ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.139.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 139

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
25. května 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně ( 1 )

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 481/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o počet vzorků, které má odebrat a podrobit analýze pro kombinace pesticidů/produktů Chorvatsko ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky ( 1 )

12

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2013 ze dne 24. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/235/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2013, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2013) 2905)  ( 1 )

29

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 479/2013

ze dne 13. května 2013

o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o podmínkách přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 43 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. prosince 2011 členské státy Unie a Chorvatsko podepsaly smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“). Podle čl. 3 odst. 3 smlouvy o přistoupení má tato smlouva vstoupit v platnost dne 1. července 2013, pokud budou před uvedeným dnem uloženy všechny ratifikační listiny.

(2)

Podle článku 2 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatska a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „akt o podmínkách přistoupení“) se ode dne přistoupení ustanovení původních smluv a aktů přijatých orgány Společenství přede dnem přistoupení stávají závaznými pro Chorvatsko za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a aktu o podmínkách přistoupení.

(3)

Území Neum (dále jen „neumský koridor“) je místo, kde území Bosny a Hercegoviny dosahuje pobřeží Jaderského moře, čímž odděluje oblast Dubrovníka od zbývající části území Chorvatska. Cestovní ruch má značný význam pro místní hospodářství, jehož hybnou silou jsou malé a střední podniky závislé na dodávkách ze zbývající části území Chorvatska. Hodnota těchto dodávek obvykle nepřesahuje 10 000 EUR na jednu zásilku a 89 % tohoto zboží má status zboží ve volném oběhu na území Chorvatska.

(4)

V článku 43 aktu o podmínkách přistoupení se stanoví, že Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise určí podmínky, za kterých může být upuštěno od požadavku podat vstupní nebo výstupní souhrnné celní prohlášení, pokud jde o zboží Unie přepravované neumským koridorem.

(5)

Podle článků 36a, 36 b, 182a 182b nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1) (dále jen „celní kodex Společenství“), zboží vstupující na celní území Unie nebo opouštějící celní území Unie musí být předem opatřeno doprovodným souhrnným celním prohlášením podaným elektronicky, které obsahuje údaje nezbytné pro provedení analýzy rizik.

(6)

Vzhledem ke zvláštním rysům místního hospodářství je vhodné stanovit upuštění od povinnosti podat vstupní nebo výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem.

(7)

Celní orgány by měly provést účinnou analýzu rizik a celní bezpečnostní kontroly na základě údajů na faktuře a přepravních dokladů, které doprovázejí zboží.

(8)

Stávající režim se odchyluje od zásady předchozího elektronického předkládání údajů relevantních pro bezpečnost a zabezpečení, která byla stanovena celním kodexem Společenství. V zájmu zajištění účinné a efektivní analýzy rizik a účinných a efektivních kontrol pro účely bezpečnosti a zabezpečení by mělo Chorvatsko zajistit, aby hraniční přechody na neumském koridoru měly k dispozici potřebné lidské zdroje, vybavení a kontrolu.

(9)

Pokud se zjistí, že zásilka nesplňuje požadavky tohoto nařízení, předmětným zásilkám by neměl být povolen opětovný vstup na území Chorvatska, ledaže bylo provedeno posouzení souvisejícího rizika a byla přijata účinná a cílená opatření na základě analýzy rizik.

(10)

Kromě výměny informací pro účely bezpečnosti a zabezpečení ve smyslu čl. 4g odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), by mělo Chorvatsko Komisi pravidelně informovat podle postupů společného rámce řízení rizik o veškerých nesrovnalostech, které byly zjištěny, a případně o následně přijatých opatřeních týkajících se pohybu zboží neumským koridorem.

(11)

Do dvou let ode dne přistoupení Chorvatska by měla Komise provést posouzení řádného uplatňování tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, podle nichž:

a)

se požadavek na výstupní souhrnné celní prohlášení neuplatňuje na zboží Unie opouštějící území Chorvatska, které má být přepraveno neumským koridorem;

b)

se požadavek na vstupní souhrnné celní prohlášení nepožaduje u zboží Unie při opětovném vstupu do území Chorvatska po přepravě neumským koridorem.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„zbožím Unie“ zboží definované v čl. 4 odst. 7 celního kodexu Společenství;

2)

„oblastí Dubrovníka“ oblast Dubrovníka a jeho okolí, která se nachází na území Chorvatska a je oddělena od hlavní části území Chorvatska neumským koridorem;

3)

„hlavní částí území Chorvatska“ území Chorvatska s výjimkou oblasti Dubrovníka;

4)

„neumským koridorem“ se rozumí oblast, která je součástí území Bosny a Hercegoviny a která odděluje oblast Dubrovníka od hlavní části území Chorvatska;

5)

„celními orgány“ se rozumí celní orgány Chorvatska na hraničních přechodech pro výstup a opětovný vstup na neumském koridoru;

6)

„výstupem“ se rozumí výstup zboží buď z oblasti Dubrovníka na hlavní část území Chorvatska neumským koridorem, nebo z hlavní části území Chorvatska do oblasti Dubrovníka neumským koridorem;

7)

„opětovným vstupem“ se rozumí vstup zboží buď do oblasti Dubrovníka z hlavní části území Chorvatska neumským koridorem, nebo na hlavní část území Chorvatska z oblasti Dubrovníka neumským koridorem.

