ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.155.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 155

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
7. června 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2013/267/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 65. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí ke změnám systému hodnocení stavu a na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ke změnám Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti, ke změnám kapitoly III úmluvy SOLAS a ke změnám předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000, pokud jde o vstup do uzavřených prostor a nácvik záchranných opatření

1

 

 

2013/268/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) k přijetí některých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 520/2013 ze dne 6. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/269/SZBP ze dne 27. května 2013, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi

9

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

7.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. května 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 65. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí ke změnám systému hodnocení stavu a na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost ke změnám Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti, ke změnám kapitoly III úmluvy SOLAS a ke změnám předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000, pokud jde o vstup do uzavřených prostor a nácvik záchranných opatření

(2013/267/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření Unie v odvětví námořní dopravy by měla směřovat ke zlepšení námořní bezpečnosti.

(2)

Výbor pro ochranu mořského prostředí (dále jen „MEPC“) Mezinárodní námořní organizace (dále jen „IMO“) na svém 64. zasedání konaném v říjnu 2012 schválil změny systému hodnocení stavu (rezoluce MEPC.94 (46)) na základě přijetí Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů z roku 2011. Tyto změny by měly být přijaty MEPC na jeho 65. zasedání konaném ve dnech 13. až 17. května 2013.

(3)

Výbor pro námořní bezpečnost IMO (dále jen „MSC“) schválil na svém 91. zasedání změny Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti (dále jen „předpis ISM“) a změny kapitoly III Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (dále jen „úmluva SOLAS“), předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 a předpisu pro dynamicky poháněná plavidla (dále jen „předpis DSC“). Tyto změny by měly být přijaty výborem MSC na jeho 92. zasedání konaném v červnu roku 2013.

(4)

Změnami systému hodnocení stavu (dále jen „systém CAS“) ropných tankerů s jednoduchým trupem se systém CAS změní tak, aby odkazoval na poslední rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů (z roku 2011), čili rozšířený inspekční program (dále jen „program ESP“). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (1) stanoví, že má být uplatňován systém CAS.

(5)

Změnami předpisu ISM se do tohoto předpisu vloží vysvětlující ustanovení, pokud jde o přiměřenou posádku lodě a odpovědnost za přenesené úkoly v souvislosti s předpisem ISM, jakož i příslušné poznámky pod čarou. Předpis ISM byl sice zahrnut do přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství (2), je však zároveň definován v uvedeném nařízení jako předpis „v platném znění“. Nařízení (ES) č. 336/2006 vyžaduje, aby lodě, na které se vztahuje uvedené nařízení, splňovaly požadavky části A předpisu ISM. Z toho důvodu změny, které mají být přijaty na 92. zasedání MSC, budou mít přímé právní účinky na uvedené nařízení.

(6)

Změnami kapitoly III úmluvy SOLAS, pokud jde o předpisy pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 a předpis pro dynamicky poháněná plavidla, se vloží do pravidla 19 kapitoly III úmluvy SOLAS, do kapitoly 18 předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 a do kapitoly 17 předpisu DSC povinnost zúčastňovat se nácviku záchranných opatření pro ty členy posádky, kteří pracují v uzavřených prostorách. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (3) výslovně uplatňuje předpisy pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 na vnitrostátní vysokorychlostní osobní plavidla. Na starší plavidla, na která se předpisy pro vysokorychlostní plavidla nevztahují, uplatňuje tato směrnice předchozí předpis DSC.

(7)

Změny, které mají být přijaty na 65. zasedání MEPC a 92. zasedání MSC, lze považovat za pozitivní vývoj, a proto by je měla Unie podpořit.

(8)

Unie není členem IMO ani smluvní stranou příslušných úmluv nebo předpisů. Je tudíž třeba, aby Rada zmocnila členské státy k vyjádření postoje Unie ve výborech MEPC a MSC a k vyjádření souhlasu s tím, aby byly těmito změnami vázány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postojem Unie na 65. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO je souhlasit s přijetím změn systému hodnocení stavu (usnesení MEPC 94 (46)) ve znění schváleném tímto výborem na jeho 64. zasedání, jak je uvedeno v přílohách 13 a 16 dokumentu IMO MEPC 64/23/Add.1.

