ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.163.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 163

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
15. června 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 544/2013 ze dne 14. června 2013 o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 545/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen ( 1 )

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 546/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka eugenol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 547/2013 ze dne 14. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

21

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 548/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2013

23

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/288/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013) 3491)  ( 1 )

26

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2013/289/EU

 

*

Rozhodnutí č. 2/2013 Výboru velvyslanců AKT-EU ze dne 29. května 2013 o jmenování členů správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)

30

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97 (Úř. věst. L 248 ze dne 22.9.2007)

31

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2013

ze dne 14. června 2013

o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 714/2009, a zejména jeho článek 15 a bod 5 rámcových pokynů pro správu a přidělování dostupné přenosové kapacity pro propojení mezi vnitrostátními systémy, stanovených v příloze I uvedeného nařízení, stanoví provozovatelům přenosových soustav povinnost zveřejňovat údaje o dostupnosti sítě, kapacitě přeshraničních propojovacích vedení a výrobě, zatížení a odstávkách sítě.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (2) uznává, že zveřejnění důvěrných informací v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 nebo rámcovými pokyny přijatými podle uvedeného nařízení představuje souběžné, úplné a účinné veřejné zpřístupnění.

(3)

Dostupnost takových údajů je nezbytná, aby účastníci trhu byli schopni přijímat účinná rozhodnutí o výrobě, spotřebě a obchodování. Hlubší integrace trhu a rychlý rozvoj nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární zdroje, vyžaduje poskytování úplných, včas dostupných, kvalitních a snadno pochopitelných informací týkajících se základních aspektů nabídky a poptávky.

(4)

Včasná dostupnost úplných souborů základních údajů by měla zvýšit také bezpečnost dodávek energie. Díky tomu by účastníci trhu mohli přesně slaďovat nabídku a poptávku, čímž se sníží riziko výpadků soustavy. V důsledku toho by provozovatelé přenosových soustav měli být schopni lépe regulovat své sítě a provozovat je za lépe předvídatelných a bezpečnějších podmínek.

(5)

Současná opatření ke zvýšení transparentnosti tato kritéria plně nesplňují. Důležité informace o trhu jsou navíc rozšiřovány mezi účastníky trhu nerovnoměrně a významné zavedené subjekty mají výlučný přístup k informacím v souvislosti se svými vlastními zařízeními, což znevýhodňuje nové účastníky trhu nebo účastníky trhu bez vlastních zařízení.

(6)

Účastníkům trhu by měly být včas poskytovány informace o předpokládané spotřebě. Tyto informace by měly být pravidelně aktualizovány a poskytovány pro různé časové rámce. Také skutečné výsledky předpokládané spotřeby by měly být zpřístupněny s minimálním zpožděním za reálným časem.

(7)

Jednou z nejdůležitějších informací souvisejících s nabídkou a poptávkou je pro účastníky trhu plánovaná a neplánovaná nedostupnost elektroenergetických výrobních bloků a spotřebních jednotek. Účastníci trhu a provozovatelé přenosových soustav potřebují dostávat podrobné informace o tom, kde, kdy a proč nejsou nebo nebudou dostupné výrobny nebo spotřební jednotky a kdy lze očekávat jejich opětovné uvedení do provozu. Provozovatelům přenosových soustav by to též mělo usnadnit nové přidělování nevyužitých záloh, čímž se sníží pravděpodobnost výpadků soustavy.

(8)

Účastníci trhu a provozovatelé přenosových soustav by také měli dostávat podrobné informace o celkovém instalovaném výkonu, odhady celkové sjednané výroby, včetně samostatně uvedených údajů o nepravidelné výrobě, a údaje o skutečné výrobě ve větších výrobních zařízeních rozčleněné na úroveň výrobních zařízení.

(9)

Aby bylo možné přenášet elektřinu z míst, kde je k dispozici, na místa, kde je jí nejvíce zapotřebí, a odpovídajícím způsobem upravovat portfolia, měl by mít trh informace o plánované a neplánované nedostupnosti stávající přeshraniční přenosové infrastruktury a plánech rozvoje infrastruktury. Provozovatelé přenosových soustav by rovněž měli poskytovat a pravidelně aktualizovat údaje o plánovaných a nabízených kapacitách pro přeshraniční přenos pro různé časové horizonty, a stejně tak informace týkající se přidělování a využití kapacit.

(10)

V důsledku rychlého rozšíření zdrojů nepravidelné výroby mimo centra spotřeby je přenosová infrastruktura v rozsáhlých částech Evropy stále více přetížená. Aby se uvolnilo přetížení, provozovatelé přenosových soustav stále více zasahují do tržních operací a požadují od účastníků trhu změnu jejich výrobních nebo obchodních závazků. Má-li trh chápat, kde a proč je nezbytné přijímat opatření pro řízení přetížení, musí provozovatelé přenosových soustav včas poskytovat podrobné a přiměřené informace o svých krocích.

(11)

I po pečlivém plánování může dojít u výrobců, dodavatelů a obchodníků k narušení výkonové rovnováhy a může být vůči nim ze strany provozovatelů přenosových soustav uplatněn systém vyrovnávání a zúčtování. Aby se co nejvíce snížilo riziko spojené s odchylkami, potřebují uživatelé trhu přesné, jasné a včasné informace o vyrovnávacích trzích. Provozovatelé přenosových soustav by měli takové informace poskytovat ve všech zemích ve srovnatelném formátu, včetně údajů o zálohách, jež sjednali, zaplacených cenách a dodaných množstvích regulační energie.

(12)

Provozovatelé přenosových soustav jsou často hlavním zdrojem významných základních informací. Jsou také zvyklí shromažďovat a vyhodnocovat velké množství informací pro účely provozování systémů. Aby se získal celkový přehled významných informací z celé Unie, měli by provozovatelé přenosových soustav usnadnit sběr, ověřování a zpracování údajů a Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) by prostřednictvím centrální platformy pro transparentnost informací měla tyto údaje zpřístupnit veřejnosti. Aby se co nejlépe využily stávající transparentní zdroje, měla by mít síť ENTSO pro elektřinu možnost přijímat informace prostřednictvím třetích stran, jako jsou energetické burzy a platformy pro transparentnost, a zveřejňovat je.

(13)

Příloha I nařízení (ES) č. 714/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Toto nařízení bylo přijato na základě nařízení (ES) č. 714/2009, které doplňuje a jehož je nedílnou součástí. Odkazy na nařízení (ES) č. 714/2009 v jiných právních aktech se považují také za odkazy na toto nařízení.

