ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.164.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 164

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
18. června 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 550/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 551/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 552/2013 ze dne 12. června 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 553/2013 ze dne 13. června 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 554/2013 ze dne 13. června 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 555/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny ( 1 )

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 558/2013 ze dne 17. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/290/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinární jednotky v TRACES v důsledku přistoupení Chorvatska (oznámeno pod číslem C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2013, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Chorvatska přede dnem 1. července 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o tranzit některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě z Bosny a Hercegoviny (oznámeno pod číslem C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 550/2013

ze dne 11. června 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

04/TQ39

Členský stát

Švédsko

Populace

COD/03AS.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Kattegat

Datum

27.5.2013


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 551/2013

ze dne 11. června 2013,

kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie nebo plavidly v ní registrovanými, vyčerpaly střednědobou kvótu přidělenou na období před 1. červencem 2013

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat až do 30. června 2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na období před 1. červencem 2013 členským státům uvedeným v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členských států uvedených ve zmíněné příloze nebo plavidly v nich registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze do 30. června 2013 včetně. Mezi těmito daty se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

03/TQ40

Členský stát

Evropská unie (všechny členské státy)

Populace

RED/N3M

Druh

Okouník (Sebastes spp)

Oblast

NAFO 3M

Datum uzávěrky

Od 3.5.2013 do 30.6.2013


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 552/2013

ze dne 12. června 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 22.


PŘÍLOHA

Č.

05/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

ALF/3X14-

Druh

Pilonoši rodu Beryx (Beryx spp.)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 553/2013

ze dne 13. června 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Č.

06/TQ40

Členský stát

Španělsko

Populace

USK/567EI.

Druh

Mníkovec bělolemý (Brosme brosme)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 554/2013

ze dne 13. června 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2013.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2013.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2013 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

07/TQ39

Členský stát

Španělsko

Populace

HAD/7X7A34

Druh

Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Oblast

Oblasti VIIb-k, VIII, IX a X; vody EU v oblasti CECAF 34.1.1

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 555/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 42 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (2), stanoví prováděcí opatření pro hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

(2)

Vzhledem k zeměpisné situaci a nutnosti zachování přístupu k chorvatskému přístavu Ploče po přistoupení Chorvatska k Unii je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (3) stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES. Vzhledem k tomu, že úprava pro tranzit zásilek dotčených vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí může být účinná pouze na základě přístupu přes chorvatská stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a Ploče, je nezbytné zahrnout tato stanoviště hraniční kontroly do seznamu stanoveného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, jakmile budou splněny technické podmínky pro jejich schválení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 142/2011 se vkládá nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a

Zvláštní požadavky na tranzit vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Unii, po silnici, přímo mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče, se povoluje, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby zajistil, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Použije se ode dne uplatnění změn rozhodnutí 2009/821/ES, kterými se do přílohy I uvedeného rozhodnutí vkládají položky pro Nova Sela a Ploče.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (4) stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (5) stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii.

(5)

Vzhledem k zeměpisné situaci a nutnosti zachování přístupu k chorvatskému přístavu Ploče po přistoupení Chorvatska k Unii je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek drůbežích produktů, čerstvého masa, syrového mléka a mléčných výrobků a některých směsných produktů z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí.

(6)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (6) stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES. Vzhledem k tomu, že úprava pro tranzit zásilek, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí může být účinná pouze na základě přístupu přes chorvatská stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a Ploče, je nezbytné zahrnout tato stanoviště hraniční kontroly do seznamu stanoveného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, jakmile budou splněny technické podmínky pro jejich schválení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 798/2008

V nařízení (ES) č. 798/2008 se vkládá nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 se povolí přímý silniční tranzit mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče pro zásilky masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků a vajec prostých specifikovaných patogenních původců pocházejících z Bosny a Hercegoviny a směřujících do třetích zemí, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (7), úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.

