ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.127.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 127

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
9. května 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porc du Sud-Ouest (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (CHOP))

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 423/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stornoway Black Pudding (CHZO))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Ptujski lük (CHZO)]

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pesca di Leonforte (CHZO))

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 426/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, pokud jde o prováděcí pravidla pro přímé platby v Chorvatsku

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2013 ze dne 8. května 2013 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem ( 1 )

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010 ( 1 )

23

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2013 ze dne 8. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/216/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/20/2013 ze dne 24. dubna 2013 o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

26

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013)

27

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013)

44

 

 

 

*

Oznámení čtenářům – Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 421/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porc du Sud-Ouest (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Porc du Sud-Ouest“ předložená Francií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 162, 8.6.2012, s. 20.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

FRANCIE

Porc du Sud-Ouest (CHZO)


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 422/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012. Uvedeným nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Fin Gras / Fin Gras du Mézenc“ předložená Francií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 180, 21.6.2012, s. 22.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

FRANCIE

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (CHOP)


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 423/2013

ze dne 7. května 2013

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stornoway Black Pudding (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012. Uvedeným nařízením se zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

Žádost o zápis názvu „Stornoway Black Pudding“ do rejstříku předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 169, 15.6.2012, s. 25.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Stornoway Black Pudding (CHZO)


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 424/2013

ze dne 7. května 2013,

kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Ptujski lük (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Slovinska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Ptujski lük“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1362/2011 (2).

(2)

Žádost se týká změny popisu produktu a zvláštních pravidel pro balení.

(3)

Komise přezkoumala danou změnu a dospěla k závěru, že je odůvodněná. Jelikož se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, může ji Komise schválit bez postupu uvedeného v článcích 50 až 52 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného zeměpisného označení „Ptujski lük“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný jednotný dokument obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 21.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného zeměpisného označení „Ptujski lük“ se schvaluje tato změna:

Zrušuje se tato věta v popisu výrobku: „Každá cibule váží alespoň 70 g“.

Popis produktu v současnosti obsahuje zjevný nesoulad vzhledem k tomu, že není možné, aby cibule splňovaly obě uvedená kritéria, tj. aby průměr příčného řezu cibulí činil alespoň 40 mm a současně byla minimální hmotnost alespoň 70 g.

Ve zvláštních pravidlech pro balení se zrušují tato slova v závorkách: „(max. 2 kg)“.

Hmotnost balení konečného produktu se přizpůsobuje poptávce, a nemá proto smysl ji omezovat. Požadavky spotřebitelů a obchodníků ukázaly, že balení o hmotnosti vyšší než 2 kg je ekonomicky výhodnější.


PŘÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1)

PTUJSKI LÜK

č. ES: SI-PGI-0105-01033 – 20. 8. 2008

CHZO (X) CHOP ( )

1.   Název

„Ptujski lük“

2.   Členský stát nebo třetí země

Slovinsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Ptujski lük“ (Allium cepa L.) je cibule odrůdy Ptujska rdeča. Má srdcovitě zploštělý tvar. Průměr příčného řezu cibulí v nejširším místě činí alespoň 40 mm. Její krček je úzký, tenký a uzavřený. Výška každé cibule měřená od jejího kruhového základu k uzavřenému krčku musí být o 10–50 % menší než průměr její nejširší části.

Suchá vnější slupka je červenohnědá až světlečervená. Dužnina je bílá s namodralým nebo fialovým odstínem a výrazněji fialovým okrajem.

„Ptujski lük“ má obvykle mírně štiplavou chuť a vydává silný cibulový pach.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti

Cibule uvedené na trh pod názvem „Ptujski lük“ musí být vypěstovány ve vymezené zeměpisné oblasti.

Semena nebo sazenice této cibule musí být vyprodukovány ve vymezené zeměpisné oblasti nebo být zakoupeny od pěstitelů semen, kteří mohou prokázat, že provádí udržovací šlechtění odrůdy Ptujska rdeča.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

„Ptujski lük“ se prodává v tradičních věncích (žitná sláma, šest nebo dvanáct cibulí stejné velikosti a barvy, bez použití provázku, drátu nebo podobného materiálu) v malých baleních a samostatně.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Cibule, které vyhovují podmínkám stanoveným ve specifikaci, nesou označení „Ptujski lük“ a jsou na nich uvedena slova „chráněné zeměpisné označení“ a vnitrostátní symbol jakosti.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast, kde se cibule pěstuje, je historicky určena a zahrnuje Ptujsko Polje. Je to planina ohraničená městem Ptuj, řekou Drávou, předhůřím Slovenske Gorice a osadami Mihovci a Velika Nedelja.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Ptujsko Polje je součástí rovinatého přírodního regionu, v němž se půda vyvíjela na střídajícím se vrstvení písku a štěrku. Půda je mělká s vysokým obsahem písčitých částic a kamenů. Vzhledem ke kontinentálnímu podnebí s jarními srážkami a horkým a poměrně suchým létem mají tyto půdy často tendenci vysušovat se. Pokud jde o genezi půdy, každá z dvou půdních vrstev má dva půdní systémy. Na štěrku a písku je aluviální půda na holocenní terase a hnědozemě na pleistocenní terase, zatímco na jílovité a písčitojílovité vrstvě jsou hnědé pseudogleje a antrosoly.

Aluviální půdy jsou mladé a pedologicky nevyvinuté. Mají jemnou písčitou strukturu a obsahují velmi málo jílovitých částic. Jsou propustné a rozplývavé. Jemný písek dosahuje do hloubky 100 cm; štěrk pouze zřídka dosahuje na povrch. V místech odtoku vody se nachází orná půda, která poskytuje příznivé podmínky k pěstování, především tam, kde je chráněna před povodněmi.

Hlavním druhem půdy na planině Ptujsko Polje je hnědozemě. Z hlediska soběstačnosti je strategicky významná pro produkci potravin. To umožňují kvalita půdy a rovnost terénu. Půdy mají střední hloubku, střední obsah humusu, jsou propustné a mají lehkou strukturu. Převládá orná půda.

Hnědozemní půdy s hlubokými jílovitopísčitými vrstvami se nacházejí v předhůří Slovenske Gorice a v údolí Pesnica a jejich hlavní složkou je jíl. Jsou hlubší, mají jemnější strukturu a jsou méně propustné. Je to oblast s intenzivním pěstováním polních plodin, trávy a chmelu.

Antrosoly se nacházejí v údolí řeky Pesnica, v místě, kde vtéká do Ptujsko Polje. U většiny půdy proběhla meliorace (pokud jde o odvodnění a zemědělské využití). Fyzické a chemické vlastnosti půd se změnily. Díky hloubkové orbě se půdy provzdušnily a zpropustnily a používání hnojiv přispělo ke zvýšení jejich pH a tím k odstranění jejich kyselosti. Na těchto půdách převládá intenzivní pěstování plodin.

Ze zeměpisného hlediska Dravsko-Ptujsko Polje tvoří část dolnopanonského regionu Slovinska. Podnebí v této zeměpisné oblasti lze popsat jako velmi výrazně kontinentální. Srážky nejsou na tomto území příliš vydatné, jejich roční průměr v období 1961–2000 činil přibližně 950 mm. Nejvíce dešťových srážek (obvykle více než 100 mm za měsíc) spadne v okolí Ptuje v červnu, červenci a srpnu a nejsuššími měsíci jsou březen, duben a květen (pouze 60–85 mm za měsíc).

„Ptujski lük“ se musí sklízet ručně. Tím se zajišťuje jeho vysoká jakost. Další zvláštností produktu „Ptujski lük“ je to, že jednotlivé cibule se splétají do tradičních věnců, které tvoří šest nebo dvanáct cibulí stejné velikosti a barvy.

5.2.   Specifičnost produktu

Cibule „Ptujski lük“ se vyznačuje svojí trvanlivostí a vynikajícími vlastnostmi při vaření, kdy se rychle rozpadává, ale přesto si zachovává svou charakteristickou chuť. Mezi další charakteristické rysy cibule „Ptujski lük“ patří její srdcovitý až zploštělý tvar, načervenalá barva slupky a dužniny a její mírně štiplavá chuť.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Souvislost mezi produktem „Ptujski lük“ a oblastí je založena na pověsti, kterou získal v průběhu mnoha let, a na dlouhodobém tradičním způsobu pěstování. „Ptujski lük“ je místní název pro cibuli, která se pěstuje na planině Ptujsko Polje více než 200 let. Oblast pěstování cibule (lüka) se už od nepaměti nazývá „zemí pěstování cibule“ (lükarija). Anton Ingolič, který žil a pracoval v okolí, napsal, že pěstování cibule začalo v Dornavě, v srdci země pěstování cibule, a rozšířilo se z tohoto místa po celé oblasti Ptujsko Polje. Všichni pěstitelé, zejména malí a střední zemědělci, v Dornavě a v celé oblasti Ptujsko Polje se věnují pěstování cibule.

Kvůli množství srážek se střídání obilovin stalo v oblasti Ptujsko Polje hlavní formou zemědělské činnosti. Pěstování cibule je ideální i pro začlenění do tohoto systému střídání plodin. Cibule nepotřebuje k růstu vysokou teplotu. Jelikož písčité půdy se rychle vysoušejí a zahřívají, mohou se semena a sazenice vysadit velmi brzy, v období, kdy dny jsou ještě krátké. Během tohoto období se vyvíjí silný kořenový systém cibule a poté během jarního deště nabere cibule na objemu. Následuje horké a suché léto, které je nezbytné pro rozvinutí charakteristického aromatu (chutě), a zejména pro důkladné sušení cibule. Cibule se proto na začátku nechává sušit na poli. Poslední fáze sušení probíhá v zařízení pěstitelů. Vzhledem k tomu, že zemědělství, zejména pěstování obilovin (včetně žita), se v této zeměpisné oblasti dobře rozvíjí už odedávna, rozšířila se i známá tradice splétání cibulí do věnců z žitné slámy (copy).

Suché počasí během dozrávání a mělké písčité půdy chudé na živiny jsou příčinou toho, že cibule mají akcentovanější štiplavou chuť.

Různá stádia a způsob pěstování cibule se odrážejí v lokálním bohatství postupů, zvyků, přísloví, pořekadel a tradičních jídel, které se v průběhu let rozvíjelo a přetrvalo dodnes, ale i v architektonických znacích domů, které musely mít přístřešky na sušení cibule. Tyto postupy se nadále používají a udržují jako součást každodenního života lidí (především stále velmi oblíbená jídla, sušení cibule ve dvorech pod přístřešky a splétání cibulí do věnců) i v souvislosti s turistickými akcemi.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006) (2)

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/PTUJSKI_LUK_01.pdf


(1)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

(2)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 425/2013

ze dne 7. května 2013,

kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pesca di Leonforte (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změn specifikace chráněného zeměpisného označení „Pesca di Leonforte“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 622/2010 (2).

(2)

Cílem žádosti je změnit specifikaci odstraněním maximálního obsahu pevných rozpustných látek z popisu produktu a úpravou seznamu povolených podnoží a vzdálenosti výsadby u pěstitelských tvarů v metodě produkce.

