ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.189.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 189

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
10. července 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 651/2013 ze dne 9. července 2013 o povolení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 652/2013 ze dne 9. července 2013, kterým se po sto devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2013 ze dne 9. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/365/SZBP ze dne 9. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/329/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu

8

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/366/SZBP ze dne 9. července 2013, kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu

9

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/367/SZBP ze dne 9. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/368/SZBP ze dne 9. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2013

ze dne 9. července 2013

o povolení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1810/2005

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Klinoptilolit sedimentárního původu byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro použití pro výkrm prasat, výkrm kuřat a výkrm krocanů a u skotu a lososů nařízením Komise (ES) č. 1810/2005 (3). Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 téhož nařízení byla podána žádost pro přehodnocení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro výkrm prasat, výkrm kuřat a výkrm krocanů a u skotu a lososů a, v souladu s článkem 7 téhož nařízení, o nové použití pro všechny další živočišné druhy, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. prosince 2012 (4) k závěru, že za navrhovaných podmínek použití nemá klinoptilolit sedimentárního původu nepříznivý vliv na zdraví zvířat, životní prostředí a – za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření na ochranu uživatelů – ani na lidské zdraví, a že při použití v množství 10 000 mg/kg kompletního krmiva může být účinným pojidlem pelet a protispékavým činidlem. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení klinoptilolitu sedimentárního původu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být podle přílohy tohoto nařízení povoleno.

(6)

Jelikož se uděluje nové povolení v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003, mělo by být odpovídajícím způsobem změněno nařízení (ES) č. 1810/2005.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Klinoptilolit sedimentárního původu uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „pojiva“ a „protispékavé látky“ se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 1810/2005

V příloze II nařízení (ES) č. 1810/2005 se zrušuje položka E 568 klinoptilolit sedimentárního původu.

Článek 3

Přechodná opatření

Doplňková látka uvedená v příloze a krmiva obsahující tuto doplňkovou látku, vyrobená a označená před 30. lednem 2014 v souladu s pravidly platnými před 30. červencem 2013 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 5.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3039.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: pojiva

1g568

klinoptilolit sedimentárního původu

 

Složení doplňkové látky

klinoptilolit sedimentárního původu ≥ 80 % (prášková forma).

 

Charakteristika účinné látky

klinoptilolit (hydratovaný hlinitokřemičitan sodno-vápenatý) sedimentárního původu ≥ 80 % a jílové minerály ≤ 20 % (bez vláknin a křemene).

Číslo CAS: 12173-10-3

 

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení klinoptilolitu sedimentárního původu v doplňkové látce: rentgenová difrakce (XRD).

Všechny druhy zvířat

10 000

1.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí a rukavice.

2.

Celkové množství klinoptilolitu sedimentárního původu ze všech zdrojů nesmí překročit maximální obsah 10 000 mg.

30. července 2023

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: protispékavé látky

1g568

klinoptilolit sedimentárního původu

 

Složení doplňkové látky

klinoptilolit sedimentárního původu ≥ 80 % (prášková forma).

 

Charakteristika účinné látky

klinoptilolit (hydratovaný hlinitokřemičitan sodno-vápenatý) sedimentárního původu ≥ 80 % a jílové minerály ≤ 20 % (bez vláknin a křemene).

Číslo CAS: 12173-10-3

 

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení klinoptilolitu sedimentárního původu v doplňkové látce: rentgenová difrakce (XRD).

Všechny druhy zvířat

10 000

1.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí a rukavice.

2.

Celkové množství klinoptilolitu sedimentárního původu ze všech zdrojů nesmí překročit maximální obsah 10 000 mg.

30. července 2023


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 652/2013

ze dne 9. července 2013,

kterým se po sto devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 1. července 2013 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN vyjmout ze svého seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů jednu fyzickou osobu, poté co zvážil žádost o výmaz ze seznamu předloženou touto fyzickou osobou a souhrnnou zprávu ombudsmana vypracovanou podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1904(2009). Dne 25. června 2013 navíc Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o změně jednoho záznamu na uvedeném seznamu.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (také znám jako a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Datum narození: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: F 137998 (saúdskoarabský cestovní pas vydaný 18.4.2004 s platností do 24.2.2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.8.2006.“

(2)

Záznam „Agha, Haji Abdul Manan (také znám jako Saiyid; Abd Al-Manam), Pákistán“ v oddílu „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abdul Manan Agha (také znám jako a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) (dříve uveden na seznamu jako) Saiyid Abd al-Man). Titul: hadži. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 653/2013

ze dne 9. července 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/8


ROZHODNUTÍ RADY 2013/365/SZBP

ze dne 9. července 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2012/329/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 8. prosince 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/819/SZBP (1) o jmenování pana Alexandra RONDOSE zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Afrického rohu.

(2)

Dne 25. června 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/329/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu do 30. června 2013.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další čtyři měsíce.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Rady 2012/329/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Alexandra RONDOSE jako zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu se prodlužuje do 31. října 2013. Na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, rozhodne-li tak Rada.

Pro účely mandátu zvláštního zástupce EU zahrnuje oblast Afrického rohu Džibutskou republiku, Stát Eritrea, Etiopskou federativní demokratickou republiku, Keňskou republiku, Somálskou federativní republiku, Súdánskou republiku, Jihosúdánskou republiku a Ugandskou republiku. V otázkách s širšími regionálními důsledky včetně pirátství zvláštní zástupce EU podle potřeby spolupracuje se zeměmi a regionálními subjekty mimo oblast Afrického rohu.