(15)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví minimální společný soubor údajů týkajících se výroby, přenosu a spotřeby elektřiny, které se zpřístupňují účastníkům trhu. Stanoví také centrální sběr a zveřejňování těchto údajů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009. Dále se rozumí:

1)

„regulačními zálohami“ veškeré prostředky sjednané předem nebo v reálném čase, nebo na základě právních závazků, které mají provozovatelé přenosových soustav k dispozici pro účely udržování výkonové rovnováhy;

2)

„regulačním intervalem“ časové období, pro něž je stanovena cena za regulační zálohy;

3)

„nabídkovou zónou“ největší zeměpisná oblast, v rámci které jsou účastníci trhu schopni si vyměňovat energii bez přidělení kapacity;

4)

„přidělením kapacity“ alokace kapacity mezi zónami;

5)

„spotřební jednotkou“ zařízení, které získává elektrickou energii pro svou vlastní potřebu, vyjma provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav;

6)

„regulační oblastí“ ucelená část propojeného systému provozovaná jedním provozovatelem soustavy, která zahrnuje též případné fyzicky připojené odběry nebo výrobní bloky;

7)

„koordinovanou čistou přenosovou kapacitou“ způsob výpočtu kapacit založený na ex ante stanovení a určení maximální výměny energie mezi sousedícími nabídkovými zónami;

8)

„kritickým prvkem sítě“ prvek sítě nacházející se buď uvnitř nabídkové zóny, nebo mezi nabídkovými zónami, který se bere v úvahu při výpočtu kapacity a který limituje množství energie, s nímž může být obchodováno;

9)

„udržováním výkonové rovnováhy mezi regulačními oblastmi“ systém udržování výkonové rovnováhy, kdy provozovatel přenosové soustavy může získávat nabídky k aktivaci přicházející z oblastí jiných provozovatelů přenosových soustav. Nezahrnuje redispečink ani havarijní dodávky energie;

10)

„kapacitou mezi zónami“ schopnost propojeného systému zajistit přenos energie mezi nabídkovými zónami;

11)

„měnou“ euro, pokud alespoň jedna část příslušné nabídkové zóny (zón) je součástí země, ve které je euro zákonným platidlem. Ve všech ostatních případech je to místní měna;

12)

„termínem potvrzení“ okamžik, kdy provozovatelé přenosových soustav musí na trhu potvrdit všechny sesouhlasené nominace. Termín potvrzení se vztahuje nejen na denní nebo vnitrodenní trhy, ale také na různé trhy, které zahrnují vyrovnávání bilančních odchylek a přidělování záloh;

13)

„protiobchodem“ výměna energie mezi dvěma nabídkovými zónami z podnětu provozovatelů soustav za účelem uvolnění fyzického přetížení;

14)

„poskytovatelem údajů“ subjekt, který předává údaje centrální platformě pro transparentnost informací;

15)

„explicitním přidělením“ pouze přidělení kapacity mezi zónami bez současného přenosu energie;

16)

„parametry založenými na toku“ disponibilní zálohy na kritických prvcích sítě společně s přidruženými distribučními faktory přenosu elektřiny;

17)

„výrobním blokem“ jeden generátor elektrické energie, který je součástí výrobny;

18)

„implicitním přidělením“ způsob řízení přetížení, při kterém se současně s přidělenou kapacitou mezi zónami získává i energie;

19)

„obchodním intervalem“ doba, pro kterou je stanovena cena na trhu, nebo nejkratší možný společný interval pro dvě nabídkové zóny, pokud se jejich obchodní intervaly liší;

20)

„nabízenou kapacitou“ kapacita mezi zónami nabízená subjektem přidělujícím přenosové kapacity na trhu;

21)

„plánovanou“ událostí událost, která je primárnímu vlastníku údajů známa předem;

22)

„distribučním faktorem přenosu elektřiny“ modelovaná reprezentace fyzického toku na kritickém prvku sítě vyvolaná změnou čisté pozice (salda) nabídkové zóny;

23)

„primárním vlastníkem údajů“ subjekt, který údaje vytváří;

24)

„výrobnou“ zařízení na výrobu elektřiny sestávající z jednoho výrobního bloku nebo seskupení výrobních bloků;

25)

„profilem“ zeměpisná hranice mezi jednou nabídkovou zónou a několika sousedními nabídkovými zónami;

26)

„redispečinkem“ opatření aktivované jedním nebo několika provozovateli přenosových soustav změnou struktury výroby nebo zatížení tak, aby se změnily fyzické toky v přenosové soustavě a uvolnilo se fyzické přetížení;

27)

„celkovým zatížením“ (včetně ztrát, bez elektřiny použité na skladování energie) zatížení, které se rovná výrobě a případnému dovozu, po odečtení případného vývozu a elektřiny použité na skladování energie;

28)

„subjektem přidělujícím přenosové kapacity“ subjekt pověřený provozovateli přenosových soustav k tomu, aby spravoval přidělování kapacit mezi zónami;

29)

„vertikálním zatížením“ celkové množství elektřiny, jež vystupuje z přenosové soustavy do distribučních soustav, k přímo připojeným koncovým zákazníkům nebo na vlastní spotřebu při výrobě elektřiny;

30)

„predikovanou disponibilní zálohou na následující rok“ rozdíl mezi roční prognózou dostupného výkonu a roční prognózou maximálního celkového zatížení s přihlédnutím k prognóze celkového výkonu, prognóze dostupnosti výroby a prognóze smluvních záloh pro systémové služby;

31)

„časem“ místní čas v Bruselu.

Článek 3

Zřízení centrální platformy pro transparentnost informací

1.   V rámci Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) se zřídí a provozuje účinným a úsporným způsobem centrální platforma pro transparentnost informací. Síť ENTSO pro elektřinu zveřejní na této platformě veškeré údaje, které jsou provozovatelé přenosových soustav v souladu s tímto nařízením povinni síti ENTSO pro elektřinu předkládat.

Platforma je bezplatně dostupná veřejnosti prostřednictvím internetu a je k dispozici alespoň v angličtině.

Údaje musí být aktuální, snadno dostupné, stažitelné a přístupné alespoň po dobu pěti let. Aktualizace se datují, archivují a zpřístupňují veřejnosti.

2.   Síť ENTSO pro elektřinu do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) návrh týkající se provozování platformy a souvisejících nákladů. Agentura sdělí své stanovisko do tří měsíců od data předložení návrhu.