(3)

Komise danou změnu přezkoumala a dospěla k závěru, že je odůvodněná. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu malého rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, může ji Komise schválit, aniž by použila postup podle článků 50 až 52 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného zeměpisného označení „Pesca di Leonforte“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotný dokument obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 182, 16.7.2010, s. 1.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného označení původu „Pesca di Leonforte“ se schvalují tyto změny:

Popis produktu: Považuje se za vhodné uvést pouze minimální obsah pevných rozpustných látek, neboť tak nedojde k vyřazení broskví s hodnotami vyššími než 13 stupňů Brix. Jedná se o změnu k lepšímu, díky níž bude ve srovnání s předchozím ustanovením možné použít označení „Pesca di Leonforte“ i na plody s vyšším obsahem cukrů.

Způsob produkce: Seznam povolených podnoží byl upraven tak, že zahrnuje jak generativně množené semenáče tak vegetativně množené podnože broskvoní (samotného druhu broskvoň) i křížence rodu Prunus (mezidruhoví kříženci), u nichž byla vyzkoušena kompatibilita s ekotypy a přizpůsobení místním přírodním podmínkám. Zkoušení těchto podnoží musí probíhat výhradně v oblasti vymezené ve specifikaci. Ve stejném článku se mění vzdálenost výsadby u pěstitelských tvarů s kotlovitou nebo dutou korunou, což více vyhovuje pěstitelům a v některých sadech v oblasti produkce se takto pěstované stromy již vyskytují. V důsledku výše popsaných skutečností se zvyšuje maximální produkce na hektar na 25 tun, aniž by docházelo ke změnám v hustotě výsadby.


PŘÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1)

PESCA DI LEONFORTE

č. ES: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název

Název: „Pesca di Leonforte“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6.

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Chráněné zeměpisné označení „Pesca di Leonforte“ je výsledkem pěstování dvou místních ekotypů broskví, Bianco di Leonforte a Giallone di Leonforte, které nejsou zapsány ve vnitrostátním katalogu odrůd.

Při prodeji spotřebiteli musí mít „Pesca di Leonforte“ CHZO, následující vlastnosti: čerstvý a neporušený vzhled, musí být zdravá beze stop hniloby a beze změn, které by znemožňovaly její požití. Kromě toho musí být čistá, tj. bez cizích a viditelných látek, bez cizopasníků v jakémkoli stadiu vývoje, bez cizích pachů nebo chutí.

Hodnota pevnosti dužiny měřená objímkou penetrometru o průměru 8 mm musí být minimálně 4,5 kg/cm2 u ekotypu Giallone di Leonforte a minimálně 3,5 kg/cm2 u ekotypu Bianco di Leonforte; obsah pevných rozpustných látek musí být nejméně 11 stupňů Brix a hmotnost plodů mezi 100 a 350 gramy. Tvar plodů musí být kulovitý s asymetrickými polovinami. U ekotypu Bianco di Leonforte je dužina bílá, slupka je bílá s červeným proužkováním, které není vždy patrné, u ekotypu Giallone di Leonforte je dužina žlutá, slupka je žlutá s červeným proužkováním, které není vždy patrné. Dužina musí přiléhat k pecce.

CHZO „Pesca di Leonforte“ může být uznáno jen u broskví kategorie Extra a I.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Je povinné používání pergamenového sáčku zajišťujícího mechanickou ochranu před patogenními činidly, která se provádí ve fázi, kdy plod dosáhne rozměrů ořechu, v každém případě však ne později než v červenci. Sklizeň probíhá od první dekády září do první dekády listopadu. Plody se musí sklízet ručně a je třeba se vyhnout manipulaci se sklizenými plody v nejteplejších hodinách dne a jejich přímému vystavení slunci. Je třeba věnovat zvláštní péči oddělování plodu od větve, které musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození stopky. Kromě toho musí být odstraněn kovový drát, kterým jsou uzavírány pergamenové sáčky, aby nedošlo k poškození plodů.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Balení CHZO „Pesca di Leonforte“ se musí provádět v oblasti produkce, aby při přepravě a přílišné manipulaci nedošlo ke znečištění a rozmačkání plodů a následnému napadení různými plísněmi a patogeny, které by ohrozily jakostní vlastnosti produktu.

Plody CHZO „Pesca di Leonforte“ se musí prodávat v kartonových nebo dřevěných bedničkách či krabicích nebo v košících různé velikosti o objemu 0,5 až 6 kg. Každé balení musí obsahovat plody téže odrůdy, kategorie, velikosti a stupně zralosti. Vyžaduje se jednotné zbarvení podle ekotypu. Plody musí být rozloženy pouze v jedné vrstvě a vzájemně od sebe odděleny ochranným materiálem. Ochranný a ozdobný materiál musí být nový, bez pachu a nezávadný, kromě toho je třeba, aby se produkt nedostal do kontaktu s tiskařskými nebo razítkovými barvami či klihem. V obalech také nesmí být žádné cizí těleso.

Každé balení musí být zapečetěno tak, aby jeho otevření způsobilo zlomení pečeti takovým způsobem, aby nebylo možno změnit obsah ve fázích následujících po balení.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Na etiketě musí být uvedeno logo označení a grafický symbol Unie.

Je zakázáno přidávat jakékoli jiné označení, které není výslovně stanoveno. Je však dovoleno použití označení, která odkazují na soukromé značky, pokud taková označení nemají pochvalný charakter nebo nejsou s to uvést spotřebitele v omyl.

Logo označení se skládá z oválu, uvnitř kterého je znázorněn Granfonte, monument, jenž je symbolem obce Leonforte, přes který je v popředí umístěna broskev zabalená v sáčku. Uvnitř, v horní střední části oválu, je umístěn nápis „Pesca di Leonforte“, v dolní části uprostřed je zkratka „I.G.P.“ (CHZO). Kresba je ohraničena výraznou zelenou čarou, pozadí je bleděžluté, Granfonte má zelenou barvu, stejně tak nápis „Pesca di Leonforte“ a „I.G.P.“, broskev je žlutooranžová se zeleným lístkem, sáček je bílý se šedivými stíny a s černou linkou, která ohraničuje okraje sáčku, a nakonec s černou linkou, která představuje uzávěr sáčku.

Image

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce CHZO „Pesca di Leonforte“ zahrnuje obce Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro a Agira v provincii Enna.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Oblast pěstování CHZO „Pesca di Leonforte“ je ze zeměpisného hlediska umístěna v „srdci“ Sicílie. Půda je aluviálního typu, středně těžká, jedná se o půdu hlubokou, jílovitou a bohatou na organické látky. Podnebí je středozemní a jsou pro ně typická dlouhá a velmi suchá léta a mírné a deštivé zimy. Deště se soustředí do období od října do března. Kromě toho se v této vymezené oblasti vyvinula mezi zemědělci praxe uzavírání plodů na stromě do sáčků, což zaručuje ochranu před patogenními činidly a umožňuje zdárný průběh zrání vzhledem k době sklizně.

5.2.   Specifičnost produktu

Pevnost, pozdní zrání a tradice uzavírání do sáčků odlišují CHZO „Pesca di Leonforte“ od ostatních produktů ve stejné kategorii zboží.

Tyto vlastnosti umožňují uvádění produktu na trh v době, kdy ostatní produkty ze stejné kategorie zboží již nejsou k dispozici. Sklizeň totiž probíhá od první dekády září až do první dekády listopadu. Již několik desetiletí je zvláštností CHZO „Pesca di Leonforte“ uzavírání plodů na stromě do sáčků, což je způsob boje proti vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata). Tento způsob začal časem představovat jeden z nejdůležitějších aspektů produkce a umožnil větší odolnost proti opadávání plodů, neboť ty jsou chráněny sáčkem ze stříbrného pergamenového papíru odolného proti dešti.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Žádost o uznání CHZO „Pesca di Leonforte“ je odůvodněna pověstí a proslulostí produktu známého pro své jakostní vlastnosti, jako je pevnost a pozdní zrání s následnou přítomností na trhu v období, kdy broskve již téměř nejsou k dostání. Nejdůležitější je práce pěstitele broskví, který se stal manažerem své vlastní produkce, neboť pochopil, že má v rukou jedinečný produkt. Často do procesu uzavírání plodů do sáčků zapojuje svou rodinu, která v tomto období tvrdě pracuje dnem i nocí. Prodej broskví zajistil takový výnos, že se zlepšily životní podmínky pracovníků v této oblasti.

Již přibližně dvacet let vyvolává produkt „Pesca di Leonforte“ značnou hospodářskou pozornost nejen v oblasti produkce, ale i na území sousedních obcí u příležitosti každoroční slavnosti „Sagra“, která se koná první neděli v říjnu v historickém centru městečka postaveného knížetem Nicolem Placidem Brancifortim v 17. století. Tato událost, při níž dochází k propagaci a zhodnocení produktu, byla vytvořena tehdejší obecní radou v roce 1982, aby podněcovala rozvoj pěstování peckovin a seznamovala obyvatele ostrova se zvláštnostmi jedinečného produktu. Slavnost, která se zrodila jako „Sagra della pesca di Leonforte“, znamená již od doby svých počátků okamžik propagace tohoto pozdního produktu.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (2))

Tento správní orgán zahájil vnitrostátní řízení o námitce tím, že zveřejnil návrh změny CHZO „Pesca di Leonforte“ v Úředním věstníku Italské republiky č. 106 ze dne 8. května 2012. Upravené znění specifikace produkce je k dispozici na internetové adrese:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

(2)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2013

ze dne 8. května 2013,

kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, pokud jde o prováděcí pravidla pro přímé platby v Chorvatsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle očekávání přistoupí dne 1. července 2013 Chorvatsko k Evropské unii.

(2)

Podle oddílu 4.III přílohy V aktu o přistoupení je náhrada přímé platby poskytované zemědělcům v Chorvatsku pro kalendářní rok 2013 podmíněna tím, že Chorvatsko ještě před přistoupením uplatňuje pravidla shodná s pravidly pro přímé platby stanovenými v příslušných nařízeních Rady a Komise. Chorvatsko se rozhodlo, že po přistoupení bude používat režim jednotné platby. Rok 2013 tak bude prvním rokem provádění tohoto režimu v Chorvatsku v souladu s hlavou III kapitolou 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (1).

(3)

Ustanovení o srážce při prodeji platebních nároků by měla být v Chorvatsku stejná jako ta, která uplatňují ostatních členské státy s regionalizovaným režimem jednotné platby.

(4)

V souladu s čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 ve spojení s čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), mohou nové členské státy uplatňující režim jednotné platby používat vnitrostátní rezervu k přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v případě, že zemědělci investovali do odvětví podléhajících plnému nebo částečnému začlenění vázané podpory do režimu jednotné platby. Referenční období, které se pro takové investice bere v úvahu, se vztahuje na rok začlenění příslušného odvětví, o kterém rozhodl členský stát. Totéž ustanovení o investicích by se mělo vztahovat na Chorvatsko, neboť Chorvatsko provádí spojené podpory v určitých odvětvích, která podléhají začlenění do odděleného režimu jednotných plateb. Je proto vhodné stanovit lhůtu, do které je třeba ukončit investice v Chorvatsku, aby mohly být vzaty v úvahu pro účely čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1120/2009.