Článek 2

Změna nařízení (EU) č. 206/2010

V nařízení (EU) č. 206/2010 se vkládá nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 16 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 3

Změna nařízení (EU) č. 605/2010

V nařízení (EU) č. 605/2010 se vkládá nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 6 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 4

Změna nařízení (EU) č. 28/2012

V nařízení (EU) č. 28/2012 se vkládá nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 4 se pro zásilky směsných produktů podle článku 3 pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombována úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Použije se ode dne uplatnění změn rozhodnutí 2009/821/ES, kterými se do přílohy I uvedeného rozhodnutí vkládají položky pro Nova Sela a Ploče.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.“


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 557/2013

ze dne 17. června 2013,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (1), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 223/2009 stanoví právní rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a obsahuje rovněž obecná ustanovení o ochraně důvěrných údajů a přístupu k nim.

(2)

Údaje shromažďované pro účely evropské statistiky by měly být v co největší míře využity, proto by se měl mimo jiné zlepšit přístup výzkumných pracovníků k důvěrným údajům pro vědecké účely.

(3)

Množství otázek, jež vyvstávají v hospodářských, sociálních, environmentálních a politických vědách, lze přiměřeně zodpovědět pouze na základě relevantních a podrobných údajů umožňujících hlubší analýzu. Kvalita a včasnost dostupných podrobných informací pro výzkum je v této souvislosti významnou složkou vědeckého porozumění a řízení společnosti.

(4)

Výzkumná obec by proto měla mít pro své analýzy v zájmu vědeckého pokroku větší přístup k důvěrným údajům, jež se využívají k vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky, aniž by došlo k porušení vysoké úrovně ochrany, kterou důvěrné statistické údaje vyžadují.

(5)

Subjekty, jež hodlají podporovat a poskytovat přístup k údajům za účelem vědeckého výzkumu v oblastech významných ze sociálního a politického hlediska, by mohly být nápomocny při zpřístupňování důvěrných údajů pro vědecké účely, čímž by se zlepšil přístup k nim.

(6)

Pokud jde o zpřístupňování široké řady důvěrných údajů pro vědecké účely a současně zachování důvěrnosti respondentů a statistických jednotek, nejúčinnější by měl být přístup založený na řízení rizika.

(7)

Fyzickou a logickou ochranu důvěrných údajů by měla zajistit regulační, správní, technická a organizační opatření. Tato opatření by neměla být nadměrná, aby nebránila využití údajů pro účely vědeckého výzkumu.

(8)

Za tímto účelem by členské státy a Komise měly v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 přijmout vhodná opatření k zabránění jakémukoli porušení statistické důvěrnosti a postihování těchto porušení.

(9)

Toto nařízení zejména zaručuje plné uznání soukromého a rodinného života a ochranu osobních údajů (články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie).

(10)

Tímto nařízením by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(11)

Tímto nařízením by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (5).

(12)

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (6), by mělo být zrušeno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém (výbor pro ESS),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž může být udělen přístup k důvěrným údajům předávaným Komisi (Eurostatu) za účelem statistické analýzy pro vědecké účely, a pravidla spolupráce mezi Komisí (Eurostatem) a národními statistickými úřady v zájmu usnadnění tohoto přístupu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„důvěrnými údaji pro statistické účely“ údaje, jež umožňují pouze nepřímou identifikaci statistických jednotek a mají formu buď souborů pro bezpečné použití, nebo souborů pro vědecké použití;

2)

„soubory pro bezpečné použití“ důvěrné údaje pro vědecké účely, na něž se neuplatňují žádné další metody kontroly zpřístupňování statistických údajů;

3)

„soubory pro vědecké využití“ důvěrné údaje pro vědecké účely, na něž se uplatňují metody kontroly zpřístupňování statistických údajů, aby se snížilo riziko identifikace statistických jednotek na přijatelnou úroveň v souladu se stávajícími osvědčenými postupy;

4)

„metodami kontroly zpřístupňování statistických údajů“ metody ke snížení rizika plynoucího ze zveřejnění informací o statistických jednotkách, obvykle na základě omezení množství či pozměnění zpřístupňovaných údajů;

5)

„zařízením pro přístup“ fyzické či virtuální prostředí a jeho organizační uspořádání poskytující přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely;

6)

„národními statistickými úřady“ vnitrostátní statistické úřady a jiné vnitrostátní orgány odpovědné v daném členském státě za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a určené v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009.