Článek 3

Upuštění od požadavku podat výstupní nebo vstupní souhrnné celní prohlášení

1.   Pro zboží Unie není při výstupu nutné výstupní souhrnné celní prohlášení.

2.   Pro zboží Unie není při opětovném vstupu nutné vstupní souhrnné celní prohlášení.

Článek 4

Podmínky pro uplatňování upuštění od požadavku

Článek 3 se použije, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

celková hodnota každé zásilky zboží Unie přepravovaného neumským koridorem nepřesáhne 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v místní měně;

b)

ke zboží uvedenému v písmenu a) tohoto článku jsou přiloženy faktury nebo přepravní doklady, které:

i)

obsahují alespoň údaje uvedené v čl. 317 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EHS) č. 2454/93, jakož i celkovou hodnotu tohoto zboží,

ii)

jsou při výstupu opatřeny úředním potvrzením celních orgánů,

iii)

jsou při opětovném vstupu předloženy k ověření celním orgánům.

Článek 5

Celní kontroly

1.   Celní orgány mohou analýzu rizik spojenou s celními kontrolami prováděnými u zboží Unie přepravovaného neumským koridorem provádět jinak než prostřednictvím automatického zpracování dat.

2.   Chorvatsko zajistí, aby hraniční přechody na výstupu zboží přepravovaného neumským koridorem i při jeho opětovném vstupu na jeho území měly ke dni přistoupení Chorvatska k dispozici veškeré nezbytné zdroje, vybavení, kontrolní zařízení a kapacity pro zajištění uplatňování tohoto nařízení.

3.   Při výstupu celní orgány:

a)

určí lhůtu, v níž musí být přeprava zboží Unie neumským koridorem dokončena;

b)

uvedou danou lhůtu spolu s datem potvrzení faktury nebo přepravního dokladu podle čl. 4 písm. b) bodu ii);

c)

pokud to považují za nezbytné, zaplombují prostor obsahující zboží nebo každé jednotlivé balení zboží, které má být přepraveno neumským koridorem.

4.   Při opětovném vstupu učiní celní orgány tato opatření:

a)

provedou analýzu rizik, především pro účely bezpečnosti a zabezpečení;

b)

ověří faktury nebo přepravní doklady, které jsou ke zboží přiloženy;

c)

zkontrolují, zda byla lhůta uvedená v odst. 3 písm. a) tohoto článku dodržena;

d)

zkontrolují neporušenost plomb, pokud byly použity podle odst. 3 písm. c) tohoto článku;

e)

případně fyzicky zkontrolují zboží;

f)

případně odstraní plomby.

5.   Pokud celní orgány zjistí, že některý požadavek stanovený v článku 4 tohoto nařízení nebyl splněn, povolí opětovný vstup takové zásilky, pokud:

a)

byla provedena účinná analýza rizik;

b)

na základě analýzy uvedené v písmenu a) přijaly celní orgány účinná opatření konkrétně zaměřená na zamezení rizik týkajících se bezpečnosti a zabezpečení.

Článek 6

Informace

Chorvatsko nejpozději do 1. března 2014 informuje Komisi o veškerých zjištěných nesrovnalostech, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení, jakož i o konkrétních opatřeních, která byla přijata za účelem odstranění uvedených nesrovnalostí.

Článek 7

Zpráva

Komise předloží Radě do dvou let ode dne přistoupení Chorvatska hodnotící zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu a s výhradou vstupu v platnost smlouvy o přistoupení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 480/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na články 28 a 29 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 ze dne 31. srpna 2012 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (2) stanovilo mimo jiné, že v roce 2013 by analýza určitých pesticidů, a to zejména těch, které byly do programu nově doplněny na základě uvedeného prováděcího nařízení, nebo těch, u nichž je definice reziduí velmi obtížná, měla být provedena dobrovolně, tak aby úřední laboratoře mohly validovat metody potřebné pro analýzu uvedených pesticidů. Jelikož úřední laboratoře stále potřebují určitý čas pro validaci metod potřebných pro analýzu uvedených pesticidů, měla by být analýza těchto pesticidů i v roce 2014 provedena dobrovolně.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 788/2012 se poznámka pod čarou (g) nahrazuje tímto:

„(g)

Dobrovolná analýza se provede v letech 2013 a 2014.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 481/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o počet vzorků, které má odebrat a podrobit analýze pro kombinace pesticidů/produktů Chorvatsko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Očekává se, že dne 1. července 2013 přistoupí Chorvatsko k Evropské unii.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2012 ze dne 31. srpna 2012 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (1) stanoví v příloze II počet vzorků na členský stát, jež musí být odebrány a podrobeny analýze v souladu s článkem 1 uvedeného nařízení.