2.   Postojem Unie na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO je souhlasit s přijetím změn předpisu ISM a souvisejících pokynů a s vložením nového požadavku na nácvik záchranných opatření v uzavřených prostorách do pravidla 19 kapitoly III úmluvy SOLAS, do kapitoly 18 předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 a do kapitoly 17 předpisu pro dynamicky poháněná plavidla ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v přílohách 22, 30 a 31 dokumentu IMO MSC 91/22/Add. 2 a v příloze 4 dokumentu IMO MSC 92/3/1.

3.   Postoj Unie stanovený v odstavcích 1 a 2 vyjádří členské státy, jež jsou členy IMO, jednající společně v zájmu Unie.

4.   Formální a drobné úpravy tohoto postoje lze dohodnout, aniž by to vyžadovalo změnu tohoto postoje.

Článek 2

Členské státy se zmocňují, aby vyjádřily svůj souhlas s tím, že v zájmu Unie budou vázány změnami uvedenými v čl. 1 odst. 1 a 2.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1.


7.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. května 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) k přijetí některých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů

(2013/268/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předpis k provádění nástrojů IMO (dále jen „předpis III“) byl schválen Výborem pro ochranu mořského prostředí IMO (dále jen „MEPC“) na 64. zasedání tohoto výboru v říjnu roku 2012 a Výborem pro námořní bezpečnost IMO (dále jen „MSC“) na 91. zasedání tohoto výboru v listopadu roku 2012. Tento předpis III by měl být přijat v prosinci roku 2013 na 28. shromáždění IMO.

(2)

Předpis IMO o uznaných subjektech (dále jen „předpis RO“) schválil MEPC na svém 64. zasedání a MSC na svém 91. zasedání. Předpis RO by měl být přijat na 65. zasedání MEPC v květnu roku 2013 a na 92. zasedání MSC v červnu roku 2013.

(3)

Na 91. zasedání MSC byly za účelem posouzení a přijetí 28. shromážděním IMO schváleny změny Mezinárodní úmluvy o nákladové značce z roku 1966 (dále jen „úmluva o nákladové značce“), Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 a Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí z roku 1969 s cílem učinit předpis III závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky.

(4)

Na 64. zasedání MEPC byly schváleny změny protokolů z let 1978 a 1997 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (dále jen „úmluva MARPOL“) s cílem učinit předpis III závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky. MEPC by měl tyto změny přijmout na svém 66. zasedání v roce 2014.

(5)

Na 91. zasedání MSC byly schváleny změny Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (dále jen „úmluva SOLAS“) a protokolu k úmluvě SOLAS z roku 1988, jakož i změny protokolu z roku 1988 k úmluvě o nákladové značce z roku 1966 s cílem učinit předpis III závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky. Na svém 92. zasedání, které se má konat v červnu roku 2013, by měl MSC za stejným účelem schválit změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva STCW“). MSC by měl přijmout změny úmluvy SOLAS a úmluvy STCW na svém 93. zasedání v roce 2014.

(6)

Na 64. zasedání MEPC byly schváleny změny protokolu z roku 1978 k úmluvě MARPOL s cílem učinit předpis RO závazným. MEPC by měl tyto změny přijmout na svém 65. zasedání.

(7)

Na 91. zasedání MSC byly schváleny změny úmluvy SOLAS a protokolu z roku 1988 k úmluvě o nákladové značce s cílem učinit předpis RO závazným. MSC by tyto změny měl přijmout na svém 92. zasedání.

(8)

Jakmile budou změny těchto úmluv a protokolů přijaty, budou generálním tajemníkem IMO předloženy příslušným smluvním stranám, aby vyjádřily svůj souhlas být těmito změnami vázány, a to mlčky, nebo výslovně podle příslušných ustanovení každé z uvedených úmluv nebo protokolů.