3.   Síť ENTSO pro elektřinu zajistí, že platforma bude funkční před uplynutím 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Předkládání a zveřejňování údajů

1.   Primární vlastníci údajů předloží údaje provozovatelům přenosových soustav v souladu s články 6 až 17. Zajistí, že údaje, jež poskytují provozovatelům přenosových soustav nebo v případech, kdy se postupuje podle odstavce 2, poskytovatelům údajů, jsou úplné, v požadované kvalitě a jsou předávány tak, aby provozovatelé přenosových soustav nebo poskytovatelé údajů mohli údaje zpracovat a předat síti ENTSO pro elektřinu s dostatečným předstihem, aby ta mohla splnit své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, pokud jde o lhůty zveřejňování informací.

Provozovatelé přenosových soustav a případně poskytovatelé údajů obdržené údaje zpracují a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu včas, aby je mohla ve stanoveném termínu zveřejnit.

2.   Primární vlastníci údajů mohou za předpokladu, že využijí třetí stranu působící jejich jménem jako poskytovatel údajů, splnit svou povinnost stanovenou v odstavci 1 tak, že údaje předají přímo centrální platformě pro transparentnost informací. Tento způsob předkládání údajů musí předem schválit provozovatel přenosové soustavy, v jehož regulační oblasti se primární vlastník nachází. Při schvalování provozovatel přenosové soustavy posoudí, zda poskytovatel údajů splňuje požadavky uvedené v čl. 5 písm. b) a c).

3.   Provozovatelé přenosových soustav se považují za primární vlastníky údajů pro účely článků 6 až 17, pokud není stanoveno jinak.

4.   V případě, že nabídková zóna sestává z několika regulačních oblastí v různých členských státech, zveřejní síť ENTSO pro elektřinu údaje uvedené v odstavci 1 za každý příslušný členský stát zvlášť.

5.   Aniž jsou dotčeny povinnosti provozovatelů přenosových soustav a povinnosti sítě ENTSO pro elektřinu stanovené v odstavci 1 a článku 3, mohou být údaje rovněž zveřejněny na internetových stránkách provozovatelů přenosových soustav nebo jiných stran.

6.   Vnitrostátní regulační orgány zajistí, že primární vlastníci údajů, provozovatelé přenosových soustav a poskytovatelé údajů splní své povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Článek 5

Příručka o postupech

Síť ENTSO pro elektřinu vytvoří příručku, která stanoví:

a)

podrobnosti a formát pro předkládání údajů stanovených v čl. 4 odst. 1;

b)

normalizované způsoby a formáty sdělování a výměny údajů mezi primárními vlastníky údajů, provozovateli přenosových soustav, poskytovateli údajů a sítí ENTSO pro elektřinu;

c)

technická a provozní kritéria, jež by museli splňovat poskytovatelé údajů při poskytování údajů centrální platformě pro transparentnost informací;

d)

vhodnou klasifikaci typů výroby uvedených v čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1.

Tuto příručku vytvoří síť ENTSO pro elektřinu na základě otevřené a transparentní konzultace se zúčastněnými subjekty.

Síť ENTSO pro elektřinu příručku zpřístupní veřejnosti.

V případě potřeby síť ENTSO pro elektřinu příručku aktualizuje. Před zveřejněním nebo aktualizací příručky síť ENTSO pro elektřinu předloží návrh agentuře a vyžádá si od ní stanovisko, které agentura poskytne do dvou měsíců. Návrh prvního vydání se předloží agentuře do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6

Informace o celkovém zatížení

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a předloží síti ENTSO pro elektřinu tyto údaje o svých regulačních oblastech za každou nabídkovou zónu:

a)

celkové zatížení pro jednotlivé obchodní intervaly;

b)

prognózu celkového zatížení na následující den pro jednotlivé obchodní intervaly;

c)

týdenní prognózu celkového zatížení na každý den následujícího týdne, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v každém dni;

d)

měsíční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího měsíce, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu;

e)

roční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího roku, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu.

2.   Informace uvedené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní každý pátek nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději jeden týden před měsícem dodávky a aktualizují se při každé významné změně;

e)

v odst. 1 písm. e) se zveřejní nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, ke kterému se údaje vztahují.

3.   Výrobní bloky nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. a).

Výrobní bloky se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

4.   Provozovatelé distribučních soustav nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. b) až e).

Provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 7

Informace týkající se nedostupnosti spotřebních jednotek

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost spotřebních jednotek odpovídající nejméně 100 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti spotřebních jednotek odpovídajících nejméně 100 MW, s délkou trvání alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

nabídková zóna,

dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

důvod nedostupnosti,

předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti spotřební jednotky o příkonu 100 MW nebo větším, kde se uvede:

nabídková zóna,

dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

Informace stanovené v odst. 1 písm. b) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

3.   Spotřební jednotky, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, vypočítají a předloží údaje stanovené v odstavci 1 tomuto provozovateli přenosové soustavy.

Tyto spotřební jednotky se považují za primárního vlastníka údajů, jež předkládají.

Článek 8

Predikovaná disponibilní záloha na následující rok

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají pro své regulační oblasti za každou nabídkovou zónu predikovanou disponibilní zálohu na následující rok hodnocenou v lokálním obchodním intervalu a poskytnou ji síti ENTSO pro elektřinu.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se údaje vztahují.

2.   Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav, kteří se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odstavci 1.

Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky údajů, jež předkládají.

Článek 9

Přenosová infrastruktura

1. Provozovatelé přenosových soustav vypracují informace o budoucích změnách prvků sítě a projektů propojovacího vedení včetně rozšiřování nebo rušení v jejich přenosových sítích v následujících třech letech a poskytnou je síti ENTSO pro elektřinu. Tyto informace se poskytnou pouze o opatřeních, u nichž se očekává, že budou mít dopad na kapacitu mezi nabídkovými zónami nebo na profily odpovídající nejméně 100 MW, a to alespoň během jednoho obchodního intervalu. Informace obsahují:

a)

označení příslušných zařízení;

b)

místo;

c)

typ zařízení;

d)

dopad na propojovací kapacitu pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami;

e)

předpokládané datum dokončení.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se přidělování vztahuje. Informace se aktualizují o příslušné změny do konce března, konce června a konce září roku, ke kterému se přidělování vztahuje.