(3)

Vzhledem k tomu, že údaje pouze za půl roku nebudou plně srovnatelné s údaji ostatních členských států shromážděných během celého roku 2013, mělo by se Chorvatsko účastnit koordinovaných víceletých programů Unie od ledna 2014.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 5 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 788/2012 se za řádek pro Maďarsko vkládá tento řádek:

„HR

12 (*)

15 (**)“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 482/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (2) stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat nebo čerstvého masa na území Unie. Uvedené nařízení rovněž stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povoleno propustit zásilky do Unie.

(2)

Nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví, že zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou být do Unie dováženy, pouze pokud pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených v části 1 přílohy II uvedeného nařízení, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve zmíněné části.

(3)

Čtyři části území Botswany jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jako oblasti, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Unie. Tyto oblasti se skládají z několika veterinárních oblastí tlumení nákaz.

(4)

V březnu roku 2013 provedla Komise v Botswaně audit za účelem vyhodnocení používaného systému kontrol zdraví zvířat, zejména pokud jde o tlumení slintavky a kulhavky. Bylo zjištěno, že riziko zavlečení viru slintavky a kulhavky do veterinárních oblastí tlumení nákaz 6 a 4a na území této třetí země nelze považovat za zanedbatelné.

(5)

Dozor zjistil přítomnost viru slintavky a kulhavky u koz a volně žijící zvěře v oblasti přísného dozoru ve veterinární oblasti tlumení nákaz 6. Vývoz čerstvého masa z této oblasti přísného dozoru do Unie není povolen. Těsné sousedství uvedené oblasti s tou částí veterinární oblasti tlumení nákaz 6, odkud vývoz povolen je, však představuje riziko.

(6)

Veterinární oblast tlumení nákaz 4a hraničí s jinými oblastmi Botswany, odkud vývoz čerstvého masa do Unie není povolen. Audit Komise zjistil nedostatky, pokud jde o veterinární dozor ve veterinární oblasti tlumení nákaz 4a. Kromě toho byly další nedostatky zjištěny, pokud jde o vymezení hranice, která uvedenou veterinární oblast tlumení nákaz odděluje od oblastí, z nichž dovoz čerstvého masa do Unie není povolen. Tyto nedostatky představují nezanedbatelné riziko s ohledem na slintavku a kulhavku.

(7)

Audit Komise dále shledal, že na zbytku území Botswany je systém ověřování účinnosti úředních kontrol dobře organizován a že od předchozího auditu v roce 2011 došlo v tomto směru ke zlepšení situace.

(8)

Nicméně vzhledem k riziku zavlečení slintavky a kulhavky dovozem čerstvého masa z druhů vnímavých k této nákaze z veterinárních oblastí tlumení nákaz 6 a 4a v Botswaně do Unie by povolení k vývozu takového čerstvého masa z uvedených veterinárních oblastí tlumení nákaz do Unie mělo být pozastaveno.

(9)

Nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se položka pro Botswanu nahrazuje tímto:

„BW – Botswana

BW-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. května 2011

26. června 2012

BW-2

Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. března 2002

BW-3

Veterinární oblast tlumení nákaz 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. října 2008

20. ledna 2009

BW-4

Veterinární oblasti tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním proti slintavce a kulhavce a oblastí správy volně žijící zvěře

BOV

F

1

28. května 2013

18. února 2011

BW-5

Veterinární oblast tlumení nákaz 6 kromě oblasti přísného dozoru v oblasti 6 mezi hranicí se Zimbabwe a silnicí A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. května 2013

26. června 2012“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 483/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro spotřební zboží (dále jen „VVSZ“), následně nahrazený Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „SCCS“) rozhodnutím Komise 2008/721/ES ze dne 5. září 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (2), dospěl ve svém stanovisku ze dne 2. října 2007 k závěru, že údaje v příslušné dokumentaci ukazují, že polidokanol má nízkou toxicitu a nepředstavuje riziko pro zdraví spotřebitele, je-li v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, obsažen v koncentraci až 3 % a v kosmetických přípravcích, které se oplachují, v koncentraci až 4 %. Kromě toho VVSZ uvedl, že nejnovější vědecké poznatky nepotvrdily předpokládaný lokálně anestetický účinek polidokanolu. Jeho přítomnost v kosmetických přípravcích a v přípravcích pro péči o pleť tedy nemají vliv na kožní vjemy. Tato látka by proto měla být zařazena do přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009.

(2)

SCCS, v dodatku z 13.–14. prosince 2011 ke stanovisku VVSZ týkajícímu se polidokanolu, závěry VVSZ potvrdil.

