Letiště nacházející se v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku, jakož i na Islandu, v Norsku a Švýcarsku.

(5)  Nařízení (EU) č. 185/2010 ve znění prováděcích nařízení (EU) č. 859/2011 a (EU) č. 1082/2012.“


11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 655/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Koneční uživatelé, kteří jsou vymezeni podle čl. 2 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1223/2009, čelí mnoha rozmanitým tvrzením, jež se týkají funkce, obsahu a účinků kosmetického přípravku. Vzhledem k tomu, že kosmetické přípravky hrají velmi významnou roli v životě konečných uživatelů, je třeba zajistit, aby byly informace, které jsou jim prostřednictvím takových tvrzení poskytovány, užitečné, srozumitelné a spolehlivé, a aby tito uživatelé měli možnost přijmout informovaná rozhodnutí a vybrat si přípravky, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a očekáváním.

(2)

Hlavním účelem tvrzení u kosmetických přípravků je podat konečným uživatelům informace o charakteristických rysech a vlastnostech přípravků. Tato tvrzení představují základní způsob pro vzájemné odlišení jednotlivých přípravků. Rovněž přispívají k podpoře inovací a posilování hospodářské soutěže.

(3)

Na úrovni Unie by měla být stanovena společná kritéria s cílem poskytnout zdůvodnění použití určitého tvrzení v souvislosti s kosmetickými přípravky. Hlavním cílem stanovení společných kritérií je zajistit vysokou úroveň ochrany konečných uživatelů, zejména před zavádějícími tvrzeními, jež jsou používána v souvislosti s kosmetickými přípravky. Společný přístup na úrovni Unie by měl rovněž zajistit lepší sladění opatření, jež přijímají příslušné orgány členských států, a zabránit narušení vnitřního trhu. Takový přístup by měl rovněž posílit spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování ochrany spotřebitele, která je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) (2).

(4)

Článek 20 nařízení (ES) č. 1223/2009 se použije na přípravky, na které se vztahuje definice kosmetického přípravku podle článku 2 uvedeného nařízení. Společná kritéria se uplatní, jen bylo-li o dotčeném přípravku rozhodnuto, že je skutečně kosmetickým přípravkem. Příslušné vnitrostátní orgány a soudy rozhodují o tom, jaký regulační rámec se uplatní na konkrétní případ.

(5)

Společná kritéria by měla být použita, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (3), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (4) a jiné uplatnitelné právní předpisy Unie.

(6)

Ve vztahu k podávání sdělení konečným uživatelům by měl být využit flexibilní přístup tak, aby se zohlednila společenská, jazyková a kulturní rozmanitost v rámci Unie a zachovala inovativnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Takový přístup je v souladu se zásadami vyřčenými Soudním dvorem, který při několika příležitostech zdůraznil, že k tomu, aby bylo možné rozhodnout o tom, zda je tvrzení způsobilé uvést spotřebitele v omyl, je nezbytné posoudit očekávání spotřebitele, přičemž se zohlední konkrétní souvislosti a okolnosti, za nichž je tvrzení učiněno, včetně společenských, kulturních a jazykových hledisek (5).

(7)

Společná kritéria, jež mají zajistit, aby byly v rámci celé Unie dodržovány totožné zásady, by však neměla usilovat o přesné vymezení a konkrétní určení znění, jež lze pro tvrzení o kosmetických přípravcích použít.

(8)

Aby bylo zajištěno, že se společná kritéria pro tvrzení používaná v souvislosti s kosmetickými přípravky použila od stejného data jako nařízení (ES) č. 1223/2009, mělo by se toto nařízení použít od 11. července 2013.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se vztahuje na tvrzení v podobě textů, názvů, ochranných známek, obrazových a figurativních či jiných označení, jejichž prostřednictvím jsou výslovně či odvozeně sdělovány charakteristické vlastnosti přípravku či jeho funkce při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků. Vztahuje se na jakékoli tvrzení, aniž by záleželo na prostředku či formě marketingového nástroje použitého k jeho sdělení, funkci přípravku uvedené v tvrzení či cílových skupinách.

Článek 2

Odpovědná osoba, na kterou odkazuje článek 4 nařízení (ES) č. 1223/2009, zajistí, aby znění tvrzení v souvislosti s kosmetickým přípravkem bylo v souladu se společnými kritérii stanovenými v příloze a bylo v souladu s dokumentací, která prokazuje uváděný účinek kosmetického přípravku a jež je součástí informační dokumentace k přípravku podle článku 11 nařízení (ES) č. 1223/2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 11. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.

(5)  Viz např. věc C-220/98, Estée Lauder Cosmetics v. Lancaster, Sb. rozh. 2000, I-00117, bod 29.


PŘÍLOHA

SPOLEČNÁ KRITÉRIA

1.   Dodržování právních předpisů

1)

Tvrzení, jež uvádějí, že přípravek byl povolen či schválen příslušným orgánem v rámci Unie, nejsou dovolena.

2)

Přípustnost tvrzení musí být založena na vnímání průměrného konečného uživatele kosmetického přípravku, který je přiměřeně dobře informovaný a přiměřeně pozorný a opatrný, s přihlédnutím k sociálním, kulturním a jazykovým faktorům dotčeného trhu.

3)

Nejsou přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti tento přínos představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků.

2.   Pravdivost

1)

Pokud je uváděno na přípravku tvrzení o tom, že přípravek obsahuje konkrétní přísadu, musí být taková přísada v přípravku přítomna.

2)

Z tvrzení o přísadě odkazujícího na vlastnosti konkrétní přísady nesmí vyplývat, že konečný přípravek má stejné vlastnosti, jestliže je nemá.

3)

Z obchodních sdělení nesmí vyplývat, že v nich vyjádřené názory jsou ověřená tvrzení, pokud názor nevychází z ověřitelných důkazů.

3.   Důkazní prostředky

1)

Tvrzení týkající se kosmetických přípravků, ať již výslovná či odvozená, musí být prokazována pomocí náležitých a ověřitelných důkazů, přičemž lze k jejich zdůvodnění použít jakýchkoli důkazních prostředků, včetně odborných posudků, je-li to vhodné.

2)

Důkazy zdůvodňující tvrzení musí brát v úvahu nejpokrokovější postupy.

3)

Jestliže jsou studie použity jako důkaz, musí se vztahovat k přípravku a v tvrzení uváděnému přínosu, musí se držet propracovaných a řádně provedených metod (platných, spolehlivých a opakovatelných) a musí respektovat etická hlediska.

4)

Síla důkazů či odůvodnění musí být úměrná druhu učiněného tvrzení, zejména u takových tvrzení, u nichž mohou být v důsledku jejich nedostatečné účinnosti způsobeny problémy z hlediska zdravotní bezpečnosti.

5)

Zjevně zveličená tvrzení, která průměrný konečný uživatel nemá brát doslovně (nadsázka), nebo tvrzení abstraktní povahy nemusí být odůvodňována.

6)

Tvrzení extrapolující (explicitně či implicitně) vlastnosti přísady na konečný přípravek musí být podpořena náležitými a ověřitelnými důkazy, např. prokázáním přítomnosti přísady v účinné koncentraci.

7)

Posouzení přijatelnosti tvrzení musí být založeno na váze důkazů všech dostupných studií, údajů a informací v závislosti na povaze tvrzení a převládajícího všeobecného povědomí konečných uživatelů.

4.   Poctivost

1)

Popis účinnosti přípravku nesmí jít nad rámec dostupných podpůrných důkazů.

2)

Tvrzení nesmí přípravku připisovat specifické (tj. jedinečné) vlastnosti, pokud mají stejné vlastnosti i podobné přípravky.

3)

Pokud je účinek přípravku vázáný na konkrétní podmínky, například použití ve spojení s jinými přípravky, musí to být jasně uvedeno.

5.   Čestnost

1)

Tvrzení o kosmetických přípravcích musí být objektivní a nesmějí očerňovat konkurenci ani legálně používané složky.

2)

Tvrzení o kosmetických přípravcích nesmějí způsobit záměnu s konkurenčním přípravkem.

6.   Přijímání informovaných rozhodnutí

1)

Tvrzení musí být jasná a srozumitelná průměrnému konečnému uživateli.

2)

Tvrzení jsou nedílnou součástí přípravků a musí obsahovat informace umožňující průměrnému konečnému uživateli učinit informovaný výběr.

3)

Obchodní sdělení musí brát v úvahu schopnost cílové skupiny (obyvatel příslušných členských států nebo segmentů obyvatelstva, např. koncových uživatelů různého věku a pohlaví) sdělení porozumět. Obchodní sdělení musí být jasná, přesná, odpovídající a srozumitelná pro cílovou skupinu.


11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 656/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vzor pasu vydaného v Chorvatsku pro psy, kočky a fretky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1) se použije mimo jiné na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I uvedeného nařízení do členských států ze třetích zemí. Psi a kočky jsou uvedeni v části A a fretky v části B uvedené přílohy.

(2)

Oddíl 2 části B přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 obsahuje seznam zemí a území, včetně Chorvatska, které na neobchodní přesuny uvedených zvířat v zájmovém chovu uplatňují pravidla, jež jsou přinejmenším rovnocenná pravidlům stanoveným v uvedeném nařízení.

(3)

V důsledku toho mohou být psi, kočky a fretky při přesunu z uvedených zemí a území do členských států provázeni pasem, který je v souladu se vzorem stanoveným v příloze I rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny uvnitř Společenství psů, koček a fretek (2), a dodatečnými požadavky stanovenými v příloze II uvedeného rozhodnutí, s určitými nezbytnými úpravami, pokud jde o titulní stranu vzorového pasu.

(4)

Ode dne přistoupení Chorvatska smí být psi, kočky a fretky přemísťováni z Chorvatska do jiného členského státu, pouze pokud jsou provázeni pasem, který je v souladu se vzorem stanoveným v příloze I rozhodnutí 2003/803/ES a dodatečnými požadavky stanovenými v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(5)

Nicméně nevyplněné pasy vytištěné příslušnými chorvatskými orgány, stejně jako ty, které jsou distribuovány úředním veterinárním lékařům v Chorvatsku, ale dosud jimi nevydané, před datem přistoupení, mohou být stále na skladě i po tomto datu.