(5)

Kapitola 2 nařízení (ES) č. 1120/2009 stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby v nových členských státech, které používají režim jednotné platby na plochu. Uvedená kapitola by se měla rovněž vztahovat na Chorvatsko, neboť se rozhodlo od data přistoupení používat režim jednotné platby.

(6)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení (3), definuje regiony způsobilé pro obdržení prémií za chov koz a příloha V vyčísluje průměrnou dojivost podle článku 63 uvedeného nařízení. Dopisem ze dne 14. září 2012 sdělilo Chorvatsko Komisi příslušné informace, které musí být doplněny do těchto příloh.

(7)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (4), určuje, jakým způsobem se stanoví referenční poměr pro zachování půdy využívané jako stálé pastviny na úrovni členského státu pro účely čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu přistoupení Chorvatska.

(8)

Podle čl. 57a nařízení (ES) č. 73/2009 má Chorvatsko vytvořit zvláštní vnitrostátní rezervu na odminování, z níž budou přiděleny platební nároky na odminovanou oblast. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1122/2009, které se týkají identifikace a evidence platebních nároků, jakož i ta, která se týkají žádostí o přiznání platebních nároků, by se měla vztahovat rovněž na platební nároky na odminované oblasti.

(9)

Nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009 a (ES) č. 1122/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Úprava nařízení (ES) č. 1120/2009

Nařízení (ES) č. 1120/2009 se mění takto:

1)

V čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se procenta snížení stanovená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku použijí poté, co se od hodnoty platebních nároků odečte franšíza rovná jednotkové hodnotě vypočtené v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009.“

2)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   V případě Chorvatska se odstavec 1 použije obdobně, pokud jde o investice v odvětvích podléhajících začlenění do režimu jednotné platby, které Chorvatsko používá od roku 2013. V úvahu se berou pouze investice dokončené před 1. lednem 2013.“

3)

Nadpis hlavy III kapitoly 2 se nahrazuje tímto:

4)

V článku 28 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Nestanoví-li tato kapitola jinak, toto nařízení se vztahuje na nové členské státy, které používaly režim jednotné platby na plochu, a na Chorvatsko.“

Článek 2

Úprava nařízení (ES) č. 1121/2009

Nařízení (ES) č. 1121/2009 se mění takto:

1)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

PLOCHY, NA KTERÉ SE POSKYTUJE PRÉMIE NA KOZY

1.

Bulharsko: celá země.

2.

Chorvatsko: celá země.

3.

Kypr: celá země.

4.

Portugalsko: celá země s výjimkou Azorských ostrovů.

5.

Slovinsko: celá země.

6.

Slovensko: všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999.“

2)

Do přílohy V se za „Francii“ vkládá nový řádek:

„Chorvatsko

5 571“

Článek 3

Úprava nařízení (ES) č. 1122/2009

Nařízení (ES) č. 1122/2009 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec 7a, který zní:

„7a.   Referenční poměr pro Chorvatsko se stanoví takto:

a)

půda užívaná jako stálé pastviny je půda ohlášená zemědělci jako stálé pastviny v roce 2013 v souladu s čl. 13 odst. 8 tohoto nařízení.

Odečte se půda, která byla v roce 2013 využívána jako stálé pastviny a která byla zalesněna v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 73/2009;

b)

celková zemědělská plocha je celková zemědělská plocha ohlášená zemědělci v roce 2013.“

2)

V čl. 7 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

druh nároku, zejména zvláštní nároky podle článku 44 nařízení (ES) č. 73/2009, platební nároky ze zvláštní vnitrostátní rezervy na odminování v Chorvatsku podle čl. 57a odst. 10 nařízení (ES) č. 73/2009, nároky přiznané v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 73/2009 a nároky, na které se vztahuje odchylka stanovená v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009;“.

3)

V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žádosti o přiznání nebo případně zvýšení platebních nároků v rámci režimu jednotné platby se podávají do dne stanoveného členskými státy, avšak nejpozději do 15. května v prvním roce provádění režimu jednotné platby, začlenění vázané podpory, uplatnění článků 46, 47 a 48 nařízení (ES) č. 73/2009 nebo v letech uplatnění článků 41, 57, 57a nebo čl. 68 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však mohou stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. červen.“

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 427/2013

ze dne 8. května 2013

o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení selenomethioninu, organické sloučeniny selenu, ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 15. června 2012 (2) k závěru, že selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může být považováno za účinný zdroj selenu pro všechny druhy zvířat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Úřad ve výše uvedeném stanovisku znovu zopakoval doporučení ze svého stanoviska ze dne 15. března 2011 (3) omezit z důvodů bezpečnosti spotřebitele maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem, organické sloučeniny selenu, na 0,2 mg Se/kg kompletního krmiva. Kvasinky obohacené selenem jsou již povoleny nařízeními Komise (ES) č. 1750/2006 (4), (ES) č. 634/2007 (5) a (ES) č. 900/2009 (6). Tato povolení by proto měla být změněna v souladu s přílohou tohoto nařízení. Jestliže jsou do krmiva přidávány i anorganické sloučeniny selenu, nemělo by přidané množství organického selenu překročit 0,2 mg na kg kompletního krmiva.

(7)

Vzhledem k tomu, že další používání kvasinek obohacených selenem jako doplňkové látky v množství vyšším než 0,20 mg Se/kg kompletního krmiva může představovat riziko pro lidské zdraví, měly by být všechny krmné suroviny a krmné směsi s vyšším obsahem kvasinek obohacených selenem postupně vyřazeny. Z praktických důvodů by však mělo být povoleno omezené přechodné období, aby se zúčastněné strany mohly na plnění nových požadavků připravit.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Ve sloupci 9 přílohy nařízení (ES) č. 1750/2006 se text v řádku „3b8.10“ nahrazuje tímto:

„1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Maximální přidané množství organického selenu: 0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.“

Článek 3

Ve sloupci 9 přílohy nařízení (ES) č. 634/2007 se text v řádku „3b8.11“ nahrazuje tímto:

„1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Maximální přidané množství organického selenu: 0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.“

Článek 4

Ve sloupci 9 přílohy nařízení (ES) č. 900/2009 se text v řádku „3b8.12“ nahrazuje tímto:

„1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Maximální přidané množství organického selenu: 0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.“

Článek 5

Výroba krmiv obsahujících kvasinky obohacené selenem podle stávajících maximálních obsahů stanovených v nařízeních (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009 musí být uvedena do souladu s novými maximálními obsahy co nejdříve a nejpozději do 28. července 2013. Krmiva obsahující kvasinky obohacené selenem podle stávajících maximálních obsahů stanovených v nařízeních (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009 lze používat do vyčerpání zásob.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2778.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2110.

(4)  Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 9.

(5)  Úř. věst. L 146, 8.6.2007, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 12.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální obsah prvku (Se) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b813

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

(inaktivované kvasinky obohacené selenem)

 

Charakteristika doplňkové látky

Přípravek z organického selenu:

 

Obsah selenu: 1 000 až 2 650 mg Se/kg

 

Organický selen > 98 % celkového selenu

 

Selenomethionin > 70 % celkového selenu

 

Charakteristika účinné látky

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

 

Analytická metoda  (1)

 

Pro stanovení selenomethioninu v doplňkové látce:

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HPLC-ICPMS) po trojnásobném proteolytickém rozkladu.

 

Pro stanovení celkového selenu v doplňkové látce:

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPMS) po mikrovlnném rozkladu pomocí HNO3/H2O2.

 

Pro stanovení celkového selenu v prefixech a krmivu:

Atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu pomocí HNO3/H2O2 (EN 16159:2012).

Všechny druhy

 

0,50 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

3.

Maximální přidané množství organického selenu:

0,20 mg Se/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

29. května 2023


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 428/2013

ze dne 8. května 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (dále jen „nařízení o interoperabilitě“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (2), odkazuje na různá ustanovení týkající se předkládání, přijímání a distribuce letových plánů, jakož i na změny klíčových položek letového plánu v předletové fázi, které stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Od doby, kdy bylo přijato nařízení (ES) č. 1033/2006 a nařízení Komise (EU) č. 929/2010 ze dne 18. října 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (3), organizace ICAO tato ustanovení změnila.

(2)

Odkazy v nařízení (ES) č. 1033/2006 by měly být aktualizovány, aby byly dodrženy mezinárodní právní závazky členských států a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem.

(3)

Konečná ustanovení ICAO týkající se letového plánu na rok 2012 byla schválena a měla se použít ode dne 15. listopadu 2012. V důsledku této skutečnosti by se toto nařízení mělo použít ode dne 15. listopadu 2012. Vzhledem k tomu, že uvedená ustanovení ICAO byla zveřejněna až dne 30. prosince 2012, nemohl na ně být učiněn odkaz v době před 15. listopadem 2012. Proto by se toto nařízení mělo použít se zpětnou působností.

(4)

Nařízení (ES) č. 1033/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Znění přílohy nařízení (ES) č. 1033/2006 se nahrazuje tímto:

Ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1

1.

Hlava 3 oddíl 3.3 (Letové plány) přílohy č. 2 Úmluvy ICAO – Pravidla létání (desáté vydání z července 2005 včetně všech změn až do změny č. 42).

2.

Hlava 4 oddíl 4.4 (Letový plán) a hlava 11 oddíl 11.4.2.2 (Zprávy o pohybu letadel) dokumentu č. 4444 Úmluvy ICAO „Postupy pro letové navigační služby – uspořádání letového povozu“ (patnácté vydání z roku 2007 včetně všech změn až do změny č. 4).

3.

Hlava 2 (Letové plány) a hlava 6 oddíl 6.12.3 (Vypočítané časy přeletu hranic) regionálních doplňkových postupů, dokument č. 7030 „Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy“ (páté vydání z roku 2008 včetně všech změn až do změny č. 7).“

Článek 2

Nařízení (EU) č. 929/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. listopadu 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 46.

(3)  Úř. věst. L 273, 19.10.2010, s. 4.


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 429/2013

ze dne 8. května 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

25,2

MA

61,1

TN

100,4

TR

114,4

ZZ

75,3

0707 00 05

AL

55,3

TR

130,4

ZZ

92,9

0709 93 10

AL

78,9

TR

138,8

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

45,2

IL

66,3

MA

52,1

TR

72,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

98,8

ZA

103,5

ZZ

101,2

0808 10 80

AR

122,9

BR

88,9

CL

122,2

CN

88,0

MK

30,3

NZ

151,1

US

206,7

ZA

111,4

ZZ

115,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/26


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/20/2013

ze dne 24. dubna 2013

o jmenování vedoucího velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

(2013/216/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výměnou dopisů mezi generálním tajemníkem, vysokým představitelem a generálním tajemníkem NATO ze dne 28. září 2004 a ze dne 8. října 2004 souhlasila Severoatlantická rada s tím, aby byl náčelník štábu velitelství společných sil v Neapoli k dispozici jako vedoucí velitelské složky EU v Neapoli.