(3)

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že polidokanol je v léčivých přípravcích určených k injekční i k topické aplikaci obsažen dokonce v nižších koncentracích, než jaké považoval za bezpečné VVSZ, si Komise vyžádala stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky ke klasifikaci topických přípravků obsahujících uvedenou látku. Stanovisko ze dne 25. října 2011 vydané Výborem pro humánní léčivé přípravky uvádí závěr, že přípravky obsahující polidokanol nejsou automaticky posuzovány jako léčivé přípravky, na které se vztahuje definice léčivého přípravku uvedená v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (3). Navíc polidokanol použitý v topických přípravcích v navržených koncentracích a k navrženému topickému použití (v 3 % koncentraci u přípravků, které se neoplachují, a v 4 % koncentraci u přípravků, které se oplachují) působí jako detergent nebo iontová povrchově aktivní látka a tyto přípravky nemají charakteristické vlastnosti léčivých přípravků.

(4)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Použití výše uvedených omezení by mělo být o dvanáct měsíců odloženo, aby výrobní odvětví mohlo provést nezbytné úpravy formulací přípravků.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„257

Polidokanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Přípravky, které se neoplachují

a)

3,0 %

 

 

b)

Přípravky, které se oplachují

b)

4,0 %“


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 484/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (1) (dále jen „nařízení NPP“), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (2), stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení NPP.

(2)

K dosažení cílů v oblasti pomoci v oblastech složky pro pomoc při transformaci a budování institucí je v případě některých operací, jako například při přispívání k vyřešení problémů s bydlením uprchlíků a vysídlených osob na západním Balkáně, nezbytná způsobilost výdajů na nákup pozemků a stávajících budov a je jádrem této akce. Způsobilost výdajů na nákup pozemků a stávajících budov by měla být zajištěna novou odchylkou.

(3)

Nařízení (ES) č. 718/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru NPP,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 66 odst. 3 nařízení (ES) č. 718/2007 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

nákup pozemků a stávajících budov, je-li to odůvodněno povahou operace.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Úř. věst. L 170, 29.6.2007, s. 1.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013

ze dne 24. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 první možnost, čl. 49 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid byly zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2) směrnicemi Komise 2006/41/ES (3), 2007/6/ES (4) a 2008/116/ES (5).

(2)

Směrnicí Komise 2010/21/EU (6) byla změněna příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se neonikotinoidů klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu.

(3)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jejich seznam je uveden v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (7).

(4)

Na jaře roku 2012 byly zveřejněny nové vědecké informace o subletálních účincích neonikotinoidů na včely. V souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) o vědeckou a technickou pomoc za účelem posouzení těchto nových informací a přezkum hodnocení rizik neonikotinoidů, pokud jde o jejich dopad na včely.

(5)

Úřad předložil své závěry o hodnocení rizik pro včely v případě klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu dne 16. ledna 2013 (8).

(6)

Úřad zjistil u některých plodin akutní riziko pro včely, které představují přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid. Úřad zjistil, že akutní riziko pro včely vyplývá zejména z expozice prostřednictvím prachu, pokud jde o určité plodiny, z konzumace reziduí v kontaminovaném pylu a nektaru, pokud jde o určité plodiny, a z expozice prostřednictvím gutační tekutiny, pokud jde o kukuřici. Kromě toho nelze u některých plodin vyloučit nepřijatelné riziko v důsledku akutních nebo chronických účinků na přežití včelstva a jeho další rozvoj. Kromě toho úřad zjistil u každé hodnocené plodiny řadu chybějících údajů, zejména pokud jde o dlouhodobé riziko pro včely vyplývající z expozice prostřednictvím prachu, z reziduí v pylu a nektaru a z expozice prostřednictvím gutační tekutiny.

(7)

Vzhledem k novým vědeckým a technickým poznatkům dospěla Komise k závěru, že existují náznaky, že schválená použití klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu již nesplňují kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jejich dopad na včely, a že vysoké riziko pro včely nelze vyloučit jinak než uložením omezení. Zejména dospěla k názoru, že než bude dokončeno hodnocení úřadu týkající se ošetření listů, riziko pro včely vyplývající z aplikace na listy je podobné riziku, které úřad zjistil u aplikací k ošetření osiva a ošetření půdy, v důsledku systémové translokace účinných látek klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu v celé rostlině.

(8)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložili své připomínky.

(9)

Závěry úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 15. března 2013 v podobě dodatků zpráv o přezkoumání klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu.

(10)

Komise dospěla k závěru, že vysoké riziko pro včely nelze vyloučit jinak než uložením dalších omezení.

(11)

Potvrzuje se, že účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid je nutno považovat za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Aby se minimalizovala expozice včel, je však vhodné omezit použití uvedených účinných látek, stanovit specifická opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel a omezit použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují uvedené účinné látky, pouze na profesionální uživatele. Zejména by mělo být zakázáno použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, pro ošetření osiva a ošetření půdy v případě plodin atraktivních pro včely, v případě obilovin s výjimkou použití ve sklenících a v případě ozimů. Ošetření listů přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, by mělo být zakázáno v případě plodin atraktivních pro včely a obilovin s výjimkou použití ve sklenících a použití po skončení květu. Plodiny, které se sklízejí před vykvetením, se nepovažují za atraktivní pro včely.