(6)

Zároveň pasy vydané před datem přistoupení by nadále měly být za určitých podmínek akceptovány po přechodné období tří let v zájmu snížení administrativní a finanční zátěže vlastníků zvířat v zájmovém chovu.

(7)

Proto je za účelem usnadnění přechodu ze stávajícího režimu na režim platný ode dne přistoupení Chorvatska vhodné stanovit přechodná opatření pro přesuny zvířat v zájmovém chovu z Chorvatska do ostatních členských států.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy povolí přesun z Chorvatska na své území zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v částech A a B přílohy I nařízení (ES) č. 998/2003, jež jsou provázena pasem, který vydal úřední veterinární lékař v Chorvatsku nejpozději do 30. června 2014 a který splňuje tyto požadavky:

a)

je vypracován v souladu se vzorem uvedeným v příloze I rozhodnutí 2003/803/ES a dalšími požadavky stanovenými v bodě A, bodě B odst. 2 písm. a), bodě B odst. 2 písm. c) a bodě C přílohy II uvedeného rozhodnutí;

b)

je označen, odchylně od bodu B odst. 1 a bodu B odst. 2 písm. b) přílohy II rozhodnutí 2003/803/ES, chorvatským státním znakem vytištěným v horní čtvrtině titulní strany nad slovy „Republika Hrvatska“ a na modrém pozadí (PANTONE REFLEX BLUE).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Chorvatska.

Použije se do 30. června 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.


11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 657/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (dále jen „nařízení o interoperabilitě“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (dále jen „rámcové nařízení“) (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (3) vyžaduje koordinované zavedení hlasové komunikace letadlo-země na základě sníženého rozestupu kanálů 8,33 kHz s cílem zvýšit počet dostupných kmitočtů pro hlasovou komunikaci letadlo-země a umožnit zvýšení počtu sektorů vzdušného prostoru a související kapacity řízení letového provozu.

(2)

Ustanovením čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 měl být členským státům uvedeným v příloze I uložen cíl, podle něhož musí počet nových převodů na rozestup kanálů 8,33 kHz odpovídat alespoň 25 % z celkového počtu přidělení kmitočtů v rozestupu 25 kHz všem oblastním střediskům řízení v daném členském státě. Stávající zveřejněné znění čl. 6 odst. 3 by však bylo možno vykládat jako uložení méně ambiciózního závazku, který by v případě členských států s více než jedním oblastním střediskem řízení mohl ve skutečnosti významně oslabit povinnost těchto států vytvářet další frekvence.

(3)

Cílem této změny je objasnit ustanovení čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012, a proto by mělo být zachováno původní datum použitelnosti uvedeného aktu.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) č. 1079/2012 se v článku 6 nahrazuje odstavec 3 tímto:

„3.   Členské státy uvedené na seznamu v příloze I provedou nejpozději do 31. prosince 2014 nové převody na rozestup kanálů 8,33 kHz v počtu odpovídajícím alespoň 25 % z celkového počtu přidělení kmitočtů v rozestupu 25 kHz uvedených v ústředním rejstříku a udělených oblastním střediskům řízení (dále jen „ACC“) členského státu. Tyto převody se neomezují na přidělení kmitočtů střediskům ACC a nezahrnují přidělení kmitočtů pro komunikaci v rámci provozního řízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14.


11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 658/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1223/2009, kterým se nahrazuje směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (2), se použije ode dne 11. července 2013.

(2)

Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS byly po přijetí uvedeného nařízení změněny prováděcí směrnicí Komise 2012/21/EU (3) začleněním jedné látky k barvení vlasů do přílohy II, 26 látek k barvení vlasů do přílohy III části 1 a změnou nejvyšších povolených koncentrací u dvou látek k barvení vlasů v příloze III části 1. Uvedené změny by nyní měly být zohledněny v nařízení (ES) č. 1223/2009.

(3)

V souladu s prováděcí směrnicí 2012/21/EU musí členské státy používat právní a správní předpisy přijaté za účelem dosažení souladu s uvedenou směrnicí ode dne 1. září 2013. Proto by se toto nařízení mělo použít od uvedeného data.

(4)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(3)  Úř. věst. L 208, 3.8.2012, s. 8.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

1)

V příloze II se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

„1373

N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin (HC Red No. 16) a jeho soli

160219-76-1“

 

2)

Příloha III se mění takto:

a)

doplňují se nové položky s referenčními čísly 198 až 200, které znějí:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

„198

2,2’-[(4-aminofenyl)imino]bis(ethanol)sulfát

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,5 % (vypočteno jako sulfát).

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

199

4-chlor-1,3-benzendiol

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

200

2,4,5,6-tetraaminopyrimidinsulfát

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 3,4 % (vypočteno jako sulfát).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

3,4 % (vypočteno jako sulfát)

b)

doplňují se nové položky s referenčními čísly 206 až 214, které znějí:

„206

3-(2-hydroxyethyl)-p-fenylendiammoniumsulfát

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 % (vypočteno jako sulfát).

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Pro a) i b):

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

0,5 %

208

5-amino-4-chlor-2-methylfenolhydrochlorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 % (vypočteno jako hydrochlorid).

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

209

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

210

1H-indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

1,6 %

 

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

211

2-aminopyridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

212

2-methyl-1-naftyl-acetát

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %. (Pokud je v přípravku na barvení vlasů přítomen 2-Methyl-1-Naphthol i 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, neměla by maximální koncentrace látky 2-Methyl-1-Naphthol aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %.)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

213

1-hydroxy-2-methylnaftalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %. (Pokud je v přípravku na barvení vlasů přítomen 2-Methyl-1-Naphthol i 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, neměla by maximální koncentrace látky 2-Methyl-1-Naphthol aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %.)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

214

dinatrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalensulfonát CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Pro a) i b):

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

0,2 %

c)

položka s referenčním číslem 240 se nahrazuje tímto:

„240

4-nitro-1,2-fenylendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

d)

položka s referenčním číslem 251 se nahrazuje tímto:

„251

2-(4-amino-3-nitroanilino)ethanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

1,0 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

e)

položka s referenčním číslem 253 se nahrazuje tímto:

„253

2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

1,5 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.“

 

f)

položky s referenčními čísly 255 a 256 se nahrazují tímto:

„255

2-[(2-nitrofenyl)amino]ethanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,75 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

1,0 %

256

4-[(2-nitrofenyl)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

1,0 %“

 

 

g)

doplňují se nové položky s referenčními čísly 258 až 264, které znějí:

„258

2-nitro-N1-fenyl-benzen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

1,0 %

 

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

259

1-methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzenhydrochlorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

0,5 % (vypočteno jako hydrochlorid)

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

260

1-(4’-aminofenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

0,25 %

 

 

261

N-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluormethyl-anilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,5 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

2,5 %

262

benzenaminium-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethyl-chlorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

2,0 %

 

 

263

2,2’-[[4-[(4-aminofenyl)azo]fenyl]imino]diethanol

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

0,3 % (směsi v poměru 1: 1 skládající se z 2,2’-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanolu a lignosulfatu)

 

 

264

9,10-antracendion-1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

0,3 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.“

 

h)

položky s referenčními čísly 16, 22, 221, 250 se nahrazují tímto:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

„16

1-naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

1.

obecné použití

2.

profesionální použití

Pro 1 i 2:

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,25 %.

a)

1.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje resorcinol

Po použití vlasy důkladně opláchněte

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou

Nepoužívejte k barvení řas a obočí“

2.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití

Obsahuje resorcinol

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Obsahuje resorcinol.

b)

Vlasové lotiony a šampony

b)

0,5 %

221

2-(4-methyl-2-nitroanilino)ethanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

1,0 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorbenzen + 1,4-bis-(2’,3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorbenzen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,0 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích pro barvení vlasů

b)

2,0 %


11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 659/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 (3) byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Příslušné informace rovněž sdělily třetí země. Na základě těchto informací by měl být seznam Společenství aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu Společenství.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost, který byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (4).

(5)

Výbor pro leteckou bezpečnost obdržel od Komise aktualizované informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a jeho prováděcího nařízení (ES) č. 473/2006 s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Curaçaa a Sint Maarten, Guinejské republiky, Indie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mosambiku a Nepálu. Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž obdržel od Komise aktualizované informace o technických konzultacích s Ruskou federací a o monitorování situace v Bolívii, Tádžikistánu a Turkmenistánu.

(6)

Agentura EASA přednesla Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, kterou provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP). Členské státy byly vyzvány, aby upřednostnily prohlídky na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali licenci od států, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy (SSC) nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém bezpečnostního dohledu vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali licenci v těchto státech.

(7)

Agentura EASA přednesla Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (SAFA) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (5).

(8)

Agentura EASA také informovala Výbor pro leteckou bezpečnost o projektech technické pomoci prováděných ve státech, jichž se týkají opatření nebo monitorování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Výbor byl informován o plánech a žádostech, pokud jde o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení nesouladu s použitelnými mezinárodními normami. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem také vyjádřily na bilaterálním základě v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Při této příležitosti Komise zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat, zejména prostřednictvím databáze SCAN organizace ICAO, mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.

(9)

Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek letadel některých leteckých dopravců Unie na odbavovací ploše v rámci programu SAFA nebo z normalizačních inspekcí provedených agenturou EASA či specifických inspekcí a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijaly některé členské státy určitá donucovací opatření a informovaly o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Řecko dne 1. prosince 2012 zrušilo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) společnosti Sky Wings a Španělsko dne 10. dubna 2013 zrušilo osvědčení AOC společnosti Mint Lineas Aereas.