Článek 3

Obecné zásady

Komise (Eurostat) může udělit přístup k důvěrným údajům, které shromažďuje za účelem vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jak uvádí článek 1 nařízení (ES) č. 223/2009, pro vědecké účely, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

o přístup žádá uznaný výzkumný subjekt;

b)

byl předložen odpovídající výzkumný projekt;

c)

byl uveden požadovaný druh důvěrných údajů pro vědecké účely;

d)

přístup poskytuje Komise (Eurostat) nebo jiné zařízení pro přístup schválené Komisí (Eurostatem);

e)

svůj souhlas dal příslušný národní statistický úřad, který údaje poskytl.

Článek 4

Výzkumné subjekty

1.   Uznávání výzkumných subjektů vychází z kritérií týkajících se:

a)

záměru subjektu; při posouzení záměru subjektu se vychází z jeho statutu, poslání nebo jiného prohlášení o záměru; mezi záměry subjektu by měl patřit výzkum;

b)

tradice či reputace subjektu jakožto tvůrce kvalitního výzkumu, jehož výsledky poskytuje veřejnosti; zkušenosti subjektu s prováděním výzkumných projektů se posoudí mimo jiné na základě dostupných seznamů publikací a výzkumných projektů, jichž se subjekt účastnil;

c)

vnitřních organizačních uspořádání pro výzkum; výzkumný subjekt musí být samostatnou organizací, jež má právní subjektivitu a je zaměřena na výzkum, nebo je výzkumným oddělením v rámci určité organizace; výzkumný subjekt musí být nezávislý, při formulaci vědeckých závěrů autonomní a oddělený od strategických složek organizace, jejíž je součástí;

d)

zavedených záruk, jež zajišťují zabezpečení údajů; výzkumný subjekt splňuje technické požadavky a požadavky na infrastrukturu k zajištění bezpečnosti údajů.

2.   Řádně jmenovaný zástupce výzkumného subjektu podepíše závazek důvěrnosti, který platí pro všechny výzkumné pracovníky subjektu, kteří budou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a jenž přesně stanoví podmínky přístupu, povinnosti vědeckých pracovníků, opatření k dodržení důvěrnosti statistických údajů a sankce pro případ porušení těchto povinností.

3.   Komise (Eurostat) ve spolupráci s výborem pro ESS vypracuje pokyny pro posouzení výzkumných subjektů, včetně závazku důvěrnosti uvedeného v čl. 4 odst. 2. V řádně odůvodněných případech Komise (Eurostat) aktualizuje pokyny v souladu s procesními ujednáními schválenými výborem pro ESS.

4.   Zprávy o posouzení výzkumných subjektů jsou zpřístupněny národním statistickým úřadům.

5.   Komise (Eurostat) vede a na svých internetových stránkách zveřejňuje aktualizovaný seznam uznaných výzkumných subjektů.

6.   Komise (Eurostat) pravidelně provádí opětovné posouzení výzkumných subjektů uvedených na seznamu.

Článek 5

Výzkumný projekt

1.   Výzkumný projekt dostatečně podrobně uvádí:

a)

oprávněný účel výzkumu;

b)

vysvětlení, proč nelze tento účel naplnit bez použití důvěrných údajů;

c)

subjekt žádající o přístup;

d)

jednotlivé výzkumné pracovníky, kteří budou mít k údajům přístup;

e)

jaká zařízení pro přístup se použijí;

f)

k jakým souborům údajů se požaduje přístup, metodu jejich analýzy a

g)

očekávaný výsledek výzkumu, který má být zveřejněn nebo jinak rozšířen.

2.   K výzkumnému projektu se přikládají jednotlivá prohlášení o důvěrnosti podepsaná výzkumnými pracovníky, kteří budou mít k údajům přístup.

3.   Komise (Eurostat) ve spolupráci s výborem pro ESS vypracuje pokyny pro posouzení výzkumných projektů. V řádně odůvodněných případech Komise (Eurostat) aktualizuje pokyny v souladu s procesními ujednáními schválenými výborem pro ESS.

4.   Národním statistickým úřadům, které předaly dotčené důvěrné údaje Komisi (Eurostatu), se zpřístupní zprávy o posouzení výzkumných projektů.