(12)

Pokud jde o aplikace klothianidinu, thiamethoxamu nebo imidaklopridu, které mohou být povoleny podle tohoto nařízení, je vhodné vyžadovat další potvrzující informace.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Riziko pro včely pramenící z ošetřeného osiva bylo zjištěno zejména v důsledku expozice prostřednictvím prachu, pokud jde o určité plodiny, v důsledku konzumace reziduí v kontaminovaném pylu a nektaru, pokud jde o určité plodiny, a v důsledku expozice prostřednictvím gutační tekutiny, pokud jde o kukuřici. S přihlédnutím k uvedeným rizikům spojeným s použitím ošetřeného osiva by mělo být zakázáno použití a uvádění osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, na trh v případě osiva plodin atraktivních pro včely a v případě osiva obilovin s výjimkou ozimů a osiva používaného ve sklenících.

(15)

Členským státům by měl být poskytnut čas na odejmutí povolení přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid.

(16)

U přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, pro něž členské státy udělí odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 30. listopadu 2013. Do dvou let od data vstupu tohoto nařízení v platnost zahájí Komise bez zbytečného prodlení přezkum nových vědeckých informací, které získala.

(17)

V souladu s čl. 36 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 mohou členské státy za určitých podmínek uložit další opatření ke snížení rizika nebo omezit uvádění přípravků na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, na trh nebo jejich používání. V případě uvádění na trh a používání osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, nařízení (ES) č. 1107/2009 členským státům umožňuje přijmout v souladu s článkem 71 uvedeného nařízení mimořádná opatření.

(18)

Zákaz uvádění ošetřeného osiva na trh by měl být použitelný až ode dne 1. prosince 2013, aby bylo zajištěno dostatečně dlouhé přechodné období. Dočasná vnitrostátní ochranná opatření, která již byla v souladu s článkem 71 nařízení (ES) č. 1107/2009 přijata, mohou být v souladu s čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení ponechána v platnosti až do daného data.

(19)

Osivo ošetřené přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, jež je předmětem omezení uvedených v článku 1 tohoto nařízení, může být používáno při pokusech nebo zkouškách pro účely výzkumu a vývoje podle článku 54 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(20)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydal žádné stanovisko. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nezaujal žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Zákaz uvádění ošetřeného osiva na trh

Osivo plodin uvedených v příloze II, které bylo ošetřeno přípravky na ochranu rostlin obsahujícími klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, nesmí být používáno ani uváděno na trh, s výjimkou osiva používaného ve sklenících.

Článek 3

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 30. září 2013 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid jako účinnou látku.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 30. listopadu 2013.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od téhož dne.

Článek 2 se však použije ode dne 1. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 187, 8.7.2006

(4)  Úř. věst. L 43, 15.2.2007, p. 13.

(5)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, p. 86.

(6)  Úř. věst. L 65, 13.3.2010, p. 27.

(7)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

(8)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin. EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid. EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam. EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. K dispozici na internetových stránkách: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PŘÍLOHA I

Změny přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

1.

Sloupec „Zvláštní ustanovení“ v řádku 121, Klothianidin, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena u těchto obilovin, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

 

vojtěška (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

 

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

meruňky (Prunus armeniaca)

 

avokádo (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazole (Phaseolus spp.)

 

ostružiny (Rubus fruticosus)

 

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

 

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohanka (Fagopyrum esculentum)

 

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

 

semena skočce obecného (Ricinus communis)

 

třešeň obecná (Prunus avium)

 

kaštany (Castanea spp.)

 

cizrna (Cicer arietinum)

 

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

 

jetel (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlník (Gossypium spp.)

 

vigna čínská (Vigna unguiculata)

 

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

 

okurka setá (Cucumis sativus)

 

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

černý bez (Sambucus nigra)

 

angrešt (Ribes uva-crispa)

 

grapefruit (C. paradisi)

 

hrozny (Vitis vinifera)

 

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

 

lískové ořechy (Corylus avellana)

 

konopí (Cannabis sativa)

 

růže svraskalá (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

 

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

 

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lněné semeno (Linum usitatissimum)

 

vlčí bob (Lupinus spp.)

 

kukuřice (Zea mays)

 

melounová semena (Cucumis melo)

 

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

 

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

 

máta (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

mák setý (Papaver somniferum)

 

tykve (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

 

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

 

semena sezamu (Sesamum indicum)

 

sójové boby (Glycine soja)

 

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

semena slunečnice (Helianthus annuus)

 

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

 

brukve (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

 

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

 

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

 

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klothianidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání klothianidinu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

nebezpečí pro ptáky a savce živící se zrním, pokud se látka používá k moření osiva.

Členské státy zajistí, že:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel klothianidinu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a)

riziko pro opylovače jiné než včely;

b)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c)

možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e)

potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f)

potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g)

akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014.“

2.