(10)

Kromě toho Švédsko upozornilo výbor na své obavy týkající se leteckého dopravce AS Avies, který získal osvědčení v Estonsku a v roce 2013 měl ve Švédsku dvě vážné mimořádné události, konkrétně v únoru vyjetí letadla z dráhy a v květnu dočasnou ztrátu výkonu obou motorů při stoupání po vzletu. Příslušné orgány Estonska výbor informovaly, že přijaly řadu opatření včetně zesíleného dohledu, požadavku na vypracování nápravného akčního plánu (CAP) leteckým dopravcem a přezkumu schválení nominace vedoucího bezpečnosti a odpovědného vedoucího.

(11)

Letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Demokratické republice Kongo, jsou v příloze A uvedeni od března 2006 (6). V návaznosti na nedávnou iniciativu příslušných orgánů Demokratické republiky Kongo (úřadu ANAC) s cílem obnovit aktivní konzultace s Komisí a agenturou EASA byly poskytnuty písemné doklady, které jsou potřebné k celkové aktualizaci seznamu leteckých dopravců v příloze A.

(12)

Příslušné orgány Demokratické republiky Kongo informovaly Komisi dopisem ze dne 12. června 2013, že letečtí dopravci Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines a Waltair Aviation získali provozní licenci. Vzhledem k tomu, že příslušné orgány Demokratické republiky Kongo neprokázaly, že bezpečnostní dohled nad těmito leteckými dopravci je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, byl na základě společných kritérií učiněn závěr, že všichni letečtí dopravci na aktualizovaném seznamu by měli být zařazeni do přílohy A.

(13)

Příslušné orgány Demokratické republiky Kongo rovněž dopisem ze dne 12. června 2013 informovaly, že letečtí dopravci Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter a Zaabu International, kteří byli dříve uvedeni v příloze A, nemají platnou provozní licenci. Na základě toho byl učiněn závěr, že uvedení letečtí dopravci by měli být vymazáni z přílohy A.

(14)

Příslušné orgány Demokratické republiky Kongo rovněž vysvětlily, že v souladu s právním rámcem této země je k provozování letecké dopravy tohoto typu vyžadována jak provozní licence, tak osvědčení leteckého provozovatele (AOC) a že prozatím žádný z existujících dopravců nesplňuje oba požadavky. Mezitím byl v dubnu 2013 u pěti dopravců (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB a Kinavia) zahájen pětistupňový proces certifikace podle ICAO a do konce září 2013 se očekává jeho dokončení. Na konci tohoto procesu certifikace poskytne úřad ANAC seznam všech leteckých dopravců, kteří jsou řádně certifikováni a mají platné osvědčení AOC.

(15)

Komise vzala na vědomí odhodlání příslušných orgánů Demokratické republiky Kongo, zejména ministerstva dopravy, a vybízí je, aby pokračovaly ve vytváření systému dohledu nad civilním letectvím, který bude v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, a současně zůstaly odhodlány dále rozvíjet nedávno obnovený aktivní dialog.

(16)

Na základě bezpečnostních nedostatků, které organizace ICAO zjistila při auditu provedeném v dubnu 2012, při němž byl zjištěn závažný bezpečnostní problém (SSC) týkající se osvědčování leteckých provozovatelů, byly v prosinci 2012 zahájeny formální konzultace s příslušnými orgány Guinejské republiky.

(17)

Vzhledem k předložení nápravného akčního plánu, který byl následně organizací ICAO přijat a ověřen, oznámila organizace ICAO dne 29. května 2013, že závažný bezpečnostní problém odvolala.

(18)

V lednu 2013 se v Bruselu konala konzultační schůzka Komise, jíž byla nápomocna agentura EASA, a příslušných orgánů Guinejské republiky. Příslušné orgány Guinejské republiky na schůzce podrobně informovaly o nejnovějších skutečnostech, pokud jde o stav provádění nápravného akčního plánu předloženého organizaci ICAO v prosinci 2012.

(19)

Podle příslušných orgánů Guinejské republiky procházejí letečtí dopravci Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée a Konair procesem obnovení osvědčení. Žádný z nich nelétá do vzdušného prostoru Unie. Příslušné orgány rovněž informovaly, že leteckým dopravcům GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky Guinée Airlines a Sky Star Air byla pozastavena platnost osvědčení leteckého provozovatele (AOC).

(20)

Příslušné orgány Guinejské republiky souhlasily, že budou Komisi informovat o veškerých významných skutečnostech týkajících se pokroku v provádění norem ICAO, a umožní tak situaci pravidelně sledovat.

(21)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, bude Komise nucena přijmout opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

(22)

Pokračují konzultace s příslušnými orgány Indonésie (úřadem DGCA) s cílem sledovat pokrok úřadu DGCA, pokud jde o zajištění, aby bezpečnostní dohled nad všemi leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Indonésii, splňoval mezinárodní bezpečnostní normy.

(23)

Po videokonferenci konané dne 18. října 2012 za účasti Komise, agentury EASA a úřadu DGCA pokračoval úřad DGCA ve zlepšování indonéského systému dohledu nad bezpečností letecké dopravy a v řešení nedostatků zjištěných Federálním leteckým úřadem Spojených států amerických (FAA) při technické hodnotící návštěvě, která se uskutečnila v září 2012. Po úředním zveřejnění zprávy úřadu FAA se úřady DGCA a FAA sešly a dohodly se na nápravném akčním plánu.

(24)

V dubnu 2013 poskytl úřad DGCA Komisi podrobnou kopii nápravného akčního plánu včetně dosaženého pokroku a informoval, že byl zaveden systém výcviku inspektorů, byly přezkoumány předpisy o bezpečnosti leteckého provozu, byly schváleny pokyny pro inspektory, pokud jde o provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (ETOPS) a navigaci založenou na výkonnosti / požadovanou navigační výkonnost (PBN/RNP), a byl vypracován návrh pokynů pro inspektory, pokud jde o provoz za každého počasí (AWOPS).

(25)

Úřad DGCA potvrdil, že osvědčování letadel, tratí, pozemních zařízení, pozemního odbavení, údržby, příruček a posádek leteckého dopravce Citilink Indonesia nadále administrativně podléhá vedení společnosti Garuda Indonesia.

(26)

Úřad DGCA rovněž poskytl aktualizované informace o některých leteckých dopravcích, kteří spadají pod jeho dohled. Informoval, že dvěma novým leteckým dopravcům bylo vydáno osvědčení leteckého provozovatele (AOC), konkrétně dne 18. října 2012 společnosti Martabuana Abadion a dne 8. ledna 2013 společnosti Komala Indonesia, a že bylo obnoveno osvědčení společnosti Intan Angkasa Air Services. Jelikož však orgány DGCA neprokázaly, že bezpečnostní dohled nad těmito leteckými dopravci je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, byl na základě společných kritérií učiněn závěr, že tito dopravci by měli být zařazeni do přílohy A.

(27)

Úřad DGCA dále informoval, že dne 18. září 2012 byla dočasně pozastavena platnost osvědčení AOC společnosti Sebang Merauke Air Charter.

(28)

Úřad DGCA informoval a poskytl doklady potvrzující, že dne 14. února 2013 bylo zrušeno osvědčení AOC společnosti Metro Batavia. Společnost Metro Batavia by tedy měla být vymazána z přílohy A.

(29)

Dne 25. června 2013 úřad DGCA přednesl své stanovisko Výboru pro leteckou bezpečnost. Kromě informování Výboru o informacích poskytnutých Komisi v dubnu 2013 úřad DGCA potvrdil, že každý držitel osvědčení AOC, který chce rozšířit svůj letadlový park, musí získat souhlas úřadu DGCA a že úřad DGCA občas odmítl takový souhlas dát. Úřad DGCA však nezasahoval do plánů leteckého dopravce Lion Air na rozšíření činnosti, protože je názoru, že tento letecký dopravce má přiměřené prostředky i vedení. Pokud jde o nehodu letadla typu Boeing B737-800 společnosti Lion Air, k níž došlo dne 13. dubna 2013, informoval úřad DGCA, že byla zveřejněna průběžná zpráva o nehodě. Zpráva uvádí tři doporučení ohledně klesání pod minima, postupů pro předávání řízení a souvisejícího výcviku. Úřad DGCA podrobně informoval o krocích, které v záležitostech souvisejících s nehodou provedl, včetně provedení bezpečnostního auditu u společnosti Lion Air a zajištění, že letecký dopravce přijme na základě průběžné zprávy nápravná opatření.

(30)

Společnost Lion Air se slyšení účastnila a zodpověděla dotazy Komise a Výboru pro leteckou bezpečnost. Společnost Lion Air uvedla, že získala přiměřené prostředky pro řízení soustavného rozšiřování svého letadlového parku, ale pokud jde o posádky jejích letadel, přijala minimální požadavky na licence kapitánů i druhých pilotů a nevyžadovala další zkušenosti. K nehodě společnost uvedla, že provádí doporučená opatření z průběžné zprávy o nehodě, ale pokud jde o identifikaci prvotních příčin, čeká na konečnou zprávu. Společnost Lion Air uvedla, že uskutečnila kampaň na zvýšení bezpečnosti a pomocí údajů získaných v rámci svého programu zajišťování kvality letového provozu (FOQA) identifikovala rizika. Společnost uvedla, že dosud nezískala registraci v rámci provozního bezpečnostního auditu Asociace mezinárodní letecké dopravy (IOSA).

(31)

Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost vzaly na vědomí velký pokrok, kterého úřad DGCA dosáhl, i plán přizvat úřad FAA k provedení auditu IASA v srpnu 2013. Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost nadále podporují úřad DGCA v úsilí o zavedení systému letecké dopravy, který bude plně v souladu s normami ICAO.

(32)

Pokud jde o společnost Lion Air, Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost vyjádřily obavy jak z nedostatku zkušeností pilotů, které letecký dopravce zaměstnává a využívá, tak i z odpovědí na dotazy o řízení bezpečnosti letecké společnosti, a budou tedy úroveň bezpečnosti tohoto leteckého dopravce nadále pečlivě sledovat.