(2)

Podle článku 6 společné akce 2004/570/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k vykonávání politického a strategického řízení vojenské operace EU.

(3)

Dne 15. června 2010 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí BiH/16/2010 (2) o jmenování generálporučíka Leandra DE VICENTIHO vedoucím velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

(4)

Velitel operace EU doporučil, aby byl vedoucím velitelské složky EU v Neapoli jmenován náčelník štábu velitelství společných sil v Neapoli generál Leonardo DI MARCO, který nahradí generálporučíka Leandra DE VICENTIHO.

(5)

Vojenský výbor EU toto doporučení podpořil.

(6)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu.

(7)

Evropská rada na zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 přijala prohlášení, které uvádí, že opatření „Berlín plus“ a jejich provádění se bude vztahovat pouze na ty členské státy EU, které jsou zároveň buď členy NATO, nebo stranami „Partnerství pro mír“, a které tudíž uzavřely dvoustranné bezpečnostní dohody s NATO,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vedoucím velitelské složky EU v Neapoli pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině je od 28. dubna 2013 jmenován generál Leonardo DI MARCO.

Článek 2

Rozhodnutí BiH/16/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 28. dubna 2013.

V Bruselu dne 24. dubna 2013.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 155, 22.6.2010, s. 33.


Opravy

9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/27


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

( Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 23. dubna 2013 )

Strana 2, příloha II, bod A „Osoby“ má znít takto:

„A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

) (Bašár Asád)

datum narození: 11. září 1965;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D1903

Prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům.

23.5.2011

2.

Mahir (

Image

) (také znám jako Maher) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 8. prosince 1967;

diplomatický pas č. 4138

Velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bašára Asáda; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (také znám jako Mamlouk)

datum narození: 19. února 1946;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel ředitelství všeobecné zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (také znám jako Atef, Atif) Najib (

Image

) (také znám jako Najeeb)

 

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará; bratranec prezidenta Bašára Asáda; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (také znám jako Hafez Makhlouf)

datum narození: 2. dubna 1971;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 2246

Plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení ředitelství všeobecné zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bašára Asáda; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 10. července 1969;

místo narození: Damašek;

pas č. 454224

Syrský podnikatel; bratranec prezidenta Bašára Asáda; ovládá investiční fondy Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel a Souruh Company a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky a podporu.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. D0005788

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel) Hassan (

Image

)

 

Velitel zpravodajské služby syrského letectva; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

datum narození: 3. května 1953;

místo narození: Dará;

diplomatický pas č. D000000887

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 18. června 1962;

místo narození: Kerdala;

pas č. 88238

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 1. března 1961;

místo narození: Latákie;

pasy č. 86449 a č. 842781

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

datum narození: 15. ledna 1950;

místo narození: Al-Madehleh, Tartous

Zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (také znám jako Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

datum narození: 20. července 1941;

místo narození: Damašek

Ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

Podle zpráv zahynul v důsledku bombového útoku dne 18. července 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar’ (

Image

) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

datum narození: 10. prosince 1938

Viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (také znám jako Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image

,

Image

)

datum narození: 10. dubna 1937 (nebo 20. května 1937);

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. 0002250;

pas č. 000129200

Asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

datum narození: 20. května 1966;

pas č. 002954347

Syrský podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; spolupracovník Mahera al-Assada, spravuje část jeho finančních a hospodářských zájmů a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (také znám jako Eyad) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N001820740

Bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (také znám jako Al Hasan)

 

Poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenské zásahy proti pokojným demonstrantům.

Zahynul při bombovém útoku dne 18. července 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (také znám jako Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N002848852

Generální ředitel společnosti Syriatel, která prostřednictvím licenční smlouvy odvádí 50 % svých zisků syrské vládě.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (také znám jako Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Dhu al-Himma Shalish)

rok narození: 1951 nebo 1946 nebo 1956;

místo narození: Kerdaha

Velitel prezidentovy tělesné stráže, podílí se na násilí vůči demonstrantům; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asáda.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Riyad Shalish)

 

Ředitel společnosti Military Housing Establishment; poskytuje režimu finanční prostředky; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asáda.

23.6.2011

25.

Brigádní velitel Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (také znám jako Jaafari, Ja'fari, Aziz; také znám jako Jafari, Ali; také znám jako Jafari, Mohammad Ali; také znám jako Ja'fari, Mohammad Ali; také znám jako Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

datum narození: 1. září 1957;

místo narození: Yazd, Írán

Vrchní velitel jednotek íránské revoluční gardy zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

26.

Generálmajor Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (také znám jako Qasim Soleimany)

 

Velitel jednotek íránské revoluční gardy, IRGC al-Kuds, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (také znám jako Taeb, Hassan; také znám jako Taeb, Hosein; také znám jako Taeb, Hossein; také znám jako Taeb, Hussayn; také znám jako Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

rok narození: 1963;

místo narození: Teherán, Írán

Zástupce velitele pro zpravodajskou činnost jednotek íránské revoluční gardy, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (také znám jako Khaled) Qaddur (

Image

) (také znám jako Qadour, Qaddour)

 

Obchodní partner Mahera Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (také znám jako Ri'af Al-Quwatli, také znám jako Raeef Al-Kouatly)

 

Obchodní parner Mahera Al-Assada pověřený správou některých z jeho obchodních zájmů; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (také znám jako Muflih)

 

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Hamá, podílí se na represích vůči demonstrantům.

1.8.2011

31.

Generálmajor Tawfiq (

Image

) (také znám jako Tawfik) Younes (

Image

) (také znám jako Yunes)

 

Velitel oddělení vnitřní bezpečnosti ředitelství pro všeobecné zpravodajství, podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (také znám jako Abu Rami)

datum narození: 19. října 1932;

místo narození: Latákie, Sýrie,

Blízký spolupracovník Bašára Asáda a Mahera Al-Assada a jejich strýc z matčiny strany. Obchodní partner a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufových.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Osoba spojená s Maherem al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. Přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Zástupce Mahera Al-Assada, velitel útvaru vojenské policie 4. armádní divize, která se podílí na represích.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (také znám jako Al-Saleem)

 

Vedoucí kanceláře pro vyzbrojování syrského ministerstva obrany, což je výchozí místo pro veškeré nákupy výzbroje pro syrskou armádu.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

bratranec prezidenta Bašára Asáda; bývalý ředitel společnosti „Nizar Oilfield Supplies“

V úzkém kontaktu z hlavními vládními představiteli. Poskytuje finanční prostředky pro milice „šabíha“ v oblasti Latákie.

23.8.2011

37.

Brigádní generál Rafiq (

Image

) (také znám jako Rafeeq) Shahadah (

Image

) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Velitel odboru 293. syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.

23.8.2011

38.

Brigádní generál Jamea (

Image

) Jamea (

Image

)(také znám jako Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Dayr az-Zor. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Dayr az-Zor a Alboukamalu.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

rok narození: 1935;

místo narození: Allepo

Náměstek ministra, bývalý ministr obrany, zvláštní zmocněnec prezidenta Bašára Asáda.

Podle zpráv zahynul při bombovém útoku dne 18. července 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (také znám jako Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Náměstek regionálního tajemníka arabské socialistické strany Baas od roku 2005, v letech 2000–2005 ředitel pro národní bezpečnost regionální strany Baas. Bývalý guvernér v Hamá (1998–2000). Blízký spojenec prezidenta Bašára Asáda a Mahera Al-Assada. Vůdčí představitel režimu rozhodující o represích vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Odpovídá za zabíjení v Hamá v roce 1980, rovněž byl přizván do Damašku jakožto zvláštní poradce prezidenta Bašára Asáda.

23.8.2011

42.

Brigádní generál Nawful (

Image

) (také znám jako Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (také znám jako Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Idlibu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Idlibu.

23.8.2011

43.

Brigádní velitel Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Poradce prezidenta pro bezpečností záležitosti. Poradce prezidenta pro represe bezpečnostních složek a násilí proti civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

44.

Brigádní generál Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Homsu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu.

23.8.2011

45.

Generálporučík Munir (

Image

) (také znám jako Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (také znám jako Adnuf, Adanof)

rok narození: 1951

Zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

46.

Brigádní generál Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (také znám jako Khaleel)

 

Vedoucí informačního útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Milice „šabíha“ Osoba spojená s Maherem Al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Blízký obchodní spolupracovník Mahera Al-Assada. Známý tím, že finančně podporuje syrský režim.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (také znám jako Fares Shihabi; Fares Chihabi)

syn Ahmada Chehabiho;

datum narození: 7. května 1972

Předseda obchodní a průmyslové komory v Aleppu. Místopředseda správní rady společnosti Cham Holding. Poskytuje syrskému režimu ekonomickou podporu.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (také znám jako Al Akhras)

datum narození: 2. června 1951;

místo narození: Homs, Sýrie;

syrský pas č. 0000092405

Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Zakladatel společnosti Akhras Group (komodity, obchod, zpracování a logistika) a bývalý předseda obchodní komory v Homsu. Má blízké obchodní vztahy s rodinou prezidenta Asáda. Člen správní rady svazu syrských obchodních komor. Poskytl režimu průmyslové a obytné prostory pro zařízení, která slouží k umístění zadržených osob, a logistickou podporu (autobusy a tahače pro tanky).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Prezident společnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rok narození: 1952;

místo narození: Homs, Sýrie

Podporuje finančně represivní složky a parlamentní skupiny vykonávající násilí na civilním obyvatelstvu v Sýrii. Poskytuje nemovitosti (budovy, obchodní domy) pro improvizované zadržování osob. Je finančně napojen na vysoké syrské úředníky.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

datum narození: 1. ledna 1958;

místo narození: Damašek;

pas č. 004415063 s platností do 6.5.2015 (syrský)

Obchodní partner Iahaba Makhloura a Nizara al-Assada (na něž se vztahují sankce od 23.8.2011); společně s Rami Makhlourem vlastní devizovou společnost Al-Diyar lil-Saraafa (také známu jako Diar Electronic Services), která podporuje politiku syrské centrální banky.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: Dará

Adib Mayaleh je odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra syrské centrální banky.

15.5.2012

54.

Generálmajor Jumah (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Velitel zvláštních sil. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

55.

Plukovník Lu’ai (

Image

) (také znám jako Louay) al-Ali (

Image

)

 

Velitel odboru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

56.

Generálporučík Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Zástupce náčelníka generálního štábu pro personál a lidské zdroje. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

57.

Generálporučík Jasim (

Image

) (také znám jako Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (také znám jako Al-Freij)

 

Náčelník generálního štábu. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

58.

Generál Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

rok narození: 1958

Velitel praporu v rámci republikánské gardy. Blízký spolupracovník Mahera Al-Assada a prezidenta Asáda. Podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

59.

Generál Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Velící generál 4. rezervní divize. Poradce Mahera Al-Assada a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za represe namířené proti civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Berri (

Image

)

 

Velitel milicí rodiny Berri. Odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu v Allepu.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

62.

Generálmajor Zuhair (

Image

) (také znám jako Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (také znám jako Ammar) Ismael (

Image

) (také znám jako Ismail)

datum narození: 3. dubna 1973

(nebo kolem tohoto data); místo narození: Damašek

Civilní osoba – velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

65.