(9)

Žádná z úmluv nebo protokolů neobsahuje ustanovení, která by vylučovala vyjádření výhrad, pokud jde o změny.

(10)

Navrhovaný předpis III by měl nahradit rezoluci shromáždění IMO č. A.1054(27), jejíž součásti je stávající předpis k provádění závazných nástrojů IMO, jenž zase nahradil několikrát pozměněnou rezoluci shromáždění IMO č. A.847(20), již jsou členské státy, pokud jde o jejich závazky jakožto státy vlajky, povinny uplatňovat podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (1).

(11)

Záležitosti týkající se předpisu RO jsou vyčerpávajícím způsobem upraveny směrnicí 2009/15/ES a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (2), a to buď přímo, nebo odkazem na řadu rezolucí IMO.

(12)

Směrnice 2009/15/ES dále stanoví, že po přijetí nových nástrojů nebo protokolů k mezinárodním úmluvám v ní uvedených rozhodne Rada na návrh Komise o podrobném plánu ratifikace těchto nových nástrojů nebo protokolů, přičemž zohlední parlamentní postupy členských států, jakož i příslušné postupy v rámci IMO a zajistí jejich jednotné a souběžné uplatňování v členských státech. Pojem „mezinárodní úmluvy“ je definován ve směrnici 2009/15/ES i v nařízení (ES) č. 391/2009 v tom smyslu, že zahrnuje úmluvy SOLAS, MARPOL a úmluvu o nákladové značce, včetně protokolů a změn těchto úmluv a souvisejících závazných předpisů v platném znění.

(13)

Povinnosti, které přísluší státům vlajky podle úmluvy STCW, jsou upraveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (3).

(14)

V některých oblastech byly zjištěny možné nesrovnalosti mezi předpisem III a předpisem RO a právními akty Unie. Je nezbytné zajistit, aby povinnosti členských států vyplývající z uplatňování předpisu III a předpisu RO na základě úmluvy STCW, úmluvy SOLAS, úmluvy MARPOL a úmluvy o nákladové značce a protokolů k nim a z jiných úmluv a protokolů, na jejichž základě jsou předpis III a předpis RO pro smluvní strany závazné, byly v souladu s právem Unie.

(15)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky (4) stanoví řadu povinností pro členské státy jako státy vlajky. Jedná se zejména o povinnost členských států přijmout nezbytná opatření, aby jejich správy byly alespoň jednou za sedm let podrobeny auditu IMO. Platnost tohoto ustanovení však skončí nejpozději 17. června 2017 nebo dříve, rozhodne-li tak Komise, pokud vstoupí v platnost povinný režim auditu členských států IMO.

(16)

Kromě oblastí, v nichž byly zjištěny nesrovnalosti s právem Unie, je třeba tyto dva navrhované předpisy jako celek považovat za vývoj pozitivním směrem, neboť zavedou náročné celosvětové normy pro činnosti států vlajky i uznaných subjektů. Z těchto důvodů bylo vypracování předpisu RO v rámci IMO výslovně zmíněno ve 4. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 391/2009. Unie by proto měla podporovat přijetí obou předpisů jako závazných nástrojů IMO.

(17)

Unie není ani členem IMO ani smluvní stranou příslušných úmluv či protokolů. Je proto nezbytné, aby Rada zmocnila členské státy, aby vyjádřily svůj souhlas být v zájmu Unie vázány změnami těchto úmluv a protokolů, na jejichž základě se předpis III a předpis RO stanou závaznými, a to spolu se souvisejícím režimem auditu státu vlajky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postojem Unie na 28. shromáždění IMO je souhlasit s přijetím návrhu předpisu k provádění nástrojů IMO ve znění schváleném Výborem pro námořní bezpečnost IMO na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 16 dokumentu IMO MSC 91/22.