Sloupec „Zvláštní ustanovení“ v řádku 140, Thiamethoxam, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena pro tyto obiloviny, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

 

vojtěška (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

 

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

meruňky (Prunus armeniaca)

 

avokádo (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazole (Phaseolus spp.)

 

ostružiny (Rubus fruticosus)

 

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

 

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohanka (Fagopyrum esculentum)

 

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

 

semena skočce obecného (Ricinus communis)

 

třešeň obecná (Prunus avium)

 

kaštany (Castanea spp.)

 

cizrna (Cicer arietinum)

 

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

 

jetel (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlník (Gossypium spp.)

 

vigna čínská (Vigna unguiculata)

 

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

 

okurka setá (Cucumis sativus)

 

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

černý bez (Sambucus nigra)

 

angrešt (Ribes uva-crispa)

 

grapefruity (C. paradisi)

 

hrozny (Vitis vinifera)

 

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

 

lískové ořechy (Corylus avellana)

 

konopí (Cannabis sativa)

 

růže svraskalá (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

 

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

 

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lněné semeno (Linum usitatissimum)

 

vlčí bob (Lupinus spp.)

 

kukuřice (Zea mays)

 

melounová semena (Cucumis melo)

 

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

 

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

 

máta (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

mák setý (Papaver somniferum)

 

tykve (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

 

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

 

semena sezamu (Sesamum indicum)

 

sójové boby (Glycine soja)

 

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

semena slunečnice (Helianthus annuus)

 

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

 

brukve (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

 

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

 

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

 

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních organismů,

dlouhodobému nebezpečí pro malé býložravce při použití dané látky při ošetřování osiva.

Členské státy zajistí, že:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel thiamethoxamu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a)

riziko pro opylovače jiné než včely;

b)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c)

možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e)

potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f)

potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g)

akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014.“

3)

Sloupec „Zvláštní ustanovení“ v řádku 216, Imidakloprid, části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze profesionální použití jako insekticid.

Použití pro ošetření osiva nebo ošetření půdy nesmí být povolena pro tyto obiloviny, pokud se vysévají od ledna do června:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Ošetření listů nesmí být povoleno u těchto obilovin:

ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice.

Použití pro ošetření osiva, ošetření půdy nebo aplikaci na listy nesmí být povoleno u těchto plodin s výjimkou použití ve sklenících a s výjimkou ošetření listů po skončení květu:

 

vojtěška (Medicago sativa)

 

mandle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

 

jablka (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

meruňky (Prunus armeniaca)

 

avokádo (Persea americana)

 

banány (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fazole (Phaseolus spp.)

 

ostružiny (Rubus fruticosus)

 

borůvky: brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus); brusnice chocholičnatá (V. corymbosum)

 

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohanka (Fagopyrum esculentum)

 

rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

 

semena skočce obecného (Ricinus communis)

 

třešeň obecná (Prunus avium)

 

kaštany (Castanea spp.)

 

cizrna (Cicer arietinum)

 

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

 

jetel (Trifolium spp.)

 

káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlník (Gossypium spp.)

 

vigna čínská (Vigna unguiculata)

 

brusinky: klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon); evropské brusinky (Vaccinum oxycoccus)

 

okurka setá (Cucumis sativus)

 

černý rybíz (Ribes nigrum); červený a bílý (R. rubrum)

 

datle (Phoenix dactylifera)

 

černý bez (Sambucus nigra)

 

angrešt (Ribes uva-crispa)

 

grapefruity (C. paradisi)

 

hrozny (Vitis vinifera)

 

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

 

lískové ořechy (Corylus avellana)

 

konopí (Cannabis sativa)

 

růže svraskalá (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

 

citrony a kyselé lajmy: citron (Citrus limon); kyselý lajm (C. aurantiifolia); limeta (C. limetta)

 

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lněné semeno (Linum usitatissimum)

 

vlčí bob (Lupinus spp.)

 

kukuřice (Zea mays)

 

melounová semena (Cucumis melo)

 

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olivy (Olea europaea)

 

pomeranče: pomerančovník čínský (Citrus sinensis); pomerančovník hořký (C. aurantium)

 

broskve a nektarinky (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hrušky (Pyrus communis)

 

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

 

máta (Mentha spp.: M. piperita)

 

tomel japonský (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistácie (Pistacia vera)

 

švestky a trnky: ryngle, mirabelky, slívy (Prunus domestica); trnky (P. spinosa)

 

mák setý (Papaver somniferum)

 

tykve (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kdoule (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

 

maliny (Rubus idaeus)

 

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

 

ptačí noha setá (Ornithopus sativus)

 

semena sezamu (Sesamum indicum)

 

sójové boby (Glycine soja)

 

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

semena slunečnice (Helianthus annuus)

 

tangerinky (Citrus tangerina); mandarinky (Citrus reticulata); klementinky (C. unshiu)