Článek 10

Informace o nedostupnosti přenosové infrastruktury

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost včetně změn v plánované nedostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

důvody nedostupnosti,

předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

důvody nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

c)

změny ve skutečné dostupnosti infrastruktury příbřežních elektrizačních soustav, které snižují dodávky větrné energie do sítě o 100 MW nebo více během alespoň jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

instalovaný výkon větrné energie (MW) připojený k zařízení,

dodávky větrné energie do sítě (MW) v době změny v dostupnosti,

důvody nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

3.   Informace stanovené v odst. 1 písm. b) a c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

4.   Pokud jde o informace stanovené v odst. 1 písm. a) a b), provozovatelé přenosových soustav si mohou zvolit, že neoznačí příslušné zařízení a neuvedou jeho místo, pokud jsou tyto údaje zařazeny do kategorie citlivých informací týkajících se ochrany kritické infrastruktury v jejich členských státech, jak je stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice Rady 2008/114/ES (3). Tímto nejsou dotčeny jejich ostatní závazky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 11

Informace týkající se odhadu a nabídky kapacit mezi zónami

1.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu v dostatečném předstihu před postupem přidělování tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

prognózu a nabídku kapacity (MW) pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami v případě přidělování kapacity založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě, nebo

b)

příslušné parametry založené na toku v případě přidělování kapacity založeného na tocích.

Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky informací, jež vypočítávají a poskytují.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní tak, jak je stanoveno v příloze.

3.   Pokud jde o vedení stejnosměrného proudu, poskytnou provozovatelé přenosových soustav síti ENTSO pro elektřinu aktualizované informace o všech omezeních využití dostupné přeshraniční kapacity včetně uplatňování omezení z titulu rampování (přípustné změny výkonu za jednotku času) nebo vnitrodenních omezení přenosu, a to nejpozději jednu hodinu poté, co jsou tyto informace k dispozici.

Provozovatelé vedení stejnosměrného proudu se považují za primární vlastníky aktualizovaných informací, jež poskytují.

4.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity poskytnou síti ENTSO pro elektřinu výroční zprávu, v níž uvedou:

a)

hlavní kritické prvky sítě omezující nabízenou kapacitu;

b)

regulační oblast (oblasti), do kterých kritické prvky sítě patří;

c)

v jaké míře by uvolnění kritických prvků sítě zvýšilo nabízenou kapacitu;

d)

veškerá opatření přicházející v úvahu, která by bylo možné zavést pro zvýšení nabízené kapacity, a to spolu s odhadem nákladů.

Při přípravě zprávy si provozovatelé přenosových soustav mohou zvolit, že neoznačí příslušné zařízení a neuvedou jeho místo, pokud jsou tyto údaje zařazeny do kategorie citlivých informací týkajících se ochrany kritické infrastruktury v jejich členských státech, jak je stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice 2008/114/ES.

Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky zprávy, již poskytují.

Článek 12

Informace týkající se využití kapacit mezi zónami

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

v případě explicitního přidělování, pro každý obchodní interval a pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami:

kapacitu (MW) požadovanou trhem,

kapacitu (MW) přidělenou trhu,

cenu za kapacitu (měna/MW),

příjmy z aukce (v měně) pro jednotlivé hranice mezi nabídkovými zónami;

b)

pro každý obchodní interval a pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami: celkovou nominovanou kapacitu;

c)

před každým přidělením kapacity: celkovou kapacitu přidělenou již prostřednictvím předchozích přidělovacích postupů za jednotlivé obchodní intervaly a směry;

d)

pro každý obchodní interval: ceny na denním trhu v každé nabídkové zóně (měna/MWh);

e)

v případě implicitního přidělování, pro každý obchodní interval: čisté pozice každé nabídkové zóny (MW) a příjem z přetížení (v měně) za jednotlivé hranice mezi nabídkovými zónami;

f)

sjednané obchody na denním trhu v souhrnné podobě mezi nabídkovými zónami pro jednotlivé směry a obchodní intervaly;

g)

fyzické toky mezi nabídkovými zónami pro jednotlivé obchodní intervaly;

h)

kapacity mezi zónami přidělené mezi nabídkové zóny v členských státech a třetích zemích pro jednotlivé směry, přidělené produkty a jednotlivá období.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) a e) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém přidělení kapacity;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém kole nominací;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději ve lhůtě pro zveřejnění údajů o nabízené kapacitě, která je stanovena v příloze;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po uzávěrce obchodování;

e)

v odst. 1 písm. f) se zveřejní každý den nejpozději jednu hodinu po posledním termínu potvrzení a případně se aktualizují nejpozději dvě hodiny po každém postupu vnitrodenní nominace;

f)

v odst. 1 písm. g) se zveřejní za každý obchodní interval co nejblíže reálnému času, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

g)

v odst. 1 písm. h) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém přidělení.

3.   Subjekty přidělující přenosové kapacity nebo popřípadě energetické burzy poskytnou provozovatelům přenosových soustav veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů stanovených v odstavci 1.

Subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

Energetické burzy se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

Článek 13

Informace týkající se opatření pro řízení přetížení

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

informace týkající se redispečinku za jednotlivé obchodní intervaly, kde se uvedou:

přijatá opatření (tj. zvýšení nebo snížení výroby, zvýšení nebo snížení zatížení),

označení, místo a typ prvků sítě, jichž se tato opatření týkají,

důvody těchto opatření,

kapacita dotčená přijatými opatřeními (MW);

b)

informace týkající se protiobchodu za jednotlivé obchodní intervaly, kde se uvedou:

přijatá opatření (tj. zvýšení nebo snížení obchodu mezi zónami),

dotčené nabídkové zóny,

důvody těchto opatření,

změna v obchodu mezi zónami (MW);

c)

náklady, které v daném měsíci vznikly v důsledku opatření uvedených v písmenech a) a b) a jakýchkoli dalších nápravných kroků.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) a b) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období, kromě důvodů, které se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jeden den po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději jeden měsíc po skončení daného měsíce.

Článek 14

Predikovaná výroba

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

součet instalovaného výkonu (MW) všech stávajících výroben, jejichž instalovaný výkon je roven 1 MW nebo je vyšší, podle jednotlivých typů výroby;

b)

informace o výrobnách (stávajících a plánovaných) s instalovaným výkonem rovným 100 MW nebo vyšším. Informace obsahují:

název výrobny,

instalovaný výkon (MW),

místo,

úroveň napětí elektrického vedení,

nabídkovou zónu,

typ výroby;

c)

odhad celkové sjednané výroby (MW) za jednotlivé nabídkové zóny pro každý obchodní interval následujícího dne;

d)

prognózu výroby větrné a solární energie (MW) za jednotlivé nabídkové zóny pro každý obchodní interval následujícího dne.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní každoročně, nejpozději jeden týden před koncem roku;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní každoročně pro tři následující roky, nejpozději jeden týden před začátkem prvního roku, ke kterému se vztahují;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději v 18:00 hodin bruselského času, jeden den před uskutečněním skutečné dodávky;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději v 18:00 hodin bruselského času, jeden den před uskutečněním skutečné dodávky. Informace se pravidelně aktualizují a zveřejňují během vnitrodenního obchodování, přičemž alespoň jedna aktualizace má být zveřejněna v 8:00 hodin bruselského času v den skutečné dodávky. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 1 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 5 % roční výroby.