(33)

Pokračovaly aktivní konzultace s příslušnými orgány Kazachstánu s cílem sledovat pokrok těchto orgánů, pokud jde o zajištění, že bezpečnostní dohled nad všemi leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, bude v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

(34)

Společnost Air Astana dopisy ze dne 23. listopadu 2012, 30. ledna 2013, 14. března 2013, 29. března 2013 a 13. května 2013 adresovanými Komisi opakovaně informovala v souladu s nařízením (EU) č. 1146/2012 o své úrovni bezpečnosti a o změnách letadlového parku. Rovněž předložila kopie svého nového osvědčení leteckého provozovatele a nových provozních specifikací vydaných dne 22. dubna 2013. Vzhledem k vývoji letadlového parku se v jejích provozních specifikacích již neobjevují letadla typu Fokker 50. V důsledku toho je třeba příslušně změnit přílohu B tohoto nařízení.

(35)

Dne 12. června 2013 Komise s pomocí agentury EASA uspořádala technické konzultace s příslušnými orgány Kazachstánu a zástupcem společnosti Air Astana. Příslušné orgány Kazachstánu na jednání oznámily, že pokračují v ambiciózní reformě odvětví letectví, která má za cíl sladit kazašské právní předpisy a regulační rámec v oblasti letectví s mezinárodními bezpečnostními normami.

(36)

Společnost Air Astana na jednání poskytla další informace o vývoji svého letadlového parku v letech 2012–2014. Společnost Air Astana zejména informovala, že několik letadel bylo postupně vyřazeno a že jsou postupně uváděna do provozu nová letadla v rámci stávajících sérií B767, B757 a Airbus A320, které jsou již uvedeny v příloze B tohoto nařízení. Všechna nově získaná letadla budou registrována v Arubě. Příslušné orgány Kazachstánu i společnost Air Astana se zavázaly informovat Komisi, jakmile bude v osvědčení leteckého provozovatele společnosti Air Astana uvedeno nové letadlo.

(37)

Členské státy a agentura EASA kromě toho potvrdily, že z prohlídek na odbavovací ploše provedených na letištích v Unii v rámci programu SAFA nevyplynuly žádné konkrétní problémy, které by se týkaly společnosti Air Astana.

(38)

Členské státy budou ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u letadel společnosti Air Astana podle nařízení (EU) č. 965/2012. Pokud by z výsledků uvedených prohlídek nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že mezinárodní bezpečnostní normy nejsou dodržovány, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(39)

Komise nadále podporuje ambiciózní reformu systému civilního letectví prováděnou orgány Kazachstánu a vyzývá tyto orgány, aby nepolevily v odhodlání vytvořit takový systému dohledu nad civilním letectvím, který bude v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. V tomto smyslu Komise příslušné orgány vybízí, aby pokračovaly v provádění nápravného akčního plánu dohodnutého s organizací ICAO a přednostně se zaměřily na dva dosud nevyřešené závažné bezpečnostní problémy (SSC) a na obnovení osvědčení všech provozovatelů spadajících do jejich působnosti. Jakmile budou uvedené závažné bezpečnostní problémy uzavřeny ke spokojenosti organizace ICAO a bude dostatečně doloženo skutečné provedení norem ICAO, je Komise připravena ve spolupráci s agenturou EASA a s podporou členských států provést návštěvu na místě k posouzení bezpečnosti s cílem ověřit dosažený pokrok a připravit přezkoumání případu Výborem pro leteckou bezpečnost.

(40)

Komise pokračuje v konzultacích s příslušnými orgány Kyrgyzstánu s cílem projednat bezpečnostní rizika, která vedla k uložení provozních omezení všem kyrgyzským leteckým dopravcům, včetně způsobilosti Kyrgyzstánu vykonávat státní bezpečnostní dohled v oblasti provozu a údržby letadel. Komise zejména hodlá zajistit, aby byl dosažen pokrok v souvislosti s některými nedostatky, které organizace ICAO zjistila při auditu v rámci programu USOAP v roce 2009 a které mají potenciální dopad na bezpečnost mezinárodního letectví.

(41)

Dne 23. května 2013 Komise s pomocí agentury EASA uspořádala technické konzultace s příslušnými orgány Kyrgyzstánu s cílem určit možné letecké dopravce, u nichž osvědčování a dohled splňují mezinárodní bezpečnostní normy a lze u nich uvažovat o postupném uvolnění omezení. Příslušné orgány Kyrgyzstánu v tomto směru souhlasily, že budou spolupracovat při poskytování informací, které by byly užitečné k dosažení určitého pokroku. Představitelé Kyrgyzstánu rovněž souhlasili, že poskytnou aktuální informace o nápravných opatřeních přijatých ohledně nevyřešených zjištění organizace ICAO, aby umožnily případ přezkoumat.

(42)

Orgány Kyrgyzstánu na jednání potvrdily, že dne 8. listopadu 2012 bylo vydáno osvědčení leteckého provozovatele společnosti Sky Bishkek. Vzhledem k tomu, že příslušné orgány Kyrgyzstánu neprokázaly, že bezpečnostní dohled nad tímto leteckým dopravcem je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, byl na základě společných kritérií učiněn závěr, že letecký dopravce Sky Bishkek by měl být zařazen do přílohy A.

(43)

Výbor pro leteckou bezpečnost vyzývá příslušné orgány Kyrgyzstánu, aby urychlily proces provádění nápravného akčního plánu dohodnutého s organizací ICAO a vynaložily veškeré úsilí potřebné k zajištění toho, aby bezpečnostní dohled nad všemi leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Kyrgyzstánu, splňoval mezinárodní bezpečnostní normy.

(44)

Jakmile bude dostatečně doložen pokrok v provádění nápravného akčního plánu dohodnutého s organizací ICAO a skutečné provádění norem ICAO, je Komise připravena ve spolupráci s agenturou EASA a s podporou členských států provést návštěvu na místě k posouzení bezpečnosti s cílem ověřit, zda jsou příslušné orgány Kyrgyzstánu schopny vykonávat své funkce dohledu v souladu s mezinárodními normami, a připravit přezkoumání případu Výborem pro leteckou bezpečnost.

(45)

Pokračují konzultace s příslušnými orgány Libye (úřadem LYCAA) s cílem potvrdit, že Libye dosahuje pokroku v reformě svého systému bezpečnosti civilního letectví, zejména pokud jde o zajištění, aby bezpečnostní dohled nad všemi leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Libyi, splňoval mezinárodní bezpečnostní normy.

(46)

Dne 25. dubna 2013 podal úřad LYCAA zprávu o činnostech směřujících k obnovení osvědčení leteckého dopravce Libyan Airlines. Zpráva popisuje pětistupňový proces, který je v souladu s doporučeními organizace ICAO, ale nijak podrobně nedokládá související kontrolní činnosti. Komise si vyžádala další podrobnosti a úřad LYCAA dne 29. dubna 2013 poskytl souhrn zjištěných nedostatků spolu s opatřeními, které společnost Libyan Airlines provedla k odstranění nedostatků v kontrolovaných oblastech.

(47)

Dne 4. června 2013 úřad LYCAA písemně informoval Komisi, že u společnosti Libyan Airlines lze nyní zvážit zrušení omezení vzhledem ke změně ve vedení letecké společnosti a následné potřebě posoudit dopad těchto změn na provozní bezpečnost leteckého dopravce.

(48)

Dne 26. června 2013 Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl stanovisko úřadu LYCAA. Úřad LYCAA informoval výbor o doposud provedených krocích a o pokroku v obnovení osvědčení libyjských leteckých dopravců. Vysvětlil, že nemůže doporučit uvolnění stávajících omezení u žádného libyjského leteckého dopravce. Uvedl termíny, v nichž podle jeho názoru letečtí dopravci dokončí proces certifikace. Uvedl, že byla zveřejněna zpráva o nehodě letadla Airbus A330 společnosti Afiqiyah Airways a s organizací ICAO a řadou vnitrostátních leteckých úřadů projednává poskytnutí další technické pomoci.

(49)

Úřad LYCAA Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výslovně potvrdil, že u všech leteckých dopravců zachová stávající omezení až do dokončení úplného pětistupňového procesu obnovení osvědčení a do uzavření veškerých významných zjištění, a teprve poté by po dohodě s Komisí a po slyšení ve Výboru pro leteckou bezpečnost mohlo být jednotlivým leteckým dopravcům povoleno obnovit obchodní lety do Unie.

(50)

Kromě toho Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost zopakovaly, že úřad LCAA musí ke každému leteckému dopravci, kterému bude obnoveno osvědčení, předat Komisi podrobné informace o procesu obnovení osvědčení a před jakoukoli dohodou o uvolnění omezení se sejít s Komisí a členskými státy za účelem podrobného projednání příslušných auditů, zjištění, přijatých nápravných opatření a uzavření případů, jakož i podrobností plánů trvalého dohledu. Pokud by nebylo ke spokojenosti Komise a členských států doloženo, že proces obnovení osvědčení byl účinně dokončen a že je zaveden udržitelný a trvalý dohled v souladu s normami ICAO, byla by Komise nucena přijmout okamžitá opatření, kterými by zabránila leteckým dopravcům v provozování činnosti v Unii, v Norsku, ve Švýcarsku a na Islandu.

(51)

Letecký dopravce Air Madagascar podléhá provozním omezením a je uveden v příloze B na základě nařízení (EU) č. 390/2011. Dne 24. května 2013 letecký dopravce Air Madagascar požádal o přidání letadla typu Boeing B737 s poznávací značkou 5R-MFL na seznam letadel typu Boeing B737, která jsou již uvedena v příloze B.

(52)

Letecký dopravce Air Madagascar uvedl a doložil, že úroveň bezpečnosti jeho letadlového parku se zlepšila. Příslušné orgány Madagaskaru (úřad ACM) uvedly, že pokud jde o provoz s využitím letadla typu Boeing B737, jsou spokojeny se současnou úrovní dodržování požadavků ICAO, kterou letecký dopravce Air Madagascar prokázal. Členské státy a agentura EASA potvrdily, že z prohlídek na odbavovací ploše provedených na letištích v Unii v rámci programu SAFA nevyplynuly žádné konkrétní problémy.