 

brukve (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

 

hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)

 

vlašské ořechy (Jugland spp.: J. regia)

 

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících imidakloprid musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a musí zajistit, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imidaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008, a závěry dodatku zprávy o přezkoumání imidaklopridu, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2013.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

vlivu na vodní organismy, necílové členovce, žížaly a jiné necílové půdní makroorganismy a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy zajistí, že:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu,

podmínky povolení budou případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel imidaklopridu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a)

riziko pro opylovače jiné než včely;

b)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu v nektaru nebo pylu v následných plodinách;

c)

možný příjem u kvetoucího plevele prostřednictvím kořenů;

d)

riziko pro včely, které vyhledávají potravu na medovici hmyzu;

e)

potenciální expozici gutaci a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

f)

potenciální expozici úletu prachu po výsevu a akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku této expozice;

g)

akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu.

Oznamovatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 31. prosince 2014.“


PŘÍLOHA II

Seznam osiva uvedeného v článku 2

Osivo ošetřené přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid, jehož použití a uvádění na trh je zakázáno:

 

Ječmen, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, pokud se vysévají od ledna do června.

 

vojtěška (Medicago sativa)

 

anýz (Pimpinella anisum); badyán (Illicium verum); kmín kořenný (Carum carvi); koriandr (Coriandrum sativum); kmín (Cuminum cyminum); fenykl (Foeniculum vulgare); jalovcové bobule (Juniperus communis)

 

fazole (Phaseolus spp.)

 

bob zahradní, bob koňský (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

pohanka (Fagopyrum esculentum)

 

semena skočce obecného (Ricinus communis)

 

cizrna (Cicer arietinum)

 

čili papričky (Capsicum frutescens; C. annuum); nové koření (Pimenta officinalis)

 

jetel (Trifolium spp.) káva (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bavlník (Gossypium spp.)

 

vigna čínská (Vigna unguiculata)

 

okurka setá (Cucumis sativus)

 

podzemnice olejná (Arachis hypogea)

 

konopí (Cannabis sativa)

 

luštěniny: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); lespedézie (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); vičenec ligrus (Onobrychis sativa); kopyšník věncový (Hedysarum coronarium)

 

čočka (Lens esculenta; Ervum lens)

 

lněné semeno (Linum usitatissimum),

 

vlčí bob (Lupinus spp.)

 

kukuřice (Zea mays)

 

melounová semena (Cucumis melo)

 

hořčičná semena: bělohořčice setá (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); černohořčice setá (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

okra (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

hrách: hrách setý (Pisum sativum); hrách setý peluška (P. arvense)

 

máta (Mentha spp.: M. piperita)

 

mák setý (Papaver somniferum)

 

tykve (Cucurbita spp.)

 

pyrethrum (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

semena řepky (Brassica napus var. oleifera)

 

semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

 

semena sezamu (Sesamum indicum)

 

sójové boby (Glycine soja)

 

koření: listy vavřínu (Laurus nobilis); semena kopru (Anethum graveolens); semena pískavice (Trigonella foenumgraecum); šafrán (Crocus sativus); tymián (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jahody (Fragaria spp.)

 

semena slunečnice (Helianthus annuus)

 

brukve (Brassica rapa var. rapiferaoleifera spp.)

 

vikve: vikev setá (Vicia sativa)

 

melouny vodní (Citrullus vulgaris)

 

okrasné rostliny kvetoucí v roce, kdy proběhlo ošetření.


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 486/2013

ze dne 24. května 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. května 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

(oznámeno pod číslem C(2013) 2905)

(Text s významem pro EHP)

(2013/235/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhou větu uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (4), stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Dánsko sdělilo, že stanoviště hraniční kontroly v přístavu Esbjerg bylo doplněno o nové kontrolní středisko. Seznam položek týkajících se tohoto členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(3)

Na základě sdělení Německa, Španělska, Francie, Itálie, Lotyšska, Nizozemska a Portugalska by v seznamu uvedeném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES měly být změněny položky pro stanoviště hraniční kontroly v uvedených členských státech.

(4)

Auditní útvar Komise (dříve označovaný jako „inspekční útvar Komise“), Potravinový a veterinární úřad, provedl ve Španělsku audit, na jehož základě uvedenému členskému státu poskytl řadu doporučení. Španělsko sdělilo, že činnost jednoho přístavního a několika letištních stanovišť hraniční kontroly by měla být dočasně pozastavena. Položky pro tato stanoviště hraniční kontroly stanovené v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Itálie sdělila, že stanoviště hraniční kontroly v přístavu Brindisi by mělo být v seznamu položek týkajících se tohoto členského státu zrušeno. Portugalsko sdělilo, že stanoviště hraniční kontroly v přístavu Viana do Castelo by mělo být v seznamu položek týkajících se tohoto členského státu zrušeno. Seznamy položek týkajících se těchto členských států stanovené v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Spojené království sdělilo, že činnost stanoviště hraniční kontroly Hull by měla být dočasně pozastavena. Seznam položek týkajících se tohoto členského státu stanovený v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

V návaznosti na uspokojivý audit provedený Potravinovým a veterinárním úřadem v Litvě může být schválení silničního stanoviště hraniční kontroly Kybartai, které oficiálně zahájí činnost dne 21. května 2013, rozšířeno na živá zvířata pro všechny kategorie (U, E a O). Příslušná položka týkající se tohoto členského státu stanovená v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES stanoví seznam ústředních jednotek, regionálních jednotek a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (TRACES).