3.   Výrobny, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů stanovených v odstavci 1.

Výrobny se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 15

Informace týkající se nedostupnosti výrobních bloků a výroben

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost výrobního bloku odpovídající nejméně 100 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti daného výrobního bloku odpovídajících nejméně 100 MW, s očekávanou délkou trvání alespoň jeden obchodní interval a až tři roky do budoucna, kde se uvede:

název výrobny,

název výrobního bloku,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti výrobního bloku odpovídající nejméně 100 MW, u kterých se očekává, že potrvají alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

název výrobny,

název výrobního bloku,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti a

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

c)

plánovanou nedostupnost výrobny odpovídající nejméně 200 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti dané výrobny odpovídajících nejméně 100 MW, která nebyla zveřejněna podle písmene a), s očekávanou délkou trvání alespoň jeden obchodní interval a až tři roky do budoucna, kde se uvede:

název výrobny,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

d)

změny odpovídající nejméně 100 MW ve skutečné dostupnosti výrobny s instalovaným výkonem nejméně 200 MW, které nebyly zveřejněny podle písmene b), u kterých se očekává, že potrvají alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

název výrobny,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti a

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) a c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

Informace stanovené v odst. 1 písm. b) a d) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

3.   Výrobní bloky, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy údaje stanovené v odstavci 1.

Výrobní bloky se považují za primární vlastníky údajů, jež poskytují.

Článek 16

Skutečná výroba

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

skutečný výrobní výkon (MW) za jednotlivé obchodní intervaly a výrobní bloky s instalovaným výkonem 100 MW nebo větším;

b)

souhrnný výrobní výkon za jednotlivé obchodní intervaly a typy výroby;

c)

skutečnou nebo předpokládanou výrobu větrné a solární energie (MW) v každé nabídkové zóně a za jednotlivé obchodní intervaly;

d)

souhrnnou týdenní průměrnou rychlost plnění všech akumulačních a přečerpávacích vodních elektráren (MWh) za jednotlivé nabídkové zóny včetně údaje za stejný týden předchozího roku.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní do pěti dnů po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období a aktualizují se na základě naměřených hodnot, jakmile jsou tyto hodnoty k dispozici. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 1 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 5 % roční výroby;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní třetího pracovního dne následujícího po týdnu, ke kterému se informace vztahují. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky energie z tohoto typu výroby do sítě tvoří více než 10 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky energie z tohoto typu výroby do sítě tvoří více než 30 % roční výroby.

3.   Výrobní bloky a výrobny, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace, aby bylo možné vypočítat údaje stanovené v odstavci 1.

Výrobní bloky a výrobny se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 17

Udržování výkonové rovnováhy

1.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně provozovatelé vyrovnávacích trhů, pokud tyto trhy existují, poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

pravidla udržování výkonové rovnováhy včetně:

postupů pro sjednávání různých druhů regulačních záloh a regulační energie,

metodiky úhrady za poskytnutí záloh a dodávky regulační energie,

metodiky výpočtu zúčtovacích poplatků za odchylky,

případně popisu, jakým způsobem se provádí přeshraniční vyrovnávání mezi dvěma nebo více regulačními oblastmi, a podmínek pro zapojení výrobců a spotřeby;

b)

výši regulačních záloh (MW) smluvně zajištěných provozovatelem přenosové soustavy, kde se uvede:

zdroj zálohy (výroba nebo zatížení),

druh zálohy (např. záloha pro omezení odchylek kmitočtu, záloha pro obnovení kmitočtu, záloha pro nahrazení vyčerpaných záloh),

časové období, pro které jsou zálohy smluvně zajištěny (např. hodina, den, týden, měsíc, rok atd.);

c)

ceny zaplacené provozovatelem přenosové soustavy za jednotlivé druhy sjednaných regulačních záloh a období sjednávané služby (měna/MW/období);

d)

přijaté souhrnné nabídky za jednotlivé regulační intervaly, zvlášť za každý druh regulační zálohy;

e)

množství dodané regulační energie (MW) za jednotlivé regulační intervaly a druhy záloh;

f)

ceny zaplacené provozovatelem přenosové soustavy za dodanou regulační energii za jednotlivé regulační intervaly a druhy záloh; informace o cenách se poskytuje zvlášť pro regulaci směrem nahoru a regulaci směrem dolů;

g)

zúčtovací ceny odchylky za jednotlivé regulační intervaly;

h)

celková velikost odchylek za jednotlivé regulační intervaly;

i)

měsíční finanční bilanci regulační oblasti, kde se uvedou:

výdaje vynaložené provozovatelem přenosové soustavy v souvislosti se sjednáním záloh a dodávkami regulační energie,

čistý příjem provozovatele přenosové soustavy po zúčtování odchylek se stranami odpovídajícími za udržování výkonové rovnováhy;

j)

případně informace týkající se udržování výkonové rovnováhy mezi regulačními oblastmi za jednotlivé regulační intervaly, kde se uvede:

objem zobchodovaných nabídek a poptávek za jednotlivé sjednávací intervaly,

maximální a minimální ceny zobchodovaných nabídek a poptávek za jednotlivé sjednávací intervaly,

množství regulační energie dodané v dotčených regulačních oblastech.

Provozovatelé vyrovnávacích trhů se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději dvě hodiny před uskutečněním následujícího postupu sjednávání;

b)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po ukončení postupu sjednávání;

c)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

d)

v odst. 1 písm. e) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději 30 minut po skončení provozního období. Jsou-li údaje předběžné, aktualizují se, jakmile jsou údaje k dispozici;

e)

v odst. 1 písm. f) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

f)

v odst. 1 písm. g) se zveřejní co nejdříve;

g)

v odst. 1 písm. h) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději 30 minut po skončení provozního období. Jsou-li údaje předběžné, aktualizují se, jakmile jsou údaje k dispozici;

h)

v odst. 1 písm. i) se zveřejní nejpozději tři měsíce po provozním měsíci. V případě předběžného zúčtování se údaje po konečném zúčtování aktualizují;

i)

v odst. 1 písm. j) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období.