Článek 6

Postoj národních statistických úřadů

1.   Dříve než je udělen přístup, musí být každý výzkumný projekt schválen národním statistickým úřadem, který předal dotčené důvěrné údaje. Národní statistický úřad sdělí svůj postoj Eurostatu do čtyř týdnů od data, kdy tento úřad obdržel příslušnou zprávu o posouzení výzkumného projektu.

2.   Národní statistické úřady, které předaly Komisi (Eurostatu) dotčené důvěrné údaje, se pokusí co nejvíce zjednodušit konzultace a urychlit celý postup.

Článek 7

Důvěrné údaje pro vědecké účely

1.   K souborům pro bezpečné použití může být udělen přístup, pokud nejsou výsledky výzkumu zveřejněny, aniž by se předtím ověřilo, zda neobsahují důvěrné údaje. Přístup k souborům pro bezpečné použití může být udělen pouze v rámci zařízení pro přístup Komise (Eurostatu) nebo jiných zařízení pro přístup, která Komise (Eurostat) schválila pro poskytování přístupu k souborům pro bezpečné použití.

2.   K souborům pro vědecké využití může být udělen přístup, pokud výzkumný subjekt žádající o přístup poskytne přiměřené záruky. Komise (Eurostat) zveřejní informace o požadovaných zárukách.

3.   Ve spolupráci s národními statistickými úřady připraví Komise (Eurostat) soubory údajů pro využití při výzkumu, které jsou upraveny podle různých druhů důvěrných údajů pro vědecká využití. Komise (Eurostat) a národní statistické úřady při přípravě souborů údajů pro výzkumné účely přihlédnou k riziku a dopadu nezákonného zveřejnění důvěrných údajů.

Článek 8

Zařízení pro přístup

1.   Přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely může být udělen prostřednictvím zařízení pro přístup akreditovaných Komisí (Eurostatem).

2.   Zařízení pro přístup se nachází v národních statistických úřadech. Výjimečně mohou být zařízení pro přístup umístěna mimo národní statistické úřady s výhradou předchozího výslovného schválení národními statistickými úřady, které poskytly dotčené údaje.

3.   Akreditace zařízení pro přístup vychází z kritérií týkajících se účelu zařízení pro přístup, jeho organizační struktury a norem pro zabezpečení a správu údajů.

4.   Komise (Eurostat) ve spolupráci s výborem pro ESS vypracuje pokyny pro posouzení zařízení pro přístup. V řádně odůvodněných případech Komise (Eurostat) aktualizuje pokyny v souladu s procesními ujednáními schválenými výborem pro ESS.

5.   Zprávy o posouzení zařízení pro přístup jsou zpřístupněny národním statistickým úřadům. Zprávy uvádějí rovněž doporučení, k jakým druhům důvěrných údajů lze prostřednictvím zařízení pro přístup poskytnout přístup. Dříve než Komise (Eurostat) rozhodne poskytnout zařízení pro přístup akreditaci, konzultuje tuto věc s výborem pro ESS.

6.   Mezi řádně jmenovaným zástupcem zařízení pro přístup nebo organizací, v níž se toto zařízení pro přístup nachází, a Komisí (Eurostatem) se podepíše dohoda, jež stanoví povinnosti zařízení pro přístup, pokud jde o ochranu důvěrných údajů a organizační opatření. Komise (Eurostat) je pravidelně informována o činnostech, které provádí zařízení pro přístup.

7.   Komise (Eurostat) vede a na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam akreditovaných zařízení pro přístup.

Článek 9

Organizační záležitosti

1.   Komise (Eurostat) pravidelně informuje výbor pro ESS o správních, technických a organizačních opatřeních, která byla přijata za účelem zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných údajů, a monitoruje a předchází rizikům nezákonného zveřejnění nebo zneužití těchto údajů pro jiné účely, než pro jaké byl udělen přístup.

2.   Komise (Eurostat) na svých internetových stránkách zveřejní:

a)

pokyny pro posouzení výzkumných subjektů, výzkumných projektů a zařízení pro přístup;

b)

seznam uznaných výzkumných subjektů;

c)

seznam akreditovaných zařízení pro přístup;

d)

seznam souborů údajů pro využití při výzkumu s příslušnou dokumentací a dostupné způsoby přístupu.