2.   Postojem Unie na 28. shromáždění IMO je souhlasit s přijetím:

a)

změn pravidla 3 kapitoly i přílohy I a vložení nové přílohy IV Mezinárodní úmluvy o nákladové značce z roku 1966 s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném Výborem pro námořní bezpečnost IMO na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 10 dokumentu IMO MSC 91/22;

b)

změn pravidla 2 přílohy I a vložení nové přílohy III Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí z roku 1969 s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném Výborem pro námořní bezpečnost IMO na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 12 dokumentu IMO MSC 91/22;

c)

změn Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 spočívajících ve vložení nové části F s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném Výborem pro námořní bezpečnost IMO na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 11 dokumentu IMO MSC 91/22.

Článek 2

1.   Postojem Unie na 65. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO je souhlasit s přijetím navrhovaného předpisu IMO o uznaných subjektech ve znění schváleném tímto výborem na jeho 64. zasedání a Výborem pro námořní bezpečnost IMO na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 19 dokumentu IMO MSC 91/22.

2.   Postojem Unie na 65. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO je souhlasit s přijetím změn pravidla 6 přílohy I a pravidla 8 přílohy II protokolu z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 s cílem učinit předpis IMO o uznaných subjektech závazným, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 64. zasedání, jak je uvedeno v příloze 23 dokumentu MEPC 64/23.

3.   Postojem Unie na 66. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO je souhlasit s přijetím změn pravidla 1 přílohy 1, vložením nové kapitoly 10 v příloze I, přijetím změn pravidla 1 přílohy II, vložením nové kapitoly 9 v příloze II, vložením nových kapitol 1 a 2 v příloze III, přijetím změn pravidla 1 přílohy IV, vložením nové kapitoly 6 v příloze IV, vložením nových kapitol 1 a 2 v příloze V, přijetím změn pravidla 2 přílohy VI a vložením nové kapitoly 5 v příloze VI protokolů z let 1978 a 1997 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973, s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 64. zasedání, jak je uvedeno v příloze 20 dokumentu IMO MEPC 64/23.

Článek 3

1.   Postojem Unie na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO je souhlasit s přijetím navrhovaného předpisu IMO o uznaných subjektech, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání a Výborem pro ochranu mořského prostředí IMO na jeho 64. zasedání, jak je uvedeno v příloze 19 dokumentu MSC 91/22.

2.   Postojem Unie na 92. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO je souhlasit s přijetím:

a)

změn pravidla 1 kapitoly XI-1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění (SOLAS 1974) s cílem učinit předpis IMO o uznaných subjektech závazným, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 20 dokumentu IMO MSC 91/22;

b)

změn pravidla 2-1 kapitoly I přílohy I protokolu z roku 1988 k Mezinárodní úmluvě o nákladové značce z roku 1966 s cílem učinit předpis IMO o uznaných subjektech závazným, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 21 dokumentu IMO MSC 91/22.

3.   Postojem Unie na 93. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO je souhlasit s přijetím:

a)

změn Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění (SOLAS 1974) spočívajících ve vložení nové kapitoly XIII s cílem učinit předpis pro provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 17 dokumentu IMO MSC 91/22;

b)

změn pravidla 3 kapitoly I přílohy I protokolu z roku 1988 k Mezinárodní úmluvě o nákladové značce z roku 1966 s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky, ve znění schváleném tímto výborem na jeho 91. zasedání, jak je uvedeno v příloze 18 dokumentu IMO MSC 91/22.

4.   Postojem Unie na 92. a 93. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO je souhlasit se schválením a následným přijetím příslušných změn Úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 s cílem učinit předpis k provádění nástrojů IMO závazným, a to společně se souvisejícím režimem auditu státu vlajky.

Článek 4

1.   Postoj Unie stanovený v článcích 1, 2 a 3 vyjádří členské státy, jež jsou členy IMO, jednající společně v zájmu Unie, a to s výhradou prohlášení uvedeného v příloze.

2.   Formální a drobnější úpravy postoje Unie uvedeného v článcích 1 až 3 lze dohodnout, aniž by to vyžadovalo změnu tohoto postoje.