(53)

S ohledem na úroveň bezpečnosti provozu leteckého dopravce Air Madagascar s využitím letadel typu Boeing B737 a v souladu se společnými kritérii dospěla Komise v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost k závěru, že letadlu typu Boeing B737 s poznávací značkou 5R-MFL by mělo být povoleno létat do Unie. V důsledku toho by měla být změněna příloha B s cílem umožnit provoz letadla typu Boeing B737 s poznávací značkou 5R-MFL.

(54)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u letadel společnosti Air Madagascar podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(55)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Mauritánii, byli v prosinci 2012 vymazáni z přílohy A (7) vzhledem k řadě faktorů: významnému pokroku oznámenému příslušnými orgány Mauritánie (úřadem ANAC) v nápravě nedostatků, které organizace ICAO zjistila v dodržování mezinárodních norem, nápravě nedostatků zjištěných při vydání prvního osvědčení leteckému dopravci Mauritania Airlines International (MAI), potvrzení, že letecký dopravce MAI obnoví lety do Unie po únoru 2013 pouze do destinace Las Palmas de Gran Canaria ve Španělsku, a závazku Komise provést návštěvu na místě k posouzení bezpečnosti s cílem ověřit uspokojivé provádění opatření oznámených úřadem ANAC a leteckým dopravcem MAI.

(56)

Komise s pomocí agentury EASA a s technickou podporou členských států provedla ve dnech 14. až 18. dubna 2013 v Mauritánii návštěvu na místě k posouzení bezpečnosti letecké dopravy.

(57)

Při návštěvě předložil úřad ANAC hodnotícímu týmu doklady o svém pevném odhodlání i způsobilosti dodržovat normy ICAO v oblasti bezpečnosti letecké dopravy a dostát své zodpovědnosti, pokud jde o udržitelné osvědčování leteckých dopravců v jeho působnosti a dohled nad nimi. Hodnotící tým dospěl zejména k názoru, že úřad ANAC vykázal pokrok v provádění svého nápravného akčního plánu zaměřeného na dodržování norem ICAO, že má potřebný kvalifikovaný personál, předpisy a postupy, že zpracovává a provádí komplexní a vhodný plán dohledu a že má zaveden systém k řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků. V těchto závěrech byla zohledněna současná omezená velikost i aktivita odvětví letectví v Mauritánii, jakož i nedávná restrukturalizace úřadu ANAC.

(58)

Hodnotící tým také navštívil leteckého dopravce MAI a nalezl důkazy, že společnost je schopna dodržovat normy ICAO v oblasti bezpečnosti letecké dopravy, zejména pokud jde o letovou způsobilost, kvalifikaci a výcvik, příručky a bezpečnostní postupy, jakož i identifikaci a řešení bezpečnostních problémů zjištěných při interní i externí kontrole, například v rámci monitorování prováděného úřadem ANAC.

(59)

Hodnotící tým však také zjistil, že úřad ANAC a letecký dopravce MAI musejí pokračovat v účinném provádění některých mezinárodních požadavků, zejména v oblasti specifického a udržovacího výcviku technického personálu, přizpůsobení a aktualizace příruček, postupů a kontrolních seznamů, systematického monitorování a dokumentování veškerých soustavných činností dohledu a vylepšení systému pro hlášení a analýzu mimořádných událostí. Společnost MAI by rovněž měla pokračovat v zavádění systému řízení bezpečnosti (SMS) a analýze letových údajů.

(60)

Úřad ANAC a společnost MAI byly rovněž dne 26. června 2013 vyslechnuty Výborem pro leteckou bezpečnost. Úřad ANAC a společnost MAI na zasedání poskytly podrobnosti o pokroku, pokud jde o doporučení zjištěná při návštěvě na místě. Úřad ANAC podal zprávu o aktualizaci svých postupů, kontrolního seznamu, plánu výcviku a dohledu a programu výcviku. Rovněž doložil provedení cílených kontrol ve společnosti MAI a široké osvětové kampaně týkající se hlášení mimořádných událostí a informoval o rozšíření přístupu k technickým informacím od výrobců motorů. Úřad ANAC vysvětlil, že nad společnosti MAI vykonává pečlivý dohled, včetně početných kontrol na odbavovací ploše, a v případě potřeby ukládá přísná donucovací opatření.

(61)

Společnost MAI oznámila, že dne 8. května 2013 zahájila lety do destinace Las Palmas de Gran Canaria a že rovněž vypracovala akční plán zaměřený na řešení všech doporučení, která vznesl hodnotící tým. Většina akcí v plánu byla uzavřena, včetně aktualizace příruček, nových postupů a jmenování do funkcí v oblasti řízení kvality a bezpečnosti. Společnost MAI uznala, že zavádění systému řízení bezpečnosti postupuje, ale systém zatím není plně v provozu.

(62)

První dvě kontroly na odbavovací ploše provedené Španělskem u letadel společnosti MAI ve dnech 8. a 22. května 2013 zjistily řadu nedostatků, zejména ve stavu údržby, ale jejich počet a závažnost se u třetí kontroly na odbavovací ploše, která byla provedena dne 12. června, snížily. Španělsko potvrdilo, že společnost MAI poskytla informace pro uzavření otevřených zjištění, které Španělsko stále posuzuje.

(63)

Výbor pro leteckou bezpečnost uvítal zlepšení, kterého úřad ANAC a letecký dopravce MAI dosáhli v provádění mezinárodních bezpečnostních norem, a vyzval je, aby ve zlepšování se stejným odhodláním pokračovali. Úřad ANAC a společnost MAI byly požádány, aby Komisi pravidelně, nejméně dvakrát ročně, podávaly zprávy o svém pokroku v provádění požadavků organizace ICAO a v řešení dosud nerealizovaných doporučení, zejména pokud jde o systém hlášení a analýzy mimořádných událostí v úřadu ANAC a zavedení systému řízení bezpečnosti a analýzu letových údajů ve společnosti MAI. Úřad ANAC se zavázal informovat Komisi o nových komerčních leteckých společnostech, kterým vydá osvědčení.

(64)

Členské státy budou ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u letadel leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Mauritánii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(65)

Pokud by z výsledků prohlídek na odbavovací ploše nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že mezinárodní bezpečnostní normy nejsou dodržovány, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(66)

Příslušné orgány Mosambiku (úřad IACM) a zástupci leteckého dopravce Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) se dne 31. května 2013 sešli v Bruselu s Komisí a agenturou EASA. Úřad IACM podrobně informoval o současném stavu provádění nápravného akčního plánu předloženého organizaci ICAO. Letecký dopravce LAM podrobně informoval o současném stavu zavádění mezinárodních bezpečnostních norem do své struktury a každodenních operací a o svých plánech na rozšíření činnosti.

(67)

Příslušné orgány Mosambiku podrobně informovaly o vnitřní struktuře a personálním obsazení své organizace a popsaly rozsah a náplň svých činností. Byly probrány různé směry ukončených i probíhajících činností včetně harmonogramů a zasazeny do kontextu nápravného akčního plánu dohodnutého s organizací ICAO. Většina těchto opatření má termín provedení v polovině června 2013. Počet a rozsah opatření i krátké lhůty ukazují pevné odhodlání příslušných orgánů, ale možná bude nutné je přeplánovat, aby bylo provedení udržitelné. Příslušné orgány jsou si toho zřejmě plně vědomy a v současné době přezkoumávají některé lhůty v nápravném akčním plánu, jehož revidovaná verze bude brzy předložena organizaci ICAO. Nejdůležitější oblasti, které budou řešeny až v roce 2014 nebo 2015, se týkají konkrétních aspektů v právním rámci, zbytkových organizačních záležitostí ve vnitřní struktuře úřadu a letové způsobilosti. Všichni letečtí provozovatelé prošli pětistupňovým procesem obnovení osvědčení, přičemž na konci tohoto procesu bylo 8 provozovatelů (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) plně certifikováno a 5 provozovatelům (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda) byla platnost osvědčení AOC pozastavena.

(68)

Zástupci leteckého dopravce LAM podrobně představili svou společnost, včetně nastínění její vnitřní struktury, personálu a rozsahu provozu, a popsali výcvikové činnosti i různá provozní partnerství, která společnost uzavřela. Letecká společnost navázala strategická partnerství s jinými leteckými společnostmi v Portugalsku, Keni, Jižní Africe, Angole, Zambii a Etiopii (Moçambique Expresso MEX je 100% vlastněná dceřiná letecká společnost, která provozuje návazné regionální linky), organizacemi pro výcvik (v Jižní Africe a Etiopii) a organizacemi údržby (v Portugalsku, Brazílii, Jižní Africe a Keni). Byly popsány interní systémy řízení bezpečnosti včetně plánovaného zavedení dalších fází. Fáze I (plánování a organizace) byla z velké části dokončena do roku 2011 (některé probíhající činnosti budou dokončeny v roce 2014). Fáze II (reaktivní procesy) byla většinou realizována v letech 2005 až 2009, přičemž 2 procesy budou dokončeny do roku 2014. Většina akcí spadajících do fáze III (proaktivní a prediktivní procesy) probíhá, data dokončení jsou stanovena v období 2014–2015, přičemž 3 procesy byly realizovány v roce 2009. Realizace většiny fáze IV (zajištění provozní bezpečnosti a soustavné zlepšování) je plánována na období 2014–2015, přičemž jeden proces byl dokončen v roce 2009.

(69)

Společnost LAM také informovala o svých plánech a strategii rozšiřování, včetně nových tratí a vývoje letadlového parku.

(70)

Výbor pro leteckou bezpečnost uvítal pokrok oznámený příslušnými orgány Mosambiku, pokud jde o nápravu nedostatků zjištěných organizací ICAO, a vybídl je, aby pokračovaly v úsilí směřujícímu k dokončení realizace systému letectví, který bude plně v souladu s normami ICAO.