(9)

Na základě sdělení Dánska, Německa, Itálie, Nizozemska, Rakouska a Spojeného království by měly být v seznamu ústředních jednotek, regionálních jednotek a místních jednotek v TRACES stanoveném v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES v částech týkajících se uvedených členských států provedeny určité změny.

(10)

Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Změna stanovená v bodě 1 písm. g) přílohy se použije ode dne 21. května 2013.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. května 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části týkající se Dánska se položka pro přístav Esbjerg nahrazuje tímto:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)“

 

b)

část týkající se Německa se mění takto:

i)

položka pro přístav Cuxhaven se nahrazuje tímto:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)“

 

ii)

položka pro přístav Hannover-Langenhagen se nahrazuje tímto:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)“

iii)

položka pro přístav Jade-Weser-Port Wilhelmshaven se nahrazuje tímto:

„Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT“

 

c)

část týkající se Španělska se mění takto:

i)

položka pro letiště Almería se nahrazuje tímto:

„Almería(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

ii)

položka pro letiště Bilbao se nahrazuje tímto:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

iii)

položka pro letiště Gerona se nahrazuje tímto:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

iv)

položka pro přístav Las Palmas de Gran Canaria se nahrazuje tímto:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)“

v)

položka pro letiště Madrid se nahrazuje tímto:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O“

vi)

položka pro přístav Málaga se nahrazuje tímto:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O“

vii)

položka pro letiště Palma de Mallorca se nahrazuje tímto:

„Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

viii)

položky pro letiště a přístav Santander se nahrazují tímto:

„Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)“

 

ix)

položka pro letiště Santiago de Compostela se nahrazuje tímto:

„Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

x)

položka pro letiště Vigo se nahrazuje tímto:

„Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

xi)

položka pro letiště Vitoria se nahrazuje tímto:

„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)“

d)

v části týkající se Francie se položka pro přístav Sète nahrazuje tímto:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT“

 

e)

část týkající se Itálie se mění takto:

i)

položka pro přístav Brindisi se zrušuje,

ii)

položka pro přístav Livorno-Pisa se nahrazuje tímto:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC“

 

iii)

položka pro přístav Taranto se nahrazuje tímto:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

f)

v části týkající se Lotyšska se položka pro přístav Riga (BFT) nahrazuje tímto:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

g)

v části týkající se Litvy se položka pro silnici v Kybartai nahrazuje tímto:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O“

h)

v části týkající se Nizozemska se položka pro přístav Amsterdam nahrazuje tímto:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)“

i)

část týkající se Portugalska se mění takto:

i)

položka pro letiště Porto se nahrazuje tímto:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)“

 

ii)

položka pro přístav Viana do Castelo se zrušuje;

j)

v části týkající se Spojeného království se položka pro přístav Hull nahrazuje tímto:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)“

 

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v části týkající se Dánska se položka pro místní jednotku „DK00100 RØDOVRE“ nahrazuje tímto:

„DK00100

GLOSTRUP“

b)

v části týkající se Německa se zrušuje položka pro místní jednotku „DE32403 OSNABRÜCK, STADT“;

c)

část týkající se Itálie se mění takto:

i)

položka pro místní jednotku „IT00410 TERNI — AREA ORVIETANA“ se nahrazuje tímto:

„IT00410

TERNI“

ii)

pro regionální jednotku „IT00010 UMBRIA“ se zrušují se tyto položky:

„IT00110

CITTÀ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO“

d)

část týkající se Nizozemska se mění takto:

i)

položka pro ústřední jednotku „NL00000 VWA“ se nahrazuje tímto:

„NL00000

NVWA“

ii)

položky pro stávajících pět regionálních jednotek VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID a VWA ZUIDWEST se nahrazují tímto:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST“

e)

část týkající se Rakouska se mění takto:

i)

položka pro místní jednotku „AT00602 BRUCK AN DER MUR“ se nahrazuje tímto:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG“

ii)

položka pro místní jednotku „AT00604 FELDBACH“ se nahrazuje tímto:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK“

iii)

položka pro místní jednotku „AT00608 HARTBERG“ se nahrazuje tímto:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD“

iv)

pro regionální jednotku „AT00600 STEIERMARK“ se zrušují tyto položky:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG“

f)

v části týkající se Spojeného království se položka pro místní jednotku „GB07104 LARNE“ nahrazuje tímto:

„GB07104

MALLUSK“


25.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.