Generálmajor Nazih (

Image

)

 

Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (také znám jako Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Velitel praporu v rámci 4. divize. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Generálmajor Wajih (

Image

) (také znám jako Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Velitel 18. obrněné divize. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Homsu.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (také znám jako Al Sabbagh)

datum narození: 24. srpna 1959;

místo narození: Damašek;

adresa: Kasaa, ulice Anwar al Attar, budova al Midani, Damašek;

syrský pas č. 004326765, vydaný 2. listopadu 2008, s platností do listopadu 2014

Právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Podílí se spolu s Bašárem Asádem na financování stavebního projektu v Latákii. Poskytuje režimu finanční podporu.

14.11.2011

69.

Generálporučík Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (logistika a zásobování). Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

70.

Generálmajor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Zástupce velitele zpravodajské služby syrského letectva. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Bushra Shawkat)

datum narození: 24.10.1960

Sestra Bašára Asáda a manželka Asifa Shawkata, zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných složek. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda a další klíčové stoupence syrského režimu má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Asma Fawaz Al Akhras)

datum narození: 11.8.1975;

místo narození: Londýn,

Spojené království; pas č. 707512830, platný do 22.9.2020;

rodné příjmení: Al Akhras

Manželka Bašára Asáda. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Manal Al Ahmad)

datum narození: 2.2.1970;

místo narození: Damašek;

číslo pasu (syrský pas): 0000000914;

rodné příjmení: Al Jadaan

Jako manželka Mahera Al Assada má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (také známa jako Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Anisah Al-Assad)

rok narození: 1934;

rodné příjmení: Makhlouf

Matka prezidenta Bašára Asáda. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a za něho výplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

75.

Generálporučík Fahid (

Image

) (také znám jako Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Náčelník štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

76.

Generálmajor Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (také znám jako Al-Hasan)

 

Zástupce náčelníka štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

77.

Brigádní velitel Khalil (

Image

) (také znám jako Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (také znám jako Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divize. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

78.

Brigádní velitel Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

79.

Brigádní velitel Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (také znám jako Makhlouf)

 

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

80.

Brigádní velitel Nazih (

Image

) (také znám jako Nazeeh) Hassun (

Image

) (také znám jako Hassoun)

 

Zpravodajská služba syrského letectva. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

81.

Kapitán Maan (

Image

) (také znám jako Ma’an ) Jdiid (

Image

) (také znám jako Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Člen prezidentovy tělesné stráže. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (také znám jako Khaled) Al-Taweel (

Image

) (také znám jako Al-Tawil)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (také znám jako Fayyad)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

85.

Brigádní generál Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

) Safi

velitel 154. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

86.

Generálmajor Muhammad (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

velitel 4. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

87.

Generálmajor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

velitel 35. pluku zvláštních sil

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městech Banjas a Dará.

23.1.2012

88.

Brigádní generál Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) Yousef (

Image

) (také znám jako Youssef) Jarad (

Image

) (také znám jako Jarrad)

velitel 132. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dará, při níž byly použity i kulomety a protiletecké zbraně.

23.1.2012

89.

Generálmajor Naim (

Image

) (také znám jako Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

velitel 3. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

90.

Brigádní generál Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

velitel 65. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

91.

Generálmajor Fo'ad (

Image

) (také znám jako Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (také znám jako Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

velitel vojenských operací ve městě Idlib

Na začátku září roku 2011 nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Idlib.

23.1.2012

92.

Generálmajor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

velitel zvláštních sil

Nařídil vojákům posbírat těla demonstrantů a předat je tajné službě muchabarat; je rovněž odpovědný za násilí ve městě Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigádní generál Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (také znám jako Afeef)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací ve městech Homs, Banjas a Idlib

23.1.2012

94.

Brigádní generál Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (také znám jako Maarouf, Ma'ruf)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací v Homsu. Nařídil střelbu do demonstrantů v Homsu.

23.1.2012

95.

Brigádní generál Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

velitel 134. brigády

Při pohřbu demonstrantů, kteří byli zabiti předcházejícího dne, ve městě Talbise nařídil vojákům střílet na obytné budovy a osoby nacházející se na jejich střechách.

23.1.2012

96.

Brigádní generál Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (také znám jako Younes)

velitel 555. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Muadamíja.

23.1.2012

97.

Brigádní generál Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigádní generál Ali (

Image

) Dawwa

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigádní generál Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (také znám jako Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

velitel 106. brigády, prezidentská stráž

Nařídil vojákům, aby zbili demonstranty holemi a poté je zatkli. Odpovědný za represe vůči pokojným demonstrantům ve městě Dúmá.

23.1.2012

100.

Generálmajor Suheil (

Image

) (také znám jako Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

velitel 5. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v provincii Dará.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (také znám jako Wafeeq) Nasser (

Image

)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Suvajda (útvar syrské vojenské zpravodajské služby)

Jakožto vedoucí útvaru syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Suvajda je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Suvajda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) Dibe (

Image

) (také znám jako Dib, Deeb)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství všeobecné bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství všeobecné bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Dará.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (také znám jako Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (také znám jako Al-Khatib, Al-Khateeb)

vedoucí odboru vyšetřování (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí odboru vyšetřování v rámci ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (také znám jako Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

vedoucí operačního odboru (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí operačního odboru ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (také znám jako Naser) Al-Ali (

Image

) (také znám jako brigádní generál Nasr al-Ali)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení. Od dubna 2012 vedoucí místního oddělení ředitelství politické bezpečnosti v Dará (bývalý vedoucí útvaru ve městě Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (také znám jako Al-Halki)

rok narození: 1964;

místo narození: provincie Dará

Předseda vlády a bývalý ministr zdravotnictví. Jako předseda vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al Sha'ar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Shaar) (také znám jako Mohammad Ibrahim Al Chaar)

rok narození: 1956;

místo narození: Allepo

Ministr vnitra. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

rok narození: 1945;

místo narození: Damašek

Ministr financí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (také znám jako Imad Mohammad Dib Khamees)

datum narození: 1. srpna 1961;

místo narození: okolí Damašku

Ministr pro elektrickou energii. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

rok narození: 1954;

místo narození: Tartous

Místopředseda vlády pro služby, ministr pro místní správu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (také znám jako Josef) Suwaid (

Image

) (také znám jako Swaid) (také znám jako Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

rok narození: 1958;

místo narození: Damašek

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

112.

Eng Hussein (

Image

) (také znám jako Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (také znám jako Hussein Mahmud Farzat)

rok narození: 1957;

místo narození: Hamá

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (také znám jako Mansur Fadl Allah Azzam)

rok narození: 1960;

místo narození: provincie Sweida

Ministr pro presidentské záležitosti. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

rok narození: 1964;

místo narození: Damašek

Ministr pro telekomunikace a technologie. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

115.

Generál Ali (

Image

) Habib (

Image

) (také znám jako Habeeb) Mahmoud (

Image

)

rok narození: 1939;

místo narození: Tartous

Bývalý ministr obrany. Spojený se syrským režimem a syrskou armádou a jejich násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

rok narození: 1943;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr spravedlnosti. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

rok narození: 1966;

místo narození: Tartous

Bývalý ministr informací. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

rok narození: 1956;

místo narození: Allepo

Bývalý ministr hospodářství a obchodu. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

rok narození: 1944;

místo narození: al-Bukamal v provincii Deir Ezzor

Bývalý ministr pro ropu a nerostné suroviny. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr průmyslu. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

rok narození: 1964;

místo narození: provincie Allepo

Bývalý ministr školství. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (také znám jako Faysal) Abbas (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: provincie Hamá

Bývalý ministr dopravy. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

rok narození: 1950;

místo narození: Salamíja

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

rok narození: 1956;

místo narození: Hasaka

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (také známa jako Buthaina Shaaban)

rok narození: 1953;

místo narození: Homs, Sýrie

Od července 2008 politická a mediální poradkyně prezidenta a vzhledem k této funkci je spojována s násilnými represemi vůči obyvatelstvu.

26.6.2012

127.

Brigadní generál Sha'afiq (

Image

) (také znám jako Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (také znám jako Massa)

 

Ředitel útvaru 215 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení zadržovaných členů opozice. Zapojený do represí proti civilnímu obyvatelstvu.

24.7.2012

128.

Brigádní generál Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (také znám jako Qaddour, Qaddur)

 

Ředitel útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

129.

Brigádní generál Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Zástupce ředitele útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

130.

Brigádní generál Muhammad (

Image

) (nebo Mohammed) Khallouf (

Image

) (také znám jako Abou Ezzat)

 

Ředitel útvaru 235 zvaného „Palestina“ (Damašek) zpravodajské služby pozemních ozbrojených sil, jenž představuje jádro vojenských represivních složek. Přímo se podílí na represích proti členům opozice. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

131.

Generálmajor Riad (

Image

) (také znám jako Riyad) al-Ahmed (

Image

) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Zástupce ředitele útvaru zpravodajské služby pozemních sil v Latákii. Odpovědný za mučení a vraždy členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

132.

Brigádní generál Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Ředitel útvaru Bab Tuma (Damašek) zpravodajské služby vzdušných sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

133.

Brigádní generál Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Homsu. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Dará (vyslán z Damašku do Dará poté, co v tomto městě vypukly demonstrace). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

135.

Plukovník Suhail (

Image

) (také znám jako Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (také znám jako Al- Abdallah)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

136.

Brigádní generál Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Ředitel útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

137.

Brigádní generál Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (také znám jako Maala, Maale)

 

Ředitel útvaru 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (koncem roku 2011 nahradil brigádního generála Hussama Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

138.

Brigádní generál Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (také znám jako Al-Hamid)

 

Ředitel útvaru 318 (Homs) ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Brigádní generál Hussam (

Image

) (také znám jako Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (také znám jako Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od dubna 2012 ředitel útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Aliho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

140.

Brigádní generál Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Vedoucí útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (také znám jako Basel) Bilal (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (také znám jako Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (také znám jako Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

rok narození: 1957

Ředitel zahraničního útvaru všeobecné zpravodajské služby (útvar 279). Z titulu své funkce je odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích. Přímo se posílí na represích ze strany syrských orgánů proti členům opozice, a zejména je odpovědný za represe proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (také znám jako Kasouha) (také znám jako Ahmed Salem; také znám jako Ahmed Salem Hassan)

datum narození: 1. února 1948

Od počátku 70. let dvacátého století je členem syrských bezpečnostních služeb a je zapojen do boje proti členům opozice ve Francii a v Německu. Od března 2006 je odpovědný za vztahy útvaru 273 syrského ředitelství pro všeobecné zpravodajství s veřejností. Dlouholetý vedoucí pracovník, má blízko k řediteli ředitelství pro všeobecné zpravodajství Alimu Mamloukovi, jenž je jednou z ústředních postav bezpečnostních sil režimu, na něhož jsou uvaleny sankce EU od 9. května 2011. Přímo podporuje represe ze strany syrského režimu proti členům opozice, a zejména je pověřen represí proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

146.

Generál Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

rok narození: 1960;

místo původu: Drekish, oblast Tartous

Odpovědný za útvar misí zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil a ve spolupráci s útvarem zvláštních operací velí elitním jednotkám zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, jež hrají důležitou úlohu při represích ze strany režimu. Z titulu této funkce je Ghassan Jaoudat Ismail jedním z odpovědných vojenských činitelů, kteří přímo uskutečňují represe vedené režimem proti členům opozice.