Článek 5

Členské státy se zmocňují, aby vyjádřily svůj souhlas s tím, že v zájmu Unie a s výhradou prohlášení uvedeného v příloze budou vázány změnami uvedenými v čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47.

(2)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 132.


PŘÍLOHA

Prohlášení [doplňte název smluvního členského státu]

[doplňte název smluvního členského státu] zastává názor, že [doplňte název příslušného předpisu] obsahuje soubor minimálních požadavků, které mohou státy podle potřeby vypracovat a zdokonalit s cílem zvýšit námořní bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Zejména pokud jde o [doplňte název příslušného předpisu], [doplňte název smluvního členského státu] si přeje dát jasně najevo, že žádné ustanovení uvedeného předpisu nelze vykládat v tom smyslu, že by jakýmkoli způsobem omezovalo plnění jeho povinností podle práva Unie, které se týkají:

definice „zákonných osvědčení“ a „osvědčení o třídě“,

rozsahu povinností a kritérií stanovených pro uznané subjekty,

povinností Evropské komise při uznávání a posuzování uznaných subjektů a případném ukládání nápravných opatření nebo sankcí těmto subjektům.

V případě auditu IMO by měl být ověřován pouze soulad s těmi ustanoveními příslušných mezinárodních úmluv, která byla [doplňte název smluvního členského státu] přijata, a to i s ohledem na podmínky tohoto prohlášení.


NAŘÍZENÍ

7.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 520/2013

ze dne 6. června 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

41,5

MA

51,3

MK

65,0

TN

27,9

TR

62,1

ZZ

49,6

0707 00 05

AL

36,9

MK

34,4

TR

163,2

ZZ

78,2

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

100,7

TR

95,7

ZA

109,5

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

166,8

BR

108,4

CL

125,9

CN

71,8

NZ

134,1

US

209,8

ZA

120,3

ZZ

133,9

0809 10 00

IL

325,6

TR

183,3

ZZ

254,5

0809 29 00

IL

750,0

TR

459,9

US

811,3

ZZ

673,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

7.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/9


ROZHODNUTÍ RADY 2013/269/SZBP

ze dne 27. května 2013,

kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 a čl. 207 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. března 2013 zmocnila Rada Komisi ke sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci OSN v záležitostech, které spadají do výlučné pravomoci Unie.

(2)

Dne 2. dubna 2013 přijalo Valné shromáždění OSN znění Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Valné shromáždění rovněž požádalo generálního tajemníka jakožto depozitáře smlouvy, aby ji otevřel k podpisu dne 3. června 2013, a vyzvalo všechny státy, aby zvážily její podpis a aby se poté v souladu se svými příslušnými ústavními postupy staly co nejdříve smluvními stranami dohody.

(3)

Cílem této smlouvy je vytvořit co nejpřísnější společné mezinárodní normy pro regulaci nebo zlepšení regulace mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a vymýtit jej a zamezit přesunu těchto zbraní do sítí nedovoleného obchodu. Členské státy vyjádřily spokojenost s výsledky jednání a uvedly, že jsou připraveny bezodkladně přistoupit k podpisu smlouvy.

(4)

Některá ustanovení smlouvy se týkají záležitostí, jež spadají do výlučné pravomoci Unie, neboť náležejí do oblasti společné obchodní politiky nebo se dotýkají pravidel vnitřního trhu pro převody konvenčních zbraní a výbušnin.

(5)

Evropská unie smlouvu podepsat nemůže, jelikož smluvními stranami mohou být pouze státy.

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie by proto Rada měla zmocnit členské státy, aby v záležitostech spadajících do výlučné pravomoci Unie smlouvu podepsaly v zájmu Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy se zmocňují, aby v zájmu Unie podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi v záležitostech spadajících do výlučné pravomoci Unie.

Článek 2

Členské státy se vyzývají, aby podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi dne 3. června 2013 při slavnostním ceremoniálu v New Yorku nebo k nejbližšímu možnému datu.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. května 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


7.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.