Článek 18

Odpovědnost

Odpovědnost primárního vlastníka údajů, poskytovatele údajů a sítě ENTSO pro elektřinu v rámci tohoto nařízení je omezena na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. V žádném případě nejsou povinni nahradit osobě, která tyto údaje používá, jakýkoli ušlý zisk, podnikatelské ztráty nebo jakékoli jiné nepřímé náhodné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s porušením jejich povinností podle tohoto nařízení.

Článek 19

Změna nařízení (ES) č. 714/2009

Ustanovení bodů 5.5 až 5.9 přílohy I nařízení (ES) č. 714/2009 se zrušují s účinkem ode dne 5. ledna 2015.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 se použije po uplynutí 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75.


PŘÍLOHA

Zveřejňování informací uvedených v čl. 11 odst. 2

Období přidělení kapacity

Prognóza kapacity mezi zónami má být zveřejněna

Nabídka kapacity má být zveřejněna

roční

jeden týden před postupem ročního přidělování, avšak nejpozději 15. prosince, na všechny měsíce následujícího roku

jeden týden před postupem ročního přidělování, avšak nejpozději 15. prosince

měsíční

dva pracovní dny před postupem měsíčního přidělování, na všechny dny následujícího měsíce

dva pracovní dny před postupem měsíčního přidělování

týdenní

každý pátek, na všechny dny následujícího týdne

jeden den před postupem týdenního přidělování

denní / na následující den

 

jednu hodinu před uzávěrkou obchodování na spotovém trhu, za každý obchodní interval

vnitrodenní

 

jednu hodinu před prvním vnitrodenním přidělením a poté v reálném čase, za každý obchodní interval


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 544/2013

ze dne 14. června 2013

o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Biomin GmbH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 14. listopadu 2012 (2) k závěru, že přípravek z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že má potenciál zlepšovat užitkovost u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku z Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(12):2965.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU (1)/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913

 

Složení doplňkové látky

Přípravek ve formě směsi z:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16351 s obsahem nejméně 1 × 109 CFU/g doplňkové látky

 

Enterococcus faecium DSM 21913 s obsahem nejméně 6 × 109 CFU/g doplňkové látky

Pevný přípravek (poměr 3:1:6)

 

Charakteristika účinné látky

Životaschopné buňky Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913

 

Analytické metody  (2)

Ke stanovení obsahu:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: kultivační metoda EN 15785

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: kultivační metoda EN 15787

 

Enterococcus faecium DSM 21913 kultivační metoda EN 15788

K identifikaci:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Výkrm kuřat

1 × 108

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doplňková látka může být přidána do krmiva s obsahem těchto kokcidiostatik: maduramicin amonný, diklazuril nebo robenidin hydrochlorid.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, brýle a rukavice.

5. července 2023


(1)  Celkový obsah směsi.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 545/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(2)

Tento seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(3)

Aromatická látka 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen (číslo FL 15.024) je na seznamu zařazena jako aromatická látka, která je předmětem hodnocení, k němuž je nutno předložit doplňující vědecké údaje. Žadatel tyto údaje předložil.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin předložené údaje posoudil a dne 15. května 2013 učinil závěr, že 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen je mutagenní jak in vitro, tak in vivo, a jeho použití jako aromatické látky tudíž vyvolává obavy o bezpečnost (4).

(5)

Použití 3-acetyl-2,5-dimethylthiofenu proto nesplňuje obecné podmínky použití aromat uvedené v čl. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008. V zájmu ochrany lidského zdraví by tudíž tato látka měla být ze seznamu neprodleně vyjmuta.

(6)

Komise by měla použít postup pro naléhavé případy, kterým se ze seznamu Unie vyjímá látka vyvolávající obavy o bezpečnost.

(7)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aromatické látky nezařazené do seznamu Unie jako takové uvádět na trh a používat v potravinách nebo na jejich povrchu do 22. října 2014. Toto přechodné období by se nemělo vztahovat na 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen.

(8)

Vzhledem k velmi nízkým úrovním použití a malému celkovému množství 3-acetyl-2,5-dimethylthiofenu, které se každoročně přidává do potravin v Evropské unii, přítomnost této látky v potravinách nevyvolává bezprostřední obavy o bezpečnost. S přihlédnutím rovněž k technickým a ekonomickým důvodům by se proto měla stanovit přechodná období pro potraviny obsahující aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen, které byly uvedeny na trh nebo odeslány do Unie z třetích zemí před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(9)

Nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Zakazuje se uvádět na trh 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen jako aromatickou látku a tuto látku používat v potravinách nebo na jejich povrchu.

2.   Zakazuje se uvádět na trh potraviny obsahující aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen.

3.   Zakazuje se dovoz 3-acetyl-2,5-dimethylthiofenu jako aromatické látky a dovoz potravin, které aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen obsahují.

Článek 3

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 2 mohou být potraviny obsahující aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen, které byly zákonně uvedeny na trh před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, uváděny na trh do konce doby své použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

2.   Článek 2 se nevztahuje na zásilky potravin obsahujících aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen, prokáže-li dovozce takových potravin, že byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Unie před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(5):3227.


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se zrušuje položka pro FL 15.024:

„15.024

3-acetyl-2,5-dimethylthiofen

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA“


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 546/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka eugenol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) nadále použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U eugenolu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny prováděcím rozhodnutím Komise 2011/266/EU (3).

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 7. března 2008 od společnosti Eden Research PLC žádost o zařazení účinné látky eugenolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Prováděcím rozhodnutím 2011/266/EU bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Účinky této účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 30. června 2011 návrh zprávy o hodnocení.

(4)

Uvedený návrh zprávy o hodnocení byl přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj závěr o přezkumu hodnocení rizik účinné látky eugenolu z hlediska pesticidů (4) dne 15. října 2012. Návrh zprávy o hodnocení a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a návrh zprávy o hodnocení byl dokončen dne 17. května 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání eugenolu.

(5)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující eugenol budou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a v čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, které bylo zkoumáno a podrobně popsáno ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné eugenol schválit.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 téhož nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je však nezbytné stanovit některé podmínky a omezení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(7)

Před schválením je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze schválení vyplynou.

(8)

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009, mělo by vzhledem ke konkrétní situaci vzniklé přechodem od směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009 platit následující. Členským státům by po schválení mělo být poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících eugenol. Členské státy by případně měly povolení změnit, nahradit nebo odejmout. Odchylně od uvedené lhůty by pro předložení a zhodnocení aktualizace úplné dokumentace podle přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS, mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé navrhované použití v souladu s jednotnými zásadami poskytnuto delší období.