24.7.2012

147.

Generál Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (také znám jako Amis al Ashi; také znám jako Ammar Aachi; také znám jako Amer Ashi)

 

Absolvent vojenské akademie v Aleppu, velitel zpravodajského útvaru zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil (od roku 2012), spolupracovník Daouda Rajaha, syrského ministra obrany. Vzhledem ke svým funkcím v rámci zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil je Amer al-Achi zapojen do represí proti syrské opozici.

24.7.2012

148.

Generál Mohammed (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (nebo: Mohammed Ali Naser)

rok narození: kolem 1960

Osoba blízká Maheru al-Assadovi, mladšímu bratru prezidenta. Ústřední část jeho kariéry proběhla v rámci republikánské gardy. V roce 2010 integroval útvar vnitřních záležitostí (útvar 251) zpravodajské služby, kteý je pověřen bojem proti politické opozici. Jako jeden z hlavních odpovědných činitelů se generál Mohammed Ali přímo účastní represí proti členům opozice.

24.7.2012

149.

Generál Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Od roku 2010 velitel štábu leteckých ozbrojených sil. Velí leteckým operacím proti opozici.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (také znám jako Ismail)

datum narození: v polovině 40. let 20. století (pravděpodobně v roce 1947);

místo narození: Bastir, oblast Jableh

Generál ve výslužbě, dlouhodobý vedoucí pracovník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, těsně po roce 2000 se stal jejím ředitelem. V roce 2006 byl jmenován politickým a bezpečnostním poradcem prezidenta. Jako politický a bezpečnostní poradce syrského prezidenta se Ezzedine Ismael podílí na politických represích vedených režimem proti opozici.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (také znám jako Sameer) Joumaa (

Image

) (také znám jako Jumaa, Jum'a, Joum'a) (také znám jako Abou Sami)

Datum narození: kolem roku 1962

Již téměř 20 let je ředitelem úřadu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednoho z čelných bezpečnostních poradců Bašára al-Asáda (a oficiálně zastává funkci tajemníka viceprezidenta Farouka al-Chareha). Jakožto blízký spolupracovník Bašára al-Asáda a Muhammeda Nasifa Khayrbika je Samir Joumaa zapojen do represivní politiky režimu proti členům opozice.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (také znám jako Kadri) Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel)

 

Místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (také znám jako Walid) Al Mo'allem (

Image

) (také znám jako Al Moallem, Muallem)

 

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr pro Syřany žijící v zahraničí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

154.

Generálmajor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (také znám jako Al-Furayj)

 

Ministr obrany a vojenský velitel. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (také znám jako Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (také znám jako Al Sayyed)

 

Ministr náboženského odkazu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

156.

Ing. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (také známa jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Ministryně cestovního ruchu. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Ministr pro vodní zdroje. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

158.

Ing. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (také znám jako Al-Abdullah)

 

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (také znám jako Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (také znám jako Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Ministr vysokoškolského vzdělávání Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (také znám jako Al Wazz)

 

Ministr školství. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (také znám jako Dhafer) Mohabak (

Image

) (také znám jako Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (také znám jako Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (také znám jako Said, Sa’eed, Saeed)

 

Ministr dopravy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Ministr bydlení a rozvoje měst. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser (

Image

) (také znám jako Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (také znám jako Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

165.

Ing. Sa'iid (

Image

) (také znám jako Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (také znám jako Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (také známa jako Lubanah) Mushaweh (

Image

) (také známa jako Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

rok narození: 1955;

místo narození: Damašek.

Ministryně kultury. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (také znám jako Jasem) Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

rok narození: 1968

Ministr práce a sociálních věcí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (také znám jako Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

datum narození: 27. září 1959;

místo narození: Damašek

Ministr informací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (také znám jako Abdou) Al Sikhny (

Image

) (také znám jako Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (také znám jako Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Ministr spravedlnosti. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Ministr zdravotnictví. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (také znám jako Haidar, Heydar, Haydar)

 

Státní ministr pro otázky národního usmíření. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (také známa jako Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (také známa jako Sarkis)

 

Státní ministryně pro otázky životního prostředí. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (také znám jako Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (také znám jako Khrait)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Khaleel (

Image

) (také znám jako Khalil) Hussein (

Image

) (také znám jako Hussain)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (také znám jako Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (také znám jako Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

cestovní pas: je držitelem pasu Spojeného království

Podnikatel blízký rodině prezidenta Asáda. Vlastní akcie televizní stanice Addounia TV, která je zařazena na seznam. Blízký vztah s Muhammadem Nasifem Khayrbikem, který je určenou osobou. Podporuje syrský režim.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

manželka Ramiho Makhloufa, dcera Waleeda (také známého jako Walid) Othmana;

datum narození: 31. ledna 1977;

místo narození: provincie Latákie;

identifikační č.: 06090034007

Má úzké osobní a finanční vazby na Ramiho Makhloufa, který je jako bratrancem prezidenta Bašára Asáda a hlavním poskytovatelem finančních prostředků režimu a určenou osobou. Jako taková má vazby na syrský režim a má z něj prospěch.

16.10.2012“


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/44


Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

( Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 23. dubna 2013 )

Strana 78, příloha I, bod A „Osoby“ má znít takto:

„A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

) (Bašár Asád)

datum narození: 11. září 1965;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D1903

Prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům.

23.5.2011

2.

Mahir (

Image

) (také znám jako Maher) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 8. prosince 1967;

diplomatický pas č. 4138

Velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bašára Asáda; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (také znám jako Mamlouk)

datum narození: 19. února 1946;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel ředitelství všeobecné zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (také znám jako Atef, Atif) Najib (

Image

) (také znám jako Najeeb)

 

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará; bratranec prezidenta Bašára Asáda; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (také znám jako Hafez Makhlouf)

datum narození: 2. dubna 1971;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 2246

Plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení ředitelství všeobecné zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bašára Asáda; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 10. července 1969;

místo narození: Damašek;

pas č. 454224

Syrský podnikatel; bratranec prezidenta Bašára Asáda; ovládá investiční fondy Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel a Souruh Company a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky a podporu.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. D0005788

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel) Hassan (

Image

)

 

Velitel zpravodajské služby syrského letectva; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

datum narození: 3. května 1953;

místo narození: Dará;

diplomatický pas č. D000000887

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 18. června 1962;

místo narození: Kerdala;

pas č. 88238

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

datum narození: 1. března 1961;

místo narození: Latákie;

pasy č. 86449 a č. 842781

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

datum narození: 15. ledna 1950;

místo narození: Al-Madehleh, Tartous

Zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (také znám jako Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

datum narození: 20. července 1941;

místo narození: Damašek

Ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

Podle zpráv zahynul v důsledku bombového útoku dne 18. července 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar’ (

Image

) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

datum narození: 10. prosince 1938

Viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (také znám jako Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image

,

Image

)

datum narození: 10. dubna 1937 (nebo 20. května 1937);

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. 0002250;

pas č. 000129200

Asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

datum narození: 20. května 1966;

pas č. 002954347

Syrský podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; spolupracovník Mahera al-Assada, spravuje část jeho finančních a hospodářských zájmů a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (také znám jako Eyad) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N001820740

Bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (také znám jako Al Hasan)

 

Poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenské zásahy proti pokojným demonstrantům.

Zahynul při bombovém útoku dne 18. července 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (také znám jako Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

datum narození: 21. ledna 1973;

místo narození: Damašek;

pas č. N002848852

Generální ředitel společnosti Syriatel, která prostřednictvím licenční smlouvy odvádí 50 % svých zisků syrské vládě.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (také znám jako Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Dhu al-Himma Shalish)

rok narození: 1951 nebo 1946 nebo 1956;

místo narození: Kerdaha

Velitel prezidentovy tělesné stráže, podílí se na násilí vůči demonstrantům; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asáda.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (také znám jako Shalish, Shaleesh) (také znám jako Riyad Shalish)

 

Ředitel společnosti Military Housing Establishment; poskytuje režimu finanční prostředky; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asáda.

23.6.2011

25.

Brigádní velitel Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (také znám jako Jaafari, Ja'fari, Aziz; také znám jako Jafari, Ali; také znám jako Jafari, Mohammad Ali; také znám jako Ja'fari, Mohammad Ali; také znám jako Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

datum narození: 1. září 1957;

místo narození: Yazd, Írán

Vrchní velitel jednotek íránské revoluční gardy zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

26.

Generálmajor Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (také znám jako Qasim Soleimany)

 

Velitel jednotek íránské revoluční gardy, IRGC al-Kuds, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (také znám jako Taeb, Hassan; také znám jako Taeb, Hosein; také znám jako Taeb, Hossein; také znám jako Taeb, Hussayn; také znám jako Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

rok narození: 1963;

místo narození: Teherán, Írán

Zástupce velitele pro zpravodajskou činnost jednotek íránské revoluční gardy, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (také znám jako Khaled) Qaddur (

Image

) (také znám jako Qadour, Qaddour)

 

Obchodní partner Mahera Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (také znám jako Ri'af Al-Quwatli, také znám jako Raeef Al-Kouatly)

 

Obchodní parner Mahera Al-Assada pověřený správou některých z jeho obchodních zájmů; poskytuje režimu finanční prostředky.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (také znám jako Muflih)

 

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Hamá, podílí se na represích vůči demonstrantům.

1.8.2011

31.

Generálmajor Tawfiq (

Image

) (také znám jako Tawfik) Younes (

Image

) (také znám jako Yunes)

 

Velitel oddělení vnitřní bezpečnosti ředitelství pro všeobecné zpravodajství, podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (také znám jako Abu Rami)

datum narození: 19. října 1932;

místo narození: Latákie, Sýrie,

Blízký spolupracovník Bašára Asáda a Mahera Al-Assada a jejich strýc z matčiny strany. Obchodní partner a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufových.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Osoba spojená s Maherem al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. Přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Zástupce Mahera Al-Assada, velitel útvaru vojenské policie 4. armádní divize, která se podílí na represích.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (také znám jako Al-Saleem)

 

Vedoucí kanceláře pro vyzbrojování syrského ministerstva obrany, což je výchozí místo pro veškeré nákupy výzbroje pro syrskou armádu.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

bratranec prezidenta Bašára Asáda; bývalý ředitel společnosti „Nizar Oilfield Supplies“

V úzkém kontaktu z hlavními vládními představiteli. Poskytuje finanční prostředky pro milice „šabíha“ v oblasti Latákie.

23.8.2011

37.

Brigádní generál Rafiq (

Image

) (také znám jako Rafeeq) Shahadah (

Image

) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Velitel odboru 293. syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.

23.8.2011

38.

Brigádní generál Jamea (

Image

) Jamea (

Image

)(také znám jako Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Dayr az-Zor. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Dayr az-Zor a Alboukamalu.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

rok narození: 1935;

místo narození: Allepo

Náměstek ministra, bývalý ministr obrany, zvláštní zmocněnec prezidenta Bašára Asáda.