Článek 10

Zrušení

Nařízení (ES) č. 831/2002 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 558/2013

ze dne 17. června 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinární jednotky v TRACES v důsledku přistoupení Chorvatska

(oznámeno pod číslem C(2013) 3474)

(Text s významem pro EHP)

(2013/290/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (1), stanoví v příloze I seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi Rady 91/496/EHS (2) a 97/78/ES (3) a v příloze II seznam ústředních jednotek, regionálních jednotek a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (TRACES).

(2)

Rozhodnutí 2009/821/ES přijaté Komisí zůstává v platnosti po 1. červenci 2013, a proto v důsledku přistoupení Chorvatska vyžaduje úpravy. Tyto potřebné úpravy nejsou stanoveny v aktu o přistoupení Chorvatska (4), a proto musí být ještě před přistoupením přijaty tímto rozhodnutím, aby byly použitelné ode dne přistoupení.

(3)

V důsledku rozšíření se významně změní pevninská hranice nové Unie se sousedními třetími zeměmi, dojde k prodloužení pobřežní hranice, která bude zahrnovat větší úsek pobřeží Středozemního moře, a přibude jedno mezinárodní letiště.

(4)

Místa v Chorvatsku navržená jako stanoviště hraniční kontroly se třetími zeměmi byla předmětem auditů provedených auditním útvarem Komise (dříve označovaným jako „inspekční útvar Komise“), Potravinovým a veterinárním úřadem (FVO). Má se za to, že tato místa budou ke dni přistoupení připravena tak, aby splňovala požadavky Unie. Proto by navrhovaná místa v Chorvatsku měla být doplněna na seznam schválených stanovišť hraniční kontroly v členských státech stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES.

(5)

Současně v důsledku přistoupení Chorvatska některé členské státy, zejména Maďarsko a Slovinsko, pozbudou hranice se třetími zeměmi. Některá pozemní stanoviště hraniční kontroly v těchto členských státech se tak stanou nadbytečnými. Proto by měl být seznam schválených stanovišť hraniční kontroly v těchto dvou členských státech uvedený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

V důsledku rozšíření navíc pro použití v TRACES přibudou místní veterinární jednotky v Chorvatsku. Proto musí být tyto místní veterinární jednotky doplněny na seznam místních jednotek v TRACES pro členské státy stanovený v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES.

(7)

Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Změny stanovené v příloze vstupují v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

za část týkající se Francie se vkládá část týkající se Chorvatska, která zní:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC (2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O“

b)

v části týkající se Maďarska se vypouští položky Gyékényes (železnice) a Letenye (silnice);

c)

v části týkající se Slovinska se vypouští položky Dobova (železnice) a Gruškovje, Jelšane a Obrežje (silnice).

2)

V příloze II se za část týkající se Francie vkládá část týkající se Chorvatska, která zní:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA‘ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB“


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/25


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. června 2013,

kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Chorvatska přede dnem 1. července 2013

(oznámeno pod číslem C(2013) 3475)

(Text s významem pro EHP)

(2013/291/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle očekávání přistoupí dne 1. července 2013 Chorvatsko k Evropské unii. Na produkty živočišného původu se budou vztahovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1). Některé produkty živočišného původu dovezené do Chorvatska před zmíněným datem však nejsou v souladu s příslušnými pravidly stanovenými v uvedeném nařízení.

(2)

Některé z těchto produktů byly v Chorvatsku propuštěny do volného oběhu, zatímco jiné ještě do tohoto celního režimu propuštěny nebyly a jsou stále pod celním dohledem.

(3)

S cílem usnadnit přechod od stávajícího režimu uplatňovaného v Chorvatsku na režim, který vyplyne z uplatňování právních předpisů Unie, je vhodné stanovit přechodná opatření pro uvádění těchto produktů na trh.

(4)

Tyto produkty by měly být na domácí trh v Chorvatsku uváděny pouze za vhodných podmínek. Zvláště by, vzhledem k tomu, že stávající systém sledovatelnosti není dostačující, neměly být takové produkty, jež nejsou v souladu s právními předpisy Unie, zpracovávány v zařízeních, která jsou oprávněna zasílat své produkty do ostatních členských států.

(5)

Produkty, které nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, by neměly být dováženy do ostatních členských států. Aby se zajistilo, že dotčené produkty nejsou předmětem obchodu uvnitř Unie, měly by členské státy provádět vhodné kontroly podle směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2).