(9)

Zkušenosti se zařazováním účinných látek posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, do přílohy I směrnice 91/414/EHS (5) ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I uvedené směrnice, a s nařízeními schvalujícími účinné látky však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (6), měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení účinné látky

Účinná látka eugenol, specifikovaná v příloze I, se schvaluje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin

1.   V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 31. května 2014 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku eugenol.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice 91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4 uvedené směrnice a článku 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující eugenol jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. listopadu 2013 uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS a s ohledem na sloupec o zvláštních ustanoveních přílohy I tohoto nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

pokud přípravek obsahuje eugenol jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 31. května 2015, nebo

b)

pokud přípravek obsahuje eugenol jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 31. května 2015 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo látky schvalují, podle toho, co nastane později.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 114, 4.5.2011, s. 3.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(11):2914. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu

(5)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Eugenol CAS 97-53-0

CIPAC 967

4-allyl-2-methoxyfenol

≥ 990 g/kg

Relevantní nečistota: methyl-eugenol nejvýše 0,1 % technického materiálu

1. prosince 2013

30. listopadu 2023

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání eugenolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. května 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně obsluhy a pracovníků, ostatních přítomných osob a místních obyvatel a zajištění, aby podmínky použití v případě potřeby zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními, případně klimatickými podmínkami,

riziku pro vodní organismy,

akutnímu riziku pro hmyzožravé ptactvo.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace o:

a)

stabilitě při skladování hotového výrobku při teplotě okolí (2 roky)

b)

údajích o přirozených expozičních situacích eugenolu a methyl-eugenolu ve srovnání s expozicí vyplývající z použití eugenolu jako přípravku na ochranu rostlin. Tyto údaje zahrnují expozici člověka i expozici ptáků a vodních organismů;

c)

posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o případné metabolity eugenolu, zejména methyl-eugenol.

Žadatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 30. listopadu 2015.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„45

Eugenol CAS 97-53-0

CIPAC 967

4-allyl-2-methoxyfenol

≥ 990 g/kg

Relevantní nečistota: methyl-eugenol nejvýše 0,1 % technického materiálu

1. prosince 2013

30. listopadu 2023

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání eugenolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. května 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně obsluhy, pracovníků, ostatních přítomných osob a místních obyvatel a zajištění, aby podmínky použití v případě potřeby zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků;

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními, případně klimatickými podmínkami;

riziku pro vodní organismy;

akutnímu riziku pro hmyzožravé ptactvo.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Žadatel předloží potvrzující informace o:

a)

stabilitě při skladování hotového výrobku při teplotě okolí (2 roky)

b)

údajích o přirozených expozičních situacích eugenolu a methyl-eugenolu ve srovnání s expozicí vyplývající z použití eugenolu jako přípravku na ochranu rostlin. Tyto údaje zahrnují jak expozici člověka, tak i ptáků a vodních organismů;

c)

posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o případné metabolity eugenolu, zejména methyl-eugenol.

Žadatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 30. listopadu 2015.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 547/2013

ze dne 14. června 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro dané produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. června 2013 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Protože je nutné zajistit, aby se toto opatření používalo co nejrychleji poté, kdy budou dostupné aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. června 2013 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. června 2013

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

zrna ČIROKU, jiná než hybridní osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

31.5.2013-13.6.2013

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

241,96

196,60

Cena FOB USA

258,01

248,01

228,01

Prémie – Záliv

28,60

Prémie – Velká jezera

32,01

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

16,03 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. června 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii

(oznámeno pod číslem C(2013) 3491)

(Text s významem pro EHP)

(2013/288/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Komise 2011/30/EU (2) mají auditoři a auditorské subjekty ze třetích zemí a území uvedených v příloze uvedeného rozhodnutí možnost nadále vykonávat svoje činnosti v Unii, pokud jde o zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky začínající v období od 2. července 2010 do 31. července 2012.

(2)

Komise posoudila systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí a území uvedených v příloze rozhodnutí 2011/30/EU. Toto posouzení bylo provedeno za pomoci Evropské skupiny orgánů pro dohled nad auditory. Systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty z uvedených třetích zemí a území byly posouzeny na základě kritérií stanovených v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES, které upravují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské společnosti členských států. Hlavním cílem spolupráce mezi systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícími se na auditory a auditorské subjekty v členských státech a třetích zemích by mělo být dosažení vzájemné důvěry v systémy dohledu druhé strany na základě rovnocennosti těchto systémů.

(3)

Z posouzení je patrné, že Abú Dhabí, Brazílie, Mezinárodní finanční centrum v Dubaji, Guernsey, Indonésie, Jersey, Malajsie, Ostrov Man, Thajsko a Tchaj-wan mají systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty, jejichž činnost podléhá obdobným pravidlům, jako jsou pravidla stanovená v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES. Je proto třeba považovat systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty z uvedených třetích zemí za rovnocenné systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské společnosti členských států.

(4)

Bermudy, Egypt, Kajmanské ostrovy, Mauricius, Nový Zéland, Rusko a Turecko zřídily nebo zřizují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty. Informace o fungování a pravidlech, jimiž se tyto systémy řídí, však nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možno posoudit rovnocennost. K provedení dalšího posouzení, které by umožnilo přijmout konečné rozhodnutí o rovnocennosti těchto systémů, je od uvedených třetích zemí a území nutno získat doplňkové informace, aby bylo možné jejich systémům lépe porozumět. Je proto třeba prodloužit přechodné období stanovené v rozhodnutí 2011/30/EU s ohledem na auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v uvedených třetích zemích a územích.

(5)

Auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v Hongkongu, Indii a Izraeli, využívali přechodné období dané rozhodnutím 2011/30/EU. Od té doby nemají tyto třetí země nebo území nezávislý systém veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí. Nepředložily informace týkající se jejich auditorských regulačních systémů a systémů dohledu. Za této situace se zdá, že uvedené třetí země nebo území nepřijaly nezbytná opatření k tomu, aby jejich právní úpravu auditu Komise uznala za rovnocennou systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícím se na auditory a auditorské subjekty v členských státech. Pokud jde o auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společností se sídlem v uvedených třetích zemích, přechodné období stanovené v rozhodnutí 2011/30/EU by proto nemělo být prodlouženo.

(6)

Na ochranu investorů by měli mít auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí, možnost vykonávat během přechodného období nadále auditorské činnosti v Unii, aniž by byli zaregistrováni podle článku 45 směrnice 2006/43/ES, pouze tehdy, když poskytnou požadované informace. Jestliže informace předloží, měli by mít uvedení auditoři a auditorské subjekty možnost nadále vykonávat svoje auditorské činnosti, pokud jde o zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky začínající v období od 1. srpna 2012 do 31. července 2015. Toto rozhodnutí by nemělo mít vliv na právo členských států uplatňovat ve vztahu k těmto auditorům a auditorským subjektům své systémy vyšetřování a sankcí.