Podle zpráv zahynul při bombovém útoku dne 18. července 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (také znám jako Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Náměstek regionálního tajemníka arabské socialistické strany Baas od roku 2005, v letech 2000–2005 ředitel pro národní bezpečnost regionální strany Baas. Bývalý guvernér v Hamá (1998–2000). Blízký spojenec prezidenta Bašára Asáda a Mahera Al-Assada. Vůdčí představitel režimu rozhodující o represích vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Odpovídá za zabíjení v Hamá v roce 1980, rovněž byl přizván do Damašku jakožto zvláštní poradce prezidenta Bašára Asáda.

23.8.2011

42.

Brigádní generál Nawful (

Image

) (také znám jako Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (také znám jako Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Idlibu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Idlibu.

23.8.2011

43.

Brigádní velitel Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Poradce prezidenta pro bezpečností záležitosti. Poradce prezidenta pro represe bezpečnostních složek a násilí proti civilnímu obyvatelstvu.

23.8.2011

44.

Brigádní generál Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby v Homsu. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu.

23.8.2011

45.

Generálporučík Munir (

Image

) (také znám jako Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (také znám jako Adnuf, Adanof)

rok narození: 1951

Zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

46.

Brigádní generál Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (také znám jako Khaleel)

 

Vedoucí informačního útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Milice „šabíha“ Osoba spojená s Maherem Al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Blízký obchodní spolupracovník Mahera Al-Assada. Známý tím, že finančně podporuje syrský režim.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (také znám jako Fares Shihabi; Fares Chihabi)

syn Ahmada Chehabiho;

datum narození: 7. května 1972

Předseda obchodní a průmyslové komory v Aleppu. Místopředseda správní rady společnosti Cham Holding. Poskytuje syrskému režimu ekonomickou podporu.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (také znám jako Al Akhras)

datum narození: 2. června 1951;

místo narození: Homs, Sýrie;

syrský pas č. 0000092405

Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Zakladatel společnosti Akhras Group (komodity, obchod, zpracování a logistika) a bývalý předseda obchodní komory v Homsu. Má blízké obchodní vztahy s rodinou prezidenta Asáda. Člen správní rady svazu syrských obchodních komor. Poskytl režimu průmyslové a obytné prostory pro zařízení, která slouží k umístění zadržených osob, a logistickou podporu (autobusy a tahače pro tanky).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Prezident společnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rok narození: 1952;

místo narození: Homs, Sýrie

Podporuje finančně represivní složky a parlamentní skupiny vykonávající násilí na civilním obyvatelstvu v Sýrii. Poskytuje nemovitosti (budovy, obchodní domy) pro improvizované zadržování osob. Je finančně napojen na vysoké syrské úředníky.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

datum narození: 1. ledna 1958;

místo narození: Damašek;

pas č. 004415063 s platností do 6.5.2015 (syrský)

Obchodní partner Iahaba Makhloura a Nizara al-Assada (na něž se vztahují sankce od 23.8.2011); společně s Rami Makhlourem vlastní devizovou společnost Al-Diyar lil-Saraafa (také známu jako Diar Electronic Services), která podporuje politiku syrské centrální banky.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: Dará

Adib Mayaleh je odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra syrské centrální banky.

15.5.2012

54.

Generálmajor Jumah (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Velitel zvláštních sil. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

55.

Plukovník Lu’ai (

Image

) (také znám jako Louay) al-Ali (

Image

)

 

Velitel odboru syrské vojenské zpravodajské služby v Dará. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.

14.11.2011

56.

Generálporučík Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Zástupce náčelníka generálního štábu pro personál a lidské zdroje. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

57.

Generálporučík Jasim (

Image

) (také znám jako Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (také znám jako Al-Freij)

 

Náčelník generálního štábu. Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

58.

Generál Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

rok narození: 1958

Velitel praporu v rámci republikánské gardy. Blízký spolupracovník Mahera Al-Assada a prezidenta Asáda. Podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

59.

Generál Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Velící generál 4. rezervní divize. Poradce Mahera Al-Assada a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za represe namířené proti civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Berri (

Image

)

 

Velitel milicí rodiny Berri. Odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu v Allepu.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

62.

Generálmajor Zuhair (

Image

) (také znám jako Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (také znám jako Ammar) Ismael (

Image

) (také znám jako Ismail)

datum narození: 3. dubna 1973

(nebo kolem tohoto data); místo narození: Damašek

Civilní osoba – velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

65.

Generálmajor Nazih (

Image

)

 

Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (také znám jako Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Velitel praporu v rámci 4. divize. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

Generálmajor Wajih (

Image

) (také znám jako Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Velitel 18. obrněné divize. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Homsu.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (také znám jako Al Sabbagh)

datum narození: 24. srpna 1959;

místo narození: Damašek;

adresa: Kasaa, ulice Anwar al Attar, budova al Midani, Damašek;

syrský pas č. 004326765, vydaný 2. listopadu 2008, s platností do listopadu 2014

Právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Podílí se spolu s Bašárem Asádem na financování stavebního projektu v Latákii. Poskytuje režimu finanční podporu.

14.11.2011

69.

Generálporučík Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (logistika a zásobování). Odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

70.

Generálmajor Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Zástupce velitele zpravodajské služby syrského letectva. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Bushra Shawkat)

datum narození: 24.10.1960

Sestra Bašára Asáda a manželka Asifa Shawkata, zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných složek. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda a další klíčové stoupence syrského režimu má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Asma Fawaz Al Akhras)

datum narození: 11.8.1975;

místo narození: Londýn,

Spojené království; pas č. 707512830, platný do 22.9.2020;

rodné příjmení: Al Akhras

Manželka Bašára Asáda. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Manal Al Ahmad)

datum narození: 2.2.1970;

místo narození: Damašek;

číslo pasu (syrský pas): 0000000914;

rodné příjmení: Al Jadaan

Jako manželka Mahera Al Assada má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (také známa jako Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (také známa jako Anisah Al-Assad)

rok narození: 1934;

rodné příjmení: Makhlouf

Matka prezidenta Bašára Asáda. Vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a za něho výplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena.

23.3.2012

75.

Generálporučík Fahid (

Image

) (také znám jako Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Náčelník štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

76.

Generálmajor Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (také znám jako Al-Hasan)

 

Zástupce náčelníka štábu. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

77.

Brigádní velitel Khalil (

Image

) (také znám jako Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (také znám jako Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divize. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

78.

Brigádní velitel Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

79.

Brigádní velitel Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (také znám jako Makhlouf)

 

103. brigáda divize republikánské gardy. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

80.

Brigádní velitel Nazih (

Image

) (také znám jako Nazeeh) Hassun (

Image

) (také znám jako Hassoun)

 

Zpravodajská služba syrského letectva. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

81.

Kapitán Maan (

Image

) (také znám jako Ma’an ) Jdiid (

Image

) (také znám jako Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Člen prezidentovy tělesné stráže. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (také znám jako Khaled) Al-Taweel (

Image

) (také znám jako Al-Tawil)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (také znám jako Fayyad)

 

Oddělení pro politickou bezpečnost. Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.

1.12.2011

85.

Brigádní generál Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

) Safi

velitel 154. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

86.

Generálmajor Muhammad (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

velitel 4. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v Damašku a jeho okolí, včetně měst Muadamíja, Dúmá, Abasije, Duma.

23.1.2012

87.

Generálmajor Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

velitel 35. pluku zvláštních sil

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městech Banjas a Dará.

23.1.2012

88.

Brigádní generál Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) Yousef (

Image

) (také znám jako Youssef) Jarad (

Image

) (také znám jako Jarrad)

velitel 132. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dará, při níž byly použity i kulomety a protiletecké zbraně.

23.1.2012

89.

Generálmajor Naim (

Image

) (také znám jako Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

velitel 3. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

90.

Brigádní generál Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

velitel 65. brigády

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Dúmá.

23.1.2012

91.

Generálmajor Fo'ad (

Image

) (také znám jako Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (také znám jako Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

velitel vojenských operací ve městě Idlib

Na začátku září roku 2011 nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Idlib.

23.1.2012

92.

Generálmajor Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

velitel zvláštních sil

Nařídil vojákům posbírat těla demonstrantů a předat je tajné službě muchabarat; je rovněž odpovědný za násilí ve městě Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigádní generál Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (také znám jako Afeef)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací ve městech Homs, Banjas a Idlib

23.1.2012

94.

Brigádní generál Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (také znám jako Maarouf, Ma'ruf)

velitel 45. pluku

Velitel vojenských operací v Homsu. Nařídil střelbu do demonstrantů v Homsu.

23.1.2012

95.

Brigádní generál Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

velitel 134. brigády

Při pohřbu demonstrantů, kteří byli zabiti předcházejícího dne, ve městě Talbise nařídil vojákům střílet na obytné budovy a osoby nacházející se na jejich střechách.

23.1.2012

96.

Brigádní generál Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (také znám jako Younes)

velitel 555. pluku

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Muadamíja.

23.1.2012

97.

Brigádní generál Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigádní generál Ali (

Image

) Dawwa

 

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigádní generál Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (také znám jako Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

velitel 106. brigády, prezidentská stráž

Nařídil vojákům, aby zbili demonstranty holemi a poté je zatkli. Odpovědný za represe vůči pokojným demonstrantům ve městě Dúmá.

23.1.2012

100.

Generálmajor Suheil (

Image

) (také znám jako Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

velitel 5. divize

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů v provincii Dará.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (také znám jako Wafeeq) Nasser (

Image

)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Suvajda (útvar syrské vojenské zpravodajské služby)

Jakožto vedoucí útvaru syrské vojenské zpravodajské služby ve městě Suvajda je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Suvajda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) Dibe (

Image

) (také znám jako Dib, Deeb)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství všeobecné bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství všeobecné bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za svévolné zadržování osob a jejich mučení ve městě Dará.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (také znám jako Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (také znám jako Al-Khatib, Al-Khateeb)

vedoucí odboru vyšetřování (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí odboru vyšetřování v rámci ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image

) (také znám jako Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (také znám jako Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

vedoucí operačního odboru (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí operačního odboru ředitelství politické bezpečnosti je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (také znám jako Naser) Al-Ali (

Image

) (také znám jako brigádní generál Nasr al-Ali)

vedoucí regionálního útvaru ve městě Dará (ředitelství politické bezpečnosti)

Jakožto vedoucí regionálního útvaru ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará je odpovědný za zadržování osob a jejich mučení. Od dubna 2012 vedoucí místního oddělení ředitelství politické bezpečnosti v Dará (bývalý vedoucí útvaru ve městě Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (také znám jako Al-Halki)

rok narození: 1964;

místo narození: provincie Dará

Předseda vlády a bývalý ministr zdravotnictví. Jako předseda vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al Sha'ar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Shaar) (také znám jako Mohammad Ibrahim Al Chaar)

rok narození: 1956;

místo narození: Allepo

Ministr vnitra. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

rok narození: 1945;

místo narození: Damašek

Ministr financí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (také znám jako Imad Mohammad Dib Khamees)

datum narození: 1. srpna 1961;

místo narození: okolí Damašku

Ministr pro elektrickou energii. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

rok narození: 1954;

místo narození: Tartous

Místopředseda vlády pro služby, ministr pro místní správu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (také znám jako Josef) Suwaid (

Image

) (také znám jako Swaid) (také znám jako Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

rok narození: 1958;

místo narození: Damašek

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

112.