(71)

Výsledky auditu provedeného organizací ICAO v květnu 2009 ukázaly, že Nepál neplní účinně většinu mezinárodních bezpečnostních norem. I když nebyly zjištěny žádné závažné bezpečnostní problémy (SSC), audit ukázal, že příslušný úřad Nepálu není způsobilý zajistit účinné provádění mezinárodních bezpečnostních norem v oblasti letového provozu, letové způsobilosti a vyšetřování nehod a že existují závažné nedostatky, které ovlivňují schopnosti země i v oblasti primární legislativy pro letectví, předpisů pro civilní letectví, organizace civilního letectví a licencování a výcviku personálu.

(72)

V období dvou let (srpen 2010 – září 2012) došlo v Nepálu k pěti smrtelným nehodám, na kterých měla podíl letadla registrovaná v Nepálu a které postihly řadu občanů EU. V roce 2013 došlo k dalším třem nehodám.

(73)

V říjnu 2012 byly zahájeny konzultace s příslušnými orgány Nepálu na základě nedostatků souvisejících s bezpečností, které byly zjištěny auditem provedeným organizací ICAO v rámci programu USOAP v květnu 2009, a na základě vysokého počtu smrtelných nehod v krátkém časovém období. Žádný nepálský letecký dopravce neprovozuje lety v Unii.

(74)

V rámci konzultací Komise obdržela dokumenty o činnostech dohledu plánovaných a prováděných příslušnými orgány Nepálu v letech 2012 a 2013. Z prověření těchto dokumentů vyplynulo, že některé bezpečnostní nedostatky zůstávají a že činnosti dohledu zřejmě nejsou dostatečné, pokud jde o zvládání zjištěných bezpečnostních rizik.

(75)

Komise s pomocí agentury EASA uspořádala dne 30. května 2013 v Bruselu technické konzultace s příslušnými orgány Nepálu (úřadem CAAN). Při konzultacích úřad CAAN podrobně vysvětlil situaci a poskytl informace související s řízením bezpečnostních rizik. Vysvětlení poskytnutá Nepálem naznačují, že činnosti dohledu jsou komplexnější, než uváděly předchozí dokumenty, které Nepál zaslal. Úřad CAAN rovněž poskytl informace o dalším postupu v souvislosti s doporučeními ve zprávách o vyšetřování nehod a s několika bezpečnostními iniciativami. Tyto bezpečnostní iniciativy zahrnovaly stanovení záměrů a cílů v oblasti bezpečnosti. Účinné provedení všech bezpečnostních iniciativ by mělo vést ke zlepšení dohledu a k lepšímu zvládání bezpečnostních rizik. Informace, které úřad CAAN na jednání poskytl, budou ověřeny dalším přezkumem dokumentů.

(76)

Technické konzultace se účastnil i letecký dopravce SITA Air Plc Ltd, který poskytl informace o svých činnostech v oblasti bezpečnosti a o jednání s úřadem CAAN. Letecký dopravce SITA Air měl v září 2012 smrtelnou nehodu a vysvětlil poučení, která z této nehody vyvodil.

(77)

Úřad CAAN a odvětví letectví v Nepálu nadále čelí několika problémům, včetně faktorů, jako je nábor a udržení dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků v úřadu CAAN a letový provoz ve velmi náročném vysokohorském prostředí. Úřad CAAN ukázal, že na řešení těchto problémů pracuje, a Komise bude tedy situaci v Nepálu nadále sledovat.

(78)

Organizace ICAO provede v červenci 2013 v Nepálu audit na místě formou koordinační a validační mise (ICVM), proto před dokončením posouzení bezpečnostní situace v Nepálu je zřejmě vhodné počkat na výsledky.

(79)

Pokud by z výsledků auditu ICAO nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že bezpečnostní rizika nejsou patřičně zvládána, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(80)

Pokračují konzultace s příslušnými orgány Filipín (úřadem CAAP) s cílem potvrdit nápravná opatření, která úřad CAAP přijal k řešení bezpečnostních problémů, na které poukázaly audity provedené jak organizací ICAO, tak i Federálním leteckým úřadem Spojených států amerických (FAA) v letech 2012 a 2013.

(81)

Úřad CAAP informoval, že organizace ICAO uskutečnila v únoru 2013 koordinační a validační misi (ICVM) a dne 1. března 2013 úřad CAAP písemně informovala, že nápravná opatření přijatá Filipínami úspěšně vyřešila dva významné bezpečnostní problémy (SSC), které byly zjištěny nejprve při auditu provedeném organizací ICAO v rámci programu USOAP v říjnu 2009 a dále při misi ICVM provedené v říjnu 2012.

(82)

Komise následně dne 16. dubna 2013 s pomocí agentury EASA a představitelů členských států uspořádala jednání s úřadem CAAP a leteckými dopravci Philippine Airlines a Cebu Pacific Airways za účelem diskuse nad dosaženým pokrokem, pokud jde o nevyřešené problémy zjištěné organizací ICAO, úřadem FAA a při návštěvě na místě ze strany Unie, kterou Komise provedla v říjnu 2010.

(83)

Úřad CAAP na jednání potvrdil, že zavedl pětistupňový proces certifikace spolu s procesem prodloužení platnosti osvědčení, kterým prochází všichni stávající letečtí dopravci. Proces dokončilo 7 velkých a 9 malých leteckých dopravců, včetně společností Philippine Airlines (PAL) a Cebu Pacific Air. Úřad CAAP informoval o zřízení dvousystémového přístupu k dohledu nad leteckými dopravci, v rámci něhož byl zřízen úřad pro správu osvědčení (Certificate Management Office, CMO) s 24 inspektory, který dohlíží pouze na letecké dopravce PAL a Cebu Pacific Air, přičemž na ostatní letecké dopravce dohlíží oddělení provozu a letové způsobilosti.

(84)

Úřad CAAP rovněž vysvětlil, že problém udržitelnosti systému řeší zvyšováním mezd personálu, aby přilákal inspektory z odvětví. Rovněž byly zavedeny programy výcviku inspektorů. Úřad CAAP nicméně u leteckých dopravců, kteří spadají pod jeho dohled, neprovedl formální kontrolu systémů řízení kvality (QMS) ani systémů řízení bezpečnosti (SMS).

(85)

Letecký dopravce PAL informoval, že disponuje letadlovým parkem čítajícím 44 letadel (Boeing B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) a dalších 68 letadel má objednáno (44 letadel Airbus A321, 20 letadel A330 a 4 letadla A340). Ve svém systému řízení bezpečnosti má jako cíl stanoveno snížení událostí, které nepříznivě ovlivňují bezpečnost, o 10 % oproti předchozímu roku. Byly prověřeny údaje ze sledování letových údajů (FDM) pro 95 až 100 % letů s důrazem na nestabilizovaná přiblížení a události systému signalizace nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS). V rámci systému QMS bylo v roce 2012 provedeno 260 inspekcí s 94 zjištěnými porušeními firemních postupů, což se liší od zjištění úřadu CAAP, protože bylo zjištěno více problémů v oblasti výcviku. Letecký dopravce Cebu Pacific Air informoval, že jeho letadlový park se rozšiřuje o 7 % ročně. V roce 2013 obdrží dvě letadla Airbus A330, s kterými v červnu zahájí dálkové lety, přičemž cílem je mít do konce roku 2013 letadlový park čítající 47 letadel. Na základě jednání uspořádala Komise s pomocí členských států na Filipínách ve dnech 3. až 7. června 2013 návštěvu na místě.

(86)

Závěrem návštěvy bylo, že úřad CAAP doposud nezavedl moderní techniky řízení bezpečnosti letecké dopravy jak u leteckých dopravců, nad nimiž vykonává dohled, tak interně. V oblasti letového provozu se nadále nedostává pozornosti lidským faktorům a procesům v systému řízení bezpečnosti.

(87)

Z návštěvy však bylo zřejmé, že i když je třeba v úřadu CAAP ještě mnoho vykonat, generální ředitel pro civilní letectví přijímá jasná opatření, aby zajistil, že úřad CAAP bude ve své každodenní práci stále efektivnější. Navíc bylo konstatováno, že jsou vypracovány plány, jak řešit problém stárnoucího týmu inspektorů zvýšením mezd, aby se usnadnil nábor z odvětví, a využitím externích odborníků, a snížit tak riziko nedůsledností v dohledu nad leteckými dopravci. Souhrnně vzato je dohled úřadu CAAP nad leteckými dopravci v zásadě dobrý, i když zůstávají slabiny zejména v oblasti výcviku, normalizace, řízení kvality a systémů řízení bezpečnosti.

(88)

Pokud jde o letecké dopravce, společnost PAL i společnost Cebu Pacific Air doložily, že mají zaveden účinný proces řízení bezpečnosti a jsou schopny zajistit dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. V době návštěvy však měla společnost Cebu Pacific Air nehodu, která vyvolala otázky, jak řídí svůj letový provoz. V důsledku toho se společnost Cebu Pacific Air rozhodla neúčastnit slyšení ve Výboru pro leteckou bezpečnost, aby se mohla soustředit na řešení případných bezpečnostních problémů, které budou zjištěny při právě probíhajících bezpečnostních šetřeních.

(89)

Úřad CAAP během návštěvy aktualizoval seznam stávajících oprávnění leteckého provozovatele (AOC) ukazující, že v současnosti je úřadem CAAP certifikováno 32 leteckých dopravců. Příloha A by měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(90)

Dne 26. června 2013 Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl stanovisko úřadu CAAP a společnosti PAL. Úřad CAAP podrobně informoval o probíhajících akcích k zajištění udržitelnosti, včetně řešení problémů s lidskými zdroji, o poskytování IT vybavení, o vytvoření státního programu bezpečnosti, o aktualizaci právních předpisů a o rozšíření výcviku, zejména v oblasti systému řízení bezpečnosti.