(7)

Rozhodnutí 2011/30/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 48 odst. 1 směrnice 2006/43/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/30/EU se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Pokud jde o auditorské činnosti týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky počínající 1. srpnem 2012, považují se pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice 2006/43/ES za rovnocenné systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícím se na auditory a auditorské společnosti členských států systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty z těchto třetích zemí a území:

1)

Abú Dhabi

2)

Brazílie

3)

Mezinárodní finanční centrum v Dubaji

4)

Guernsey

5)

Indonésie

6)

Ostrov Man

7)

Jersey

8)

Malajsie

9)

Tchaj-wan

10)

Thajsko“.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

v návětí odstavce 1 se slova „v příloze“ nahrazují slovy „v příloze I“;

b)

odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   Členské státy neuplatňují článek 45 směrnice 2006/43/ES, pokud jde o auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 45 odst. 1 zmíněné směrnice, a to za finanční roky začínající v období od 2. července 2010 do 31. července 2015, v případě, že příslušný auditor nebo auditorský subjekt poskytne příslušným orgánům členského státu všechny tyto informace:

a)

jméno a adresu příslušného auditora nebo auditorského subjektu a informace o jeho právní struktuře;

b)

v případě, že je auditor nebo auditorský subjekt součástí sítě, popis této sítě;

c)

auditorské normy a požadavky na nezávislost, které se vztahují na příslušný audit;

d)

popis vnitřního systému kontroly kvality daného auditorského subjektu;

e)

údaje o tom, zda a kdy byl u auditora nebo auditorského subjektu naposledy proveden přezkum zajištění kvality, a potřebné informace o výsledku tohoto přezkumu, pokud tuto informaci neposkytuje příslušný orgán třetí země. Jestliže potřebné informace o výsledku přezkumu zajištění kvality nejsou veřejné, považují příslušné orgány členských států tyto informace za důvěrné.

3.   Členské státy zajistí, aby byla veřejnost informována o jménu a adrese auditorů a auditorských subjektů, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí, a o skutečnosti, že systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí uvedených zemí a území nejsou dosud uznány jako rovnocenné podle čl. 46 odst. 2 směrnice 2006/43/ES. Pro takové účely mohou příslušné orgány členských států uvedené v článku 45 směrnice 2006/43/ES zaregistrovat rovněž auditory a auditorské subjekty, kteří provádějí audity ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí.

4.   Aniž je dotčen odstavec 2 mohou členské státy podrobit auditory a auditorské subjekty, kteří provádějí audity ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze II, svým systémům vyšetřování a sankcí.“

c)

Doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odstavcem 2 nejsou dotčena opatření týkající se spolupráce v oblasti přezkumu zajištění kvality mezi příslušnými orgány členského státu a příslušnými orgány třetí země uvedené v příloze II za předpokladu, že každé takové opatření splňuje všechna níže uvedená kritéria:

a)

zahrnuje provedení přezkumu zajištění kvality na základě zásady rovného zacházení;

b)

bylo předem oznámeno Komisi;

c)

neomezuje žádné rozhodnutí Komise podle článku 47 směrnice 2006/43/ES.“

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Bod 10) prvního odstavce článku 1 pozbývá platnosti dne 31. července 2013.“

4)

Příloha se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

5)

Doplňuje se nová příloha II ve znění přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2013.

Za Komisi

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6 2006, s. 87.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2011, s. 12.


PŘÍLOHA I

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

 

Abú Dhabí

 

Brazílie

 

Mezinárodní finanční centrum v Dubaji

 

Guernsey

 

Hongkong

 

Indie

 

Indonésie

 

Ostrov Man

 

Izrael

 

Jersey

 

Malajsie

 

Tchaj-wan

 

Thajsko


PŘÍLOHA II

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ

 

Bermudy

 

Kajmanské ostrovy

 

Egypt

 

Mauricius

 

Nový Zéland

 

Rusko

 

Turecko


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/30


ROZHODNUTÍ č. 2/2013 VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT-EU

ze dne 29. května 2013

o jmenování členů správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)

(2013/289/EU)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT-EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) a podruhé pozměněnou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (3), a zejména na přílohu III čl. 3 odst. 5 této dohody,

s ohledem na rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-ES č. 4/2006 ze dne 27. září 2006 o stanovách a jednacím řádu Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

1.

Funkční období dosavadních členů správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova, jejíž složení bylo změněno rozhodnutím Výboru velvyslanců AKT-EU č. 2/2011 (5), skončí dnem 21. května 2013;

2.

Je tedy nezbytné přijmout nové rozhodnutí,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Funkční období dosavadních členů správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova se prodlužuje o období 3 měsíců, které skončí dnem 21. srpna 2013.

Správní radu CTA tvoří tyto osoby:

Dr. Daoussa BICHARA CHERIF (Čad)

Kahijoro KAHUURE (Namibie)

Dr. Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa)

Prof. Raul BRUNO DE SOUSA (Portugalsko)

Prof. Eric TOLLENS (Belgie)

Edwin Anthony VOS (Nizozemsko)

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. května 2013.

Za Výbor velvyslanců AKT-EU

předseda

S. O. OUTLULE


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 350, 12.12.2006, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 35.


Opravy

15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/31


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97

( Úřední věstník Evropské unie L 248 ze dne 22. září 2007 )

Strana 10, příloha II, Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů, bod 2:

místo:

„Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článků 13, 14, 15 a 18.“,

má být:

„Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článků 12, 13, 14 a 17.“

Strana 10, příloha II, Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů, bod 3:

místo:

„Seznam přístavů určených pro vykládky tresky obecné podle článku 19, pokud tento seznam existuje.“,

má být:

„Seznam přístavů určených pro vykládky tresky obecné podle článku 18, pokud tento seznam existuje.“

Strana 10, příloha II, Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů, bod 4:

místo:

„Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článku 17.“,

má být:

„Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článku 16.“

Strana 10, příloha II, Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů, bod 5:

místo:

„Popis zařízení nebo systémů zavedených s cílem zajistit dodržování ustanovení článků 12, 16, 20, 22 a 23.“,

má být:

„Popis zařízení nebo systémů zavedených s cílem zajistit dodržování ustanovení článků 11, 15, 19, 21 a 22.“


15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.