(6)

Vývoz takových produktů do třetích zemí by měl být v souladu s odpovídajícími dohodami a řídit se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (3).

(7)

Produkty, které v Chorvatsku ještě nebyly propuštěny do volného oběhu ani nebyly uvedeny na trh nebo vyvezeny a jsou nadále skladovány pod celním dohledem, by po uplynutí jednoho roku od přistoupení měly být zničeny.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje na produkty živočišného původu, které splňují tyto podmínky:

a)

spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 853/2004;

b)

nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 853/2004;

c)

byly do Chorvatska dovezeny ze třetích zemí před dnem 1. července 2013.

Článek 2

Produkty živočišného původu, které byly v Chorvatsku propuštěny do volného oběhu před dnem 1. července 2013

Produkty uvedené v článku 1, které byly v Chorvatsku propuštěny do volného oběhu před dnem 1. července 2013, mohou být na území Chorvatska nadále uváděny na trh po dobu jednoho roku po tomto datu, pokud splňují tyto požadavky:

a)

nesmí být zpracovávány v zařízeních, která jsou oprávněna zasílat své produkty do ostatních členských států;

b)

musí být označeny vnitrostátním označením stanoveným podle předpisů platných v Chorvatsku v den propuštění do volného oběhu, jež se liší od označení zdravotní nezávadnosti uvedeného v příloze I oddílu I kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (4) a od identifikačního označení uvedeného v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Produkty živočišného původu, které byly dovezeny do Chorvatska, ale nebyly před dnem 1. července 2013 propuštěny do volného oběhu

Produkty uvedené v článku 1, které byly dovezeny do Chorvatska před dnem 1. července 2013, ale nebyly před tímto datem propuštěny do volného oběhu, mohou být v Chorvatsku propuštěny do volného oběhu a uváděny na trh na území Chorvatska pouze do 30. června 2014, a to v případě, že splňují požadavky stanovené v článku 2.

Článek 4

Zákaz odesílání produktů živočišného původu z Chorvatska do ostatních členských států

1.   Produkty uvedené v článku 1 nesmí být z Chorvatska odeslány do ostatních členských států.

2.   Členské státy v souladu se směrnicí Rady 89/662/EHS, a zejména s článkem 3 uvedené směrnice, zajistí, že se s produkty uvedenými v článku 1 mezi členskými státy nebude obchodovat.

Článek 5

Vývoz do třetích zemí

Produkty uvedené v článku 1 mohou být během přechodného období do 1. července 2014 nadále vyváženy z Chorvatska do třetích zemí, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

vývoz musí probíhat v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 178/2002;

b)

každá zásilka musí pod dohledem příslušného orgánu přímo opustit území Chorvatska, aniž by byla převážena přes území ostatních členských států;

c)

každá zásilka musí být přepravována v dopravním prostředku, který příslušné orgány opatří celní závěrou, jež musí být v místě výstupu z Chorvatska patřičně zkontrolována.

Článek 6

Zničení zásilek pod celním dohledem dne 1. července 2014

Zásilky produktů uvedených v článku 1, které jsou dne 1. července 2014 stále pod celním dohledem, se pod kontrolou příslušného orgánu zničí.

Veškeré náklady vzniklé zničením těchto zásilek nese vlastník zásilky.

Článek 7

Použití

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a ode dne vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o tranzit některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě z Bosny a Hercegoviny

(oznámeno pod číslem C(2013) 3484)

(Text s významem pro EHP)

(2013/292/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí.

(2)

Vzhledem k zeměpisné situaci a nutnosti zachování přístupu k chorvatskému přístavu Ploče po přistoupení Chorvatska k Unii je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek masných výrobků z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (3) stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES. Vzhledem k tomu, že úprava pro tranzit zásilek masných výrobků z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí může být účinná pouze na základě přístupu přes chorvatská stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a Ploče, je nezbytné zahrnout tato stanoviště hraniční kontroly do seznamu stanoveného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, jakmile budou splněny technické podmínky pro jejich schválení.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2007/777/ES se vkládá článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 5 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombována úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (4), úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.“


18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.