S ohledem na nutnost regionálního přístupu ke vzájemně provázaným výzvám, jimž region čelí, působí zvláštní zástupce EU v úzkých konzultacích se zvláštním zástupcem EU pro Súdán a Jižní Súdán, kterému zůstává primární odpovědnost ve vztahu k těmto dvěma zemím.“

2)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2012 do 31. října 2013 činí 4 900 000 EUR.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2013.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 165, 26.6.2012, s. 62.


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/9


ROZHODNUTÍ RADY 2013/366/SZBP

ze dne 9. července 2013,

kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (1)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. ledna 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/39/SZBP (2) o jmenování pana Samuela ŽBOGARA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) v Kosovu. Jeho mandát má skončit dne 30. června 2013.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být změněn a prodloužen o dalších dvanáct měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Samuela ŽBOGARA jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Kosovo se mění a prodlužuje do 30. června 2014. Na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, rozhodne-li tak Rada.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Kosovu. Mezi ně patří vůdčí úloha při prosazování stabilního, životaschopného, mírového, demokratického a mnohonárodnostního Kosova; posilování stability v regionu a přispívání k regionální spolupráci a dobrým sousedským vztahům na západním Balkáně; podpora Kosova, které ctí zásady právního státu a ochranu menšin a kulturního i náboženského dědictví; podpora pokroku Kosova na cestě k Unii v souladu s evropskou perspektivou tohoto regionu a podle příslušných závěrů Rady.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

poskytovat poradenství a podporu Unie v politickém procesu;

b)

podporovat celkovou politickou koordinaci Unie v Kosovu;

c)

posilovat přítomnost Unie v Kosovu a zajišťovat její soudržnost a účinnost;

d)

poskytovat vedoucímu Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí;

e)

zajišťovat soulad a soudržnost činnosti Unie v Kosovu;

f)

podporovat pokrok Kosova na cestě k Unii v souladu s evropskou perspektivou tohoto regionu prostřednictvím cílené komunikace s veřejností a informačních činností Unie, jejichž účelem je zajistit pro záležitosti související s Unií větší pochopení a podporu ze strany kosovské veřejnosti;

g)

v souladu s příslušnými institucionálními pravomocemi a povinnostmi sledovat, podporovat a usnadňovat pokrok v oblasti politických, hospodářských a evropských priorit;

h)

v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami Unie pro lidská práva, ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva, přispívat k rozvoji a upevňování dodržování lidských práv a základních svobod v Kosovu, včetně práv a základních svobod žen a dětí;

i)

napomáhat uskutečňování dialogu Bělehrad – Priština pod záštitou Unie.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něho hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ).

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2013 do 30. června 2014 činí 1 870 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie. Státní příslušníci zemí oblasti západního Balkánu se mohou účastnit nabídkových řízení.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU za veškeré výdaje odpovídá Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   Zvláštnímu zástupci EU je přidělen vyhrazený personál, který je mu nápomocen při provádění jeho mandátu a který přispívá k soudržnosti, viditelnosti a účinnosti celkové činnosti Unie v Kosovu. V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými stranami. Členské státy a ESVČ poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

1.   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (3).

2.   Vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU oprávněn poskytovat NATO/KFOR utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely dané akce až do stupně „CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL“.

3.   Vysoký představitel je v souladu s operativními potřebami zvláštního zástupce EU a v souladu s bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU oprávněn poskytovat Organizaci spojených národů (OSN) a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely akce Unie v Kosovu až do stupně „RESTREINT UE/ EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována místní ujednání.

4.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím stranám přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se dané akce, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (4).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi stanovící fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika, který pro oblast mise určí ESVČ;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a předkládá Radě, Komisi a vysokému představiteli písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy v polovině období a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Podle potřeby podává zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru zvláštní zástupce EU podává zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k celkové politické koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie byly na místě uplatňovány konzistentním způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců Evropské unie působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími delegací Unie v oblasti a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU poskytuje vedoucímu mise EULEX KOSOVO vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují.

3.   Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s příslušnými místními subjekty a dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

4.   Zvláštní zástupce EU společně s dalšími činiteli Unie působícími na místě zajišťuje šíření a sdílení informací mezi činiteli Unie na místě s cílem dosáhnout vysokého stupně společného situačního povědomí a hodnocení.

Článek 13

Pomoc ve vztahu k nárokům

Zvláštní zástupce EU a jeho zaměstnanci jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Kosovu a poskytují k tomuto účelu administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.

Článek 14

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, Komisi a vysokému představiteli do konce prosince roku 2013 zprávu o pokroku a na konci svého mandátu souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2013.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Úř. věst. L 23, 26.1.2012, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/12


ROZHODNUTÍ RADY 2013/367/SZBP

ze dne 9. července 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/389/SZBP (1). Použitelnost uvedeného rozhodnutí končí dnem 15. července 2014.

(2)

Stávající finanční referenční částka pokrývá období od 16. července 2012 do 15. července 2013.

(3)

Rozhodnutí 2012/389/SZBP by mělo být změněno tak, aby bylo období, na které se vztahuje stávající finanční referenční částka, prodlouženo do 15. listopadu 2013.

(4)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 13 rozhodnutí 2012/389/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP NESTOR v období prvních šestnácti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost činí 22 880 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 40.


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/13


ROZHODNUTÍ RADY 2013/368/SZBP

ze dne 9. července 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/392/SZBP (1), které pozbývá platnosti dne 15. července 2014.

(2)

Stávající finanční referenční částka pokrývá období do 15. července 2013.

(3)

Rozhodnutí 2012/392/SZBP by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů v období do 31. října 2013.

(4)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 13 rozhodnutí 2012/392/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger do 31. října 2013 činí 8 700 000 EUR. O finanční referenční částce na následující období rozhodne Rada.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48.


10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.