(91)

Společnost PAL kromě bodů vznesených na jednání dne 16. dubna 2013 informovala o přijatých opatřeních, pokud jde o zjištění při návštěvě na místě. Pokud jde o její plány na rozšíření činnosti, uznala, že bude obtížné získat přiměřený počet pilotů, ale poznamenala, že současně budou novými letadly nahrazena starší letadla, takže rychlost rozšiřování je zvladatelná.

(92)

S ohledem na bezpečnostní dohled úřadu CAAP a způsobilost společnosti PAL zajistit účinné dodržování příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti letecké dopravy byl na základě společných kritérií učiněn závěr, že letecký dopravce Philippine Airlines by měl být vymazán z přílohy A.

(93)

Členské státy budou ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u letadel společnosti PAL podle nařízení (EU) č. 965/2012. Pokud by z výsledků uvedených prohlídek nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že mezinárodní bezpečnostní normy nejsou dodržovány, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(94)

Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost byly nicméně potěšeny opatřeními, která úřad CAAP provedl s ohledem na nevyřešené bezpečnostní problémy, a budou situaci nadále pečlivě sledovat se záměrem provést další přezkum případu na budoucích zasedáních Výboru pro leteckou bezpečnost.

(95)

Letadla provozovaná některými leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Ruské federaci a létají na letiště v Unii, podléhají přednostním prohlídkám na odbavovací ploše v rámci programu SAFA s cílem ověřit soulad s mezinárodními bezpečnostními normami. Příslušné orgány členských států a agentura EASA nadále informují své protějšky v Ruské federaci o zjištěných nedostatcích a vyzývají je, aby podnikly kroky k řešení veškerých nesouladů s normami ICAO.

(96)

Komise mezitím pokračuje v dialogu s příslušnými orgány Ruské federace o otázkách letecké bezpečnosti, zejména aby zajistila, že budou patřičně omezena veškerá současná rizika, jež plynou z nedostatečné úrovně bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci.

(97)

Dne 13. června 2013 Komise s pomocí agentury EASA a několika členských států uspořádala jednání s představiteli ruského úřadu FATA (Federální agentura pro leteckou dopravu), na němž úřad FATA poskytl aktuální informace o opatřeních, které on i dotčení letečtí dopravci přijali s cílem řešit nedostatky zjištěné při kontrolách na odbavovací ploše v rámci programu SAFA. Úřad FATA konkrétně uvedl, že jeden letecký dopravce byl zařazen do režimu zvláštní kontroly a jinému leteckému dopravci bylo zrušeno osvědčení (AOC).

(98)

Úřad FATA na jednání uvedl, že letecký dopravce Vim Airlines byl v první polovině roku 2013 často kontrolován, a přednesl závěr, že na základě výsledků auditu dosahuje provoz leteckého dopravce Vim Airlines přijatelné úrovně bezpečnosti. Pokud jde o společnost Red Wings, informoval úřad FATA, že po pozastavení platnosti osvědčení AOC v únoru 2013 prodělal tento letecký dopravce značný vývoj. Podle výsledku kontroly tohoto leteckého dopravce, která v době jednání probíhala, může být rovněž znovu povolena obchodní letecká doprava. Komise doporučila před opětovným povolením obchodní letecké dopravy do EU pečlivě zkontrolovat, jak je společnost Red Wings připravena tuto činnost provozovat, a požádala, aby o tom byla před dalším zasedáním Výboru pro leteckou bezpečnost informována.

(99)

Po jednání poskytl úřad FATA další informace. Konkrétně oznámil, že ode dne 17. června 2013 bylo společnosti Red Wings znovu povoleno provozovat komerční leteckou dopravu.

(100)

Komise, agentura EASA a členské státy budou nadále pečlivě sledovat úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali oprávnění v Ruské federaci a provozují lety do Unie. Komise si bude nadále vyměňovat informace týkající se bezpečnosti s příslušnými orgány Ruska, aby se ujistila, že nedostatky zjištěné při prohlídkách na odbavovací ploše v rámci programu SAFA byly dotčenými leteckými dopravci řádně vyřešeny.

(101)

Pokud by z výsledků prohlídek na odbavovací ploše nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že mezinárodní bezpečnostní normy nejsou dodržovány, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(102)

Pokračovaly konzultace se súdánským úřadem pro leteckou bezpečnost (SCAA) s cílem potvrdit, že Súdán pokračuje v reformě svého systému bezpečnosti civilního letectví, aby vyřešil bezpečnostní nedostatky zjištěné organizací ICAO při auditu v rámci programu USOAP provedeném v roce 2006 a auditu ICVM provedeném v prosinci 2011. Uvedené audity poukázaly na závažný bezpečnostní problém (SSC) související s procesem certifikace pro účely vydávání osvědčení leteckého dopravce.

(103)

Dne 3. ledna 2013 úřad SCAA informoval Komisi, že zlepšil svou způsobilost k dohledu, včetně systému pro osvědčování a dohled, pokud jde o letecké dopravce, organizace údržby a schválené organizace pro výcvik. Organizace ICAO proto po auditu ICVM provedeném v květnu 2012 odvolala závažný bezpečnostní problém.

(104)

Komise ve spolupráci s agenturou EASA následně uspořádala dne 29. dubna 2013 jednání s úřadem SCAA. Úřad SCAA informoval, že je nyní samostatnou organizací s vlastním rozpočtem, že bylo možné zlepšit súdánský systém bezpečnosti letecké dopravy díky využití externích odborníků a že aktivně provádí nábor místních pracovníků a zvyšuje mzdy na úroveň konkurenceschopnou s odvětvím. Úřad SCAA uvedl, že v současné době má jen 6 leteckých dopravců osvědčení k provozování mezinárodních letů (Sudan Airways, Marshland Aviation, Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways a Tarco Air), dalších 7 leteckých dopravců je omezeno na vnitrostátní provoz. Úřad SCAA informoval o výsledku mise ICVM v květnu 2012 a konstatoval, že úroveň efektivního plnění norem ICAO je nyní vysoká, zejména v oblasti letového provozu a letové způsobilosti.

(105)

Úřad SCAA dále informoval, že provedl posouzení rizik dalšího provozování starých letadel sovětské výroby, na základě něhož uložil 50 procentům těchto letadel uvedeným v súdánském rejstříku zákaz letu.

(106)

Dne 4. června 2013 úřad SCAA poskytl Komisi kopii svého rejstříku oprávnění AOC, podle nějž má oprávnění AOC celkem 18 leteckých dopravců, z čehož 6 má momentálně pozastavenou platnost. Také poskytl podrobnosti o zrušení osvědčení AOC leteckých dopravců Attico Airlines (AOC č. 023), Sudanese States Aviation Company (AOC č. 010), Azza Air Transport (AOC č. 012), Almajarah Aviation (AOC č. 049), Helilift (AOC č. 042) a Feeder Airlines (AOC č. 050). Na základě informací poskytnutých úřadem SCAA by příloha A měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(107)

Dne 25. června 2013 přednesl úřad SCAA své stanovisko Výboru pro leteckou bezpečnost. Úřad SCAA byl doprovázen generálním ředitelem Arabské komise pro civilní letectví (ACAC), který potvrdil, že bezpečnostní seznam EU může státy motivovat k řešení systémových bezpečnostních problémů, zmínil přínosy spolupráce mezi státy v regionálním kontextu a zdůraznil podporu, kterou ACAC v tomto směru poskytuje.

(108)

Úřad SCAA vedle bodů zmíněných na jednání dne 29. dubna 2013 informoval Komisi o plánu, v rámci kterého se inspektoři zúčastní inspektorského kursu pořádaného organizací ICAO v červenci a srpnu 2013, a o vymazání všech letadel typu Tupolev Tu134 a Antonov An12 ze súdánského rejstříku letadel, které je plánováno na červenec 2013. Úřad SCAA rovněž informoval, že se ode všech leteckých dopravců v Súdánu očekává, že do konce roku 2013 budou splňovat bezpečnostní požadavky.

(109)

Výbor pro leteckou bezpečnost uvítal značný pokrok, který příslušné orgány Súdánu oznámily, pokud jde o nápravu nedostatků zjištěných organizací ICAO, ale vzal na vědomí, že je stále třeba pracovat na dosažení stavu, kdy úřad SCAA i letečtí dopravci, kteří spadají pod jeho dohled, budou plně dodržovat normy ICAO. Komise proto bude nadále pečlivě sledovat pokrok úřadu SCAA s cílem přezkoumat případ na budoucích zasedáních Výboru pro leteckou bezpečnost.

(110)

Jeden letecký dopravce, který získal osvědčení v Bolívarovské republice Venezuela, Conviasa, od dubna 2012 podléhá zákazu provozování letecké dopravy vzhledem k velmi špatné úrovni bezpečnosti při kontrolách v rámci programu SAFA, několika nehodám a nedostatečné odpovědi na žádosti o informace ze strany Výboru pro leteckou bezpečnost. Komise následně dne 18. června 2012 dohodla s příslušnými orgány Venezuely harmonogram řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků, aby mohlo být rozhodnutí Unie přezkoumáno.

(111)

V roce 2013 pokračovaly konzultace s venezuelským úřadem pro civilní letectví (INAC) s cílem potvrdit, že Venezuela dosahuje pokroku v dalším zlepšování dohledu nad leteckými provozovateli, a zajistit, že společnost Conviasa bude pokračovat ve zlepšování své bezpečnosti, aby dosáhla plného souladu s požadovanými mezinárodními normami.

(112)

V květnu 2013 příslušné orgány Venezuely poskytly Komisi prostřednictvím příslušných orgánu Španělska řadu písemných dokumentů, které podrobně popisují provádění některých opatření v harmonogramu dohodnutém v červnu 2012.