Eng Hussein (

Image

) (také znám jako Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (také znám jako Hussein Mahmud Farzat)

rok narození: 1957;

místo narození: Hamá

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (také znám jako Mansur Fadl Allah Azzam)

rok narození: 1960;

místo narození: provincie Sweida

Ministr pro presidentské záležitosti. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

rok narození: 1964;

místo narození: Damašek

Ministr pro telekomunikace a technologie. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

115.

Generál Ali (

Image

) Habib (

Image

) (také znám jako Habeeb) Mahmoud (

Image

)

rok narození: 1939;

místo narození: Tartous

Bývalý ministr obrany. Spojený se syrským režimem a syrskou armádou a jejich násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

rok narození: 1943;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr spravedlnosti. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

rok narození: 1966;

místo narození: Tartous

Bývalý ministr informací. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

rok narození: 1956;

místo narození: Allepo

Bývalý ministr hospodářství a obchodu. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

rok narození: 1944;

místo narození: al-Bukamal v provincii Deir Ezzor

Bývalý ministr pro ropu a nerostné suroviny. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: Damašek

Bývalý ministr průmyslu. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

rok narození: 1964;

místo narození: provincie Allepo

Bývalý ministr školství. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (také znám jako Faysal) Abbas (

Image

)

rok narození: 1955;

místo narození: provincie Hamá

Bývalý ministr dopravy. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

rok narození: 1950;

místo narození: Salamíja

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

rok narození: 1956;

místo narození: Hasaka

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (také známa jako Buthaina Shaaban)

rok narození: 1953;

místo narození: Homs, Sýrie

Od července 2008 politická a mediální poradkyně prezidenta a vzhledem k této funkci je spojována s násilnými represemi vůči obyvatelstvu.

26.6.2012

127.

Brigadní generál Sha'afiq (

Image

) (také znám jako Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (také znám jako Massa)

 

Ředitel útvaru 215 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení zadržovaných členů opozice. Zapojený do represí proti civilnímu obyvatelstvu.

24.7.2012

128.

Brigádní generál Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (také znám jako Qaddour, Qaddur)

 

Ředitel útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

129.

Brigádní generál Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Zástupce ředitele útvaru 291 (Damašek) zpravodajské služby pozemních sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

130.

Brigádní generál Muhammad (

Image

) (nebo Mohammed) Khallouf (

Image

) (také znám jako Abou Ezzat)

 

Ředitel útvaru 235 zvaného „Palestina“ (Damašek) zpravodajské služby pozemních ozbrojených sil, jenž představuje jádro vojenských represivních složek. Přímo se podílí na represích proti členům opozice. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

131.

Generálmajor Riad (

Image

) (také znám jako Riyad) al-Ahmed (

Image

) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Zástupce ředitele útvaru zpravodajské služby pozemních sil v Latákii. Odpovědný za mučení a vraždy členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

132.

Brigádní generál Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Ředitel útvaru Bab Tuma (Damašek) zpravodajské služby vzdušných sil. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

133.

Brigádní generál Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (také znám jako Al-Ahmad)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Homsu. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Dará (vyslán z Damašku do Dará poté, co v tomto městě vypukly demonstrace). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

135.

Plukovník Suhail (

Image

) (také znám jako Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (také znám jako Al- Abdallah)

 

Ředitel útvaru zpravodajské služby vzdušných sil v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

136.

Brigádní generál Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Ředitel útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

137.

Brigádní generál Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (také znám jako Maala, Maale)

 

Ředitel útvaru 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (koncem roku 2011 nahradil brigádního generála Hussama Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

138.

Brigádní generál Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (také znám jako Al-Hamid)

 

Ředitel útvaru 318 (Homs) ředitelství pro všeobecné zpravodajství. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Brigádní generál Hussam (

Image

) (také znám jako Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (také znám jako Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od dubna 2012 ředitel útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Aliho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

140.

Brigádní generál Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Vedoucí útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (také znám jako Basel) Bilal (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (také znám jako Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Policejní důstojník v ústřední věznici v Idlibu. Přímo se účastnil mučení členů opozice zadržovaných v ústřední věznici v Idlibu.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (také znám jako Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (také znám jako Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

rok narození: 1957

Ředitel zahraničního útvaru všeobecné zpravodajské služby (útvar 279). Z titulu své funkce je odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích. Přímo se posílí na represích ze strany syrských orgánů proti členům opozice, a zejména je odpovědný za represe proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (také znám jako Kasouha) (také znám jako Ahmed Salem; také znám jako Ahmed Salem Hassan)

datum narození: 1. února 1948

Od počátku 70. let dvacátého století je členem syrských bezpečnostních služeb a je zapojen do boje proti členům opozice ve Francii a v Německu. Od března 2006 je odpovědný za vztahy útvaru 273 syrského ředitelství pro všeobecné zpravodajství s veřejností. Dlouholetý vedoucí pracovník, má blízko k řediteli ředitelství pro všeobecné zpravodajství Alimu Mamloukovi, jenž je jednou z ústředních postav bezpečnostních sil režimu, na něhož jsou uvaleny sankce EU od 9. května 2011. Přímo podporuje represe ze strany syrského režimu proti členům opozice, a zejména je pověřen represí proti syrské opozici v zahraničí.

24.7.2012

146.

Generál Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (také znám jako Ismael)

rok narození: 1960;

místo původu: Drekish, oblast Tartous

Odpovědný za útvar misí zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil a ve spolupráci s útvarem zvláštních operací velí elitním jednotkám zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, jež hrají důležitou úlohu při represích ze strany režimu. Z titulu této funkce je Ghassan Jaoudat Ismail jedním z odpovědných vojenských činitelů, kteří přímo uskutečňují represe vedené režimem proti členům opozice.

24.7.2012

147.

Generál Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (také znám jako Amis al Ashi; také znám jako Ammar Aachi; také znám jako Amer Ashi)

 

Absolvent vojenské akademie v Aleppu, velitel zpravodajského útvaru zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil (od roku 2012), spolupracovník Daouda Rajaha, syrského ministra obrany. Vzhledem ke svým funkcím v rámci zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil je Amer al-Achi zapojen do represí proti syrské opozici.

24.7.2012

148.

Generál Mohammed (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (nebo: Mohammed Ali Naser)

rok narození: kolem 1960

Osoba blízká Maheru al-Assadovi, mladšímu bratru prezidenta. Ústřední část jeho kariéry proběhla v rámci republikánské gardy. V roce 2010 integroval útvar vnitřních záležitostí (útvar 251) zpravodajské služby, kteý je pověřen bojem proti politické opozici. Jako jeden z hlavních odpovědných činitelů se generál Mohammed Ali přímo účastní represí proti členům opozice.

24.7.2012

149.

Generál Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Od roku 2010 velitel štábu leteckých ozbrojených sil. Velí leteckým operacím proti opozici.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (také znám jako Ismail)

datum narození: v polovině 40. let 20. století (pravděpodobně v roce 1947);

místo narození: Bastir, oblast Jableh

Generál ve výslužbě, dlouhodobý vedoucí pracovník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, těsně po roce 2000 se stal jejím ředitelem. V roce 2006 byl jmenován politickým a bezpečnostním poradcem prezidenta. Jako politický a bezpečnostní poradce syrského prezidenta se Ezzedine Ismael podílí na politických represích vedených režimem proti opozici.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (také znám jako Sameer) Joumaa (

Image

) (také znám jako Jumaa, Jum'a, Joum'a) (také znám jako Abou Sami)

Datum narození: kolem roku 1962

Již téměř 20 let je ředitelem úřadu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednoho z čelných bezpečnostních poradců Bašára al-Asáda (a oficiálně zastává funkci tajemníka viceprezidenta Farouka al-Chareha). Jakožto blízký spolupracovník Bašára al-Asáda a Muhammeda Nasifa Khayrbika je Samir Joumaa zapojen do represivní politiky režimu proti členům opozice.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (také znám jako Kadri) Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel)

 

Místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (také znám jako Walid) Al Mo'allem (

Image

) (také znám jako Al Moallem, Muallem)

 

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr pro Syřany žijící v zahraničí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

154.

Generálmajor Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (také znám jako Al-Furayj)

 

Ministr obrany a vojenský velitel. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (také znám jako Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (také znám jako Al Sayyed)

 

Ministr náboženského odkazu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

156.

Ing. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (také známa jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Ministryně cestovního ruchu. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

157.

Ing. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Ministr pro vodní zdroje. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

158.

Ing. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (také znám jako Al-Abdullah)

 

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (také znám jako Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (také znám jako Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Ministr vysokoškolského vzdělávání Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (také znám jako Al Wazz)

 

Ministr školství. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (také znám jako Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (také znám jako Dhafer) Mohabak (

Image

) (také znám jako Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (také znám jako Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (také znám jako Said, Sa’eed, Saeed)

 

Ministr dopravy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Ministr bydlení a rozvoje měst. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser (

Image

) (také znám jako Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (také znám jako Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

165.

Ing. Sa'iid (

Image

) (také znám jako Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (také znám jako Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (také známa jako Lubanah) Mushaweh (

Image

) (také známa jako Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

rok narození: 1955;

místo narození: Damašek.

Ministryně kultury. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (také znám jako Jasem) Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

rok narození: 1968

Ministr práce a sociálních věcí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (také znám jako Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

datum narození: 27. září 1959;

místo narození: Damašek

Ministr informací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (také znám jako Abdou) Al Sikhny (

Image

) (také znám jako Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (také znám jako Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (také znám jako Al-Ahmed)

 

Ministr spravedlnosti. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul-Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Ministr zdravotnictví. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (také znám jako Haidar, Heydar, Haydar)

 

Státní ministr pro otázky národního usmíření. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (také známa jako Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (také známa jako Sarkis)

 

Státní ministryně pro otázky životního prostředí. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (také znám jako Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (také znám jako Khrait)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (také znám jako Abdallah) Khaleel (

Image

) (také znám jako Khalil) Hussein (

Image

) (také znám jako Hussain)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (také znám jako Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (také znám jako Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

cestovní pas: je držitelem pasu Spojeného království

Podnikatel blízký rodině prezidenta Asáda. Vlastní akcie televizní stanice Addounia TV, která je zařazena na seznam. Blízký vztah s Muhammadem Nasifem Khayrbikem, který je určenou osobou. Podporuje syrský režim.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

manželka Ramiho Makhloufa, dcera Waleeda (také známého jako Walid) Othmana;

datum narození: 31. ledna 1977;

místo narození: provincie Latákie;

identifikační č.: 06090034007

Má úzké osobní a finanční vazby na Ramiho Makhloufa, který je jako bratrancem prezidenta Bašára Asáda a hlavním poskytovatelem finančních prostředků režimu a určenou osobou. Jako taková má vazby na syrský režim a má z něj prospěch.

16.10.2012“


9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 1) počínaje 1. červencem 2013 bude pouze elektronické vydání Úředního věstníku považováno za autentické a právně závazné.

Pokud v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude možné publikovat elektronické vydání Úředního věstníku, bude za autentické a právně závazné považováno tištěné vydání v souladu s podmínkami stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 216/2013.