(113)

Komise ve spolupráci s agenturou EASA následně uspořádala dne 7. června 2013 jednání s úřadem INAC a společností Conviasa. Společnost Conviasa podrobně informovala o zlepšeních, které provedla s cílem vyřešit nedostatky zjištěné při předchozích inspekcích v rámci programu SAFA, o poučeních a doporučeních vyvozených z nehod a o změnách, které byly provedeny na základě posledního auditu ze strany úřadu INAC. Společnost Conviasa zejména upozornila na svůj systém předletových kontrol podobných programu SAFA a na zlepšení provedená v systémech řízení bezpečnosti, celkové kvalitě, údržbě a soustavných procesech v oblasti letové způsobilosti. Společnost Conviasa rovněž informovala o svých plánech na rozšiřování činnosti a obnovu letadlového parku v nadcházejících letech, podle kterých mají být stárnoucí letadla typu Boeing B737-200 a B737-300 postupně vyřazena z provozu a má se urychlit zavádění nových letadel typu Embraer ERJ 190, které již započalo.

(114)

Úřad INAC informoval o své vnitřní struktuře a mechanismech, poskytl podrobnosti o zavedených postupech pro zpracování výsledků programu EU SAFA u venezuelských leteckých dopravců a podrobně nastínil plánování a provádění svých činností dohledu, které budou brzy zahrnovat prohlídky na odbavovací ploše u vnitrostátních leteckých dopravců. Úřad INAC rovněž vysvětlil, že nedávná mise ICVM provedená organizací ICAO ve dnech 22. až 28. května 2013 by v zemi měla vést ke zlepšení současné úrovně plnění norem ICAO.

(115)

Dne 26. června 2013 přednesl úřad INAC své stanovisko Výboru pro leteckou bezpečnost. Informoval výbor o bodech diskutovaných na jednání dne 7. června 2013.

(116)

Dne 26. června 2013 přednesla své stanovisko Výboru pro leteckou bezpečnost i společnost Conviasa. Informovala výbor o bodech diskutovaných na jednání dne 7. června 2013 a zdůraznila, že pokud jí bude povoleno obnovit lety do Unie, použije smíšený režim provozu, v rámci kterého zkombinuje provoz svého vlastního letadla Airbus A340-200 s pronájmem letadla rovnocenného typu i s posádkou.

(117)

Výbor pro leteckou bezpečnost na základě auditu provedeného Španělskem, nedávné návštěvy provedené organizací ICAO a stanovisek přednesených úřadem ICAO a společností Conviasa ocenil značný a významný pokrok v nápravě nedostatků, které zjistil v roce 2012. Vzhledem k tomuto pokroku byl na základě společných kritérií učiněn závěr, že společnost Conviasa by měla být vymazána z přílohy A.

(118)

Členské státy budou ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u letadel leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(119)

Pokud by z výsledků prohlídek na odbavovací ploše nebo z jakýchkoli jiných relevantních bezpečnostních informací vyplynulo, že mezinárodní bezpečnostní normy nejsou dodržovány, bude Komise nucena přijmout opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(120)

V souvislosti s aktualizací příloh je v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2111/2005 zakotvena nutnost přijímat rozhodnutí rychle a v případě potřeby, vzhledem k dopadům na bezpečnost, naléhavým postupem. Zkušenosti s aktualizací příloh rovněž ukazují, že z důvodu ochrany citlivých informací a minimalizace obchodních dopadů je nezbytné, aby rozhodnutí související s aktualizací seznamu byla zveřejněna a vstoupila v platnost velmi rychle po přijetí.

(121)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(122)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

1.

Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze A tohoto nařízení.

2.

Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze B tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1.

(6)  60. až 64. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006, Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s.18.

(7)  71. až 81. bod odůvodnění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1146/2012, Úř. věst. L 333, 5.12.2012, s. 7.


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V EU  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Ghanská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Islámská republika Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islámská republika Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islámská republika Afghánistán

PAMIR AIRLINES

není známo

PIR

Islámská republika Afghánistán

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islámská republika Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckého dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

AIR GICANGO

009

není známo

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

není známo

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

není známo

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

není známo

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

není známo

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

není známo

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

není známo

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

není známo

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

není známo

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo (DRK) odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Demokratická republika Kongo

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/TVC/002/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/TVC/007/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/TVC/0122/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/029/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/051/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratická republika Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Demokratická republika Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TVC/0078/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/059/2012

EXY

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/040/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/0196/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/2008

není známo

Demokratická republika Kongo

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/0027/2008

není známo

Demokratická republika Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/0082/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0051/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

GTRA

409/CAB/MIN/TVC/0060/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0011/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

(LAC)

Podpis ministra

(nařízení č. 78/205)

LCG

Demokratická republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/TVC/00/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/086/2011

OKP

Demokratická republika Kongo

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/0066/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

PEGASUS

409/CAB/MIN/TVC/021/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

SAFE AIR

409/CAB/MIN/TVC/021/2008

není známo

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/056/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0081/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/004/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/2008

WDA

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

není známo

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

není známo

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

není známo

Rovníková Guinea

TANGO AIRWAYS

není známo

není známo

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, EkspresTransportasiAntarbenua a Indonesia Air Asia, včetně

 

 

Indonéská republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

není známo

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

není známo

Indonéská republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

není známo

Indonéská republika

ASCO NUSA AIR

135-022

není známo

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

není známo

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

není známo

Indonéská republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

není známo

Indonéská republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

není známo

Indonéská republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

HEAVY LIFT

135-042

není známo

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

není známo

Indonéská republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

není známo

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonéská republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KOMALA INDONESIA

135-051

není známo

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéská republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

není známo

Indonéská republika

MARTABUANA ABADION

135-049

není známo

Indonéská republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

není známo

Indonéská republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

není známo

Indonéská republika

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

není známo

Indonéská republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

není známo

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

není známo

Indonéská republika

SKY AVIATION

135-044

není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

není známo

Indonéská republika

SURYA AIR

135-046

není známo

Indonéská republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

není známo

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

není známo

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

není známo

Indonéská republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckého dopravce Air Astana, včetně

 

 

Republika Kazachstán

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republika Kazachstán

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0317-12

CID

Republika Kazachstán

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazachstán

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Republika Kazachstán

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republika Kazachstán

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazachstán

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republika Kazachstán

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republika Kazachstán

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Republika Kazachstán

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republika Kazachstán

LUK AERO (DŘÍVE EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Republika Kazachstán

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republika Kazachstán

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republika Kazachstán

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazachstán

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republika Kazachstán

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republika Kazachstán

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republika Kazachstán

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazachstán

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republika Kazachstán

MEGA AIRLINES

AK-0462-12

MGK

Republika Kazachstán

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Republika Kazachstán

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Republika Kazachstán

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Republika Kazachstán

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republika Kazachstán

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazachstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

SKY BISHKEK

není známo

BIS

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kyrgyzská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kyrgyzská republika

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Kyrgyzská republika

AIR BISHKEK (DŘÍVE EASTOK AVIA)

15

EAA

Kyrgyzská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kyrgyzská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kyrgyzská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kyrgyzská republika

SUPREME AVIATION

40

SGK

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Mosambická republika

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

není známo

Mosambická republika

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

není známo

není známo

Mosambická republika

CFA MOZAMBIQUE

MOZ-10

není známo

Mosambická republika

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

není známo

Mosambická republika

COASTAL AVIATION

MOZ-15

není známo

Mosambická republika

CR AVIATION

MOZ-14

není známo

Mosambická republika

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

není známo

Mosambická republika

ETA AIR CHARTER LDA

MOZ-04

není známo

Mosambická republika

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

není známo

Mosambická republika

KAYA AIRLINES

MOZ-09

KYY

Mosambická republika

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE)

MOZ-01

LAM

Mosambická republika

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

MOZ-02

MXE

Mosambická republika

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

není známo

Mosambická republika

SAFARI AIR

MOZ-12

není známo

Mosambická republika

TTA SARL

MOZ-16

není známo

Mosambická republika

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

není známo

Mosambická republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Filipín odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckého dopravce Philippine Airlines, včetně

 

 

Filipínská republika

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

není známo

Filipínská republika

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Filipínská republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Filipínská republika

AIR JUAN AVIATION

2013053

není známo

Filipínská republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

není známo

Filipínská republika

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

není známo

Filipínská republika

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

není známo

Filipínská republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

není známo

Filipínská republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

není známo

Filipínská republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Filipínská republika

CM AERO SERVICES

20110401

není známo

Filipínská republika

CYCLONE AIRWAYS

2010034

není známo

Filipínská republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

není známo

Filipínská republika

INAEC AVIATION CORP.

2010028

není známo

Filipínská republika

INTERISLAND AIRLINES

2010023

není známo

Filipínská republika

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Filipínská republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

není známo

Filipínská republika

LION AIR

2009019

není známo

Filipínská republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

není známo

Filipínská republika

MAGNUM AIR

2012051

není známo

Filipínská republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

není známo

Filipínská republika

NORTHSKY AIR INC.

2011042

není známo

Filipínská republika

OMNI AVIATION CORP.

2010033

není známo

Filipínská republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

není známo

Filipínská republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

není známo

Filipínská republika

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

není známo

Filipínská republika

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

není známo

Filipínská republika

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

není známo

Filipínská republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

není známo

Filipínská republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

není známo

Filipínská republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Filipínská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svatý Tomáš a Princův ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

není známo

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

není známo

není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

není známo

není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Súdánská republika

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Súdánská republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Súdánská republika

BADER AIRLINES

035

BDR

Súdánská republika

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Súdánská republika

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Súdánská republika

DOVE AIRLINES

052

DOV

Súdánská republika

ELIDINER AVIATION

008

DND

Súdánská republika

FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

017

není známo

Súdánská republika

HELEJETIC AIR

057

HJT

Súdánská republika

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Súdánská republika

KUSH AVIATION

060

KUH

Súdánská republika

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Súdánská republika

MID AIRLINES

025

NYL

Súdánská republika

NOVA AIRLINES

046

NOV

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Súdánská republika

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Súdánská republika

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Súdánská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svazijsko